Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2013/2014
Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade :
14.10.2014
----------------------riaditeľ školy
Správa bola prerokovaná v rade školy :
14.10.2014
----------------------predseda RŠ
Správa bola schválená zriaďovateľom :
29.11.2014
----------------------biskup VD ECAV
Správa o VVČ bola prerokovaná a schválená Presbyterstvom VD ECAV na Slovensku so sídlom v Prešove uznesením č. 43/2014.
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 1
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
A/ Základné identifikačné údaje o škole
Názov školy:
EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA
organizačné zložky:
Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského

bilingválne gymnázium slovensko - anglické
súčasti Evanjelickej spojenej školy:
Školský klub detí pri Evanjelickej spojenej škole
Školská jedáleň pri Evanjelickej spojenej škole
Školská knižnica
Adresa školy:
Komenského 10
Liptovský Mikuláš
031 01
číslo telefónu:
044/ 56 219 51, 044/ 54 729 01
číslo faxu:
044/ 55 140 73
e-mail:
[email protected]
web:
www.esslm.sk
Zriaďovateľ školy:
Východný dištrikt ECAV na Slovensku
Hlavná 137
080 01 Prešov
v zastúpení:
Mgr. Slavomír Sabol
biskup VD ECAV na Slovensku
Vedenie školy:






Mgr. Jana Chaloupková
riaditeľka školy
Mgr. Janka Záborská
Mgr. Patrícia Kunkelová
Mgr. Alexandra Bobková
Mgr. Vladimír Pavlík
Mgr. Vladimír Ferenčík
Ing. Ľubica Vitekerová
zástupkyňa riaditeľky gymnázia pre pedagogickú činnosť
zástupkyňa riaditeľky gymnázia pre bilingválne vyučovanie a AJ
zástupkyňa riaditeľky základnej školy pre pedagogickú činnosť
duchovný správca pre EZŠ
duchovný správca EGJT
vedúca ekonomického oddelenia a personalistiky
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 2
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
Poradné orgány školy:

Rada školy ustanovená 14. januára 2009 v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z. z. v školskom
roku 2013/2014 pracovala na škole v zložení :
 predseda RŠ
 podpredseda RŠ
 členovia
Mgr. Viera Kovačičínová
Mgr. Nadežda Holúbeková
PaedDr. Slávka Mlynčeková
RNDr. Miroslava Majchútová
JUDr. Soňa Macková
Mgr. Peter Taját
Mgr. Miroslav Čurlík
Mgr. Marián Bochnička
Mgr. Stanislav Grega
Alžbeta Zemančíková
 tajomníčka- zapisovateľka – Ing. Ľubica Vitekerová.

Pedagogická rada zložená z pedagógov Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku
a Pedagogická rada Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského.

Rada rodičov zložená z triednych dôverníkov z Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku a
z Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského.

Predmetové komisie EZŠ a EGJT a metodické združenie na 1.stupni EZŠ

Rada zamestnancov spolu so Základnou organizáciou OZPŠaV pri Evanjelickej spojenej škole.
B/ Údaje o počtoch žiakov školy:
Evanjelická spojená škola spolu:
605 žiakov
383 dievčat
222 chlapcov
Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
 1.stupeň
 2. stupeň
 plnenie PŠD v zahraničí
250 žiakov
127
120
3
129 dievčat
69
58
2
121 chlapcov
58
62
1
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
 8-ročné štúdium
 5-ročné štúdium
 4-ročné štúdium
študenti EGJT v zahraničí
355 žiakov
124
197
30
2
254 dievčat
84
150
18
0
101 chlapcov
40
47
12
2
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 3
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
plnenie PŠD v zahraničí
individuálny učebný plán
Zahraniční študenti na EGJT
0
2
0
Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami:
z toho EZŠ
z toho EGJT
28
Počet detí v školskom zariadení ( ŠKD pri EZŠ ):
93
0
2
0
0
0
0
26
2
C/ Údaje o prijatých žiakoch na ESŠ pre školský rok 2014/2015:
Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
1.ročník EZŠ

počet zapísaných
43 žiakov

prijatých žiakov
39 žiakov / dve triedy I.A, I.B /
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
5- ročné bilingválne štúdium 7902 J 74

počet záujemcov:
174 žiakov

Počet žiakov, ktorí nesplnili kritériá:
5 žiakov (vrátené prihlášky)

počet prijatých a zapísaných uchádzačov
60 žiakov / dve triedy: I.A5,I.B5
8- ročné bilingválne štúdium 7902 J 74

počet záujemcov:
38 žiakov

počet prijatých a zapísaných uchádzačov
26 žiakov / jedna trieda: príma
4-ročné štúdium 7902 J

počet záujemcov:
45 žiakov

počet prijatých a zapísaných uchádzačov
19 žiakov / jedna trieda I.A4
D/ Údaje o prijatých žiakoch na stredné a vysoké školy:
Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
9. ročník EZŠ
- počet žiakov 9. ročníka v šk. r. 2013/2014:
15 žiakov
- úspešnosť prijatia na stredné školy:
100 %
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 4
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
- počet žiakov prijatých na Ev. gymnázium:
3 žiaci
8. ročník EZŠ
- počet žiakov prijatých na Ev. gymnázium:
5 žiaci
5.ročník EZŠ
- počet žiakov v 5. ročníku v šk. r. 2013/2014:
29 žiakov
- počet prijatých do 8-ročného gymnázia:
12 žiakov
- počet prijatých do 8 -ročného konzervatória
0 žiaci
- z toho počet prijatých na EGJT:
10 žiakov
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
8. ročníka a 5. ročníkov EGJT
počet žiakov 56
počet žiakov finálnych ročníkov:
5.AP- 20 žiakov
5.BP – 22 žiakov
oktáva – 14 žiakov
počet prijatých na VŠ
14/70 %
18/ 82 %
12/86 %
počet prijatých na VŠ v SR
6/30 %
8/36 %
9/64 %
počet prijatých na VŠ v EU
8/40 %
10/45%
3/21 %
počet neprijatých na VŠ
6/30 %
4/18%
2/14 %
ročník opakuje
0
0
0
žiaci bez spätnej väzby
0%
0%
0%
Umiestnenie 8. ročníka a 5. ročníkov EGJT
Počet žiakov
5.A – 20 žiakov
5.B – 22 žiakov
oktáva – 14 žiakov
Z toho prijatých na vš
14
18
12
Oblasť ekonómie, ekonomiky
6/ 43%
2/ 11 %
2/ 17%
Oblasť techniky a informačných
technológií
1/ 7%
4/ 22%
1/ 8%
Prírodovedné fakulty
0/ 0%
1/ 5%
2/17%
Filozofické a filologické
2/ 14%
3/ 17%
2/ 17%
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 5
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
Oblasť umenia a umenovedy
0
1/5 %
0
Lekárska fakulta
3/22 %
2/ 11%
3/25 %
Právnická fakulta
0/ 0 %
1/5 %
1/8 %
Pedagogická fakulta
2/14 %
2/11 %
1/8%
E/ Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytnutého stupňa vzdelania
PRÍLOHA č. 1
- klasifikácia Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
PRÍLOHA č. 2
- klasifikácia Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
EZŠ biskupa Jura Janošku
V celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ - T9 2014 :
Priemerný
Percentil
Úspešnosť
Percentil
Úspešnosť
počet :
Matematika
Matematika
Jazyk
Jazyk
Bodov školy, úspešnosť
školy /%/
Úspešnosť v rámci SR
15,1
40,3%
34,0
58,1%
-
54,67%
-
62%
EG Juraja Tranovského
Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2013/2014
Predmet
Úroveň
Počet žiakov
Úspešnosť
Percentil
Slovenský jazyk a literatúra
-
64
78,0
93,8
Matematika
-
5
30,7
-
Anglický jazyk B2
B2
45
69,3
69,7
Výsledky internej písomnej časti maturitnej skúšky vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch v anglickom
jazyku v školskom roku 2013/2014
Predmet
Úroveň
Počet žiakov
Úspešnosť %
Dejepis v anglickom jazyku
-
16
65,38
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 6
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
Evanjelické a.v. náboženstvo
v anglickom jazyku
-
3
74,47
Geografia v anglickom jazyku
-
18
82,25
Matematika v anglickom jazyku
-
23
61,04
Výsledky ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2013/2014
Predmet
Úroveň
Počet žiakov,
ktorí úspešne
absolvovali ÚFIČ
Počet žiakov, ktorí
v riadnom termíne
absolvovali ÚFIČ
neúspešne
Priemerná známka
Slovenský jazyk a literatúra
-
64
-
1,50
Matematika v anglickom jazyku
-
23
-
2,17
Matematika
-
4
-
1,50
Anglický jazyk
B2
45
-
2,00
Biológia
-
12
-
2,33
Dejepis v anglickom jazyku
-
17
-
1,76
Dejepis
-
2
-
1,00
Evanjelické a. v. náboženstvo
v anglickom jazyku
-
3
-
2,33
Fyzika
-
8
-
2,50
Francúzsky jazyk
B1
-
-
-
Geografia v anglickom jazyku
-
19
-
1,37
Geografia
-
1
-
4,00
Chémia
-
2
-
1,00
Informatika
-
1
-
3,00
Náuka o spoločnosti
-
5
-
2,20
Občianska náuka
-
13
-
2,23
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 7
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
Nemecký jazyk
B1
9
-
1,33
Ruský jazyk
B1
7
-
1,57
SPOLU
-
235
-
1,98
F/ Zoznam študijných odborov a učebných plánov :
Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
základná škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a evanjelického náboženstva
Vyučovanie v šk. roku 2013/2014 podľa platných UP:

ŠkVP pre 1. ročník primárneho vzdelávania ISCED 1 - platný od 1. septembra 2008

ŠkVP pre 2. ročník primárneho vzdelávania ISCED 1 - platný od 1. septembra 2009

ŠkVP pre 3. ročník primárneho vzdelávania ISCED 1 - platný od 1. septembra 2010

ŠkVP pre 4. ročník primárneho vzdelávania ISCED 1 - platný od 1. septembra 2011

ŠkVP pre 5. ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 - platný od 1. septembra 2008

ŠkVP pre 6. ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 - platný od 1. septembra 2009

ŠkVP pre 7. ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 - platný od 1. septembra 2010

ŠkVP pre 8. ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 - platný od 1. septembra 2011

ŠkVP pre 9. ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 - platný od 1. septembra 2012
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
Vo výchovno-vzdelávacom procese boli v školskom roku 2013/2014 uplatnené rámcové učebné
plány pre študijné odbory nasledovne:
5- ročné bilingválne štúdium
a) V 1.a 2. ročníku 5-ročného štúdia
b) V 3.-5. ročníku 5-ročného štúdia
7902 J 74 UP platný od 1.9.2012,
7902 5 74 UP platný od 1.9.2009,
8- ročné bilingválne štúdium
a) V 1.a 2. ročníku 8-ročného štúdia
b) V 3.-6. ročníku 8-ročného štúdia
c) V 7.-8. ročníku 8-ročného štúdia
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
7902 J 74 UP platný od 1.9.2012,
7902 5 74 UP platný od 1.9.2009,
7902 5 74 UP platný od 1.9.2006,
Strana 8
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
4-ročné gymnaziálne štúdium
a) V 1.a 2.ročníku 4-ročného štúdia
7902 J 00 UP platný od 1.9.2012.
Boli vypracované, modifikované a doplnené UO pre všetky ročníky podľa ISCED 2 (1.-4.ročník 8ročného štúdia) a ISCED 3A (5.-8.roč. 8-ročného štúdia, 1.-5.roč. 5-ročného štúdia, 1.a 2.roč. 4-ročného
štúdia) Štátneho vzdelávacieho programu.
G/ Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy:
Počet zamestnancov v školskom roku 2013/2014 :

Počet pedagogických zamestnancov:
57
pedagogickí zamestnanci EZŠ
22
/+5 MD, RP /
pedagogickí zamestnanci EGJT
35
/+8 MD, RP /
pedagogickí zamestnanci na dohody

77 /+ 13 MD, RP, + 3 Doh. /
3
Počet nepedagogických zamestnancov:
20
nepedagogickí zamestnanci EZŠ
4
nepedagogickí zamestnanci EGJT
9
zamestnanci školskej jedálne
7
Všetci pedagogickí pracovníci v školskom roku 2013/2014 splnili kvalifikačné podmienky kladené
na pedagogických zamestnancov školy.
H/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy v šk. roku 2013/2014:
V priebehu školského roka 2013/2014 sa pedagogickí zamestnanci školy zúčastňovali vzdelávaní,
ktoré absolvovali v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania.
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania získali :
Ing. Elena Jelenová, Mgr. Vladimír Ferenčík, Mgr. Patrik Fuzák (3 x), Mgr. Nadežda Holúbeková
(2 x), Mgr. Erik Jusko, Mgr. Katarína Vojtková, Mgr. Katarína Halahijová (2 x), Ing. Edita Jančiová,
Mgr. Viera Kovačičínová, Mgr. Jana Kusá
Osvedčenie o ukončení špecializačného vzdelávania získali :
RNDr. Daniela Komorová
Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania získali :
Mgr. Patrícia Kunkelová, Mgr. Patrik Fuzák, Mgr. Viera Brtišová, Mgr. Katarína Halahijová,
Mgr. Laura Jašková, Ing. Elena Jelenová, Mgr. Erik Jusko, RNDr. Daniela Komorová, Mgr. Katarína
Vojtková
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 9
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
Do konca školského roka 2013/2014 získali kredity títo pedagogickí zamestnanci :
EG Juraja Tranovského
Mgr. Laura Jašková
Mgr. Erik Jusko
Ing. Elena Jelenová
Mgr. Patrik Fuzák
Mgr. Jana Kusá
Mgr. Viera Brtišová
Mgr. Vladimír Ferenčík
Mgr. Patrícia Kunkelová
Mgr. Katarína Halahijová
Mgr. Nadežda Holúbeková
Ing. Edita Jančiová
RNDr. Daniela Komorová
Mgr. Katarína Vojtková
21 kreditov
31 kreditov
21 kreditov
54 kreditov
14 kreditov
21 kreditov
10 kreditov
21 kreditov
41 kreditov
16 kreditov
15 kreditov
50 kreditov
21 kreditov
Do konca školského roka 2013/2014 získali prvú atestáciu títo pedagogickí zamestnanci :
Mgr. Viera Kovačičínová
Do konca školského roka 2013/2014 získali druhú atestáciu títo pedagogickí zamestnanci :
Mgr. Daniela Kováčová
I/ Aktivity a prezentácie školy na verejnosti:
Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku
Súťaže
Názov súťaže
Počet žiakov
Biblická olympiáda,
celoslovenské kolo
4
Biologická olympiáda,
okresné kolo
Chemická olympiáda,
školské kolo
Matematická olympiáda,
okresné kolo
Pytagoriáda, školské kolo
Pytagoriáda, okresné kolo
2
Najúspešnejší žiaci
1. kategória: Martin Druska 1. miesto
2. kategória Anna Drusková 1. miesto
3. kategória Ivan Hudák 1. miesto
Kategória E: Tereza Filová 3. miesto, Chiara
Krkošková
2
Kategória D: Andrea Čabajová,
1
Kategória Z8: Ivan Hudák 3. miesto
110
26 úspešných žiakov
Kategória P3: Jakub Jánoška, Petra Labašková,
Marianna Mlynarčíková, Daniela Žiaranová
Kategória P4: Martina Devečková, Martin Kello,
Adrián Žlnka,
Kategória P6: Emília Hollá, Marek Zuzaniak
Kategória P8: Nikola Brziaková, Ivan Hudák 2.
26
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 10
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
Matematický klokan
74
Expert
70
Astrostop
Geografická olympiáda
1
3
Rázusovie Vrbica
(regionálna súťaž)
Hviezdoslavov
Kubín,
obvodné kolo
Dejepisná
olympiáda,
okresné kolo
Olympiáda
v anglickom
jazyku, okresné kolo
Bambiriáda
4
miesto
14 úspešných žiakov
Kategória Klokanko 3: Jakub Jánoška 72. - 108.
miesto
Kategória Benjamín 8: Ivan Hudák 103. - 136.
miesto
V prvej stovke:
Ivan Hudák -Tajomstvá prírody, Svetobežník, 14.
miesto
Milan Kučera - Bity a bajty
Zuzana Rojíková – Mozgolamy
Andrej Štetka – Spoločnosť kedysi a dnes
Ivan Hudák 1. miesto
Ivan Hudák – 1. miesto v krajskom kole, 2.
miesto v celoslovenskom kole
II. kategória: Alžbeta Fašánková – 2. A – diplom za
vynikajúci prednes
III. kategória: Lucia Križková 8. B trieda – diplom
za pozoruhodný prednes
próza: Alexandra Špirková 2. miesto
1
kategória D: Ján Laco 4. miesto
2
kategória 1B: Alexandra Ostrowska 5. miesto
20
futbal: 1. miesto
Výlety, exkurzie, prednášky, kultúrne podujatia na EZŠ
 Pásmo o Hviezdoslavovi - predstavenie
členov Matice slovenskej
 Afganistan
duchovného
 Európsky deň jazykov
 Týždeň zdravej výživy
 Divadelné predstavenie Šmolkovia
 Čitateľský maratón
 koncert ľudovej hudby Spieva celé
Slovensko
 návšteva pošty
 Didaktické hry v prírode
 Návšteva včelárov
 výchovné koncerty
očami
vojenského
 slávnostný zápis v mestskej knižnici
 Výstava Biblií v Múzeu Čierny orol
 beseda so školskou psychologičkou
 Deň otvorených dverí
 návšteva predškolákov
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 11
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
 Bambiriáda 2014
 Deň detí
 Prvácky deň v múzeu
 Exkurzia Havránok
 Exkurzia Demänovská jaskyňa
 Exkurzia Važecká jaskyňa
 Mikuláš
 Vianočná besiedka
 korčuľovanie na zimnom štadióne
 Piataci prvákom
 Zober loptu nie drogy
 Futbalový turnaj
 Deň Zeme
 Deň mlieka
 Dentálna hygiena - prednáška
 Valentín
 Karnevalový deň
 Prednáška TANAP
 divadelné
jazyku
predstavenie
v anglickom
 Easter Egg Hunt
 návšteva tvorivých dielní
 Drotári - výstava
 Popoludnie s knihou
 Prezentačný deň
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 12
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v meste:
V školskom roku 2013/2014 sme spolupracovali s viacerými inštitúciami, absolvovali sme
prednášky, besedy a plánované aktivity napr. tvorivé dielne a kvíz v LK Belopotockého, v Galérii P. M.
Bohúňa, múzeu Čierny orol. V spolupráci s mestskou políciou sme organizovali prednášky na témy:
šikanovanie, dopravná výchova. Aktivity dopĺňali vyučovanie a implementované učivo prierezových tém.
Akcie ŠKD
 Olympiáda
 Kniha rekordov
 Stonožka
 Prednáška o Afganistane
 Návšteva včelárov
 Psí akrobati
 Návšteva ŠKD v Okoličnom
 Noc Kuchárov.
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
Práca predmetových komisií
PK anglického jazyka
Súťaže



Olympiáda z anglického jazyka – v krajskom kole: Mollie Nicholson (príma) 4. miesto , Zuzana
Bobková (oktáva) 1. miesto, Katarína Hrotíková (IIAP) 1. miesto.
Annual essay competition
Speaker´s Corner – v krajskom kole: Daniela Dzuriaková (IAP) 2.miesto, Mária Milota
Knappová (IIAP) 3. miesto a Patrícia Marová (sexta) 3. Miesto
PK evanjelického náboženstva
Súťaže:

BO seniorálneho kola
II. kategória 3. miesto získal Milan Španko / príma
III. kategória 2. miesto získal Samuel Grega / sekunda, 3. miesto získal Adam Pazúrik / tercia
IV. kategória 1. miesto získala Noemi Tomková / IV.AP – v celoslovenskom kole získala 2.miesto,
2. miesto získala Daniela Dzuriaková / I.A5 3. miesto získal Martin Zuzaniak / sexta

Výsledky zo seniorálneho kola súťaže Duchovná pieseň
1. miesto získala Martina Ďurotová z III.BP
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 15. októbra 2013
Strana 13
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
2. miesto získala Kristína Ondrejková z III.AP (Dievčatá sa nezúčastnili celoslovenského kola,
nakoľko vyhrali aj v súťaži Vivat Georgius Tranoscius a vyhodnotenie tejto súťaže bolo v ten istý
deň ako celoslovenské kolo duchovnej piesne.)
PK slovenského jazyka a literatúry a výchovných predmetov
Súťaže:
 Maturita v knižnici
3.miesto: Marcela Janíková a Lenka Gunišová
2.miesto: Roman Kubačka a Alexandra Adamčová
4.miesto: Andrej Roman a Vladimír Riccoti

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
Martin Pogádl (3.miesto)
Eva Machová
(2.miesto)

Vivat Georgius Tranoscius
Hudobná tvorba:
2. KATEGÓRIA 1. miesto - Martina Ďurotová
2. miesto - Kristína Ondrejková
3. miesto - Kristína Jurkovičová (text), Veronika Košíková (hudba)
Fotografia:
1. KATEGÓRIA 1. miesto – Ivona Španková
2. miesto – Petra Hrušková

2. KATEGÓRIA


1. miesto - Simona Svorenčíková
2. miesto – Katarína Novajovská
3. miesto - Lenka Šubová
Výtvarná tvorba - Maľba
2. KATEGÓRIA
1. miesto – Dominika Herichová
2. miesto – Kristína Tomková
Literárna tvorba
2. KATEGÓRIA - poézia
3. miesto - Paulína Vítková
2. KATEGÓRIA – próza
1. miesto - Michaela Budajová
2. miesto - Alžbeta Zemančíková
Zodpovednými vyučujúcimi za väčšinu uvedených prác boli vyučujúca náboženstva Mgr. Viera Brtišová
a vyučujúca výtvarnej výchovy a výchovy umením PaedDr. Andrea Močiliaková.
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 14
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
Žiaci sa v rámci výtvarnej výchovy a výchovy umením zúčastnili niekoľkých dôležitých súťaží:
 Červená stužka
trieda: kvarta, tercia
 Vesmír očami detí
trieda: príma, sekunda
 Recykláčik
trieda: tercia, kvarta
 Vivat Georgius Tranoscius
trieda: príma, sekunda
PK matematiky, informatiky, techniky
Súťaže:
•
•
•
•
•
•
•
•
PYTAGORIÁDA - Ivana Oravcová (sek) - 5.miesto OK (Ing. Volajová)
MO – Maximilián Molnár (kvarta) - 4. miesto KK (PaedDr. Repová), Marek Brezina (3.BP) účastník KK (RNDr. Komorová), Ivana Oravcová (sekunda) - 8. - 12- miesto OK zo 46
súťažiacich
Sezam - seminár zo zaujímavej matematiky (Mgr. Jašková)
Maks (Mgr. Jašková)
Genius Logicus (RNDr. Komorová)
Matematický klokan (Mgr. Pozorová)
Technická olympiáda (Mgr. Chaloupková)
Expert a iBobor (Mgr. Jusko)
PK dejepisu, geografie, náuky o spoločnosti a ekonómie
Súťaže:





Geografická olympiáda krajské kolo:
Kategória G: Samuel Grega – 4. miesto
Kategória Z:
Vladimír Škerenčák – úspešný riešiiteľ
Dějepisná soutěž gymnázií krajské kolo:
Dominika Parčová (IV.AP), Michaela Budajová a Miriam Kyselová (obe IV.BP) – 3. miesto
Olympiáda ľudských práv krajské kolo:
Jana Šikorská (III.BP) – 9. miesto
SOČ:
Okr. kolo: Paulína Šlauková a Eliška Valentová – 3. miesto, práca: „Kultúra aborigénov“
Kraj. kolo: Monika Glutová (septima) - 3. miesto, práca: Mlyny v strednom Liptove,
Mária Piatková (septima) - 3. miesto, práca: Využitie didaktických hier na hodinách dejepisu
Myslím ekonomicky „ Vedieť sa správne rozhodnúť“ národné celoslovenské kolo:
Organizátor: Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o. a nezisková organizácia Junior Achievement
Slovensko, n. o. získali 1. miesto Anna Miškovičová (II.A4) a Roman Chaloupka (II.A5)

INÉ AKTIVITY:
Žilinská modelová konferencia OSN – ZAMUN
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 15
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
Martin Brezina (V.BP), Jana Šikorská (III.BP), Katarína Rebecca Hrotíková a Mária Knappová (obe
II.A5)
Terénne cvičenie – Kalameny, Liptovský hrad
Exkurzia – Oswiencim
Exkurzia – Tatrín a stará fara LM
Exkurzia –okresný súd LM

Prednášky:
Polícia a jej právomoci
Konflikty a ich riešenie (spolupráca s Palkovým centrom)
Samospráva MsÚ LM
Prednáška s pracovníkmi ÚPSVaR LM
O Slovensku a svete (zaujímavosti z fyzickej geografie v angl. jazyku)
Prednášateľ: Mgr. Michal GALLAY, PhD. - zástupca riaditeľa pre vedu a zahraničné vzťahy UPJŠ KE
PK biológie a chémie



Prednášky:
Onkológia a poskytnutie prvej pomoci; Problematika rakoviny krčka maternice a dôležitosť
preventívnych prehliadok; Využitie geneticky modifikovaných organizmov; HIV/AIDS, obchod s
ľuďmi; Výskum rakoviny, v čom sme pokročili; Vírusy napomáhajúce v proti nádorovej génovej
terapii; Cielená liečba rakoviny; Čas premien; S Tebou o Tebe; v rámci Týždňa vedy a techniky 2
prednášky v spolupráci so SAV Košice; Učíme sa navzájom (pri príležitosti 61. výročia objavenia
štruktúry DNA. Prednášku s praktickou ukážkou izolácie DNA si pre svojich spolužiakov zo septimy,
sekundy, IV.AP, III. AP, II.A4 a I.A4 pripravili študentky septimy M. Kmeťová, M. Piatková a K.
Tomková).
Exkurzie:
Výrobňa Coca-coly v Lúke pri Piešťanoch; Ústav anorganickej chémie SAV, BA; Ústav
experimentálnej onkológie, BA; Centrum popularizácie fyziky Martin; laboratórne cvičenia
z organickej chémie na CHTPF –STU v Bratislave; TATRATIMBER tepláreň Lipt. Hrádok;
Masterclaccesfyzic.
Úspechy:
 celoslovenská súťaž „ Mladý onkológ 2014“ - Tomková a Zemančíková zo septimy s prácou „
Rakovina prsníka, prevencia a osveta“ obsadili 1. miesto (Ing. Droppová)
 SOČ - Tomková a Zemančíková zo septimy v kategórii „Zdravotníctvo a farmakológia“ 1.
miesto v krajskom kole a 4.miesto v celoslovenskom kole. (Ing.Droppová)
 ENERSOL SK „ Využitie alternatívnych zdrojov“ III. BP triedy - Kasanická , Kriška (III.BP) – 2.
miesto v krajskom kole, 4. miesto v celoslovenskom kole; Cuprová – 3. miesto v krajskom
kole (Ing. Jelenová)
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 16
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
 obvodné kolo CHO – kategória D. Maximilián Molnár (kvarta)obsadil 1. miesto a postúpil do
krajského kola, kde obsadil 4. miesto
PK cudzích jazykov
Súťaže:
Olympiáda v NEJ:
 Dňa 23.1.2013 sa na našej škole uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Timea
Gurková a Dominika Parčová sa umiestnili na 1. miestach v kategórii 2.A a 2B a úspešne
reprezentovali našu školu v krajskom kole.
 Priamo do krajského kola postúpila v kategórii 2C (germafóni, t.j. pre jedného z rodičov je nemecký
jazyk materinským jazykom) Mária Milota Knappová (II.A5) - 1.miesto v krajskom kole, 4.miesto
na celoslovenskom kole v Bratislave.
V dňoch 1. – 4. mája 2014 naša škola prijala už po tretíkrát pozvanie partnerských Evangelických zborov v
Nemecku zúčastniť sa Evanjelických cirkevných dní v Löwenstein v Nemecku. Našu školu reprezentovali
tento šk. rok žiačky Timea Gurková a Mária Knappová (II.AP).
PK telesnej výchovy
Predmetová komisia a jej členovia sa zúčastnili týchto súťaži a aktivít:
 September
Jusko
cezpoľný beh
 Október
Mlynčeková
atletické preteky
 November
Babic
futsal- okres. kolo
Mlynčeková, Holúbeková - školský turnaj vo flórbale EGJT
Holúbeková
aerobik – okres. Kolo, postup na kraj
Mlynčeková
florbal dievčatá SŠ okres.kolo 2.miesto
Mlynčeková
florbal chlapci SŠ okres.kolo
1.miesto
Mlynčeková
florbal chlapci SŠ krajské kolo 3. miesto
Holúbeková
aerobik – krajské kolo, postup na celoslov. kolo
 December
Jusko
basketbal. turnaj o tortu primátora 5. miesto
Holúbeková
volejbal MIKI MIX
Stodola
stolnotenisový turnaj
Jusko, Babic
školský turnaj vo flórbale -EZŠ
Jusko, Babic
Good Angels Košice- Bourges EZŠ- nesúťažne
 Február
Holúbeková
aerobik celoslov. kolo- Raková IV.AP
Jusko + PK
volejbalový turnaj učiteľov Liptova
 Marec
Jusko
vybíjaná – obvodné kolo
3.miesto
Holúbeková
volejbal dievčatá ZŠ – obvodné kolo 2.miesto
 December
Jusko
školská basketbalová liga
až marec
Marušiaková volejbal dievčatá SŠ – okresné kolo
 Apríl
Marušiaková volejbal mix – Za oslobodenie mesta
Jusko
žiacka mestská basketbalová liga 2x
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 17
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk

Máj

Jún
Babic
Babic
Jusko
Babic
Marušiaková
Mlynčeková
Babic
Holúbeková
Mlynčeková
Jusko, Babic
veľký futbal SŠ – obvod.kolo 1.miesto
veľký futbal SŠ – okres.kolo
4.miesto
žiacka mestská basketbalová liga 2x
malý futbal st. žiaci obvod. kolo 2.miesto
zdravotnícka súťaž – okresné kolo 4. miesto
atletika- okres.kolo Hromádko 1.miesto
Bambiriáda – futbal -st.žiaci
1.miesto
Bambiriáda – volejbal - mix
atletika – kraj. Kolo, Hromádko 2.miesto
Športové dni evanjelických gymnázií
Basketbal chlapci,3.miesto; Basketbal dievčatá, 2.miesto;
volejbal dievčatá,3.miesto
Z aktivít koordinátorov
Žiacka školská rada
Akcie, na ktorých sa zúčastnili členovia Žiackej školskej rady v školskom roku 2013/2014:













Slávnostné otvorenie budovy EZŠ -pomoc pri organizovaní hostí a žiakov
Burza stredných škôl – prezentácia školy a študijných odborov
Darovanie krvi – pre Nemocnicu LM
Deň otvorených dverí EGJT – sprevádzanie hostí a prezentácia školy
Mikuláš na EZŠ a EGJT
Vianočná výzdoba tried – súťaž
Benefičný ples ESŠ – pomoc pri organizácii
Študentský bál –organizácia podujatia (A. Zemančíková, J. Šikorská, P. Šlauková)
Valentínska pošta
Deň učiteľov – súťaž o najsympatickejšieho učiteľa/učiteľku a poďakovanie všetkým pedagógom
Deň detí v LM – Bambiriáda (organizované ZA krajom)
Zapojenie sa do projektu School dance
projekt Stredoškolskej únie študentov Slovenska – v angličtine Equal changes naša študentka
Šikorská Jana z 3.BP nás bude zastupovať ako koordinátorka pre zahraničné vzťahy v šk. roku
2014/2015
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zacielená na utváranie základných vedomostí a
zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a
etickými normami. Koordinátorka v prvom polroku zorganizovala tvorivé popoludnia, na ktorých sa
zúčastnili študenti od prímy až po oktávu 8-ročného štúdia a študenti od prvého až po piaty ročník 5ročného štúdia. Lektormi tvorivých aktivít boli študenti a koordinátorka výchovy k manželstvu a
rodičovstvu. Bolo úžasné pozorovať trpezlivosť, s ktorou starší spolužiaci pomáhali tým mladším tvoriť milé
darčeky pre svojich blízkych. Súčasťou popoludní boli rôzne rozhovory, pri ktorých sme sa mohli lepšie
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 18
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
spoznávať a vyjadrovať svoje názory. Zámer sme sa snažili v školskom roku 2013/2014 na škole dosiahnuť
aj prostredníctvom aktivít:
 Čas premien – aktivita pre dievčatá prímy
 Prednášky: S tebou a o tebe (prednáška pre dievčatá); Keď sa z chlapca stáva muž (prednáška pre
chlapcov;
Prevencia drogových závislostí
Práca koordinátora prevencie drogových závislostí prebiehala v zmysle predloženého Plánu práce.
Mgr. Dubovcová spolupracovala s Krízovým strediskom Pálkovho centra v LM. Do tejto spolupráce boli
zapojené prvé ročníky štvorročného a päťročného štúdia gymnázia, sekunda osemročného štúdia.
V januári 2014 sme prizvali k spolupráci Policajný zbor SR, konkrétne protidrogovú zložku s cvičeným psom
na vyhľadávanie drog. Výsledok hľadania nelegálnych látok bol pozitívny, vedenie a pedagogický zbor na
stretnutí pedagogickej rady vyvodil z tohto pochybenia študentiek vážne opatrenia a dôsledky v zmysle
Vnútorného poriadku školy. Na návrh triedneho učiteľa a rodičov žiakov osemročného gymnázia bola
realizovaná interaktívna beseda s lekárom zacielená na zneužívanie návykových a psychotropných látok
a ich následkov na zdravotný stav a životnú situáciu užívateľov.
Enviromentálna výchova
Zrealizované aktivity:
 pokračovanie v cykle „ekotrieda“ u vybraných ročníkoch s cieľom vytvorenia zelene v triedach
počas celého šk. rok 2013-14,
 dôraz na separáciu a čistotu tried, šetrenie energiou a papierom (osobitne vo vybraných triedach),
vytvorenie enviro-nástenky s témou Svetové znečistenie ŽP a kvalita života na Zemi.
 diskusie o environmentálnych problémoch na jednotlivých predmetoch počas vyučovania, priebežné
poukazovanie (na vyučovaní) na významné dni ako napr. Svetový deň ochrany zvierat, Svetový deň boja
proti AIDS, Svetový deň boja proti rakovine, Svetový deň Zeme,
 realizácia a vyhodnotenie projektového vyučovania so žiakmi V. A/BP s niektorými environmentálnymi
témami (Metodika tvorby záverečných prác, žiacky výskum),
 zapojenie sa do siedmeho ročníka kampane Červené stužky - 29.11. 2013 účasť s vybranými
žiakmi so sexty a s IV.BP prednášok v Žiline pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS/HIV, od
prednášaná bola i téma z oblasti obchodovania s ľuďmi. Organizátori kampane: MŠVVaŠ SR, KŠÚ v
Žiline, Kancelária WHO na Slovensku a Gymnázium sv. Františka v Žiline. V nadväznosti na kampaň
Červené stužky, sme v modlitebni uskutočnili krátku žiacku prednášku s videom a vyzvali
účastných žiakov EGJT o symbolické nosenie červenej stužky v rámci Svetového dňa boja proti
AIDS.
 Koordinátori: Ing. E. Volajová, Ing. K. Droppová,
 spolupráca s pracovníkmi Ústavu experimentálnej onkológie - SAV Bratislava v rámci
zorganizovania cyklu prednášok z oblasti onkológie pre IV. A/BP v termíne 12.2.2014:
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 19
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
Lektor
Téma
š
Mgr. Marína Cihová, PhD.
 Výskum rakoviny, v čom sme pokročili
k
Mgr. Erika Ďuriníková
 Vírusy napomáhajúce v protinádorovej génovej terapii
o
Mgr. Michal Šelc
 Cielená liečba rakoviny
l
iteľka SOČ práce z oblasti zdravotníctva žiačkám K. Zemančíkovej, K. Tomkovej s umiestnením
sa na 4.mieste celoštátnej prehliadky v Starej Ľubovni (24.4.2014) a na 1. mieste súťaže
Mladý onkológ organizovanej Ústavom experimentálnej onkológie SAV Bratislava (6.3.7.3.2014). V rámci súťaže sme prispeli odborným článkom do zborníka, ktorý vyšiel pri tejto
príležitosti.
 tvorba ekologicky zameraných projektov so žiakmi II.A5. Projekty budú použité na výzdobu
chodieb školy.

Práca školského psychológa
Počas školského roka, na základe diagnostík v poradenských inštitúciách a žiadostí rodičov, pribudli
v organizačnej zložke gymnázia ďalší žiaci so ŠVVP, ktorým bolo potrebné pripraviť potrebnú
dokumentáciu a pedagógov oboznámiť so špecifikami práce s nimi podľa odporúčaní uvedených
v správach z odborných špeciálno-pedagogických a psychologických vyšetrení. Uzatváranie priebežnej
dokumentácie individuálne začlenených žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi v tomto období práve
prebieha. Podľa požiadaviek triednych učiteľov sa Mgr. Dubovcová zúčastnila periodických stretnutí
konaných na štvrť- a trištvrte roku vyučujúcich a rodičov individuálne začlenených žiakov. Participovala na
individuálnej práci s individuálne začlenenými žiakmi. Vzdelávala sa v oblasti legislatívy týkajúcej sa
individuálnej integrácie žiakov v bežných základných a stredných školách.
V októbri 2013 organizačne pripravovala aktívnu účasť študentov gymnázia na ďalšom ročníku verejnej
zbierky Dni nezábudiek v meste, ktorá je celoštátne organizovaná Ligou za duševné zdravie.
Pripravovala psychologické testovanie pre žiakov, ktorí prišli na prijímacie konanie a uchádzali sa
o osemročné alebo päťročné štúdium na bilingválnom gymnáziu našej školy. Bola koordinátorkou pre
túto časť prijímacieho konania.
V koordinácii výchovného poradcu z gymnázia som realizovala stretnutia so študentmi osemročného
a päťročného gymnázia zamerané na voľbu ďalšieho štúdia a profesionálnu orientáciu.
Mimoškolské aktivity:
V septembri školského roka 2013/2014 prijala Evanjelická spojená škola od študentov 438
vzdelávacích poukazov. Celková dotácia na školský rok bola v sume 12.702,- €. S ohľadom na finančné
možnosti školy a záujem žiakov bolo otvorených 34 záujmových krúžkov. Hodnota na mzdy a odvody stála
školu 9.720,- €, na chod krúžkov bolo použitých 2.160,- €. Na prevádzku použila škola 822,- € (10%).
V školskom roku 2013/2014 navštevovalo krúžky 456 žiakov.
J/ Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
EGJT – OP Vzdelávanie – Opatrenie 1.1. - Premena tradičnej školy na modernú
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 20
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
Názov projektu:
Aplikovanie nových foriem a metód vzdelávania pre potreby trhu práce.
ITMS kód Projektu: 26110130518
Ciele projektu:
Inovovať formy a metódy výučby pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce vo vedomostnej
spoločnosti a zároveň zvyšovať zručnosti pedagogických zamestnancov
Strategický cieľ projektu úzko súvisí s globálnym cieľom Operačného programu Vzdelávanie:
„Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho
systému potrebám vedomostnej spoločnosti“
Prestavbou obsahu, foriem a metód výučby, ktorá bude viesť k inovácii vzdelávacieho procesu, a to
prostredníctvom využitia progresívnych metód a foriem vyučovania aktivizujúcimi rozvoj kľúčových
kompetencií žiakov – implementáciou prierezových tém – Čítanie s porozumením, Logika, Projekt
a prezentačné zručnosti, ako aj zlepšením materiálno-technickej základne školy a zapojením moderných
technológií do vyučovania a zároveň prípravou učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy,
prispôsobíme vzdelávací systém školy a nášho absolventa potrebám vedomostnej spoločnosti. Dôjde
k zefektívneniu vzdelávacieho procesu a tým k zlepšeniu jeho výstupov, čo podporí rozvoj vzdelanostnej
spoločnosti. Mladí ľudia pripravení aktívne sa podieľať na trhu práce sú základom dlhodobej
konkurencieschopnosti SR.
Špecifickými cieľmi opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, sú:
1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej
spoločnosti;
2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj
kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.
Modernizovaním vyučovacieho procesu prostredníctvom implementácie progresívnych metód
a foriem vyučovania, modernizovaním učebných textov a materiálov, ako aj didaktických prostriedkov,
prispôsobíme metódy a formy vzdelávania potrebám a požiadavkám pracovného trhu a vedomostnej
spoločnosti a spolu so vzdelávaním pedagogických zamestnancov školy sa dosiahne skvalitnenie
formálneho vzdelávania žiakov, výstupov vzdelávania a stanú sa atraktívnymi aj pre širokú verejnosť.
Absolventi školy tak budú disponovať potrebnými vedomosťami a zručnosťami pre potreby trhu práce,
prípadne pre ďalšie vzdelávanie.
Špecifický cieľ projektu 1:
Inovovať vzdelávanie s využitím progresívnych prostriedkov, foriem a metód výučby v súlade s aktuálnymi
požiadavkami trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
Špecifický cieľ projektu 2:
Vzdelávať pedagogických zamestnancov za účelom zvládnutia úlohy modernizácie výučby a jej skvalitnenia.
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 21
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
Aktivity projektu
1.1 Inovácia vybraných predmetov pre potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti
Účelom aktivity je rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov reflektujúce aktuálne potreby trhu práce
a vedomostnej spoločnosti, a to prostredníctvom inovácie vybraných predmetov s využitím moderných
informačno-komunikačných prostriedkov.
2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre potreby modernej školy
Ďalšou z aktivít projektu je vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy. Kurzy budú zamerané na
rozvoj ich kompetencií a zručností pri využívaní progresívnych metód vyučovania, moderných didaktických
prostriedkov a IKT vo vyučovacom procese. Rozvoj týchto kompetencií pedagogických zamestnancov je
predpokladom intenzívnejšieho uplatňovania inovačných trendov vo vzdelávaní.
Realizácia projektu: od 04.11.2012 – 31.01.2015
EZŠ - OP Vzdelávanie – Opatrenie 1.1. - Premena tradičnej školy na modernú
Názov projektu:
K lepšiemu porozumeniu s využitím moderných prostriedkov.
ITMS kód Projektu: 26110130375
Ciele projektu:
Inovovať formy a metódy výučby pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce vo vedomostnej
spoločnosti a zároveň zvyšovať zručnosti pedagogických zamestnancov školy.
Strategický cieľ projektu úzko súvisí s globálnym cieľom Operačného programu Vzdelávanie:
„Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho
systému potrebám vedomostnej spoločnosti“
Cieľom je „uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím inovovaných foriem a metód
výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho
nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania“.
Špecifickými cieľmi opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, sú:
1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej
spoločnosti;
2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj
kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú. Modernizovaním vyučovacieho procesu
(podporou čitateľskej gramotnosti žiakov, vyučovaním prostredníctvom metodiky CLIL s využitím IKT,
interaktivitou vyučovania), modernizovaním učebných textov a materiálov, ako aj didaktických
prostriedkov, prispôsobíme metódy a formy vzdelávania potrebám a požiadavkám pracovného trhu a
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 22
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
vedomostnej spoločnosti a spolu so vzdelávaním pedagogických zamestnancov školy sa dosiahne
skvalitnenie formálneho vzdelávania žiakov, výstupov vzdelávania a stanú sa atraktívnymi aj pre širokú
verejnosť. Absolventi školy tak budú disponovať potrebnými vedomosťami a zručnosťami pre potreby trhu
práce, prípadne pre ďalšie vzdelávanie.
Špecifický cieľ projektu 1:
Modernizovať vzdelávanie s využitím inovatívnych prostriedkov, foriem a metód výučby v súlade s
aktuálnymi požiadavkami trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
Špecifický cieľ projektu 2:
Vzdelávať pedagogických zamestnancov za účelom zvládnutia úlohy modernizácie výučby a jej skvalitnenia.
Aktivity projektu
1.1
Inovácia vzdelávacieho procesu prostredníctvom aplikácie metodiky CLIL s podporou IKT
Účelom aktivity je zlepšiť jazykové zručnosti žiakov vo všeobecnej i odbornej úrovni, a to
prostredníctvom metodiky CLIL. CLIL predstavuje vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov
prostredníctvom cudzieho jazyka.
1.2
Rozvoj čitateľskej gramotnosti s podporou informačno-komunikačných technológií
Prostredníctvom Aktivity 1.2 budú učitelia žiakov viesť k vyjadrovaniu vlastných názorov,
vyvodzovaniu súvislostí, porovnávaniu získaných informácií, menej priestoru im poskytli na využitie ich
tvorivých schopností a zručností.
2.1
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Účelom tejto aktivity je teda pripraviť pedagógov EZŠ biskupa Jura Janošku na efektívne zavedenie
metodiky CLIL a rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov vo vyučovaní, a to prostredníctvom zvýšenia ich
jazykových kompetencií, IKT zručností, zručností metakognitívnych stratégií pre získanie čitateľských
zručností a oboznámením s metodikou a tvorbou učebných materiálov s využitím CLIL.
V školskom roku 2013/2014 škola pokračovala v realizácii projektu Zapojení pedagógovia
pokračovali v tvorbe a implementácii nových učebných textov a materiálov, ako aj získaniu didaktických
prostriedkov, ktoré sú nápomocné pri vyučovaní na základnej škole.
Na projekte participovala naša zahraničná lektorka Mrs. Michelle Olson, ktorá sa zúčastňovala
vyučovania vo vybraných predmetov.
Tvorba materiálov bola ukončená v júni 2014, celkovo bolo vypracovaných 610 pracovných a metodických
listov a 144 interaktívnych cvičení k uplatňovaniu metodiky CLIL a 90 pracovných a metodických listov
a 27 interaktívnych cvičení k rozvoju čitateľskej gramotnosti.
Realizácia projektu: od 10.04.2012 – 31.10.2014
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 23
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
EGJT – OP Vzdelávanie – Opatrenie 1.1. - Premena tradičnej školy na modernú
Názov projektu:
Kontinuita aplikovania nových foriem a metód vzdelávania pre potreby trhu práce.
Ciele projektu:
Cieľom opatrenia 1.1 je „uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím
inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby
vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania“.
Špecifickými cieľmi opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, sú:
1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej
spoločnosti;
2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj
kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.
Modernizovaním vyučovacieho procesu prostredníctvom implementácie progresívnych metód
a foriem vyučovania, modernizovaním učebných textov a materiálov, ako aj didaktických prostriedkov,
prispôsobíme metódy a formy vzdelávania potrebám a požiadavkám pracovného trhu a vedomostnej
spoločnosti a spolu so vzdelávaním pedagogických zamestnancov školy sa dosiahne skvalitnenie
formálneho vzdelávania žiakov, výstupov vzdelávania a stanú sa atraktívnymi aj pre širokú verejnosť.
Absolventi školy tak budú disponovať potrebnými vedomosťami a zručnosťami pre potreby trhu práce,
prípadne pre ďalšie vzdelávanie.
Strategický cieľ projektu
Inovovať formy a metódy výučby pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce vo vedomostnej
spoločnosti a zároveň zvyšovať zručnosti pedagogických zamestnancov
Snahou školy je pripraviť žiakov, ktorí nájdu uplatnenie na pracovnom trhu v rôznych oblastiach,
príp. pripraviť absolventa pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania.
Identifikované však boli pozitíva a negatíva školy, ktoré signalizujú nevyhnutnosť zmeny, resp. inovácie
vybraných predmetov, tak aby reflektovali požiadavky zamestnávateľov kladené na našich absolventov,
ako aj potrebu pripraviť absolventa pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho
vzdelávania prírodovedného zamerania. Chýbajú komplexne inovované učebné materiály rešpektujúce
aktuálne potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti. Škola tiež nedisponuje zariadením, ktoré by
umožnilo využívať najnovšie IKT zefektívňujúce proces vzdelávania tak pre učiteľa, ako aj žiaka.
Pre napredovanie školy a prispôsobenie sa novým trendom vo vyučovaní prírodovedných
predmetov a ich implementáciu do vyučovacieho procesu je potrebné inovovať aj samotnú formu a
metódy vyučovania. Z tohto dôvodu je predmetom aktivity 1.1 inovácia vybraných predmetov
prostredníctvom zavádzania nových vyučovacích metód a foriem za účelom rozvoja kľúčových kompetencií
žiakov a ich overovania, pričom novovytvorených učebné materiály (príručky, učebné texty, pracovné listy,
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 24
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
multimediálne úlohy, videá, ap.) budú implementované do vyučovacieho procesu. Na podporu výsledkov
aktivity budú obstarané nové didaktické prostriedky a pomôcky.
Postupným naplnením špecifických cieľov sa naplní strategický cieľ projektu.
Naplnením špecifického cieľa 2 získajú pedagogickí zamestnanci dodatočné kompetencie
využiteľné pri obsahovej prestavbe vzdelávania a zavádzaní moderných metód a foriem výučby.
Príprava personálnej a materiálnej základne na projekt pripraví pôdu pre inováciu obsahu, metód a
foriem vzdelávania. Implementácia týchto výstupov do vzdelávacieho programu školy zabezpečí využitie
výstupov projektu pre všetkých, aj budúcich študentov školy a ich následne uplatnenie na trhu práce vo
vedomostnej spoločnosti.
Daný projekt čaká na podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Realizácia projektu: od 28.01.2014 – 31.10.2015
K/ Údaje o výsledkoch pedagogickej inšpekčnej činnosti
V školskom roku 2013/2014 v Evanjelickej spojenej škole nebola vykonaná žiadna komplexná,
tematická, informatívna alebo následná inšpekcia.
L/ Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku sa 9. septembra 2013 presťahovala do
novozrekonštruovanej budovy do areálu na Komenského 10. Dňa 17. marca 2010 cez zriaďovateľa bola
podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR ako
riadiaceho orgánu pre ROP 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ( ROP-1.1-2010/01 ) v sume 1.420.871,01 €.
Realizáciu žiadosti pod č. Z 2211012078701, sa 30. septembra 2013 „Rekonštrukciu Evanjelickej základnej
školy biskupa Jura Janošku“ podarilo dostavať a ukončiť. Slávnostná posviacka a odovzdanie budovy školy
do užívania sa konala 30. septembra 2013 za účasti zriaďovateľa - biskupa Východného dištriktu ECAV Mgr.
Slavomíra Sabola, vedenia Mesta Liptovský Mikuláš a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského je umiestnené v objekte na Komenského 10,
odkúpeného od Mesta Liptovský Mikuláš za 1,- Sk. Súčasťou komplexu budov je učebný pavilón – hlavná
budova spojená s prístavbou a telocvičňa s posilňovňou. Technický stav budov EGJT si postupne vyžaduje
ďalšie rekonštrukčné práce a úpravy ako: celkové zateplenie vonkajších plášťov budov, plnú rekonštrukciu
elektrických rozvodov, rekonštrukciu kanalizácie a iné.
V školskom roku 2013/2014 sme v rámci prevádzky ESŠ na technickom úseku zrealizovali
nasledovné práce a aktivity:
Organizačná zložka – Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku:
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 25
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk

inštalácia, konfigurácia a pripojenie 36 notebookov Fujitsu LifeBook AH 532 dodaných v rámci
Operačného projektu ROP do Počítačových učební č. 2.23 a č. 2.24. do počítačovej siete LAN,

inštalácia a nastavenie 3 interaktívnych dataprojektorov s ultra krátkou zobrazovacou
vzdialenosťou EPSON EB-475Wi dodaných z projektu ROP do Auditória a PC č. 2.23 a č. 2.24. na
EZŠ LM,

inštalácia a konfigurácia 4 kusov interaktívnych tabúľ PowerBoard Multi 78 spolu so 4 kusmi
dataprojektorov s krátkou zobrazovacou vzdialenosťou Panasonic PT-TW230 a so 4 kusmi
notebookov k interaktívnym tabuliam HP ProBook 4540s B980 dodaných v rámci Projektu EZŠ
ITMS: 26110130375 do Multimediálnej učebne a kmeňových tried EZŠ LM,

inštalácia a nastavenie interaktívneho dataprojektora s ultra krátkou zobrazovacou vzdialenosťou
EPSON EB-475Wi spolu s dodaným stolovým počítačom HP Pavilion p6-2301ec z Operačného
Projektu EZŠ ITMS: 26110130375,

inštalácia, konfigurácia a pripojenie aktívnych sieťových zariadení do štruktúry vnútornej siete LAN
na EZŠ LM (nainštalované 4 kusy 10/100 Switch D-link DES-1024D a WiFi router Linksys WRT54GL
dodaný v rámci Projektu EZŠ LM pre pokrytie rádiovým signálom Počítačových učební č. 2.23 a č.
2.24. na EZŠ LM,

premiestnenie a reinštalácia počítačovej techniky EZŠ LM (počítačová učebňa, kancelárie
zástupkyne a sekretariátu, zborovňa a kuchyňa ESS LM s rozšírením počítačovej siete LAN) do
nových priestorov Strednej budovy EZŠ LM,

doplnenie a rozšírenie telefónnych liniek Strednej budovy EZŠ LM,

doplnenie a rozšírenie elektronického zabezpečovacieho systému Strednej budovy EZŠ LM,

výber, zakúpenie a inštalácia nového stolového počítača Intel Dual Core G2130 pre potreby
výmeny starého a nefunkčného technického vybavenia administrácie PAM na ekonomickom
oddelení ESŠ LM s reinštaláciou softvérového vybavenia PAM a dochádzkového systému WEGA,

výber, zakúpenie a inštalácia staršieho stolového počítača Dell Inwell pre potreby rozšírenia
technického vybavenia administratívy v kuchyni Školskej jedálne pri ESŠ LM s reinštaláciou
potrebného softvérového vybavenia.
Organizačná zložka – Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského:

inštalácia a konfigurácia prepojenia vnútornej počítačovej siete LAN z budovy EGJT LM do novej
Strednej budovy EZŠ LM optickým káblom s prevodníkmi dát,

premiestnenie a reinštalácia počítačovej techniky kancelárie zástupkýň v budove EGJT LM a
ekonomického oddelenia s kanceláriou riaditeľstva ESŠ LM do nových priestorov Strednej budovy
EZŠ LM,
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 26
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk

rozšírenie možnosti tlačenia na tlačiarni HP LJ 1018 pre potreby učiteľov v Počítačovej učebni PC2
na EGJT LM,

premiestnenie a reinštalácia počítačovej techniky pre Dochádzkový systém študentov na EGJT LM s
preložením počítačovej siete LAN z bývalej Zborovne EGJT LM do kabinetu spirituála a výchovného
poradcu na EGJT LM,

preloženie a doplnenie telefónnych liniek v budovách EGJT LM,

doplnenie a rozšírenie elektronického zabezpečovacieho systému a elektronických vrátnikov v
budove EGJT LM,
M/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
I.
Zdroje financovania
1. Dotácie od zriaďovateľa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
normatívne prostriedky na osobné náklady
normatívne prostriedky na prevádzku
odchodné
na asistenta učiteľa
za mimoriadne výsledky žiakov
vzdelávacie poukazy
iné prostriedky na činnosť ŠJ, ŠKD vrátane osobných nákladov
doprava
maturity
kredity
hmotná núdza (strava)
hmotná núdza (školské pomôcky)
809 921,00€
155 007,00€
0,00€
2 760,00€
1 600,00€
12 782,00€
87 042,00€
3 118,00€
2 687,00€
6 088,00€
651,00€
83,00€
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Dotácie spolu :
1 091 739,00 €
2. Iné zdroje :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
príspevky od rodičov - školné
poplatky od rodičov za pobyt žiaka v ŠKD
príspevok stravníkov ŠJ na režijné a iné
dary od cirkevných zborov ECAV
dary od iných subjektov
prenájom telocvične a ostatných priestorov /dar/
ostatné príjmy (réžia, časopisy, učebnice, tržby ŠJ)
štipendiá
dotácia na projekt EZŠ
dotácia na projekt EGJT
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
35 495,00€
8 158,00€
12 564,00€
3 380,00€
6 531,00€
1 908,00€
10 680,00€
1 515,00€
40 340,00€
102 679,00€
Strana 27
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
k) dotácia na projekt EGJT bilingválny
l) iné (ZUŠ, refundácie, odpad, ISIC, ITIC, jazyková škola)
m) ostatné výnosy
50 000,00€
4 277,00€
12 392,00€
2. Iné zdroje spolu :
Finančné príjmy spolu v roku 2013/2014 :
289 919,00€
1 381 658,00 €
II. Čerpanie finančných prostriedkov v EUR :
1. Osobné náklady :
(mzdy a odvody)
957 887,00 €
2. Prevádzkové náklady :
417 523,00€
Z toho :




















nákup materiálu PC, kopírky, knihy, časopisy, čist. prostriedky ...
el. energia
odber tepelnej energie
spotreba vody
opravy a údržba
cestovné
nájomné pre amerických lektorov
poistné
ostatné služby (telefóny, poštovné)
zákonné sociálne náklady
ostatné dane a poplatky
poskytnuté dary
vyplatené štipendiá
doprava
vzdelávacie preukazy
asistenti
maturity
kredity
mimoriadne výsledky
ostatné náklady
136 559,00€
23 116,00€
50 922,00€
5 591,00€
12 466,00€
2 412,00€
2 497,00€
2 027,00€
3 413,00€
25 921,00€
1 612,00€
6 268,00€
1 514,00€
11 908,00€
12 782,00€
2 760,00€
2 687,00€
6 088,00€
1 600,00€
105 380,00€
Ostatné náklady : komunálny odpad, telefóny, poštovné, účastnícke poplatky a školenia, aSc agenda,
činnosť BOZP a PZP, monitorovanie, internet, čistenie kanalizácie, lekárske prehliadky,
Prevádzkové náklady spolu :
Finančné náklady spolu v roku 2013/2014:
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
417 523,00 €
1 375 410,00 €
Strana 28
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
ESŠ eviduje k 31. 12. 2013 účtovnú stratu vo výške 92 082,00 €. Z predchádzajúceho účtovného
obdobia bol po odpočítaní straty za minulé roky vykázaný účtovný zisk 54 094,00 €. Z tohto dosiahnutého
účtovného zisku bola odpočítaná účtovná strata vykázaná v roku 2013 v sume 92 077,00 €. Po jej
odpočítaní tak ESŠ vykazuje účtovnú stratu 37 988,00 €, ktorá prechádza do nasledujúceho obdobia.
Evanjelická spojená škola patrí medzi účtovné jednotky, ktoré nie sú založené, alebo zriadené na
účel podnikania. Preto príjmy, ktoré dosahuje sú oslobodené od dane. Z tohto dôvodu vykazuje ESŠ
daňovú stratu vo výške 1 435 347,00 €.
Komentár:
V správe sú sumarizované údaje z hlavnej knihy za mesiace 9-10-11-12/2013 a 1-8/2014.
Z dôvodu, že sa uvádzajú účtovné údaje zo štyroch mesiacov roku 2013 a osem mesiacov roku
2014, nie je možné za školský rok 2013/2014 vyčísliť hospodársky výsledok k 30.8.2014.
Dôvodom je, že ESŠ ako nezisková organizácia, účtuje všetky svoje náklady a výnosy za kalendárny rok, nie
za školský rok.
Finančné výdavky na osobné náklady boli realizované zo zdrojov :





normatívnych finančných prostriedkov
prostriedkov na činnosť ŠKD a ŠJ
odchodné
asistent učiteľa
vedenie krúžkovej činnosti zo zdrojov vzdelávacích poukazov.
Na prevádzkovú činnosť boli použité normatívne prevádzkové finančné prostriedky. Rovnako aj
finančné prostriedky školného boli použité na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na teplo v sume
14 069,71 €, úhrada elektrickej energie 3 725,11 €, úhrada za vyúčtovanie vody 1 835,96 €, príspevok na
lyžiarsky výcvik žiakom ESŠ (2 A4, 2 A5, sexta, sekunda, 7 tr. ZŠ) 500,-€, tlač pre gymnázium 725,00 €,
nákup časopisov a učebných pomôcok, učebníc 2 520,80 €, príspevok na úhradu za jazykové skúšky
v sume 1 333,18 €, skrinky do šatní 4 752,00€, stoličky do prírodovedného laboratória 954,00 €, regále do
školskej knižnice v sume 947,24 €, doplnenie nábytku do prírodovedného laboratória mimo projekt spolu
s podlahou a elektroinštaláciou v sume 3 632,00 €, dodávka a montáž podlahy v učebni PC1 v sume 500,00
€, čo spolu vykrýva náklady v sume 35 495,00 €.
Poplatky od rodičov na ŠKD v plnom rozsahu boli čerpané na činnosť ŠKD. Príspevok stravníkov v ŠJ
bol čerpaný na prevádzku školskej jedálne. Dary od cirkevných zborov použité v zmysle účelu daru
uvedenom v darovacej zmluve. Príjem daru za využívanie telocvične sa čerpá na úhradu prevádzkových
nákladov prenajatých priestorov. Normatívny zdroj financovania je tvorený v rozpočte, vždy na príslušný
kalendárny rok. Výdavková časť financovania má taktiež ucelený obraz len po ukončení účtovného
obdobia, t.j. ukončením kalendárneho roku.
Finančná analýza zdrojov a výdavkov pre školský rok 2013/2014 zasahuje do dvoch účtovných
období. Finančné zdroje ako aj niektoré náklady sú poskytované a používané preddavkovou formou. K
vyrovnávaniu dochádza až koncom kalendárneho roka, a to už zasahuje do nového školského roka. Neskôr
v novom školskom roku dochádza k zmenám a úpravám rozpočtu. Z uvedeného dôvodu vo vykazovaní
v niektorých ekonomických ukazovateľoch môže dôjsť k disproporcii. Ekonomické ukazovatele môžu preto
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 29
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
byť v tomto období skreslené. Celkový presný obraz o hospodárení bude podaný v ročnej závierke
o hospodárení za rok 2014.
Sociálny fond v školskom roku 2013/2014 :
ZS k 1.09.2013 :
3 750,16 €
Tvorba :
7 168,02 €
Čerpanie :
10 099,85 €
Zostatok k 31.08.2014
818,33 €
Rozpis čerpania SF :
príspevok na stravovanie
zdravotné kupóny
darčekové kupóny
kapustnica 2013
životné jubileum (10)
3 420,60 €
750,00 €
2 255,00 €
554,25 €
332,00 €
kvety pri životnom jubileu
60,00 €
Deň učiteľov kvety
68,00 €
permanentky (bazén+wellnes) 680,00 €
Lucie Bílá – koncert
1 980,00 €
Doplňujúce údaje k položkám nákladu a výnosu :
Nákladové položky z hlavnej knihy
Drobný nákup : údržbársky materiál, DHM, učebné pomôcky, knihy, hygienické a čistiace prostriedky,
kancelársky materiál, učebnice pre učiteľov, tlačivá, časopisy, testy, metodické príručky, publikácie,
účtovné zákony, OOPP, pomôcky pre ŠKD, kancelársky materiál, poukážky na knihy, spotrebný materiál na
VT, a iné.
Elektrická energia : 2 odberné miesta – EZŠ (stredná budova), EGJT
Voda : 2 odberné miesta – EZŠ (stredná budova EGJT,
Tepelná energia : 4 odberné miesta – EZŠ (stredná budova) EGJT, EGJT učebne, Telocvičňa,
Opravy a údržba : bežné opravy výpočtovej techniky, tlačiarní, elektrických spotrebičov, prevádzkové
opravy,
Cestovné : bežné SC, SC – MPC na EGJT a EZŠ,
Reprezentačné : súťaže, návštevy, Deň učiteľov nad rámec,
Ostatné služby : poplatky za projekty, komunálny odpad, služby za telefón, poštovné, účastnícke poplatky
a školenia, Upgrade, nájomné americkí lektori, propagácia a inzercia, úradné preklady, BOZP, PZS,
monitorovanie, poistenie majetku, poistenie žiakov, SANET, karty ISIC a ITIC, čistenie kanalizácie, lekárske
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 30
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
prehliadky, príspevky na stravu Gymnázium M.M. Hodžu a Obchodná akadémia, revízie, prehliadky,
sklenárske práce, výroba kľúčov a pečiatok, webhostiové služby,
Mzdy brutto : náklady na mzdy brutto,
Odvody : do Sociálnej poisťovne, VšZP a Dôvera,
Zákonné sociálne náklady : tvorba a čerpanie SF, náhrady pri DPN,
Ostatné dane a poplatky : kolky, poplatky za vedenie účtu,
Poskytnuté dary : vyplatené finančné prostriedky za poskytnuté služby v podobe daru,
Štipendiá : finančné prostriedky poskytnuté študentom ESŠ,
Daň z príjmov : výška splatných daní podľa daňového priznania (úrok v banke),
Odpisy : ročné odpisy hmotného majetku v členení na stavby a samostatne hnuteľný majetok,
Rezervy : rezervy za nevyčerpané dovolenky v členení rezerva ku mzde a rezerva k odvodom.
Výnosové položky z hlavnej knihy
Dotácia na mzdy a prevádzku : transfér za rok 2013/2014 v mesačných výplatách,
Dotácia na štipendium : dotácia poskytnutá z Ústavu informácií a prognóz školstva pre žiakov spĺňajúcich
podmienky,
Dotácia asistent učiteľa : poskytnuté finančné prostriedky na osobné náklady pre asistentov učiteľa,
Dotácia vzdelávacie poukazy : poskytnuté finančné prostriedky podľa počtu prijatých vzdelávacích
poukazov v školskom roku 2013/2014,
Dotácia mimoriadne úspechy : poskytnuté finančné prostriedky za úspechy na rôznych súťažiach,
Dotácia za maturity : poskytnuté finančné prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie
externých zamestnancov na maturitných skúškach,
Dotácia na dopravu : poskytnuté finančné prostriedky na dopravu pre žiakov EZŠ,
Dotácia na kredity : poskytnuté finančné prostriedky na vyplatenie kreditných príplatkov,
Dotácia ŠJ-MÚ : poskytnuté finančné prostriedky na čiastočné krytie osobných a prevádzkových nákladov
ŠJ podľa počtu deti do 15 rokov,
Dotácia ŠKD-MÚ : poskytnuté finančné prostriedky na čiastočné krytie osobných a prevádzkových
nákladov ŠKD podľa počtu deti umiestnených v ŠKD,
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 31
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
Dotácia ŠJ-VUC : poskytnuté finančné prostriedky na čiastočné krytie osobných a prevádzkových nákladov
ŠJ podľa počtu deti nad 15 rokov,
Prijaté dary : od FO a PO,
Dary od CZ : Ofera od cirkevných zborov,
Prijaté príspevky ŠKD : mesačné príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD,
Prijaté príspevky EGJT : prijaté príspevky zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka za starostlivosť
poskytovanú mládeži v škole,
Tržby z predaja služieb : strava za žiačku EZŠ hradená Detským domovom v LH, preúčtovaný náklad ako
príspevok zamestnávateľa na stravu 55 % (náklad kompenzovaný výnosom),
Osobitné výnosy : prijaté finančné prostriedky za ZUŠ, za poškodený inventár, za odpad.
Údaje o výsledkoch výberového konania
Počas školského roka 2013/2014 nastúpili do pracovného pomeru na základe dohody na čiastočné
úväzky 3 kolegyne, na základe pracovnej zmluvy boli prijatí do pracovného pomeru dvaja učitelia a tri
vychovávateľky.
Na materskú dovolenku počas školského roka nastúpili štyri kolegyne.
Ku koncu školského roka 2013/2014 eviduje ESŠ 13 zamestnancov na materskej dovolenke
a rodičovskom príspevku. Z toho 5 na EZŠ a 8 na EGJT.
N/ Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a
vyhodnotenie jeho plnenia:
Ciele vychádzajú z vízie Evanjelickej spojenej školy, ktorá je prosperujúcim a dôveryhodným
partnerom, poskytujúca študentom moderné vzdelanie v oblasti štúdia jazykov a rozvíja duchovný rozmer
študenta a žiaka a jeho uplatnenia na trhu práce.
V zmysle širokej konkurencie v ponuke vzdelávania na gymnáziách a stredných školách určila
v koncepčnom zámere rozvoja školy nasledovné ciele:
Dlhodobé :
1. Budovať školu, ktorá poskytuje na základe prehlbovania evanjelického duchovného rozmeru
študentov a žiakov cestu k úspechu,
2. Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie na vysokej kvalitatívnej úrovni v oblasti cudzích jazykov na
základe využívania moderných komunikačných metód ,
3. Stať sa flexibilnou inštitúciou, ktorá pozitívne mení priority, hodnoty mladých ľudí v spoločnosti
a aktívne sa zapája do prestavby života cirkvi,
4. Viesť študentov a žiakov k humanizácii, pluralite, tolerancii a otvorenému dialógu v spoločnosti.
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 32
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
EG Juraja Tranovského a EZŠ biskupa Jura Janošku
1.
Pripraviť a úspešne ukončiť vzdelávanie študentov a žiakov v oblasti vzdelávania
/ ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3A/ a v cudzích jazykoch.
2.
Vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj talentovaných a nadaných žiakov a študentov na
ESŠ / intenzívne zapájanie sa do projektov.
Vytvoriť podmienky pre realizáciu a absolvovanie maturitných a záverečných skúšok/
splnené viď bod E /.
Zvyšovať úroveň kvalifikovanosti pedagogických pracovníkov a ich osobný, duchovný a
odborný rast / splnené bod H /.
Neustále zlepšovať vybavenosť školy, pracovné podmienky žiakov a študentov na ESŠ /
splnené viď bod L /.
Zviditeľňovať a prezentovať práce a úspechy školy na verejnosti / splnené viď bod J /.
Zapájať a nadväzovať spoluprácu s rodičmi, učiteľmi, študentmi, žiakmi a tak ich zapojiť
do programu rozvoja školy.
Rozšíriť bilingválne vyučovanie aj v predmetoch chémia, biológia, informatika, náuka
o spoločnosti. Cieľ s časti splnený, v bilingválnom vyučovaní predmetov sa bude aj
naďalej pokračovať.
Pripraviť študijný programu dištančného vzdelávania pre študentov, ktorí odchádzajú na
ročný študijný pobyt v zahraničí. Program bol v tomto školskom roku v predmete SJL pre
2., 3., 4.ročník a 8-ročné štúdium verifikovaný, tento cieľ je splnený.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
O/ Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú nedostatky, návrhy opatrení /
SWOT analýza/:
Analýza interného prostredia školy
Silné stránky:













Duchovný rozmer školy
Bilingválne vyučovanie na EGJT, rozšírené vyučovanie ANJ v EZŠ
Modernizácia vzdelávania – využívanie IKT na vyučovaní
Dištančné štúdium študentov EGJT v zahraničí
Štúdium absolventov EGJT na vysokých školách doma i v zahraničí
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
Škola so širokou regionálnou pôsobnosťou
Záujem pedagogických zamestnancov o inovatívne metódy a formy edukácie
Aktívna znalosť angličtiny a iných CUJ (bilingválne gymnázium) u pedagógov
Flexibilita mladého pedagogického kolektívu
Lektori z USA
Školský psychológ
Vlastná školská jedáleň
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 33
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 37975650, www.esslm.sk
Slabé stránky:





Nedostatočné materiálne vybavenie učebnicami, učebnými pomôckami a PC technikou
Absencia prírodovedného laboratória
Chýbajúce učebnice pre všeobecné predmety a bilingválne vyučovanie
Nedostatočná kvalifikovanosť bilingválnych učiteľov
Nedostatok financií na rekonštrukcie budov a dostavbu
Príležitosti:




Ohrozenia:



Kurikulárna transformácia vzdelávacieho systému
Zvyšujúce sa percento študentov v zahraničí
Rozvoj informačnej spoločnosti
Úspešnosť získavania financií cez projekty
Vplyv demografického vývinu
Redukcia 8-ročných gymnázií
Nedostatok financií pre neštátne školy
P/ Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na trhu práce
Prehľad študijných a učebných
odborov, ktoré ukončili absolventi
školy
Ukazovateľ
počet žiakov
ďalšieho
štúdia
počet
zamestnaných
žiakov
počet
zaevidovaných
žiakov na úrade
práce k 30. 09.
2013
počet žiakov
bez spätnej
väzby
7902 5 74 bilingválne štúdium 5R
33
2
7
0
7902 5 74 bilingválne štúdium 8R
12
2
0
0
Spolu:
45
4
7
0
* spätná väzba informácie cez triednych učiteľov
Záver : Výsledky , ktoré boli dosiahnuté v šk. roku 2013/2014 sme podrobne analyzovali. Výsledky
správy za šk. rok 2013/2014 nás všetkých zaväzujú k novým aktivitám, ktoré vytýčila reforma
školského systému v SR.
Dátum: 14.10.2014
Mgr. Jana Chaloupková, riaditeľka ESŠ.
V Liptovskom Mikuláši, dňa: 14. októbra 2014
Strana 34
Download

Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský