Rozvoj a profesionalizácia procesného riadenia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Slovenská asociácia procesného riadenia
(www.sapria.sk)
organizuje
pod záštitou ministra hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky PhDr. Juraja Miškova
medzinárodnú odbornú konferenciu
Procesné riadenie 2010
s tematickým zameraním
„Inováciami procesov k zvyšovaniu výkonnosti a konkurencieschopnosti“
26. až 27. október 2010
Hotel Zátoka, Slnečné jazerá – Sever, 903 01 Senec
Odborní partneri
Mediálni partneri
Procesné riadenie 2010
Slovenská asociácia procesného riadenia, o.z.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CHARAKTERISTIKA KONFERENCIE
Cieľ konferencie:
Cieľom medzinárodnej konferencie Procesné riadenie 2010 je výmena teoretických poznatkov a praktických
skúseností v oblasti inovácií procesov ako súčasti procesného riadenia (Business Process Managementu).
Stretnutím odborníkov z praxe, vedecko-výskumných pracovníkov z univerzít a výskumných pracovísk
a zástupcov iných profesijných združení má konferencia poukázať na overené prístupy a najnovšie metódy a
nástroje inovácie procesov, ktoré je možné uplatniť v praxi.
Zameranie konferencie:
Hlavná téma konferencie Procesné riadenie 2010: „Inováciami procesov k zvyšovaniu výkonnosti
a konkurencieschopnosti“.
Zvyšovanie inovatívnych schopností je základným kameňom Lisabonskej stratégie, ktorá má za cieľ vytvoriť
v najbližších rokoch z Európskej únie najvyspelejšiu a najdynamickejšiu vedomostnú ekonomiku. Aj
Slovenská republika ako člen Európskej únie má túto stratégiu medzi svojimi prioritami. Základom rozvoja
alebo pomoci inovatívnym firmám je znalosť ich súčasného stavu, prípadne pomoc pri ich vzniku a rozvoji.
Pod pojmom inovácia sa chápe akákoľvek zmena v celej organizácii a v jej riadení. Príprava o postupné
uskutočňovanie inovačných zmien sa nazýva inovačný proces. Jeho výsledkom je realizovaná inovácia, čiže
využívaná zmena.
Zákon Slovenskej republiky o inováciách chápe pod inováciou nový, resp. zdokonalený výrobok alebo
službu, uvedenú na trh, založenú na výsledkoch výskumu a vývoja alebo podnikateľskej činnosti, zavedenie
nového, výrazne lepšieho výrobného postupu, alebo distribučnej metódy, vrátane podstatných zmien
techniky, zariadenia alebo softvéru, zavedenie nového spôsobu organizácie do praxe podnikov, organizácie
pracoviska alebo vonkajších vzťahov. Teda inovácie, mnohokrát úspešné, vidíme všade okolo seba
a stretávame sa s nimi aj v bežnom živote. Väčšinou neriešia nejaký zložitý technický problém, ale sú založené
na jednoduchosti, čiže na jednoduchej myšlienke, ktorá priniesla niečo nové, odlišné od zaužívaných praktík
a zaujala verejnosť alebo organizácie.
Tohtoročná konferencia sa bude zaoberať inováciami procesov organizácií vo všeobecnosti, teda nielen
podnikateľskej sféry, ale aj štátnej a verejnej správy, či mimovládnych organizácií. Osobitný dôraz bude
kladený na inovácie v manažmente, teda na zmeny spôsobov a návykov manažérov (na vrcholových,
stredných, aj najnižších úrovniach) s cieľom zvyšovať výkonnosť organizácie a posúvať jej ciele.
Výstupy z konferencie:
Výstupom z konferencie bude zborník príspevkov, obsahujúci jednotlivé prednášky a odborné príspevky
záujemcov o publikovanie v zborníku. Zborník, ktorý dostanú účastníci konferencie, bude vydaný s ISBN v
elektronickej forme na CD nosiči.
Procesné
riadenie
2010
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strana 2 z 7
Procesné riadenie 2010
Slovenská asociácia procesného riadenia, o.z.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CHARAKTERISTIKA KONFERENCIE
Záštita:
PhDr. Juraj Miškov, minister hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
Programový výbor:
RNDr. Ján Sabol, Slovenská asociácia procesného riadenia, Košice, SR
Ing. Ján Sirota, Slovenská asociácia procesného riadenia, Košice, SR
RNDr. Miroslav Kováčik, Slovenská asociácia procesného riadenia, Košice, SR
Doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD., Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Žilina, SR
Prof. Ing. Václav Řepa, CSc., Vysoká škola ekonomická, Praha, ČR
Prof. Ing. Peter Sakál, CSc., Materiálovo-technologická fakulta STU, Trnava, SR
Dr.h.c., Prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc., Fakulta BERG Technickej univerzity
v Košiciach, Košice, SR
Doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Košice, SR
B.Sc. Lutz Reinegger, T-Systems Slovakia s.r.o., Košice, SR
PhDr. Petr Balej, Transform & Partners s.r.o., Olomouc, ČR
Ing. Jozef Balun, Novitech a.s., Košice, SR
Organizačný výbor:
Ing. Kamila Pástorová, Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, s.r.o.
Ing. Zuzana Závadská, Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, s.r.o.
Ing. Eva Horňáková, Hotel Zátoka - Senec
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strana 3 z 7
Procesné riadenie 2010
Slovenská asociácia procesného riadenia, o.z.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PROGRAM KONFERENCIE
Utorok, 26. 10. 2009 (1. deň)
08:00 – 09:00 Prezentácia účastníkov
09:00 – 09:15 Otvorenie konferencie
RNDr. Ján Sabol, , predseda predsedníctva, SAPRIA, Košice, SR
09:15– 09:30
Inovácie v Slovenskej republike z pohľadu Ministerstva hospodárstva
a výstavby SR
Ing. Jozef Velebný, Riaditeľ odboru priemyslu a inovácií, Ministerstvo hospodárstva
a výstavby SR, Bratislava, SR
09:30 – 10:00 Procesy a celostný manažment – inovatívny pohľad alebo stará známa vec?
PhDr. Petr Balej, konateľ, Transform & Partners s.r.o., Olomouc, ČR
10:00 – 10:30
Inovácia procesov podniku aplikáciou logistických modelov
Dr.h.c. Prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc., Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a
geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, Košice, SR
10:30 – 10:45
Prestávka
10:45 – 11:15
Zabezpečenie
kvality
poskytovaných
progresívnych prístupov a postupov
služieb
prostredníctvom
Ing. Petra Bajusová, Quality Specialist - Six Sigma Black Belt, T-Systems Slovakia, s.r.o.,
Košice, SR
11:15 – 11:45
Nástroje zvyšovania výkonnosti verejnej správy
Doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD., prezident, Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Žilina, SR
11:45 – 12:15
CorSet Framework – Praktický pomocník pre analýzu a riadenie
organizácie
Ing. Rastislav Neczli, riaditeľ, ITMG, s.r.o., Senec, SR
12:15 – 12:45
Úsekovo-procesný prístup pri aplikácii IKT vo verejnej správe
Ing. Štefan Makara, PhD., Key Account Manager, Vizada Networks s.r.o., Bratislava, SR
12:45 – 14:00
Obed
14:00 – 14:30
iBPM (Integrated Business Process Management) – Integrované procesné
riadenie organizácie
Ing. Peter Kubičko, Account Manager, Novitech a.s., Košice, SR
14:30 – 15:00
Riadením projektov k vyššej efektivite riadenia procesov
Ing. Martina Kováčiková, PhD., odborný asistent, Fakulta prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina, SR
15:00 – 15:30
Odhaľovanie firemnej stratégie prakticky
Mgr. Ing. Slavomír Ružička, CEO, Reengine CZ a.s., Praha, ČR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strana 4 z 7
Procesné riadenie 2010
Slovenská asociácia procesného riadenia, o.z.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15:30 – 16:00
Analytický hierarchický proces (AHP) – nástroj inovácie vo vybraných
procesoch stratégie spoločensky zodpovedného podnikania (SZP)
Ing. Katarína Drieniková, interná doktorandka, Materiálovo-technologická fakulta
Slovenskej technickej univerzity, Trnava, SR
Ing. Tomáš Naňo, interný doktorand, Materiálovo-technologická fakulta Slovenskej
technickej univerzity, Trnava, SR
16:00 – 16:15
Prestávka
16:15 – 16:45
Panelová diskusia
RNDr. Ján Sabol, , predseda predsedníctva, SAPRIA, Košice – SR
Panelisti:
1. Dr.h.c. Prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc. – Fakulta BERG Technickej univerzity
v Košiciach, Košice, SR
2. Doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD., prezident, Slovenská spoločnosť pre kvalitu,
Žilina, SR
3. Mgr. Ing. Slavomír Ružička, CEO, Reengine CZ a.s., Praha, ČR
4. Ing. Štefan Makara, PhD., Key Account Manager, Vizada Networks, Bratislava,
SR
19:00 – 24:00 Spoločenský večer – recepcia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strana 5 z 7
Procesné riadenie 2010
Slovenská asociácia procesného riadenia, o.z.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Streda, 27. 10. 2010 (2. deň)
09:00 – 09:15 Rekapitulácia predchádzajúceho dňa
RNDr. Ján Sabol, , predseda predsedníctva, SAPRIA, Košice – SR
09:15 – 09:45 Správne a hodnotné informácie – nevyhnutný predpoklad prínosnej
inovácie procesov
Mgr. Michal Pyšný, produktový manažér, EMARK s.r.o., Bratislava, SR
09:45 – 10:15
Inovácia systému riadenia verejnej vysokej školy aplikáciou procesného
prístupu v podmienkach Univerzity Mateja Bela
Doc. Ing. Ján Závadský, PhD., vedúci Inštitútu manažérskych systémov Ekonomickej
fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, SR
Ing. Marcela Kovaľová, PhD., odborný asistent Inštitútu manažérskych systémov
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, SR
10:15 – 10:45
Harmonizácia prostriedkov podpory procesného riadenia z pohľadu
vlastníkov a vykonávateľov procesov
Ing. Peter Tomečko, manažér riadenia projektov, Strojchem a.s., Svit, SR
10:45 – 11:00
Prestávka
11:00 – 11:30
Návrh procesného submodelu analýzy
environmentálnych krízových situácií
rizika
vzniku
a dopadov
Ing. Vladimír Rašla, Account Manager, ZEPTER FINANCE s.r.o., Bratislava, SR
11:30 – 11:45
BPM ako nástroj na inováciu a optimalizáciu procesov
Mgr. Martin Frolo, WebSphere Certified Sales Specialist, IBM Slovensko, s.r.o., Bratislava,
SR
11:45 – 12:00
Nákladový model výberu dodávateľa
PhDr. Matej Lednár, MLD Group, Bratislava, SR
12:00 – 12:30
Zvyšovanie výkonnosti organizácie systémovou alokáciou ľudských zdrojov
ku konkrétnym pracovným činnostiam na vykonávacích úrovniach
procesov
Ing. Viktor Šlapka, riaditeľ, INTER M&K, spol. s r.o., Košice, SR
12:30 – 13:00
Záverečná diskusia a zhodnotenie konferencie
RNDr. Ján Sabol, predseda predsedníctva, SAPRIA, Košice, SR
13:00 – 14:00
Obed
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strana 6 z 7
Procesné riadenie 2010
Slovenská asociácia procesného riadenia, o.z.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Termín konania: 26. až 27. október 2010.
Miesto konania: Hotel Zátoka, Slnečné jazerá – Sever, 903 01 Senec, www.zatoka.sk.
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický.
Organizačné a technické zabezpečenie: Konferenciu organizačne a technicky zabezpečujú pracovníci
Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu, s.r.o., www.vusem.sk, e-mail: [email protected], tel.
+421 (0)52 7793620.
Prihlášky: Vaše prihlášky zasielajte poštou na adresu Slovenská asociácia procesného riadenia,
Timonova 27, 040 01 Košice alebo faxom na číslo +421 (0)55 7898407 alebo e-mailom na adresu
výkonného riaditeľa Slovenskej asociácie procesného riadenia [email protected] najneskôr do 21.
októbra 2010. Elektronickú formu prihlášky nájdete na webovej stránke www.sapria.sk.
Konferenčný poplatok:
Štandardný účastník: 175,- €,
Člen Slovenskej asociácie procesného riadenia: 140,- €,
Aktívny účastník (prednášajúci – len jeden za každú prednášku): 0,- €.
Ceny sú konečné. Konferenčný poplatok zahŕňa celodennú (2 dni) účasť na odborných prednáškach,
písomné materiály ku konferencii, zborník z konferencie na CD-ROM, propagačné materiály partnerov, 2x
obed, občerstvenie počas konferencie, spoločenský večer (recepciu) a ostatné náklady konferencie.
Spôsob úhrady: Konferenčný poplatok uhraďte v termíne do 25. októbra 2010 na účet Výskumného ústavu
ekonomiky a manažmentu, s.r.o., ktorý nie je platcom DPH. Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
číslo účtu: 0494209292/0900, IBAN: SK6409000000000494209292, SWIFT: GIBASKBX, VS: IČO vašej
organizácie (fyzická osoba uvedie: 2627102010), KS: 0308, v kolónke Správa pre prijímateľa (účel platby)
uveďte: PR 2010 - meno(á) účastníka(ov) konferencie. Faktúra Vám bude zaslaná poštou alebo odovzdaná pri
prezentácii na konferencii.
Hotel/ubytovanie: Ubytovanie nie je zahrnuté v konferenčnom poplatku. Pre účastníkov konferencie
ponúkame možnosť ubytovania v hoteli Zátoka, v ktorom sa konferencia koná, za špeciálne ceny pre túto
konferenciu, t j. 42,- €/osoba/deň za ubytovanie v jednolôžkovej izbe a 54,- €/osoba/deň za ubytovanie
v dvojlôžkovej izbe. V cenách sú aj raňajky a vstup do relaxačného centra (bazén a fitness). V prípade záujmu
o ubytovanie v hoteli Zátoka kontaktujte personál hotela na telefónnych číslach +421 (0)2 45922501
+421 (0)2 45922504 alebo na e-mailovej adrese [email protected] (do predmetu správy napíšte:
Konferencia SAPRIA - 26. až 27. 10. 2010). Bližšie informácie na www.zatoka.sk.
Kontakt – odborný garant podujatia:
Kontakt – organizačné a technické zabezpečenie:
Slovenská asociácia procesného riadenia
Timonova 27, 040 01 Košice
Tel.: +421 (0)55 7898407, +421 (0)55 3274431
Fax: +421 (0)55 7898407
E-mail: [email protected], [email protected]
Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, s.r.o.
059 12 Švábovce 182, okr. Poprad
Tel./Fax: +421 (0)52 7793620
E-mail: [email protected]
[email protected][email protected][email protected]–––––––––––––
Strana 7 z 7
Download

Bulletin (formát PDF, 312 kB)