33.
NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA
AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2013
33.
NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA
AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2013
11. května až 2. června 2013
Městské muzeum a galerie Svitavy
STŘEDISKO
KULTURNÍCH
SLUŽEB SVITAVY
Následné reprízy:
Praha
Turnov
Levice
33. ročník Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie 2013
z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají
NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy,
za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách,
Svazu českých fotografů, Střediska amatérské kultury Impuls
a Společnosti přátel fotografie.
Soutěž se koná pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky
a senátora Mgr. Radko Martínka.
Partneři soutěže:
3
SLOVO ÚVODEM
Třicátý třetí ročník národní soutěže a výstavy amatérské fotografie je příležitostí k zamyšlení nad stavem
zájmového fotografování v republikovém kontextu. Složení autorů a počet účastníků se v průběhu let přirozeně proměňovaly podle daných možností, místa konání a společenského klimatu, ale dá se říci, že zájem
o fotografování i kvalita fotografií v České republice si stále udržují velmi dobrou úroveň. To se týká jak
počtu lidí zajímajících se o fotografii, tak námětů a technického zpracování. To je samozřejmě dobře, neboť
od toho se odvíjí i státní a regionální podpora oboru jako takového. Samozřejmě si nelze naivně myslet,
že je vše ideální, ale tradice do jisté míry zavazuje, o setrvačných tendencích jsem již psal i v minulosti
(katalog k 14. národní výstavě amatérské fotografie, Kolín 1994) a chmurné vyhlídky se naštěstí naplnily jen
částečně. Kulturním institucím za to patří určitě uznání a poděkování. Věříme, že jejich starost o amatérské
umění bude pokračovat i přes mnohé těžkosti, s kterými se tato oblast společenského života potýká.
Svitavy na pomezí Čech a Moravy jsou místem, kde se fotografové každoročně po mnoho let scházejí,
nejen aby se seznámili s prací svých kolegů, ale především, aby obor nebyl jen shlukem individualistických podivínů, které zajímají jen jejich obrázky, byť přivezené nezřídka z dalekých krajů. Proměny, kterými
fotografování prochází především v oblasti technických možností, jsou úžasné. Dnešní možnosti byly před
pár desítkami let zcela nemyslitelné, a tak je stále se co učit. Amatérské fotografování stojí na křižovatce
uměleckých, výtvarných tendencí, hledá a nalézá smysl v dokumentu, živé reportážní fotografii, nebojí se
experimentovat s barvou a autoři se stále více rozhlížejí po světě plném nových námětů a hledají způsob,
jak je zpracovat, aby výsledná práce překvapila, přežila a zaujala. V letošní kolekci hodnocených prací
tematicky i žánrově převažují tradičně zavedené formy. Převažují krajiny, objevilo se i zátiší, opět chyběl
fotografický akt tolik oblíbený v tvorbě konce minulého století, ale i dobré fotografie zachycující všední dny
v rodině. Nedá se říci, že lyričnost a poezie se vytrácejí z výtvarně orientovaných prací, je však skutečnost, že zde zjevně chybí neformální společenská objednávka. Je to sice určité ochuzení, ale paradoxně
je vyvažováno pokusy o drsné pojetí reality v reportážní tvorbě, zejména z exotických zemí. Fotografové
si tedy způsob vyjádření, jak vidět, najdou sami. I málo obeslaná kategorie Média, kde se právě tematický požadavek stává určitým problémem, který autoři výrazně nezvládají, ale ukázala, že autor, jenž se
zamyslí, vytvoří dobrou vypovídající fotografii. Podobně můžeme hodnotit i kategorii do 21 let. Současná
technika svádí k elektronické prezentaci a i ekonomické aspekty přispívají k menšímu počtu soutěžících.
Tím víc je třeba ocenit snahu například kolektivu SPŠ ze Zlína, který se soutěže v posledních letech účastní
pravidelně, nebo Základní školy z Nového Města nad Metují.
I když je možno mít určité výhrady, je oblast neprofesionální fotografie stále silnou stránkou kulturního
života české společnosti a soutěže, výstavy či další aktivity fotografů jsou fenoménem, který i přes různá
klopýtání pokračuje do budoucnosti.
JAROSLAV ŠIMON
4
SVITAVY2013
Národní soutěž a výstava
amatérské fotografie 2013
33.
Cen a č aso pisu FOTO
Hřiště 2
K a m ila Olševičová
H rade c K rálové
5
POROTA PRACOVALA VE SLOŽENÍ
Předseda poroty:
Členové poroty:
Andrej Reiser
PhDr. Věra Matějů
PhDr. Zuzana Školudová
MvDr. Rudolf Němeček
Dr. Petr Vilgus
Ing. Marcela Řezníčková
PaedDr. Milan Báča
Mgr. Jaroslav Šimon
Jan Schmolling
Tajemníci poroty:
Dagmar Schulzová
Milan Sedláček
VÝSLEDKY NÁRODNÍ SOUTĚŽE
Porota hodnotila 4. dubna 2013 ve Svitavách celkem 1 144 snímků
od 175 autorů 9 kolektivů. V jednotlivých kategoriích bylo toto
zastoupení:
kategorie A0
67 snímků
23 autorů
kategorie A1
755 snímků
106 autorů
kategorie A2
201 snímků
41 autorů
kategorie B
110 snímků
9 kolektivů
kategorie C – Média
11 snímků
5 autorů
Kategorie B kolektivy
1. cena
fotoklub Černá slunečnice Praha
2. cena
Klub fotografů amatérů v Žižkově
3. cena
Fotoklub Svitavy
Čestné uznání Fotoklub Omega Hradec Králové
Porota se rozhodla ocenit následující autory a kolektivy
Kategorie A01
1. cena
Vendula Nováková
Soumrak na Limes Romanus
2. cena
Kristýna Sedláková
Život na venkově
3. cena
Tereza Šitínová
Malí čtenáři
Čestné uznání Daniel Kusák
Most
Cena starosty města Svitavy Mgr. Davida Šimka
František Novotný
Imaginace I; II
kolekce fotografií
Skok do neznáma
Kategorie A1
1. cena
2. cena
3. cena
Čestné uznání
Lýdie 1; 2; 5
kolekce fotografií
kolekce fotografií Indie
Důležitý rozhovor
Kategorie A2
1. cena
2. cena
3. cena
Milan Bruchter
Jaroslav Mareš
Stanislav Odvářka
Kategorie C Média
1. cena
Kamila Olševičová
Čestné uznání Milada Romanová
6
Cena senátora Mgr. Radko Martínka
Radek Severa
Moravská krajina 1–4
Cena ředitele SKS města Svitavy Mgr. Petra Mohra
Jindřich Beneš
Žermanice 1–3
Cena Vzpomínka na prof. Ludvíka Barana udělovaná SČF
Jaroslav Kubík
Lidé na Václaváku
Kategorie A02
1. cena
Lucie Grebíková
Čestné uznání Tomáš Cacek
Aleš Bernatík
Taťána Kurková
Jan Košťál
Jarmila Kacarová
Moje cesta do práce
Média – TV
Deštník
Linie
Mikropříběhy
Na cestě I; II
Fototechnika 1; 2; 3
Cena Foma Bohemia spol. s r.o. Hradec Králové
Taťána Kurková
U protinožců
Cena SAK IMPULS
Miroslav Dušánek
Dvojčata
Cena časopisu FOTO
Kamila Olševičová
Hřiště
Cena Zoner Press
Pavel Šedivý
kolekce fotografií
Cena ředitelky Městského muzea a galerie Svitavy Mgr. B. Čuhelové
Kateřina Göttlichová
seriál Chvála demokracie
Jasné a spolehlivé 1–5
Novinářská kachna
SVITAVY2013
Národní soutěž a výstava
amatérské fotografie 2013
33.
1 . cena / K atego r i e A 01
Soumrak na Limes Romanus
Ve n du la Novák ová
Šum p er k
7
2 . cena / K atego r ie A 01
Život na venkově
8
K r i st ý n a S e dlák ová
R o hoz ná
SVITAVY2013
Národní soutěž a výstava
amatérské fotografie 2013
33.
3 . cen a / K atego r ie A 01
Malí čtenáři
Te rez a Ši t í n ová
N ové M ěsto nad M et ují
9
1 . cena / K atego r ie A 02
Osvícení
10
Luc ie Greb íková
Vracov
SVITAVY2013
Národní soutěž a výstava
amatérské fotografie 2013
33.
1 . cen a / K atego r i e A 1
Lýdie 2
Aleš B er natík
H aví řov – Po dlesí
11
2 . cen a / K atego r ie A 1
Cena FOMA Bohemia spol. s r.o. Hradec Králové
U protinožců
12
Tať án a Ku r k ová
O s trava – Výškovice
SVITAVY2013
Národní soutěž a výstava
amatérské fotografie 2013
33.
Cena Vzpomínka na prof. L. Barana
udělovaná SČF
Lidé na Václaváku 4
Jaro slav Kub í k
Praha
13
3 . cena / K atego r i e A 1
Indie
14
J an K o šť ál
J eví č ko
SVITAVY2013
Národní soutěž a výstava
amatérské fotografie 2013
33.
Čest n é uznání / K at. A 02
Skok do neznáma
To m áš Cacek
L anšk ro un
15
1 . cen a / K atego r ie A 2
Švédský deník
16
M ilan B r uc hter
B řec lav
SVITAVY2013
Národní soutěž a výstava
amatérské fotografie 2013
33.
2 . cen a / K atego r ie A 2
Na cestě II
Jaro slav M areš
Po li č k a
17
3 . cen a / K atego r ie A 2
Fototechnika 3
18
Stanislav O dvář k a
Po li č k a
Cena SAK I mpuls
M i ro slav D ušánek
Nov ý H rádek
Dvojčata 1
19
33.
Národní soutěž a výstava
amatérské fotografie 2013
SVITAVY2013
Čest né uznání / K at. A 01
Most
20
D aniel Kusák
Slavič ín
SVITAVY2013
Národní soutěž a výstava
amatérské fotografie 2013
33.
Čest né uznání / K at. A 1
Důležitý rozhovor
Ja r m i la K ac arová
L ito m ěř i ce
21
1. cena / Kategorie C – Média
Jasné a spolehlivé 2; 3
22
K a m ila Olševičová
H rade c K rálové
Moje cesta do práce
1 . ce na / k atego r i e B
Fo to k l u b Čer ná sluneč nice
Praha
23
Fo to : M ic h a l H e jn a, I lon a Cích ová
33.
Národní soutěž a výstava
amatérské fotografie 2013
SVITAVY2013
Fo to : R a d e k H o mol a, Ště pánk a B ud ková
2 . cena / K atego r ie B
Média – TV
24
K l u b fotografů amatérů
v Ž iž kově
Čest n é uznání / K at. B
Fo to k lub Omega
H rade c K rálové
Linie
25
Fo to : M arce la Zuch ová, Pe tr S ouken í k
33.
Národní soutěž a výstava
amatérské fotografie 2013
SVITAVY2013
Fo to : Z . Šp e ld a , J. M a reš
3 . cena / K atego r ie B
Deštník
26
Fo to k lub
Svi t av y
SVITAVY2013
Národní soutěž a výstava
amatérské fotografie 2013
33.
Cena starosty města Svitavy
Imaginace I
František Novo tný
Vse t í n
27
Čestné uznání / Kat. C – Média
Novinářská kachna
28
M i lada R o m anová
H aví řov – Po dlesí
SVITAVY2013
Národní soutěž a výstava
amatérské fotografie 2013
33.
Cena ředitelky Městského muzea a galerie Svitavy
Mgr. Blanky Čuhelové
seriál Chvála demokracie
K ateř ina G ö t t lic hová
Praha
29
Cen a Zo ner P ress
Psí pozornost při hledání horizontu
30
Pavel Š ediv ý
Praha
SVITAVY2013
Národní soutěž a výstava
amatérské fotografie 2013
33.
Cena senátora Mgr. R. Martínka
Moravská krajina 1
R adek S evera
Ho do ní n
31
Cena ře d itele SKS Sv itav y
Žermanice 2, 3
32
Jindř ic h B eneš
Svi t av y
Národní soutěž a výstava
amatérské fotografie 2013
SVITAVY2013
2 . cen a : M a r tin a Pergerová , Lá s k a
33.
Čestné uz nání : Terez a Ši tí nová, M alí č tenář i
Čes tn é uzn án í: fo to s k upin a Ok am žik y S, Z lí n, L i d é
1 . cen a : Ja k ub B egera , K r k o n o š e – inver ze
Ocenění v postupové soutěži
Junior SČF
33
SEZNAM VYSTAVUJÍCÍCH FOTOGRAFŮ
Jan Anděl
ASČF
Jindřich Beneš
Aleš Bernatík
Romana Brůhová
Milan Bruchter
Bohumír Bubílek
Tomáš Cacek
Zuzka Capoušková
Ema Cimburková
Ladislav Čech
Ivanka Čištínová
Petr Dolinský
Jiří Durdík
Miroslav Dušánek
Milan Dvořák
Milan Fara
Mirek Firman
Kateřina Göttlichová
Lucie Grebíková
Jan Hrubý
Martina Chmelová
Jan Janota
Milan Janov
Jarmila Kacarová
Dušan Kimmer
Tereza Koníčková
Jan Košťál
Ondřej Kovář
Jana Kovářová
Jaroslav Kubík
Katarína Kuchárová
Taťána Kurková
Daniel Kusák
Václav Lahovský ASČF, MSČF
Stanislav Maděra
Daniel Majer
Jaroslav Mareš
Jiří Mlejnek
Karel Návrat
Standa Navrátil
Vysoké nad Jizerou – Tříč
Svitavy
Havířov – Podlesí
Klatovy
Břeclav
Praha
Lanškroun
Pardubice
Praha
Klatovy
Praha
Litovel
Praha
Nový Hrádek
Litomyšl
Praha
Lysá nad Labem
Praha
Vracov
Vsetín
Praha
Praha
Karviná-Ráj
Litoměřice
Vršava
Hněvotín
Jevíčko
Česká Třebová
Opatov
Praha
Havířov
Ostrava – Výškovice
Slavičín
Stráž pod Ralskem
Svitavy
Zlín
Polička
Moravská Chrastová
Petřvald
Zlín
Karel Netolický
Vendula Nováková
František Novotný
Viktorie Nowaková
Stanislav Odvářka
Vladimír Oliva
Kamila Olševičová
Blanka Pechačová
Jaroslav Petráš
Otakar Petříček
Petr Pohanka
Jiří Příborský
Bedřich Randýsek
Miroslav Rezek
Jitka Rjašková
Milada Romanová
David Rychtar
Milan Ryška
Václav Sedláček
Kristýna Sedláková
Radek Severa
Radek Síla
Pavel Snoha
Josef Sotona
Eva Stanovská
Anna Stejskalová
Šárka Svobodová
Pavel Šedivý
Věra Široká
Tereza Šitínová
Václav Šlajs
Eliška Šmídová
Hana Tempírová
Ladislav Tomaštík
Jiří Ulrych
Kateřina Vanclová
Milan Vilímek
Aneta Vodvárková
Vladimír Vraspír
Ján Zahornacký
Svitavy
Šumperk
Vsetín
Trstěnice
Polička
Jaroměř
Hradec Králové
Praha
Pňovice
Brno
Karlovy Vary
Hradec Králové
Vsetín
Mariánské Lázně
Horní Žďár
Havířov – Podlesí
Lipník nad Bečvou
Havířov
Sedliště u Litomyšle
Rohozná
Hodonín
Praha
Svitavy
Trstěnice
Dřenice
Zábřeh na Moravě
Mladá Boleslav
Praha
Praha
Nové Město nad Metují
Havířov
Litomyšl
Sloup v Čechách
Havířov
Smiřice
Březová nad Svitavou
České Budějovice
Svitavy
Polička
Kroměříž
SEZNAM VYSTAVUJÍCÍCH KOLEKTIVŮ
Fotoklub Černá slunečnice Praha
Klub fotografů amatérů v Žižkově
Fotoklub Svitavy
Fotoklub Omega Hradec Králové
FOTO PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: Blanka Pechačová, Praha – Fotograf, čestné uznání, kategorie C – Média
FOTO ZADNÍ STRANA OBÁLKY: Jaroslav Mareš, Polička – Na cestě I
34
35
33.
Národní soutěž a výstava
amatérské fotografie 2013
SVITAVY2013
33.
NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA
AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2013
Katalog 33. ročníku Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie 2013
vydal Svaz českých fotografů ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem
pro kulturu, útvarem ARTAMA, za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.
Grafická úprava a sazba MAXX grafické studio, vytiskla Východočeská tiskárna spol. s r.o., náklad 350 ks
Download

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2013