Brušenje
i poliranje
Back
358 | Brušenje i poliranje | Pregled
Bosch pribor 11/12
Program Bosch brusnih sredstava
vrhunski kvalitet u skladu sa industrijskim
standardom
Brušenje i poliranje | Pregled | 359
Bosch pribor 11/12
Za izvrsne rezultate brušenja kod svih materijala, Bosch nudi odgovarajuće brusno sredstvo za gotovo svaki zahtev i svaku primenu. Istraživanje i razvitak pri tome se orijentišu po izazovima koji dnevno očekivaju
svakog korisnika. Bliska saradnja sa vodećim proizvođačima boja i lakova
garantuje razvoj novih brusnih sredstava za najbolje oplemenjenje površine.
Prilagodljiva brusna sredstva na podlozi proizvode se kod preduzeća
sia Abrasives u Švajcarskoj, sa vrhunskim kvalitetom u skladu sa industrijskim standardom. Aktuelne inovacije i rešenja brusnih sredstava
pokazuju put u budućnost i omogućuju brzu i kompetentnu reakciju na
promene u potrebama tržišta i kupaca.
Proizvodi od flisa za brušenje u području neoblikovajuće obrade površina i kvalitetna brusna sredstva od penastog materijala sa proizvodnjom
u Engleskoj nadopunjuju program.
Od brusnog sredstva za ručno brušenje sve do odgovarajućeg brusnog
sredstva za sve uobičajene ručno vođene električne alate: Bosch nudi
profesionalni i obimni program brusnih sredstava koja zanatlije traže.
Izuzetan kvalitet proizvoda i struktura programa usmerena potrebama
korisnika uz to garantuje još veći uspeh u prodaji i time veće zadovoljstvo kupaca.
360 | Brušenje i poliranje | Pregled
Bosch pribor 11/12
Bosch brusna sredstva od flisa za ručno
brušenje
Naročito brz napredak pri radu uz konstantnu
kvalitetnu završnu obradu
Best for Finish i Expert for Finish
brusna sredstva od flisa za ručno brušenje
U poređenju sa brusnim sredstvima za ručno brušenje na podlozi, Best for Finish i Expert for Finish ručna brusna sredstva od flisa odlikuju se puno većom
fleksibilnošću i sposobnošću prilagođavanja obliku.
Time se na svakom radnom predmetu može da postigne ravnomernija površina. Obrada bez oštre ivice
moguća je sa lakoćom. Otvorena struktura sprečava
zapušavanje brusnog sredstva.
Brusna sredstva od flisa za ručno brušenje optimalna su za metalne površine, plastiku, obloge i
kompozitne materijale
Brušenje i poliranje | Pregled | 361
Bosch pribor 11/12
Mogu da se jednostavno uklone boje od popuštanja metala
na zavarenim šavovima, bez da se promeni geometrija radnog
predmeta. Može da se sačuva struktura zavarenog šava i pri
tome postigne ravnomerniji, lepši izbrusak
Brusna sredstva od flisa za ručno brušenje mogu da se primenjuju u mašinskoj obradi. Radite sa malom brzinom brušenja i malom silom pritiskanja
Brusna sredstva od flisa za ručno brušenje prikladna su i za
Best for Finish Coarse
grubo (A)
Best for Finish Bright
srednje (S)
Best for Finish Matt
veoma fino (A)
Expert for Finish
veoma fino
(GP)
izvrsno prikladno
dobro prikladno
Granulacija gruba:
srednja:
K80
K120
veoma
fina:
Tip zrna A:
S:
GP:
K320
nja
nje
ok
Uk
sid
lan
a
ob ja
oje nje
ni
mešavo
tal va
od
i
liv
La
a–
k-b
za oja
vrš
na – m
ob atir
rad an
a a
kla
La
ko
u
Op
is
gra
nu
lac
St
ije
ru
k
leg tu
r
ir a i s a
za
vrš nom na p
na če ov
ob liku ršin
rad – a
St
ma n a
a
ru
tir
leg ktu
an
ira risa
a
za
vrš nom na p
na če ov
ob liku ršin
rad –
a
sv na
a
etl
Sa
a
tin
nim ira
me na p
tal ovr
im šin
a
an
ao
Pr
bo
ipr
jega em
lva a
nik za
u obl
ag
an
je/
Uk
l
če anja
lik nje
u
bo
je
na
leg
ira
no
m
Op
šte
čiš
će
nje
Pr
oiz
vo
d
uklanjanje boje lužinom
aluminijum-oksid
silicijum-karbid
opšta primena
362 | Brušenje i poliranje | Pregled
Bosch pribor 11/12
Brusna sredstva od penastog materijala
za ručno brušenje
Optimalna za sva područja primene
Sunđeri za brušenje bez razređivača
Usled isparavanja razređivača, prianjanje zrnaca kod
Bosch brusna sredstva od penastog materijala odlikuju
uobičajenih sunđera za brušenje slabi tokom vre-
se sledećim svojstvima u poređenju sa konkurentnim
mena. Brusna zrna ispadaju. Smanjuje se efikasnost
proizvodima:
brušenja.
Veća efikasnost brušenja i veći kvalitet izbruska
tokom celog životnog veka
Bosch sunđeri i kladice za brušenje međutim nastaju
u kontinuiranom, ekološki prihvatljivom proizvodnom
postupku bez razređivača. Zahvaljujući jedinstvenoj
tehnologiji veznog sredstva, postiže se fleksibilno i
trajno prianjanje zrnaca.
Jedinstveni postupak sipanja garantuje besprekorni
sloj zrnaca, čak i na ivicama brusnog sredstva.
Za izvrsne rezultate površine, čak i na teško pristupačnim mestima
Znatno duži životni vek
Brušenje i poliranje | Pregled | 363
Bosch pribor 11/12
Best for Profile
Zahvaljujući specijalnom obliku, idealno sredstvo za profilisane
radne predmete
Best for Flat and Edge
Optimalno prikladno za brušenje drveta pre nego što se
lakira
Best for Contour
Idealno sredstvo za skidanje i površinsko brušenje boje, gita
Best for Flat and Edge
srednje
Best for Flat and Edge
fino
Best for Flat and Edge
super fino
Best for Profile
fino
Best for Contour
srednje
Best for Contour
fino
Best for Contour
super fino
izvrsno prikladno
dobro prikladno
še
nje
lak
Pr
a
ipr
git em
a i no
sta br
ro uše
gl
ak nje
bo
a
Pr
je,
ipr
me em
tal no
a,
pla bruš
sti enj
ke e d
rve
Pr
ipr
ta,
u p em
reg no
b
ibi
ma ruše
i n nje
a p pr
Sk
ov em
ida
rši az
i p nj
ni a
og e o
reš dl
i
nih va
ob boj
log e
Br
a
uš
pr enj
ed e
me na
tim pro
fili
a
sa
nim
Br
uš
e
po nj
vrš e u
ina pr
ma eg
ibi
ma
in
a
Br
uš
en
je
ko
ntu
rn
ih
po
vrš
ina
ru
đu
b
Me
Op
is
gra
nu
lac
ije
Pr
oiz
vo
d
i starog laka na drvetu, metalu ili plastici
Granulacija srednja:
fina:
super fina:
P180-P240
P240-P320
P320-P500
364 | Brušenje i poliranje | Pregled
Zahtevi
za savršene površine
Svrha brušenja je postizanje savršenog kvaliteta
površine za:
Besprekorne i glatke površine
Fino usmereno strukturisanje površine radnog
predmeta
Optimalno prianjanje osnovnog premaza
Manju potrošnju laka kod međubrušenja laka,
zahvaljujući površinama bez vlakana
Ravnomernu debljinu radnog predmeta (kalibriranje)
Ekonomičniju primenu brusilica
Bosch pribor 11/12
Brušenje i poliranje | Pregled | 365
Bosch pribor 11/12
Best for Wood – Spojevi traka visokog kvaliteta za besprekorni izbrusak, manje prašine zahvaljujući antistatiskoj oblozi brusnih traka.
Jedinstvena i zaštićena tehnologija spajanja garan-
Antistatička obloga brusnih traka sprečava elektro-
tuje konstantni visoki kvalitet brusnih traka za sjajne
statičko napajanje brusnog sredstva, mašine i radnog
površine. Konfekcioniranje i spajanje traka izvanred-
predmeta tokom brušenja.
no su važne komponente konstrukcije brusnih traka:
moraju se definisati u skladu sa primenom i prilagođeno odgovarajućem brusnom proizvodu. Svaki spoj
Prednosti:
trake utiče u velikoj meri na kvalitet površine svih
Duži životni vek i ekonomičniji rad
obrađenih predmeta, jer najmanje netačnosti vidljive
Mali stepen zapušavanja brusnog sredstva
su na obrađenom predmetu.
Efikasno usisavanje prašine
Mašina, površine i radni predmeti bez prašine
Prednosti:
Bez tragova preskakanja, bez tragova udaraca
Veoma precizan, čist tok trake bez ostataka lepka
Specifični spojevi trake prilagođeni primenama
Velika stabilnost i otpornost na cepanje za dug
životni vek
Čisto radno okruženje
366 | Brušenje i poliranje | Pregled
Bosch pribor 11/12
Best for Paint – Dug životni vek i velika efikasnost skidanja materijala
zahvaljujući posebnoj površini od stearata.
Delotvorno sredstvo kalcijum-stearat nanosi se kod
Prednosti obloge stearata:
Bosch brusnih sredstava Best for Paint kao dodat-
Sprečava zapušavanje brusnog sredstva
na presvlaka. Pokrovni materijal koji je sličan vosku
Bolja efikasnost skidanja materijala
omogućava lakši transport brusne prašine – naročito
čestica boje – iz površine brusnog sredstva.
Zahvaljujući jedinstvenom postupku oblaganja, stearat se ravnomerno raspoređuje po pokrovnom vezu.
Sa rezultatom da stearat povezuje veoma laku prašinu laka u grudvice koje se zatim lakše mogu usisavati.
Pored toga, stearat deluje rashladno na lakove za
vreme brušenja.
Do četiri puta duži životni vek od brusnih sredstava bez posebne obloge
Bosch pribor 11/12
Brušenje i poliranje | Pregled | 367
Best for Inox – Izvanredno hladno brušenje zahvaljujući veoma aktivnom premazu radne površine. Veoma aktivni delotvorni sastojci smanjuju temperaturu koja nastaje pri obradi nerđajućeg čelika.
Posebna obloga sa veoma aktivnim delotvornim sastojcima primenjuje se naročito kod obrade nerđajućeg čelika. Ovi sastojci smanjuju nastalu temperaturu
i sprečavaju oksidaciju površine radnog predmeta.
Veoma aktivni delotvorni sastojci kod Bosch brusnih
sredstava Best for Inox olakšavaju stvaranje strugotina, smanjuju toplotu trenja i tako štite brusna zrnca
od habanja.
Prednosti:
Hladno brušenje
Gotovo bez ikakvih promena boje na predmetu
obrade
Znatno umanjeno varničenje
368 | Brušenje i poliranje | Pregled
Bosch pribor 11/12
Optimalno konfekcioniranje
za savršene površine
Besprekorne površine zahvaljujući jedinstvenom
Savršena struktura površine zahvaljujući posebnom
postupku štancovanja matrice
postupku fleksinga
Sa najmodernijom tehnologijom proizvodnje obezbe-
Za izbegavanje neredovnog izbijanja zrnaca pri bruše-
đuju se uredno rezane ivice i precizno štancovanje u
nju usled stalne promene uslova pritiska i savijanja,
konstantnom visokom kvalitetu.
brusna se sredstva obrađuju linearnim Online-Multiflex postupkom. Brusna sredstva time postaju veoma
gipka. Postupkom fleksinga – prelamanjem vezivnog
Prednosti:
sloja brusnih zrnaca – postiže se ravnomerna ela-
Bez gubitka kvaliteta
stičnost celokupnog brusnog materijala. Svojstvo
Čista perforacija, gotovo bez oštre ivice
proizvoda koje je neophodno potrebno, posebno kod
Bez izbijanja zrnaca
brusnih listova za ručno brušenje i brusnih papira
na rolni.
Prednosti:
Gipkost i praktičnost
Mogućnost jednostavnog cepanja, sečenja ili
sklapanja na željenu veličinu
Bez izbijanja zrnaca
Bez izbijanja obloge
Brušenje i poliranje | Pregled | 369
Bosch pribor 11/12
Velur
Veoma tanki Direct Force velur garantuje u poređenju
sa običnim debelim velurom optimalan prenos snage
pri svakom brušenju površine.
Prednosti:
Veća efikasnost uz manju potrebnu silu
Više skidanja materijala
Otpornost i dugotrajnost
Neosetljivost na prašinu, vlažnost i promene
temperature
Bosch Direct Force velur (tanki velur)
Standard (debeli velur)
Direct Force velur garantuje di-
Debeli, obični velur proizvodi
rektni prenos snage od brusnog
zazor između brusnog tanjira i
tanjira na brusni list. Rezultat:
brusnog lista. Rezultat: smanjeni
maksimalna efikasnost brušenja
efekat brušenja usled gubitka
snage
370 | Brušenje i poliranje | Pregled
Bosch pribor 11/12
Komponente brusnog sredstva
za savršene površine
Način izrade gipkih brusnih sredstava
Iznad pokrovnog veznog sloja mogu da budu nanese-
Gipko brusno sredstvo izrađeno je na način da je
ne dodatne tvari. U stvari se radi o sastojcima koje
prvo učvršćivanje brusnih zrnaca na materijalu pod-
umanjuju prerano zapušavanje ili punjenje brusnog
loge obezbeđeno osnovnim veznim sredstvom. Drugi
sredstva pri postupku brušenja ili o sastojcima koji
sloj veznog sredstva nanosi se nakon sušenja i služi
se dodaju kako bi proizvele efekat hlađenja pri teškoj
za konačno usidrenje brusnih zrnaca na nosivom ma-
upotrebi na metalnim radnim površinama.
terijalu.
Način izrade brusnih sredstava
Zrno za brušenje
Cirkon-korund, smeđi korund, poluplemeniti korund, beli
korund, silicijum karbid
Dodatni sloj
Stearati, veoma aktivni (rashladni) delotvorni sastojci,
antistatički slojevi
Pokrovni vez
Veštačke smole, lepak, delotvorni sastojci, git, boje
Osnovni vez
Veštačke smole, lepak
Podloga
Papir, tkanina, fiber
Brušenje i poliranje | Pregled | 371
Bosch pribor 11/12
Podloge – Kao podloga gipkih brusnih sredstava primenjuje se papir,
tkanina, plastična folija, vulkan-fiber, penasti materijal ili kombinacija
papira i tkanine.
Navedene vrste podloga služe uglavnom da bi brusnom sredstvu omogućili prianjanje, rastegljivost,
otpornost na cepanje i razvlačenje, gipkost i stabilnost – zavisno od željene primene u postupku –
što čini specifična svojstva.
Podloga
Fleksibilnost podloge
Otpornost na cepanje podloge
visoka
visoka
niska
niska
E−
D−
C−
B−
A−
Tkanina
Papir
YX−
X−
XF−
J−
JF−
Fiber
V8−
E−
D−
C−
B−
A−
Tkanina
Papir
YX−
X−
XF−
J−
JF−
Fiber
V8−
V6−
V6−
Papir
(šifra)
g/m2
Područje primene
Tkanina
(šifra)
Svojstva
Područje primene
A
<85
Ručno brušenje, fino brušenje
H
naročito gipko
Fino brušenje, profilno
brušenje
B
86 – 110
Ručno brušenje, fino brušenje
JJ
veoma gipko
Konturno brušenje, fino brušenje, profilno brušenje
C
111 – 135
Ručno brušenje, ručno mašinsko
brušenje
J
gipko
Konturno brušenje
D
136 – 220
Ručno mašinsko brušenje, mašinsko
brušenje
X
kruto / teško
Visokoefikasno tračno
brušenje
E
221– 270
Mašinsko brušenje (laka široka traka)
Y
kruto /
naročito teško
Visokoefikasno tračno
brušenje
Fiber
Svojstva
Područje primene
Vukan-fiber
0,65/0,80/0,85
Rotaciono brušenje metal,
kamen
372 | Brušenje i poliranje | Pregled
Bosch pribor 11/12
Vezno sredstvo – Danas su samo u upotrebi sistemi veznog sredstva
bez rastvarača koji se fleksibilizuju različitim disperzijama, zavisno od
područja primene.
Primenom takvih sistema mogu da se proizvedu veoma tvrda i time efikasna brusna sredstva. A sa druge
strane, moguće je da se proizvedu i naročito gipka
sredstva za završnu obradu. Lepci životinjskog porekla (koža) danas se primenjuju samo u pojedinačnim
slučajevima.
Osnovni vez
Osnovni vez
Pokrovni vez i brusno aktivna sredstva
Pokrovni vez
brusno aktivna sredstva
Sa osnovnim vezom brusna zrnca se prvobitno fiksiraju u želje-
Pokrovni vez povezuje brusna zrnca međusobno i konačno
nom položaju i raspodele na podlozi. Kao vezna sredstva koriste
sa podlogom. Kao vezna sredstva koriste se uglavnom veštačke
se uglavnom veštačke smole.
smole. Zavisno od područja primene brusnog sredstva, primenjuju se mekša, elastičnija ili tvrđa i žilavija vezna sredstva.
Tvrdoća veznog sredstva utiče na agresivnost i životni vek brusnog sredstva.
Za primenu brušenja čelika dodaju se brusno aktivna sredstva
koja smanjuju temperaturu brušenja. Pored toga, dodatni slojevi
od stearata sprečavaju zapušavanje površine brusnog sredstva
brusnom prašinom.
Brušenje i poliranje | Pregled | 373
Bosch pribor 11/12
Granulacije brusnog sredstva – Tvrdoća i žilavost brusnih zrnaca,
zavisno od polaznog materijala, određuju svojstva i vrstu primene
brusnih sredstava.
Najrasprostranjeniji brusni minerali danas su korund
i silicijum karbid u različitim varijantama. Ali i noviji
minerali, kao što su cirkon-korund, keramički korund i
dijamanti, sve više dolaze u upotrebu. Udeo prirodnih
minerala, kao što su rubin i šmirgla, konstantno se
smanjuje. Tvrdoća i žilavost brusnih zrnaca, zavisno
od polaznog materijala, određuju svojstva i vrstu primene brusnih sredstava.
Zrna za brušenje
Brusni minerali: tvrdoća i žilavost
100
Silicijum karbid
98
Beli korund
Tvrdoća (mosova skala)
96
94
Smeđi
92
Poluplemeniti
90
korund
Cirkon-korund
28
30
korund
88
86
84
82
80
78
76
24
26
Žilavost (Batelle-metoda)
Zrna za brušenje
Obrada
Zrna za brušenje
Obrada
Cirkon-korund
Legirani čelik, ploče od mineralnih
vlakana
Beli korund
Drvo
Smeđi korund
Metali opšte
Silicijum karbid
Sivi liv, kamen, tvrdo drvo, staklo
Poluplemeniti korund
Metal, drvo
374 | Brušenje i poliranje | Pregled
Bosch pribor 11/12
Silicijum karbid (SiC)
Aluminijum-oksid (elektrokorund
Cirkon-korund
Cirkon-korund se proizvodi toplje-
Proizvodnja se vrši u električnoj
Al2O3)
otpornoj peći sa mešavinom od ca.
Boksit koji sadrži aluminijum-oksid
njem mešavine cirkon-dioksida
60% kvarcnog peska i 40% petrol-
u relativno čistom obliku prvo se
(ZrO2) i aluminijum-oksida (Al2O3)
koksa. Kod 1.900-2.200°C sastojci
kalcifikuje. Pri tome se izvlači 30%
u tačno definisanim odnosima
iskristalizuju u SiC. Dodaci piljevi-
vode sadržane u rudi. Postupak
mešavine. Kod temperature od ca.
1.900°C nastaje mikro-kristalna
ne i kuhinjske soli pospešuju čisto-
topljenja obavlja se u lučnoj topio-
ću. Prerada oštroivičnih kristalnih
ničkoj peći na temperaturi višoj od
struktura, čime se uvek ponovo
blokova iz jezgra svakog topljenja
2.000°C uz dodavanje koksa i stru-
oslobađaju nove rezne površine
obavlja se lomljenjem, čišćenjem
gotina gvožđa. Pri hlađenju šarže
te nastupa efekat samostalnog
i klasiranjem. Zahvaljujući tvrdoj,
gornji deo topljenog materijala
oštrenja.
oštroivičnoj i krhkoj strukturi kri-
kristalizuje u tvrdu, žilavu masu sa
stala, SiC je naročito prikladan za
procentualnim udelom Al2O3 od
Zahvaljujući velikoj žilavosti cir-
obrađivanje čvrstih i žilavih mate-
oko 96%. Prerada se obavlja kao
kon-korund je veoma prikladan za
rijala:
i kod SiC lomljenjem, čišćenjem i
obradu nerđajućeg čelika.
Staklo
klasiranjem. Zavisno od sadržaja
Legirani čelik
Sivi liv
Al2O3 razlikuje se:
Ploče od mineralnih vlakana
Beli do ružičasti plemeniti
Kamen
korund 99%
Lakovi
Smeđi korund 94-97%
Keramika
Crni korund 70-85%
Titan
Guma
Plastika
Sintetički korund je veoma tvrd i
žilav te je posebno prikladan za
obrađivanje materijala sa dugim
strugotinama:
Metal
Drvo
Boja
Lak
Mikro-granulacije
Makro-granulacije
Granulacija (P) Srednja granulacija
Ø µm–1/1000 mm
Granulacija (P) Srednja granulacija
Ø µm–1/1000 mm
Granulacija (P) Srednja granulacija
Ø µm–1/1000 mm
Granulacija (P) Srednja granulacija
Ø µm–1/1000 mm
16
1324
60
269
240
58,5
600
25,6
20
1000
80
201
280
52,2
800
21,8
24
764
100
162
320
46,2
1000
18,3
30
642
120
125
360
40,5
1200
15,3
36
538
150
100
400
35
1500
12,6
40
425
180
82
500
30,2
2000
10,3
50
336
220
68
2500
8,4
Brušenje i poliranje | Pregled | 375
Bosch pribor 11/12
FEPA-standard *
Granulacija P16
16 otvora sita na 1 col linearno
Granulacija označuje se brojem zrnaca. Broj zrnaca odgovara
broju otvora sita po linearnom colu, 1 col = 25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm (1")
* www.fepa-abrasives.org
376 | Brušenje i poliranje | Pregled
Bosch pribor 11/12
Raspršivanje
Elektrostatičko raspršivanje
+
Zrnca za brušenje se elektrostatički napajaju pozitivnim polom i privlače se na podlogu obloženu
osnovnim veznim sredstvom. U elektrostatičkom polju zrnca za brušenje se usmeravaju tako da svojom
uzdužnom osovinom dodiruju obloženu podlogu.
Elektrostatički raspršena brusna sredstva agresivna
–
su i postižu veću efikasnost brušenja od mehanički
raspršenih sredstva. Prednosti u odnosu na klasično
raspršivanje silom teže* su:
Optimizovana količina zrnaca
Savršeno prianjanje zrnaca
Ravnomerno pozicioniranje zrnaca
Veći prostor za strugotine
Ravnomernija raspodela zrnaca i konstantna slika
raspršivanja
* Kod mehaničkog raspršivanja ili raspršivanja silom teže zrnca za brušenje
padaju labavo na podlogu obloženu osnovnim vezom uz pomoć naprave
za sipanje.
Zatvoreno raspršivanje
Otvoreno raspršivanje
Pokrovni vez
Osnovni vez
Podloga
Zrnca za brušenje su raspodeljena po podlozi bez rastojanja i
Zrnca za brušenje su raspodeljena sa definisanim rastojanjem
pokrivaju celu podlogu. Kod zatvorenog raspršivanja ima više
i pokrivaju oko 50-70% površine. Otvoreno raspršena brusna
vrhova zrnaca u primeni, efekat skidanja materijala je veći i hra-
sredstva manje se pune i koriste se za aluminijum, meke vrste
pavost manja.
drveta, boje i lakove.
Brušenje i poliranje | Pregled | 377
Bosch pribor 11/12
Program brusnih sredstava
Novi naziv
Stari naziv
Prednosti
Materijali
Best for Paint
White Paint
Protiv preranog zapušavanja,
do četvorostruki životni vek
Boja, lak, git, glet-masa
Best for Wood
Red Wood-top
Velika efikasnost skidanja
materijala i dug vek trajanja
Drveni materijali, tvrdo drvo,
iverica, metal
Expert for Wood
Red Wood
Kompletni spektar od krupnog skidanja materijala do
finog brušenja
Sve vrste drveta
Professional for Wood
Red Wood-eco
Veoma povoljno
Meko drvo
Best for Metal
Blue Metal-top
Brusno sredstvo visoke
tehnologije za veliku snagu i
teške radove
Nerđajući čelik, VA čelik,
CN čelik, čelični lim
Expert for Metal
Blue Metal
Velika efikasnost skidanja
materijala i dug vek trajanja
Čelik, svi metali
Professional for Metal
Blue Metal-eco
Veoma povoljno
Metal
Best for Stone
Black Stone
Velika snaga od grubog do
sjajnog brušenja
Kamen, staklo, pleksiglas,
zapečeni lak, mermer
Best for Stone waterproof
Black Stone-waterproof
Za tvrde materijale; prikladno
i za mokro brušenje
Kamen, staklo, pleksiglas,
zapečeni lak, mermer sa
vodom
Best for Inox
–
Velika efikasnost skidanja
materijala i hladno brušenje
Plemeniti čelik
Preporuka za ispravno skladištenje brusnih sredstava:
temperatura: 15-25°C
relativna vlažnost vazduha: 40-70%
skladištenje u originalnom pakovanju
nikad na betonskim podovima
nikad na otvorenom prozoru
nikad u blizini grejanja
378 | Brušenje i poliranje | Pregled
Bosch pribor 11/12
Prava koordinacija
za električni alat
Kvalitet
površine
Električni alati
Efikasnost Prikladskidanja
nost
materijala za oblike
i šipke
Prikladnost za
uglove
i ivice
Primena
Boja
Best for Paint
Strana 399
90%
80%
30%
30%
Ekscentar brusilica za fino brušenje na ravnim
i zaobljenim površinama
K 40 – 400
Strana 419
100%
100%
50%
10%
Trougaona i Delta-brusilica za savršeno brušenje
po ćoškovima
K 40 – 320
Strana 434
100%
80%
10%
Vibraciona brusilica za velike i savršene površine
i finu završnu obradu sve do uglova
30%
K 40 – 320
Strana 454
100%
60%
40%
30%
Tračna brusilica za najveća efikasnost skidanja materijala na
velikim površinama
Strana 462
90%
30%
40%
40%
Vario-brusilica za snažno skidanje materijala na malim
i teško pristupačnim površinama
Strana 487
100%
60%
20%
40%
Ugaona brusilica za brzo i grubo skidanje materijala
Strana 498
50%
50%
20%
20%
Bušilica za male ravne površine
Strana 502
90%
70%
60%
30%
Ravne brusilice za veliku efikasnost skidanja materijala na
manjim površinama
Strana 465
K 40 – 320
Vibraciona brusilica i ručno brušenje
K 40 – 320
Brušenje i poliranje | Pregled | 379
Bosch pribor 11/12
Drvo
Best
for Wood
Metal
Expert
for Wood
Professional
for Wood
Best
for Metal
Specijalno
Expert
for Metal
Professional
for Metal
Best
for Stone
K 40 – 400
K 40 – 240
K 80 – 1200
K 40 – 400
K 40 – 240
K 80 – 1200
K 40 – 400
K 40 – 240
Inox
Best for
Stone
waterproof
Best for Inox
K 40 – 400
K 60 – 240
K 40 – 240
K 40 – 240
Lepeza K 40 – 120 Lepeza K 40 – 120
Fiber K 24 – 120 Fiber K 24 – 120
Lepeza K 40 – 80
Fiber K 60 – 120
K 60 – 320
K 40 – 240/
K 40– 180
K 60 – 320
K 36 – 120
K 40 – 400
K 40 – 320
K 40 – 320
K 40 – 240
K 80 – 1200
K 40 – 400
K 40 – 240
K 40 – 400
K 40 – 240
K 80 – 800
380 | Brušenje i poliranje | Pregled
Bosch pribor 11/12
Kvalitet
površine
Električni alati
Efikasnost Prikladskidanja
nost za
materijala oblike
i šipke
Prikladnost za
uglove
i ivice
Primena
Boja
White Paint
90%
80%
30%
30%
Ekscentar brusilica za fino brušenje na ravnim
i zaobljenim površinama
100%
100%
50%
10%
Trougaona i Delta-brusilica za savršeno brušenje
po ćoškovima
K 40 – 320
100%
80%
10%
Multi-brusilica za manje ravne površine
i ćoškove
30%
K 40 – 180
100%
60%
40%
30%
Vibraciona brusilica za velike i savršene površine
i finu završnu obradu sve do uglova
K 40 – 320
90%
30%
40%
40%
Tračna brusilica za najveća efikasnost
skidanja materijala na velikim površinama
100%
60%
Vario-brusilica za snažno skidanje materijala na malim i teško
pristupačnim površinama
20%
50%
50%
Ugaona brusilica za brzo
i grubo skidanje materijala
Bušilica za male ravne površine
Vibraciona brusilica
i ručno brušenje
40%
20%
20%
K 60 – 180
Brušenje i poliranje | Pregled | 381
Bosch pribor 11/12
Drvo
Metal
Red
Wood-top
Red Wood
K 40 – 400
K 40 – 240
Red
Wood-eco
Blue
Metal-top
Specijalno
Blue
Metal
Blue
Metal-eco
Program za poliranje
Black Stone
K 80 – 1200
K 40 – 240
K 40 – 400
K 40 – 240
K 40 – 240
K 60 – 120
K 60 – 320
K 40 – 240
K 40 – 180
K 60 – 320
K 40 – 240
K 40 – 240
K 40 – 320
K 40 – 240
382 | Brušenje i poliranje | Pregled
Bosch pribor 11/12
a
Po
dlo
g
Bo
ja
La
k
Pu
ni
Lo lo
pa
Te tica
me
Dr ljni
vo
pr
Me /drv ema
z
en
ko
im
d
Tv
ate
rd rvo
o
rij
d
Dr
ali
vo rvo
Šp sa s
er
m
P l o p l o č ol om
e
č
Gr e od
ađ
iv
Mi evin eric
ne
sk e/M
r
D
Pla aln e pl
i m oč F
st
Me ika p ate e
r
ta
oja ija
ča li
Ne l
na
rđ
a
sta
j
Če
uć
kle
ič
lik
nim
Liv (C- elik
če
nit
en
(
I
im
Če o gv lik/g nox)
a
lič
ra
o
ž
Tit ni li đe đevi
m
ns
an
ki
Ob
če
oj
lik
)
Al eni
um me
t
i
Ka niju ali
m
m
Me en
rm
Gr er
an
St it
ak
P l e lo
k
Po sigla
lim s
Pla eri
sti (Co
ka
r
po ian,
jač
V
an aric
o
as
tak r)
len
im
nit
im
a
Optimalni brusni list
za svaku primenu
B-, C-papir, zavisno od granulacije
B-, C-papir, zavisno od granulacije
B-, C-papir, zavisno od granulacije
B-, C-papir, zavisno od granulacije
J-tkanina
JJ-tkanina
X-tkanina
0,80 mm do 0,84 mm Vulkan-fiber,
zavisno od granulacije
X-tkanina
J-tkanina
YX-tkanina
X-tkanina
0,65 mm do 0,80 mm Vulkan-fiber,
zavisno od granulacije
F-papir
C-papir
C-papir, vodootporan
waterproof
X-tkanina
0,65 mm i 0,80 mm do 0,84 mm
Vulkan-fiber, zavisno od granulacije
Glavna primena
Granulacija:
Sporedna primena
Čičak prihvat
Paint:
Grubo 40 – 60
Srednje 80 – 120
Fino 180 – 400
Wood:
Grubo 40 – 60
Srednje 80 – 120
Fino 180 – 400
Metal:
Stone:
Grubo 24 – 60
Grubo 80
Srednje 80 – 120 Fino 180 – 320
Srednje 100– 120 Fino 180 – 400
Inox:
Grubo 36 – 60
Srednje 80 – 120
Veoma fino 600 – 1200
Poluplemeniti korund 40 –
400
40 –
400
Sintetička smola elektrostatički otvo- Stearat
reno/zatvoreno
Poluplemeniti korund
Sintetička smola elektrostatički
otvoreno
Poluplemeniti korund 40 –
400
Sintetička smola elektrostatički otvoreno/zatvoreno
Poluplemeniti korund
Sintetička smola elektrostatički
otvoreno
Poluplemeniti korund
40 –
220
Sintetička smola elektrostatički
zatvoreno
Poluplemeniti korund
280 –
320
40 –
400
40 –
400
Cirkon-korund/
poluplemeniti korund
40 –
120
Potpuna sintetička elektrostatički
smola
zatvoreno
Delotvorne tvari u
pokrovnom vezu
Cirkon-korund/
poluplemeniti korund
24 –
120
Potpuna sintetička elektrostatički
smola
zatvoreno
Delotvorne tvari u
pokrovnom vezu
Poluplemeniti korund
Potpuna sintetička elektrostatički
smola
zatvoreno
Cirkon-korund
40 –
400
40 –
400
40 –
320
40 –
320
80–
1200
80–
1200
40 –
180
40 –
320
36 –
120
Potpuna sintetička elektrostatički
smola
zatvoreno
Delotvorne tvari u
pokrovnom vezu
Cirkon-korund/
poluplemeniti korund
40 –
120
Potpuna sintetička elektrostatički
smola
zatvoreno
Delotvorne tvari u
pokrovnom vezu
Poluplemeniti korund
24 –
120
Potpuna sintetička elektrostatički
smola
zatvoreno
Silicijum karbid
80 –
180
80 –
180
80 –
180
80 –
180
80 –
180
Potpuna sintetička elektrostatički
smola
zatvoreno
Silicijum karbid
240 –
1200
240 –
1200
240 –
1200
240 –
1200
240 –
1200
Potpuna sintetička elektrostatički
smola
zatvoreno
Silicijum karbid
80 –
1200
Potpuna sintetička elektrostatički
smola
zatvoreno
Veoma aktivne delotvorne Cirkon-korund
tvari u 2. pokrovnom vezu
40 –
120
Potpuna sintetička elektrostatički
smola
zatvoreno
Veoma aktivne delotvorne Cirkon-korund/
tvari u 2. pokrovnom vezu poluplemeniti korund
36 –
120
Či
ča
k-s
ist
em
sil
ru
eb
Ro
lna
40 –
320
40 –
220
Delotvorne tvari u
pokrovnom vezu
Poluplemeniti korund
40 –
320
40 –
400
40 –
400
Potpuna sintetička elektrostatički
smola
zatvoreno
Potpuna sintetička elektrostatički
smola
zatvoreno
čn
40 –
400
40 –
320
40 –
400
Ru
Gr
an
ula
cij
a
Ek
sc
en
tar
br
Tro
us
ilic
ug
e
ao
ne
b
ru
V ib
sil
ra
i ce
ci o
ne
b
ru
Tra
sil
čn
i ce
eb
ru
s
ilic
Va
e
rio
-br
us
ilic
e
Ug
ao
ne
br
us
ilic
Ra
vn
e
eb
ru
sil
Bu
ice
šil
i ca
jak
sto
sa
ni
vo
r
lot
De
Vr
sta
po
sip
an
ja
Ve
z
Sintetička smola elektrostatički otvo- Stearat
reno/zatvoreno
ice
Brušenje i poliranje | Pregled | 383
Bosch pribor 11/12
384 | Brušenje i poliranje | Pregled
srednje
80
100
120
Za brušenje pripremnog
nanosa boje (npr. uklanjanje
tragova kičice, kapljica boje i
ceđene boje)
fino
180
240
320
400
Za završno brušenje temeljnih
premaza pre lakiranja
gruba
40
60
Za pripremno brušenje, npr.
hrapavih, nerendisanih greda
i dasaka
srednje
80
100
120
Za ravno brušenje i ravnanje
malih nepravilnosti
fino
180
240
320
400
Za završno i fino
brušenje drveta
prikladno,
uslovno prikladno
ve
ađ
r ic
e
e
M e vins
ke
ta
l
plo
če
Pl
em
en
i
ti
Al
če
um
lik
ini
jum
Če
lik
Liv
en
og
vo
Če
žđ
lič
e
ni
lim
Pl
ek
sig
las
Pl
as
tik
as
Za
as
va
ta
re
kle
ni
nim
ša
v
če
di
eo
Gr
plo
er
oč
Pl
vo
vo
Šp
dr
do
ko
Me
Tv
r
dr
a
tic
vo
Dr
o
nil
Lo
ja
k
Pu
La
Bo
pa
et
Red Wood-eco
Red Wood
Za skidanje
boje brušenjem
lit
im
Pr
40
60
Red Wood-top
a
en
ula
an
Gr
gruba
Kv
a
c ij
a
vla
kn
im
a
Bosch pribor 11/12
Brušenje i poliranje | Pregled | 385
(napola)
otvoreno
40–
320
E-papir
Korund
Potpuna
sintetička
smola
otvoreno
40 –
400
A-, B-,
C-papir,
zavisno
od granulacije
Korund
Prirodni
lepak
otvoreno
E-papir
Korund
Potpuna
sintetička smola
otvoreno
E-papir
Korund
Sintetička
smola
otvoreno
A-, C-,
D-papir,
zavisno
od granulacije
Korund
Lepak/
smola
otvoreno/
zatvoreno
B-papir
Korund
otvoreno
40–
180
60–
180
40 –
400
40 –
240
sil
Ro
Ru
40 –
240
40 –
240
40 –
240
40 –
240
40 –
240
40 –
240
lna
eb
čn
ic a
ru
us
Bu
š il
br
ne
Ug
Vi
40–
320
ice
e
ilic
ru
eb
ao
ac
br
-b
ru
ion
sil
iD
Mu
lti
ao
Tr
o
Potpuna
sintetička
smola
Prirodni
lepak
ug
rš
sp
Ra
Ve
z
sta
Vr
Korund
sa oblogom od
kalcijum-stearata
Smola/
smola
ne
nje
iva
na
zr
ga
dlo
Po
D-papir
ice
elt
sil
a-b
ice
ru
sil
ice
Bosch pribor 11/12
386 | Brušenje i poliranje | Pregled
srednje
80
100
120
Za skidanje oštrih ivica
i čisto brušenje limova i
fazonskih delova
fino
180
240
320
Za finišnu obradu /
strukturno brušenje
gruba
60
Za pripremno brušenje
srednje
80
100
120
Za profilno brušenje
i obaranje ivica
fino
180
240
320
400
Za fino brušenje
pri oblikovanju
veoma
fino
600
1200
Sjajno brušenje
i zaobljavanje ivica
uslovno prikladno
Brusni list za
ručno brušenje
a
ist
gl
no
us
br
ta
an
r ij
Va
ja
k
Pu
nil
Lo o
pa
D r tic a
vo
Tv
rd
od
Gr
a đ r vo
M e ev i n
sk
ta
ep
Pl l
loč
em
e
e
n
Al
um iti č
e li
i
n
Če
i
k
lik jum
Liv
en
Če o g v
ož
lič
Ka ni li đe
me m
Me n
rm
e
Gr
an r
St it
ak
l
Pl o
ek
s
Po i g l a
s
lim
e
Pl
as ri (C
tik
Za
a s oria
n
va
r e a s t a , Va
ni
r
š a klen icor
v
)
im
vla
kn
La
et
Bo
a
en
lit
Kv
a
Role
Blue Metal
Za uklanjanje nečistoća i
odstranjivanje rđe kao i za
brušenje manje površine
materijala oštrih ivica
Blue Metal-eco
40
60
Black Stone
gruba
prikladno,
im
Pr
Gr
an
ula
c ij
a
im
a
Bosch pribor 11/12
Brušenje i poliranje | Pregled | 387
JFtkanina
Korund
Prirodni
lepak
otvoreno
JFtkanina
Korund
Prirodni
lepak
otvoreno
Pena sa
stabilizujućom
poliamidnom
mrežom
SiC
Sintetička
smola
e
sil
Ro
40 –
240
40 –
320
80 –
1200
60 –
320
60 –
320
le
eb
čn
Ru
Bu
š il
ic a
ru
br
ne
Ug
ao
ion
ac
br
ice
ilic
us
ru
eb
ice
sil
Vi
Mu
lti
-b
ru
ru
-b
De
lta
rš
sp
Ra
Ve
z
sta
Vr
sil
nje
iva
na
zr
ga
dlo
Po
ic a
sil
ice
Bosch pribor 11/12
388 | Brušenje i poliranje | Pregled
Bosch pribor 11/12
Koji uređaj
treba koji brusni list?
Bosch
Elu
ru
pa
Br
oj
øm
Tip
m
ru
pa
Br
oj
øm
Tip
m
ru
pa
Br
oj
øm
Tip
m
Ekscentar brusilice
Kress
GEX 125A/AC
125
8
ES 55E
125
8
900 MPS
125
GEX 150AC/ACE
150
6
ES 56E/EK
150
6
900 HEX4,
150
6
GEX 150 Turbo
150
6
Fein
CPS 6115-1/E
115
8
PEX 11A/AE
115
8
MSF 636-1
150
8
CPS 6125-1/E
125
8
PEX 12A/AE
125
8
MSF 649-2A/2B
150
8
CPS 6125E Set
125
8
PEX 15AE
150
6
150
16
HEX 1385E
125
8
PEX 115
115
8
Felisatti
HEX 6385E
125
8
PEX 125A
125
8
TP 521/(E)AS
150
6
Makita
150
6
BO 5000
125
8
BO 5010
125
8
8
PEX 125AE
125
8
TP 522/AS/CE
PEX 220A
125
8
Festo/Festool
8
PEX 270A/AE
125
8
ES 125/E
125
8
BO 5021 (K)
125
PEX 300A/E
125
8
ETS 125 EQ-Plus
125
17/9
BO 6030
150
8
PEX 400AE
125
8
ETS 125 EQ
125
17/9
BO 6040
150
8
PEX 420AE
150
6
ETS 125 Q-Plus
125
17/9
Metabo
ETS 125 Q
125
17/9
AEG
SXE 125
125
8
EX 400
125
8
ES 150/3 EQ/-C
150
17/9
SXE 425
125
8
EX 450
125
8
ES 150/5 EQ/-C
150
17/9
SXE 425XL
150
6
EX 450 (150)
150
16
ET 2E
150
17/9
SXE 450 DUO
150
6
EXE 400
125
8
ETS 150/3 EQ
150
17/9
Milwaukee
EXE 450
150
8
RO 150 FEQ-Plus
150
17/9
PRS 125E
125
8
EXE 460 (125)
125
8
RO 150 FEQ
150
17/9
ROS 150E
150
6
ETS 150/3 EQ-C
150
17/9
Peugeot
ETS 150/3 EQ-Plus
150
17/9
PAE 115
115
8
ETS 150/5 EQ
150
17/9
PRX 150E
150
6
ETS 150/5 EQ-C
150
17/9
Protool
15
9
125
8
EXE 460
125/150
8/6
EXE 460 (150)
150
16
ROS 150E
150
6
Atlas Copco
ETS 150/5 EQ-Plus
150
17/9
ESP 150E
RO 150E
150
17/9
RYOBI
RO 150 E(-Plus)
150
17/9
ERO 2412VN
WTS 150/7E (-Plus)
150
17/9
Skil
8
ET 2E/E-Plus
150
17/9
7400
125
8
8
Flex
7402
125
8
125
8
XS 712A
125
8
7415
115
8
125
8
X/XS 1107VE
150
6
7425
125
8
7430
125
8
125
8
TEX 150
125
8
TXE 150
150
16
125
8
BD 190/S/E
125
KA 190/S/E
125
KA 198GT
XTA 90EK
Black & Decker
BD 190/S/D
Hilti
Casals
VEX 150E
150
8
DeWalt
WFE 380
150
6
7435
WFE 450-E
150
6
Stayer
LRT 115
115
8
150
6
LRT 150
150
6
110
6
D 26410
150
6
Hitachi
D 26453
125
8
SAY 150A
DW 423
125
8
SV 13YA
125
8
RO 150
DW 443
150
6
SV 13YB
125
8
Wegoma
TSV 13Y
125
8
LRE 84H
125
8
BES 125
125
8
Holz-Her
RT 118N
150
6
EX 115
115
8
2445
150
16
RTE (1)46L
150
6
TSV 13Y
125
8
RX 91C
150
6
Einhell
Brušenje i poliranje | Pregled | 389
Bosch pribor 11/12
Bosch
DeWalt
93
6
D 26430
PDA 100
93
6
Einhell
PDA 120E
93
6
BDS 180
PDA 180/E
93
6
Fein
PDA 240E
93
6
MOX 6-24/-25
82
0
BO 4561
MSX 315
82
0
Metabo
MSX 636-1/-2
82
0
MSXE 636-2
82
0
KA 511 EKA
93
6
AEG
DSE 220
105
6
Festo/Festool
DSE 260
105
6
DS 400/E/EQ
Casals
DX 93E/Plus
BLD 180
93
6
VLD 230
93
6
ru
Br
oj
øm
Tip
m
pa
Multi-brusilice
Bosch
PSM 80
102 x 62/93
11
PSM 160A
102 x 62/93
11
PSM 1400 Ventaro
102 x 62/93
11
Prio
102 x 62/93
11
KA 150K
95 x 135
4
KA 200FK
95 x 135
4
KA 220 Multi
100 x 170
8
KA 220E Multi
100 x 170
8
KA 250K Multi
100 x 170
8
KA 260GT
100 x 170
8
KA 260GTK
100 x 170
8
102 x 62/93
11
87 x 32
0
Black & Decker
Skil
7208 (Octo)
7210 (Fox)
87 x 32
0
7240 Fox
87 x 32
0
7370 Fox
87 x 32
0
ru
pa
Br
oj
Kress
GDA 280E
Black & Decker
øm
Tip
m
ru
pa
Br
oj
øm
m
Tip
Tip
øm
Br
oj
m
ru
pa
Trougaone brusilice
93
93
6
6
CDS 6425
105
6
CDS 642EXL
120
6
CDS 280DSXL
120
6
93
6
DSE 130
93
6
DSE 170
93
6
DSE 300/Intec
93
6
Makita
100 x 150
7
Skil
95
6
7110
93
6
7115
93
6
390 | Brušenje i poliranje | Pregled
Bosch pribor 11/12
Bosch
GSS 16A
GSS 23/AE
GSS 23AE
GSS 140A
Sp
ec
ifik
ac
ija
93 x 185
8
80 x 166
8
zatezan
RS 1STF
115 x 230
14
čičak
93 x 230
8
zatezan
RS 2/E/STF
115 x 230
14
čičak
93 x 185
8
čičak
93 x 280
8
čičak, prod. b.p.
čičak
6
zatezan
93 x 185
8
čičak
93 x 280
8
čičak, prod. b.p.
93 x 230
8
zatezan
GSS 280A/AE
115 x 230
14
čičak
GSS 280AE
115 x 280
14
zatezan
PSS 23
93 x 185
8
čičak
PSS 23/A
93 x 230
8
zatezan
PSS 23A/AE
93 x 185
8
čičak
PSS 23AE
93 x 230
8
zatezan
LRS 93G/M
RS 3/E
čičak
93 x 185
8
čičak
93 x 230
8
zatezan
115 x 280
14
zatezan
80 x 133
8
čičak
80 x 166
8
zatezan
115 x 280
0
zatezan
80 x 133
8
čičak
93 x 178
8
čičak
RS 400
80 x 133
8
čičak
RS 400-Plus
80 x 133
8
čičak
RS 4E
RS 4/E
RS 4 STF/ESTF
Hitachi
FS 10SB
SV 12SD/V
115 x 230
14
čičak
115 x 280
14
zatezan
115 x 340
0
čičak, prod.
PSS 180A
93 x 185
8
čičak
PSS 200A
93 x 185
8
čičak
PSS 220AC
93 x 230
8
zatezan
2241
PSS 230
93 x 230
8
zatezan
Kress
PSS 240A/AE
ru
pa
čičak
6
PSS 28AE
Br
oj
8
115 x 107
GSS 230AE
Di
m
u m enz
m ija l
ist
a
Festo/Festool
80 x 133
115 x 140
GSS 230A/AE
Tip
Sp
ec
ifik
ac
ija
ru
pa
Br
oj
Di
m
u m enz
m ija l
ist
a
Tip
Vibracione brusilice
93 x 185
8
čičak
115 x 230
14
čičak
zatezan
115 x 280
14
SV 12SF
115 x 115
8
čičak
SV 8SA
80 x 133
8
čičak
80 x 166
8
zatezan
115 x 230
14
čičak
zatezan
Holz-Her
CRS 6165A
115 x 280
14
CRS 6175A/EA
115 x 230
14
čičak
CRS 6175ES
115 x 280
14
zatezan
93 x 230
0
zatezan
115 x 115
8
čičak
93 x 185
8
čičak
93 x 230
8
zatezan
PSS 250AE
93 x 185
8
čičak
93 x 230
8
zatezan
PSS 280AE
115 x 230
14
čičak
115 x 280
14
zatezan
4554
115 x 230
14
čičak
9036
93 x 185
8
čičak
115 x 280
14
zatezan
93 x 230
8
zatezan
9045B/N
115 x 230
14
čičak
FS 2
80 x 133
8
čičak
9046
115 x 230
14
čičak
VS 230/E
93 x 230
8
zatezan
115 x 280
14
zatezan
VS/E 230
93 x 185
8
čičak
9047
VS/E 260
93 x 185
8
čičak
BO 3700
VSS/E 260
93 x 230
8
zatezan
PSS 300AE
AEG
Atlas Copco
VS 11
VSE 230
VSE/VSS 22
VSSE 288
80 x 133
8
čičak
80 x 166
8
zatezan
115 x 230
14
čičak
115 x 280
14
zatezan
93 x 185
8
čičak
115 x 280
14
zatezan
Makita
990
115 x 280
0
zatezan
93 x 230
8
zatezan
BO 4553/4554
115 x 140
8
zatezan
BO 4556
115 x 140
8
zatezan
BO 4900V
115 x 280
14
zatezan
SF 226
93 x 230
0
zatezan
SFE 227
93 x 230
0
zatezan
SR 10-23
93 x 230
8
zatezan
SR 10-23 Intec
93 x 230
8
zatezan
zatezan
Metabo
115 x 230
14
čičak
93 x 230
8
115 x 280
14
zatezan
SR 216
115 x 115
8
čičak
115 x 280
14
zatezan
SR 221
93 x 230
0
zatezan
SR 226
93 x 230
8
zatezan
BD 175
93 x 230
8
zatezan
SR 328
115 x 280
14
zatezan
BD 273
115 x 280
14
zatezan
SR 356
93 x 185
8
čičak
BD/DN 180E
93 x 230
8
zatezan
93 x 230
8
zatezan
CD 400
93 x 230
8
zatezan
SR 357
93 x 185
8
čičak
DN 41AE
93 x 230
8
zatezan
SR 358
115 x 230
14
čičak
DN 180E
115 x 280
14
zatezan
115 x 280
8
zatezan
VSS/VSSE 20
VS/VSE 280
Black & Decker
KA 175
SR 20-23
93 x 185
8
čičak
SR 4320
93 x 230
0
zatezan
KA 180E
115 x 280
14
zatezan
SR 4321
115 x 280
14
zatezan
KA 185/E
93 x 230
8
zatezan
SR 4350
93 x 185
8
čičak
93 x 230
8
zatezan
SR 4351
115 x 230
14
čičak
SRA 60
115 x 115
8
čičak
SRE 217
115 x 115
8
čičak
Sp
ec
ifik
ac
ija
Br
oj
Di
m
u m enz
m ija l
ist
a
Tip
Sp
ec
ifik
ac
ija
ru
pa
Br
oj
Di
m
u m enz
m ija l
ist
a
Tip
Black & Decker
ru
pa
Brušenje i poliranje | Pregled | 391
Bosch pribor 11/12
Metabo
KA 186/E
93 x 185
8
čičak
SRE 227
93 x 230
8
zatezan
KA 196
93 x 230
8
zatezan
SRE 329
115 x 280
14
zatezan
KA 197E
93 x 185
čičak
SRE 357
93 x 230
8
zatezan
93 x 230
zatezan
SRE 359
115 x 230
14
čičak
93 x 185
čičak
115 x 280
14
zatezan
93 x 230
zatezan
93 x 185
čičak
80 x 133
8
čičak
93 x 230
zatezan
Peugeot
PV 240A
KA 197EKA
KA 197KA
KA 273
Milwaukee
POS 13
115 x 230
14
čičak
115 x 280
14
zatezan
KA 274EKA
93 x 280
14
zatezan
PV 290/A
KC 185E
93 x 230
0
zatezan
TV 4102
KC 962
93 x 230
0
zatezan
115 x 280
14
zatezan
80 x 133
8
čičak
NS 40/401
93 x 230
8
zatezan
80 x 166
8
zatezan
NS 801
93 x 230
8
zatezan
P 63-01
P 63-03/04/05
93 x 185
8
čičak
93 x 230
8
zatezan
115 x 280
0
zatezan
93 x 185
8
čičak
93 x 230
8
zatezan
RYOBI
115 x 280
14
zatezan
NS 6200
115 x 230
14
čičak
SR 410E
115 x 280
14
zatezan
NS 6300A
115 x 230
14
čičak
VB 135A
93 x 230
0
zatezan
S 33K
93 x 185
8
čičak
115 x 280
14
zatezan
S 35
93 x 230
8
zatezan
115 x 140
8
zatezan
93 x 230
0
zatezan
Skil
115 x 230
14
čičak
666
115 x 280
14
zatezan
Casals
BLR 170
BLR 250
KLR 210
S 605D
115 x 230
14
čičak
115 x 280
8
zatezan
115 x 280
14
zatezan
93 x 185
8
čičak
LN 216
115 x 280
14
zatezan
7270
93 x 185
LR 228
115 x 280
14
zatezan
7300
93 x 185
8
čičak
VLR 210
93 x 230
0
zatezan
93 x 230
8
zatezan
VLR 300
115 x 230
14
čičak
DeWalt
čičak
115 x 280
14
zatezan
7310
93 x 230
8
zatezan
zatezan
D 26423
93 x 185
čičak
7315
93 x 230
8
D 26422
93 x 230
zatezan
7320
93 x 185
8
čičak
DW 411
115 x 140
93 x 230
8
zatezan
8
zatezan
Einhell
BSS 150
EST 170
7330
93 x 230
93 x 185
8
čičak
93 x 230
8
zatezan
ERU 270
115 x 230
14
čičak
ESU 270
115 x 280
0
zatezan
Elu
VS 41/71
115 x 230
115 x 280
14
zatezan
VS 280
115 x 280
14
zatezan
VSE/VSSE 280
14
115 x 280
14
zatezan
115 x 230
8
čičak
8
zatezan
7330S
93 x 230
8
zatezan
7340
93 x 185
8
čičak
93 x 230
8
zatezan
7350
93 x 230
8
zatezan
7360
93 x 185
8
čičak
93 x 230
8
zatezan
čičak
Fein
MSS 641A/B
93 x 185
93 x 230
zatezan
14
čičak
7365
93 x 185
8
čičak
93 x 230
8
zatezan
7380
115 x 280
14
zatezan
7385
93 x 230
8
zatezan
7390
Felisatti
TP 31
80 x 133
8
čičak
TP 31E
80 x 133
8
čičak
7395
93 x 185
8
čičak
93 x 230
8
zatezan
93 x 185
8
čičak
93 x 230
8
zatezan
7560
110 x 140
8
zatezan
7576
115 x 140
8
zatezan
7576U
115 x 140
8
zatezan
8
zatezan
Wegoma
LR 184H
93 x 185
LRE 84H
80 x 166
čičak
392 | Brušenje i poliranje | Pregled
Bosch pribor 11/12
Bosch
Felisatti
GBS 75A/AE
75 x 533
TP 411
GBS 100AE
100 x 610
Festo/Festool
GBS 100A/AE
100 x 620
BS 75
Di
m
u m enz
m ija l
ist
a
Di
m
u m enz
m ija l
ist
a
Tip
Di
m
u m enz
m ija l
ist
a
Tip
Tip
Tračne brusilice
RYOBI
75 x 533
B 422
100 x 560
B 7075
75 x 533
75 x 533
B 7076
75 x 533
GVS 350AE
40 x 305
BS 75E
75 x 533
B 7100
PBS 7
75 x 457
BS 75 E-Plus
75 x 533
B 7200A
PBS 7AE
75 x 457
BS 75 E-Set
75 x 533
B 850F/FK5
PBS 60/E
60 x 400
BS 105
105 x 620
BE 321SF
75 x 533
PBS 75A/AE
75 x 533
BS 105E
105 x 620
BE 422K5
100 x 560
PVS 300AE
40 x 305
BS 105 E-Set
105 x 620
BE 424
100 x 610
BU 25
100 x 560
HB 422
100 x 560
HBE 422
100 x 560
EBS 1310VF
100 x 610
AEG
75 x 610
100 x 610
75 x 533
BBS 1100
100 x 560
Hitachi
BBSE 1100
100 x 560
9924 DB
75 x 610
65 x 410
SB 10T/V
100 x 610
EBS 9576V
75 x 533
EBS 8021V
75 x 533
HBS/HBSE 65
HBS/HBSE 100
100 x 560
SB 75
75 x 533
100 x 620
SB 110
105 x 620
Skil
110 x 620
593U
63 x 406
594U
75 x 533
HBSE 600
75 x 533
RBSE 75AE
75 x 533
Atlas Copco
BBS 100
BBSE 100
Holz-Her
2405
65 x 410
1100
75 x 457
100 x 560
2406
65 x 410
1200
75 x 457
100 x 620
2410
75 x 533
1200H
75 x 457
100 x 560
2411
75 x 533
1205
75 x 457
1205H
100 x 620
2420
75 x 533
HBSE 75
75 x 533
2422
100 x 620
1400
100 x 552
MBSE 705
75 x 533
105 x 620
1400H
100 x 552
2423
100 x 620
1405H
100 x 552
2424
100 x 620
5903
63 x 406
105 x 620
7600
75 x 457
7600A
75 x 457
7610
75 x 457
7620
75 x 457
Black & Decker
BD 83/E
65 x 410
BD 85
75 x 508
BS 650
65 x 410
Kress
DN 83/E
65 x 410
CBS 6800/E
DN 85/E
75 x 508
Makita
KA 75/E
75 x 533
9402
KA 83
65 x 410
65 x 410
75 x 457
100 x 610
7630
75 x 457
100 x 620
7640
75 x 533
75 x 533
75 x 508
9403
100 x 610
7650
KA 83E
65 x 410
9404
100 x 610
7675
75 x 457
KA 85/86
75 x 457
9901
75 x 533
7675S
75 x 457
KA 88
75 x 533
9902
75 x 533
Stayer
Powerfile KA 290
13 x 455
9903
75 x 533
2 N75
Powerfile KA 292E
13 x 455
9910
75 x 457
Virutex
Powerfile KA 293E
13 x 455
9911
75 x 457
L 75
100 x 690
SR 500E
75 x 508
9920
75 x 610
M75
100 x 690
XT 80EK
75 x 533
9924
75 x 610
Wegoma
9900B
75 x 533
LB 31EA
Casals
LC 75
75 x 533
LC 110
110 x 620
9924DB
100 x 610
100 x 620
Metabo
DeWalt
DW 430
75 x 533
BA 0665
65 x 410
DW 431
75 x 533
BA 0666
65 x 410
DW 432
75 x 533
BA 0775
75 x 533
DW 433
75 x 533
BA 6100
100 x 620
DW 650
100 x 560
BA 6101
105 x 620
DW 650E
100 x 560
BAE 0876
75 x 533
BAE 1075
75 x 533
Einhell
BBS 720
75 x 457
Elu
Peugeot
PAB 75
75 x 533
PB 75
75 x 457
MHB 90/E
100 x 560
MHB 157E
75 x 480
PB 600/H
MHB 158/E
75 x 480
RP 102
TPB 7500
75 x 457
100 x 552
75 x 457
75 x 533
100 x 610
Brušenje i poliranje | Pregled | 393
Bosch pribor 11/12
Koje brusno sredstvo odgovara za koji uređaj?
115 mm, 8 rupa
Tip
rka
Ma
øm
m/
ru
pe
Tip
rka
Ma
øm
m/
ru
pe
Brusni listovi za ekscentar brusilice
150 mm, 6 rupa
Bosch
PEX 11A/AE
Bosch
GEX 150AC/ACE
PEX 115
GEX 150 Turbo
Einhell
EX 115
PEX 15AE
Kress
CPS 6115-1/E
Peugeot
PAE 115
Skil
7415
Stayer
LRT 115
Bosch
GEX 125A/AC
PEX 420AE
AEG
EXE 460 (150)
DeWalt
DW 443
Elu
ES 56E/EK
Felisatti
TP 521AS/EAS
PEX 125A-1
Flex
X/XS 1170VE
PEX 125AE
Hilti
WFE 380
ROS 150E
125 mm, 8 rupa
TP 522AS
PEX 12A/AE
WFE 450E
PEX 220A
AEG
PEX 270A/AE
Hitachi
SAY 150A
PEX 300A/E
Kress
900HEX4,
PEX 400AE
Metabo
SXE 425XL
EX 450
Milwaukee
ROS 150E
EXE 400
Peugeot
PRX 150E
EXE 450
Protool
ESP 150E
EXE 460 (125)
Stayer
LRT 150
Wegoma
RX 91C
EXE 450
SXE 450 DUO
EX 400
Atlas Copco
TXE 150
Black & Decker
BD 190/S/E
KA 190/S/E
RO 150
150 mm, 8 rupa
DeWalt
DW 423
AEG
Elu
ES 55E
Casals
VEX 150E
Fein
MSF 636-1
Fein
MSF 636-1
Festo/Festool
ES 125/E
MSF 649-2A/-2B
ES 125 (Plus)
Hitachi
TSV 13Y
Kress
CPS 6125-1/E
Makita
BO 6030
BO 6040
150 mm, 17/9 rupa
CPS 6125 Set
Festo/Festool
ET 2E
HEX 1385E
RO 150E
HEX 6385E
RO 150 FEQ-Plus
BO 5000
RO 150 FEQ
BO 5010
ETS 150/3 EQ-Plus
BO 5021 (K)
ETS 150/3 EQ-C
SXE 125
ETS 150/3 EQ
SXE 425
ETS 150/5 EQ-Plus
7400
ETS 150/5 EQ-C
7402
ETS 150/5 EQ
7425
WTS 150/7 E-Plus
7430
WTS 150/7 E
7435
ES 150/3 EQ/EQ-C
Wegoma
LRE 84H
ES 150/5 EQ/EQ-C
Festo/Festool
RO 125 FEQ-Plus
Makita
Metabo
Skil
125 mm, 17/9 rupa
ET 2E/E-Plus
ES 150/3EQ/C
ETS 125 EQ-Plus
ES 150/5EQ/C
ETS 125 EQ
ETS 125 Q-Plus
ETS 125 Q
Protool
ESP 150E
AEG
EX 450
150 mm, 16 rupa
EXE 450
EXE 460 (150)
Atlas Copco
TXE 150
Fein
MSF 649-2A/-2B
Holz-Her
2445
394 | Brušenje i poliranje | Pregled
Bosch pribor 11/12
93 mm, 6 rupa
Tip
rka
Ma
øm
m/
ru
pe
Tip
rka
Ma
øm
m/
ru
pe
Brusni listovi za ekscentar brusilice
105 mm, 6 rupa
Bosch
GDA 280E
AEG
PDA 100
DSE 220
DSE 260
PDA 120E
Kress
CDS 6425
Kress
CDS 280DSXL
PDA 180/E
PDA 240E
PSM 160A
Black & Decker
KA 511 EKA
Casals
BLD 180
120 mm, 6 rupa
VLD 230
Makita
BO 4561
Metabo
DSE 130
CDS 6425EXL
DSE 170
DSE 300/Intec
Skil
7110
32 mm, bez rupa
7115
Bosch
95 mm, 6 rupa
GDA 280E
PDA 180E
Festo/Festool
PDA 240E
DX 93E/E Plus
Skil
7208 (Octo)
7210 (Fox)
7240 (Fox)
82 mm, bez rupa
100 x 150 mm, 7 rupa
Festo/Festool
Fein
DS 400/E/EQ
MOX 6-24/-25
MSX 315
MSX 636-1/-2
MSXE 636-2
Bosch Multi, Skil
Tip
rka
Ma
Tip
Ma
rka
Brusni listovi za Multi-brusilice
B & D Mouse
Bosch
PSM 160A
PSM 80
PSM 1400
(Ventaro)
PRIO
Skil
7208 (Octo)
Black & Decker
KA 150K
B & D Multi
KA 200FK
KA 220 Multi
KA 220E Multi
KA 225
KA 250K Multi
Black & Decker
KA 150K
ICC 200FK
Brušenje i poliranje | Pregled | 395
Bosch pribor 11/12
80 x 133 mm, 8 rupa, čičak
Tip
rka
Ma
mm
/r u
pe
Tip
rka
Ma
mm
/r u
pe
Brusni listovi za vibracione brusilice
115 x 107 mm, 6 rupa, čičak
Bosch
GSS 16A
AEG
FS 2
Atlas Copco
VS 11
Black & Decker
P 63-01
Felisatti
TP 31E
Festo/Festool
RS 4/E/STF
Bosch
GSS 140A
Bosch
GSS 140A
Bosch
GSS 28/A/AE
115 x 140 mm, 6 rupa, zatezan
RS/E 4
RS 400
RS 400 Plus
Hitachi
SV 8SA
Milwaukee
POS 13
Bosch
GSS 16A
Atlas Copco
VS 11
GSS 280A/AE
Black & Decker
P 63-01
PSS 28AE
Hitachi
SV 8SA
PSS 280AE
Wegoma
LRE 84H
80 x 166 mm, 8 rupa, zatezan
115 x 230 mm, 14 rupa, čičak
PSS 300AE
93 x 180 mm, 8 rupa, čičak
Atlas Copco
Festo/Festool
VS 280/E/SE
VSE 230
LRS 93G
VSS 20/E
LRS 93M
RS 3/E
Black & Decker
KA 273
RS 4/E/STF
Casals
BLR 250
GSS 23AE
Einhell
ERU 270
GSS 230A/AE
Elu
VS 41
93 x 186 mm, 8 rupa, čičak
VLR 300
Bosch
VS 71
PSS 22
PSS 23/A/AE
Fein
MSS 641A/B
PSS 180A
Festo/Festool
RS 1STF
RS 2STF/E
PSS 200A
AEG
PSS 240A/AE
Hitachi
SV 12SD/V
PSS 250AE
Holz-Her
2241
VS/E 230
Kress
CRS 6165A
CRS 6175EA
VSS/E 260
Atlas Copco
VS 230/E
Makita
VSS 260/E
Casals
KLR 210
Einhell
EST 170
Festo/Festool
LRS 93G/M
Metabo
FS 10SB
Makita
9036
Metabo
SR 356
SR 357
SR 4350
Peugeot
Skil
SRE 359
Peugeot
TV 4003
TV 4103
RYOBI
NS 6200
Skil
666
Bosch
GSS 23/AE
NS 6300A
93 x 230 mm, 8 rupa, zatezan
PV 240A
GSS 230A/AE
TV 4102
PSS 23/A/AE
7330
PSS 220AC
7340
PSS 230
7360
PSS 240A/AE
7365
7300/S
Black & Decker
SR 358
SR 4351
RS 3SFE/E
Hitachi
9045B/N
9046
VSS 22/E
PSS 250AE
Atlas Copco
VS 230
7390
VSE 230
7395
VSS 260
KA 175
VSSE 260
KA 186/E
93 x 230 mm, 8 rupa, zatezan
Tip
Ma
rka
mm
/r u
pe
Tip
rka
Bosch pribor 11/12
Ma
mm
/r u
pe
396 | Brušenje i poliranje | Pregled
115 x 280 mm, 14 rupa, zatezan
Black & Decker
BD 175
Bosch
GSS 280A/AE
CD 400
PSS 28AE
DN 41AE
PSS 280AE
DN 180E
KA 196
Einhell
EST 170
Festo/Festool
RS 3SFE
RS 3E SFE
Makita
PSS 300AE
AEG
VSSE 280
Atlas Copco
9036
Peugeot
RYOBI
SR 10-23
VS 280/E/SE
VSE 230
VSS 20/E
Black & Decker
BD 175
SR 10-23 Intec
BD 180
SR 20-23
BD 273
SR 226
DN 41AE
SR 356
DN 180E
SR 4350
KA 185E
SRE 227
KA 273
SRE 357
KC 962
PV 240A
P 63-03/-04/-05
TV 4102
SR 410E
NS 401
NS 801
VB 135A
Casals
LR 228
7300
7310
Elu
VS 41/71
VSE/VSSE 280
7315
7320
BLR 250
LN 216
S 35
Skil
VSS/E 20
VS/E 280
3700
Metabo
GSS 28A/AE
BD 180E
Festo/Festool
RS 1/STF
7330
RS 2/STF
7330S
RS 3/E
RS S/STF
7340
7350
Hitachi
SV 12SD/V
7360
Kress
CRS 6165A
CRS 6175ES
7365
7385
Makita
7395
BO 4900V
9046
7390
Metabo
SR 328
SR 358
93 x 230 mm, 8 rupa, zatezan
AEG
Black & Decker
VS 230
SR 4321
VSS/E 260
SRE 329
SRE 359
KA 185
KA 185E
Skil
666
7380
93 x 280 mm, 8 rupa, čičak za prod. brusnu ploču
Bosch
GSS 23AE
GSS 230A/AE
115 x 340 mm, bez rupa, čičak za prod. brusnu ploču
Bosch
PSS 28AE
Brušenje i poliranje | Pregled | 397
Bosch pribor 11/12
Tip
rka
Ma
mm
Tip
rka
Ma
mm
Brusne trake za tračne brusilice
75 x 533 mm
40 x 305 mm
Bosch
GVS 350AE
Bosch
PVS 300AE
GBS 75A/AE
PBS 75A/AE
AEG
HBSE 600
Atlas Copco
HBSE 75
6/13 x 455 mm
RBSE 75AE
Black & Decker
Powerfile KA 290
MBSE 705
Powerfile KA 292E
60 x 400 mm
Bosch
PBS 60
Black & Decker
Casals
KA 75/E
DeWalt
DW 430
LC 75
DW 431
PBS 60E
75 x 533 mm
63 x 406 mm
Skil
593
Felisatti
TP 411
Festo/Festool
BS 75, BS 75E
5934
BS 75 E-Set
5903
65 x 410 mm
AEG
Black & Decker
Hitachi
SB 75
Holz-Her
2410, 2411, 2420
Makita
HBS 65
9901
BD 83/E
9902
9903
BS 650
Metabo
DN 83/E
BAE 0775
BAE 0876
KA 83/E
Holz-Her
9900B
HBSE 65
BAE 1075
2405
2406
Peugeot
PAB 75
Kress
CBS 6800/E
Skil
7640, 7650
Metabo
BA 0665
Stayer
LEN 75
BAE 0666
RYOBI
B 850F/K7
75 x 457 mm
BE 321SF
B 7075, B7076
Bosch
PBS 7A/AE
Black & Decker
KA 85/86
Makita
9910
Hitachi
9924DB
9911
Makita
9920, 9924
PB 75
RYOBI
B 7100
Makita
M 99
7600
Peugeot
RP 102
7610
Skil
1400, 1405
AEG
BBS 1100, BBSE
1100
Peugeot
PB 600
75 x 610 mm
100 x 533 mm
TPB 7500
Skil
1100
1200
1205
100 x 552 mm
7620
7630
7675
Stayer
100 x 560 mm
2 N75
HBS 100/E
75 x 480 mm
Elu
MHB 157/E
Atlas Copco
BBS 100/E
MHB 158/E
DeWalt
DW 650, DW 650E
75 x 508 mm
Black & Decker
BD 85
DN 85/E
KA 83
SR 500E
Elu
MHB 90/E/K
Festo/Festool
BU 25
RYOBI
B 422, BE 422K5
HB 422/E
Bosch pribor 11/12
Tip
rka
Ma
mm
398 | Brušenje i poliranje | Pregled
100 x 610 mm
Bosch
GBS 100A/AE
Hitachi
SB 10T/V
Holz-Her
2422, 2423, 2424
Makita
9402, 9403, 9404
9924DB
RYOBI
B 7200A, BE 424
Wegoma
LB 31EA
100 x 620 mm
Bosch
GBS 100A/AE
AEG
HBS 100/E
Atlas Copco
BBS 100/E
Hitachi
SB 110
Makita
9402, 9924DB
Metabo
BA 6100
Virutex
L-75
100 x 690 mm
M -75
105 x 620 mm
Festo/Festool
BS 105, BS 105E
BS 105 E-Set
Hitachi
SB 110
Holz-Her
2422, 2423, 2424
Metabo
BA 6100
Casals
LC 110
Hitachi
SB 110
110 x 620 mm
Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice | 399
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi
za ekscentar brusilice
Ź Robusni brusni listovi u verzijama Best for Paint, Best
for Wood, Best for Stone, Expert for Wood
Ź Za obradu boje, laka, drveta i nemetalnih materijala kao
što su staklo, kamen i lak automobila
Ź Sa čičak prihvatnim sistemom za brzu izmenu lista i sa
otvorima za interno usisavanje prašine
Ź Brusni listovi za mašine svih uobičajenih marki i prečnika
Za svaki materijal optimalni brusni list
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Paint, Ø 115 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer
DIRECT FORCE
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem, 8 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 5 komada
115
40
2 608 605 015
C1a
5
5
158329
115
60
2 608 605 016
C1a
5
5
158343
115
80
2 608 605 017
C1a
5
5
158350
115
120
2 608 605 018
C1a
5
5
158367
115
180
2 608 605 019
C1a
5
5
158374
115
240
2 608 605 020
C1a
5
5
158336
115
320
2 608 606 690
C1a
5
5
179553
60
120
240
2 608 605 021
C1a
6
5
158381
Paket od 6 komada
115
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
400 | Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Paint, Ø 125 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt,
Elu, Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma
DIRECT FORCE
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem, 8 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 50 komada
125
40
2 608 607 984
C0a
50
1
552196
125
60
2 608 607 985
C0a
50
1
552202
125
80
2 608 607 986
C0a
50
1
552219
125
100
2 608 607 987
C0a
50
1
552226
125
120
2 608 607 988
C0a
50
1
552233
125
180
2 608 607 989
C0a
50
1
552240
125
240
2 608 607 990
C0a
50
1
552110
125
320
2 608 607 991
C0a
50
1
552257
125
400
2 608 607 992
C0a
50
1
552264
125
40
2 608 605 000
C1a
5
5
158176
125
60
2 608 605 001
C1a
5
5
158183
125
80
2 608 605 002
C1a
5
5
158190
125
100
2 608 605 003
C1a
5
5
158206
125
120
2 608 605 004
C1a
5
5
158213
125
180
2 608 605 005
C1a
5
5
158220
125
240
2 608 605 006
C1a
5
5
158237
125
320
2 608 606 691
C1a
5
5
179560
125
400
2 608 607 238
C1a
5
5
247757
60
120
240
2 608 605 007
C1a
6
5
158244
Pakovanje od 5 komada
Paket od 6 komada
125
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice | 401
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Paint, Ø 125 mm, 9 rupa
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Festo/Festool, Protool
DIRECT FORCE
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem, 9 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 50 komada
125
40
2 608 608 002
C0a
50
1
552349
125
60
2 608 608 003
C0a
50
1
552356
125
80
2 608 608 004
C0a
50
1
552363
125
100
2 608 608 005
C0a
50
1
552370
125
120
2 608 608 006
C0a
50
1
552387
125
180
2 608 608 007
C0a
50
1
552394
125
240
2 608 608 008
C0a
50
1
552400
125
320
2 608 608 009
C0a
50
1
552417
125
400
2 608 608 010
C0a
50
1
552424
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Paint, Ø 150 mm, 6 rupa
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi,
Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Stayer, Wegoma
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 6 rupa
Pakovanje od 50 komada
150
40
2 608 607 993
C0a
50
1
552271
150
60
2 608 607 994
C0a
50
1
552288
150
80
2 608 607 995
C0a
50
1
552103
150
100
2 608 607 996
C0a
50
1
552097
150
120
2 608 607 997
C0a
50
1
552295
150
180
2 608 607 998
C0a
50
1
552301
150
240
2 608 607 999
C0a
50
1
552318
150
320
2 608 608 000
C0a
50
1
552325
150
400
2 608 608 001
C0a
50
1
552332
150
40
2 608 605 022
C1a
5
5
158398
150
60
2 608 605 023
C1a
5
5
158404
150
80
2 608 605 024
C1a
5
5
158411
150
100
2 608 605 025
C1a
5
5
158428
150
120
2 608 605 026
C1a
5
5
158435
150
180
2 608 605 027
C1a
5
5
158442
150
240
2 608 605 028
C1a
5
5
158459
150
320
2 608 605 636
C1a
5
5
171205
150
400
2 608 607 240
C1a
5
5
247771
Pakovanje od 5 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
402 | Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Paint, Ø 150 mm, 6 rupa
Informacije za poručivanje
Paket od 6 komada
150
60
120
240
2 608 605 029
C1a
6
5
158466
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Paint, Ø 150 mm, 9 rupa
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Festo/Festool, Protool
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 9 rupa
Pakovanje od 50 komada
150
40
2 608 608 011
C0a
50
1
552431
150
60
2 608 608 012
C0a
50
1
552448
150
80
2 608 608 013
C0a
50
1
552455
150
100
2 608 608 014
C0a
50
1
552462
150
120
2 608 608 015
C0a
50
1
552479
150
180
2 608 608 016
C0a
50
1
552486
150
240
2 608 608 017
C0a
50
1
552493
150
320
2 608 608 018
C0a
50
1
552509
150
400
2 608 608 019
C0a
50
1
552516
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Paint, Ø 150 mm, 17 rupa
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za Festool Multi-Jetstream, Protool
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 17 rupa
Pakovanje od 50 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
150
40
2 608 608 236
C0a
50
1
590570
150
60
2 608 608 237
C0a
50
1
590587
150
80
2 608 608 238
C0a
50
1
590594
150
100
2 608 608 239
C0a
50
1
590600
150
120
2 608 608 240
C0a
50
1
590617
150
180
2 608 608 241
C0a
50
1
590624
150
240
2 608 608 242
C0a
50
1
590631
150
320
2 608 608 243
C0a
50
1
590648
150
400
2 608 608 244
C0a
50
1
590655
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice | 403
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Wood, Ø 115 mm, 8 rupa
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
Čičak sistem, 8 rupa
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
DIRECT FORCE
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 5 komada
115
40
2 608 605 058
C1a
5
5
158756
115
60
2 608 605 059
C1a
5
5
158763
115
80
2 608 605 060
C1a
5
5
158770
115
120
2 608 605 061
C1a
5
5
158787
115
180
2 608 605 062
C1a
5
5
158794
115
240
2 608 605 063
C1a
5
5
158800
115
320
2 608 605 064
C1a
5
5
158817
115
400
2 608 605 065
C1a
5
5
158824
60
120
240
2 608 605 066
C1a
6
5
158831
Paket od 6 komada
115
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Wood, Ø 125 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt,
Elu, Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 8 rupa
Pakovanje od 50 komada
125
40
2 608 607 824
C0a
50
1
550352
125
60
2 608 607 825
C0a
50
1
550369
125
80
2 608 607 826
C0a
50
1
550376
125
100
2 608 607 827
C0a
50
1
550383
125
120
2 608 607 828
C0a
50
1
550390
125
180
2 608 607 829
C0a
50
1
550406
125
240
2 608 607 830
C0a
50
1
550413
125
320
2 608 607 831
C0a
50
1
550420
125
400
2 608 607 832
C0a
50
1
550437
125
40
2 608 605 067
C1a
5
5
158848
125
60
2 608 605 068
C1a
5
5
158855
125
80
2 608 605 069
C1a
5
5
158862
125
100
2 608 605 070
C1a
5
5
158879
125
120
2 608 605 071
C1a
5
5
158886
125
180
2 608 605 072
C1a
5
5
158893
125
240
2 608 605 073
C1a
5
5
158909
125
320
2 608 605 074
C1a
5
5
158916
125
400
2 608 605 075
C1a
5
5
158923
Pakovanje od 5 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
404 | Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Wood, Ø 125 mm, 8 rupa
Informacije za poručivanje
Paket od 6 komada
125
60
120
240
2 608 605 084
C1a
6
5
159012
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Wood, Ø 125 mm, 9 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Festo/Festool, Protool
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 9 rupa
Pakovanje od 50 komada
125
40
2 608 607 860
C0a
50
1
551335
125
60
2 608 607 861
C0a
50
1
551342
125
80
2 608 607 862
C0a
50
1
551359
125
100
2 608 607 863
C0a
50
1
551366
125
120
2 608 607 864
C0a
50
1
551373
125
180
2 608 607 865
C0a
50
1
551380
125
240
2 608 607 866
C0a
50
1
551397
125
320
2 608 607 867
C0a
50
1
551403
125
400
2 608 607 868
C0a
50
1
551410
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Wood, Ø 150 mm, 6 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi,
Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Stayer, Wegoma
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 6 rupa
Pakovanje od 50 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
150
40
2 608 607 833
C0a
50
1
550444
150
60
2 608 607 834
C0a
50
1
550451
150
80
2 608 607 835
C0a
50
1
550468
150
100
2 608 607 836
C0a
50
1
550475
150
120
2 608 607 837
C0a
50
1
550482
150
180
2 608 607 838
C0a
50
1
550499
150
240
2 608 607 839
C0a
50
1
550505
150
320
2 608 607 840
C0a
50
1
551137
150
400
2 608 607 841
C0a
50
1
551144
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice | 405
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Wood, Ø 150 mm, 6 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 5 komada
150
40
2 608 605 085
C1a
5
5
159029
150
60
2 608 605 086
C1a
5
5
159036
150
80
2 608 605 087
C1a
5
5
159043
150
100
2 608 605 088
C1a
5
5
159050
150
120
2 608 605 089
C1a
5
5
159067
150
180
2 608 605 090
C1a
5
5
159074
150
240
2 608 605 091
C1a
5
5
159081
150
320
2 608 605 092
C1a
5
5
159098
150
400
2 608 605 093
C1a
5
5
159104
60
120
240
2 608 605 102
C1a
6
5
159203
Paket od 6 komada
150
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Wood, Ø 150 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača AEG, Casals, Fein, Makita
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 8 rupa
Pakovanje od 50 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
150
40
2 608 607 842
C0a
50
1
551151
150
60
2 608 607 843
C0a
50
1
551168
150
80
2 608 607 844
C0a
50
1
551175
150
100
2 608 607 845
C0a
50
1
551182
150
120
2 608 607 846
C0a
50
1
551199
150
180
2 608 607 847
C0a
50
1
551205
150
240
2 608 607 848
C0a
50
1
551212
150
320
2 608 607 849
C0a
50
1
551229
150
400
2 608 607 850
C0a
50
1
551236
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
406 | Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Wood, Ø 150 mm, 9 rupa
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 9 rupa
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Festo/Festool, Protool
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 50 komada
150
40
2 608 607 851
C0a
50
1
551243
150
60
2 608 607 852
C0a
50
1
551250
150
80
2 608 607 853
C0a
50
1
551267
150
100
2 608 607 854
C0a
50
1
551274
150
120
2 608 607 855
C0a
50
1
551281
150
180
2 608 607 856
C0a
50
1
551298
150
240
2 608 607 857
C0a
50
1
551304
150
320
2 608 607 858
C0a
50
1
551311
150
400
2 608 607 859
C0a
50
1
551328
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Wood, Ø 150 mm, 16 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača AEG, Atlas Copco, Fein, Holz-Her
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 16 rupa
Pakovanje od 50 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
150
40
2 608 607 869
C0a
50
1
551427
150
60
2 608 607 870
C0a
50
1
551434
150
80
2 608 607 871
C0a
50
1
551441
150
100
2 608 607 872
C0a
50
1
551458
150
120
2 608 607 873
C0a
50
1
551465
150
180
2 608 607 874
C0a
50
1
551472
150
240
2 608 607 875
C0a
50
1
551489
150
320
2 608 607 876
C0a
50
1
551496
150
400
2 608 607 877
C0a
50
1
551502
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice | 407
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Wood, Ø 150 mm, 17 rupa
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 17 rupa
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Festo/Festool, Protool
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 50 komada
150
40
2 608 608 245
C0a
50
1
590662
150
60
2 608 608 246
C0a
50
1
590679
150
80
2 608 608 247
C0a
50
1
590686
150
100
2 608 608 248
C0a
50
1
590693
150
120
2 608 608 249
C0a
50
1
590709
150
180
2 608 608 250
C0a
50
1
590839
150
240
2 608 608 251
C0a
50
1
590716
150
320
2 608 608 252
C0a
50
1
590723
150
400
2 608 608 253
C0a
50
1
590730
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Expert for Wood, Ø 115 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer
DIRECT FORCE
Pakovanje od 5 komada
Čičak sistem, 8 rupa
115
40
2 608 605 103
C1a
5
5
159210
115
60
2 608 605 104
C1a
5
5
159227
115
80
2 608 605 105
C1a
5
5
159234
115
120
2 608 605 106
C1a
5
5
159241
115
180
2 608 607 246
C1a
5
5
247832
115
240
2 608 605 657
C1a
5
5
171410
60
120
240
2 608 605 107
C1a
6
5
159258
Pakovanje od 6 komada
115
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
408 | Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Expert for Wood, Ø 125 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt,
Elu, Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem, 8 rupa
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
DIRECT FORCE
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 5 komada
125
40
2 608 605 640
C1a
5
5
171243
125
60
2 608 605 641
C1a
5
5
171250
125
80
2 608 605 642
C1a
5
5
171267
125
120
2 608 605 643
C1a
5
5
171274
125
180
2 608 605 644
C1a
5
5
171281
125
240
2 608 605 645
C1a
5
5
171298
60
120
240
2 608 605 112
C1a
6
5
159302
Pakovanje od 6 komada
125
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Expert for Wood, Ø 150 mm, 6 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi,
Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 6 rupa
Pakovanje od 5 komada
150
40
2 608 605 716
C1a
5
5
172004
150
60
2 608 605 717
C1a
5
5
172011
150
80
2 608 605 718
C1a
5
5
172028
150
120
2 608 605 720
C1a
5
5
172042
150
180
2 608 605 721
C1a
5
5
172059
150
240
2 608 605 722
C1a
5
5
172066
60
120
240
2 608 607 247
C1a
6
5
247849
Pakovanje od 6 komada
150
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice | 409
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Expert for Wood, Ø 150 mm, 16 rupa
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Gr
an
ula
cij
a
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 16 rupa
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača AEG, Atlas Copco, Fein, Holz-Her
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 5 komada
150
40
2 608 605 537
C1a
5
5
170215
150
60
2 608 605 538
C1a
5
5
170222
150
80
2 608 605 539
C1a
5
5
170239
150
120
2 608 605 540
C1a
5
5
170246
150
240
2 608 605 541
C1a
5
5
170253
60
120
240
2 608 605 459
C1a
6
5
162791
Pakovanje od 6 komada
150
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Stone, Ø 115 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje ekstremno tvrdih materijala kao što je kamen, staklo, pleksiglas, lak
automobila ili zapečeni lak
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 8 rupa
Pakovanje od 5 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
115
80
2 608 605 558
C1a
5
5
170420
115
120
2 608 605 559
C1a
5
5
170437
115
180
2 608 605 560
C1a
5
5
170444
115
240
2 608 605 561
C1a
5
5
170451
115
400
2 608 605 562
C1a
5
5
170468
115
600
2 608 605 113
C1a
5
5
159319
115
1200
2 608 605 114
C1a
5
5
159326
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
410 | Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Stone, Ø 125 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje ekstremno tvrdih materijala kao što je kamen, staklo, pleksiglas, lak
automobila ili zapečeni lak
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DeWalt,
Elu, Festo/Festool, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil, Wegoma
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem, 8 rupa
Gr
an
ula
cij
a
DIRECT FORCE
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 50 komada
125
80
2 608 608 020
C0a
50
1
552523
125
100
2 608 608 021
C0a
50
1
552530
125
120
2 608 608 022
C0a
50
1
552547
125
180
2 608 608 023
C0a
50
1
552554
125
240
2 608 608 024
C0a
50
1
552561
125
320
2 608 608 025
C0a
50
1
552578
125
400
2 608 608 026
C0a
50
1
552585
125
600
2 608 608 027
C0a
50
1
552592
125
1200
2 608 608 028
C0a
50
1
552608
125
80
2 608 605 115
C1a
5
5
159333
125
100
2 608 605 116
C1a
5
5
159340
125
120
2 608 605 117
C1a
5
5
159357
125
180
2 608 605 118
C1a
5
5
159364
125
240
2 608 605 119
C1a
5
5
159371
125
320
2 608 605 120
C1a
5
5
159388
125
400
2 608 605 121
C1a
5
5
159395
125
600
2 608 605 122
C1a
5
5
159401
125
1200
2 608 605 123
C1a
5
5
159418
Pakovanje od 5 komada
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Stone, Ø 125 mm, 9 rupa
Ź Pogodni za brušenje ekstremno tvrdih materijala kao što je kamen, staklo, pleksiglas, lak
automobila ili zapečeni lak
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Festo/Festool, Protool
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 9 rupa
Pakovanje od 50 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
125
80
2 608 608 038
C0a
50
1
552707
125
100
2 608 608 039
C0a
50
1
552714
125
120
2 608 608 040
C0a
50
1
552721
125
180
2 608 608 041
C0a
50
1
552738
125
240
2 608 608 042
C0a
50
1
552745
125
320
2 608 608 043
C0a
50
1
552752
125
400
2 608 608 044
C0a
50
1
552769
125
600
2 608 608 045
C0a
50
1
552776
125
1200
2 608 608 046
C0a
50
1
552783
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice | 411
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Stone, Ø 150 mm, 6 rupa
Ź Pogodni za brušenje ekstremno tvrdih materijala kao što je kamen, staklo, pleksiglas, lak
automobila ili zapečeni lak
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi,
Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Stayer, Wegoma
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem, 6 rupa
Gr
an
ula
cij
a
DIRECT FORCE
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 50 komada
150
80
2 608 608 029
C0a
50
1
552615
150
100
2 608 608 030
C0a
50
1
552622
150
120
2 608 608 031
C0a
50
1
552639
150
180
2 608 608 032
C0a
50
1
552646
150
240
2 608 608 033
C0a
50
1
552653
150
320
2 608 608 034
C0a
50
1
552660
150
400
2 608 608 035
C0a
50
1
552677
150
600
2 608 608 036
C0a
50
1
552684
150
1200
2 608 608 037
C0a
50
1
552691
150
80
2 608 605 124
C1a
5
5
159425
150
100
2 608 605 125
C1a
5
5
159432
150
120
2 608 605 126
C1a
5
5
159449
150
180
2 608 605 127
C1a
5
5
159456
150
240
2 608 605 128
C1a
5
5
159463
150
320
2 608 605 129
C1a
5
5
159470
150
400
2 608 605 130
C1a
5
5
159487
150
600
2 608 605 131
C1a
5
5
159494
150
1200
2 608 605 132
C1a
5
5
159500
Pakovanje od 5 komada
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Stone, Ø 150 mm, 9 rupa
Ź Pogodni za brušenje ekstremno tvrdih materijala kao što je kamen, staklo, pleksiglas, lak
automobila ili zapečeni lak
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Festo/Festool, Protool
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 9 rupa
Pakovanje od 50 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
150
80
2 608 608 047
C0a
50
1
552790
150
100
2 608 608 048
C0a
50
1
552806
150
120
2 608 608 049
C0a
50
1
552813
150
180
2 608 608 050
C0a
50
1
552820
150
240
2 608 608 051
C0a
50
1
552837
150
320
2 608 608 052
C0a
50
1
552844
150
400
2 608 608 053
C0a
50
1
552851
150
600
2 608 608 054
C0a
50
1
552868
150
1200
2 608 608 055
C0a
50
1
552875
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
412 | Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za ekscentar brusilicu, Best for Stone, Ø 150 mm, 17 rupa
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
Čičak sistem, 17 rupa
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
DIRECT FORCE
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Pogodni za brušenje ekstremno tvrdih materijala kao što je kamen, staklo, pleksiglas, lak
automobila ili zapečeni lak
Ź Za ekscentar brusilice proizvođača Festo/Festool, Protool
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 50 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
150
80
2 608 608 254
C0a
50
1
590747
150
100
2 608 608 255
C0a
50
1
590754
150
120
2 608 608 256
C0a
50
1
590761
150
180
2 608 608 257
C0a
50
1
590778
150
240
2 608 608 258
C0a
50
1
590785
150
320
2 608 608 259
C0a
50
1
590792
150
400
2 608 608 260
C0a
50
1
590808
150
600
2 608 608 261
C0a
50
1
590815
150
1200
2 608 608 262
C0a
50
1
590822
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice | 413
Bosch pribor 11/12
Pribor za poliranje
za ekscentar brusilice
Ź Pribor za poliranje, čišćenje ili strukturisanje
površina
Ź Svi delovi sa čičak sistemom
Filcovi za poliranje za ekscentar brusilice
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ra
dn
ip
Ka
tal
oš
ki
reč
nik
mm
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Pogodni za predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih površina
Ź Namenjen za poliranje ili pastom, voskiranje, na ravnim ili krivim površinama
Ź Za sve mašine uobičajenih marki
St
ep
en
tvr
do
će
Čičak sistem
Informacije za poručivanje
Meko
128
2 608 613 009
C1d
1
1
032780
Meko
128
2 608 612 006
C1d
5
1
077101
tvrdo
128
2 608 612 005
C1d
5
1
077088
Meko
160
3 608 604 001
C1d
2
1
018784
tvrdo
160
3 608 604 000
C1d
2
1
018777
Sunđeri za poliranje za ekscentar brusilice
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Ka
tal
oš
ki
nik
reč
ip
dn
Ra
Karakteristike proizvoda
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Namenjen za poliranje do visokog sjaja lagano zaprljanih, izgrebanih ili predpoliranih
površina
Ź Za primenu sa politurom ili za rad sa sredstvima za zatvaranje površina na zaobljenim
i ravnim površinama
Ź Za sve mašine uobičajenih marki
mm
Čičak sistem
Informacije za poručivanje
130
2 608 613 005
C1d
1
1
014854
160
3 608 613 000
C1d
1
1
018753
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
414 | Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice
Bosch pribor 11/12
Navlake od runske vune za ekscentar brusilice
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
nik
reč
ip
dn
Ra
Karakteristike proizvoda
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Pogodne za finišnu obradu površina nakon postupka poliranja kao i za uklanjanje osušenih ostataka sredstva za poliranje
Ź Za suvu primenu na zaobljenim i ravnim površinama
Ź Proizvode željeni visoki sjaj
Ź Za sve mašine uobičajenih marki
mm
Čičak sistem
Informacije za poručivanje
Navlaka od runske vune
130
2 608 610 001
C1a
1
1
014786
160
3 608 610 000
C1a
2
1
018746
200
2 607 001 125
P1d
2
1
039093
Navlaka od runske vune i adapter
Adapter za ekscentar brusilice
Čičak sistem
Ź Namenjen za dodatni međusloj za naročito meki rad
Ź Idealan za brušenje ili poliranje kontura i zaobljenih površina
Adapter, bez rupa
115
2 608 601 008
125
150
C1c
1
1
032735
2 608 601 126
C1c
1
1
220712
2 608 601 127
C1d
1
1
220729
Adapter, sa rupama
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice | 415
Bosch pribor 11/12
Flis za brušenje za ekscentar brusilice
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
St
ep
en
tvr
do
će
Gr
an
ula
cij
a
Ź Pogodan za strukturisanje (rustikalna optika) drveta, za uklanjanje rđe sa metala i za
površinsko brušenje (matiranje) lakova
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem
Informacije za poručivanje
Flis za brušenje
Stepen tvrdoće grubi, korund
128
100
gruba
2 608 604 055
C1d
1
1
032759
128
100
gruba
2 608 604 522
P0f
5
1
077125
150
100
gruba
2 608 604 452
C1d
1
1
064453
150
100
gruba
3 608 604 023
P0f
5
1
018678
Flis za brušenje
Stepen tvrdoće srednji, korund
128
280
srednje
2 608 604 056
C1d
1
1
032766
128
280
srednje
2 608 604 523
P0f
5
1
077132
150
280
srednje
2 608 604 453
C1d
1
1
064460
150
280
srednje
3 608 604 024
P0f
5
1
018685
Flis za brušenje
Stepen tvrdoće fini, silicijum-karbid (SiC), bez velura, samolepljivi
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
128
800
fino
2 608 604 057
C1d
1
1
032773
128
800
fino
2 608 604 524
P0f
5
1
077149
150
800
fino
2 608 604 454
C1d
1
1
064477
150
800
fino
3 608 604 025
P0f
5
1
018692
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
416 | Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice
Bosch pribor 11/12
Pribor za
Bosch ekscentar brusilice
Ź Brusni tanjir kao nastavak ili kao zamena za tanjir
za ekscentar brusilice
Ź Geometrija ivice tanjira oblikovana kao pagoda
prouzrokuje manju krutost u ivičnom području i
bolje ponašanje pri brušenju oblina i ivica
Ź Savršeni izbrusak na površinama zahvaljujući
prilagodljivom sloju penastog materijala
Brusni tanjir za Bosch ekscentar brusilice
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
Pr
eč
nik
Op
is
plavi – tvrdi
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Tvrdi brusni tanjiri (plavi) za grubo brušenje sa velikim efektom skidanja materijala i
manjim kvalitetom obrađene površine
Ź Za brušenje boje, glet-mase, gipsa i neobrađenog prirodnog drveta na ravnim površinama
Ź Velika čvrstoća ivica – idealna za tanke ivice
Ź Brusni tanjiri srednje tvrdoće (crni) za standardne do grube radove brušenja
Ź Mekani brusni tanjiri (sivi) za standardne radove brušenja
Ź Dobro skidanje materijala i dobar kvalitet površine – univerzalna primena
Ź Ekstra-meki brusni tanjiri (sivi) za fine radove brušenja i brušenje na radijusima i profilisanim delovima
Ź Najveći kvalitet površine uz malo skidanje materijala. Za međubrušenje i finalno brušenje
laka za stolare, lakirere, ugrađivače kuhinja, obrađivače korijana
mm
Čičak sistem
Informacije za poručivanje
Brusni tanjir
Za Bosch GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional
crni – srednje tvrdi
ekstra meka
125
2 608 601 117
C1c
1
1
219488
meko
125
2 608 601 118
C1c
1
1
219495
tvrdo
125
2 608 601 119
C1c
1
1
219501
Brusni tanjir
Za Bosch GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional
ekstra meka
150
2 608 601 114
C1c
1
1
219457
meko
150
2 608 601 115
C1c
1
1
219464
tvrdo
150
2 608 601 116
C1c
1
1
219471
sivi – meki/ekstra-meki
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice | 417
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Pr
eč
nik
Op
is
mm
Brusni tanjir za Bosch ekscentar brusilice
Informacije za poručivanje
Brusni tanjir
Za Bosch GEX 150 Turbo Professional
meko
plavi – tvrdi
150
2 608 601 185
C1c
1
1
375214
Brusni tanjir
Za Bosch PEX 12; PEX 12 A; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE
meko
125
2 608 601 063
C1c
1
1
077460
srednja tvrdoća
125
2 608 601 062
C1c
1
1
077453
tvrdo
125
2 608 601 061
C1c
1
1
077446
crni – srednje tvrdi
Brusni tanjir
Za Bosch GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE
sivi – meki/ekstra-meki
meko
150
2 608 601 051
C1c
1
1
063074
srednja tvrdoća
150
2 608 601 052
C1c
1
1
063081
tvrdo
150
2 608 601 053
C1c
1
1
063098
Brusni tanjir
Za GEX 125-1 AE Professional
ekstra meka
125
2 608 000 351
C1c
1
1
465489
srednja tvrdoća
125
2 608 000 349
C1c
1
1
454957
tvrdo
125
2 608 000 352
C1c
1
1
465496
150
3 608 601 006
C1c
1
1
018616
150
3 607 031 211
C1c
1
1
019125
2 608 601 173
C1c
1
1
294751
Brusni tanjir
Za GEX 150 ACE Professional
srednja tvrdoća
Pogonska ploča
Za Bosch GEX 150 ACE Professional
-
Brusni tanjir
Za GEX 270 A; GEX 270 AE Professional
srednja tvrdoća
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
125
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
418 | Brušenje i poliranje | Ekscentar brusilice
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Pr
eč
nik
Op
is
mm
Brusni tanjir za Bosch ekscentar brusilice
Informacije za poručivanje
Brusni tanjir
Za Bosch PEX 115
meko
115
2 608 601 066
C1c
1
1
079174
srednja tvrdoća
115
2 608 601 065
C1c
1
1
079181
tvrdo
115
2 608 601 064
C1c
1
1
079198
125
2 608 601 175
C1c
1
1
329217
125
2 608 601 169
C1c
1
1
260459
150
2 608 601 179
C1c
1
1
331944
Brusni tanjir
Za Bosch PEX 220 A
srednja tvrdoća
Brusni tanjir sa šrafovima i inbus ključem
Za Bosch PEX 270 A; PEX 270 AE
srednja tvrdoća
Brusni tanjir
Za Bosch PEX 15; PEX 420 AE
srednja tvrdoća
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Dodatna drška za ekscentar brusilice
Informacije za poručivanje
Dodatna drška
Za GEX 125; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional;
PEX 11
2 602 026 070
P0b
1
1
113816
2 602 026 046
P0b
1
1
014847
Dodatna drška
Za Bosch PEX 115
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Trougaone brusilice | 419
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi
za delta brusilice
Ź Efikasni brusni listovi u verzijama Best for Paint, Best
for Wood, Best for Stone, Expert for Wood
Ź Za brušenje u uglovima i na površinama boje, laka, drve-
ta, kamena i laka automobila
Ź Sa čičak prihvatnim sistemom za brzu izmenu lista i sa
otvorima za interno usisavanje prašine
Ź Brusni listovi za mašine svih uobičajenih marki i prečni-
ka
Brusni listovi za trougaonu brusilicu, Best for Paint, 93 mm, 6 rupa
Ź Prikladno za brušenje boje, laka ili glet-mase
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za delta brusilice proizvođača Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
DIRECT FORCE
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem, 6 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 50 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
93
40
2 608 608 056
C0a
50
1
552882
93
60
2 608 608 057
C0a
50
1
552899
93
80
2 608 608 058
C0a
50
1
552905
93
100
2 608 608 059
C0a
50
1
552912
93
120
2 608 608 060
C0a
50
1
552929
93
180
2 608 608 061
C0a
50
1
552936
93
240
2 608 608 062
C0a
50
1
552943
93
320
2 608 608 063
C0a
50
1
552950
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
420 | Brušenje i poliranje | Trougaone brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za trougaonu brusilicu, Best for Paint, 93 mm, 6 rupa
Ź Prikladno za brušenje boje, laka ili glet-mase
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za delta brusilice proizvođača Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
Ź Best for Paint u prodaji od februara/marta 2011. godine
DIRECT FORCE
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem, 6 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 5 komada
93
40
2 608 605 133
C1a
5
5
159517
93
60
2 608 605 134
C1a
5
5
159524
93
80
2 608 605 135
C1a
5
5
159531
93
100
2 608 605 136
C1a
5
5
159548
93
120
2 608 605 137
C1a
5
5
159555
93
180
2 608 605 138
C1a
5
5
159562
93
240
2 608 605 139
C1a
5
5
159579
93
320
2 608 606 693
C1a
5
5
179584
60
120
240
2 608 605 147
C1a
6
5
159654
Pakovanje od 6 komada
93
Brusni listovi za trougaonu brusilicu, Best for Paint, 95 mm, 6 rupa
Ź Prikladno za brušenje boje, laka ili glet-mase
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za trougaone brusilice proizvođača Festo/Festool
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 6 rupa
Pakovanje od 50 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
95
40
2 608 608 064
C0a
50
1
552967
95
60
2 608 608 065
C0a
50
1
552974
95
80
2 608 608 066
C0a
50
1
552981
95
100
2 608 608 067
C0a
50
1
552998
95
120
2 608 608 068
C0a
50
1
553001
95
180
2 608 608 069
C0a
50
1
553018
95
240
2 608 608 070
C0a
50
1
553025
95
320
2 608 608 071
C0a
50
1
553032
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Trougaone brusilice | 421
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za trougaonu brusilicu, Best for Paint, 100x150 mm, 7 rupa
Ź Prikladno za brušenje boje, laka ili glet-mase
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za trougaone brusilice proizvođača Festo/Festool
DIRECT FORCE
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem, 7 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 50 komada
100x150
40
2 608 608 072
C0a
50
1
553049
100x150
60
2 608 608 073
C0a
50
1
553056
100x150
80
2 608 608 074
C0a
50
1
553063
100x150
100
2 608 608 075
C0a
50
1
553070
100x150
120
2 608 608 076
C0a
50
1
553087
100x150
180
2 608 608 077
C0a
50
1
553094
100x150
240
2 608 608 078
C0a
50
1
553100
Brusni listovi za trougaonu brusilicu, Best for Wood, 93 mm, 6 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za delta brusilice proizvođača Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 6 rupa
Pakovanje od 50 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
93
40
2 608 607 878
C0a
50
1
551519
93
60
2 608 607 879
C0a
50
1
551526
93
80
2 608 607 880
C0a
50
1
551533
93
100
2 608 607 881
C0a
50
1
551540
93
120
2 608 607 882
C0a
50
1
551557
93
180
2 608 607 883
C0a
50
1
551564
93
240
2 608 607 884
C0a
50
1
551571
93
320
2 608 607 885
C0a
50
1
551588
93
400
2 608 607 886
C0a
50
1
551595
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
422 | Brušenje i poliranje | Trougaone brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za trougaonu brusilicu, Best for Wood, 93 mm, 6 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za delta brusilice proizvođača Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
Ź Best for Wood u prodaji od februara/marta 2011. godine
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem, 6 rupa
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
DIRECT FORCE
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 5 komada
93
40
2 608 605 148
C1a
5
5
159661
93
60
2 608 605 149
C1a
5
5
159678
93
80
2 608 605 150
C1a
5
5
159685
93
100
2 608 605 151
C1a
5
5
159692
93
120
2 608 605 152
C1a
5
5
159708
93
180
2 608 605 153
C1a
5
5
159715
93
240
2 608 605 154
C1a
5
5
159722
93
320
2 608 605 155
C1a
5
5
159739
93
400
2 608 605 156
C1a
5
5
159746
60
120
240
2 608 605 165
C1a
6
5
159838
Pakovanje od 6 komada
93
Brusni listovi za trougaonu brusilicu, Best for Wood, 95 mm, 6 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za trougaone brusilice proizvođača Festo/Festool
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 6 rupa
Pakovanje od 50 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
95
40
2 608 607 895
C0a
50
1
550567
95
60
2 608 607 896
C0a
50
1
550574
95
80
2 608 607 897
C0a
50
1
550581
95
100
2 608 607 898
C0a
50
1
550598
95
120
2 608 607 899
C0a
50
1
550604
95
180
2 608 607 900
C0a
50
1
550611
95
240
2 608 607 901
C0a
50
1
550628
95
320
2 608 607 902
C0a
50
1
550635
95
400
2 608 607 903
C0a
50
1
550642
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Trougaone brusilice | 423
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za trougaonu brusilicu, Best for Wood, 100x150 mm, 7 rupa
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
Čičak sistem, 7 rupa
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
DIRECT FORCE
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za trougaone brusilice proizvođača Festo/Festool
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 50 komada
100x150
40
2 608 607 887
C0a
50
1
551601
100x150
60
2 608 607 888
C0a
50
1
551618
100x150
80
2 608 607 889
C0a
50
1
551625
100x150
100
2 608 607 890
C0a
50
1
550512
100x150
120
2 608 607 891
C0a
50
1
550529
100x150
180
2 608 607 892
C0a
50
1
550536
100x150
240
2 608 607 893
C0a
50
1
550543
100x150
320
2 608 607 894
C0a
50
1
550550
Brusni listovi za trougaonu brusilicu, Expert for Wood, 93 mm, 6 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta i drvenih materijala
Ź Za delta brusilice proizvođača Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
Ź Expert for Wood u prodaji od februara/marta 2011. godine
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 6 rupa
Pakovanje od 5 komada
93
40
2 608 605 599
C1a
5
5
170833
93
60
2 608 605 600
C1a
5
5
170840
93
80
2 608 605 601
C1a
5
5
170857
93
120
2 608 605 602
C1a
5
5
170864
93
180
2 608 605 603
C1a
5
5
170871
93
240
2 608 605 604
C1a
5
5
170888
60
120
240
2 608 605 191
C1a
6
5
160094
Pakovanje od 6 komada
93
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
424 | Brušenje i poliranje | Trougaone brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za trougaonu brusilicu, Expert for Wood, 82 mm
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta i drvenih materijala
Ź Za trougaone brusilice proizvođača Fein
Ź Expert for Wood u prodaji od februara/marta 2011. godine
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Karakteristike proizvoda
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
DIRECT FORCE
Čičak sistem
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 5 komada
82
40
2 608 605 172
C1a
5
5
159906
82
60
2 608 605 173
C1a
5
5
159913
82
80
2 608 605 174
C1a
5
5
159920
82
120
2 608 605 175
C1a
5
5
159937
82
180
2 608 605 573
C1a
5
5
170574
82
240
2 608 605 574
C1a
5
5
170581
60
120
240
2 608 605 176
C1a
6
5
159944
Pakovanje od 6 komada
82
Brusni listovi za trougaonu brusilicu, Expert for Wood, 105 mm, 6 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta i drvenih materijala
Ź Za trougaone brusilice proizvođača AEG, Kress
Ź Expert for Wood u prodaji od februara/marta 2011. godine
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 6 rupa
Pakovanje od 5 komada
105
40
2 608 605 177
C1a
5
5
159951
105
60
2 608 605 178
C1a
5
5
159968
105
80
2 608 605 179
C1a
5
5
159975
105
120
2 608 605 180
C1a
5
5
159982
105
180
2 608 605 575
C1a
5
5
170598
105
240
2 608 605 576
C1a
5
5
170604
60
120
240
2 608 605 181
C1a
6
5
159999
Pakovanje od 6 komada
105
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Trougaone brusilice | 425
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za trougaonu brusilicu, Expert for Wood, 32 mm
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta i drvenih materijala
Ź Za trougaone brusilice proizvođača Bosch, Skil
Ź Expert for Wood u prodaji od februara/marta 2011. godine
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
bez rupa
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
brusni jezičak,
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
DIRECT FORCE
Čičak sistem,
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 5 komada
32
40
2 608 605 166
C1a
5
5
159845
32
60
2 608 605 167
C1a
5
5
159852
32
80
2 608 605 168
C1a
5
5
159869
32
120
2 608 605 169
C1a
5
5
159876
32
240
2 608 605 170
C1a
5
5
159883
60
120
240
2 608 605 171
C1a
6
5
159890
Pakovanje od 6 komada
32
Brusni listovi za trougaonu brusilicu, Best for Stone, 93 mm, 6 rupa
Ź Namenjen za grubo do sjajno brušenje ekstremno tvrdih materijala kao što je kamen,
staklo, pleksiglas, lak automobila ili zapečeni lak
Ź Za delta brusilice proizvođača Bosch, Casals, Makita, Metabo
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 6 rupa
Pakovanje od 50 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
93
80
2 608 608 079
C0a
50
1
553117
93
100
2 608 608 080
C0a
50
1
553124
93
120
2 608 608 081
C0a
50
1
553131
93
180
2 608 608 082
C0a
50
1
553148
93
240
2 608 608 083
C0a
50
1
553155
93
320
2 608 608 084
C0a
50
1
553162
93
400
2 608 608 085
C0a
50
1
553179
93
600
2 608 608 086
C0a
50
1
553186
93
1200
2 608 608 087
C0a
50
1
553193
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
426 | Brušenje i poliranje | Trougaone brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za trougaonu brusilicu, Best for Stone, 93 mm, 6 rupa
Ź Namenjen za grubo do sjajno brušenje ekstremno tvrdih materijala kao što je kamen,
staklo, pleksiglas, lak automobila ili zapečeni lak
Ź Za delta brusilice proizvođača Bosch, Casals, Makita, Metabo
Ź Best for Stone u prodaji od februara/marta 2011. godine
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Karakteristike proizvoda
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 6 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 5 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
93
80
2 608 605 192
C1a
5
5
160100
93
100
2 608 605 193
C1a
5
5
160117
93
120
2 608 605 194
C1a
5
5
160124
93
180
2 608 605 195
C1a
5
5
160131
93
240
2 608 605 196
C1a
5
5
160148
93
320
2 608 605 197
C1a
5
5
160155
93
400
2 608 605 198
C1a
5
5
160162
93
600
2 608 605 199
C1a
5
5
160179
93
1200
2 608 605 200
C1a
5
5
159180
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Trougaone brusilice | 427
Bosch pribor 11/12
Pribor za poliranje
za delta brusilice
Flisovi za delta brusilice
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
St
ep
en
tvr
do
će
Ź Pogodni za strukturisanje (rustikalna optika) drveta, za uklanjanje rđe sa metala i za
površinsko brušenje (matiranje) lakova
Ź Flis za čišćenje pogodan za uklanjanje prljavštine i taloženja bez promene površine
radnog predmeta. Radi bez brusnog sredstva – može da prouzrokuje lake ogrebotine
u mekom materijalu
Ź Za delta brusilice proizvođača Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem
Informacije za poručivanje
Flis
93
100
srednje
2 608 604 494
C1d
1
5
070805
93
280
gruba
2 608 604 495
C1d
1
5
070812
2 608 604 496
C1d
1
5
070829
Flis za čišćenje bez brusnog sredstva
93 bez granulacije
-
Filc za poliranje za delta brusilice
Ź Pogodan za predpoliranje jako zaprljanih ili izgrebanih površina – uz primenu sa politurom ili pastom za brušenje na ravnim površinama
Ź Za delta brusilice proizvođača Bosch, Casals, Makita, Metabo
Karakteristike proizvoda
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Ka
tal
oš
ki
St
ep
en
tvr
do
će
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem
Informacije za poručivanje
Filc za poliranje
93
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
tvrdo
2 608 613 016
C1d
1
5
070843
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
428 | Brušenje i poliranje | Trougaone brusilice
Bosch pribor 11/12
Pribor za
Bosch trougaonu brusilicu
Brusna ploča za Bosch trougaonu brusilicu
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Čičak sistem
Informacije za poručivanje
Brusna ploča
Za GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E
2 608 000 211
C1d
1
1
109505
2 608 000 149
C1d
1
1
076401
2 608 000 320
C1c
1
1
357227
C1c
1
1
332293
Brusna ploča
Za PDA 100; PDA 120 E
Brusna ploča
Za Bosch-PRIO; PSM 80 A
Brusna ploča
Za PSM 160 A; PSM 160 AE; PSM Ventaro 1400
2 608 601 181
Nastavak lamelnog brusa za Bosch trougaonu brusilicu
Čičak sistem
Ź Pogodan za brušenje lamelnih vrata ili kapaka
Nastavak lamelnog brusa
Za GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A;
PSM Ventaro 1400
2 608 000 200
C1d
1
1
109499
2 608 000 145
C1d
1
1
073127
1
076395
Nastavak lamelnog brusa
Za PDA 100; PDA 120 E
Rezervna čičak-tkanina za nastavak lamelnog brusa
Za GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A;
PSM Ventaro 140
2 601 099 044
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
C1d
2
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Trougaone brusilice | 429
Bosch pribor 11/12
Brusni jezičci za Bosch trougaonu brusilicu
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Namenjen za brušenje u uskim međuprostorima
Ź Za GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A;
PSM Ventaro 1400
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem
Informacije za poručivanje
Zamena čičak-tkanine za brusni jezičak
2 601 099 074
C1c
2
1
110907
2 608 000 199
C1d
1
1
109482
2 608 000 198
C1d
1
1
109475
Brusni jezičak, pljosnat
Brusni jezičak, ovalan
Adapteri za Bosch trougaonu brusilicu
Čičak sistem
Ź Pogodni za naročito meki rad, idealno za brušenje kontura ili zaobljenih površina
Ź Za trougaone brusilice GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180;
PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; Bosch-PRIO
Adapter
93
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
2 608 601 137
C1c
1
1
223782
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
430 | Brušenje i poliranje | Multi-brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi
za Multi-brusilice
Ź Efikasni brusni listovi u verzijama Best for Paint,
Expert for Wood
Ź Za brušenje boje, laka i drveta u uglovima i na
površinama
Ź Sa čičak prihvatnim sistemom za brzu izmenu
lista i sa otvorima za interno usisavanje prašine
Brusni listovi za Multi-brusilicu, Best for Paint, 102x62, 93 mm, 11 rupa
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za Multi-brusilice proizvođača Bosch, Skil
Ź Best for Paint u prodaji od februara/marta 2011. godine
DIRECT FORCE
Karakteristike proizvoda
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
(e)
lis
ta
mm
Čičak sistem, 11 rupa
Informacije za poručivanje
102x62, 93
40
2 608 607 402
C1a
10
1
323239
102x62, 93
80
2 608 607 403
C1a
10
1
323246
102x62, 93
120
2 608 607 404
C1a
10
1
323253
102x62, 93
180
2 608 607 405
C1a
10
1
323260
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Multi-brusilice | 431
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za Multi-brusilicu, Expert for Wood, 102x62, 93 mm, 11 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta i drvenih materijala
Ź Za Multi-brusilice proizvođača Bosch, Skil
Ź Expert for Wood u prodaji od februara/marta 2011. godine
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
(e)
lis
ta
mm
Čičak sistem, 11 rupa
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
DIRECT FORCE
Informacije za poručivanje
102x62, 93
40
2 608 607 407
C1a
10
1
323284
102x62, 93
80
2 608 607 408
C1a
10
1
323291
102x62, 93
120
2 608 607 409
C1a
10
1
323307
102x62, 93
180
2 608 607 410
C1a
10
1
323314
Brusni listovi za Multi-brusilicu, Expert for Wood, Best for Paint, 102x62, 93 mm, 11 rupa
Ź Expert for Wood prikladno za brušenje svih vrsta drveta i drvenih materijala
(3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
Ź Best for Paint prikladno za brušenje boje, laka, gita
(2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
Ź Za Multi-brusilice proizvođača Bosch, Skil
Ź Expert for Wood, Best for Paint u prodaji od februara/marta 2011. godine
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 11 rupa
102x62, 93
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
3x40
6x80
3x120
3x180
2x40
2x80
4x120
2x180
2 608 607 417
C1c
25
1
327695
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
432 | Brušenje i poliranje | Multi-brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za Multi-brusilicu, Expert for Wood, 100x170 mm
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta i drvenih materijala
Ź Za Multi-brusilice proizvođača Black & Decker
Ź Expert for Wood u prodaji od februara/marta 2011. godine
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 8 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 5 komada
100x170
40
2 608 605 182
C1a
5
5
160001
100x170
60
2 608 605 183
C1a
5
5
160018
100x170
80
2 608 605 184
C1a
5
5
160025
100x170
120
2 608 605 185
C1a
5
5
160032
100x170
180
2 608 605 577
C1a
5
5
170611
100x170
240
2 608 605 578
C1a
5
5
170628
60
120
240
2 608 605 186
C1a
6
5
160049
Pakovanje od 6 komada
100x170
Brusni listovi za Multi-brusilicu, Expert for Wood, 4 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta i drvenih materijala
Ź Za Multi-brusilice proizvođača Black & Decker
Ź Expert for Wood u prodaji od februara/marta 2011. godine
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Karakteristike proizvoda
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 4 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 5 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
40
2 608 607 428
C1a
5
5
337076
80
2 608 607 429
C1a
5
10
337083
120
2 608 607 430
C1a
5
10
337090
180
2 608 607 431
C1a
5
10
337106
2x80
2x120
2x180
2 608 607 432
C1a
6
10
337113
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Multi-brusilice | 433
Bosch pribor 11/12
Flis za čišćenje za Multi-brusilicu, 102x62, 93 mm
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
(e)
Karakteristike proizvoda
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Za Multi-brusilice proizvođača Bosch, Skil
Ź Srednji do fini kvalitet
lis
ta
mm
Čičak sistem
Informacije za poručivanje
2-delni set flisova za čišćenje
102x62, 93
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
srednje
fino
2 608 607 419
C1c
2
1
327718
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
434 | Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi
za vibracione brusilice
Ź Efikasni, gotovo skrojeni brusni listovi u verzijama
Best for Paint, Best for Wood, Expert for Wood
Ź Za obradu boje, laka i gita, drvenih materijala, tvr-
dog drveta, iverice i građevinskih ploča i metala
Ź Sa čičak prihvatnim sistemom za brzu izmenu lista
i bez čičak sistema za pričvršćenje steznim štipaljkama
Ź Sa ili bez otvora za interno usisavanje prašine
Ź Brusni listovi za mašine svih uobičajenih marki i
prečnika
Za svaki materijal optimalni brusni list
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Paint, 80x133 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
DIRECT FORCE
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem, 8 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 50 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
80x133
40
2 608 607 952
C0a
50
1
551632
80x133
60
2 608 607 953
C0a
50
1
551649
80x133
80
2 608 607 954
C0a
50
1
551656
80x133
100
2 608 607 955
C0a
50
1
551663
80x133
120
2 608 607 956
C0a
50
1
551670
80x133
180
2 608 607 957
C0a
50
1
551687
80x133
240
2 608 607 958
C0a
50
1
551694
80x133
320
2 608 607 959
C0a
50
1
551700
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice | 435
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Paint, 80x133 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
Ź Best for Paint u prodaji od juna 2011. godine
DIRECT FORCE
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem, 8 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 10 komada
80x133
40
2 608 607 220
C1a
10
5
247566
80x133
60
2 608 607 221
C1a
10
5
247580
80x133
80
2 608 607 222
C1a
10
5
247597
80x133
100
2 608 607 223
C1a
10
5
247603
80x133
120
2 608 607 224
C1a
10
5
247610
80x133
180
2 608 607 225
C1a
10
5
247627
80x133
240
2 608 607 226
C1a
10
5
247634
80x133
320
2 608 607 227
C1a
10
5
247641
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Paint, 93x180 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Festo/Festool
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 8 rupa
Pakovanje od 50 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
93x180
40
2 608 607 960
C0a
50
1
551717
93x180
60
2 608 607 961
C0a
50
1
551724
93x180
80
2 608 607 962
C0a
50
1
551731
93x180
100
2 608 607 963
C0a
50
1
551748
93x180
120
2 608 607 964
C0a
50
1
551755
93x180
180
2 608 607 965
C0a
50
1
551762
93x180
240
2 608 607 966
C0a
50
1
551779
93x180
320
2 608 607 967
C0a
50
1
551786
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
436 | Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Paint, 93x186 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell,
Festo/Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
DIRECT FORCE
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem, 8 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 50 komada
93x186
40
2 608 607 968
C0a
50
1
551793
93x186
60
2 608 607 969
C0a
50
1
551809
93x186
80
2 608 607 970
C0a
50
1
551816
93x186
100
2 608 607 971
C0a
50
1
551823
93x186
120
2 608 607 972
C0a
50
1
551830
93x186
180
2 608 607 973
C0a
50
1
551847
93x186
240
2 608 607 974
C0a
50
1
551854
93x186
320
2 608 607 975
C0a
50
1
551861
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Paint, 93x186 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell,
Festo/Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
Ź Best for Paint u prodaji od juna 2011. godine
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 8 rupa
Pakovanje od 10 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
93x186
40
2 608 605 201
C1a
10
5
160186
93x186
60
2 608 605 202
C1a
10
5
160193
93x186
80
2 608 605 203
C1a
10
5
160209
93x186
100
2 608 606 695
C1a
10
5
179607
93x186
120
2 608 605 204
C1a
10
5
160216
93x186
180
2 608 605 205
C1a
10
5
160223
93x186
240
2 608 605 206
C1a
10
5
160230
93x186
320
2 608 605 671
C1a
10
5
171557
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice | 437
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Paint, 93x230 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Einhell, Festo/
Festool, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Best for Paint u prodaji od juna 2011. godine
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Sistem zatezanja, 8 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 10 komada
93x230
40
2 608 605 207
C1a
10
5
160247
93x230
60
2 608 605 208
C1a
10
5
160254
93x230
80
2 608 605 209
C1a
10
5
160261
93x230
100
2 608 606 703
C1a
10
1
179683
93x230
120
2 608 605 210
C1a
10
5
160278
93x230
180
2 608 605 211
C1a
10
5
160285
93x230
240
2 608 605 212
C1a
10
5
160292
93x230
320
2 608 605 673
C1a
10
5
171571
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Paint, 93x230 mm
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za uobičajene vibracione brusilice
Ź Best for Paint u prodaji od juna 2011. godine
Sistem zatezanja, bez
rupa
Pakovanje od 10 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
93x230
40
2 608 605 681
C1a
10
5
171656
93x230
60
2 608 605 682
C1a
10
5
171663
93x230
80
2 608 605 683
C1a
10
5
171670
93x230
100
2 608 606 704
C1a
10
5
179690
93x230
120
2 608 605 684
C1a
10
5
171687
93x230
180
2 608 605 685
C1a
10
5
171694
93x230
240
2 608 605 686
C1a
10
5
171700
93x230
320
2 608 605 687
C1a
10
5
171717
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
438 | Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Paint, 115x107 mm, 6 rupa
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za Bosch vibracionu brusilicu GSS 140 A Professional
Ź Best for Paint u prodaji od juna 2011. godine
DIRECT FORCE
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem, 6 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 10 komada
115x107
40
2 608 607 443
C1a
10
5
343732
115x107
60
2 608 607 444
C1a
10
5
343749
115x107
80
2 608 607 445
C1a
10
5
343756
115x107
120
2 608 607 446
C1a
10
5
343763
115x107
180
2 608 607 447
C1a
10
5
343770
115x107
240
2 608 607 448
C1a
10
5
343787
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Paint, 115x140 mm, 6 rupa
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za Bosch vibracionu brusilicu GSS 140 A Professional
Ź Best for Paint u prodaji od juna 2011. godine
Sistem zatezanja, 6 rupa
Pakovanje od 10 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
115x140
40
2 608 607 449
C1a
10
5
343794
115x140
60
2 608 607 450
C1a
10
5
343800
115x140
80
2 608 607 451
C1a
10
5
343817
115x140
120
2 608 607 452
C1a
10
5
343824
115x140
180
2 608 607 453
C1a
10
5
343831
115x140
240
2 608 607 454
C1a
10
5
343848
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice | 439
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Paint, 115x230 mm, 14 rupa
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell,
Elu, Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
DIRECT FORCE
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem, 14 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 50 komada
115x230
40
2 608 607 976
C0a
50
1
551878
115x230
60
2 608 607 977
C0a
50
1
552134
115x230
80
2 608 607 978
C0a
50
1
552141
115x230
100
2 608 607 979
C0a
50
1
552158
115x230
120
2 608 607 980
C0a
50
1
552127
115x230
180
2 608 607 981
C0a
50
1
552165
115x230
240
2 608 607 982
C0a
50
1
552172
115x230
320
2 608 607 983
C0a
50
1
552189
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Paint, 115x230 mm, 14 rupa
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell,
Elu, Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Best for Paint u prodaji od juna 2011. godine
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 14 rupa
Pakovanje od 10 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
115x230
40
2 608 605 213
C1a
10
5
160308
115x230
60
2 608 605 214
C1a
10
5
160315
115x230
80
2 608 605 215
C1a
10
5
160322
115x230
100
2 608 606 705
C1a
10
5
179706
115x230
120
2 608 605 216
C1a
10
5
160339
115x230
180
2 608 605 217
C1a
10
5
160346
115x230
240
2 608 605 218
C1a
10
5
160353
115x230
320
2 608 605 674
C1a
10
5
171588
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
440 | Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Paint, 115x280 mm, 14 rupa
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Casals,
Elu, Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil
Ź Best for Paint u prodaji od juna 2011. godine
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Zatezano, 14 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 10 komada
115x280
40
2 608 605 840
C1a
10
5
173247
115x280
60
2 608 605 841
C1a
10
5
173254
115x280
80
2 608 605 842
C1a
10
5
173261
115x280
100
2 608 605 843
C1a
10
5
173278
115x280
120
2 608 605 844
C1a
10
5
173285
115x280
180
2 608 605 845
C1a
10
5
173292
115x280
240
2 608 605 846
C1a
10
5
173308
115x280
320
2 608 605 847
C1a
10
5
173315
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Wood, 80x133 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 8 rupa
Pakovanje od 50 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
80x133
40
2 608 607 904
C0a
50
1
550659
80x133
60
2 608 607 905
C0a
50
1
550666
80x133
80
2 608 607 906
C0a
50
1
550673
80x133
100
2 608 607 907
C0a
50
1
550680
80x133
120
2 608 607 908
C0a
50
1
550697
80x133
180
2 608 607 909
C0a
50
1
550703
80x133
240
2 608 607 910
C0a
50
1
550710
80x133
320
2 608 607 911
C0a
50
1
550727
80x133
400
2 608 607 912
C0a
50
1
550734
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice | 441
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Wood, 80x133 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
Ź Best for Wood u prodaji od juna 2011. godine
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem, 8 rupa
Gr
an
ula
cij
a
DIRECT FORCE
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 10 komada
80x133
40
2 608 607 228
C1a
10
5
247658
80x133
60
2 608 607 229
C1a
10
5
247665
80x133
80
2 608 607 230
C1a
10
5
247672
80x133
100
2 608 607 231
C1a
10
5
247689
80x133
120
2 608 607 232
C1a
10
5
247696
80x133
180
2 608 607 233
C1a
10
5
247702
80x133
240
2 608 607 234
C1a
10
5
247719
80x133
320
2 608 607 235
C1a
10
5
247726
80x133
400
2 608 607 236
C1a
10
5
247733
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Wood, 93x180 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Festo/Festool
DIRECT FORCE
Pakovanje od 50 komada
Čičak sistem, 8 rupa
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
93x180
40
2 608 607 913
C0a
50
1
550741
93x180
60
2 608 607 914
C0a
50
1
550758
93x180
80
2 608 607 915
C0a
50
1
550765
93x180
100
2 608 607 916
C0a
50
1
550772
93x180
120
2 608 607 917
C0a
50
1
550789
93x180
180
2 608 607 918
C0a
50
1
550796
93x180
240
2 608 607 919
C0a
50
1
550802
93x180
320
2 608 607 920
C0a
50
1
550819
93x180
400
2 608 607 921
C0a
50
1
550826
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
442 | Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Wood, 93x186 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell,
Festo/Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Gr
an
ula
cij
a
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 8 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 50 komada
93x186
40
2 608 607 922
C0a
50
1
550833
93x186
60
2 608 607 923
C0a
50
1
550840
93x186
80
2 608 607 924
C0a
50
1
550857
93x186
100
2 608 607 925
C0a
50
1
550864
93x186
120
2 608 607 926
C0a
50
1
550871
93x186
180
2 608 607 927
C0a
50
1
550888
93x186
240
2 608 607 928
C0a
50
1
550895
93x186
320
2 608 607 929
C0a
50
1
550901
93x186
400
2 608 607 930
C0a
50
1
550918
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Wood, 93x186 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell,
Festo/Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
Ź Best for Wood u prodaji od juna 2011. godine
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 8 rupa
Pakovanje od 10 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
93x186
40
2 608 605 253
C1a
10
5
160704
93x186
60
2 608 605 254
C1a
10
5
160711
93x186
80
2 608 605 255
C1a
10
5
160728
93x186
100
2 608 606 706
C1a
10
5
179713
93x186
120
2 608 605 256
C1a
10
5
160735
93x186
180
2 608 605 257
C1a
10
5
160742
93x186
240
2 608 605 258
C1a
10
5
160759
93x186
320
2 608 605 899
C1a
10
5
173834
93x186
400
2 608 605 259
C1a
10
5
160766
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice | 443
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Wood, 93x230 mm, 8 rupa
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Sistem zatezanja, 8 rupa
Gr
an
ula
cij
a
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Einhell,
Festo/Festool, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Best for Wood u prodaji od juna 2011. godine
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 10 komada
93x230
40
2 608 605 225
C1a
10
5
160421
93x230
60
2 608 605 226
C1a
10
5
160438
93x230
80
2 608 605 227
C1a
10
5
160445
93x230
100
2 608 605 909
C1a
10
5
173933
93x230
120
2 608 605 228
C1a
10
5
160452
93x230
180
2 608 605 229
C1a
10
5
160469
93x230
240
2 608 605 230
C1a
10
5
160476
93x230
320
2 608 605 910
C1a
10
5
173940
93x230
400
2 608 605 231
C1a
10
5
160483
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Wood, 93x230 mm
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za uobičajene vibracione brusilice
Ź Best for Wood u prodaji od juna 2011. godine
Pakovanje od 10 komada
Sistem zatezanja, bez
93x230
40
2 608 605 232
C1a
10
5
160490
rupa
93x230
60
2 608 605 233
C1a
10
5
160506
93x230
80
2 608 605 234
C1a
10
5
160513
93x230
100
2 608 605 920
C1a
10
5
174046
93x230
120
2 608 605 235
C1a
10
5
160520
93x230
180
2 608 605 236
C1a
10
5
160537
93x230
240
2 608 605 237
C1a
10
5
160544
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
444 | Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Wood, 93x280 mm, 8 rupa
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
produženu brusnu ploču
Ka
tal
oš
ki
Čičak sistem, 8 rupa za
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
DIRECT FORCE
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za Bosch vibracione brusilice GSS 23 AE; GSS 230 A; GSS 230 AE Professional
Ź Best for Wood u prodaji od juna 2011. godine
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 10 komada
93x280
60
2 608 605 272
C1a
10
5
160896
93x280
80
2 608 605 273
C1a
10
5
160902
93x280
120
2 608 605 274
C1a
10
5
160919
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Wood, 115x107 mm, 6 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za Bosch vibracionu brusilicu GSS 140 A Professional
Ź Best for Wood u prodaji od juna 2011. godine
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 6 rupa
Pakovanje od 10 komada
115x107
40
2 608 607 455
C1a
10
5
343855
115x107
60
2 608 607 456
C1a
10
5
343862
115x107
80
2 608 607 457
C1a
10
5
343879
115x107
120
2 608 607 458
C1a
10
5
343886
115x107
180
2 608 607 459
C1a
10
5
343893
115x107
240
2 608 607 460
C1a
10
5
343909
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Wood, 115x140 mm, 6 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za Bosch vibracionu brusilicu GSS 140 A Professional
Ź Best for Wood u prodaji od juna 2011. godine
Sistem zatezanja, 6 rupa
Pakovanje od 10 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
115x140
40
2 608 607 461
C1a
10
5
343916
115x140
60
2 608 607 462
C1a
10
5
343923
115x140
80
2 608 607 463
C1a
10
5
343930
115x140
120
2 608 607 464
C1a
10
5
343947
115x140
180
2 608 607 465
C1a
10
5
343954
115x140
240
2 608 607 466
C1a
10
5
343961
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice | 445
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Wood, 115x230 mm, 14 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell,
Elu, Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Čičak sistem, 14 rupa
Gr
an
ula
cij
a
DIRECT FORCE
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 50 komada
115x230
40
2 608 607 931
C0a
50
1
550925
115x230
60
2 608 607 932
C0a
50
1
550932
115x230
80
2 608 607 933
C0a
50
1
550949
115x230
100
2 608 607 934
C0a
50
1
550956
115x230
120
2 608 607 935
C0a
50
1
550963
115x230
180
2 608 607 936
C0a
50
1
550970
115x230
240
2 608 607 937
C0a
50
1
550987
115x230
320
2 608 607 938
C0a
50
1
550994
115x230
400
2 608 607 939
C0a
50
1
551007
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Wood, 115x230 mm, 14 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell,
Elu, Fein, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Best for Wood u prodaji od juna 2011. godine
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 14 rupa
Pakovanje od 10 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
115x230
40
2 608 605 265
C1a
10
5
160827
115x230
60
2 608 605 266
C1a
10
5
160834
115x230
80
2 608 605 267
C1a
10
5
160841
115x230
100
2 608 606 709
C1a
10
5
179744
115x230
120
2 608 605 268
C1a
10
5
160858
115x230
180
2 608 605 269
C1a
10
5
160865
115x230
240
2 608 605 270
C1a
10
5
160872
115x230
320
2 608 605 759
C1a
10
5
172431
115x230
400
2 608 605 271
C1a
10
5
160889
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
446 | Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Wood, 115x280 mm, 14 rupa
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Zatezano, 14 rupa
Gr
an
ula
cij
a
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Casals,
Elu, Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil
Ź Best for Wood u prodaji od juna 2011. godine
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 10 komada
115x280
40
2 608 605 239
C1a
10
5
160568
115x280
60
2 608 605 240
C1a
10
5
160575
115x280
80
2 608 605 241
C1a
10
5
160582
115x280
100
2 608 606 710
C1a
10
5
179751
115x280
120
2 608 605 242
C1a
10
5
160599
115x280
180
2 608 605 243
C1a
10
5
160605
115x280
240
2 608 605 244
C1a
10
5
160612
115x280
400
2 608 605 245
C1a
10
5
160629
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Wood, 115x280 mm
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za uobičajene vibracione brusilice
Ź Best for Wood u prodaji od juna 2011. godine
Pakovanje od 10 komada
115x280
40
2 608 605 246
C1a
10
5
160636
Sistem zatezanja, bez
115x280
60
2 608 605 247
C1a
10
5
160643
rupa
115x280
80
2 608 605 248
C1a
10
5
160650
115x280
100
2 608 605 968
C1a
10
5
174527
115x280
120
2 608 605 249
C1a
10
5
160667
115x280
180
2 608 605 250
C1a
10
5
160674
115x280
240
2 608 605 251
C1a
10
5
160681
115x280
320
2 608 606 711
C1a
10
5
179768
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice | 447
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Best for Wood, 115x340 mm
ploču
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
za produženu brusnu
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Čičak sistem, bez rupa
Ka
tal
oš
ki
DIRECT FORCE
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Ź Za Bosch vibracionu brusilicu PSS 28 AE
Ź Best for Wood u prodaji od juna 2011. godine
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 10 komada
115x340
60
2 608 605 275
C1a
10
5
160926
115x340
120
2 608 605 276
C1a
10
5
160933
115x340
180
2 608 605 277
C1a
10
5
160940
115x340
240
2 608 605 278
C1a
10
5
160957
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Expert for Wood, 80x133 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta i drvenih materijala
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Felisatti,
Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
Ź Expert for Wood u prodaji od juna 2011. godine
DIRECT FORCE
Pakovanje od 10 komada
Čičak sistem, 8 rupa
80x133
60
2 608 605 279
C1a
10
5
160964
80x133
80
2 608 605 280
C1a
10
5
160971
80x133
100
2 608 605 979
C1a
10
5
174633
80x133
120
2 608 605 281
C1a
10
5
160988
80x133
180
2 608 605 282
C1a
10
5
160995
80x133
240
2 608 605 283
C1a
10
5
161008
80x133
4x60
4x120
2x180
2 608 605 285
C1a
10
5
161022
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Expert for Wood, 80x166 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta i drvenih materijala
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Hitachi,
Wegoma
Ź Expert for Wood u prodaji od juna 2011. godine
Sistem zatezanja, 8 rupa
Pakovanje od 10 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
80x166
40
2 608 605 286
C1a
10
5
161039
80x166
60
2 608 605 287
C1a
10
5
161046
80x166
80
2 608 605 288
C1a
10
5
161053
80x166
100
2 608 605 289
C1a
10
5
161060
80x166
120
2 608 605 290
C1a
10
5
161077
80x166
180
2 608 605 292
C1a
10
5
161091
80x166
240
2 608 605 293
C1a
10
5
161107
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
448 | Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Expert for Wood, 93x186 mm, 8 rupa
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
Čičak sistem, 8 rupa
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
DIRECT FORCE
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta i drvenih materijala
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell,
Festo/Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil
Ź Expert for Wood u prodaji od juna 2011. godine
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 10 komada
93x186
40
2 608 605 302
C1a
10
5
161190
93x186
60
2 608 605 303
C1a
10
5
161206
93x186
80
2 608 605 304
C1a
10
5
161213
93x186
100
2 608 605 305
C1a
10
5
161220
93x186
120
2 608 605 306
C1a
10
5
161237
93x186
180
2 608 605 308
C1a
10
5
161251
93x186
240
2 608 605 309
C1a
10
5
161268
4x60
4x120
2x180
2 608 605 310
C1a
10
5
161275
93x186
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Expert for Wood, 93x186 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta i drvenih materijala
Ź Za vibracione brusilice KA 175, KA 186/E proizvođača Black & Decker
Ź Expert for Wood u prodaji od juna 2011. godine
DIRECT FORCE
Pakovanje od 10 komada
Čičak sistem, 8 rupa
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
93x186
40
2 608 605 658
C1a
10
5
171427
93x186
60
2 608 605 659
C1a
10
5
171434
93x186
80
2 608 605 660
C1a
10
5
171441
93x186
100
2 608 605 661
C1a
10
5
171458
93x186
120
2 608 605 662
C1a
10
5
171465
93x186
180
2 608 605 663
C1a
10
5
171472
93x186
240
2 608 605 664
C1a
10
5
171489
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice | 449
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Expert for Wood, 93x230 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta i drvenih materijala
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Einhell,
Festo/Festool, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Expert for Wood u prodaji od juna 2011. godine
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Sistem zatezanja, 8 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 10 komada
93x230
40
2 608 605 294
C1a
10
5
161114
93x230
60
2 608 605 295
C1a
10
5
161121
93x230
80
2 608 605 296
C1a
10
5
161138
93x230
100
2 608 605 297
C1a
10
5
161145
93x230
120
2 608 605 298
C1a
10
5
161152
93x230
180
2 608 605 300
C1a
10
5
161176
93x230
240
2 608 605 301
C1a
10
5
161183
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Expert for Wood, 93x230 mm, 8 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta i drvenih materijala
Ź Za vibracione brusilice proizvođača AEG, Black & Decker
Ź Expert for Wood u prodaji od juna 2011. godine
Sistem zatezanja, 8 rupa
Pakovanje od 10 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
93x230
40
2 608 606 508
C1a
10
5
177740
93x230
60
2 608 606 509
C1a
10
5
177757
93x230
80
2 608 606 510
C1a
10
5
177764
93x230
100
2 608 606 511
C1a
10
5
177771
93x230
120
2 608 606 512
C1a
10
5
177788
93x230
180
2 608 606 513
C1a
10
5
177795
93x230
240
2 608 606 514
C1a
10
5
177801
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
450 | Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Expert for Wood, 93x230 mm
Karakteristike proizvoda
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
rupa
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Sistem zatezanja, bez
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta i drvenih materijala
Ź Za uobičajene vibracione brusilice
Ź Expert for Wood u prodaji od juna 2011. godine
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 10 komada
93x230
40
2 608 605 583
C1a
10
5
170673
93x230
60
2 608 605 311
C1a
10
5
161282
93x230
80
2 608 605 312
C1a
10
5
161299
93x230
100
2 608 606 515
C1a
10
5
177818
93x230
120
2 608 605 313
C1a
10
5
161305
93x230
180
2 608 605 314
C1a
10
5
161312
93x230
240
2 608 605 315
C1a
10
5
161329
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Expert for Wood, 115x230 mm, 14 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta i drvenih materijala
Ź Za Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Einhell, Elu, Fein, Festo/Festool, Hitachi,
Holz-Her, Kress, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil
Ź Expert for Wood u prodaji od juna 2011. godine
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Karakteristike proizvoda
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
DIRECT FORCE
Čičak sistem, 14 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 10 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
115x230
40
2 608 605 584
C1a
10
5
170680
115x230
60
2 608 605 316
C1a
10
5
161336
115x230
80
2 608 605 317
C1a
10
5
161343
115x230
100
2 608 606 531
C1a
10
5
177979
115x230
120
2 608 605 318
C1a
10
5
161350
115x230
180
2 608 605 319
C1a
10
5
161367
115x230
240
2 608 605 320
C1a
10
5
161374
115x230
4x60
4x120
2x180
2 608 605 322
C1a
10
5
161398
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice | 451
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Expert for Wood, 115x280 mm, 14 rupa
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta i drvenih materijala
Ź Za vibracione brusilice proizvođača Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, Elu,
Festo/Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil
Ź Expert for Wood u prodaji od juna 2011. godine
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Zatezano, 14 rupa
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 10 komada
115x280
40
2 608 605 341
C1a
10
5
161589
115x280
60
2 608 605 342
C1a
10
5
161596
115x280
80
2 608 605 343
C1a
10
5
161602
115x280
100
2 608 605 344
C1a
10
5
161619
115x280
120
2 608 605 345
C1a
10
5
161626
115x280
180
2 608 605 347
C1a
10
5
161640
115x280
240
2 608 605 348
C1a
10
5
161657
Brusni listovi za vibracionu brusilicu, Expert for Wood, 115x280 mm
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta i drvenih materijala
Ź Za uobičajene vibracione brusilice
Ź Expert for Wood u prodaji od juna 2011. godine
Sistem zatezanja, bez
rupa
Pakovanje od 10 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
115x280
40
2 608 605 585
C1a
10
5
170697
115x280
60
2 608 605 323
C1a
10
5
161404
115x280
80
2 608 605 324
C1a
10
5
161411
115x280
100
2 608 606 546
C1a
10
5
178129
115x280
120
2 608 605 325
C1a
10
5
161428
115x280
180
2 608 605 326
C1a
10
5
161435
115x280
240
2 608 605 327
C1a
10
5
161442
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
452 | Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice
Bosch pribor 11/12
Pribor za
Bosch vibracione brusilice
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Du
žin
a,
Šir
ina
, li
st
mm
lis
tm
m
Brusne ploče za vibracione brusilice
Informacije za poručivanje
Brusna ploča produžena
Delta-oblik za površine sa uskim uglovima, može se opremiti sa obe strane, sa samolepljivim
čičkom. Dimenzije kao Bosch delta brusilica i brusni list 93 x 185 mm
Za GSS 230 A; GSS 230 AE Professional
93
185
2 608 000 189
P0b
1
1
105767
Brusna ploča produžena
tanka verzija za teško dostupna mesta sa čičak prihvatom koristi brusne listove (93 x 280 mm)
Za GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional
93
185
2 608 000 190
P0b
1
1
105774
P0b
1
1
111898
P0b
1
1
127271
P0b
1
1
111904
Brusna ploča sa čičak prihvatom, standardna primena
Za GSS 230 A; GSS 230 AE Professional
93
185
2 608 000 202
Brusna ploča bez čičak prihvata, za fino brušenje
Za GSS 230 A; GSS 230 AE Professional
93
185
2 608 000 213
Brusna ploča sa čičak prihvatom, standardna primena
Za GSS 280 A; GSS 280 AE Professional
93
185
2 608 000 204
Brusna ploča bez čičak prihvata, za fino brušenje
Za GSS 280 A; GSS 280 AE Professional
93
185
2 608 000 215
P0b
1
1
127288
130
2 608 000 071 PC1c
1
1
018302
Brusna ploča sa čičak prihvatom
Za GSS 16 A Professional
80
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Vibracione brusilice | 453
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Du
žin
a,
Šir
ina
, li
st
mm
lis
tm
m
Brusne ploče za vibracione brusilice
Informacije za poručivanje
Brusna ploča
Za GSS 23 AE Professional
93
185
2 608 000 326
P0b
1
1
402163
83
131
2 608 000 128 PC1c
1
1
045827
114
230
2 608 601 187
1
1
375962
Brusna ploča bez čičak prihvata
Za GSS 16 A Professional
Brusni tanjir
Za PSS 300 AE
P0b
Adapter za vibracione brusilice
Čičak sistem
Ź Adapter služi kao dodatni međusloj za naročito mekan rad
Ź Idealan za brušenje kontura i zaobljenih površina
Adapter, 8 rupa
80
133
2 608 601 128
C1a
1
1
220736
93
185
2 608 601 129
C1a
1
1
220743
115
230
2 608 601 130
C1a
1
1
220750
Adapter, 14 rupa
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
454 | Brušenje i poliranje | Tračne brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusne trake
za tračne brusilice
Ź Veoma stabilne i dugotrajne brusne trake u verzijama
Best for Wood i Best for Metal
Ź Specifični spojevi traka usklađeni za određene primene
u konstantnom visokom kvalitetu za savršene površine
Ź Zahvaljujući antistatičkom načinu izgradnje brusne trake,
radni predmeti i električni alati ostaju bez prašine
Ź Velika efikasnost skidanja materijala i fine površine
Ź Brusne trake sa naročito preciznim vođenjem bez ostataka
lepka za najbolji kvalitet površine
Ź Brusne trake za tračne brusilice svih uobičajenih marki
i dimenzija
Brusno sredstvo velike snage za brušenje i skidanje drvenih materijala
na velikim površinama
Brusne trake za tračne brusilice, Best for Wood
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
m
mm enz
ija
Di
m
mm enz
ija
tra
ke
,š
iri
na
tra
ke
,d
už
ina
Ź Pogodne za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Informacije za poručivanje
Za Bosch tračne brusilice PBS 60; PBS 60E
60
400
40
2 608 606 000
C1e
3
4
163361
60
400
60
2 608 606 001
C1e
3
4
163378
60
400
80
2 608 606 002
C1e
3
4
163385
60
400
100
2 608 606 003
C1e
3
4
163392
60
400
150
2 608 606 004
C1e
3
4
163408
60
400
220
2 608 606 005
C1e
3
4
163415
60
400
280
2 608 606 006
C1e
3
4
163422
60
400
60
80
100
2 608 606 007
C1e
3
4
163439
63
406
40
2 608 606 008
C1e
3
4
163446
63
406
60
2 608 606 009
C1e
3
4
163453
63
406
80
2 608 606 010
C1e
3
4
163460
63
406
100
2 608 606 011
C1e
3
4
163477
63
406
150
2 608 606 012
C1e
3
4
163484
63
406
220
2 608 606 013
C1e
3
4
163491
63
406
60
80
100
2 608 606 014
C1e
3
4
163507
Za Skil tračne brusilice
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Tračne brusilice | 455
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
m
mm enz
ija
tra
ke
,š
iri
na
Di
m
mm enz
ija
tra
ke
,d
už
ina
Brusne trake za tračne brusilice, Best for Wood
Informacije za poručivanje
Za tračne brusilice proizvođača AEG, Black & Decker, Holz-Her, Kress, Metabo
65
410
40
2 608 606 015
C1e
3
4
163514
65
410
60
2 608 606 016
C1e
3
4
163521
65
410
80
2 608 606 017
C1e
3
4
163538
65
410
100
2 608 606 018
C1e
3
4
163545
65
410
120
2 608 606 019
C1e
3
4
163552
65
410
150
2 608 606 020
C1e
3
4
163569
65
410
180
2 608 606 021
C1e
3
4
163576
65
410
220
2 608 606 022
C1e
3
4
163583
65
410
60
80
100
2 608 606 023
C1e
3
4
163590
65
410
40
2 608 606 024
P0n
10
1
163606
65
410
60
2 608 606 025
P0n
10
1
163613
65
410
80
2 608 606 026
P0n
10
1
163620
65
410
100
2 608 606 027
P0n
10
1
163637
65
410
120
2 608 606 028
P0n
10
1
163644
65
410
150
2 608 606 029
P0n
10
1
163651
Za tračne brusilice proizvođača Bosch, Makita, Peugeot, Skil, Stayer
75
457
40
2 608 606 032
C1e
3
4
163682
75
457
60
2 608 606 033
C1e
3
4
163699
75
457
80
2 608 606 034
C1e
3
4
163705
75
457
100
2 608 606 035
C1e
3
4
163712
75
457
120
2 608 606 036
C1e
3
4
163729
75
457
150
2 608 606 037
C1e
3
4
163736
75
457
180
2 608 606 038
C1e
3
4
163743
75
457
220
2 608 606 039
C1e
3
4
163750
75
457
60
80
100
2 608 606 040
C1e
3
4
163767
Za tračne brusilice MHB 157; MHB 157 E, MHB 158; MHB 158 E proizvođača Elu
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
75
480
40
2 608 606 042
C1e
3
4
163781
75
480
60
2 608 606 043
C1e
3
4
163798
75
480
80
2 608 606 044
C1e
3
4
163804
75
480
100
2 608 606 045
C1e
3
4
163811
75
480
120
2 608 606 046
C1e
3
4
163828
75
480
150
2 608 606 047
C1e
3
4
163835
75
480
180
2 608 606 048
C1e
3
4
163842
75
480
220
2 608 606 049
C1e
3
4
163859
75
480
60
80
100
2 608 606 059
C1e
3
4
163958
75
480
40
2 608 606 051
P0n
10
1
163873
75
480
60
2 608 606 052
P0n
10
1
163897
75
480
80
2 608 606 053
P0n
10
1
163880
75
480
100
2 608 606 054
P0n
10
1
163903
75
480
120
2 608 606 055
P0n
10
1
163910
75
480
150
2 608 606 056
P0n
10
1
163927
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
456 | Brušenje i poliranje | Tračne brusilice
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
m
mm enz
ija
tra
ke
,š
iri
na
Di
m
mm enz
ija
tra
ke
,d
už
ina
Brusne trake za tračne brusilice, Best for Wood
Informacije za poručivanje
Za tračne brusilice proizvođača Black & Decker
75
508
40
2 608 606 060
C1e
3
4
163965
75
508
60
2 608 606 061
C1e
3
4
163972
75
508
80
2 608 606 062
C1e
3
4
163989
75
508
100
2 608 606 063
C1e
3
4
163996
75
508
120
2 608 606 064
C1e
3
4
164009
75
508
150
2 608 606 065
C1e
3
4
164016
75
508
180
2 608 606 066
C1e
3
4
164023
75
508
220
2 608 606 067
C1e
3
4
164030
75
508
60
80
100
2 608 606 068
C1e
3
4
164047
Za tračne brusilice proizvođača Bosch, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Casals, DeWalt, Felisatti, Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer
75
533
40
2 608 606 069
C1e
3
4
164054
75
533
60
2 608 606 070
C1e
3
4
164061
75
533
80
2 608 606 071
C1e
3
4
164078
75
533
100
2 608 606 072
C1e
3
4
164085
75
533
120
2 608 607 258
C1e
3
4
247955
75
533
150
2 608 606 073
C1e
3
4
164092
75
533
180
2 608 607 260
C1e
3
4
247979
75
533
220
2 608 606 074
C1e
3
4
164108
75
533
280
2 608 606 075
C1e
3
4
164115
75
533
320
2 608 606 076
C1e
3
4
164122
75
533
60
80
100
2 608 606 078
C1e
3
4
164146
75
533
40
2 608 606 080
P0n
10
1
164160
75
533
60
2 608 606 081
P0n
10
1
164177
75
533
80
2 608 606 082
P0n
10
1
164184
75
533
100
2 608 606 083
P0n
10
1
164191
75
533
120
2 608 607 259
P0n
10
1
247962
75
533
150
2 608 606 084
P0n
10
1
164207
75
533
180
2 608 607 261
P0n
10
1
247986
75
533
220
2 608 606 085
P0n
10
1
164214
75
533
280
2 608 606 086
P0n
10
1
164221
75
533
320
2 608 606 087
P0n
10
1
164238
Za tračne brusilice proizvođača Hitachi, Makita, RYOBI
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
75
610
40
2 608 606 089
C1e
3
4
164252
75
610
60
2 608 606 090
C1e
3
4
164269
75
610
80
2 608 606 091
C1e
3
4
164276
75
610
100
2 608 606 092
C1e
3
4
164283
75
610
120
2 608 606 093
C1e
3
4
164290
75
610
150
2 608 606 094
C1e
3
4
164306
75
610
60
80
100
2 608 606 095
C1e
3
4
164313
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Tračne brusilice | 457
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
m
mm enz
ija
tra
ke
,š
iri
na
Di
m
mm enz
ija
tra
ke
,d
už
ina
Brusne trake za tračne brusilice, Best for Wood
Informacije za poručivanje
Za tračnu brusilicu M 99 proizvođača Makita
100
533
40
2 608 606 102
C1e
3
4
164382
100
533
60
2 608 606 103
C1e
3
4
164399
100
533
80
2 608 606 104
C1e
3
4
164405
100
533
100
2 608 606 105
C1e
3
4
164412
100
533
150
2 608 606 106
C1e
3
4
164429
100
533
60
80
100
2 608 606 112
C1e
3
4
164481
Za tračne brusilice proizvođača Peugeot, Skil
100
552
40
2 608 606 161
C1e
3
4
164979
100
552
60
2 608 606 162
C1e
3
4
164986
100
552
80
2 608 606 163
C1e
3
4
164993
100
552
100
2 608 606 164
C1e
3
4
165006
100
552
120
2 608 606 165
C1e
3
4
165013
100
552
150
2 608 606 166
C1e
3
4
165020
100
552
60
80
100
2 608 606 173
C1e
3
4
165099
100
552
40
2 608 606 167
P0n
10
1
165037
100
552
60
2 608 606 168
P0n
10
1
165044
100
552
80
2 608 606 169
P0n
10
1
165051
100
552
100
2 608 606 170
P0n
10
1
165068
100
552
120
2 608 606 171
P0n
10
1
165075
100
552
150
2 608 606 172
P0n
10
1
165082
Za tračne brusilice proizvođača AEG, Atlas Copco, DeWalt, Elu, Festo/Festool, RYOBI
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
100
560
40
2 608 606 113
C1e
3
4
164498
100
560
60
2 608 606 114
C1e
3
4
164504
100
560
80
2 608 606 115
C1e
3
4
164511
100
560
100
2 608 606 116
C1e
3
4
164528
100
560
120
2 608 606 117
C1e
3
4
164535
100
560
150
2 608 606 118
C1e
3
4
164542
C1e
3
4
164634
100
560
60
80
100
2 608 606 128
100
560
40
2 608 606 120
P0n
10
1
164566
100
560
60
2 608 606 121
P0n
10
1
164573
100
560
80
2 608 606 122
P0n
10
1
164580
100
560
100
2 608 606 123
P0n
10
1
164597
100
560
120
2 608 606 124
P0n
10
1
164603
100
560
150
2 608 606 125
P0n
10
1
164610
100
560
180
2 608 606 126
P0n
10
1
164627
100
560
220
2 608 606 127
P0n
10
1
164641
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
458 | Brušenje i poliranje | Tračne brusilice
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
m
mm enz
ija
tra
ke
,š
iri
na
Di
m
mm enz
ija
tra
ke
,d
už
ina
Brusne trake za tračne brusilice, Best for Wood
Informacije za poručivanje
Za tračne brusilice proizvođača Bosch, Hitachi, Holz-Her, Makita, RYOBI, Wegoma
100
610
40
2 608 606 129
C1e
3
4
164658
100
610
60
2 608 606 130
C1e
3
4
164665
100
610
80
2 608 606 131
C1e
3
4
164672
100
610
100
2 608 606 132
C1e
3
4
164689
100
610
120
2 608 607 262
C1e
3
4
247993
100
610
150
2 608 606 133
C1e
3
4
164696
C1e
3
4
164757
100
610
60
80
100
2 608 606 139
100
610
40
2 608 606 134
P0n
10
1
164702
100
610
60
2 608 606 135
P0n
10
1
164719
100
610
80
2 608 606 136
P0n
10
1
164726
100
610
100
2 608 606 137
P0n
10
1
164733
100
610
120
2 608 607 263
P0n
10
1
248006
100
610
150
2 608 606 138
P0n
10
1
164740
Za tračne brusilice proizvođača Bosch, AEG, Atlas Copco, Hitachi, Makita, Metabo
100
620
40
2 608 606 141
C1e
3
4
164771
100
620
60
2 608 606 142
C1e
3
4
164788
100
620
80
2 608 606 143
C1e
3
4
164795
100
620
100
2 608 606 144
C1e
3
4
164801
100
620
150
2 608 606 145
C1e
3
4
164818
100
620
220
2 608 606 146
C1e
3
4
164825
100
620
280
2 608 606 147
C1e
3
4
164832
100
620
320
2 608 606 148
C1e
3
4
164849
100
620
40
2 608 606 151
P0n
10
1
164870
100
620
60
2 608 606 152
P0n
10
1
164887
100
620
80
2 608 606 153
P0n
10
1
164894
100
620
100
2 608 606 154
P0n
10
1
164900
100
620
150
2 608 606 155
P0n
10
1
164917
100
620
220
2 608 606 156
P0n
10
1
164924
100
620
280
2 608 606 157
P0n
10
1
164931
100
620
320
2 608 606 158
P0n
10
1
164948
Za tračne brusilice proizvođača Festo/Festool, Hitachi, Holz-Her, Metabo
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
105
620
40
2 608 606 174
C1e
3
4
165105
105
620
60
2 608 606 175
C1e
3
4
165112
105
620
80
2 608 606 176
C1e
3
4
165129
105
620
100
2 608 606 177
C1e
3
4
165136
105
620
120
2 608 606 178
C1e
3
4
165143
105
620
150
2 608 606 179
C1e
3
4
165150
105
620
40
2 608 606 181
P0n
10
1
165174
105
620
60
2 608 606 182
P0n
10
1
165181
105
620
80
2 608 606 183
P0n
10
1
165198
105
620
100
2 608 606 184
P0n
10
1
165204
105
620
120
2 608 606 185
P0n
10
1
165211
105
620
150
2 608 606 186
P0n
10
1
165228
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Tračne brusilice | 459
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
m
mm enz
ija
tra
ke
,š
iri
na
Di
m
mm enz
ija
tra
ke
,d
už
ina
Brusne trake za tračne brusilice, Best for Wood
Informacije za poručivanje
Za tračne brusilice proizvođača Casals, Hitachi
110
620
40
2 608 606 190
P0n
10
1
165266
110
620
60
2 608 606 191
P0n
10
1
165273
110
620
80
2 608 606 192
P0n
10
1
165280
110
620
100
2 608 606 193
P0n
10
1
165297
110
620
150
2 608 606 194
P0n
10
1
165303
Brusne trake za Black & Decker Powerfile
Ź Pogodne za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča
i metala
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
6
455
40
2 608 606 200
C1k
3
4
165365
6
455
60
2 608 606 201
C1k
3
4
165372
6
455
120
2 608 606 202
C1k
3
4
165389
13
455
40
2 608 606 203
C1k
3
4
165396
13
455
60
2 608 606 204
C1k
3
4
165402
13
455
120
2 608 606 205
C1k
3
4
165419
13
455
40
2 608 606 217
C1k
3
4
174848
13
455
60
2 608 606 218
C1k
3
4
174855
13
455
120
2 608 606 219
C1k
3
4
174862
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
460 | Brušenje i poliranje | Tračne brusilice
Bosch pribor 11/12
Pribor za
Bosch tračne brusilice
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Postolja za tračne brusilice
Informacije za poručivanje
Postolje
Za GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 60; PBS 75 E
1 608 030 024
C1a
1
1
002509
2 608 005 057
C1a
1
1
110747
C1a
1
1
015691
C1a
1
1
015189
Okvir za brušenje za tračne brusilice
Okvir za brušenje
Za GBS 100 A; GBS 100 AE Professional
Okvir za brušenje sa četkastim i plastičnim umetkom
Za GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE
2 608 005 026
Paralelni i ugaoni graničnik za tračne brusilice
Paralelni i ugaoni graničnik
Za GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60
2 607 001 079
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Tračne brusilice | 461
Bosch pribor 11/12
Ploča za fino brušenje za tračne brusilice
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Pogodna za vrlo meko brušenje
Ź Napomena: pridržavajte se uputstva za upotrebu
Informacije za poručivanje
Ploča za fino brušenje sa grafitnim slojem
Za GBS 100 A; GBS 100 AE Professional
3 601 010 509
C1a
1
1
031721
2 601 098 043
C1a
1
1
109222
P0b
1
1
051521
Ploča za fino brušenje sa grafitnim slojem
Za GBS 75 AE; GBS 75 AE Set Professional
Drška za tračne brusilice
Ź Za Bosch tračne brusilice PBS 75; PBS 75 E
Prihvat
Za PBS 75; PBS 75 E
1 607 000 916
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
462 | Brušenje i poliranje | Vario-brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusne trake
za Bosch Vario-brusilice
Ź U verzijama Best for Wood, Best for Metal
Ź Ekstremna otpornost na paranje i dugi vek trajanja zahva-
ljujući posebnom spoju folije
Ź Za brzo, efikasno brušenje na teško pristupačnim mestima
Ź Brusnu traku koja se istrošila sa jedne strane jednostavno
okrenite – time se udvostruči vek trajanja
Best for Metal brusne trake idealne su za radove u metalu
Brusne trake za Vario-brusilice, Best for Wood, 40x305 mm
Karakteristike proizvoda
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
m
mm enz
ija
Di
m
mm enz
ija
tra
ke
,š
iri
na
tra
ke
,d
už
ina
Ź Pogodne za brušenje svih vrsta drveta, iverica i građevinskih ploča, kao i za brušenje
boje
Ź Za Bosch Vario-brusilice GVS 350 AE Professional; PVS 300 AE
Informacije za poručivanje
40
305
40
2 608 606 929
C1e
3
4
188562
40
305
60
2 608 606 206
C1e
3
4
165426
40
305
80
2 608 606 207
C1e
3
4
165433
40
305
120
2 608 606 208
C1e
3
4
165440
40
305
180
2 608 606 209
C1e
3
4
165457
40
305
60
80
120
2 608 606 211
C1e
3
4
165471
40
305
40
2 608 606 930
P0n
10
1
188579
40
305
60
2 608 606 212
P0n
10
1
165488
40
305
80
2 608 606 213
P0n
10
1
165495
40
305
120
2 608 606 214
P0n
10
1
165501
40
305
180
2 608 606 215
P0n
10
1
165518
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Vario-brusilice | 463
Bosch pribor 11/12
Brusne trake za Vario-brusilice, Best for Metal, 40x305 mm
Karakteristike proizvoda
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
m
mm enz
ija
tra
ke
,š
iri
na
Di
m
mm enz
ija
tra
ke
,d
už
ina
Ź Pogodne za brušenje plemenitog čelika, gvožđa, livenog gvožđa, čeličnog lima
Ź Za Bosch Vario-brusilice GVS 350 AE Professional; PVS 300 AE
Informacije za poručivanje
40
305
60
2 608 606 220
C1e
3
4
174879
40
305
80
2 608 606 221
C1e
3
4
174886
40
305
120
2 608 606 222
C1e
3
4
174893
40
305
180
2 608 606 223
C1e
3
4
174909
40
305
60
80
120
2 608 606 225
C1e
3
4
174923
40
305
60
2 608 606 226
P0n
10
1
174930
40
305
80
2 608 606 227
P0n
10
1
174947
40
305
120
2 608 606 228
P0n
10
1
174954
40
305
180
2 608 606 229
P0n
10
1
174961
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
464 | Brušenje i poliranje | Vario-brusilice
Bosch pribor 11/12
Pribor za
Bosch Vario-brusilice
Ź Praktičan stacionarni uređaj za Bosch Vario-
brusilice GVS, PVS
Brušenje zakošenja sa ugaonim graničnikom
Postolje za Vario-brusilice
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Pogodno za mnogo radova, idealno za čišćenje i obaranje ivica letvi, te sa bezstepenim
ugaonim graničnikom za brušenje zakošenja
Ź Različito pozicioniranje za prilagodljiv rad
Ź Sa stegama i uzdužnim/ugaonim graničnikom
Informacije za poručivanje
Postolje
Za Bosch Vario-brusilice; PVS 300 AE
0 603 999 012
C1a
1
1
140096
Dodatna drška za Vario-brusilice
Prihvat
Za GUF 4-22 A Professional; PSF 22-A i sve Bosch jednoručne ugaone brusilice i Vario-brusilice
sa M 10; PWS 6-13
1 602 025 024
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
P0f
1
1
016377
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ručno brušenje i vibracione brusilice | 465
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi
za ručno brušenje i za vibracionu brusilicu
Ź U verzijama Best for Paint, Best for Wood, Best for Metal
i Best for Stone-waterproof
Ź U verzijama Professional for Wood (Red Wood-eco),
Professional for Metal (Blue Metal-eco)
Ź Naročito gipki i praktični brusni listovi za univerzalno i široko
područje primene
Ź Razvijeni za ručno brušenje: rezano brusno sredstvo bez
izbijanja zrna i obloge za savršenu strukturu površine
Ź Može da se preklopi, cepa i kroji na bilo koju dimenziju
Ź Pogodni za suvo i mokro brušenje (bez električnog alata)
Može da se jednostavno cepa, kroji i preklopi na bilo koju dimenziju
Kod brusnih listova sa jedinicom pakovanja za prodaju = 1 cena se odnosi na jedan pojedinačni list. Najmanja količina za
poručivanje je međutim 25 ili 50 komada (jedna kutija), veličina za poručivanje je ta količina pomnožena celim brojem.
Brusni listovi papir, Best for Paint, 230x280 mm
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Ź Pogodni za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Ź Robusni, svestrano korisni brusni listovi – mogu da se preklope, cepaju i kroje na bilo
koju dimenziju
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 1 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
230x280
40
2 608 607 790
U0
1
25
550017
230x280
60
2 608 607 791
U0
1
50
550024
230x280
80
2 608 607 792
U0
1
50
550031
230x280
100
2 608 607 793
U0
1
50
550048
230x280
120
2 608 607 794
U0
1
50
550055
230x280
180
2 608 607 795
U0
1
50
550062
230x280
240
2 608 607 796
U0
1
50
550079
230x280
320
2 608 607 797
U0
1
50
550086
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
466 | Brušenje i poliranje | Ručno brušenje i vibracione brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi papir, Best for Wood, 230x280 mm
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, iverica i građevinskih ploča i metala
Ź Robusni, svestrano korisni brusni listovi – mogu da se preklope, cepaju i kroje na bilo
koju dimenziju
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 1 komada
230x280
40
2 608 607 798
U0
1
25
550093
230x280
60
2 608 607 799
U0
1
50
550109
230x280
80
2 608 607 800
U0
1
50
550116
230x280
100
2 608 607 801
U0
1
50
550123
230x280
120
2 608 607 802
U0
1
50
550130
230x280
180
2 608 607 803
U0
1
50
550147
230x280
240
2 608 607 804
U0
1
50
550154
230x280
320
2 608 607 805
U0
1
50
550161
230x280
400
2 608 607 806
U0
1
50
550178
Brusni listovi za ručno brušenje i za vibracione brusilice, Professional for Wood, 230x280 mm
Ź Namenjen za brušenje mekog drveta
Ź Professional for Wood u prodaji od 2012. godine
Pakovanje od 1 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
230x280
40
2 608 605 396
U0
1
50
162166
230x280
60
2 608 605 397
U0
1
50
162173
230x280
80
2 608 605 398
U0
1
50
162180
230x280
100
2 608 605 399
U0
1
50
162197
230x280
120
2 608 605 400
U0
1
50
162203
230x280
180
2 608 605 401
U0
1
50
162210
230x280
240
2 608 605 402
U0
1
50
162227
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ručno brušenje i vibracione brusilice | 467
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi tkanina, Best for Metal, 230x280 mm
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Ź Pogodni za brušenje metala, aluminijuma, čelika, livenog gvožđa, čeličnog lima
Ź Robusni, svestrano korisni brusni listovi – mogu da se preklope, cepaju i kroje na bilo
koju dimenziju
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 1 komada
230x280
40
2 608 607 807
U0
1
25
550185
230x280
60
2 608 607 808
U0
1
50
550192
230x280
80
2 608 607 809
U0
1
50
550208
230x280
100
2 608 607 810
U0
1
50
550215
230x280
120
2 608 607 811
U0
1
50
550222
230x280
180
2 608 607 812
U0
1
50
550239
230x280
240
2 608 607 813
U0
1
50
550246
230x280
320
2 608 607 814
U0
1
50
550253
Brusni listovi za ručno brušenje i za vibracione brusilice, Professional for Metal, 230x280 mm
Ź Namenjen za brušenje metala, livenog gvožđa
Ź Professional for Metal u prodaji od 2012. godine
Pakovanje od 1 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
230x280
40
2 608 605 411
U0
1
50
162319
230x280
60
2 608 605 412
U0
1
50
162326
230x280
80
2 608 605 413
U0
1
50
162333
230x280
100
2 608 605 414
U0
1
50
162340
230x280
120
2 608 605 415
U0
1
50
162357
230x280
180
2 608 605 416
U0
1
50
162364
230x280
240
2 608 605 417
U0
1
50
162371
230x280
320
2 608 605 556
U0
1
50
170406
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
468 | Brušenje i poliranje | Ručno brušenje i vibracione brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi papir – vodootporni, Best for Stone, 230x280 mm
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
električne alate!
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
brušenja ne koristite
Ka
tal
oš
ki
Pažnja: kod mokrog
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
lis
ta
mm
Ź Pogodni za brušenje ekstremno tvrdih materijala kao što su kamen, staklo, pleksiglas,
mermer, lak automobila ili zapečeni lak
Ź Robusni, svestrano korisni brusni listovi – mogu da se preklope, cepaju i kroje na bilo
koju dimenziju
Ź Prikladni i za mokro brušenje (bez električnog alata!)
Informacije za poručivanje
Pakovanje od 1 komada
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
230x280
80
2 608 607 815
U0
1
50
550260
230x280
100
2 608 607 816
U0
1
50
550277
230x280
120
2 608 607 817
U0
1
50
550284
230x280
180
2 608 607 818
U0
1
50
550291
230x280
240
2 608 607 819
U0
1
50
550307
230x280
320
2 608 607 820
U0
1
50
550314
230x280
400
2 608 607 821
U0
1
50
550321
230x280
600
2 608 607 822
U0
1
50
550338
230x280
1200
2 608 607 823
U0
1
50
550345
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ručno brušenje i vibracione brusilice | 469
Bosch pribor 11/12
Rolne brusnih traka
za ručno brušenje i za vibracionu brusilicu
Ź U verzijama Best for Paint, Best for Wood, Best for
Metal, Best for Stone-waterproof
Ź U verzijama Professional for Wood (Red Wood),
Professional for Metal (Blue Metal)
Ź Jednostavno rezanje na potrebnu dužinu
Ź Za sve uobičajene vibracione brusilice, budući da
je krojeno po širini
Bosch rolne brusnih traka za brušenje različitih materijala sa vibracionom
brusilicom ili ručno
Pažnja: kod mokrog brušenja ne koristite električne alate!
Rolna brusne trake papir, Best for Paint
Karakteristike proizvoda
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Du
Šir
žin
ina
ro
ln
ar
oln
e
em
m
m
Ź Pogodne za brušenje boje, laka, gita
Ź Sa oblogom od kalcijum stearata – umanjuje mogućnost preranog zapušavanja
Informacije za poručivanje
93
5
40
2 608 607 720
P1f
1
1
549318
93
5
60
2 608 607 721
P1f
1
1
549325
93
5
80
2 608 607 722
P1f
1
1
549332
93
5
120
2 608 607 723
P1f
1
1
549349
93
5
180
2 608 607 724
P1f
1
1
549356
93
5
240
2 608 607 725
P1f
1
1
549363
115
5
40
2 608 607 734
P1f
1
1
549455
115
5
60
2 608 607 735
P1f
1
1
549462
115
5
80
2 608 607 736
P1f
1
1
549479
115
5
120
2 608 607 737
P1f
1
1
549486
115
5
180
2 608 607 738
P1f
1
1
549493
115
5
240
2 608 607 739
P1f
1
1
549509
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
470 | Brušenje i poliranje | Ručno brušenje i vibracione brusilice
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Šir
Du
ž
ina
ina
ro
ln
em
ro
lne
m
m
Rolna brusne trake papir, Best for Paint
Informacije za poručivanje
93
50
40
2 608 607 712
P0f
1
1
549233
93
50
60
2 608 607 713
P0f
1
1
549240
93
50
80
2 608 607 714
P0f
1
1
549257
93
50
100
2 608 607 715
P0f
1
1
549264
93
50
120
2 608 607 716
P0f
1
1
549271
93
50
180
2 608 607 717
P0f
1
1
549288
93
50
240
2 608 607 718
P0f
1
1
549295
93
50
320
2 608 607 719
P0f
1
1
549301
115
50
40
2 608 607 726
P0f
1
1
549370
115
50
60
2 608 607 727
P0f
1
1
549387
115
50
80
2 608 607 728
P0f
1
1
549394
115
50
100
2 608 607 729
P0f
1
1
549400
115
50
120
2 608 607 730
P0f
1
1
549417
115
50
180
2 608 607 731
P0f
1
1
549424
115
50
240
2 608 607 732
P0f
1
1
549431
115
50
320
2 608 607 733
P0f
1
1
549448
Rolna brusne trake papir, Best for Wood
Ź Pogodne za brušenje svih vrsta drveta, iverica i građevinskih ploča i metala
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
93
5
40
2 608 607 706
P1f
1
1
549172
93
5
60
2 608 607 707
P1f
1
1
549189
93
5
80
2 608 607 708
P1f
1
1
549196
93
5
120
2 608 607 709
P1f
1
1
549202
93
5
180
2 608 607 710
P1f
1
1
549219
93
5
240
2 608 607 711
P1f
1
1
549226
115
5
40
2 608 607 700
P1f
1
1
549110
115
5
60
2 608 607 701
P1f
1
1
549127
115
5
80
2 608 607 702
P1f
1
1
549134
115
5
120
2 608 607 703
P1f
1
1
549141
115
5
180
2 608 607 704
P1f
1
1
549158
115
5
240
2 608 607 705
P1f
1
1
549165
93
50
40
2 608 607 691
P0f
1
1
549028
93
50
60
2 608 607 692
P0f
1
1
549035
93
50
80
2 608 607 693
P0f
1
1
549042
93
50
100
2 608 607 694
P0f
1
1
549059
93
50
120
2 608 607 695
P0f
1
1
549066
93
50
180
2 608 607 696
P0f
1
1
549073
93
50
240
2 608 607 697
P0f
1
1
549080
93
50
320
2 608 607 698
P0f
1
1
549097
93
50
400
2 608 607 699
P0f
1
1
549103
115
50
40
2 608 607 682
P0f
1
1
548939
115
50
60
2 608 607 683
P0f
1
1
548946
115
50
80
2 608 607 684
P0f
1
1
548953
115
50
100
2 608 607 685
P0f
1
1
548960
115
50
120
2 608 607 686
P0f
1
1
548977
115
50
180
2 608 607 687
P0f
1
1
548984
115
50
240
2 608 607 688
P0f
1
1
548991
115
50
320
2 608 607 689
P0f
1
1
549004
115
50
400
2 608 607 690
P0f
1
1
549011
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ručno brušenje i vibracione brusilice | 471
Bosch pribor 11/12
Rolna brusnog papira, Professional for Wood
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Šir
Du
ž
ina
ina
ro
ln
em
ro
lne
m
m
Ź Pogodne za brušenje svih vrsta drveta i drvenih materijala
Ź Professional for Wood u prodaji od 2012. godine
Informacije za poručivanje
93
5
40
2 608 606 802
P1f
1
1
180672
93
5
60
2 608 606 803
P1f
1
1
180689
93
5
80
2 608 606 804
P1f
1
1
180696
93
5
120
2 608 606 805
P1f
1
1
180702
93
5
180
2 608 606 806
P1f
1
1
180719
93
5
240
2 608 606 807
P1f
1
1
180726
115
5
40
2 608 606 817
P1f
1
1
180825
115
5
60
2 608 606 818
P1f
1
1
180832
115
5
80
2 608 606 819
P1f
1
1
180849
115
5
120
2 608 606 820
P1f
1
1
180856
115
5
180
2 608 606 821
P1f
1
1
180863
115
5
240
2 608 606 822
P1f
1
1
180870
Rolna brusne trake tkanina, Best for Metal
Ź Pogodne za brušenje metala, aluminijuma, čelika, livenog gvožđa, čeličnog lima
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
50
5
40
2 608 607 748
P1f
1
1
549592
50
5
60
2 608 607 749
P1f
1
1
549608
50
5
80
2 608 607 750
P1f
1
1
549615
50
5
120
2 608 607 751
P1f
1
1
549622
50
5
180
2 608 607 752
P1f
1
1
549639
50
5
240
2 608 607 753
P1f
1
1
549646
50
5
320
2 608 607 754
P1f
1
1
549653
38
25
40
2 608 607 755
P0f
1
1
549660
38
25
60
2 608 607 756
P0f
1
1
549677
38
25
80
2 608 607 757
P0f
1
1
549684
38
25
100
2 608 607 758
P0f
1
1
549691
38
25
120
2 608 607 759
P0f
1
1
549707
38
25
180
2 608 607 760
P0f
1
1
549714
38
25
240
2 608 607 761
P0f
1
1
549721
38
25
320
2 608 607 762
P0f
1
1
549738
50
50
40
2 608 607 740
P0f
1
1
549516
50
50
60
2 608 607 741
P0f
1
1
549523
50
50
80
2 608 607 742
P0f
1
1
549530
50
50
100
2 608 607 743
P0f
1
1
549547
50
50
120
2 608 607 744
P0f
1
1
549554
50
50
180
2 608 607 745
P0f
1
1
549561
50
50
240
2 608 607 746
P0f
1
1
549578
50
50
320
2 608 607 747
P0f
1
1
549585
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
472 | Brušenje i poliranje | Ručno brušenje i vibracione brusilice
Bosch pribor 11/12
Rolna brusnog papira, Professional for Metal
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Šir
Du
ž
ina
ina
ro
ln
em
ro
lne
m
m
Ź Namenjen za brušenje metala, livenog gvožđa
Ź Professional for Metal u prodaji od 2012. godine
Informacije za poručivanje
50
5
40
2 608 606 832
P1f
1
1
180979
50
5
60
2 608 606 833
P1f
1
1
180986
50
5
80
2 608 606 834
P1f
1
1
180993
50
5
120
2 608 606 835
P1f
1
1
181006
50
5
180
2 608 606 836
P1f
1
1
181013
50
5
240
2 608 606 837
P1f
1
1
181020
Rolna brusne trake papir – vodootporni, Best for Stone
Ź Pogodne za brušenje ekstremno tvrdih materijala kao što su kamen, staklo, pleksiglas,
mermer, lak automobila ili zapečeni lak
Ź Prikladni i za mokro brušenje (bez električnog alata!)
Pažnja: kod mokrog
brušenja ne koristite
93
5
120
2 608 607 772
P1f
1
1
549837
električne alate!
93
5
180
2 608 607 773
P1f
1
1
549844
93
5
240
2 608 607 774
P1f
1
1
549851
93
5
320
2 608 607 775
P1f
1
1
549868
93
5
400
2 608 607 776
P1f
1
1
549875
115
5
120
2 608 607 786
P1f
1
1
549974
115
5
180
2 608 607 787
P1f
1
1
549981
115
5
240
2 608 607 788
P1f
1
1
549998
115
5
400
2 608 607 789
P1f
1
1
550000
93
50
80
2 608 607 763
P0f
1
1
549745
93
50
100
2 608 607 764
P0f
1
1
549752
93
50
120
2 608 607 765
P0f
1
1
549769
93
50
180
2 608 607 766
P0f
1
1
549776
93
50
240
2 608 607 767
P0f
1
1
549783
93
50
320
2 608 607 768
P0f
1
1
549790
93
50
400
2 608 607 769
P0f
1
1
549806
93
50
600
2 608 607 770
P0f
1
1
549813
93
50
1200
2 608 607 771
P0f
1
1
549820
115
50
80
2 608 607 777
P0f
1
1
549882
115
50
100
2 608 607 778
P0f
1
1
549899
115
50
120
2 608 607 779
P0f
1
1
549905
115
50
180
2 608 607 780
P0f
1
1
549912
115
50
240
2 608 607 781
P0f
1
1
549929
115
50
320
2 608 607 782
P0f
1
1
549936
115
50
400
2 608 607 783
P0f
1
1
549943
115
50
600
2 608 607 784
P0f
1
1
549950
115
50
1200
2 608 607 785
P0f
1
1
549967
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ručno brušenje i vibracione brusilice | 473
Bosch pribor 11/12
Pribor za
vibracione brusilice ili za ručno brušenje
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
for
ac
ija
Pe
r
Šir
ina
Du
žin
a,
, li
st
mm
lis
tm
m
Alati za probijanje rupa za nebušene brusne listove
Informacije za poručivanje
Alat za probijanje rupa od plastike
93
230
8
2 608 190 016
P0f
1
1
018593
115
280
14
2 608 190 017
P0f
1
1
018135
Karakteristike proizvoda
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Ka
tal
oš
ki
Du
žin
a,
Šir
ina
, li
st
mm
lis
tm
m
Blokovi za ručno brušenje
Informacije za poručivanje
Blok za ručno brušenje od tvrdog metala
Pogodan za brušenje boje, meko ili tvrdo drvo, plastike ojačane staklenim vlaknima kao i materijale koji se maste kao što su git i glet-masa
Dve granulacije „srednje“ i „fino“ kod bloka za ručno brušenje
Brusni list od tvrdog metala koji je trajno spojen na blok za ručno brušenje – omogućava najveću stabilnost i radni vek
100
2 608 604 670
C1d
1
5
182928
100
60
2 607 000 636
C1d
1
5
106573
120
80
2 607 000 637
C1d
1
5
106580
C1d
1
1
106566
60
Blok za ručno brušenje od plute, mali
Blok za ručno brušenje od gume sa spajalicom
100
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
60
2 607 000 635
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
474 | Brušenje i poliranje | Flis i penasti materijal
Bosch pribor 11/12
Brusna sredstva od flisa i od penastog
materijala
za ručno brušenje i za vibracione brusilice
Brusna sredstva od flisa
Ź U verzijama Best for Finish Coarse, Best for Finish Bright,
Best for Finish Matt, Expert for Finish
Ź Pogodna za metal, plastiku, obloge i kompozitne materijale
Ź Naročito fleksibilna i prilagodljiva obliku
Ź Ne zapušavaju se zahvaljujući otvorenoj strukturi
Brusna sredstva od penastog materijala
Ź U verzijama Best for Profile, Best for Flat and Edge,
Best for Contour
Ź Pogodna za brušenje drveta, boju, punila, stari lak,
metal i plastiku
Ź Idealna za teško pristupačna mesta ili profilisane radne
predmete
Karakteristike proizvoda
152x229
grubo A
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
a
Bo
ja
St
ep
en
pr
oiz
fin
vo
d
oć
e
Di
me
nz
ije
mm
Kladica od flisa, Best for Finish Coarse
Informacije za poručivanje
smeđa
2 608 608 211
P0f
1
10
583848
crna
2 608 608 212
P0f
1
10
583855
Kladica od flisa, Best for Finish Bright
152x229
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
srednje S
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Flis i penasti materijal | 475
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
152x229
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
vo
da
pr
oiz
ja
Bo
St
ep
en
fin
oć
e
Di
me
nz
ije
mm
Kladica od flisa, Best for Finish Matt
Informacije za poručivanje
veoma fino A
crvena
2 608 608 213
P0f
1
10
583862
zelena
2 608 608 214
P0f
1
10
583879
Kladica od flisa, Expert for Finish
152x229
veoma fino GP
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
br
oj
e
oć
fin
en
St
ep
Du
Šir
žin
ina
ro
ln
ar
oln
em
em
m
Valjak od flisa, Best for Finish Coarse
Informacije za poručivanje
100
10
grubo A
2 608 608 215
P0f
1
1
583886
115
10
grubo A
2 608 608 219
P0f
1
1
583923
100
10
srednje S
2 608 608 216
P0f
1
1
583893
115
10
srednje S
2 608 608 220
P0f
1
1
583930
Valjak od flisa, Best for Finish Bright
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
476 | Brušenje i poliranje | Flis i penasti materijal
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
e
St
ep
en
fin
oć
Šir
Du
ž
ina
ina
ro
ln
em
ro
lne
m
m
Valjak od flisa, Best for Finish Matt
Informacije za poručivanje
100
10
veoma fino A
2 608 608 217
P0f
1
1
583909
115
10
veoma fino A
2 608 608 221
P0f
1
1
583947
100
10 veoma fino GP
2 608 608 218
P0f
1
1
583916
115
10 veoma fino GP
2 608 608 222
P0f
1
1
583954
Valjak od flisa, Expert for Finish
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
br
oj
Ka
tal
oš
ki
St
ep
en
fin
oć
e
Di
me
nz
ije
mm
Kombi sunđer za brušenje, Best for Profile
Informacije za poručivanje
69x97x26
fino
2 608 608 224
C1d
1
10
583978
69x97x26
fino
2 608 608 223
C0a
1
50
583961
69x97x26
fino
2 608 608 227
C1d
1
10
584005
69x97x26
srednje
2 608 608 225
C0a
1
50
583985
69x97x26
fino
2 608 608 226
C0a
1
50
583992
69x97x26
super fino
2 608 608 228
C0a
1
50
584012
Sunđer za brušenje, Best for Flat and Edge
Kontur kladica za brušenje, Best for Contour
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
98x120x13
super fino
2 608 608 198
C1d
2
10
584043
98x120x13
srednje
2 608 608 229
C0a
1
50
584029
98x120x13
fino
2 608 608 230
C0a
1
50
584036
98x120x13
super fino
2 608 608 231
C0a
1
50
583718
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Brusni fiber diskovi | 477
Bosch pribor 11/12
Brusni fiber diskovi
za ugaone brusilice
Novi brusni fiber diskovi Best for Inox
Izvanredno hladno brušenje zahvaljujući posebnoj oblozi:
Ź Do 4x veća efikasnost skidanja materijala u poređenju sa uobičajenim
fiber-diskovima od aluminijum oksida
Ź
Ź
Ź
Ź
Veoma dug vek trajanja
Najbolji odnos cene i kvaliteta
Skoro bez ikakvih promena boje pri brušenju površine
Znatno umanjeno varničenje
Optimalna dopuna kvalitetnom programu za metal –
novi fiber-disk Best for Inox:
Ź Veoma aktivna obloga radne površine u 2. pokrovnom vezu
Ź Cirkon-korund visoke snage
Ź Specijalno vezno sredstvo
Brusni fiber diskovi, Best for Inox – EN 13743
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Br
oj
ob
rta
ja,
ma
ks
.
Gr
an
ula
cij
a
pr
eč
nji
r aš
ut
Un
Pr
eč
nik
dis
ka
m
m
nik
mm
mi
n-1
Ź Naročito prikladni za obradu plemenitog čelika (inox-a)
Ź Odbrušenje varnih šavova, brušenje površina, skidanje oštrih ivica i zaobljavanje ivica,
opšti radovi malterisanja
Ź Brusni fiber-disk sa cirkon-korundom / poluplemenitim korundom, potpuno vezan
u veštačkoj smoli, 0,65 ili 0,80 mm vulkan-fiber i veoma aktivna obloga radne površine
Ź Naročito velika efikasnost skidanja materijala i vek trajanja
Ź Hladno brušenje uz najmanje promene boje materijala pri brušenju i znatno redukovano
varničenje
Ź Brusni diskovi za zatezanje na gumeni potporni tanjir
Informacije za poručivanje
optimalni broj obrtaja 5.000 - 7.500 min- 1
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
115
22,23
36
13.300
2 608 608 296
U0
1
50
591171
115
22,23
60
13.300
2 608 608 297
U0
1
50
591188
115
22,23
80
13.300
2 608 608 298
U0
1
50
591195
115
22,23
120
13.300
2 608 608 299
U0
1
50
591201
125
22,23
36
12.250
2 608 608 300
U0
1
50
591218
125
22,23
60
12.250
2 608 608 312
U0
1
50
607025
125
22,23
80
12.250
2 608 608 313
U0
1
50
607032
125
22,23
120
12.250
2 608 608 314
U0
1
50
607049
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
478 | Brušenje i poliranje | Brusni fiber diskovi
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
nik
Un
ut
r aš
nji
pr
eč
dis
ka
mm
Pr
eč
nik
Br
oj
ob
rta
ja,
ma
ks
.
mm
mi
n-1
Brusni fiber diskovi, Best for Inox – EN 13743
Informacije za poručivanje
optimalni broj obrtaja 5.000 - 7.500 min- 1
180
22,23
36
8.500
2 608 608 301
U0
1
50
591225
180
22,23
60
8.500
2 608 608 302
U0
1
50
591232
180
22,23
80
8.500
2 608 608 303
U0
1
50
591249
180
22,23
120
8.500
2 608 608 304
U0
1
50
591256
Brusni fiber diskovi, Best for Metal – EN 13743
Ź Pogodni za fino i grubo brušenje, skidanje materijala, skidanje oštrih ivica i uklanjanje
rđe od plemenitog čelika, čelika, livenog gvožđa i čeličnog lima
Ź Naročito pogodno za primenu u području motornih vozila
Ź Brusni fiber-disk sa cirkon-korundom/poluplemenitim korundom, potpuno vezan u veštačkoj smoli, 0,80 ili 0,84 mm vulkan-fiber
Ź Najveća efikasnost skidanja materijala i vek trajanja
Ź Brusni diskovi za zatezanje na gumeni potporni tanjir
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
115
22,23
24
13.300
2 608 606 725
U0
1
50
179904
115
22,23
36
13.300
2 608 607 254
U0
1
50
247917
115
22,23
60
13.300
2 608 606 727
U0
1
50
179928
115
22,23
80
13.300
2 608 606 728
U0
1
50
179935
115
22,23
100
13.300
2 608 606 729
U0
1
50
179942
115
22,23
120
13.300
2 608 606 730
U0
1
50
179959
179966
125
22,23
24
12.250
2 608 606 731
U0
1
50
125
22,23
36
12.250
2 608 607 255
U0
1
50
247924
125
22,23
60
12.250
2 608 606 733
U0
1
50
179980
125
22,23
80
12.250
2 608 606 734
U0
1
50
179997
125
22,23
100
12.250
2 608 606 735
U0
1
50
180009
125
22,23
120
12.250
2 608 606 736
U0
1
50
180016
180
22,23
24
8.500
2 608 606 740
U0
1
50
180054
180
22,23
36
8.500
2 608 607 256
U0
1
50
247931
180
22,23
60
8.500
2 608 606 742
U0
1
50
180078
180
22,23
80
8.500
2 608 606 743
U0
1
50
180085
180
22,23
100
8.500
2 608 606 744
U0
1
50
180092
180
22,23
120
8.500
2 608 606 745
U0
1
50
180108
180115
230
22,23
24
6.550
2 608 606 746
U0
1
50
230
22,23
36
6.550
2 608 607 257
U0
1
50
247948
230
22,23
60
6.550
2 608 606 748
U0
1
50
180139
180146
230
22,23
80
6.550
2 608 606 749
U0
1
50
230
22,23
100
6.550
2 608 606 750
U0
1
50
180153
230
22,23
120
6.550
2 608 606 751
U0
1
50
180160
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Brusni fiber diskovi | 479
Bosch pribor 11/12
Brusni fiber diskovi, Expert for Metal – EN 13743
Karakteristike proizvoda
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Br
oj
ob
rta
ja,
ma
ks
.
Gr
an
ula
cij
a
pr
eč
nji
r aš
ut
Un
Pr
eč
nik
dis
ka
mm
nik
mm
mi
n-1
Ź Pogodni za fino i grubo brušenje, skidanje materijala, skidanje oštrih ivica i uklanjanje
rđe, za različite materijale kao što su drvo, lak, metal i kamen
Ź Brusni fiber-disk sa poluplemenitim korundom, potpuno vezan u veštačkoj smoli, 0,65 ili
0,80 mm vulkan-fiber
Ź Brusni diskovi za zatezanje na gumeni potporni tanjir
Informacije za poručivanje
100
16,00
24
15.300
2 608 606 916
U0
1
50
100
16,00
36
15.300
2 608 607 248
U0
1
50
247856
100
16,00
60
15.300
2 608 606 918
U0
1
50
185172
185158
100
16,00
80
15.300
2 608 606 919
U0
1
50
185189
100
16,00
100
15.300
2 608 606 920
U0
1
50
185196
100
16,00
120
15.300
2 608 606 921
U0
1
50
185202
U0
1
50
162845
U0
1
50
247863
115
22,23
24
13.300
2 608 605 464
115
22,23
36
13.300
2 608 607 249
115
22,23
60
13.300
2 608 605 466
U0
1
50
162869
115
22,23
80
13.300
2 608 605 467
U0
1
50
162876
162883
115
22,23
100
13.300
2 608 605 468
U0
1
50
115
22,23
120
13.300
2 608 605 469
U0
1
50
162890
125
22,23
24
12.250
2 608 605 474
U0
1
50
162944
125
22,23
36
12.250
2 608 607 250
U0
1
50
247870
125
22,23
60
12.250
2 608 605 476
U0
1
50
162968
162975
125
22,23
80
12.250
2 608 605 477
U0
1
50
125
22,23
100
12.250
2 608 605 478
U0
1
50
162982
125
22,23
120
12.250
2 608 605 479
U0
1
50
162999
180
22,23
24
8.500
2 608 605 484
U0
1
50
163040
180
22,23
36
8.500
2 608 607 251
U0
1
50
247887
163064
180
22,23
60
8.500
2 608 605 486
U0
1
50
180
22,23
80
8.500
2 608 605 487
U0
1
50
163071
180
22,23
100
8.500
2 608 605 488
U0
1
50
163088
180
22,23
120
8.500
2 608 605 489
U0
1
50
163095
230
22,23
24
6.650
2 608 605 490
U0
1
50
163101
230
22,23
36
6.650
2 608 607 252
U0
1
50
247894
230
22,23
60
6.650
2 608 605 492
U0
1
50
163125
230
22,23
80
6.650
2 608 605 493
U0
1
50
163132
230
22,23
100
6.650
2 608 605 494
U0
1
50
163149
230
22,23
120
6.650
2 608 605 495
U0
1
50
163156
230
22,23
120
6.650
2 608 608 141
U0
1
50
553735
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
480 | Brušenje i poliranje | Lamelni brusni diskovi
Bosch pribor 11/12
Lamelni brusni diskovi
za ugaone brusilice
Novi lamelni brusni diskovi Best for Inox
Izvanredno hladno brušenje zahvaljujući posebnoj oblozi
Prednosti lamelnog brusnog diska Best for Inox:
Ź
Ź
Ź
Ź
Ekstremno velika efikasnost skidanja materijala
Veoma dug vek trajanja
Skoro bez ikakvih promena boje pri brušenju površine
Znatno umanjeno varničenje
Novi lamelni disk Best for Inox – nadmoćni kvalitet zahvaljujući:
Ź Veoma aktivna obloga radne površine u 2. pokrovnom vezu
Ź Cirkon-korund visoke snage
Ź Specijalno vezno sredstvo
Snaga lamelnih brusnih diskova
Snaga brušenja =
efikasnost skidanja
180%
materijala i životni vek
140%
100%
0%
50%
100%
150%
200%
Kod lamelnih brusnih diskova sa jedinicom pakovanja za prodaju = 1 cena se odnosi na jedan komad.
Najmanja količina za poručivanje je međutim 10 komada.
Lamelni brusni diskovi Best for Inox, ugaona verzija – EN 13743
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Br
oj
ob
rta
ja,
ma
ks
.
Gr
an
ula
cij
a
pr
eč
nji
r aš
ut
Un
Pr
eč
nik
dis
ka
m
m
nik
mm
mi
n-1
Ź Naročito prikladni za obradu plemenitog čelika (inox-a)
Ź Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu velike efikasnosti. Potpuno vezani u veštačkoj
smoli, stabilna X-tkanina i veoma aktivna obloga radne površine
Ź Naročito velika efikasnost skidanja materijala uz naročito dug vek trajanja
Ź Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od staklene tkanine
Ź Ugaona verzija – za brušenje površina i obradu varenih šavova sa uglom prislanjanja 5-15°
Informacije za poručivanje
optimalni broj obrtaja 5.500-8.500 min-1
115
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
22,23
40
13.300
2 608 608 263
U0
1
10
590846
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Lamelni brusni diskovi | 481
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Br
oj
ob
rta
ja,
ma
ks
.
Gr
an
ula
cij
a
pr
eč
nji
r aš
ut
Un
Pr
eč
nik
dis
ka
mm
nik
mm
mi
n-1
Lamelni brusni diskovi Best for Inox, ugaona verzija – EN 13743
Informacije za poručivanje
optimalni broj obrtaja 5.500-8.500 min-1
115
22,23
60
13.300
2 608 608 264
U0
1
10
590853
115
22,23
80
13.300
2 608 608 265
U0
1
10
590860
115
22,23
120
13.300
2 608 608 266
U0
1
10
590877
optimalni broj obrtaja 5.000-7.500 min-1
125
22,23
40
12.250
2 608 607 638
U0
1
10
528788
125
22,23
60
12.250
2 608 607 639
U0
1
10
528795
125
22,23
80
12.250
2 608 607 640
U0
1
10
528801
125
22,23
120
12.250
2 608 608 275
U0
1
10
590969
optimalni broj obrtaja 3.500-5.500 min-1
180
22,23
40
8.500
2 608 608 284
U0
1
10
591058
180
22,23
60
8.500
2 608 608 285
U0
1
10
591065
180
22,23
80
8.500
2 608 608 286
U0
1
10
591072
180
22,23
120
8.500
2 608 608 287
U0
1
10
591089
Lamelni brusni diskovi Best for Inox, ravna verzija – EN 13743
Ź Naročito prikladni za obradu plemenitog čelika (inox-a)
Ź Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu velike efikasnosti. Potpuno vezani u veštačkoj
smoli, stabilna X-tkanina i veoma aktivna obloga radne površine
Ź Naročito velika efikasnost skidanja materijala uz naročito dug vek trajanja
Ź Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od staklene tkanine
Ź Ravna verzija – za brušenje površina i obradu varenih šavova sa uglom prislanjanja 5-15°
optimalni broj obrtaja 5.500-8.500 min-1
115
22,23
40
13.300
2 608 608 267
U0
1
10
590884
115
22,23
60
13.300
2 608 608 268
U0
1
10
590891
115
22,23
80
13.300
2 608 608 269
U0
1
10
590907
115
22,23
120
13.300
2 608 608 270
U0
1
10
590914
optimalni broj obrtaja 5.000-7.500 min-1
125
22,23
40
12.250
2 608 608 276
U0
1
10
590976
125
22,23
60
12.250
2 608 608 277
U0
1
10
590983
125
22,23
80
12.250
2 608 608 278
U0
1
10
590990
125
22,23
120
12.250
2 608 608 279
U0
1
10
591003
optimalni broj obrtaja 3.500-5.500 min-1
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
180
22,23
40
8.500
2 608 608 288
U0
1
10
591096
180
22,23
60
8.500
2 608 608 289
U0
1
10
591102
180
22,23
80
8.500
2 608 608 290
U0
1
10
591119
180
22,23
120
8.500
2 608 608 291
U0
1
10
591126
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
482 | Brušenje i poliranje | Lamelni brusni diskovi
Bosch pribor 11/12
Lamelni brusni diskovi Best for Inox, ravna verzija – EN 13743
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Br
oj
ob
rta
ja,
ma
ks
.
Gr
an
ula
cij
a
pr
eč
nji
r aš
ut
Un
Pr
eč
nik
dis
ka
m
m
nik
mm
mi
n-1
Ź Naročito prikladni za obradu plemenitog čelika (inox-a)
Ź Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu velike efikasnosti. Potpuno vezani u veštačkoj
smoli, stabilna X-tkanina i veoma aktivna obloga radne površine
Ź Naročito velika efikasnost skidanja materijala uz naročito dug vek trajanja
Ź Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od plastike
Ź Ravna verzija – za brušenje površina i obradu varenih šavova sa uglom prislanjanja 5-15°
Informacije za poručivanje
optimalni broj obrtaja 5.500-8.500 min-1
115
22,23
40
13.300
2 608 608 271
U0
1
10
590921
115
22,23
60
13.300
2 608 608 272
U0
1
10
590938
115
22,23
80
13.300
2 608 608 273
U0
1
10
590945
115
22,23
120
13.300
2 608 608 274
U0
1
10
590952
optimalni broj obrtaja 5.000-7.500 min-1
125
22,23
40
12.250
2 608 608 280
U0
1
10
591010
125
22,23
60
12.250
2 608 608 281
U0
1
10
591027
125
22,23
80
12.250
2 608 608 282
U0
1
10
591034
125
22,23
120
12.250
2 608 608 283
U0
1
10
591041
optimalni broj obrtaja 3.500-5.500 min-1
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
180
22,23
40
8.500
2 608 608 292
U0
1
10
591133
180
22,23
60
8.500
2 608 608 293
U0
1
10
591140
180
22,23
80
8.500
2 608 608 294
U0
1
10
591157
180
22,23
120
8.500
2 608 608 295
U0
1
10
591164
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Lamelni brusni diskovi | 483
Bosch pribor 11/12
Lamelni brusni diskovi Best for Metal, ravna verzija – EN 13743
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Br
oj
ob
rta
ja,
ma
ks
.
Gr
an
ula
cij
a
pr
eč
nji
r aš
ut
Un
Pr
eč
nik
dis
ka
mm
nik
mm
mi
n-1
Ź Naročito pogodno za obradu plemenitog čelika, čelika, livenog gvožđa i čeličnog lima
Ź Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu. Potpuno vezani u veštačkoj smoli, stabilna
X-tkanina
Ź Konstantno velika efikasnost skidanja materijala uz dug vek trajanja
Ź Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od staklene tkanine
Ź Ravna verzija – za brušenje površina i obradu varenih šavova sa uglom prislanjanja 5-15°
Informacije za poručivanje
115
22,23
40
13.300
2 608 607 322
U0
1
10
115
22,23
60
13.300
2 608 607 323
U0
1
10
270243
115
22,23
80
13.300
2 608 607 324
U0
1
10
270250
115
22,23
120
13.300
2 608 607 325
U0
1
10
270267
125
22,23
40
12.250
2 608 607 326
U0
1
10
270274
270281
270236
125
22,23
60
12.250
2 608 607 327
U0
1
10
125
22,23
80
12.250
2 608 607 328
U0
1
10
270670
125
22,23
120
12.250
2 608 607 329
U0
1
10
270687
180
22,23
40
8.500
2 608 607 330
U0
1
10
270694
180
22,23
60
8.500
2 608 607 331
U0
1
10
270700
180
22,23
80
8.500
2 608 607 332
U0
1
10
270717
180
22,23
120
8.500
2 608 607 333
U0
1
10
270724
Lamelni brusni diskovi Best for Metal, ugaona verzija – EN 13743
Ź Naročito pogodno za obradu plemenitog čelika, čelika, livenog gvožđa i čeličnog lima
Ź Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu/poluplemenitom korundu. Potpuno vezani u
veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina
Ź Konstantno velika efikasnost skidanja materijala uz dug vek trajanja
Ź Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od staklene tkanine
Ź Ugaona verzija – za obradu ivica i varnih šavova i za brušenje površina sa uglom
prislanjanja 15-25°
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
100
16,00
40
15.300
2 608 606 713
U0
1
10
179782
100
16,00
60
15.300
2 608 606 714
U0
1
10
179799
100
16,00
80
15.300
2 608 606 715
U0
1
10
179805
115
22,23
40
13.300
2 608 605 450
U0
1
10
162708
115
22,23
60
13.300
2 608 605 451
U0
1
10
162715
115
22,23
80
13.300
2 608 605 452
U0
1
10
162722
115
22,23
120
13.300
2 608 607 319
U0
1
10
270205
125
22,23
40
12.250
2 608 606 922
U0
1
10
185219
125
22,23
60
12.250
2 608 606 923
U0
1
10
185226
125
22,23
80
12.250
2 608 606 924
U0
1
10
185233
125
22,23
120
12.250
2 608 607 320
U0
1
10
270212
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
484 | Brušenje i poliranje | Lamelni brusni diskovi
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Br
oj
ob
rta
ja,
ma
ks
.
Gr
an
ula
cij
a
pr
eč
nji
r aš
ut
Un
Pr
eč
nik
dis
ka
mm
nik
mm
mi
n-1
Lamelni brusni diskovi Best for Metal, ugaona verzija – EN 13743
Informacije za poručivanje
180
22,23
40
8.500
2 608 606 737
U0
1
10
180023
180
22,23
60
8.500
2 608 606 738
U0
1
10
180030
180
22,23
80
8.500
2 608 606 739
U0
1
10
180047
180
22,23
120
8.500
2 608 607 321
U0
1
10
270229
Lamelni brusni diskovi Best for Metal, ravna verzija – EN 13743
Ź Naročito pogodno za obradu plemenitog čelika, čelika, livenog gvožđa i čeličnog lima
Ź Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu/poluplemenitom korundu. Potpuno vezani u
veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina i veoma aktivna obloga
Ź Konstantno velika efikasnost skidanja materijala uz dug vek trajanja
Ź Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od plastike
Ź Ravna verzija – za brušenje površina i obradu varenih šavova sa uglom prislanjanja 5-15°
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
115
22,23
40
13.300
2 608 607 334
U0
1
10
270731
115
22,23
60
13.300
2 608 607 335
U0
1
10
270748
115
22,23
80
13.300
2 608 607 336
U0
1
10
270755
115
22,23
120
13.300
2 608 607 337
U0
1
10
270991
125
22,23
40
12.250
2 608 607 338
U0
1
10
270762
125
22,23
60
12.250
2 608 607 339
U0
1
10
270779
125
22,23
80
12.250
2 608 607 340
U0
1
10
270786
125
22,23
120
12.250
2 608 607 341
U0
1
10
270793
180
22,23
40
8.500
2 608 607 342
U0
1
10
270809
180
22,23
60
8.500
2 608 607 343
U0
1
10
270816
180
22,23
80
8.500
2 608 607 344
U0
1
10
270823
180
22,23
120
8.500
2 608 607 345
U0
1
10
270830
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Lamelni brusni diskovi | 485
Bosch pribor 11/12
Lamelni brusni diskovi Expert for Metal, ravna verzija – EN 13743
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Br
oj
ob
rta
ja,
ma
ks
.
Gr
an
ula
cij
a
pr
eč
nji
r aš
ut
Un
Pr
eč
nik
dis
ka
mm
nik
mm
mi
n-1
Ź Naročito prikladni za obradu metala
Ź Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu/poluplemenitom korundu. Potpuno vezani u
veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina
Ź Povoljna alternativa kao idealno rešenje za sve probleme
Ź Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od staklene tkanine
Ź Ravna verzija – za brušenje površina i obradu varenih šavova sa uglom prislanjanja 5-15°
Informacije za poručivanje
115
22,23
40
13.300
2 608 607 349
U0
1
10
115
22,23
60
13.300
2 608 607 350
U0
1
10
270885
115
22,23
80
13.300
2 608 607 351
U0
1
10
270892
115
22,23
120
13.300
2 608 607 352
U0
1
10
270908
125
22,23
40
12.250
2 608 607 353
U0
1
10
270915
270922
270878
125
22,23
60
12.250
2 608 607 354
U0
1
10
125
22,23
80
12.250
2 608 607 355
U0
1
10
270939
125
22,23
120
12.250
2 608 607 356
U0
1
10
270953
Lamelni brusni diskovi Expert for Metal, ugaona verzija – EN 13743
Ź Naročito prikladni za obradu metala
Ź Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu/poluplemenitom korundu. Potpuno vezani u
veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina
Ź Povoljna alternativa kao idealno rešenje za sve probleme
Ź Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od staklene tkanine
Ź Ugaona verzija – za obradu ivica i varnih šavova i za brušenje površina sa uglom
prislanjanja 15-25°
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
115
22,23
40
13.300
2 608 606 752
U0
1
10
180177
115
22,23
60
13.300
2 608 606 753
U0
1
10
180184
115
22,23
80
13.300
2 608 606 754
U0
1
10
180191
115
22,23
120
13.300
2 608 607 346
U0
1
10
270847
125
22,23
40
12.250
2 608 606 716
U0
1
10
179812
125
22,23
60
12.250
2 608 606 717
U0
1
10
179829
179836
125
22,23
80
12.250
2 608 606 718
U0
1
10
125
22,23
120
12.250
2 608 607 347
U0
1
10
270854
180
22,23
40
8.500
2 608 606 936
U0
1
10
196154
180
22,23
60
8.500
2 608 606 937
U0
1
10
196161
180
22,23
80
8.500
2 608 606 938
U0
1
10
196178
180
22,23
120
8.500
2 608 607 348
U0
1
10
270861
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
486 | Brušenje i poliranje | Lamelni brusni diskovi
Bosch pribor 11/12
Lamelni brusni diskovi Expert for Metal, ravna verzija – EN 13743
Karakteristike proizvoda
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Br
oj
ob
rta
ja,
ma
ks
.
Gr
an
ula
cij
a
pr
eč
nji
r aš
ut
Un
Pr
eč
nik
dis
ka
mm
nik
mm
mi
n-1
Ź Naročito prikladni za obradu metala
Ź Velika snaga zahvaljujući cirkon-korundu/poluplemenitom korundu. Potpuno vezani u
veštačkoj smoli, stabilna X-tkanina
Ź Povoljna alternativa kao idealno rešenje za sve probleme
Ź Lamelni brusni disk na potpornom tanjiru od plastike
Ź Ravna verzija – za brušenje površina i obradu varenih šavova sa uglom prislanjanja 5-15°
Informacije za poručivanje
115
22,23
40
13.300
2 608 607 361
U0
1
10
115
22,23
60
13.300
2 608 607 362
U0
1
10
271028
115
22,23
80
13.300
2 608 607 363
U0
1
10
271035
115
22,23
120
13.300
2 608 607 364
U0
1
10
270663
125
22,23
40
12.250
2 608 607 365
U0
1
10
271042
271059
271011
125
22,23
60
12.250
2 608 607 366
U0
1
10
125
22,23
80
12.250
2 608 607 367
U0
1
10
271066
125
22,23
120
12.250
2 608 607 368
U0
1
10
271073
180
22,23
40
8.500
2 608 607 369
U0
1
10
271080
180
22,23
60
8.500
2 608 607 370
U0
1
10
271097
180
22,23
80
8.500
2 608 607 371
U0
1
10
271103
180
22,23
120
8.500
2 608 607 372
U0
1
10
271110
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ugaone brusilice | 487
Bosch pribor 11/12
Ploče od flisa
za ugaone brusilice
Nove ploče za čišćenje Best for Inox
Bez punjenja zahvaljujući otvorenoj strukturi
Prednosti ploče za grubo čišćenje Best for Inox:
Ź
Ź
Ź
Ź
Uklanjanje plavo obojenih varnih mesta na plemenitom čeliku (inox-u)
Dug životni vek
Bez razmazivanja
Ušteda troškova u poređenju sa uobičajenim postupkom kisele paste
Bez punjenja zahvaljujući otvorenoj strukturi
Mogućnost prilagođavanja obliku
Ploča za čišćenje, Best for Inox, 50m/s
Oprez:
Ź Pogodna za čišćenje plemenitog čelika (inox), čelika, negvozdenih metala
Ź Uklanjanje plave boje na varnim šavovima, čišćenje plemenitog čelika
Ź Minimalno punjenje zahvaljujući otvorenoj strukturi flisa. Obloga od aluminijum oksida
Ź Ploča za čišćenje na potpornom tanjiru od staklene tkanine
Ź Za ugaone brusilice sa regulacijom, naročito Bosch ugaone brusilice GWS
14-125 inox
odobreno
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Op
is
Br
oj
ob
rta
ja,
ma
ks
.
nji
r aš
ut
Un
Pr
eč
nik
dis
pr
eč
ka
m
m
nik
mm
mi
n-1
za 50 m/s
Informacije za poručivanje
optimalni broj obrtaja 5.000 min-1
125
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
22,23
crvena
7.650
2 608 607 634
U0
1
5
528740
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
488 | Brušenje i poliranje | Ugaone brusilice
Bosch pribor 11/12
Ploča za čišćenje, Best for Metal, 50m/s
Oprez:
odobreno
Ź Pogodna za obradu metala, negvozdenih metala
Ź Idealna za uklanjanje rđe, boje, slojeva oksida, taloženja kamenca, mahovine i grafita na
kamenu, mermeru i betonu, ostataka zaptivača
Ź Minimalno punjenje zahvaljujući otvorenoj strukturi flisa. Obloga od silicijum karbida
Ź Ploča za čišćenje na potpornom tanjiru od staklene tkanine
Ź Za ugaone brusilice sa regulacijom, naročito Bosch ugaone brusilice GWS
14-125 inox
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Op
is
Br
oj
ob
rta
ja,
ma
ks
.
pr
eč
nji
r aš
ut
Un
Pr
eč
nik
dis
ka
m
m
nik
mm
mi
n-1
za 50 m/s
Informacije za poručivanje
optimalni broj obrtaja 5.500 min-1
115
22,23
crna
8.350
2 608 607 632
U0
1
5
528726
7.650
2 608 607 633
U0
1
5
528733
optimalni broj obrtaja 5.000 min-1
125
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
22,23
crna
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ugaone brusilice | 489
Bosch pribor 11/12
Nove SCM ploče od flisa Best for Inox
Bez punjenja zahvaljujući otvorenoj strukturi
Prednosti SCM ploče od flisa* Best for Inox:
Ź Jedinstvena kombinacija agresivnosti, finiša i dugotrajnosti
Ź Ravnomerni i savršeni finiš
Ź Bez razmazivanja
*SCM= Surface Conditioning Material
(očuvava strukturu površine)
Bez punjenja zahvaljujući otvorenoj strukturi
Mogućnost prilagođavanja obliku
SCM ploča od flisa, Best for Inox, 50 m/s
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
is
Op
Br
oj
ob
rta
ja,
ma
ks
.
pr
eč
nji
r aš
ut
Un
Pr
eč
nik
dis
ka
m
m
nik
mm
za 50 m/s
Ka
tal
oš
ki
odobreno
mi
n-1
Oprez:
Ź Surface Conditioning Material (SCM) za završnu obradu
Ź Pogodna za obradu plemenitog čelika (inox), čelik, obojeni metali
Ź Idealna za skidanje oštrih ivica, obradu varnih mesta, finu obradu tragova brušenja,
pripremu za oplemenjenje površine
Ź Ploče od flisa na tekstilnoj podlozi za zatezanje na gumeni potporni tanjir, obloga od
aluminijum oksida
Ź Ekstra grubo – smeđe, grubo – svetlo smeđe, srednje – crveno
Ź Za ugaone brusilice sa regulacijom, naročito Bosch ugaone brusilice GWS 14-125 inox
Informacije za poručivanje
2-delni set flis
optimalni broj obrtaja 4.500-6.500 min-1
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
125
22,23 naročito grubo
7.650
2 608 607 635
P1d
2
5
528757
125
22,23
gruba
7.650
2 608 607 636
P1d
2
5
528764
125
22,23
srednje
7.650
2 608 607 637
P1d
2
5
528771
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
490 | Brušenje i poliranje | Ugaone brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi
za ugaone brusilice
Brusni listovi za GWS 14,4 V Professional, Blue Metal-top
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Un
ut
Pr
eč
nik
r aš
nji
pr
eč
dis
ka
m
m
nik
Čičak sistem
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
mm
Ź Optimalno prilagođen brušenje čelika
Ź Namenjen za brušenje drugih metalnih materijala i inoxa, za uklanjanje lake rđe (prašine
od rđe), ravnanje varova, zakošavanje čelika
Informacije za poručivanje
100
47
60
2 608 607 394
C1c
5
5
295420
100
47
80
2 608 607 395
C1c
5
5
295437
100
47
120
2 608 607 396
C1c
5
5
295444
Brusni listovi za GWS 14,4 V Professional, White Paint
Ź Optimalno namenjen za uklanjanje boje, laka na metalu
Ź Namenjen za uklanjanje boje, laka i gita na drvetu
Čičak sistem
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
100
47
60
2 608 607 397
C1c
5
5
295451
100
47
100
2 608 607 398
C1c
5
5
295468
100
47
180
2 608 607 399
C1c
5
5
295475
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ugaone brusilice | 491
Bosch pribor 11/12
Papirni brusni listovi za ugaone brusilice, Best for Wood
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Pr
eč
nik
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
DIRECT FORCE
Čičak sistem, bez rupa
Gr
an
ula
cij
a
dis
ka
mm
Ź Pogodni za brušenje svih vrsta drveta, tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča i metala
Informacije za poručivanje
115
40
2 608 607 940
C0a
50
1
551014
115
60
2 608 607 941
C0a
50
1
551021
115
80
2 608 607 942
C0a
50
1
551038
115
120
2 608 607 943
C0a
50
1
551045
115
180
2 608 607 944
C0a
50
1
551052
115
240
2 608 607 945
C0a
50
1
551069
125
40
2 608 607 946
C0a
50
1
551076
125
60
2 608 607 947
C0a
50
1
551083
125
80
2 608 607 948
C0a
50
1
551090
125
120
2 608 607 949
C0a
50
1
551106
125
180
2 608 607 950
C0a
50
1
551113
125
240
2 608 607 951
C0a
50
1
551120
Papirni brusni listovi za ugaone brusilice, Best for Wood
Ź Namenjen za brušenje tvrdog drveta, iverice i građevinskih ploča i metala
Ź Best for Wood u prodaji od februara/marta 2011. godine
DIRECT FORCE
Čičak sistem, bez rupa
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
115
40
2 608 605 426
C1a
10
5
162463
115
60
2 608 605 427
C1a
10
5
162470
115
80
2 608 605 428
C1a
10
5
162487
115
120
2 608 605 429
C1a
10
5
162494
115
180
2 608 605 430
C1a
10
5
162500
115
240
2 608 605 431
C1a
10
5
162517
125
40
2 608 605 438
C1a
10
5
162586
125
60
2 608 605 439
C1a
10
5
162593
125
80
2 608 605 440
C1a
10
5
162609
125
120
2 608 605 441
C1a
10
5
162616
125
180
2 608 605 442
C1a
10
5
162623
125
240
2 608 605 443
C1a
10
5
162630
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
492 | Brušenje i poliranje | Ugaone brusilice
Bosch pribor 11/12
Papirni brusni listovi za ugaone brusilice, Best for Stone
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
Pr
eč
nik
Čičak sistem, bez rupa
Gr
an
ula
cij
a
dis
ka
mm
DIRECT FORCE
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Pogodni za brušenje ekstremno tvrdih materijala kao što su kamen, staklo, pleksiglas,
mermer, lak automobila ili zapečeni lak
Informacije za poručivanje
115
80
2 608 608 151
C0a
50
1
557085
115
120
2 608 608 152
C0a
50
1
557092
115
320
2 608 608 153
C0a
50
1
557108
125
80
2 608 608 154
C0a
50
1
557115
125
120
2 608 608 155
C0a
50
1
557122
Papirni brusni listovi za ugaone brusilice, Best for Stone
Ź Namenjen za brušenje tvrdih materijala kao što su kamen, staklo, pleksiglas, mermer, lak
automobila ili zapečeni lak
Ź Best for Stone u prodaji od februara/marta 2011. godine
DIRECT FORCE
Čičak sistem, bez rupa
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
115
60
2 608 605 496
C1a
10
5
163163
115
80
2 608 605 497
C1a
10
5
163170
115
120
2 608 605 498
C1a
10
5
163187
115
220
2 608 605 499
C1a
10
5
163194
115
320
2 608 605 500
C1a
10
5
163200
125
60
2 608 606 755
C1a
10
5
180207
125
80
2 608 606 756
C1a
10
5
180214
125
120
2 608 606 757
C1a
10
5
180221
125
220
2 608 606 758
C1a
10
5
180238
125
320
2 608 606 759
C1a
10
5
180245
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ugaone brusilice | 493
Bosch pribor 11/12
Pribor za
ugaone brusilice
Potporni tanjir za brusne listove od fibera sa navrtkom
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Pr
eč
nik
mm
Ź Velika otpornost na temperaturu, izvrsna mirnoća rada, otpornost na lomljenje
Informacije za poručivanje
Potporni tanjir
Navoj prirubnice M 10, max. broj obrtaja 15.300 min-1
100
2 608 601 046
C1a
1
1
047265
C1a
1
1
031202
C1a
1
1
016551
C1a
1
1
026444
1 608 601 007
C1a
1
1
026451
2 603 345 018
P0b
1
1
109253
115
125
2 603 345 002
P0b
1
1
029711
180
230
1 603 345 004
P0b
1
1
024266
Potporni tanjir
Navoj prirubnice M 14, max. broj obrtaja 13.300 min-1
115
2 608 601 005
Potporni tanjir
Navoj prirubnice M 14, max. broj obrtaja 12.250 min-1
125
1 608 601 033
Potporni tanjir
Navoj prirubnice M 14, max. broj obrtaja 8.500 min-1
180
1 608 601 006
Potporni tanjir
Navoj prirubnice M 14, max. broj obrtaja 6.650 min-1
230
Okrugla navrtka sa navojem prirubnice M 10
100
Okrugla navrtka sa navojem prirubnice M 14
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
494 | Brušenje i poliranje | Ugaone brusilice
Bosch pribor 11/12
Tanjir sa čičak prihvatom za brusne listove od papira
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Pr
eč
nik
mm
Čičak sistem
Informacije za poručivanje
Tanjir sa čičak-prihvatom
Navoj prirubnice M 14, max. broj obrtaja 13.300 min-1
115
2 608 601 076
C1d
1
1
086585
C1d
1
1
086592
1
262866
Tanjir sa čičak-prihvatom
Navoj prirubnice M 14, max. broj obrtaja 12.250 min-1
125
2 608 601 077
Tanjir sa čičak-prihvatom
max. broj obrtaja 15.300 min-1
Za GWS 14,4 V Professional i papirnate brusne listove sa čičak-sistemom
100
2 608 601 170
C1c
1
Štitnik za ruku za ugaone brusilice
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ź Za sve Bosch ugaone brusilice u kombinaciji sa dodatnom drškom
Ź Štiti kod rada sa gumenim tanjirom
Informacije za poručivanje
Štitnik za ruku u kombinaciji sa dodatnom drškom
1 601 329 013 PC1c
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
1
1
001885
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ugaone brusilice | 495
Bosch pribor 11/12
Pribor za poliranje
za brusilicu za poliranje
Sunđer za poliranje za brusilicu za poliranje
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Ra
dn
ip
reč
nik
mm
Ź Pogodan za voskiranje i ispoliranje istrošenih lakova, kamena, sintetičkih materijala
i obojenih metala, kao i za poliranje do visokog sjaja lagano zaprljanih, izgrebanih ili
predpoliranih površina
Ź Namenjen za poliranje ili voskiranje površina, ravnih ili zaobljenih
Informacije za poručivanje
Sunđer za poliranje sa navojem M 14
Za brusilicu za poliranje GPO 12; GPO 12 E Professional
160
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
1 608 613 013
P0b
1
1
026550
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
496 | Brušenje i poliranje | Ugaone brusilice
Bosch pribor 11/12
Ploča za poliranje od filca za brusilicu za poliranje
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Ra
dn
ip
reč
nik
mm
Ź Namenjen za poliranje kamena, plastike i obojenih metala, kao i za predpoliranje jako
zaprljanih ili izgrebanih ravnih površina
Ź Namenjen za poliranje ili pastom, voskiranje, na ravnim ili krivim površinama
Informacije za poručivanje
Brusna ploča od filca sa navojem M 14
Za brusilicu za poliranje GPO 12; GPO 12 E Professional
180
1 608 612 002
P0b
1
1
026543
Gipke ploče za poliranje za brusilicu za poliranje
Ź Namenjen za poliranje plastike ili obojenih metala, kao i za poliranje do visokog sjaja
malo zaprljanih, izgrebanih ili predpoliranih površina
Ź Za poliranje manjih, ravnim ili zaobljenim površinama
Ź Idealne za uska mesta ili za predmete sa stršećim delovima
Fleksibilna ploča za poliranje
Debljina 20 mm, flanel (glatka tekstilna površina)
Za brusilicu za poliranje GPO 12; GPO 12 E Professional
250
1 608 611 002
P0b
1
1
026529
Fleksibilna ploča za poliranje
Debljina 20 mm, koprivina tkanina (hrapava površina tkanine) za meku primenu, finiš
250
1 608 611 003
P0f
1
1
026536
P0b
1
1
056281
1 603 340 015 PC1c
1
1
016384
1
024280
Prirubnica za fleksibilnu ploču za poliranje
(naručiti odvojeno)
Za brusilicu za poliranje GPO 12; GPO 12 E Professional
-
1 605 703 028
Okrugla navrtka za fleksibilnu polirnu ploču
za zatezanje brusnih ploča sa Ø 115-150 mm
pre datuma proizvodnje 08/90.
Za brusilicu za poliranje GPO 12; GPO 12 E Professional
-
Stezna čivija za zatezanje fleksibilne ploče za poliranje (naručiti odvojeno)
Za brusilicu za poliranje GPO 12; GPO 12 E Professional
-
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
1 603 521 013
P0b
1
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ugaone brusilice | 497
Bosch pribor 11/12
Navlaka od runske vune za brusilicu za poliranje
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Ra
dn
ip
reč
nik
mm
Ź Namenjen za finišnu obradu površina nakon postupka poliranja kao i za uklanjanje
osušenih ostataka sredstva za poliranje
Ź Za suvu primenu na ravnim ili zaobljenim površinama
Ź Za poliranje visokog sjaja i čišćenje sintetičkih materijala, kao i za poliranje kamena
i obojenih metala
Ź Napomena: primena sa sunđerom za poliranje (1 608 613 013) ili pločom za poliranje
od filca (1 608 612 002) ili potpornim tanjirom (1 608 601 006)
Informacije za poručivanje
Navlaka od runske vune
Za brusilicu za poliranje GPO 12; GPO 12 E Professional
180
1 608 610 000
P0f
1
1
026499
Molton ravnajuća ploča za brusilicu za poliranje
Ź Pogodna za poliranje kamena, plastike ili obojenih metala, kao i za poliranje do visokog
sjaja lako zaprljanih, izgrebanih ili predpoliranih površina
Ź Za poliranje ili za voskiranje ravnih ili lako zaobljenih površina
Ź Idealno za obradu velikih površina
Molton ravnajuća ploča sa navojem M 14
meki filc
Za brusilicu za poliranje GP0 12; GPO 12 E Professional
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
125
1 608 611 001
P0b
1
1
026512
175
1 608 611 000
P0b
1
1
026505
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
498 | Brušenje i poliranje | Bušilice
Bosch pribor 11/12
Brusni listovi
za bušilice
Papirni brusni listovi za bušilice, Best for Wood
Ź Za Bosch potporni tanjir 1 609 200 240
Ź Namenjen za brušenje svih vrsta drveta, iverice i građevinskih ploča, čak i za metal
Ź Odličan vek trajanja i najbolji odnos cene i kvaliteta
Ź Best for Wood u prodaji od februara/marta 2011. godine
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Pr
eč
nik
Gr
an
ula
cij
a
dis
ka
m
m
Zatezan
Informacije za poručivanje
125
40
60
80
120
180
1 609 200 165
C1c
10
5
004084
125
40
1 609 200 160
C1c
5
5
004039
125
60
1 609 200 161
C1c
5
5
004046
125
80
1 609 200 162
C1c
5
5
004053
125
120
1 609 200 163
C1c
5
5
004060
125
180
1 609 200 164
C1c
5
5
004077
Papirni brusni listovi za bušilice, Best for Wood
Ź Za Bosch potporni tanjir 1 609 200 154
Ź Namenjen za brušenje svih vrsta drveta, iverice i građevinskih ploča, čak i za metal
Ź Odličan vek trajanja i najbolji odnos cene i kvaliteta
Ź Best for Wood u prodaji od februara/marta 2011. godine
DIRECT FORCE
Čičak sistem, bez rupa
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
125
40
1 609 200 155
C1c
5
5
003988
125
60
1 609 200 156
C1c
5
5
003995
125
120
1 609 200 157
C1c
5
5
004008
125
2x40
4x80
4x120
1 609 200 158
C1c
10
5
004015
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Bušilice | 499
Bosch pribor 11/12
Papirni brusni listovi za bušilice, Best for Wood
Ź Za Bosch potporni tanjir 1 609 200 154
Ź Namenjen za brušenje svih vrsta drveta, iverice i građevinskih ploča, čak i za metal
Ź Odličan vek trajanja i najbolji odnos cene i kvaliteta
Ź Best for Wood u prodaji od februara/marta 2011. godine
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Pr
eč
nik
dis
ka
mm
Čičak sistem, bez rupa
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
DIRECT FORCE
Informacije za poručivanje
125
40
2 608 605 438
C1a
10
5
162586
125
60
2 608 605 439
C1a
10
5
162593
125
80
2 608 605 440
C1a
10
5
162609
125
120
2 608 605 441
C1a
10
5
162616
125
180
2 608 605 442
C1a
10
5
162623
125
240
2 608 605 443
C1a
10
5
162630
Papirni brusni listovi za bušilice, Best for Wood
Ź Za Bosch potporni tanjir 1 609 200 154
Ź Namenjen za brušenje svih vrsta drveta, iverice i građevinskih ploča, čak i za metal
Ź Odličan vek trajanja i najbolji odnos cene i kvaliteta
DIRECT FORCE
Čičak sistem, bez rupa
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
125
40
2 608 607 946
C0a
50
1
551076
125
60
2 608 607 947
C0a
50
1
551083
125
80
2 608 607 948
C0a
50
1
551090
125
120
2 608 607 949
C0a
50
1
551106
125
180
2 608 607 950
C0a
50
1
551113
125
240
2 608 607 951
C0a
50
1
551120
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
500 | Brušenje i poliranje | Bušilice
Bosch pribor 11/12
Papirni brusni listovi za bušilice, Best for Stone
Ź Za Bosch potporni tanjir 1 609 200 154
Ź Pogodni za brušenje ekstremno tvrdih materijala kao što su kamen, staklo, pleksiglas,
mermer, lak automobila ili zapečeni lak
DIRECT FORCE
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Pr
eč
nik
dis
ka
mm
Čičak sistem, bez rupa
Informacije za poručivanje
125
80
2 608 608 154
C0a
50
1
557115
125
120
2 608 608 155
C0a
50
1
557122
Papirni brusni listovi za bušilice, Best for Stone
Ź Za Bosch potporni tanjir 1 609 200 154
Ź Namenjen za brušenje tvrdih materijala kao što su kamen, staklo, pleksiglas, mermer, lak
automobila ili zapečeni lak
Ź Best for Stone u prodaji od februara/marta 2011. godine
DIRECT FORCE
Čičak sistem, bez rupa
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
125
60
2 608 606 755
C1a
10
5
180207
125
80
2 608 606 756
C1a
10
5
180214
125
120
2 608 606 757
C1a
10
5
180221
125
220
2 608 606 758
C1a
10
5
180238
125
320
2 608 606 759
C1a
10
5
180245
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Bušilice | 501
Bosch pribor 11/12
Karakteristike proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Pr
eč
Pr
eč
nik
nik
Ka
tal
oš
ki
pr
mm
ihv
ata
mm
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Potporni tanjir sa ravnim prihvatom za bušilice
Informacije za poručivanje
Potporni tanjir za brusna sredstva Ø 125 mm za stezanje sa šrafom/pločom
125
Čičak sistem
1 609 200 240
8
C1c
1
1
004435
1
1
003971
Tanjir sa čičkom za brusna sredstva Ø 125 mm sa čičak sistemom
125
1 609 200 154
8
C1c
Karakteristike proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Ra
dn
ip
reč
nik
br
oj
mm
Pribor za poliranje za bušilice
Informacije za poručivanje
Sunđer za poliranje
Penasti materijal sa gumenim tanjirom
125
1 609 200 250
C1d
1
5
004480
C1c
1
5
004466
Navlaka za poliranje
Primena sa sunđerom za poliranje i gumenim tanjirom
125
1 609 200 245
8-delni set za poliranje S 24
Potporni tanjir, sunđer za poliranje, kapa za poliranje, brusni papir (korund/papir)
-
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
0 603 004 101
C1a
8
1
000185
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
502 | Brušenje i poliranje | Ravne brusilice
Bosch pribor 11/12
Brusni prstenovi
za ravne brusilice
Ź Svestrano primenjivi brusni prstenovi su
idealni za precizno brušenje
Ź Kvalitet: Best for Metal, veoma otporne na
paranje i sa izvrsnom efikasnošću skidanja
materijala
Ź Na raspolaganju u svim uobičajenim dimenzijama
Kod skidanja oštrih ivica brusni prstenovi nude najbolju uslugu
Brusne čaure za ravne brusilice, Best for Metal
Karakteristike proizvoda
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Ka
tal
oš
ki
Gr
an
ula
cij
a
Di
me
nz
ija
mm
Ź Pogodne za brušenje plemenitog čelika, gvožđa, livenog gvožđa, čeličnog lima
Ź Cirkon-korund brusno sredstvo visoke tehnologije za veliku efikasnost skidanja materijala
Ź Pamučna tkanina (tip XY) vezana potpuno veštačkom smolom
Informacije za poručivanje
Ø15 x B30
36
2 608 606 863
C0a
50
1
181280
Ø15 x B30
60
2 608 606 864
C0a
50
1
181297
Ø15 x B30
80
2 608 606 865
C0a
50
1
181303
Ø15 x B30
120
2 608 606 866
C0a
50
1
181310
Ø30 x B20
36
2 608 606 867
C0a
50
1
181327
Ø30 x B20
60
2 608 606 868
C0a
50
1
181334
Ø30 x B20
80
2 608 606 869
C0a
50
1
181341
Ø30 x B20
120
2 608 606 870
C0a
50
1
181358
Ø30 x B30
36
2 608 606 871
C0a
50
1
181365
Ø30 x B30
60
2 608 606 872
C0a
50
1
181372
Ø30 x B30
80
2 608 606 873
C0a
50
1
181389
Ø30 x B30
120
2 608 606 874
C0a
50
1
181396
Ø45 x B30
36
2 608 606 875
C0a
50
1
181402
Ø45 x B30
60
2 608 606 876
C0a
50
1
181419
Ø45 x B30
80
2 608 606 877
C0a
50
1
181426
Ø45 x B30
120
2 608 606 878
C0a
50
1
181433
Ø60 x B30
36
2 608 606 879
C0a
30
1
181440
Ø60 x B30
60
2 608 606 880
C0a
30
1
181457
Ø60 x B30
80
2 608 606 881
C0a
30
1
181464
Ø60 x B30
120
2 608 606 882
C0a
30
1
181471
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Brušenje i poliranje | Ravne brusilice | 503
Bosch pribor 11/12
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
pa
ko
Je
va
d
nja
pr inic
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
Br
oj
ob
rta
ja
,
ata
ihv
pr
Pr
eč
nik
mm
ina
Šir
Karakteristike proizvoda
Ka
tal
oš
ki
mm
m
tm
va
rih
,p
nik
Pr
eč
ma
ks
.m
in-1
Prihvat za brusne prstenove
Informacije za poručivanje
15
30
6
36.000
2 608 620 034
P1c
1
1
192781
30
20
6
19.100
2 608 620 035
P1c
1
1
192798
30
30
6
19.100
2 608 620 036
P1c
1
1
192804
45
30
6
12.700
2 608 620 037
P1c
1
1
192811
60
30
6
9.500
2 608 620 038
P1c
1
1
192828
Lamelni brus – korund
Karakteristike proizvoda
Jedinica pakovanja za prodaju
(broj komada u jednom pakovanju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
pa
ko
Je
va
din
nja
pr
i
c
od a p
aju ak
ov
Je
an
d
ja
za
do inic
sta a p
vu ako
¹
va
nja
za
br
oj
Ka
tal
oš
ki
Du
žin
am
m
mm
nik
Pr
eč
Gr
an
ula
cij
a
St
ez
na
pr
ihv
at
mm
Ź Pogodan za univerzalnu primenu kod drveta, metala, boje, plastike
Ź Za bušilice i sve čeone brusilice sa steznim čeljustima
Ź Za obradu površina, za obaranje ivica, skidanje oštre ivice, strukturisanje
Ź Oblik: cilindrični
Informacije za poručivanje
6
60
50
20
1 609 200 287
C1d
1
1
6
120
50
20
1 609 200 288
C1d
1
1
004589
6
60
60
40
2 609 200 183
C1d
1
1
076791
6
120
60
40
2 609 200 185
C1d
1
1
076807
004572
¹ Jedinica pakovanja za dostavu. Jedinica pakovanja za dostavu sastoji se od određenog broja pakovanja.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakovanja za dostavu.
Download

Brušenje i poliranje