MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY
SO SÍDLOM V TRNAVE
Obsah
1. Trnava
2. STU
3. MTF STU
4. Profil MTF
5. Poslanie MTF
6. Organizačná štruktúra MTF
 vedenie fakulty – akademickí funkcionári
 vedenie fakulty – riaditelia ústavov
 vedenie fakulty – vedúci odborov
8. Vzdelávanie na MTF STU
 akreditované študijné programy
 počty absolventov MTF
 pedagogická konferencia
 akademický informačný systém
 podujatia fakulty pre študentov a záujemcov o štúdium
na fakulte
 vybavenie učební na výučbu
 študentský domov
9. Veda a výskum na MTF STU
 oblasti výskumu
 výskumné aktivity
 právo habilitácií a inaugurácií
 laboratóriá ústavov
 členstvo v medzinárodných organizáciách
 členstvo v domácich organizáciách
 zahraničné projekty
 domáce projekty
 zahraničné vzťahy v rámci programu Socrates
Erasmus
7. Rozvoj MTF STU
 vízia rozvoja fakulty
 campus Bottova
 campus Bottova – investičná činnosť
 rekonštrukcia na pavilóne T
 dlhodobý zámer rozvoja
 Centrum excelentnosti 5- osového obrábania
 Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu
progresívnych diagnostických metód v procesoch
spracovania kovových a nekovových materiálov
10. Vnútorné vzťahy na MTF STU
 sociálna politika
 čerpanie sociálneho fondu
 anketový systém zisťovania spokojnosti
 public relations
 edičná a vydavateľská činnosť
 Alumni
11. Partneri MTF STU
 domáci
 zahraniční
12. Ocenenia MTF STU
13. Osobnosti MTF STU
Trnava – významné univerzitné mesto SR, ktoré dostalo výsadu slobodného kráľovského mesta udelenú v r. 1238
uhorským kráľom Belov IV. (www.trnava.sk)
www.mtf.stuba.sk
STU - vznikla v r. 1937 ako Vysoká škola technická Dr. M. R. Štefánika v Košiciach. Do Bratislavy sa presťahovala v roku
1939 pod názvom Slovenská vysoká škola technická, od r. 1991 pod názvom Slovenská technická univerzita
v Bratislave. (www.stuba.sk)
www.mtf.stuba.sk
www.mtf.stuba.sk
MTF vznikla ako súčasť STU nariadením vlády SR s účinnosťou od 1. 1. 1986 s pôvodným názvom
Strojárskotechnologická fakulta SVŠT. (www.mtf.stuba.sk)
www.mtf.stuba.sk
• fakulta je zameraná na výchovu absolventa univerzitného typu pre širokú oblasť priemyselnej, hlavne
strojárskej výroby,
• zvýšený dôraz sa kladie na adaptabilnosť a operatívnosť absolventov, aby sa zvýšilo ich individuálne
a spoločenské uplatnenie v prostredí trhovej ekonomiky,
• fakulta je skladbou študijných programov jedinou svojho druhu na Slovensku,
• v procese komplexnej akreditácie vysokých škôl SR je fakulta akreditovaná ako univerzitná fakulta
vysokoškolskej inštitúcie univerzitného typu.
www.mtf.stuba.sk
V rámci stanovených kompetencií v akreditovaných oblastiach výučby, vedy a výskumu, s prioritou na materiálové
vedy a výrobné technológie, fakulta:
• ponúka a realizuje univerzitný systém vzdelávania vo všetkých troch stupňoch štúdia,
• šíri, prehlbuje a rozvíja poznanie nástrojmi vedy a výskumu,
• zabezpečuje prenos výsledkov vedy a výskumu do procesu vzdelávania a podnikateľskej praxe,
• chráni výsledky svojho výskumu,
• začleňuje sa do univerzitného systému celoživotného vzdelávania,
• podieľa sa na dlhodobo udržateľnom rozvoji spoločnosti všetkými svojimi aktivitami, ale hlavne rozvíjaním
harmonickej osobnosti študenta v kontexte ideálov humanizmu a demokracie.
www.mtf.stuba.sk
www.mtf.stuba.sk
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan
prof. Ing. Miloš
Čambál, CSc. prodekan pre vedu
a výskum
doc. Ing. Roman
Čička, PhD. -
prodekan pre
vzdelávanie
www.mtf.stuba.sk
prof. Ing. Milan
Marônek, PhD. prodekan pre vnút.
a zahr. vzťahy
doc. Ing. Peter
Pokorný, PhD. poverený prodekan
pre rozvoj
Ústav materiálov
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Ústav výskumu progresívnych
technológií
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver
Moravčík
Ústav priemyselného
inžinierstva a manažmentu
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
Ústav výrobných technológií
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Ústav bezpečnosti,
environmentu a kvality
Prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Ústav aplikovanej informatiky,
automatizácie a mechatroniky
Doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
www.mtf.stuba.sk
Odbor hospodárskych a administratívnych činností
Ing. Branislav Pastucha, PhD.
Odbor poznatkového manažmentu
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
Odbor komunikačných informačných systémov
Ing. Jaroslav Otčenáš
www.mtf.stuba.sk
Doktorandské
Inžinierske
Bakalárske
www.mtf.stuba.sk
Bakalárske
- aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
- materiálové inžinierstvo
- výrobné zariadenia a systémy
- počítačová podpora výrobných technológií
- výrobné technológie
- priemyselné manažérstvo
- personálna práca v priemyselnom podniku
- kvalita produkcie
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
www.mtf.stuba.sk
Inžinierske
- aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
- materiálové inžinierstvo
- spracovanie a aplikácia nekovov
- výrobné zariadenia a systémy
- obrábanie a montáž
- počítačová podpora návrhu a výroby
- tvárnenie
- zváranie
- priemyselné a umelecké zlievarenstvo
- priemyselné manažérstvo
- integrovaná bezpečnosť
- inžinierstvo kvality produkcie
www.mtf.stuba.sk
Doktorandské
- automatizácia a informatizácia procesov
- materiálové inžinierstvo
- spracovanie a aplikácia nekovov
- výrobné zariadenia a systémy
- priemyselné manažérstvo
- integrovaná bezpečnosť
- strojárske technológie a materiály
- inžinierstvo kvality produkcie
www.mtf.stuba.sk
900
800
700
600
817
636
500
400
466
466
300
200
100
0
akademický rok
www.mtf.stuba.sk
1400
1200
1343
1000
800
834
666
600
400
200
0
akademický rok
www.mtf.stuba.sk
90
80
88
70
60
50
40
32
33
30
20
10
0
akademický rok
www.mtf.stuba.sk
Fakulta pravidelne organizuje pedagogickú konferenciu k otázkam vzdelávania na MTF.
www.mtf.stuba.sk
Akademický informačný systém Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spája akademickú obec, zamestnancov
univerzity aj širokú verejnosť množstvom informácií.
www.mtf.stuba.sk
www.mtf.stuba.sk
Auly, posluchárne a učebne na MTF STU boli modernizované.
www.mtf.stuba.sk
Ako jedna z mála univerzít na Slovensku disponuje fakulta dvoma študentskými domovmi
priamo v areáli školy na Bottovej ulici.
www.mtf.stuba.sk
Oblasť výskumu
Strojárstvo
Metalurgické a montánne vedy
Informatické vedy, automatizácia a
telekomunikácie
Inžinierstvo a technológie
V procese komplexnej akreditácie činností Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bola MTF
STU so sídlom v Trnave v roku 2009 hodnotená v týchto oblastiach výskumu, zodpovedajúcich
realizovaným študijným programom na fakulte.
www.mtf.stuba.sk
Projekty VEGA (Vedecká grantová agentúra)
Projekty KEGA (Kultúrna a edukačná agentúra)
APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja)
6. rámcový program
7. rámcový program
projekty MŠVVaŠ SR
iné zahraničné
Riešené projekty prostredníctvom jednotlivých agentúr a grantových schém.
www.mtf.stuba.sk
MTF STU má právo habilitácií (vymenovanie za docenta) a inaugurácií (vymenovanie za profesora)
v študijných odboroch:
5.2.7.
strojárske technológie a materiály
5.2.14.
automatizácia
5.2.26.
materiály
5.2.50.
výrobná technika
5.2.52.
priemyselné inžinierstvo
8.3.5.
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
5.2.57.
kvalita produkcie
www.mtf.stuba.sk
•
•
•
•
•
•
•
Laboratórium štruktúrnych analýz
Laboratórium mechanických skúšok a tepelného spracovania
Spoločné termofyzikálne laboratórium UMAT, UVSM a UBEI
Laboratórium optických meraní
Laboratórium spracovania a analýz nekovových materiálov
UMAT
Laboratórium vákuovej metalurgie a izostatického lisovania (spoločné s ÚMMS SAV)
Spoločné laboratórium spájkovania UMAT a UVTE
www.mtf.stuba.sk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tribologické laboratórium
Laboratórium oblúkových metód zvárania
Laboratórium technológie zvárania
Laboratórium elektrolyticko-plazm. technológií
Laboratórium formovacích zmesí
Zlievareň a formovňa
Laboratórium práškovej metalurgie
Laboratórium technológie tvárnenia
Laboratórium strojárskej metrológie
Laboratórium počítačovej podpory I, II
•
•
•
•
Laboratórium RE-CAD-CAM-CAQ
Laboratórium montáže
Laboratórium technológie obrábania
Laboratórium programovania CNC strojov
UVTE
www.mtf.stuba.sk
•
•
•
•
Laboratórium technických prostriedkov automatického riadenia
Laboratórium programovateľných logických automatov a priemyselných regulátorov
Laboratórium informačných technológií
Laboratórium vývoja informačných a riadiacich systémov
UIAM
www.mtf.stuba.sk
Chemické laboratórium
Fyzikálnochemické laboratórium
Laboratórium spaľovacích procesov
Laboratórium bezpečnostného inžinierstva
Laboratórium rizikovej analýzy – RISK LAB
Biologické laboratórium
Laboratórium merania procesov
Technicko-poradenské laboratórium pre využitie a
propagáciu solárnej energie
• Laboratórium tepelných tokov
•
•
•
•
•
•
•
•
UBEK
www.mtf.stuba.sk
• Počítačové laboratórium
• Školiace laboratórium
UPIM
www.mtf.stuba.sk
• Vedecké centrum materiálového výskumu s
laboratóriami zameraními na: technológie iónového
lúča, plazmatické modifikácie a depozície, analytické
metódy, počítačové modelovanie.
• Vedecké centrum automatizácie a zavádzania
informačných a komunikačných technológií vo
výrobných procesoch a súvisiace laboratóriá,
zahŕňajúce: riadiace systémy, ICIM, integráciu
informačných a riadiacich systémov, umelú
inteligenciu,
bioinžinierstvo,
medicínu/zdravie,
chémiu atď.
UVPT
www.mtf.stuba.sk
1. Asociace pro tepelné zpracování kovů
2. Internationale Gesellschaft fur Ingenierpädagogik - IGIP
3. European Platform of Women Scientists
4. European Network Education and Training in Occupational Safety and Health (ENETOSH)
1. Slovak Natural Gas and Crude Oil Union
2. Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
3. Slovenská obchodná a priemyselná komora
4. Slovenská spoločnosť pre kvalitu
5. Slovenská ergonomická spoločnosť
6. Slovenská spoločnosť údržby
7. Automobilový klaster
8. Európska aliancia pre inovácie
www.mtf.stuba.sk
UMAT
- COST MP0602 (COST)
- IFW MTF STU
- DAAD 1
- EFDA- European Fusion Development Agreement - Research programme in the field of thermonuclear fusion
- Bekaert, Zwevegem, Belgium
www.mtf.stuba.sk
UVTE
- TOWARDS A COMMON RESEARCH PROJECT
- FP EU - Multivariete optimization of the metal spinning processes-research and development
Specific innovation objectives, state-of-the art, needs addressed, market impact and potential benefits
www.mtf.stuba.sk
UBEK
- EUREKA E!3266/STU/08
www.mtf.stuba.sk
UIAM
- Diversity
www.mtf.stuba.sk
UPIM
- ERDC - Emergence of Research Driven Clusters in Central Europe
- South East Europe Transnational Cooperation Programme : “The international cooperation network of
educational and research institution with subcontractors and other bodies active in Automotive Industry“
www.mtf.stuba.sk
Forma riešených projektov
• Projekty VEGA (Vedecká grantová agentúra)
• Projekty KEGA (Kultúrna a edukačná agentúra)
• APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja)
• 6. rámcový program
• 7. rámcový program
• projekty MŠVVaŠ SR
www.mtf.stuba.sk
Program Európskej únie Socrates je zameraný na podporu a ďalší rozvoj vzdelávania na všetkých úrovniach cez
rôzne aktivity, ktoré sa realizujú v úzkej spolupráci s členskými štátmi Európskej únie.
Program Erasmus:
• je zameraný na podporu vysokoškolského vzdelávania a na zavádzanie európskej dimenzie do vysokoškolského
štúdia,
• podporuje výmenné študijné pobyty študentov a mobility učiteľov, zavádzanie ECTS (European Credit Transfer
System) európskeho systému prenosu kreditov, aktivity zamerané na prípravu a realizáciu spoločných
študijných programov a na tematické siete, ktoré vytvárajú fóra pre analýzy špecifických predmetov v
európskom kontexte.
www.mtf.stuba.sk
V oblasti vzdelávania:
• usilovať sa o vedúce miesto na Slovensku v oblasti materiálového výskumu a vo výrobných technológiách a
stať sa v nich uznávanou inštitúciou v spoločnom európskom výskumnom priestore,
• zvýšiť počet zahraničných študentov na európsky priemer.
V oblasti vedy a výskumu:
• čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie 2007-2013 budovanie centier excelentnosti,
• internacionalizovať svoje aktivity a doplnenie stavu zamestnancov o vedecké osobnosti z domova a
zo zahraničia.
V oblasti podnikateľskej činnosti:
• snaha o spoluprácu na významných strategických projektoch mesta, VÚC a podnikateľských subjektov
regiónu,
• aktívna účasť fakulty v regionálnych zoskupeniach, združeniach a klasteroch.
www.mtf.stuba.sk
• v súlade s dlhodobým rozvojovým zámerom fakulty sa začala výstavba Areálu Campus Bottova,
• účelom je stavba nových objektov v areáli MTF STU v Trnave, ktoré nadväzujú na existujúce
objekty v areáli,
• budovy budú slúžiť na vyučovací proces vysokej školy, doplnené budú podzemné garáže,
vonkajšie parkoviská a technická vybavenosť.
www.mtf.stuba.sk
PRÍSTAVBA A NOVOSTAVBA CAMPUS BOTTOVA
MATERIÁLOVÝ VÝSKUM NANOCENTRUM
SKLENÍK V BOTANICKEJ ZÁHRADE
KRYTÉ A VOĽNÉ TENISOVÉ KURTY
www.mtf.stuba.sk
8. NOVÉ
PARKOVISKÁ 0,4mil€
MULTIFUNKČNÝ
ROZVOJOVÝ OBJEKT
2. NANOCENTRUM
33mil€
7., 13.
REKONŠT.
ŤAŽKÝCH LAB.
2mil€
1.
PRÍSTAVBA
12mil€
6.
REKONŠT. A PRÍSTAVBA
ĽAHKÝCH LAB. 2mil€
4.
KRYTÉ KURTY
0,2mil€
www.mtf.stuba.sk
12.
REKONŠT.
TRAFOSTANICE
0,045mil€
www.mtf.stuba.sk
Prepojenie na dlohodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 je charakterizovaný
realizáciou projektov:
Schválená výška nenávratného
finančného príspevku (NFP)
Názov projektu
Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2008/2.1/01-SORO)
Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v
procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov
1 326 740,45 €
Centrum excelentnosti 5- osového obrábania
1 325 562,45 €
Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2009/2.1/02-SORO)
Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu diagnostických metód pri
spracovaní kovových a nekovových materiálov
2 643 881,82 €
Centrum excelentnosti 5- osového obrábania - experimentálny báza pre
high-tech výskum
2 631 526,31 €
www.mtf.stuba.sk
Schválená výška nenávratného
finančného príspevku (NFP)
Názov projektu
Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2008/5.1/02-SORO)
Zlepšenie a modernizácia vzdelávacej technickej a informačnokomunikačnej infraštruktúry pracovísk STU
4 879 291,45 €
Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2009/5.1/03-SORO)
II. etapa komplexnej modernizácie vzdelávacej hmotnej a informačnokomunikačnej infraštruktúry pracovísk STU
www.mtf.stuba.sk
5 526 086,59 €
Schválená výška nenávratného
finančného príspevku (NFP)
Názov projektu
Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2008/2.2/01-SORO)
Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva
299 178,75 €
Laboratórium pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby
459 705,00 €
Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium
využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie
445 110,82 €
Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPV - 2009/1.2/01-SORO)
Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia
absolventov v procese integrácie do EÚ
386 621,50 €
Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU
360 585,80 €
www.mtf.stuba.sk
Schválená výška nenávratného
finančného príspevku (NFP)
Názov projektu
Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2009/2.2/03-SORO)
VÚJE, a.s.
Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR
1 999 975,06 €
Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2009/2.2/05-SORO)
MIKON, s.r.o.
Priemyselný výskum silenblokov pre nadmerné
zaťaženie pri extrémnych teplotách v oblasti
priemyselného využitia
www.mtf.stuba.sk
1 569 769,50 €
Centrum excelentnosti podporuje rozhodujúce technológie 5-osového obrábania. Vybudované laboratórium so
svojou vybavenosťou predstavuje najlepšie vybavené centrum pre výrobu tvarových plôch 5-osovými technológiami
(frézovanie, sústruženie, ultrazvukové obrábanie, laserové, obrábanie pomocou robotov). Táto koncentrácia
najmodernejších HSC, multi-axis a multi-energetických technológií je jedinečná na Slovensku.
www.mtf.stuba.sk
Ide hlavne o vybudovania moderného dynamického centra excelentných analytických metód využívajúcich súčasné
najmodernejšie poznatky z interakcie elektrónového a laserového zväzku s hmotou a špičkových detekčných systémov
s vysokou citlivosťou, moderných mechanických postupov a sledovania elektrických a neelektrických veličín
zameraných na hodnotenie špecifických vlastností hlavne progresívnych kovových a nekovových materiálov
pripravených najmodernejšími technologickými postupmi.
www.mtf.stuba.sk
Aktivity v oblasti vnútorných vzťahov predstavujú činnosti súvisiace so:
• zabezpečením sociálnej politiky na fakulte,
• public relations,
• edičnou a vydavateľskou činnosťou,
• alumni.
www.mtf.stuba.sk
• hlavným cieľom sociálnej politiky MTF STU je zabezpečenie dodržania občianskych práv, zdravia a sociálneho
rozvoja človeka, dosiahnutie sociálneho mieru, prosperity a stability fakulty,
• fakulta vytvára sociálny fond, ktorého prostriedky využíva v prospech spokojnosti zamestnancov,
• fakulta pravidelne pripravuje a vyhodnocuje dotazník spokojnosti zamestnancov,
• pravidelne organizuje pedagogické konferencie za účelom diskutovania o sociálnej politike medzi zamestnancami.
www.mtf.stuba.sk
Tvorba SF z miezd:
Čerpanie
- na stravné zamestnancov,
- na sociálnu výpomoc /dlhodobé PN/,
- na dopravu do zamestnania,
- na regeneráciu zamestnancov,
- na príspevok darcom krvi,
- na príspevok zamestnancom na konci roka,
- na preplatenie cestovného členom UOO,
- na stretnutie s bývalými zamestnancami MTF STU,
- na organizáciu Športového dňa,
- na organizáciu Dňa MTF,
- na zabezpečenie kultúrnospoločenských podujatí.
www.mtf.stuba.sk
MTF STU má zavedený anketový systém zisťovania spokojnosti a kvality, ktorého
výsledky sú pravidelne vyhodnocované.
www.mtf.stuba.sk
Obsahom PR je:
• profesionálne zušľachťovanie všetkých dôležitých vzťahov,
• aktívna prezentácia, presadzovanie a harmonizácia všetkých významných záujmov,
• tvorba pozitívneho imidžu fakulty,
• organizačné zabezpečenie, alebo spolupráca pri zabezpečovaní podujatí fakulty,
• starostlivosť o web stránku fakulty,
• hľadanie a využitie možností prezentácie fakulty v médiách,
• monitoring diania v akademickom prostredí,
• tvorba reprezentačných materiálov o fakulte.
www.mtf.stuba.sk
www.mtf.stuba.sk
Edičná a vydavateľská činnosť má silný prezentačný význam. Fakulta vydáva:
• monografie, učebnice, skriptá, zborníky a príručky,
• časopisy: Vedecké práce MTF a elektronický časopis Materials Science nad
Technology.
www.mtf.stuba.sk
Fakulta má založené občianske združenie Banka kvality – Alumni MTF STU, ktoré vytvára podmienky pre
spätnú väzbu s absolventami MTF STU získavaním relevantných informácií o uplatnení jej absolventov v
praxi.
www.mtf.stuba.sk
názov podniku
ACE Enterprise Slovakia, s.r.o.
Air Liquide Slovakia,s.r.o. Bratislava
Allianz Trnava
AllDeco, s.r.o. Jaslovské Bohunice
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) AT
Atómové elektrárne Mochovce
Autoklaster Trnava
BEKAERT Hlohovec, a.s.
Branson div. Emerson, Nové Mesto nad Váhom
DATALOCK / Asseco Solutions, a.s.
EBO Slovenské elektrárne, a.s. Jaslovské Bohunice
EIBEN, s.r.o. Vlkanová
EMO, a.s. Mochovce
ESAB Slovakia, s.r.o. Bratislava
FAURECIA Slovakia, s.r.o., OZ Seating Trnava
FESTO s.r.o. Bratislava
FORMICA, s.r.o. Nitra
Forum Bratislava
Fremach Trnava
FRONIUS Skovensko,s.r.o. Trnava
Hansol LCD Voderady
Hella Lighting Slovakia, Kočovce
HIVUS, s.r.o. Žilina
HKS Forge, s.r.o. Trnava
Hörle Tråd, s.r.o. Nitra
Chirana Medical Stará Turá
IAC Group,s.r.o. Slovakia
IMS Kupa, a.s. Nováky
INA Skalica, s.r.o.
INVENSYS Elektronika Slovensko, a.s. Trnava
INVESTMENT&BUSINESS CONSULTING, s.r.o. Trnava
INVESTEFEKT Hlohovec
JAVYS, a.s.
JAVYS, a.s.
JCI Bratislava
JOHN MANVILLE Slovakia, a.s.
Kinex Bearings, a.s. Bytča
Kinex-KLF, a.s. Kysucké Nové Mesto
KLT audit,s.r.o.
Komora logistických auditorov
Kompozitum Topoľčany
KOVACO, s.r.o. Veľká Lehota
Lindstrom, s.r.o. Trnava
LOMTEC.com Bratislava
MANZ, a.s. Nové Mesto nad Váhom
www.mtf.stuba.sk
SOITRON Bratislava
MATADOR Automotive Váble, a.s.
SONY Slovakia, s.r.o.Nitra
METALURG STEEL, s.r.o. Dubnica nad Váhom
SP&T Business / EMEA Billing Operations
MŽP SR
Spoločnosť pre projektové riadenie Trnava
Národná ergonomická spoločnosť SR
Stakotra Manufacturing Piešťany
Noble International, s.r.o. Senica
STEELCAST Bratislava
PFS, a.s. Brezová pod Bradlom
Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava
Plastic Omnium Auto Exterior
Štatistický úrad Slovenskej republiky
PPS Group, a.s. Detva
Švec a spol., s.r.o. Vráble
Priemyselná informatika a riadenie,s.r.o.
T.C. Contact Nové Mesto nad Váhom
Pružináreň PFS, a.s. Brezová pod Bradlom
Thermosolar,
a.s. Žiar nad Hronom
Prvá zváračská, a.s. Bratislava
TOMA INDUSTRIES s.r.o. Trnava
PSA Peugeot Citroen
TOMI-WELD, s.r.o. Bratislava
PSL, a.s. Považská Bystrica
TREND PLUS, s.r.o. Bratislava
SAM, o.z.
Trumpf Slovakia, s.r.o. Košice
SAMSUNG Electronics Slovakia, Galanta/Voderady
TRW Steering System Slovakia,s.r.o.Nové Mesto n/Váhom
Sandrik 1895, s.r.o. Hodruša-Hámre
Úrad jadrového dozoru SR
SAR Šaľa
VAW Welding, s.r.o. Sučany
Sauer Danfoss, a.s. Považská Bystrica
VERi2, s.r.o.
SE, a.s. závod Atómové elektrárne Bohunice
VÚJE Trnava, a.s.
SECO Tools SK, s.r.o. Trnava
ZF Sachs Slovakia, a.s. Trnava
Siemens, s.r.o.
Zlievareň AR, Považská Bystrica
SLOVALCO, a.s. Žiar nad Hronom
Zlieváreň Trnava, s.r.o.
SLOVARM, a.s. Myjava
Zlievareň Zábrež, Dolný Kubín
Slovenská obchodná a priemyselná komora Trnava
Železiarne Podbrezová, a.s.
Slovenská správa ciest
ŽOS,a.s. Trnava
SMC Priemyselná automatizácia s.r.o. Bratislava
SOFTtip, a.s. Bratislava
www.mtf.stuba.sk
Zahraničná inštitúcia
Brandeburská technická univerzita
Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung
Fachochschule Anhalt, Wirtschaft und Gestaltung
Strojnícka fakulta Univerzity v Ljubljane
Moskovský energetický inštitút
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
Buehler GmbH
Ukrajinská inžiniersko-pedagogická akadémia
Fakulta aplikovanej informatiky a robotechniky UGATU UFA
Fakulta ekonomiky, manažmentu a financií UGATU UFA
Baotou Research Institute of Rare Earths (BRIRE)
National Institute of R and D for Materials Physics
Faculty of Physics University of Bucharest
Pohang University of Science and Technology
Fakulty of Organization and Informatics University of Zagreb
Bekaert
Faculty of Machine Building Technical University of Cluj-Napoca
Instytut technologii eksploatacji
Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálu na ČVUT
Univerzita Miškolc
Helmholtz-Zentrum
Forschungszentrum Dresden - Rossendorf
Institut für Systemisches Coaching und Organisationsberatung
www.mtf.stuba.sk
Mesto (štát)
Cottbus (SRN)
Dresden (SRN)
Koethen (SRN)
Ljubljana (Slovinsko)
Moskva (Rusko)
Praha (ČR)
Düsseldorf (SRN)
Charkov (Ukrajina)
Ufa (Rusko)
Ufa (Rusko)
Baotou (Čína)
Bukurešť (Rumunsko)
Bukurešť (Rumunsko)
Pohang (Južná Kórea)
Zagreb (Chorvátsko)
Zwevegem (Belgicko)
Cluj-Napoca (Rumunsko)
Radoma (Poľsko)
Praha (ČR)
Miškolc (Maďarsko)
Dresden-Rossendorf (SRN)
Dresden (SRN)
Berlín (SRN)
V roku 2008 sa fakulta stala nositeľom ceny Ocenený finalista Národnej ceny SR za kvalitu 2008 v kategórii
organizácie verejného sektora.
Dekan Materiálovotechnologickej fakulty pravidelne oceňuje zamestnancov v kategóriách:
• najlepší výskumný tím,
• najlepšia dizertačná práca,
• najlepšia habilitačná práca,
• najlepšia vedecká práca.
www.mtf.stuba.sk
Materiálovotechnologická fakulta STU ctí svojich predkov, tradície a osobnosti vedy a výskumu, ktorí ovplyvnili
charakter fakulty, resp. ktorí na nej pôsobili.
www.mtf.stuba.sk
Materiálovotechnologická fakulta STU buduje galérie:
• osobností vedy a techniky,
• dekanov fakulty,
• Doctor honoris causa,
• emeritných profesorov fakulty,
• čestných členov Vedeckej rady fakulty,
• profesorov a hosťujúcich profesorov.
www.mtf.stuba.sk
Kontaktné informácie:

Materiálovotechnologická fakulta STU
Paulínska 16
917 24 Trnava
 +421 33 55 11 033
 +421 906 068 299
www.mtf.stuba.sk
zostavila: Mgr. Daša Zifčáková
Download

Snímka 1 - Slovenská technická univerzita v Bratislave