ODBORNÍCI
NA ŠAMOT
Profi kachliarsky šamot
len pre kachliarov
ODBORNÍCI
NA ŠAMOT
Obsah
Strana
Kvalita šamotov
Popis kvality šamotov
04
Kvalita šamotov HBO+05
Kvalita šamotov HSM06
Kvalita šamotov HST07
Šamotové tvarovky a dosky Šamotové dosky na omietané vonkajšie plášte
08
Rádiusy s povrhom pre lepšiu priľnavosť omietky 09
Rádiusy hladké
09
Rádiusy a rohové diely10
Šamotové tvarovky pre opláštenie pecí s povrchom pre lepšiu priľnavosť omietky
11-12
Šamotové hurdisky13
Dvojdrážkové tvarovky
14
Stropné šamotové platne15
Tvarovky s drážkou a perom
16
Tvarovky pre ohnisko - PALEGO
17
Ťahové tvarovky
Ťahové tvarovky s drážkou a perom
18-19
Ostatné
Keramický akumulačný výmenník
Tvarovky s čistiacim otvorom a pre pripojenie dymovodu
Pripojenie dymovodu PT
20-21
22-23
24-25
Ohniská kachľových pecí HGO-V Variosystem
Technické dáta
26-31
Návod k montáži (príklad: HGO-V 4,0 / 1080 F)
32
Maloobchodný cenník
Šamotové platne a dosky kvality HBO+
34
Šamotové platne a dosky kvality HBS 35
Šamotové platne s drážkami pre lepšiu priľnavosť omietky 35
Rohové tvarovky s drážkami pre lepšiu priľnavosť omietky 35
Rádiusové tvarovky s drážkami pre lepšiu priľnavosť omietky 35
Rádiusové tvarovky hladké kvality HBO+35
Šamotové tvarovky pre opláštenie pecí s drážkami pre lepšiu priľnavosť omietky 36
Šamotové hurdisky36
Dvojdrážkové šamotové platne 36
Stropné šamotové platne 36
Ťažký šamot
36
Šamotové tvarovky pero + drážka
37
Šamotové tvarovky PALEGO
37
Šamotové tvarovky pre stavbu ťahov
37
Ťahové tvarovky pero + drážka kvalita HBO+ a HSM
38
Pripojenie dymovodu pre ťahové tvarovky - plynotesné
38
Ťahové tvarovky štandardný systém
39
Keramický akumulačný výmenník
39
Tvarovky s čist. otvorom a pre pripojenie dymovodu - kvalita HBO+
39
Ohniská kachľových pecí HGO-V (Variosystem) - kvalita HBO+ 40-43
03
Kvalita
Kvalitašamotov
šamotov
Šamoty rozdielnych kvalít majú rôzne možnosti použitia. V súvislosti s kvalitou šamotov by sme chceli stručne objasniť význam dôležitých pojmov:
1.) Technológia tvarovania
2.) Tvarovacia zmes
3.) Obsah vody v tvarovacej zmesi pri výrobe
1.) Technológia tvarovania
Technológia tvarovania popisuje spôsob, akým sa pri výrobe tvaruje šamotová tvarovka. Tvarovanie sa prevádza hlavne ťahaním (pretlačovaním)
alebo prelisovaním.
Ťahanie (pretlačovanie)
Na lise sa pomocou hubice lisu vytvaruje plynulý pretlačok, ktorý sa potom nareže na kusy podľa požadovaného rozmeru tvarovky.
Prelisovanie
Pri výrobe tvarovky v prelisovanej kvalite sa predťažok v plastickom stave vloží do kovovej formy a zalisuje sa do formy protikusom.
Technológia tvarovania v tejto fázy spravidla neovplyvňuje keramické vlastnosti.
2.) Tvarovacia zmes
Tvarovacia zmes je zmes rozdielnych ílov a prímesí, napr. šamotovej drti. (Šamotová drť je medziprodukt, ktorý vzniká tak, že sa namelie pálený
surový íl a následne sa preseje na určité zrnitostné frakcie). Zmes z rozdielnych žiaruvzdorných ílov a prímesí je predpokladom pre rozdielne
keramické vlastnosti.
3.) Obsah vody v tvarovacej zmesi pri výrobe
Podľa množstva vody v tvarovacej zmesí existuje možnosť lisovania od "plastickej" až po "suchú variantu". Pojem "plastická" znamená vysoký
obsah vody, pojem "suchá" znamená že vytváracia zmes neobsahuje vodu. Existujú možnosti ľubovoľných medzistupňov (polosuché lisovanie).
Lisovanie za sucha napr. umožňuje dodržanie presnejších rozmerov príp. menších rozmerových tolerancií.
Označovanie kvality:
Kvalita HBO+
Kvalita vyrábaná technológiou plastického ťahania a prelisovania.
Farba šamotu je ružová alebo ružovožltá.
Teplota použitia: 1200 °C
Šamoty tejto kvality sa využívajú na stavbu kachľových pecí alebo otvoreného krbu. Kvalita HBO+ je optimalizovaná s ohľadom na toleranciu
vodných pár, odolnosť proti zmenám teploty, akumuláciu tepla a časové chovanie pri predávaní tepla.
Naša odporúčaná kvalita je HBO+.
Kvalita HBO+ je ponúkaná v normalizovanom formáte, takisto v prelisovanej alebo hladkej kvalite. Pod pojmom hladká kvalita HBO+
myslíme pretlačky, ktoré majú na rozdiel od štandardných tovarov na 4 väčších stranách hladké plochy.
Kvalita HSM
Kvalita vyrábaná technológiou plastického ťahania.
Farba šamotu je červenohnedá.
Teplota použitia: 1200 °C
Ťažký šamot pre stavby krbov a pecí na tuhé palivo. Je dobre opracovateľný a zároveň má veľmi dobrú mechanickú pevnosť.
Šamot v kvalite HSM je možné opracovávať pomocou rovnakých strojov resp. náradia ako šamot v kvalite HBO+.
3
Zvláštnosťou je predovšetkým vysoká objemová hmotnosť (2,4 kg/dm ) a konštantná tepelná vodivosť.
Kvalita HST
Kvalita vyrábaná technológiou plastického ťahania.
Farba šamotu je červenohnedá.
Teplota použitia: 1200 °C
Ťažký šamot pre stavby krbov a pecí na tuhé palivo. Je dobre opracovateľný a zároveň má veľmi dobrú mechanickú pevnosť.
3
Zvláštnosťou je predovšetkým vysoká objemová hmotnosť (2,9 kg/dm ) a konštantná tepelná vodivosť o veľkosti približne 1,2 W/mK.
Váš dodávateľ:
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
04 tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
Šamoty kvality HBO+
Šamoty kvality HBO+
Označenie
Kachliarsky šamot kvality HBO+
Objemová hmotnosť
1,85  1,95 kg/dm
27  31 %
Otvorená pórovitosť
3
Odolnosť voči zmenám teploty
> 30 prudkých ochladení (vodou)
Teplota použitia
1200
Teplotná rozťažnosť
0,5 % pri 1000
> 15 MPa
Pevnosť v tlaku za studena
°C
°C
W/m
Zmena tepelnej vodivosti v závislosti na teplote
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
100
200
300
400
500
600
700
800
900 1000
C
Teplota
(°C)
Tepelná
vodivosť
(W/mK)
Špeciálna tepelná
kapacita
(J/kgK)*103
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0,718
0,732
0,748
0,765
0,783
0,815
0,873
0,945
0,971
1,006
0,810
0,850
0,900
0,950
1,010
1,020
1,030
1,050
1,070
1,100
Zmena špec. tep. kapacity v závislosti na teplote
J/kgK*103
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
100
200
300
400
500
600
700
800
900 1000
C
Popis použitia:
Špeciálny kachliarsky šamot pre stavby na tuhé palivá, ktorý je možné použiť vo všetkých častiach kachľových pecí alebo otvorených
krbov. Je veľmi dobre opracovateľný (mäkký), ale napriek tomu má veľmi dobrú mechanickú pevnosť. Vďaka tomu je možné vyrábať
šamotové tvarovky s hrúbkou len 10 mm. Vďaka vysokej pórovitosti sa docieľuje rovnomernejšie predávanie tepla; rovnako môže byť
bez vzniku akýchkoľvek škôd zachytená a pri pokročilej fázy spaľovania opäť uvoľnená vodná para vznikajúca pri spaľovaní dreva.
Rozmerová presnosť je mimoriadne vvysoká. Moderné výrobné zariadenia zaručujú nemenné vlastnosti výrobkov.
Uvedené analýzy a fyzikálne údaje predstavujú priemerné hodnoty. Ich stanovenie sa robí podľa príslušných noriem.
Váš dodávateľ:
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
05
Šamoty
HSM
Šamotykvality
kvality HSM
Označenie
Kachliarsky šamot kvality HSM
Objemová hmotnosť
2,4 kg/dm
26  28 %
Otvorená pórovitosť
3
Odolnosť voči zmenám teploty
> 30 prudkých ochladení (vodou)
Teplota použitia
1200
Teplotná rozťažnosť
0,6 % pri 1000
> 15 MPa
Pevnosť v tlaku za studena
°C
°C
W/m
Zmena tepelnej vodivosti v závislosti na teplote
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
Teplota
(°C)
Tepelná
vodivosť
(W/mK)
Špeciálna tepelná
kapacita
3
(J/kgK)*10
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0,830
0,850
0,810
0,820
0,810
0,850
0,860
0,870
0,880
0,920
0,790
0,850
0,925
0,945
1,000
1,070
1,190
0,995
0,990
1,040
Zmena špec. tep. kapacity v závislosti na teplote
J/kgK*103
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
100
200
300
400
500
600
700
800
900 1000
C
Popis použitia:
Akumulačný šamot pre stavby na tuhé palivá. Je dobre opracovateľný a zároveň má veľmi dobrú mechanickú pevnosť. Šamot v kvalite HSM
je možné opracovávať pomocou rovnakých strojov príp. nástrojov ako šamot v kvalite HBO+. Zvláštnosťou je predovšetkým vysoká hustota
a konštantná tepelná vodivosť.
•
•
•
•
Zjednoduší sa dimenzovanie plôch tepelného výmenníka
Priebeh teplôt v miestnosti bude pri akumulácii rozdielneho množstva tepla rovnomernejší
Zariadenie postavené z tohto šamotu reaguje rýchlejšie na zmenu teplôt, pec je menej "lenivá"
Množstvo tepla, ktoré môže byť naakumulované sa zväčší, pričom objem tvaroviek zostane rovnaký, príp. sa pec zmenší, napriek tomu
bude pec schopná naakumulovať a predávať rovnaké množstvo tepelnej energie
Uvedené analýzy a fyzikálne údaje predstavujú priemerné hodnoty. Ich stanovenie sa robí podľa príslušných noriem.
Upozornenie: Šamot HSM sa nesmie používať v ohnisku.
Váš dodávateľ:
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
06 tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
Šamoty kvality HST
Šamoty kvality HST
Označenie
Akumulačný šamot kvality HST
Objemová hmotnosť
2,9 kg/dm
23  25 %
Otvorená pórovitosť
3
Odolnosť voči zmenám teploty
> 30 prudkých ochladení (vodou)
Teplota použitia
1200
Teplotná rozťažnosť
0,8 % pri 1000
°C
°C
W/m
Zmena tepelnej vodivosti v závislosti na teplote
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
100
200
300
400
500
600
700
800
900 1000
C
Teplota
(°C)
Tepelná
vodivosť
(W/mK)
Špeciálna tepelná
kapacita
(J/kgK)*103
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1,180
1,190
1,180
1,180
1,190
1,190
1,200
1,210
1,190
1,240
0,780
0,860
0,920
0,980
1,030
1,040
1,050
1,090
1,100
1,190
Zmena špec. tep. kapacity v závislosti na teplote
J/kgK*103
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
100
200
300
400
500
600
700
800
900 1000
C
Popis použitia:
Akumulačný šamot pre stavby na tuhé palivá. Zvláštnosťou je predovšetkým vysoká hustota a pri všetkých teplotách konštantná vysoká
tepelná vodivosť o veľkosti cca. 1,2 W/mK.
•
•
•
•
Zjednoduší sa dimenzovanie plôch tepelného výmenníka.
Priebeh teplôt v miestnosti bude pri akumulácii rozdielneho množstva tepla rovnomernejší•
Zariadenie postavené z tohto šamotu reaguje rýchlejšie na zmenu teplôt, pec je menej lenivá••
Množstvo tepla, ktoré môže byť naakumulované sa zväčší, pričom objem tvaroviek zostane rovnaký, príp. sa pec zmenší, napriek tomu
bude pec schopná naakumulovať a predávať rovnaké množstvo tepelnej energie.
Uvedené analýzy a fyzikálne údaje predstavujú priemerné hodnoty. Ich stanovenie sa robí podľa príslušných noriem.
Upozornenie: Šamot HST sa nesmie používať v ohnisku a nesmie sa kombinovať v 1 vrstve so šamotmi ostatných kvalít.
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
07
Šamotové
tvarovky
a dosky
Šamotové tvarovky
a dosky
Šamotové dosky na omietané vonkajšie plášte
Technika omietania je známa už dlhú dobu, rovnako ako problémy ktoré sa pri omietaní vyskytujú.
V rohoch a v miestach styku rozdielnych materiálov sú kritické miesta náchylné na poškodenie.
Preto by mali byť využité všetky možnosti zamedzenia tvorby trhlín v omietke na teplých
povrchoch krbov a pecí. V laboratóriu boli urobené viaceré testy pre zistenie limitujúcich
podmienok a schopnosti priľnavosti omietok na šamotových stenách. Výsledkom tohto testovanie
je vyvinutie šamotových dosiek s povrchom pre lepšiu priľnavosť omietky. Pomocou tohto
špeciálne profilovaného povrchu sa docielia niekoľkonásobne vyššie adhézne pevnosti vrstiev
omietky na šamotových doskách. Všetky dosky s povrchom pre lepšiu priľnavosť omietky sú
zhotovené zo šamotu v kvalite HBO+, ktorý je možné použiť v celej kachľovej peci.
Povrch pre lepšiu priľnavosť omietky existuje pre šamotové dosky najrôznejších formátov:
pre rohy s uhlom 90° a 135°, zaoblený roh s uhlom 90° a tvarovky s rádiusmi 200, 330 a 550 a
a takisto pre rovnú tvarovku na individuálne rádiusy.
Tieto tvarovky sú určené pre stavbu vonkajších plášťov pri výstavbe krbov a kachľových pecí.
Voľne stojaca stavba umožňuje taktiež väčšie odstupy od ťahu, ktorým sú vedené spaliny, pričom
vďaka tenkej vrstve (3 cm) je zaručené rýchle a rovnomerné ohrievanie.
Za účelom prídavnej stabilizačnej vrstvy omietky odporúčame aplikovať na povrch pre lepšiu
priľnavosť omietky armovaciu sieťku. K osadeniu dosiek silných 3 cm odporúčame adhéznu
univerzálnu maltu a k omietaniu prírodnú kachliarsku omietku.
Art. č.
2554
2555
2556
3297
2544
2755
Šamotové
Typ
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
platne (s drážkami) pre lepšiu priľnavosť omietky  kvalita HBO+
Formát
Kvalita
platňa
250x200x50
HBO+
platňa
500x200x40
HBO+
platňa
500x200x50
HBO+
platňa
600x400x50
HBO+
platňa
750x500x30
HBO+
platňa
1000x500x30
HBO+
Art. č.
2734
2733
2578
Šamotové
Typ
Šamotová
Šamotová
Šamotová
rohové tvarovky (s drážkami) pre lepšiu priľnavosť omietky  kvalita HBO+
Formát
Kvalita
platňa, ostrý roh 90°
100/100x750x30
HBO+
platňa, ostrý roh 135°
100/100x750x30
HBO+
platňa, R70, oblý roh 90°
100/100x750x30
HBO+
Art. č.
2869
2916
3413
2577
3563
Šamotové rádiusové tvarovky (s drážkami) pre lepšiu priľnavosť omietky  kvalita HBO+
Kvalita
Typ
Formát
Vonkajší rádius R200/45°
148x200x30
HBO+
Vonkajší rádius R200/45°
148x500x30
HBO+
Vonkajší rádius R330/30°
167x500x30
HBO+
Vonkajší rádius R550/18°
170x500x30
HBO+
Rovná
500x70x30
HBO+
Sortiment hladkých šamotových dosiek na omietané vonkajšie plášte obsahuje veľkoformátové dosky s hrúbkou 3 cm,
tvarovky s rádiusmi 200, 330, 550 mm, rovnou tvarovkou na individuálne rádiusy a takisto úzky doplňovací pásik. K osadeniu dosiek odporúčame
univerzálnu adhéznu maltu a k omietaniu odporúčame prírodnú kachliarsku maltu.
67
73
2488
3861
2371
Art. č.
3657
3559
3560
3561
3564
3562
Šamotové
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
tvarovky (hladké)  kvalita HBO+
platňa
500x200x30
platňa
600x300x30
platňa
750x500x30
platňa
1000x250x30
platňa
1000x500x30
Šamotové rádiusové tvarovky (hladké)  kvalita HBO+
Typ
Formát
Vonkajší rádius R200/45°
150x250x50
Vonkajší rádius R200/45°
148x500x30
Vonkajší rádius R330/30°
167x500x30
Vonkajší rádius R550/18°
170x500x30
Rovná
500x70x30
Doplňovací pásik
500x64x30
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
08 email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
Kvalita
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
Šamotové
dosky
- Rádiusy
Šamotové tvarovky
a dosky tvarovky
 Rádiusy a a
rohové
diely
a rohové diely
Rádiusy s povrchom pre lepšiu priľnavosť omietky
Rádiusy hladké
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
09
Šamotové
a dosky
- Rádiusy
a rohové
diely
Šamotové tvarovky
tvarovky a dosky
 Rádiusy
a rohové
diely
10
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
Šamotové tvarovky a dosky
Šamotové tvarovky a dosky
Šamotové tvarovky pre opláštenie pecí s povrchom pre lepšiu priľnavosť omietky
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
11
Šamotové
a dosky
Šamotové tvarovky
tvarovky a dosky
Šamotové tvarovky pre opláštenie pecí s povrchom pre lepšiu priľnavosť omietky
Príklad použitia:
Produkt č. 3713  Doplňujúca tvarovka 135°
Doplňujúca tvarovka tvorí v kombinácii s tvarovkou pre opláštenie pecí s uhlom 135° dvojitý roh a hodí sa ku keramickej rovnej rímse
s dvojitým rohom 135°.
12
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
Šamotové tvarovky a dosky
Šamotové tvarovky a dosky
Šamotové hurdisky
Šamotová hurdiska je vhodná pre zakrytie kachľovej pece, ako vonkajší plášť a takisto aj ako lavička. V porovnaní s masívnou šamotovou doskou
hrúbky 3 cm má šamotová hurdiska vyššiu pevnosť v ohybe a nižšiu tepelnú vodivosť, pričom akumulačná schopnosť je rovnaká.
Produkt č. 3857
Šamotová hurdiska s drážkou a perom
Rozmer: 1000 x 250 x 40 mm
Kvalita: HBW
Príklad použitia:
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
13
Šamotové
a dosky
Šamotové tvarovky
tvarovky a dosky
Dvojdrážkové tvarovky
Dvojdrážkové tvarovky sú šamotové dosky s hrúbkou 60 mm, ktoré majú na oboch stranách lichobežníkovú drážku. Tieto dvojdrážkové dosky sa
výborne hodia k zakrytiu ohniska. Ich výhodou je "labyrintové tesnenie" (do drážky sa ako pero vkladá šamotová rozperka), ktoré zaisťuje
doplnkovú tesnosť a pevnosť. "Pero" vytvára tvarový spoj, vďaka čomu je možné bez negatívnych dopadov na tesnosť a súdržnosť zhotoviť
stropy ohnísk z niekoľkých užších pásov. To je pozitívum z hľadiska statickej pevnosti keramiky a odolnosti keramiky voči zmenám teploty. Stropy,
ktoré nemajú tvar klenby, zároveň zamedzujú vzniku tlakových síl, ktoré sa snažia vytláčať bočné steny klenby smerom von.
Používanie dvojdrážkových dosiek neobyčajne uľahčuje výstavbu ohnísk murovaných pecí. Veľké formáty prispievajú k úspore pracovného času
a vďaka dvojdrážkovým spojom je možné vytvoriť pevné ohniská. Vďaka kombinácii celkom 11 dvojdrážkových formátov je možné docieliť takmer
akúkoľvek výšku ohniska s potrebným otvorom pre dvierka. Šírka a hĺbka ohniska sa upraví zarezaním dosiek.
Sortiment dvojdrážkových tvaroviek:
Art. č.
2933
2934
2935
2936
2937
2938
1568
1569
1570
Typ
Dvojdrážková
Dvojdrážková
Dvojdrážková
Dvojdrážková
Dvojdrážková
Dvojdrážková
Dvojdrážková
Dvojdrážková
Dvojdrážková
šamotová
šamotová
šamotová
šamotová
šamotová
šamotová
šamotová
šamotová
šamotová
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
Formát
500x124x60
600x124x60
500x200x60
600x200x60
500x250x60
600x250x60
500x300x60
600x300x60
750x300x60
Kvalita
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
Riešenie osadenia stropu ohnísk  dvojdrážková podporná tvarovka
Vľavo a v pravo sa umiestni 1 dvojdrážková podporná tvarovka
a strop je možné bez problémov osadiť (alebo vymeniť).
Voľne uložené medzistropné dosky sa pri čistení alebo výmene
na jednej strane nadvihnú a vytiahnu. Cez dvere ohniska sa môžete
bez problémov dostať až k 4 z týchto nad sebou uložených
medzistropných dosiek.
Táto nová tvarovka v kvalite HBO+ predstavuje úsporu práce
a technicky presvedčivé riešenie pre výstavbu stropov.
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
14
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
Šamotové tvarovky a dosky
Šamotové tvarovky a dosky
Stropné šamotové platne
• Pre pevné a stabilné zakrytie ohniska
• 3 rôzne dĺžky
• Pevné spojenie pomocou drážky a pera
• Vyhotovené v kvalite HBW
Sortiment stropných tvaroviek:
Art. č.
4383
4380
4381
Typ
Stropná šamotová platňa
Stropná šamotová platňa
Stropná šamotová platňa
Formát
540x297x60
660x297x60
780x297x60
Kvalita
HBW
HBW
HBW
Príklad použitia:
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
15
Šamotové
Šamotové tvarovky
tvarovky
Tvarovky s drážkou a perom
• V rastri 250/250
• Zhotovené s rozmerovou presnosťou v kvalite HKE
• V 2 rôznych hrúbkach: 50 a 64 mm
• Drážky a perá sú vo všetkých hrúbkach navzájom kompatibilné a je ich možné kombinovať s dvojdrážkovými doskami
Príklad použitia:
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
16
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
Šamotové tvarovky
Šamotové tvarovky
Tvarovky pre ohnisko  PALEGO
• S čapom a dierou pre pevné spojenie
• Zhotovené s rozmerovou presnosťou v kvalite HKS, najvyššia životnosť v ohnisku vďaka podielu KORDIERITU
•
•
•
•
•
9 cm hrubé tvarovky pre ohnisko s drážkou a perom, ideálna pre výstavbu ohnísk
Povrchový profil pre lepšie prúdenie vzduchu okolo priložených drevených polien
Pero zapadá do drážky povrchového profilu, pevné a tesné rohové spoje
Celé a polovičné tvarovky
Podporné tvarovky pre uloženie stropu
Príklad použitia:
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
17
Ťahové
Ťahovétvarovky
tvarovky
Ťahové tvarovky s drážkou a perom
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
18
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
Ťahové tvarovky
Ťahové tvarovky
Ťahové tvarovky s drážkou a perom
Príklad použitia:
Čistiaci otvor (strana s perom)
Čistiaci otvor (strana s drážkou)
Čistiaci otvor (strana s perom)
Dôležité!!
Spracovanie:
• Drážku a pero spojte maltou s keramickou väzbou
• Všetky tupé spoje (polky rohových tvaroviek) zlepte žiaruvzdorným lepidlom a zafixujte niekoľkými svorkami
• V rohoch s vysokým mechanickým zaťažením v tlaku sa odporúča použiť koleno 90° s krytom
• V prípade priemerného používania a uzatvorených systémov je možné postaviť jednoplášťový ťahový systém, tesnosť bude zaručená
vďaka vonkajšiemu plášťu
Dodatočné predpísané hodnoty.
Minimálne prvé 12 metre ťahového systému musia byť opatrené min. 3 cm prídavnou obmurovkou pomocou tvaroviek
normalizovaného formátu.
Je to potrebné k zamedzeniu vzniku škôd pri extrémnej prevádzke zariadenia.
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
19
Keramický
akumulačný
výmenník
Keramický akumulačný
výmenník
Produkt č.: 2827
Technické údaje:
Vnútorný prierez: 180 x 180 mm
Priemer vstupného dymovodu: 180 mm
Priemer výstupného dymovodu: 160 mm
Hrúbka vonkajšieho plášťa: 30 mm
Dĺžka ťahu: 1400 mm
Plocha dna: 0,17 m²
Celkový povrch bez dna: 1,45 m²
Celková hmotnosť: cca. 140,00 kg
Tepelná nasiakavosť: 4,20 kWh
Výkon keramického výmenníka pri 920 W/m2 (t = 180°C): 1,33 kW
Príklad použitia:
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
20 mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
Keramický akumulačný výmenník
Keramický akumulačný výmenník
Spracovanie
Stavebné dielce vonkajšieho plášťa (č. 1, 5, 6, 7) sa musia spájať maltou a nesmú sa dotýkať
ťahových tvaroviek. Pri výstavbe bočných stien je nutné zamedziť tomu, aby malta
vytekajúca zo špár zlepila vnútorný plášť s vonkajším plášťom, a aby tepelná
rozťažnosť, ktorá sa prejaví skôr u vnútorného plášťa, spôsobila poškodenie vonkajšieho
plášťa. K tomuto účelu je možné použiť vhodne zarezanú lepenku, ktorá slúži ako ochrana
pri preprave a je súčasťou dodávky. Medzi ťahové tvarovky (diel č. 2) a pripojený
dymovod (diel č. 1) sa musí vložiť priložená 13 mm hrubá rohož. Táto rohož navzájom
utesní stavebné dielce a vykompenzuje tepelné rozťažnosti. Po zostavení je nutné z
rohože opatrne vyrezať otvory o veľkosti zodpovedajúceho pripojenia dymovodu.
Na všetky zvyšné špáry je nutné použiť maltu s keramickou väzbou.
Kusovník: narezaný materiál
Diel č.
1
2
3
4
5
6
7

Označenie
Pripojenie dymovodu Ø160 mm resp. Ø180 mm
Ťahová tvarovka s výrezom 180/180 mm, HBO+
Klin ohybu ťahového systému
Stredový diel ohybu ťah. Systému 230x230x20 mm
Šamotová tvarovka HBO+, 545x310x30 mm
Šamotová tvarovka HBO+, 648x310x30 mm
Šamotová tvarovka HBO+, 648x479x30 mm
Lepenka a rohož
Počet ks
2
2
2
1
1
2
2
sokel
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
21
Tvarovky
čistiacim
otvorom
pre pripojenie
dymovodu
Tvarovky s
s čistiacim
otvorom
a preapripojenie
dymovodu
Produkt č.: 155
Pripojenie dymovodu, vonkajší rozmer 293x273x50 mm pre rúry s vnútorným priemerom 140 mm.
Produkt č.: 156
Pripojenie dymovodu, vonkajší rozmer 293x273x50 mm pre rúry s vnútorným priemerom 160 mm.
Produkt č.: 157
Pripojenie dymovodu, vonkajší rozmer 293x273x50 mm pre rúry s vnútorným priemerom 180 mm.
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
22 tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
s čistiacim
a pre pripojenie
TvarovkyTvarovky
s čistiacim otvorom
a pre otvorom
pripojenie dymovodu
dymovodu
Produkt č.: 153
Kryt čistiaceho otvoru, vnútorný priemer 126 mm, vonkajší priemer 146 mm.
Tento kryt čistiaceho otvoru je možné použiť spolu s pripojením dymovodu
(Produkt č. 155) na zhotovenie čistiaceho otvoru.
Produkt č.: 2316
Pružná spona vyrobená z nereze a odolná voči vysokým teplotám
k pripevneniu krytu čistiaceho otvoru.
Produkt č.: 2674
Kryt čistiaceho otvoru Ø 120 mm pre ťahové tvarovky s drážkou a perom.
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
23
Pripojenie
Pripojenie dymovodu
dymovodu PT PT
Produkt č.: 3258
Pripojenie dymovodu PT  plynotesné, vonkajšie rozmery 270x270x100 mm.
Kvalita materiálu: HKC, kordierit (vysoká odolnosť voči zmenám teploty, nízka rozťažnosť).
Vhodné k trvalému a plynotesnému prepojeniu medzi ohniskom a dodatočne pripojenými ťahmi príp. komínom.
Do pripojenia dymovodu PT sa vloží hrdlo pre rúru (z nerezovej ocele) s límcom a nasunie sa spojovací dymovod. Tesný spoj, ktorý nebude
prepúšťať spaliny docielite použitím tesniacej sady, ktorá je v sortimente a skladá sa z:
1.) tesniaci krúžok  biologicky odbúrateľný vláknitý materiál, hrúbka 4 mm, vonkajší priemer 200 mm, ktorý sa položí na základovú plochu
pripojenia
2.) tesniaca šnúra  odolná voči vysokým teplotám, priemer 12 mm príp. 20 mm, dĺžka 70 cm, ktorá sa položí okolo dymovodu
3.) špeciálny piesok  dodávaný v sáčku s hmotnosťou cca. 1 kg (zrnitosť 00,5 mm), ktorý sa voľne vloží medzi stenu pripojenia dymovodu PT
a vonkajšiu stranu dymovodu.
Pripojenie dymovodu PT je nutné zaistiť prídavnou šamotovou obmurovkou.
Produkt č.: 3262
Tesniaci set pre dymovod Ø 160 mm zabalený v krabici. Obsahuje tesniaci krúžok, tesniacu šnúru 20 mm a špeciálny piesok.
Produkt č.: 3263
Tesniaci set pre dymovod Ø 180 mm zabalený v krabici. Obsahuje tesniaci krúžok, tesniacu šnúru 12 mm a špeciálny piesok.
Drážka na spodnej časti pasuje perom
na ťahové tvarovky s drážkou a perom
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
24 tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
Pripojenie dymovodu PT
Pripojenie dymovodu PT
Produkt č.: 3259
Hrdlo pre rúru (vonkajší rozmer Ø 158 mm) s navarenou prstencovou prírubou
pre dymovod Ø 160 mm; nerezová oceľ, hrúbka steny 1,5 mm
Produkt č.: 3260
Hrdlo pre rúru (vonkajší rozmer Ø 178 mm) so zalemovaným límcom
pre dymovod Ø 180 mm (široký koniec); nerezová oceľ, hrúbka steny 1,5 mm
Produkt č.: 3261
Hrdlo pre rúru (vonkajší rozmer Ø 171 mm) so zalemovaným límcom
pre dymovod Ø 180 mm (úzky koniec); nerezová oceľ, hrúbka steny 1,5 mm
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
25
Ohniská
pecí
HGO-V
Variosystem
Ohniskákachľových
kachľových pecí
HGOV
Variosystem
HGOV je variabilný systém pre stavbu ohnísk kachľových pecí z 6 cm silných dvojdrážkových dosiek
v kvalite HBO+. Základné typy sú definované podľa výkonu od 2,0 do 5,5 kW (nominálny tepelný
výkon pri 12hodinovom intervale prikladania). Každý typ je k dispozícii v obmenách s rozdielnou výškou
podľa počtu ohybov v ťahovom systéme nad ohniskom. Celkom je možné vytvoriť cca 40 verzii,
ktoré je možné dodať na hotovo narezané (označené písmenom F) alebo ako stavebnicu (dodané
dosky je potrebné prirezať podľa kusovníka). Ohniská sú prispôsobené na rôzne kachľové dvierka vrátane
tých, ktoré majú externý prívod vzduchu pre spaľovanie. Pri zmenšení výrezu dvierkového otvoru je možné
zabudovať akékoľvek menšie dvierka, ktoré zodpovedajú voľnému prierezu prívodu vzduchu pre
spaľovanie. Vývod môže byť ľubovoľné umiestnený v bočných stenách, v zadnej stene, aj v strope.
S HGOV získate maximálnu slobodu stvárnenia pre Vašu stavbu kachľových pecí a zároveň
sa môžete spoľahnúť na už vypočítané a osvedčené modely
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
26 tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
kachľových
Ohniská kachľových pecí Ohniská
HGOV Variosystem
pecí HGO-V Variosystem
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
Uvedené technické dáta platia pre výrobky označené písmenom F a pre výrobky bez F, ak je presne dodržaný návod na ich prirezanie.
* Nominálny tepelný výkon (kW) pri intervale prikladania 12 h.
F = na hotovo narezané.
Technické dáta
27
28
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
email: [email protected]
http://www.zopkrby.sk
Uvedené technické dáta platia pre výrobky označené písmenom F a pre výrobky bez F, ak je presne dodržaný návod na ich prirezanie.
* Nominálny tepelný výkon (kW) pri intervale prikladania 12 h.
1) Pri montáži dvierok 1 V s klapkou prívodu vzduchu, výrobok Spartherm je nutné prirezať dosku pod výrezom vo výške asi 40 mm.
F = na hotovo narezané.
Ohniská
kachľových
HGO-V
Variosystem
Ohniská kachľových
pecípecí
HGOV
Variosystem
Technické dáta
kachľových
Ohniská kachľových pecí Ohniská
HGOV Variosystem
pecí HGO-V Variosystem
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
Uvedené technické dáta platia pre výrobky označené písmenom F a pre výrobky bez F, ak je presne dodržaný návod na ich prirezanie.
* Nominálny tepelný výkon (kW) pri intervale prikladania 12 h.
F = na hotovo narezané.
Technické dáta
29
Ohniská
kachľových
HGO-V
Variosystem
Ohniská kachľových
pecípecí
HGOV
Variosystem
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
30
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected]
http://www.zopkrby.sk
Uvedené technické dáta platia pre výrobky označené písmenom F a pre výrobky bez F, ak je presne dodržaný návod na ich prirezanie.
* Nominálny tepelný výkon (kW) pri intervale prikladania 12 h.
F = na hotovo narezané, K = Krátke, L = dlhé
Technické dáta
kachľových
Ohniská kachľových pecí Ohniská
HGOV Variosystem
pecí HGO-V Variosystem
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
Uvedené technické dáta platia pre výrobky označené písmenom F a pre výrobky bez F, ak je presne dodržaný návod na ich prirezanie.
* Nominálny tepelný výkon (kW) pri intervale prikladania 12 h.
F = na hotovo narezané, K = Krátke, L = dlhé
Technické dáta
31
Ohniská
pecí
HGO-V
Variosystem
Ohniskákachľových
kachľových pecí
HGOV
Variosystem
Návod k montáži (príklad: HGOV 4,0 / 1080 F)
HGOV tvorí vnútro ohniska. Medzi vnútornou a vonkajšou časťou odporúčame urobiť vzduchovú medzeru
najmenej 4 mm.
Dvierka sa spravidla nasadzujú do vonkajšieho plášťa. Pred montážou je potrebné si v každom prípade
prečítať návod na osadenie dvierok od výrobcu.
Vývod je možné ľubovoľne umiestniť do bočných stien, zadnej steny alebo stropu.
Pri zmenšení výrezu otvoru pre dvierka je možné zabudovať akékoľvek menšie dvierka, ktoré zaisťujú
doporučený voľný prierez prívodu vzduchu pre spaľovanie.
Skôr ako začnete je vhodné, aby ste si jednotlivé diely označili číslami podľa priloženého kusovníku.
Rozložený technický výkres urýchľuje prehľadnosť pri stavbe pece.
Potom, čo ste postavili vhodný podstavec pre ohnisko, môžete začať s obidvomi doskami dna.
S podstavcom a vzájomne medzi sebou ich spojíte vložením pier s použitím malty s keramickou väzbou.
Pre osadzovanie ďalších tvaroviek neexistuje presne stanovený postup.
Napriek tomu by ste si mali dávať pozor na situáciu, aby ste nezasúvali 1 tvarovku medzi 2 ďalšie.
Predné, zadné a bočné steny by mali byť osadené vždy spoločne. To je nutné zohľadniť pri osádzaní pier.
Dĺžka a poloha pier sa riadi podľa tvarovky, ktorá má byť na ne osadená.
Ak je to možné, tak sa dvojdrážkové tvarovky vždy spájajú maltou s perami, ktoré sú pribalené v dodávke.
Najskôr naneste maltu do drážky a potom na plochy okolo drážky na jednej dvojdrážkovej tvarovke.
Potom osaďte perá do drážky a maltou vyplňte drážky na druhej tvarovke. Teraz spojte obe tvarovky k sebe.
Nakoniec osaďte dno a medzistropy. Nedôjde tak k ich znečisteniu padajúcou maltou. Tým zaistíte, že ich
bude možné vybrať v prípade čistenia alebo výmeny.
Prvý medzistrop nad ohniskom osaďte vpredu, ako aj vzadu. Jeho umiestnenie sa riadi počtom ohybov
a pozíciou vývodu.
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
32 mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
ODBORNÍCI
NA ŠAMOT
Profi kachliarsky šamot
len pre kachliarov
Maloobchodný cenník 2012
Cenník
Cenník
(Platný od 1.3.2012)
Platný od 1.3.2012
Šamotové platne kvality HBO+
Šamotové platne kvality HBO+
Ceny sú uvedené s DPH
Kachliarsky šamot je vyrábaný ťahaním (pretláčaním) alebo prelisovaním. Na základe toho sa šamoty delia
podľa kvality na:
1.) Kvalita HBO+ : kvalita vyrábaná technológiou plastického ťahania a prelisovania. Farba šamotu je
ružová alebo ružovožltá. Šamoty tejto kvality sa využívajú na stavbu kachľových pecí alebo otvoreného
krbu. Objemová hmotnosť je 1,851,95 kg/dm3.
2.) Kvalita HBS : kvalita vyrábaná technológiou plastického ťahania. Farba šamotu je červenkastá. Ťažký
šamot pre stavby na tuhé palivo. Je dobre opracovateľný, má veľmi dobrú mechanickú pevnosť a vysokú
objemovú hmotnosť 2,4 kg/dm3.
Vlastnosti šamotov:
 Ľahké a rýchle opracovanie šamotu. Opracovateľnosť za sucha alebo za mokra, diamantovým kotúčom,
lámačkou, rezným kotúčom na kameň alebo karbobrúskou.
 Dlhá životnosť náradia.
 Obzvlášť dobrá stálosť rozmerov šamotových platní.
 Vynikajúca odolnosť voči zmenám teploty.
 Veľmi presné hrany.
 Vysoká schopnosť akumulácie tepla a rovnomerné odovzdávanie tepla.
Art. č.
1
5
2336
10
11
12
13
14
2743
2744
97
27
28
29
30
32
34
96
49
50
51
52
53
54
55
2059
57
3649
3650
3651
3652
62
66
67
68
72
73
1605
2342
1631
2338
2339
2340
2488
3861
2371
Šamotové
Typ
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
platne kvality HBO+
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
tehla  štandard
tehla  prelisovaná
tehla  hladká
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
Formát
135x135x15
220x110x60
250x30x20
250x124x20
250x124x30
250x124x40
250x124x50
250x124x64
250x124x64
250x124x64
290x140x10
290x140x20
290x140x30
290x140x40
290x140x50
300x150x40
300x200x30
320x150x40
400x200x20
400x200x30
400x200x40
400x300x20
400x300x25
400x300x30
400x300x40
420x140x20
420x200x10
430x200x20
430x200x25
430x200x30
430x200x40
440x200x15
500x200x20
500x200x30
500x200x40
600x140x50
600x300x30
600x300x50
600x400x50
600x500x50
600x500x64
700x500x50
700x500x64
750x500x30
1000x250x30
1000x500x30
Kvalita
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
kg / ks
0,50
2,80
0,30
1,20
1,75
2,40
2,85
3,65
3,80
3,75
0,80
1,55
2,30
3,10
3,80
3,60
3,40
3,80
2,80
4,40
6,20
4,45
5,50
6,70
9,10
2,20
1,65
3,30
4,00
4,70
6,50
2,35
3,55
5,30
7,80
8,60
10,10
16,70
23,00
29,10
36,00
34,00
43,60
22,00
14,30
30,00
ks / pal.
2016
400
3360
850
584
432
345
270
270
270
1036
596
408
296
256
264
291
252
324
216
169
212
176
146
110
440
513
280
212
200
150
395
234
165
126
112
92
60
28
28
24
24
19
35
24
22
Cena
0,92 €
3,14 €
0,80 €
1,37 €
2,26 €
3,11 €
3,18 €
3,25 €
3,65 €
3,30 €
1,70 €
1,99 €
2,86 €
3,91 €
5,47 €
4,57 €
4,34 €
5,24 €
4,50 €
6,23 €
7,80 €
5,82 €
8,35 €
9,37 €
12,77 €
3,88 €
3,28 €
5,09 €
6,22 €
6,94 €
9,02 €
4,13 €
6,01 €
8,50 €
10,88 €
12,35 €
15,36 €
28,24 €
35,80 €
52,66 €
70,57 €
76,12 €
99,10 €
45,58 €
29,81 €
59,60 €
Prevedenia šamotovej tehly
rozmerov 250x124x64 mm:

Váš dodávateľ:
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
34 tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk

Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Cenník
Cenník
(Platný od 1.3.2012)
Platný od 1.3.2012
Šamotové platne kvality HBS a HBO+, šamoty s drážkami pre omietku kvality HBO+
Šamotové platne kvality HBS a HBO+, šamoty s drážkami pre omietku kvality HBO+
Šamotové
Typ
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
platne kvality HBS
Art. č.
3629
4263
4227
3631
3632
3635
4264
4265
3636
4229
4266
4267
4268
4275
4276
Art. č.
2554
2555
2556
3297
2544
2755
Šamotové
Typ
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
platne (s drážkami) pre lepšiu priľnavosť omietky  kvalita HBO+
Formát
Kvalita
kg / ks
platňa
250x200x50
HBO+
4,50
platňa
500x200x40
HBO+
6,90
platňa
500x200x50
HBO+
9,30
platňa
600x400x50
HBO+
21,00
platňa
750x500x30
HBO+
19,80
platňa
1000x500x30
HBO+
26,00
Art. č.
2734
2733
2578
Šamotové
Typ
Šamotová
Šamotová
Šamotová
rohové tvarovky (s drážkami) pre lepšiu priľnavosť omietky  kvalita HBO+
kg / ks
ks /
Formát
Kvalita
platňa, ostrý roh 90°
100/100x750x30
HBO+
6,95
102
platňa, ostrý roh 135°
100/100x750x30
HBO+
7,55
60
platňa, R70, oblý roh 90°
100/100x750x30
HBO+
6,00
80
Šamotová platňa  roh 90°
Art. č.
2869
2916
3413
2577
3563
Šamotová platňa  roh 135°
Kvalita
HBS
HBS
HBS
HBS
HBS
HBS
HBS
HBS
HBS
HBS
HBS
HBS
HBS
HBS
HBS
kg / ks
0,80
1,80
2,70
3,60
2,45
1,30
1,75
2,20
2,60
1,40
1,90
2,80
3,75
2,70
3,90
ks /
1100
505
354
252
384
700
500
404
332
628
476
332
250
366
253
ks /
218
126
99
28
35
22
Cena
0,92 €
3,43 €
4,61 €
5,53 €
3,46 €
2,34 €
3,04 €
3,01 €
3,74 €
2,50 €
2,51 €
3,94 €
5,41 €
3,94 €
5,05 €
Cena
8,39 €
12,97 €
15,76 €
43,00 €
45,13 €
59,00 €
Cena
23,83 €
26,64 €
15,83 €
Šamotová platňa  oblý roh 90°
Šamotové rádiusové tvarovky (s drážkami) pre lepšiu priľnavosť omietky  kvalita HBO+
kg / ks
ks /
Cena
Typ
Formát
Kvalita
Vonkajší rádius R200/45°
148x200x30
HBO+
1,40
599
7,32 €
Vonkajší rádius R200/45°
148x500x30
HBO+
3,50
144
12,26 €
Vonkajší rádius R330/30°
167x500x30
HBO+
4,20
242
12,26 €
Vonkajší rádius R550/18°
170x500x30
HBO+
4,30
220
12,26 €
Rovná
500x70x30
HBO+
1,75
456
5,76 €
Rádius R200/45°
Art. č.
3657
3559
3560
3561
3564
3562
Formát
135x135x25
250x200x20
250x200x30
250x200x40
300x150x30
320x150x15
320x150x20
320x150x25
320x150x30
350x140x15
350x140x20
350x140x30
350x140x40
350x200x20
350x200x30
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
platňa
Ceny sú uvedené s DPH
Rádius R200/45°
Rádius R330/30°
Šamotové rádiusové tvarovky (hladké)  kvalita HBO+
Typ
Formát
Vonkajší rádius R200/45°
150x250x50
Vonkajší rádius R200/45°
148x500x30
Vonkajší rádius R330/30°
167x500x30
Vonkajší rádius R550/18°
170x500x30
Rovná
500x70x30
Doplňovací pásik
500x64x30
Rádius R200/45°
menší formát
Rádius R200/45°
Rádius R330/30°
Váš dodávateľ:
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.:sú038
/ 54s24
502, fax: 038 / 54 23 254
Všetky ceny
uvedené
DPH.
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
Rádius R550/18°
Kvalita
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
kg / ks
3,10
3,90
4,50
4,60
1,90
1,85
Rádius R550/18°
Rovná tvarovka
ks /
235
144
220
220
456
550
Cena
9,72 €
12,26 €
12,26 €
12,26 €
5,76 €
3,14 €
Rovná tvarovka
35
Cenník
Cenník
(Platný od 1.3.2012)
Platný od 1.3.2012
Šamotové tvarovky - pero+drážka, hurdisky, dvojdrážkové, stropné
Šamotové tvarovky  pero+drážka, hurdisky, dvojdrážkové, stropné
Ceny sú uvedené s DPH
3.) Kvalita HKG: kvalita vyrábaná technológiou ťahania. Farba červenkastá. Špeciálne vyvinutá pre
tvarovky na plášte pecí.
4.) Kvalita HBW: kvalita vyrábaná technológiou ťahania. Farba žltá. Používa sa pri výrobe hurdisiek a
stropných šamotových platní.
Art. č.
3961
3962
3963
3964
3965
3179
3180
3181
3182
3183
3713
3184
3185
3187
3188
Tvarovky (pero + drážka) pre plášte pecí (s drážkami) pre lepšiu priľnavosť omietky  kvalita HKG
Typ
Formát
Kvalita
kg / ks
ks / pal.
Cena
Rovná
250x250x35
HKG
4,00
280
9,06 €
Roh 90°
187/124x250x35
HKG
4,30
168
11,94 €
Roh 135°
187/124x250x35
HKG
4,75
180
14,47 €
Vonkajší rádius, R 330/45°
258/231x250x35
HKG
3,90
264
12,64 €
Vonkajší rádius, R 440/45°
344/317x250x35
HKG
5,30
180
17,18 €
Rovná
250x250x50
HKG
5,70
200
11,83 €
Rovná  polovičný formát
124x250x50
HKG
2,85
330
5,45 €
Roh 90°
187/124x250x50
HKG
5,95
160
14,16 €
Oblý roh 90°
187/124x250x50
HKG
5,75
160
14,16 €
Roh 135°
187/124x250x50
HKG
6,75
150
17,12 €
Roh 135°
187/137x250x50
HKG
4,10
270
11,14 €
Vonkajší rádius, R 330/45°
258/218x250x50
HKG
5,45
192
14,99 €
Vonkajší rádius, R 440/45°
344/304x250x50
HKG
7,40
140
20,41 €
Vonkajší rádius, R 710/22,5°
278/258x250x50
HKG
6,10
165
16,80 €
Vonkajší rádius, R 1000/18°
313/297x250x50
HKG
6,95
153
19,21 €
Rovná
Rovná  polovičný formát
Rohová tvarovka 90°
Rohová tvarovka oblá 90°
Šamotová platňa (Hurdiska)  kvalita HBW
Art. č.
Typ
Formát
3857 Šamotová hurdiska
1000x250x40
Rohová tvarovka 135°
Rádius R330/45°
Kvalita
HBW
kg / ks
12,80
ks / pal.
36
Cena
24,06 €
Art. č.
2933
2934
2935
2936
2937
2938
1568
1569
1570
2871
Šamotové platne (dvojdrážkové)  kvalita HBO+
Typ
Formát
Dvojdrážková šamotová platňa
500x124x60
Dvojdrážková šamotová platňa
600x124x60
Dvojdrážková šamotová platňa
500x200x60
Dvojdrážková šamotová platňa
600x200x60
Dvojdrážková šamotová platňa
500x250x60
Dvojdrážková šamotová platňa
600x250x60
Dvojdrážková šamotová platňa
500x300x60
Dvojdrážková šamotová platňa
600x300x60
Dvojdrážková šamotová platňa
750x300x60
Podporná tvarovka
600x124x60
Kvalita
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
kg / ks
6,50
7,60
10,90
12,90
13,50
16,40
16,00
19,50
24,50
10,20
ks / pal.
125
115
79
71
54
48
54
48
36
65
Cena
13,45 €
15,62 €
20,16 €
23,70 €
24,55 €
29,05 €
25,96 €
31,39 €
37,38 €
36,82 €
Art. č.
4383
4380
4381
Stropné
Typ
Stropná
Stropná
Stropná
Kvalita
HBW
HBW
HBW
kg / ks
18,20
22,20
26,20
ks / pal.
54
40
38
Cena
35,30 €
38,48 €
49,38 €
šamotové platne (pero + drážka) kvalita HBW
Formát
šamotová platňa
540x297x60
šamotová platňa
660x297x60
šamotová platňa
780x297x60
Rádius R1000/18°
Podporná tvarovka
5.) Kvalita HSM: kvalita vyrábaná metódou plastického ťahania. Farba červenohnedá. Je to druh ťažkého
šamotu pre stavby na tuhé palivo. Je dobre opracovateľný a má dobrú mechanickú pevnosť. Vyniká
konštantnou tepelnou vodivosťou. Objemová hmotnosť materiálu je 2,4 kg/dm3
6.) Kvalita HST : kvalita vyrábaná metódou plastického ťahania. Farba červenohnedá. Je to druh ťažkého
šamotu pre stavby na tuhé palivo. Je dobre opracovateľný a má dobrú mechanickú pevnosť. Zvláštnosťou
je mimoriadne vysoká objemová hmotnosť: 2,9 kg/dm3. Pri všetkých teplotách dosahuje konštantnú
tepelnú vodivosť.
platne (ťažký šamot)  kvalita HSM
Formát
platňa, hladká
250x124x64
platňa
400x200x20
platňa
400x200x30
platňa
400x200x40
platňa
400x300x30
Kvalita
HSM
HSM
HSM
HSM
HSM
kg / ks
5,00
4,00
6,00
7,90
8,80
ks / pal.
162
214
144
113
70
Cena
9,89 €
8,05 €
11,90 €
16,64 €
18,70 €
Šamotové platne (ťažký šamot)  kvalita HST
Art. č.
Typ
Formát
2314 Šamotová platňa
400x200x30
Kvalita
HST
kg / ks
6,80
ks / pal.
144
Cena
17,72 €
Art. č.
2930
2924
2925
2926
2928
Šamotové
Typ
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Šamotová
Váš dodávateľ:
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
36 tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Cenník
Cenník
(Platný od 1.3.2012)
Platný od 1.3.2012
Šamotové tvarovky - pero+drážka, PALEGO, tvarovky pre stavbu ťahov
Šamotové tvarovky  pero+drážka, PALEGO, tvarovky pre stavbu ťahov
Ceny sú uvedené s DPH
7.) Kvalita HKE: kvalita vyrábaná technológiou plastického prelisovania. Farba žltá. Špeciálne vyvinutá
pre všetky časti krbov a pecí. Používa sa pre tvarovky s drážkou a perom.
8.) Kvalita HKS: kvalita vyrábaná technológiou plastického prelisovania. Farba žltá. Šamot s podielom
Kordieritu zaručuje v ohnisku najmenšie opotrebenie materiálu. Používa sa pre tvarovky na stavbu
ohniska.
Šamotové tvarovky (pero + drážka)  kvalita HKE
Art. č.
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
Typ
Rovná
½ Tvarovky
½ Roh 90°
¾ Roh 90°
Rovná
½ Tvarovky
½ Roh 90°
¾ Roh 90°
Rovná tvarovka
Art. č.
3709
3710
3711
3712
½ Tvarovky
Kvalita
HKE
HKE
HKE
HKE
HKE
HKE
HKE
HKE
½ Roh 90°
Polovičná tvarovka
Podporná tvarovka, celá
Šamotové tvarovky pre stavbu ťahov  kvalita HBW
Typ
Formát
Ťahová šamotová tvarovka
296x117x55
Ťahová šamotová tvarovka
296x157x55
Ťahová šamotová tvarovka
296x197x55
Ťahová šamotová tvarovka
296x237x55
Váš dodávateľ:
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
Všetky ceny sú uvedené s DPH.
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
kg / ks
5,95
2,95
4,70
7,60
7,60
3,80
5,60
9,40
ks / pal.
200
330
180
90
150
250
180
90
Cena
11,35 €
6,28 €
15,97 €
21,02 €
14,60 €
8,12 €
14,82 €
23,72 €
ks / pal.
312
624
312
624
Cena
10,50 €
6,98 €
10,48 €
7,12 €
¾ Roh 90
Šamotové tvarovky PALEGO pre stavbu ohniska  kvalita HKS
Typ
Formát
Kvalita
Šamotová tvarovka, celá
178x124x89
HKS
Šamotová tvarovka, polovičná
88x124x89
HKS
Podporná tvarovka, celá
178x124x89
HKS
Podporná tvarovka, polovičná
88x124x89
HKS
Šamotová tvarovka, celá
Art. č.
4372
4373
4374
4375
Formát
250x250x50
124x250x50
124/124x250x50
187/187x250x50
250x250x64
124x250x64
124/124x250x64
187/187x250x64
Kvalita
HBW
HBW
HBW
HBW
kg / ks
3,40
1,70
3,20
1,60
Podporná tvarovka, polovičná
kg / ks
3,50
4,80
6,00
7,20
ks / pal.
253
202
152
101
Cena
6,73 €
8,81 €
10,72 €
12,61 €
37
Cenník
Cenník
(Platný od 1.3.2012)
Platný od 1.3.2012
Ťahové tvarovky - pero+drážka kvality HBO+ a HSM, napojenie dymovodu
Ťahové tvarovky  pero+drážka kvality HBO+ a HSM, napojenie dymovodu
Ceny sú uvedené s DPH
Ťahové tvarovky (pero + drážka)  kvalita HBO+
Art. č.
Typ
2819 Ťahová tvarovka, celá
2823 Koleno 90°, dvojdielne
3705 Koleno 90°, s krytom
2822 Koleno 135°, dvojdielne
2821
2820
3160
3161
Art. č.
2660
2661
2662
3120
3121
3158
3159
Ťahová tvarovka, polovičná,
výška 133 mm
Ťahová tvarovka s čistiacim otvorom
Ø 110 mm
Ťahová tvarovka s čistiacim otvorom
Ø 110 mm, 90° drážka
Ťahová tvarovka s čistiacim otvorom
Ø 110 mm, 90° pero
Ťahové tvarovky (pero + drážka)  kvalita HSM
Typ
Formát
180x180/
Ťahová tvarovka, celá
270x270x270
180x180/
Koleno 90°, dvojdielne
270x270x270
180x180/
Koleno 135°, dvojdielne
270x270x270
180x180/
Ťahová tvarovka, polovičná,
výška 133 mm
270x270x133
Ťahová tvarovka s čistiacim otvorom
180x180/
Ø 110 mm
270x270x270
Ťahová tvarovka s čistiacim otvorom
180x180/
Ø 110 mm, 90° drážka
270x270x270
Ťahová tvarovka s čistiacim otvorom
180x180/
Ø 110 mm, 90° pero
270x270x270
Ťahová tvarovka, celá
Tvarovka s čistiacim
otvorom Ø 110 mm
Art. č.
3258
3259
3260
3261
2674
3262
3263
Formát
180x180/
270x270x270
180x180/
270x270x270
180x180/
270x270x270
180x180/
270x270x270
180x180/
270x270x133
180x180/
270x270x270
180x180/
270x270x270
180x180/
270x270x270
Koleno 90°, dvojdielne
Tvarovka s čistiacim otvorom Ø
110 mm, drážka
Kvalita
kg / ks
ks / pal.
HBO+
20,20
36
47,23 €
HBO+
20,20
36
58,16 €
HBO+
20,30
36
95,38 €
HBO+
20,20
36
58,16 €
HBO+
10,00
60
31,62 €
HBO+
19,50
36
52,99 €
HBO+
19,50
36
63,92 €
HBO+
19,50
36
63,92 €
Kvalita
kg / ks
ks / pal.
HSM
25,00
36
96,11 €
HSM
25,00
36
105,07 €
HSM
25,00
36
105,07 €
HSM
13,10
60
49,85 €
HSM
24,10
36
101,68 €
HSM
24,10
36
113,21 €
HSM
24,10
36
113,21 €
Koleno 135°, dvojdielne
Tvarovka s čistiacim otvorom Ø
110 mm, pero
Pripojenie dymovodu pre ťahové tvarovky  plynotesné
Typ
Formát
Kvalita
kg / ks
Pripojenie dymovodu  plynotesné
270x270x100
HKC
7,40
Hrdlo pre rúru Ø 160 mm
nerez
0,50
Hrdlo pre rúru Ø 180, široký koniec
nerez
0,50
Hrdlo pre rúru Ø 180, úzky koniec
nerez
0,50
Kryt čistiaceho otvoru Ø 120 mm
HBO+
0,65
Tesniaci set pre rúru Ø 160 mm *
780x297x62
26,20
Tesniaci set pre rúru Ø 180 mm *
780x297x63
26,20
* Tesniaci set obsahuje: tesniaci krúžok, tesniacu šnúru, špeciálny piesok
Tvarovka pre pripojenie dymovodu
Hrdlo pre rúru
Váš dodávateľ:
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
38 mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
Cena
Cena
Ťahová tvarovka, polovičná
Koleno 90°, s krytom
ks / pal.
93
50
50
50
720
38
38
Cena
44,96 €
42,71 €
42,71 €
42,71 €
11,81 €
51,37 €
44,23 €
Kryt čistiaceho otvoru
Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Cenník
Cenník
(Platný od 1.3.2012)
Platný od 1.3.2012
Ťahové tvarovky - štandardný systém, akumulačný výmenník, príslušenstvo - kvalita HBO+
Ťahové tvarovky  štandardný systém, akumulačný výmenník, príslušenstvo  kvalita HBO+
Ceny sú uvedené s DPH
Ťahové tvarovky: všetky tvarovky sú dlhé 500 mm, vnútorný rozmer je 180x180 mm, 180x140 mm
alebo 220x180 mm, hrúbka steny je 25 mm.
Ťahové tvarovky  štandardný systém pre akumulačné výmenníky  kvalita HBO+ a HSM
Art. č.
2931
146
2932
147
3018
181
2305
2306
2307
Typ
Formát
Kvalita
kg / ks
ks / pal.
Ťahová tvarovka bez výrezu
180x180
HSM
26,00
30
Ťahová tvarovka bez výrezu
180x180
HBO+
19,60
30
Ťahová tvarovka s výrezom
180x180
HSM
24,00
30
Ťahová tvarovka s výrezom
180x180
HBO+
17,90
30
UProfil s prekrytím
180x180
HBO+
19,60
28
Ťahová tvarovka bez výrezu
180x140
HBO+
17,50
40
Ťahová tvarovka bez výrezu
220x180
HBO+
21,50
28
Ťahová tvarovka s výrezom
220x180
HBO+
19,20
28
Ťahová tvarovka s výrezom
180x220
HBO+
18,70
28
* výrez je vždy na tej strane tvarovky, ktorej rozmer je uvádzaný ako prvý.
Ťahová tvarovka bez výrezu
Uprofil s prekrytím
Ťahová tvarovka s výrezom
Ťahové tvarovky  štandardný systém, (príslušenstvo)  kvalita HBO+
Typ
Formát
Kvalita
kg / ks
150 Nehorľavá výplň pre typ 180x180
HBO+
1,55
2383 Nehorľavá výplň pre typ 220x180
HBO+
1,80
Nehorľavá stredná výplň  otvor
151
HBO+
2,00
230x230x20 mm
Art. č.
Art. č.
185
187
190
191
Cena
56,34 €
41,83 €
57,78 €
43,62 €
52,64 €
41,83 €
52,82 €
55,32 €
55,32 €
Ťahové tvarovky  štandardný systém, (kolená)  kvalita
Typ
Formát
Krajná 22,5°, prierez 180/180
Stredová 45°, prierez 180/180
Krajná 22,5°, prierez 140/180
Stredová 45°, prierez 140/180
HBO+
Kvalita
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
kg / ks
5,10
6,70
4,10
5,30
ks / pal.
420
300
370
ks / pal.
120
72
120
105
Cena
15,05 €
18,91 €
7,03 €
Cena
45,16 €
45,16 €
45,16 €
45,16 €
Krajná
Keramický akumulačný výmenník  kvalita HBO+
Art. č.
Typ
Formát
2827 Keramický akumulačný výmenník
Kvalita
HBO+
kg / ks
135,24
ks / pal.
1
Cena
402,00 €
Kvalita
HBO+
kg / ks
1,00
0,10
ks / pal.
800
100
Cena
13,94 €
26,71 €
Tvarovky s čistiacim otvorom a pre pripojenie dymovodu  kvalita HBO+
Typ
Formát
Kvalita
kg / ks
155 Pripojenie dymovodu Ø 140 mm
300x280x50
HBO+
5,00
156 Pripojenie dymovodu Ø 160 mm
300x280x50
HBO+
4,20
157 Pripojenie dymovodu Ø 180 mm
300x280x50
HBO+
3,90
ks / pal.
148
148
148
Cena
17,26 €
19,93 €
24,04 €
Kryt čistiaceho otvoru Ø 146  kvalita HBO+
Typ
Formát
153 Kryt čistiaceho otvoru Ø 146
2316 Spona pre kryt čistiaceho otvoru
Art. č.
Kryt čistiaceho otvoru
Art. č.
Stredová
Keramický akumulačný výmenník
Spona pre kryt čist. otvoru
Váš dodávateľ:
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil:
0915 731
753, 0905 709 072
Všetky ceny
sú uvedené
s DPH.
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
39
Cenník
Cenník
(Platný od 1.3.2012)
Platný od 1.3.2012
Ohniská kachľových pecí HGO-V (Variosystem) - kvalita HBO+
Ohniská kachľových pecí HGOV (Variosystem)  kvalita HBO+
Ceny sú uvedené s DPH
HGOV je variabilný systém pre stavbu ohnísk kachľových pecí z 6 cm silných dvojdrážkových dosiek
v kvalite HBO+. Základné typy sú definované podľa výkonu od 2,0 do 5,5 kW (nominálny tepelný
výkon pri 12hodinovom intervale prikladania). Každý typ je k dispozícii v obmenách s rozdielnou výškou
podľa počtu ohybov v ťahovom systéme nad ohniskom. Celkom je možné vytvoriť cca 40 verzii,
ktoré je možné dodať na hotovo narezané (označené písmenom F) alebo ako stavebnicu (dodané
dosky je potrebné prirezať podľa kusovníka). Ohniská sú prispôsobené na rôzne kachľové dvierka vrátane
tých, ktoré majú externý prívod vzduchu pre spaľovanie. Pri zmenšení výrezu dvierkového otvoru je možné
zabudovať akékoľvek menšie dvierka, ktoré zodpovedajú voľnému prierezu prívodu vzduchu pre
spaľovanie. Vývod môže byť ľubovoľné umiestnený v bočných stenách, v zadnej stene, aj v strope.
HGOV ohniská kachľových pecí (Variosystem) pre dvierka Holzbrand HBO 10, Brunner
Art. č.
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
Typ: Výkon (kW)/výška (mm)
Formát
2,0/630
450x430x630
2,0/630/F
450x430x630
2,0/830
450x430x830
2,0/830/F
450x430x830
2,0/950
450x430x950
2,0/950/F
450x430x950
2,0/1080
450x430x1080
2,0/1080/F
450x430x1080
2,0/1210
450x430x1210
2,0/1210/F
450x430x1210
*otvor dvierok (šírka/výška)  310x270 mm
2,0 / 630 / F
Art. č.
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
2,0 / 830 / F
2,0 / 950 / F
Kvalita
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
kg / ks
169,55
169,55
228,30
228,30
269,60
269,60
310,90
310,90
352,20
352,20
2,0 / 1080 / F
ks / pal.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2,0 / 1210 / F
HGOV ohniská kachľových pecí (Variosystem) pre dvierka LGT Set 1001, Leda
Typ
Formát
Kvalita
kg / ks
ks / pal.
3,2/920
500x500X920
HBO+
211,00
1
3,2/920/F
500x500X920
HBO+
211,00
1
3,2/1130
500x500X1130
HBO+
269,90
1
3,2/1130/F
500x500X1130
HBO+
269,90
1
3,2/1250
500x500X1250
HBO+
310,90
1
3,2/1250/F
500x500X1250
HBO+
310,90
1
3,2/1380
500x500X1380
HBO+
351,90
1
3,2/1380/F
500x500X1380
HBO+
351,90
1
3,2/1510
500x500X1510
HBO+
392,90
1
3,2/1510/F
500x500X1510
HBO+
392,90
1
*otvor dvierok (šírka/výška)  255x305 mm
3,2 / 920 / F
3,2 / 1130 / F
3,2 / 1250 / F
Váš dodávateľ:
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
40 mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
3,2 / 1380 / F
Cena
302,40 €
607,20 €
441,60 €
748,80 €
554,40 €
860,40 €
667,20 €
975,60 €
781,20 €
1 089,60 €
Cena
460,80 €
766,80 €
607,20 €
915,60 €
726,00 €
1 033,20 €
844,80 €
1 150,80 €
962,40 €
1 268,40 €
3,2 / 1510 / F
Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Cenník
Cenník
(Platný od 1.3.2012)
Platný od 1.3.2012
Ohniská kachľových pecí HGO-V (Variosystem) - kvalita HBO+
Ohniská kachľových pecí HGOV (Variosystem)  kvalita HBO+
Art. č.
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
HGOV ohniská kachľových pecí (Variosystem) pre dvierka Holzbrand HBO 20, Brunner
Typ: Výkon (kW)/výška (mm)
Formát
Kvalita
kg / ks
ks / pal.
3,5/710
500x500x710
HBO+
175,15
1
3,5/710/F
500x500x710
HBO+
175,15
1
3,5/910
500x500x910
HBO+
234,20
1
3,5/910/F
500x500x910
HBO+
234,20
1
3,5/1040
500x500x1040
HBO+
275,50
1
3,5/1040/F
500x500x1040
HBO+
275,50
1
3,5/1160
500x500x1160
HBO+
316,80
1
3,5/1160/F
500x500x1160
HBO+
316,80
1
1
3,5/1290
500x500x1290
HBO+
358,10
1
3,5/1290/F
500x500x1290
HBO+
358,10
1
1
*otvor dvierok (šírka/výška)  380x300 mm
3,5 / 710 / F
Art. č.
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
3,5 / 910 / F
3,5 / 1040 / F
3,5 / 1160 / F
3,5 / 910 / E / F
3,5 / 1040 / E / F
3,5 / 1160 / E / F
HGOV ohniská kachľových pecí (Variosystem) pre dvierka SN, Ofen Innovativ
Typ
Formát
Kvalita
kg / ks
ks
3,5/820/OI/K *
500x450x820
HBO+
182,40
3,5/820/OI/K/F *
500x450x820
HBO+
182,40
3,5/820/OI/L **
600x390x820
HBO+
211,90
3,5/820/OI/L/F **
600x390x820
HBO+
211,90
*otvor dvierok (šírka/výška)  330x550 mm
**otvor dvierok (šírka/výška)  270x550 mm
3,5 / 820 / OI / K / F
Váš dodávateľ:
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
Všetky ceny sú uvedené s DPH.
mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
Cena
340,80 €
649,20 €
489,60 €
796,80 €
607,20 €
915,60 €
729,60 €
035,60 €
848,40 €
154,40 €
3,5 / 1290 / F
HGOV ohniská kachľových pecí (Variosystem) pre dvierka HKD 6.1/12, Brunner
Typ
Formát
Kvalita
kg / ks
ks / pal.
3,5/710/E/F
500x500X710
HBO+
169,55
1
3,5/710/E/F
500x500X710
HBO+
169,55
1
3,5/910/E
500x500X910
HBO+
228,30
1
3,5/910/E/F
500x500X910
HBO+
228,30
1
3,5/1040/E
500x500X1040
HBO+
269,60
1
3,5/1040/E/F
500x500X1040
HBO+
269,60
1
3,5/1160/E
500x500X1160
HBO+
310,90
1
3,5/1160/E/F
500x500X1160
HBO+
310,90
1
3,5/1290/E
500x500X1290
HBO+
352,20
1
3,5/1290/E/F
500x500X1290
HBO+
352,20
1
*otvor dvierok (šírka/výška)  380x460 mm
3,5 / 710 / E / F
Art. č.
3390
3391
3392
3393
Ceny sú uvedené s DPH
Cena
330,00 €
634,80 €
475,20 €
781,20 €
595,20 €
903,60 €
716,40 €
1 022,40 €
836,40 €
1 140,00 €
3,5 / 1290 / E / F
/ pal.
1
1
1
1
Cena
416,40 €
723,60 €
460,80 €
766,80 €
3,5 / 820 / OI / L / F
41
Cenník
Cenník
(Platný od 1.3.2012)
Platný od 1.3.2012
Ohniská kachľových pecí HGO-V (Variosystem) - kvalita HBO+ Ohniská kachľových pecí HGOV (Variosystem)  kvalita HBO+
Art. č.
2982
2983
2984
2985
HGOV ohniská kachľových pecí (Variosystem) pre dvierka LGT 420/515, Leda
Typ: Výkon (kW)/výška (mm)
Formát
Kvalita
kg / ks
ks / pal.
4,0/830
550x500x830
HBO+
212,20
1
4,0/830/F
550x500x830
HBO+
212,20
1
4,0/1080
550x500x1080
HBO+
287,30
1
4,0/1080/F
550x500x1080
HBO+
287,30
1
*otvor dvierok (šírka/výška)  380x470 mm
4,0 / 830 / F
Art. č.
3394
3395
3396
3397
/ pal.
1
1
1
1
Cena
465,60 €
758,40 €
494,40 €
801,60 €
HGOV ohniská kachľových pecí (Variosystem) pre dvierka LGT 420/515, Leda
Typ
Formát
Kvalita
kg / ks
ks / pal.
4,5/830
600x500x830
HBO+
220,30
1
4,5/830/F
600x500x830
HBO+
220,30
1
4,5/1080
600x500x1080
HBO+
294,80
1
4,5/1080/F
600x500x1080
HBO+
294,80
1
*otvor dvierok (šírka/výška)  380x470 mm
Cena
430,80 €
738,00 €
606,00 €
914,40 €
4,5 / 830 / F
Art. č.
3398
3399
3400
3401
Cena
411,60 €
720,00 €
588,00 €
891,60 €
4,0 / 1080 / F
HGOV ohniská kachľových pecí (Variosystem) pre dvierka SH, Ofen Innovativ
Typ
Formát
Kvalita
kg / ks
ks
4,0/946/OI/K *
500x450x946
HBO+
203,40
4,0/946/OI/K/F *
500x450x946
HBO+
203,40
4,0/946/OI/L **
600x390x946
HBO+
233,60
4,0/946/OI/L/F **
600x390x946
HBO+
233,60
*otvor dvierok (šírka/výška)  330x670 mm
**otvor dvierok (šírka/výška)  270x670 mm
4,0 / 946 / OI / K / F
Art. č.
2986
2987
2988
2989
Ceny sú uvedené s DPH
4,0 / 946 / OI / L / F
4,5 / 1080 / F
HGOV ohniská kachľových pecí (Variosystem) pre dvierka MH, Ofen Innovativ
Typ
Formát
Kvalita
kg / ks
ks / pal.
4,7/946/OI/K
500x540x946
HBO+
215,00
1
4,7/946/OI/K/F
500x540x946
HBO+
215,00
1
4,7/946/OI/L
600x480x946
HBO+
231,00
1
4,7/946/OI/L/F
600x480x946
HBO+
231,00
1
*otvor dvierok (šírka/výška)  420x670 mm
**otvor dvierok (šírka/výška)  360x670 mm
4,7 / 946 / OI / K / F
Váš dodávateľ:
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
42 mobil: 0915 731 753, 0905 709 072
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
Cena
471,60 €
777,60 €
490,80 €
798,00 €
4,7 / 946 / OI / L / F
Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Cenník
Cenník
(Platný od 1.3.2012)
Platný od 1.3.2012
Ohniská kachľových pecí HGO-V (Variosystem) - kvalita HBO+
Ohniská kachľových pecí HGOV (Variosystem)  kvalita HBO+
HGOV ohniská kachľových pecí (Variosystem) pre dvierka GOT 44/55, Brunner
Art. č.
Typ: Výkon (kW)/výška (mm)
Formát
Kvalita
kg / ks
ks / pal.
3623 5,0/820
500x668x850
HBO+
256,10
1
3626 5,0/820/F
500x668x850
HBO+
256,10
1
*otvor dvierok (šírka/výška)  548x488 mm
Ceny sú uvedené s DPH
Cena
478,80 €
756,00 €
5,0 / 820 / F
Art. č.
2994
2995
2996
2997
HGOV ohniská kachľových pecí (Variosystem) pre dvierka HKD 5.1/20, Brunner
Typ
Formát
Kvalita
kg / ks
ks / pal.
5,5/910/B
600x600x910
HBO+
274,40
1
5,5/910/B/F
600x600x910
HBO+
274,40
1
5,5/1170/B
600x600x1170
HBO+
354,70
1
5,5/1170/B/F
600x600x1170
HBO+
354,70
1
*otvor dvierok (šírka/výška)  480x480 mm
5,5 / 910 / B / F
Art. č.
2998
2999
3000
3001
Cena
520,80 €
826,80 €
666,00 €
974,40 €
5,0 / 1170 / B / F
HGOV ohniská kachľových pecí (Variosystem) pre dvierka LGT Set 2001, Leda
Typ
Formát
Kvalita
kg / ks
ks / pal.
5,5/1150/L
726x500x1150
HBO+
337,10
1
5,5/1150/L/F
726x500x1150
HBO+
337,10
1
5,5/1400/L
726x500x1400
HBO+
408,80
1
5,5/1400/L/F
726x500x1400
HBO+
408,80
1
*otvor dvierok (šírka/výška)  330x370 mm
Cena
699,60 €
1 006,80 €
885,60 €
1 194,00 €
5,5 / 1400 / L / F
5,5 / 1150 / L / F
HGOV ohniská kachľových pecí (Variosystem) pre dvierka LGT Set 3001, Leda
Art. č.
Typ
Formát
Kvalita
kg / ks
ks / pal.
3714 5,5/1150/L3
726x600x1150
HBO+
368,80
1
3715 5,5/1150/L3/F
726x600x1150
HBO+
368,80
1
*otvor dvierok (šírka/výška)  430x510 mm
Cena
799,20 €
1 119,60 €
5,5 / 1150 / L3 / F
Váš dodávateľ:
ZOP plus s.r.o., Námestie hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mobil:
0915 731
753, 0905 709 072
Všetky ceny
sú uvedené
s DPH.
email: [email protected] http://www.zopkrby.sk
43
DOVOZCA PRE SR
www.zopkrby.sk
ZOP plus, s.r.o
Nám. Hrdinov 2/12,
Chynorany 956 33, Slovakia
Tel. +421/38/5424 502
Fax +421/38/5423 254
E-mail: [email protected]
Váš predajca:
Predajca si vyhradzuje právo tlačovej chyby. Predajca si vyhradzuje
právo na zmeny type, farbe, cene a variante sortimentu ponúkaného
v tomto katalógu. Použité fotografie sú ilustračné.
Download

Profi kachliarsky šamot