KEGA - záverečná správa
Komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a
diverzifikáciu vysokoškolského štúdia
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie" do študijného programu
Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU Trnava
Implementation of the subject " Corporate
Social Responsibility Entrepreneurship" into
the study programme Industrial management
in the second degree at MTF STU Trnava
Projekt č. 037STU-4/2012
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
2014
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
Vedúci projektu
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Vek: 64
Kontaktné údaje
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta; Trnava
Telefónne číslo: 0903/470002
E-mailová adresa: [email protected]
Základné informácie
Začiatok riešenia projektu: 2012
Ukončenie riešenia projektu: 2014
Komisia č.: Komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia
Názov projektu (slovenský): Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné
podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU Trnava
Názov projektu (anglický): Implementation of the subject " Corporate Social Responsibility
Entrepreneurship" into the study programme Industrial management in the second degree at MTF
STU Trnava
Číselný kód a názov podskupiny odborov VaT: 50900 Ostatné odbory spoločenských vied
Splnenie cieľov a výsledky projektu
Plán cieľov podľa podanej žiadosti o dotáciu na projekt KEGA
Hlavný cieľ projektu:
Zaradenie predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného
plánu študentov inžinierskeho štúdia v študijnom programe Priemyselné manažérstvo na
Materiálovotechnologickej fakulte STU Trnava.
Čiastkové ciele:
1. Spracovať analýzu dostupných informačných zdrojov z problematiky vzdelávania a výchovy
v oblasti udržateľného rozvoja a spoločensky zodpovedného podnikania.
Výstup:
•
Závery z dotazníkového prieskumu
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
2/67
2. Navrhnúť kurikulum predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie“.
Výstup:
•
Kurikulum predmetu pre novovytvorený predmet „Udržateľné spoločensky zodpovedné
podnikanie“
3. Napísať učebný text pre výučbu predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie“.
Výstup:
•
Učebný text „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie“
4.
Experimentálne overiť kvalitu výučby predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné
podnikanie“.
Výstup:
•
Dotazník na zistenie kvality výučby predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné
podnikanie“
5. Na základe výsledkov experimentu optimalizovať kurikulum predmetu „Udržateľné
spoločensky zodpovedné podnikanie“ ako aj príslušný učebný text.
Výstup:
•
•
Kurikulum predmetu optimalizované pre novovytvorený predmet „Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie“
Učebný text optimalizovaný pre novovytvorený predmet „Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie“
Zhodnotenie splnenia/zrealizovania plánovaných cieľov podľa žiadosti o dotáciu
Všetky plánované ciele projektu za hodnotené obdobie boli splnené a v mnohom
prekročené.
Prvým z čiastkových cieľov bolo spracovať analýzu dostupných informačných zdrojov z
problematiky vzdelávania a výchovy v oblasti udržateľného rozvoja a spoločensky zodpovedného
podnikania a pre jeho naplnenie sme od novembra 2012 zrealizovali postupne 5 dotazníkových
prieskumov:
1.
Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie č. 1 – v podnikovej praxi –
(https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dGpGQ1EtQk1ld1ltM2xfa0VucTVPRkE6MQ);
2. Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie č. 2 – vo výskume a výučbe na univerzitách
a vysokých školách –
(https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dC0yUER3cHpXbmQ5bG8yUndKYVVyaHc6MQ#gid=0);
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
3/67
3.
Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie č. 3 – medzi študentmi
Materiálovotechnologickej fakulty STU Trnava –
(https://docs.google.com/forms/d/1CVLIsj4d7m5Mk-Z9M4-5ngq0EbPFZiUd4aJUpbvh3_Y/
viewform);
4.
Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie č. 4 – v podnikovej praxi –
(https://docs.google.com/forms/d/1Oc4OK_QVIRvePoN5Jxj1fRETTalsR_CFJQ2ZWsqu48E/
viewform);
5. Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie č. 5 - medzi študentmi predmetu Strategický
manažment v akademickom roku ZS 2013/2014 –
(https://docs.google.com/forms/d/1SnSWvG0LPdl9ASUaPxFfZk1ldnQTUnqWs_P8shxaQg4/
viewform),
ktorých výsledky sme priebežne publikovali, napr.:
a)
http://www.vusem.sk/public/userfiles/files/VP20131b.pdf;
b)
http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/26-2013/pdf/064-070.pdf;
c)
http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/26-2013/pdf/071-075.pdf;
d)
http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=3903;
e)
http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=3635;
f)
http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=3456;
g)
http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=3132;
h)
http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=2941;
i)
http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=2579;
j)
http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=2734;
k)
http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=2274;
l)
http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=2112;
m) http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=1999 atd.
Ad1) Dotazníkový prieskum v podnikovej praxi
Účelom 1. dotazníkového prieskumu bolo získanie a verifikácia doterajších poznatkov
z oblastí: udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie, manažérstvo rizík, zainteresované
subjekty/strany (stakeholderi), viackriteriálna optimalizácia, udržateľný marketing, stratégia
udržateľného rozvoja a udržateľnej konkurencieschopnosti na základe tvorby konceptu zdieľaných
hodnôt a externalizácia nákladov. Z celkovej vzorky 306 respondentov vyplnilo dotazník 76
predstaviteľov slovenských priemyselných podnikoch, čo predstavuje návratnosť cca 24,9%.
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
4/67
Skoro 40% respondentov uviedlo, že ich podnik vykonáva aktivity v prospech UR, stratégiu
založenú na princípoch UR má 16 podnikov (20%) a na princípoch SZP
17 podnikov (22%). Koncept SZP v praxi uplatňuje viac ako polovica respondentov (53%),
pričom medzi hlavné dôvody ich záujmu o SZP patrí predovšetkým stotožnenie sa s filozofiou SZP/
USZP a snaha o UR, zvyšovanie konkurencieschopnosti, či iné bližšie nešpecifikované dôvody.
Podniky, ktoré sa SZP nevenujú (43%) uviedli hlavne tieto dôvody: nedostatok informácií o zavádzaní
SZP konceptu do podnikania, chýbajúci profesionáli v oblasti zavádzania SZP a nedostatok
finančných prostriedkov.
Dotazník je on-line uvedený na stránke: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dGpGQ1EtQk1ld1ltM2xfa0VucTVPRkE6MQ.
Ad 2) Dotazníkový prieskum na slovenských univerzitách a vysokých školách
Hlavným cieľom tohto prieskumu bolo zistiť aktuálny stav vnímania konceptu a praktík SZP
a UR v oblasti výskumu a výučby na vysokých školách a univerzitách na Slovensku. Dotazník je
uvedený on-line na:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dC0yUER3cHpXbmQ5bG8yUndKYVVyaHc6MQ.
Problematika udržateľného rozvoja (UR), udržateľného rozvoja podnikania (URP), spoločensky
zodpovedného podnikania (SZP) sa vyučuje na 9 fakultách/inštitútoch (35%), nevyučuje sa na
17 fakultách/inštitútoch (65%). Ako témy prioritne označené v procese výučby boli vybrané
respondentmi: udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie, podpora vzdelávania, boj proti
korupcii, spoločensky zodpovedné správanie sa štátu.
Podľa výsledkov uskutočneného prieskumu fakulty/inštitúty vyučujúce problematiku UR, URP
alebo SZP sa zaoberajú problematikou UR, URP a SZP prevažne v rámci prednášaných povinných
predmetov, pričom v budúcnosti sa väčšina daných respondentov plánuje zamerať na oblasti UR, URP
a SZP výrazne viac a strategicky. Fakulty/inštitúty nevyučujúce problematiku UR, URP alebo SZP
ako dôvod uviedli najmä skutočnosť, že túto oblasť nepovažujú za prioritu vo výučbe na danej fakulte/
inštitúte
Ako podporný nástroj pre ďalší rozvoj procesu výučby v oblastiach UR, URP a SZP ako
aj angažovanosť fakúlt/inštitútov označili respondenti predovšetkým potrebu vytvoriť efektívnu
národnú stratégiu UR a SZP podporovanú štátom a väčšiu angažovanosť podnikov pri využití princípu
ťahu. Za vhodné prostriedky pre umiestnenie/propagovanie relevantných informácií k príslušnej
problematike UR, URP a SZP považujú fakulty/inštitúty hlavne web stránky na úrovni EÚ,
príslušných orgánov danej krajiny a podnikov, ďalšie masmédiá (televízia, rozhlas) na úrovni danej
krajiny, web stránky na úrovni univerzít, VŠ a fakúlt a časopisy, bulletiny na úrovni príslušných
orgánov danej krajiny.
Ad 3) Dotazníkový prieskum medzi študentmi MTF STU Trnava
Ďalší prieskum sme uskutočnili na našej Alma mater, kde sme oslovili študentov MTF
STU v Trnave, aby sme zistili záujem študentov o problematiku UR a USZP. Dotazníkový
prieskum prebiehal v časovom období od 15.5.2013-05.06.2013 a je uvedený online na: https://
docs.google.com/forms/d/1CVLIsj4d7m5Mk-Z9M4-5ngq0EbPFZiUd4aJUpbvh3_Y/viewform
Potešujúcim výsledkom je, že až 70% študentov MTF STU v Trnave deklarovalo svoj záujem
o pripravovaný predmet USZP v rámci svojho štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte STU.
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
5/67
Približne polovica študentov (51%) sa vyjadrila, že problematika USZP by mala byť obsiahnutá aj v
iných predmetoch v rámci ich štúdia.
Navrhovaná štruktúra predmetu USZP v dotazníkovom prieskume oslovila 84 % študentov
bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia na MTF STU.V rámci koncepcie vyučovania
predmetu USZP sa vyjadrili viacerí respondenti k potrebe orientovať problematiku UR a SZP na prax,
praktické ukážky, úlohy, príklady.
V našej pedagogickej praxi sme túto skutočnosť uplatnili v ZS 2013/2014 pri formulovaní
zadaní tém bakalárskych, diplomových i doktorandských dizertačných prác i prác ŠVOČ. Zároveň
sa v tomto duchu modifikoval predmet Strategický manažment a Podnikateľské stratégie MSP
(LS 2013/2014). Študenti pri vypracovávaní svojich stratégií využívali v tomto akademickom roku
2013/2014 nami navrhnutý koncept metodiky tvorby systému udržateľnej stratégie SZP pre MSP v
kontexte s konceptom HCS modelu 3E (v nadväznosti na ukončený projekt APVV č. LPP-0384-09:
"Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR)").
Ad 4) Dotazníkový prieskum - v podnikovej praxi
Dotazníkový prieskum prebiehal od 28. novembra 2013 do 27. januára 2014, pričom sa ho
zúčastnilo 56 predstaviteľov podnikov v Slovenskej republike z 306 oslovených podnikov. Dotazník
bol vytvorený tromi doktorandmi (Ľubomír Šmida, Marián Kortiš a Lukáš Jurík)
a tromi členmi riešiteľského kolektívu KEGA (prof. Peter Sakál, doc. Jana Šnircová, Helena
Fidlerová, PhD.) za účelom verifikácie dovtedajších poznatkov a objektívnych trendov,
v oblastiach:
1. udržateľný rozvoj a udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie (celý tím),
2. stratégia udržateľného rozvoja na základe konceptu tvorby zdieľaných hodnôt (Šmida, Ľ),
3. finančný manažment v kontexte udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania (doc.
Šnircová, J.),
4. udržateľná logistika (Fidlerová, H., PhD.),
5. externalizácia nákladov (Kortiš, M.),
6. manažment ľudských zdrojov (Jurík, L.).
Dotazník bol uverejnený online na:
(https://docs.google.com/forms/d/1Oc4OK_QVIRvePoN5Jxj1fRETTalsR_CFJQ2ZWsqu48E/
viewform);
Ad 5) Dotazníkový prieskum - medzi študentmi MTF STU Trnava po zavedení USZP
V nadväznosti na uvedené zistenia z predchádzajúcich prieskumov o UR a SZP
v podnikateľskej praxi i v pedagogickom procese, bol zrealizovaný piaty dotazníkový prieskum
„Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie“. Hlavným cieľom tohto dotazníkového prieskumu
bolo experimentálne overiť kvalitu výučby problematiky udržateľného spoločensky zodpovedného
podnikania na MTF STU Trnava.
Výučba problematiky udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania prebiehala na
predmete Strategický manažment v zimnom semestri akademického roka 2013/2014. Celkový počet
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
6/67
riadne zapísaných študentov na predmet Strategický manažment bol 116. Počet aktívnych študentov
zapísaných na predmet, ktorí sa súčasne zúčastnili piateho dotazníkového prieskumu bol 115, čo
predstavuje 100 % návratnosť. Dotazník sme zostavili prostredníctvom aplikácie GoogleDocs.
Piaty dotazníkový prieskum prebiehal v časovom období od 19.12.2013 do 22.01.2014 a bol
uvedený on-line na adrese:
https://docs.google.com/forms/d/1SnSWvG0LPdl9ASUaPxFfZk1ldnQTUnqWs_P8shxaQg4/
viewform.
Štruktúra respondentov, ktorí vyplnili dotazník, bola nasledujúca:
•
72 študentov dennej prezenčnej formy štúdia,
•
43 študentov dennej kombinovanej formy štúdia.
Terminológia USZP je takmer všetkým respondentom známa, význam termínu udržateľný rozvoj
(UR) je známy 93 % študentov, obrázok 1, význam termínu USZP 99 %.
Záujem bližšie sa oboznámiť s problematikou UR a USZP na základe doterajších skúseností z
predmetu Strategický manažment hodnotilo pozitívne 83 % študentov.
S problematikou UR a USZP sa 78 % študentov stretlo aj na niektorom ďalšom predmete vo
svojej skladbe predmetov, okrem predmetu Strategický manažment. Študenti ako ďalšie predmety
prevažne uvádzajú:
•
Komplexné manažérstvo kvality,
•
Základy environmentalistiky,
•
Vedenie k podnikavosti.
Študenti, ktorý sa nevedeli rozhodnúť, či je nový predmet USZP prínosné zaviesť, a tí, ktorí
považujú za neprínosné zavedenie predmetu USZP do výučby, zdôvodňujú svoj postoj hlavne tým,
že nový predmet by predstavoval ďalšiu záťaž pre študentov a ďalšie povinnosti, predmet je málo
prepojený s praxou, prípadne študenti nepokladajú túto oblasť za zaujímavú pre nich.
Z poznaných oblastí udržateľného strategického manažmentu by sa študenti chceli
v predmete USZP predovšetkým zamerať na:
•
„... všetky oblasti ...“, „... sociálnu, environmentálnu aj ekonomickú ...“, „... celkový
rozvoj USZP ...“, „... bolo by vhodné prehĺbiť všetky oblasti, aj keď nie tak do hĺbky, ale radšej vedieť
zo všetkého niečo ...“,
•
„... environmentálnu a sociálnu oblasť ...“, „... environmentálnu a ekonomickú oblasť ...“,
„... sociálnu a environmentálnu
oblasť ...“,
•
„... zmenu paradigmy myslenia rozdeľovania bohatstva ...“,
•
„... oblasť výroby ...“, „... udržateľnú výrobu ...“.
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
7/67
Takmer dve tretiny študentov, 63 %, si myslí, že problematika UR a USZP by mala
byť obsiahnutá aj v iných predmetoch v rámci ich štúdia, pričom navrhujú toto prepojenie
predovšetkým v predmetoch:
•
Komplexné manažérstvo kvality,
•
Finančný manažment,
•
Manažment výroby,
•
Manažment podniku,
•
Personálny manažment,
•
Strategický manažment.
Prevažná väčšina študentov, 90 %, považuje oblasti UR a USZP za významné pre štúdium na
základe skúseností z predmetu Strategický manažment, pričom 69 % študentov pokladá za prínosné
zavedenie predmetu USZP do skladby predmetov v ich štúdiu.
Na otázku, či by témy záverečných prác (BP, DP, DizP) a prác ŠVOČ mali byť orientované na
oblasť UR a USZP odpovedalo 70 % študentov kladne.
Až 92 % študentov si myslí, že získané vedomosti využije v ďalšom štúdiu, príp. v podnikateľskej
praxi. O niečo menej študentov, 87 %, si myslí, že koncept USZP je možným riešením súčasných
globálnych problémov, pričom ale nový model podnikania založený na stratégii "výhra-výhra", ktorý
rieši problém tvorby a rozdeľovania bohatstva na planéte Zem pozná iba 36 % študentov.
Závery uskutočneného piateho dotazníkového prieskumu uzatvárame hodnotením 68 %
študentov, ktorí si myslia, že súčasný podnikateľský model založený na tvrdom konkurenčnom boji
nie je akceptovateľný v 21. storočí.
Na základe uvedených empirických prieskumov, našich výsledkov publikovaných v 4dielnej monografii i odborných, vedeckých časopisoch, na domácich i zahraničných vedeckých
konferenciách a reakciách na ne, sa potvrdila objektívna nevyhnutnosť zavedenia USZP do
učebných osnov i do podnikateľskej praxe slovenských priemyselných podnikov.
Výsledky za celé obdobie riešenia projektu vrátane ocenení a uznaní, ktoré sa získali pri
riešení projektu (konkrétne výstupy)
VÝSLEDKY PROJEKTU KEGA Č. 037STU-4/2012 ZAVEDENIE PREDMETU
"UDRŽATEĽNÉ SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE" DO ŠTUDIJNÉHO
PROGRAMU PRIEMYSELNÉ MANAŽÉRSTVO NA II. STUPNI MTF STU TRNAVA
A1.
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA S UNIVERZITAMI A PRACOVISKAMI
AKADÉMIE VIED RF
1.
MEI-TU Moskva – prof. V. K. Lozenko, DrSc.:
http://mpei.ru/MainPage.asp
2.
ISEI UNC RAN Ufa – prof. D. A. Gajnanov, DrSc.
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
8/67
http://www.isei-ufa.ru,
3.
UGATU Ufa - prof. L. A. Ismagilova, DrSc.:
http://www.ugatu.ac.ru/science/conf/index.php
4.
ISERT RAN Vologda – prof. T .V. Uskova, DrSc.:
http://www.vscc.ac.ru/index.php?module=Articles&action=view&aid=150
5.
IEP G.P.Luzina Murmansk – prof. F. D. Laričkin, DrSc.
http://www.iep.kolasc.net.ru/
6.
IŽGTU Iževsk – prof. Ing. A. Balitskij, DrSc.
http://inter.istu.ru/index.html;
http://www.istu.ru/
7.
UI RGTEU Ufa – prof. Ing. Gamil Gabbasovich Muftiev, DrSc.
http://www.uireu.ru/structure.htm
A2. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA S UNIVERZITAMI ČR
1.
Evropský polytechnický institut - Ing. Jan Prachař, PhD.
www.edukomplex.cz
V rámci tejto (väčšinou zmluvnej) vedeckej spolupráce bola a je uskutočňovaná vzájomná
výmena relevantných informácií z výskumu i pedagogiky, boli a sú pripravované vydania spoločných
monografií, článkov na medzinárodné konferencie, organizácia spoločných medzinárodných
konferencií, výmenné stážové pobyty doktorandov a učiteľov, členstvá vo vedeckých radách
časopisov a konferencií.
B. SPRACOVANIE a úspešná obhajoba DIZERTAČNÝCH, DIPLOMOVÝCH
A BAKALÁRSKYCH PRÁC
V priebehu riešenia projektu KEGA participovali a participujú na projekte aj študenti
bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia prostredníctvom riešenia bakalárskych,
diplomových a dizertačných prác, prác ŠVOČ, vedeckých článkov a účasťou na vedeckých
konferenciách. Zároveň sa na základe získaných poznatkov potvrdila dôležitosť, rastúci trend
uplatňovania a možnosti zlepšovania konceptov UR a SZP v praxi priemyselných podnikov a tiež
dôležitosť prípravy a vzdelávania v daných oblastiach.
Prehľad počtu zapojených študentov a záverečných a semestrálnych prác UPIM MTF STU
v rokoch 2012-2014 do jednotlivých foriem vzdelávania súvisiacich s problematikou a obsahom
projektu KEGA č. 037STU-4/2012 predstavuje tab. 4 - presný zoznam Príloha A.
Tab. 4 Prehľad počtu zapojených študentov a záverečných a semestrálnych prác UPIM MTF STU
v rokoch 2012-2014 do jednotlivých foriem vzdelávania súvisiacich s problematikou a obsahom
projektu KEGA č. 037STU-4/2012
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
9/67
Zdroj: vlastné spracovanie
1. SEMESTRÁLNE PRÁCE Z PREDMETU PODNIKATEĽSKÉ STRATÉGIE PRE MSP
LS 2011/2012- 8 prác (8 študentov)
LS 2012/2013 - 4 práce (4 študenti)
LS 2013/2014 - 5 prác (5 študentov)
2. REFERÁTY Z PREDMETU PODNIKATEĽSKÉ STRATÉGIE PRE MSP
LS 2011/2012 - 5 referátov (6 študentov)
LS 2012/2013 - 6 referátov (9 študentov)
LS 2013/2014 - 15 referátov (5 študentov)
3. REFERÁTY Z PREDMETU STRATEGICKÝ MANAŽMENT
ZS 2012/2013 -60 referátov (127 študentov)
ZS 2013/2014 - 49 referátov (107 študentov)
ZS 2014/2015 - 32 referátov (39 študentov)
4.SEMESTRÁLNE PRÁCE (STRATÉGIE) Z PREDMETU STRATEGICKÝ MANAŽMENT
ZS 2012/2013 27 prác (122 študentov)
ZS 2013/2014 25 prác (111 študentov)
ZS 2014/2015 - 20 prác
5. PRÁCE ŠVOČ
LS 2011/2012 - 7 prác ŠVOČ
LS 2012/2013- 8 prác ŠVOČ
LS 2013/2014 -12 prác (16 študentov)
6.BAKALÁRSKE PRÁCE
LS 2011/2012 - 4 bakalárske práce
LS 2012/2013 - 6 bakalárskych prác
LS 2013/2014 -8 bakalárskych prác
7. DIPLOMOVÉ PRÁCE
LS 2011/2012 -9 diplomových prác
LS 2012/2013- 4 diplomové práce
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
10/67
LS 2013/2014- 6 diplomových prác
8. DIZERTAČNÉ PRÁCE
LS 2011/2012- 3 dizertačné práce
LS 2012/2013 - 3 dizertačné práce
LS 2013/2014 -1 dizertačná práca
C Študentská vedecká odborná činnosť - ŠVOČ
Ďalšou z aktivít vzdelávania študentov v oblasti USZP bola účasť na fakultnom kole študentskej
vedeckej konferencie (ŠVK) v rokoch 2012 a 2013 v sekcii Priemyselné inžinierstvo, manažment
a kvalita.
Dôležitým krokom bolo vytvorenej novej samostatnej sekcie študentskej vedeckej
odbornej činnosti (ŠVOČ) vo fakultnom kole na MTF STU v Trnave v roku 2014 - Udržateľný
strategický manažment a udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie –
http://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/studentska-vedecka-konferencia-2014vysledky.html?page_id=10933.
Okrem prác v tejto sekcii boli študenti zapojení aj v sekcii Priemyselné manažérstvo. Témy prác
ŠVOČ boli zamerané na návrh stratégie udržateľného rozvoja podniku, návrhy odporučení na USZP
ako objektívnej stratégie podnikania pre malé a stredné podniky na Slovensku, návrh odporučení pre
zvyšovanie dopytu spotrebiteľov do výroby spoločensky zodpovedných podnikov, návrh odporučení
na využitie udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na
Slovensku v kontexte so stratégiou USZP, analýza a zhodnotenie možností implementácie konceptov
vytvárania zdieľaných/spoločných hodnôt do praxe podnikov v SR.
D PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Súčasťou projektu KEGA bolo aj vydanie vedeckej
vydavateľstve:
monografie v zahraničnom
Beňo, Rastislav: Ergonomics in Business Logistics. - 1st ed. - Ilmenau: Universitätsverlag
Ilmenau, 2013. - 146 p. s. - (Scientific Monographs in Automation and Computer Science; 12). - ISBN
978-3-86360-079-2
(https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=284947)
Zároveň členovia nášho tímu spolupracovali v roku 2012 na vydaní 2 skrípt "Operačná analýza
časť II" (https://is.stuba.sk/auth/dok_server/dokumenty_cteni.pl?
id=71208;dok=70640;vyhledavani=1;text=operačnáanalýza;od=;do=;kdo_vlozil=0;priloha=0;id_slozky=0)
a "Informačné technológie - využitie e-learningu" (Návody na cvičenia)
(https://is.stuba.sk/auth/dok_server/dokumenty_cteni.pl?
id=71208;dok=70875;vyhledavani=1;text=informačnétechnológie;od=;do=;kdo_vlozil=0;priloha=0;id_slozky=0
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
11/67
a vydaní vysokoškolskej učebnice "Manažment III - systémový prístup k manažmentu a
auditu organizácie" (Ján Závadský a kolektív).
Významnou aktivitou z hľadiska získavania poznatkov bola účasť viacerých
členov riešiteľského kolektívu na medzinárodných vedeckých a odborných konferenciách
a seminároch, publikovanie vo vedeckých časopisoch:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
In Look Days 2012 – 6. ročník medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie (http://
www.inlook.eu/events/pozvanka),
ICEESD 2012 - 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o energii,
environmentalistike a udržateľnom rozvoji (http://www.iceesd.net/Index.asp),
CO-MAT-TECH 2012 (http://www.comattech.sk/sk/temakonferencie.php, http://
www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/co-mat-tech-2012-globalne-krizy-prilezitostia-hrozby.html?page_id=9313),
Procesné riadenie 2012 (http://www.sapria.sk/Doc/Konferencia%20PR%202012Oficialny%20bulletin.pdf),
"УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ методы, модели технологии 2012" (http://
www.ugatu.ac.ru/science/ue_2012/),
Logisticon
2012
(http://www.logisticon.cz/cz/program/34-sekce-a-logistickymanagement)
Vedecký časopis Výkonnosť podniku (http://www.vusem.sk/public/userfiles/files/
VP20122.pdf)
Seminár „Manažer CSR“ – organizátor DTO CZ, s.r.o.
Vedecký časopis Problemy razvitija territorii. http://pdt.vscc.ac.ru/
Školenie KORP na ÚNMS SR
Konferencia Paradigmy budúcich zmien 21. storočí.
http://www.ekonom.sav.sk/konferencie/paradigmy/
http://ekonom.sav.sk/konferencie/paradigmy4/
•
•
ECIC 2014: proceedings of the 6th European Conference on Intellectual Capital.
10 - 11 Apríl 2014
Radioelektronika, elektrotechnika i energetika: 20. meždunarodnaja naučno-techničeskaja
konferencija studentov i aspirantov, 27 - 28. 02. 2014, Moskva.
Vysoko hodnotená aktívna účasť členov riešiteľského kolektívu KEGA 037STU-4/2012 na
zahraničných medzinárodných vedeckých konferenciách
•
Katarína Drieniková - International Conference on Management Innovation and Business
Innovation (ICMIBI 2013), Apríl 21-22, 2013, Singapúr,
(http://icmibi-conf.org/).
•
Ľubomír Šmida - The IEEE International Conference on Industrial Engineering
and Engineering Management (IEEM 2013), December 10-13, Bangkok, Thajsko,
(http://www.ieem.org/public.asp?page=home.htm;
page=program.htm;
http://www.ieem.org/public.asp?
http://www.ieem.org/docs/schedule_final_20131011.pdf).
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
12/67
Publikačné výstupy KEGA 037STU-4/2012 evidované v databázach Scopus (7)
Fidlerová, H. - Prachař, J. - Sakál, P.: Application of material requirements planning as method
for enhancement of production logistics in industrial company. In: Applied Mechanics and Materials.
- ISSN 1660-9336. - Vol. 474 (2014), s. 49-54
Fidlerová, H. - Prachař, J. - Horváthová, M.: Inventory optimization and modeling techniques
applied within manufacturing company. In: CMCE 2014 London : Taylor & Francis Group, 2014. ISBN 978-113802680-3. - S. 209-214
Kučerová, M. - Fidlerová, H.: Improvement of a riveting process capability with application
of tools and methods of the quality management. In: Applied Mechanics and Materials. - . - ISSN
1660-9336. - Vol. 474. - , 2014, s. 351-356
Moravčík, O. - Sekera, B. - Beňo, R. - Sakál, P. - Šmida, Ľ.: Perspectives for Utilization
of Multicriteria Decision Methods AHP/ANP to Create a National Energy Strategy in Terms
of Sustainable Development. In: Advanced Materials Research. - ISSN 1022-6680(P). - ISSN
1662-8985(E). - Vol. 616-618 : The 2nd International Conference on Energy, Environment and
Sustainable Development (EESD 2012), China (2013), s. 1585-1590
Beňo, R. - Hrdinová, G. - Sakál, P. - Šmida, Ľ.: The Time Analysis of Material Flow with
Methods Time Measurement - Contribution to CSR Implementation at the Level of Industrial Production I. - In: Applied Mechanics and Materials. - ISSN 1660-9336. - Vol. 309 : 3rd Central
European Conference on Logistics (CECOL 2012), ISBN 978-3-03785-636-9, s. 302-308
Beňo, R. - Hrdinová, G. - Sakál, P. - Šmida, Ľ.: The Time Analysis of Material Flow with Methods
Time Measurement - Contribution to CSR Implementation at the Level of Industrial - Production II. In:
Applied Mechanics and Materials. - ISSN 1660-9336. - Vol. 309 : 3rd Central European Conference
on Logistics (CECOL 2012), - ISBN 978-3-03785-636-9, s. 309-315
Mrvová, Ľ. - Púčiková, L.: Using methods of CBA in the context of CSR, focusing on the social
projects. In: Applied Mechanics and Materials. - ISSN 1660-9336. - Vol. 309 : 3rd Central European
Conference on Logistics (CECOL 2012), ISBN 978-3-03785-636-9, s. 177-184
Publikačné výstupy KEGA 037STU-4/2012 evidované v databázach WoS (8)
Fidlerová, H. - Prachař, J. - Sakál, P.: Application of material requirements planning as method
for enhancement of production logistics in industrial company. In: Applied Mechanics and Materials.
- ISSN 1660-9336. - Vol. 474 (2014), s. 49-54
Kučerová, M. - Fidlerová, H.: Improvement of a riveting process capability with application
of tools and methods of the quality management. In: Applied Mechanics and Materials. - . - ISSN
1660-9336. - Vol. 474. - , 2014, s. 351-356
Moravčík, O. - Sakál, P. - Drieniková, K. - Hrdinová, G. - Štefánková, J.: From Sustainable
Science in the European Universities towards Sustainable Competitiveness of the European Industry.
In: Lecture Notes in Management Science. - ISSN 2251-3051. - Vol. 15-16 : International Conference
on Management Innovation and Business Innovation (ICMIBI 2013). April 21-21, 2013, Singapore.
- : Singapore Management and Sports Science Institute PTE.LTD, 2013. - ISBN 978-981-07-5034-3,
s. 421-426
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
13/67
Moravčík, O. - Sekera, B. - Beňo, R. - Sakál, P. - Šmida, Ľ.: Perspectives for Utilization
of Multicriteria Decision Methods AHP/ANP to Create a National Energy Strategy in Terms
of Sustainable Development. In: Advanced Materials Research. - ISSN 1022-6680(P). - ISSN
1662-8985(E). - Vol. 616-618 : The 2nd International Conference on Energy, Environment and
Sustainable Development (EESD 2012), October 12-14, 2012, China (2013), s. 1585-1590
Beňo, R. - Drieniková, K. - Naňo, T. - Sakál, P.: Multicriteria assessment of the ergonomic risk
probability creation by chosen groups of stakeholders with using AHP method within the context of
CSR. In: Quantitative methods in economics. Multiple Criteria Decision Making XVI: Proceedings
of the International Scientific Conference. Bratislava : Ekonóm, 2012. - ISBN 978-80-225-3426-0.
- S. 7-11
Beňo, R. - Hrdinová, G. - Sakál, P. - Šmida, Ľ.: The Time Analysis of Material Flow with Methods
Time Measurement - Contribution to CSR Implementation at the Level of Industrial - Production I. In:
Applied Mechanics and Materials. - ISSN 1660-9336. - Vol. 309 : 3rd Central European Conference
on Logistics (CECOL 2012), - ISBN 978-3-03785-636-9, s. 302-308
Beňo, R. - Hrdinová, G. - Sakál, P. - Šmida, Ľ.: The Time Analysis of Material Flow with Methods
Time Measurement - Contribution to CSR Implementation at the Level of Industrial - Production II. In:
Applied Mechanics and Materials. - ISSN 1660-9336. - Vol. 309 : 3rd Central European Conference
on Logistics (CECOL 2012), - ISBN 978-3-03785-636-9, s. 309-315
Mrvová, Ľ. - Púčiková, L.: Using methods of CBA in the context of CSR, focusing on the social
projects. In: Applied Mechanics and Materials. - ISSN 1660-9336. - Vol. 309 : 3rd Central European
Conference on Logistics (CECOL 2012), ISBN 978-3-03785-636-9, s. 177-184
Kompletný zoznam publikačnej činnosti za riešiteľský kolektív v rámci projektu KEGA
pre jednotlivé roky riešenia je uvedený v Prílohe C. Vzhľadom na prípravu materiálu na
internú oponentúru 17.12.2014 sme pracovali s databázou virtuálnej knižnice STU Bratislava,
na základe ktorej bola vytvorená Príloha C s príslušnými údajmi (počet publikácií - 214). V
čase podávania Záverečnej správy online na PortálVŠ ku dňu 15.01.2015 pôvodná databáza
bola nahrádená novou (http://publview.stuba.sk/), v ktorej boli aktuálne získané a použité pre
štatistiku CVTI údaje v celkovom počte publikácií 234.
Citácie (ohlasy) na publikačnú činnosť vo vedeckom časopise vo World Academy of Science,
Engineering and Technology. - ISSN 2010-376X. - Iss. 59 (2011), s. 747-750.x2011 Sun,
Mei- Nagata, Katsuya - Onoda, Hiroshi: Corporate sustainable Development Assessment Base
on the Corporate Social Responsibility (http://waset.org/publications/12259/corporate-sustainabledevelopment-assessment-base-on-the-corporate-social-responsibility) na prácu ADF4: Drieniková,
Katarína - Hrdinová, Gabriela - Naňo, Tomáš -Sakál, Peter: Case studies of using the analytic
hierarchy process method in corporate social responsibility and environmental risk management. In:
Materials Science and Technology [online]. - ISSN 1335-9053. - Roč. 11, č. 1 (2011), s. 1-10.,
E. SPOLUPRÁCA S VEDECKÝMI ČASOPISMI VO FORME ČLENSTVA VO
VEDECKÝCH RADÁCH ČASOPISOV A PUBLIKOVANIA VÝSLEDKOV PROJEKTU
KEGA
a) "Výkonnosť podniku" (http://www.vusem.sk/sk/vedecky-casopis),
b)
"Fórum
manažéra"
(http://www.mtf.stuba.sk/sk/ustavy/ustavpriemyselnehoinzinierstvamanazmentu-a-kvality/veda-a-vyskum/vedecky-casopisforum-manazera.html?
page_id=7335),
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
14/67
c) "Transfer inovácií" (http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/),
d)
"Problemy
razvitja
module=Articles&action=view&aid=1401).
F.
SPOLUORGANIZÁTORSTVO
KONFERENCIÍ
teritorii"
(http://pdt.vscc.ac.ru/index.php?
MEDZINÁRODNÝCH
VEDECKÝCH
V roku 2012
•
medzinárodná vedeckopraktická konferencia In Look Days 2012 akopokračovanie tradície
vzniknutej v roku 2010 spoluorganizovaní konferencií zameraných aj na USZP
http://www.inlook.eu/wpcontent/uploads/archiv/POZVANKA_InLookDay2012.pdf;
•
medzinárodná odborná konferencia "Procesné riadenie 2012" -
http://www.sapria.sk/Doc/Konferencia%20PR%202012-Oficialny%20bulletin.pdf;
•
medzinárodná konferencia CO-MAT-TECH 2012 -
http://www.comattech.sk/sk/temakonferencie.php,
http://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/co-mat-tech-2012-globalne-krizyprilezitosti-a-hrozby.html?page_id=9313;
•
12. Medzinárodná vedecká konferencia "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ методы,
модели технологии 2012" Riadenie ekonomiky: metódy, modely, technológie" - http://
www.ugatu.ac.ru/science/ ue2012/;
V roku 2013
•
•
•
19. meždunarodnaja naučno-techničeskaja konferencija studentov i aspirantov.
Moskovskij energetičeskij institut
VII.Vserossijskaja naučno-praktičeskaja internet-konferencija. Ufa: ISEI UNC RAN
(http://isei-konf2013.ucoz.ru/load/0-1);
medzinárodná vedeckopraktická konferencia InlookDays 2013 – sekcia "Spoločensky
zodpovedné podnikanie" -
http://www.inlook.eu/wp-content/uploads/archiv/POZVANKA_InLookDays2013.pdf;
•
13. Medzinárodná vedecká konferencia: "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ методы,
модели технологии 2013" "Riadenie ekonomiky: metódy, modely, technológie" vytvorenie sekcie "Spoločensky zodpovedné podnikanie.
http://ep-ugatu.ru/uf/file/soderzhanie.pdf
V roku 2014
•
•
20. meždunarodnaja naučno-techničeskaja konferencija studentov i aspirantov.
Moskovskij energetičeskij institut;
VI.Vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii s meždunarodnym učastijem. Ufa :
ISEI UNC RAN;
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
15/67
•
14. Medzinárodná vedecká konferencia: "УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ методы,
модели технологии 2014" "Riadenie ekonomiky: metódy, modely, technológie"
http://ep-ugatu.ru/uf/file/soderzhanie.pdf;
•
•
Sme spoluorganizovali konferenciu "Koncepty udržateľnosti organizácií" s troma
samostatnými sekciami - Výkonnosť organizácie organizovanú Výskumným ústavom
ekonomiky a manažmentu v Poprade, Procesné riadenie organizovanú Slovenskou
asociáciou procesného riadenia a Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie
organizovanú MTF STU v Trnave v rámci projektu KEGA. Tieto tri koncepčné prístupy
sú základným smerovaním udržateľnosti organizácií - http://www.vusem.sk/sk/vedeckakonferencia; www.vusem.sk/sk/kega-na-mtf-stu;
Проблемы и перспективы развития регионов и предприятий в условиях
глобализации экономики Уфа:– Уфимский институт (филиал) РЭУ им. Г. В.
Плеханова.
G. PRÍIPRAVA A VYDANIE MONOGRAFIE A SKRÍPT K PROBLEMATIKE USZP
Na základe poznatkov získaných v rámci riešenia projektu KEGA (dotazníkový prieskum,
osobné kontakty s erudovanými odborníkmi z oblasti vzdelávania i priemyselnej praxe na seminároch,
konferenciách a neformálnych stretnutiach, prostredníctvom prác bakalárskych, diplomových,
dizertačných prác a prác ŠVOČ) bola zostavená tetralógia monografie „Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie“.
Monografia vznikla ako súhrnné dielo za účasti autorského kolektívu z troch inštitúcii
vysokoškolského vzdelávania zo Slovenskej a Českej republiky.
Tetralógia/monografia je tvorená z nasledovných dielov:
•
•
•
•
1.
Vymedzenie základných pojmov trvalo udržateľného rozvoja/udržateľného rozvoja
a spoločensky zodpovedného podnikania v kontexte zmeny paradigmy strategického
manažmentu.
2.
Stratégia udržateľného rozvoja.
3.
Stratégia udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania.
4.
Perspektívy stratégie udržateľného rozvoja a stratégie udržateľného spoločensky
zodpovedného podnikania.
Zároveň tetralógiu/monografiu vhodne dopĺňajú i vydané skriptá autorov Sakál, P. Hrdinová, G. - Moravčík, O. - Štefánková, J.: Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie:
návrh konceptu metodiky tvorby systému udržateľnej stratégie SZP v kontexte s konceptom HCS
modelu 3E v nasledujúcej štruktúre:
ÚVOD
1 ANALÝZA HISTORICKÝCH, TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ Z
FUNGOVANIA SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO
PODNIKANIA V KONTEXTE NOVEJ PARADIGMY STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU
1.1 STRATEGICKÝ MANAŽMENT A JEHO PARADIGMA PRE 21. STOROČIE
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
16/67
1.2 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A JEHO TRI PILIERE: ENVIRONMENTÁLNY,
SOCIÁLNY A EKONOMICKÝ
1.3 SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE A JEHO ZÁKLADNÉ SÚVISLOSTI
1.4 ZÁVERY Z USKUTOČNENEJ ANALÝZY
2 ANALÝZA SKÚSENOSTÍ S UPLATŇOVANÍM USZP V SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH
PRIEMYSELNÝCH PODNIKOCH
2.1 ANALÝZA SKÚSENOSTÍ S UPLATŇOVANÍM
PRIEMYSELNÝCH PODNIKOCH – PRIAMY VÝSKUM
USZP
V
2.2 DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM SZP V SLOVENSKÝCH
PODNIKOCH A JEHO ŠTATISTICKÉ SPRACOVANIE
SLOVENSKÝCH
PRIEMYSELNÝCH
2.3 ANALÝZA SKÚSENOSTÍ S UPLATŇOVANÍM KONCEPTU STRATÉGIE USZP V
SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH PRIEMYSELNÝCH PODNIKOCH – NEPRIAMY VÝSKUM
2.4 ZÁVERY Z USKUTOČNENÝCH ANALÝZ UPLATŇOVANIA KONCEPTU
STRATÉGIE SZP V SR A ČR (NEPRIAMY VÝSKUM) PRE ČIASTKOVÉ CIELE
2.5 POTVRDENIE RESP. ZAMIETNUTIE STANOVENÝCH PREDPOKLADOV
3 NÁVRH KONCEPTU METODIKY TVORBY SYSTÉMU UDRŽATEĽNEJ STRATÉGIE
SZP PRE MSP V KONTEXTE S KONCEPTOM HCS MODELU 3E
3.1 NÁVRH IMPLEMENTÁCIE KONCEPTU UR DO STRATÉGIE PODNIKU
3.2 NÁVRH IMPLEMENTÁCIE KONCEPTU UDRŽATEĽNEJ STRATÉGIE SZP DO
SYSTÉMU STRATEGICKÉHO RIADENIA PODNIKU
3.3 NÁVRH INTEGRÁCIE
PODNIKOVEJ PRAXI
KONCEPTU
UDRŽATEĽNEJ
STRATÉGIE
SZP
V
4 VERIFIKÁCIA KONCEPTU METODIKY TVORBY SYSTÉMU UDRŽATEĽNEJ
STRATÉGIE SZP VO VYBRANÝCH SLOVENSKÝCH PRIEMYSELNÝCH PODNIKOCH
5 PRÍNOSY PRE ROZVOJ TEORETICKÉHO POZNANIA, ROZVOJ PRAXE
A ROZVOJ UNIVERZITNÉHO VZDELÁVANIA A PROPAGÁCIE V OBLASTI UR A USZP
5.1 PRÍNOSY PRE ROZVOJ TEORETICKÉHO POZNANIA V OBLASTI UR A USZP
5.2 PRÍNOSY PRE ROZVOJ PRAXE V OBLASTI UR A USZP
5.3 PRÍNOSY PRE ROZVOJ UNIVERZITNÉHO VZDELÁVANIA A PROPAGÁCIE V
OBLASTI UR A USZP
ZÁVER
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
17/67
Naša iniciatíva v šírení filozofie zdieľania hodnôt a skúseností sa formou spolupráce Úrad pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (UNMS SR) pri tvorbe Národného programu kvality
Slovenskej republiky 2013-2016.
http://www.unms.sk/?narodny-program-kvality_SR_-na-obdobie-rokov-2013-2016
http://www.unms.sk/swift_data/source/dokumenty/kvalita/2013/npk_2013_2016/NPK%20SR
%202013_2016.pdf.
UNMS SR tiež v roku 2014 vyhlásil 1. ročník súťaže Národnej ceny SR za spoločenskú
zodpovednosť.
Významným ocenením Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý organizoval
súťaž Top manažéri kvality roka 2013 je ocenenie "TOP MANAŽÉR KVALITY ROKA 2013"
pre prof. Ing. Jána Závadského, PhD., spoluriešiteľa projektu KEGA (http://www.umb.sk/umb/
umbbb.nsf/page/Top_manazer_kvality_roka_2013).
Dôležitým úspechom bolo získanie profesúry a verejná inauguračná prednáška člena
riešiteľského kolektívu – prof. Ing. Jána Závadského, PhD. na tému: "Determinanty integrácie
procesného manažmentu do systému riadenia podniku", 20. 6. 2013, Ekonomická fakulta UMB
(http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=84&aid=857).
Využiteľnosť získaných výsledkov v praxi
V priebehu riešenia projektu KEGA sme dosiahli nasledovnú využiteľnosť získaných výsledkov
v spoločenskej praxi:
1. Aplikácia a verifikácia priebežne získavaných relevantných informácií a navrhnutých metodík
prostredníctvom BP, DP a DizP do slovenských priemyselných podnikov;
2. Vytvorenie monografie a skrípt s rovnomennými názvami "Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie", ktorými sme splnili hlavný cieľ projektu KEGA;
3. Presadenie ZAVEDENIA (Zavedenie predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné
podnikanie" do študijného plánu študentov inžinierskeho štúdia v študijnom programe Priemyselné
manažérstvo na Materiálovotechnologickej fakulte STU Trnava) predmetu „Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie" do akreditačného spisu MTF STU Trnava v roku 2014. Tým sme zároveň
splnili hlavný cieľ projektu KEGA.
4. Pripomienkovanie a účasť na tvorbe Národného programu kvality SR na roky 2013-2016
schváleného vládou SR 16.10.2013. (V rámci ktorého bol zavedený prvý ročník "Národnej ceny SR
za spoločenskú zodpovednosť (CSR)).
Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku
V súčasnosti, v 21. storočí, prebieha rozhodujúci zápas (revolúcia udržateľnosti) o vedomie
obyvateľov planéty Zem. Do tejto strategickej úlohy sa zapojili i riešitelia projektu KEGA svojou
vedecko-výskumnou, publikačnou a pedagogickou činnostou na MTF STU v Trnave. Zároveň,
ako o tom svedčí naša publikačná činnosť, v ktorej sme popularizovali dosiahnuté originálne
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
18/67
výsledky z oblasti udžateľného rozvoja (UR) a udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
(USZP) medzi širokou odbornou i laickou (domácou i zahraničnou) verejnosťou. Svedčí o tom tiež
množstvo pozvaní a vyžiadaných prednášok na domáce i zahraničné vedecké konferencie, členstvá
vo vedeckých radách týchto konferencií a vedeckých časopisov, ako i priaznivé recenzie a ohlasy na
nami publikované články. Našim tvrdením je presvedčenie o jedinej udržateľnej alternatíve vo vývoji
civilizácie na planéte Zem, ktorou je zmena tvorby a rozdeľovania bohatstva a prechod na nový
model podnikania založený na stratégii hry s nenulovým súčtoum "win- win" t.j. "výhra -výhra". K
tomu navrhujeme využiť nami modifikovaný Porterov hodnotový reťazec, ktorý je predpokladom
zmienenej paradigmy, a ktorý je založený na tvorbe zdieľaných hodnôt (Creating Shared Value CSV). Tento náš predpoklad bol verifikovaný aj dokumentom „Správa o sociálnej zodpovednosti
podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast" (2012/2098(INI))
zo dňa 28.1.2013 (EP, 2013), a "Národným programom kvality Slovenskej republiky pre roky
2013-2016" (http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22861).
Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku
Recently, in the 21st century, a decisive battle is being fought to raise awareness of our planet
Earth - a revolution in sustainability. The members of the KEGA project joined this challenge
with their scientific research, publications and pedagogical work at the STU MTF in Trnava. Our
publications, where we popularized our original achievements in the field of Sustainable Development
(SD) and Sustainable Corporate Social Responsibility (SCSR) show our dedication. Further proof
for it are the number of our sought-after speeches and presentations on domestic and international
conferences, memberships in scientific committees and scientific journals and the positive reviews
and feedback on our articles. We are convinced, that the only sustainable alternative for our civilization
on Earth is to change the way wealth is distributed. The new business model is not a zero-sum game
anymore, rather a win-win scenario. To achieve this goal, we suggest to use a modified version of
Porters value chain, which is a precondition for the before mentioned paradigm and is based on the
concept of Creating Shared Value (CSV). Our postulate has been proven by the documents "Report
on corporate social responsibility: accountable, transparent and responsible business behaviour and
sustainable growth" (2012/2098(INI)) from 28.1.2013 (EP, 2013) and "National Quality Program
of the Slovak Republic 2013-2016" (http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?
idMaterial=22861).
Zhrnutie a zhodnotenie naplánovaných vecných zmien počas jednotlivých rokov
riešenia projektu
Počas jednotlivých rokov riešenia projektu neboli uskutočnené žiadne vecné zmeny a postupovali
podľa schválenej žiadosti o grant KEGA.
Medzinárodná spolupráca za celé obdobie riešenia projektu
Názov pracoviska/inštitúcie
NIU MEI Moskva (predtým MEI TU Moskva)
Adresa pracoviska/inštitúcie
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
19/67
Krasnokazarmennaja 14, 111 250 Moskva, RF; Karola Marxa 12, 45000 UFA, Baškortostan (RF);
Októbrový prospekt 71, 450 054 UFA
Kontaktná osoba (meno, priezvisko a tituly)
prof. V. K. Lozenko, DrSc.:
Opis spolupráce za celé obdobie riešenia projektu
Zmluvná
spolupráca
medzi
MEI
TU
MOSKVA
(http://www.mpei.ru/
MainPage.asp)a
STU
Bratislava
(http://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/
odd_zahranicne_vztahy/moskva_SJ.doc); v rámci ktorej uskutočňujeme vzájomnú výmenu
relevantných vedeckých a pedagogických informácií, pripravujeme vydania spoločných monografií,
článkov na medzinárodné konferencie, organizáciu spoločných medzinárodných konferencií,
výmenné stážové pobyty doktorandov a učiteľov, členstvá vo vedeckých radách časopisov a
konferencií.
Zmluvná spolupráca medzi MEI - TU MOSKVA (http://www.mpei.ru/
MainPage.asp) a STU Bratislava (http://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/
odd_zahranicne_vztahy/moskva_SJ.doc); v rámci ktorej uskutočňujeme vzájomnú výmenu
relevantných vedeckých a pedagogických informácií, pripravujeme vydania spoločných monografií,
článkov na medzinárodné konferencie, organizáciu spoločných medzinárodných konferencií,
výmenné stážové pobyty doktorandov a učiteľov, členstvá vo vedeckých radách časopisov a
konferencií.
Aktívna účasť doktorandov (G. Hrdinová, Ľ. Šmida, L. Jurík) na "XХ международной научнотехнической конференции студентов и аспирантов "РАДИОЭЛЕКТРОНИКА,
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА" v dňoch 27.02.2014 - 28.02.2014. Dôležitým
výstupom je príprava konferencie "Koncepty udržateľnosti organizácií" (http://vusem.sk/sk/vedeckakonferencia). Členmi vedeckého výboru konferencie boli uznávané vedecké autority z oboch inštitúcií.
Názov pracoviska/inštitúcie
ISEI UNC RAN UFA (RF)
Adresa pracoviska/inštitúcie
Októbrový prospekt 71, 450 054 UFA, RF
Kontaktná osoba (meno, priezvisko a tituly)
prof. D.A. Gajnanov, DrSc.
Opis spolupráce za celé obdobie riešenia projektu
Zmluvná spolupráca medzi ISEI UNC RAN UFA (http://www.iseiufa.ru/?
part_id=44&news_id=160, http://www.isei-ufa.ru/) a STU Bratislava (http://www.stuba.sk/new/
docs//stu/pracoviska/rektorat/odd_zahranicne_vztahy/zmluvy/ufa.pdf); v rámci ktorej uskutočňujeme
vzájomnú výmenu relevantných vedeckých a pedagogických informácií, pripravujeme vydania
spoločných monografií, článkov na medzinárodné konferencie, organizáciu spoločných
medzinárodných konferencií, výmenné stážové pobyty doktorandov a učiteľov, členstvá vo vedeckých
radách časopisov a konferencií.
Pasívna účasť na:
a) Všeruskej vedecko-praktickej konferencii s medzinárodnou účasťou: "Innovacionnyje
technologiji upravľeňija sociaľno-ekonomičeskim razviťijem regionov Rossiji" (viď. zoznam
publikačnej činnosti).
b) VII Všeruskej vedecko-praktickej internet-konferencii: "Problemy funkcionirovanija
irazvitija territoriaľnych sociaľno-ekonomičeskich sistem" (viď. zoznam publikačnej činnosti).
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
20/67
Dôležitým výstupom v roku 2014 je príprava a realizovanie konferencie "Koncepty udržateľnosti
organizácií"(http://vusem.sk/sk/vedecka-konferencia). Členmi vedeckého výboru konferencie boli
uznávané vedecké autority z oboch inštitúcií.
Názov pracoviska/inštitúcie
UGATU Ufa
Adresa pracoviska/inštitúcie
Karola Marxa 12, 45000 UFA, Baškortostan (RF)
Kontaktná osoba (meno, priezvisko a tituly)
prof. L. A. Ismagilova, DrSc.
Opis spolupráce za celé obdobie riešenia projektu
Zmluvná spolupráca medzi UGATU UFA (http://www.ugatu.ac.ru/science/ue_2010/, http://
www.ugatu.ac.ru/science/ue_2011/) a STU Bratislava
http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/odd_zahranicne_vztahy/zmluvy/
ufim.pdf ; v rámci ktorej uskutočňujeme vzájomnú výmenu relevantných vedeckých a
pedagogických informácií, pripravujeme vydania spoločných monografií, článkov na medzinárodné
konferencie, organizáciu spoločných medzinárodných konferencií, výmenné stážové pobyty
doktorandov a učiteľov, členstvá vo vedeckých radách časopisov a konferencií.
Aktívna účasť na XIII Международной научной Конференции "Управление экономикой:
методы, модели, технологии" (Sakál, Jurík) a pasívna účasť ostatných členov riešiteľského
kolektívu KEGA (viď. publikačná činnosť).
Názov pracoviska/inštitúcie
ISERT RAN Vologda
Adresa pracoviska/inštitúcie
160014, Vologda, Gorkogo Str., 56A, RF
Kontaktná osoba (meno, priezvisko a tituly)
prof. T .V. Uskova, DrSc.
Opis spolupráce za celé obdobie riešenia projektu
Nezmluvná spolupráca s ISERT RAN Vologda – prof. T.V.Uskova, DrSc (http://www.vscc.ac.ru/
index.php?module=Articles&action=view&aid=150), v rámci ktorej uskutočňujeme vzájomnú
výmenu relevantných vedeckých a pedagogických informácií, pripravujeme vydania spoločných
monografií, článkov na medzinárodné konferencie, organizáciu spoločných medzinárodných
konferencií, výmenné stážové pobyty doktorandov a učiteľov, členstvá vo vedeckých radách
časopisov a konferencií. Členstvo vo Vedeckej rade časopisu "Problemy razvitija territoriji" (Sakál
-http://pdt.vscc.ac.ru/?module=Articles&action=view&aid=1946) a publikačná činnosť v tomto
časopise (http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=3132 Fidlerová, Šmida, Drieniková, Hrdinová, Sakál;
http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=2941 - Sakál,
Fidlerová;
http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=2734- Mrvová,
Rusková).
Dôležitým výstupom bola príprava konferencie "Koncepty udržateľnosti organizácií" (http://
vusem.sk/sk/vedecka-konferencia). Členmi vedeckého výboru konferencie boli uznávané vedecké
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
21/67
autority z oboch inštitúcií. Pokračovanie v publikačnej činnosti v časopise "Problemy razvitija
territoriji".
Názov pracoviska/inštitúcie
IEP G.P.Luzina Murmansk
Adresa pracoviska/inštitúcie
184209, Мurmanskaja oblast, Apatity, Ul. Fersmana, 24а., RF
Kontaktná osoba (meno, priezvisko a tituly)
prof. F. D. Laričkin, DrSc.
Opis spolupráce za celé obdobie riešenia projektu
Spolupráca s IEP G.P.Luzina Murmansk (prof. F.D.Laričkin, DrSc) (http://
www.iep.kolasc.net.ru/), v rámci ktorej, uskutočňujeme vzájomnú výmenu relevantných vedeckých a
pripravujeme vydania spoločných monografií, článkov na medzinárodné konferencie,
organizáciu spoločných medzinárodných konferencií, výmenné stážové pobyty doktorandov a
učiteľov, členstvá vo vedeckých radách časopisov a konferencií.
Spolupráca
s
IEP
G.P.Luzina
Murmansk
(prof.
F.D.Laričkin,
DrSc)
(http://www.iep.kolasc.net.ru/), v rámci ktorej, uskutočňujeme vzájomnú výmenu relevantných
vedeckých a pedagogických informácií, pripravujeme vydania spoločných monografií, článkov na
medzinárodné konferencie, organizáciu spoločných medzinárodných konferencií, výmenné stážové
pobyty doktorandov a učiteľov, členstvá vo vedeckých radách časopisov a konferencií. Dôležitým
výstupom bola príprava konferencie "Koncepty udržateľnosti organizácií" (http://vusem.sk/sk/
vedecka-konferencia). Členmi vedeckého výboru konferencie boli uznávané vedecké autority z oboch
inštitúcií.
Názov pracoviska/inštitúcie
IŽGTU Iževsk
Adresa pracoviska/inštitúcie
7 Studencheskaya street , 426069 Izhevsk, RF
Kontaktná osoba (meno, priezvisko a tituly)
prof. Ing. A. Balitskij, DrSc.
Opis spolupráce za celé obdobie riešenia projektu
Zmluvná spolupráca medzi Izhevsk State Technical University - Doc. Alexander
Balitsky,CSc. (http://www.istu.ru/, http://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/dohoda-ospolupracimedzikalashnikov-izhevsk-technical-university-a-materialovotechnologickoufakultou.html?page_id=8860), v rámci ktorej uskutočňujeme vzájomnú výmenu relevantných
vedeckých a pedagogických informácií, pripravujeme vydania spoločných monografií, článkov na
medzinárodné konferencie, organizáciu spoločných medzinárodných konferencií, výmenné stážové
pobyty doktorandov a učiteľov, členstvá vo vedeckých radách časopisov a konferencií.
Prebehol výmenný stážový pobyt študentiek (24.10.2013-15.02.2014) - Kniazeva Ekaterina
a Lavrenteva Elena (absolvovanie predmetov Operačná analýza - Sakál; Finančný manažment,
Komplexné manažérstvo kvality a Organizačná kultúra); pasívna účasť stážistiek na konferencii
"Marketing Identity 2013" organizovanej UCM Trnava v Smoleniciach a príprava vydania spoločných
článkov do časopisov Transfer inovácií a Výkonnosť podniku.
http://www.istu.ru/,
http://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/dohoda-ospolupracimedzikalashnikov-izhevsk-technical-university-a-materialovotechnologickoufakultou.html?
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
22/67
page_id=8860, v rámci ktorej uskutočňujeme vzájomnú výmenu relevantných vedeckých a
pedagogických informácií, pripravujeme vydania spoločných monografií, článkov na medzinárodné
konferencie, organizáciu spoločných medzinárodných konferencií, výmenné stážové pobyty
doktorandov a učiteľov, členstvá vo vedeckých radách časopisov a konferencií.
Dôležitým výstupom bola príprava konferencie " Koncepty udržateľnosti organizácií" 2014
(http://vusem.sk/sk/vedecka-konferencia). Členmi vedeckého výboru konferencie boli uznávané
vedecké autority z oboch inštitúcií.
Aktuálne prebehol stážový pobyt Kniazevy Ekateriny (10.09.2014 - 29.12.2014), ktorá
absolvovala u prof. Sakála predmet Strategický manažment. Úspešne obhájila svoj semestrálny
projekt na tému "Teória a prax strategického manažmentu v Rusku".
Názov pracoviska/inštitúcie
UI RGTEU Ufa
Adresa pracoviska/inštitúcie
450080 г. Уфа, ул. Менделеева, д.177/3,
Kontaktná osoba (meno, priezvisko a tituly)
prof. Ing. Gamil Gabbasovich Muftiev, DrSc.
Opis spolupráce za celé obdobie riešenia projektu
Počas aktívnej účasti na konferencii UGATU Ufa "Upravlenje ekonomikoj: metody,
modeli,technologiji" (http://ep-ugatu.ru/konf.html) sme mali tú česť rokovať s rektorom ruskej
štátnej Obchodno-ekonomickej univerzity (Ufimský inštitút) - prof. Ing. Gamiľom Gabbasovičom
Muftijevom, DrSc. ohľadom potenciálnej zmluvnej spolupráce. Po návrate boli prof. Sakálom
odoslané návrhy zmluv o vzájomnej spolupráci. Koncepty udržateľnosti organizácií" (http://vusem.sk/
sk/vedecka-konferencia). Členmi vedeckého výboru konferencie boli uznávané vedecké autority z
oboch inštitúcií a pokračovanie v publikačnej činnosti a účasti na projekte KEGA. Bola následne
podpísaná i zmluvná spolupráca n auniverzitnej úrovni.
Názov pracoviska/inštitúcie
Evropský polytechnický institut, ČR
Adresa pracoviska/inštitúcie
Osvobození 699, 686 04 Kunovice
Kontaktná osoba (meno, priezvisko a tituly)
Ing. Jan Prachař, PhD.
Opis spolupráce za celé obdobie riešenia projektu
Spolupráca s Evropským polytechnickým institutom -Ing. Jan Prachař, PhD. (http://
czechuniversity.com/), v rámci ktorej, uskutočňujeme vzájomnú výmenu relevantných vedeckých
a pedagogických informácií, vedenie bakalárskych a diplomových prác, pripravujeme
vydania spoločných monografií, článkov na medzinárodné konferencie, organizáciu spoločných
medzinárodných konferencií, výmenné stážové pobyty doktorandov a učiteľov, členstvá vo vedeckých
radách časopisov a konferencií, spolupráca na KEGA. Účasť Ing. Jana Prachařa, PhD. na tvorbe 4dielnej monografie "USZP" a jeho publikačná činnosť (viď. publikačná činnosť).
Dôležitým výstupom v nasledujúcom roku je príprava konferencie "Koncepty udržateľnosti
organizácií" (http://vusem.sk/sk/vedecka-konferencia). Členmi vedeckého výboru konferencie boli
uznávané vedecké autority z oboch inštitúcií a pokračovanie v publikačnej činnosti a účasti na projekte
KEGA.
Názov pracoviska/inštitúcie
Univerzita v Zelenej Hore, Poľsko
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
23/67
Adresa pracoviska/inštitúcie
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra
Kontaktná osoba (meno, priezvisko a tituly)
Dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof UZ
Opis spolupráce za celé obdobie riešenia projektu
Spolupráca s Univerzitou v Zelenej Hore, Fakultou Ekonomiky a Manažmentu - Dr hab. inż.
Krzysztof Witkowski, prof UZ, Prof. UZ, dr hab. inż. Sebastian Saniuk a dr inż. Anna Saniuk (http://
www.wez.uz.zgora.pl/), v rámci ktorej sa realizovalo habilitačné konanie (Witkowski, Sebastian
Saniuk), účasť na Erazmus stáži (Ing. Ľubomír Šmida - 29.09.2014 - 29.12.2014) a pripravuje sa
habilitačné konanie (Anna Saniuk).
Boli zrealizované zmeny v medzinárodnej spolupráci pri riešení projektu:
áno
Zdôvodnenie prípadných zmien v medzinárodnej spolupráce za celé obdobie
riešenia projektu
Potvrdená doterajšia spolupráca so zahraničnými univerzitami a rozšírená zmluvná spolupráca
o ďalšie univerzity:
1. Podpisaná zmluva MTF STU Trnava s UI RGTEU Ufa - 5.2.2014.
2. Aktualizovaná zmluva medzi NIU MEI Moskva (predtým MEI TU Moskva) s MTF STU
Trnava - 21.11.2014.
3. Podpísaná Erazmus+ dohova medzi STU Bratislava a Univerzitou v Zelenej Hore, Erasmus
+ (2014-2021 MTF).
Poznámka: viď. zmluvy na multimediálnom DVD (www.scss.sk).
Časový harmonogram za celé obdobie riešenia projektu
Dátum
Dátum
Názov hlavného/
realizácie realizácie
čiastkového cieľa
od
do
01.05.2012 30.06.2012 Navrhnúť kurikulum
predmetu „Udržateľné
spoločensky
zodpovedné podnikanie“
zabezpečovanom na UPMK
MtF STU v Trnave.
Opis realizácie cieľa
Navrhnuté kurikulum predmetu „Udržateľné
spoločensky zodpovedné podnikanie“
zabezpečovanom na UPMK MtF STU v
Trnave.
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
24/67
Dátum
Dátum
Názov hlavného/
realizácie realizácie
čiastkového cieľa
od
do
01.06.2012 31.07.2012 Navrhnúť projekt výskumu
empirického overovania
vhodnosti, efektívnosti
a kvality predmetu
„Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie“.
01.07.2012 31.01.2013 Napísať prvopis učebného
textu „Udržateľné
spoločensky zodpovedné
podnikanie“.
01.12.2012 30.04.2012 Spracovať analýzu
dostupných informačných
zdrojov z problematiky
vzdelávania a výchovy v
oblasti udržateľného rozvoja
a spoločensky zodpovedného
podnikania.
Opis realizácie cieľa
Navrhnutý projekt výskumu empirického
overovania vhodnosti, efektívnosti a
kvality predmetu „Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie“.
Napísaný prvopis učebného textu/4-dielnej
monografie „Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie“.
Spracovaná analýza dostupných
informačných zdrojov z problematiky
vzdelávania a výchovy v oblasti
udržateľného rozvoja a spoločensky
zodpovedného podnikania.
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
25/67
Dátum
Dátum
Názov hlavného/
realizácie realizácie
čiastkového cieľa
od
do
01.02.2013 28.02.2013 Navrhnúť dotazníky.
Opis realizácie cieľa
Navrhnutých a priebežne realizovaných
5 dotazníkov: 1. Udržateľné
spoločensky zodpovedné podnikanie
č. 1 – v podnikovej praxi – (https://
docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dGpGQ1EtQk1ld1ltM2xfa0VucTVPRkE6MQ);
2. Udržateľné spoločensky zodpovedné
podnikanie č. 2 – vo výskume a výučbe na
univerzitách a vysokých školách – (https://
docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dC0yUER3cHpXbmQ5bG8yUndKYVVyaHc6M
3. Udržateľné spoločensky zodpovedné
podnikanie č. 3 – medzi študentmi
Materiálovotechnologickej fakulty STU
Trnava – (https://docs.google.com/
forms/d/1CVLIsj4d7m5MkZ9M4-5ngq0EbPFZiUd4aJUpbvh3_Y/
viewform); 4. Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie č. 4 – v podnikovej
praxi – (https://docs.google.com/forms/
d/1Oc4OK_QVIRvePoN5Jxj1fRETTalsR_CFJQ2ZWsqu4
viewform); 5. Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie č. 5 - medzi
študentmi predmetu Strategický manažment
v akademickom roku ZS 2013/2014
– (https://docs.google.com/forms/
d/1SnSWvG0LPdl9ASUaPxFfZk1ldnQTUnqWs_P8shxaQ
viewform), ktorých výsledky sme priebežne
publikovali, napr.: a) http://www.vusem.sk/
public/userfiles/files/VP20131b.pdf; b)
http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/
archiv/transfer/26-2013/pdf/064-070.pdf; c)
http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/
archiv/transfer/26-2013/pdf/071-075.pdf;
d) http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?
module=Articles&action=view&file=article&aid=3903;
e) http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?
module=Articles&action=view&file=article&aid=3635;
f) http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?
module=Articles&action=view&file=article&aid=3456;
g) http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?
module=Articles&action=view&file=article&aid=3132;
h) http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?
module=Articles&action=view&file=article&aid=2941;
i) http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?
module=Articles&action=view&file=article&aid=2579;
j) http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?
module=Articles&action=view&file=article&aid=2734;
k) http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
26/67 module=Articles&action=view&file=article&aid=2274;
l) http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?
module=Articles&action=view&file=article&aid=2112;
Dátum
Dátum
Názov hlavného/
realizácie realizácie
čiastkového cieľa
od
do
01.03.2013 31.07.2013 Upraviť prvopis učebného
textu „Udržateľné
spoločensky zodpovedné
podnikanie“ na základe
pripomienok jednotlivých
recenzentov.
01.08.2013 31.08.2013 Vytlačiť učebný text
„Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie“.
Opis realizácie cieľa
Napísaná prvá verzia učebného textu
„Udržateľné spoločensky zodpovedné
podnikanie“ na základe pripomienok
jednotlivých recenzentov.
Vydaný učebný text „Udržateľné
spoločensky zodpovedné podnikanie“ na CD
nosičoch v rámci elektronických skrípt MTF
STU Trnava.
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
27/67
Dátum
Dátum
Názov hlavného/
Opis realizácie cieľa
realizácie realizácie
čiastkového cieľa
od
do
01.02.2014 31.03.2014 Vyhodnotiť výsledky
V nadväznosti na uvedené zistenia z
experimentu (vrátane kvality predchádzajúcich prieskumov o UR a SZP
učebného textu).
v podnikateľskej praxi i v pedagogickom
procese, bol zrealizovaný piaty dotazníkový
prieskum „Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie“. Hlavným cieľom
tohto dotazníkového prieskumu bolo
experimentálne overiť kvalitu výučby
problematiky udržateľného spoločensky
zodpovedného podnikania na MTF
STU Trnava. Výučba problematiky
udržateľného spoločensky zodpovedného
podnikania prebiehala na predmete
Strategický manažment v zimnom semestri
akademického roka 2013/2014. Celkový
počet riadne zapísaných študentov na
predmet Strategický manažment bol 116.
Počet aktívnych študentov zapísaných na
predmet, ktorí sa súčasne zúčastnili piateho
dotazníkového prieskumu bol 115, čo
predstavuje 100 % návratnosť. Dotazník
sme zostavili prostredníctvom aplikácie
GoogleDocs. Piaty dotazníkový prieskum
prebiehal v časovom období od 19.12.2013
do 22.01.2014 a bol uvedený on-line na
adrese: https://docs.google.com/forms/
d/1SnSWvG0LPdl9ASUaPxFfZk1ldnQTUnqWs_P8shxaQ
viewform. Štruktúra respondentov, ktorí
vyplnili dotazník, bola nasledujúca: •
72 študentov dennej prezenčnej formy
štúdia, • 43 študentov dennej kombinovanej
formy štúdia. Terminológia USZP je
takmer všetkým respondentom známa,
význam termínu udržateľný rozvoj
(UR) je známy 93 % študentov, význam
termínu USZP 99 %. Záujem bližšie sa
oboznámiť s problematikou UR a USZP na
základe doterajších skúseností z predmetu
Strategický manažment hodnotilo pozitívne
83 % študentov. S problematikou UR
a USZP sa 78 % študentov stretlo aj na
niektorom ďalšom predmete vo svojej
skladbe predmetov, okrem predmetu
Strategický manažment. Študenti ako
ďalšie predmety prevažne uvádzajú:
• Komplexné manažérstvo kvality, •
Základy environmentalistiky, • Vedenie k
podnikavosti. Študenti, ktorý sa nevedeli
rozhodnúť, či je nový predmet USZP
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
28/67 prínosné zaviesť, a tí, ktorí považujú za
neprínosné zavedenie predmetu USZP do
výučby, zdôvodňujú svoj postoj hlavne tým,
Dátum
Dátum
Názov hlavného/
realizácie realizácie
čiastkového cieľa
od
do
01.04.2014 31.05.2014 Napísať správu z výskumu,
na základe výsledkov
optimalizovať kurikulum
predmetu „Udržateľné
spoločensky zodpovedné
podnikanie“ a príslušný
učebný text.
01.06.2014 30.06.2014 Realizovať seminár
„Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie“.
01.07.2014 31.12.2014 Prezentovať výsledky
výskumu v odborných a
vedeckých časopisoch a
na vedeckých podujatiach
(semináre, konferencie).
01.09.2014 31.01.2014 Experimentálne overovať
vhodnosť a kvalitu výučby
predmetu „Udržateľné
spoločensky zodpovedné
podnikanie“, ako aj
príslušného učebného textu.
Opis realizácie cieľa
Napísaná správa z výskumu, na základe
výsledkov optimalizované kurikulum
predmetu „Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie“ a príslušný učebný
text/skriptum na CD nosiči..
Realizovaná Medzinárodná vedecká
konferencia "Koncepty udržateľnosti
organizácií" s troma samostatnými sekciami
- Výkonnosť organizácie organizovanú
Výskumným ústavom ekonomiky a
manažmentu v Poprade, Procesné riadenie
organizovanú Slovenskou asociáciou
procesného riadenia a Udržateľné
spoločensky zodpovedné podnikanie
organizovanú MTF STU v Trnave v rámci
projektu KEGA. Tieto tri koncepčné prístupy
sú základným smerovaním udržateľnosti
organizácií - http://www.vusem.sk/sk/
vedecka-konferencia; www.vusem.sk/sk/
kega-na-mtf-stu.
Prezentované výsledky výskumu v
odborných a vedeckých časopisoch a
na vedeckých podujatiach (semináre,
konferencie), viď publikačná činnosť.
Experimentálne sme overovali vhodnosť
a kvalitu výučby predmetu „Udržateľné
spoločensky zodpovedné podnikanie“, ako
aj príslušného učebného textu v predmete
Strategický manažment v zimnom semestri
2013/2014.
Riešiteľský kolektív
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Percentuálny podiel VŠ na poskytnutej finančnej dotácii v poslednom roku: 100%
Meno a priezvisko príslušného funkcionára vysokej školy, ktorý schvaľuje podanú záverečnú
správu za túto vysokú školu: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (prodekan)
Vedúci projektu
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
29/67
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
650
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo umeleckú činnosť)
Spoluriešitelia
550
Funkcia
Počet
Počet
hodín
hodín
(2012) (2013)
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. (54)
člen riešiteľského kolektívu 300
300
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Pracovisko:
Zrušený člen sa nepodieľa na riešení projektu od: 01.01.2012
Zdôvodnenie zrušenia účasti člena na riešení projektu:
Odstúpila z riešenia projektu KEGA z dôvodu odchodu z pracoviska MTF
STU v Trnave od 1.1.2012.
1000
Počet
hodín
(2014)
0
Rok 2012: 0 hodín
Rok 2013: 0 hodín
Rok 2014: 0 hodín
Poznámka: Na základe komunikácie s pani Annou Nehezovou z technickej
podpory Portálu vysokých škôl (tel.č. 0944 507 300), sa nedal z databázy
odstrániť uvedený riešiteľ a jeho počet hodín. Tento riešiteľ nebol členom
riešiteľského kolektívu od 1.1.2012 (viď. ročné správy za roky 2012 a 2013).
Doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
člen riešiteľského kolektívu 300
300
(44)
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava
Zrušený člen sa nepodieľa na riešení projektu od: 01.01.2012
Zdôvodnenie zrušenia účasti člena na riešení projektu:
Odstúpila z riešenia projektu KEGA od 1.1.2012 z dôvodu prechodu na
schválený grant VEGA.
0
Rok 2012: 0 hodín
Rok 2013: 0 hodín
Rok 2014: 0 hodín
Poznámka: Na základe komunikácie s pani Annou Nehezovou z technickej
podpory Portálu vysokých škôl (tel.č. 0944 507 300), sa nedal z databázy
odstrániť uvedený riešiteľ a jeho počet hodín. Tento riešiteľ nebol členom
riešiteľského kolektívu od 1.1.2012 (viď. ročné správy za roky 2012 a 2013).
Ing. Jana Štefánková
člen riešiteľského kolektívu 50
50
Pracovné zaradenie: len výskumný alebo umelecký pracovník
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava, OAKČ
doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
člen riešiteľského kolektívu 0
1000
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
30/67
50
1000
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava, UPMK
Ing. Rastislav Beňo, PhD. (32)
zástupca vedúceho projektu 1000
1000
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava, ÚPMK
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc. (49)
člen riešiteľského kolektívu 300
300
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava, Ústav priemyselného
inžinierstva, manažmentu a kvality
Zrušený člen sa nepodieľa na riešení projektu od: 01.01.2012
Zdôvodnenie zrušenia účasti člena na riešení projektu:
Odstúpil z riešenia projektu KEGA od 1.1.2012 z dôvodu prechodu na
schválený grant VEGA.
250
0
Rok 2012: 0 hodín
Rok 2013: 0 hodín
Rok 2014: 0 hodín
Poznámka: Na základe komunikácie s pani Annou Nehezovou z technickej
podpory Portálu vysokých škôl (tel.č. 0944 507 300), sa nedal z databázy
odstrániť uvedený riešiteľ a jeho počet hodín. Tento riešiteľ nebol členom
riešiteľského kolektívu od 1.1.2012 (viď. ročné správy za roky 2012 a 2013).
Ing. Ľubica Mrvová, PhD. (56)
člen riešiteľského kolektívu 1000
1000
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Pracovisko:
Ing. Alexandra Arendášová, PhD. (36) člen riešiteľského kolektívu 1000
1000
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava
Zrušený člen sa nepodieľa na riešení projektu od: 01.01.2012
Zdôvodnenie zrušenia účasti člena na riešení projektu:
Odstúpila z riešenia projektu KEGA z dôvodu odchodu z pracoviska MTF
STU v Trnave od 1.1.2012.
1000
0
Rok 2012: 0 hodín
Rok 2013: 0 hodín
Rok 2014: 0 hodín
Poznámka: Na základe komunikácie s pani Annou Nehezovou z technickej
podpory Portálu vysokých škôl (tel.č. 0944 507 300), sa nedal z databázy
odstrániť uvedený riešiteľ a jeho počet hodín. Tento riešiteľ nebol členom
riešiteľského kolektívu od 1.1.2012 (viď. ročné správy za roky 2012 a 2013).
Ing. Štefan Svetský, PhD. (64)
člen riešiteľského kolektívu 0
200
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
31/67
200
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava, Detašované pracovisko
Dubnica n. V.
Ing. Katarína Drieniková (29)(*)
člen riešiteľského kolektívu 900
650
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej
skúšky
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava
Zrušený člen sa nepodieľa na riešení projektu od: 01.09.2013
Zdôvodnenie zrušenia účasti člena na riešení projektu:
Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu úspešnej obhajoby DizP v
auguste 2013.
Ing. Tomáš Naňo (29)(*)
člen riešiteľského kolektívu 800
50
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej
skúšky
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava
Zrušený člen sa nepodieľa na riešení projektu od: 01.09.2013
Zdôvodnenie zrušenia účasti člena na riešení projektu:
Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu úspešnej obhajoby DizP v
auguste 2013.
Ing. Petra Markova, PhD. (32)(*)
člen riešiteľského kolektívu 1500
50
Pracovné zaradenie: len výskumný alebo umelecký pracovník
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava
Zrušený člen sa nepodieľa na riešení projektu od: 01.09.2013
Zdôvodnenie zrušenia účasti člena na riešení projektu:
Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu nástupu na materskú
dovolenku od septembra 2013.
Ing. Gabriela Hrdinová (40)(*)
člen riešiteľského kolektívu 650
450
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej
skúšky
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava,
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU Bratislava,
Paulínska 16, 917 24 Trnava
Zrušený člen sa nepodieľa na riešení projektu od: 01.09.2013
Zdôvodnenie zrušenia účasti člena na riešení projektu:
Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu úspešnej obhajoby DizP v
júni 2013.
Ing. Veronika Kaiserova (33)(*)
člen riešiteľského kolektívu 1000
500
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia do vykonania
dizertačnej skúšky
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava, Ustav priemyselneho
inzinierstva, manazmentu a kvality
Zrušený člen sa nepodieľa na riešení projektu od: 01.01.2014
Zdôvodnenie zrušenia účasti člena na riešení projektu:
Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu prerušenia práce na DizP na
konci roku 2013.
Ing. Ľubomír Šmida (27)
zástupca vedúceho projektu 250
1000
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej
skúšky
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava, UPMK
Ing. Jozef Zlocha, PhD. (31)
člen riešiteľského kolektívu 800
50
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
32/67
0
0
0
0
0
600
0
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej
skúšky
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava
Zrušený člen sa nepodieľa na riešení projektu od: 01.09.2012
Zdôvodnenie zrušenia účasti člena na riešení projektu:
Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu úspešnej obhajoby DizP v
roku 2012.
doc. Ing. Bartolomej Hajnik, PhD. (68) člen riešiteľského kolektívu 1000
50
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava
Zrušený člen sa nepodieľa na riešení projektu od: 01.01.2013
Zdôvodnenie zrušenia účasti člena na riešení projektu:
Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu úspešných obhajob
doktorandov Ing. Jozefa Zlochu, PhD. a Ing. Andrei Andrášovej, PhD.
Ing. Michaela Tokárová (31)
člen riešiteľského kolektívu 250
50
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia do vykonania
dizertačnej skúšky
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava, Ústav priemyselného
manažérstva a kvality
Zrušený člen sa nepodieľa na riešení projektu od: 01.06.2013
Zdôvodnenie zrušenia účasti člena na riešení projektu:
Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu prerušenia práce na DizP od
júna 2013.
Ing. Lucia Bozikova (28)
člen riešiteľského kolektívu 800
1000
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia do vykonania
dizertačnej skúšky
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava, UPMK
Zrušený člen sa nepodieľa na riešení projektu od: 01.01.2014
Zdôvodnenie zrušenia účasti člena na riešení projektu:
Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu prerušenia práce na DizP od
januára 2014.
Ing. Domingos Jacinto, PhD.
člen riešiteľského kolektívu 500
50
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava
Zrušený člen sa nepodieľa na riešení projektu od: 01.01.2013
Zdôvodnenie zrušenia účasti člena na riešení projektu:
Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu neplateného voľna u svojho
zamestnávateľa MTF STU Trnava.
Ing. Helena Fidlerova, PhD. (37)
zástupca vedúceho projektu 650
2000
Pracovné zaradenie: len výskumný alebo umelecký pracovník
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava, UPMK
Oliver Moravcik
člen riešiteľského kolektívu 50
50
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava
Rastislav Petráš (27)(*)
člen riešiteľského kolektívu 0
1000
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
33/67
0
0
0
0
1800
50
200
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej
skúšky
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava
Ing. Marián Kortiš (38)
člen riešiteľského kolektívu 0
200
Pracovné zaradenie: doktorand v externej forme štúdia, ktorý je
zamestnancom VŠ
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava
Ing. Lukáš Jurík (26)
člen riešiteľského kolektívu 0
250
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia do vykonania
dizertačnej skúšky
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava, Ústav priemyselného
inžinierstva a manažmentu
Ing. Monika Šujaková (29)(*)
člen riešiteľského kolektívu 0
0
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia do vykonania
dizertačnej skúšky
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta; Trnava, Ústav priemyselného
inžinierstva a manažmentu
Nový člen sa podieľal na riešení projektu od: 01.09.2014
Zdôvodnenie účasti nového člena na riešení projektu:
Nástup na doktorandské štúdium - dizertačná práca riešená v rámci projektu
KEGA.
200
400
250
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Percentuálny podiel VŠ na poskytnutej finančnej dotácii v poslednom roku: 0%
Zodpovedný riešiteľ
spolupracujúceho pracoviska
prof. Viera Marková, PhD. (63)
300
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo umeleckú činnosť)
Zrušený člen sa nepodieľa na riešení projektu od: 01.01.2014
Zdôvodnenie zrušenia účasti člena na riešení projektu:
Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu nečinnosti.
Spoluriešitelia
Funkcia
prof. Ing. Ján Závadský, PhD. (40)
Počet
hodín
(2012)
200
300
0
Počet
hodín
(2013)
200
Počet
hodín
(2014)
300
zástupca zodpovedného
riešiteľa spolupracujúceho
pracoviska
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Inštitút manažérskych systémov
Ing. Zuzana Závadská, PhD. (40)
člen riešiteľského kolektívu 500
500
spolupracujúceho pracoviska
Pracovné zaradenie: doktorand v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej
skúšky
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Inštitút manažérskych systémov
Ing. Jana Hroncová-Vicianová, PhD. člen riešiteľského kolektívu 0
50
(30)
spolupracujúceho pracoviska
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
34/67
300
500
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo
umeleckú činnosť)
Pracovisko: Ekonomická fakulta, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Opis spolupráce za celé obdobie riešenia projektu:
Spolupráca s UMB bola založená na príprave monografie "Udržateľné spoločensky zodpovedné
podnikanie", ďalšej spoločnej publikačnej činnosti, účasti na konferenciách, príprava medzinárodnej
vedeckej konferencie "KONCEPTY UDRŽATEĽNOSTI ORGANIZÁCIÍ 2014" a seminároch,
spracovaní a obhajobách dizertačných a habilitačných prác.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Percentuálny podiel VŠ na poskytnutej finančnej dotácii v poslednom roku: 0%
Zodpovedný riešiteľ
spolupracujúceho pracoviska
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. (54)
300
300
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo umeleckú činnosť)
Zrušený člen sa nepodieľa na riešení projektu od: 01.01.2014
Zdôvodnenie zrušenia účasti člena na riešení projektu:
Dôvodom zrušenia účasti člena na riešení projektu je jeho angažovanosť na
iných projektoch v rámci jeho pôsobenia na FMK UCM Trnava.
Spoluriešitelia
Funkcia
Počet
hodín
(2012)
Počet
hodín
(2013)
0
Počet
hodín
(2014)
Opis spolupráce za celé obdobie riešenia projektu:
Spolupráca s FMK UCM Trnava spočívala v príprave a obhajobe habilitačnej práce Ing.
Jaroslava Bednárika, PhD. a jej oponovaní (prof. Sakál), v spoločnej publikačnej činnosti vo
vedeckých časopisoch a zborníkoch z domácich a zahraničných konferencií,spolupráca pri sekcii
Marketing Identity 2013 UCM FMK, pri príprave žiadosti projektu KEGA "Vzdelávanie a výchova
krízového manažmentu, udržateľného rozvoja a spoločensky zodpovedného podnikania", Projekt č.
014UCM-4/2013.
Technická univerzita v Košiciach
Percentuálny podiel VŠ na poskytnutej finančnej dotácii v poslednom roku: 0%
Zodpovedný riešiteľ
spolupracujúceho pracoviska
doc. PhDr. Mária Antošová, PhD. (50)
50
vysokoškolský učiteľ (vykonávajúci aj výskumnú alebo umeleckú činnosť)
Zrušený člen sa nepodieľa na riešení projektu od: 01.01.2012
Zdôvodnenie zrušenia účasti člena na riešení projektu:
Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu nečinnosti.
Spoluriešitelia
Funkcia
Počet
hodín
(2012)
Opis spolupráce za celé obdobie riešenia projektu:
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
35/67
0
0
Počet
hodín
(2013)
Počet
hodín
(2014)
Pasívna účasť.
* Školiteľ sa podieľal na riešení projektu.
Na riešení projektu je zapojený aj technický a pomocný personál:
nie
Celkový počet fyzických osôb zapojených do realizácie v poslednom roku riešenia projektu: 16
(okrem zúčastnených v rámci medzinárodnej spolupráce)
Zdôvodnenie prípadných zmien v zložení riešiteľského kolektívu, príp. pracoviska
za celé obdobie riešenia projektu
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. - Odstúpila z riešenia projektu KEGA z dôvodu odchodu z
pracoviska MTF STU v Trnave od 1.1.2012.
Doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. - Odstúpila z riešenia projektu KEGA od 1.1.2012 z dôvodu
prechodu na schválený grant VEGA.
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Odstúpil z riešenia projektu KEGA od 1.1.2012 z dôvodu
prechodu na schválený grant VEGA.
Ing. Alexandra Arendášová, PhD. - Odstúpila z riešenia projektu KEGA z dôvodu odchodu z
pracoviska MTF STU v Trnave od 1.1.2012.
Ing. Katarína Drieniková - Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu úspešnej obhajoby
DizP v auguste 2013.
Ing. Tomáš Naňo - Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu úspešnej obhajoby DizP v
auguste 2013.
Ing. Petra Markova, PhD. - Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu nástupu na materskú
dovolenku od septembra 2013.
Ing. Gabriela Hrdinová - Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu úspešnej obhajoby DizP
v júni 2013.
Ing. Veronika Kaiserova - Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu prerušenia práce na
DizP na konci roku 2013.
Ing. Jozef Zlocha, PhD. - Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu úspešnej obhajoby DizP
v roku 2012.
doc. Ing. Bartolomej Hajnik, PhD. - Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu úspešných
obhajob doktorandov Ing. Jozefa Zlochu, PhD. a Ing. Andrei Andrášovej, PhD.
Ing. Michaela Tokárová - Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu prerušenia práce na
DizP od júna 2013.
Ing. Lucia Bozikova - Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu prerušenia práce na DizP
od januára 2014.
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
36/67
Ing. Domingos Jacinto, PhD. - Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu neplateného voľna
u svojho zamestnávateľa MTF STU Trnava.
Ing. Monika Šujaková - Nástup na doktorandské štúdium - dizertačná práca riešená v rámci
projektu KEGA.
prof. Viera Marková, PhD. - Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu nečinnosti.
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. - Dôvodom zrušenia účasti člena na riešení projektu je jeho
angažovanosť na iných projektoch v rámci jeho pôsobenia na FMK UCM Trnava.
doc. PhDr. Mária Antošová, PhD. - Ukončenie práce na projekte KEGA z dôvodu nečinnosti.
Realizované výstupy
Realizované výstupy projektu za celé obdobie riešenia projektu
Názov realizovaného
výstupu
Opis realizovaného výstupu
SPRACOVANIE
A ÚSPEŠNÁ
OBHAJOBA
DIZERTAČNÝCH,
DIPLOMOVÝCH A
BAKALÁRSKYCH
PRÁC
ŠTUDENTSKÁ
VEDECKÁ
ODBORNÁ
ČINNOSŤ - ŠVOČ
ŠTUDENTSKÁ
VEDECKÁ
ODBORNÁ
ČINNOSŤ - ŠVOČ
LS 2011/2012 - 4 BAKALÁRSKE
PRÁCE (BP), 9 DIPLOMOVÝCH
PRÁC (DP), 3 DizP;
PUBLIKAČNÁ
ČINNOSŤ
Realizátor výstupu
Rok
(názov pracoviska realizácie
vedúceho projektu výstupu
alebo názov
spolupracujúceho
pracoviska)
MTF STU Trnava
2012
účasť na fakultnom kole študentskej
MTF STU Trnava
vedeckej konferencie (ŠVK) v rokoch
2012 a 2013 v sekcii Priemyselné
inžinierstvo, manažment a kvalita.
vytvorenej novej samostatnej sekcie
MTF STU Trnava
študentskej vedeckej odbornej
činnosti (ŠVOČ) vo fakultnom kole
na MTF STU v Trnave v roku 2014 Udržateľný strategický manažment a
udržateľné spoločensky zodpovedné
podnikanie –
spolupráca na na vydaní 2 skrípt
MTF STU Trnava
\"Operačná analýza časť II\" - a
\"Informačné technológie - využitie elearningu\" (Návody na cvičenia)
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
37/67
2014
2014
2012
Názov realizovaného
výstupu
Opis realizovaného výstupu
Realizátor výstupu
Rok
(názov pracoviska realizácie
vedúceho projektu výstupu
alebo názov
spolupracujúceho
pracoviska)
MTF STU Trnava
2013
PUBLIKAČNÁ
vydanie vedeckej monografie v
ČINNOSŤ
zahraničnom vydavateľstve:
PUBLIKAČNÁ
viď. publikačná činnosť
MTF STU Trnava
ČINNOSŤ
SPOLUPRÁCA
a) \"Výkonnosť podniku b) \"Fórum
MTF STU Trnava
S VEDECKÝMI
manažéra\" c) \"Transfer inovácií\" d)
ČASOPISMI VO
\"Problemy razvitja teritorii\"
FORME ČLENSTVA
VO VEDECKÝCH
RADÁCH
ČASOPISOV A
PUBLIKOVANIA
VÝSLEDKOV
PROJEKTU KEGA
SPOLUORGANIZÁTORSTVO
a) In Look Days 2012 b)medzinárodná MTF STU Trnava
MEDZINÁRODNÝCH odborná konferencia \"Procesné
VEDECKÝCH
riadenie 2012\" - c) medzinárodná
KONFERENCIÍ
konferencia CO-MAT-TECH 2012 d)•
12. Medzinárodná vedecká konferencia
\"УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ
методы, модели технологии 2012\"
Riadenie ekonomiky: metódy, modely,
technológie\"
SPOLUORGANIZÁTORSTVO
a) 19. meždunarodnaja naučnoMTF STU Trnava
MEDZINÁRODNÝCH techničeskaja konferencija studentov i
VEDECKÝCH
aspirantov. -MEI b)VII.Vserossijskaja
KONFERENCIÍ
naučno-praktičeskaja internetkonferencija. Ufa: ISEI UNC RAN
c)medzinárodná vedeckopraktická
konferencia InlookDays 2013 – sekcia
\"Spoločensky zodpovedné podnikanie
\" d)13. Medzinárodná vedecká
konferencia: \"УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКОЙ методы, модели
технологии 2013\" \"Riadenie
ekonomiky: metódy, modely,
technológie\" - vytvorenie sekcie
\"Spoločensky zodpovedné podnikanie.
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
38/67
2014
2012
2012
2013
Názov realizovaného
výstupu
Opis realizovaného výstupu
Realizátor výstupu
Rok
(názov pracoviska realizácie
vedúceho projektu výstupu
alebo názov
spolupracujúceho
pracoviska)
MTF STU Trnava
2014
SPOLUORGANIZÁTORSTVO
a)20. meždunarodnaja naučnoMEDZINÁRODNÝCH techničeskaja konferencija studentov i
VEDECKÝCH
aspirantov. Moskovskij energetičeskij
KONFERENCIÍ
institut; b)VI.Vserossijskoj
naučno-praktičeskoj konferencii
s meždunarodnym učastijem.
Ufa : ISEI UNC RAN; c)14.
Medzinárodná vedecká konferencia:
\"УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ
методы, модели технологии
2014\" \"Riadenie ekonomiky:
metódy, modely, technológie\"
d)spoluorganizovnie konferencie
\"Koncepty udržateľnosti organizácií
\" s troma samostatnými sekciami Výkonnosť organizácie organizovanú
Výskumným ústavom ekonomiky
a manažmentu v Poprade, Procesné
riadenie organizovanú Slovenskou
asociáciou procesného riadenia a
Udržateľné spoločensky zodpovedné
podnikanie organizovanú MTF STU v
Trnave v rámci projektu KEGA. Tieto
tri koncepčné prístupy sú základným
smerovaním udržateľnosti organizácií
e)Проблемы и перспективы развития
регионов и предприятий в условиях
глобализации экономики Уфа:–
Уфимский институт (филиал) РЭУ
им. Г. В. Плеханова.
PRÍIPRAVA
Monografia vznikla ako súhrnné dielo MTF STU Trnava
A VYDANIE
za účasti autorského kolektívu z troch
MONOGRAFIE K inštitúcii vysokoškolského vzdelávania
PROBLEMATIKE zo Slovenskej a Českej republiky.
USZP
PRÍIPRAVA A
skriptá autorov Sakál, P. - Hrdinová,
MTF STU Trnava
VYDANIE SKRÍPT G. - Moravčík, O. - Štefánková, J.:
K PROBLEMATIKE Udržateľné spoločensky zodpovedné
USZP
podnikanie: návrh konceptu metodiky
tvorby systému udržateľnej stratégie
SZP v kontexte s konceptom HCS
modelu 3E v nasledujúcej štruktúre:
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
39/67
2014
2014
Názov realizovaného
výstupu
VÝZNAMNÉ
OCENENIA ZÍSKANÉ
POČAS RIEŠENIA
PROJEKTU KEGA
Č. 037STU - 4/2012
Opis realizovaného výstupu
Významným úspechom a ocenením
našej práce v oblasti UR a SZP je
umiestnenie Ústavu priemyselného
inžinierstva, manažmentu a kvality,
MTF v Trnave, STU Bratislava na
prvom mieste v sekcii zahraničných
účastníkov ankety „Institut
společenské odpovědnosti“
Spolupráca s Úradom Národný program kvality SR na roky
pre normalizáciu,
2013 - 2016
metrológiu a
skúšobníctvo SR
(UNMS SR) pri tvorbe
Národného programu
kvality Slovenskej
republiky 2013-2016.
ocenenie \"TOP
ocenením Úradu pre normalizáciu,
MANAŽÉR KVALITY metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý
ROKA 2013\" pre prof. organizoval súťaž Top manažéri
Ing. Jána Závadského, kvality roka 2013
PhD., spoluriešiteľa
projektu KEGA
získanie profesúry a na tému: \"Determinanty integrácie
verejná inauguračná procesného manažmentu do
prednáška člena
systému riadenia podniku\", 20. 6.
riešiteľského kolektívu 2013, Ekonomická fakulta UMB
– prof. Ing. Jána
(http://www.ef.umb.sk/index.asp?
Závadského, PhD
uid=84&aid=857).
SPRACOVANIE
LS 2012/2013 - 6 BP, 4 DP, 3 DizP;
A ÚSPEŠNÁ
OBHAJOBA
DIZERTAČNÝCH,
DIPLOMOVÝCH A
BAKALÁRSKYCH
PRÁC
SPRACOVANIE
LS 2013/2014 - 8 BP, 6 DP, 1 DizP;
A ÚSPEŠNÁ
OBHAJOBA
DIZERTAČNÝCH,
DIPLOMOVÝCH A
BAKALÁRSKYCH
PRÁC
Realizátor výstupu
Rok
(názov pracoviska realizácie
vedúceho projektu výstupu
alebo názov
spolupracujúceho
pracoviska)
MTF STU Trnava
2014
MTF STU Trnava
2013
MTF STU Trnava
2013
MTF STU Trnava
2014
MTF STU Trnava
2013
MTF STU Trnava
2014
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
40/67
Názov realizovaného
výstupu
PUBLIKAČNÁ
ČINNOSŤ
PUBLIKAČNÁ
ČINNOSŤ
Opis realizovaného výstupu
viď. publikačná činnosť
Realizátor výstupu
Rok
(názov pracoviska realizácie
vedúceho projektu výstupu
alebo názov
spolupracujúceho
pracoviska)
MTF STU Trnava
2013
viď. publikačná činnosť
MTF STU Trnava
2014
Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia
Publikačné výstupy
Kód, názov kategórie
AAB
ADE
ADE
ADE
ADF
Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...)
Šatanová, Anna [20%] - Hekelová, Edita [20%] - Závadský,
Ján [20%] - Kučerová, Marta [20%] - Klementová, Jarmila
[20%]: Trendy v manažérstve kvality. - 1. vyd. - Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2014. - 184 s. - ISBN
978-80-228-2641-9 (https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?
id=293974)
Fidlerová, Helena [20%] - Šmida, Ľubomír [20%] - Drieniková,
Katarína [20%] - Hrdinová, Gabriela [20%] - Sakál, Peter
[20%]: Problemy issledovateľskoj i obrazovateľnoj dejateľnosti
v VUZ-ach.
Hrdinová, Gabriela [100%]: Koncepcija sozdanija sistemy
ustojčivoj strategii korporativnoj sociaľnoj otvetstvennosti.
Sakál, Peter [50%] - Hrdinová, Gabriela [50%]: Roľ
universitetov v globaľnoj informacionnoj vojne. In: Problemy
razvitija territorii. - ISSN 2076-8915. - Roč. 72, č. 4 (2014), s.
127-138
Babišová, Monika [25%] - Hrdinová, Gabriela [25%] - Sakál,
Peter [25%] - Šmida, Ľubomír [25%]: Využitie stratégie
udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania objektívnej stratégie udržateľného rozvoja - v slovenskom
priemyselnom podniku. (http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/
pages/archiv/transfer/29-2014/pdf/099-107.pdf) In: Transfer
inovácií [elektronický zdroj]. - ISSN 1337-7094. - Č. 29 (2014),
online, s.[99-107]
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
41/67
%
podiel
riešenia
projektu
KEGA v
publikácii
20
100
100
100
100
Kód, názov kategórie
ADF
ADF
ADF
ADF
ADF
ADF
ADF
Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...)
%
podiel
riešenia
projektu
KEGA v
publikácii
Beňo, Rastislav [100%]: Aplikácia metód vopred stanovených 100
časov na zváracom pracovisku v kontexte USZP. In: Transfer
inovácií [elektronický zdroj]. - ISSN 1337-7094. - Č. 29 (2014),
s. 322-326
Fidlerová, Helena [25%] - Hrdinová, Gabriela [25%] 100
Sakál, Peter [25%] - Šmida, Ľubomír [25%]: Udržateľný
strategický manažment vs.udržateľné spoločensky zodpovedné
podnikanie vs. integrovaný manažérsky systém strategických
podnikateľských jednotiek - Charakteristika predloženého
projektu. In: Výkonnosť podniku. - ISSN 1338-435X. - Roč. 4,
č. 1 (2014), s. 37-45
Hrdinová, Gabriela [25%] - Moravčík, Oliver [25%] - Sakál,
100
Peter [25%] - Štefánková, Jana [25%]: Prečo je treba zmeniť
stratégie neobmedzeného ekonomického rastu na stratégie
udržateľného rozvoja.
Jurík, Lukáš [20%] - Sakál, Peter [20%] - Šujaková, Monika
60
[20%] - Schiffel, Matúš [20%] - Rauchová, Ivana [20%]:
Aplikácie metódy AHP v kompetenčnom prístupe riadenia
ľudských zdrojov. (http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/
pages/archiv/transfer/29-2014/pdf/152-158.pdf) In: Transfer
inovácií [elektronický zdroj]. - ISSN 1337-7094. - Č. 29 (2014),
online, s.[152-158]
Kniazeva, Ekaterina [25%] - Lavrentieva, Elena [25%] 50
Sakál, Peter [25%] - Šmida, Ľubomír [25%]: Ispoľzovanije
matematičeskich modelej v rabote menedžera pri
prinjatiji upravlenčeskich rešenij. (http://www.sjf.tuke.sk/
transferinovacii/pages/archiv/transfer/29-2014/pdf/026-032.pdf)
In: Transfer inovácií [elektronický zdroj]. - ISSN 1337-7094. Č. 29 (2014), online, s.[26-32]
Pilch, Peter [34%] - Šmida, Ľubomír [33%] - Sakál, Peter
66
[33%]: Využitie udržateľného marketingu pri budovaní
pozitívneho imidžu podniku v kontexte s udržateľným
spoločensky zodpovedným podnikaním. (http://www.sjf.tuke.sk/
transferinovacii/pages/archiv/transfer/29-2014/pdf/094-098.pdf)
In: Transfer inovácií [elektronický zdroj]. - ISSN 1337-7094. Č. 29 (2014), online, s. [94-98]
Prachař, Jan [34%] - Fidlerová, Helena [33%] - Suranová, Irena 67
[33%]: Prognóza dalšího vývoje spolupráce zemí Evropské unie
v oblasti udržitelného rozvoje. In: Výkonnosť podniku. - ISSN
1338-435X. - Roč. 4, č. 1 (2014), s. 91-99
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
42/67
Kód, názov kategórie
ADF
ADF
ADF
ADF
ADF
ADF
ADF
AED
AED
Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...)
%
podiel
riešenia
projektu
KEGA v
publikácii
100
Sakál, Peter [34%] - Fidlerová, Helena [33%] - Šmida,
Ľubomír [33%]: Institute of industrial engineering and
management at STU MTF Trnava - predictor of sustainable
corporate social responsibility in university education and
industrial practice in Slovakia. (http://www.mtf.stuba.sk/
docs/internetovy_casopis/2014/1/1_web2_Sakal.pdf) In:
Materials Science and Technology [elektronický zdroj]. - ISSN
1335-9053. - Roč. 14, č. 1 (2014), online, [11-19]
Schiffel, Lukáš [34%] - Šmida, Ľubomír [33%] - Sakál, Peter
66
[33%]: Aplikácia udržateľného manažmentu ľudských zdrojov v
priemyselnom podniku. (http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/
pages/archiv/transfer/29-2014/pdf/086-093.pdf)
Schiffel, Matúš [34%] - Jurík, Lukáš [33%] - Sakál, Peter
66
[33%]: Návrh využitia metódy AHP pre určenie kompetenčného
profilu manažéra priemyselného podniku.
Šmida, Ľubomír [34%] - Fidlerová, Helena [33%] - Sakál, Peter 100
[33%]: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF
STU Trnava - prediktor konceptu udržateľného spoločensky
zodpovedného podnikania priemyselných podnikov v
Slovenskej republike. (http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/
pages/archiv/transfer/29-2014/pdf/273-277.pdf)
Šnircová, Jana [100%]: Od konceptu 1P ku konceptu 3P - nový 100
trend vo finančnom riadení priemyselného podniku. (http://
www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/29-2014/
pdf/254-258.pdf)
Šujaková, Monika [34%] - Sakál, Peter [33%] - Jurík,
100
Lukáš [33%]: Návrh využitia metódy AHP pre hodnotenie
kompetencií pracovníka UPIM MTF STU Trnava.
Závadský, J. [30%], Veselovská, L. [20%], Hudáková, L.
80
[20%], Závadská, Z. [30%] 2013. Process-based Organizations:
Maturity Management Coming form Selected Aspects of its
Consistency.
Babišová, Monika [50%] - Sakál, Peter [50%]: Využitie
50
stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
- objektívnej stratégie udržateľného rozvoja - v slovenskom
priemyselnom podniku.
Beňo, Rastislav [50%] - Jakábová, Martina [50%]: Využitie
50
konceptu \"Digitálny podnik\" v oblasti ergonómie v kontexte
udržateľného pracovného výkonu zamestnancov. - článok
publikovaný v časopise Výkonnosť podniku, ISSN 1338-435X,
roč. 4, č. 1/2014, str. 6-21.
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
43/67
Kód, názov kategórie
AED
AED
AED
AED
AED
AED
AED
AED
AED
AED
Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...)
%
podiel
riešenia
projektu
KEGA v
publikácii
100
Fidlerová, Helena [34%] - Prachař, Jan [33%] - Sakál, Peter
[33%]: Systémový pohľad na podnik ako dôležitú súčasť
udržateľného rozvoja a spoločensky zodpovedného podnikania.
Jurík, Lukáš [50%] - Sakál, Peter [50%]: Meranie kompetencií 100
prostredníctvom metódy analytický hierarchický proces.
Kortiš, Marián [50%] - Sakál, Peter [50%]: Analýza dopadov
100
externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku
MSP na Slovensku a návrh odporúčaní na využitie udržateľného
SZP pri ich riešení. In: Koncepty udržateľnosti organizácií :
Zborník vedeckých statí. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu v Poprade, 2014. - ISBN 978-80-970458-6-9. S. 119-132
Sakál, Peter [50%] - Hrdinová, Gabriela [50%]: Úloha univerzít 100
v revolúcii udržateľnosti pri formovaní kritického množstva (na
príklade tímu KEGA na UPIM MTF STU Trnava) v globálnej
3. svetovej informačnej vojne. In: Koncepty udržateľnosti
organizácií : Zborník vedeckých statí. - Poprad : Výskumný
ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2014. - ISBN
978-80-970458-6-9. - S. 225-239
Šmida, Ľubomír [50%] - Sakál, Peter [50%]: Tvorba hodnôt v 100
kontexte udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania.
Šnircová, Jana [100%]: Hospodárska kríza ako výzva k
100
spoločensky zodpovednému podnikaniu.
Šnircová, Jana [100%]: Koncept udržateľného rozvoja - výzva 100
pre nové ekonomické vzdelávanie.
Závadská, Z. [40%], Veselovská, L. [10%], Hudáková, L.
90
[10%], Závadský, J. [40%] 2014. Dve roviny procesného auditu.
s. 90-95. In Sakál, P., Závadský, J. a kol. 2014. Koncepty
udržateľnosti organizácií. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, 2014. 320 s. ISBN 978-80-970458-6-9
Závadský, J. [40%], Závadská, Z. [40%], Veselovská,
90
L. [10%], Vranová, L. [10%]. 2014. Výstupy procesne
orientovaného auditu ľudských zdrojov z hľadiska trhu práce.
s. 96-103. In Sakál, P., Závadský, J. a kol. 2014. Koncepty
udržateľnosti organizácií. Poprad: Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, 2014. 320 s. ISBN 978-80-970458-6-9
Veselovská, L. [80%], Cheung, L. P. Y. [20%]. 2014. The
80
Foundations of achieving Sustainable Development in
Manufacturing Industry: Macroeconomic assessment. In
Koncepty udržateľnosti organizácií. Zborník vedeckých statí.
Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, s.r.o.,
2014. ISBN 978-80-970458-6-9. s. 282-292.
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
44/67
Kód, názov kategórie
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...)
Beňo, Rastislav [100%]: Sustainable work performance of
employees - the way to competitive advantage.
Fábry, J. [20%], Veselovská, L. [40%], Závadský, J. [15%],
Závadská, Z. [15%], Hudáková, L. [10%] 2014. The future
of linear programming utilization in process optimization: a
research paper. In Quality management and organizational
development conference : 17th QMOD-ICQss proceedings,
Prague, Czech Republic 3th - 5th September 2014 / ed. Su
Mi Dahlgaard-Park, Jens J. Dahlgaard, Prague : University of
Economics, 2014.
Veselovská, L. [100%]. 2014. Linear Programming model of
production process optimization: A case study. In The Business
& Management Review, Vol. 5, 2014, No. 1. ISSN 2047-2854.
s. 211-219.
Veselovská, L. [100%]. 2014. Various aspects of Linear
Programming utilization Slovak production enterprises. In
New Economic Challenges – 5th International PhD Student
Conference - Proceedings [CD-Rom]. Brno : Masaryk
University, Faculty of Economics and Administration, 2014.
ISBN 978-80-210-7140-7.
Fidlerová, Helena [34%] - Prachař, Jan [33%] - Sakál, Peter
[33%]: Application of material requirements planning as
method for enhancement of production logistics in industrial
company. - registrovaný: Web of Science, Scopus.
Fidlerová, Helena [34%] - Prachař, Jan [33%] - Horváthová,
Martina [33%]: Inventory optimization and modeling
techniques applied within manufacturing company. registrovaný: Scopus.
Fidlerová, Helena [25%] - Hrdinová, Gabriela [25%] - Sakál,
Peter [25%] - Šmida, Ľubomír [25%]: Sustainable strategic
management vs. sustainable corporate social responsibility
vs. integrated management system of strategic business units
- characteristics of the submitted project. In: Innovacionnyje
technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitijem
regionov Rossii : Materialy VI.Vserossijskoj naučnopraktičeskoj konferencii s meždunarodnym učastijem. 02 - 03.
10. 2014, Ufa, Časť I. - Ufa : ISEI UNC RAN, 2014. - ISBN
978-5-904122-93-5. - ISBN 978-5-904122-92-8. - S. 6-10
Fidlerová, Helena [34%] - Prachař, Jan [33%] - Sakál, Peter
[33%]: System view on the enterprise as an important part of
sustainable development and corporate social responsibility.
(http://isei-konf2014.ucoz.ru/_ld/0/63__Fidlerova-Prac.pdf)
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
45/67
%
podiel
riešenia
projektu
KEGA v
publikácii
100
70
100
100
100
67
100
100
Kód, názov kategórie
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...)
Jurík, Lukáš [50%] - Sakál, Peter [50%]: Identification
and assessment of managers´ competencies and creation of
competency models.
Jurík, Lukáš [50%] - Sakál, Peter [50%]: Methods and
technniques applied to measuring and assessment employee
competencies of industrial enterprises.
Kučerová, Marta [50%] - Fidlerová, Helena [50%]:
Improvement of a riveting process capability with application
of tools and methods of the quality management. - registrovaný:
Web of Science, Scopus.
Petráš, Rastislav [50%] - Šnircová, Jana [50%]: Equity based
crowdfunding as a source of finance for startups in industry.
Petráš, Rastislav [50%] - Šnircová, Jana [50%]: Support of
social entrepreneurship by combination of acceleration program
and equity based crowdfunding.
Sakál, Peter [34%] - Fidlerová, Helena [33%] - Šmida, Ľubomír
[33%]: Implementation of the subject sustainable corporate
social responsibility - experimental verification. (http://iseikonf2014.ucoz.ru/_ld/0/19_Sakal_Fidlerova.pdf)
Sakál, Peter [34%] - Fidlerová, Helena [33%] - Šmida, Ľubomír
[33%]: Implementation of the subject sustainable corporate
social responsibility - summary of questionnaire results. (http://
isei-konf2014.ucoz.ru/_ld/0/20_Sakal_Fidlerova.pdf)
Sakál, Peter [50%] - Hrdinová, Gabriela [50%]: Metodičeskije,
metodologičeskije i organizacionnyje osnovy dlja ustojčivogo
razvitija korporativnoj sociaľnoj otvetstvennosti i issleddovanija
v ramkach granta Kega \"Ustojčivaja korporativnaja sociaľnaja
otvetstvennosť\".
Sakál, Peter [50%] - Hrdinová, Gabriela [50%]: Osobennosti
pjatogo anketirovanija \"Ustojčivaja korporativnaja sociaľnaja
otvetstvennosť\" v predmete \"Strategičeskij menedžment\" v
zimnem semestre učebnogo goda 2013/2014.
Schiffel, Lukáš [34%] - Šmida, Ľubomír [33%] - Sakál, Peter
[33%]: Application of sustainable human resource management
in an industrial enterprise.
Šmida, Ľubomír [50%] - Sakál, Peter [50%]: Sustainable
corporate social responsibility in the context of the new
paradigm in strategic management.
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
46/67
%
podiel
riešenia
projektu
KEGA v
publikácii
100
100
50
100
100
100
100
100
100
66
100
Kód, názov kategórie
AFC
AFC
AFC
AFC
AFD
AFD
AFG
AFG
AFG
Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...)
Šmida, Ľubomír [50%] - Sakál, Peter [50%]: Value
creation in the context of sustainable corporate social
responsibility. - článok publikovaný v časopise: Vedecké práce
Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave, ISSN 1336-1589,
mimoriadne číslo 2014, str. 89-94.
Šnircová, Jana [50%] - Petráš, Rastislav [50%]: Concept
of sustainable development as an imperative of economic
education for managers and entrepreneurs.
Šnircová, Jana [50%] - Fidlerová, Helena [50%]: Concept
of sustainable development versus concept of unlimited
economic growth - finding the new way of crisis. (http://
isei-konf2014.ucoz.ru/_ld/0/55_Snircova-Fidler.pdf) In:
Problemy funkcionirovanija i razvitija territoriaľnych
sociaľno-ekonomičeskich sistem [elektronický zdroj] :
VIII.Vserossijskaja naučno-praktičeskaja internet-konferencija.
15.05 - 15.06.2014, Ufa. - Ufa : ISEI UNC RAN, 2014. - ISBN
978-5-904122-91-1. - online, [5]
Šujaková, Monika [34%] - Jurík, Lukáš [33%] - Sakál, Peter
[33%]: Experience with the application of AHP method in
the employee´s competency profile of Institute of industrial
engineering and management. In: Upravlenije ekonomikoj:
metody, modeli, technologii : 14. meždunarodnaja naučnaja
konferencija, Ufa - Krasnousoľsk, 9 - 11.10.2014. Sbornik
naučnych trudov. Tom 2. - Ufa : Ufimskij gosudarstvennyj
aviacionnyj techničeskij universitet, 2014. - ISBN
978-5-4221-0634-9. - S. 129-132
Jurík, Lukáš [50%] - Sakál, Peter [50%]: Competencies of
Managers, as part of the Intellectual Capital in Industrial
Enterprises.
Šnircová, Jana [34%] - Petráš, Rastislav [33%] - Mrva, Miloš
[33%]: Intelectual Capital Protection Within Pitch Events of
Startups.
Hrdinová, Gabriela [50%] - Sakál, Peter [50%]: Concept HCS
model 3E vs.concpet corporate social responsibility (CSR).
Jurík, Lukáš [50%] - Sakál, Peter [50%]: The proposal of using
AHP method in socially responsible investment.
Šmida, Ľubomír [50%] - Sakál, Peter [50%]: Closing the value
chain from the coevolutionary perspective of the development
of industrial enterprises.
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
47/67
%
podiel
riešenia
projektu
KEGA v
publikácii
100
100
100
100
100
67
100
100
100
Kód, názov kategórie
BCI
BDE
BDE
BDF
BEE
BFB
AFC
AFC
AFC
Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...)
Sakál, Peter [30%] - Hrdinová, Gabriela [68%] - Moravčík,
Oliver [1%] - Štefánková, Jana [1%]: Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie [elektronický zdroj] : návrh konceptu
metodiky tvorby systému udržateľnej stratégie SZP v
kontexte s konceptom HCS modelu 3E. - 1. vyd. - Trnava :
AlumniPress, 2014. - CD-ROM, 256 s. - e-skriptá. - ISBN
978-80-8096-198-5 (https://is.stuba.sk/auth/dok_server/
slozka.pl?id=71208;download=98595)
Veselovská, L. [100%]. 2013. Complex optimization of
production process: an integrated linear programming model
with cost minimization. In Interdisciplinary Journal of Research
in Business, Vol. 3, 2013, No. 5. ISSN 2046-7141. s. 1-8.
Veselovská, L. [100%]. 2014. A linear programming model
of integrating flexibility measures into production processes
with cost minimization. In Journal of Small Business and
Entrepreneurship Development, Vol. 2, 2014, No. 1. ISSN
2333-6382. s. 67-82.
Veselovská, L. [80%], Cheung, L. P. Y. [20%]. 2014. The
Foundations of achieving Sustainable Development in
Manufacturing Industry: Macroeconomic assessment. In
Výkonnosť podniku, roč. 4, 2014, č. 1. ISSN 1338-435X. s.
80-90.
Veselovská, L. [100%]. 2014. Analýza využívania vybraných
optimalizačných metód výrobnými podnikmi. In Scientia
Iuventa. Zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej
konferencie. [CD-Rom]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta
Univerzity Mateja Bela, 2014. ISBN 978-80-557-0700-6.
Šmida, Ľubomír [100%]: Education for sustainable
development.
Moravčík, Oliver - Sakál, Peter - Drieniková, Katarína Hrdinová, Gabriela - Štefánková, Jana: From Sustainable
Science in the European Universities towards Sustainable
Competitiveness of the European Industry. - registrovaný: Web
of Science.
Moravčík, Oliver - Šmida, Ľubomír - Sakál, Peter: The position
of sustainable corporate social responsibility in the process of
creating sustainable prosperity in the European Union.
Fidlerová, H. - Prachař, J. - Sakál, P.: Application of material
requirements planning as method for enhancement of
production logistics in industrial company. In: Applied
Mechanics and Materials. - ISSN 1660-9336. - Vol. 474 (2014),
s. 49-54
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
48/67
%
podiel
riešenia
projektu
KEGA v
publikácii
100
100
100
80
100
100
100
100
100
Kód, názov kategórie
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán...)
Fidlerová, H. - Prachař, J. - Horváthová, M.: Inventory
optimization and modeling techniques applied within
manufacturing company. In: CMCE 2014 London : Taylor &
Francis Group, 2014. - ISBN 978-113802680-3. - S. 209-214
Kučerová, M. - Fidlerová, H.: Improvement of a riveting
process capability with application of tools and methods of the
quality management. In: Applied Mechanics and Materials. - . ISSN 1660-9336. - Vol. 474. - , 2014, s. 351-356
Moravčík, O. - Sekera, B. - Beňo, R. - Sakál, P. - Šmida, Ľ.:
Perspectives for Utilization of Multicriteria Decision Methods
AHP/ANP to Create a National Energy Strategy in Terms of
Sustainable Development. In: Advanced Materials Research.
- ISSN 1022-6680(P). - ISSN 1662-8985(E). - Vol. 616-618 :
The 2nd International Conference on Energy, Environment
and Sustainable Development (EESD 2012), China (2013), s.
1585-1590
Beňo, R. - Hrdinová, G. - Sakál, P. - Šmida, Ľ.: The Time
Analysis of Material Flow with Methods Time Measurement Contribution to CSR Implementation at the Level of Industrial
- Production I. - In: Applied Mechanics and Materials. - ISSN
1660-9336. - Vol. 309 : 3rd Central European Conference on
Logistics (CECOL 2012), ISBN 978-3-03785-636-9, s. 302-308
Beňo, R. - Hrdinová, G. - Sakál, P. - Šmida, Ľ.: The Time
Analysis of Material Flow with Methods Time Measurement Contribution to CSR Implementation at the Level of Industrial
- Production II. In: Applied Mechanics and Materials. - ISSN
1660-9336. - Vol. 309 : 3rd Central European Conference
on Logistics (CECOL 2012), - ISBN 978-3-03785-636-9, s.
309-315
Mrvová, Ľ. - Púčiková, L.: Using methods of CBA in the
context of CSR, focusing on the social projects. In: Applied
Mechanics and Materials. - ISSN 1660-9336. - Vol. 309 : 3rd
Central European Conference on Logistics (CECOL 2012),
ISBN 978-3-03785-636-9, s. 177-184
Beňo, R. - Drieniková, K. - Naňo, T. - Sakál, P.: Multicriteria
assessment of the ergonomic risk probability creation by
chosen groups of stakeholders with using AHP method within
the context of CSR. In: Quantitative methods in economics.
Multiple Criteria Decision Making XVI: Proceedings of the
International Scientific Conference. Bratislava : Ekonóm, 2012.
- ISBN 978-80-225-3426-0. - S. 7-11
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
49/67
%
podiel
riešenia
projektu
KEGA v
publikácii
100
50
80
100
100
50
100
Umelecké výstupy
nemám
Ohlasy
Názov kategórie
1
3
Konkrétny názov
Názov publikácie, v
ktorej sa nachádza
citácia/recenzia/kritika
Hokina, Janka - Hrdinová, Gabriela - Sakál, [o1] x2014 Antošová, Mária
Peter: Návrh možností implementácie
- Csikosová, A.: Social
udržateľného konceptu SZP v slovenskom behavior of companies in
priemyselnom podniku.
Slovakia and their support
by European Union. In:
Procedia - Social and
Behavioral Sciences. - ISSN
1877-0428. - Vol. 109 :
2nd World conference on
business, economics and
management, Antalya,
Turkey, 25-28 April 2013.
- Amsterdam : Elsevier
Science BV, 2014, s.
307-311.
Fidlerová, Helena - Šmida, Ľubomír [o3] x2014 Šnircová, Jana Drieniková, Katarína - Hrdinová, Gabriela Petráš, Rastislav: Concept of
- Sakál, Peter: Stručná charakteristika
sustainable development as
a zhodnotenie priebežných výstupov z
an imperative of economic
riešenia projektu Udržateľné spoločensky education for managers
zodpovedné podnikanie I.
and entrepreneurs. In:
Upravlenije ekonomikoj:
metody, modeli, technologii :
14. meždunarodnaja
naučnaja konferencija,
Ufa - Krasnousoľsk, 9
- 11.10.2014. Sbornik
naučnych trudov. Tom
2. - Ufa : Ufimskij
gosudarstvennyj
aviacionnyj techničeskij
universitet, 2014. - ISBN
978-5-4221-0634-9. - S.
65-68.
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
50/67
Názov kategórie
3
3
3
Konkrétny názov
Názov publikácie, v
ktorej sa nachádza
citácia/recenzia/kritika
Hrdinová, Gabriela - Sakál, Peter:
[o3] x2013 Saniuk, Anna
Sustainable corporate social responsibility - Saniuk, Sebastian:
- an alternative for a paradigm change
Monitoring and control of
of business in the 21st century. - článok
strategy realization in makepublikovaný v zborníku CO-MAT-TECH to-order manufacturing.
2012, ISBN 978-80-8096-180-0, str.
In: Carpathian Logistics
307-314.
Congress 2013 [elektronický
zdroj] : December 9th - 11th
2013, Cracow, Poland. Ostrava : Tanger, 2013. ISBN 978-80-87294-46-8. CD-ROM, [6] p.
Hrdinová, Gabriela - Sakál, Peter [o3] x2012 Bezáková,
Fidlerová, Helena: Sustainable logistics and Zuzana: Marketingová
its role in value chain of industrial business komunikácia pri zavádzaní
with context of CSR and CSV.
zelených inovácií. In:
Mezinárodní Masarykova
konference pro doktorandy
a mladé vědecké pracovníky
2012 (MMK 2012) :
Sborník příspěvku z
mezinárodní vědecké
konference; 10.-14.prosince
2012, Hradec Králové.
- Hradec Králové :
Magnanimitas, 2012. - ISBN
978-80-905243-3-0. - S.
881-886.
Moravčík, Oliver - Sakál, Peter [o3] x2013 Saniuk, Anna
Šmida, Ľubomír - Hrdinová, Gabriela - Saniuk, Sebastian:
Štefánková, Jana: Od udržateľnej vedy
Monitoring and control of
na európskych univerzitách k udržateľnej
strategy realization in makekonkurencieschopnosti európskeho
to-order manufacturing.
priemyslu v kontexte s globálnym
In: Carpathian Logistics
udržateľným spoločensky zodpovedným
Congress 2013 [elektronický
podnikaním.
zdroj] : December 9th - 11th
2013, Cracow, Poland. Ostrava : Tanger, 2013. ISBN 978-80-87294-46-8. CD-ROM, [6] p.
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
51/67
Názov kategórie
4
4
4
4
Konkrétny názov
Názov publikácie, v
ktorej sa nachádza
citácia/recenzia/kritika
Fidlerová, Helena - Šmida, Ľubomír [o4] x2014 Šnircová, Jana:
Drieniková, Katarína - Hrdinová, Gabriela Koncept udržateľného
- Sakál, Peter: Stručná charakteristika
rozvoja - výzva pre nové
a zhodnotenie priebežných výstupov z
ekonomické vzdelávanie.
riešenia projektu Udržateľné spoločensky In: Aktuálne problémy
zodpovedné podnikanie I.
podnikovej sféry 2014 :
zborník vedeckých prác. Bratislava : Ekonóm, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1. s. 468-473.
Hrdinová, Gabriela - Moravčík, Oliver [o4] x2014 Šnircová,
Prachař, Jan - Sakál, Peter - Štefánková,
Jana: Hospodárska kríza
Jana - Závadská, Zuzana - Závadský, Ján: ako výzva k spoločensky
Vymedzenie základných pojmov trvalo
zodpovednému podnikaniu.
udržateľného rozvoja / udržateľného
In: Koncepty udržateľnosti
rozvoja a spoločensky zodpovedného
organizácií : Zborník
podnikania v kontexte zmeny paradigmy
vedeckých statí. strategického manažmentu. (https://
Poprad : Výskumný ústav
is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=266057) ekonomiky a manažmentu
v Poprade, 2014. - ISBN
978-80-970458-6-9. - S.
169-176.
Jurík, Lukáš - Sakál, Peter: Budovanie a
[o4] x2014 Loučanová, Erika
šírenie myšlienok USZP v priemyselných - Parobek, Ján: Spoločensky
podnikoch na Slovensku.
zodpovedné podnikanie
prostredníctvom retroinovácií. In: Výkonnosť
podniku. - ISSN 1338-435X.
- Roč. 4, č. 1 (2014), s.
69-79.
Mrvová, Ľubica - Vaňová, Jaromíra:
[o4] x2013 Černá,
Using of CBA method for evaluation of
Ľubica: Podnikové
the investments in the link with social
financie. - Ružomberok :
responsible business. - článok publikovaný VERBUM - vydavateľstvo
v zborníku CO-MAT-TECH 2012, ISBN
Katolíckej univerzity v
978-80-8096-180-0, str. 452-456.
Ružomberku, 2013. - ISBN
978-80-561-0087-5.
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
52/67
Názov kategórie
Konkrétny názov
4
Sakál, Peter - Hrdinová, Gabriela: Teória
systémov a systémová analýza pre
manažérov.
4
Šnircová, Jana: Kríza ako výzva. In:
Finančný manažér. - ISSN 1335-5813. Roč. 13, č. 2 (2013), s. 40-42
3
Drieniková, Katarína - Hrdinová, Gabriela
- Naňo, Tomáš - Sakál, Peter: Case studies
of using the analytic hierarchy process
method in corporate social responsibility
and environmental risk management.
Názov publikácie, v
ktorej sa nachádza
citácia/recenzia/kritika
[o4] x2014 Šatanová, Anna Hekelová, Edita - Závadský,
Ján - Kučerová, Marta Klementová, Jarmila: Trendy
v manažérstve kvality. - 1.
vyd. - Zvolen : Technická
univerzita vo Zvolene, 2014.
- 184 s. - Vega 1/0268/13,
1/0581/12, 1/0266/11. ISBN 978-80-228-2641-9
(https://is.stuba.sk/vv/
pub_priloha.pl?id=293974).
[o4] x2014 Šmida, Ľubomír
- Sakál, Peter: Tvorba hodnôt
v kontexte udržateľného
spoločensky zodpovedného
podnikania. In: Koncepty
udržateľnosti organizácií :
Zborník vedeckých statí. Poprad : Výskumný ústav
ekonomiky a manažmentu
v Poprade, 2014. - ISBN
978-80-970458-6-9. - S.
259-271.
[o3] x2011 Sun, Mei
- Nagata, Katsuya Onoda, Hiroshi: Corporate
sustainable Development
Assessment Base on
the Corporate Social
Responsibility. In: World
Academy of Science,
Engineering and Technology.
- ISSN 2010-376X. - Iss. 59
(2011), s. 747-750
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
53/67
Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy,
workshop a pod.), ak sú oficiálne dostupné na internete, uvedie sa link.
Názov výstupu
Akreditačný spis UPIM
MTF STU Trnava
s novozavedeným
povinne voliteľným
predmetom USZP;
Webová stránka
Slovenské centrum
strategických štúdií
kurz Udržateľné
spoločensky
zodpovedné podnikanie
Partnerský projekt
KEGA na stránke
VUSEM
Opis výstupu
Akreditačný spis UPIM MTF
STU Trnava s novozavedeným
povinne voliteľným predmetom
USZP
Link
www.scss.sk;
Slovenské centrum strategických www.scss.sk;
štúdií a TUR
Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie
Pod vedením prof. Ing. Petra
Sakála, CSc. sa na Slovensku
realizuje projekt KEGA zameraný
na Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie. Tento
jedinečný projekt presahuje
rámec Slovenskej republiky a je
prelomový z hľadiska integrácie
spoločensky zodpovedného
podnikania do všetkých oblastí
činnosti organizácií. Okrem
výstupov v podobe monografie
a učebnice, vzniká celý rad
námetov a podnetných myšlienok
nielen v riešiteľskom kolektíve,
ale aj v spoločnosti. Sme radi,
že môžeme participovať na
tomto projekte. Nižšie nájdete
informácie o projekte a jeho
doterajších výstupoch.
Spoluorganizátor
Vytvorenie a garantovanie
konferencií Inlook Days sekcie spoločensky zodpovedné
2012-2013
podnikanie
Spoluorganizátor
Vytvorenie a garantovanie
konferencie UGATU
sekcie spoločensky zodpovedné
UFA 2012-2014
podnikanie
%
podiel
riešenia
projektu
KEGA
vo
výstupe
1
100
http://www.mtf.stuba.sk/
100
docs//UPMK/
Katalog_kurzov_UPIM_2014.pdf.
http://www.vusem.sk/sk/
100
partnersky-projekt-kega
http://www.inlook.eu/events/ 100
predosle-konferencie/
http://ep-ugatu.ru/uf/file/
soderzhanie.pdf
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
54/67
100
Názov výstupu
Opis výstupu
Spoluorganizátor
Vytvorenie a garantovanie
konferencie ISEI UNC sekcie spoločensky zodpovedné
RAN UFA 2012-2014 podnikanie
Link
%
podiel
riešenia
projektu
KEGA
vo
výstupe
http://isei-konf2013.ucoz.ru/ 100
load/0-1
Rozpočet projektu
Skutočne čerpaná finančná dotácia v poslednom roku riešenia projektu KEGA
Konkretizácia rozpočtu
Typ
Názov konkrétnej finan.
finan. položky
položky
637004 Grafické spracovanie a tlač
publikácií
631001 Tuzemské pracovné cesty
631002 Zahraničné pracovné cesty
633006 Spotrebný tovar a
prevádzkový materiál
637001 Školenia, kurzy, semináre,
porady, konferencie,
sympóziá
634
637
637
Dopravné služby
Poplatky
Poplatky , odvody
Vysvetlenie využitia finan. položky
Tlač vytvoreného učebného textu
"Udržateľné spoločensky zodpovedné
podnikanie".
Cestovné náhrady na tuzemské pracovné
cesty pre riešiteľov kolektívu v priebehu
projektu.
Cestovné náhrady na zahraničné pracovné
cesty pre riešiteľov kolektívu v priebehu
projektu -UFA RF.
Spotrebný, kancelársky a administratívny
materiál potrebný ku koordinácii projektu
(kancelársky papier, kancelárske potreby a
pod.).
Účastnícky poplatok v súvislosti s
účasťou na konferenciách, seminároch,
resp. workshopoch v tuzemsku a zahraničí
a disemináciu výstupov projektu max. do
150 Eur/osobu v tuzemsku a max. do 200
Eur/osobu v zahraničí,v počas celej doby
riešenia projektu.
Dopravné služby na letisko a letenky
Víza + poplatok za overenie totožnosti
Poplatky a odvody spojené s vydaním
monofrafie
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
55/67
Čerpané (€)
771.01
88
646.94
11
400
358.63
17.5
304.92
Typ
Názov konkrétnej finan.
finan. položky
položky
637
Výdavky spojené s vydaním
rukopisu
600
Prevádzkové a režijné
náklady
Spolu:
Vysvetlenie využitia finan. položky
Čerpané (€)
Jazyková úprava
257
Prevádzkové a režijné náklady použité v
priebehu riešenia projektu
389
3244
Špecifikácia podľa ekonomickej klasifikácie
Typ
finan.
položky
600
610
620
630
Typ
finan.
položky
700
710
Názov konkrétnej finan. položky
Čerpané (€)
Bežné výdavky
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Názov konkrétnej finan. položky
Kapitálové výdavky
Obstarávanie kapitálových aktív
3244
0
2855
Čerpané (€)
0
0
Uskutočnené pracovné cesty:
Miesto uskutočnenej cesty/ciest:
Cieľ/zámer uskutočnenej cesty/ciest:
Výsledky uskutočnenej cesty/ciest:
UGATU UFA
Aktívna účasť na konferencii UGATU UFA
"УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ,
МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ"
Prezentácia príspevkov: 1. Sakál Peter., CSc.,
professor (Bratislava,Trnava, Slovak Republic)
"КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА"; 2. P. Sakál
(Bratislava, Trnava, Slovak Republic)
МЕТОДИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ИССЛЕДОВАНИЯ
В РАМКАХ ГРАНТА KEGA «УСТОЙЧИВАЯ
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»; 3. L. Schiffel, L.
Smida, P. Sakal (Bratislava,Trnava, Slovak
Republic) APPLICATION OF SUSTAINABLE
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
IN AN INDUSTRIAL ENTERPRISE; 4.
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
56/67
Počet osôb, ktoré sa zúčastnili na pracovnej
ceste/cestách:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnili na
pracovnej ceste/cestách:
Dĺžka trvania pracovnej cesty/ciest:
Miesto uskutočnenej cesty/ciest:
Cieľ/zámer uskutočnenej cesty/ciest:
Výsledky uskutočnenej cesty/ciest:
P. Sakál, G. Hrdinová (Bratislava, Trnava,
Slovak Republic) ОСОБЕННОСТИ ПЯТОГО
АНКЕТИРОВАНИЯ „УСТОЙЧИВАЯ
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ“ В ПРЕДМЕТЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В
ЗИМНЕМ СЕМЕСТРЕ УЧЕБНОГО ГОДА
2013/2014; 5. L. Jurik, P. Sakal (Bratislava,
Trnava, Slovak Republic) "METHODS AND
TECHNIQUES APPLIED TO MEASURING
AND ASSESSMENT EMPLOYEE
COMPETENCIES OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES"; 6. M. Sujakova, L. Jurik, P.
Sakal (Bratislava, Trnava, Slovak Republic)
"EXPERIENCE WITH THE APPLICATION
OF AHP METHOD IN THE EMPLOYEE'S
COMPETENCY PROFILE OF INSTITUTE
OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND
MANAGEMENT".
2
Prof. Ing. Peter Sakál, CSc.,
Ing. Lukáš Jurík
04.10.2014 - 12.10.2014
Poprad, SR
Aktívna účasť na konferencii "Koncepty
udržateľnosti organizácie"
Prezentácia príspevkov:1. Peter Sakál,
Gabriela Hrdinová Úloha univerzít v revolúcii
udržateľnosti pri formovaní kritického množstva
(na príklade tímu KEGA na UPIM MTF STU
Trnava) v globálnej 3. svetovej informačnej
vojne; 2. Marián Kortiš, Peter Sakál Analýza
dopadov externalizácie nákladov nadnárodných
korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku a
návrh odporúčaní na využitie udržateľného SZP
pri ich riešení; 3. Ing. Jan Prachař, PhD. Vnější
prostředí a jeho vlivy na odpovědné podnikání;
4. doc. Ing. Jana Šnircová, PhD. Hospodárska
kríza ako výzva k spoločensky zodpovednému
podnikaniu 5. Bc. Monika Babišová - Prof.
Ing. Peter Sakál, CSc., Využitie stratégie
udržateľného spoločensky zodpovedného
podnikania – objektívnej stratégie udržateľného
rozvoja v slovenskom priemyselnom podniku;
6. Ing. Ľubomír Šmida - Prof. Ing. Peter Sakál,
CSc., Tvorba hodnôt v kontexte udržateľného
spoločensky zodpovedného podnikania; 7.
Ing. Lukáš Jurík - Prof. Ing. Peter Sakál,
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
57/67
Počet osôb, ktoré sa zúčastnili na pracovnej
ceste/cestách:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnili na
pracovnej ceste/cestách:
Dĺžka trvania pracovnej cesty/ciest:
Miesto uskutočnenej cesty/ciest:
Cieľ/zámer uskutočnenej cesty/ciest:
Výsledky uskutočnenej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnili na pracovnej
ceste/cestách:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnili na
pracovnej ceste/cestách:
Dĺžka trvania pracovnej cesty/ciest:
CSc., Meranie kompetencií prostredníctvom
metódy analytický hierarchický proces 8. Ing.
Helena Fidlerová, PhD. - Ing. Jan Prachař,
PhD. Systémový pohľad na podnik ako dôležitú
súčasť udržateľného rozvoja a spoločensky
zodpovedného podnikania;
8
Prof. Ing. Peter Sakál, CSc.,
Ing. Lukáš Jurík
Ing. Ľubomír Šmida
doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
Ing. Jan Prachař, PhD.
Prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
Ing. Zuzana Závadská, PhD.
Ing. Lenka Veselovská
03.04.2014
Košice, SR
Aktívna účasť na konferencii "Nerovnosť a
chudoba v Európskej únii a na Slovensku"
Prezentácia príspevkov:1. Ing. Helena Fidlerová,
PhD., Prof. Ing. Peter Sakál, CSc., , Ing.
Ľubomír Šmida Skúsenosti a poznatky získané
pri riešení výskumného projektu KEGA
„Zavedenie predmetu Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie“ v rámci študijného
programu Priemyselné manažérstvo na druhom
stupni štúdia na MTF STU Trnava.“; 2. Doc.
Ing. Jana Šnircová, PhD. Je skutočne zisk
zodpovedný za dôchodkovú nerovnosť a
chudobu v spoločnosti?
3
Prof. Ing. Peter Sakál, CSc.,
Doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
Ing. Monika Šujaková
22.10.2014 - 24.10.2014
Bola finančná dotácia presunutá z predchádzajúceho roku dočerpaná v poslednom roku riešenia
projektu:
nie
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
58/67
Sumarizácia skutočne čerpaných finančných prostriedkov v poslednom roku riešenia projektu
z dotácie KEGA
Kapitálové výdavky
0
Bežné výdavky
3244
Bežné výdavky
Mzdové výdavky
3244
0
Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotácie KEGA
Bežné výdavky: 0
Kapitálové výdavky: 0
Zdôvodnenie nevyčerpaného zostatku, ktorý bude vrátený na účet MŠVVaŠ SR
Realizované spolufinancovanie projektu v aktuálnom roku riešenia
Finančné prostriedky
Zdroje zo štátneho rozpočtu
z dotácie KEGA
z iných projektov (projekty podporené zo štátneho rozpočtu,
napr. projekty VEGA atď.)
z iných zdrojov (napr. z dotácie na vedu a výskum poskytnutej
vysokej škole)
Spolu - zdroje zo štátneho rozpočtu
Mimorozpočtové zdroje
z vlastných zdrojov organizácie vedúceho projektu (napr. z
mimorozpočtových prostriedkov vysokej školy)
z vlastných zdrojov organizácie zodpovedného spoluriešiteľa
projektu (napr. z mimorozpočtových prostriedkov
spolupracujúcej vysokej školy)
zo zahraničných zdrojov (projekty, finančné príspevky, pôžičky,
úvery atď.)
z iných zdrojov (príspevky z podnikateľského sektora atď.)
Spolu - mimorozpočtové zdroje
Spolu - zdroje zo štátneho rozpočtu a mimorozpočtové zdroje
BV
KV
Rozdelenie
finančných
prostriedkov
v%
3244
0
0
0
100
0
0
0
0
3244
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3244
0
0
0
0
0
100
Skutočne čerpaná finančná dotácia za celé obdobie riešenia projektu
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
59/67
Konkretizácia rozpočtu
Typ
Konkretizácia položky
položky
633002 Výpočtová technika externý disk, USB kľúče
631002
637001
632001
633006
631002
631002
637
631001
634
637004
600
637
637
637
Spolu:
Vysvetlenie použitia finančných
Čerpané (€)
prostriedkov
2x USB kľúče Corsair Voyager 16 GB a
157.82
2x externý 2.5" disk WD Elements 320Gb
WDBAAR3200ABK black pre 2 členov
riešiteľského kolektívu na archiváciu,
výmenu a prenos dát medzi riešiteľmi,
Zahraničné pracovné cesty Cestovné náhrady zahraničné - poplatky
2550.74
súvisiace s účasťou na zahraničných
konferenciách (letenky,...).
Vložné na konferencie
Konferenčné poplatky súvisiace s účasťou
2496
na konferenciách a vydaním zborníkov.
El. a tep. energia
Spotreba energie - elektrická energia
787.88
Spotrebný tovar a
Spotrebný, kancelársky a administratívny
116.84
prevádzkový materiál
materiál potrebný ku koordinácii projektu
(kancelársky papier, kancelárske potreby a
pod.).
Zahraničné pracovné cesty Poplatky spojené s uskutočnením
3.56
zahraničnej pracovnej cesty (poistné)
Zahraničné pracovné cesty Poplatky spojené s uskutočnením
10.55
zahraničnej pracovnej cesty (poistné)
637012- Bankové poplatky Poplatky, odvody (poplatky za revody
80
ZPS + dodatočné poplatky)
Domáce pracovné cesty
Cestovné náhrady
115.25
Dopravné služby
Dopravné služby + dopravné služby na
1643.11
letisko
Grafické spracovanie a tlač Tlač vytvoreného učebného textu
771.01
publikácií
"Udržateľné spoločensky zodpovedné
podnikanie".
Prevádzkové a režijné
Prevádzkové a režijné náklady použité v
389
náklady
priebehu riešenia projektu.
Poplatky
Víza + poplatok za overenie totožnosti
49.5
Poplatky , odvody
Poplatky a odvody spojené s vydaním
306.54
monofrafie
Výdavky spojené s vydaním Jazyková úprava
257
rukopisu
9734.8
Špecifikácia podľa ekonomickej klasifikácie
Typ
Názov konkrétnej finan. položky
finan.
položky
600
Bežné výdavky
610
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
60/67
Čerpané (€)
9734.8
620
630
Typ
finan.
položky
700
710
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Názov konkrétnej finan. položky
0
9345.8
Čerpané (€)
Kapitálové výdavky
Obstarávanie kapitálových aktív
0
0
Sumarizácia skutočne čerpaných finančných prostriedkov za celé obdobie riešenia projektu z
dotácie KEGA
Kapitálové výdavky
0
Bežné výdavky
9734.8
Bežné výdavky
Mzdové výdavky
9734.8
0
Uskutočnené pracovné cesty:
Miesto uskutočnenej cesty/ciest:
Cieľ/zámer uskutočnenej cesty/ciest:
Výsledky uskutočnenej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnili na pracovnej
ceste/cestách:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnili na
pracovnej ceste/cestách:
Dĺžka trvania pracovnej cesty/ciest:
Miesto uskutočnenej cesty/ciest:
Cieľ/zámer uskutočnenej cesty/ciest:
Výsledky uskutočnenej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnili na pracovnej
ceste/cestách:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnili na
pracovnej ceste/cestách:
Dĺžka trvania pracovnej cesty/ciest:
ISEI UNC RAN Ufa, Ruská federácia
Aktívna účasť na konferencii "Inovačné
technológie riadenia sociálno-ekonomického
rozvoja Ruska"
Prezentácia príspevkov "Ergonomic aspects of
maintenance as a supportive tool of corporate
social responsibility (part 1)" a "Ergonomic
aspects of maintenance as a supportive tool of
corporate social responsibility (part 2)"
1
Ing. Rastislav Beňo, PhD.
21.05.2012-26.05.2012
DTO CZ, Ostrava
Školenie "CSR manažér"
Získanie osvedčenia/certifikátu CSR manažér
4
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Ing. Petra Marková, PhD.
Ing. Domingos Deodato De Assuncao Jacinto,
PhD.
Ing. Katarína Drieniková, PhD.
11.06.2012 - 15.06.2012
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
61/67
Miesto uskutočnenej cesty/ciest:
Cieľ/zámer uskutočnenej cesty/ciest:
Výsledky uskutočnenej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnili na pracovnej
ceste/cestách:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnili na
pracovnej ceste/cestách:
Dĺžka trvania pracovnej cesty/ciest:
Miesto uskutočnenej cesty/ciest:
Cieľ/zámer uskutočnenej cesty/ciest:
Výsledky uskutočnenej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnili na pracovnej
ceste/cestách:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnili na
pracovnej ceste/cestách:
Dĺžka trvania pracovnej cesty/ciest:
Miesto uskutočnenej cesty/ciest:
Cieľ/zámer uskutočnenej cesty/ciest:
Výsledky uskutočnenej cesty/ciest:
UGATU Ufa, Ruská federácia
Aktívna účasť na konferencii UGATU UFA
"УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ,
МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ"
Prezentácia príspevkov: 1. Evaluation
of the questionnaire survey "Sustainable
corporate social responsibility" at the faculty
of STU MTF Trnava - I.; 2. Evaluation of the
questionnaire survey "Sustainable corporate
social responsibility" at the faculty of STU MTF
Trnava - II.
2
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Ing. Helena Fidlerová, PhD.
27.10.2013 - 02.11.2013
Horský hotel Granit, Smrekovica, Ružomberok
Aktívna účasť na konferencii InLook Days:
"Moderné technológie riadenia. Kvalita
projektov. Inovatívnosť a praktické aplikácie."
Prezentácia príspevkov: 1. Postavenie
Udržateľného spoločensky zodpovedného
podnikania v procese vytvárania udržateľnej
prosperity Európskej únie; 2. Zhodnotenie
doterajších výsledkov riešenia grantovej úlohy
KEGA č.037 STU-4/2012: "Implementácia
predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné
podnikanie" do študijného programu
Priemyselný manažment v druhom stupni na
MTF STU Trnava".
2
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Ing. Ľubomír Šmida
12.09.2013-13.09.2013
Kongresové centrum SAV, Smolenice
Pasívna účasť na konferencii (Paradigmy
budúcich zmien III. (Európa, Slovensko súvislosti globálneho ekonomického a mierového
potenciálu)")
Nadviazanie spolupráce a osobných kontaktov
s pani doc. Ivetou Pauhofovou, s pánom prof.
Petrom Stanekom, s pánom prof. Milanom
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
62/67
Počet osôb, ktoré sa zúčastnili na pracovnej
ceste/cestách:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnili na
pracovnej ceste/cestách:
Dĺžka trvania pracovnej cesty/ciest:
Miesto uskutočnenej cesty/ciest:
Cieľ/zámer uskutočnenej cesty/ciest:
Výsledky uskutočnenej cesty/ciest:
Šikulom a vytvorenie základov pre ďalšiu
výmenu informácií a spoluprácu.
5
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
doc. Ing. Jana Šnircová, PhD
Ing. Helena Fidlerová, PhD.
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Ing. Ľubomír Šmida
16.09.2013-18.09.2013
UGATU UFA
Aktívna účasť na konferencii UGATU UFA
"УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: МЕТОДЫ,
МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ"
Prezentácia príspevkov: 1. Sakál Peter., CSc.,
professor (Bratislava,Trnava, Slovak Republic)
"КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА"; 2. P. Sakál
(Bratislava, Trnava, Slovak Republic)
МЕТОДИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ИССЛЕДОВАНИЯ
В РАМКАХ ГРАНТА KEGA «УСТОЙЧИВАЯ
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»; 3. L. Schiffel, L.
Smida, P. Sakal (Bratislava,Trnava, Slovak
Republic) APPLICATION OF SUSTAINABLE
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
IN AN INDUSTRIAL ENTERPRISE; 4.
P. Sakál, G. Hrdinová (Bratislava, Trnava,
Slovak Republic) ОСОБЕННОСТИ ПЯТОГО
АНКЕТИРОВАНИЯ „УСТОЙЧИВАЯ
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ“ В ПРЕДМЕТЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В
ЗИМНЕМ СЕМЕСТРЕ УЧЕБНОГО ГОДА
2013/2014; 5. L. Jurik, P. Sakal (Bratislava,
Trnava, Slovak Republic) "METHODS AND
TECHNIQUES APPLIED TO MEASURING
AND ASSESSMENT EMPLOYEE
COMPETENCIES OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES"; 6. M. Sujakova, L. Jurik, P.
Sakal (Bratislava, Trnava, Slovak Republic)
"EXPERIENCE WITH THE APPLICATION
OF AHP METHOD IN THE EMPLOYEE'S
COMPETENCY PROFILE OF INSTITUTE
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
63/67
Počet osôb, ktoré sa zúčastnili na pracovnej
ceste/cestách:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnili na
pracovnej ceste/cestách:
Dĺžka trvania pracovnej cesty/ciest:
Miesto uskutočnenej cesty/ciest:
Cieľ/zámer uskutočnenej cesty/ciest:
Výsledky uskutočnenej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnili na pracovnej
ceste/cestách:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnili na
pracovnej ceste/cestách:
OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND
MANAGEMENT".
2
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Ing. Lukáš Jurík
04.10.2014 - 12.10.2014
Poprad, SR
Aktívna účasť na konferencii "Koncepty
udržateľnosti organizácie"
Prezentácia príspevkov:1. Peter Sakál,
Gabriela Hrdinová Úloha univerzít v revolúcii
udržateľnosti pri formovaní kritického množstva
(na príklade tímu KEGA na UPIM MTF STU
Trnava) v globálnej 3. svetovej informačnej
vojne; 2. Marián Kortiš, Peter Sakál Analýza
dopadov externalizácie nákladov nadnárodných
korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku a
návrh odporúčaní na využitie udržateľného SZP
pri ich riešení; 3. Ing. Jan Prachař, PhD. Vnější
prostředí a jeho vlivy na odpovědné podnikání;
4. doc. Ing. Jana Šnircová, PhD. Hospodárska
kríza ako výzva k spoločensky zodpovednému
podnikaniu 5. Bc. Monika Babišová - Prof.
Ing. Peter Sakál, CSc., Využitie stratégie
udržateľného spoločensky zodpovedného
podnikania – objektívnej stratégie udržateľného
rozvoja v slovenskom priemyselnom podniku;
6. Ing. Ľubomír Šmida - Prof. Ing. Peter Sakál,
CSc., Tvorba hodnôt v kontexte udržateľného
spoločensky zodpovedného podnikania; 7.
Ing. Lukáš Jurík - Prof. Ing. Peter Sakál,
CSc., Meranie kompetencií prostredníctvom
metódy analytický hierarchický proces 8. Ing.
Helena Fidlerová, PhD. - Ing. Jan Prachař,
PhD. Systémový pohľad na podnik ako dôležitú
súčasť udržateľného rozvoja a spoločensky
zodpovedného podnikania;
8
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Ing. Lukáš Jurík
Ing. Ľubomír Šmida
doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
Ing. Jan Prachař, PhD.
Prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
Ing. Zuzana Závadská, PhD.
Ing. Lenka Veselovská
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
64/67
Dĺžka trvania pracovnej cesty/ciest:
Miesto uskutočnenej cesty/ciest:
Cieľ/zámer uskutočnenej cesty/ciest:
03.04.2014
Košice, SR
Aktívna účasť na konferencii "Nerovnosť a
chudoba v Európskej únii a na Slovensku"
Prezentácia príspevkov:1. Ing. Helena Fidlerová,
PhD., Prof. Ing. Peter Sakál, CSc., , Ing.
Ľubomír Šmida Skúsenosti a poznatky získané
pri riešení výskumného projektu KEGA
„Zavedenie predmetu Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie“ v rámci študijného
programu Priemyselné manažérstvo na druhom
stupni štúdia na MTF STU Trnava.“; 2. Doc.
Ing. Jana Šnircová, PhD. Je skutočne zisk
zodpovedný za dôchodkovú nerovnosť a
chudobu v spoločnosti?
3
Výsledky uskutočnenej cesty/ciest:
Počet osôb, ktoré sa zúčastnili na pracovnej
ceste/cestách:
Konkretizácia osôb, ktoré sa zúčastnili na
pracovnej ceste/cestách:
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
Ing. Monika Šujaková
22.10.2014 - 24.10.2014
Dĺžka trvania pracovnej cesty/ciest:
Realizované spolufinancovanie projektu za celé obdobie riešenia projektu
Finančné
prostriedky
1. rok
BV
KV
Zdroje zo štátneho rozpočtu
z dotácie KEGA 3528.270
z iných projektov 0
0
(projekty
podporené zo
štátneho rozpočtu,
napr. projekty
VEGA atď.)
z iných zdrojov
0
0
(napr. z dotácie
na vedu a výskum
poskytnutej
vysokej škole)
Spolu - zdroje zo 3528.270
štátneho rozpočtu
2. rok
BV
KV
3. rok
BV
KV
Spolu
BV
KV
Rozdelenie
finančných
prostriedkov
v%
2962.530
0
0
3244
0
0
0
9734.8 0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
3244
0
9734.8 0
0
2962.530
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
65/67
0
100
Finančné
prostriedky
1. rok
BV
KV
Mimorozpočtové zdroje
zo súkromných
0
0
zdrojov
organizácie
vedúceho
projektu (napr. z
mimorozpočtových
prostriedkov
vysokej školy)
zo súkromných
0
0
zdrojov
organizácie
zodpovedného
spoluriešiteľa
projektu (napr. z
mimorozpočtových
prostriedkov
spolupracujúcej
vysokej školy)
zo zahraničných
0
0
zdrojov (projekty,
finančné
príspevky, pôžičky,
úvery atď.)
z iných zdrojov
0
0
(príspevky z
podnikateľského
sektora atď.)
Spolu 0
0
mimorozpočtové
zdroje
Spolu - zdroje zo 3528.270
štátneho rozpočtu
a mimorozpočtové
zdroje
2. rok
BV
KV
3. rok
BV
KV
Spolu
BV
KV
Rozdelenie
finančných
prostriedkov
v%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3244
0
9734.8 0
2962.530
100
Boli uskutočnené zmeny použitia finančných prostriedkov oproti schválenej
žiadosti, resp. poslednej podanej ročnej správe za celé obdobie riešenia projektu:
áno
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
66/67
Zdôvodnenie zmien použitia finančných prostriedkov oproti schválenej žiadosti za
celé obdobie riešenia projektu
Zmeny oproti žiadosti a plánovanému rozpočtu v priebehu riešenia nastali z dôvodu skrátenia
pridelených finančných prostriedkov KEGA a zároveň kvôli naplneniu hlavného cieľa a čiastkových
cieľov KEGA, v kontexte zákonom schválených cestovných náhrad (po konzultáciách s projektovou
manažérkou MTF STU pani Bc. Alenou Michalíkovou).
Finančné prostriedky poskytnuté na riešenie projektu z dotácie KEGA
Čerpané finančné prostriedky
v roku 2012
Čerpané finančné prostriedky
v roku 2013
Čerpané finančné prostriedky
v roku 2014
Čerpané finančné prostriedky
za celé obdobie riešenia
projektu
Bežné výdavky
3528.27
Kapitálové výdavky
0
2962.53
0
3244
0
9734.8
0
Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA
67/67
KEGA - záverečná správa
Komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a
diverzifikáciu vysokoškolského štúdia
Záverečná oponentúra
Uskutočnenie záverečnej oponentúry
Dátum konania: 17. 12. 2014
Miesto konania: MTF STU v Trnave, miestnosť Z-105, Paulínska 16, 917 24 Trnava
Predseda oponentskej rady: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Priebeh uskutočnenia záverečnej oponentúry
Záverečná oponentúra projektu KEGA č. 037STU-4/2012 sa uskutočnila dňa 17.12.2014 o 9.00.
hod. na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave. Predsedom
rady záverečnej oponentúry je prodekan fakulty pre vedu a výskum Prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Rada záverečnej oponentúry bola minimálne päťčlenná (prezenčná listina) a členmi oponentskej
rady boli aj oponenti. Počas záverečnej oponentúry boli odprezentované ciele projektu a dosiahnuté
výsledky projektu.
Zloženie oponentskej rady pri záverečnej oponentúre
Meno, priezvisko a tituly
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Predseda
oponentskej
rady (prodekan/
prorektor pre
vedeckovýskumnú
a umeleckú
činnosť):
1. oponent
prof. Ing. Igor Liberko, CSc.projektu:
ospravedlnený
2. oponent
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
projektu:
Zástupca, ktorý Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok,
je odborníkom
PhD.
v danej oblasti:
Zástupca, ktorý doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
je odborníkom
v danej oblasti:
Iný člen:
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Závery oponentskej rady pri záverečnej oponentúre
1. Hodnotenie dosiahnutých výsledkov:
Názov pracoviska
MTF STU so sídlom v Trnave
Fakulta manažmentu PU v Prešove
Bankovní institut VŠ v Banskej
Bystrici
SjF TUKE v Košiciach
MTF STU so sídlom v Trnave
MTF STU so sídlom v Trnave
a) komplexné posúdenie dosiahnutých výsledkov riešenia projektu za celé obdobie riešenia
projektu
Dosiahnuté výsledky projektu prezentujú, že hlavný cieľ projektu aj čiastkové ciele boli
splnené a priniesli očakávaný výsledok. Hlavným cieľom projektu KEGA č. 037STU-4/2012 bolo
zaradenie predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného plánu študentov
inžinierskeho štúdia v študijnom programe Priemyselné manažérstvo na Materiálovotechnologickej
fakulte STU v Trnave. Tento cieľ bol naplnený prostredníctvom nového predmetu v akreditačnom
spise i spracovaním problematiky USZP v mnohých dizertačných, bakalárskych, diplomových
prácach i prácach ŠVOČ. Zároveň boli vypracované rozsiahle študijné materiály v podobe skrípt
i monografie a tiež CD, ktoré bolo predložené pri tejto oponentúre. Jedným z výsledkov je
i publikovanie článkov na vedeckých konferenciách a časopisoch na Slovensku i v zahraničí.
b) posúdenie celospoločenských prínosov dosiahnutých v oblasti školstva, pedagogiky alebo
tvorivého a interpretačného umenia
Prínosom projektu KEGA č. 037STU-4/2012 bola zmena myslenia k udržateľnosti a spoločensky
zodpovednému podnikaniu vysokoškolskej mládeže i verejnosti v spolupráci s univerzitami a
pracoviskami Akadémie vied Ruskej federácie a Českej republiky.
c) posúdenie konkrétnych výstupov, ktoré vznikli počas riešenia projektu, t. j. zhodnotenie
publikácií, nových metodík a technologických postupov výučby, nových pedagogických
dokumentov, umeleckých diel, umeleckých výkonov a ďalších aktivít, ktoré sa uskutočnili pri
riešení projektu
Jedným z konkrétnych výstupov projektu boli skriptá autorov Sakál, P. - Hrdinová, G. Moravčík, O. - Štefánková, J - Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie - Návrh konceptu
metodiky tvorby systému udržateľnej stratégie SZP v kontexte s konceptom HCS modelu 3E a
tetralógie monografie Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie od autorov Peter Sakál
a kolektív. Hodnotenie oponentov k uvedeným výstupom bolo veľmi pozitívne. V súčasnosti sa už
používajú pri práci so študentmi na MTF STU v Trnave v rámci predmetu strategický manažment
2. Hodnotenie výdavkov a hospodárenia pri riešení projektu:
Pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na celú dobu riešenia projektu KEGA
boli čerpané hospodárne a efektívne. Keďže plánované finančné prostriedky boli krátené, členovia
riešiteľského kolektívu sa okrem iného vzdali autorských honorárov pri monografii Udržateľné
spoločensky zodpovedné podnikanie.
3. Hodnotenie oponentskej rady k splneniu plánovaných (celkových i čiastkových) cieľov a
úloh vedúceho projektu za celé obdobie riešenia projektu:
X
- splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov)
- splnil ciele výborne
- splnil ciele
- nesplnil ciele
Zdôvodnenie hodnotenia oponentskej rady k splneniu cieľov projektu
Stanovený hlavný cieľ i čiastkové ciele projektu KEGA boli úspešne naplnené počas riešenia
projektu ako je uvedené v záverečnej správe.
4. Oponentská rada sa vyjadruje o návrhu na vyplatenie odmien členom riešiteľského
kolektívu:
- odporúča vyplatiť odmeny členom riešiteľského kolektívu
- neodporúča vyplatiť odmeny členom riešiteľského kolektívu
- vedúci projektu nepredložil návrh na vyplatenie odmien členom riešiteľského kolektívu
X
5. Hlavný spoločenský prínos výsledkov projektu – v čom vidí oponentská rada uplatnenie
výsledkov projektu výskumu v spoločenskej praxi:
Hlavným spoločenským prínosom je zvýšenie povedomia a informovanosti o TUR/UR a SZP/
USZP širokej verejnosti prostredníctvom publikačnej činnosti, zapájaním do diskusii a záverečných
prác v oblastiach ako TUR/UR SZP/USZP. Pozitívne hodnotíme aj webovú stránku www.scss.sk,
ktorá sprístupňuje výsledky z projektu online. Dôkazom spoločenského uznania verejnosti bolo
získanie 1. miesta pracoviska vedúceho projektu UPMK v sekcii zahraničných účastníkov (SR) ankety
Inštitútu spoločenské zodpovědnosti: „Anketa společenské odpovědnosti“ v roku 2012 a - v roku 2013
UPIM - 2. miesto. Dôležitá bola i iniciatíva členov riešiteľského kolektívu pri tvorbe Národného
programu kvality Slovenskej republiky 2013-2016, ktorá sa prejavila priamo v jeho obsahu a teda ma
širší dopad na spoločnosť ako takú.
Oponentské posudky
Oponentský posudok č. 1:
Prof. Ing. Igor Liberko, CSc. FM PU v Prešove
Posudok záverečnej správy
projektu č. 037STU-4/2012
Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu
Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU Trnava
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Riešitelia : Ing. Helena Fidlerová, PhD., Ing. Lukáš Jurík, Ing.GabrielaHrdinová, PhD.,
Ing. Monika Šujaková, prof. Ing. Ján Závadský, PhD.,
Ing. ZuzanaZávadská, PhD., Ing. Lenka Veselovská
Cieľ riešenia:zaradenie predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie"
do študijného programu Priemyselné manažérstvo.
V dnešnej spoločnosti sa problematika udržateľného rozvoja stáva súčasťou každodenného
života. Pokiaľ je mi známe, táto problematika sa na vysokých školách v takej forme ako celistvý
predmet nezabezpečuje. Jednotlivé problémy udržateľného rozvoja sa čiastočne riešia v rámci iných
predmetov viac - menej okrajovo a to, či už v oblasti environmentálneho manažérstva alebo aj
v niektorých predmetoch štúdia na technických školách ako aj v odbore priemyselné inžinierstvo.
Je zrejmé, že autori spracovali danú tému na základe širokého výskum a to nielen na
„akademickej pôde“, ale získali poznatky aj z hospodárskej praxe.
V rámci výskumu, ako je dokladované na jednotlivých prílohách tejto správy, sa
riešitelia dotýkali aj iných oblastí, ktoré síce priamo nesúviseli s riešenou problematikou, ale ju
vhodne doplňovali pre získanie celkového - širšieho pohľadu na problematiku udržateľného rozvoja.
Otázkou však môže byť ako tento takto definovaný predmet dať do študijného programu
v rámci niektorej špecializácie odboru priemyselné inžinierstvo, resp. či autori nemajú na mysli
aj v rámci existujúceho odboru priemyselné inžinierstvo vytvoriť špecializáciu orientovanú na danú
problematiku.
To však je už na rozhodnutí danej školy, resp. fakulty či a ako sa daný predmet zaradí
do rámca korpusu uvedeného odboru.
Môže však byť nastolená aj otázka či by takýto predmet nebolo by možné zaradiť aj do
učebných plánov iných študijných odborov a to buď formou povinne voliteľných alebo voliteľných
predmetov.
V tejto súvislosti však by bolo vhodné vysvetliť čo autori chceli vyjadriť vetou
„Veríme, že absolventi novovytvoreného predmetu USZP budú nositeľmi myšlienok UR a USZP do
svojhoprofesionálneho i osobného života“.
Záver
Je nesporné, že autori uvedenému projektu venovali veľa času a úsilia. Pri preštudovaní
záverečnej správy vzniká dojem, že záber výskumu je veľmi široký a niekedy je problém nájsť
vzájomné súvislosti s predpokladaným cieľom projektu.
Napriek tomu som však toho názoru, že základný cieľ projektu bol splnený a odporúčam ,
aby jeho výsledky boli postupne uvedené do praxe – výučby podľa profilu fakulty, resp. študijného
odboru.
Prešov, 1.12.2014
prof. Ing. Igor Liberko,
CSc.
Oponentský posudok č. 2:
Prof. Ing. Anna Šatanová, CSc., Bankovní institut vysoká škola, a.s., o.z., Cesta na štadión 7, P.
O. BOX 54, 974 04 Banská Bystrica
Oponentský posudok na správu o dosiahnutých výsledkoch
projektu č. 037STU-4/2012 Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie".
Hlavným cieľom projektu KEGA č. 037STU-4/2012 bolo zaradenie predmetu
„Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného plánu študentov inžinierskeho
štúdia v študijnom programe Priemyselné manažérstvo na Materiálovotechnologickej fakulte STU
Trnava. Hlavný cieľ bol rozpracovaný do piatich čiastkových cieľov.
Po preštudovaní správy o dosiahnutých výsledkoch ako aj priložených materiáloch
o ich konkrétnej realizácii môžem konštatovať, že hlavný cieľ projektu ako aj čiastkové ciele boli
splnené a priniesli očakávaný výsledok. Toto moje konštatovanie môžem potvrdiť aj tým, že som
bola recenzentkou 2 výstupných publikácii projektu a to skrípt Udržateľné spoločensky zodpovedné
podnikanie - Návrh konceptu metodiky tvorby systému udržateľnej stratégie SZP v kontexte
s konceptom HCS modelu 3E autorov HRDINOVÁ Gabriela SAKÁL Peter a tetralógie monografie
Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie od autorov Peter Sakál a kolektív. Moje hodnotenie
k uvedeným výstupom bolo veľmi pozitívne a je dôkazom toho, že riešitelia uvedeného projektu
pracovali za dobu riešenia systematicky podľa stanoveného programu riešenia, čoho dôkazom sú
celkové výstupy projektu a jeho prínosy.
Postupom a výsledkom projektu zodpovedá aj riešiteľská
kapacita v hodinách všetkých členov riešiteľského kolektívu uvedená v tabuľke 1 predkladanej správy,
finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR uvedené v tabuľke 2 ako aj náročný dotazníkový prieskum, ktorý
potvrdzuje opodstatnenosť zavedenia navrhovaného predmetu do študijného programu Priemyselné
manažérstvo na Materiálovotechnologickej fakulte STU Trnava.
Vysoko hodnotím výstupy projektu v jednotlivých oblastiach ako je medzinárodná
spolupráca s univerzitami a pracoviskami Akadémie vied RF, medzinárodná spolupráca s univerzitami
ČR, spracovanie a úspešná obhajoba dizertačných, diplomových a bakalárskych prác, ŠVOČ,
výsledky publikačnej činnosti, spolupráca s vedeckými časopismi vo forme členstva vo vedeckých
radách časopisov a publikovania výsledkov projektu KEGA, spoluorganizátorstvo medzinárodných
vedeckých konferencií, príprava a vydanie monografie a skrípt k problematike USZP, významné
ocenenia získané počas riešenia projektu KEGA č. 037STU - 4/2012 a iné relevantné výstupy projektu
KEGA č. 037STU - 4/2012 uvedené v bode 3.10 predkladanej správy.
Týmto výstupom projektu sú adekvátne výsledky projektu uvedené v bode 4 predkladanej
správy Prínosy projektu KEGA č. 037STU- 4/2012, s ktorými sa v plnej miere stotožňujem.
Zároveň môžem konštatovať, že sa súhlasím so závermi a odporučeniami z riešenia projektu
KEGA č. 037STU-4/2012 Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie"
do študijného programu priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU Trnava, ktoré sú uvedené
v bode 5 v správe o dosiahnutých výsledkoch tohto projektu.
Cieľom predkladanej správy bolo prezentovať výsledky a skúsenosti dosiahnuté
kritickým historickologickým systémovým/holistickým prístupom počas riešenia projektu KEGA č.
037STU-4/2012, ktorého cieľom bolo zavedenie predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné
podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo.
Záverom môžem konštatovať, že prezentované výsledky uvedené v správe sú v zhode so
stanoveným cieľom projektu, postupmi a prínosmi a preto doporučujem, aby správa o dosiahnutých
výsledkoch projektu č. 037STU-4/2012 Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné
podnikanie" bola prijatá v plnom rozsahu tak, ako je predložená.
V Banskej Bystrici 8.12.2014
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
Prílohy
op_eval_1 - LIberko-posudok-KEGAoponentura.pdf
op_eval_2 - Satanova-posudok-KEGA-oponentura.pdf
Ocenenie ISO Ostrava 2012 - DSC_0162.jpg
Ocenenie ISO Ostrava 2012 - DSC_0164.jpg
Ocenenie ISO Ostrava 2013 - img-812141334.pdf
Ocenenie ISO Ostrava 2013 - img-812141412.pdf
Ocenenie ISO Ostrava 2013 - 2013.pdf
Interná oponentúra - prezenčná listina - prezencnalistina-oponentura-KEGA.pdf
Interná oponentúra - prezentácia - Sakal-KEGA-oponentura-verzia5-16-12-2014.ppt
Správa o dosiahnutých výsledkoch za celú dobu riešenia - Správa KEGA-2-12-2014-FINALdo-spravy.pdf
Príloha A - Príloha A.pdf
Príloha B - Príloha B.pdf
Príloha D - Priloha_Dupr.pdf
Príloha C - Príloha C Do-správy.docx
záznam z internej oponentúry - Zaznam-z-oponeturyKEGA-podpsi-do spravy.pdf
Výstupom projektu je publikačný výstup (v prípade, ak
výstupom projektu je monografia, učebnica, zborník…):
áno
Základné informácie o publikácii
Publikačný výstup č. 1
Titulný list
Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie Návrh konceptu metodiky tvorby systému udržateľnej stratégie SZP v kontexte
s konceptom
HCS modelu 3E
HRDINOVÁ Gabriela, SAKÁL Peter
2014
© Ing. Gabriela HRDINOVÁ, PhD., Prof. Ing. Peter SAKÁL, CSc.
Recenzenti: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
prof. Ing. Igor Liberko, CSc.
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
Jazyková korektúra: Mgr. Valéria Krahulcová
Schválilo Vedenie Materiálovotechnologickej fakulty STU ako skriptum dňa
5.
decembra 2013 pre študijný program Priemyselné manažérstvo a Personálna práca v priemyselnom
podniku MTF STU.
ISBN
EAN
Autorský kolektív:
Ing. Gabriela Hrdinová, PhD.: predslov, úvod, kapitoly 1, 2, 3, 4, ciele, otázky, úlohy k kapitolám
1, 2, 3, 4, záver
Dr.h.c. Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík: predslov
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.: predslov, ciele, otázky, úlohy k kapitolám 1, 2, 3, 4, záver
Ing. Jana Štefánková: predslov
Recenzovali: prof. Ing. Igor Liberko, CSc.
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
Tieto skriptá boli podporované projektom KEGA č. 037STU-4/2012 „Implementácia
predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie“
v rámci študijného programu Priemyselné manažérstvo na druhom stupni štúdia na MTF STU
Trnava.“.
Obsah
Obsah
Zoznam ilustrácií. 22
Zoznam tabuliek.. 23
Zoznam POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV.. 24
ÚVOD.. 27
1.... ANALÝZA HISTORICKÝCH, TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ
Z FUNGOVANIA SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA V KONTEXTE NOVEJ
PARADIGMY STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU 21. STOROČIA.. 38
1.1
Strategický manažment a jeho paradigma pre 21. storočie.. 38
1.2
Trvalo udržateľný rozvoj a jeho tri piliere: environmentálny, sociálny a ekonomický.. 42
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
Udržateľný rozvoj 45
Industriálny (tradičný) model ekonomiky verzus udržateľný (nový) model ekonomiky 48
Udržateľný rozvoj a priemyselný podnik. 49
Spoločensky zodpovedné podnikanie a jeho základné súvislosti 52
1.3.1
Historický vývoj SZP. 52
1.3.2
Charakteristika SZP. 53
1.3.3
Fungovanie SZP. 58
1.3.4
Základné SZP štandardy a certifikácie. 59
1.3.5
Základné medzinárodné organizácie a dokumenty o SZP. 66
1.3.6
Súvisiace iniciatívy a koncepcie s SZP. 67
1.3.7
Základné charakteristiky a oblasti SZP. 68
1.3.8
Zapojenie stakeholderov do SZP. 69
1.3.9
Kritika a obhajoba SZP. 70
1.3.10 Prínosy zo SZP pre MSP. 72
1.3.11 SWOT analýza SZP. 74
1.3.12 EFQM verzus SZP. 75
1.3.13 Trvalo udržateľný rozvoj (TUR) verzus SZP. 76
1.3.14 HCS model 3E verzus SZP. 78
1.3.15 Balanced Scorecard (BSC) verzus SZP. 81
1.3.16 Analytický hierarchický proces (AHP) verzus SZP. 84
1.3.17 Cost Benefit Analysis (CBA) verzus SZP. 85
1.3.18 Podnikateľská etika (BE) verzus SZP. 86
1.3.19 Created Shared Value (CSV) verzus Corporate Social Responsibility (CSR ) 88
1.3.20 Zodpovednosť nadnárodných korporácií v globálnom prostredí verzus SZP. 89
1.3.21 Udržateľná logistika verzus SZP. 92
1.3.22 Udržateľná spotreba a udržateľná výroba verzus SZP. 94
1.3.23 Udržateľný marketing verzus SZP. 97
1.3.24 Udržateľný zisk verzus SZP. 100
1.3.25 Udržateľná kvalita pracovnej sily verzus SZP. 105
1.3.26 Udržateľná konkurencieschopnosť verzus SZP. 108
1.3.27 Externalizácia nákladov verzus SZP. 111
1.3.28 Integrovaný manažérsky systém verzus SZP. 112
1.4
Závery z uskutočnenej analýzy.. 119
2.... ANALÝZA SKÚSENOSTÍ S UPLATŇOVANÍM USZP V SLOVENSKÝCH
ČESKÝCH PRIEMYSELNÝCH PODNIKOCH.. 123
A
2.1
Analýza skúseností s uplatňovaním USZP v slovenských priemyselných podnikoch –
priamy výskum... 123
2.1.1 Analýza možností implementácie systému SZP vo vybranom slovenskom priemyselnom
podniku – pilotný projekt 123
2.1.2
SWOT analýza možností implementácie systému USZP vo vybranom slovenskom
priemyselnom podniku. 125
2.1.3
Návrh implementácie stratégie systému USZP pre vybraný slovenský priemyselný
podnik – pilotný projekt 128
2.1.4
Naše závery zo skúseností s implementáciou USZP vo vybraných slovenských
priemyselných podnikoch. 129
2.2
Dotazníkový prieskum SZP v slovenských priemyselných podnikoch a jeho štatistické
spracovanie.. 130
2.2.1
Charakteristika Dotazníka č. 1. 131
2.2.2
Určenie výberového súboru a vytvorenie vhodnej databázy respondentov. 132
2.2.3
Rozposlanie a digitalizácia Dotazníka č. 1. 132
2.2.4
Časové hľadisko riešenia dotazníkového prieskumu. 133
2.2.5
Analýza a syntéza odpovedí dotazníkového prieskumu. 133
2.2.5.1
Vyhodnotenie okruhu otázok č.1 - identifikačné údaje. 134
2.2.5.2
Vyhodnotenie okruhu otázok č. 2 – SZP na Slovensku. 137
2.2.5.3
Vyhodnotenie okruhu otázok č. 3 - orientácia stratégie SZP. 140
2.3
Analýza skúseností s uplatňovaním konceptu stratégie USZP v slovenských a českých
priemyselných podnikoch – nepriamy výskum... 143
2.3.1 Analýza súčasného stavu uplatňovania konceptu stratégie USZP v Slovenskej republike
– nepriamy výskum.. 143
143
2.3.1.1 Výsledky záverečnej správy z reprezentatívneho prieskumu (FOCUS, NADSME, 2010)
2.3.1.2 Výsledky a odporúčania autorov štúdie „Úspešnosť Slovenska vo vytváraní podmienok
pre spoločensky zodpovedné podnikanie“. 147
2.3.2
Analýza súčasného stavu uplatňovania konceptu stratégie USZP v Českej republike –
nepriamy výskum.. 149
2.3.2.1
Výsledky výskumov, uvedených v (Pavlík, Bělčík a kol., 2010) 149
2.3.2.2
Vybrané výskumy v oblasti SZP podľa Viléma Kunza. 150
2.3.2.3
Prieskum Jany Tomanovej „Společenská odpovědnost firem“. 152
2.4 Závery z uskutočnených analýz uplatňovania konceptu stratégie SZP v SR a ČR (nepriamy
výskum) pre čiastkové ciele.. 153
2.5
Potvrdenie resp. zamietnutie stanovených predpokladov.. 155
3.... NÁVRH KONCEPTU METODIKY TVORBY SYSTÉMU UDRŽATEĽNEJ STRATÉGIE
SZP PRE MSP V KONTEXTE S KONCEPTOM
HCS MODELU 3E.. 158
3.1
Návrh implementácie konceptu UR do stratégie podniku.. 168
3.2
Návrh implementácie konceptu udržateľnej stratégie SZP do systému strategického
riadenia podniku.. 178
3.3
Návrh integrácie konceptu udržateľnej stratégie SZP v podnikovej praxi. 182
4.... VERIFIKÁCIA KONCEPTU METODIKY TVORBY SYSTÉMU UDRŽATEĽNEJ
STRATÉGIE SZP VO VYBRANÝCH SLOVENSKÝCH PRIEMYSELNÝCH PODNIKOCH 187
ZÁVER.. 198
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV.. 199
INTERNETOVÉ ZDROJE.. 212
PRÍLOHA A.. 219
PRÍLOHA B.. 221
Úvod
PREDSLOV
„Začínajte s myšlienkou na koniec!“ (Covey, S.R.)
.
.
.
„Menej troviť, viacej tvoriť!“ (Štúr, Ľ.)
„Dajte mi kontrolu nad menou jedného národa – potom mi bude celkom ľahostajné, kto píše
zákony!“ (Rothschild, M.A., 1744-1812)
„Roztvárajú sa nožnice medzi „obyčajnou nerovnosťou“ a „úplnou neporovnateľnosťou“!“
(Keller, J.)
„Podnikateľský úspech a spoločenské blaho nemusí byť hrou s nulovým súčtom.“ (Porter, M. E)
„Tvorba zdielaných hodnôt!“ (Porter, M.E. a Kramer, M.R. - modifikácia konceptu CSR
konceptom CSV (Creating Shared Value))
„Podnikanie ako hra s nenulovým súčtom!“ (Pitra, Z – nový model podnikania v 21. storočí.)
„Nové globálne prostredie – zmena parametrov tvorby a rozdeľovania bohatstva v 21. storočí!“
(Klinec, I., Pauhofová, I., Staněk, P.)
.
.
.
„Kolektívne kráčame k sebazničeniu, korporatívny kapitalizmus, ak zostane nekontrolovaný, nás
zabije.“ (Hedges, Ch.)
„Už len z čisto ekonomických dôvodov je nutná nová etika, nový postoj k prírode, ľudská
solidarita a spolupráca, pokiaľ nemá byť západný svet zničený.“ (Fromm, E.)
„Marx dokázal na základe svojej analýzy buržoáznej spoločnosti so 150-ročným predstihom
predvídať, aký bude začiatok 21. storočia.“ (Hobsbawm, E.)
„Korupcia je prirodzenosťou kapitalizmu, druhou stranou mince slobodného podnikania.“
(Krejčí, O.)
„Triedny boj je nepretržite vedený vládnucou triedou proti ovládaným a vykorisťovaným.“
(Bondy, E.)
„Ak vám niekto povie, že zbohatol vďaka tvrdej práci, spýtajte sa ho, čia práca to bola.“
(Marquis, D.)
„Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet. Stará garda má pocit, že s ňou ten
lepší svet odchádza.“ (Čapek, K.)
„Ľudia dobrovoľne podstupujú proces vlastného ožobračovania, z ktorého si niekto urobil
parádny biznis.“ (Blaha, Ľ.)
„Zástupcovia biznisu sa stali skupinou so silne vyvinutým triednym vedomím, sú to takí vulgárni
marxisti.“;
„Moc nespácha samovraždu.“ (Chomsky, N.)
„Sloboda tlače patrí tomu, kto ju vlastní.“ (Liebling, A.J.)
„Tí, ktorí obhajujú transformáciu kapitalizmu na socializmus bez triedneho boja, v skutočnosti
odmietajú socializmus a chcú, aby kapitalizmus trval.“ (Žižek, S.)
„Najhoršie na komunizme je to, čo nasleduje po ňom.“ (Michnik, A.)
„Existujú okamžiky, kedy sa oplatí bojovať a byť porazený, než nebojovať vôbec.“ (Orwell,G.)
„Až sa znova narodím, potom by som sa chcel vrátiť ako smrtiaci vírus, aby som nejako prispel
k vyriešeniu preľudnenia.“ (Princ Philip, manžel anglickej kráľovnej)
„Motívy, ktoré vedú Rockfellerovcov a ich spojencov, smerujú k vytvoreniu jedinej svetovlády,
ktorá by zjednotila pod jednou strechou tak superkapitalismus, ako aj komunizmus, pod ich kontrolou.
Hovorím o sprisahaní? Áno, presne tak, som presvedčený o existencii takéhoto plánu a to na
medzinárodnej úrovni. Vznikol už pred niekoľkými generáciami a v jeho zámeroch sa skrýva
neopísateľné zlo.“ (Poslanec kongresu USA Larry Patron MacDonald v roku 1976; zomrel pri páde
Jumba Korejských aerolinek, ktorý v roku 1983 údajne zostrelil Sovietsky zväz.)
„...Medzi štátmi sa začalo nové partnerstvo. Dospeli sme do skutočne jedinečného a
mimoriadneho bodu. Kríza v Perzskom zálive, aj keď je ťažká, nám otvára vzácnu príležitosť k vývoju
smerom k epoche jednoty.
Z tejto ťažkej doby by mohlo vzísť... uskutočnenie nového svetového poriadku, nášho
cieľa!“ (Prezident USA George Bush o novej ére pod vedením USA 11. septembra 1990 (!) pred
americkým kongresom pri príležitosti blížiaceho sa vstupu ozbrojených síl USA do Iraku.)
.
.
.
„Pokiaľ by americký ľud niekedy dovolil súkromným bankám, aby kontrolovali vydávanie
peňazí, najskôr prostredníctvom inflácie a následne deflácie, budú banky a podniky vo vašom okolí
okrádať ľudí o všetok majetok, až jedného dňa budú vaše deti vyrastať ako bezdomovci na kontinente,
ktorý vaši otcovia dobyli.“ (Thomas Jefferson, americký prezident a autorDeklarácie o nezávislosti
už v 18. storočí takto varoval americký ľud.)
.
.
.
„Naša generácia bude jedného dňa ľutovať nielen zlých slov a skutkov zlých ľudí, ale tiež strašné
mlčanie dobrých.“ ;
„Ľudia sa často nenávidia, pretože sa obávajú druhých ľudí, obávajú sa druhých, pretože ich
nepoznajú, nepoznajú ich, pretože spolu nekomunikujú, nekomunikujú spolu, pretože sú oddelení.“;
„Až sa svet ohliadne za našim storočím, bude plakať. Nie preto, že by bolo zaplavené krutosťou,
ale preto, že dobrí ľudia mlčali.“ ;
„Keby sme pomohli dúfať čo len jednému človeku, nežili by sme nadarmo.“;
„Ak človek nenájde niečo, pre čo by bol schopný zomrieť, nie je schopný života. (iná verzia
prekladu: Človek, ktorý nie je ochotný pre niečo zomrieť, nie je hoden toho, aby žil.) Originál: "A
man who wont die for something is not fit to live.",
(Martin Luther King)
.
.
„Začínajte s myšlienkou na koniec!“. (Covey, S.R.)
Ak je zvykom uvádzať na začiatku diel jeden citát, my sme postupovali netradične, viacerými.
Chceli sme tým dokumentovať hlavne to, že tak, ako existuje diverzita rastlinných a živočíšnych
druhov, tak existuje diverzita i v ľudských názoroch a ľudskom poznaní. Ak však chceme
„zmeniť paradigmu ľudského myslenia“, vytvorenú vyše dvojtisícročnou existenciou človeka, s jeho
zakorenenými predstavami o svojom bytí, podmienené jeho historickým vývojom, väčšinou pod
útlakom iných ľudí a žijúceho v strachu a násilí vojen, prenasledovania a biedy, naša úloha je o to
zložitejšia. Hoci veda, jej poznatky a uplatnenie vo výrobnej praxi a v používaných technológiách by
mali zvyšovať kvalitu ľudského bytia na planéte Zem, opak je pravdou. Vo väčšine prípadov je človek
otrokom týchto vlastných výdobytkov a pracovná sila, hoci považovaná v učebniciach ekonómie
a manažmentu ľudských zdrojov za najcennejší firemný kapitál, je využívaná v prospech vlastníkov
finančného kapitálu. Vzhľadom na aroganciu, nenásytnosť a stupiditu finančného kapitálu sa ťažko
dosahuje sociálny zmier medzi zainteresovanými stranami, čoho sme svedkami na Slovensku,
v Českej republike, v Európe i vo svete.
Uvedené citáty sme nevybrali náhodne. Predstavujú naakumulované historicky vzniknuté
paradigmy kritického myslenia, ktoré mali pomôcť ľudstvu zorientovať sa v sociálnom
a ekonomickom „udržateľnom rozvoji“ tak, aby zachovali seba i prírodu – planétu Zem. Odrážajú sa
v nich všetky tri piliere trvalo udržateľného rozvoja (TUR), resp. udržateľného rozvoja (UR), ako ho
chápeme my, dnes v 21. storočí. Aj pre nás sú odkazom a skúmanými vedeckými predpokladmi našej
výskumnej práce, ktoré potvrdzuje globálna kríza a reakcie obyčajných ľudí na ňu po celej planéte
Zem, ako aj vyslovované názory a koncepty vedcov a inštitúcií na jej riešenie.
Začali sme a ukončili nie náhodne s citátom S. R. Coveya „Začínajte s myšlienkou na koniec“.
Píšeme totiž Predslov týchto skrípt na konci..., keď už poznáme naše riešenie...
Každý z nás sa denne dostáva do kontaktu s veľkým množstvom podnikateľských
i nepodnikateľských inštitúcií, v ktorých trávime väčšinu svojho života.
Dnešnú dobu prežíva celé ľudstvo na planéte Zem veľmi intenzívne a mnohí si kladú otázky
typu: „...má to všetko zmysel?“, „...na čo vlastne žijeme?“, „...komu vlastne slúžime?“,“...sme vôbec
slobodní ľudia?“ a pod. (Co nesmite..., 2012).
Potenciálne nás v súčasnosti spája internet a sociálne siete (Li, Bernoff, 2010) a nové myšlienky
i udalosti sa šíria bleskovou rýchlosťou Treba sa iba o „veci verejné“ zaujímať
a zastávať kritický občiansky postoj.
Český psychológ František Koukolík vo svojej knihe „Mocenská posedlost“ (Koukolík, 2010)
nenadarmo píše: „Ľudský druh sa dostal do zlomového obdobia, ktoré som označil Darwinova
hranica. To je historicky kratučký okamžik, v ktorom sa úzke skupiny v mocenských elitách
najmocnejších štátov, zodpovedajúce za prípravu a spustenie vojny budú či nebudú správať podľa
paleolitickej mocenskej schémy. Ak sa tak správať budú, potom sa napriek všetkej vedeckej a
technickej genialite a sofistikovanosti, náboženským a ideologickým „zdôvodneniam“, geopolitickým
analýzam a dokonalej propagandistickej mašinérii, zachovajú stupídne. Pretože čím viac sú elity
posadnuté mocou a ne-elity zdebilizované, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa spustí Darwinova
pasca.To je pojem označujúci stret medzi evolučne selektovanou paleolitickou mocenskou schémou
riešiacou konflikty vojnou a kultúrne selektovaným humanitným potenciálom ľudského druhu.
V dôsledku tejto geniálnej stupidity by mohol byť ľudský druh v dejinách života prvým druhom, ktorý
sa vďaka svojim evolučne kódovaným vlastnostiam a kultúrnemu vývoju vyradí sám napriek tomu, že
mal dosť informácií na to, aby sa tak nestalo.“.
Na vlastnej koži pociťujeme vplyvy (mnohokrát pod rúškom „filantropického“, no skryte
arogantného) firemného podnikania na celú spoločnosť.
Honba za okamžitým maximálnym ziskom (väčšinou nespravodlivo prerozdeľovaným)
a následné dopady správania sa firiem na svoje okolie, sa či už priamo alebo nepriamo dotýkajú
globálnej i lokálnej ekonomiky, planéty Zem, ako celistvého systému. Je preto iba na nás, aby sme
sa zamysleli nad našou budúcnosťou. Ide tu o zmenu paradigmy nášho myslenia a konania.
Pociťujeme, že naše životne dôležité rozhodnutia i rozhodnutia našich štátnych orgánov
(parlamentu, vlády zastupiteľských orgánov a pod.) sú zásadným spôsobom ovplyvňované
obchodnými, a teda súkromnými záujmami väčšinou nadnárodných korporácií (NNK). Na to, že
tieto rozhodnutia sú vopred naplánované, sofistikované, mnohokrát zamaskované a utajené, inokedy
arogantne okázalé a realizované, upozornil už David C. Korten.
Vo svojej práci „Keď korporácie vládnu svetu“ (Korten, 2001, s. 69) píše: „V honbe za
ekonomickým rastom je ideológia voľného trhu prijímaná vo svete so zápalom typickým pre
fundamentalistickú slepú vieru. Podľa tejto predstavy jedinou mierou hodnoty sú peniaze; jej
praktická aplikácia si však vyžaduje také opatrenia, ktorých následkom je prehĺbenie rozpadu
spoločnosti a pokles kvality životného prostredia. Profesia ekonómov slúži tejto ideológii ako
kňazstvo. Vyznáva hodnoty, ktoré ponižujú ľudského ducha, za skutočnosť vydáva imaginárny, od
reality odtrhnutý svet a pretvára systém vládnutia takým spôsobom, že potom sťažuje riešenie
najzákladnejších problémov. Avšak akékoľvek spochybňovanie jej doktríny sa považuje za herézu a kto
by sa na to predsa len odvážil, vystavuje sa riziku, že bude odsúdený a vo väčšine hospodárskych,
štátnych a akademických inštitúcií sa bude musieť rozlúčiť s kariérou.“.
Pozri tiež (Korten, D. C., 2013)
Píšeme skriptá na tému „udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania“ a je nám do plaču
a obávame sa o budúcnosť našich detí, keď vidíme celý ten neudržateľný každodenný marazmus
okolo nás vo všetkých sférach ľudského bytia: v zdravotníctve, v školstve i v športe, v stave životného
prostredia (ŽP), v hospodárstve, v obchode, vo finančníctve, v súdnictve i v prokuratúre, ... Máme
ohrozenú zdravotnú i fyzickú, morálnu i etickú, energetickú, potravinovú i finančnú bezpečnosť, ...
Tieto trendy sa objavujú na Slovensku, v Európe i vo svete ...! Prežívame globálnu celospoločenskú
krízu ...
Toto všetko umožňuje, aby sme prichádzali postupne o svoju identitu, boli vystavení novým
sociálnym rizikám 21. storočia a stávali sa tak novodobými otrokmi. Masmédia v rukách NNK
masírujú naše mozgy k neudržateľnej materiálnej i duchovnej spotrebe, šírení individualizmu
a cynizmu, a to mnohokrát aj zásluhou našich „celebrít“, ktoré, v snahe o vlastné prežitie, pohodlný
život a fetiš peňazí, zapredali svoju dušu ...
Podobne varujú i ruskí vedci noosférneho smerovania vo svojej výzve k svetovému občianstvu
(Jaščik...,2013), keď hovoria, že je už iba krôčik do priepasti, v ktorej sa ľudstvo ocitne svojím
arogantným konaním proti sebe i prírode a všetky výdobytky civilizácie a vedecko-technického
pokroku sa obrátia proti nemu ...
Významný český sociológ Jan Keller vo svojej knihe „Tři sociálni světy“ (Keller, 2010, s. 12)
upozorňuje, že sa roztvárajú nožnice medzi „obyčajnou nerovnosťou“
a „úplnou neporovnateľnosťou“: „Jedno jediné horné percento svetovej populácie vlastní už plných
40% svetového bohatstva, desať percent najbohatších vlastní dokonca 85% svetového bohatstva.
Na opačnom póle stojí polovica obyvateľstva planéty. Pripadá na ňu iba jedno percento svetového
bohatstva.“.
Pozri tiež (Keller, J., 2010)
V ďalšom svojom významnom diele „Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme“ (Keller,
2011, s. 57)píše: „Vznik a šírenie nových sociálnych rizík je dôsledkom radu trendov ekonomických,
politických, kultúrnych a sociálnych, ktoré sa prelínajú a navzájom posilňujú od poslednej štvrtiny
20. storočia. Kľúčovú rolu medzi nimi hrá proces individualizácie v zmysle vystavenia (takmer)
každého jednotlivca bezprostrednému pôsobeniu trhových mechanizmov. Tieto trendy sú sprevádzané
mohutnou ideologickou ofenzívou, ktorej kľúčovými slovami sa stali „firma“
a „konkurencia“. Zatiaľ čo koncept firmy má byť rozšírený z ekonomických subjektov na celý štát
a verejnú sféru, požiadavka konkurencie sa má rozšíriť zo sveta firiem nie iba na ich zamestnancov,
ale prakticky na všetkých občanov. Zovšeobecnenie vzťahov ostrej konkurencie smeruje k totálnej
premene celej spoločnosti a k premene správania sa a mentality všetkých jej členov.“.
Pozri tiež (Keller, J., 2012).
Jan Keller v nej ďalej analyzuje „neoliberálny projekt – liečbu trhových rizík trhom“, keď píše:
„..., zmyslom každej ideológie je zastierať skutočnú povahu vecí a interpretovať realitu spôsobom,
ktorý vyhovuje určitej spoločenskej skupine, nositeľke danej ideológie, a jej mocenským záujmom.“.
Popredný slovenský ekonóm Peter Staněk, známy svojím kritickým analytickým myslením,
tvorbou i verejnými prejavmi a komentármi, sa v úvode svojho vystúpenia na konferencii slovenskej
spoločnosti inteligencie „Korene“v roku 2011 opýtal: „Poznáme pravdu, hovoríme pravdu,
používame pravdu?“
Veľmi jednoznačne ďalej Jozef Troják v štúdii „Slovensko a sociálny štát“ upozorňuje, že: „...
už dávno neplatí, aby vedecko-výskumné pracoviská vymýšľali teórie len na obhajobu kapitálu a
na podporu čo najefektívnejšieho vykorisťovania ľudí, resp. blahobytu malej časti spoločnosti na
základe neprehľadnej privatizácie a reforiem namierených proti prevažnej časti občanov (čo je prípad
Slovenska).“.
To znamená, že i my, vysokoškolskí učitelia, doktorandi a univerzitní študenti by sme sa mali
zaujímať komu majú slúžiť výsledky našich prác, aby život na našej planéte Zem bol udržateľný tak,
ako o tom píšeme v:
•
•
•
„Internetovom časopise MTF STU Trnava“,
časopise SjF TU Košice „Transfer inovácií“,
časopise VUSEM „Výkonnosť podniku“.
V ďalšej štúdii „Nové globálne prostredie – zmena parametrov tvorby a rozdeľovania bohatstva
v 21. storočí“ (Klinec, Pauhofová, Staněk, 2009) upozorňujú autori na tvorbu a nespravodlivé
rozdeľovanie bohatstva na planéte Zem i na potrebu zmeny paradigmy úlohy štátu v tomto
procese. Dokumentujú tým, že súčasné ekonomické procesy nemôže udržateľným spôsobom vyriešiť
„neviditeľná ruka trhu“.
Autori konceptu „HCS model 3E“(Hatiar, Cook, Sakál, 2006) v ňom zdôrazňujú, že
človek by sa mal stať objektom i subjektom všetkých snažení na zachovanie udržateľnej kvality
pracovného i celkového života na planéte Zem (Ergonomický aspekt v materiálnej výrobe v kontexte
s Environmentálnym aspektom i Ekonomickým aspektom).
Záver
1: Autori HCS modelu 3E presvedčivým spôsobom odpovedali na uvedený
základný problém udržateľného rozvoja na planéte Zem. Podali svoje riešenie „mikroriešením
makroproblémov“ v zmysle hesla „mysli globálne – konaj lokálne“, a my sme na tento koncept
nadviazali návhom konceptu metodiky tvorby systému udržateľnej stratégie SZP pre MSP.
Nie sme šíriteľmi ani konšpiračných teórií, ani poplašných správ. Mnohé informácie o týchto
súvislostiach a ich tvorcoch v minulosti dlho ostávali i stále ostávajú v utajení (snaha o kontrolu
nad internetom, čipy v ľudskom tele, odpočúvanie mobilov, využívanie platobných kariet na
kontrolu spotrebných návykov, atď.) s odvolaním sa na ochranu tzv. „národnej bezpečnosti“, resp.
„kybernetický terorizmus“ a ohrozujú našu integritu tak, ako o tom hovorí profesor Peter Staněk vo
svojom príspevku „Globálna kríza a kontrolovaná spoločnosť“na konferencii ČAV a SAV v novembri
2012, keď hovoril - okrem iného - o „privatizácii ziskov a socializácii strát“ – alebo na stretnutí iDay 26.1.2013 v Bratislave.
Podnetné na zamyslenie sú i slová o moci informácií amerického novinára Tima Weinera
v správach RTVS 5.11.2012 (Správy...,2012).
Rovnako v ostatnom čase veľmi často citovaný Michael Morris vo svojom diele „Co neSMÍTE
VĚDĚT!“, (Moriss, 2012) upozorňuje, že „...celý západný svet patrí iba niekoľkým rodinám a teraz
chcú zvyšok ...“.
Využijúc zmienený holistický prístup a kritickú systémovú analýzu súčasného stavu dopadov
globalizácie na našu planétu Zem i na ľudstvo, sme vo svojom príspevku „Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie – alternatíva pre zmenu paradigmy podnikania v 21. storočí“ výberovým
spôsobom predložili v roku 2012 na
3 medzinárodných vedeckých konferenciách „Procesné riadenie 2012“, „CO-MAT-TECH 2012“a
“Upravlenije ekonomikoj: metody, modely, technologiji, Ufa 2012“ a v zborníku „Vedecké práce MTF
STU Trnava“ verejnosti dokumenty a informácie, ktorých objektívna a pravdivá vypovedacia
schopnosť nie je spochybniteľná:
•
1.
Islandská pokojná revolúcia (Islandská...,2013)
- (Ľubomír Huďo, 2013);
•
•
•
•
•
2.
3.
4.
5.
6.
Výroba hračiek v Číne (Ekonomice..., 2013);
Výroba odevov v Indii: (Najznámejší...,2013);
Pestovanie kávy (Přiběhy...,2013), (Miliardovy...,2013);
Fakty o potravinách (Svět...,2013);
Kritické hodnotenie konferencie RIO+20 (Najvětší...,2012)
- sp. chvály – (Konferencia...,2013);
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7.
Kríza na britských univerzitách - to, čo príde do Čiech (Debata...,2013);
8.
Kritika súčasného vývoja na Slovensku, v Európe a vo svete z úst profesora Petra
Staněka (Staněk P., 2012c);
9.
Kritika neudržateľnosti slovenského zdravotníctva profesorom Jánom Košturiakom:
(Košturiak, J., 2012);
10. Prepúšťanie na Slovensku, september 2012 (Google...,2013a);
11. Debata s profesorom Janom Kellerom o pozadí celosvetovej globálnej krízy (Keller,
J., 2013a);
12. Profesor Jan Keller o chudobe v ČR (Keller, J., 2013b);
13. Rozhovor s profesorom Milanom Zeleným na ČT 24 (Zelený, M.,2013);
14. Krst knihy Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla: (Sedláček, T.,2013);
15. Člen Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV) Tomáš Sedláček prognózuje, že ak
nedôjde ku zmenám, príde za 15 rokov smrteľná kríza (Sedláček, T.,2009);
16. Miloš Zeman na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, 14.5.2012:(Zmena,
M., 2012);
17. Koniec dejín a myslenia alternatív (Bělohradský, Kopeček, Májíček, 2011;)
18.
Všeobecná kríza svetového kapitalizmu - koniec jednej epochy v Čechách
(Všeobecná...,2012);
19. Správy TV Joj - Koniec kapitalizmu? (Konce...,2012);
20. Predstava amerických profesorov Portera, M.E. a Kramera, M.R. zachrániť prednosti
kapitalistického systému modifikáciou konceptu CSR konceptom CSV (Creating Shared
Value) (Porter, M.,2012),(CSV...,2013);
21. Polemika na stránkach Českej manažérskej asociácie ohľadom konceptu CSV, do ktorej
prispel profesor Zbyněk Pitra: (Zbyněk, P.,2013), (Čapek, Z., 2013);
22. Finančná gramotnosť školákov je slabá (STV, 2012).
O tom, že sa vo svete hľadajú riešenia, svedčia aj tieto koncepty:
•
•
1.
Mondragon - družstevný reťazec v severošpanielskom Baskicku – (Steiger, Š.,
2012). Vznikol v roku 1959 a postupne sa rozrástol na 160 samostatných cooperatives,
zahŕňajúcich 23 tisíc členov. Aby bol udržiavaný duch kooperácie, žiadna z cooperatives
nemá viac než 500 členov. Podľa štatistík korporácia Mondragon vykazuje dvakrát väčšie
zisky než priemerná korporácia v Španielsku. Mondragon má vlastnú banku, poisťovne,
školy, univerzity, nemocnice. Jeho bázou je kresťanská sociálna doktrína, z ktorej tvorcovia
Mondragonu vyvodili princípy ekonomickej demokracie. Na rozdiel od amerických
projektov známych ako ESOP (Employee Stock Ownership Plan) Mondragon nie je iba o
participácii zamestnancov na podnikových ziskoch, ale aj o participácii na vlastníctve a
vedení. Každý nový člen Mondragonu sa automaticky stáva spoluvlastníkom a spolupodieľa
sa na voľbe manažmentu a ďalších riadiacich funkciách. V Mondragone, prirodzene,
nevládne žiadne rovnostárstvo. Existuje tu však regulácia sociálnych nerovností, ktorá
nedovoľuje, aby najvyššie mzdy prekročili štyri a pol násobok najnižších miezd.
2.
Mercosur - má slúžiť ako protiváha k združeniu podobného charakteru NAFTA,
ktoré spája štáty Severnej a Strednej Ameriky - (Mercosur...,2013). Medzi hlavné ciele
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
patrí zväčšenie národných trhov členských krajín ako základného predpokladu zrýchlenia
ekonomického rastu s ohľadom na sociálnu spravodlivosť, ktoré musí zohľadňovať
ochranu životného prostredia, ako aj zlepšovanie infraštruktúry medzi členskými krajinami
prostredníctvom koordinácie makroekonomických politík
a dopĺňaním sektorových politík - adekvátne napojenie členských štátov do medzinárodnej
skladby najväčších ekonomických blokov - podporovanie ekonomického a technického
rozvoja členských krajín a tým aj zlepšenie podmienok ponuky a kvality poskytovaných
statkov a služieb, ako aj zlepšenie životných podmienok - zavádzanie stále rozsiahlejšej
spolupráce medzi krajinami.
3.
Wir banka (wir peniaze) - (WIR bank...,2012).
4. Konkurujúce si meny sa stávajú populárne (Competing Currencies Becoming Popular)
(Konkurujúce...,2013). Reportáž zo stredného Michiganu z 12. júla 2010
o miestnych podnikoch akceptujúcich mince zo vzácnych kovov. Pre viac informácii pozrite
American Open Currency Standard.
5.
Analýza príčin globálnej krízy a návrhy na jej riešenie - (Claus, A., 2012).
6.
USA – „Návrh na riešenie finančnej krízy“ – „The Chicago Plan Revisited“ Jaromir
Benes and Michael Kumhof (MMF) - správy RTVS 7.10.2012 - (STV1, 2013a).
7.
„Politici sa stále domnievajú, že existuje primát politiky nad ekonomickými zákonmi.
To je ilúzia. Trvalo víťazia vždy ekonomické zákony. Dnešná situácia je výsledkom politiky,
ktorá verila, že je možné porušovať ekonomické zákony.“ – Hans-Werner Sinn, prezident
mníchovského inštitútu Ifo - správy RTVS 8.10.2012 - (STV1, 2013b).
8.
Diskusia: Muránsky, Blaha, Kiczko- Sociálne zmeny a premeny civilizácie (Sociálne...,2013).
9.
Participatívna ekonomika Michaela Alberta - (Introduction...,2013).
10. Koncept ekonomickej demokracie Davida Schweikarta – (Google, 2013b). Projekt
ekonomickej demokracie bol v západných krajinách podporovaný aj niektorými vládami.
Cooperatives boli založené na severozápade Spojených štátov. Išlo
o drevárske firmy na výrobu lepeniek (plywood cooperatives) a ekonomické výsledky
niektorých z nich boli viac než uspokojivé. V USA vznikol aj štátom sponzorovaný projekt,
tzv. Tennessee Valley Authority, ktorý takisto niesol črty cooperatives. Projekty ekonomickej
demokracie boli v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch aktuálne aj v západnej Európe,
známy bol predovšetkým tzv. Meidnerov plán či návrh dánskej sociálnodemokratickej strany
z roku 1973. V Nemecku sa šíril tzv. model „spolu-determinácie" (Blaha, Ľ., 2010).
11. Koncepcia nerastu a rozumnej spotreby – Petra Staněka a Milana Šikulu zo SAV (Staněk, P., 2012a).
12. Problémy obsahovej a metodologickej inovácie ekonomickej vedy - Milan Šikula (Šikula, M., 2012).
13. Riešenie Michaela Morrisa:
a)
M. Morris (Morris, M., 2012, s. 123): „Prehrávajú prostí ľudia a malé banky. Veľké
banky zhrabnú všetko, o čo ostatní prídu a upevnia svoje mocenské štruktúry. To sa bude opakovať
donekonečna, až do chvíle, kedy sa v našom finančnom systéme nezmení niečo zásadného –
dokiaľ sa súkromným bankám neodoberie moc nad peniazmi!“;
b)
M. Morris o eure (Morris, M., 2012, s. 162): „Cieľom spoločnej meny bolo vytvorenie
jednotnej úrovne v spoločnom menovom priestore. Všetkým sa malo dariť „rovnako dobre“ a všetci
mali mať podobné životné podmienky. Avšak to je možné iba vtedy, keď sa každý prispôsobí
a podáva rovnaké výkony. Takýto priebeh by potreboval niekoľko generácií, pokiaľ by bol vôbec
možný, pretože by sa museli prekonať regionálne odlišnosti, mentalita, dejiny i kultúra.“;
c)
M. Morris o svetovláde (Morris, M., 2012, s. 175 - 176): „Aj keď mnoho poslušných
občanov chce stále veriť tomu, že americký prezident je najmocnejším mužom na Zemi alebo že pri
volebnej urne slobodne rozhodujú o vláde svojej krajiny, na druhej strane sa našťastie prebúdza
na tejto planéte stále viac ľudí a chápe, že nastal najvyšší čas na zásadnú zmenu. Viera, že
voľby v západnom svete prebiehajú omnoho slobodnejšie než v krajinách takzvaného tretieho sveta
je obyčajným zbožným prianím. Tieňová vláda však vlastní nielen najdôležitejšie banky a poisťovne,
najväčšie investičné firmy a burzy, ale tiež všetky významné tlačové agentúry a mediálne koncerny.
Prostredníctvom nich potom určuje, čo sa bude písať v novinách, čo odvysiela televízia a rozhlas, ktoré
filmy sa natočia a pobežia v kinách. Rozhoduje o tom, ktorí politici sa dostanú na výslnie a naopak,
ktorí padnú za obeť škandálom. A očividne má vplyv aj na to, že nepohodlných jedincov stihne
predčasná smrť.“.
•
14. Strobe Talbott, zástupca ministra zahraničíza prezidenta Clintona už 20. júla 1992
povedal:„V budúcom storočí budú národy tak ako ich poznáme, zastarané; všetky
štáty budú uznávať jedinú globálnu autoritu …“.
Cesta k poslednému veľkému kroku, k svetovláde,by bola najschodnejšia
v prípade nejakého spoločnéhocelosvetového ohrozenia, celosvetových nepokojov alebodokonca
tretej svetovej vojny.
Ten, kto by potom zjednal a sľúbiltrvalý „mier“, by to mal ľahšie v pozícii globálnej vlády (aj
keby to bolo pod iným názvom), aby ho uznala väčšina obyvateľovsveta, pretože človek túži po stabilite
a istote.
Obama jasneukázal, ako je možné miliardy ľudí vytrhnúť z hlbokého spánkupomocou jediného
prostého hesla: „Change!“ (= „Zmena!“). Tak znel jeho sľub. Ďalšie roky ukážu, po ktorej z ciestsa
vydáme vpred k premene. Aby sa mohla etablovať svetová vláda, musia sa masyk sebe pevne zomknúť,
tak či onak..
15. Správa zo Železnej hory. K možnostiam a vhodnosti mieru, Dial Press, New York 1967. S
úvodným textom od Leonarda C. Lewina. Str. 17 – „Dá sa iste bez nadsadenia povedať, že podmienka
všeobecného svetového mieru by viedla k revolučným zmenám sociálnej štruktúry národov sveta, aké
nemajú obdoby. Ekonomický dopad všeobecného odzbrojenia, aby sme menovali iba najzjavnejší
dôsledok mieru, by zmenil výrobné a distribučné modely sveta takým spôsobom, že zmeny, ktoré sa
odohrali počas posledných päťdesiatich rokov, by sa v porovnaní
s tým zdali byť bezvýznamné. Politické, sociologické, kultúrne a ekologické zmeny by boli rovnako
ďalekosiahle. Štúdium tejto možnosti bolo motivované vzrastajúcim pocitom premýšľavých ľudí vnútri
i mimo našej vlády, že svet je absolútne nepripravený vyhovieť požiadavkám takejto situácie.“.
•
16. G. Edward Griffin - Stvůra z ostrova Jekyll - vznik Federálneho Rezervného Systému
(FED) – (Griffin, E., 2012):
„John D. Rockefeller tvrdil, že súťaž je hriech! Oni tomu verili, že súťaž je hriech! Že bohatstvo,
ktoré si prisvojili, im slúži na to, aby obmedzovali súťaž ostatných. A tých, ktorých nemohli poraziť, si
kúpili, aby sa k nim pripojili, a tak s nimi vytvorili monopol. A to je jednoducho kartel. Spoluvlastnený
monopol!“.
“Kartel je nezávisle vlastnený podnik, ktorý sa vytvorí z dôvodu obmedzenia súťaže medzi
vlastnými členmi kartelu.“.
„A funkcia kartelu je jediná: zabezpečiť zisk jednotlivým členom kartelu!“.
„A oni vytvorili bankový kartel!“.
G. Edward Griffin potom navrhuje systémové riešenie. Ak je prvotnou príčinou neudržateľného
ekonomického a finančného vývoja FED ako v USA uzákonený systém, ktorý plodí inflačné peniaze
(USD) nekryté zlatom alebo inými hodnotami, a tie rozkrúcajú špirálu prvotnej, druhotnej, atď.
platobnej neschopnosti, resp. tvoria dlhy občanov i štátov a ich národných ekonomík, z ktorých úroky
plynú spätne do bánk a finančných zoskupení vlastnených niekoľkými „vyvolenými rodinami“, potom
treba tento systém FED-u zákonnou cestou zrušiť!
•
17.
Duel ekonómov Ilony Švihlíkovej a Tomáša Sedláčka na - (Duel...,2012.)
Uznávaní českí ekonómovia Ilona Švihlíková a Tomáš Sedláček diskutovali po projekcii filmu
„ZÁVOD KE DNU“ (Závod...,2013).
Nová scéna Národného divadla 31.1.2012. Upozorňujeme na posledné minúty videa – 1:08:35,
keď aj T. Sedláček vidí riešenie v spravodlivejšom rozdeľovaní vytvorenej pridanej hodnoty/zisku
medzi zainteresované strany (hlavne zamestnancov, tvorcov pridanej hodnoty).
Záver 2: Aj na základe týchto vybratých dokumentov a informácií sme potom vytvorili víziu
konceptu metodiky tvorby systému udržateľnej stratégie SZP pre MSP v kontexte s konceptom HCS
modelu 3E, ktorá je jedinou alternatívou udržateľného rozvoja na planéte Zem.
Záver 3: Ak je prvotnou príčinou neudržateľného ekonomického a finančného vývoja FED ako
systém uzákonený v USA, ktorý plodí inflačné peniaze (USD), nekryté zlatom alebo inými hodnotami,
a tie rozkrúcajú špirálu prvotnej, druhotnej atď. platobnej neschopnosti, resp. tvoria dlhy občanov
i štátov a ich národných ekonomík, z ktorých úroky plynú spätne do bánk a finančných zoskupení
vlastnených niekoľkými „vyvolenými rodinami“, potom treba tento systém FED-u zákonnou cestou
zrušiť!
Vo svojom príhovore k novovymenovaným profesorom prezident SR Ivan Gašparovič
5.3.2013 povedal:
•
•
•
"Prastará múdrosť hovorí, že najväčším bohatstvom človeka, ktoré mu nikto
nevezme, je to, čo vie. A sprostredkúvať najnovšie vedecké poznatky je práca
mimoriadne náročná. Najmä na výber a odkrývanie súvislostí, ktoré s nimi
prichádzajú. Mladým ľuďom ich navyše musíme podávať tvorivo. Aj pokiaľ ide
o formy a prístupy k aktuálnym poznatkovým témam. Lebo tvorivosť je dnes
elementom, ktorý rozhoduje o úspechu," zdôraznil Ivan Gašparovič.
·
Prezident v príhovore podčiarkol, „že ak chceme obstáť, musíme tradičné
metódy podporiť novými formami a prístupmi. Aj preto, že naše členstvo v EÚ
je spojené nielen s výhodami, ale aj so spoluzodpovednosťou za tvorbu spoločných
európskych politík. Je pre nás dôležité, aby sme aj pri krátkodobých úlohách uvažovali
v intenciách dlhodobých a strategických zámyslov.“.
Upozornil aj na význam tímovej práce vo vzdelávacom procese. „Hovorím
o kolektívnej zodpovednosti za vzdelávanie a výchovu absolventov našich univerzít
a vysokých škôl. Stále totiž platí, že najlepším vysvedčením od absolventov je, ak
spomínajú nielen na svojho učiteľa, ale aj svoju alma mater ako učiteľku, ktorá ich
pripravila do života tak, že sa v ňom nestratili.“.
Veríme, že týmito skriptami nadviažeme na našu štvordielnu monografiu „Udržateľné
spoločensky zodpovedné podnikanie“ a prispejeme tak svojím skromným dielom i my k riešeniu
nastolených problémov udržateľného rozvoja a k zmene paradigmy myslenia na našej krásnej planéte
Zem. Zároveň je to náš skromný príspevok k 75. výročiu STU.
Skriptum je určené pre študijný program Priemyselné manažérstvo a Personálna práca v
priemyselnom podniku MTF STU, pre študentov a doktorandov univerzít predovšetkým technického,
ale aj iného zamerania, rovnako ako aj pre manažérov a riadiacich pracovníkov na všetkých
stupňoch riadenia, ktorí si chcú doplniť vedomosti z udržateľného strategického manažmentu v
kontexte udržateľného rozvoja a udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania a získať tak
prehľad o jeho možnostiach na zvýšenie efektívnosti svojej práce. Jeho napísaním sme sledovali
hlavný cieľ, poskytnúť uvedeným cieľovým skupinám v čo najprehľadnejšej podobe informáciu
o vybraných problémoch tvorby stratégie udržateľného rozvoja a stratégie udržateľného spoločensky
zodpovedného podnikania na úrovni slovenských priemyselných podnikov v 21. storočí, k čomu má
prispieť i forma výkladu, ako aj mnohé ilustratívne príklady, prípadové štúdie, grafické ilustrácie,
bibliografické odkazy na internetové zdroje k jednotlivým kapitolám skrípt.
Preto by sme sa chceli na tomto mieste poďakovať všetkým, ktorí nám svojimi radami
a pripomienkami pomohli zlepšiť odbornú úroveň a technické riešenie predkladanej monografie.
V prvom rade ďakujeme agentúre KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej Republiky za ústretovosť pri schvaľovaní nášho projektu!
Ďalej ďakujeme recenzentom prof. Ing. Igorovi Liberkovi, CSc., Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozefovi
Mihokovi, PhD. a prof. Ing. Anne Šatanovej, CSc. za ich podnetné pripomienky k rukopisu skrípt.
Naše poďakovanie však patrí aj všetkým kolegom na našom pracovisku UPIM MTF
STU Trnava, všetkým členom riešiteľského kolektívu KEGA (menovite Ing. Helene Fidlerovej,
PhD. a Ing. Ľubomírovi Šmidovi), ako aj menovaným i nemenovaným študentom, ktorí
svojimi všetečnými otázkami, ale i podnetnými odpoveďami a názormi v pedagogickom procese
i v každodennom živote pomáhali rozširovať náš spoločný obzor teórie i praxe udržateľného rozvoja
a udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania.
Vďaka tiež patrí tým slovenským podnikom, ktoré s našou Alma Mater MTF STU Trnava
dlhodobo spolupracujú a sú vlastne tou „vyhňou“ – „laboratóriom“, ktoré nám pomáha hľadať a riešiť
uvedené problémy a generovať naše vedecko-výskumné úlohy, a ktoré spolupracovali aj pri riešení
dizertačných, diplomových a bakalárskych prác a prác ŠVOČ.
Trnava, február 2014
Tiráž
© Prof. Ing. Peter Sakál, CSc., Ing. Gabriela Hrdinová, PhD.,
Drh.c.Dr.Ing. Oliver Moravčik, Ing. Jana Štefánková
Recenzenti: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
prof. Ing. Igor Liberko, CSc.
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
Autori
Jazyková korektúra: Mgr. Valéria Krahulcová
Schválilo Vedenie Materiálovotechnologickej fakulty STU ako skriptum dňa
5.
decembra 2013 pre študijný program Priemyselné manažérstvo a Personálna práca v priemyselnom
podniku MTF STU.
ISBN 978-80-8096-198-5
EAN 978808096185
Publikačný výstup č. 2
Titulný list
UDRŽATEĽNÉ
SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
•
I.
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV TRVALO UDRŽATEĽNÉHO
ROZVOJA/UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO
PODNIKANIA V KONTEXTE ZMENY PARADIGMY STRATEGICKÉHO
MANAŽMENTU
Peter Sakál a kolektív autorov
Obsah
OBSAH
PREDSLOV.. 5
ZOZNAM OBRÁZKOV.. 23
ZOZNAM TABULIEK.. 25
ZOZNAM SKRATIEK.. 26
ÚVOD.. 30
1. STRATEGICKÝ MANAŽMENT A JEHO PARADIGMA PRE 21. STOROČIE.. 36
2. HISTORICKÉ VÝCHODISKÁ TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA.. 41
3 VYMEDZENIE POJMU TRVALO UDRŽATEĽNÝ/ UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A ICH
TROCH PILIEROV.. 45
3.1
UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ. 45
3.2
INDUSTRIÁLNY (TRADIČNÝ) MODEL EKONOMIKY VERZUS UDRŽATEĽNÝ
(NOVÝ) MODEL EKONOMIKY.. 49
3.3
UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A PRIEMYSELNÝ PODNIK.. 50
4. SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE.. 54
4.1
HISTORICKÉ VÝCHODISKÁ SPLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA 54
4.2
CHARAKTERISTIKA SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA.. 55
4.3
FUNGOVANIE SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA.. 60
4.4
ZÁKLADNÉ ŠTANDARDY, CERTIFIKÁCIE A MODELY SPOLOČENSKY
ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA.. 62
4.4.1.Norma ISO 26000. 64
4.4.2. Modely spoločensky zodpovedného podnikania založené primárne na environmentálnych
aspektoch. 71
4.4.3 Modely spoločensky zodpovedného podnikania založené primárne na sociálnych
aspektoch. 7
4.4.4. Modely spoločensky zodpovedného podnikania založené primárne na ekonomických a
legislatívnych aspektoch. 75
4.4.5 Integrované modely udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania 77
4.5
ZÁKLADNÉ MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE A DOKUMENTY
O SPOLOČENSKY ZODPOVEDNOM PODNIKANÍ. 79
4.6
SÚVISIACE INICIATÍVY A KONCEPCIE SO SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÝM
PODNIKANÍM... 80
4.7
ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY A OBLASTI SPOLOČENSKY
ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA.. 81
4.8
ZAPOJENIE STAKEHOLDEROV DO SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO
PODNIKANIA.. 84
4.9
KRITIKA A OBHAJOBA SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA.. 86
4.10
PRÍNOSY SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA PRE MALÉ
A STREDNÉ PODNIKY.. 88
4.11 SWOT ANALÝZA SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA.. 89
4.12 EFQM VERZUS SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE.. 89
4.13
TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VERZUS SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ
PODNIKANIE.. 90
4.14 HCS MODEL 3E VERZUS SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE.. 93
4.15
BALANCED
PODNIKANIE 97
SCORECARD
VERZUS
SPOLOČENSKY
ZODPOVEDNÉ
4.16
ANALYTICKÝ HIERARCHICKÝ
ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE.. 100
PROCES
VERZUS
SPOLOČENSKY
4.17
COST BENEFIT ANALYSIS VERZUS SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ
PODNIKANIE 102
4.18
PODNIKATEĽSKÁ
PODNIKANIE 104
ETIKA
VERZUS
SPOLOČENSKY
ZODPOVEDNÉ
4.18.1. Management a jeho vliv na společensky odpovědné podnikání 107
4.18.2. Etika. 109
4.18.3.. Etiketa. 113
4.18.4. Etika v podnikání 114
4.18.5. Zásady podnikatelské etiky. 129
4.18.7. Etický kodex společnosti Shell - hlavní principy. 131
4.19 CREATED SHARED VALUE VERZUS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBLITY 140
4.20
ZODPOVEDNOSŤ NADNÁRODNÝCH KORPORÁCIÍ V GLOBÁLNOM
PROSTREDÍ VERZUS SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE.. 141
4.21
UDRŽATEĽNÁ LOGISTIKA VERZUS SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ
PODNIKANIE 145
4.22 UDRŽATEĽNÁ SPOTREBA A UDRŽATEĽNÁ VÝROBA VERZUS SPOLOČENSKY
ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE.. 148
4.24 UDRŽATEĽNÝ ZISK VERZUS SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE 157
4.25
UDRŽATEĽNÁ KVALITA PRACOVNEJ SILY VERZUS SPOLOČENSKY
ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE.. 163
4.26
UDRŽATEĽNÁ KONKURENCIESCHOPNOSŤ VERZUS SPOLOČENSKY
ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE.. 166
4.27
EXTERNALIZÁCIA NÁKLADOV VERZUS SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ
PODNIKANIE.. 170
4.28
INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY
ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE.. 173
SYSTÉM
VERZUS
SPOLOČENSKY
4.29 ZÁVERY Z USKUTOČNENEJ ANALÝZY.. 174
5. UDRŽATEĽNÉ SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE.. 179
5.1 ANALÝZA MOŽNOSTÍ ZAVEDENIA SYSTÉMU USZP VO VYBRANOM PODNIKU
FORMOU RIADENÝCH ROZHOVOROV.. 179
5.2
ANALÝZA MOŽNOSTÍ ZAVEDENIA SYSTÉMU USZP VO VYBRANOM
SLOVENSKOM PODNIKU FORMOU DOTAZNÍKA.. 180
5.3 SWOT ANALÝZA MOŽNOSTÍ ZAVEDENIA SYSTÉMU USZP
SLOVENSKOM PODNIKU.. 184
VO VYBRANOM
5.4
VYPLNENIE ŠTANDARDNÉHO DOTAZNÍKA SZP, ANALÝZA JEHO ZÁVEROV
A NÁVRHY NA ZAVEDENIE SYSTÉMU USZP VO VYBRANOM PODNIKU.. 187
5.5
NÁVRHY PRE PODNIKOVÉ HODNOTY.. 188
5.6
NÁVRHY PRE PRACOVNÉ PROSTREDIE.. 188
5.7
NÁVRHY PRE SPRÁVANIE SA NA TRHU.. 189
5.8
NÁVRHY PRE SPOLUPRÁCU S MIESTNOU komunitou.. 189
5.9
NÁVRHY PRE STAROSTLIVOSŤ A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
PODNIKU.. 190
5.10 PRÍNOSY PRE VYBRANÝ SLOVENSKÝ PODNIK.. 190
5.11 NÁVRH IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE SYSTÉMU USZP
SLOVENSKÝ PODNIK.. 192
PRE VYBRANÝ
5.12 NÁVRHY IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE SYSTÉMU USZP
SLOVENSKÉ PRIEMYSELNÉ PODNIKY.. 200
PRE VYBRANÉ
5.13 ZÁVERY ZO SKÚSENOSTÍ S IMPLEMENTÁCIOU USZP
SLOVENSKÝCH PRIEMYSELNÝCH PODNIKOCH.. 202
VO VYBRANÝCH
6 SKÚSENOSTI S UPLATŇOVANÍM KONCEPTU STRATÉGIE USZP V SLOVENSKÝCH
A ČESKÝCH PRIEMYSELNÝCH PODNIKOCH.. 204
6.1 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU UPLATŇOVANIA KONCEPTU STRATÉGIE USZP
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – NEPRIAMY VÝSKUM... 204
6.1.1 Výsledky záverečnej správy z reprezentatívneho prieskumu „Spoločensky zodpovedné
podnikanie v sektore MSP“. 204
6.1.2 Výsledky a odporúčania autorov štúdie „Úspešnosť Slovenska vo vytváraní podmienok
pre spoločensky zodpovedné podnikanie“ pre SZP na Slovensku. 207
6.2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU UPLATŇOVANIA KONCEPTU STRATÉGIE USZP
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – PRIAMY VÝSKUM... 210
6.3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU UPLATŇOVANIA KONCEPTU STRATÉGIE USZP
V ČESKEJ REPUBLIKE.. 213
6.3.1. Výsledky výskumov podľa Pavlíka, Bělčíka a kol., 2010. 213
6.3.2.Vybrané výskumy v oblasti SZP podľa Viléma Kunza. 215
6.3.3 Vybrané výskumy v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania podľa Lucie
Kuldovej 217
6.3.4. Prieskum Jany Tomanovej „Společenská odpovědnost firem“. 221
6.3
ZÁVERY Z USKUTOČNENÝCH ANALÝZ UPLATŇOVANIA KONCEPTU
STRATÉGIE USZP V SR A ČR.. 222
•
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV K PREDSLOVU A ÚVODU.. 225
ZOZNAM INTERNETOVÝCH ODKAZOV K PREDSLOVU A ÚVODU.. 226
•
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV K 1.–6. KAPITOLE.. 229
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV K PODKAPITOLÁM 4.4.2–4.4.5. 246
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV K PODKAPITOLÁM 4.18.1–4.18.7. 247
ZOZNAM INTERNETOVÝCH ODKAZOV K 1.–6. KAPITOLE.. 247
Úvod
PREDSLOV
„Začínajte s myšlienkou na koniec!“ (Covey, S.R.)
.
.
.
„Menej troviť, viacej tvoriť!“ (Štúr, Ľ.)
„Dajte mi kontrolu nad menou jedného národa – potom mi bude celkom ľahostajné, kto píše
zákony!“ (Rothschild, M.A., 1744-1812)
„Roztvárajú sa nožnice medzi „obyčajnou nerovnosťou“ a „úplnou neporovnateľnosťou“!“
(Keller, J.)
„Podnikateľský úspech a spoločenské blaho nemusí byť hrou s nulovým súčtom.“ (Porter, M. E)
„Tvorba zdielaných hodnôt!“ (Porter, M.E. a Kramer, M.R. - modifikácia konceptu CSR
konceptom CSV (Creating Shared Value))
„Podnikanie ako hra s nenulovým súčtom!“ (Pitra, Z – nový model podnikania v 21. storočí.)
„Nové globálne prostredie – zmena parametrov tvorby a rozdeľovania bohatstva v 21. storočí!“
(Klinec, I., Pauhofová, I., Staněk, P.)
.
.
.
„Kolektívne kráčame k sebazničeniu, korporatívny kapitalizmus, ak zostane nekontrolovaný, nás
zabije.“ (Hedges, Ch.)
„Už len z čisto ekonomických dôvodov je nutná nová etika, nový postoj k prírode, ľudská
solidarita a spolupráca, pokiaľ nemá byť západný svet zničený.“ (Fromm, E.)
„Marx dokázal na základe svojej analýzy buržoáznej spoločnosti so 150-ročným predstihom
predvídať, aký bude začiatok 21. storočia.“ (Hobsbawm, E.)
„Korupcia je prirodzenosťou kapitalizmu, druhou stranou mince slobodného podnikania.“
(Krejčí, O.)
„Triedny boj je nepretržite vedený vládnucou triedou proti ovládaným a vykorisťovaným.“
(Bondy, E.)
„Ak vám niekto povie, že zbohatol vďaka tvrdej práci, spýtajte sa ho, čia práca to bola.“
(Marquis, D.)
„Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet. Stará garda má pocit, že s ňou ten
lepší svet odchádza.“ (Čapek, K.)
„Ľudia dobrovoľne podstupujú proces vlastného ožobračovania, z ktorého si niekto urobil
parádny biznis.“ (Blaha, Ľ.)
„Zástupcovia biznisu sa stali skupinou so silne vyvinutým triednym vedomím, sú to takí vulgárni
marxisti.“;
„Moc nespácha samovraždu.“ (Chomsky, N.)
„Sloboda tlače patrí tomu, kto ju vlastní.“ (Liebling, A.J.)
„Tí, ktorí obhajujú transformáciu kapitalizmu na socializmus bez triedneho boja, v skutočnosti
odmietajú socializmus a chcú, aby kapitalizmus trval.“ (Žižek, S.)
„Najhoršie na komunizme je to, čo nasleduje po ňom.“ (Michnik, A.)
„Existujú okamžiky, kedy sa oplatí bojovať a byť porazený, než nebojovať vôbec.“ (Orwell,G.)
„Až sa znova narodím, potom by som sa chcel vrátiť ako smrtiaci vírus, aby som nejako prispel
k vyriešeniu preľudnenia.“ (Princ Philip, manžel anglickej kráľovnej)
„Motívy, ktoré vedú Rockfellerovcov a ich spojencov, smerujú k vytvoreniu jedinej svetovlády,
ktorá by zjednotila pod jednou strechou tak superkapitalismus, ako aj komunizmus, pod ich kontrolou.
Hovorím o sprisahaní? Áno, presne tak, som presvedčený o existencii takéhoto plánu a to na
medzinárodnej úrovni. Vznikol už pred niekoľkými generáciami a v jeho zámeroch sa skrýva
neopísateľné zlo.“ (Poslanec kongresu USA Larry Patron MacDonald v roku 1976; zomrel pri páde
Jumba Korejských aerolinek, ktorý v roku 1983 údajne zostrelil Sovietsky zväz.)
„...Medzi štátmi sa začalo nové partnerstvo. Dospeli sme do skutočne jedinečného a
mimoriadneho bodu. Kríza v Perzskom zálive, aj keď je ťažká, nám otvára vzácnu príležitosť k vývoju
smerom k epoche jednoty.
Z tejto ťažkej doby by mohlo vzísť... uskutočnenie nového svetového poriadku, nášho
cieľa!“ (Prezident USA George Bush o novej ére pod vedením USA 11. septembra 1990 (!) pred
americkým kongresom pri príležitosti blížiaceho sa vstupu ozbrojených síl USA do Iraku.)
.
.
.
„Pokiaľ by americký ľud niekedy dovolil súkromným bankám, aby kontrolovali vydávanie
peňazí, najskôr prostredníctvom inflácie a následne deflácie, budú banky a podniky vo vašom okolí
okrádať ľudí o všetok majetok, až jedného dňa budú vaše deti vyrastať ako bezdomovci na kontinente,
ktorý vaši otcovia dobyli.“ (Thomas Jefferson, americký prezident a autorDeklarácie o nezávislosti
už v 18. storočí takto varoval americký ľud.)
.
.
.
„Naša generácia bude jedného dňa ľutovať nielen zlých slov a skutkov zlých ľudí, ale tiež strašné
mlčanie dobrých.“ ;
„Ľudia sa často nenávidia, pretože sa obávajú druhých ľudí, obávajú sa druhých, pretože ich
nepoznajú, nepoznajú ich, pretože spolu nekomunikujú, nekomunikujú spolu, pretože sú oddelení.“;
„Až sa svet ohliadne za našim storočím, bude plakať. Nie preto, že by bolo zaplavené krutosťou,
ale preto, že dobrí ľudia mlčali.“ ;
„Keby sme pomohli dúfať čo len jednému človeku, nežili by sme nadarmo.“;
„Ak človek nenájde niečo, pre čo by bol schopný zomrieť, nie je schopný života. (iná verzia
prekladu: Človek, ktorý nie je ochotný pre niečo zomrieť, nie je hoden toho, aby žil.) Originál: "A
man who wont die for something is not fit to live.",
(Martin Luther King)
.
.
„Začínajte s myšlienkou na koniec!“. (Covey, S.R.)
Ak je zvykom uvádzať na začiatku diel jeden citát, my sme postupovali netradične, viacerými.
Chceli sme tým dokumentovať hlavne to, že tak, ako existuje diverzita rastlinných a živočíšnych
druhov, tak existuje diverzita i v ľudských názoroch a ľudskom poznaní. Ak však chceme
„zmeniť paradigmu ľudského myslenia“, vytvorenú vyše dvojtisícročnou existenciou človeka, s jeho
zakorenenými predstavami o svojom bytí, podmienené jeho historickým vývojom, väčšinou pod
útlakom iných ľudí a žijúceho v strachu a násilí vojen, prenasledovania a biedy, naša úloha je o to
zložitejšia. Hoci veda, jej poznatky a uplatnenie vo výrobnej praxi a v používaných technológiách by
mali zvyšovať kvalitu ľudského bytia na planéte Zem, opak je pravdou. Vo väčšine prípadov je človek
otrokom týchto vlastných výdobytkov a pracovná sila, hoci považovaná v učebniciach ekonómie
a manažmentu ľudských zdrojov za najcennejší firemný kapitál, je využívaná v prospech vlastníkov
finančného kapitálu. Vzhľadom na aroganciu, nenásytnosť a stupiditu finančného kapitálu sa ťažko
dosahuje sociálny zmier medzi zainteresovanými stranami, čoho sme svedkami na Slovensku,
v Českej republike, v Európe i vo svete.
Uvedené citáty sme nevybrali náhodne. Predstavujú naakumulované historicky vzniknuté
paradigmy kritického myslenia, ktoré mali pomôcť ľudstvu zorientovať sa v sociálnom
a ekonomickom „udržateľnom rozvoji“ tak, aby zachovali seba i prírodu – planétu Zem. Odrážajú sa
v nich všetky tri piliere trvalo udržateľného rozvoja (TUR), resp. udržateľného rozvoja (UR), ako ho
chápeme my, dnes v 21. storočí. Aj pre nás sú odkazom a skúmanými vedeckými predpokladmi našej
výskumnej práce, ktoré potvrdzuje globálna kríza a reakcie obyčajných ľudí na ňu po celej planéte
Zem, ako aj vyslovované názory a koncepty vedcov a inštitúcií na jej riešenie.
Začali sme a ukončili nie náhodne s citátom S. R. Coveya „Začínajte s myšlienkou na koniec“.
Píšeme totiž Predslov tejto štvorzväzkovej monografie na konci..., keď už poznáme naše riešenie...
Každý z nás sa denne dostáva do kontaktu s veľkým množstvom podnikateľských i
nepodnikateľských inštitúcií, v ktorých trávime väčšinu svojho života.
Dnešnú dobu prežíva celé ľudstvo na planéte Zem veľmi intenzívne a mnohí si kladú otázky
typu: „...má to všetko zmysel?“, „...na čo vlastne žijeme?“, „...komu vlastne slúžime?“,“...sme vôbec
slobodní ľudia?“ a pod. (Co nesmite..., 2012).
Potenciálne nás v súčasnosti spája internet a sociálne siete (Li, Bernoff, 2010) a nové myšlienky
i udalosti sa šíria bleskovou rýchlosťou Treba sa iba o „veci verejné“ zaujímať
a zastávať kritický občiansky postoj.
Český psychológ František Koukolík vo svojej knihe „Mocenská posedlost“ (Koukolík, 2010)
nenadarmo píše: „Ľudský druh sa dostal do zlomového obdobia, ktoré som označil Darwinova
hranica. To je historicky kratučký okamžik, v ktorom sa úzke skupiny v mocenských elitách
najmocnejších štátov, zodpovedajúce za prípravu a spustenie vojny budú či nebudú správať podľa
paleolitickej mocenskej schémy. Ak sa tak správať budú, potom sa napriek všetkej vedeckej a
technickej genialite a sofistikovanosti, náboženským a ideologickým „zdôvodneniam“, geopolitickým
analýzam a dokonalej propagandistickej mašinérii, zachovajú stupídne. Pretože čím viac sú elity
posadnuté mocou a ne-elity zdebilizované, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa spustí Darwinova
pasca.To je pojem označujúci stret medzi evolučne selektovanou paleolitickou mocenskou schémou
riešiacou konflikty vojnou a kultúrne selektovaným humanitným potenciálom ľudského druhu.
V dôsledku tejto geniálnej stupidity by mohol byť ľudský druh v dejinách života prvým druhom, ktorý
sa vďaka svojim evolučne kódovaným vlastnostiam a kultúrnemu vývoju vyradí sám napriek tomu, že
mal dosť informácií na to, aby sa tak nestalo.“.
Na vlastnej koži pociťujeme vplyvy (mnohokrát pod rúškom „filantropického“, no skryte
arogantného) firemného podnikania na celú spoločnosť.
Honba za okamžitým maximálnym ziskom (väčšinou nespravodlivo prerozdeľovaným)
a následné dopady správania sa firiem na svoje okolie, sa či už priamo alebo nepriamo dotýkajú
globálnej i lokálnej ekonomiky, planéty Zem, ako celistvého systému. Je preto iba na nás, aby sme
sa zamysleli nad našou budúcnosťou. Ide tu o zmenu paradigmy nášho myslenia a konania.
Pociťujeme, že naše životne dôležité rozhodnutia i rozhodnutia našich štátnych orgánov
(parlamentu, vlády zastupiteľských orgánov a pod.) sú zásadným spôsobom ovplyvňované
obchodnými, a teda súkromnými záujmami väčšinou nadnárodných korporácií (NNK). Na to, že
tieto rozhodnutia sú vopred naplánované, sofistikované, mnohokrát zamaskované a utajené, inokedy
arogantne okázalé a realizované, upozornil už David C. Korten.
Vo svojej práci (Korten, 2001, s. 69) píše: „V honbe za ekonomickým rastom je ideológia voľného
trhu prijímaná vo svete so zápalom typickým pre fundamentalistickú slepú vieru. Podľa tejto predstavy
jedinou mierou hodnoty sú peniaze; jej praktická aplikácia si však vyžaduje také opatrenia, ktorých
následkom je prehĺbenie rozpadu spoločnosti a pokles kvality životného prostredia. Profesia ekonómov
slúži tejto ideológii ako kňazstvo. Vyznáva hodnoty, ktoré ponižujú ľudského ducha, za skutočnosť
vydáva imaginárny, od reality odtrhnutý svet a pretvára systém vládnutia takým spôsobom, že
potom sťažuje riešenie najzákladnejších problémov. Avšak akékoľvek spochybňovanie jej doktríny sa
považuje za herézu a kto by sa na to predsa len odvážil, vystavuje sa riziku, že bude odsúdený a vo
väčšine hospodárskych, štátnych a akademických inštitúcií sa bude musieť rozlúčiť s kariérou.“
Pozri tiež (Korten, D. C., 2013)
Píšeme monografiu na tému „udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania“ a je nám do
plaču a obávame sa o budúcnosť našich detí, keď vidíme celý ten neudržateľný každodenný marazmus
okolo nás vo všetkých sférach ľudského bytia: v zdravotníctve, v školstve i v športe, v stave životného
prostredia (ŽP), v hospodárstve, v obchode, vo finančníctve, v súdnictve i v prokuratúre, ... Máme
ohrozenú zdravotnú i fyzickú, morálnu i etickú, energetickú, potravinovú i finančnú bezpečnosť, ...
Tieto trendy sa objavujú na Slovensku, v Európe i vo svete ...! Prežívame globálnu celospoločenskú
krízu ...
Toto všetko umožňuje, aby sme prichádzali postupne o svoju identitu, boli vystavení novým
sociálnym rizikám 21. storočia a stávali sa tak novodobými otrokmi. Masmédia v rukách NNK
masírujú naše mozgy k neudržateľnej materiálnej i duchovnej spotrebe, šírení individualizmu
a cynizmu, a to mnohokrát aj zásluhou našich „celebrít“, ktoré, v snahe o vlastné prežitie, pohodlný
život a fetiš peňazí, zapredali svoju dušu ...
Podobne varujú i ruskí vedci noosférneho smerovania vo svojej výzve k svetovému občianstvu
(Jaščik...,2013), keď hovoria, že je už iba krôčik do priepasti, v ktorej sa ľudstvo ocitne svojím
arogantným konaním proti sebe i prírode a všetky výdobytky civilizácie a vedecko-technického
pokroku sa obrátia proti nemu ...
Významný český sociológ Jan Keller vo svojej knihe „Tři sociálni světy“ (Keller, 2010,
s. 12) upozorňuje, že sa roztvárajú nožnice medzi „obyčajnou nerovnosťou“ a „úplnou
neporovnateľnosťou“: „Jedno jediné horné percento svetovej populácie vlastní už plných 40%
svetového bohatstva, desať percent najbohatších vlastní dokonca 85% svetového bohatstva. Na
opačnom póle stojí polovica obyvateľstva planéty. Pripadá na ňu iba jedno percento svetového
bohatstva.“
Pozri tiež (Keller, J., 2010)
V ďalšom svojom významnom diele „Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme“ (Keller,
2011, s. 57)píše: „Vznik a šírenie nových sociálnych rizík je dôsledkom radu trendov ekonomických,
politických, kultúrnych a sociálnych, ktoré sa prelínajú a navzájom posilňujú od poslednej štvrtiny
20. storočia. Kľúčovú rolu medzi nimi hrá proces individualizácie v zmysle vystavenia (takmer)
každého jednotlivca bezprostrednému pôsobeniu trhových mechanizmov. Tieto trendy sú sprevádzané
mohutnou ideologickou ofenzívou, ktorej kľúčovými slovami sa stali „firma“ a „konkurencia“. Zatiaľ
čo koncept firmy má byť rozšírený z ekonomických subjektov na celý štát a verejnú sféru, požiadavka
konkurencie sa má rozšíriť zo sveta firiem nie iba na ich zamestnancov, ale prakticky na všetkých
občanov. Zovšeobecnenie vzťahov ostrej konkurencie smeruje k totálnej premene celej spoločnosti
a k premene správania sa a mentality všetkých jej členov.“.
Pozri tiež (Keller, J., 2012).
Jan Keller v nej ďalej analyzuje „neoliberálny projekt – liečbu trhových rizík trhom“, keď píše:
„..., zmyslom každej ideológie je zastierať skutočnú povahu vecí a interpretovať realitu spôsobom,
ktorý vyhovuje určitej spoločenskej skupine, nositeľke danej ideológie, a jej mocenským záujmom.“.
Popredný slovenský ekonóm Peter Staněk, známy svojím kritickým analytickým myslením,
tvorbou i verejnými prejavmi a komentármi, sa v úvode svojho vystúpenia na konferencii slovenskej
spoločnosti inteligencie „Korene“v roku 2011 opýtal: „Poznáme pravdu, hovoríme pravdu,
používame pravdu?“
Veľmi jednoznačne ďalej Jozef Troják v štúdii „Slovensko a sociálny štát“ upozorňuje, že: „...
už dávno neplatí, aby vedecko-výskumné pracoviská vymýšľali teórie len na obhajobu kapitálu a
na podporu čo najefektívnejšieho vykorisťovania ľudí, resp. blahobytu malej časti spoločnosti na
základe neprehľadnej privatizácie a reforiem namierených proti prevažnej časti občanov (čo je prípad
Slovenska).“.
To znamená, že i my, vysokoškolskí učitelia, doktorandi a univerzitní študenti by sme sa mali
zaujímať komu majú slúžiť výsledky našich prác, aby život na našej planéte Zem bol udržateľný tak,
ako o tom píšeme v:
•
•
•
„Internetovom časopise MTF STU Trnava“
časopise SjF TU Košice „Transfer inovácií“,
časopise VUSEM „Výkonnosť podniku“.
V ďalšej štúdii „Nové globálne prostredie – zmena parametrov tvorby a rozdeľovania bohatstva
v 21. storočí“ (Klinec, Pauhofová, Staněk, 2009) upozorňujú autori na tvorbu a nespravodlivé
rozdeľovanie bohatstva na planéte Zem i na potrebu zmeny paradigmy úlohy štátu v tomto
procese. Dokumentujú tým, že súčasné ekonomické procesy nemôže udržateľným spôsobom vyriešiť
„neviditeľná ruka trhu“.
Autori konceptu „HCS model 3E“(Hatiar, Cook, Sakál, 2006) v ňom zdôrazňujú, že
človek by sa mal stať objektom i subjektom všetkých snažení na zachovanie udržateľnej kvality
pracovného i celkového života na planéte Zem (ergonomický aspekt v materiálnej výrobe v kontexte
s environmentálnym aspektom i ekonomickým aspektom).
Nie sme šíriteľmi ani konšpiračných teórií, ani poplašných správ. Mnohé informácie o týchto
súvislostiach a ich tvorcoch v minulosti dlho ostávali i stále ostávajú v utajení (snaha o kontrolu
nad internetom, čipy v ľudskom tele, odpočúvanie mobilov, využívanie platobných kariet na
kontrolu spotrebných návykov, atď.) s odvolaním sa na ochranu tzv. „národnej bezpečnosti“, resp.
„kybernetický terorizmus“ a ohrozujú našu integritu tak, ako o tom hovorí profesor Peter Staněk vo
svojom príspevku „Globálna kríza a kontrolovaná spoločnosť“na konferencii ČAV a SAV v novembri
2012, keď hovoril - okrem iného - o „privatizácii ziskov a socializácii strát“ – alebo na stretnutí iDay 26.1.2013 v Bratislave.
Podnetné na zamyslenie sú i slová o moci informácií amerického novinára Tima Weinera
v správach RTVS 5.11.2012 (Správy...,2012).
Rovnako v ostatnom čase veľmi často citovaný Michael Morris vo svojom diele „Co neSMÍTE
VĚDĚT!“, (Moriss, 2012) upozorňuje, že „...celý západný svet patrí iba niekoľkým rodinám a teraz
chcú zvyšok ...“
Využijúc zmienený holistický prístup a kritickú systémovú analýzu súčasného stavu dopadov
globalizácie na našu planétu Zem i na ľudstvo, sme vo svojom príspevku „Udržateľné spoločensky
zodpovedné podnikanie – alternatíva pre zmenu paradigmy podnikania v 21. storočí“ výberovým
spôsobom predložili v roku 2012 na 3 medzinárodných vedeckých konferenciách „Procesné riadenie
2012“, „CO-MAT-TECH 2012“
a “Upravlenije ekonomikoj: metody, modely, technologiji, Ufa 2012“ a v zborníku „Vedecké
práce MTF STU Trnava“ verejnosti dokumenty a informácie, ktorých objektívna a pravdivá
vypovedacia schopnosť nie je spochybniteľná:
•
1.
Islandská pokojná revolúcia (Islandská...,2013)
- (Ľubomír Huďo, 2013)
•
•
•
•
•
2.
3.
4.
5.
6.
Výroba hračiek v Číne (Ekonomice..., 2013)
Výroba odevov v Indii: (Najznámejší...,2013)
Pestovanie kávy (Přiběhy...,2013), (Miliardovy...,2013)
Fakty o potravinách (Svět...,2013),
Kritické hodnotenie konferencie RIO+20 (Najvětší...,2012)
- sp. chvály – (Konferencia...,2013)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7.
Kríza na britských univerzitách - to, čo príde do Čiech (Debata...,2013)
8.
Kritika súčasného vývoja na Slovensku, v Európe a vo svete z úst profesora Petra
Staněka (Staněk P., 2012c)
9.
Kritika neudržateľnosti slovenského zdravotníctva profesorom Jánom Košturiakom:
(Košturiak, J., 2012)
10. Prepúšťanie na Slovensku, september 2012 (Google...,2013a)
11. Debata s profesorom Janom Kellerom o pozadí celosvetovej globálnej krízy (Keller,
J., 2013a)
12. Profesor Jan Keller o chudobe v ČR (Keller, J., 2013b)
13. Rozhovor s profesorom Milanom Zeleným na ČT 24 (Zelený, M.,2013)
14. Krst knihy Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla: (Sedláček, T.,2013)
15. Člen Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV) Tomáš Sedláček prognózuje, že ak
nedôjde ku zmenám, príde za 15 rokov smrteľná kríza (Sedláček, T.,2009)
16. Miloš Zeman na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, 14.5.2012:(Zmena,
M., 2012)
17. Koniec dejín a myslenia alternatív (Bělohradský, Kopeček, Májíček, 2011)
18.
Všeobecná kríza svetového kapitalizmu - koniec jednej epochy v Čechách
(Všeobecná...,2012)
19. Správy TV Joj - Koniec kapitalizmu? (Konce...,2012)
20. Predstava amerických profesorov Portera, M.E. a Kramera, M.R. zachrániť prednosti
kapitalistického systému modifikáciou konceptu CSR konceptom CSV (Creating Shared
Value) (Porter, M.,2012),(CSV...,2013)
21. Polemika na stránkach Českej manažérskej asociácie ohľadom konceptu CSV, do ktorej
prispel profesor Zbyněk Pitra: (Zbyněk, P.,2013), (Čapek, Z., 2013)
22. Finančná gramotnosť školákov je slabá (STV, 2012)
O tom, že sa vo svete hľadajú riešenia, svedčia aj tieto koncepty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.
Mondragon - družstevný reťazec v severošpanielskom Baskicku – (Steiger, Š.,
2012). Vznikol v roku 1959 a postupne sa rozrástol na 160 samostatných cooperatives,
zahŕňajúcich 23 tisíc členov. Aby bol udržiavaný duch kooperácie, žiadna z cooperatives
nemá viac než 500 členov. Podľa štatistík korporácia Mondragon vykazuje dvakrát väčšie
zisky než priemerná korporácia v Španielsku. Mondragon má vlastnú banku, poisťovne,
školy, univerzity, nemocnice. Jeho bázou je kresťanská sociálna doktrína, z ktorej tvorcovia
Mondragonu vyvodili princípy ekonomickej demokracie. Na rozdiel od amerických
projektov známych ako ESOP (Employee Stock Ownership Plan) Mondragon nie je iba o
participácii zamestnancov na podnikových ziskoch, ale aj o participácii na vlastníctve a
vedení. Každý nový člen Mondragonu sa automaticky stáva spoluvlastníkom a spolupodieľa
sa na voľbe manažmentu a ďalších riadiacich funkciách. V Mondragone, prirodzene,
nevládne žiadne rovnostárstvo. Existuje tu však regulácia sociálnych nerovností, ktorá
nedovoľuje, aby najvyššie mzdy prekročili štyri
a pol násobok najnižších miezd.
2.
Mercosur - má slúžiť ako protiváha k združeniu podobného charakteru NAFTA,
ktoré spája štáty Severnej a Strednej Ameriky - (Mercosur...,2013). Medzi hlavné ciele
patrí zväčšenie národných trhov členských krajín ako základného predpokladu zrýchlenia
ekonomického rastu s ohľadom na sociálnu spravodlivosť, ktoré musí zohľadňovať
ochranu životného prostredia, ako aj zlepšovanie infraštruktúry medzi členskými krajinami
prostredníctvom koordinácie makroekonomických politík
a dopĺňaním sektorových politík - adekvátne napojenie členských štátov do medzinárodnej
skladby najväčších ekonomických blokov - podporovanie ekonomického a technického
rozvoja členských krajín a tým aj zlepšenie podmienok ponuky a kvality poskytovaných
statkov a služieb, ako aj zlepšenie životných podmienok - zavádzanie stále rozsiahlejšej
spolupráce medzi krajinami.
3.
Wir banka (wir peniaze) - (WIR bank...,2012).
4. Konkurujúce si meny sa stávajú populárne (Competing Currencies Becoming Popular)
(Konkurujúce...,2013).Reportáž zo stredného Michiganu z 12. júla 2010
o miestnych podnikoch akceptujúcich mince zo vzácnych kovov. Pre viac informácii pozrite
American Open Currency Standard.
5.
Analýza príčin globálnej krízy a návrhy na jej riešenie - (Claus, A., 2012).
6.
USA – „Návrh na riešenie finančnej krízy“ – „The Chicago Plan Revisited“ Jaromir
Benes and Michael Kumhof (MMF) - správy RTVS 7.10.2012 - (STV1, 2013a).
7.
„Politici sa stále domnievajú, že existuje primát politiky nad ekonomickými zákonmi.
To je ilúzia. Trvalo víťazia vždy ekonomické zákony. Dnešná situácia je výsledkom politiky,
ktorá verila, že je možné porušovať ekonomické zákony.“ – Hans-Werner Sinn, prezident
mníchovského inštitútu Ifo - správy RTVS 8.10.2012 - (STV1, 2013b).
8.
Diskusia: Muránsky, Blaha, Kiczko- Sociálne zmeny a premeny civilizácie (Sociálne...,2013).
9.
Participatívna ekonomika Michaela Alberta - (Introduction...,2013).
10. Koncept ekonomickej demokracie Davida Schweikarta – (Google, 2013b). Projekt
ekonomickej demokracie bol v západných krajinách podporovaný aj niektorými vládami.
Cooperatives boli založené na severozápade Spojených štátov. Išlo
o drevárske firmy na výrobu lepeniek (plywood cooperatives) a ekonomické výsledky
niektorých z nich boli viac než uspokojivé. V USA vznikol aj štátom sponzorovaný projekt,
tzv. Tennessee Valley Authority, ktorý takisto niesol črty cooperatives. Projekty ekonomickej
demokracie boli v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch aktuálne aj
•
•
•
v západnej Európe, známy bol predovšetkým tzv. Meidnerov plán či návrh dánskej
sociálnodemokratickej strany z roku 1973. V Nemecku sa šíril tzv. model „spoludeterminácie" (Blaha, Ľ., 2010).
11. Koncepcia nerastu a rozumnej spotreby – Petra Staněka a Milana Šikulu zo SAV (Staněk, P., 2012a).
12. Problémy obsahovej a metodologickej inovácie ekonomickej vedy - Milan Šikula (Šikula, M., 2012).
13. Riešenie Michaela Morrisa:
a)
M. Morris (Morris, M., 2012, s. 123): „Prehrávajú prostí ľudia a malé banky. Veľké
banky zhrabnú všetko, o čo ostatní prídu a upevnia svoje mocenské štruktúry. To sa bude opakovať
donekonečna, až do chvíle, kedy sa v našom finančnom systéme nezmení niečo zásadného –
dokiaľ sa súkromným bankám neodoberie moc nad peniazmi!“;
b)
M. Morris o eure (Morris, M., 2012, s. 162): „Cieľom spoločnej meny bolo vytvorenie
jednotnej úrovne v spoločnom menovom priestore. Všetkým sa malo dariť „rovnako dobre“ a všetci
mali mať podobné životné podmienky. Avšak to je možné iba vtedy, keď sa každý prispôsobí
a podáva rovnaké výkony. Takýto priebeh by potreboval niekoľko generácií, pokiaľ by bol vôbec
možný, pretože by sa museli prekonať regionálne odlišnosti, mentalita, dejiny i kultúra.“;
c)
M. Morris o svetovláde (Morris, M., 2012, s. 175 - 176): „Aj keď mnoho poslušných
občanov chce stále veriť tomu, že americký prezident je najmocnejším mužom na Zemi alebo že pri
volebnej urne slobodne rozhodujú o vláde svojej krajiny, na druhej strane sa našťastie prebúdza
na tejto planéte stále viac ľudí a chápe, že nastal najvyšší čas na zásadnú zmenu. Viera, že
voľby v západnom svete prebiehajú omnoho slobodnejšie než v krajinách takzvaného tretieho sveta
je obyčajným zbožným prianím. Tieňová vláda však vlastní nielen najdôležitejšie banky a poisťovne,
najväčšie investičné firmy a burzy, ale tiež všetky významné tlačové agentúry a mediálne koncerny.
Prostredníctvom nich potom určuje, čo sa bude písať v novinách, čo odvysiela televízia a rozhlas, ktoré
filmy sa natočia a pobežia v kinách. Rozhoduje o tom, ktorí politici sa dostanú na výslnie a naopak,
ktorí padnú za obeť škandálom. A očividne má vplyv aj na to, že nepohodlných jedincov stihne
predčasná smrť.“
•
14. Strobe Talbott, zástupca ministra zahraničíza prezidenta Clintona už 20. júla 1992
povedal:„V budúcom storočí budú národy tak ako ich poznáme, zastarané; všetky
štáty budú uznávať jedinú globálnu autoritu …“
Cesta k poslednému veľkému kroku, k svetovláde,by bola najschodnejšia v prípade nejakého
spoločnéhocelosvetového ohrozenia, celosvetových nepokojov alebodokonca tretej svetovej vojny.
Ten, kto by potom zjednal a sľúbiltrvalý „mier“, by to mal ľahšie v pozícii globálnej vlády (aj
keby to bolo pod iným názvom), aby ho uznala väčšina obyvateľovsveta, pretože človek túži po stabilite
a istote.
Obama jasneukázal, ako je možné miliardy ľudí vytrhnúť z hlbokého spánkupomocou jediného
prostého hesla: „Change!“ (= „Zmena!“). Tak znel jeho sľub. Ďalšie roky ukážu, po ktorej z ciestsa
vydáme vpred k premene. Aby sa mohla etablovať svetová vláda, musia sa masyk sebe pevne zomknúť,
tak či onak...
15. Správa zo Železnej hory. K možnostiam a vhodnosti mieru, Dial Press, New York 1967. S
úvodným textom od Leonarda C. Lewina. Str. 17 – „Dá sa iste bez nadsadenia povedať, že podmienka
všeobecného svetového mieru by viedla k revolučným zmenám sociálnej štruktúry národov sveta, aké
nemajú obdoby. Ekonomický dopad všeobecného odzbrojenia, aby sme menovali iba najzjavnejší
dôsledok mieru, by zmenil výrobné a distribučné modely sveta takým spôsobom, že zmeny, ktoré
sa odohrali počas posledných päťdesiatich rokov, by sa v porovnaní s tým zdali byť bezvýznamné.
Politické, sociologické, kultúrne a ekologické zmeny by boli rovnako ďalekosiahle. Štúdium tejto
možnosti bolo motivované vzrastajúcim pocitom premýšľavých ľudí vnútri i mimo našej vlády, že svet
je absolútne nepripravený vyhovieť požiadavkám takejto situácie“.
•
16. G. Edward Griffin - Stvůra z ostrova Jekyll - vznik Federálneho Rezervného Systému
(FED) – (Griffin, E., 2012):
„John D. Rockefeller tvrdil, že súťaž je hriech! Oni tomu verili, že súťaž je hriech! Že bohatstvo,
ktoré si prisvojili, im slúži na to, aby obmedzovali súťaž ostatných. A tých, ktorých nemohli poraziť, si
kúpili, aby sa k nim pripojili, a tak s nimi vytvorili monopol. A to je jednoducho kartel. Spoluvlastnený
monopol!“.
“Kartel je nezávisle vlastnený podnik, ktorý sa vytvorí z dôvodu obmedzenia súťaže medzi
vlastnými členmi kartelu.“
„A funkcia kartelu je jediná: zabezpečiť zisk jednotlivým členom kartelu!“
„A oni vytvorili bankový kartel!“
G. Edward Griffin potom navrhuje systémové riešenie. Ak je prvotnou príčinou neudržateľného
ekonomického a finančného vývoja FED ako v USA uzákonený systém, ktorý plodí inflačné peniaze
(USD) nekryté zlatom alebo inými hodnotami, a tie rozkrúcajú špirálu prvotnej, druhotnej, atď.
platobnej neschopnosti, resp. tvoria dlhy občanov i štátov a ich národných ekonomík, z ktorých úroky
plynú spätne do bánk a finančných zoskupení vlastnených niekoľkými „vyvolenými rodinami“, potom
treba tento systém FED-u zákonnou cestou zrušiť!
•
17.
Duel ekonómov Ilony Švihlíkovej a Tomáša Sedláčka na - (Duel...,2012.)
Uznávaní českí ekonómovia Ilona Švihlíková a Tomáš Sedláček diskutovali po projekcii filmu
„ZÁVOD KE DNU“ (Závod...,2013).
Nová scéna Národného divadla 31.1.2012. Upozorňujeme na posledné minúty videa – 1:08:35,
keď aj T. Sedláček vidí riešenie v spravodlivejšom rozdeľovaní vytvorenej pridanej hodnoty/zisku
medzi zainteresované strany (hlavne zamestnancov, tvorcov pridanej hodnoty).
Vo svojom príhovore k novovymenovaným profesorom prezident SR Ivan Gašparovič
5.3.2013 povedal (http://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=17057):
•
•
"Prastará múdrosť hovorí, že najväčším bohatstvom človeka, ktoré mu nikto nevezme, je
to, čo vie. A sprostredkúvať najnovšie vedecké poznatky je práca mimoriadne náročná.
Najmä na výber a odkrývanie súvislostí, ktoré s nimi prichádzajú. Mladým ľuďom ich navyše
musíme podávať tvorivo. Aj pokiaľ ide
o formy a prístupy k aktuálnym poznatkovým témam. Lebo tvorivosť je dnes elementom,
ktorý rozhoduje o úspechu," zdôraznil Ivan Gašparovič.
Prezident v príhovore podčiarkol, „že ak chceme obstáť, musíme tradičné metódy podporiť
novými formami a prístupmi. Aj preto, že naše členstvo v EÚ je spojené nielen s výhodami,
ale aj so spoluzodpovednosťou za tvorbu spoločných európskych politík. Je pre nás dôležité,
aby sme aj pri krátkodobých úlohách uvažovali
v intenciách dlhodobých a strategických zámyslov.“
•
Upozornil aj na význam tímovej práce vo vzdelávacom procese. „Hovorím
o kolektívnej zodpovednosti za vzdelávanie a výchovu absolventov našich univerzít
a vysokých škôl. Stále totiž platí, že najlepším vysvedčením od absolventov je, ak spomínajú
nielen na svojho učiteľa, ale aj svoju alma mater ako učiteľku, ktorá ich pripravila do života
tak, že sa v ňom nestratili.“
Veríme, že našou štvordielnou monografiou „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie“,
prispejeme svojím skromným dielom i my k riešeniu nastolených problémov udržateľného rozvoja
a k zmene paradigmy myslenia na našej krásnej planéte Zem. Zároveň je to náš skromný príspevok
k 75. výročiu STU.
Monografia je určená pre študentov a doktorandov univerzít predovšetkým technického, ale
aj iného zamerania, rovnako ako aj pre manažérov a riadiacich pracovníkov na všetkých stupňoch
riadenia, ktorí si chcú doplniť vedomosti zo strategického manažmentu
v kontexte udržateľného rozvoja a spoločensky zodpovedného podnikania a získať tak prehľad o jeho
možnostiach na zvýšenie efektívnosti svojej práce. Jej napísaním sme sledovali hlavný cieľ, poskytnúť
uvedeným cieľovým skupinám v čo najprehľadnejšej podobe informáciu o vybraných problémoch
tvorby stratégie udržateľného rozvoja a stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
na úrovni slovenských priemyselných podnikov v 21. storočí, k čomu má prispieť i forma výkladu,
ako aj mnohé ilustratívne príklady, grafické ilustrácie, bibliografické odkazy a internetové zdroje
k jednotlivým kapitolám.
Preto by sme sa chceli na tomto mieste poďakovať všetkým, ktorí nám svojimi radami
a pripomienkami pomohli zlepšiť odbornú úroveň a technické riešenie predkladanej monografie.
V prvom rade ďakujeme prof. Ing. Igorovi Liberkovi, CSc.; prof. Ing. Jozefovi Mihokovi, PhD.
a prof. Ing. Anne Šatanovej, CSc. za ich podnetné pripomienky k rukopisu diela.
Naše poďakovanie však patrí aj všetkým menovaným aj nemenovaným študentom, zároveň
našim kolegom na pracovisku UPMK MTF STU Trnava, ktorí svojimi všetečnými otázkami, ale
i podnetnými odpoveďami a názormi v pedagogickom procese i v každodennom živote pomáhali
rozširovať náš spoločný obzor teórie i praxe udržateľného rozvoja a udržateľného spoločensky
zodpovedného podnikania.
Vďaka tiež patrí tým slovenským podnikom, ktoré s našou Alma Mater MTF STU Trnava
dlhodobo spolupracujú a sú vlastne tou „vyhňou“ – „laboratóriom“, ktoré nám pomáha hľadať
a riešiť uvedené problémy a generovať naše vedecko-výskumné úlohy, spolupracovali aj pri riešení
dizertačných, diplomových a bakalárskych prác a prác ŠVOČ.
Zároveň ďakujeme našim sponzorom – Ing Jozefovi Zámečníkovi, generálnemu riaditeľovi
firmy ENERGOCLIMA spol. s r.o. Piešťany a Ing. Mikulášovi Várymu, konateľovi firmy
INPROKON s.r.o. Bratislava.
Trnava, marec 2013
Gabriela Hrdinová, Oliver Moravčík, Peter Sakál, Jana Štefánková za kolektív autorov
Tiráž
Autori:
Prof. Ing. Peter Sakál, CSc. a kolektív autorov
Názov:
Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie
I. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA/
UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA
V KONTEXTE ZMENY PARADIGMY STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU
SUSTAINABLE corporate social responsibility
I . BASIC CONCEPTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY WITHIN THE CONTEXT OF THE PARADIGM
SHIFT IN STRATEGIC MANAGEMENT
Miesto vydania:
Trnava
Vydavateľ:
AlumniPress
Rok vydania:
2013
Vydanie:
prvé
Rozsah :
251 strán
Edičné číslo:
2/AP/2013
ISBN 978-80-8096-186-2
EAN 9788080961862
zverejnené na https://is.stuba.sk
© Prof. Ing. Peter Sakál, CSc. a kolektív autorov
Recenzenti:
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
prof. Ing. Igor Liberko, CSc.
prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
Jazyková korektúra:
Mgr. Valéria Krahulcová
Schválilo Vedenie Materiálovotechnologickej fakulty STU ako monografiu dňa
januára 2013 pre študijný program Priemyselné manažérstvo MTF STU.
15.
ISBN 978-80-8096-186-2
EAN 9788080961862
Autorský kolektív:
Ing. Gabriela Hrdinová: predslov, kapitoly 1, 2, 3, 5, 6; podkapitoly 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 - 4.4.1,
4.5 – 4.29
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík: predslov
Ing. Jan Prachař, PhD.: podkapitoly 4.18.1 – 4.18.7
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.: predslov, kapitoly 1, 2, 3; podkapitoly 4.4 - 4.4.1
Ing. Jana Štefánková: predslov
Ing. Zuzana Závadská: podkapitoly 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5
doc. Ing. Ján Závadský, CSc.: podkapitoly 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5
Recenzovali: prof. Ing. Igor Liberko, CSc.
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
Tento diel monografie bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na
základe zmluvy č. LPP-0384-09: „Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social
Responsibility (CSR).“
Taktiež je súčasťou schváleného projektu KEGA č. 037STU-4/2012 „Implementácia
predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie“ v rámci študijného programu
Priemyselné manažérstvo na druhom stupni štúdia na MTF STU Trnava.“
KEGA - záverečná správa
Komisia č. 3 pre obsahovú integráciu
a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia
Potvrdenie o podaní správy
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta; Trnava
Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do
študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU Trnava
Projekt č. 037STU-4/2012
2014
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Týmto čestne vyhlasujem a potvrdzujem, že všetky údaje v záverečnej správe k uvedenému projektu sú pravdivé, že finančné zúčtovanie
za celé obdobie riešenia je v súlade s pravidlami KEGA a príslušnými platnými pokynmi a že poskytnutá dotácia bola účelne,
efektívne a primerane použitá len na výdavky spojené s riešením projektu, a teda nedošlo k neoprávnenému, neodôvodnenému alebo
neplánovanému čerpaniu finančných prostriedkov. Týmto čestným vyhlásením som si vedomý/-á následkov vyplývajúcich z uvedenia
nepravdivých informácií.
.............................................................................
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
podpis vedúceho projektu
.............................................................................
schválené dňa
.............................................................................
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (prodekan)
meno, priezvisko, tituly a podpis rektora, resp. povereného
akademického funkcionára s odtlačkom pečiatky
Download

Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie