Výročná správa siete EURES Slovensko
za obdobie 2011 – 2012
Annual Report of EURES Slovakia in 2011 – 2012
www.eures.sk z www.eures.europa.eu
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 1
13. 66. 2012 15:43:38
13
Obsah
Obsah
Príhovor EURES manažérky
Financovanie siete EURES v období 2011 - 2012
Sieť EURES na Slovensku
Informačná a komunikačná stratégia
4
5
6
8
Marketingová a komunikačná stratégia
Národná informačná kampaň EURES
Propagačné predmety
Kontakt s médiami
Tvorba článkov
8
8
10
10
10
Aktivity siete EURES pre zamestnávateľov
11
Raňajky so zamestnávateľmi
11
Aktivity siete EURES pre záujemcov o zamestnanie
12
Veľtrh práce Job Expo 2012 v spojení so XIV. Medzinárodnou burzou práce
Veľtrh Profesia days
Job Forum 2011
Job2Day
12
12
14
14
Aktivity siete EURES pre študentov
16
Veľtrh Akadémia & Vapac
Národné dni kariéry
Virtuálna burza práce
Spolupráca so strednými a vysokými školami na Slovensku
16
16
16
18
Spolupráca s Európskymi inštitúciami a partnermi siete EURES
20
Európa na dosah
Projekt – “DIALOG” Workshop v Írsku
Česko – slovenská konferencia
20
22
22
Posilnenie spolupráce s verejnými službami zamestnanosti
24
Stretnutie líniových manažérov
24
Rozvoj siete EURES
25
Národné a regionálne stretnutia
Školenie EURES poradcov na európskej úrovni
Účasť na medzinárodných burzách práce v Európe
25
26
26
Náborové projekty a výberové pohovory
28
Nábor personálu do ťažkého priemyslu v Holandsku
Stážové pobyty na Baleárskych ostrovoch
Bilaterálny projekt siete EURES Slovensko a EURES Nemecko
Stážové pobyty pre študentov a absolventov poľnohospodárskych škôl
28
28
28
28
Cezhraničná spolupráca v rámci siete EURES Slovensko
32
Rakúsko-česko-slopvenská spolupráca: Informačné fórum pre stredoškolákov
Slovensko-poľská spolupráca Zamagurie
32
32
2
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 2
13. 66. 2012 15:45:40
13
Content
4
5
7
9
The EURES manager´s speech
The EURES network funding in the budgetary period 2011 - 2012
The EURES network in Slovakia
Information and communication strategy
9
9
10
10
10
Marketing and communication strategy
EURES national information campaign
Promotional materials
Contact with media
Creation of articles
11
The EURES network activities for employers
11
Breakfast with employers
13
The EURES network activities for jobseekers
13
13
15
15
The job fair Job Expo 2012 including XIV. International Job Fair
Job fair - “Profesia Days”
Job Forum 2011
Job2Day
17
The EURES network activities for students
17
17
17
19
“Akadémia & Vapac” Fair
National Career Days
Virtual Job Fair
Cooperation with high schools, colleges and universities in Slovakia
21
Cooperation with European institutions and EURES network partners
21
21
23
Europe within Reach
Project “DIALOGUE” – Workshop in Ireland
The Czech-Slovak conference
24
Enhancing cooperation with public employment services
24
Meeting with line managers
25
The EURES network development
25
27
27
National and regional EURES meetings
Training of EURES advisers at European level
Participation at international job fairs in Europe
29
Recruitment projects and job interviews
29
29
29
31
Staff recruitment into heavy industry in the Niederlands
Internships in the Balearic Islands
Bilateral project of the EURES Slovakia and EURES Germany networks
Internships for students and graduates from agricultural colleges
33
Cross-border cooperation within the EURES Slovakia network
33
33
Austrian-Czech-Slovak cooperation: Information forum for secondary school students
Slovak-Polish cooperation of Zamagurie
3
Eures Vyrocna sprava 2012.indd
2012 indd 3
14. 66. 2012 14:55:35
14
Príhovor
Príhovor
EURES manažérky
Speech
The EURES
manager´s speech
Vážení partneri a klienti!
Dear partners and clients!
Európsky pracovný trh za posledný rok naďalej zaznamenáva pokles miery zamestnanosti ako dôsledok globálnej
hospodárskej krízy, v dôsledku čoho klesal aj počet občanov
Slovenskej republiky pracujúcich v zahraničí. Krajiny EÚ/EHP
sú však z pohľadu vyššieho zárobku pre Slovákov stále atraktívne.
European labour market in
the last year continues to experience decline in the employment rate as a result of
the global economic crisis,
resulting also in the decreased
number of Slovak citizens
working abroad. EU/EEA
countries in terms of higher
earnings are still more attractive for the Slovaks.
V rokoch 2011 – 2012 sieť EURES Slovensko naďalej skvalitňovala svoje služby, zamerala sa na zlepšenie prístupu k
službám poskytovaným osobám bez práce, či tým, ktorí chcú
doterajšiu prácu zmeniť ako aj zamestnávateľom.
Hoci počet ponúkaných pracovných miest na európskom
trhu aj v tomto rozpočtovom období klesal, prostredníctvom EURES poradcov a asistentov sa nám podarilo umiestniť takmer 3000 slovenských občanov v členských štátoch
EÚ a EHP.
EURES poradcovia uskutočnili 37 výberových pohovorov do
10 krajín EÚ/EHP a Švajčiarska, pomocou ktorých sa nám podarilo zamestnať 410 Slovákov.
Naša webová stránka, ktorú navštevuje denne takmer 2000
Slovákov a jej návštevnosť stále rastie sa stala jedným z najdôležitejších zdrojov informácii pre občanov, ktorí plánujú
vycestovať za prácou do krajín Európskej únie. Stránka www.
eures.sk sa objavuje na popredných miestach internetových
vyhľadávačov. V máji 2012 sa nám podarilo zorganizovať najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku Job Expo,
kde ako vystavovatelia prišli 24 partneri a zamestnávatelia z
krajín EÚ/EHP a veľtrh navštívilo okolo 16 500 záujemcov o
prácu.
Tieto výsledky svedčia o opodstatnenosti fungovania siete
EURES a o potrebe naďalej skvalitňovať naše služby a zvyšovať povedomie o sieti pre tých, ktorí služby siete už využili
ako aj pre tých , ktorí o našich bezplatných službách zatiaľ
vedomosť nemajú.
Sieť EURES bude do konca 3-ročného zmluvného vzťahu s
Európskou Komisiou do roku 2013 pokračovať v skvalitňovaní svojich služieb, ako aj po roku 2014, kedy sieť čakajú zásadné zmeny v organizácii a financovaní.
Na záver by som rada poďakovala všetkým EURES poradcom
a asistentom a celému tímu siete EURES, ktorí svojou prácou
a maximálnym úsilím aj v tomto rozpočtovom období prispievali ku skvalitňovaniu európskych služieb zamestnanosti
na Slovensku.
In the years 2011 – 2012, the EURES Slovakia network continued to improve the quality of its services, focusing on improving access to services provided to jobseekers or jobchangers
as well as to employers.
Although the number of jobs offered in the European market in this budget year felt down again, we were able to place
nearly 3,000 Slovak citizens in the EU/EEA member states
through our Eures advisers and Eures assistants.
EURES advisers conducted 37 interviews, for employers from
10 EU/EEA countries and Switzerland, through which we were
able to place 410 Slovaks.
Our webpage, which is daily visited almost by 2,000 Slovaks
and the number is still growing, has become one of the most
important sources of information for citizens who plan to go to
work in the European Union countries. Web page www.eures.sk
appears high on internet search engines. In May 2012 we managed to organize the biggest job fair in Slovakia the Job Expo,
were 24 employers and partners from the EU/EEA countries
came to exhibit and about 16,500 people visited the exhibition.
These results demonstrate the merits of the operation of the
EURES network and the need to continue to improve our services and raise awareness of the network for those who already use the network as well as for those who are not familiar
with our services for free. The EURES network is going to continue improving its services untill the end of the 3-years agreement period with the European Commission, i.e. untill 2013, as
well as after the year 2014, when the network is awaiting the
mayor changes in organization and financing.
Finally, I would like to thank all the EURES advisers and assistants and the whole EURES network team whose work and
maximum effort in this budget year contributed to the improvement of the European employment services in Slovakia.
4
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 4
13. 66. 2012 15:46:28
13
Financovanie
Financovanie siete
EURES v rozpočtovom
The EURES network
funding
období 2011 – 2012
in the budgetary period 2011 – 2012
Hlavným zdrojom financovania jednotlivých aktivít
siete EURES je grant EURES, poskytovaný Európskou
Komisiou, v rámci ktorého je finančná spoluúčasť slovenskej strany na úrovni minimálne 5% + DPH financované zo štátneho rozpočtu.
The EURES grant represents the main source of individual EURES network activities´ funding, provided by
the European Commission, of which at least 5% + VAT
is co-financed from the state budget of the Slovak Republic.
Pri použití finančných prostriedkov naplánovaných
na jednotlivé aktivity sme sa v tomto rozpočtovom
období riadili na jednej strane finančnou príručkou
VADEMECUM a slovenskou legislatívou spolu s internými normami na strane druhej (Zákon č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Ústredia práce, soc.
vecí a rodiny - Interná norma č. IN – 059/2010, Zákon č.
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a pod.).
Drawing the funds planned for particular activities in
this budgetary period we have followed the financial
handbook VADEMECUM issued by EURES Coordination Office and the Slovak legislation along with the
internal standard specifications (Act no. 25/2006 Coll.
on Public Procurement and amendment of certain
laws in the conditions of the Central Office of Labour,
Social Affairs and Family (Internal Standard no. IN –
059/2010), Act no. 283/2002 Coll. on Travel Compensations, etc.).
V súlade s príručkou VADEMECUM a grantovou zmluvou nám bol na rozpočtové obdobie 2011/2012 poskytnutý Európskou komisiou grant v celkovej výške
335 308,05 EUR. Participácia komisie je vo výške 95%
z celkovej sumy grantu, teda finančná pomoc komisie
predstavuje 319 341,00 EUR a 5% je spoluúčasť slovenskej strany (15 967,05 EUR). Zo štátneho rozpočtu je
takisto financovaná DPH, ktorá sa od 1.1.2011 zvýšila
na 20%. Sumy sú uvádzané bez DPH.
Čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých
nákladových položiek – personálne náklady, cestovné
náklady, služby a administratívne náklady – znázorňuje tabuľka.
Tabuľka: Plánovaný rozpočet a aktuálne výdavky podľa
nákladových druhov.
In compliance with the VADEMECUM and the Grant
contract, EC provided the grant for a budget period
2011/2012 in total amount of 335 308,05 EUR. EC share
on the total amount referres to 95%, i.e. 319 341,00 EUR
and Slovakia share represents 5% (15 967,05 EUR). The
VAT, which was raised to 20% with effect from January
1st, 2011, is financed from the state budget as well..
The amounts stated here do not include VAT.
The table below shows the drawing of funds based on
particular costs items – personnel costs, travel costs,
services and administration costs.
Table: Planned budget and actual expenses according
to costs items.
Nákladový druh
Plánovaný
rozpočet
Aktuálne
výdavky
Percento
čerpania
Personálne náklady
12 001,00 €
2 552,29 €
21,27 €
Personnel costs
Cestovné náklady
Služby
Administratívne
náklady
Nepriame náklady
Spolu
Costs item
57 329,00 €
22 813,33 €
39,79 €
Travel costs
240 341,00 €
146 461,36 €
60,94 €
Services
9 670,00 €
6 760,00 €
69,91 €
Administration costs
15 967,05 €
4 968,75 €
31,12 €
335 308,05 €
183 555,73 €
54,74 €
Indirect costs
Total
Planned
budget
Actual
expenses
Drawing
percentage
12 001,00 €
2 552,29 €
21,27 €
57 329,00 €
22 813,33 €
39,79 €
240 341,00 €
146 461,36 €
60,94 €
9 670,00 €
6 760,00 €
69,91 €
15 967,05 €
4 968,75 €
31,12 €
335 308,05 €
183 555,73 €
54,74 €
5
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 5
13. 66. 2012 15:46:47
13
Sieť
EURES
Sieť EURES
na Slovensku
Sieť EURES na Slovensku je v rámci organizačnej štruktúry Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny začlenenú
pod Sekciu služieb zamestnanosti, Odbor informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb.
Personálne obsadenie siete na centrálnej úrovni sa
skladá z EURES manažéra, národného koordinátora a
finančného experta. Svoje služby vo vzťahu k verejnosti poskytuje sieť EURES prostredníctvom EURES, ktoré
sa nachádzajú na všetkých 46-tich úradoch PSVR sú
zastúpené EURES poradcom alebo EURES asistentom.
Sieť EURES poskytuje svoje služby zamerané na pracovnú mobilitu v rámci členských krajín EÚ/EHP záujemcom o zamestnanie i zamestnávateľom. EURES
poradcovia a asistenti poskytujú poradenstvo i študentom stredných a vysokých škôl, ktorí majú záujem
o sezónne zamestnanie v európskych krajinách, alebo
štúdium v krajinách Európy. Každému EURES poradcovi je pridelená niektorá z členských krajín EÚ/EHP a je
zodpovedný za aktualizáciu životných a pracovných
podmienok, spracovávanie nahlásených voľných pracovných miest a ich publikovanie na národnej webovej stránke www.eures.sk, vyhľadávanie pracovných
príležitostí, nadväzovanie a rozvíjanie aktívnej spolupráce a osobných kontaktov s EURES poradcami z danej krajiny a špecifické poradenstvo týkajúce sa pridelenej krajiny vo vzťahu k ostatným členom siete EURES
Slovensko.
koordinátor a vybraní EURES poradcovia, ktorí sa
podieľajú na komplexnom spracúvaní aktuálnych
a užitočných informácií pre všetky cieľové skupiny
siete EURES.
„Komunikačná pracovná skupina. Táto skupina je
zodpovedná za propagáciu a samotnú komunikáciu siete EURES s partnermi. Jej úlohou je tvorba a príprava návrhov propagačných materiálov,
reklám a taktiež aj správa webovej stránky www.
eures.sk. Členovia tejto pracovnej skupiny riešia
svoje úlohy priebežne počas roka.
„Pracovná skupina zameraná na spoluprácu so
zamestnávateľmi a študentmi. Pracovná skupina
sa v tomto rozpočtovom období venovala prepracovaniu a doplneniu prezentácie pre študentov
z dôvodu jej potreby pri výkone prednášateľskej
činnosti na školách a na informačných podujatiach
pre študentov. Na webovej stránke www.eures.sk
v sekcii zamestnávatelia zverejnila informácie o
modrej karte s preklikom na stránku ústredia PSVR.
Pracovná skupina taktiež začala pracovať na vytvorení novej sekcie s informáciami pre študentov,
kde budú zverejňované bližšie informácie o stážach, študijných programoch, sezónnych prácach
a podobne.
EURES poradcovia si plnia úlohy aj voči Európskej komisii. Pravidelne mesačne spracúvajú a zasielajú mesačné štatistické údaje o činnosti a o situácii na trhu
práce vo svojej územnej pôsobnosti a aktualizujú informácie týkajúce sa životných a pracovných podmienok na Slovensku. Popri týchto a iných aktivitách sa
EURES poradcovia každoročne aktívne podieľajú aj na
tvorbe Plánu aktivít na dané rozpočtové obdobie, aktívne participujú pri realizácii aktivít a zúčastňujú sa na
akciách siete EURES a partnerských organizácií.
EURES poradcovia sa aktívne podieľajú na riešení špecifických úloh v troch pracovných skupinách:
„Informačná pracovná skupina. Pracovná skupina
sa venovala tvorbe informačných materiálov, ktoré
sú na dané rozpočtové obdobie naplánované v Pláne aktivít. Za prácu v tejto skupine je zodpovedný
6
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 6
13. 66. 2012 15:47:13
13
The EURES network in Slovakia
Within the organizational structure of the Central
Office of Labour, Social Affairs and Family, the EURES
network in Slovakia is incorporated under the Section of employment services, Department of informational -advisory and mediation services. At central
level the network is represented by a EURES manager, a national coordinator and a financial expert. The
EURES network provides its services in relation to the
public through EURES offices which are situated at all
46 offices of labour, social affairs and family and are
represented either by a EURES adviser or a EURES assistant.
The EURES network provides its services aimed at labour mobility within the EU/EEA member states to
The EURES advisers also fulfill tasks towards the European Commission. On a monthly basis they regularly
process and forward monthly statistical data concerning the activity and situation on the labour market
within their respective areas and update information
about living and working conditions in Slovakia. Along
with these and other activities, the EURES advisers also
participate actively each year in creation of the Activity
Plan for the respective budget period, realization of activities and they participate in the events of the EURES
network and partner organizations.
The EURES advisers participate actively in resolving
specific tasks within three working groups:
„Information working group. The information working group was engaged in the design of information materials planned within the Activity Plan
for the respective budget period. The work in this
group is accountable to a coordinator and selected EURES advisers who partake in complex processing of up-to-date and useful information for all
target groups of the EURES network.
„Communication working group. This group is responsible for the promotion and communication of
the EURES network itself with partners. Its tasks include design and preparation of draft promotional materials, advertisements as well as administration of
the website www.eures.sk. Members of this working
group fulfil their tasks continually during the year.
both jobseekers and employers. The EURES advisers
and assistants also provide advisory services to high-school and university students who are interested in
either seasonal jobs or studying in European countries.
Each EURES adviser is assigned to one of the EU/EEA
member state and is responsible for updating living
and working conditions, processing of submitted job
vacancies and their placing on the national website
www.eures.sk, searching for job opportunities, establishing and developing active cooperation and personal
contacts with the EURES advisers from the respective
country and specific advisory services associated with
the assigned country in relation to other members of
the EURES Slovakia network.
„Working group aimed at cooperation with employers and students. In this budget period the
working group was engaged in redesigning and
supplementation of presentation for students for
the reason of its necessity in relation to performing
lecturing in schools and during information events
for students. On the website www.eures.sk, in the
section „Employers“, it publicized information about the „blue card“ with a click to the website of the
Central Office of labour, social affairs and family.
The working group also started to work on the
creation of a new section with information for students where further information will be provided
about internships, study programmes, seasonal
jobs, etc.
7
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 7
13. 66. 2012 15:47:33
13
Stratégia
Informačná a komunikačná stratégia
V rozpočtovom roku 2011-2012 sme tlačili nasledujúce informačné materiály:
1. Leták „Malý sprievodca sociálnym zabezpečením“ – o koordinácii systémov
sociálneho zabezpečenia v EÚ: dávky v nezamestnanosti, rodinné dávky, nemocenské dávky a zdravotné poistenie, dôchodky, vyslanie pracovníkov.
2. Vizitky siete EURES (dotlač vizitiek) – praktický formát vizitky je upútavkou
na našu internetovú stránku a jej jednotlivé sekcie plné užitočných informácií.
3. Letáky krajín EÚ/EHP (dotlač vybraných krajín – prostredníctvom letákov
krajín EÚ/EHP majú klienti možnosť získať prehľad základných informácií o
krajinách EÚ/EHP.
4. „Na čo nezabudnúť pri návrate na Slovensko“ (dotlač letáku) - z letáka získa
slovenský občan informácie, na čo by nemal zabudnúť pri odchode zo zahraničia, kedy, kde a ako požiadať o zaradenie do evidencie na úrade práce na
Slovensku, ako postupovať pri exporte dávky v nezamestnanosti, čo je potrebné pre vybavenie si rodinných dávok.
5. Vizitky členov siete EURES – pre poskytnutie kontaktu pri aktivitách siete EURES.
6. Časopis EURES NEWS – časopis ako zvyčajne obsahuje príbehy našich klientov s prácou v zahraničí. Obsah čísla sme obohatili o informáciách o nových
cestách hľadania práce prostredníctvom siete EURES.
7. Výročná správa siete EURES 2011-2012 prináša informácie o realizovaných
aktivitách za rozpočtové obdobie.
Marketingová a komunikačná stratégia
Sieť EURES realizuje propagáciu svojich služieb predovšetkým využívaním moderných komunikačných prostriedkov, obohacovaním obsahu svojej webovej
stránky, sieťovaním s inými inštitúciami, príspevkami do médií a do tlače, prezentáciami na školách, propagačnými materiálmi a komunikáciou prostredníctvom
sociálnej siete Facebook. Jedným z hlavných cieľov komunikačnej stratégie je zvyšovanie povedomia o sieti EURES , jej prezentovanie čo najširšej verejnosti a tiež aj
v sieti verejných služieb zamestnanosti v rámci krajín EÚ/EHP.
Úlohou stratégie bolo priebežné a systémové informovanie verejnosti, nezamestnaných a zamestnávateľov o poskytovaných službách sieťou EURES pri podpore
pracovnej mobility.
Stratégiou reklamy bolo posilnenie komunikačných a propagačných aktivít, ktoré
prispievali k vytvoreniu dôveryhodného prostredia na všetkých úrovniach poskytovaných služieb siete EURES.
Národná informačná kampaň EURES prebiehala:
z Formou tvorby a rozširovania tlačených informačných materiálov, o ktorých sa
zmieňuje informačná skupina.
z SMS notifikáciou na webe, kde sa realizovalo párovanie dopytu s vhodným pracovným miestom, a to prostredníctvom troch mobilných operátorov, ktorí sú na
Slovensku k dispozícii (Orange, T – Mobile, O2).
z Umiestnením loga siete EURES na stránkach partnerských inštitúcií.
z Skvalitňovaním a aktualizáciou obsahu webovej stránky sa jej návštevnosť ne8
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 8
13. 66. 2012 15:47:59
13
Information and communication strategy
In a budget period 2011-2012 the following information materials were
published:
1. Leaflet „A small guide to social security“ – about the coordination of the social security systems within EU: unemployment benefits, family allowances,
sick pays and health insurance, pensions, delegation of workers.
2. Business cards of the EURES network (reprint of business cards) – a practical
format of the card is the reference to our website and its individual sections
full of useful information.
3. Leaflets of the EU/EEA countries (reprint of selected countries) - through the
EU/EEA countries’ leaflets the clients have the opportunity to get an outline
of basic information about the respective countries.
4. „What not to forget when returning to Slovakia“ (reprint of the leaflet) from the leaflet the Slovak citizen can gain information about what not to
forget when going abroad, when, where and how to request registration at
the labour office in Slovakia, how to proceed when exporting the unemployment benefit, and what is necessary for arranging the family allowances.
5. Business cards of the EURES network members – to provide contact within
the EURES network activities.
6. EURES NEWS magazine – the magazine as usually contains our clients` stories about working abroad. We have enriched the content with useful information about new ways of job-hunting through the EURES network.
7. Annual report of the EURES network 2011-2012 brings information about
realized activities carried out within the budget period.
Marketing and communication strategy
The EURES network performs the promotion of its services primarily by using
modern means of communication, enriching the content of its website, networking with other institutions, through contributions to the media and the press,
presentations at schools, promotional materials and communication via the social network Facebook. One of the main objectives of the communication strategy is to increase awareness about the EURES network, present it to the wide
public as well as within the networks of public employment services in the EU/
EEA member states. The task of the strategy has been continual and systematic
information of general public, the unemployed and employers on services provided by EURES of the general public, the unemployed and employers about services provided by the EURES network when supporting labour mobility.
The strategy of promotion was to enhance communication and promotional
activities which contributed to the building of a trustworthy environment at all
levels of the provided EURES network activities.
EURES national information campaign
was conducted:
z through design and dissemination of printed information materials mentioned by the information group.
9
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 9
13. 66. 2012 15:48:27
13
Stratégia
Informačná a komunikačná stratégia
ustále zvyšuje. Priemerná denná návštevnosť bola
2000 návštev. V danom rozpočtovom období sa rozšíril obsah sekcie pre zamestnávateľov.
z Reklamou prostredníctvom reklamných bannerov
na internetových stránkach www.profesia.sk a www.
kariera.sk, a reklamou v regionálnej tlači, prostredníctvom ktorých sme propagovali aktivity siete EURES.
Propagačné predmety
V tomto rozpočtovom období boli zakúpené nástenné
bannery, odkladacie mapy PVC, organizéry, tašky na
dokumenty, konferenčné PVC dosky, nákupné tašky,
stojany na vizitky, stojany na letáky a poznámkové bloky.
Propagačné materiály siete EURES boli použité na propagáciu na medzinárodnej burze práce, distribuované
rôznym cieľovým skupinám ako napr. zamestnávatelia,
študenti, línioví manažéri, zástupcovia partnerských
inštitúcií alebo záujemcovia o zamestnanie.
Kontakt s médiami
EURES poradcovia sa zúčastňovali vysielaní v televíznych a rozhlasových programoch na regionálnej a národnej úrovni, propagujúcich služby siete EURES začlenenej do verejných služieb zamestnanosti, v reláciách
Ľudia a regióny – TA3, Fokus –STV 2Focus, Integruj –
STV a v Rádiu Regina, a to pri 9 vystúpeniach.
Cieľom aktivity bolo poskytnutie informácií na konkrétne témy prostredníctvom médií širokej verejnosti.
Tvorba článkov
EURES poradcovia celoročne spolupracujú s printovými médiami a svojimi článkami prispievajú do najčítanejších denníkov a rôznych regionálnych novín.
Information and communication strategy
z SMS notification on the web where the matching of
demand with a suitable vacancy was performed, by
means of three mobile network operators available
in Slovakia (Orange, T – Mobile, O2).
z by placing the EURES network logo on the sites of
partner institutions.
z By improving and updating the website content its visit
rate has been constantly rising. The average daily visit
rate was 2000 visits. In the respective budget period the
content of the section for employers was enlarged.
z through advertisement by means of advertising
banners on the internet websites www.profesia.sk
and www.kariera.sk, and advertisement in the regional press by means of which we promoted the
EURES network activities.
Promotional materials
Wall banners, PVC folding maps, notebooks, organizers, briefcases, conference PVC boards, shopping bags,
business card holders and leaflet holders were purchased in this budget period.
Promotional materials of the EURES network were
used to promote the network at the International Job
Fair, distributed to various target groups such as employers, students, line managers, representatives of
partner institutions or jobseekers.
Contact with media
The EURES advisers attended TV broadcasts and radio
programmes at regional and as well as national level,,
thus promoting the EURES network services incorporated into public employment services, in the broadcasts Ľudia a regióny (People and regions) – TA3, Fokus
– STV 2, Integruj – STV and in the Radio Regina, altogether on 9 occasions.
The aim of this activity was to provide information on
particular topics by means of media to the wide public.
Creation of articles
The EURES advisers cooperate throughout the year
with the print media and contribute with their articles
to the most frequently read daily newspapers and various regional papers.
10
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 10
13. 66. 2012 15:49:08
13
Aktivity
Aktivity sietesiete
EURES
pre zamestnávateľov
The EURES network
activities for employers
Raňajky so zamestnávateľmi
Breakfast with employers
V mesiacoch február a marec organizovala sieť EURES
v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny
aktivitu „Raňajky so zamestnávateľmi“. Do aktivity sa
zapojilo 22 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Pozvanie na stretnutie prijalo 325 zamestnávateľov.
In February and March the EURES network, in cooperation with offices of labour, social affairs and family,
organized the event „Breakfast with employers“. 22 offices of labour, social affairs and family participated in
the event. 325 employers had accepted the invitation
to the event.
Vo viacerých okresom boli zamestnávateľom distribuované “mobilné balíčky” o službách EURES pre zamestnávateľov. O túto aktivitu majú zamestnávatelia stále
veľký záujem. Je to jedna z možností, ako upevňovať
partnerskú spoluprácu.
„Mobile packages“ about the EURES services for employers were distributed in several regions. Employers
are constantly interested in this activity. This represents
one of the options to enhance partner cooperation.
Stretnutia boli vedené v priateľskej atmosfére, zamestnávatelia mali možnosť riešiť svoje problémy počas diskusie.
Okrem predstavenia služieb siete EURES pre zamestnávateľov a služieb poskytovaných úradmi PSVR, bola
zamestnávateľom ponúknutá pomoc pri realizovaní
výberových pohovorov, aktuálne informácie o možnostiach zamestnávania cudzincov a možnosti využívania aktívnych opatrení na trhu práce formou rôznych
príspevkov.
Meetings were conducted in friendly atmosphere, employers had the chance to solve their problems during
mutual discussion. Besides the introduction of the EURES
network services for employers and services provided
by offices of labour, social affairs and family, employers
were offered help with the realization of job interviews,
up-to-date information about possibilities of employing
foreign workers and using active measures in the labour
market in the form of various contributions.
Medzi pozvanými inštitúciami boli zástupcovia Sociálnej poisťovne, Daňového úradu, Inšpektorátu práce a
Cudzineckej polície, Obvodného úradu odboru živnostenského podnikania, Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
reprezentanti samosprávnych krajov a agentúry SARIO.
Among the invited parties were representatives of the
Social Insurance, Tax Office, National Labour Inspectorate and the Department of Foreign Police, District
Office – the Department of trade business, General
Health Insurance Company, representatives of selfgoverning regions and the SARIO Agency (Slovak Investment and Trade Development Agency).
Aj tento rok boli zamestnávatelia informovaní o aktuálnych legislatívnych zmenách. Zamestnávatelia predložili konkrétne problémy, s ktorými sa stretávajú pri
komunikácii s týmito inštitúciami.
„Raňajky so zamestnávateľmi“ sú jednou z príležitostí
na posilnenie partnerstva medzi zamestnávateľmi a
úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.
Also this year employers were informed about current
legislative changes. Employers raised specific issues
which they encounter during the communication
with these institutions.
„Breakfast with employers“ is the opportunity to enhance the partnership between employers and offices of labour, social affairs and family.
11
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 11
13. 66. 2012 15:49:31
13
Aktivity
Aktivity sietesiete
EURES pre záujemcov o zamestnanie
Veľtrh práce Job Expo 2012 v spojení so
XIV. Medzinárodnou burzou práce
V poradí už druhý Veľtrh práce – JOB EXPO 2012 a XIV.
Medzinárodná burza práce sa konali v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre v dňoch 10.- 11. mája
2012. Veľtrhu sa zúčastnili zamestnávatelia zo Slovenska a krajín Európskej únie a EHP, partneri siete EURES,
personálne agentúry, agentúry vzdelávania pre pracovný trh a kariérne poradenstvo a ďalší odborní partneri.
Počtom návštevníkov pracovný veľtrh patrí medzi najväčšie podujatia s takýmto zameraním na Slovensku.
Na Agrokomplex do Nitry prišlo 104 slovenských ako
aj zahraničných vystavovateľov, ktorí ponúkli viac ako
8200 pracovných miest na domácom pracovnom trhu
a zahraniční zamestnávatelia prišli s ponukou 437 voľných pracovných miest na európskom trhu práce.
Pre medzinárodnú sieť EURES to bola v poradí už XIV.
burza práce, ktorú sieť EURES zorganizovala. V pavilóne „EURES “ bolo zastúpených 10 partnerských krajín
z EÚ a EHP a 14 zamestnávateľov z Holandska, Maďarska, Rakúska, Lichtenštajnska, ktorí ponúkali 437
pracovných miest z oblasti zdravotníctva, poľnohospodárstva, stavebníctva, strojárstva. V ponúkaných
profesiách záujemcovia o prácu mohli nájsť stolárov,
tesárov, lešenárov, maliarov, zámočníkov, zváračov,
CNC operátorov, frézarov, sústružníkov, elektrikárov,
automechanikov, vodičov, konštruktérov, programátorov, zdravotníckych pracovníkov a ďalších.
Centrála pre sprostredkovanie zamestnania v Bone
(Bundes agentur für Arbeit – Zentrale Auslands und
Fachvermittlung - ZAV) zastúpená EURES poradkyňami zo SRN robila osobné pohovory pre záujemcov do
oblasti hotelových a reštauračných služieb na profesie
– kuchár, čašník, odborný hotelový personál, pracovník v systémovej gastronómii.
Zamestnávatelia vykonali so záujemcami o prácu približne 686 pracovných pohovorov. Kandidáti o pracovné pozície mali veľmi dobrú kvalifikačnú úroveň,
avšak niektorí z nich mali jazykové ťažkosti. Napriek
tomu zamestnávatelia prejavili veľkú spokojnosť s
kvalitou kandidátov. Pracovný prísľub získalo 141
klientov. Všetky pracovné ponuky s podrobnými informáciami o mieste a spôsobe výberových pohovorov boli zverejnené na slovenskom portáli siete
EURES www.eures.sk.
EURES poradcovia z Českej republiky, Dánska, Holandska, Írska, Nórska, Poľska, Rakúska, Slovinska, SRN,
Švédska, prezentovali informácie z oblasti životných a
pracovných podmienok a poskytovali poradenské služby o svojich krajinách a ponúkali práce zverejnené na
národných portáloch svojich krajín vhodné pre slovenských záujemcov. EURES poradcov osobne kontaktovalo 3 355 záujemcov, ktorí mali záujem najmä o prácu v
gastronómii, hotelových a reštauračných a opatrovateľských službách, stavebníctve, o sezónne práce, študenti
sa zaujímali o pracovné brigády počas letných prázdnin.
Návštevníci si mohli zároveň vyskúšať - ako porozumieť inzerátom a zverejneným pracovným ponukám
v nemeckom a anglickom jazyku, ako vybaviť úvodný
telefonát v nemčine, či angličtine správne a bez stresu
a aké správne výrazy používať. Získali informácie ako
spracovať životopis a motivačný list v cudzom jazyku.
Na základe prieskumu, ktorý sa uskutočnil po skončení
podujatia sa burzy práce zúčastnilo približne 16 500
návštevníkov a pavilón s medzinárodným zastúpením
navštívilo približne 8 120 návštevníkov.
Veľtrh Profesia days
Spoločnosť Profesia pripravila v dňoch 15.-16. februára
2012 v poradí 3. ročník najväčšieho veľtrhu práce pod
názvom Profesia Days, ktorý sa uskutočnil v priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava.
12
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 12
13. 66. 2012 15:49:55
13
The EURES network activities for jobseekers
The job fair Job Expo 2012 including
XIV. International Job Fair
The second Job Fair so far – JOB EXPO 2012 and XIV.
International Job Fair were held within the premises of
the fairgrounds Agrokomplex in Nitra during May 1011, 2012. The fair was attended by employers from Slovakia and the countries of European Union and EEA,
the EURES network partners, employment agencies,
educational agencies for a labour market and career
consultancy, and other professional partners. With the
number of visitors the fair belongs to the biggest like
events in Slovakia.
The Agrokomplex in Nitra was attended by 104 Slovak
as well as foreign exhibitors which offered more than
8200 job vacancies in the domestic labour market and
foreign employers came up with 437 job vacancies in
the European labour market.
This was XIV. Job Fair for the EURES international network in which it participated. There were 12 countries
of EU and EEA represented in the „EURES“ pavilion.
Employers from the Netherlands, Hungary, Austria,
Lichtenstein offered 437 job vacancies in the fields of
health services, agriculture, building and engineering
industry. Within the offered professions jobseekers
were able to find professions of joiners, carpenters,
scaffolders, painters, locksmiths, welders, CNC operators, milling machine operators, lathe operators, electricians, car mechanics, drivers, constructors, programmers, medical workers and other jobs.
The Federal Employment Agency in Bonn (Bundes
agentur fur Arbeit – Zentrale Auslands und Fachver-
mittlung - ZAV) represented by EURES advisers from
Germany conducted personal interviews for jobseekers interested in the hotel and restaurant services in
professions – cook, waiter/waitress, qualified hotel
staff, worker in system gastronomy.
Employers conducted about 686 job interviews with
jobseekers. Job candidates were highly qualified, however some of them had language difficulties. In spite of
this fact employers showed great satisfaction with the
quality of candidates. 141 jobseekers were promised
a job. All vacancies along with detailed information
about the venues and interviews were publicized on
the EURES Slovak webpage www.eures.sk.
The EURES advisers from the Czech Republic, Denmark, the Netherlands, Ireland, Norway, Poland, Austria, Slovenia, Germany and Sweden presented information from the area of living and working conditions,
provided advisory services about their countries and
offered jobs publicized on the national portals of their
countries suitable for Slovak jobseekers. The EURES
advisers were personally contacted by 3355 jobseekers, who were mainly interested in work in the fields
of gastronomy, hotel, restaurant and nursing services,
building industry, and seasonal jobs; students were interested in summer jobs during the summer holidays.
Visitors had at the same time an opportunity to test
themselves – how to understand job advertisements
and publicized job offers in German and English languages, how to handle the first phone call in German
or English properly and without pressure, and what
appropriate expressions to use. They acquired information how to elaborate a CV and a motivation letter
in the foreign language.
According to a survey carried out after the event, the
job fair was attended by approximately 16 500 visitors
and the pavilion with international representation was
visited by approximately 8 120 visitors.
Job fair Profesia Days
On February 15-16, 2012 the company Profesia prepared the
third biggest job fair called Profesia Days that was held within the premises of the fairgrounds Incheba Expo Bratislava.
13
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 13
13. 66. 2012 15:50:11
13
Aktivity
Aktivity sietesiete
EURES pre záujemcov o zamestnanie
Veľtrh bol určený pre všetkých, ktorí sa zaujímali o prácu, rovnako i pre študentov a absolventov stredných
a vysokých škôl. Veľtrhu sa zúčastnilo 92 zamestnávateľov a pracovných agentúr. Ponúkané boli pracovné
ponuky najmä z oblasti obchodu, finančníctva, automobilového priemyslu, IT a služieb.
Účastníci, ktorí mali záujem o informácie z oblasti trhu práce, mohli navštíviť rôzne prednášky, odborné semináre, a
takisto si mohli otestovať jazykové aj počítačové znalosti.
Na veľtrhu mala zastúpenie aj sieť EURES Slovensko.
EURES poradcovia a asistenti poskytovali klientom rôzne informácie týkajúce sa mobility a voľné pracovné
miesta v krajinách EÚ/EHP, informácie o životných a
pracovných podmienkach, a možnostiach štúdia v daných krajinách. O činnosť EURES sa zaujímalo 300 návštevníkov veľtrhu.
Pre záujemcov o prácu bola návšteva veľtrhu príležitosťou na získanie informácií o slovenskom a európskom pracovnom trhu a priamy kontakt so zamestnávateľmi, a pre zamestnávateľov príležitosť osloviť
perspektívnych a zaujímavých ľudí a vybrať si potenciálnych zamestnancov.
JOB FORUM 2011
Pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Výstavisko Expo Center, a.s. Trenčín pripravilo dňa
10.-11.11.2011 3. ročník medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania Job Forum.
Veľtrh bol určený pre všetkých, ktorí hľadajú stálu prácu prípadne brigádu, bez ohľadu na vek, vzdelanie alebo pracovné skúsenosti. Bol určený aj študentom stredných a vysokých škôl, absolventom, nezamestnaným i zamestnaným.
Stretli sa tu zamestnávatelia z celého Slovenska i zamestnávatelia, ktorí ponúkali prácu v zahraničí, personálne agentúry, vzdelávacie agentúry, jazykové školy,
poradenské a konzultačné spoločnosti
Sieť EURES Slovensko mala na veľtrhu taktiež svoje zastúpenie. EURES poradcovia poskytovali klientom rôzne informácie týkajúce sa medzinárodnej mobility, ako
napríklad voľné pracovné miesta v krajinách EÚ/EHP,
informácie o životných a pracovných podmienkach,
alebo možnostiach štúdia v daných krajinách.
Aktívnou súčasťou veľtrhu bol v spolupráci s odbornými partnermi a akreditovanými odborníkmi atraktívny sprievodný program. Počas obidvoch dní si mohli
návštevníci otestovať svoje znalosti cudzích jazykov a
počítačových zručností. Ďalšími ústrednými témami
prednášok boli otázky zakladania živnosti, podpora
štátu pri podnikaní, príprava na pracovný pohovor atď.
Pre uchádzačov bola návšteva veľtrhu príležitosťou na priamy kontakt so zamestnávateľmi, pre zamestnávateľov jedinečná príležitosť osloviť perspektívnych a zaujímavých ľudí.
Job2Day
Nezamestnanosť, ktorá je v súčasnej dobe závažným
problémom našej spoločnosti, priviedla organizátorov k myšlienke uskutočniť veľtrh práce pod názvom
job2day, ktorý sa konal dňa 6.-7. septembra 2011 v
priestoroch Hotelovej akadémie J. Andraščíka v Bardejove. Pozvanie participovať na tomto podujatí prijala
aj sieť EURES, ktorá bola na tomto veľtrhu zastúpená
prostredníctvom EURES poradcov a EURES asistentov.
Zámerom tohto veľtrhu práce bolo osloviť dlhodobo
a krátkodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, študentov, absolventov škôl a ľudí so záujmom
zmeniť svoje súčasné zamestnanie a poskytnúť im
možnosť získať informácie o spoločnostiach pôsobiacich na trhu práce.
Cieľom bolo vytvoriť podmienky pre uchádzačov, študentov a záujemcov o prácu na priamu komunikáciu
so zamestnávateľmi a pozvanými inštitúciami, ukázať
im ako sa uchádzať o zamestnanie a pomôcť im odhaliť nedostatky, ktoré im bránia pri uplatnení sa na
trhu práce. Veľtrhu práce sa zúčastnili okrem EURES aj
slovenskí zamestnávatelia a agentúry sprostredkujúce
zamestnanie. Členovia EURES v rámci svojho stánku
prezentovali služby siete, informovali o aktuálnych
voľných pracovných miestach v krajinách EÚ/EHP a o
životných a pracovných podmienkach v týchto krajinách. Poskytovali rady k tvorbe životopisu a registrovania sa na web stránke EURES a európskom portáli,
čím prispeli k priblíženiu služieb siete EURES týmto
cieľovým skupinám.
14
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 14
13. 66. 2012 15:50:39
13
The EURES network activities for jobseekers
The fair was aimed at all jobseekers, as well as students
and high-school and university graduates. The fair was
attended by 92 employers and employment agencies.
The offered jobs were mainly from fields of business,
finances, automobile industry, IT and services.
The participants who were interested in information
concerning the labour market had a chance to attend
various lectures, seminars and could test their language and computer skills.
The EURES Slovakia network was also represented at
the fair. The EURES advisers and assistants provided
clients with a variety of information related to mobility
and vacancies in the countries of EU/EEA, information
on living and working conditions, and study opportunities in respective countries. 300 fair visitors showed
their interest in EURES activities.
For jobseekers the fair was a chance to receive information about the Slovak and European labour markets,
also direct contact with employers; and for employers
it was a chance to address prospective and interesting
people, and choose potential employees.
JOB FORUM 2011
Under the auspices of the Ministry of Labour, Social Affairs
and Family, the Expo Exhibition Center company of Trenčin
prepared on 10. and 11. November 2011 the third annual
international job fair and educational fair Job Forum.
The fair was oriented to anyone looking for a permanent or seasonal job regardless of age, education or
work experiences. It was also addressed to students of
secondary schools and universities, graduates, unemployed and employed.
There met employers from all over Slovakia and employers which offered jobs abroad, recruitment agencies, educational agencies, language schools and consulting companies.
The EURES network in Slovakia was there represented
also. EURES advisers provided clients with a variety of
information on transnational mobility, such as vacancies
in EU/EEA countries, information on living and working
conditions, or learning opportunities in the countries.
The active part of the fair ran in collaboration with professional partners and accredited experts in an attractive accompanying program. During both days visitors
could test their knowledge of foreign languages and
computer skills. Other main themes of lectures were
questions about setting up trade issues, state support
for entrepreneurship, preparing for job interviews etc.
For participants to visit the fair was an opportunity for
direct contact with employers, for employers it was a
unique opportunity to reach prospective and interesting people.
Job2Day
Unemployment which at present poses a serious
problem of our society, had led organizers to an idea
to realize the job fair named job2day that was held on
September 6-7, 2011 within the premises of the Hotel
Academy of J. Andraščik in Bardejov. The EURES network, represented by the EURES advisers and assistants, had accepted the invitation to participate inthis
event.
The objective of this job fair was to address the longterm and short-term unemployed, students, school
graduates and people with an intention of changing
their current job and to provide them with an opportunity to gain information about companies active in
the labour market.
The aim was to create conditions for jobseekers, students and jobchangers for direct communication
with employers and invited institutions, show them
how to apply for a job and help them identify deficiencies which prevent them from being successful in
the labour market. Besides EURES the fair was also attended by Slovak employers and employment mediation agencies. Within their stand the EURES network
members presented network services, informed about
current vacancies in the countries of EU/EEA and living and working conditions in these countries. They
provided advice related to the elaboration of a CV and
registration on the EURES website and European portal, which contributed to bring the EURES network services closer to these target groups.
15
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 15
13. 66. 2012 15:50:56
13
Aktivity
Aktivity sietesiete
EURES pre študentov
Veľtrh Akadémia & Vapac
Ako každoročne, aj tento rok sa v Bratislave v Sibamac
aréne uskutočnil 14.-16. októbra 2012 už 15. ročník
veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA a 13. ročník veľtrhu
cestovania a práce VAPAC. Tento veľtrh je určený hlavne
študentom a absolventom stredných a vysokých škôl.
Prezentovalo sa 256 inštitúcií, ktoré ponúkali možnosti
štúdia na vysokých školách a štúdium v rámci celoživotného vzdelávania – absolvovanie doplnkového štúdia, kurzov, rekvalifikácie a pod. na Slovensku, alebo v
krajinách EÚ/EHP a USA. O priazeň študentov sa uchádzali domáce, zahraničné, súkromné I verejné vysoké
školy , inštitúcie ďalšieho alebo celoživotného vzdelávania, ďalších informovali o stážach, študijných pobytoch, jazykových kurzoch a pracovných príležitostiach.
cipovať na sprievodnom programe, ktorý sa niesol v
duchu „Konkurencieschopnosť na trhu práce“. V rámci
programu bolo pripravených 5 konzultačných miestností, v ktorých bolo možné nájsť iniciatívu Rozbehni
sa!, personálnu spoločnosť Trenkwalder, ekonomický
blok s globálnou asociáciou Efma, ekotech blok s pánom Petrom Kyselomz predstavenstva SKGBC a tréningy ďalších 10-tich spoločností. AIESEC vyhlásila súťaž o
najlepšiu pracovnú ponuku na NDK 2012.
Každý návštevník veľtrhu dostal katalóg v tlačenej forme alebo na CD ROM. V katalógu boli kompletné informácie o vystavovateľoch s kontaktnými údajmi. Súčasne s veľtrhom boli organizované rôzne sprievodné
semináre, ktorými sa vystavovatelia mohli ešte lepšie
zviditeľniť.
Služby siete EURES ponúkali EURES poradcovia a zamestnanci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
Bratislava. Najväčší záujem bol o prácu v susedných
krajinách ako je Rakúsko a Nemecko, ale študenti sa
zaujímali aj o Veľkú Britániu a Írsko.
Národné dni kariéry
17. ročník pracovného veľtrhu pre študentov a absolventov vysokých škôl, Národné Dni Kariéry (NDK), sa
uskutočnil v dňoch 8. a 9. marca 2012 v Bratislave a 22.
marca v Košiciach. Organizátorom veľtrhu je AIESEC
Slovensko. Podujatie sa konalo pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Exkluzívnym partnerom podujatia bol on-line pracovný portál Kariéra.sk.
NDK 2012 sa zúčastnilo 52 spoločností z oblastí IT, techniky, financií, audítorstva a vzdelávania. Medzi TOP spoločnosti patrili ČSOB, Ernst & Young, Partners Group SK,
PwC, Volkswagen Slovakia, TPA Horwath, ZSE a Národná
agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.
Účastníci mali v priebehu dvoch dní možnosť parti-
Jedinečnosť tohto veľtrhu spočíva najmä v koncentrácii pracovných ponúk od TOP firiem na slovenskom
trhu z rôznych oblastí.
Firmy mali jedinečnú príležitosť dostať sa do priameho kontaktu s potenciálnym zamestnancom a nájsť tak
vhodného adepta pre pracovnú pozíciu. Návštevníci
získali nielen prehľad o súčasnom trhu práce, ale rovnako mohli porovnávať viacero ponúk rôznych spoločností a rozhodnúť sa pre tú najvhodnejšiu. Po skončení
podujatia získali firmy databázu registrovaných účastníkov a môžu si tak jednoduchšie a efektívnejšie nájsť
vhodného zamestnanca podľa zadaných kritérií.
Virtuálna burza práce
Sieť EURES pri poskytovaní služieb svojim klientom využíva moderné internetové technológie pre čo najväčší počet klientov. Z uvedeného dôvodu sme v tomto
rozpočtovom období 2011/2012 pokračovali v pro-
16
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 16
13. 66. 2012 15:51:25
13
EURES network activities for students
Akadémia & Vapac Fair
As during each year, there was the 15th year of the
educational fair AKADEMIA and the 13th year of the
travel and job fair VAPAC held at Sibamac Arena in
Bratislava on October 14-16, 2011. This fair is primarily aimed at high-school and university students and
graduates. 256 institutions presented provided study
opportunities at universities and study within the
lifelong education – taking additional study, courses,
requalification, etc. in Slovakia or in the countries of
EU/EEA and the USA. Domestic, foreign, private and
public universities and colleges, institutions of further
and lifelong education tried to win students` favour;
others were informed about internships, study stays,
language courses and working opportunities.
Each visitor received a catalogue in printed form or
on CD ROM. The catalogue contained comprehensive
information about exhibitors along with the contact
details. There were also various accompanying seminars organized simultaneously with the fair where the
exhibitors could visualize even more efficiently.
The EURES network services were provided by the
EURES advisers and employees of the Central Office of
Labour, Social Affairs and Family Bratislava. The greatest interest was in jobs in neighbouring countries such
as Austria and Germany, but students were interested
in Great Britain and Ireland as well.
National Career Days
The 17th annual job fair for students and university
graduates, National Career Days (NCD), was held on
March 8-9, 2012 in Bratislava and on March 22, 2012 in
Košice. The organizer was AIESEC Slovakia. The event
was held under the auspices of the Ministry of Labour,
Social Affairs and Family. The exclusive partner of the
event was an on-line job portal Kariera.sk.
During two days visitors could participate in the accompanying program led in the idea of „Competitiveness in the labour market“. 5 consultation rooms were
prepared forthe initiative Get started!, employment
company Trenkwalder, economic block with a global
association Efma, ecotech block with Mr Peter Kysela
from the board of SKGBC and trainings of 10 other
companies. AIESEC announced the competition for
the best job offer within the NCD 2012.
The uniqueness of this fair lies mainly in concentration
of vacancies for top companies in the Slovak labour
market in different areas.
Companies had a unique opportunity to get into direct contact with potential employees and find suitable candidates for particular positions. Visitors not
only become aware of the current labour market but
they could also compare several offers by different
companies and select the most suitable one. After the
event the companies received a database of registered
participants, thus making it easier for them to find a
suitable employee according to given criteria.
Virtual Job Fair
When providing services the EURES network Uses the
latest internet technologies for as any clients as possible. For this reason within the budgetary period
2011/2012 we continued in the project called „Virtual
Job Fair – Clickjobfair“. The fair focuses primarily on
young people provides an opportunity to get a job offer or information on working conditions. The fair enabled direct communication between clients and em-
NCD 2012 was attended by 52 companies from the
fields of IT, technology, auditing and education. To top
companies belonged ČSOB, Ernst & Young, Partners
Group SK, PwC, Volkswagen Slovakia, TPA Horwath,
ZSE and National Agency for Development of Small
and Medium Enterprises.
17
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 17
13. 66. 2012 15:51:45
13
Aktivity
Aktivity sietesiete
EURES pre študentov
jekte s názvom: „Virtuálny veľtrh práce – Clickjobfair“.
Veľtrh je zameraný zväčša na mladých ľudí a poskytuje
možnosť získať pracovnú ponuku alebo informácie o
pracovných podmienkach.
Veľtrh umožňoval priamu komunikáciu klientov so zamestnávateľmi a uskutočnenie výberových pohovorov
z pohodlia domova počas troch dní 21. – 23. februára
2012, zúčastnilo sa ho 7 vystavovateľov.
Sieť EURES aktívne participovala na tejto virtuálnej
burze po druhýkrát.
Mala k dispozícii svoj vlastný virtuálny stánok, v ktorom propagovala svoje služby a ponúkala aktuálne
voľné pracovné miesta. V stánku boli počas veľtrhu 4
EURES poradcovia, ktorí odpovedali na otázky klientov, buď formou chatu, alebo e-mailových správ. Na
oficiálnej stránke www.clickjobfair.sk celkových počet
jedinečných návštevníkov v stánku EURES bol 3345.
Cieľom veľtrhu bolo osloviť čo najviac mladých ľudí z
celého Slovenska, aby im aj touto modernou formou
boli sprostredkované priame kontakty na potenciálnych zahraničných a slovenských zamestnávateľov.
Na týchto poradenských stretnutiach sa okrem členov
siete EURES podieľajú i pracovníci z iných oddelení úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, a sú uskutočňované v súčinnosti s agendou informačných a sprostredkovateľských služieb a odborného poradenstva.
Študenti končiacich ročníkov a absolventi okrem informácií o službách poskytovaných úradom práce a
sieťou EURES, získa praktické rady ako sa zorientovať a
účinne správať na trhu práce doma i v zahraničí.
V školskom roku 2011/2012 navštívili EURES poradcovia a asistenti vyše 200 stredných a vysokých škôl a
poskytli poradenstvo pre viac ako 10,5 tisíc študentov.
Zo vzájomnej komunikácie sa zistilo, že študenti po
absolvovaní školy sa zväčša chcú umiestniť na slovenskom pracovnom trhu, ale uvažujú tiež nad prácou
alebo ďalším štúdiom v európskych krajinách. Najviac
ich lákajú štáty ako Veľká Británia, Rakúsko, Nemecko,
Česká republika, Holandsko a severské krajiny.
V diskusii študentov vo vzťahu k zahraničiu najviac zaujímali témy ako: letné brigády a sezónne práce, spoľahlivosť ponúk voľných pracovných miest, služby siete
EURES a registračné procedúry v jednotlivých štátoch,
podmienky zamestnávania, úroveň jazykových znalostí, stáže pre študentov, sprostredkovateľské agentúry a
ich spoľahlivosť.
Tieto stretnutia sú pravidelnou aktivitou siete EURES,
ktorá je vítaná nielen zo strany študentov, ale aj riaditeľov škôl, ako aj výchovnými poradcami a pracovníkmi
zodpovednými za kariérne poradenstvo.
Spolupráca so strednými a vysokými
školami na Slovensku
Aj v školskom roku 2011/2012 slovenská sieť EURES pokračovala v spolupráci so študentmi v snahe predstaviť sa
mladej generácii a poskytnúť svoje služby pred jej vstupom na trh práce a tým sa podieľať na príprave mladých
ľudí pre pracovný trh. Pracovníci siete EURES pravidelne
navštevovali stredné a vysoké školy vo svojej územnej
pôsobnosti a poskytovali študentom končiacich ročníkov informácie o aktivitách a službách siete EURES a o
fungovaní pracovného trhu v krajinách EÚ/EHP.
18
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 18
13. 66. 2012 15:52:14
13
The EURES network activities for students
ployers and holding job interviews from the comfort
of home during three days on February 21-23, 2012. 7
exhibitors took part. This was the second time that the
EURES network participated in this virtual job fair. It had
its own virtual stand where promoted its services and
offered vacancies. There were 4 EURES advisers at the
stand during
the fair who
answered clients`
questions, either
in the form of
chats or email
messages.
The
total
number
of
unique visitors of the EURES stand on the official website www.
clickjobfair.sk was 3345.
The aim of the fair was to address the highest possible
number of young people from all parts of Slovakia to
provide them with direct contacts of potential foreign
and Slovak employers in this modern form as well.
Cooperation with high schools, colleges
and universities in Slovakia
Also during the school year 2011/2012 the Slovak
EURES network continued in cooperation with students in an effort to introduce and provide services be-
fore these young people enter the labour market and
thus participate in their preparation for it. The EURES
network members regularly visited high schools and
universities within their territorial competence and
provided final-year students with information on the
EURES network activities and services, and functioning
of labour markets in the countries of EU/EEA.
Apart from the EURES network also employees from
other departments of offices of labour, social affairs and
family also participated in these advisory meetings in
accordance with the combined agenda of information
and mediation services and professional consultancy.
Ending students and graduates, apart from information
on services provided by the labour office and EURES
gain also practical advice how to orient and behave efficiently in domestic and foreign labour markets.
During the school year 2011/2012 the EURES advisers
and assistants visited over 200 high schools and universities and provided advisory services to more than
10,5 thousand students.
It followed from mutual communication that students
after graduation usually want to place in the Slovak labour market, but they also consider working or further
study in other European countries. They are most attracted to countries such as Great Britain, Austria, Germany, Czech Republic, the Netherlands and northern
countries.
Within a discussion students, in relation to possibilities abroad, were mainly interested in topics as – summer and seasonal jobs, reliability of job vacancies, the
EURES network services and registration procedures
in individual countries, employment conditions, level
of language skills, internships for students, mediation
employment agencies and their reliability.
These meetings are a regular activity of the EURES network, which is appreciated not only by students but
also by school principals, educational consultants and
employees responsible for career consultancy
19
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 19
13. 66. 2012 15:52:59
13
Spolupráca
Spolupráca s Európskymi inštitúciami
a partnermi siete EURES
Európa na dosah
V rámci spolupráce s Európskymi inštitúciami a partnermi Európskych služieb zamestnanosti (EURES) sa v
Banskej Bystrici dňa 3. apríla, v Nových Zámkoch 17.
apríla, v Trenčíne a v Košiciach 26. apríla 2012 uskutočnili odborné semináre „Európa na dosah“.
Semináre sa konali vo vhodných konferenčných miestnostiach hotelov a v Košickom konferenčnom centre
TeleDom a boli zorganizované Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pod záštitou siete EURES v súlade
s Národným plánom aktivít EURES v rozpočtovom období 2011/2012.
Cieľom projektu bolo predstaviť výchovným poradcom škôl služby, programy, projekty a aktivity európskych sietí a ďalších inštitúcií pôsobiacich na Slovensku a zároveň priblížiť prítomným fungovanie sietí ako
sú EURES, Europe Direct, SAIA – Slovenská akademická
a informačná agentúra, Eurodesk, SAAIC – Slovenská
akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu,
Euroguidance centrum, Inštitút hospodárskej politiky,
Iuventa, Európska dobrovoľnícka služba, Enterprise
Europe Network, Junior Achievement Slovakia n.o, Informačné centrá mladých a ďalšie. Celkom sa prezentovalo v rámci 4 miest, kde sa seminár uskutočnil, 21
inštitúcií pre 456 účastníkov seminárov.
Hlavným zámerom seminárov bolo poskytnúť účastníkom kvalifikované informácie o činnosti týchto in-
štitúcií, o možnostiach práce, štúdia a života v štátoch
EÚ/EHP, predstaviť služby EURES, národné projekty
politiky zamestnanosti, aktivity Euroguidance centra v
oblasti kariérneho poradenstva, oboznámiť ich s možnou participáciou na medzinárodných projektoch a
výmenných programoch pre študentov, dobrovoľníckych pobytoch, na programoch celoživotného vzdelávania pre pedagógov, ako aj so situáciou na trhu práce
v regióne vzhľadom na možnosti uplatnenia absolventov škôl podľa ich študijného zamerania.
Seminár pomohol zástupcom škôl, výchovným poradcom a metodikom CPPPaP, aj zamestnancom ÚPSVR,
ktorých práca je spojená s mobilitou orientovať sa v
ponuke študijných pobytov a projektov pre študentov,
pre absolventov aj v ponukách celoživotného vzdelávania zamestnancov, či v ponukách dobrovoľníctva
pre nezamestnaných a ľudí ochotných zmeniť zamestnanie a migrovať do inej krajiny EU/EHP. Následnou
úlohou každého účastníka je posunúť zozbierané informácie smerom ku konečným užívateľom – študentom a využívanie prospešných informácii vo svojej každodennej práci so študentmi.
Výchovní poradcovia vysoko ohodnotili odborné zameranie a obsahovú stránku stretnutia; ako aj ústrednú
myšlienku tohto podujatia, ktorou bolo poskytnúť aktuálne informácie o možnostiach práce a štúdia v EÚ a EHP
na jednom mieste tak, aby boli „na dosah“ účastníkom
a študentom. V Banskej Bystrici ocenili formu workshopov, kde interaktívne overovali odprezentované informácie a získavali mnoho ďalších o ktoré mali záujem.
Vyjadrenie p. Strmeňovej , jednej z účastníčok seminára:
Zúčastnila som sa seminára pre výchovných poradcov
Európa na dosah, a touto cestou Vám chcem poďakovať za vynikajúcu organizáciu a zaujímavé podujatie.
Zároveň chcem vyzdvihnúť aj ten fakt, že seminár bol v
príjemnom prostredí a o účastníkov ste sa výborne postarali. Boli dostupné materiály, zaujímavé informácie
aj občerstvenie. Ešte sa mi nestalo, aby som sa cítila tak,
nepreženiem, keď poviem, ako človek - učiteľ, ktorého si
vážia.
Zúčastnení prejavili záujem o možnosť participovať na
takýchto stretnutiach aj v budúcnosti.
20
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 20
13. 66. 2012 15:53:25
13
Cooperation with European institutions
and EURES network partners
Europe within Reach
Within the cooperation with European institutions and
partners of European Employment Services (EURES),
there were seminars called„Europe within Reach” held in
Banská Bystrica on April 3, 2012, in Nové Zámky on April
17, 2012, and in Trenčín and Košice on April 26, 2012.
The seminars were held in suitable hotel conference
rooms and in Košice conference centre TeleDom and
were organized by Offices of labour, social affairs and
family under the auspices of the EURES network in
compliance with the EURES National Activity Plan in
the budget period 2011/2012.
The aim of the project was to introduce services, programmes, projects and activities of European networks and other institutions operating in Slovakia to
educational school advisers and at the same time to
acquaint all attendees with the work of such networks
as the EURES, Europe Direct, SAIA - Slovak Academic Information Agency, Eurodesk, SAAIC - Slovak Academic
Association for International Cooperation, Euroguidance centre, Institute of Economic Policy, Iuventa, European Voluntary Service, Enterprise Europe Network,
Junior Achievement Slovakia, Information Youth Centres and others. There were 21 institutions presenting
themselves in front of 456 seminar participants in four
cities.
The main purpose of the seminars was to provide participants with relevant qualified information about the
activity of these institutions, job opportunities, opportunities for study and about living in the countries
of EU/EEA,, to introduce the EURES services, national
projects of employment policy, activities of the Euroguidance centre in the field of career consultancy, to
familiarize them with the possible participation in international projects and exchange programmes for students, voluntary stays, lifelong education programmes
for pedagogues, as well as with the situation on the
labour market in respective region with regards to possibilities of school graduates to find a job depending
on their study focus.
The seminar helped school representatives, educational school advisers and methodologists of CPPPaP
(Pedagogical-Psychological Consultancy and Prevention Centre), as well as employees of the Central Office of Labour, Social Affairs and Family, whose work is
connected with the mobility, to orientate in the choice
of internships and projects for students, for graduates
also in the choice of lifelong education of employees,
or volunteering of the unemployed and for those who
would like to change jobs and move to other EU/EEA
country. The subsequent task for each participant is
to forward gathered information towards end users –
end users – students, and to make use of usefull information in their everyday work with students.
Educational school advisers highly evaluated the focus
and content of the meeting, as well as the central idea
of the event, which was to provide up-to-date information about study and job opportunities in the EU/EEA
countries in a single place in such a way that it would
be „within reach” of the participants and students.They
appreciated the form of workshops in Banská Bystrica
where they checked the presented information online
and also gained a lot of other of their interest.
Statement of Mrs Strmeňova, one of the seminar participants:
„I have participated in the seminar – Europe within Reach
- for educational school advisers and hereby I would like
to thank you for excellent organization and interesting
event. At the same time I would like to mention the fact
that the seminar was held in pleasant surroundings and
you catered outstandingly for participants. There were
materials, interesting information as well as refreshments available. I have never felt, and I`m not exaggerating, like a person - teacher who is respected by others”.
All attendees expressed their interest to participate at
such kind of events also in the future.
Project “DIALOGUE” – Workshop in Ireland
On November 15, 2011 there was a workshop called
„Finding your place in the labour market – Slovakia or
21
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 21
13. 66. 2012 15:53:53
13
Spolupráca
Spolupráca s Európskymi inštitúciami
a partnermi siete EURES
Projekt “DIALOG” – Workshop v Írsku
Dňa 15. novembra 2011 sa v Dubline konal Workshop
„Nájdi svoje miesto na trhu práce – Slovensko alebo Írsko?“ pre Slovákov, ktorí sú v Írsku nezamestnaní alebo
hľadajú iné zamestnanie.
Cieľom workshopu bolo pomôcť Slovákom žijúcim v
Írsku zorientovať sa na trhu práce v oboch krajinách
a ponúknuť im rôzne možnosti uplatnenia. Workshop
bol organizovaný v rámci projektu Dialóg, ktorého je
EURES Slovensko aktívnym participujúcim členom.
Účasť na workshope sa nahlasovala priamo na FÁS
EURES Írsko – na základe propagácie tejto akcie na
stránkach www.slovakinireland.ie a jej facebookovej
stránke, ako aj formou letákov, ktoré boli distribuované na Veľvyslanectvo SR v Írsku a všetky FÁS úrady v
Dubline.
Workshop pozostával z prezentácií o trhu práce na Slovensku – aktuálnych štatistických ukazovateľov o nezamestnanosti na Slovensku, sociálnom zabezpečení v
SR, ako si hľadať prácu na Slovensku, na čo nezabudnúť pri návrate na Slovensko, ako aj informácie o začatí
podnikania v SR a príspevkoch z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na samopodnikanie.
V rámci prezentácie o Koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ/EHP podľa nových pravidiel –
Nariadenie EÚ č 883/2004 a jej vykonávacie nariadenie
č. 987/2009 boli nosnou témou dávky v nezamestnanosti na Slovensku a v Írsku – nárok na dávku, kde o ňu
požiadať, príslušné E - formuláre, export dávok v nezamestnanosti a zachovanie bydliska.
Účastníci mali možnosť spýtať sa na konkrétne otázky
z vlastnej skúsenosti, na ktoré im v diskusii odpovedali
slovenskí Eures poradcovia.
Ďalšou časťou workshopu bola prezentácia zástupcu
spoločnosti Smart Ability o írskom trhu práce, alternatívnych spôsoboch získania pracovných skúseností v
Írsku – dobrovoľníctvo, FÁS programy a program VEC.
Okrem toho boli prezentované informácie o začatí
podnikania v Írsku, príspevkoch štátu a podporných
programoch, ktoré ponúka pre nezamestnaných v Írsku úrad Social Welfare Office.
Veľmi zaujímavou bola prezentácia o tom ako si napísať
úspešný životopis – na čo nezabudnúť pri jeho písaní,
akým chybám sa vyvarovať, ktoré vlastnosti zdôrazniť a
ako sa pripraviť na výberový pohovor a uspieť. Účastníci
mali možnosť odkonzultovať svoje životopisy v slovenskom a anglickom jazyku a odstrániť prípadné chyby.
Česko – slovenská konferencia
Česká republika je už tradične vďaka spoločnej histórii, podobnej kultúre, vzdelávaciemu systému a najmä
pre takmer žiadnu jazykovú bariéru vyhľadávanou krajinou slovenských záujemcov o prácu v zahraničí. Kvôli
dôležitosti podpory vzájomnej mobility pracovnej sily
je potrebné sústavne udržiavať, prehlbovať a skvalitňovať komunikáciu a spoluprácu medzi slovenskými
a českými EURES poradcami. Podarilo sa nám založiť
tradíciu, vďaka ktorej sme sa mohli tento rok stretnúť
už siedmy krát, tentoraz na 3 – dňovom česko-slovenskom seminári siete EURES v dňoch 16.-18.5.2012 v
Českom Krumlove v Českej republike. Seminára sa zúčastnili EURES poradcovia, pracovníci EURES Ústredia
PSVR a EURES manažéri zo Slovenska a Českej republiky.
Tak ako každoročne bol seminár plný zaujímavých a
vzájomne užitočných prezentácii zameraných na plány aktivít oboch sietí na roky 2011/12 a tiež 2012/13,
portáli eures.sk a eures.cz, virtuálne burzy práce v Čechách a na Slovensku, výberové konania pre zamestnávateľov, burzy práce a tiež cezhraničné aktivity.
Pre obe siete EURES sú tieto naše spoločné stretnutia
veľkým prínosom, pretože sa často stretávame s rovnakými situáciami, príp. problémami pri svojej práci,
a preto vzájomná diskusia o rôznych nápadoch pri
ich riešení je pre obe strany obohacujúcou. Navzájom
získavame informácie o aktuálnom stave na trhu práce v oboch krajinách, novinky týkajúce sa pracovnej
mobility a hlavne voľné pracovné miesta pre našich
občanov.
22
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 22
13. 66. 2012 15:54:15
13
Cooperation with European institutions
and partners of the EURES network
Ireland“ held in Dublin for the Slovak citizens who are
unemployed in Ireland or who seek for other job.
The aim of the workshop was to become familiar with the
labour market in both countries and offer them various
options to come across well. The workshop was organized within the Dialogue Project in which EURES Slovakia actively participates.
Participation in the workshop had been confirmed directly at FÁS EURES Ireland – on the basis of promotion
of this event on the site www.slovakinireland.ie and its
Facebook site, as well as by means of leaflets that had
been distributed to the Embassy of the Slovak Republic Embassy in Ireland and all FÁS offices in Dublin.
The workshop consisted of presentations on about the
labour market in Slovakia – current statistical data/indicators of unemployment, social security, how to seek
a job in Slovakia, what not to forget when returning to
Slovakia, as well as information about the commencement of business enterprise in Slovakia and allowances from the Office of Labour, Social Affairs and Family
for sole traders.
Within the presentation on Coordination of social security systems in the EU/EEA according to new rules – Regulation (EU) no. 883/2004 and its Implementing Regulation
no. 987/2009, the main topic was unemployment benefit
in Slovakia and Ireland - entitlement to benefit, where to
apply for it, relevant E-forms, export of unemployment
benefits and retention of residence.
The participants could ask specific questions from
their own experience which were answered in a discussion with Slovak EURES advisers.
Another part of the workshop was the presentation of
the Smart Ability company representative on the Irish
labour market, alternative ways of gaining work experience in Ireland – volunteering, FÁS programmes and
the programme VEC. Besides this, there were also information presented on the commencement of business enterprise in Ireland, state contributions and support programmes which is offered to the unemployed
in Ireland by the Social Welfare Office.
The presentation on how to write a successful CV
proved to be very interesting – what not to forget
when elaborating it, what mistakes to avoid, which
qualities to highlight and how to prepare for a job interview and succeed. The participants could consult
their CVs in both the Slovak and English languages
and remove any possible mistakes.
The Czech-Slovak conference
The Czech Republic is traditionally preferred country
by Slovak jobseekers interested in working abroad.
owing to common history, similar culture, education
system and primarily because of almost no language
barrier. Because of importance of support of mutual
workforce mobility it is necessary to continually maintain, deepen and improve communication and cooperation between Slovak and Czech EURES advisers. We
had managed to establish a tradition thanks to which
we could meet this year for the seventh time, this time
within a 3-day Czech-Slovak seminar of the EURES network during May 16-18, 2012 in Český Krumlov in the
Czech Republic. The seminar was attended by EURES
advisers, EURES employees of the EURES Central Office
of Labour, Social Affairs and Family and EURES managers from the Slovak and Czech Republic.
As during each year the seminar was once again full of interesting and mutually useful presentations focused on
activity plans of both networks for the years 2011/12 as
well as 2012/13, portals eures.sk and eures.cz, virtual job
fairs in the Slovak and Czech Republic, job interviews for
employers, job fairs and also cross-border activities.
Such joint meetings are a great asset for both EURES
networks as we frequently encounter same situations
or problems when performing our work, and therefore
the mutual discussion about various ideas related to
their resolving is enriching for both parties. We mutually acquire information about the current situation on
the labour market in both countries, news related to
job mobility and mainly job vacancies for our citizens.
23
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 23
13. 66. 2012 15:54:31
13
Posilnenie
Posilnenie
spolupráce
spolupráce
s verejnými službami
zamestnanosti
Enhancing
cooperation
with public
employment services
Stretnutie líniových manažérov
Meeting with line managers
V rozpočtovom období 2011/2012 sme zorganizovali
výročné stretnutie s riaditeľmi odborov služieb zamestnanosti /líniovými manažérmi/ zo všetkých 46
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v dňoch 27. –
29. februára 2012
In the budgetary period 2011/2012 we organized an annual meeting with directors of employment services departments /line managers/ from all 46 offices of labour,
social affairs and family during February 27-29, 2012.
V prvej časti stretnutia EURES poradcovia prezentovali aktivity siete EURES a spoluprácu s partnermi.
Boli odprezentované životné a pracovné podmienky
v Rakúsku a Nemecku, činnosť holandskej pracovnej
agentúry Sagius Uitzenders, bilaterálna spolupráca
s Nemeckom, účasť EURES Slovensko na sociálnych
sieťach, informačný veľtrh pre stredoškolákov, a účasť
slovenskej líniovej manažérky na pracovnom stretnutí
líniových manažérov na celoeurópskej úrovni.
Within the first part of the meeting EURES advisers presented the EURES network activities and cooperation
with partners. Living and working conditions in Austria and Germany were presented, as well as the activity of a Dutch employment agency Sagius Uitzenders,
bilateral cooperation with Germany, participation of
the EURES Slovakia in social networks, information fair
for high-school students, and participation of a Slovak
line manager at the Line managers working meeting
at European level.
Druhá časť stretnutia bola komplexne zameraná na
služby zamestnanosti.
The second part of the meeting was complexly focused on employment services.
Toto stretnutie prehlbuje informovanosť a prehlbuje
kooperáciu v medziach služieb zamestnanosti.
This meeting raises awareness and enhances cooperation within the scope of employment services.
24
Eures Vyrocna sprava 2012.indd
2012 indd 24
14. 66. 2012 15:02:00
14
Rozvoj
siete
Rozvoj siete EURES
EURES
EURES network
development
Národné a regionálne stretnutia
National and regional EURES meetings
V rozpočtovom roku 2011/2012 sa uskutočnili tri
stretnutia siete EURES a jedno stretnutie pracovných
skupín siete na národnej úrovni. Stretnutie pracovných skupín siete sa uskutočnilo 11.-13. októbra 2011,
kde sa riešili konkrétne úlohy v súlade s Plánom aktivít
siete 2011/2012. Národné stretnutia EURES poradcov
sa uskutočnili 9.-11. augusta 2011, kde okrem pracovných úloh boli účastníci oboznámení s organizačnými
zmenami v sieti; a 12.-14. decembra 2011, kde okrem
riešenia problémov z každodennej praxe sa prítomní
zaoberali i návrhom Plánu aktivít na nasledovné rozpočtové obdobie 2012/2013. Tretie národné stretnutie
sa konalo 2-4. mája 2012 za účasti EURES poradcov i
asistentov. Okrem prierezu realizovaných aktivít za
dané rozpočtové obdobie boli účastníci oboznámení s
priebehom pripravovaného celonárodného pracovného veľtrhu. Druhý deň stretnutia sa uskutočnilo školenie o sociálnych médiách vedené lektorom z Bruselu v
anglickom jazyku.
In the budgetary year 2011/2012 there were three
meetings of the EURES network and one meeting of
network working groups at national level. The meeting of network working groups was held on October
11-13, 2011 where specific tasks were solved in connection with the network Activity Plan 2010/2011.
National meetings of EURES advisers were held during August 9-11, 2011 where, apart from working
tasks, participants were also acquainted with the network organizational changes; and during December
10-12, 2011 where, apart from solutions of problems
from everyday practical experience, participants also
dealt with the activity plan proposal for the next budgetary period. The third national meeting was held
during May 2-4, 2012 with participation of the EURES
advisers and assistants. Besides the summary of realized activities within the given budgetary period,
participants were also acquainted with development
of the prepared nationwide job fair. On the second
day of the meeting there was a training in social media conducted in the English language by a lecturer
from Brussels.
Regionálne stretnutia EURES sú jednodňové pracovné
stretnutia EURES poradcov a EURES asistentov v rámci
jedného kraja. Cieľom stretnutí je výmena skúseností a informácií medzi jednotlivými členmi siete a tiež
zabezpečenie toku informácií od poradcov k asistentom. V tomto rozpočtovom období sa uskutočnili 2
kolá regionálnych stretnutí. V októbri / novembri 2011
sa stretli členovia siete v Rimavskej Sobote, Košiciach,
Kežmarku, Nových Zámkoch a Trenčíne. Hlavnými témami týchto stretnutí boli Plán aktivít siete EURES Slovensko na rozpočtové obdobie 2011/2012, web stránka www.eures.sk a zamestnávanie občanov tretích
krajín. Vo februári / marci 2012 sa stretnutia uskutočnili
v Banskej Bystrici, Novom Meste nad Váhom, Komárne,
Michalovciach a Spišskej Novej Vsi. Tieto stretnutia boli
zamerané na oboznámenie asistentov s aktuálnymi informáciami k zostávajúcim aktivitám aktuálneho rozpočtového obdobia a tiež s novým Plánom aktivít na
obdobie 2012/2013. Na stretnutiach boli asistentom
postúpené tiež informácie o pripravovaných zmenách
Európskej komisie v rámci siete EURES.
Regional EURES meetings are one-day working meetings of the EURES advisers and assistants within a single region. The aim of these meetings is to exchange
experience and information between individual network members as well as to ensure the information
flow from advisers to assistants. During this budgetary period 2 rounds of regional meetings were held. In
October/November 2011 the network members met
in Rimavská Sobota, Košice. Kežmarok, Nové Zámky
and Trenčín. The main topics of these meetings were
the Activity Plan of the EURES Slovakia network for
the budgetary period 2011/2012, website www.eures.
sk and employment of citizens of third countries. In
February/March 2012 the meetings were held in Banská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Komárno, Michalovce and Spišská Nová Ves. These meetings were
focused on acquainting assistants with up-to-date information related to remaining activities of the current
25
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 25
13. 66. 2012 15:55:13
13
Rozvoj
Rozvoj sietesiete
EURES EURES
Školenie EURES poradcov na európskej
úrovni
pracovných miest zamestnávateľov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa burzy práce.
V rozpočtovom období 2011/2012 sme vyškolili 1
EURES poradcu, ktorý sa zúčastnil základného školenia (Initial Training). Nadstavbovej časti školenia (tzv.
Advanced Training) sa zúčastnili 3 EURES poradcovia
za účelom zvyšovania odborných vedomostí z oblasti
projektového manažmentu, sociálneho zabezpečenia
a daní, a kľúčových zručností pri spolupráci s partnermi
siete EURES. 6 EURES poradcovia v rámci prehlbovania
zručností absolvovali on-line 13 virtuálnych tréningov
z oblastí medzikultúrnych záležitosti, geografickej mobility v Európe, daní a sociálneho zabezpečenia v EÚ,
EÚ zdrojov pre pracovnú mobilitu a praktické nástroje
pre EURES poradcov. Pracovníci siete EURES sa zúčastnili i celoeurópskych stretnutí pracovných skupín.
Aj slovenskí EURES poradcovia prijali pozvanie našich zahraničných partnerov a v rozpočtovom roku
2011/2012 sa zúčastnili niekoľkých medzinárodných
búrz práce, na ktorých reprezentovali našu sieť, poskytovali informácie o živote a práci na Slovensku a informovali o voľných pracovných miestach.
Naši EURES poradcovia sa zúčastnili na týchto medzinárodných burzách práce:
16.-19.9.2011 – Írsko, Carlow – Employment & Advice Fair
12.10.2011 – Poľsko, Katowice – Európska burza práce,
podnikania a vzdelávania
19.-20.10.2011 – Česká republika, Praha –Profesia Days
22.-25.11.2011 – Slovinsko, Ljubljana – Medzinárodný
veľtrh práce
Účasť na medzinárodných burzách práce v Európe
29.2.-3.3.2012 – Írsko, Blanchardstown Centre – Employment & Advice Fair
Medzinárodné burzy práce sú pravidelnou aktivitou,
ktorou sa jednotlivé národné siete EURES snažia poskytnúť svojim klientom hľadajúcim prácu priamy kontakt so zamestnávateľmi a aktuálne informácie o európskom trhu práce. Tieto medzinárodné burzy práce
sú organizované buď priamo národnou sieťou EURES
alebo sa ich EURES zúčastňuje ako partner.
14.-16.3.2012 - Česká republika, Praha – Medzinárodná
burza práce JOBS EXPO 2012
Je dobrou praxou siete EURES pozývať ako účastníkov
medzinárodných búrz práce aj zástupcov siete EURES
z iných krajín. EURES poradcovia zo zahraničia prinášajú návštevníkom aktuálne informácie o živote a práci
v svojej krajine, prípadne aj aktuálne ponuky voľných
19.4.2012 – Poľsko, Krosno – Veľtrh práce a Slovenský
informačný deň
27.3.2012 – Česká republika, České Budějovice – Veľtrh
pracovných príležitostí European Jobdays 2012
18.4.2012 – Poľsko, Cieszyn – V. Cezhraničný veľtrh práce, podnikania a vzdelávania
9.-10.5.2012 – Švédsko, Östersund – Európske dni práce
Okrem poskytovania individuálneho poradenstva v
stánku, naši EURES poradcovia mali aj prezentácie o životných a pracovných podmienkach na Slovensku pre
verejnosť. Taktiež mali možnosť osobne sa kontaktovať
s EURES poradcami, zamestnávateľmi a rôznymi inštitúciami z iných krajín, a tak nadväzovať ďalšie kontakty
potrebné pre naše budúce aktivity.
Slovenskí EURES poradcovia svojimi znalosťami zodpovedne reprezentujú našu sieť, verejné služby zamestnanosti a Slovensko ako také a svojou účasťou
ukazujú, že Slovensko je aktívnym členom siete EURES.
26
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 26
13. 66. 2012 15:55:35
13
The EURES network development
budgetary period as well as with the new Activity Plan
for the period 2012/2013. At the meetings assistants
also received information about prepared changes of
the European Commission within the EURES network.
Training of EURES advisers at European
level
Within the budgetary period 2011/2012 we trained 1
EURES adviser who attended the Initial Training. The
follow-up part of the training (so-called Advanced
Training) was attended by 3 EURES advisers with the
aim to enrich professional knowledge from areas of
project management, social security and taxes, and
key skills in cooperation with partners of the EURES
network. 6 EURES advisers, in relation to improving
their skills, attended on-line 13 virtual trainings from
the are of intercultural issues, geographic mobility in
Europe, social security and taxes within EU, EU sources
for the job mobility and practical tools for the EURES
advisers. The EURES network employees also attended
Europe-wide meetings of working groups.
job fairs:
16.-19.9.2011 – Ireland, Carlow – Employment & Advice Fair
12.10.2011 – Poland, Katowice – European Job Fair, Enterpise and Education
19.-20.10.2011 – Czech Republic, Prague – Profesia Days
22.-25.11.2011 – Slovenia, Ljubljana – International
Job Fair
29.2.-3.3.2012 – Ireland, Blanchardstown Centre – Employment & Advice Fair
14.-16.3.2012 - Czech Republic, Prague – International
job fair JOBS EXPO 2012
27.3.2012 – International job fair, České Budějovice –
Job fair European Job Days 2012
18.4.2012 – Poland, Cieszyn – V., Cross Boarder Job Fair,
Enterpise and Education
19.4.2012 – Poland , Krosno – Job Fair and Slovak Information Day
9.-10.5.2012 – Sweden, Östersund – European Job Days
Participation at international job fairs in
Europe
International job fairs are the annual activity, wher individual national EURES networks try to provide jobseekers in direct contact with employers and update
on the European labour market. These international
job fairs are organized either directly by EURES national network or EURES is involved as a partner.
It is good practice of the EURES network to invite as
participants to international job fairs advisers from
abroad who bring to participants actual information
on living and working in the home country or also the
current vacancies from employers who do not have
the opportunity to participate in job fairs.
The Slovak EURES advisers accepted the invitation of
our foreign partners in the budgetary year 2011/2012
and participated in several international job fairs,
where they represented our network providing information on living and working in Slovakia and informed
about job vacancies.
Our EURES advisers participated at these international
In addition to providing individual advisory in the
stand, our EURES advisers had presentations for the
public on living and working conditions in Slovakia.
They also had the opportunity to personally contact
the EURES advisers, employers and various institutions
from other countries, and thus establish further contacts necessary for our future activities.
Slovak EURES advisers with their knowledge responsibly represent our network, public employment services and Slovakia as well as their participations appoint that Slovakia is an active member of the EURES
network.
27
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 27
13. 66. 2012 15:55:54
13
Náborové
projekty
Náborové projekty
a výberové pohovory
V dôsledku narastajúcej miery nezamestnanosti
na domácom trhu práce sa v rozpočtovom období
2011/2012 posilnilo zameranie siete EURES na nábory, ktoré sme realizovali jednak v rámci náborových projektov s dlhoročnými partnermi, jednak
prostredníctvom výberových pohovorov organizovaných priebežne, v závislosti od potrieb zahraničných zamestnávateľov.
Náborové projekty
Nábor personálu do ťažkého priemyslu v Holandsku
V spolupráci s holandskou spoločnosťou Sagius Uitzenders B.V. sme v priebehu celého roka 2011 organizovali nábor zváračov, brusičov, odlievačov, tavičov,
údržbárov, elektrikárov a operátorov CNC strojov. Celkovo sa v rámci projektu uskutočnilo deväť výberových pohovorov, ktorých sa zúčastnilo 508 kandidátov.
Prácu v Holandsku tak prostredníctvom siete EURES
získalo 160 klientov, ktorí tak zvýšili podiel Slovákov
pracujúcich pre spoločnosť Sagius Uitzenders B.V. na
90 %.
Stážové pobyty na Baleárskych ostrovoch
V rámci tohto projektu boli na základe dohôd medzi
sieťou hotelov na Baleárskych ostrovoch a slovenskými hotelovými školami, umiestnení 27 slovenskí stredoškoláci na výkon študentskej praxe počas letnej
sezóny v Španielsku, konkrétne na pozíciách čašník,
kuchár a chyžná.
odboroch. Na zabezpečenie efektívneho náboru boli
na Slovensku, aj v Nemecku vytvorené štyri tímy zodpovedné za jednotlivé sektory, ktoré realizujú predvýber kandidátov. Po selekcii vhodných kandidátov na
Slovensku, absolvujú kandidáti telefonické interview
s EURES poradcami z Nemecka, ktorí následne párujú ich životopisy s vhodnými pracovnými miestami. V
máji 2012 sa v rámci Veľtrhu práce Job Expo 2012 konali aj prvé osobné výberové pohovory na pozície do
hotelierstva a gastronómie, pričom projekt bude pokračovať aj v ďalšom rozpočtovom období 2012/2013.
Stážové pobyty pre študentov a absolventov
poľnohospodárskych škôl
Začiatkom roka 2011 sme nadviazali spoluprácu s dánskym náborovým centrom Work in Denmark West v
Århuse s možnosťou stážových pobytov pre študentov
a absolventov poľnohospodárskych škôl a univerzít, s
cieľom poskytnúť im možnosť zoznámiť sa s technológiou používanou na dánskych živočíšnych farmách a
získať tak nové pracovné zručnosti a skúsenosti v novom pracovnom prostredí. Po prieskume záujmu škôl
a univerzít o účasť na projekte bola v novembri 2011
podpísaná bilaterálna dohoda medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Workindenmark
Århus, na základe ktorej boli v roku 2012 umiestnení v
Dánsku prví stážisti. Projekt bude pokračovať aj v rozpočtovom roku 2012/2013.
Výberové pohovory
Bilaterálny projekt siete EURES Slovensko
a EURES Nemecko
Popri dlhotrvajúcich náborových projektoch zorganizovala sieť EURES Slovensko v rozpočtovom roku
2011/2012 aj 34 výberových pohovoroch, prostredníctvom ktorých si našlo prácu viac ako 200 klientov.
Sieť EURES Slovensko a EURES Nemecko uzatvorili bilaterálny projekt, v rámci ktorého je prostredníctvom
stránky www.eures.sk prístupných množstvo voľných
pracovných miest v Nemecku, ktoré sú registrované
prostredníctvom Bundesagentur für Arbeit, a to predovšetkým v sektore hotelierstva a reštauračných služieb,
v zdravotníctve, poľnohospodárstve a v technických
Medzi najpočetnejšie výberové konania patrili pohovory na pozície stolárov pre spoločnosť XXX Lutz z
Rakúska, s ktorou sme začali spolupracovať už v roku
2010. Pohovor pozostáva z praktickej skúšky a overenia znalostí nemeckého jazyka a doposiaľ ho úspešne
absolvovalo 32 kandidátov. V rámci výberových pohovorov pre nemecký McDonald´s sa nám podarilo
28
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 28
13. 66. 2012 15:56:18
13
Recruitment projects and job interviews
Because of an increase in the unemployment rate
within the domestic labour market, in the budgetary period 2011/2012 the EURES network enhanced
its focus on recruitments which we realized within
the recruitment projects with long-term partners,
as well as by means of job interviews organized
continuously depending on the needs of foreign
employers.
ced within the students` practice period during the
summer season in Spain, more specifically as waiters,
cooks and chambermaids.
Bilateral project of networks EURES Slovakia
and EURES Germany
Networks EURES Slovakia and EURES Germany concluded the bilateral project within which, by means of the
website www.eures.sk, there are a lot of job vacancies
Recruitment projects
Staff recruitment into heavy industry in the
Netherlands
In cooperation with a Dutch company Sagius Uitzenders B.V., during the whole year 2011, we organized
the recruitment of welders, grinders, casters, smelters,
maintenance workers, electricians and operators of
CNC machines. There were altogether nine job interviews organized within the project that were attended
available in Germany, which are registered through
Bundesagentur für Arbeit, especially within the sector of catering services, health service, agriculture and
technical professions. To ensure the effective recruitment 4 teams were created, both in Slovakia and Ger-
by 508 jobseekers. By means of the EURES network,
160 clients got a job in the Netherlands, which raised
the number of Slovak citizens working for the company Sagius Uitzenders B.V. to 90 %.
Internships in the Balearic Islands
Within this project, on the basis of agreements between hotel chains in the Balearic Islands and Slovak hotel schools, 27 Slovak high-school students were pla29
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 29
13. 66. 2012 15:56:36
13
Náborové
projekty
Náborové projekty
a výberové pohovory
2012 zorganizovali výberové pohovory na zber a balenie kvetov pre holandského zamestnávateľa Florius BV
(16 umiestnených klientov), ako aj výber pracovníkov
na sezónny zber jahôd a hrachu do Dánska, ktorého sa
Praktická skúška počas výberového pohovoru na
pozície stolárov pre spoločnosť XXX Lutz (Rakúsko)
Practical exam during a job interview for joiners
for the company XXX Lutz (Austria)
Návšteva v sídle spoločnosti Sagius Uitzenders B.V.
v rámci náborového projektu v oblasti ťažkého
priemyslu (Holandsko)
Visit to the seat of the company Sagius Uitzenders B.V.
within the recruitment project in the area of heavy
industry (the Netherlands)
zúčastnilo 85 kandidátov, pričom 40 z nich zamestnávatelia ponúkli pracovné zmluvy na letnú sezónu.
Výberový pohovor pre holandského
zamestnávateľa Florius BV
Job interview for a Dutch employer Florius BV
umiestniť 28 uchádzačov na rôznych pozíciách v oblasti systémovej gastronómie. V sektore hotelových a
reštauračných služieb sme usporiadali výberové konania aj pre zamestnávateľov z Rakúska, Švajčiarska,
Talianska a Francúzska, a to aj prostredníctvom video
pohovorov.
V nadväznosti na otvorenie rakúskeho trhu práce pre
občanov Slovenskej republiky sme v roku 2011 usporiadali niekoľko výberových konaní pre rakúskych zamestnávateľov, ktorí mapovali možnosti personálneho
obsadenia voľných miest z radov Slovákov. Medzi inými to boli výberové konania organizované v Bratislave pre spoločnosť ISS Facility Services, kde sa v oblasti
upratovacích služieb umiestnili predovšetkým pravidelne dochádzajúci cehraniční pracovníci, ďalšími boli
dvojkolové výberové pohovory pre viedeňskú pekáreň, pre strojárenskú firmu Alpina, ako aj pre spoločnosti pôsobiace v sektore gastronómie, zdravotníctva
a záhradníctva.
Vzhľadom na vysoký záujem mladých ľudí o sezónne
práce v poľnohospodárstve sme vo februáci a v marci
30
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 30
13. 66. 2012 15:57:03
13
Recruitment projects and job interviews
many, responsible for individual sectors that realize
the pre-selection of candidates. After the selection of
suitable candidates in Slovakia they go through a telephone interview with the EURES advisers from Germany who subsequently match the CVs with suitable job
vacancies. In May 2012, within the Job Fair Job Expo
2012, first personal job interviews were conducted in
relation to a hotel industry and gastronomy, and the
project will also continue within the next budgetary
period 2012/2013.
Internships for students and graduates from
schools of agriculture
At the beginning of 2011 we established cooperation
with a Danish recruitment centre Work in Denmark
West in Aarhus with the possibility of internships for
students and graduates from schools and universities
of agriculture with the aim to provide them with the
opportunity to get acquainted with technology utilized on Danish animal farms and thus get new practical skills and experience in the new working environment. After a survey of general interest of schools and
universities in participation in the project the bilateral
agreement was signed in November 2011 between
the Slovak University of Agriculture in Nitra and Workindenmark Aarhus, on the basis of which first internship participants were placed in Denmark in 2012. The
project will also continue within the next budgetary
period 2012/2013.
the interviews for the German McDonald´s we managed to place 28 jobseekers in various job positions in
the field of system gastronomy. In the sector of hotel
and restaurant services we also prepared interviews
for employers from Austria, Switzerland, Italy and France, even by means of video job interviews.
Due to intense interest of young people in seasonal
jobs in agriculture, in February and March 2012 we
organized job interviews for the gathering and packing of flowers for a Dutch employer Florius BV (16
clients placed), as well as the selection of employees
for the seasonal gathering of strawberries and peas in
Denmark which was attended by 85 candidates (job
seekers), while 40 of them were offered employment
contracts for the summer season.
Following the opening of the Austrian labour market
for Slovak citizens in 2011 we organized a number of
job interviews for Austrian employers who surveyed
possibilities of personnel occupation of job vacancies
by Slovak citizens. Among others, there were job interviews organized in Bratislava for the company ISS Facility Service where, within the area of cleaning services,
we placed mainly regularly commuting cross-border
employees, along with two-round job interviews for
the Viennese bakery, automobile manufacturing company Alpina, as well as companies active within the
sector of gastronomy, health service and gardening.
Job interviews
Along with long-term recruitment projects, the EURES
Slovakia network also organized 34 job interviews
in the budgetary year 2011/2012 by means of which
more than 200 clients found a job.
To most numerous job interviews belonged interviews
related to joiners for the company XXX Lutz from Austria with which we had started to cooperate in 2010.
The interview usually includes a practical exam and
verification of the German language skills and so far it
has been taken by 32 candidates (jobseekers). Within
31
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 31
13. 66. 2012 15:57:23
13
Cezhraničné
partnerstvá
Cezhraničná spolupráca
v rámci siete EURES Slovensko
Rakúsko-česko-slovenská spolupráca:
Informačné fórum pre stredoškolákov
Slovensko - poľská spolupráca:
Zamagurie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad
Váhom v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a
rodiny Trenčín a s účasťou a pomocou komunikačnej
agentúry Mostra uskutočnil dňa 24.10.2011 v Dome
armády Trenčín v súlade s Plánom aktivít siete EURES
na obdobie rokov 2011/2012 II. ročník podujatia v
rámci spolupráce Slovenskej a Českej republiky pod
názvom „ Informačné fórum pre stredoškolákov“. Na
podujatie boli pozvaní zamestnávatelia zo SR (okres
Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Trenčín a Ilava) a ČR
(Uherské Hradište a Hodonín), zástupcovia vysokých
škôl z ČR a SR
Prihraničná iniciatíva „EURES Zamagurie“ je realizovaná pod záštitou siete EURES. Jej cieľom je zabezpečiť
cezhraničnú mobilitu v piatich okresov Prešovského
samosprávneho kraja. Medzi najaktívnejšie prihraničné okresy patria: Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa,
Bardejov. Na poľskej strane tvoria cezhraničnú iniciatívu okresy Nowy Sacz, Nowy Targ, Gorlice. Cezhraničná spolupráca ZAMAGURIE má vďaka sieti EURES
k dnešnému dňu už osem ročnú tradíciu. O realizáciu
cezhraničných aktivít sa najviac zaslúžili v rámci siete
EURES Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku, v Starej Ľubovni a v Poprade. Cezhraničná spolupráca bola v tomto rozpočtovom období súhrnom
Cieľom podujatia bolo informovať mladých ľudí z
okresu Nové Mesto nad Váhom a Myjava, ktorí končia strednú školu ako aj uchádzačov o zamestnanie
do 25 rokov, ktorí sa rozhodujú pre svoje budúce povolanie, o možnostiach umiestnenia na trhu práce,
o možných profesiách, ktoré môžu byť v budúcnosti
perspektívne pre zamestnávateľov z prihraničných
regiónov Slovenskej a Českej republiky. Ďalej im boli
poskytnuté informácie o možnostiach štúdia na vysokých školách a o možnostiach podnikania v prihraničných regiónoch Slovenskej a Českej republiky.
Návštevníkom boli poskytnuté publikácie – Ako študovať, zamestnať sa a podnikať v Slovenskej a Českej republike, Katalóg perspektívnych povolaní a iné
materiály.
Súčasťou podujatia boli prezentácie na rôzne témy –
absolventská prax, príspevok na podnikanie, motivácia a asistencia pri začatí vlastného podnikania, skúsenosti s prácou v zahraničí cez sieť EURES...
Podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom ako zo
strany zamestnávateľov a zástupcov vysokých škôl,
tak aj zo strany študentov stredných škôl a uchádzačov o zamestnanie, ktorí si odniesli cenné informácie, ktoré im v budúcnosti pomôžu zaradiť sa na trh
práce.
32
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 32
13. 66. 2012 15:57:51
13
Cross-border cooperation
within the EURES Slovakia network
Austrian-Czech-Slovak cooperation:
Information forum for secondary school students
The Office of Labour, Social Affairs and Family in Nové
Mesto nad Váhom, in cooperation with the Office of
Labour, Social Affairs and Family in Trenčín and participation and help of the communication agency
Mostra, in accordance with the EURES network Activity Plan for years 2011/2012, organized the II. year of
the event within cooperation between the Slovak and
Czech Republic with the name „Information forum for
high-school students“ in the Army House in Trenčín on
October 24, 2011. Among those invited were employers from the Slovak Republic (districts of Nové Mesto
nad Váhom, Myjava, Trenčín and Ilava) and the Czech
Republic (Uherské Hradište and Hodonín), as well as
representatives of universities from both the Slovak
and Czech Republic.
The aim of the event was to inform young people from
the districts of Nové Mesto nad Váhom and Myjava who
finish their high-school studies, as well as jobseekers
under the age of 25 who are in the decision-making
process in relation to their future employment, about
their possible placement within the labour market, potential professions which might be prospective in the
future for employers from the border regions of the
Slovak and Czech Republics. They were also provided
information about study opportunities at universities
and business opportunities in the border regions of the
Slovak and Czech Republic. Visitors were provided information such as – How to study, get employed and conduct business in the Slovak and Czech Republics, the
Catalogue of potential professions, and other materials.
The part of the event was also constituted by presentations on a variety of topics – students` practice period,
entrepreneurship contribution, motivation and assistance within the commencement of one`s own entrepreneurship, experience with work abroad through
the EURES network...
The event received a positive feedback by employers
and representatives of universities, as well as by highschool students and jobseekers who acquired valuable
information, which will help them to place themselves
within the labour market in the future.
Slovak- Polish cooperation
of Zamagurie
The border-area initiative „EURES Zamagurie“ is realized under the auspices of the EURES network. Its objective is to ensure the cross-border mobility within
five districts of the self-governing region of Prešov. To
the most active border-area districts belong: Poprad,
Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov. On the Polish side
the cross-border initiative is realized within the districts
of Nowy Sacz, Nowy Targ, Gorlice. Owing to the EURES
33
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 33
13. 66. 2012 15:58:08
13
Cezhraničné
partnerstvá
Cezhraničná spolupráca
v rámci siete EURES Slovensko
inovatívnych aktivít zameraných na zamestnávateľov
a študentov z prihraničných miest a obcí s cieľom zmobilizovať ich pre pracovnú mobilitu na cezhraničnom
trhu práce ZAMAGURIE. V rámci siete EURES sme v rozpočtovom období 2011/2012 realizovali rôzne aktivity,
ako sú: „Stretnutie pracovnej skupiny EURES“, ktoré sa
konalo v Poprade dňa: 8.12.2011. Aktivita bola zameraná na koncepčné nasmerovanie cezhraničných aktivít
pre blízku budúcnosť. Na uvedenom stretnutí sa schválila komplexná aktivita vytvorenia databázy katalógu
zamestnávateľov ochotných zamestnávať občanov
Slovenska v Poľsku a opačne. Aktivita bude realizovaná formou dotazníkového prieskumu s následným
spracovaním katalógu zamestnávateľov v brožovanej
forme v slovenskom a poľskom jazyku. Dňa 26.01.2012
bola organizovaná aj tradičná aktivita: „Cezhraničného
stretnutia zástupcov siete EURES a predstaviteľov úradov práce“ zo slovenskej ako i z poľskej strany. Aktivita
sa realizovala pod záštitou Úradu práce sociálnych vecí
a rodiny v Kežmarku. Cieľom stretnutia bolo aktualizovať informácie o prihraničnom trhu práce a nasmerovať ďalší rozvoj cezhraničných aktivít. V rozpočtovom
roku 2011/2012 sme kládli dôraz najmä na zvyšovanie
cezhraničnej mobility prostredníctvom cieľovej skupiny mladých, preto sme do plánu činnosti opätovne zaradili aj aktivitu pre uvedenú cieľovú skupinu. Cieľom
tejto iniciatívy bolo sprístupniť mladým ľuďom dostatok informácií v súvislosti s mobilitou pracovnej sily a
zorientovať ich na trhu práce v rámci krajín EÚ, EHP.
Aktivita EURES MLADÝM sa uskutočnila už po druhýkrát pod organizačnou záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni, dňa 11. mája 2012.
Aktivita sa zamerala najmä na absolventov a študentov končiacich ročníkov stredných škôl v okrese Stará
Ľubovňa. Konala sa v priestoroch Klubu práce Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni za prítomnosti zástupcov verejných služieb zamestnanosti
zo Slovenska a Poľska. Stretnutie otvorila riaditeľka
úradu JUDr. Anna Aftanasová, ktorá vyjadrila potešenie z hojnej účasti a záujmu mladých ľudí na cezhraničnej aktivite. Aktivita sa niesla v duchu prezentácií,
v ktorých bola predstavená sieť EURES, životné a pracovné podmienky v niekoľkých členských štátoch EÚ.
Účastníci našli odpovede na mnohé otázky v súvislosti
s ich možným štúdiom, podnikaním a zamestnaním sa
v zahraničí. Mladým sa poskytli informácie ako nenapĺňať rady nezamestnaných a prečo voliť alternatívu
cestovania za prácou aj za hranice. Informácie uvítali a
ocenili nielen študenti, ale aj ich výchovní poradcovia
so stredných odborných škôl v okrese Stará Ľubovňa.
Cezhraničná iniciatíva ZAMAGURIE v tomto roku pokročila o krok vpred smerom k rôznorodým cieľovým
skupinám a postupne sa snažila inovatívnym spôsobom naplniť požiadavku EK v smere efektívnejšieho
párovania dopytu a ponuky pracovných miest s pracovnými silami. Naďalej je snaha budovať informačnú
základňu, ktorá je základným predpokladom zvýšenia
mobility našich klientov v regióne ZAMAGURIE.
34
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 34
13. 66. 2012 15:58:30
13
Cross-border cooperation
within the EURES Slovakia network
network the cross-border cooperation ZAMAGURIE
has an 8-year tradition. Realization of the cross-border
activities was mostly achieved by the EURES network
through offices of labour, social affairs and family in
Kežmarok, Stará Ľubovňa and Poprad. Within the current budge-tary period the cross-border cooperation
was a summary of innovative activities aimed at employers and students from the border-area towns and
villages with the objective to mobilize their job mobility within the cross-border labour market ZAMAGURIE.
Within the EURES network we realized various activities during the budgetary period 2011/2012, such as:
„EURES working group meeting“ which was held in Poprad on December 8, 2011. The activity was aimed at
the conceptual directing of the cross-border activities
for the near future. The complex activity of creating
the catalogue database of employers willing to employ the Slovak and Polish citizens, and vice versa, was
approved within the mentioned meeting. The activity
will be realized in the form of a questionnaire survey
with the subsequent catalogue of employers given
the brochure form in the Slovak and Polish language.
The traditional activity „Cross-border meetings of the
EURES network representatives and representatives
of the offices of labour“, by both the Slovak and Polish
parties, was also organized on January 26, 2012. The
activity was realized under the auspices of the Office
of Labour, Social Affairs and Family in Kežmarok. The
meeting objective was to update information about
the cross-border labour market and direct further development of the cross-border activities. Within the
budgetary period 2011/2012 we put emphasis primarily on enhancing the cross-border job mobility by
means of the target group of young people, and for
this reason we once again incorporated the activity
for the above-mentioned target group into the activity plan. The initiative objective was to provide young
people with the access to a sufficient amount of information related to the workforce mobility and to orient
them within the labour market in the countries of EU/
EEA. The activity „EURES to young people“ was organized for the second time under the organizational
auspices of the Office of Labour, Social Affairs and
Family in Stará Ľubovňa on May 11, 2012. The activity
focused mainly on final-year high-school students and
graduates in the district of Stará Ľubovňa. It was held
within the premises of the Job club of the Office of Labour, Social Affairs and Family in Stará Ľubovňa, with
the participation of the public employment services
representatives from both Slovakia and Poland. The
meeting was opened by the Office director JUDr. Anna
Aftanasova who showed delight about the extensive
participation and intense interest of young people in
the cross-border activity. The activity was characterized by presentations which introduced the EURES
network, working and living conditions in some of the
EU member countries. The participants could find answers to numerous questions in connection with their
possible study, business enterprise and employment
abroad. Young people were also provided information
on how not to join the ranks of the unemployed and
why to choose the alternative of finding a job across
the border. The presented information was appreciated not only by students, but also by their educational
consultants from secondary technical schools in the
district of Stará Ľubovňa.
The border-area initiative ZAMAGURIE has advanced
this year towards various target groups and has endeavoured gradually in an innovative manner to meet
the EC requirement in relation to the matching of surplus and shortage of job vacancies with the workforce.
There is an ongoing effort to build the information
base. which is a basic criterion for raising the mobility
of our clients in the region of ZAMAGURIE.
35
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 35
13. 66. 2012 15:58:46
13
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Výročná správa je spolufinancovaná z prostriedkov Európskej komisie 2011/2012
Central Office of Labour, Social Affairs and Family
Annual report is financed from the founds of the European Commision 2011/2012
Eures Vyrocna sprava 2012
2012.indd
indd 36
13. 66. 2012 15:59:19
13
Download

Rozvoj siete EURES