CE SALON A REÇU LE HAUT PATRONAGE DE LA FIAP
THIS SALON HAS RECEIVED THE HIGH PATRONAGE OF FIAP
No 2014 / 050
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE
THE INTERNATIONAL FEDERATION OF PHOTOGRAPHIC ART
Fédérations et associations nationales affiliées sur les cing continents.
National federations and associations affiliated on all five continents.
Distinctions photographiques mondialement reconnues.
World-famed photographic distinctions.
Les acceptations obtenues a ce salon comptent pour l’atribution des distinctions FIAP.
Acceptances obtained in this salon are taken into account for FIAP distinctions.
DIRECTION FIAP
Fédération international de l´Art Photographique
37, rue Chanzy
F-75011 PARIS
FRANCE
Dům kultury Vsetín a Město Vsetín
Cultural Centre of Vsetín and The Town of Vsetín, Czech Republic
Richard Classe, Harbour mouth, Austrálie / Australia
SLOVO ÚVODEM
A FEW WORDS FOR INTRODUCTION
Dear friends,
Vážení přátelé,
od patentování vynálezu na získávání a uchování obrazu za pomocí specifických reakcí na světlo
uplyne v příštím roce již 190 let. Fotografie za tu dobu prošla mnohými změnami. Změnila se
obsahově, způsobem provedení i technikou záznamu. Tak jak se proměňovalo lidské myšlení,měnil se
také přístup člověka k tomuto způsobu záznamu. Změnami procházel tvůrce i uživatel fotografie.
Když listuji letošním katalogem salonu fotografie INTERFOTOKLUB VSETÍN, dostává tato změna opět
viditelnou podobu. Jeden z nejvýznamnějších amerických fotografů Minor White řekl:„ Když jsou mi
dány dary skrze můj fotoaparát, laskavě je přijímám “. Tato slova jsou v letošní kolekci fotografií naší
soutěže opět naplněny. Soutěž byla obeslána špičkovými fotografy z celého světa a je na co se dívat.
Autoři byli obdarováni…
To nádherné na fotografii je, že naše mysl má volnou cestu ke snům, i když si prohlíží statickou
fotografii. Nepotřebujeme rozpohybovaný a vyfabulovaný film. Máme zde epizodu ze života lidí
nebo přírody, kterou si můžeme dohrát sami. Je to jako s četbou básně, či románu, kde naše fantazie
kličkuje ve hře s autorem.
Fotografie se tak stala svébytnou uměleckou disciplínou. Umělcem je ten, kdo místo „snímkování“
začne tvořit. Místo desítek fotografií tak vytvoří jenom několik, které stojí za to. Jiný slavný německý
fotograf Thomas Hoepker to potvrzuje svými slovy: „Budete šťastni, pokud vyfotografujete jednu,
možná dvě dobré fotografie za rok.“
Děkujeme všem devadesáti autorům z dvaceti pěti zemí světa za nádherné fotografie. Děkujeme
za přízeň Mezinárodní federace umělecké fotografie FIAP a těšíme se na počínající spolupráci
s Českou federací fotografického umění.
Next year it will be already 190 years from patenting the invention how to make and preserve of an
image using specific responses to light. During that time photography has undergone many changes.
It changed the content, method of execution and recording techniques. As the way people think has
changed it also changed people’s attitdude to this recording method. Changes underwent both the
creator and the user of the pictures.
When I turn pages of this VSETIN INTERPHOTO CLUB photo salon catalog, this change gets again its
visible form. One of the most important American photographers Minor White once said: "When I am
given gifts through my camera, I kindly accept it." In this year collection of our competition photos
these words are fulfilled again. The top photographers from around the world sent their works to our
contest and there is much to look at. The authors surely were gifted ...
What so fantastic about a photograph is that our mind has a clear path to dreams even when viewing
a static picture? We do not need an animated and contrived movie. Here we have an episode from
people’s or nature’s life that we can finish ourselves. It's like reading a poem or a novel where our fantasy
weaves in a game with the author.
In this way photography became a distinct artistic discipline. An artist is the one who instead of
“shooting pictures " begins to create a work of art. Instead of dozens of photos he creates only a few
ones that are worth it. Another famous German photographer Thomas Hoepker confirms this principle
in his words: "You will be lucky if you shoot one, maybe two good pictures a year."
We send our thanks to all ninety authors from the twenty-five countries around the world for their
beautiful photos. We also thank for the patronage of the International Federation of Art Photography
FIAP and we look forward to commencing cooperation with the Czech Federation of Photographic Art.
Ing. Milan Kostelník
ředitel Domu kultury Vsetín
Ing. Milan Kostelník
Director of the Cultural Centre of Vsetín
S dvacátým osmým ročníkem bienále mezinárodního fotosalonu Interfotoklub Vsetín přichází
na čestný post prezidenta soutěže Prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c., přední český dokumentární
fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života.
With the twenty-eighth biennial international photo saloon of the Vsetín Interfotoklub a new honorary
president of the competition comes to this post. It is Prof. Mgr. Jindrich Streit Dr.hc, a leading Czech
documentary photographer, university lecturer, curator and organizer of cultural life.
"This honorary post I accept with love for photography and the city Vsetin ... .."
„Tuto čestnou funkci jsem přijal z lásky k fotografii a ke Vsetínu…..“
Cordially Jindra from Sovince
Srdečně zdraví Jindra ze Sovince
FOTOSKUPINA REFLEX ZLÍN PORTRÉT FRANTIŠEK, Česká republika / Czech Republic
DIOSGYORI VASAS FOTOMUVESZETI K, Maďarsko / Hungary
Miklós Juhász, EFIAP/gold, Sheepherd
Štěpán Holčák, Portrét
Ferenc Molnár, EFIAP/S, Prayer - No 2
František Látal, Žena
Fotokluby / Photoclubs
František Látal, Portrét
Éva Csohány, Vendor
Fotokluby / Photoclubs
ČLENOVÉ POROTY / MEMBERS OF THE JURY
OCENĚNÉ FOTOKLUBY
/ AWARDED PHOTOCLUBS
PREZIDENT FOTOSALONU / THE PRESIDENT OF INTERFOTOKLUB
GRAND PRIX MĚSTA VSETÍNA
/ GRAND PRIX OF THE CITY VSETIN
FOTOCLUB ACADEMY, Rusko / Russia
Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Česká republika / Czech Republic
PŘEDSEDA POROTY / THE CHAIRMAN OF THE JURY
Josef Klimša, EFIAP, ED.ISF, Česká republika / Czech Republic
ČLENOVÉ POROTY / MEMBERS OF THE JURY
Miroslav Pfliegel, EFIAP, ESFIAP, Slovensko / Slovakia
ZLATÁ MEDAILE
/ GOLD MEDAL
FOTOKLUB SPŠP – COP ZLÍN,
Česká republika / Czech Republic
Ivo Kasal, MSĆF, Česká republika / Czech Republic
ZASEDÁNÍ POROTY / THE JURY MEETING
26. 09. 2014 /9:00 AM
ADMINISTRATIVA / ADMINISTRATION
Ivana Varajová, Vsetín, Česká republika / Czech Republic
TECHNICKÁ ORGANIZACE / TECHNICAL ORGANIZATION
STŘÍBRNÁ MEDAILE
/ SILVER MEDAL
FOTOKLUB OBZOR ŽILINA,
Slovenská republika / Slovakia
BRONZOVÁ MEDAILE
/ BRONZE MEDAL
FOTOCLUB NETANYA,
Izrael / Israel
Zdeněk Holoubek, Vsetín, Česká republika / Czech Republic
ČESTNÉ UZNÁNÍ
/ HONORABLE MENTION
FOTOKLUB K91, KOŠICE,
Slovenská republika / Slovakia
FOTOKLUB ZSF, RUŽOMBEROK,
Slovenská republika / Slovakia
OCENĚNÍ JEDNOTLIVCŮ
/ AWARDED AUTHORS
Černobílá fotografie
/ Black and White Photography
OCENĚNÍ JEDNOTLIVCŮ
/ AWARDED AUTHORS
Barevná fotografie
/ Colour Photography
ZLATÁ MEDAILE FIAP
/ GOLD MEDAL FIAP
Pap Elek, MFIAP,
Maďarsko / Hungary
ZLATÁ MEDAILE FIAP
/ GOLD MEDAL FIAP
Manfred Kluger,
Německo / Germany
STŘÍBRNÁ MEDAILE FIAP
/ SILVER MEDAL FIAP
David CG Smith, EFIAP/g,
Austálie / Australia
STŘÍBRNÁ MEDAILE FIAP
/ SILVER MEDAL FIAP
Paul Martin, E.FIAP ****, Ho, FEP, Hon.
FNPAS, Hon.FCOS, Francie / France
BRONZOVÁ MEDAILE FIAP
/ BRONZE MEDAL FIAP
Andrés Indurain, AFIAP,
Španělsko / Spain
BRONZOVÁ MEDAILE FIAP
/ BRONZE MEDAL FIAP
Radimir Siklienka, AFIAP,
Slovensko / Slovakia
ČESTNÉ UZNÁNÍ FIAP
/ HONORABLE MENTION FIAP
Frank Rau, EFIAP,
Německo / Germany
Jean Bollen, AFIAP, Belgie / Belgium
Eduard Tevosov, Rusko / Russia
Maurits de Groen, AFIAP, Belgie / Belgium
Achim Koepf, EFIP/p, Německo / Germany
ČESTNÉ UZNÁNÍ FIAP
/ HONORABLE MENTION FIAP
Ján Zahornacký, MZSF,
Česká republika / Czech Republic
Snežana Lukić, AFIAP, Srbsko / Serbia
Gunter Scholtz, Německo / Germany
Riccardo Villa, Itálie / Italia
Pap Elek, MFIAP, Maďarsko / Hungary
STATISTIKA / STATISTIC
POČET DOŠLÝCH/NUMBER OF PRINTS
STÁT / COUNTRY
POČET AKCEPTOVANÝCH'/NUMBER OF ACCEPTED
JEDNOTLIVCI / AUTHORS
AUTOR / AUTHOR
FOTO / PHOTO
2
9
6
26
1
2
2
4
3
13
9
8
3
2
2
1
11
1
39
1
2
2
1
2
11
1
164
15
72
28
140
8
16
16
32
24
23
41
60
24
17
17
8
69
8
137
8
16
16
8
16
15
9
843
AUTOR/ AUTHOR
FOTO / PHOTO
1
6
5
8

1
2
1
1
1
3
6
1
2
1
1
6

5
1
1
1




54
1
13
6
9

3
2
2
2
2
6
13
1
3
2
1
9

7
1
1
2




86
Anglie / England
Austrálie / Australia
Belgie / Belgium
Česká republika/Czech Republic
Finsko/Finland
Francie/France
Chorvatsko/Croatia
Indie/India
Itálie/Italy
Izrael/Israel
Maďarsko/Hungary
Německo/Germany
Norsko/Norway
Polsko/Poland
Rakousko/Austria
Rumunsko/Romania
Rusko/Russia
Saudská Arábie/Saudi Arabia
Slovensko/Slovakia
Slovinsko/Slovenia
Srbsko/Serbia
Španělsko/Spain
Švédsko/Sweden
Turecko/Turkey
Ukrajina/Ukraine
Vietnam/Vietnam
SOUHRN / TOTAL
Černobílá fotografie / Black And White Photography
FOTOKLUBY / FOTOCLUBS
KLUB / CLUB AUTOR / AUTHOR FOTO / PHOTO
3
1
1
1
4
1
11
13
13
6
7
32
11
82
45
15
15
15
60
14
164
KLUB / CLUB AUTOR / AUTHOR FOTO / PHOTO
Česká republika / Czech Republic
Izrael / Israel
Maďarsko / Hungary
Rusko / Russia
Slovensko / Slovakia
Ukrajina / Ukraine
SOUHRN / TOTAL
3
1
1
1
4
1
11
4
3
3
5
9
3
27
JEDNOTLIVCI
/ AUTHORS
8
3
3
5
13
3
35
ČESTNÉ UZNÁNÍ FIAP / HONORABLE MENTION FIAP | Černobílá fotografie / Black And White Photography
Mauritz De Groen, AFIAP, Iron knights, Belgie / Belgium
Frank Rau, EFIAP,
Baltic Tranquility 2, Německo / Germany
Achim Koepf, EFIP/p, Natalia 6, Německo / Germany
Jan Bollen, AFIAP, Hadrian tree, Belgie / Belgium
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
Edurd Tevosov, Love games, Rusko / Russia
STŘÍBRNÁ MEDAILE FIAP / SILVER MEDAL FIAP | Černobílá fotografie / Black And White Photography
BRONZOVÁ MEDAILE FIAP / BRONZE MEDAL FIAP | Černobílá fotografie / Black And White Photography
DAVID C.G. SMITH, EFIAP/G. Austrálie / Australia
ANDRÉS INDURAIN, AFIAP, Španělsko / Spain
Silence
Clouds over painted dese
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
ZLATÁ MEDAILE FIAP / GOLD MEDAL FIAP | Černobílá fotografie / Black And White Photography
ZLATÁ MEDAILE FIAP / GOLD MEDAL FIAP | Černobílá fotografie / Black And White Photography
ELEK PAPP, MFIAP, Maďarsko / Hungary
ELEK PAPP, MFIAP, Maďarsko / Hungary
The Gipsy Chief
Why?
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
Šárka Svobodová, Jaro v polích, Česká republika / Czech Republic
Keith Seidel, AFIAP, AAPS, The hanted house, Austrálie / Australia
Kseniya Pichugina, Cry of silence, Rusko / Russia
Andrés Indurain, AFIAP, El paseo, Španělsko / Spain
Ivana Planinic, Luminous, Chorvatsko / Croatia
David C.G. Smith, EFIAP/g, A walk in death valley, Austrálie / Australia
Šárka Svobodová, Ráno v polích, Česká republika / Czech Republic
Otto Jirka, Cesta z neba, Česká republika / Czech Republic
Jednotlivci / Authors
Sergey Anisimov, Morning of Iceland 6, Rusko / Russia
Jednotlivci / Authors
Sergei Kozlov, Anger, Rusko / Russia
Graham Harris, Reminiscing, Austrálie / Australia
Cyril Gajdík, Zasněná, Česká republika / Czech Republic
Helmut Resch, EFIAP, MVOAV, Grace thinking, Rakousko / Austria
Frank Rau, EFIAP, Carnevale 91, Německo / Germany
Jan Bollen, AFIAP, Schipper, Belgie / Belgium
Jednotlivci / Authors
Jednotlivci / Authors
Vitaly Istyunin, Maestro, Rusko / Russia
Miroslav Pinďák, Alice, Česká republika / Czech Republic
Leonid Goldin, EIPAS, AFIAP, Pray on Edge, Izrael / Israel
Subrata Bysack, Eye to eye 2, Indie / India
Luc Tourwe, EFIAP, Street – Keeper, Belgie / Belgium
Richard Classe, Steer wrestler, Austrálie / Australia
Jednotlivci / Authors
Kseniya Pichugina, Full - time wagon, Rusko / Russia
Lou Marafiouti, EFIAP, Quattro nuda, Austrálie / Australia
Jednotlivci / Authors
Marc Apers, EFIAP, The berlin way, Belgie / Belgium
Subrata Bysack, Shades of life, Indie / India
JEDNOTLIVCI
/ AUTHORS
Barevná fotografie / Colour Photography
Rudi Verbeeck, Uitgang, Belgie / Belgium
Jednotlivci / Authors
ČESTNÉ UZNÁNÍ FIAP / HONORABLE MENTION FIAP | Barevná fotografie / Colour Photography
Riccardo Villa, Varanasi 16, Itálie / Italy
Ocenění jednotlivci
Ocenění
jednotlivci // Awarded
Awarded Authors
Authors
ČESTNÉ UZNÁNÍ FIAP / HONORABLE MENTION FIAP | Barevná fotografie / Colour Photography
Elek Papp, MFIAP, Artificer, Maďarsko / Hungary
Gunter Scholtz, Lighthouse, Německo / Germany
Ján Zahornacký, MZSF,
Londýn - Ľudia na ulici 1, Česká republika / Czech Republic
Snežana Lukič, AFIAP,
Blue, Srbsko / Serbia
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
STŘÍBRNÁ MEDAILE FIAP / SILVER MEDAL FIAP | Barevná fotografie / Colour Photography
BRONZOVÁ MEDAILE FIAP / BRONZE MEDALFIAP | Barevná fotografie / Colour Photography
PAUL MARTIN, EFIP****, FEP, HON.FNPAS, Francie / France
RADIMIR SIKLIENKA, AFIAP, Slovensko / Slovakia
Duel
Rencontre
Chase
L´oeuf
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
Punk Family
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
ZLATÁ MEDAILE FIAP / GOLD MEDAL FIAP | Barevná fotografie / Colour Photography
MANFRED KLUGER, Německo / Germany
Golden light 4
Mystic 2
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
Ocenění jednotlivci / Awarded Authors
Frank Rau, EFIAP, Fantasy Forest, Německo / Germany
Susie J Lipert, F.A.P.S., Late light, Austrálie / Australia
Tamás Tasnádi, Pull, Maďarsko / Hungary
Roald Synnevag, EFIP-S, Sheikh Alberto, Norsko / Norway
Stanko Vidmar, Ice and fire, Slovinsko / Slovenia
Krzysztof Strzoda, EFIAP, The Dolomites, Polsko / Poland
Mojmír Klímek, Kyrgyzstan - jezero Issyk,Česká republika / Czech Republic
Josef Franc, Ranní cimbuří hřebene R, Česká republika / Czech Republic
Jednotlivci / Authors
Tamás Tasnádi, On the porch, Maďarsko / Hungary
Riccardo Villa,
Varanasi 02, Itálie / Italy
Jednotlivci / Authors
Helmut Resch, EFIAP, MVOAV,
Treue freunde, Rakousko / Austria
Sergey Anisimov, Tea drinking in tundra, Rusko / Russia
Robert Dettman, Yellow Legs, Austrálie / Australia
Josef Danyi, Vendulka, Česká republika / Czech Republic
Achim Koepf, EFIP/p, Polar Lights 7, Německo / Germany
Achim Koepf, EFIP/p, Bionda 35, Německo / Germany
Roland Heinzl, Windrader, Německo / Germany
Paul Martin, EFIP****, FEP, Hon.FNPAS, Evolution, Francie / France
Biljana Knebl, AFIAP, Red Bridge, Chorvatsko / Croatia
Jednotlivci / Authors
Garry Bisshopp, ARPS, EFIAP,
Yellow Balconies, Anglie / England
Lou Marafiouti, EFIAP, Glass frame 2, Austrálie / Australia
Jednotlivci / Authors
Adam Ksieniewicz, Speculum, Polsko / Poland
Krzysztof Strzoda, EFIAP, The Cottage, Polsko / Poland
Ľubomír Schmida, EFIAP, ESFIAP, MZSF, Skala a more, Slovensko / Slovakia
Martin Purtz, Impresie rána I, Slovensko / Slovakia
Igor Čombor PhD., AFIAP, MZSF, Mrak – Tatry, Slovensko / Slovakia
Ján Jaroš, Ráno pod Chočom, Slovensko / Slovakia
Robert Dettman, Walking the dog, Austrálie / Australia
Jednotlivci / Authors
Joachim Schmitt, EFIAP/b, Maxi der Sieger, Německo / Germany
Joachim Schmitt, EFIAP/b, Tennisplayer1, Německo / Germany
Graham Harris, Boyd ´s Forest Dragon, Austrálie / Australia
Joachim Schmitt, EFIAP/b, Beutetunnel, Německo / Germany
Jednotlivci / Authors
John Lou Marafiouti, EFIAP, Worried, Austrálie / Australia
Ovi D. Pop, Old man with the dog, Rumunsko / Romania
583, Leonid Goldin, EIPAS, AFIAP, Give the Alms to, Izrael / Israel
Sergey Anisimov, Friends, Rusko / Russia
Svetlana Kiseleva, Credo, Rusko / Russia
Miklós Juhász, EFIP/gold, Pigeon – fancier, Maďarsko / Hungary
Jednotlivci / Authors
FOTOKLUBY
/ PHOTOCLUBS
ČESTNÉ UZNÁNÍ/ HONORABLE MENTION
ČESTNÉ UZNÁNÍ/ HONORABLE MENTION
FOTOKLUB ZSF, RUŽOMBEROK, SLOVENSKÁ REPUBLIKA / SLOVAKIA
FOTOKLUB K91, KOŠICE, SLOVENSKÁ REPUBLIKA / SLOVAKIA
Martin Sprušanský, Cesta do neznáma
Adriana Durkáčová, Trojica
Ľubomír Schmida, EFIAP, ESFIAP, MZSF, Impresie stromu
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
Ľubomír Schmida, EFIAP, ESFIAP, MZSF, Svetlo Liptova
Milan Filičko, Cesta
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
Adriana Durkáčová, Pri západe
BRONZOVÁ MEDAILE / BRONZE MEDAL
FOTOCLUB NETANYA, Izrael / Israel
Leonid Fine, AIPAS, A Very morning train
Aram Gambaryan, AIPAS, Along the Synagogue
Leonid Goldin, AFIAP, Early Morning
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
STŘÍBRNÁ MEDAILE / SILVER MEDAL
FOTOKLUB OBZOR ŽILINA, Slovenská republika / Slovakia
Martin Tomáška, Slávu máš na dosah
Ľubomír Lošonský, Plastici v meste I.
Martin Tomáška, Pozri, zmenšili sme mamu
Ľubomír Lošonský, Plastici v meste II.
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
ZLATÁ MEDAILE / GOLD MEDAL
FOTOKLUB SPŠP – COP ZLÍN, Česká republika / Czech Republic
Patrik Pšeja, Zuzana
Patrik Pšeja, Dvojice
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
Patrik Pšeja, Veronika
GRAND PRIX MĚSTA VSETÍNA / GRAND PRIX OF THE CITY VSETIN
FOTOCLUB ACADEMY, Rusko / Russia
Sergei Kozlov, Pain of loss
Svetlana Kiseleva, Lived were
Jednotlivcifotokluby
Oceněné
/ Authors/ Awarded Photoclubs
Jednotlivcifotokluby
Oceněné
/ Authors/ Awarded Photoclubs
GRAND PRIX MĚSTA VSETÍNA / GRAND PRIX OF THE CITY VSETIN
FOTOCLUB ACADEMY, Rusko / Russia
Edurd Tevosov, Echoes time
Sergei Kozlov, Higlander
Jednotlivcifotokluby
/ Authors/ Awarded Photoclubs
Oceněné
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
GRAND PRIX MĚSTA VSETÍNA / GRAND PRIX OF THE CITY VSETIN
FoTOP-FOTOKLUB TOPOLČIANKY, Slovensko / Slovakia
FOTOCLUB ACADEMY, Rusko / Russia
Radimir Siklienka, AFIAP, Combat
Jozef Šabo, Pigeons
Mariia Kabanova, Favorite work
Oceněné fotokluby / Awarded Photoclubs
Miloslav Brandt, An owl with a hearth in the face
Fotokluby / Photoclubs
Fotoklub KARPATY, Ukrajina / Ukraine
KFA BRUMOV-BYLNICE, Česká republika / Czech Republic
Martin Trčka, Dlouhá cesta
Yuriy Bryhinets, Confession
Roman Herynovych, Difference views
Martin Trčka, Sanča
Ihor Hnativ, First Confession
Fotokluby / Photoclubs
Fotokluby / Photoclubs
VYSTAVUJÍCÍ JEDNOTLIVCI / EXHIBITING AUTHORS
Anglie / England, Garry Bisshopp, ARPS, EFIAP, Yellow Balconies
Česká republika/Czech Republic, Cyril Gajdík, Zasněná
Německo/Germany, Joachim Schmitt, EFIAP/b, Tennisplayer1
Rusko/Russia, Sergey Anisimov, Morning of Iceland 6
Austrálie / Australia, Richard Classe, Steer wrestler
Česká republika/Czech Republic, Mojmír Klímek,
Německo/Germany, Joachim Schmitt, EFIAP/b, Beutetunnel
Rusko/Russia, Sergey Anisimov, Tea drinking in tundra
Austrálie / Australia, Richard Classe, Harbour mouth
Kyrgyzstan - jezero Issyk
Německo/Germany, Joachim Schmitt, EFIAP/b, Maxi der Sieger
Rusko/Russia, Sergey Anisimov, Friends
Austrálie / Australia, Keith Seidel, AFIAP, AAPS, The hanted house
Česká republika/Czech Republic, Josef Danyi, Vendulka
Německo/Germany, Roland Heinzl, Windrader
Slovensko/Slovakia, Radimir Siklienka, AFIP, Duel
Austrálie / Australia, Robert Dettman, Walking the dog
Česká republika/Czech Republic, Miroslav Pinďák, Alice
Německo/Germany, Manfred Kluger, Mystic 2
Slovensko/Slovakia, Radimir Siklienka, AFIP, Chase
Austrálie / Australia, Robert Dettman, Yellow Legs
Česká republika/Czech Republic, Ján Zahornacký, MZSF,
Německo/Germany, Manfred Kluger, Golden light 4
Slovensko/Slovakia, Radimir Siklienka, AFIP, Punk Family
Austrálie / Australia, Susie J Lipert, F.A.P.S., Late light
Londýn - Ľudia na ulici 1
Německo/Germany, Frank Rau, EFIAP, Fantasy Forest
Slovensko/Slovakia, Ľubomír Schmida, EFIAP,ESFIAP,MZSF,
Austrálie / Australia, David C.G. Smith, EFIAP/g,
Česká republika/Czech Republic, Otto Jirka, Cesta z neba
Německo/Germany, Frank Rau, EFIAP, Baltic Tranquility 2 bw
Skala a more
Clouds over painted dese
Francie/France, Paul Martin, EFIP****, FEP, Hon.FNPAS, L´oeuf
Německo/Germany, Frank Rau, EFIAP, Carnevale 91
Slovensko/Slovakia, Martin Purtz, Impresie rána I
Austrálie / Australia, David C.G. Smith, EFIAP/g,
Francie/France, Paul Martin, EFIP****, FEP, Hon.FNPAS, Evolution
Německo/Germany, Gunter Scholtz, Lighthouse
Slovensko/Slovakia, Igor Čombor PhD., AFIAP, MZSF, Mrak – Tatry
A walk in death valley
Chorvatsko/Croatia, Paul Martin, EFIP****, FEP, Hon.FNPAS,
Německo/Germany, Achim Koepf, EFIP/p, Bionda 35
Slovensko/Slovakia, Ján Jaroš, Ráno pod Chočom
Austrálie / Australia, John Lou Marafiouti, EFIAP, Worried
Rencontre
Německo/Germany, Achim Koepf, EFIP/p, Polar Lights 7
Slovinsko/Slovenia, Stanko Vidmar, Ice and fire
Austrálie / Australia, Lou Marafiouti, EFIAP, Glass frame 2
Chorvatsko/Croatia, Biljana Knebl, AFIAP, Red Bridge
Německo/Germany, 1 Achim Koepf, EFIP/p, Natalia 6
Srbsko/Serbia, Snežana Lukič, AFIAP, Blue
Austrálie / Australia, Lou Marafiouti, EFIAP, Quattro nuda
Chorvatsko/Croatia, Ivana Planinic, Luminous
Norsko/Norway, Roald Synnevag, EFIP-S, Sheikh Alberto
Španělsko/Spain, Andrés Indurain, AFIAP, Silence
Austrálie / Australia, Graham Harris, Boyd ´s Forest Dragon
Indie/India, Subrata Bysack, Eye to eye 2
Polsko/Poland, Adam Ksieniewicz, Speculum
Španělsko/Spain, Andrés Indurain, AFIAP, El paseo
Austrálie / Australia, Graham Harris, Reminiscing
Indie/India, Subrata Bysack, Shades of life
Polsko/Poland, Krzysztof Strzoda, EFIAP, The Dolomites
Belgie / Belgium / Belgium, Luc Tourwe, EFIAP, Street – Keeper
Itálie/Italy, Riccardo Villa, Varanasi 02
Polsko/Poland, Krzysztof Strzoda, EFIAP, The Cottage
Belgie / Belgium / Belgium, Marc Apers, EFIAP, The berlin way
Itálie/Italy, Riccardo Villa, Varanasi 16
Rakousko/Austria, Helmut Resch, EFIAP, MVOAV, Grace thinking
Belgie / Belgium / Belgium, Mauritz De Groen, AFIAP, Iron knights
Izrael/Israel, Leonid Goldin, EIPAS, AFIAP, Give the Alms to
Rakousko/Austria, Helmut Resch, EFIAP, MVOAV, Treue freunde
Belgie / Belgium / Belgium, Rudi Verbeeck, Uitgang
Izrael/Israel, Leonid Goldin, EIPAS, AFIAP, Pray on Edge
Rumunsko/Romania, Ovi D. Pop, Old man with the dog
Belgie / Belgium / Belgium, Jan Bollen, AFIAP, Hadrian tree
Maďarsko/Hungary, Elek Papp, MFIAP, Artificer
Rusko/Russia, Sergei Kozlov, Anger
Belgie / Belgium / Belgium, Jan Bollen, AFIAP, Schipper
Maďarsko/Hungary, Elek Papp, MFIAP, The Gipsy Chief
Rusko/Russia, Vitaly Istyunin, Maestro
Česká republika/Czech Republic, Šárka Svobodová, Jaro v polích
Maďarsko/Hungary, Elek Papp, MFIAP, Why?
Rusko/Russia, Svetlana Kiseleva, Credo
Česká republika/Czech Republic, Šárka Svobodová, Ráno v polích
Maďarsko/Hungary, Miklós Juhász, EFIP/gold, Pigeon – fancier
Rusko/Russia, Edurd Tevosov, Love games
Česká republika/Czech Republic, Josef Franc,
Maďarsko/Hungary, Tamás Tasnádi, On the porch
Rusko/Russia, Kseniya Pichugina, Cry of silence
Ranní cimbuří hřebene R
Maďarsko/Hungary, Tamás Tasnádi, Pull
Rusko/Russia, Kseniya Pichugina, Full - time wagon
Vystavující jednotlivci / Exhibiting Authors
Vystavující jednotlivci / Exhibiting Authors
VYSTAVUJÍCÍ FOTOKLUBY / EXHIBITING PHOTOCLUBS
Fotoskupina SPŠP - COP Zlín, Zuzana, Patrik Pšeja , Česká republika / Czech Republic
FoTOP-FOTOKLUB Topolčianky, Pigeons, Jozef Šabo , Slovensko / Slovakia
Fotoskupina SPŠP - COP Zlín, Veronika, Patrik Pšeja , Česká republika / Czech Republic
FoTOP-FOTOKLUB Topolčianky, Combat, Radimir Siklienka, Slovensko / Slovakia
Fotoskupina SPŠP - COP Zlín, Dvojice, Patrik Pšeja, Česká republika / Czech Republic
FoTOP-FOTOKLUB Topolčianky, An owl with a hearth in the face, Miloslav Brandt , Slovensko / Slovakia
Fotoskupina Reflex Zlín, Portrét, František Látal, Česká republika / Czech Republic
Fotoklub Obzor Žilina, Slávu máš na dosah, Martin Tomáška, Slovensko / Slovakia
Fotoskupina Reflex Zlín, Žena , František Látal, Česká republika / Czech Republic
Fotoklub Obzor Žilina, Pozri, zmenšili sme mamu, Martin Tomáška, Slovensko / Slovakia
Fotoskupina Reflex Zlín, Portrét, Štěpán Holčák, Česká republika / Czech Republic
Fotoklub Obzor Žilina, Plastici v meste I., Ľubomír Lošonský, Slovensko / Slovakia
Fotoklub Obzor Žilina, Plastici v meste II., Ľubomír Lošonský, Slovensko / Slovakia
KFA Brumov-Bylnice, Dlouhá cesta, Martin Trčka, Česká republika / Czech Republic
KFA Brumov-Bylnice, Sanča, Martin Trčka, Česká republika / Czech Republic
Fotoklub K91, Cesta, Milan Filičko, Slovensko / Slovakia
Fotoklub K91, Pri západe, Adriana Durkáčová, Slovensko / Slovakia
Diosgyori Vasas Fotomuveszeti K , Vendor, Éva Csohány, Maďarsko / Hungary
Fotoklub K91, Trojica, Adriana Durkáčová, Slovensko / Slovakia
Diosgyori Vasas Fotomuveszeti K, Sheepherd , Miklós Juhász, EFIAP/gold, Maďarsko / Hungary
Diosgyori Vasas Fotomuveszeti K, Prayer - No 2 , Ferenc Molnár, EFIAP/S, Maďarsko / Hungary
Fotoklub při ZSF Ružomberok, Svetlo Liptova, Ľubomír Schmida, EFIAP,ESFIAP,MZSF, Slovensko / Slovakia
Fotoklub při ZSF Ružomberok, Cesta do neznáma, Martin Sprušanský, Slovensko / Slovakia
Photo Club „Netanya“, Early Morning, Leonid Goldin, AFIAP, Izrael / Israel
Fotoklub při ZSF Ružomberok, Impresie stromu, Ľubomír Schmida, EFIAP,ESFIAP,MZSF, Slovensko / Slovakia
Photo Club „Netanya“, A Very morning train, Leonid Fine, AIPAS, Izrael / Israel
Photo Club „Netanya“, Along the Synagogue, Aram Gambaryan, AIPAS, Izrael / Israel
Karpaty , Difference views, Roman Herynovych, Ukrajina / Ukraine
Karpaty, First Confession, Ihor Hnativ, Ukrajina / Ukraine
Fotoklub Academy, Pain of loss , Sergei Kozlov, Rusko / Russia
Karpaty, Confession, Yuriy Bryhinets, Ukrajina / Ukraine
Fotoklub Academy , Echoes time, Edurd Tevosov, Rusko / Russia
Fotoklub Academy, Lived were , Svetlana Kiseleva, Rusko / Russia
Fotoklub Academy, Favorite work, Mariia Kabanova, Rusko / Russia
Fotoklub Academy, Higlander, Sergei Kozlov, Rusko / Russia
Vystavující fotokluby / Exhibiting Photoclubs
Vystavující fotokluby / Exhibiting Photoclubs
Dům kultury Vsetín
Fédération Internationale
de l’Art Photographique
The International Federation of
Photographic Art
Město Vsetín
DŮM KULTURY VSETÍN
CULTURAL CENTRE OF VSETÍN
MĚSTO VSETÍN
THE TOWN OF VSETÍN, CZECH REPUBLIC
Poster, Catalogue, Instalation of The Exhibition / Plakát, katalog, instalace výstavy
Aleš Žanta
Download

Katalog 2014.indd - Interfotoklub Vsetín