R–SI–R
R–SI/cII
Refractoriness / Žárovzdornost (min.)
1630 °C
1630 °C
1630 °C
1670 °C
1710 °C
1710 °C
1710 °C
Al2O3 content / Obsah Al2O3 (min.)
30 %
30 %
30 %
37 %
38 %
38 %
35 %
Fe2O3 content / Obsah Fe2O3 (max.)
1,8 %
1,8 %
1,4 %
2,6 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
Apparent porosity / Zdánlivá pórovitost
28 %
28 %
27 %
25 %
24 %
28 %
23 %
1850 kg/m3
1800 kg/m3
1900 kg/m3
2000 kg/m3
2000 kg/m3
1900 kg/m3
2000 kg/m3
Compression strength / Pevnost v tlaku (min.)
15 MPa
10 MPa
15 MPa
21 MPa
22 MPa
20 MPa
25 MPa
Service temperature / Teplota použití (max.)
Resistance to thermal shocks (min.)
Odolnost proti náhlým změnám teploty (min.)
1100 °C
1100 °C
1100 °C
-
-
-
-
25 cycles
25 cyklů
25 cycles
25 cyklů
25 cycles
25 cyklů
-
-
-
-
Designation
Označení
Brick
Cihla
C 25
C 30
P2
P3
P4
P5
T 25
T 37
K6
K 10
K 16
K 26
Wad
Plátek
Plate
Plotna
Wedge
Klín
Arch
Záklenek
Cornerblock
Rohová tvarovka
Dimensions (mm)
Weight (kg)
Rozměry (mm)
a
b
c
d
r Hmotnost (kg)
250 123 65
4
300 148 65
6
250 123 20
1,2
250 123 30
1,8
250 123 40
2,5
250 123 50
3,1
500 250 65
16,3
500 375 65
24,4
68
62 250 123 1310
70
60 250 123 760
73
57 250 123 450
78
52 250 123 250
Z 12
KRB 6
KRB 7
250
120
123
250
123
-
65
65
123
123
-
-
3,6
1,5
Plates (mm)
Plátky (mm)
260x125x30
268x135x20
290x170x20
300x150x20
300x150x30
300x150x40
300x200x15
300x200x20
300x200x30
300x200x40
R-SI/cII
R-SI/cII
R-SII
R-SII
R-SII
R-SII
R-SII
R-SI-R
Přímý díl
Straight block
Přímý díl
4,8
R-SKA
TOP 1/200
9,6
R-SI
a
b
Straight block
Přímý díl
Typ
Název
Elbow
without
cleaning
aperture
Elbow left
cleaning
aperture
TOP 1/300
14,4
2,7
R-SKA
Typ
Název
Typ
Název
TOP 3/150 V
Záklopová
deska
17,5
R-SKA
TOP 9 P
17,5
R-SKA
TOP 9 LO
16,1
R-SKA
TOP 9 PO
16,1
R-SKA
TOP 10
11
R-SKA
TOP 11
27
R-SKA
TOP 12
27
R-SKA
Cover slab
Záklopová
deska
Tongue and
groove block
Zámková
tvarovka
TOP 3/300
4,7
R-SKA
Cover slab
Záklopová
deska
Cornerblock
Koutová
tvarovka
TOP 4
5,3
R-SKA
Cover slab
Záklopová
deska
Cornerblock
Rohová
tvarovka
TOP 5
4,4
R-SKA
Fire chamber
orifice block
TOP 2
30
R-SKA
Socket
Podnožka
Zaúsťovací díl
topeniště
TOP 6
2,0
R-SKA
R-SKA
R1
20
Elbow
TOP 2 L
29,5
R-SKA
Koleno čistící
otvor zleva
Bio stone
Biokámen
Elbow
right cleaning
aperture
Cornerblock
Koleno
TOP 7
4,7
R-SKA
R-SKA
R-SI
Bílý šamot v jakosti R-SKA, R-SKA/cII a R-SKA-R je díky svým
vlastnostem vhodný především pro vyzdívky krbů a kamen.
Díky velké variabilitě tvarů a snadné opracovatelnosti materiálu jej lze použít také při konstrukci různých tvarů topenišť. Tvarovky v jakosti R-SKA-D jsou vytvářeny lisováním z polosuché
hmoty. Předností je jejich vyšší rozměrová přesnost a rovnost.
Quality
Jakost
R-SKA
R-SKA
R-SKA
R-SKA
R-SKA
R-SKA
R-SKA
R-SKA
R-SKA
R-SKA
TOP 1/100
Ve spolupráci s přední českou kamnářskou firmou byl vyvinut nový
tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny
z certifikovaného materiálu pro kamnářské použití v kvalitě
R-SKA. Slouží především ke stavbě tahových kanálů v kachlových nebo zděných akumulačních kamnech. Jsou náhradou
za velmi pracný systém výstavby těchto kanálů z jednotlivých
ploten a hlavně zvyšují účinnost takových kamen. Při autorizovaném měření byla naměřena účinnost tohoto systému
85%. Nejlepších parametrů se dosahuje, pokud se tento systém napojí na biotopeniště nebo bezroštové topeniště. Systém
je možné napojit i na různé kamnové vložky.
Koleno bez
čistícího
otvoru
Jakostní skupina bílý šamot
Properties of the white fireclay of R-SKA, R-SKA/cII and R-SKA-R quality
predetermine the material in particular for linings of fireplaces and stoves.
Thanks to a wide variability of shapes and easy workability the material can
also be used for construction of furnaces of miscellaneous shapes. Blocks
of R-SKA-D quality are manufactured by pressing from a semi-dry mass.
They feature improved dimensional accuracy and product smoothness.
Quality
Weight (kg)
Jakost
Hmotnost (kg)
R-SKA
1,7
R-SKA
1,6
R-SKA
1,7
R-SKA
1,2
R-SKA
1,8
R-SKA
2,3
R-SKA
2,9
R-SKA, R-SKA/cII
3,7
R-SKA
1,4
R-SKA
0,7
Straight block
R-SII
White fireclay quality group
Plates (mm)
Plátky (mm)
220x200x20
230x115x30
250x120x30
250x123x20
250x123x30
250x123x40
250x123x50
250x123x64
250x200x15
250x70x20
Quality
Jakost
c
Typ
Název
Tvarovky v jakostech R-SI, R-SII, R-SI-R a R-SI/cII jsou díky
vysoké žárovzdornosti a vyšší pevnosti v tlaku vhodné zejména pro vyzdívky kotlů a kamen, stavbu venkovních krbů, udíren
a grilů. Tvarovky je možno použít také jako stavební materiál
a estetický doplněk ke krbům a jiným konstrukcím.
Quality
Jakost
Jakostní skupina běžný šamot (červený)
Weight (kg)
Hmotnost
(kg)
Standard fireclay (red) quality group
Thanks to high refractoriness and higher compression strength the
blocks of R-SI, R-SII, R-SI-R and R-SI/cII quality are suitable particularly
for linings of boilers and stoves, construction of outdoor fireplaces,
smoking rooms and grills. The blocks can also be used as the building
material and aesthetic outfit for fireplaces and other structures.
Zámková
tvarovka
TOP 9 L
Cover slab
KTS – Komínový tahový systém
In cooperation with leading Czech stove builder company has been
developed new chimney flue system. All blocks of this system
are made from certified materials of R-SKA quality for use in
a stove building. Is primarily used for building draft channels in
tiled heat accumulation stoves. They are a substitute for laborious
construction of the system of channels from individual plates and
especially increase the efficiency of stoves. During an authorized
measuring was measured 85% efficiency of this system. The
best parameters are achieved when the system connects to the
biocombustion chamber or grate-less chamber. The system can be
connected to different stove inserts.
Designation
Označení
Bulk density / Objemová hmotnost (min.)
KTS – Chimney flue system
Tongue and
groove block
R-SKA
Quality
Jakost
R–SI
2,4
Weight (kg)
Hmotnost
(kg)
R–SII
TOP 3/150
Designation
Označení
R–SKA–D
Zámková
tvarovka
Quality
Jakost
R–SKA–R
Tongue and
groove block
Speciální tvarový sortiment
Weight (kg)
Hmotnost
(kg)
R–SKA
Special block range
Designation
Označení
Feature / Vlastnosti
Plates (mm)
Quality
Weight (kg)
Plates (mm)
Quality
Weight (kg)
Plátky (mm)
Jakost
Hmotnost (kg)
Plátky (mm)
Jakost
Hmotnost (kg)
430x200x20
R-SKA
3,3
500x300x20
R-SKA
5,7
430x200x25
R-SKA
4,1
500x300x30
R-SKA
8,6
430x200x30
R-SKA
4,9
500x300x40
R-SKA
11,4
430x200x40
R-SKA
6,5
500x300x50
R-SKA
14,3
500x200x20
R-SKA
3,8
600x200x30
R-SKA
6,8
500x200x30
R-SKA
5,7
600x200x50
R-SKA
11,4
500x200x40
R-SKA
8,0
600x300x30
R-SKA
10,3
500x200x60
R-SKA
11,4
600x300x40
R-SKA
13,7
500x250x20
R-SKA
4,9
600x300x50
R-SKA
17,1
500x250x30
R-SKA
7,1
600x400x50 R-SKA, R-SKA-D
22,8, 24
500x250x40
R-SKA
9,5
600x400x60
R-SKA
27,4
500x250x60
R-SKA
15,0
600x500x50
R-SKA
28,5
More blocks of R-SKA-D quality up to size 600x400x30, 600x400x40, 600x400x50 are available on request.
Další plátky v jakosti R-SKA-D až do velikosti 600x400x30, 600x400x40, 600x400x50 jsou dostupné na vyžádání.
Quality
Jakost
Jakosti:
• normalizované tvarovky v jakosti R-SI a R-SI/cII
• tažené plátky a tvarovky v jakosti R-SII
• tažené a lisované plátky v jakosti R-SKA
• speciální ručně formované tvarovky a plotny v jakostech R-SI-R a R-SKA-R
• lisované tvarovky vyráběné z polosuché hmoty v jakosti R-SKA-D
Typ
Název
Qualities:
• standardized blocks of RS-I and R-SI/cII quality
• drawn plates and blocks of R-SII quality
• drawn and pressed plates and blocks of R-SKA quality
• special hand-formed blocks and plates of R-SI-R and R-SKA-R quality
• pressed blocks of R-SKA-D quality manufactured from a semi-dry mass
Quality
Weight (kg)
Jakost
Hmotnost (kg)
R-SKA
3,3
R-SKA
3,8
R-SKA
4,6
R-SKA
6,1
R-SKA
5,3
R-SKA
7,6
R-SKA-D
6,1
R-SKA
4,6
R-SKA
5,7
R-SKA, R-SKA-D
6,8, 7,2
R-SKA, R-SKA-D
9,1, 9,6
R-SKA, R-SKA-D
11,4, 12
R-SKA
2,5
Weight (kg)
Hmotnost
(kg)
The refractory fireclay blocks are used as structural and nonstructural linings of Žárovzdorné šamotové tvarovky se používají jako konstrukční i nekonstrukční
fireplaces, boilers and stoves. They are manufactured in more quality groups for vyzdívky krbů, kotlů a kamen. Vyrábí se v několika jakostních skupinách pro
different applications.
různá použití.
Plates (mm)
Plátky (mm)
400x200x20
400x200x25
400x200x30
400x200x40
400x220x30
400x250x40
400x255x30
400x300x20
400x300x25
400x300x30
400x300x40
400x300x50
430x200x15
Designation
Označení
FIRECLAY REFRACTORY BLOCKS
ŽÁROVZDORNÉ ŠAMOTOVÉ TVAROVKY
Weight (kg)
Hmotnost (kg)
1,95
1,4
1,9
1,7
2,6
3,4
1,7
2,3
3,65
4,6
Plates (mm)
Plátky (mm)
320x100x80
320x150x50
325x200x20
340x200x20
340x200x30
340x200x40
350x140x15
400x110x30
400x175x30
400x200x15
Quality
Jakost
R-SKA
R-SKA
R-SKA
R-SKA
R-SKA
R-SKA
R-SKA
R-SKA
R-SKA
R-SKA
Weight (kg)
Hmotnost (kg)
4,95
4,6
2,5
2,6
3,9
5,2
1,5
2,5
4,2
2,3
Orifice block
Zaúsťovací díl
TOP 1 Z
3
R-SKA
TOP 2 P
29,5
R-SKA
Koleno čistící
otvor zprava
Rohová
tvarovka
Elbow
TOP 8
3,6
R-SKA
Koleno
Chimney flue system
Komínový tahový systém
Draft
channels
orifice block TOP 1/300 T
Zaúsťovací díl
tahů
14,5
R-SKA
Draft
channels
orifice block TOP 1/400 T
Zaúsťovací díl
tahů
19
R-SKA
Elbow
rear cleaning
aperture
TOP 2 Z
29
R-SKA
TOP 2 U
0,8
R-SKA
Biocombustion chamber
Biotopeniště
Koleno čistící
otvor zezadu
Seal
Uzávěr
Grate-less chamber
Bezroštové topeniště
REFRACTORY MORTARS
ŽÁROVZDORNÉ MALTY
Fireclay Mortar MSG-1 is the mix of the refractory opening material and binder
specified for binding of mechanically les loaded refractory ceramic materials, at
the working temperatures of 1000–1400°C. It is mixed with water and/or low
water glass amount, preferably one day before its use.
Šamotová malta MSG-1 je směs žárovzdorného ostřiva a pojiva, určená pro
spojování mechanicky méně namáhaných žárovzdorných keramických materiálů, při pracovních teplotách 1000–1400°C. Rozdělává se s vodou, případně
malým množstvím vodního skla, nejlépe den před použitím.
Binding Mortar KAMPLAST is the refractory mix of aluminosilicate opening
materials with silicate binding agents and other special admixtures. The mortar
is characterized by high heat resistance, extreme adhesion to the base/template
and by relatively quick setting and hardening under the normal temperature.
Mortar is used as the coverage layer for construction of tiled stoves, fireplaces
and the structures subject to high temperatures. It serves for fixing the tiles
and fireclay blocks in the coating and plastering systems, for repairs of coarse
surfaces as well as for protection of noble stones from heat. It is also used as the
pointing and coating/plastering material. It is suitable for the temperatures up to
1200°C. It is supplied in dry state and mixed with water before use.
Spojovací malta KAMPLAST je žárovzdorná směs hlinitokřemičitých ostřiv se
silikátovým pojivem a dalšími speciálními přísadami. Malta se vyznačuje velkou
tepelnou odolností, extrémní přilnavostí k podkladu a poměrně rychlým tuhnutím
a tvrdnutím již za běžné teploty. Používá se jako obkladová nahazovací malta
při stavbě kachlových kamen, krbů a staveb, které jsou vystaveny vysoké teplotě. Slouží k upevňování kachlí a šamotových tvarovek v omítacích systémech,
k opravám hrubých nerovností povrchu, a také na ochranu ušlechtilých kamenů
před žárem. Používá se také jako spárovací a omítková hmota. Je vhodná pro
teploty do 1200°C. Je dodávána v suchém stavu a před použitím se rozmíchává
s vodou.
Feature / Vlastnosti
Refractoriness / Žárovzdornost (min.)
Al2O3 content / Obsah Al2O3 (min.)
Fe2O3 content / Obsah Fe2O3 (max.)
SiO2 content / Obsah SiO2 (max.)
CaO content / Obsah CaO (max.)
Grain size / Zrnitost
Binding power after drying / Pojivová schopnost po vysušení
Binding power after fyring / Pojivová schopnost po výpalu
Water consumption per 100 kg of dry mix / Spotřeba vody na 100 kg suché směsi
OMMIX is a special mineral decorative plastering mix, used as the coating surface finish for the structures under heat load, e.g. stoves and fireplaces. It is
characterized by excellent binding power, strength and by a stable bright white
colour. It is suitable for creation of thin as well as thick layers.
MSG-1
1700 °C
35 %
2,5 %
0-2 mm
40 N
200 N
20 l
KAMPLAST
1350 °C
25 %
2%
50 %
15 %
0-1,5 mm
420 N
800 N
25 l
OMMIX je speciální minerální dekorativní omítková směs, používá se jako poslední povrchová úprava u konstrukcí, které jsou tepelně namáhány, např. kamna a krby. Vyznačuje se výbornými vaznými vlastnostmi, pevností a stálou, jasně
bílou barvou. Je vhodná pro vytváření tenkých i silných vrstev.
Feature / Vlastnosti
Grain size / Zrnitost
Water consumption per 100 kg of dry mix / Spotřeba vody na 100 kg suché směsi
Mix consuption for maintaining the 4 mm thickness / Spotřeba směsi při dodržení tloušťky 4 mm
Tensile bending strength / Pevnost v tahu za ohybu
Adhesive power to the base / Přídržnost k podkladu
Classification temperature / Klasifikační teplota
OMMIX 0-1
0-1 mm
24 l
6,5 kg/m3
1 MPa
0,2 MPa
120 °C
OMMIX 0-2
0-2 mm
24 l
6,5 kg/m3
1 MPa
0,2 MPa
120 °C
STOVE CEMENTS
KAMNÁŘSKÉ TMELY
Refractory Cement REGNALIT 1350 is the refractory mix of aluminosilicate
opening materials with chemical and ceramic binding agent. The refractory
cement is suitable for universal applications for the temperatures up to 1350°C.
The cements are supplied in the paste-like state enabling immediate use.
They harden quickly in the air thanks to which a high bond strength is reached
immediately after drying, even under
Refractory Cement BIOPLAST is the refractory mix of aluminosilicate opening
materials and chemical binding agents, suitable for universal applications for the
temperatures up to 1 250°C. The cement is supplied in dry state and is mixed
by warm water before use. The cement is characterized by high strength and
adhesive power to the base which is reached immediately after drying under
normal temperatures. Bioplast is used for thin-layer walling of tiled stoves,
fireplaces and the structures subject to high temperatures. The cement contains
the additives enabling to extend theworkability time up to several days.
Žárovzdorný tmel REGNALIT 1350 je žárovzdorná směs hlinitokřemičitých
ostřiv s chemickým a keramickým pojivem. Žárovzdorný tmel je určen pro
univerzální použití do teplot 1350°C. Tmely jsou dodávány v pastovitém stavu
umožňujícím okamžité použití. Na vzduchu rychle zatuhnou a tím je dosaženo
vysoké pevnosti spoje ihned po vysušení i za běžné teploty.
Žárovzdorný tmel BIOPLAST je žárovzdorná směs hlinitokřemičitých ostřiv
a chemických pojiv, určená pro univerzální použití do teplot 1250°C. Je dodáván
v suchém stavu a před použitím se rozmíchává teplou vodou. Tmel se vyznačuje
vysokou pevností a přilnavostí k podkladu, které je dosaženo již po vysušení za
běžné teploty. Bioplast se používá na tenkovrstvé zdění kachlových kamen, krbů
a staveb, které jsou vystaveny vysoké teplotě. Tmel obsahuje aditiva umožňující
prodloužit dobu zpracovatelnosti až na několik dní.
Feature / Vlastnosti
Refractoriness / Žárovzdornost (min.)
Al2O3 content / Obsah Al2O3 (min.)
Fe2O3 content / Obsah Fe2O3 (max.)
SiO2 content / Obsah SiO2 (max.)
Grain size / Zrnitost
Binding power after drying / Pojivová schopnost po vysušení
Binding power after fyring / Pojivová schopnost po výpalu
Water consumption per 100 kg of dry mix / Spotřeba vody na 100 kg suché směsi
REGNALIT 1350
1600 °C
32 %
2%
48 %
0-0,25 mm
1130 N
1460 N
-
BIOPLAST
1410 °C
28 %
1%
60 %
0-0,25 mm
1856 N
2732 N
32 l
REFRACTORY PRODUCTS FOR CONSTRUCTION
OF FIREPLACES AND STOVES
ŽÁROVZDORNÉ PRODUKTY PRO STAVBU
KRBŮ A KAMEN
PLANT 01 MKZ FIRECLAY FACTORY
ZÁVOD 01 MKZ ŠAMOTKA
Download

fireclay refractory blocks žárovzdorné šamotové tvarovky