Brúsenie
a leštenie
Back
358 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Nový sortiment brusiva od firmy Bosch
Špičková kvalita podľa priemyselných
štandardov
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 359
Príslušenstvo Bosch 11/12
Pre výborné výsledky brúsenia pri všetkých materiáloch ponúka firma
Bosch brusivá vhodné takmer na každú požiadavku a aplikáciu. Výskum
a vývoj sa pritom orientuje na výzvy, ktorým musí denne čeliť každý
používateľ. Spolupráca s poprednými výrobcami farieb a lakov garantuje
vývoj nových druhov brusív na čo najlepšie zušľachtenie povrchu.
Všetky flexibilné brusivá na podložke vyrába vo Švajčiarsku firma sia
Abrasives v špičkovej kvalite podľa priemyselného štandardu. Priebežné
inovácie a riešenia brúsenia zamerané do budúcnosti umožňujú rýchlo
a kompetentne reagovať na meniace sa potreby trhu a zákazníkov.
Výrobný program dopĺňajú výrobky z brúsnej plsti v oblasti opracovávania povrchu, ktoré nedáva výrobkom finálny tvar a kvalitné brusivá
z penového plastu s výrobou v Anglicku.
Od brusív na ručné brúsenie až po brusivo vhodné na všetky bežné
druhy ručne vedeného elektrického náradia: Firma Bosch ponúka profesionálny a rozsiahly sortiment brusiva, ktoré požadujú remeselníci.
Vynikajúca kvalita ako aj štruktúra sortimentu, ktorá je zameraná na konkrétne použitie, zaručuje pritom ešte väčší úspech pri predaji a teda aj
spokojných zákazníkov.
360 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brusivá z plsti na ručné brúsenie Bosch
Mimoriadne rýchly postup pri práci pri konštantnej
kvalite dokončovania
Best for Finish a Expert for Finish
brusivá z plsti na ručné brúsenie
V porovnaní s brusivami na podložke, určenými na
ručné brúsenie, vykazujú plstené brusivá na ručné
brúsenie Best for Finish a Expert for Finish oveľa
väčšiu flexibilitu a schopnosť prispôsobiť sa tvaru.
Vďaka tomu je možné docieliť rovnomerný povrch na
každom obrobku. Hladké opracovanie je tak možné
úplne hravo. Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu brusiva.
Brusivá z plsti na ručné brúsenie sú optimálne
na kovové povrchy, plasty, vrstvy a kompozitné
materiály
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 361
Príslušenstvo Bosch 11/12
Nábehové farby sa dajú bez problémov odstrániť bez toho,
aby sa zmenila geometria obrobku. Je možné zachovať
štruktúru zvaru a pritom vytvoriť pravidelný, pekný výbrus.
Brusivá z plsti na ručné brúsenie sú použiteľné aj v spojitosti
s náradím. Pracujte s nízkou rýchlosťou a malým prítlakom.
Brusivá z plsti na ručné brúsenie sa hodia na odstraňovanie
Best for Finish Coarse
hrubá (A)
Best for Finish Bright
stredná (S)
Best for Finish Matt
veľmi jemná (A)
Expert for Finish
veľmi jemná
(GP)
veľmi dobre vhodné
če
nie
zŕn
Po
vrc
uš
ľac h so
do ht žil
ko ile ka
nč j o mi
ov ce
an li – na
ie
Po
ma
vrc
tné
uš
ľac h so
do ht žil
ko ile ka
nč j o mi
ov ce
an li – na
ie
les
klé
Vy
h
lez lade
ný ný
ch
p
ko ovr
vo ch
ch na
ne
Pr
že
ípr
vrs av
tvy a n
/ga a na
lva ne
niz sen
ov ie
Od
an
ie
s
far traň
ieb ov
a
na nie
uš
ľac nábe
hti ho
lej výc
oc h
Či
eli
ste
nie
vš
eo
be
cn
Od
e
s
va traň
ný
ch ovan
mi ie
es ľah
t
ko
zo
Od
xid
str
olia
tko aňov
ch ani
–n eš
ež vov
ele
zn na o
La
é k dko
ov
do vá
y
ko far
nč ba
en
ie – m
atn
é
na
Oz
Vý
ro
bo
k
farby.
dobre vhodné
Zrnitosť hrubá:
stredná:
veľmi
jemná:
K80
K120
K320
Typ zŕn A:
S:
GP:
oxid hlinitý
karbid kremíka
univerzálne použitie
362 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brusivá na penovej hmote na ručné brúsenie:
optimálne pre všetky oblasti použitia
Brúsne hubky bez obsahu rozpúšťadiel
Pri bežných brúsnych hubkách sa časom a odparova-
Brusivá Bosch na penovej hmote sa oproti konkurenč-
ním rozpúšťadiel oslabuje priľnavosť zŕn k podložke.
ným výrobkom vyznačujú:
Brúsne zrná vypadávajú. Znižuje sa účinnosť brúse-
Vyšším brúsnym výkonom a vyššou kvalitou
nia.
výbrusu počas celej životnosti
Podstatne dlhšou životnosťou
Brúsne hubky a brúsne vankúšiky Bosch naproti tomu
vznikajú v kontinuálnom výrobnom procese bez použitia rozpúšťadiel, ktorý neškodí životnému prostrediu.
Vďaka jedinečnej technológii spojív sa dosahuje mimoriadne flexibilná a trvalá priľnavosť zŕn k podložke.
Jedinečný postup pri rozptyľovaní zaručuje
bezchybnú vrstvu so zrnami, aj na hranách brusiva.
Na vynikajúce výsledné povrchy aj na ťažko
dostupných miestach
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 363
Príslušenstvo Bosch 11/12
Best for Profile
Ideálne na profilované obrobky, vďaka špeciálnemu tvaru
Best for Flat and Edge
Optimálne vhodné na brúsenie dreva pred lakovaním
Best for Contour
Ideálne na odbrusovanie a obrusovanie farby,
Best for Flat and Edge
stredná (medium)
Best for Flat and Edge
jemné
Best for Flat and Edge
super jemné
Best for Profile
jemné
Best for Contour
stredná (medium)
Best for Contour
jemné
Best for Contour
super jemné
veľmi dobre vhodné
dobre vhodné
sl
ak
u
Ob
ru
pln so
iva van
a s ie f
tar arb
éh y,
ol
ak
Ob
u
ru
pla so
stu van
ie
dr
ev
a,
ko
vu
Ob
,
ru
ka so
ch va
a n nie
a p ná
loc tero
Od
he v v
str
pr
a
dr
ň
e
áž
o
pr chod van
ip
i
ov ov a e fa
rch ch reb
ov yb ný
ýc ný ch
h ú ch
Br
pr mi
ús
av es
ác t
ob eni
h
ro e n
bk
a
oc pr
h
ofi
lov
an
Br
ýc
ús
h
e
plo ni
ch e v
ác
d
r
h
áž
ka
ch
an
Br
a
ús
plô eni
ch e k
on
túr
ov
an
ýc
h
ýb
ru
dz
iv
Me
če
nie
na
Oz
Vý
ro
bo
k
zŕn
plniva a starého laku na dreve, kove alebo plaste
Zrnitosť stredná:
jemná:
P180-P240
P240-P320
super jemná:P320-P500
364 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
Požiadavky
na perfektné povrchy
Cieľom brúsenia je dosiahnuť perfektnú kvalitu
povrchu pre:
Neporušené a hladké povrchy
Jemne smerovo orientované štruktúrovanie
povrchu obrobkov
Optimálne zachytenie základných náterov
Zníženú spotrebu laku pri medzibrúsení laku,
vďaka bezvláknitým povrchom
Rovnomernú hrúbku obrobku (kalibrácia)
Hospodárne používanie strojov na brúsenie
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 365
Príslušenstvo Bosch 11/12
Best for Wood – vysokokvalitné spájanie pásov pre bezchybnú kresbu
po brúsení, menej prachu vďaka antistatickej vrstve brúsnych pásov
Jedinečná a chránená technológia spájania zaručuje
Antistatická vrstva brúsnych pásov zabraňuje tomu,
brúsne pásy v konštantne vysokej kvalite na brilantné
aby sa brusivo, stroj a obrobok v priebehu brúsenia
povrchy. Konečná úprava pásov a ich spájanie je mi-
nabili elektrostatickou energiou.
moriadne dôležitou súčasťou vytvárania pásov: musia
byť zladené v závislosti od použitia a príslušného
brúsneho produktu. Každý spoj pásov ovplyvňuje do
Výhody:
značnej mierny kvalitu povrchu všetkých obrobkov,
Dlhšia životnosť a hospodárnejšia práca
pretože aj najmenšie nepresnosti sú viditeľné na ob-
Len slabé upchávanie brúsneho materiálu
robku.
Efektívne odsávanie prachu
Bezprašný stroj, povrchy a obrobky
Výhody:
Žiadne stopy po chvení nástrojov, žiadne stopy po
nárazoch
Najprecíznejší čistý beh pásu bez zvyškov lepidla
Špecifické spoje pásov orientované na aplikáciu
Veľká stabilita a odolnosť voči trhaniu pre dlhú
životnosť
Čisté pracovné prostredie
366 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Best for Paint – vysoká životnosť a veľký úberový výkon vďaka
špeciálnej vrstve stearátu
Účinná látka stearát vápenatý sa nanáša pri brusivách
Prednosti vrstvy stearátu:
Bosch Best for Paint ako dodatočný povlak. Krycí
Zabraňuje upchávaniu
materiál podobný vosku umožňuje zjednodušené od-
Lepší úberový výkon
transportovanie prachu z brúsenia – obzvlášť čiastočiek farby – z povrchu brusiva.
Vďaka jedinečnej technológii vrstvenia sa stearát rozdelí rovnomerne po vrchnom spojive. Výsledkom je,
že stearát spojí veľmi ľahký prach z laku do zhlukov,
ktoré sa dajú ľahšie opäť odsať. Doplnkovo pôsobí
stearát aj chladivo na laky pri ich brúsení.
Až 4x dlhšia životnosť ako
brusivo bez špeciálnej vrstvy
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 367
Best for Inox – mimoriadne chladné brúsenie vďaka vysokoaktívnej
vrstve účinnej látky. Vysokoaktívne účinné látky redukujú tvorbu teploty
pri opracovávaní ušľachtilej ocele.
Špeciálne vrstvy s vysokoaktívnymi účinnými látkami
sa používajú predovšetkým pri opracovávaní ušľachtilej ocele. Redukujú tvorbu teploty a zabraňujú oxidácii na povrchu obrobkov. Vysokoaktívne účinné látky
pri brusivách Bosch Best for Inox uľahčujú tvorbu
pilín, redukujú vytváranie teploty trením a chránia tak
brúsne zrno pred opotrebovaním.
Výhody:
Studené brúsenie
Žiadne zafarbenie obrobkov pri nábehu brusiva
Značne zredukované odlietavanie iskier
368 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Optimálna konečná úprava
pre perfektné povrchy
Bezchybné povrchy vďaka jedinečnému spôsobu
Perfektná štruktúra povrchu vďaka špeciálnemu
perforovania s použitím matrice
flexovaniu
S najmodernejšou dokončovacou technikou sú zaru-
Aby sa zabránilo svojvoľnému vylamovaniu zŕn pri
čené čisté rezy hrán a precízne perforované otvory
brúsení kvôli neustále sa meniacemu tlaku a nárokom
v rovnako vysokej kvalite.
na ohyb, brusivá sú upravené lineárnym procesom
multi-flexovania. Brusivá sú tak veľmi flexibilné.
Flexovaním – narušením celistvého obrazu brúsnych
Výhody:
zŕn – sa dosahuje rovnomerná elasticita celého
Žiaden úbytok kvality
brusiva. Vlastnosť, ktorá je nepostrádateľná najmä
Čisté a takmer hladké otvory
pri listoch a zvitkoch brusiva na ručné brúsenie.
Žiadne vylamovanie zŕn
Výhody:
Je flexibilné a pohodlne sa s ním pracuje
Dá sa jednoducho odtrhnúť, prirezať alebo
zohnúť na želanú veľkosť
Žiadne vylamovanie zŕn
Žiadne zašpinenie
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 369
Príslušenstvo Bosch 11/12
Velúr
Veľmi tenký velúr Direct Force garantuje, v porovnaní
s bežnými hrubými velúrmi, optimálny prenos sily pri
brúsení akéhokoľvek povrchu.
Výhody:
Viac výkonu pri nižšom prítlaku
Vyšší úber materiálu
Húževnaté a s dlhou životnosťou
Odolné voči prachu, vlhkosti a výkyvom teploty
Velúr Bosch Direct Force (tenký velúr)
Štandard (hrubý velúr)
Velúr Direct Force garantuje
Bežný hrubý velúr vedie k vzniku
priamy prenos sily z brúsneho
vôle medzi brúsnym tanierom
taniera na brúsny list. Výsledok:
a brúsnym listom. Výsledok:
maximálny výkon pri brúsení
znížený brúsny výkon spôsobený
úbytkom sily.
370 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Súčasti brusiva
pre perfektné povrchy
Zloženie flexibilných brusív
kovové obrobky – čo je dôležité najmä pri dlhodobom
Zloženie flexibilného brusiva ukazuje prvé fixovanie
alebo rozsiahlom brúsení.
brúsnych zŕn základným spojivom na podkladovom
materiáli. Nanesenie druhej vrstvy spojiva sa vykonáva až po vysušení a slúži na konečné ukotvenie brúsnych zŕn na nosnom materiáli.
Nad vrchným spojivom možno nanášať ešte ďalšie
doplnkové vrstvy. V podstatnej miere ide o látky,
ktoré zabraňujú upchávaniu brusiva pri brúsení alebo o doplnkové látky, ktoré majú chladivý účinok na
Zloženie brusív
Brúsne zrno
Zirkónový korund, hnedý korund, poloušľachtilý korund,
biely korund, karbid kremíka
Doplnková vrstva
Stearáty, vysokoaktívne (chladiace) účinné látky,
antistatické vrstvy
Vrchné spojivá
Umelé živice, kožné lepy, účinné látky, plnivá, farebné látky
Základné spojivá
Umelé živice, kožné lepy
Podložka
Papier, tkanina, fíber
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 371
Príslušenstvo Bosch 11/12
Podložky – ako podložky flexibilných brusív sa používajú papier,
tkanina, plastové fólie, vulkanizovaný fíber, penový plast alebo kombinácie
papiera a tkaniny
Tieto podložky dávajú brusivu priľnavosť, ťažnosť,
odolnosť voči trhaniu a pevnosť v ťahu, flexibilitu
a stabilitu, špecifické vlastnosti – podľa želaného
použitia.
Podložka
Flexibilita podložky
Roztrhnuteľnosť podložky
vysoká
vysoká
nízka
nízka
E−
D−
C−
B−
A−
Tkanina
Papier
YX−
X−
XF−
J−
JF−
Fíber
V8−
Papier
V6−
E−
D−
C−
B−
A−
Tkanina
YX−
X−
XF−
J−
JF−
Fíber
V8−
V6−
Papier
(kód)
g/m2
Oblasť použitia
Tkanina
(kód)
Vlastnosti
Oblasť použitia
A
< 85
Ručné brúsenie, jemné brúsenie
H
najflexibilnejšia
Jemné brúsenie, profilové
brúsenie
B
86 – 110
Ručné brúsenie, jemné brúsenie
JJ
veľmi flexibilná
Brúsenie kontúr, jemné brúsenie, profilové brúsenie
C
111 – 135
Ručné brúsenie, brúsenie ručnými
strojmi
J
flexibilná
Brúsenie kontúr
D
136 – 220
Brúsenie ručnými strojmi, brúsenie
strojmi
X
tvrdá/ťažká
Pásové brúsenie s vysokým
výkonom
E
221– 270
Brúsenie strojmi (malá šírka pásu)
Y
tvrdá/extrémne
ťažká
Pásové brúsenie s vysokým
výkonom
Fíber
Vlastnosti
Oblasť použitia
Vulkanizovaný fíber
0,65/0,80/0,85
Rotačné brúsenie kovu,
kameňa
372 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Spojivá – dnes sa používajú už len také systémy spojív bez obsahu rozpúšťadiel, ktoré sa následne flexibilizujú pomocou najrôznejších disperzií
Používaním takýchto systémov je možné vyrobiť veľmi
tvrdé a tým aj výkonné brusivá. Na druhej strane sa
však takto dajú vyrobiť aj veľmi flexibilné výrobky na
dokončovacie práce. Zvieracie lepy (kožné lepy) sa
dnes používajú už len v ojedinelých prípadoch.
Základné spojivá
Základné spojivo
Vrchné spojivo a substancie aktívne pri brúsení
Vrchné spojivo
Substancie aktívne pri brúsení
Základným spojivom sa fixujú brúsne zrná v želanej pozícii
Vrchné spojivo spája brúsne zrná navzájom a s podložkou. Ako
a v želanom rozdelení na podkladovom materiáli. Ako spojivo
spojivo sa používajú predovšetkým syntetické živice. V závislosti
sa používajú predovšetkým syntetické živice.
od oblasti použitia brusiva sa používajú mäkšie, elastickejšie
alebo tvrdšie, tuhšie spojivá. Tvrdosť spojiva ovplyvňuje agresivitu
a životnosť brusiva.
Na brúsenie ocelí sa pridávajú substancie aktívne pri brúsení,
ktoré znižujú teplotu pri brúsení. Dodatočné vrstvy stearátu
okrem toho zabraňujú upchávaniu povrchu brusiva prachom,
ktorý vzniká z brúsenia.
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 373
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne zrná – tvrdosť a tuhosť brúsnych zŕn, spočívajúcich
na výstupnom materiáli, rozhodujú o vlastnostiach a použití brusív
Najpoužívanejšími brúsnymi minerálmi sú dnes korund a karbid kremíka v najrôznejších formách. Svoje
uplatnenie si postupne nachádzajú aj novšie minerály,
ako je zirkónový korund, keramický korund a diamant.
Podiel prírodných minerálov, ako je granát (Ruby)
a šmirgeľ pritom prudko klesá. Tvrdosť a tuhosť brúsnych zŕn, spočívajúcich na výstupnom materiáli, rozhodujú o vlastnostiach a použití brusív.
Brúsne zrná
Brúsne minerály: Tvrdosť a húževnatosť
Tvrdosť (Mohsova stupnica tvrdosti)
100
Karbid kremíka
98
Biely korund
96
94
Hnedý korund
92
Zirkónový korund
Poloušľachtilý
90
korund
88
86
84
82
80
78
76
24
26
28
30
Húževnatosť (podľa metódy Batelle)
Brúsne zrná
Spracovanie
Brúsne zrná
Spracovanie
Zirkónový korund
Legované ocele, dosky z minerálnych
vlákien
Biely korund
Drevo
Hnedý korund
Kovy - všeobecne
Karbid kremíka
Šedá liatina, kameň, tvrdé drevo,
sklo
Poloušľachtilý korund
Kov, drevo
374 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Karbid kremíka (SiC)
Oxid hlinitý
Zirkónový korund
Výroba sa uskutočňuje v elek-
(elektrokorund Al2O3)
Zirkónový korund sa vyrába ta-
trickej odporovej peci zo zmesi
Bauxit, ktorý obsahuje oxid hlinitý
vením zmesi oxidu zirkoničitého
60 % kremičitého piesku a 40 %
v relatívne čistej forme, sa najprv
(ZrO2) a oxidu hlinitého (Al2O3)
petrolejového koksu. Pri teplote
kalcinuje. Pritom sa odstráni 30 %
v presne definovanom pome-
1 900-2 200°C komponenty kryšta-
podielu vody. Tavenie prebieha
re miešania. Pri teplote okolo
lizujú na SiC. Prímesi pilín a ku-
v oblúkovej peci pri teplote nad
1 900 °C vznikne mikrokryštalická
chynskej soli podporujú čistotu.
2 000°C s prímesou koksu a želez-
štruktúra, pričom sa stále uvoľňu-
Príprava kryštálov s ostrými hra-
ných triesok. Po ochladení vsádzky
jú nové rezné plochy a prebieha
nami z jadra každej taveniny sa
horná časť taveniny vykryštalizuje
proces ich samoostrenia.
vykonáva drvením, čistením a trie-
na tvrdú, húževnatú hmotu s obsa-
dením. Z dôvodov tvrdej, ostrej
hom cca 96 % Al2O3. Spracovanie,
Vďaka vysokej húževnatosti je zir-
a krehkej kryštalickej štruktúry je
podobne ako pri SiC, sa vykonáva
kónový korund ideálne vhodný na
SiC ideálne vhodný na brúsenie
drvením, čistením a triedením.
brúsenie ušľachtilej ocele.
pevných a húževnatých materiálov.
Podľa obsahu Al2O3 sa rozlišuje:
Sklo
Biely až ružový ušľachtilý
Šedá liatina
korund 99 %
Kameň
Hnedý korund 94-97 %
Laky
Cierny korund 70-85 %
Legovaná oceľ
Dosky z minerálnych vlákien
Keramika
Titán
Syntetický korund je veľmi tvrdý
Guma
a húževnatý a je vhodný najmä
Plasty
na brúsenie materiálov s dlhými
trieskami:
Kovy
Drevo
Farba
Lak
Mikrozrnitosti
Makrozrnitosti
Zrnitosť (P)
Stredné zrno
Ø µm–1/1000 mm
Zrnitosť (P)
Stredné zrno
Ø µm–1/1000 mm
Zrnitosť (P)
Stredné zrno
Ø µm–1/1000 mm
Zrnitosť (P)
Stredné zrno
Ø µm–1/1000 mm
16
1324
60
269
240
58,5
600
25,6
20
1000
80
201
280
52,2
800
21,8
24
764
100
162
320
46,2
1000
18,3
30
642
120
125
360
40,5
1200
15,3
36
538
150
100
400
35
1 500
12,6
40
425
180
82
500
30,2
2 000
10,3
50
336
220
68
2 500
8,4
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 375
Príslušenstvo Bosch 11/12
Štandard FEPA*
Veľkosť zŕn P16
16 otvorov na site na 1 palec lineárne
Veľkosť zŕn sa označuje číslom zŕn. Číslo zrna zodpovedá počtu
otvorov na site na palec (lineárne), 1 palec = 25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm (1")
* www.fepa-abrasives.org
376 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Rozptyl
Elektrostatické rozptyľovanie
+
Brúsne zrná sú nabité elektrostatickou energiou
opačným kladným nábojom a sú priťahované podložkou, na ktorej sa nachádza vrstva základného spojiva.
V elektrostatickom poli sú brúsne zrná nasmerované
tak, aby svojou pozdĺžnou osou smerovali kolmo na
podklad s vrstvou. Elektrostaticky nabité brusivá sú
–
agresívne a dosahujú vyšší brúsny výkon ako mechanicky rozptyľované brusivá. Prednosti oproti klasickému rozptyľovaniu hrubou silou*, sú:
Optimalizované množstvo zŕn
Perfektná priľnavosť zrna k podložke
Jednotné nasmerovanie pozície zŕn
Väčší priestor na odvod pilín
Rovnomernejšie rozdelenie zrna a reprodukovateľný vzor rozptyľovania
* Pri mechanickom rozptyľovaní alebo rozptyľovaní s použitím hrubej sily prepadáva pripevňované brúsne zrno cez nasýpacie zariadenie voľne na podložku
pokrytú základnou vrstvou
Uzatvorené rozptyľovanie
Otvorené rozptyľovanie
Krycia vrstva
Základná vrstva
Podložka
Brúsne zrná sú rozptýlené po podložke bez odstupu a pokrývajú
Brúsne zrná sú rozdelené v definovaných odstupoch a pokrývajú
celý povrch. Pri uzatvorenom rozptyľovaní pôsobí viacero hrotov
cca 50-70 % povrchu. Otvorene rozptyľované brusivá dosadajú
zŕn, úberový výkon je väčší a drsnosť je menšia.
menšou plochou a používajú sa na hliník, mäkké drevo, farby
a laky.
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 377
Príslušenstvo Bosch 11/12
Sortiment brusiva
Nové označenie
Staré označenie
Prednosti
Materiály
Best for Paint
White Paint
Ochrana proti predčasnému
zaneseniu, až štvornásobná
životnosť
Farby, laky, stierky, tmely
Best for Wood
Red Wood-top
Vysoký úberový výkon a dlhá
životnosť
Drevené materiály, tvrdé drevo, drevotrieskové dosky, kov
Expert for Wood
Red Wood
Úplné spektrum od hrubého
úberu až po jemný výbrus
Všetky druhy dreva
Professional for Wood
Red Wood-eco
Cenovo veľmi výhodné
Mäkké drevo
Best for Metal
Blue Metal-top
Špičkové brusivo s vysokým
výkonom na náročné práce
Ušľachtilá oceľ, vanádová,
chróm-niklová oceľ, oceľový
plech
Expert for Metal
Blue Metal
Vysoký úberový výkon a dlhá
životnosť
Oceľ, všetky kovy
Professional for Metal
Blue Metal-eco
Cenovo veľmi výhodné
Kovy
Best for Stone
Black Stone
Vysoký výkon od hrubého
výbrusu až po leštenie
Kameň, sklo, plexisklo, vypaľované laky, mramor
Best for Stone waterproof
Black Stone-waterproof
Na tvrdé materiály; vhodné aj
na brúsenie namokro
Kameň, sklo, plexisklo, vypaľované laky, mramor s vodou
Best for Inox
–
Vysoký úberový výkon a studené brúsenie
Ušľachtilá oceľ
Odporúčania pre správne skladovanie brusív:
Teplota: 15-25 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu: 40-70 %
Skladovanie v originálnom obale
Nikdy nie na betónových podlahách
Nikdy nie pri otvorenom okne
Nikdy nie v blízkosti kúrenia
378 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Správne priradenie
k elektrickému ručnému náradiu
Kvalita
povrchu
Náradie
Úberový
výkon
Vhodné na Vhodné
tvary
na rohy
a polomery a hrany
Použitie
Farba
Best for Paint
Strana 399
90 %
80 %
30 %
30 %
Excentrické brúsky na jemný výbrus rovných
a klenutých povrchov
K 40 – 400
Strana 419
100 %
100 %
50 %
10 %
Trojuholníkové a delta brúsky na perfektný výbrus
až do najmenšieho rohu
K 40 – 320
Strana 434
100 %
80 %
10 %
Vibračné brúsky na veľké a perfektné povrchy
a najjemnejší finiš až do rohov
30 %
K 40 – 320
Strana 454
100 %
60 %
40 %
30 %
Pásové brúsky na najintenzívnejší úber
na veľkých plochách
Strana 462
90 %
30 %
40 %
40 %
Variobrúsky na najintenzívnejší úber na malých
a ťažko prístupných plochách
Strana 487
100 %
60 %
20 %
40 %
Uhlové brúsky na rýchly a hrubý úber
Strana 498
50 %
50 %
20 %
20 %
Vŕtačka na menšie rovné povrchy
Strana 502
90%
70%
60%
30%
Priame brúsky na silný úber na menších plochách
Strana 465
K 40 – 320
Vibračné brúsky a ručné brúsenie
K 40 – 320
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 379
Príslušenstvo Bosch 11/12
Drevo
Best
for Wood
Kovy
Expert
for Wood
Professional
for Wood
Best
for Metal
Špeciálne
Expert
for Metal
Professional
for Metal
Best
for Stone
K 40 – 400
K 40 – 240
K 80 – 1200
K 40 – 400
K 40 – 240
K 80 – 1200
K 40 – 400
K 40 – 240
Inox
Best for
Stone
waterproof
Best for Inox
K 40 – 400
K 60 – 240
K 40 – 240
Vejárovité kotúče Vejárovité kotúče
K 40 – 120
K 40 – 120
Fíber K 24 – 120 Fíber K 24 – 120
K 40 – 240
Vejárovité kotúče
K 40 – 80
Fíber K 60 – 120
K 60 – 320
K 40 – 240/
K 40– 180
K 60 – 320
K 36 – 120
K 40 – 400
K 40 – 320
K 40 – 320
K 40 – 240
K 80 – 1200
K 40 – 400
K 40 – 240
K 40 – 400
K 40 – 240
K 80 – 800
380 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kvalita
povrchu
Náradie
Úberový
výkon
Vhodné na
tvary a polomery
Vhodné
na rohy
a hrany
Použitie
Farba
White Paint
90 %
80 %
30 %
30 %
Excentrické brúsky na jemný výbrus rovných
a klenutých povrchov
100 %
100 %
50 %
10 %
Trojuholníkové a delta brúsky na perfektný výbrus
až do najmenšieho rohu
K 40 – 320
100 %
80 %
10 %
Multibrúsky na menšie rovné povrchy
až do najmenšieho rohu
30 %
K 40 – 180
100 %
60 %
40 %
30 %
Vibračné brúsky na veľké a perfektné povrchy
a najjemnejší finiš až do rohov
K 40 – 320
90 %
30 %
40 %
40 %
Pásové brúsky na najintenzívnejší úber
na veľkých plochách
100 %
60 %
Variobrúsky na najintenzívnejší úber na malých
a ťažko prístupných plochách
20 %
50 %
50 %
20 %
Uhlové brúsky na rýchly a hrubý úber
Vŕtačka na menšie rovné povrchy
Vibračné brúsky a ručné brúsenie
40 %
20 %
K 60-180
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 381
Príslušenstvo Bosch 11/12
Drevo
Kovy
Red
Wood-top
Red Wood
K 40 – 400
K 40 – 240
Red
Wood-eco
Blue
Metal-top
Špeciálne
Blue
Metal
Blue
Metal-eco
Sortiment výrobkov na leštenie
Black Stone
K 80 – 1200
K 40 – 240
K 40 – 400
K 40 – 240
K 40 – 240
K 60 – 120
K 60 – 320
K 40 – 240
K 40– 180
K 60 – 320
K 40 – 240
K 40 – 240
K 40 – 320
K 40 – 240
382 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Po
dlo
žk
a
Fa
rb
La a
k
St
ier
Šp ka
ac
Zá htľa
kla
Dr dný
ev
n
Mä o, m áter
ate
kk
é
r
Tv
rd drev iály
zd
Dr é dre o
re
ev
va
vo
o
Pr
so
eg
b
Dr lejky saho
ev
m
živ
Sa otrie
i ce
dr
s
k
Mi okar ové
ne
tó
do
n
r
á
ov sky
Sk
ép
lol lne
/M
l
Ko amin átky ane DF
ly
vy
át
(G
Uš
FK
ľa
)
Oc chtil
áo
eľ
Oc (uh ceľ
lík
eľ
(I
Oc oliat ová NOX
oc
)
eľ
i
n
eľ
Tit ový a
/st
ple
án
av
eb
ch
Fa
ná
re
oc
Hl bné
eľ
iní
ko
)
vy
Ka k
me
Mr ň
am
Žu or
la
Sk
lo
Ple
xi
Po sklo
l ym
é
Sk
l ol r y (C
am
iná orian
t(
,
GF Var
i co
K)
r)
Optimálny brúsny list
pre každú aplikáciu
Papier B, C podľa veľkosti zrna
Papier B, C podľa veľkosti zrna
Papier B, C podľa veľkosti zrna
Papier B, C podľa veľkosti zrna
Tkanina J
Tkanina JJ
Tkanina X
0,80 mm až 0,84 mm vulkanizovaný
fíber, podľa veľkosti zrna
Tkanina X
Tkanina J
Tkanina YX
Tkanina X
0,65 mm až 0,80 mm vulkanizovaný
fíber, podľa veľkosti zrna
Papier F
Papier C
Papier C, odolný proti vode
waterproof
Tkanina X
0,65 mm a 0,80 mm až 0,84 mm
vulkanizovaný fíber, podľa veľkosti
zrna
Hlavné použitie
Zrnitosť:
Vedľajšie použitie
S velkronovým upínaním
Paint:
Hrubý 40-60
Stredne hrubý 80-120
Jemný 180-400
Wood:
Hrubý 40-60
Stredne hrubý 80-120
Jemný 180-400
Metal:
Hrubý 24-60
Stredne hrubý 80-120
Jemný 180-320
Stone:
Hrubý 80
Stredne hrubý 100-120
Jemný 180-400
Inox:
Hrubý 36-60
Stredne hrubý 80-120
Veľmi jemný 600-1 200
Syntetická živica Elektrostatické,
Stearát
otvorené/uzatvorené
Poloušľachtilý korund 40 –
400
40 –
400
Syntetická živica Elektrostatické,
Stearát
otvorené/uzatvorené
Poloušľachtilý korund
Syntetická živica Elektrostatické,
otvorené
Poloušľachtilý korund 40 –
400
Syntetická živica Elektrostatické,
otvorené/uzatvorené
Poloušľachtilý korund
Syntetická živica Elektrostatické,
otvorené
Poloušľachtilý korund
40 –
220
Syntetická živica Elektrostatické,
uzatvorené
Poloušľachtilý korund
280 –
320
40 –
400
40 –
400
40 –
320
40 –
320
40 –
400
40 –
400
40 –
320
40 –
320
80–
1200
80–
1200
40 –
400
40 –
400
40 –
220
Plná syntetická
živica
Elektrostatické,
uzatvorené
Účinné látky vo vrchnom Zirkónový korund/
spojive
poloušľachtilý korund
40 –
120
Plná syntetická
živica
Elektrostatické,
uzatvorené
Účinné látky vo vrchnom Zirkónový korund/
spojive
poloušľachtilý korund
24 –
120
Plná syntetická
živica
Elektrostatické,
uzatvorené
Účinné látky vo vrchnom Poloušľachtilý korund
spojive
Plná syntetická
živica
Elektrostatické,
uzatvorené
Poloušľachtilý korund
Plná syntetická
živica
Elektrostatické,
uzatvorené
Zirkónový korund
Plná syntetická
živica
Elektrostatické,
uzatvorené
Účinné látky vo vrchnom Zirkónový korund/
spojive
poloušľachtilý korund
40 –
120
Plná syntetická
živica
Elektrostatické,
uzatvorené
Účinné látky vo vrchnom Poloušľachtilý korund
spojive
24 –
120
Plná syntetická
živica
Elektrostatické,
uzatvorené
Karbid kremíka
80 –
180
80 –
180
80 –
180
80 –
180
80 –
180
Plná syntetická
živica
elektrostatické,
uzatvorené
Karbid kremíka
240–
1200
240–
1200
240–
1200
240–
1200
240–
1200
Plná syntetická
živica
Elektrostatické,
uzatvorené
Karbid kremíka
Plná syntetická
živica
Elektrostatické,
uzatvorené
Vysokoaktívne účinné
látky v 2. vrchnom
spojive
Zirkónový korund
40 –
120
Plná syntetická
živica
Elektrostatické,
uzatvorené
Vysokoaktívne účinné
látky v 2. vrchnom
spojive
Zirkónový korund/
poloušľachtilý korund
36 –
120
40 –
180
40 –
320
36120
80 –
1200
pín
a
ro
no
vé
u
Ve
lk
y
sk
rú
ky
éb
čn
Ru
40 –
400
40 –
320
40 –
400
Zv
it
ké
br
ús
ky
ho
lní
ko
V ib
vá
br
ra
ús
čn
ka
éb
rú
sk
Pá
y
so
vé
br
ús
ky
Va
rio
br
ús
ky
Uh
lov
éb
rú
sk
Pr
y
iam
eb
rú
sk
Vŕ
y
tač
ka
ric
nt
Tro
ju
Ex
ce
no
Zr
Úč
inn
ál
átk
a
ro
zp
tyľ
ov
an
ia
Sp
ôs
ob
vo
Sp
oj i
nie
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 383
Príslušenstvo Bosch 11/12
384 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
stredná
80
100
120
Na brúsenie podkladovej
farby (napr. na odstraňovanie
ťahov štetca, kvapiek farby
a stekancov)
jemné
180
240
320
400
Na konečný výbrus podkladov
pred lakovaním
hrubý
40
60
Na predbrúsenie, napr.
drsných, neohobľovaných
trámov a dosiek
stredne
hrubý
80
100
120
Na výbrus plôch a na zbrusovanie malých nerovností
jemný
180
240
320
400
Na finálny a jemný výbrus
dreva
vhodný,
podmienečne vhodný
ne
eľ
oc
eľ
o li
Oc
Oc
Oc
eľ
k
ilá
ht
iní
Hl
ľa
c
Uš
y
at
ina
eľ
ov
ýp
Pl
lec
ex
isk
h
lo
Sk
lol
am
iná
Zv
ar
ty
y
pa
vé
ov
no
sk
tó
ar
r ie
Sa
dr
ok
ky
ot
lej
ev
Dr
eg
Ko
v
vo
re
Pr
dr
dé
kk
Mä
Tv
r
éd
ľa
ht
o
ev
Dr
ka
ac
ie r
Šp
St
ba
k
Fa
r
La
lit
Kv
a
Red Wood-eco
Red Wood
Na obrusovanie farieb
Red Wood-top
už
Po
40
60
a
e
it i
ť
os
nit
Zr
hrubý
ev
o
éd
os
ky
ly
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 385
Papier
D
Korund
s vrstvou
účinnej
látky zo
stearátu
vápenatého
Plná
syntetická živica
(polovične)
otvorené
40–
320
Papier E
Korund
Plná
syntetická živica
otvorené
40 –
400
Papier
A, B, C,
podľa
veľkosti
zrna
Korund
Prírodný
glej
otvorené
Papier E
Korund
Plná
syntetická živica
otvorené
Papier E
Korund
Syntetická
živica
otvorené
Papier
A, C, D,
podľa
veľkosti
zŕn
Korund
Glej/
živica
otvorené/uzavreté
Papier B
Korund
Živica/
živica
Prírodný
glej
otvorené
40–
180
60–
180
40 –
400
40 –
240
sk
itk
Zv
40 –
240
40 –
240
40 –
240
40 –
240
40 –
240
40 –
240
y
éb
čn
Ru
ta
čk
a
rú
rú
Vŕ
Uh
l ov
éb
né
ač
br
Vi
40–
320
y
y
sk
ús
br
ky
ús
br
Mu
lti
oln
juh
Tr
o
zp
Ro
Sp
ty
vo
oji
zr
uh
Dr
l
na
a
žk
dlo
Po
í ko
vé
ky
ad
elt
ab
rú
sk
y
Príslušenstvo Bosch 11/12
386 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
stredne
hrubý
80
100
120
Na odihlovanie a začisťovanie plechov a tvarovaných
dielov
jemný
180
240
320
Na dokončovanie/
štruktúrovaný výbrus
hrubý
60
Na predbrus
stredne
hrubý
80
100
120
Na tvarovací výbrus a znášanie hrán
jemný
180
240
320
400
Na jemný výbrus pri
formovaní
veľmi
jemný
600
1200
Výbrus do vysokého lesku
a zaobľovanie hrán
vhodný,
podmienečne vhodný
Brúsny list
pre ručné
brúsenie
tu
lis
ho
ne
ús
br
nt
ria
Va
a
Fa
rb
a
La
k
St
ie r
Š p ka
ac
Dr htľa
ev
Tv o
rd
éd
Sa
d r r e vo
o
Ko kar
tó
vy
no
Uš
vé
ľa
pa
ch
ne
Hl
t
i
ly
lá
iní
oc
k
eľ
Oc
eľ
Oc
eľ
o
O c liat
ina
eľ
K a ov ý
me ple
ch
Mr ň
am
or
Žu
la
Sk
lo
Pl
ex
i
Po s k l o
ly
Sk mér
y(
lol
C
Zv amin ori
an
ar
át
,V
y
y
ar
ico
lit
Zvitky
Blue Metal
Na odstránenie okují a odhrdzovanie, ako aj na zbrusovanie malých presahov
Blue Metal-eco
40
60
Black Stone
hrubý
Kv
a
už
Po
Zr
nit
os
it i
ť
e
r)
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 387
Korund
Prírodný glej
otvorené
Tkanina
JF
Korund
Prírodný glej
otvorené
Pena so
stabilizačnou
polyamidovou
sieťovinou
SiC
Syntetická
živica
y
y
40 –
240
40 –
320
80 –
1200
60 –
320
60 –
320
y
itk
éb
Zv
Vŕ
Ru
čn
a
čk
ta
éb
l ov
rú
rú
sk
sk
ús
br
Vi
Uh
br
ač
né
ús
br
lti
lta
Mu
br
ús
Tkanina
JF
De
Ro
zp
ty
vo
Sp
oji
zr
uh
Dr
l
na
a
žk
dlo
Po
ky
ky
ky
Príslušenstvo Bosch 11/12
388 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Ktorý stroj
vyžaduje ktorý brúsny list?
Bosch
Elu
Po
če
to
tvo
ro
v
mm
Ø
Po
če
to
tvo
ro
v
Ty
p
mm
Ø
Po
če
to
tvo
ro
v
Ty
p
mm
Ø
Ty
p
Excentrická brúska
Kress
GEX 125A/AC
125
8
ES 55E
125
8
900 MPS
125
GEX 150AC/ACE
150
6
ES 56E/EK
150
6
900 HEX4,
150
6
GEX 150 Turbo
150
6
Fein
CPS 6115-1/E
115
8
PEX 11A/AE
115
8
MSF 636-1
150
8
CPS 6125-1/E
125
8
PEX 12A/AE
125
8
MSF 649-2A/2B
150
8
CPS 6125E Set
125
8
PEX 15AE
150
6
150
16
HEX 1385E
125
8
PEX 115
115
8
Felisatti
HEX 6385E
125
8
PEX 125A
125
8
TP 521/(E)AS
150
6
Makita
150
6
BO 5000
125
8
BO 5010
125
8
8
PEX 125AE
125
8
TP 522/AS/CE
PEX 220A
125
8
Festo/Festool
8
PEX 270A/AE
125
8
ES 125/E
125
8
BO 5021 (K)
125
PEX 300A/E
125
8
ETS 125 EQ-Plus
125
17/9
BO 6030
150
8
PEX 400AE
125
8
ETS 125 EQ
125
17/9
BO 6040
150
8
PEX 420AE
150
6
ETS 125 Q-Plus
125
17/9
Metabo
ETS 125 Q
125
17/9
AEG
SXE 125
125
8
EX 400
125
8
ES 150/3 EQ/-C
150
17/9
SXE 425
125
8
EX 450
125
8
ES 150/5 EQ/-C
150
17/9
SXE 425XL
150
6
EX 450 (150)
150
16
ET 2E
150
17/9
SXE 450 DUO
150
6
EXE 400
125
8
ETS 150/3 EQ
150
17/9
Milwaukee
EXE 450
150
8
RO 150 FEQ-Plus
150
17/9
PRS 125E
125
8
EXE 460 (125)
125
8
RO 150 FEQ
150
17/9
ROS 150E
150
6
ETS 150/3 EQ-C
150
17/9
Peugeot
ETS 150/3 EQ-Plus
150
17/9
PAE 115
115
8
ETS 150/5 EQ
150
17/9
PRX 150E
150
6
ETS 150/5 EQ-C
150
17/9
Protool
15
9
125
8
EXE 460
125/150
8/6
EXE 460 (150)
150
16
ROS 150E
150
6
Atlas Copco
ETS 150/5 EQ-Plus
150
17/9
ESP 150E
RO 150E
150
17/9
RYOBI
RO 150 E(-Plus)
150
17/9
ERO 2412VN
WTS 150/7E (-Plus)
150
17/9
Skil
8
ET 2E/E-Plus
150
17/9
7400
125
8
8
Flex
7402
125
8
125
8
XS 712A
125
8
7415
115
8
125
8
X/XS 1107VE
150
6
7425
125
8
7430
125
8
125
8
TEX 150
125
8
TXE 150
150
16
125
8
BD 190/S/E
125
KA 190/S/E
125
KA 198GT
XTA 90EK
Black & Decker
BD 190/S/D
Hilti
Casals
VEX 150E
150
8
DeWalt
WFE 380
150
6
7435
WFE 450-E
150
6
Stayer
LRT 115
115
8
150
6
LRT 150
150
6
110
6
D 26410
150
6
Hitachi
D 26453
125
8
SAY 150A
DW 423
125
8
SV 13YA
125
8
RO 150
DW 443
150
6
SV 13YB
125
8
Wegoma
TSV 13Y
125
8
LRE 84H
125
8
BES 125
125
8
Holz-Her
RT 118N
150
6
EX 115
115
8
2445
150
16
RTE (1)46L
150
6
TSV 13Y
125
8
RX 91C
150
6
Einhell
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 389
Príslušenstvo Bosch 11/12
Bosch
DeWalt
93
6
D 26430
PDA 100
93
6
Einhell
PDA 120E
93
6
BDS 180
PDA 180/E
93
6
Fein
PDA 240E
93
6
MOX 6-24/-25
82
0
BO 4561
MSX 315
82
0
Metabo
MSX 636-1/-2
82
0
MSXE 636-2
82
0
KA 511 EKA
93
6
AEG
DSE 220
105
6
Festo/Festool
DSE 260
105
6
DS 400/E/EQ
Casals
DX 93E/Plus
BLD 180
93
6
VLD 230
93
6
Po
če
to
tvo
mm
Ø
Ty
p
ro
v
Multibrúsky
Bosch
PSM 80
102 x 62/93
11
PSM 160A
102 x 62/93
11
PSM 1400 Ventaro
102 x 62/93
11
Prio
102 x 62/93
11
KA 150K
95 x 135
4
KA 200FK
95 x 135
4
KA 220 Multi
100 x 170
8
KA 220E Multi
100 x 170
8
KA 250K Multi
100 x 170
8
KA 260GT
100 x 170
8
KA 260GTK
100 x 170
8
102 x 62/93
11
87 x 32
0
Black & Decker
Skil
7208 (Octo)
7210 (Fox)
87 x 32
0
7240 Fox
87 x 32
0
7370 Fox
87 x 32
0
Po
če
to
tvo
ro
v
mm
Kress
GDA 280E
Black & Decker
Ø
Po
če
to
tvo
ro
v
Ty
p
mm
Ø
Po
če
to
tvo
ro
v
Ty
p
mm
Ø
Ty
p
Trojuholníkové brúsky
93
93
6
6
CDS 6425
105
6
CDS 642EXL
120
6
CDS 280DSXL
120
6
93
6
DSE 130
93
6
DSE 170
93
6
DSE 300/Intec
93
6
Makita
100 x 150
7
Skil
95
6
7110
93
6
7115
93
6
390 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Bosch
GSS 16A
ec
ifik
ác
ia
Šp
Po
če
to
tvo
ro
v
Ro
z
ho mer
lis y b
tu rú
v m sne
m -
Ty
p
ec
ifik
ác
ia
Šp
Po
če
to
tvo
ro
v
Ro
z
ho mer
lis y b
tu rú
v m sne
m -
Ty
p
Vibračné brúsky
Festo/Festool
80 x 133
8
velkron
80 x 166
8
so strmeňovým upínaním
GSS 23/AE
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
GSS 23AE
93 x 185
8
velkron
93 x 280
8
velkron, predĺž. brús. doska
GSS 140A
115 x 107
6
velkron
115 x 140
6
so strmeňovým upínaním
80 x 133
8
velkron
93 x 185
8
velkron
80 x 166
8
so strmeňovým upínaním
93 x 280
8
velkron, predĺž. brús. doska
RS 4/E
115 x 280
0
so strmeňovým upínaním
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
RS 4 STF/ESTF
80 x 133
8
velkron
GSS 280A/AE
115 x 230
14
velkron
93 x 178
8
velkron
GSS 280AE
GSS 230A/AE
GSS 230AE
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
PSS 23
93 x 185
8
velkron
PSS 23/A
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
PSS 23A/AE
93 x 185
8
velkron
PSS 23AE
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
PSS 28AE
115 x 230
14
velkron
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
115 x 340
0
velkron, predĺž.
LRS 93G/M
93 x 185
8
velkron
RS 1STF
115 x 230
14
velkron
RS 2/E/STF
115 x 230
14
velkron
93 x 185
8
velkron
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
RS 3/E
RS 4E
RS 400
80 x 133
8
velkron
RS 400-Plus
80 x 133
8
velkron
Hitachi
FS 10SB
SV 12SD/V
8
velkron
14
velkron
so strmeňovým upínaním
115 x 280
14
SV 12SF
115 x 115
8
velkron
SV 8SA
80 x 133
8
velkron
80 x 166
8
so strmeňovým upínaním
115 x 230
14
velkron
CRS 6165A
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
CRS 6175A/EA
115 x 230
14
velkron
CRS 6175ES
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
so strmeňovým upínaním
PSS 180A
93 x 185
8
velkron
PSS 200A
93 x 185
8
velkron
PSS 220AC
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
2241
PSS 230
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
Kress
PSS 240A/AE
93 x 185
115 x 230
Holz-Her
93 x 185
8
velkron
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
PSS 250AE
93 x 185
8
velkron
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
PSS 280AE
115 x 230
14
velkron
93 x 230
0
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
4554
115 x 115
8
velkron
115 x 230
14
velkron
9036
93 x 185
8
velkron
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
PSS 300AE
AEG
Makita
990
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
9045B/N
115 x 230
14
velkron
9046
115 x 230
14
velkron
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
115 x 280
0
so strmeňovým upínaním
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
BO 4553/4554
115 x 140
8
so strmeňovým upínaním
BO 4556
115 x 140
8
so strmeňovým upínaním
BO 4900V
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
SF 226
93 x 230
0
so strmeňovým upínaním
SFE 227
93 x 230
0
so strmeňovým upínaním
SR 10-23
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
SR 10-23 Intec
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
SR 20-23
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
FS 2
80 x 133
8
velkron
VS 230/E
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
VS/E 230
93 x 185
8
velkron
9047
VS/E 260
93 x 185
8
velkron
BO 3700
VSS/E 260
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
Atlas Copco
VS 11
VSE 230
80 x 133
8
velkron
80 x 166
8
so strmeňovým upínaním
Metabo
115 x 230
14
velkron
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
93 x 185
8
velkron
VSSE 288
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
VSS/VSSE 20
115 x 230
14
velkron
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
SR 216
115 x 115
8
velkron
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
SR 221
93 x 230
0
so strmeňovým upínaním
SR 226
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
BD 175
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
SR 328
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
BD 273
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
SR 356
93 x 185
8
velkron
BD/DN 180E
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
CD 400
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
SR 357
93 x 185
8
velkron
DN 41AE
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
SR 358
115 x 230
14
velkron
DN 180E
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
115 x 280
8
so strmeňovým upínaním
VSE/VSS 22
VS/VSE 280
Black & Decker
KA 175
93 x 185
8
velkron
SR 4320
93 x 230
0
so strmeňovým upínaním
KA 180E
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
SR 4321
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
KA 185/E
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
SR 4350
93 x 185
8
velkron
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
SR 4351
115 x 230
14
velkron
SRA 60
115 x 115
8
velkron
SRE 217
115 x 115
8
velkron
ec
ifik
ác
ia
Šp
Ro
z
ho mer
lis y b
tu rú
v m sne
m -
Ty
p
ec
ifik
ác
ia
Šp
Po
če
to
tvo
ro
v
Ro
z
ho mer
lis y b
tu rú
v m sne
m -
Ty
p
Black & Decker
Po
če
to
tvo
ro
v
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 391
Príslušenstvo Bosch 11/12
Metabo
KA 186/E
93 x 185
8
velkron
SRE 227
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
KA 196
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
SRE 329
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
KA 197E
93 x 185
velkron
SRE 357
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
93 x 230
so strmeňovým upínaním
SRE 359
115 x 230
14
velkron
93 x 185
velkron
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
93 x 230
so strmeňovým upínaním
93 x 185
velkron
80 x 133
8
velkron
93 x 230
so strmeňovým upínaním
Peugeot
PV 240A
KA 197EKA
KA 197KA
KA 273
Milwaukee
POS 13
93 x 185
8
velkron
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
115 x 280
0
so strmeňovým upínaním
93 x 185
8
velkron
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
NS 40/401
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
NS 801
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
NS 6200
115 x 230
14
velkron
so strmeňovým upínaním
NS 6300A
115 x 230
14
velkron
0
so strmeňovým upínaním
S 33K
93 x 185
8
velkron
14
so strmeňovým upínaním
S 35
115 x 230
14
velkron
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
KA 274EKA
93 x 280
14
so strmeňovým upínaním
PV 290/A
KC 185E
93 x 230
0
so strmeňovým upínaním
TV 4102
KC 962
93 x 230
0
so strmeňovým upínaním
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
80 x 133
8
velkron
80 x 166
8
so strmeňovým upínaním
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
SR 410E
115 x 280
14
VB 135A
93 x 230
115 x 280
P 63-01
P 63-03/04/05
Casals
BLR 170
BLR 250
KLR 210
RYOBI
S 605D
93 x 230
0
so strmeňovým upínaním
Skil
666
115 x 230
14
velkron
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
115 x 140
8
so strmeňovým upínaním
115 x 230
14
velkron
115 x 280
8
so strmeňovým upínaním
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
93 x 185
8
velkron
LN 216
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
7270
93 x 185
LR 228
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
7300
93 x 185
8
velkron
VLR 210
93 x 230
0
so strmeňovým upínaním
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
VLR 300
115 x 230
14
velkron
DeWalt
velkron
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
7310
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
so strmeňovým upínaním
D 26423
93 x 185
velkron
7315
93 x 230
8
D 26422
93 x 230
so strmeňovým upínaním
7320
93 x 185
8
velkron
DW 411
115 x 140
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
8
so strmeňovým upínaním
Einhell
BSS 150
EST 170
7330
93 x 230
93 x 185
8
velkron
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
ERU 270
115 x 230
14
velkron
ESU 270
115 x 280
0
so strmeňovým upínaním
Elu
VS 41/71
115 x 230
14
velkron
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
VS 280
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
VSE/VSSE 280
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
Fein
MSS 641A/B
115 x 230
93 x 185
8
velkron
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
7330S
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
7340
93 x 185
8
velkron
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
7350
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
7360
93 x 185
8
velkron
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
so strmeňovým upínaním
14
velkron
7365
93 x 185
8
velkron
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
7380
115 x 280
14
so strmeňovým upínaním
7385
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
7390
93 x 185
8
velkron
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
Felisatti
TP 31
80 x 133
8
velkron
TP 31E
80 x 133
8
velkron
7395
93 x 185
8
velkron
93 x 230
8
so strmeňovým upínaním
7560
110 x 140
8
so strmeňovým upínaním
7576
115 x 140
8
so strmeňovým upínaním
7576U
115 x 140
8
so strmeňovým upínaním
8
so strmeňovým upínaním
Wegoma
LR 184H
93 x 185
LRE 84H
80 x 166
velkron
392 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Bosch
Felisatti
GBS 75A/AE
75 x 533
TP 411
GBS 100AE
100 x 610
Festo/Festool
GBS 100A/AE
100 x 620
BS 75
Ro
z
ho mer
lis y b
tu rú
v m sne
m -
Ro
z
ho mer
lis y b
tu rú
v m sne
m Ty
p
Ro
z
ho mer
lis y b
tu rú
v m sne
m Ty
p
Ty
p
Pásová brúska
RYOBI
75 x 533
B 422
100 x 560
B 7075
75 x 533
75 x 533
B 7076
75 x 533
GVS 350AE
40 x 305
BS 75E
75 x 533
B 7100
PBS 7
75 x 457
BS 75 E-Plus
75 x 533
B 7200A
PBS 7AE
75 x 457
BS 75 E-Set
75 x 533
B 850F/FK5
PBS 60/E
60 x 400
BS 105
105 x 620
BE 321SF
75 x 533
PBS 75A/AE
75 x 533
BS 105E
105 x 620
BE 422K5
100 x 560
PVS 300AE
40 x 305
BS 105 E-Set
105 x 620
BE 424
100 x 610
BU 25
100 x 560
HB 422
100 x 560
HBE 422
100 x 560
EBS 1310VF
100 x 610
AEG
75 x 610
100 x 610
75 x 533
BBS 1100
100 x 560
Hitachi
BBSE 1100
100 x 560
9924 DB
75 x 610
65 x 410
SB 10T/V
100 x 610
EBS 9576V
75 x 533
EBS 8021V
75 x 533
HBS/HBSE 65
HBS/HBSE 100
100 x 560
SB 75
75 x 533
100 x 620
SB 110
105 x 620
Skil
110 x 620
593U
63 x 406
594U
75 x 533
HBSE 600
75 x 533
RBSE 75AE
75 x 533
Atlas Copco
BBS 100
BBSE 100
Holz-Her
2405
65 x 410
1100
75 x 457
100 x 560
2406
65 x 410
1200
75 x 457
100 x 620
2410
75 x 533
1200H
75 x 457
100 x 560
2411
75 x 533
1205
75 x 457
1205H
100 x 620
2420
75 x 533
HBSE 75
75 x 533
2422
100 x 620
1400
100 x 552
MBSE 705
75 x 533
105 x 620
1400H
100 x 552
2423
100 x 620
1405H
100 x 552
2424
100 x 620
5903
63 x 406
105 x 620
7600
75 x 457
7600A
75 x 457
7610
75 x 457
7620
75 x 457
Black & Decker
BD 83/E
65 x 410
BD 85
75 x 508
BS 650
65 x 410
Kress
DN 83/E
65 x 410
CBS 6800/E
DN 85/E
75 x 508
Makita
KA 75/E
75 x 533
9402
KA 83
65 x 410
65 x 410
75 x 457
100 x 610
7630
75 x 457
100 x 620
7640
75 x 533
75 x 533
75 x 508
9403
100 x 610
7650
KA 83E
65 x 410
9404
100 x 610
7675
75 x 457
KA 85/86
75 x 457
9901
75 x 533
7675S
75 x 457
KA 88
75 x 533
9902
75 x 533
Stayer
Powerfile KA 290
13 x 455
9903
75 x 533
2 N75
Powerfile KA 292E
13 x 455
9910
75 x 457
Virutex
Powerfile KA 293E
13 x 455
9911
75 x 457
L 75
100 x 690
SR 500E
75 x 508
9920
75 x 610
M75
100 x 690
XT 80EK
75 x 533
9924
75 x 610
Wegoma
9900B
75 x 533
LB 31EA
Casals
LC 75
75 x 533
LC 110
110 x 620
9924DB
100 x 610
100 x 620
Metabo
DeWalt
DW 430
75 x 533
BA 0665
65 x 410
DW 431
75 x 533
BA 0666
65 x 410
DW 432
75 x 533
BA 0775
75 x 533
DW 433
75 x 533
BA 6100
100 x 620
DW 650
100 x 560
BA 6101
105 x 620
DW 650E
100 x 560
BAE 0876
75 x 533
BAE 1075
75 x 533
Einhell
BBS 720
75 x 457
Elu
Peugeot
PAB 75
75 x 533
PB 75
75 x 457
MHB 90/E
100 x 560
MHB 157E
75 x 480
PB 600/H
MHB 158/E
75 x 480
RP 102
TPB 7500
75 x 457
100 x 552
75 x 457
75 x 533
100 x 610
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 393
Príslušenstvo Bosch 11/12
Ktorý brúsny materiál brusivo
sa hodí na ktorý stroj?
Ty
p
Zn
ač
ka
mm
/o
tvo
ro
v
115 mm, 8 otvorov
Ø
Ty
p
Zn
ač
ka
Ø
mm
/o
tvo
ro
v
Brúsne listy pre excentrické brúsky
150 mm, 6 otvorov
Bosch
PEX 11A/AE
Bosch
GEX 150AC/ACE
PEX 115
GEX 150 Turbo
Einhell
EX 115
PEX 15AE
Kress
CPS 6115-1/E
Peugeot
PAE 115
Skil
7415
Stayer
LRT 115
Bosch
GEX 125A/AC
PEX 420AE
AEG
EXE 460 (150)
DeWalt
DW 443
Elu
ES 56E/EK
Felisatti
TP 521AS/EAS
PEX 125A-1
Flex
X/XS 1170VE
PEX 125AE
Hilti
WFE 380
ROS 150E
125 mm, 8 otvorov
TP 522AS
PEX 12A/AE
WFE 450E
PEX 220A
AEG
PEX 270A/AE
Hitachi
SAY 150A
PEX 300A/E
Kress
900HEX4,
PEX 400AE
Metabo
SXE 425XL
EX 450
Milwaukee
ROS 150E
EXE 400
Peugeot
PRX 150E
EXE 450
Protool
ESP 150E
EXE 460 (125)
Stayer
LRT 150
Wegoma
RX 91C
EXE 450
SXE 450 DUO
EX 400
Atlas Copco
TXE 150
Black & Decker
BD 190/S/E
KA 190/S/E
RO 150
150 mm, 8 otvorov
DeWalt
DW 423
AEG
Elu
ES 55E
Casals
VEX 150E
Fein
MSF 636-1
Fein
MSF 636-1
Festo/Festool
ES 125/E
MSF 649-2A/-2B
ES 125 (Plus)
Hitachi
TSV 13Y
Kress
CPS 6125-1/E
Makita
BO 6030
BO 6040
150 mm, 17/9 otvorov
CPS 6125 Set
Festo/Festool
ET 2E
HEX 1385E
RO 150E
HEX 6385E
RO 150 FEQ-Plus
BO 5000
RO 150 FEQ
BO 5010
ETS 150/3 EQ-Plus
BO 5021 (K)
ETS 150/3 EQ-C
SXE 125
ETS 150/3 EQ
SXE 425
ETS 150/5 EQ-Plus
7400
ETS 150/5 EQ-C
7402
ETS 150/5 EQ
7425
WTS 150/7 E-Plus
7430
WTS 150/7 E
7435
ES 150/3 EQ/EQ-C
Wegoma
LRE 84H
ES 150/5 EQ/EQ-C
Festo/Festool
RO 125 FEQ-Plus
Makita
Metabo
Skil
125 mm, 17/9 otvorov
ET 2E/E-Plus
ES 150/3EQ/C
ETS 125 EQ-Plus
ES 150/5EQ/C
ETS 125 EQ
ETS 125 Q-Plus
ETS 125 Q
Protool
ESP 150E
AEG
EX 450
150 mm, 16 otvorov
EXE 450
EXE 460 (150)
Atlas Copco
TXE 150
Fein
MSF 649-2A/-2B
Holz-Her
2445
394 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
Príslušenstvo Bosch 11/12
Ty
p
Zn
ač
ka
mm
/o
tvo
ro
v
93 mm, 6 otvorov
Ø
Ty
p
Zn
ač
ka
Ø
mm
/o
tvo
ro
v
Brúsne listy pre excentrické brúsky
105 mm, 6 otvorov
Bosch
GDA 280E
AEG
PDA 100
DSE 220
DSE 260
PDA 120E
Kress
CDS 6425
Kress
CDS 280DSXL
PDA 180/E
PDA 240E
PSM 160A
Black & Decker
KA 511 EKA
Casals
BLD 180
120 mm, 6 otvorov
VLD 230
Makita
BO 4561
Metabo
DSE 130
CDS 6425EXL
DSE 170
DSE 300/Intec
7110
Skil
32 mm, bez perforácie
7115
Bosch
95 mm, 6 otvorov
GDA 280E
PDA 180E
Festo/Festool
PDA 240E
DX 93E/E Plus
7208 (Octo)
Skil
7210 (Fox)
7240 (Fox)
82 mm, bez perforácie
100 x 150 mm, 7 otvorov
Festo/Festool
Fein
DS 400/E/EQ
MOX 6-24/-25
MSX 315
MSX 636-1/-2
MSXE 636-2
Ty
p
ač
ka
Bosch Multi, Skil
Zn
Ty
p
Zn
ač
ka
Brúsne listy pre multibrúsku
B & D Mouse
Bosch
PSM 160A
PSM 80
PSM 1400
(Ventaro)
PRIO
Skil
7208 (Octo)
Black & Decker
KA 150K
B & D Multi
KA 200FK
KA 220 Multi
KA 220E Multi
KA 225
KA 250K Multi
Black & Decker
KA 150K
ICC 200FK
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 395
Príslušenstvo Bosch 11/12
ro
v
80 x 133 mm, 8 otvorov, velkron
Ty
p
Zn
ač
ka
mm
/o
tvo
Ty
p
Zn
ač
ka
mm
/o
tvo
ro
v
Brúsne listy pre vibračné brúsky
115 x 107 mm, 6 otvorov, velkron
Bosch
GSS 16A
AEG
FS 2
Atlas Copco
VS 11
Black & Decker
P 63-01
Felisatti
TP 31E
Festo/Festool
RS 4/E/STF
RS/E 4
Bosch
GSS 140A
115 x 140 mm, 6 otvorov, so strmeňovým upínaním
Bosch
GSS 140A
RS 400
RS 400 Plus
Hitachi
SV 8SA
Milwaukee
POS 13
80 x 166 mm, 8 otvorov, so strmeňovým upínaním
115 x 230 mm, 14 otvorov, velkron
GSS 28/A/AE
Bosch
GSS 16A
Atlas Copco
VS 11
GSS 280A/AE
Black & Decker
P 63-01
PSS 28AE
Hitachi
SV 8SA
PSS 280AE
Wegoma
LRE 84H
93 x 180 mm, 8 otvorov, velkron
Festo/Festool
Bosch
PSS 300AE
Atlas Copco
VSS 20/E
LRS 93M
RS 3/E
Black & Decker
KA 273
RS 4/E/STF
Casals
BLR 250
GSS 23AE
Einhell
ERU 270
GSS 230A/AE
Elu
VS 41
93 x 186 mm, 8 otvorov, velkron
Bosch
VLR 300
VS 71
PSS 22
PSS 23/A/AE
Fein
MSS 641A/B
PSS 180A
Festo/Festool
RS 1STF
RS 2STF/E
PSS 200A
AEG
PSS 240A/AE
Hitachi
SV 12SD/V
PSS 250AE
Holz-Her
2241
VS/E 230
Kress
CRS 6165A
CRS 6175EA
VSS/E 260
Atlas Copco
VS 230/E
Makita
VSS 260/E
Casals
KLR 210
Einhell
EST 170
Festo/Festool
LRS 93G/M
Metabo
FS 10SB
Makita
9036
Metabo
SR 356
SR 357
SR 4350
Skil
SRE 359
Peugeot
TV 4003
TV 4103
RYOBI
NS 6200
Skil
666
NS 6300A
93 x 230 mm, 8 otvorov, so strmeňovým upínaním
Bosch
GSS 23/AE
PV 240A
GSS 230A/AE
TV 4102
PSS 23/A/AE
7330
PSS 220AC
7340
PSS 230
7360
PSS 240A/AE
7365
7300/S
Black & Decker
SR 358
SR 4351
RS 3SFE/E
Hitachi
9045B/N
9046
VSS 22/E
Peugeot
VS 280/E/SE
VSE 230
LRS 93G
PSS 250AE
Atlas Copco
VS 230
7390
VSE 230
7395
VSS 260
KA 175
VSSE 260
KA 186/E
396 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
Black & Decker
BD 175
115 x 280 mm, 14 otvorov, so strmeňovým upínaním
Bosch
GSS 280A/AE
CD 400
PSS 28AE
DN 41AE
PSS 280AE
KA 196
Einhell
EST 170
Festo/Festool
RS 3SFE
RS 3E SFE
PSS 300AE
AEG
VSSE 280
Atlas Copco
9036
Peugeot
RYOBI
SR 10-23
VSE 230
VSS 20/E
Black & Decker
BD 180
BD 273
SR 226
DN 41AE
SR 356
DN 180E
SR 4350
KA 185E
SRE 227
KA 273
SRE 357
KC 962
PV 240A
P 63-03/-04/-05
TV 4102
SR 410E
NS 401
VB 135A
Casals
LR 228
Elu
VS 41/71
VSE/VSSE 280
7315
7320
BLR 250
LN 216
7300
7310
Festo/Festool
RS 1/STF
7330
RS 2/STF
7330S
RS 3/E
RS S/STF
7340
7350
Hitachi
SV 12SD/V
7360
Kress
CRS 6165A
CRS 6175ES
7365
7385
Makita
7395
BO 4900V
9046
7390
Metabo
SR 328
SR 358
93 x 230 mm, 8 otvorov, so strmeňovým upínaním
Black & Decker
BD 175
SR 20-23
S 35
AEG
VS 280/E/SE
SR 10-23 Intec
NS 801
Skil
VSS/E 20
VS/E 280
3700
Metabo
GSS 28A/AE
BD 180E
DN 180E
Makita
Ty
p
Zn
ač
ka
ro
v
93 x 230 mm, 8 otvorov, so strmeňovým upínaním
mm
/o
tvo
Ty
p
Zn
ač
ka
mm
/o
tvo
ro
v
Príslušenstvo Bosch 11/12
VS 230
SR 4321
VSS/E 260
SRE 329
SRE 359
KA 185
KA 185E
Skil
666
7380
93 x 280 mm, 8 otvorov, velkron, pre predĺženú brúsnu dosku
Bosch
GSS 23AE
GSS 230A/AE
115 x 340 mm, neperforovaný, velkron, pre predĺženú brúsnu dosku
Bosch
PSS 28AE
Brúsenie a leštenie | Prehľad | 397
Príslušenstvo Bosch 11/12
Ty
p
Zn
ač
ka
mm
Ty
p
Zn
ač
ka
mm
Brúsne pásy pre pásové brúsky
75 x 533 mm
40 x 305 mm
Bosch
GVS 350AE
Bosch
PVS 300AE
GBS 75A/AE
PBS 75A/AE
AEG
HBSE 600
Atlas Copco
HBSE 75
6/13 x 455 mm
RBSE 75AE
Black & Decker
Powerfile KA 290
MBSE 705
Powerfile KA 292E
60 x 400 mm
Bosch
PBS 60
Black & Decker
Casals
KA 75/E
DeWalt
DW 430
LC 75
DW 431
PBS 60E
75 x 533 mm
63 x 406 mm
Skil
593
Felisatti
TP 411
Festo/Festool
BS 75, BS 75E
5934
BS 75 E-Set
5903
65 x 410 mm
AEG
Black & Decker
Hitachi
SB 75
Holz-Her
2410, 2411, 2420
Makita
HBS 65
9901
BD 83/E
9902
9903
BS 650
Metabo
DN 83/E
BAE 0775
BAE 0876
KA 83/E
Holz-Her
9900B
HBSE 65
BAE 1075
2405
2406
Peugeot
PAB 75
Kress
CBS 6800/E
Skil
7640, 7650
Metabo
BA 0665
Stayer
LEN 75
BAE 0666
RYOBI
B 850F/K7
75 x 457 mm
BE 321SF
B 7075, B7076
Bosch
PBS 7A/AE
Black & Decker
KA 85/86
Makita
9910
Hitachi
9924DB
9911
Makita
9920, 9924
PB 75
RYOBI
B 7100
Makita
M 99
7600
Peugeot
RP 102
7610
Skil
1400, 1405
AEG
BBS 1100, BBSE
1100
Peugeot
PB 600
75 x 610 mm
100 x 533 mm
TPB 7500
Skil
1100
1200
1205
100 x 552 mm
7620
7630
7675
Stayer
100 x 560 mm
2 N75
HBS 100/E
75 x 480 mm
Elu
MHB 157/E
Atlas Copco
BBS 100/E
MHB 158/E
DeWalt
DW 650, DW 650E
75 x 508 mm
Black & Decker
BD 85
DN 85/E
KA 83
SR 500E
Elu
MHB 90/E/K
Festo/Festool
BU 25
RYOBI
B 422, BE 422K5
HB 422/E
Príslušenstvo Bosch 11/12
Ty
p
Zn
ač
ka
mm
398 | Brúsenie a leštenie | Prehľad
100 x 610 mm
Bosch
GBS 100A/AE
Hitachi
SB 10T/V
Holz-Her
2422, 2423, 2424
Makita
9402, 9403, 9404
9924DB
RYOBI
B 7200A, BE 424
Wegoma
LB 31EA
100 x 620 mm
Bosch
GBS 100A/AE
AEG
HBS 100/E
Atlas Copco
BBS 100/E
Hitachi
SB 110
Makita
9402, 9924DB
Metabo
BA 6100
Virutex
L-75
100 x 690 mm
M -75
105 x 620 mm
Festo/Festool
BS 105, BS 105E
BS 105 E-Set
Hitachi
SB 110
Holz-Her
2422, 2423, 2424
Metabo
BA 6100
Casals
LC 110
Hitachi
SB 110
110 x 620 mm
Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky | 399
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy
pre excentrické brúsky
Ź Odolné brúsne listy vo vyhotoveniach Best for Paint,
Best for Wood, Best for Stone, Expert for Wood
Ź Na opracovávanie farieb, laku, dreva a nekovových mate-
riálov ako je sklo, kameň a autolak
Ź S velkronovou vrstvou na rýchlu výmenu brúsnych listov
a odsávacími otvormi na interné odsávanie prachu
Ź Brúsne listy pre náradie všetkých bežných značiek
a priemerov
Brúsny list optimálny pre každý materiál
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Paint, Ø 115 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer
DIRECT FORCE
C1a
5
5
158329
2 608 605 016
C1a
5
5
158343
115
80
2 608 605 017
C1a
5
5
158350
115
120
2 608 605 018
C1a
5
5
158367
115
180
2 608 605 019
C1a
5
5
158374
115
240
2 608 605 020
C1a
5
5
158336
115
320
2 608 606 690
C1a
5
5
179553
115
60
120
240
2 608 605 021
C1a
6
5
158381
Sp
Ob
sie
l
Zá
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ko
vé
b
len
ia
nia
2 608 605 015
60
ôs
40
115
Vlastnosti výrobku
jed
115
Zr
Ob
sa
h
ba
ale
ale
nie
lo
čís
cie
ob
b
ná
va
ť
nit
os
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
8 otvorov
¹
Velkronové upínanie,
Informácie o objednávaní
5-kusové balenie
6-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
400 | Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Paint, Ø 125 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, Elu,
Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
8 otvorov
Informácie o objednávaní
50-kusové balenie
125
40
2 608 607 984
C0a
50
1
552196
125
60
2 608 607 985
C0a
50
1
552202
125
80
2 608 607 986
C0a
50
1
552219
125
100
2 608 607 987
C0a
50
1
552226
125
120
2 608 607 988
C0a
50
1
552233
125
180
2 608 607 989
C0a
50
1
552240
125
240
2 608 607 990
C0a
50
1
552110
125
320
2 608 607 991
C0a
50
1
552257
125
400
2 608 607 992
C0a
50
1
552264
125
40
2 608 605 000
C1a
5
5
158176
125
60
2 608 605 001
C1a
5
5
158183
125
80
2 608 605 002
C1a
5
5
158190
125
100
2 608 605 003
C1a
5
5
158206
125
120
2 608 605 004
C1a
5
5
158213
125
180
2 608 605 005
C1a
5
5
158220
125
240
2 608 605 006
C1a
5
5
158237
125
320
2 608 606 691
C1a
5
5
179560
125
400
2 608 607 238
C1a
5
5
247757
125
60
120
240
2 608 605 007
C1a
6
5
158244
5-kusové balenie
6-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky | 401
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Paint, Ø 125 mm, 9 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Festo/Festool, Protool
DIRECT FORCE
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
Ob
sa
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
9 otvorov
lo
Velkronové upínanie,
Informácie o objednávaní
50-kusové balenie
125
40
2 608 608 002
C0a
50
1
552349
125
60
2 608 608 003
C0a
50
1
552356
125
80
2 608 608 004
C0a
50
1
552363
125
100
2 608 608 005
C0a
50
1
552370
125
120
2 608 608 006
C0a
50
1
552387
125
180
2 608 608 007
C0a
50
1
552394
125
240
2 608 608 008
C0a
50
1
552400
125
320
2 608 608 009
C0a
50
1
552417
125
400
2 608 608 010
C0a
50
1
552424
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Paint, Ø 150 mm, 6 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi,
Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Stayer, Wegoma
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
6 otvorov
50-kusové balenie
150
40
2 608 607 993
C0a
50
1
552271
150
60
2 608 607 994
C0a
50
1
552288
150
80
2 608 607 995
C0a
50
1
552103
150
100
2 608 607 996
C0a
50
1
552097
150
120
2 608 607 997
C0a
50
1
552295
150
180
2 608 607 998
C0a
50
1
552301
150
240
2 608 607 999
C0a
50
1
552318
150
320
2 608 608 000
C0a
50
1
552325
150
400
2 608 608 001
C0a
50
1
552332
150
40
2 608 605 022
C1a
5
5
158398
150
60
2 608 605 023
C1a
5
5
158404
150
80
2 608 605 024
C1a
5
5
158411
150
100
2 608 605 025
C1a
5
5
158428
150
120
2 608 605 026
C1a
5
5
158435
150
180
2 608 605 027
C1a
5
5
158442
150
240
2 608 605 028
C1a
5
5
158459
150
320
2 608 605 636
C1a
5
5
171205
150
400
2 608 607 240
C1a
5
5
247771
5-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
402 | Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
Zá
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Paint, Ø 150 mm, 6 otvorov
6
5
158466
Informácie o objednávaní
6-kusové balenie
150
60
120
240
2 608 605 029
C1a
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Paint, Ø 150 mm, 9 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Festo/Festool, Protool
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
9 otvorov
50-kusové balenie
150
40
2 608 608 011
C0a
50
1
552431
150
60
2 608 608 012
C0a
50
1
552448
150
80
2 608 608 013
C0a
50
1
552455
150
100
2 608 608 014
C0a
50
1
552462
150
120
2 608 608 015
C0a
50
1
552479
150
180
2 608 608 016
C0a
50
1
552486
150
240
2 608 608 017
C0a
50
1
552493
150
320
2 608 608 018
C0a
50
1
552509
150
400
2 608 608 019
C0a
50
1
552516
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Paint, Ø 150 mm, 17 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre Festool Multi-Jetstream, Protool
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
17 otvorov
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
50-kusové balenie
150
40
2 608 608 236
C0a
50
1
590570
150
60
2 608 608 237
C0a
50
1
590587
150
80
2 608 608 238
C0a
50
1
590594
150
100
2 608 608 239
C0a
50
1
590600
150
120
2 608 608 240
C0a
50
1
590617
150
180
2 608 608 241
C0a
50
1
590624
150
240
2 608 608 242
C0a
50
1
590631
150
320
2 608 608 243
C0a
50
1
590648
150
400
2 608 608 244
C0a
50
1
590655
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky | 403
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Wood, Ø 115 mm, 8 otvorov
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
40
2 608 605 058
C1a
5
5
158756
115
60
2 608 605 059
C1a
5
5
158763
115
80
2 608 605 060
C1a
5
5
158770
115
120
2 608 605 061
C1a
5
5
158787
115
180
2 608 605 062
C1a
5
5
158794
115
240
2 608 605 063
C1a
5
5
158800
115
320
2 608 605 064
C1a
5
5
158817
115
400
2 608 605 065
C1a
5
5
158824
115
60
120
240
2 608 605 066
C1a
6
5
158831
Sp
ôs
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
115
Vlastnosti výrobku
Ob
8 otvorov
ť
Velkronové upínanie,
Zr
DIRECT FORCE
nit
os
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer
Informácie o objednávaní
5-kusové balenie
6-kusové balenie
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Wood, Ø 125 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, Elu,
Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
50-kusové balenie
8 otvorov
125
40
2 608 607 824
C0a
50
1
550352
125
60
2 608 607 825
C0a
50
1
550369
125
80
2 608 607 826
C0a
50
1
550376
125
100
2 608 607 827
C0a
50
1
550383
125
120
2 608 607 828
C0a
50
1
550390
125
180
2 608 607 829
C0a
50
1
550406
125
240
2 608 607 830
C0a
50
1
550413
125
320
2 608 607 831
C0a
50
1
550420
125
400
2 608 607 832
C0a
50
1
550437
125
40
2 608 605 067
C1a
5
5
158848
125
60
2 608 605 068
C1a
5
5
158855
125
80
2 608 605 069
C1a
5
5
158862
125
100
2 608 605 070
C1a
5
5
158879
125
120
2 608 605 071
C1a
5
5
158886
125
180
2 608 605 072
C1a
5
5
158893
125
240
2 608 605 073
C1a
5
5
158909
125
320
2 608 605 074
C1a
5
5
158916
125
400
2 608 605 075
C1a
5
5
158923
5-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
404 | Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
6
5
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
Zá
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Wood, Ø 125 mm, 8 otvorov
Informácie o objednávaní
6-kusové balenie
125
60
120
240
2 608 605 084
C1a
159012
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Wood, Ø 125 mm, 9 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Festo/Festool, Protool
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
9 otvorov
50-kusové balenie
125
40
2 608 607 860
C0a
50
1
551335
125
60
2 608 607 861
C0a
50
1
551342
125
80
2 608 607 862
C0a
50
1
551359
125
100
2 608 607 863
C0a
50
1
551366
125
120
2 608 607 864
C0a
50
1
551373
125
180
2 608 607 865
C0a
50
1
551380
125
240
2 608 607 866
C0a
50
1
551397
125
320
2 608 607 867
C0a
50
1
551403
125
400
2 608 607 868
C0a
50
1
551410
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Wood, Ø 150 mm, 6 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi,
Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Stayer, Wegoma
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
6 otvorov
50-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
150
40
2 608 607 833
C0a
50
1
550444
150
60
2 608 607 834
C0a
50
1
550451
150
80
2 608 607 835
C0a
50
1
550468
150
100
2 608 607 836
C0a
50
1
550475
150
120
2 608 607 837
C0a
50
1
550482
150
180
2 608 607 838
C0a
50
1
550499
150
240
2 608 607 839
C0a
50
1
550505
150
320
2 608 607 840
C0a
50
1
551137
150
400
2 608 607 841
C0a
50
1
551144
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky | 405
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 605 085
C1a
5
5
159029
60
2 608 605 086
C1a
5
5
159036
150
80
2 608 605 087
C1a
5
5
159043
150
100
2 608 605 088
C1a
5
5
159050
150
120
2 608 605 089
C1a
5
5
159067
150
180
2 608 605 090
C1a
5
5
159074
150
240
2 608 605 091
C1a
5
5
159081
150
320
2 608 605 092
C1a
5
5
159098
150
400
2 608 605 093
C1a
5
5
159104
150
60
120
240
2 608 605 102
C1a
6
5
159203
Sp
ôs
40
150
Vlastnosti výrobku
Ob
150
Zr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
ť
nit
os
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Wood, Ø 150 mm, 6 otvorov
Informácie o objednávaní
5-kusové balenie
6-kusové balenie
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Wood, Ø 150 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky AEG, Casals, Fein, Makita
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
8 otvorov
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
50-kusové balenie
150
40
2 608 607 842
C0a
50
1
551151
150
60
2 608 607 843
C0a
50
1
551168
150
80
2 608 607 844
C0a
50
1
551175
150
100
2 608 607 845
C0a
50
1
551182
150
120
2 608 607 846
C0a
50
1
551199
150
180
2 608 607 847
C0a
50
1
551205
150
240
2 608 607 848
C0a
50
1
551212
150
320
2 608 607 849
C0a
50
1
551229
150
400
2 608 607 850
C0a
50
1
551236
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
406 | Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Wood, Ø 150 mm, 9 otvorov
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
9 otvorov
Zr
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Festo/Festool, Protool
Informácie o objednávaní
50-kusové balenie
150
40
2 608 607 851
C0a
50
1
551243
150
60
2 608 607 852
C0a
50
1
551250
150
80
2 608 607 853
C0a
50
1
551267
150
100
2 608 607 854
C0a
50
1
551274
150
120
2 608 607 855
C0a
50
1
551281
150
180
2 608 607 856
C0a
50
1
551298
150
240
2 608 607 857
C0a
50
1
551304
150
320
2 608 607 858
C0a
50
1
551311
150
400
2 608 607 859
C0a
50
1
551328
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Wood, Ø 150 mm, 16 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky AEG, Atlas Copco, Fein, Holz-Her
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
16 otvorov
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
50-kusové balenie
150
40
2 608 607 869
C0a
50
1
551427
150
60
2 608 607 870
C0a
50
1
551434
150
80
2 608 607 871
C0a
50
1
551441
150
100
2 608 607 872
C0a
50
1
551458
150
120
2 608 607 873
C0a
50
1
551465
150
180
2 608 607 874
C0a
50
1
551472
150
240
2 608 607 875
C0a
50
1
551489
150
320
2 608 607 876
C0a
50
1
551496
150
400
2 608 607 877
C0a
50
1
551502
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky | 407
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Wood, Ø 150 mm, 17 otvorov
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
17 otvorov
nit
os
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Festo/Festool, Protool
Informácie o objednávaní
50-kusové balenie
150
40
2 608 608 245
C0a
50
1
590662
150
60
2 608 608 246
C0a
50
1
590679
150
80
2 608 608 247
C0a
50
1
590686
150
100
2 608 608 248
C0a
50
1
590693
150
120
2 608 608 249
C0a
50
1
590709
150
180
2 608 608 250
C0a
50
1
590839
150
240
2 608 608 251
C0a
50
1
590716
150
320
2 608 608 252
C0a
50
1
590723
150
400
2 608 608 253
C0a
50
1
590730
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Expert for Wood, Ø 115 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer
DIRECT FORCE
5-kusové balenie
Velkronové upínanie,
8 otvorov
115
40
2 608 605 103
C1a
5
5
159210
115
60
2 608 605 104
C1a
5
5
159227
115
80
2 608 605 105
C1a
5
5
159234
115
120
2 608 605 106
C1a
5
5
159241
115
180
2 608 607 246
C1a
5
5
247832
115
240
2 608 605 657
C1a
5
5
171410
115
60
120
240
2 608 605 107
C1a
6
5
159258
6-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
408 | Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Expert for Wood, Ø 125 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, Elu,
Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
40
2 608 605 640
C1a
5
5
171243
125
60
2 608 605 641
C1a
5
5
171250
125
80
2 608 605 642
C1a
5
5
171267
125
120
2 608 605 643
C1a
5
5
171274
125
180
2 608 605 644
C1a
5
5
171281
125
240
2 608 605 645
C1a
5
5
171298
125
60
120
240
2 608 605 112
C1a
6
5
159302
Sp
ôs
125
Vlastnosti výrobku
Ob
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
ť
8 otvorov
Zr
Velkronové upínanie,
nit
os
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
DIRECT FORCE
Informácie o objednávaní
5-kusové balenie
6-kusové balenie
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Expert for Wood, Ø 150 mm, 6 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi,
Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
5-kusové balenie
6 otvorov
150
40
2 608 605 716
C1a
5
5
172004
150
60
2 608 605 717
C1a
5
5
172011
150
80
2 608 605 718
C1a
5
5
172028
150
120
2 608 605 720
C1a
5
5
172042
150
180
2 608 605 721
C1a
5
5
172059
150
240
2 608 605 722
C1a
5
5
172066
150
60
120
240
2 608 607 247
C1a
6
5
247849
6-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky | 409
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Expert for Wood, Ø 150 mm, 16 otvorov
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
40
2 608 605 537
C1a
5
5
170215
150
60
2 608 605 538
C1a
5
5
170222
150
80
2 608 605 539
C1a
5
5
170239
150
120
2 608 605 540
C1a
5
5
170246
150
240
2 608 605 541
C1a
5
5
170253
150
60
120
240
2 608 605 459
C1a
6
5
162791
Sp
ôs
150
Vlastnosti výrobku
Ob
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
ť
16 otvorov
Zr
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
nit
os
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky AEG, Atlas Copco, Fein, Holz-Her
Informácie o objednávaní
5-kusové balenie
6-kusové balenie
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Stone, Ø 115 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie extrémne tvrdých materiálov ako je kameň, sklo, plexisklo,
autolak alebo vypaľovací lak
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
8 otvorov
5-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
115
80
2 608 605 558
C1a
5
5
170420
115
120
2 608 605 559
C1a
5
5
170437
115
180
2 608 605 560
C1a
5
5
170444
115
240
2 608 605 561
C1a
5
5
170451
115
400
2 608 605 562
C1a
5
5
170468
115
600
2 608 605 113
C1a
5
5
159319
115
1200
2 608 605 114
C1a
5
5
159326
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
410 | Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Stone, Ø 125 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie extrémne tvrdých materiálov ako je kameň, sklo, plexisklo,
autolak alebo vypaľovací lak
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt, Elu,
Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
8 otvorov
nit
os
Velkronové upínanie,
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
DIRECT FORCE
Informácie o objednávaní
50-kusové balenie
125
80
2 608 608 020
C0a
50
1
552523
125
100
2 608 608 021
C0a
50
1
552530
125
120
2 608 608 022
C0a
50
1
552547
125
180
2 608 608 023
C0a
50
1
552554
125
240
2 608 608 024
C0a
50
1
552561
125
320
2 608 608 025
C0a
50
1
552578
125
400
2 608 608 026
C0a
50
1
552585
125
600
2 608 608 027
C0a
50
1
552592
125
1200
2 608 608 028
C0a
50
1
552608
125
80
2 608 605 115
C1a
5
5
159333
125
100
2 608 605 116
C1a
5
5
159340
125
120
2 608 605 117
C1a
5
5
159357
125
180
2 608 605 118
C1a
5
5
159364
125
240
2 608 605 119
C1a
5
5
159371
125
320
2 608 605 120
C1a
5
5
159388
125
400
2 608 605 121
C1a
5
5
159395
125
600
2 608 605 122
C1a
5
5
159401
125
1200
2 608 605 123
C1a
5
5
159418
5-kusové balenie
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Stone, Ø 125 mm, 9 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie extrémne tvrdých materiálov ako je kameň, sklo, plexisklo,
autolak alebo vypaľovací lak
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Festo/Festool, Protool
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
9 otvorov
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
50-kusové balenie
125
80
2 608 608 038
C0a
50
1
552707
125
100
2 608 608 039
C0a
50
1
552714
125
120
2 608 608 040
C0a
50
1
552721
125
180
2 608 608 041
C0a
50
1
552738
125
240
2 608 608 042
C0a
50
1
552745
125
320
2 608 608 043
C0a
50
1
552752
125
400
2 608 608 044
C0a
50
1
552769
125
600
2 608 608 045
C0a
50
1
552776
125
1200
2 608 608 046
C0a
50
1
552783
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky | 411
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Stone, Ø 150 mm, 6 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie extrémne tvrdých materiálov ako je kameň, sklo, plexisklo,
autolak alebo vypaľovací lak
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi,
Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
6 otvorov
nit
os
Velkronové upínanie,
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
DIRECT FORCE
Informácie o objednávaní
50-kusové balenie
150
80
2 608 608 029
C0a
50
1
552615
150
100
2 608 608 030
C0a
50
1
552622
150
120
2 608 608 031
C0a
50
1
552639
150
180
2 608 608 032
C0a
50
1
552646
150
240
2 608 608 033
C0a
50
1
552653
150
320
2 608 608 034
C0a
50
1
552660
150
400
2 608 608 035
C0a
50
1
552677
150
600
2 608 608 036
C0a
50
1
552684
150
1200
2 608 608 037
C0a
50
1
552691
150
80
2 608 605 124
C1a
5
5
159425
150
100
2 608 605 125
C1a
5
5
159432
150
120
2 608 605 126
C1a
5
5
159449
150
180
2 608 605 127
C1a
5
5
159456
150
240
2 608 605 128
C1a
5
5
159463
150
320
2 608 605 129
C1a
5
5
159470
150
400
2 608 605 130
C1a
5
5
159487
150
600
2 608 605 131
C1a
5
5
159494
150
1200
2 608 605 132
C1a
5
5
159500
5-kusové balenie
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Stone, Ø 150 mm, 9 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie extrémne tvrdých materiálov ako je kameň, sklo, plexisklo,
autolak alebo vypaľovací lak
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Festo/Festool, Protool
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
9 otvorov
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
50-kusové balenie
150
80
2 608 608 047
C0a
50
1
552790
150
100
2 608 608 048
C0a
50
1
552806
150
120
2 608 608 049
C0a
50
1
552813
150
180
2 608 608 050
C0a
50
1
552820
150
240
2 608 608 051
C0a
50
1
552837
150
320
2 608 608 052
C0a
50
1
552844
150
400
2 608 608 053
C0a
50
1
552851
150
600
2 608 608 054
C0a
50
1
552868
150
1200
2 608 608 055
C0a
50
1
552875
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
412 | Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre excentrické brúsky, Best for Stone, Ø 150 mm, 17 otvorov
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
17 otvorov
nit
os
Velkronové upínanie,
Zr
DIRECT FORCE
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Ź Hodia sa na brúsenie extrémne tvrdých materiálov ako je kameň, sklo, plexisklo,
autolak alebo vypaľovací lak
Ź Hodia sa pre excentrické brúsky Festo/Festool, Protool
Informácie o objednávaní
50-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
150
80
2 608 608 254
C0a
50
1
590747
150
100
2 608 608 255
C0a
50
1
590754
150
120
2 608 608 256
C0a
50
1
590761
150
180
2 608 608 257
C0a
50
1
590778
150
240
2 608 608 258
C0a
50
1
590785
150
320
2 608 608 259
C0a
50
1
590792
150
400
2 608 608 260
C0a
50
1
590808
150
600
2 608 608 261
C0a
50
1
590815
150
1200
2 608 608 262
C0a
50
1
590822
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky | 413
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo na leštenie
pre excentrické brúsky
Ź Príslušenstvo na leštenie, čistenie alebo
štruktúrovanie povrchov
Ź Všetky časti so systémom velkronového
upínania
Leštiace filce pre excentrické brúsky
Velkronové
Ź Hodia sa na predleštenie silne znečistených alebo poškriabaných povrchov
Ź Na používanie s politúrou alebo brúsnou pastou na rovných plochách
Ź Hodia sa pre všetky typy náradia bežných značiek
¹
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ale
Zá
128
2 608 613 009
C1d
1
1
032780
mäkký
128
2 608 612 006
C1d
5
1
077101
tvrdý
128
2 608 612 005
C1d
5
1
077088
mäkký
160
3 608 604 001
C1d
2
1
018784
tvrdý
160
3 608 604 000
C1d
2
1
018777
Vlastnosti výrobku
Sp
mäkký
Pr
Ob
sa
sie
hb
ba
ob
ôs
lko
vé
b
nia
ia
len
cie
ná
va
jed
Ob
ale
nie
lo
čís
me
rie
ýp
ov
n
ac
St
up
eň
tvr
do
sti
rm
m
upínanie
Informácie o objednávaní
Leštiace špongie pre excentrické brúsky
Velkronové
Ź Hodia sa na leštenie do vysokého lesku ľahko znečistených, poškriabaných alebo
predleštených povrchov
Ź Na používanie s politúrou alebo na rozotieranie prostriedkov na zušľachťovanie povrchov
na klenutých a rovných plochách
Ź Hodia sa pre všetky typy náradia bežných značiek
¹
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ale
lko
vé
b
nia
ale
sie
Zá
C1d
1
1
014854
3 608 613 000
C1d
1
1
018753
Sp
Ob
sa
hb
bb
ôs
o
ná
va
jed
Ob
ale
cie
nia
čís
me
rie
ýp
ov
n
ac
2 608 613 005
160
Pr
130
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
nie
lo
rm
m
upínanie
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
414 | Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Návleky z jahňaciny pre excentrické brúsky
Velkronové
Ź Hodia sa na konečnú úpravu povrchov po leštení, ako aj na odstraňovanie zaschnutých
zvyškov leštiaceho prostriedku
Ź Na používanie nasucho na klenutých a rovných plochách
Ź Umožňuje dosiahnutie požadovaného vysokého lesku
Ź Hodia sa pre všetky typy náradia bežných značiek
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
Zá
C1a
1
1
014786
3 608 610 000
C1a
2
1
018746
200
2 607 001 125
P1d
2
1
039093
Pr
Sp
ôs
2 608 610 001
160
Vlastnosti výrobku
Ob
130
ac
Ob
sa
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
cie
ob
ná
va
jed
hb
ale
nia
čís
me
rie
ýp
ov
n
ba
len
ia
lo
rm
m
upínanie
Informácie o objednávaní
Leštiaci návlek z jahňaciny
Leštiaci návlek z jahňaciny a adaptér
Adaptéry pre excentrické brúsky
Velkronové
upínanie
Ź Vhodné ako prídavná medzipodložka na mimoriadne mäkkú prácu
Ź Ideálne na výbrus alebo leštenie kontúr a vypuklých plôch
Adaptér, bez perforácie
115
2 608 601 008
125
150
C1c
1
1
032735
2 608 601 126
C1c
1
1
220712
2 608 601 127
C1d
1
1
220729
Adaptér, s perforáciou
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky | 415
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsna plsť pre excentrické brúsky
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
100
hrubý
2 608 604 055
C1d
1
1
032759
128
100
hrubý
2 608 604 522
P0f
5
1
077125
150
100
hrubý
2 608 604 452
C1d
1
1
064453
150
100
hrubý
3 608 604 023
P0f
5
1
018678
Sp
ôs
128
Vlastnosti výrobku
Ob
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
St
up
eň
tvr
do
sti
nit
os
ť
lo
Ź Hodí sa na štruktúrovanie (rustikálny vzhľad) dreva, na odhrdzovanie kovov, ako aj na
výbrus (matovanie) lakov
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
upínanie
Zr
Velkronové
Informácie o objednávaní
Brúsna plsť
Stupeň tvrdosti hrubý, korund
Brúsna plsť
Stupeň tvrdosti stredný, korund
128
280
stredná
2 608 604 056
C1d
1
1
032766
128
280
stredná
2 608 604 523
P0f
5
1
077132
150
280
stredná
2 608 604 453
C1d
1
1
064460
150
280
stredná
3 608 604 024
P0f
5
1
018685
Brúsna plsť
Stupeň tvrdosti jemný, karbid kremíka (SiC), bez velúrovej vrstvy, samopriľnavý
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
128
800
jemné
2 608 604 057
C1d
1
1
032773
128
800
jemné
2 608 604 524
P0f
5
1
077149
150
800
jemné
2 608 604 454
C1d
1
1
064477
150
800
jemné
3 608 604 025
P0f
5
1
018692
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
416 | Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo pre
excentrické brúsky Bosch
Ź Brúsne taniere na rozšírenie alebo ako náhradný
tanier pre excentrické brúsky
Ź Pagodovitá geometria okraja taniera zaručuje
menšiu tuhosť v okrajových oblastiach a lepšie
brúsenie zaoblení a hrán
Ź Perfektný vzhľad výbrusu plochy vďaka prispôsobivej penovej vrstve
Brúsne taniere pre excentrické brúsky Bosch
¹
Ź Tvrdé brúsne taniere (modré) na hrubé brúsenie s veľkým úberom a nižšou
kvalitou povrchu
Ź Na obrusovanie farieb, vrstvy tmelu, sadry a neupravených prírodných drevín
na rovných plochách
Ź Vysoká pevnosť na hranách – ideálne na úzke hrany
Ź Stredné tvrdé brúsne taniere (čierne) na štandardné brúsenie a hrubé brúsenie
Ź Mäkké brúsne taniere (šedé) na štandardné brúsenie
Ź Dobrý úber a dobrá kvalita povrchu – univerzálne využitie
Ź Veľmi mäkké brúsne taniere (šedé) na jemný výbrus a na brúsenie oblúkov
a tvarovaných častí
Ź Najvyššia kvalita povrchu pri nízkom úbere. Na medzivýbrus a konečný výbrus
lakov pri výrobe nábytku, lakovaní, montáži kuchýň, opracúvaní Corianu
Vlastnosti výrobku
ale
ia
ia
sie
Zá
Ob
sa
h
ba
lko
vé
b
len
len
ba
cie
ôs
ob
Sp
Ob
jed
ná
va
mm
er
iem
Vy
modré – tvrdé
Pr
ho
tov
en
ie
čís
nie
lo
upínanie
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
Velkronové
Informácie o objednávaní
Brúsny tanier
Hodí sa pre Bosch GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional
čierne – stredne tvrdé
veľmi mäkký
125
2 608 601 117
C1c
1
1
219488
mäkký
125
2 608 601 118
C1c
1
1
219495
tvrdý
125
2 608 601 119
C1c
1
1
219501
Brúsny tanier
Hodí sa pre Bosch GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional
veľmi mäkký
150
2 608 601 114
C1c
1
1
219457
mäkký
150
2 608 601 115
C1c
1
1
219464
tvrdý
150
2 608 601 116
C1c
1
1
219471
šedé – mäkké/veľmi
mäkké
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky | 417
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
hb
ale
nia
Ob
sa
čís
cie
ob
Sp
ôs
Pr
Ob
iem
jed
er
ná
va
mm
ie
ho
tov
en
Vy
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Brúsne taniere pre excentrické brúsky Bosch
1
1
375214
Informácie o objednávaní
Brúsny tanier
Hodí sa pre Bosch GEX 150 Turbo Professional
mäkký
modré – tvrdé
150
2 608 601 185
C1c
Brúsny tanier
Hodí sa pre Bosch PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE
mäkký
125
2 608 601 063
C1c
1
1
077460
stredne tvrdé
125
2 608 601 062
C1c
1
1
077453
tvrdý
125
2 608 601 061
C1c
1
1
077446
čierne – stredne tvrdé
Brúsny tanier
Hodí sa pre Bosch GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE
šedé – mäkké/veľmi
mäkký
150
2 608 601 051
C1c
1
1
063074
stredne tvrdé
150
2 608 601 052
C1c
1
1
063081
tvrdý
150
2 608 601 053
C1c
1
1
063098
mäkké
Brúsny tanier
Hodí sa pre GEX 125-1 AE Professional
veľmi mäkký
125
2 608 000 351
C1c
1
1
465489
stredne tvrdé
125
2 608 000 349
C1c
1
1
454957
tvrdý
125
2 608 000 352
C1c
1
1
465496
3 608 601 006
C1c
1
1
018616
C1c
1
1
019125
C1c
1
1
294751
Brúsny tanier
Hodí sa pre GEX 150 ACE Professional
stredne tvrdé
150
Hnací kotúč
Hodí sa pre Bosch GEX 150 ACE Professional
-
150
3 607 031 211
Brúsny tanier
Hodí sa pre GEX 270 A; GEX 270 AE Professional
stredne tvrdé
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
125
2 608 601 173
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
418 | Brúsenie a leštenie | Excentrické brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
115
2 608 601 066
C1c
1
1
079174
115
2 608 601 065
C1c
1
1
079181
tvrdý
115
2 608 601 064
C1c
1
1
079198
125
2 608 601 175
C1c
1
1
329217
2 608 601 169
C1c
1
1
260459
2 608 601 179
C1c
1
1
331944
Ob
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
mäkký
stredne tvrdé
Vy
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
iem
jed
er
ná
va
mm
ie
ho
tov
en
ba
len
ia
lo
Brúsne taniere pre excentrické brúsky Bosch
Informácie o objednávaní
Brúsny tanier
Hodí sa pre Bosch PEX 115
Brúsny tanier
Hodí sa pre Bosch PEX 220 A
stredne tvrdé
Brúsne taniere so skrutkami a inbusovým kľúčom
Hodia sa pre Bosch PEX 270 A; PEX 270 AE
stredne tvrdé
125
Brúsny tanier
Hodí sa pre Bosch PEX 15; PEX 420 AE
stredne tvrdé
150
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
sie
l
Zá
Ob
sa
h
ba
ko
vé
b
len
len
Sp
ôs
ob
ba
cie
ná
va
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
ia
ia
čís
nie
lo
¹
Prídavná rukoväť pre excentrické brúsky
Informácie o objednávaní
Prídavná rukoväť
Hodí sa pre GEX 125; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A;
GSS 280 AE Professional; PEX 11
2 602 026 070
P0b
1
1
113816
2 602 026 046
P0b
1
1
014847
Prídavná rukoväť
Hodí sa pre Bosch PEX 115
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Delta-brúsky | 419
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy
pre trojuholníkovú brúsku
Ź Výkonné brúsne listy vo vyhotoveniach Best for Paint,
Best for Wood, Best for Stone, Expert for Wood
Ź Na brúsenie v rohoch a na plochách s farbou, lakom,
drevom, kameňom a autolakom
Ź S velkronovou vrstvou na rýchlu výmenu brúsnych listov
a odsávacími otvormi na interné odsávanie prachu
Ź Brúsne listy pre náradie všetkých bežných značiek
a priemerov
Brúsne listy pre trojuholníkové brúsky, Best for Paint, 93 mm, 6 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku alebo tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre delta-brúsky Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
DIRECT FORCE
¹
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
Zá
hb
sa
Ob
sie
ale
ale
nia
nia
lko
vé
ba
le
nie
lo
čís
bb
ôs
o
Ob
Sp
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
6 otvorov
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Velkronové upínanie,
Informácie o objednávaní
50-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
93
40
2 608 608 056
C0a
50
1
552882
93
60
2 608 608 057
C0a
50
1
552899
93
80
2 608 608 058
C0a
50
1
552905
93
100
2 608 608 059
C0a
50
1
552912
93
120
2 608 608 060
C0a
50
1
552929
93
180
2 608 608 061
C0a
50
1
552936
93
240
2 608 608 062
C0a
50
1
552943
93
320
2 608 608 063
C0a
50
1
552950
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
420 | Brúsenie a leštenie | Delta-brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre trojuholníkové brúsky, Best for Paint, 93 mm, 6 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku alebo tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre delta-brúsky Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
Ź Best for Paint dostupný od februára/marca 2011
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 605 133
C1a
5
5
159517
60
2 608 605 134
C1a
5
5
159524
93
80
2 608 605 135
C1a
5
5
159531
93
100
2 608 605 136
C1a
5
5
159548
93
120
2 608 605 137
C1a
5
5
159555
93
180
2 608 605 138
C1a
5
5
159562
93
240
2 608 605 139
C1a
5
5
159579
93
320
2 608 606 693
C1a
5
5
179584
93
60
120
240
2 608 605 147
C1a
6
5
159654
Sp
ôs
40
93
Vlastnosti výrobku
Ob
93
Zr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
ť
nit
os
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
6 otvorov
Informácie o objednávaní
5-kusové balenie
6-kusové balenie
Brúsne listy pre trojuholníkové brúsky, Best for Paint, 95 mm, 6 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku alebo tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre delta-brúsky Festo/Festool
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
6 otvorov
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
50-kusové balenie
95
40
2 608 608 064
C0a
50
1
552967
95
60
2 608 608 065
C0a
50
1
552974
95
80
2 608 608 066
C0a
50
1
552981
95
100
2 608 608 067
C0a
50
1
552998
95
120
2 608 608 068
C0a
50
1
553001
95
180
2 608 608 069
C0a
50
1
553018
95
240
2 608 608 070
C0a
50
1
553025
95
320
2 608 608 071
C0a
50
1
553032
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Delta-brúsky | 421
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre trojuholníkové brúsky, Best for Paint, 100x150 mm, 7 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku alebo tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre delta-brúsky Festo/Festool
DIRECT FORCE
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
7 otvorov
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Velkronové upínanie,
Informácie o objednávaní
50-kusové balenie
100x150
40
2 608 608 072
C0a
50
1
553049
100x150
60
2 608 608 073
C0a
50
1
553056
100x150
80
2 608 608 074
C0a
50
1
553063
100x150
100
2 608 608 075
C0a
50
1
553070
100x150
120
2 608 608 076
C0a
50
1
553087
100x150
180
2 608 608 077
C0a
50
1
553094
100x150
240
2 608 608 078
C0a
50
1
553100
Brúsne listy pre trojuholníkové brúsky, Best for Wood, 93 mm, 6 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre delta-brúsky Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
6 otvorov
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
50-kusové balenie
93
40
2 608 607 878
C0a
50
1
551519
93
60
2 608 607 879
C0a
50
1
551526
93
80
2 608 607 880
C0a
50
1
551533
93
100
2 608 607 881
C0a
50
1
551540
93
120
2 608 607 882
C0a
50
1
551557
93
180
2 608 607 883
C0a
50
1
551564
93
240
2 608 607 884
C0a
50
1
551571
93
320
2 608 607 885
C0a
50
1
551588
93
400
2 608 607 886
C0a
50
1
551595
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
422 | Brúsenie a leštenie | Delta-brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre trojuholníkové brúsky, Best for Wood, 93 mm, 6 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre delta-brúsky Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
Ź Best for Wood dostupný od februára/marca 2011
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
40
2 608 605 148
C1a
5
5
159661
93
60
2 608 605 149
C1a
5
5
159678
93
80
2 608 605 150
C1a
5
5
159685
93
100
2 608 605 151
C1a
5
5
159692
93
120
2 608 605 152
C1a
5
5
159708
93
180
2 608 605 153
C1a
5
5
159715
93
240
2 608 605 154
C1a
5
5
159722
93
320
2 608 605 155
C1a
5
5
159739
93
400
2 608 605 156
C1a
5
5
159746
93
60
120
240
2 608 605 165
C1a
6
5
159838
Sp
ôs
93
Vlastnosti výrobku
Ob
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
ť
6 otvorov
Zr
Velkronové upínanie,
nit
os
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
DIRECT FORCE
Informácie o objednávaní
5-kusové balenie
6-kusové balenie
Brúsne listy pre trojuholníkové brúsky, Best for Wood, 95 mm, 6 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre delta-brúsky Festo/Festool
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
6 otvorov
50-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
95
40
2 608 607 895
C0a
50
1
550567
95
60
2 608 607 896
C0a
50
1
550574
95
80
2 608 607 897
C0a
50
1
550581
95
100
2 608 607 898
C0a
50
1
550598
95
120
2 608 607 899
C0a
50
1
550604
95
180
2 608 607 900
C0a
50
1
550611
95
240
2 608 607 901
C0a
50
1
550628
95
320
2 608 607 902
C0a
50
1
550635
95
400
2 608 607 903
C0a
50
1
550642
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Delta-brúsky | 423
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre trojuholníkové brúsky, Best for Wood, 100x150 mm, 7 otvorov
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
jed
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
Ob
7 otvorov
ť
Velkronové upínanie,
nit
os
DIRECT FORCE
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre delta-brúsky Festo/Festool
Informácie o objednávaní
50-kusové balenie
100x150
40
2 608 607 887
C0a
50
1
551601
100x150
60
2 608 607 888
C0a
50
1
551618
100x150
80
2 608 607 889
C0a
50
1
551625
100x150
100
2 608 607 890
C0a
50
1
550512
100x150
120
2 608 607 891
C0a
50
1
550529
100x150
180
2 608 607 892
C0a
50
1
550536
100x150
240
2 608 607 893
C0a
50
1
550543
100x150
320
2 608 607 894
C0a
50
1
550550
Brúsne listy pre trojuholníkové brúsky, Expert for Wood, 93 mm, 6 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva a materiálov z dreva
Ź Hodia sa pre delta-brúsky Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
Ź Expert for Wood dostupný od februára/marca 2011
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
5-kusové balenie
6 otvorov
93
40
2 608 605 599
C1a
5
5
170833
93
60
2 608 605 600
C1a
5
5
170840
93
80
2 608 605 601
C1a
5
5
170857
93
120
2 608 605 602
C1a
5
5
170864
93
180
2 608 605 603
C1a
5
5
170871
93
240
2 608 605 604
C1a
5
5
170888
93
60
120
240
2 608 605 191
C1a
6
5
160094
6-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
424 | Brúsenie a leštenie | Delta-brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre trojuholníkové brúsky, Expert for Wood, 82 mm
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva a materiálov z dreva
Ź Hodia sa pre delta-brúsky Fein
Ź Expert for Wood dostupný od februára/marca 2011
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 605 172
C1a
5
5
159906
60
2 608 605 173
C1a
5
5
159913
82
80
2 608 605 174
C1a
5
5
159920
82
120
2 608 605 175
C1a
5
5
159937
82
180
2 608 605 573
C1a
5
5
170574
82
240
2 608 605 574
C1a
5
5
170581
82
60
120
240
2 608 605 176
C1a
6
5
159944
Sp
ôs
40
82
Vlastnosti výrobku
Ob
82
Zr
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
ť
nit
os
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
lo
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie
Informácie o objednávaní
5-kusové balenie
6-kusové balenie
Brúsne listy pre trojuholníkové brúsky, Expert for Wood, 105 mm, 6 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva a materiálov z dreva
Ź Hodia sa pre delta-brúsky AEG, Kress
Ź Expert for Wood dostupný od februára/marca 2011
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
6 otvorov
5-kusové balenie
105
40
2 608 605 177
C1a
5
5
159951
105
60
2 608 605 178
C1a
5
5
159968
105
80
2 608 605 179
C1a
5
5
159975
105
120
2 608 605 180
C1a
5
5
159982
105
180
2 608 605 575
C1a
5
5
170598
105
240
2 608 605 576
C1a
5
5
170604
105
60
120
240
2 608 605 181
C1a
6
5
159999
6-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Delta-brúsky | 425
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre trojuholníkové brúsky, Expert for Wood, 32 mm
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva a materiálov z dreva
Ź Hodia sa pre delta-brúsky Bosch, Skil
Ź Expert for Wood dostupný od februára/marca 2011
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
40
2 608 605 166
C1a
5
5
159845
32
60
2 608 605 167
C1a
5
5
159852
32
80
2 608 605 168
C1a
5
5
159869
32
120
2 608 605 169
C1a
5
5
159876
32
240
2 608 605 170
C1a
5
5
159883
32
60
120
240
2 608 605 171
C1a
6
5
159890
Sp
ôs
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
32
Vlastnosti výrobku
Ob
neperforovaný
ť
brúsny jazyk,
Zr
upínanie,
nit
os
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
DIRECT FORCE
Velkronové
Informácie o objednávaní
5-kusové balenie
6-kusové balenie
Brúsne listy pre trojuholníkové brúsky, Best for Stone, 93 mm, 6 otvorov
Ź Hodia sa na hrubý až najjemnejší výbrus extrémne tvrdých materiálov ako kameň, sklo,
plexisklo, autolak alebo vypaľovací lak
Ź Hodia sa pre delta-brúsky Bosch, Casals, Makita, Metabo
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
6 otvorov
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
50-kusové balenie
93
80
2 608 608 079
C0a
50
1
553117
93
100
2 608 608 080
C0a
50
1
553124
93
120
2 608 608 081
C0a
50
1
553131
93
180
2 608 608 082
C0a
50
1
553148
93
240
2 608 608 083
C0a
50
1
553155
93
320
2 608 608 084
C0a
50
1
553162
93
400
2 608 608 085
C0a
50
1
553179
93
600
2 608 608 086
C0a
50
1
553186
93
1200
2 608 608 087
C0a
50
1
553193
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
426 | Brúsenie a leštenie | Delta-brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre trojuholníkové brúsky, Best for Stone, 93 mm, 6 otvorov
Ź Hodia sa na hrubý až najjemnejší výbrus extrémne tvrdých materiálov ako kameň, sklo,
plexisklo, autolak alebo vypaľovací lak
Ź Hodia sa pre delta-brúsky Bosch, Casals, Makita, Metabo
Ź Best for Stone dostupný od februára/marca 2011
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 605 192
C1a
5
5
160100
100
2 608 605 193
C1a
5
5
160117
93
120
2 608 605 194
C1a
5
5
160124
93
180
2 608 605 195
C1a
5
5
160131
93
240
2 608 605 196
C1a
5
5
160148
93
320
2 608 605 197
C1a
5
5
160155
93
400
2 608 605 198
C1a
5
5
160162
93
600
2 608 605 199
C1a
5
5
160179
93
1200
2 608 605 200
C1a
5
5
159180
Sp
ôs
80
93
Vlastnosti výrobku
Ob
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
ť
93
Zr
6 otvorov
nit
os
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
Informácie o objednávaní
5-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Delta-brúsky | 427
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo na leštenie
pre trojuholníkové brúsky
Plste pre delta-brúsku
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ale
Zá
100
stredná
2 608 604 494
C1d
1
5
070805
93
280
hrubý
2 608 604 495
C1d
1
5
070812
-
2 608 604 496
C1d
1
5
070829
Vlastnosti výrobku
Sp
93
Zr
Ob
sa
sie
hb
ba
ob
ôs
nia
len
ia
čís
cie
ná
va
jed
Ob
nit
os
ť
lo
lko
vé
ba
len
ie¹
Ź Hodia sa na štruktúrovanie (rustikálny vzhľad) dreva, na odhrdzovanie kovov a na výbrus
(matovanie) lakov
Ź Čistiaca plsť sa hodí na odstraňovanie nečistôt a usadenín bez zmeny povrchu obrobku
Pracuje bez brusiva – v mäkkých materiáloch môže zanechať mierne škrabance
Ź Hodia sa pre delta-brúsky Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
upínanie
St
up
eň
tvr
do
sti
Velkronové
Informácie o objednávaní
Plsť
Čistiaca plsť bez brusiva
93
bez zrna
Leštiaci filc pre trojuholníkové brúsky
Ź Hodí sa na predleštenie silne znečistených alebo poškriabaných povrchov – pri použití
politúry alebo brúsnej pasty na rovných plochách
Ź Hodí sa pre trojuholníkové brúsky Bosch, Casals, Makita, Metabo
Velkronové
¹
Zá
sie
hb
sa
Ob
1
5
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ale
lko
vé
b
nia
ale
ale
bb
ôs
o
Sp
jed
ná
va
cie
nia
čís
nie
lo
Vlastnosti výrobku
Ob
St
up
eň
tvr
do
sti
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
upínanie
Informácie o objednávaní
Leštiaci filc
93
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
tvrdý
2 608 613 016
C1d
070843
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
428 | Brúsenie a leštenie | Delta-brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo pre
trojuholníkové brúsky Bosch
Brúsna doska pre trojuholníkovú brúsku Bosch
Velkronové
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
Ob
sa
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
upínanie
Informácie o objednávaní
Brúsna doska
Hodí sa pre GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E
2 608 000 211
C1d
1
1
109505
2 608 000 149
C1d
1
1
076401
2 608 000 320
C1c
1
1
357227
C1c
1
1
332293
Brúsna doska
Hodí sa pre PDA 100; PDA 120 E
Brúsna doska
Hodí sa pre Bosch-PRIO; PSM 80 A
Brúsna doska
Hodí sa pre PSM 160 A; PSM 160 AE; PSM Ventaro 1400
2 608 601 181
Lamelové brúsne nadstavce pre trojuholníkové brúsky Bosch
Velkronové
Ź Hodia sa na brúsenie lamelových dverí okeníc
upínanie
Lamelový brúsny nadstavec
Hodí sa pre GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A;
PSM Ventaro 1400
2 608 000 200
C1d
1
1
109499
2 608 000 145
C1d
1
1
073127
Lamelový brúsny nadstavec
Hodí sa pre PDA 100; PDA 120 E
Náhradná velkronová tkanina pre lamelový brúsny nadstavec
Hodí sa pre GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A;
PSM Ventaro 140
2 601 099 044
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
C1d
2
1
076395
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Delta-brúsky | 429
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne jazyky pre trojuholníkové brúsky Bosch
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
2 601 099 074
C1c
2
1
110907
2 608 000 199
C1d
1
1
109482
2 608 000 198
C1d
1
1
109475
Sp
ôs
Zá
hb
ale
nia
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
Ob
sa
Vlastnosti výrobku
lo
Ź Hodia sa na brúsenie v úzkych priestoroch
Ź Hodia sa pre GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A;
PSM Ventaro 1400
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
upínanie
Ob
Velkronové
Informácie o objednávaní
Náhradná podložka so suchým zipsom pre brúsny jazyk
Brúsny jazyk, plochý
Brúsny jazyk, oválny
Adaptér pre trojuholníkové brúsky Bosch
Velkronové
upínanie
Ź Hodí sa na mimoriadne mäkké práce, ideálne na brúsenie kontúr a vypuklých plôch
Ź Hodí sa pre delta-brúsku GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180;
PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch-PRIO
Adaptér
93
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
2 608 601 137
C1c
1
1
223782
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
430 | Brúsenie a leštenie | Multibrúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy
pre multibrúsku
Ź Výkonné brúsne listy vo vyhotoveniach Best for
Paint, Expert for Wood
Ź Na brúsenie v rohoch a brúsenie plôch farieb,
lakov, dreva
Ź S velkronovou vrstvou na rýchlu výmenu brúsnych
listov a odsávacími otvormi na interné odsávanie
prachu
Brúsne listy pre multibrúsky, Best for Paint, 102x62, 93 mm, 11 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre multibrúsky Bosch, Skil
Ź Best for Paint dostupný od februára/marca 2011
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹
sie
Zá
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
lko
vé
b
len
ia
nia
ba
Ob
sa
h
ale
ôs
ob
b
ná
va
Sp
Ob
ale
nie
lo
čís
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
Ro
z
lis mer
tu
(
mmy) b
rú
sn
eh
o
11 otvorov
Informácie o objednávaní
102x62, 93
40
2 608 607 402
C1a
10
1
323239
102x62, 93
80
2 608 607 403
C1a
10
1
323246
102x62, 93
120
2 608 607 404
C1a
10
1
323253
102x62, 93
180
2 608 607 405
C1a
10
1
323260
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Multibrúsky | 431
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre multibrúsky, Expert for Wood, 102x62, 93 mm, 11 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva a materiálov z dreva
Ź Hodia sa pre multibrúsky Bosch, Skil
Ź Expert for Wood dostupný od februára/marca 2011
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
11 otvorov
Zr
Velkronové upínanie,
Ro
z
lis mer
tu
(
mmy) b
rú
sn
eh
o
DIRECT FORCE
Informácie o objednávaní
102x62, 93
40
2 608 607 407
C1a
10
1
323284
102x62, 93
80
2 608 607 408
C1a
10
1
323291
102x62, 93
120
2 608 607 409
C1a
10
1
323307
102x62, 93
180
2 608 607 410
C1a
10
1
323314
Brúsne listy pre multibrúsky, Expert for Wood, Best for Paint, 102x62, 93 mm, 11 otvorov
Ź Expert for Wood – hodia sa na brúsenie všetkých drevených trámov a drevených
materiálov (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
Ź Best for Paint – hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
Ź Hodia sa pre multibrúsky Bosch, Skil
Ź Expert for Wood, Best for Paint dostupné od februára/marca 2011
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
11 otvorov
102x62, 93
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
3x40
6x80
3x120
3x180
2x40
2x80
4x120
2x180
2 608 607 417
C1c
25
1
327695
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
432 | Brúsenie a leštenie | Multibrúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre multibrúsky, Expert for Wood, 100x170 mm
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva a materiálov z dreva
Ź Hodia sa pre multibrúsku Black & Decker
Ź Expert for Wood dostupný od februára/marca 2011
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
100x170
40
2 608 605 182
C1a
5
5
160001
100x170
60
2 608 605 183
C1a
5
5
160018
100x170
80
2 608 605 184
C1a
5
5
160025
100x170
120
2 608 605 185
C1a
5
5
160032
100x170
180
2 608 605 577
C1a
5
5
170611
100x170
240
2 608 605 578
C1a
5
5
170628
60
120
240
2 608 605 186
C1a
6
5
160049
Ob
Zr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
ba
len
ia
cie
jed
ob
ná
va
ť
nit
os
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
8 otvorov
lo
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
Informácie o objednávaní
5-kusové balenie
6-kusové balenie
100x170
Brúsne listy pre multibrúsky, Expert for Wood, 4 otvory
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva a materiálov z dreva
Ź Hodia sa pre multibrúsky Black & Decker
Ź Expert for Wood dostupný od februára/marca 2011
DIRECT FORCE
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
ko
vé
b
Zá
sie
l
ba
sa
h
Ob
Sp
ôs
ob
ba
len
len
cie
ná
va
Ob
jed
ť
nit
os
Zr
Vlastnosti výrobku
ia
ia
čís
nie
lo
4 otvorov
¹
Velkronové upínanie,
Informácie o objednávaní
5-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
40
2 608 607 428
C1a
5
5
337076
80
2 608 607 429
C1a
5
10
337083
120
2 608 607 430
C1a
5
10
337090
180
2 608 607 431
C1a
5
10
337106
2x80
2x120
2x180
2 608 607 432
C1a
6
10
337113
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Multibrúsky | 433
Príslušenstvo Bosch 11/12
Čistiaca plsť pre multibrúsky, 102x62, 93 mm
2
1
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
hb
ale
nia
Ob
sa
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
Ob
jed
ť
nit
os
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Ź Hodí sa pre multibrúsky Bosch, Skil
Ź Stredná až jemná kvalita
Ro
z
lis mer
tu
(
mmy) b
rú
sn
eh
o
upínanie
Zr
Velkronové
Informácie o objednávaní
2-dielna súprava čistiacich plstí
102x62, 93
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
stredný
jemný
2 608 607 419
C1c
327718
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
434 | Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy
pre vibračné brúsky
Ź Výkonné, dokonale prirezané brúsne listy vo
vyhotoveniach Best for Paint, Best for Wood,
Expert for Wood
Ź Na opracovávanie farby, laku a tmelu, drevených
materiálov, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek/panelov a kovu
Ź S velkronovou vrstvou na rýchlu výmenu brúsnych listov a bez velkronovej vrstvy na strmeňové
upínanie
Ź Neperforované alebo s odsávacími otvormi pre
interné odsávanie prachu
Ź Brúsne listy pre náradie všetkých bežných značiek
a priemerov
Brúsny list optimálny pre každý materiál
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Paint, 80x133 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
¹
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ko
vé
b
Zá
hb
sa
Ob
sie
l
ale
len
nia
ia
ale
nie
lo
čís
ba
ôs
ob
Ob
Sp
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
8 otvorov
Informácie o objednávaní
50-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
80x133
40
2 608 607 952
C0a
50
1
551632
80x133
60
2 608 607 953
C0a
50
1
551649
80x133
80
2 608 607 954
C0a
50
1
551656
80x133
100
2 608 607 955
C0a
50
1
551663
80x133
120
2 608 607 956
C0a
50
1
551670
80x133
180
2 608 607 957
C0a
50
1
551687
80x133
240
2 608 607 958
C0a
50
1
551694
80x133
320
2 608 607 959
C0a
50
1
551700
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky | 435
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Paint, 80x133 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia pre vibračné brúsky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
Ź Best for Paint dostupný od júna 2011
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
8 otvorov
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
80x133
40
2 608 607 220
C1a
10
5
247566
80x133
60
2 608 607 221
C1a
10
5
247580
80x133
80
2 608 607 222
C1a
10
5
247597
80x133
100
2 608 607 223
C1a
10
5
247603
80x133
120
2 608 607 224
C1a
10
5
247610
80x133
180
2 608 607 225
C1a
10
5
247627
80x133
240
2 608 607 226
C1a
10
5
247634
80x133
320
2 608 607 227
C1a
10
5
247641
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Paint, 93x180 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Festo/Festool
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
8 otvorov
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
50-kusové balenie
93x180
40
2 608 607 960
C0a
50
1
551717
93x180
60
2 608 607 961
C0a
50
1
551724
93x180
80
2 608 607 962
C0a
50
1
551731
93x180
100
2 608 607 963
C0a
50
1
551748
93x180
120
2 608 607 964
C0a
50
1
551755
93x180
180
2 608 607 965
C0a
50
1
551762
93x180
240
2 608 607 966
C0a
50
1
551779
93x180
320
2 608 607 967
C0a
50
1
551786
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
436 | Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Paint, 93x186 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool,
Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
8 otvorov
Informácie o objednávaní
50-kusové balenie
93x186
40
2 608 607 968
C0a
50
1
551793
93x186
60
2 608 607 969
C0a
50
1
551809
93x186
80
2 608 607 970
C0a
50
1
551816
93x186
100
2 608 607 971
C0a
50
1
551823
93x186
120
2 608 607 972
C0a
50
1
551830
93x186
180
2 608 607 973
C0a
50
1
551847
93x186
240
2 608 607 974
C0a
50
1
551854
93x186
320
2 608 607 975
C0a
50
1
551861
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Paint, 93x186 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool,
Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
Ź Best for Paint dostupný od júna 2011
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
8 otvorov
10-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
93x186
40
2 608 605 201
C1a
10
5
160186
93x186
60
2 608 605 202
C1a
10
5
160193
93x186
80
2 608 605 203
C1a
10
5
160209
93x186
100
2 608 606 695
C1a
10
5
179607
93x186
120
2 608 605 204
C1a
10
5
160216
93x186
180
2 608 605 205
C1a
10
5
160223
93x186
240
2 608 605 206
C1a
10
5
160230
93x186
320
2 608 605 671
C1a
10
5
171557
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky | 437
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Paint, 93x230 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Einhell,
Festo/Festool, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Best for Paint dostupný od júna 2011
Na strmeňové upínanie,
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
ba
len
ia
čís
jed
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
ť
nit
os
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
8 otvorov
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
93x230
40
2 608 605 207
C1a
10
5
160247
93x230
60
2 608 605 208
C1a
10
5
160254
93x230
80
2 608 605 209
C1a
10
5
160261
93x230
100
2 608 606 703
C1a
10
1
179683
93x230
120
2 608 605 210
C1a
10
5
160278
93x230
180
2 608 605 211
C1a
10
5
160285
93x230
240
2 608 605 212
C1a
10
5
160292
93x230
320
2 608 605 673
C1a
10
5
171571
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Paint, 93x230 mm
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre bežné vibračné brúsky
Ź Best for Paint dostupný od júna 2011
Na strmeňové upínanie,
neperforovaný
10-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
93x230
40
2 608 605 681
C1a
10
5
171656
93x230
60
2 608 605 682
C1a
10
5
171663
93x230
80
2 608 605 683
C1a
10
5
171670
93x230
100
2 608 606 704
C1a
10
5
179690
93x230
120
2 608 605 684
C1a
10
5
171687
93x230
180
2 608 605 685
C1a
10
5
171694
93x230
240
2 608 605 686
C1a
10
5
171700
93x230
320
2 608 605 687
C1a
10
5
171717
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
438 | Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Paint, 115x107 mm, 6 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch GSS 140 A Professional
Ź Best for Paint dostupný od júna 2011
DIRECT FORCE
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
6 otvorov
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Velkronové upínanie,
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
115x107
40
2 608 607 443
C1a
10
5
343732
115x107
60
2 608 607 444
C1a
10
5
343749
115x107
80
2 608 607 445
C1a
10
5
343756
115x107
120
2 608 607 446
C1a
10
5
343763
115x107
180
2 608 607 447
C1a
10
5
343770
115x107
240
2 608 607 448
C1a
10
5
343787
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Paint, 115x140 mm, 6 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch GSS 140 A Professional
Ź Best for Paint dostupný od júna 2011
Na strmeňové upínanie,
6 otvorov
10-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
115x140
40
2 608 607 449
C1a
10
5
343794
115x140
60
2 608 607 450
C1a
10
5
343800
115x140
80
2 608 607 451
C1a
10
5
343817
115x140
120
2 608 607 452
C1a
10
5
343824
115x140
180
2 608 607 453
C1a
10
5
343831
115x140
240
2 608 607 454
C1a
10
5
343848
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky | 439
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Paint, 115x230 mm, 14 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell, Elu,
Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
14 otvorov
Informácie o objednávaní
50-kusové balenie
115x230
40
2 608 607 976
C0a
50
1
551878
115x230
60
2 608 607 977
C0a
50
1
552134
115x230
80
2 608 607 978
C0a
50
1
552141
115x230
100
2 608 607 979
C0a
50
1
552158
115x230
120
2 608 607 980
C0a
50
1
552127
115x230
180
2 608 607 981
C0a
50
1
552165
115x230
240
2 608 607 982
C0a
50
1
552172
115x230
320
2 608 607 983
C0a
50
1
552189
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Paint, 115x230 mm, 14 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell, Elu,
Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Best for Paint dostupný od júna 2011
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
14 otvorov
10-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
115x230
40
2 608 605 213
C1a
10
5
160308
115x230
60
2 608 605 214
C1a
10
5
160315
115x230
80
2 608 605 215
C1a
10
5
160322
115x230
100
2 608 606 705
C1a
10
5
179706
115x230
120
2 608 605 216
C1a
10
5
160339
115x230
180
2 608 605 217
C1a
10
5
160346
115x230
240
2 608 605 218
C1a
10
5
160353
115x230
320
2 608 605 674
C1a
10
5
171588
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
440 | Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Paint, 115x280 mm, 14 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Elu,
Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil
Ź Best for Paint dostupný od júna 2011
Na strmeňové upínanie,
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
14 otvorov
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
115x280
40
2 608 605 840
C1a
10
5
173247
115x280
60
2 608 605 841
C1a
10
5
173254
115x280
80
2 608 605 842
C1a
10
5
173261
115x280
100
2 608 605 843
C1a
10
5
173278
115x280
120
2 608 605 844
C1a
10
5
173285
115x280
180
2 608 605 845
C1a
10
5
173292
115x280
240
2 608 605 846
C1a
10
5
173308
115x280
320
2 608 605 847
C1a
10
5
173315
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Wood, 80x133 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
8 otvorov
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
50-kusové balenie
80x133
40
2 608 607 904
C0a
50
1
550659
80x133
60
2 608 607 905
C0a
50
1
550666
80x133
80
2 608 607 906
C0a
50
1
550673
80x133
100
2 608 607 907
C0a
50
1
550680
80x133
120
2 608 607 908
C0a
50
1
550697
80x133
180
2 608 607 909
C0a
50
1
550703
80x133
240
2 608 607 910
C0a
50
1
550710
80x133
320
2 608 607 911
C0a
50
1
550727
80x133
400
2 608 607 912
C0a
50
1
550734
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky | 441
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Wood, 80x133 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
Ź Best for Wood dostupný od júna 2011
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
8 otvorov
Zr
Velkronové upínanie,
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
DIRECT FORCE
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
80x133
40
2 608 607 228
C1a
10
5
247658
80x133
60
2 608 607 229
C1a
10
5
247665
80x133
80
2 608 607 230
C1a
10
5
247672
80x133
100
2 608 607 231
C1a
10
5
247689
80x133
120
2 608 607 232
C1a
10
5
247696
80x133
180
2 608 607 233
C1a
10
5
247702
80x133
240
2 608 607 234
C1a
10
5
247719
80x133
320
2 608 607 235
C1a
10
5
247726
80x133
400
2 608 607 236
C1a
10
5
247733
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Wood, 93x180 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Festo/Festool
DIRECT FORCE
50-kusové balenie
Velkronové upínanie,
93x180
40
2 608 607 913
C0a
50
1
550741
8 otvorov
93x180
60
2 608 607 914
C0a
50
1
550758
93x180
80
2 608 607 915
C0a
50
1
550765
93x180
100
2 608 607 916
C0a
50
1
550772
93x180
120
2 608 607 917
C0a
50
1
550789
93x180
180
2 608 607 918
C0a
50
1
550796
93x180
240
2 608 607 919
C0a
50
1
550802
93x180
320
2 608 607 920
C0a
50
1
550819
93x180
400
2 608 607 921
C0a
50
1
550826
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
442 | Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Wood, 93x186 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool,
Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
8 otvorov
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
Informácie o objednávaní
50-kusové balenie
93x186
40
2 608 607 922
C0a
50
1
550833
93x186
60
2 608 607 923
C0a
50
1
550840
93x186
80
2 608 607 924
C0a
50
1
550857
93x186
100
2 608 607 925
C0a
50
1
550864
93x186
120
2 608 607 926
C0a
50
1
550871
93x186
180
2 608 607 927
C0a
50
1
550888
93x186
240
2 608 607 928
C0a
50
1
550895
93x186
320
2 608 607 929
C0a
50
1
550901
93x186
400
2 608 607 930
C0a
50
1
550918
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Wood, 93x186 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool,
Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
Ź Best for Wood dostupný od júna 2011
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
8 otvorov
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
10-kusové balenie
93x186
40
2 608 605 253
C1a
10
5
160704
93x186
60
2 608 605 254
C1a
10
5
160711
93x186
80
2 608 605 255
C1a
10
5
160728
93x186
100
2 608 606 706
C1a
10
5
179713
93x186
120
2 608 605 256
C1a
10
5
160735
93x186
180
2 608 605 257
C1a
10
5
160742
93x186
240
2 608 605 258
C1a
10
5
160759
93x186
320
2 608 605 899
C1a
10
5
173834
93x186
400
2 608 605 259
C1a
10
5
160766
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky | 443
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Wood, 93x230 mm, 8 otvorov
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
8 otvorov
Zr
Na strmeňové upínanie,
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Einhell,
Festo/Festool, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Best for Wood dostupný od júna 2011
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
93x230
40
2 608 605 225
C1a
10
5
160421
93x230
60
2 608 605 226
C1a
10
5
160438
93x230
80
2 608 605 227
C1a
10
5
160445
93x230
100
2 608 605 909
C1a
10
5
173933
93x230
120
2 608 605 228
C1a
10
5
160452
93x230
180
2 608 605 229
C1a
10
5
160469
93x230
240
2 608 605 230
C1a
10
5
160476
93x230
320
2 608 605 910
C1a
10
5
173940
93x230
400
2 608 605 231
C1a
10
5
160483
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Wood, 93x230 mm
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre bežné vibračné brúsky
Ź Best for Wood dostupný od júna 2011
10-kusové balenie
Na strmeňové upínanie,
93x230
40
2 608 605 232
C1a
10
5
160490
neperforovaný
93x230
60
2 608 605 233
C1a
10
5
160506
93x230
80
2 608 605 234
C1a
10
5
160513
93x230
100
2 608 605 920
C1a
10
5
174046
93x230
120
2 608 605 235
C1a
10
5
160520
93x230
180
2 608 605 236
C1a
10
5
160537
93x230
240
2 608 605 237
C1a
10
5
160544
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
444 | Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Wood, 93x280 mm, 8 otvorov
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
jed
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
Ob
brúsnu dosku
ť
8 otvorov, pre predĺženú
nit
os
Velkronové upínanie,
Zr
DIRECT FORCE
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch GSS 23 AE; GSS 230 A; GSS 230 AE Professional
Ź Best for Wood dostupný od júna 2011
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
93x280
60
2 608 605 272
C1a
10
5
160896
93x280
80
2 608 605 273
C1a
10
5
160902
93x280
120
2 608 605 274
C1a
10
5
160919
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Wood, 115x107 mm, 6 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch GSS 140 A Professional
Ź Best for Wood dostupný od júna 2011
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
6 otvorov
10-kusové balenie
115x107
40
2 608 607 455
C1a
10
5
343855
115x107
60
2 608 607 456
C1a
10
5
343862
115x107
80
2 608 607 457
C1a
10
5
343879
115x107
120
2 608 607 458
C1a
10
5
343886
115x107
180
2 608 607 459
C1a
10
5
343893
115x107
240
2 608 607 460
C1a
10
5
343909
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Wood, 115x140 mm, 6 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch GSS 140 A Professional
Ź Best for Wood dostupný od júna 2011
Na strmeňové upínanie,
6 otvorov
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
10-kusové balenie
115x140
40
2 608 607 461
C1a
10
5
343916
115x140
60
2 608 607 462
C1a
10
5
343923
115x140
80
2 608 607 463
C1a
10
5
343930
115x140
120
2 608 607 464
C1a
10
5
343947
115x140
180
2 608 607 465
C1a
10
5
343954
115x140
240
2 608 607 466
C1a
10
5
343961
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky | 445
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Wood, 115x230 mm, 14 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell, Elu,
Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
14 otvorov
Zr
Velkronové upínanie,
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
DIRECT FORCE
Informácie o objednávaní
50-kusové balenie
115x230
40
2 608 607 931
C0a
50
1
550925
115x230
60
2 608 607 932
C0a
50
1
550932
115x230
80
2 608 607 933
C0a
50
1
550949
115x230
100
2 608 607 934
C0a
50
1
550956
115x230
120
2 608 607 935
C0a
50
1
550963
115x230
180
2 608 607 936
C0a
50
1
550970
115x230
240
2 608 607 937
C0a
50
1
550987
115x230
320
2 608 607 938
C0a
50
1
550994
115x230
400
2 608 607 939
C0a
50
1
551007
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Wood, 115x230 mm, 14 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell, Elu,
Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Best for Wood dostupný od júna 2011
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
14 otvorov
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
10-kusové balenie
115x230
40
2 608 605 265
C1a
10
5
160827
115x230
60
2 608 605 266
C1a
10
5
160834
115x230
80
2 608 605 267
C1a
10
5
160841
115x230
100
2 608 606 709
C1a
10
5
179744
115x230
120
2 608 605 268
C1a
10
5
160858
115x230
180
2 608 605 269
C1a
10
5
160865
115x230
240
2 608 605 270
C1a
10
5
160872
115x230
320
2 608 605 759
C1a
10
5
172431
115x230
400
2 608 605 271
C1a
10
5
160889
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
446 | Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Wood, 115x280 mm, 14 otvorov
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
14 otvorov
Zr
Na strmeňové upínanie,
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Elu,
Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil
Ź Best for Wood dostupný od júna 2011
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
115x280
40
2 608 605 239
C1a
10
5
160568
115x280
60
2 608 605 240
C1a
10
5
160575
115x280
80
2 608 605 241
C1a
10
5
160582
115x280
100
2 608 606 710
C1a
10
5
179751
115x280
120
2 608 605 242
C1a
10
5
160599
115x280
180
2 608 605 243
C1a
10
5
160605
115x280
240
2 608 605 244
C1a
10
5
160612
115x280
400
2 608 605 245
C1a
10
5
160629
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Wood, 115x280 mm
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre bežné vibračné brúsky
Ź Best for Wood dostupný od júna 2011
10-kusové balenie
115x280
40
2 608 605 246
C1a
10
5
160636
Na strmeňové upínanie,
115x280
60
2 608 605 247
C1a
10
5
160643
neperforovaný
115x280
80
2 608 605 248
C1a
10
5
160650
115x280
100
2 608 605 968
C1a
10
5
174527
115x280
120
2 608 605 249
C1a
10
5
160667
115x280
180
2 608 605 250
C1a
10
5
160674
115x280
240
2 608 605 251
C1a
10
5
160681
115x280
320
2 608 606 711
C1a
10
5
179768
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky | 447
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Best for Wood, 115x340 mm
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
jed
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
Ob
ženú brúsnu dosku
ť
neperforovaný pre predĺ-
nit
os
Velkronové upínanie,
Zr
DIRECT FORCE
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch PSS 28 AE
Ź Best for Wood dostupný od júna 2011
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
115x340
60
2 608 605 275
C1a
10
5
160926
115x340
120
2 608 605 276
C1a
10
5
160933
115x340
180
2 608 605 277
C1a
10
5
160940
115x340
240
2 608 605 278
C1a
10
5
160957
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Expert for Wood, 80x133 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva a materiálov z dreva
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
Ź Expert for Wood dostupný od júna 2011
DIRECT FORCE
10-kusové balenie
Velkronové upínanie,
80x133
60
2 608 605 279
C1a
10
5
160964
8 otvorov
80x133
80
2 608 605 280
C1a
10
5
160971
80x133
100
2 608 605 979
C1a
10
5
174633
80x133
120
2 608 605 281
C1a
10
5
160988
80x133
180
2 608 605 282
C1a
10
5
160995
80x133
240
2 608 605 283
C1a
10
5
161008
80x133
4x60
4x120
2x180
2 608 605 285
C1a
10
5
161022
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Expert for Wood, 80x166 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva a materiálov z dreva
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Hitachi, Wegoma
Ź Expert for Wood dostupný od júna 2011
Na strmeňové upínanie,
8 otvorov
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
10-kusové balenie
80x166
40
2 608 605 286
C1a
10
5
161039
80x166
60
2 608 605 287
C1a
10
5
161046
80x166
80
2 608 605 288
C1a
10
5
161053
80x166
100
2 608 605 289
C1a
10
5
161060
80x166
120
2 608 605 290
C1a
10
5
161077
80x166
180
2 608 605 292
C1a
10
5
161091
80x166
240
2 608 605 293
C1a
10
5
161107
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
448 | Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Expert for Wood, 93x186 mm, 8 otvorov
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
8 otvorov
nit
os
Velkronové upínanie,
Zr
DIRECT FORCE
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva a materiálov z dreva
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool,
Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
Ź Expert for Wood dostupný od júna 2011
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
93x186
40
2 608 605 302
C1a
10
5
161190
93x186
60
2 608 605 303
C1a
10
5
161206
93x186
80
2 608 605 304
C1a
10
5
161213
93x186
100
2 608 605 305
C1a
10
5
161220
93x186
120
2 608 605 306
C1a
10
5
161237
93x186
180
2 608 605 308
C1a
10
5
161251
93x186
240
2 608 605 309
C1a
10
5
161268
4x60
4x120
2x180
2 608 605 310
C1a
10
5
161275
93x186
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Expert for Wood, 93x186 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva a materiálov z dreva
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Black & Decker KA 175, KA 186/E
Ź Expert for Wood dostupný od júna 2011
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
8 otvorov
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
10-kusové balenie
93x186
40
2 608 605 658
C1a
10
5
171427
93x186
60
2 608 605 659
C1a
10
5
171434
93x186
80
2 608 605 660
C1a
10
5
171441
93x186
100
2 608 605 661
C1a
10
5
171458
93x186
120
2 608 605 662
C1a
10
5
171465
93x186
180
2 608 605 663
C1a
10
5
171472
93x186
240
2 608 605 664
C1a
10
5
171489
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky | 449
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Expert for Wood, 93x230 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva a materiálov z dreva
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Einhell,
Festo/Festool, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Expert for Wood dostupný od júna 2011
Na strmeňové upínanie,
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
8 otvorov
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
93x230
40
2 608 605 294
C1a
10
5
161114
93x230
60
2 608 605 295
C1a
10
5
161121
93x230
80
2 608 605 296
C1a
10
5
161138
93x230
100
2 608 605 297
C1a
10
5
161145
93x230
120
2 608 605 298
C1a
10
5
161152
93x230
180
2 608 605 300
C1a
10
5
161176
93x230
240
2 608 605 301
C1a
10
5
161183
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Expert for Wood, 93x230 mm, 8 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva a materiálov z dreva
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky AEG, Black & Decker
Ź Expert for Wood dostupný od júna 2011
Na strmeňové upínanie,
8 otvorov
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
10-kusové balenie
93x230
40
2 608 606 508
C1a
10
5
177740
93x230
60
2 608 606 509
C1a
10
5
177757
93x230
80
2 608 606 510
C1a
10
5
177764
93x230
100
2 608 606 511
C1a
10
5
177771
93x230
120
2 608 606 512
C1a
10
5
177788
93x230
180
2 608 606 513
C1a
10
5
177795
93x230
240
2 608 606 514
C1a
10
5
177801
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
450 | Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Expert for Wood, 93x230 mm
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
ba
len
ia
čís
Ob
Sp
ôs
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
neperforovaný
Zr
Na strmeňové upínanie,
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva a materiálov z dreva
Ź Hodia sa pre bežné vibračné brúsky
Ź Expert for Wood dostupný od júna 2011
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
93x230
40
2 608 605 583
C1a
10
5
170673
93x230
60
2 608 605 311
C1a
10
5
161282
93x230
80
2 608 605 312
C1a
10
5
161299
93x230
100
2 608 606 515
C1a
10
5
177818
93x230
120
2 608 605 313
C1a
10
5
161305
93x230
180
2 608 605 314
C1a
10
5
161312
93x230
240
2 608 605 315
C1a
10
5
161329
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Expert for Wood, 115x230 mm, 14 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva a materiálov z dreva
Ź Hodia sa pre Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell, Elu, Fein,
Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Expert for Wood dostupný od júna 2011
¹
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
Zá
hb
sa
Ob
sie
ale
lko
vé
b
nia
nia
ale
bb
ôs
o
ale
nie
lo
čís
Ob
Sp
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
14 otvorov
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
DIRECT FORCE
Velkronové upínanie,
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
115x230
40
2 608 605 584
C1a
10
5
170680
115x230
60
2 608 605 316
C1a
10
5
161336
115x230
80
2 608 605 317
C1a
10
5
161343
115x230
100
2 608 606 531
C1a
10
5
177979
115x230
120
2 608 605 318
C1a
10
5
161350
115x230
180
2 608 605 319
C1a
10
5
161367
115x230
240
2 608 605 320
C1a
10
5
161374
115x230
4x60
4x120
2x180
2 608 605 322
C1a
10
5
161398
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky | 451
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Expert for Wood, 115x280 mm, 14 otvorov
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva a materiálov z dreva
Ź Hodia sa pre vibračné brúsky Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Elu,
Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil
Ź Expert for Wood dostupný od júna 2011
Na strmeňové upínanie,
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
ba
len
ia
čís
Ob
Sp
ôs
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
14 otvorov
Informácie o objednávaní
10-kusové balenie
115x280
40
2 608 605 341
C1a
10
5
161589
115x280
60
2 608 605 342
C1a
10
5
161596
115x280
80
2 608 605 343
C1a
10
5
161602
115x280
100
2 608 605 344
C1a
10
5
161619
115x280
120
2 608 605 345
C1a
10
5
161626
115x280
180
2 608 605 347
C1a
10
5
161640
115x280
240
2 608 605 348
C1a
10
5
161657
Brúsne listy pre vibračné brúsky, Expert for Wood, 115x280 mm
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva a materiálov z dreva
Ź Hodia sa pre bežné vibračné brúsky
Ź Expert for Wood dostupný od júna 2011
Na strmeňové upínanie,
neperforovaný
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
10-kusové balenie
115x280
40
2 608 605 585
C1a
10
5
170697
115x280
60
2 608 605 323
C1a
10
5
161404
115x280
80
2 608 605 324
C1a
10
5
161411
115x280
100
2 608 606 546
C1a
10
5
178129
115x280
120
2 608 605 325
C1a
10
5
161428
115x280
180
2 608 605 326
C1a
10
5
161435
115x280
240
2 608 605 327
C1a
10
5
161442
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
452 | Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo pre
vibračné brúsky Bosch
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
Ob
sa
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Dĺ
žk
a,
lis
tm
m
m
tm
lis
ka
,
Šír
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Brúsne dosky pre vibračné brúsky
Informácie o objednávaní
Predĺžená brúsna doska
Trojuholníkový tvar na brúsenie plôch s úzkymi rohmi, obojstranná, s velkronovým upínaním
Rozmery ako trojuholníkové brúsky Bosch a brúsny list 93x185 mm
Hodí sa pre GSS 230 A; GSS 230 AE Professional
93
185
2 608 000 189
P0b
1
1
105767
Predĺžená brúsna doska
Tenké vyhotovenie na brúsenie lamiel a iných ťažko prístupných miest, s velkronovým upínaním
K nej vhodné brúsne listy (93x280 mm)
Hodí sa pre GSS 230 A; GSS 230 AE;
GSS 280 A; GSS 280 AE Professional
93
185
2 608 000 190
P0b
1
1
105774
P0b
1
1
111898
P0b
1
1
127271
P0b
1
1
111904
Brúsna doska s velkronovým upínaním, štandardné použitie
Hodí sa pre GSS 230 A; GSS 230 AE Professional
93
185
2 608 000 202
Brúsna doska bez velkronovej vrstvy na jemný výbrus
Hodí sa pre GSS 230 A; GSS 230 AE Professional
93
185
2 608 000 213
Brúsna doska s velkronovým upínaním, štandardné použitie
Hodí sa pre GSS 280 A; GSS 280 AE Professional
93
185
2 608 000 204
Brúsna doska bez velkronovej vrstvy na jemný výbrus
Hodí sa pre GSS 280 A; GSS 280 AE Professional
93
185
2 608 000 215
P0b
1
1
127288
130
2 608 000 071 PC1c
1
1
018302
Brúsna doska s velkronovou vrstvou
Hodí sa pre GSS 16 A Professional
80
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Vibračné brúsky | 453
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 000 326
P0b
1
1
402163
131
2 608 000 128 PC1c
1
1
045827
230
2 608 601 187
1
1
375962
Sp
ôs
185
Vlastnosti výrobku
Ob
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
ná
va
jed
Dĺ
žk
a,
lis
tm
m
m
tm
lis
ka
,
Šír
ba
len
ia
lo
Brúsne dosky pre vibračné brúsky
Informácie o objednávaní
Brúsna doska
Hodí sa pre GSS 23 AE Professional
93
Brúsna doska bez velkronovej vrstvy
Hodí sa pre GSS 16 A Professional
83
Brúsny tanier
Hodí sa pre PSS 300 AE
114
P0b
Adaptéry pre vibračné brúsky
Velkronové
upínanie
Ź Adaptér slúži ako prídavná medzipodložka na mimoriadne mäkkú prácu
Ź Ideálne na výbrus kontúr a vypuklých plôch
Adaptér, 8 otvorov
80
133
2 608 601 128
C1a
1
1
220736
93
185
2 608 601 129
C1a
1
1
220743
230
2 608 601 130
C1a
1
1
220750
Adaptér, 14 otvorov
115
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
454 | Brúsenie a leštenie | Pásové brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne pásy
pre pásové brúsky
Ź Veľmi stabilné a dlhodobo použiteľné brúsne pásy vo
vyhotoveniach Best for Wood a Best for Metal
Ź Špecifické spoje pásov, orientované na použitie, v rovnako
vysokej kvalite pre perfektné povrchy
Ź Vďaka antistatickej konštrukcii sú brúsne pásy, obrobky
a elektrické náradie bezprašné
Ź Vysoký úberový výkon a jemné povrchy
Ź Brúsne pásy s najprecíznejším, čistým behom bez zvyškov
lepidiel a glejov pre tú najlepšiu kvalitu povrchu
Ź Brúsne pásy pre pásové brúsky všetkých súčasných
značiek a rozmerov
Vysokovýkonné brusivo na veľkoplošné brúsenie a obrusovanie materiálov z dreva
Brúsne pásy pre pásové brúsky, Best for Wood
¹
2 608 606 000
C1e
3
4
163361
60
2 608 606 001
C1e
3
4
163378
60
400
80
2 608 606 002
C1e
3
4
163385
60
400
100
2 608 606 003
C1e
3
4
163392
60
400
150
2 608 606 004
C1e
3
4
163408
60
400
220
2 608 606 005
C1e
3
4
163415
60
400
280
2 608 606 006
C1e
3
4
163422
60
400
60
80
100
2 608 606 007
C1e
3
4
163439
Sp
Ob
Zr
Ro
sie
l
Zá
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ko
vé
b
nia
nia
40
400
Vlastnosti výrobku
ôs
400
60
jed
60
zm
Ob
sa
h
ba
le
ale
ale
nie
lo
čís
cie
ob
b
ná
va
ť
nit
os
Ro
zm
er
er
yp
ás
yp
ás
u,
u,
šír
ka
m
m
dĺž
ka
mm
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek, kovu
Informácie o objednávaní
Hodia sa pre pásové brúsky Bosch PBS 60; PBS 60E
Hodia sa pre pásové brúsky Skil
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
63
406
40
2 608 606 008
C1e
3
4
163446
63
406
60
2 608 606 009
C1e
3
4
163453
63
406
80
2 608 606 010
C1e
3
4
163460
63
406
100
2 608 606 011
C1e
3
4
163477
63
406
150
2 608 606 012
C1e
3
4
163484
63
406
220
2 608 606 013
C1e
3
4
163491
63
406
60
80
100
2 608 606 014
C1e
3
4
163507
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Pásové brúsky | 455
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
Ro
zm
er
Ro
z
me
ry
pá
s
yp
ás
u,
u,
šír
ka
mm
dĺž
ka
mm
Brúsne pásy pre pásové brúsky, Best for Wood
Informácie o objednávaní
Hodia sa pre pásové brúsky AEG, Black & Decker, Holz-Her, Kress, Metabo
65
410
40
2 608 606 015
C1e
3
4
163514
65
410
60
2 608 606 016
C1e
3
4
163521
65
410
80
2 608 606 017
C1e
3
4
163538
65
410
100
2 608 606 018
C1e
3
4
163545
65
410
120
2 608 606 019
C1e
3
4
163552
65
410
150
2 608 606 020
C1e
3
4
163569
65
410
180
2 608 606 021
C1e
3
4
163576
65
410
220
2 608 606 022
C1e
3
4
163583
65
410
60
80
100
2 608 606 023
C1e
3
4
163590
65
410
40
2 608 606 024
P0n
10
1
163606
65
410
60
2 608 606 025
P0n
10
1
163613
65
410
80
2 608 606 026
P0n
10
1
163620
65
410
100
2 608 606 027
P0n
10
1
163637
65
410
120
2 608 606 028
P0n
10
1
163644
65
410
150
2 608 606 029
P0n
10
1
163651
Hodia sa pre pásové brúsky Bosch, Makita, Peugeot, Skil, Stayer
75
457
40
2 608 606 032
C1e
3
4
163682
75
457
60
2 608 606 033
C1e
3
4
163699
75
457
80
2 608 606 034
C1e
3
4
163705
75
457
100
2 608 606 035
C1e
3
4
163712
75
457
120
2 608 606 036
C1e
3
4
163729
75
457
150
2 608 606 037
C1e
3
4
163736
75
457
180
2 608 606 038
C1e
3
4
163743
75
457
220
2 608 606 039
C1e
3
4
163750
75
457
60
80
100
2 608 606 040
C1e
3
4
163767
Hodia sa pre pásové brúsky MHB 157; MHB 157 E; MHB 158; MHB 158 E od firmy Elu
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
75
480
40
2 608 606 042
C1e
3
4
163781
75
480
60
2 608 606 043
C1e
3
4
163798
75
480
80
2 608 606 044
C1e
3
4
163804
75
480
100
2 608 606 045
C1e
3
4
163811
75
480
120
2 608 606 046
C1e
3
4
163828
75
480
150
2 608 606 047
C1e
3
4
163835
75
480
180
2 608 606 048
C1e
3
4
163842
75
480
220
2 608 606 049
C1e
3
4
163859
75
480
60
80
100
2 608 606 059
C1e
3
4
163958
75
480
40
2 608 606 051
P0n
10
1
163873
75
480
60
2 608 606 052
P0n
10
1
163897
75
480
80
2 608 606 053
P0n
10
1
163880
75
480
100
2 608 606 054
P0n
10
1
163903
75
480
120
2 608 606 055
P0n
10
1
163910
75
480
150
2 608 606 056
P0n
10
1
163927
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
456 | Brúsenie a leštenie | Pásové brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
40
2 608 606 060
C1e
3
4
163965
508
60
2 608 606 061
C1e
3
4
163972
75
508
80
2 608 606 062
C1e
3
4
163989
75
508
100
2 608 606 063
C1e
3
4
163996
75
508
120
2 608 606 064
C1e
3
4
164009
75
508
150
2 608 606 065
C1e
3
4
164016
75
508
180
2 608 606 066
C1e
3
4
164023
75
508
220
2 608 606 067
C1e
3
4
164030
75
508
60
80
100
2 608 606 068
C1e
3
4
164047
Zr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
508
75
Ob
75
Ro
z
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
jed
ob
ná
va
ť
nit
os
Ro
zm
er
me
ry
pá
s
yp
ás
u,
u,
šír
ka
mm
dĺž
ka
mm
Brúsne pásy pre pásové brúsky, Best for Wood
Informácie o objednávaní
Hodia sa pre pásové brúsky Black & Decker
Hodia sa pre pásové brúsky Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, DeWalt,
Felisatti, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer
75
533
40
2 608 606 069
C1e
3
4
164054
75
533
60
2 608 606 070
C1e
3
4
164061
75
533
80
2 608 606 071
C1e
3
4
164078
75
533
100
2 608 606 072
C1e
3
4
164085
75
533
120
2 608 607 258
C1e
3
4
247955
75
533
150
2 608 606 073
C1e
3
4
164092
75
533
180
2 608 607 260
C1e
3
4
247979
75
533
220
2 608 606 074
C1e
3
4
164108
75
533
280
2 608 606 075
C1e
3
4
164115
75
533
320
2 608 606 076
C1e
3
4
164122
75
533
60
80
100
2 608 606 078
C1e
3
4
164146
75
533
40
2 608 606 080
P0n
10
1
164160
75
533
60
2 608 606 081
P0n
10
1
164177
75
533
80
2 608 606 082
P0n
10
1
164184
75
533
100
2 608 606 083
P0n
10
1
164191
75
533
120
2 608 607 259
P0n
10
1
247962
75
533
150
2 608 606 084
P0n
10
1
164207
75
533
180
2 608 607 261
P0n
10
1
247986
75
533
220
2 608 606 085
P0n
10
1
164214
75
533
280
2 608 606 086
P0n
10
1
164221
75
533
320
2 608 606 087
P0n
10
1
164238
Hodia sa pre pásové brúsky Hitachi, Makita, RYOBI
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
75
610
40
2 608 606 089
C1e
3
4
164252
75
610
60
2 608 606 090
C1e
3
4
164269
75
610
80
2 608 606 091
C1e
3
4
164276
75
610
100
2 608 606 092
C1e
3
4
164283
75
610
120
2 608 606 093
C1e
3
4
164290
75
610
150
2 608 606 094
C1e
3
4
164306
75
610
60
80
100
2 608 606 095
C1e
3
4
164313
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Pásové brúsky | 457
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 606 102
C1e
3
4
164382
60
2 608 606 103
C1e
3
4
164399
100
533
80
2 608 606 104
C1e
3
4
164405
100
533
100
2 608 606 105
C1e
3
4
164412
100
533
150
2 608 606 106
C1e
3
4
164429
100
533
60
80
100
2 608 606 112
C1e
3
4
164481
Sp
ôs
40
533
Vlastnosti výrobku
Ob
533
100
Zr
100
Ro
z
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
ť
nit
os
Ro
zm
er
me
ry
pá
s
yp
ás
u,
u,
šír
ka
mm
dĺž
ka
mm
Brúsne pásy pre pásové brúsky, Best for Wood
Informácie o objednávaní
Hodia sa pre pásové brúsky Makita M 99
Hodia sa pre pásové brúsky Peugeot, Skil
100
552
40
2 608 606 161
C1e
3
4
164979
100
552
60
2 608 606 162
C1e
3
4
164986
100
552
80
2 608 606 163
C1e
3
4
164993
100
552
100
2 608 606 164
C1e
3
4
165006
100
552
120
2 608 606 165
C1e
3
4
165013
100
552
150
2 608 606 166
C1e
3
4
165020
100
552
60
80
100
2 608 606 173
C1e
3
4
165099
100
552
40
2 608 606 167
P0n
10
1
165037
100
552
60
2 608 606 168
P0n
10
1
165044
100
552
80
2 608 606 169
P0n
10
1
165051
100
552
100
2 608 606 170
P0n
10
1
165068
100
552
120
2 608 606 171
P0n
10
1
165075
100
552
150
2 608 606 172
P0n
10
1
165082
Hodia sa pre pásové brúsky AEG, Atlas Copco, DeWalt, Elu, Festo/Festool, RYOBI
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
100
560
40
2 608 606 113
C1e
3
4
164498
100
560
60
2 608 606 114
C1e
3
4
164504
100
560
80
2 608 606 115
C1e
3
4
164511
100
560
100
2 608 606 116
C1e
3
4
164528
100
560
120
2 608 606 117
C1e
3
4
164535
100
560
150
2 608 606 118
C1e
3
4
164542
C1e
3
4
164634
100
560
60
80
100
2 608 606 128
100
560
40
2 608 606 120
P0n
10
1
164566
100
560
60
2 608 606 121
P0n
10
1
164573
100
560
80
2 608 606 122
P0n
10
1
164580
100
560
100
2 608 606 123
P0n
10
1
164597
100
560
120
2 608 606 124
P0n
10
1
164603
100
560
150
2 608 606 125
P0n
10
1
164610
100
560
180
2 608 606 126
P0n
10
1
164627
100
560
220
2 608 606 127
P0n
10
1
164641
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
458 | Brúsenie a leštenie | Pásové brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
Ro
zm
er
Ro
z
me
ry
pá
s
yp
ás
u,
u,
šír
ka
mm
dĺž
ka
mm
Brúsne pásy pre pásové brúsky, Best for Wood
Informácie o objednávaní
Hodia sa pre pásové brúsky Bosch, Hitachi, Holz-Her, Makita, RYOBI, Wegoma
100
610
40
2 608 606 129
C1e
3
4
164658
100
610
60
2 608 606 130
C1e
3
4
164665
100
610
80
2 608 606 131
C1e
3
4
164672
100
610
100
2 608 606 132
C1e
3
4
164689
100
610
120
2 608 607 262
C1e
3
4
247993
100
610
150
2 608 606 133
C1e
3
4
164696
C1e
3
4
164757
100
610
60
80
100
2 608 606 139
100
610
40
2 608 606 134
P0n
10
1
164702
100
610
60
2 608 606 135
P0n
10
1
164719
100
610
80
2 608 606 136
P0n
10
1
164726
100
610
100
2 608 606 137
P0n
10
1
164733
100
610
120
2 608 607 263
P0n
10
1
248006
100
610
150
2 608 606 138
P0n
10
1
164740
Hodia sa pre pásové brúsky Bosch, AEG, Atlas Copco, Hitachi, Makita, Metabo
100
620
40
2 608 606 141
C1e
3
4
164771
100
620
60
2 608 606 142
C1e
3
4
164788
100
620
80
2 608 606 143
C1e
3
4
164795
100
620
100
2 608 606 144
C1e
3
4
164801
100
620
150
2 608 606 145
C1e
3
4
164818
100
620
220
2 608 606 146
C1e
3
4
164825
100
620
280
2 608 606 147
C1e
3
4
164832
100
620
320
2 608 606 148
C1e
3
4
164849
100
620
40
2 608 606 151
P0n
10
1
164870
100
620
60
2 608 606 152
P0n
10
1
164887
100
620
80
2 608 606 153
P0n
10
1
164894
100
620
100
2 608 606 154
P0n
10
1
164900
100
620
150
2 608 606 155
P0n
10
1
164917
100
620
220
2 608 606 156
P0n
10
1
164924
100
620
280
2 608 606 157
P0n
10
1
164931
100
620
320
2 608 606 158
P0n
10
1
164948
Hodia sa pre pásové brúsky Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Metabo
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
105
620
40
2 608 606 174
C1e
3
4
165105
105
620
60
2 608 606 175
C1e
3
4
165112
105
620
80
2 608 606 176
C1e
3
4
165129
105
620
100
2 608 606 177
C1e
3
4
165136
105
620
120
2 608 606 178
C1e
3
4
165143
105
620
150
2 608 606 179
C1e
3
4
165150
105
620
40
2 608 606 181
P0n
10
1
165174
105
620
60
2 608 606 182
P0n
10
1
165181
105
620
80
2 608 606 183
P0n
10
1
165198
105
620
100
2 608 606 184
P0n
10
1
165204
105
620
120
2 608 606 185
P0n
10
1
165211
105
620
150
2 608 606 186
P0n
10
1
165228
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Pásové brúsky | 459
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
Ro
zm
er
Ro
z
me
ry
pá
s
yp
ás
u,
u,
šír
ka
mm
dĺž
ka
mm
Brúsne pásy pre pásové brúsky, Best for Wood
Informácie o objednávaní
Hodia sa pre pásové brúsky Casals, Hitachi
110
620
40
2 608 606 190
P0n
10
1
165266
110
620
60
2 608 606 191
P0n
10
1
165273
110
620
80
2 608 606 192
P0n
10
1
165280
110
620
100
2 608 606 193
P0n
10
1
165297
110
620
150
2 608 606 194
P0n
10
1
165303
Brúsne pásy pre Black & Decker Powerfile
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek, kovu
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
6
455
40
2 608 606 200
C1k
3
4
165365
6
455
60
2 608 606 201
C1k
3
4
165372
6
455
120
2 608 606 202
C1k
3
4
165389
13
455
40
2 608 606 203
C1k
3
4
165396
13
455
60
2 608 606 204
C1k
3
4
165402
13
455
120
2 608 606 205
C1k
3
4
165419
13
455
40
2 608 606 217
C1k
3
4
174848
13
455
60
2 608 606 218
C1k
3
4
174855
13
455
120
2 608 606 219
C1k
3
4
174862
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
460 | Brúsenie a leštenie | Pásové brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo pre
pásové brúsky Bosch
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Zá
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
ná
va
C1a
1
1
002509
C1a
1
1
110747
1
1
015691
1
1
015189
Sp
ôs
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Podstavce pre pásové brúsky
Informácie o objednávaní
Podstavec
Hodí sa pre GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 60; PBS 75 E
1 608 030 024
Brúsne rámy pre pásové brúsky
Brúsny rám
Hodí sa pre GBS 100 A; GBS 100 AE Professional
2 608 005 057
Brúsny rám s kefovou a plastovou vložkou
Hodí sa pre GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE
2 608 005 026
C1a
Paralelný a uhlový doraz pre pásové brúsky
Paralelný a uhlový doraz
Hodí sa pre GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60
2 607 001 079
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
C1a
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Pásové brúsky | 461
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne dosky na jemný výbrus pre pásové brúsky
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
Zá
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
ná
va
C1a
1
1
031721
C1a
1
1
109222
1
1
051521
Sp
ôs
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
Ź Hodia sa na veľmi mäkký výbrus
Ź Poznámka: rešpektujte, prosím, návod na obsluhu
Informácie o objednávaní
Brúsna doska na jemný výbrus s grafitovou podložkou
Hodí sa pre GBS 100 A; GBS 100 AE Professional
3 601 010 509
Brúsna doska na jemný výbrus s grafitovou podložkou
Hodí sa pre GBS 75 AE; GBS 75 AE Set Professional
2 601 098 043
Rukoväti pre pásové brúsky
Ź Hodia sa pre pásové brúsky Bosch PBS 75; PBS 75 E
Rukoväť
Hodí sa pre PBS 75; PBS 75 E
1 607 000 916
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
P0b
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
462 | Brúsenie a leštenie | Variobrúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne pásy
pre variobrúsky Bosch
Ź Vo vyhotoveniach Best for Wood, Best for Metal
Ź Extrémne odolné voči roztrhnutiu a dlhá životnosť vďaka
špeciálnemu fóliovému spoju
Ź Na rýchle, účinné brúsenie na ťažko prístupných miestach
Ź Jednostranne opotrebované brúsne pásy jednoducho
otočte – tým sa ich životnosť zdvojnásobí
Brúsne pásy Best for Metal sú ideálne na prácu s kovom
Brúsne pásy pre variobrúsky, Best for Wood, 40x305 mm
¹
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
Zá
3
4
188562
60
2 608 606 206
C1e
3
4
165426
40
305
80
2 608 606 207
C1e
3
4
165433
40
305
120
2 608 606 208
C1e
3
4
165440
40
305
180
2 608 606 209
C1e
3
4
165457
40
305
60
80
120
2 608 606 211
C1e
3
4
165471
40
305
40
2 608 606 930
P0n
10
1
188579
40
305
60
2 608 606 212
P0n
10
1
165488
40
305
80
2 608 606 213
P0n
10
1
165495
40
305
120
2 608 606 214
P0n
10
1
165501
40
305
180
2 608 606 215
P0n
10
1
165518
Ob
Ro
sie
l
Ob
sa
h
ba
ko
vé
b
len
len
ia
ia
ale
nie
lo
čís
ba
cie
ôs
ob
C1e
305
Sp
2 608 606 929
40
jed
40
Zr
305
zm
40
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
ná
va
ť
nit
os
Ro
zm
er
er
yp
ás
yp
ás
u,
u,
šír
ka
m
m
dĺž
ka
mm
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, drevotrieskových a stavebných dosiek,
ako aj na obrusovanie farieb
Ź Hodia sa pre variobrúsky Bosch GVS 350 AE Professional; PVS 300 AE
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Variobrúsky | 463
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne pásy pre variobrúsky, Best for Metal, 40x305 mm
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
Zá
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
C1e
3
4
174879
305
80
2 608 606 221
C1e
3
4
174886
40
305
120
2 608 606 222
C1e
3
4
174893
40
305
180
2 608 606 223
C1e
3
4
174909
40
305
60
80
120
2 608 606 225
C1e
3
4
174923
40
305
60
2 608 606 226
P0n
10
1
174930
40
305
80
2 608 606 227
P0n
10
1
174947
40
305
120
2 608 606 228
P0n
10
1
174954
40
305
180
2 608 606 229
P0n
10
1
174961
Sp
ôs
2 608 606 220
40
Ob
60
Zr
305
Ro
z
40
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
jed
ť
nit
os
Ro
zm
er
me
ry
pá
s
yp
ás
u,
u,
šír
ka
mm
dĺž
ka
mm
Ź Hodia sa na brúsenie ušľachtilej ocele, ocele, liatiny, oceľového plechu
Ź Hodia sa pre variobrúsky Bosch GVS 350 AE Professional; PVS 300 AE
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
464 | Brúsenie a leštenie | Variobrúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo pre
variobrúsky Bosch
Ź Praktické stacionárne zariadenie pre
variobrúsky Bosch GVS, PVS
Brúsenie do šikma pomocou uhlového dorazu
Podstavce pre variobrúsky
1
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
Zá
sie
Ob
sa
h
ba
lko
vé
b
len
len
ba
cie
ôs
ob
ná
va
Sp
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
ia
ia
čís
nie
lo
¹
Ź Hodia sa na mnohé práce, ideálne na začisťovanie a fazetovanie líšt, ako aj na brúsenie
do šikma pomocou plynulého uhlového dorazu
Ź Variabilné polohovanie na flexibilnú prácu
Ź S upínacou svorkou a pozdĺžnym/uhlovým dorazom
Informácie o objednávaní
Podstavec
Hodí sa pre variobrúsky Bosch; PVS 300 AE
0 603 999 012
C1a
140096
Prídavné rukoväti pre variobrúsky
Rukoväť
Hodí sa pre GUF 4-22 A Professional; PSF 22-A a všetky jednoručné uhlové brúsky a variobrúsky Bosch so závitom M 10; PWS 6-13
1 602 025 024
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
P0f
1
1
016377
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Ručné brúsenie a vibračné brúsky | 465
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy
na ručné brúsenie a pre vibračné brúsky
Ź Vo vyhotoveniach Best for Paint, Best for Wood, Best for Metal
a Best for Stone-waterproof
Ź Vo vyhotoveniach Professional for Wood (Red Wood-eco),
Professional for Metal (Blue Metal-eco)
Ź Obzvlášť flexibilné a vhodné brúsne listy pre univerzálny
a široký rozsah použitia
Ź Vyvinuté pre ručné brúsenie, flexované brusivá bez vylamovania zŕn a povrchovej vrstvy – pre perfektnú štruktúru povrchu
Ź Dajú sa jednoducho odtrhnúť, prirezať alebo zohnúť na želaný
rozmer
Ź Hodia sa na brúsenie za sucha a za mokra (bez elektrického
náradia)
Dajú sa jednoducho odtrhnúť, prirezať alebo zohnúť na želaný rozmer
Pri brúsnych listoch v balení = 1 sa cena týka jedného brúsneho listu. Minimálne objednávacie množstvo je však 50 alebo
25 kusov (jedna škatuľa), veľkosť jedného kroku pri objednávacom množstve je násobkom týchto hodnôt.
Listy brúsneho papiera, Best for Paint, 230x280 mm
¹
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ko
vé
b
Zá
hb
sa
Ob
sie
l
ale
len
nia
ia
ale
nie
lo
čís
ba
ôs
ob
Ob
Sp
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Ź Hodia sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Ź Robustné, všestranne použiteľné brúsne listy sa dajú odtrhnúť, prirezať alebo zohnúť na
želaný rozmer
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
230x280
40
2 608 607 790
U0
1
25
550017
230x280
60
2 608 607 791
U0
1
50
550024
230x280
80
2 608 607 792
U0
1
50
550031
230x280
100
2 608 607 793
U0
1
50
550048
230x280
120
2 608 607 794
U0
1
50
550055
230x280
180
2 608 607 795
U0
1
50
550062
230x280
240
2 608 607 796
U0
1
50
550079
230x280
320
2 608 607 797
U0
1
50
550086
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
466 | Brúsenie a leštenie | Ručné brúsenie a vibračné brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Listy brúsneho papiera, Best for Wood, 230x280 mm
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, drevotrieskových a stavebných dosiek
a kovov
Ź Robustné, všestranne použiteľné brúsne listy sa dajú odtrhnúť, prirezať alebo zohnúť na
želaný rozmer
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
230x280
40
2 608 607 798
U0
1
25
550093
230x280
60
2 608 607 799
U0
1
50
550109
230x280
80
2 608 607 800
U0
1
50
550116
230x280
100
2 608 607 801
U0
1
50
550123
230x280
120
2 608 607 802
U0
1
50
550130
230x280
180
2 608 607 803
U0
1
50
550147
230x280
240
2 608 607 804
U0
1
50
550154
230x280
320
2 608 607 805
U0
1
50
550161
230x280
400
2 608 607 806
U0
1
50
550178
Brúsne listy na ručné brúsenie a pre vibračné brúsky, Professional for Wood, 230x280 mm
Ź Hodia sa na brúsenie mäkkého dreva
Ź Professional for Wood dostupný od júna 2012
1-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
230x280
40
2 608 605 396
U0
1
50
162166
230x280
60
2 608 605 397
U0
1
50
162173
230x280
80
2 608 605 398
U0
1
50
162180
230x280
100
2 608 605 399
U0
1
50
162197
230x280
120
2 608 605 400
U0
1
50
162203
230x280
180
2 608 605 401
U0
1
50
162210
230x280
240
2 608 605 402
U0
1
50
162227
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Ručné brúsenie a vibračné brúsky | 467
Príslušenstvo Bosch 11/12
Listy brúsnej tkaniny, Best for Metal, 230x280 mm
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
Ob
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Ź Hodia sa na brúsenie kovov, hliníka, ocele, liatiny, oceľového plechu
Ź Robustné, všestranne použiteľné brúsne listy sa dajú odtrhnúť, prirezať alebo zohnúť na
želaný rozmer
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
230x280
40
2 608 607 807
U0
1
25
550185
230x280
60
2 608 607 808
U0
1
50
550192
230x280
80
2 608 607 809
U0
1
50
550208
230x280
100
2 608 607 810
U0
1
50
550215
230x280
120
2 608 607 811
U0
1
50
550222
230x280
180
2 608 607 812
U0
1
50
550239
230x280
240
2 608 607 813
U0
1
50
550246
230x280
320
2 608 607 814
U0
1
50
550253
Brúsne listy na ručné brúsenie a pre vibračné brúsky, Professional for Metal, 230x280 mm
Ź Hodia sa na brúsenie kovov, liatiny
Ź Professional for Metal dostupný od júna 2012
1-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
230x280
40
2 608 605 411
U0
1
50
162319
230x280
60
2 608 605 412
U0
1
50
162326
230x280
80
2 608 605 413
U0
1
50
162333
230x280
100
2 608 605 414
U0
1
50
162340
230x280
120
2 608 605 415
U0
1
50
162357
230x280
180
2 608 605 416
U0
1
50
162364
230x280
240
2 608 605 417
U0
1
50
162371
230x280
320
2 608 605 556
U0
1
50
170406
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
468 | Brúsenie a leštenie | Ručné brúsenie a vibračné brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Listy brúsneho papiera – odolný proti vode, Best for Stone, 230x280 mm
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
Sp
ôs
ob
ná
va
cie
Vlastnosti výrobku
jed
ručné náradie.
Ob
vajte žiadne elektrické
ť
sení namokro nepouží-
nit
os
Upozornenie: Pri brú-
Zr
Ro
z
v m mer
m brú
sn
eh
ol
ist
u
Ź Hodia sa na brúsenie extrémne tvrdých materiálov ako kameň, sklo, plexisklo, mramor,
autolak alebo vypaľovací lak
Ź Robustné, všestranne použiteľné brúsne listy sa dajú odtrhnúť, prirezať alebo zohnúť na
želaný rozmer
Ź Vhodné aj na brúsenie namokro (bez elektrického náradia!)
Informácie o objednávaní
1-kusové balenie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
230x280
80
2 608 607 815
U0
1
50
550260
230x280
100
2 608 607 816
U0
1
50
550277
230x280
120
2 608 607 817
U0
1
50
550284
230x280
180
2 608 607 818
U0
1
50
550291
230x280
240
2 608 607 819
U0
1
50
550307
230x280
320
2 608 607 820
U0
1
50
550314
230x280
400
2 608 607 821
U0
1
50
550321
230x280
600
2 608 607 822
U0
1
50
550338
230x280
1200
2 608 607 823
U0
1
50
550345
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Ručné brúsenie a vibračné brúsky | 469
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brusivo vo zvitkoch
na ručné brúsenie a pre vibračné brúsky
Ź Vo vyhotoveniach Best for Paint, Best for Wood,
Best for Metal, Best for Stone-waterproof
Ź Vo vyhotoveniach Professional for Wood (Red Wood),
Professional for Metal (Blue Metal)
Ź Dajú sa jednoducho prirezať na potrebnú dĺžku
Ź Hodí sa pre všetky bežné vibračné brúsky, pretože
sú predrezané na šírku
Brusivo vo zvitkoch Bosch na brúsenie najrôznejších materiálov pomocou
vibračnej brúsky alebo ručne
Pozor: Pri brúsení namokro nepoužívajte žiadne elektrické náradie!
Brusivo vo zvitkoch – papier, Best for Paint
nie
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ale
1
549318
2 608 607 721
P1f
1
1
549325
93
5
80
2 608 607 722
P1f
1
1
549332
93
5
120
2 608 607 723
P1f
1
1
549349
93
5
180
2 608 607 724
P1f
1
1
549356
93
5
240
2 608 607 725
P1f
1
1
549363
115
5
40
2 608 607 734
P1f
1
1
549455
115
5
60
2 608 607 735
P1f
1
1
549462
115
5
80
2 608 607 736
P1f
1
1
549479
115
5
120
2 608 607 737
P1f
1
1
549486
115
5
180
2 608 607 738
P1f
1
1
549493
115
5
240
2 608 607 739
P1f
1
1
549509
Sp
Ob
sie
l
Zá
1
60
ôs
P1f
5
jed
Ob
sa
h
ba
ko
vé
b
len
len
ia
ia
čís
ba
ob
ť
nit
os
2 608 607 720
93
Zr
40
Dĺ
5
Šír
93
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
ná
va
cie
ku
m
žk
az
vit
ka
z
vit
ku
m
m
lo
¹
Ź Hodí sa na brúsenie farby, laku, tmelu
Ź S vrstvou stearátu vápnika – znižuje predčasné upchávanie
Informácie o objednávaní
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
470 | Brúsenie a leštenie | Ručné brúsenie a vibračné brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 607 712
P0f
1
1
549233
93
50
60
2 608 607 713
P0f
1
1
549240
93
50
80
2 608 607 714
P0f
1
1
549257
93
50
100
2 608 607 715
P0f
1
1
549264
93
50
120
2 608 607 716
P0f
1
1
549271
93
50
180
2 608 607 717
P0f
1
1
549288
93
50
240
2 608 607 718
P0f
1
1
549295
93
50
320
2 608 607 719
P0f
1
1
549301
115
50
40
2 608 607 726
P0f
1
1
549370
115
50
60
2 608 607 727
P0f
1
1
549387
115
50
80
2 608 607 728
P0f
1
1
549394
115
50
100
2 608 607 729
P0f
1
1
549400
115
50
120
2 608 607 730
P0f
1
1
549417
115
50
180
2 608 607 731
P0f
1
1
549424
115
50
240
2 608 607 732
P0f
1
1
549431
115
50
320
2 608 607 733
P0f
1
1
549448
Sp
ôs
40
Vlastnosti výrobku
Ob
50
Zr
93
Šír
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
ť
nit
os
Dĺ
žk
az
ka
z
vit
ku
m
vit
ku
m
m
lo
Brusivo vo zvitkoch – papier, Best for Paint
Informácie o objednávaní
Brusivo vo zvitkoch – papier, Best for Wood
Ź Hodí sa na brúsenie všetkých druhov dreva, drevotrieskových a stavebných dosiek a kovov
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
93
5
40
2 608 607 706
P1f
1
1
549172
93
5
60
2 608 607 707
P1f
1
1
549189
93
5
80
2 608 607 708
P1f
1
1
549196
93
5
120
2 608 607 709
P1f
1
1
549202
93
5
180
2 608 607 710
P1f
1
1
549219
93
5
240
2 608 607 711
P1f
1
1
549226
115
5
40
2 608 607 700
P1f
1
1
549110
115
5
60
2 608 607 701
P1f
1
1
549127
115
5
80
2 608 607 702
P1f
1
1
549134
115
5
120
2 608 607 703
P1f
1
1
549141
115
5
180
2 608 607 704
P1f
1
1
549158
115
5
240
2 608 607 705
P1f
1
1
549165
93
50
40
2 608 607 691
P0f
1
1
549028
93
50
60
2 608 607 692
P0f
1
1
549035
93
50
80
2 608 607 693
P0f
1
1
549042
93
50
100
2 608 607 694
P0f
1
1
549059
93
50
120
2 608 607 695
P0f
1
1
549066
93
50
180
2 608 607 696
P0f
1
1
549073
93
50
240
2 608 607 697
P0f
1
1
549080
93
50
320
2 608 607 698
P0f
1
1
549097
93
50
400
2 608 607 699
P0f
1
1
549103
115
50
40
2 608 607 682
P0f
1
1
548939
115
50
60
2 608 607 683
P0f
1
1
548946
115
50
80
2 608 607 684
P0f
1
1
548953
115
50
100
2 608 607 685
P0f
1
1
548960
115
50
120
2 608 607 686
P0f
1
1
548977
115
50
180
2 608 607 687
P0f
1
1
548984
115
50
240
2 608 607 688
P0f
1
1
548991
115
50
320
2 608 607 689
P0f
1
1
549004
115
50
400
2 608 607 690
P0f
1
1
549011
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Ručné brúsenie a vibračné brúsky | 471
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brusivo vo zvitkoch, Professional for Wood
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 606 802
P1f
1
1
180672
93
5
60
2 608 606 803
P1f
1
1
180689
93
5
80
2 608 606 804
P1f
1
1
180696
93
5
120
2 608 606 805
P1f
1
1
180702
93
5
180
2 608 606 806
P1f
1
1
180719
93
5
240
2 608 606 807
P1f
1
1
180726
115
5
40
2 608 606 817
P1f
1
1
180825
115
5
60
2 608 606 818
P1f
1
1
180832
115
5
80
2 608 606 819
P1f
1
1
180849
115
5
120
2 608 606 820
P1f
1
1
180856
115
5
180
2 608 606 821
P1f
1
1
180863
115
5
240
2 608 606 822
P1f
1
1
180870
Sp
ôs
40
Vlastnosti výrobku
Ob
5
Zr
93
Šír
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
ť
nit
os
Dĺ
žk
az
ka
z
vit
ku
m
vit
ku
m
m
lo
Ź Hodí sa na brúsenie všetkých druhov dreva a materiálov z dreva
Ź Professional for Wood dostupný od júna 2012
Informácie o objednávaní
Brusivo vo zvitkoch – tkanina, Best for Metal
Ź Hodí sa na brúsenie kovov, hliníka, ocele, liatiny, oceľového plechu
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
50
5
40
2 608 607 748
P1f
1
1
549592
50
5
60
2 608 607 749
P1f
1
1
549608
50
5
80
2 608 607 750
P1f
1
1
549615
50
5
120
2 608 607 751
P1f
1
1
549622
50
5
180
2 608 607 752
P1f
1
1
549639
50
5
240
2 608 607 753
P1f
1
1
549646
50
5
320
2 608 607 754
P1f
1
1
549653
38
25
40
2 608 607 755
P0f
1
1
549660
38
25
60
2 608 607 756
P0f
1
1
549677
38
25
80
2 608 607 757
P0f
1
1
549684
38
25
100
2 608 607 758
P0f
1
1
549691
38
25
120
2 608 607 759
P0f
1
1
549707
38
25
180
2 608 607 760
P0f
1
1
549714
38
25
240
2 608 607 761
P0f
1
1
549721
38
25
320
2 608 607 762
P0f
1
1
549738
50
50
40
2 608 607 740
P0f
1
1
549516
50
50
60
2 608 607 741
P0f
1
1
549523
50
50
80
2 608 607 742
P0f
1
1
549530
50
50
100
2 608 607 743
P0f
1
1
549547
50
50
120
2 608 607 744
P0f
1
1
549554
50
50
180
2 608 607 745
P0f
1
1
549561
50
50
240
2 608 607 746
P0f
1
1
549578
50
50
320
2 608 607 747
P0f
1
1
549585
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
472 | Brúsenie a leštenie | Ručné brúsenie a vibračné brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brusivo vo zvitkoch, Professional for Metal
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 606 832
P1f
1
1
180979
50
5
60
2 608 606 833
P1f
1
1
180986
50
5
80
2 608 606 834
P1f
1
1
180993
50
5
120
2 608 606 835
P1f
1
1
181006
50
5
180
2 608 606 836
P1f
1
1
181013
50
5
240
2 608 606 837
P1f
1
1
181020
Sp
ôs
40
Vlastnosti výrobku
Ob
5
Zr
50
Šír
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
ť
nit
os
Dĺ
žk
az
ka
z
vit
ku
m
vit
ku
m
m
lo
Ź Hodí sa na brúsenie kovov, liatiny
Ź Professional for Metal dostupný od júna 2012
Informácie o objednávaní
Brusivo vo zvitkoch – papier – odolné proti vode, Best for Stone
Ź Hodí sa na brúsenie extrémne tvrdých materiálov ako je kameň, sklo, plexisklo, mramor,
autolak alebo vypaľovací lak
Ź Vhodné aj na brúsenie namokro (bez elektrického náradia!)
Upozornenie: Pri brúsení namokro nepouží-
93
5
120
2 608 607 772
P1f
1
1
549837
vajte žiadne elektrické
93
5
180
2 608 607 773
P1f
1
1
549844
ručné náradie
93
5
240
2 608 607 774
P1f
1
1
549851
93
5
320
2 608 607 775
P1f
1
1
549868
93
5
400
2 608 607 776
P1f
1
1
549875
115
5
120
2 608 607 786
P1f
1
1
549974
115
5
180
2 608 607 787
P1f
1
1
549981
115
5
240
2 608 607 788
P1f
1
1
549998
115
5
400
2 608 607 789
P1f
1
1
550000
93
50
80
2 608 607 763
P0f
1
1
549745
93
50
100
2 608 607 764
P0f
1
1
549752
93
50
120
2 608 607 765
P0f
1
1
549769
93
50
180
2 608 607 766
P0f
1
1
549776
93
50
240
2 608 607 767
P0f
1
1
549783
93
50
320
2 608 607 768
P0f
1
1
549790
93
50
400
2 608 607 769
P0f
1
1
549806
93
50
600
2 608 607 770
P0f
1
1
549813
93
50
1200
2 608 607 771
P0f
1
1
549820
115
50
80
2 608 607 777
P0f
1
1
549882
115
50
100
2 608 607 778
P0f
1
1
549899
115
50
120
2 608 607 779
P0f
1
1
549905
115
50
180
2 608 607 780
P0f
1
1
549912
115
50
240
2 608 607 781
P0f
1
1
549929
115
50
320
2 608 607 782
P0f
1
1
549936
115
50
400
2 608 607 783
P0f
1
1
549943
115
50
600
2 608 607 784
P0f
1
1
549950
115
50
1200
2 608 607 785
P0f
1
1
549967
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Ručné brúsenie a vibračné brúsky | 473
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo pre
vibračné brúsky alebo na ručné brúsenie
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
230
8
2 608 190 016
P0f
1
1
018593
280
14
2 608 190 017
P0f
1
1
018135
Vlastnosti výrobku
Ob
Sp
ôs
93
115
Šír
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
ná
va
jed
ia
rác
Pe
rfo
Dĺ
žk
a,
lis
tm
m
m
tm
lis
ka
,
ba
len
ia
lo
Dierovacie nástroje pre neperforované brúsne listy
Informácie o objednávaní
Dierovací nástroj z plastu
Vlastnosti výrobku
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ale
Zá
sie
ale
Ob
sa
hb
ba
ob
ôs
Sp
lko
vé
b
nia
ia
len
cie
ná
va
jed
Ob
Dĺ
žk
a,
lis
tm
m
Šír
ka
,
lis
tm
m
čís
nie
lo
¹
Tehličky na ručné brúsenie
Informácie o objednávaní
Doštička na ručné brúsenie, z tvrdého kovu
Hodí sa na brúsenie farieb, mäkkého alebo tvrdého dreva, sklolaminátových plastov, ako aj
„mazacích“ materiálov ako sú plnidlá alebo tmely
Dve zrnitosti „stredná“ a „jemná“ na doštičke na ručné brúsenie
Brúsny list so zrnom z tvrdého kovu je permanentne spojený s doštičkou na ručné brúsenie –
umožňuje najvyššiu stabilitu a životnosť
60
100
2 608 604 670
C1d
1
5
182928
Doštička na ručné brúsenie, z korku, malá
100
60
2 607 000 636
C1d
1
5
106573
120
80
2 607 000 637
C1d
1
5
106580
C1d
1
1
106566
Doštička na ručné brúsenie, z gumy, so sponami
100
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
60
2 607 000 635
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
474 | Brúsenie a leštenie | Plsť a penový plast
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brusivá z plsti a penového plastu
na ručné brúsenie a pre vibračné brúsky
Brusivá z plsti
Ź Vo vyhotoveniach Best for Finish Coarse, Best for
Finish Bright, Best for Finish Matt, Expert for Finish
Ź Hodia sa na kov, plast, vrstvy a kompozitné materiály
Ź Mimoriadne flexibilné a schopné prispôsobiť sa tvaru
Ź Žiadne upchávanie, vďaka otvorenej štruktúre
Brusivá z penového plastu
Ź Vo vyhotoveniach Best for Profile, Best for Flat and Edge,
Best for Contour
Ź Hodia sa na brúsenie dreva, farby, plniva, starého laku,
kovu a plastu
Ź Ideálne na ťažko dostupné miesta a lebo profilované
obrobky
Vlastnosti výrobku
152x229
nie
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ale
sie
l
Zá
Ob
sa
h
ba
ko
vé
b
len
len
ia
ia
čís
ôs
ob
ná
va
Sp
jed
Ob
ba
cie
ku
ýro
b
av
Fa
rb
St
up
eň
jem
no
sti
Ro
zm
er
ym
m
lo
¹
Podložka z plste, Best for Finish Coarse
Informácie o objednávaní
hrubá A
hnedá
2 608 608 211
P0f
1
10
583848
čierna
2 608 608 212
P0f
1
10
583855
Podložka z plste, Best for Finish Bright
152x229
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
stredná S
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Plsť a penový plast | 475
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
152x229
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
ba
len
ia
čís
Ob
Sp
ôs
jed
ob
ná
va
cie
bk
u
ýro
Fa
rb
av
Ro
zm
er
ym
m
St
up
eň
jem
no
sti
lo
Podložka z plste, Best for Finish Matt
Informácie o objednávaní
veľmi jemná A
červená
2 608 608 213
P0f
1
10
583862
zelená
2 608 608 214
P0f
1
10
583879
Podložka z plste, Expert for Finish
152x229
veľmi jemná GP
nie
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ale
lko
vé
b
Zá
sie
hb
sa
hrubá A
2 608 608 215
P0f
1
1
583886
115
10
hrubá A
2 608 608 219
P0f
1
1
583923
100
10
stredná S
2 608 608 216
P0f
1
1
583893
115
10
stredná S
2 608 608 220
P0f
1
1
583930
Vlastnosti výrobku
Sp
10
Dĺ
100
Šír
Ob
ôs
ob
ba
ale
len
nia
ia
čís
cie
ná
va
jed
Ob
St
up
eň
jem
no
sti
vit
žk
az
ka
z
vit
ku
m
ku
m
m
lo
¹
Zvitok plste, Best for Finish Coarse
Informácie o objednávaní
Zvitok plste, Best for Finish Bright
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
476 | Brúsenie a leštenie | Plsť a penový plast
Príslušenstvo Bosch 11/12
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
10
veľmi jemná A
2 608 608 217
P0f
1
1
583909
115
10
veľmi jemná A
2 608 608 221
P0f
1
1
583947
100
10 veľmi jemná GP
2 608 608 218
P0f
1
1
583916
115
10 veľmi jemná GP
2 608 608 222
P0f
1
1
583954
Vlastnosti výrobku
Ob
Sp
ôs
100
Šír
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
ba
len
ia
cie
ob
ná
va
jed
St
up
eň
jem
no
sti
ka
z
Dĺ
žk
az
vit
ku
m
vit
ku
m
m
lo
Zvitok plste, Best for Finish Matt
Informácie o objednávaní
Zvitok plste, Expert for Finish
Vlastnosti výrobku
nie
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ale
lko
vé
b
sie
Zá
hb
sa
Ob
Sp
ôs
ob
ba
ale
len
nia
ia
čís
cie
ná
va
jed
Ob
Ro
zm
er
ym
m
St
up
eň
jem
no
sti
lo
¹
Kombinovaná brúsna hubka, Best for Profile
Informácie o objednávaní
69x97x26
jemné
2 608 608 224
C1d
1
10
583978
69x97x26
jemné
2 608 608 223
C0a
1
50
583961
69x97x26
jemné
2 608 608 227
C1d
1
10
584005
69x97x26
stredná
2 608 608 225
C0a
1
50
583985
69x97x26
jemné
2 608 608 226
C0a
1
50
583992
69x97x26
super jemné
2 608 608 228
C0a
1
50
584012
Brúsna hubka, Best for Flat and Edge
Brúsna podložka na kontúry, Best for Contour
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
98x120x13
super jemné
2 608 608 198
C1d
2
10
584043
98x120x13
stredná
2 608 608 229
C0a
1
50
584029
98x120x13
jemné
2 608 608 230
C0a
1
50
584036
98x120x13
super jemné
2 608 608 231
C0a
1
50
583718
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Fíbrové brúsne kotúče | 477
Príslušenstvo Bosch 11/12
Fíbrové brúsne kotúče
pre uhlové brúsky Bosch
Nové fíbrové brúsne kotúče Best for Inox
Mimoriadne chladné brúsenie vďaka špeciálnej vrstve:
Ź Až 4-krát väčší úber materiálu v porovnaní s bežnými
fíbrovými kotúčmi s obsahom oxidu hlinitého
Ź
Ź
Ź
Ź
Veľmi dlhá životnosť
Najlepší pomer ceny a výkonu
Žiadne zafarbenie povrchu pri nábehu brúsneho materiálu
Značne zredukované odlietavanie iskier
Optimálny doplnok hodnotného sortimentu výrobkov na kov –
nový fíbrový kotúč Best for Inox:
Ź Vysokoaktívna vrstva s účinnou látkou v 2. vrchnom spojive
Ź Vysokovýkonný zirkónový korund
Ź Špeciálne spojivo
Fíbrové brúsne kotúče, Best for Inox – EN 13743
Vlastnosti výrobku
¹
sie
Zá
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
lko
vé
b
len
ia
nia
ba
sa
h
Ob
bb
ale
cie
ná
va
Sp
ôs
o
jed
Ob
ale
nie
lo
čís
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
ť
nit
os
Zr
Pr
Pr
iem
iem
er
er
otv
o
ko
tú
ru
ča
mm
mm
Ź Obzvlášť vhodné na opracovávanie ušľachtilej ocele (Inox)
Ź Odbrusovanie zvarových švov, brúsenie plôch, zahladzovanie a zalamovanie hrán,
všeobecné práce pri začisťovaní
Ź Fíbrový brúsny kotúč so zirkónovým/poloušľachtilým korundom, so spojivom z plne
syntetickej živice, 0,65 alebo 0,80 mm vulkanizovaným fíbrom a vysokoaktívnou vrstvou
účinnej látky
Ź Veľmi veľký úberový výkon a životnosť
Ź Studené brúsenie bez akéhokoľvek zafarbenia obrobkov pri nábehu brúsneho materiálu
a so značne zredukovaným odlietavaním iskier
Ź Brúsne kotúče s upínaním na gumené oporné taniere
Informácie o objednávaní
Optimálne otáčky 5 000 - 7 500 min-1
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
115
22,23
36
13.300
2 608 608 296
U0
1
50
591171
115
22,23
60
13.300
2 608 608 297
U0
1
50
591188
115
22,23
80
13.300
2 608 608 298
U0
1
50
591195
115
22,23
120
13.300
2 608 608 299
U0
1
50
591201
125
22,23
36
12.250
2 608 608 300
U0
1
50
591218
125
22,23
60
12.250
2 608 608 312
U0
1
50
607025
125
22,23
80
12.250
2 608 608 313
U0
1
50
607032
125
22,23
120
12.250
2 608 608 314
U0
1
50
607049
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
478 | Brúsenie a leštenie | Fíbrové brúsne kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
ba
len
ia
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
ť
nit
os
Zr
Pr
Pr
iem
iem
er
er
ko
tú
otv
or
u
ča
mm
mm
Fíbrové brúsne kotúče, Best for Inox – EN 13743
Informácie o objednávaní
Optimálne otáčky 5 000 - 7 500 min-1
180
22,23
36
8.500
2 608 608 301
U0
1
50
591225
180
22,23
60
8.500
2 608 608 302
U0
1
50
591232
180
22,23
80
8.500
2 608 608 303
U0
1
50
591249
180
22,23
120
8.500
2 608 608 304
U0
1
50
591256
Fíbrové brúsne kotúče, Best for Metal – EN 13743
Ź Hodia sa na jemné a hrubé brúsenie, ako aj na práce spojené s úberom materiálu,
zahladzovanie a odstraňovanie hrdze na ušľachtilej oceli, oceli, liatine a oceľovom plechu
Ź Vhodné predovšetkým na použitie v oblasti automobilového opravárenstva
Ź Fíbrový brúsny kotúč so zirkónovým/poloušľachtilým korundom, so spojivom z plne syntetickej živice, 0,80 alebo 0,84 mm vulkanizovaným fíbrom
Ź Najvyšší úberový výkon a dlhá životnosť
Ź Brúsne kotúče s upínaním na gumené oporné taniere
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
115
22,23
24
13.300
2 608 606 725
U0
1
50
115
22,23
36
13.300
2 608 607 254
U0
1
50
247917
115
22,23
60
13.300
2 608 606 727
U0
1
50
179928
179904
115
22,23
80
13.300
2 608 606 728
U0
1
50
179935
115
22,23
100
13.300
2 608 606 729
U0
1
50
179942
179959
115
22,23
120
13.300
2 608 606 730
U0
1
50
125
22,23
24
12.250
2 608 606 731
U0
1
50
179966
125
22,23
36
12.250
2 608 607 255
U0
1
50
247924
125
22,23
60
12.250
2 608 606 733
U0
1
50
179980
125
22,23
80
12.250
2 608 606 734
U0
1
50
179997
125
22,23
100
12.250
2 608 606 735
U0
1
50
180009
125
22,23
120
12.250
2 608 606 736
U0
1
50
180016
180054
180
22,23
24
8.500
2 608 606 740
U0
1
50
180
22,23
36
8.500
2 608 607 256
U0
1
50
247931
180
22,23
60
8.500
2 608 606 742
U0
1
50
180078
180
22,23
80
8.500
2 608 606 743
U0
1
50
180085
180
22,23
100
8.500
2 608 606 744
U0
1
50
180092
180
22,23
120
8.500
2 608 606 745
U0
1
50
180108
230
22,23
24
6.550
2 608 606 746
U0
1
50
180115
230
22,23
36
6.550
2 608 607 257
U0
1
50
247948
180139
230
22,23
60
6.550
2 608 606 748
U0
1
50
230
22,23
80
6.550
2 608 606 749
U0
1
50
180146
230
22,23
100
6.550
2 608 606 750
U0
1
50
180153
230
22,23
120
6.550
2 608 606 751
U0
1
50
180160
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Fíbrové brúsne kotúče | 479
Príslušenstvo Bosch 11/12
Fíbrové brúsne kotúče, Expert for Metal – EN 13743
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
ba
len
ia
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
ť
nit
os
Zr
Pr
Pr
iem
iem
er
er
ko
tú
otv
or
u
ča
mm
mm
Ź Hodia sa na jemné a hrubé brúsenie, ako aj na práce spojené s úberom materiálu, zahladzovanie a odstraňovanie hrdze, na najrôznejšie materiály ako je drevo, lak, kov, kameň
Ź Fíbrový brúsny kotúč s poloušľachtilým korundom, so spojivom z plne syntetickej živice,
0,65 alebo 0,80 mm vulkanizovaným fíbrom
Ź Brúsne kotúče s upínaním na gumené oporné taniere
Informácie o objednávaní
100
16,00
24
15.300
2 608 606 916
U0
1
50
100
16,00
36
15.300
2 608 607 248
U0
1
50
247856
100
16,00
60
15.300
2 608 606 918
U0
1
50
185172
185158
100
16,00
80
15.300
2 608 606 919
U0
1
50
185189
100
16,00
100
15.300
2 608 606 920
U0
1
50
185196
100
16,00
120
15.300
2 608 606 921
U0
1
50
185202
U0
1
50
162845
U0
1
50
247863
115
22,23
24
13.300
2 608 605 464
115
22,23
36
13.300
2 608 607 249
115
22,23
60
13.300
2 608 605 466
U0
1
50
162869
115
22,23
80
13.300
2 608 605 467
U0
1
50
162876
162883
115
22,23
100
13.300
2 608 605 468
U0
1
50
115
22,23
120
13.300
2 608 605 469
U0
1
50
162890
125
22,23
24
12.250
2 608 605 474
U0
1
50
162944
125
22,23
36
12.250
2 608 607 250
U0
1
50
247870
125
22,23
60
12.250
2 608 605 476
U0
1
50
162968
162975
125
22,23
80
12.250
2 608 605 477
U0
1
50
125
22,23
100
12.250
2 608 605 478
U0
1
50
162982
125
22,23
120
12.250
2 608 605 479
U0
1
50
162999
180
22,23
24
8.500
2 608 605 484
U0
1
50
163040
180
22,23
36
8.500
2 608 607 251
U0
1
50
247887
163064
180
22,23
60
8.500
2 608 605 486
U0
1
50
180
22,23
80
8.500
2 608 605 487
U0
1
50
163071
180
22,23
100
8.500
2 608 605 488
U0
1
50
163088
180
22,23
120
8.500
2 608 605 489
U0
1
50
163095
230
22,23
24
6.650
2 608 605 490
U0
1
50
163101
230
22,23
36
6.650
2 608 607 252
U0
1
50
247894
230
22,23
60
6.650
2 608 605 492
U0
1
50
163125
163132
230
22,23
80
6.650
2 608 605 493
U0
1
50
230
22,23
100
6.650
2 608 605 494
U0
1
50
163149
230
22,23
120
6.650
2 608 605 495
U0
1
50
163156
230
22,23
120
6.650
2 608 608 141
U0
1
50
553735
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
480 | Brúsenie a leštenie | Vejárovité brúsne kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vejárovité brúsne kotúče
pre uhlové brúsky
Nové vejárovité brúsne kotúče Best for Inox
Mimoriadne studené brúsenie vďaka špeciálnej vrstve
Prednosti vejárovitého brúsneho kotúča Best for Inox:
Ź
Ź
Ź
Ź
Extrémne vysoký úberový výkon
Veľmi dlhá životnosť
Žiadne zafarbenie povrchu pri nábehu brúsneho materiálu
Značne zredukované odlietavanie iskier
Nový vejárovitý brúsny kotúč Best for Inox – vynikajúca kvalita vďaka:
Ź Vysokoaktívna vrstva s účinnou látkou v 2. vrchnom spojive
Ź Vysokovýkonný zirkónový korund
Ź Špeciálne spojivo
Výkonnosť vejárovitých brúsnych kotúčov
Výkonnosť brúsneho
kotúča = úber materiálu
180 %
x životnosť
140 %
100 %
0%
50 %
100 %
150 %
200 %
Pri vejárovitých brúsnych kotúčoch v balení = 1 sa cena vzťahuje na jeden kus.
Minimálne objednávané množstvo je však 10 kusov.
Vejárovité brúsne kotúče Best for Inox, vyhotovenie s prelisom – EN 13743
Vlastnosti výrobku
¹
ko
vé
b
len
Zá
sie
l
ba
Ob
sa
h
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ia
ia
len
ba
cie
ôs
ob
ná
va
Sp
jed
Ob
ale
nie
lo
čís
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
ť
nit
os
Zr
Pr
Pr
iem
iem
er
er
ko
tú
otv
or
u
ča
mm
mm
Ź Obzvlášť vhodné na opracovávanie ušľachtilej ocele (Inox)
Ź Výkonné vďaka vysokovýkonnému zirkónovému korundu. So spojivom z plne syntetickej
živice, stabilná tkanina X a vysokoaktívna vrstva účinnej látky
Ź Veľmi veľký úberový výkon pri veľmi dlhej životnosti
Ź Vejárový brúsny kotúč na nosnom tanieri z tkaniny zo sklenených vlákien
Ź Vyhotovenie s prelisom – na rovinné brúsenie a opracovávanie zvarov s uhlom
priloženia 5-15°
Informácie o objednávaní
Optimálne otáčky 5 500 - 8 500 min-1
115
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
22,23
40
13.300
2 608 608 263
U0
1
10
590846
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Vejárovité brúsne kotúče | 481
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
ba
len
ia
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
ť
nit
os
Zr
Pr
Pr
iem
iem
er
er
ko
tú
otv
or
u
ča
mm
mm
Vejárovité brúsne kotúče Best for Inox, vyhotovenie s prelisom – EN 13743
Informácie o objednávaní
Optimálne otáčky 5 500 - 8 500 min-1
115
22,23
60
13.300
2 608 608 264
U0
1
10
590853
115
22,23
80
13.300
2 608 608 265
U0
1
10
590860
115
22,23
120
13.300
2 608 608 266
U0
1
10
590877
Optimálne otáčky 5 000 - 7 500 min-1
125
22,23
40
12.250
2 608 607 638
U0
1
10
528788
125
22,23
60
12.250
2 608 607 639
U0
1
10
528795
125
22,23
80
12.250
2 608 607 640
U0
1
10
528801
125
22,23
120
12.250
2 608 608 275
U0
1
10
590969
Optimálne otáčky 3 500 - 5 500 min-1
180
22,23
40
8.500
2 608 608 284
U0
1
10
591058
180
22,23
60
8.500
2 608 608 285
U0
1
10
591065
180
22,23
80
8.500
2 608 608 286
U0
1
10
591072
180
22,23
120
8.500
2 608 608 287
U0
1
10
591089
Vejárovité brúsne kotúče Best for Inox, rovné vyhotovenie – EN 13743
Ź Obzvlášť vhodné na opracovávanie ušľachtilej ocele (Inox)
Ź Výkonné vďaka vysokovýkonnému zirkónovému korundu. So spojivom z plne syntetickej
živice, stabilná tkanina X a vysokoaktívna vrstva účinnej látky
Ź Veľmi veľký úberový výkon pri veľmi dlhej životnosti
Ź Vejárový brúsny kotúč na nosnom tanieri z tkaniny zo sklenených vlákien
Ź Rovný – na brúsenie naplocho a výbrus zvarov s uhlom priloženia 5-15°
Optimálne otáčky 5 500 - 8 500 min-1
115
22,23
40
13.300
2 608 608 267
U0
1
10
590884
115
22,23
60
13.300
2 608 608 268
U0
1
10
590891
115
22,23
80
13.300
2 608 608 269
U0
1
10
590907
115
22,23
120
13.300
2 608 608 270
U0
1
10
590914
Optimálne otáčky 5 000 - 7 500 min-1
125
22,23
40
12.250
2 608 608 276
U0
1
10
590976
125
22,23
60
12.250
2 608 608 277
U0
1
10
590983
125
22,23
80
12.250
2 608 608 278
U0
1
10
590990
125
22,23
120
12.250
2 608 608 279
U0
1
10
591003
Optimálne otáčky 3 500 - 5 500 min-1
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
180
22,23
40
8.500
2 608 608 288
U0
1
10
591096
180
22,23
60
8.500
2 608 608 289
U0
1
10
591102
180
22,23
80
8.500
2 608 608 290
U0
1
10
591119
180
22,23
120
8.500
2 608 608 291
U0
1
10
591126
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
482 | Brúsenie a leštenie | Vejárovité brúsne kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vejárovité brúsne kotúče Best for Inox, rovné vyhotovenie – EN 13743
Vlastnosti výrobku
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
ba
len
ia
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
ť
nit
os
Zr
Pr
Pr
iem
iem
er
er
ko
tú
otv
or
u
ča
mm
mm
Ź Obzvlášť vhodné na opracovávanie ušľachtilej ocele (Inox)
Ź Výkonné vďaka vysokovýkonnému zirkónovému korundu. So spojivom z plne syntetickej
živice, stabilná tkanina X a vysokoaktívna vrstva účinnej látky
Ź Veľmi veľký úberový výkon pri veľmi dlhej životnosti
Ź Vejárový brúsny kotúč na nosnom tanieri z plastu
Ź Rovný – na brúsenie naplocho a výbrus zvarov s uhlom priloženia 5-15°
Informácie o objednávaní
Optimálne otáčky 5 500 - 8 500 min-1
115
22,23
40
13.300
2 608 608 271
U0
1
10
590921
115
22,23
60
13.300
2 608 608 272
U0
1
10
590938
115
22,23
80
13.300
2 608 608 273
U0
1
10
590945
115
22,23
120
13.300
2 608 608 274
U0
1
10
590952
Optimálne otáčky 5 000 - 7 500 min-1
125
22,23
40
12.250
2 608 608 280
U0
1
10
591010
125
22,23
60
12.250
2 608 608 281
U0
1
10
591027
125
22,23
80
12.250
2 608 608 282
U0
1
10
591034
125
22,23
120
12.250
2 608 608 283
U0
1
10
591041
Optimálne otáčky 3 500 - 5 500 min-1
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
180
22,23
40
8.500
2 608 608 292
U0
1
10
591133
180
22,23
60
8.500
2 608 608 293
U0
1
10
591140
180
22,23
80
8.500
2 608 608 294
U0
1
10
591157
180
22,23
120
8.500
2 608 608 295
U0
1
10
591164
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Vejárovité brúsne kotúče | 483
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vejárovité brúsne kotúče Best for Metal, rovné vyhotovenie – EN 13743
Vlastnosti výrobku
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
ba
len
ia
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
ť
nit
os
Zr
Pr
Pr
iem
iem
er
er
ko
tú
otv
or
u
ča
mm
mm
Ź Vhodné najmä na opracúvanie ušľachtilej ocele, ocele, oceľoliatiny a oceľového plechu
Ź Výkonné vďaka zirkónovému korundu. So spojivom z plne syntetickej živice, stabilná
tkanina X
Ź Stále rovnako vysoký úberový výkon pri dlhej životnosti
Ź Vejárový brúsny kotúč na nosnom tanieri z tkaniny zo sklenených vlákien
Ź Rovný – na brúsenie naplocho a výbrus zvarov s uhlom priloženia 5-15°
Informácie o objednávaní
115
22,23
40
13.300
2 608 607 322
U0
1
10
115
22,23
60
13.300
2 608 607 323
U0
1
10
270243
115
22,23
80
13.300
2 608 607 324
U0
1
10
270250
115
22,23
120
13.300
2 608 607 325
U0
1
10
270267
125
22,23
40
12.250
2 608 607 326
U0
1
10
270274
270281
270236
125
22,23
60
12.250
2 608 607 327
U0
1
10
125
22,23
80
12.250
2 608 607 328
U0
1
10
270670
125
22,23
120
12.250
2 608 607 329
U0
1
10
270687
180
22,23
40
8.500
2 608 607 330
U0
1
10
270694
180
22,23
60
8.500
2 608 607 331
U0
1
10
270700
180
22,23
80
8.500
2 608 607 332
U0
1
10
270717
180
22,23
120
8.500
2 608 607 333
U0
1
10
270724
Vejárovité brúsne kotúče Best for Metal, vyhotovenie s prelisom – EN 13743
Ź Vhodné najmä na opracúvanie ušľachtilej ocele, ocele, oceľoliatiny a oceľového plechu
Ź Výkonné vďaka zirkónovému/poloušľachtilému korundu. So spojivom z plne syntetickej
živice, stabilná tkanina X
Ź Stále rovnako vysoký úberový výkon pri dlhej životnosti
Ź Vejárový brúsny kotúč na nosnom tanieri z tkaniny zo sklenených vlákien
Ź S prelisom – na brúsenie hrán/výbrus zvarov a brúsenie naplocho s uhlom priloženia 15-25°
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
100
16,00
40
15.300
2 608 606 713
U0
1
10
100
16,00
60
15.300
2 608 606 714
U0
1
10
179799
100
16,00
80
15.300
2 608 606 715
U0
1
10
179805
179782
115
22,23
40
13.300
2 608 605 450
U0
1
10
162708
115
22,23
60
13.300
2 608 605 451
U0
1
10
162715
115
22,23
80
13.300
2 608 605 452
U0
1
10
162722
115
22,23
120
13.300
2 608 607 319
U0
1
10
270205
185219
125
22,23
40
12.250
2 608 606 922
U0
1
10
125
22,23
60
12.250
2 608 606 923
U0
1
10
185226
125
22,23
80
12.250
2 608 606 924
U0
1
10
185233
125
22,23
120
12.250
2 608 607 320
U0
1
10
270212
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
484 | Brúsenie a leštenie | Vejárovité brúsne kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
ba
len
ia
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
ť
nit
os
Zr
Pr
Pr
iem
iem
er
er
ko
tú
otv
or
u
ča
mm
mm
Vejárovité brúsne kotúče Best for Metal, vyhotovenie s prelisom – EN 13743
Informácie o objednávaní
180
22,23
40
8.500
2 608 606 737
U0
1
10
180023
180
22,23
60
8.500
2 608 606 738
U0
1
10
180030
180
22,23
80
8.500
2 608 606 739
U0
1
10
180047
180
22,23
120
8.500
2 608 607 321
U0
1
10
270229
Vejárovité brúsne kotúče Best for Metal, rovné vyhotovenie – EN 13743
Ź Vhodné najmä na opracúvanie ušľachtilej ocele, ocele, oceľoliatiny a oceľového plechu
Ź Výkonné vďaka zirkónovému/poloušľachtilému korundu. So spojivom z plne syntetickej
živice, stabilná tkanina X a vysokoaktívna účinná látka
Ź Stále rovnako vysoký úberový výkon pri dlhej životnosti
Ź Vejárový brúsny kotúč na nosnom tanieri z plastu
Ź Rovný – na brúsenie naplocho a výbrus zvarov s uhlom priloženia 5-15°
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
115
22,23
40
13.300
2 608 607 334
U0
1
10
270731
115
22,23
60
13.300
2 608 607 335
U0
1
10
270748
115
22,23
80
13.300
2 608 607 336
U0
1
10
270755
115
22,23
120
13.300
2 608 607 337
U0
1
10
270991
125
22,23
40
12.250
2 608 607 338
U0
1
10
270762
125
22,23
60
12.250
2 608 607 339
U0
1
10
270779
125
22,23
80
12.250
2 608 607 340
U0
1
10
270786
125
22,23
120
12.250
2 608 607 341
U0
1
10
270793
180
22,23
40
8.500
2 608 607 342
U0
1
10
270809
180
22,23
60
8.500
2 608 607 343
U0
1
10
270816
180
22,23
80
8.500
2 608 607 344
U0
1
10
270823
180
22,23
120
8.500
2 608 607 345
U0
1
10
270830
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Vejárovité brúsne kotúče | 485
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vejárovité brúsne kotúče Expert for Metal, rovné vyhotovenie – EN 13743
Vlastnosti výrobku
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
ba
len
ia
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
ť
nit
os
Zr
Pr
Pr
iem
iem
er
er
ko
tú
otv
or
u
ča
mm
mm
Ź Obzvlášť sa hodia na opracovávanie kovov
Ź Výkonné vďaka zirkónovému/poloušľachtilému korundu. So spojivom z plne syntetickej
živice, stabilná tkanina X
Ź Cenovo výhodná alternatíva ako ideálne riešenie problémov
Ź Vejárový brúsny kotúč na nosnom tanieri z tkaniny zo sklenených vlákien
Ź Rovný – na brúsenie naplocho a výbrus zvarov s uhlom priloženia 5-15°
Informácie o objednávaní
115
22,23
40
13.300
2 608 607 349
U0
1
10
115
22,23
60
13.300
2 608 607 350
U0
1
10
270885
115
22,23
80
13.300
2 608 607 351
U0
1
10
270892
115
22,23
120
13.300
2 608 607 352
U0
1
10
270908
125
22,23
40
12.250
2 608 607 353
U0
1
10
270915
270922
270878
125
22,23
60
12.250
2 608 607 354
U0
1
10
125
22,23
80
12.250
2 608 607 355
U0
1
10
270939
125
22,23
120
12.250
2 608 607 356
U0
1
10
270953
Vejárovité brúsne kotúče Expert for Metal, vyhotovenie s prelisom – EN 13743
Ź Obzvlášť sa hodia na opracovávanie kovov
Ź Výkonné vďaka zirkónovému/poloušľachtilému korundu. So spojivom z plne syntetickej
živice, stabilná tkanina X
Ź Cenovo výhodná alternatíva ako ideálne riešenie problémov
Ź Vejárový brúsny kotúč na nosnom tanieri z tkaniny zo sklenených vlákien
Ź S prelisom – na brúsenie hrán/výbrus zvarov a brúsenie naplocho s uhlom priloženia 15-25°
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
115
22,23
40
13.300
2 608 606 752
U0
1
10
180177
115
22,23
60
13.300
2 608 606 753
U0
1
10
180184
115
22,23
80
13.300
2 608 606 754
U0
1
10
180191
115
22,23
120
13.300
2 608 607 346
U0
1
10
270847
125
22,23
40
12.250
2 608 606 716
U0
1
10
179812
125
22,23
60
12.250
2 608 606 717
U0
1
10
179829
179836
125
22,23
80
12.250
2 608 606 718
U0
1
10
125
22,23
120
12.250
2 608 607 347
U0
1
10
270854
180
22,23
40
8.500
2 608 606 936
U0
1
10
196154
180
22,23
60
8.500
2 608 606 937
U0
1
10
196161
180
22,23
80
8.500
2 608 606 938
U0
1
10
196178
180
22,23
120
8.500
2 608 607 348
U0
1
10
270861
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
486 | Brúsenie a leštenie | Vejárovité brúsne kotúče
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vejárovité brúsne kotúče Expert for Metal, rovné vyhotovenie – EN 13743
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
ba
len
ia
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
ť
nit
os
Zr
Pr
Pr
iem
iem
er
er
ko
tú
otv
or
u
ča
mm
mm
Ź Obzvlášť sa hodia na opracovávanie kovov
Ź Výkonné vďaka zirkónovému/poloušľachtilému korundu. So spojivom z plne syntetickej
živice, stabilná tkanina X
Ź Cenovo výhodná alternatíva ako ideálne riešenie problémov
Ź Vejárový brúsny kotúč na nosnom tanieri z plastu
Ź Rovný – na brúsenie naplocho a výbrus zvarov s uhlom priloženia 5-15°
Informácie o objednávaní
115
22,23
40
13.300
2 608 607 361
U0
1
10
115
22,23
60
13.300
2 608 607 362
U0
1
10
271028
115
22,23
80
13.300
2 608 607 363
U0
1
10
271035
115
22,23
120
13.300
2 608 607 364
U0
1
10
270663
125
22,23
40
12.250
2 608 607 365
U0
1
10
271042
271059
271011
125
22,23
60
12.250
2 608 607 366
U0
1
10
125
22,23
80
12.250
2 608 607 367
U0
1
10
271066
125
22,23
120
12.250
2 608 607 368
U0
1
10
271073
180
22,23
40
8.500
2 608 607 369
U0
1
10
271080
180
22,23
60
8.500
2 608 607 370
U0
1
10
271097
180
22,23
80
8.500
2 608 607 371
U0
1
10
271103
180
22,23
120
8.500
2 608 607 372
U0
1
10
271110
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Uhlové brúsky | 487
Príslušenstvo Bosch 11/12
Kotúče s brúsnou plsťou
pre uhlové brúsky
Nové čistiace kotúče Best for Inox
Žiadne upchávanie vďaka otvorenej štruktúre
Prednosti kotúča na hrubé čistenie Best for Inox:
Ź
Ź
Ź
Ź
Odstránenie modrých miest zvaru na ušľachtilej oceli (Inox)
Dlhá životnosť
Žiadne zašpinenie
Nízke náklady v porovnaní s bežnými postupmi s použitím
pasty s obsahom kyseliny
Žiadne upchávanie vďaka otvorenej štruktúre.
Prispôsobiteľné tvaru
Čistiaci kotúč, Best for Inox, 50 m/s
Ź Hodí sa na čistenie ušľachtilej ocele (nehrdzavejúca oceľ), oceľ, neželezné kovy
Ź Odstraňovanie modrého zafarbenia na zvarových švoch, čistenie ušľachtilej ocele
Ź Slabé upchávanie vďaka otvorenej štruktúre brúsnej plsti. Vrstva oxidu hlinitého
Ź Čistiaci kotúč na nosnom tanieri z tkaniny s obsahom sklenených vlákien
Ź Hodí sa na regulovateľné brúsenie s uhlovými brúskami, obzvlášť s uhlovou brúskou
Bosch GWS 14-125 Inox
Pozor: prípustné
do rýchlosti
¹
1
5
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
Zá
sa
hb
ale
lko
vé
b
nia
nia
ale
nie
lo
ale
cie
ôs
ob
b
ná
va
Sp
jed
Ob
Ob
Vlastnosti výrobku
čís
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
Vy
Pr
Pr
iem
iem
er
er
ho
tov
en
ie
otv
o
ko
tú
ru
ča
mm
mm
50 m/s
Informácie o objednávaní
Optimálne otáčky 5 000 min-1
125
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
22,23
červená
7.650
2 608 607 634
U0
528740
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
488 | Brúsenie a leštenie | Uhlové brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Čistiaci kotúč, Best for Metal, 50 m/s
Ź Hodí sa na opracovávanie kovu, neželezných kovov
Ź Ideálny na odstraňovanie hrdze, farby, oxidových vrstiev, vápenatých usadenín,
machu a grafiti z kameňa, mramoru, betónu, zvyškov tesniacich hmôt
Ź Slabé upchávanie vďaka otvorenej štruktúre brúsnej plsti. Vrstva z karbidu kremíka
Ź Čistiaci kotúč na nosnom tanieri z tkaniny s obsahom sklenených vlákien
Pozor: prípustné Ź Hodí sa na regulovateľné brúsenie s uhlovými brúskami, obzvlášť s uhlovou brúskou
Bosch GWS 14-125 Inox
do rýchlosti
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
2 608 607 632
U0
1
5
528726
7.650
2 608 607 633
U0
1
5
528733
Sp
ôs
8.350
Vlastnosti výrobku
Ob
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
ie
ho
tov
en
Vy
Pr
Pr
iem
iem
er
er
ko
tú
otv
or
u
ča
mm
mm
50 m/s
Informácie o objednávaní
Optimálne otáčky 5 500 min-1
115
22,23
čierna
Optimálne otáčky 5 000 min-1
125
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
22,23
čierna
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Uhlové brúsky | 489
Príslušenstvo Bosch 11/12
Nové SCM-kotúče s brúsnou plsťou Best for Inox
Žiadne upchávanie vďaka otvorenej štruktúre
Prednosti SCM-kotúča s brúsnou plsťou* Best for Inox:
Ź Jedinečná kombinácia agresivity, dokončovania a dlhej životnosti
Ź Rovnomerné a perfektné dokončovanie
Ź Žiadne zašpinenie
*SCM = Surface Conditioning Material (zachováva štruktúru povrchu)
Žiadne upchávanie vďaka otvorenej štruktúre
Prispôsobiteľné tvaru
SCM-kotúč s brúsnou plsťou, Best for Inox, 50 m/s
¹
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
Zá
7.650
2 608 607 635
P1d
2
5
528757
22,23
hrubý
7.650
2 608 607 636
P1d
2
5
528764
125
22,23 stredne hrubý
7.650
2 608 607 637
P1d
2
5
528771
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
22,23 extra hrubé
125
Vy
125
Pr
Ob
sa
hb
ale
lko
vé
b
nia
nia
ale
nie
lo
ale
cie
ôs
ob
b
ná
va
jed
Ob
Ot
áč
ky
,
čís
ma
x.
mi
n -1
ie
ho
tov
en
iem
iem
er
er
ko
tú
otv
or
u
ča
mm
mm
Ź Surface Conditioning Material (SCM) na dokončovanie
Ź Hodí sa na spracovávanie ušľachtilej ocele (nehrdzavejúca ) oceľ, oceľ, neželezné kovy
Ź Ideálny na zahladzovanie, opracovávanie miest zvarov, zjemňovanie stôp po brúsení,
prípravu na zušľachtenie povrchov
Ź Kotúče s brúsnou plsťou na podložke z tkaniny – na upínanie na gumené oporné taniere,
vrstva z oxidu hlinitého
Pozor: prípustné
Ź
Extra-hrubý – hnedý, hrubý – svetlohnedý, stredný – červený
do rýchlosti
50 m/s
Ź Hodí sa na regulovateľné brúsenie s uhlovými brúskami, obzvlášť s uhlovou brúskou
Bosch GWS 14-125 Inox
Informácie o objednávaní
2-dielna súprava plsti
Optimálne otáčky 4 500 - 6 500 min-1
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
490 | Brúsenie a leštenie | Uhlové brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy
pre uhlové brúsky
Brúsne listy pre GWS 14,4 V Professional, Blue Metal-top
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
Zá
2 608 607 394
C1c
5
5
295420
100
47
80
2 608 607 395
C1c
5
5
295437
100
47
120
2 608 607 396
C1c
5
5
295444
Zr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
60
Ob
47
Pr
100
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
ba
len
ia
cie
jed
ob
ná
va
ť
nit
os
er
iem
iem
er
ko
tú
otv
or
u
ča
mm
mm
Velkronové upínanie
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Ź Optimálne sa hodia na brúsenie ocele
Ź Hodia sa na brúsenie ostatných kovových materiálov, vrátane nehrdzavejúcej ocele, na
odstraňovanie miernej hrdze (náletovej hrdze), vyhladzovanie zvarov, zušľachťovanie ocele
Informácie o objednávaní
Brúsne listy pre GWS 14,4 V Professional, White Paint
Ź Optimálne sa hodia na odstraňovanie farieb, lakov z kovov
Ź Hodia sa na odstraňovanie farieb, lakov a tmelu z dreva
Velkronové upínanie
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
100
47
60
2 608 607 397
C1c
5
5
295451
100
47
100
2 608 607 398
C1c
5
5
295468
100
47
180
2 608 607 399
C1c
5
5
295475
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Uhlové brúsky | 491
Príslušenstvo Bosch 11/12
Papierové brúsne listy pre uhlové brúsky, Best for Wood
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
Ob
sa
ob
jed
Ob
ba
len
ia
čís
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
ť
nit
os
Pr
iem
ním, neperforovaný
Zr
er
S velkronovým upína-
ná
va
ko
tú
cie
ča
DIRECT FORCE
lo
mm
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, tvrdého dreva, drevotrieskových
a stavebných dosiek a kovu
Informácie o objednávaní
115
40
2 608 607 940
C0a
50
1
551014
115
60
2 608 607 941
C0a
50
1
551021
115
80
2 608 607 942
C0a
50
1
551038
115
120
2 608 607 943
C0a
50
1
551045
115
180
2 608 607 944
C0a
50
1
551052
115
240
2 608 607 945
C0a
50
1
551069
125
40
2 608 607 946
C0a
50
1
551076
125
60
2 608 607 947
C0a
50
1
551083
125
80
2 608 607 948
C0a
50
1
551090
125
120
2 608 607 949
C0a
50
1
551106
125
180
2 608 607 950
C0a
50
1
551113
125
240
2 608 607 951
C0a
50
1
551120
Papierové brúsne listy pre uhlové brúsky, Best for Wood
Ź Hodia sa na brúsenie tvrdého dreva, drevotrieskových a stavebných dosiek a kovov
Ź Best for Wood dostupný od februára/marca 2011
115
40
2 608 605 426
C1a
10
5
162463
S velkronovým upína-
115
60
2 608 605 427
C1a
10
5
162470
ním, neperforovaný
115
80
2 608 605 428
C1a
10
5
162487
115
120
2 608 605 429
C1a
10
5
162494
115
180
2 608 605 430
C1a
10
5
162500
115
240
2 608 605 431
C1a
10
5
162517
125
40
2 608 605 438
C1a
10
5
162586
125
60
2 608 605 439
C1a
10
5
162593
125
80
2 608 605 440
C1a
10
5
162609
125
120
2 608 605 441
C1a
10
5
162616
125
180
2 608 605 442
C1a
10
5
162623
125
240
2 608 605 443
C1a
10
5
162630
DIRECT FORCE
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
492 | Brúsenie a leštenie | Uhlové brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Papierové brúsne listy pre uhlové brúsky, Best for Stone
Ź Hodia sa na brúsenie extrémne tvrdých materiálov ako je kameň, sklo, plexisklo, mramor,
autolak alebo vypaľovací lak
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
Ob
sa
ob
ná
va
jed
Ob
ba
len
ia
čís
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
ť
nit
os
Zr
Pr
iem
er
ko
tú
ním, neperforovaný
cie
ča
S velkronovým upína-
lo
mm
DIRECT FORCE
Informácie o objednávaní
115
80
2 608 608 151
C0a
50
1
557085
115
120
2 608 608 152
C0a
50
1
557092
115
320
2 608 608 153
C0a
50
1
557108
125
80
2 608 608 154
C0a
50
1
557115
125
120
2 608 608 155
C0a
50
1
557122
Papierové brúsne listy pre uhlové brúsky, Best for Stone
Ź Hodia sa na brúsenie tvrdých materiálov ako kameň, sklo, plexisklo, mramor, autolak
alebo vypaľovací lak
Ź Best for Stone dostupný od februára/marca 2011
DIRECT FORCE
S velkronovým upínaním, neperforovaný
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
115
60
2 608 605 496
C1a
10
5
163163
115
80
2 608 605 497
C1a
10
5
163170
115
120
2 608 605 498
C1a
10
5
163187
115
220
2 608 605 499
C1a
10
5
163194
115
320
2 608 605 500
C1a
10
5
163200
125
60
2 608 606 755
C1a
10
5
180207
125
80
2 608 606 756
C1a
10
5
180214
125
120
2 608 606 757
C1a
10
5
180221
125
220
2 608 606 758
C1a
10
5
180238
125
320
2 608 606 759
C1a
10
5
180245
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Uhlové brúsky | 493
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo pre
uhlové brúsky
Oporný tanier pre fíbrové brúsne listy vrátane matice
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
1
1
047265
2 608 601 005
C1a
1
1
031202
1 608 601 033
C1a
1
1
016551
1 608 601 006
C1a
1
1
026444
1 608 601 007
C1a
1
1
026451
2 603 345 018
P0b
1
1
109253
115
125
2 603 345 002
P0b
1
1
029711
180
230
1 603 345 004
P0b
1
1
024266
Sp
ôs
C1a
Vlastnosti výrobku
Ob
2 608 601 046
Pr
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
jed
ná
va
mm
er
iem
ba
len
ia
lo
Ź Vysoká teplotná zaťažiteľnosť, mimoriadne tichý chod, odolný voči zlomeniu
Informácie o objednávaní
Pryžový tanier
Závit príruby M 10, max. otáčky 15 300 min-1
100
Pryžový tanier
Závit príruby M 14, max. otáčky 13 300 min-1
115
Pryžový tanier
Závit príruby M 14, max. otáčky 12 250 min-1
125
Pryžový tanier
Závit príruby M 14, max. otáčky 8 500 min-1
180
Pryžový tanier
Závit príruby M 14, max. otáčky 6 650 min-1
230
Okrúhla matica so závitom príruby M 10
100
Okrúhla matica so závitom príruby M 14
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
494 | Brúsenie a leštenie | Uhlové brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Tanier s velkronovou vrstvou na papierové brúsne listy
Velkronové
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
C1d
1
1
086585
2 608 601 077
C1d
1
1
086592
Ob
Sp
ôs
Ob
sa
hb
ale
nia
čís
cie
ob
jed
ná
va
mm
er
iem
2 608 601 076
Pr
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
upínanie
Informácie o objednávaní
Tanier s velkronovou vrstvou
Závit príruby M 14, max. otáčky 13 300 min-1
115
Tanier s velkronovou vrstvou
Závit príruby M 14, max. otáčky 12 250 min-1
125
Tanier s velkronovou vrstvou
Max. otáčky 15 300 min-1
Hodí sa pre GWS 14,4 V Professional a papierové brúsne listy so systémom velkronového
upínania
100
2 608 601 170
C1c
1
1
262866
Ochrana ruky pre uhlové brúsky
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
Zá
1
sie
l
Ob
sa
h
ba
ko
vé
b
len
len
Sp
ôs
ob
ba
cie
ná
va
jed
Ob
Vlastnosti výrobku
ia
ia
čís
nie
lo
¹
Ź Hodí sa pre všetky uhlové brúsky Bosch v kombinácii s prídavnou rukoväťou
Ź Chráni pri práci s gumeným tanierom
Informácie o objednávaní
Chránič ruky v kombinácii s prídavnou rukoväťou
1 601 329 013 PC1c
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
001885
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Uhlové brúsky | 495
Príslušenstvo Bosch 11/12
Príslušenstvo na leštenie
pre leštičky
Leštiaca špongia pre leštičky
¹
1
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ale
ko
vé
b
Zá
1
sie
l
Ob
sa
h
ba
ba
ob
ôs
len
len
cie
ná
va
Sp
jed
Ob
ia
ia
čís
me
rie
ýp
ov
n
ac
Pr
Vlastnosti výrobku
nie
lo
rm
m
Ź Hodí sa na vtieranie vosku a leštenie zvetraného laku, kameňa, plastov a farebných
kovov, ako aj na leštenie mierne znečistených, poškriabaných alebo predleštených
povrchov
Ź Na používanie s politúrou alebo na rozotieranie prostriedkov na zušľachťovanie povrchov
na rovných alebo klenutých plochách
Informácie o objednávaní
Leštiaca špongia so závitom M 14
Hodí sa pre leštičky GPO 12; GPO 12 E Professional
160
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
1 608 613 013
P0b
026550
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
496 | Brúsenie a leštenie | Uhlové brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Leštiaca špongia pre leštičky
1
1
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Ob
sa
čís
me
rie
ýp
ov
n
ac
Pr
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
rm
m
Ź Hodí sa na nalešťovanie kameňa, plastov a farebných kovov, ako aj na predleštenie silne
znečistených alebo poškriabaných rovných povrchov
Ź Na používanie s politúrou alebo brúsnou pastou na rovných plochách
Informácie o objednávaní
Filcový leštiaci kotúč so závitom M 14
Hodí sa pre leštičky GPO 12; GPO 12 E Professional
180
1 608 612 002
P0b
026543
Leštiace látkové kotúče pre leštičky
Ź Hodia sa na nalešťovanie plastov alebo farebných kovov, ako aj na leštenie do vysokého
lesku mierne znečistených, poškriabaných alebo predleštených povrchov
Ź Na používanie s politúrou na menších rovných alebo klenutých plochách
Ź Ideálne na úzke miesta alebo na predmety s vyčnievajúcimi časťami
Leštiaci kotúč
Hrúbka 20 mm, flanel (hladký povrch látky)
Hodí sa pre leštičky GPO 12; GPO 12 E Professional
250
1 608 611 002
P0b
1
1
026529
Leštiaci kotúč
Hrúbka 20 mm, plsť (zdrsnený povrch látky) na mäkké použitie, konečnú úpravu
250
1 608 611 003
P0f
1
1
026536
P0b
1
1
056281
1 603 340 015 PC1c
1
1
016384
1
024280
Príruba pre plstený kotúč (objednáva sa samostatne)
Hodí sa pre leštičky GPO 12; GPO 12 E Professional
-
1 605 703 028
Kruhová matica pre leštiaci kotúč
Na upínanie brúsnych kotúčov Ø 115-150 mm
Pred dátumom výroby 08/90
Hodí sa pre leštičky GPO 12; GPO 12 E Professional
-
Upínací tŕň na upínanie handrového kotúča (objednáva sa samostatne)
Hodí sa pre leštičky GPO 12; GPO 12 E Professional
-
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
1 603 521 013
P0b
1
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Uhlové brúsky | 497
Príslušenstvo Bosch 11/12
Leštiaci návlek z jahňaciny pre leštičky
1
1
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
cie
ob
ná
va
Sp
ôs
jed
Ob
Ob
sa
čís
me
rie
ýp
ov
n
ac
Pr
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
rm
m
Ź Hodí sa na konečnú úpravu povrchov po leštení, ako aj na odstraňovanie zaschnutých
zvyškov leštiaceho prostriedku
Ź Na používanie nasucho na rovných alebo klenutých plochách
Ź Na leštenie do vysokého lesku a čistenie plastov, ako aj na rozlešťovanie kameňa
a farebných kovov
Ź Poznámka: používanie s leštiacou špongiou (1 608 613 013) alebo filcovým leštiacim
kotúčom (1 608 612 002) alebo oporným tanierom (1 608 601 006)
Informácie o objednávaní
Leštiaci návlek z jahňaciny
Hodí sa pre leštičky GPO 12; GPO 12 E Professional
180
1 608 610 000
P0f
026499
Filcový leštiaci kotúč pre leštičky
Ź Hodí sa na nalešťovanie kameňa, plastov alebo farebných kovov, ako aj na leštenie do
vysokého lesku mierne znečistených, poškriabaných alebo predleštených povrchov
Ź Na používanie s politúrou alebo na rozotieranie prostriedkov na zušľachťovanie povrchov
na rovných alebo mierne klenutých plochách
Ź Ideálne na obrábanie veľkých plôch
Filcový leštiaci kotúč so závitom M 14
Mäkký filc
Hodí sa pre leštičky GPO 12; GPO 12 E Professional
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
125
1 608 611 001
P0b
1
1
026512
175
1 608 611 000
P0b
1
1
026505
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
498 | Brúsenie a leštenie | Vŕtačky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne listy
pre vŕtačky
Papierové brúsne listy pre vŕtačky, Best for Wood
Ź Hodia sa pre oporný tanier Bosch 1 609 200 240
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, drevotrieskových a stavebných dosiek,
aj kovov
Ź Vynikajúca životnosť a najlepší pomer cena/výkon
Ź Best for Wood dostupný od februára/marca 2011
hb
ale
nia
Zá
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Kó
dE
31
65 AN
14
0..
.
sa
ôs
ob
ná
va
Sp
Ob
jed
ť
nit
os
Zr
Ob
čís
cie
ča
ko
tú
er
iem
Pr
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
mm
Na strmeňové upínanie
Informácie o objednávaní
125
40
60
80
120
180
1 609 200 165
C1c
10
5
004084
125
40
1 609 200 160
C1c
5
5
004039
125
60
1 609 200 161
C1c
5
5
004046
125
80
1 609 200 162
C1c
5
5
004053
125
120
1 609 200 163
C1c
5
5
004060
125
180
1 609 200 164
C1c
5
5
004077
Papierové brúsne listy pre vŕtačky, Best for Wood
Ź Hodia sa pre oporný tanier Bosch 1 609 200 154
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, drevotrieskových a stavebných dosiek,
aj kovov
Ź Vynikajúca životnosť a najlepší pomer cena/výkon
Ź Best for Wood dostupný od februára/marca 2011
DIRECT FORCE
S velkronovým upínaním, neperforovaný
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
125
40
1 609 200 155
C1c
5
5
003988
125
60
1 609 200 156
C1c
5
5
003995
125
120
1 609 200 157
C1c
5
5
004008
125
2x40
4x80
4x120
1 609 200 158
C1c
10
5
004015
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Vŕtačky | 499
Príslušenstvo Bosch 11/12
Papierové brúsne listy pre vŕtačky, Best for Wood
Ź Hodia sa pre oporný tanier Bosch 1 609 200 154
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, drevotrieskových a stavebných dosiek,
aj kovov
Ź Vynikajúca životnosť a najlepší pomer cena/výkon
Ź Best for Wood dostupný od februára/marca 2011
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
nia
Zá
Ob
sa
ob
ná
va
Sp
ôs
Ob
ba
len
ia
čís
Vlastnosti výrobku
jed
ť
nit
os
Zr
Pr
iem
er
ko
tú
cie
ča
ním, neperforovaný
lo
mm
S velkronovým upína-
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
DIRECT FORCE
Informácie o objednávaní
125
40
2 608 605 438
C1a
10
5
162586
125
60
2 608 605 439
C1a
10
5
162593
125
80
2 608 605 440
C1a
10
5
162609
125
120
2 608 605 441
C1a
10
5
162616
125
180
2 608 605 442
C1a
10
5
162623
125
240
2 608 605 443
C1a
10
5
162630
Papierové brúsne listy pre vŕtačky, Best for Wood
Ź Hodia sa pre oporný tanier Bosch 1 609 200 154
Ź Hodia sa na brúsenie všetkých druhov dreva, drevotrieskových a stavebných dosiek,
aj kovov
Ź Vynikajúca životnosť a najlepší pomer cena/výkon
DIRECT FORCE
S velkronovým upínaním, neperforovaný
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
125
40
2 608 607 946
C0a
50
1
551076
125
60
2 608 607 947
C0a
50
1
551083
125
80
2 608 607 948
C0a
50
1
551090
125
120
2 608 607 949
C0a
50
1
551106
125
180
2 608 607 950
C0a
50
1
551113
125
240
2 608 607 951
C0a
50
1
551120
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
500 | Brúsenie a leštenie | Vŕtačky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Papierové brúsne listy pre vŕtačky, Best for Stone
Ź Hodia sa pre oporný tanier Bosch 1 609 200 154
Ź Hodia sa na brúsenie extrémne tvrdých materiálov ako je kameň, sklo, plexisklo,
mramor, autolak alebo vypaľovací lak
DIRECT FORCE
S velkronovým upína-
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
hb
ale
nia
Zá
ob
ná
va
Sp
ôs
Ob
jed
ť
nit
os
Zr
Ob
sa
čís
cie
ča
ko
tú
er
iem
Pr
Vlastnosti výrobku
ba
len
ia
lo
mm
ním, neperforovaný
Informácie o objednávaní
125
80
2 608 608 154
C0a
50
1
557115
125
120
2 608 608 155
C0a
50
1
557122
Papierové brúsne listy pre vŕtačky, Best for Stone
Ź Hodia sa pre oporný tanier Bosch 1 609 200 154
Ź Hodia sa na brúsenie tvrdých materiálov ako kameň, sklo, plexisklo, mramor, autolak
alebo vypaľovací lak
Ź Best for Stone dostupný od februára/marca 2011
DIRECT FORCE
S velkronovým upínaním, neperforovaný
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
125
60
2 608 606 755
C1a
10
5
180207
125
80
2 608 606 756
C1a
10
5
180214
125
120
2 608 606 757
C1a
10
5
180221
125
220
2 608 606 758
C1a
10
5
180238
125
320
2 608 606 759
C1a
10
5
180245
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Vŕtačky | 501
Príslušenstvo Bosch 11/12
Vlastnosti výrobku
.
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
ba
len
ia
čís
Ob
Sp
ôs
jed
ob
ná
va
cie
top
ky
iem
er
s
Pr
Pr
iem
er
mm
mm
Oporné taniere s upínacou stopkou pre vŕtačky
Informácie o objednávaní
Oporný tanier na brúsne listy Ø 125 mm na upínanie pomocou skrutky/podložky
125
Velkronové
upínanie
1 609 200 240
8
C1c
1
1
004435
Tanier s velkronovou vrstvou pre brúsne listy Ø 125 mm s velkronovým upínaním
125
1 609 200 154
8
C1c
1
1
003971
¹
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ale
lko
vé
b
Zá
sie
hb
sa
C1d
1
5
004480
C1c
1
5
004466
Sp
Ob
ôs
ob
ba
ale
len
cie
ná
va
jed
Ob
nia
ia
čís
me
rie
ýp
ov
n
ac
Pr
Vlastnosti výrobku
nie
lo
rm
m
Príslušenstvo na leštenie pre vŕtačky
Informácie o objednávaní
Leštiaca špongia
Penový plast s gumeným tanierom
125
1 609 200 250
Leštiaci návlek
Použitie s leštiacou špongiou a gumeným tanierom
125
1 609 200 245
8-dielna leštiaca súprava S 24
Oporný tanier, leštiaca špongia, leštiaci návlek, brúsny papier (korund/papier)
-
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
0 603 004 101
C1a
8
1
000185
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
502 | Brúsenie a leštenie | Priame brúsky
Príslušenstvo Bosch 11/12
Brúsne puzdrá
pre priame brúsky
Ź Mnohostranne použiteľné brúsne puzdrá sú
ideálne na presné brúsenie
Ź Kvalita: Best for Metal, vysoko odolné
voči roztrhnutiu a s excelentným úberovým
výkonom
Ź Dostupné vo všetkých bežných rozmeroch
Brúsne puzdrá odvádzajú najlepšiu prácu pri zahladzovaní
Brúsne puzdrá pre priame brúsky, Best for Metal
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
ale
ko
vé
b
nia
Zá
hb
sa
Ob
sie
l
ale
len
ba
cie
ôs
ob
ná
va
Sp
jed
Ob
Zr
nit
os
ť
ym
m
Ro
zm
er
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
ia
čís
nie
lo
¹
Ź Hodia sa na brúsenie ušľachtilej ocele, ocele, liatiny, oceľového plechu
Ź Hightech brúsny materiál so zirkónovým korundom pre obrábanie s vysokým výkonom
Ź Bavlnená tkanina (typ XY) so spojivom zo syntetickej živice
Informácie o objednávaní
Ø 15xB30
36
2 608 606 863
C0a
50
1
181280
Ø 15xB30
60
2 608 606 864
C0a
50
1
181297
Ø 15xB30
80
2 608 606 865
C0a
50
1
181303
Ø 15xB30
120
2 608 606 866
C0a
50
1
181310
Ø 30xB20
36
2 608 606 867
C0a
50
1
181327
Ø 30xB20
60
2 608 606 868
C0a
50
1
181334
Ø 30xB20
80
2 608 606 869
C0a
50
1
181341
Ø 30xB20
120
2 608 606 870
C0a
50
1
181358
Ø 30xB30
36
2 608 606 871
C0a
50
1
181365
Ø 30xB30
60
2 608 606 872
C0a
50
1
181372
Ø 30xB30
80
2 608 606 873
C0a
50
1
181389
Ø 30xB30
120
2 608 606 874
C0a
50
1
181396
Ø 45xB30
36
2 608 606 875
C0a
50
1
181402
Ø 45xB30
60
2 608 606 876
C0a
50
1
181419
Ø 45xB30
80
2 608 606 877
C0a
50
1
181426
Ø 45xB30
120
2 608 606 878
C0a
50
1
181433
Ø 60xB30
36
2 608 606 879
C0a
30
1
181440
Ø 60xB30
60
2 608 606 880
C0a
30
1
181457
Ø 60xB30
80
2 608 606 881
C0a
30
1
181464
Ø 60xB30
120
2 608 606 882
C0a
30
1
181471
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Brúsenie a leštenie | Priame brúsky | 503
Príslušenstvo Bosch 11/12
EA
N
31 -kó
65 d
14
0..
.
sie
lko
vé
ba
len
ie¹
Zá
30
6
36.000
2 608 620 034
P1c
1
1
192781
30
20
6
19.100
2 608 620 035
P1c
1
1
192798
30
30
6
19.100
2 608 620 036
P1c
1
1
192804
45
30
6
12.700
2 608 620 037
P1c
1
1
192811
60
30
6
9.500
2 608 620 038
P1c
1
1
192828
Ob
Pr
Pr
Vlastnosti výrobku
Sp
ôs
15
Šír
Ob
sa
hb
ale
nia
lo
čís
cie
ob
ná
va
jed
ba
len
ia
ma
x.
mi
n -1
Ot
áč
ky
,
iem
er
s
iem
ka
m
er,
m
up
ína
top
ky
nie
mm
mm
Upínacia stopka pre brúsne puzdrá
Informácie o objednávaní
Lamelové brúsky – korund
¹
nie
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
Zá
sie
ale
1 609 200 287
C1d
1
1
6
120
50
20
1 609 200 288
C1d
1
1
004589
6
60
60
40
2 609 200 183
C1d
1
1
076791
6
120
60
40
2 609 200 185
C1d
1
1
076807
Zr
Sp
Ob
sa
hb
ba
ob
ôs
lko
vé
b
nia
ia
len
cie
ná
va
Ob
20
Dĺ
50
Pr
60
Up
6
Vlastnosti výrobku
Obsah balenia
(počet kusov v balení)
jed
m
žk
am
er
iem
ína
nit
os
ť
cia
mm
sto
čís
pk
am
lo
m
Ź Hodí sa na univerzálne použitie pri dreve, kovoch, farbách, plastoch
Ź Hodí sa pre vŕtačky a všetky priame brúsky s upínacími klieštinami
Ź Na úpravu povrchov, zrážanie hrán, zahladzovanie, štruktúrovanie
Ź Tvar: valcovitý
Informácie o objednávaní
004572
¹ Zásielkové balenie. Zásielkové balenie sa skladá z pevného počtu balení.
Objednávky sa vybavujú výhradne v počte zodpovedajúcom zásielkovému baleniu.
Download

Brúsenie a leštenie - Elektrické náradie Bosch