Ročník: III. Číslo: 6
22. júna 2010
Noviny zamestnancov spoločností
Continental Matador Rubber, s.r.o., Continental Matador Truck Tires s.r.o.
Pochvala,
Tradičná slovenská značka Matador na výstave
Reifen Essen 2010
Najvýznamnejšia výstava v pneumatikárskom priemysle
nielen v Nemecku, ale v celej Európe - Reifen Essen, ktorá sa
uskutočňuje v pravidelnom dvojročnom cykle, otvorila svoje
brány v čase od 1. do 4. júna t. r. Na tohtoročnom, v poradí
už 26. ročníku, sa v Essene predstavilo 550 vystavovateľov zo
41 krajín.
S
a mo z re jme , t r a d i č n á
značka Matador so svojou 105-ročnou históriou ne-
chýbala medzi vystavovateľmi
ani v tomto roku. Svoj výstavný stánok sme mali v hale č. 3
a predstavili sme pneumatiky
z každého segmentu. Pre osobné vozidlá boli vystavené naše
„nosné“ pneumatiky pre letnú
sezónu - Stella 2 a Hectorra 2.
Ako novinka na výstave v Essene bol predstavený autoplášť
Elite 3. Svoje zastúpenie mala
aj produkcia pre zimnú sezónu,
a to prostredníctvom plášťov
Nordicca.
Pneumatiky pre 4x4 automobily boli zastúpené kompletným sortimentom 5 dezénov
určených pre použitie na európskych cestách. Novinkou
bola SUV pneumatika Hectorra 4x4.
Pre segmenty ľahkých nákladných vozidiel a nákladných
vozidiel predstavil Matador
ako hlavných reprezentantov
Variant All Weather, Maxilla,
Nordicca Van, ale tiež aj DR3,
DW1, FR 3.
–mh-
15. výročie vzniku spoločného podniku
Na začiatku bola vízia
V tomto roku si
pripomíname 15. výročie
založenia spoločného
podniku Matador
Omskšina so sídlom v meste
Omsk v Ruskej federácii.
N
a z ačiat k u všet kého
bola vízia ako zmeniť
lokálnu slovenskú firmu na
nadnárodnú spoločnosť a využiť obrovský potenciál ruského
trhu. V tom čase to bol priekopnícky počin - ešte dlhé
roky po založení bol spoločný
podnik jedinou pneumatikárskou firmou v Ruskej federácii
so zahraničnou účasťou a najväčšiou investíciou slovenského podnikateľského subjektu
v tomto teritóriu.
Z a k lad atel ia – 50% slo venský Matador a 50% ruská
Omskšina, sa dohodli na vytvorení spoločného podniku
na výrobu osobných a ľahkých
nákladných plášťov. Základný vklad akcionárov z ruskej
strany tvorili prevažne budovy
a strojné zariadenia. Zo strany Matadoru to boli strojné
zariadenia, know-how na výrobu pneumatík, know-how
na systém riadenia a finančné
prostriedky.
ktorá poteší
Zlepšovatelia – zľava M. Haviar, Ing. Pastorek a J. Trník - ako
prví im zablahoželali Ing. Rosina, gen. riaditeľ CMTT a M. Koyš
z divízie ĽZ.
V CMTT sa losovalo a odmeňovalo
Výhercovia I. kola Súťaže ZH
Prvé kolo Súťaže zlepšovateľského hnutia 2010
v Continental Matador Truck Tires sa skončilo a už
poznáme aj mená zlepšovateľov, na ktorých sa usmialo
šťastie tentokrát.
D
o zlosovania boli zaradení zlepšovatelia, ktorí
mali prijaté návrhy v období od 1.
januára do 30. apríla t.r. Celkom
bolo v osudí 639 lístkov, ktoré
vlastnilo 195 zamestnancov podľa počtu zlepšovacích návrhov.
1. cenu - šek v hodnote 500 €
vyhral Jozef Trník, 2. cenu - šek
v hodnote 450 € Ing. Pavol Pastorek a 3. cena - šek v hodnote
400 € patrí Martinovi Haviar.
Všetci výhercovia sú tentokrát
z prípravy polotovarov 2.
Šeky na nákup tovaru im
odovzdal v pondelok 24. mája
generálny riaditeľ Ing. Ladislav
Rosina. K blahoželaniu k výhre
pripojil aj želanie, aby aj v ďalších
kolách všetkým zlepšovateľom
nechýbali nové kreatívne nápady. Ocenil tiež aktivity, ktoré sa
prostredníctvom zlepšovateľského hnutia realizujú a sú prínosom pre spoločnosť i samotných
zlepšovateľov.
Vývoj zlepšovateľského hnutia
v spoločnosti CMTT od začiatku
tohto roka je veľmi pozitívny.
Do 31. mája sa do zlepšovania
aktívne zapojilo 267 zamestnancov, ktorí podali 1 036 návrhov
na zlepšenie. Za toto obdobie
bolo 617 návrhov prijatých, 355
realizovaných a 268 zamietnutých. Ekonomický prínos z vyčíslených návrhov je viac ako 28
tisíc eur.
M. Koyš, Divízia LZ
CMTT
V uplynulých dňoch prišiel
na adresu Ing. Miloša Radosu,
riaditeľa pre marketing a predaj v CMR, list z Českej republiky. V liste sa píše:
„Dobrý a pěkný den pane
Radoso, píšu Vám poděkování,
jelikož již štyri sezony jezdím
na letních pneumatikách zn.
MATADOR MP 12. Mám vůz
OPEL KADET a jezdím s ním
po celý rok. Na zimu zatím používám jinou značku, ale až budu
kupovat zimní gumy, sáhnu po
MATADORECH. Zažil jsem
mnoho situací na silnici a mohu
potvrdit, že Vaše pneumatiky
MP 12 mne nikdy nezradily. Je
mi 33 let a někdy jezdím i trochu
ostřeji, když to situace dovolí.
Nemám mnoho zkušeností s jinými značkami, ale díky dobrým vlastnostem MATADORek
jsem vždy dojel domů bezpečně.
Hlavně na nich oceňuji dobré
podélné vedení v ostrých zatáčkách. A když jsem musel nečekaně brzdit, vždy spíše záleželo
na stavu brzd. Na mokru také
mají dobré vlastnosti. Pneumatiky MATADOR jsou prostě
výborné. Mám rád svůj život a
zbytečně nehazarduji, ale dnes
jezdí mnoho lidí, kteří ohrožují
ostatní řidiče. Potom už jen záleží na technickém stavu vozu,
na pohotových reakcích řidiče,
na štěstí a také na obutí!
Chci ocenit Váš kvalitní výrobek, protože mne vždy Vaše
"gumy" podržely a v rámci možností mi v krizových situacích
umožnily ovládnout můj vůz
a tak se vyhnout nehodě. Díky.
Spokojený řidič Jiří Kevin Uher, Libočany u Žatce,
okr. Louny, ČR
Príprava novoprijatých zamestnancov v CMR
Ilustračné foto.
Následne začala fáza realizácie na tú dobu unikátneho
projektu v zložitých ruských
podmienkach 90-tych rokov.
V októbri 1995 sa rozbehla
montáž technologických zariadení, postupne dodávaných z Púchova. Popri našich
pracovníkoch sa na nej podieľali aj zamestnanci iných
slovenských a českých firiem,
a samozrejme, aj domáci ruskí
špecialisti. Práce úspešne napredovali a už 23. apríla 1996
boli vyrobené prvé autoplášte
v rozmere 165R13 a slávnostne
spustená sériová výroba.
Paralelne však pokračovala montáž ďalších zariadení
pre rast v ýrobnej kapacity.
Aj napriek ťažkým a zložitým
podmienkam ruského podnikateľského prostredia, spoločný podnik postupne zvyšoval
výrobnú kapacitu a rozširoval
výrobný sortiment. Významným medzníkom v histórii
spoločného podniku bol rok
2005. Došlo k spojeniu výrob
osobných a ľahkých nákladných autoplášťov spoločného
podniku a podniku Omskšina
a k prechodu podniku na režim
výrobného závodu s ročnou
kapacitou výroby 3 milióny
pneumatík.
Od svojho vzniku vyrobil
spoločný podnik viac ako 22
Pokračovanie na str. 2
Nový systém je prínosom
Značné investície koncernu Continental do výroby
pneumatík v spoločnosti Continental Matador Rubber, s tým
súvisiaca zvýšená potreba prijímania nových zamestnancov
a presunu súčasných na nové profesie si vyžiadali zásadné
prehodnotenie prístupu k procesu zaškoľovania a zapracovania
nových zamestnancov v našej spoločnosti.
V
spolupráci odborníkov
z v ýroby autoplášťov
a úseku RĽZ bola vypracovaná
nová koncepcia riadenia tohto
procesu. Jej cieľom je vytvoriť podmienky pre ich rýchlu
a úspešnú integráciu do pracovných tímov. Koncepcia vznikla
najmä na základe poznatkov
a skúseností našich sesterských
podnikov - CMTT Púchov a Continental Barum Otrokovice,
v ktorých bol proces dlhodobo
riadený podľa štandardov Con-
tinentalu.
V prvej etape boli za účinnej
pomoci odborníkov z oblasti
výroby, technológie, priemyselného inžinierstva a kvality vydané učebné texty „Gumárenská
technológia“, na ich spracovaní sa
významne podieľal aj náš bývalý
spolupracovník Jozef Dekan.
Texty poskytujú zrozumiteľný
a názorný výklad celého procesu výroby pneumatík. Súbežne
sa spracovali osnovy týždennej
teoretickej prípravy, bola vytvo-
rená skupina lektorov teoretickej
prípravy a odborné prezentácie.
Teoretické školenie sa realizuje
v Inštitúte odborného vzdelávania. Jednotlivé témy prednášajú
interní lektori – naši zamestnanci.
Jeho súčasťou sú aj odborné exkurzie v jednotlivých výrobných
prevádzkach. Po úspešnom ukončení teoretickej prípravy, zakončenej preskúšaním, je pracovník
zaradený do praktickej prípravy
pod vedením prideleného inštruktora. Jej dĺžka závisí od profesie, na ktorú sa zapracováva
– spravidla je to 4 - 12 týždňov.
Po úspešnom zvládnutí záverečnej teoretickej a praktickej skúšky
pracuje zamestnanec samostatne,
s patričným platových zaradením
Pokračovanie na str. 2
Continental Matador Rubber
strana 2
obchod marketing vzdelávanie
Na začiatku
bola vízia
Kontrolné audity v CMR potvrdili
Ďalšie zlepšovanie kvality
Záber z kontrolného auditu podľa normy ISO/TS 16949:2009.
V dňoch 18. – 21. mája sa uskutočnil v CMR – závod
PLT, kontrolný audit PPS (Produkt – Proces – Systém)
za účasti audítorov z centrálnej kvality divízie pneu.
A
uditované boli všetky
výrobné procesy - od nakupovania surovín, až po skladovanie výrobkov, ako aj systém
kvality a zodpovednosť manažmentu. Audítori preverovali hlavne plnenie opatrení na zlepšenie
zaznamenané počas predchádzajúceho auditu.
Najlepšie výsledky boli zaznamenané pri audite produktu, keď
v indexe hodnotenia produktu
sme sa dostali po prvýkrát na
úroveň pod koeficient 3, čím sme
sa zaradili medzi veľmi dobré
závody spoločnosti Continental
v tejto oblasti. Celkovo bolo zaznamenané 52 zistení, na ktoré
musíme prijať a zrealizovať nápravné opatrenia a 31 doporučení
na zlepšenie. Na druhej strane –
veľmi pozitívne sme boli hodnotení v 19 prvkoch, z toho v dvoch
excelentne. Zo strany audítorov
bola v závere auditu vyslovená pochvala za ďalšie zlepšenie kvality
a ocenená vôľa pracovníkov firmy
neustále sa zlepšovať.
V tejto súvislosti treba pripomenúť aj dobré výsledky kontrolného auditu podľa normy ISO/
TS 1694:2009, ktorý ešte v apríli
vykonala certifikačná firma TÜV
NORD Slovakia.
Vedenie spoločnosti vyslovilo
poďakovanie všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľali na dobrom
priebehu obidvoch auditov.
Ing. Jozef Balát
manažér kvality, CMR
Prezentácia dopravných pásov Matador v Mníchove
BAUMA 2010
Na 29. ročníku medzinárodnej výstavy „BAUMA 2010“ v
Mníchove, ktorá sa koná s pravidelnou 3-ročnou periodicitou,
ani v tomto roku nechýbali výrobky značky MATADOR.
V
ýstava, organizovaná spoločnosťou Messe Munchen GmbH, Bauma, bola už
tradične zameraná na stavebné
a ťažobné stroje, zariadenia a vozidlá. Čo sa týka rozlohy a návštevnosti, patrí k najväčším výstavám v Európe - rozloha výstavnej
plochy cca 560 tis. m2, 3 150 vystavovateľov z 53 krajín, cca 415
tisíc návštevníkov z viac ako 200
krajín sveta.
Súčasťou výstavy bola samostatná hala „Mining“ zameraná
na produkty súvisiace s ťažbou
uhlia, nerastných surovín a minerálov. Po predchádzajúcich
rokoch, keď sme vystavovali
produkty divízie Dopravné pásy
v samostatnom stánku Matador,
tentokrát po dohode s divíziou
ContiTech sme sa prezentovali
v spoločnom stánku koncernu.
Okrem nás, ako výrobcov
dopravných pásov, sa výstavy
zúčastnili aj konkurenční výrobcovia - napr. Fenner-Dunlop,
Sava Tech, Kauman, LBS Emmen,
Siban a viacero výrobcov z Číny.
Z „našich“ koncernových značiek
to boli DP ContiTech a Phoenix.
V stánku ContiTech bol v časti
venovanej značke Matador prezentovaný kompletný výrobný
program nami vyrábaných dopravných pásov. Pozitívom bola
možnosť priamo v stánku ponúknuť a prezentovať našim stálym
odberateľom, ktorí nás navštívili,
celý sortiment výrobkov koncernu, ktorý je pochopiteľne oproti
našej ponuke podstatne širší.
Pozitívne hodnotíme aj stretnutia so zástupcami ContiTechu,
zodpovednými za predaj na jednotlivých teritóriách, resp. v jednotlivých obchodných pobočkách – Contitech Skandinavia,
Switzerland, Hungary a pod., kde
sme dohodli možnosti spolupráce a zaradenie značky Matador
do ich ponukového portfólia.
Ing. Rastislav Bradáč
divízia CT DP
Autor článku s kolegyňou
Bc. A. Vargovou.
Skupina poľských predajcov spolu s Ing. Reichom (vzadu,druhý
sprava) počas návštevy v CMR.
Foto: M. Žiačik
Predajcovia a reklamační technici v CMR a CMTT
Veľká návšteva z Poľska
Vo štvrtok 10. júna t. r. prišla do Púchova mnohopočetná
delegácia z Poľska - šesťdesiat poľských predajcov osobných
a nákladných autoplášťov, ako aj reklamační technici zo
spoločností Handlopex a Continental Polska.
N
a pôde púchovskej fabriky ich privítali generálny
riaditeľ CMTT Ing. Ladislav Rosina a vedúci marketingu CMR
Ing. Robert Reich. Hostia v rámci
plánovaného programu absolvovali podľa svojej špecializácie
prehliadku výroby v CMR resp.
v CMTT. Po prehliadke bol osobitne pre každú skupinu pripravený ďalší program.
Reklamační technici absol-
vovali tiež špeciálne školenie
- po jeho úspešnom absolvovaní
im bol udelený certifikát autorizovaného reklamačného technika značky Matador. Prednášku
o produktoch zn. Matador pripravil produktový manažér CMR
Ing. Ján Štrbáň. Produktovú prezentáciu pre osobné a nákladné
autoplášte zn. Continental viedli
naši kolegovia zo spoločnosti
Continental Polska.
-mh-
Rozširujeme spoluprácu s fy Fintyre
Privítali sme talianskych predajcov
V sobotu 14. júna navštívilo spoločnosť Continental
Matador Rubber tridsaťpäť obchodných partnerov
z talianskej firmy Fintyre S.p.a .
T
áto spoločnosť vznikla spojením desiatich hlavných
distribútorov pneumatík v Taliansku, čím sa stala jednou z najsilnejších spoločností pre predaj
autoplášťov na talianskom trhu.
So svojimi štrnástimi hlavnými
skladmi pokrýva celé Taliansko.
Spolupráca s Continental Matador Rubber začala v minulom
roku. Ide o výhradného zástupcu
pre predaj osobných a ľahkých nákladných pneumatík zn. Matador
v Taliansku. Vlani sme cez firmu
Fintyre predali viac ako 93 tisíc
pneumatík, tento rok predstavuje
plán až 160 tisíc kusov.
Pre predajcov z Talianska bola
v Púchove pripravená produktová prezentácia, ktorú predniesol
Ing. Ján Štrbáň z oddelenia rozvoja
produktu. S históriou firmy a technológiou výroby pneumatík ich
oboznámil Mgr. Miroslav Žiačik
z oddelenia Public relation. A samozrejme, nechýbala ani exkurzia
do výroby autoplášťov v závode
PLT. –mž-
Dokončenie zo str. 1
miliónov autoplášťov, ktoré
boli umiestnené prevažne na
trhoch Ruskej federácie a krajín SNŠ, čím výraznou mierou
prispel k budovaniu imidžu
značky MATADOR na týchto
teritóriach. V súčasnosti spoločný podnik Matador Omskšina zamestnáva 1 095 pracovníkov pri plánovanej výrobe
2,9 milióna pneumatík v 157
prevedeniach.
V priebehu uplynulých pätnástich rokov pôsobilo v spoločnom podniku veľa pracovníkov z púchovského Matadoru - častokrát aj na úkor vlastnej rodiny a zdravia. Na druhej
strane, niektorí naši spolupracovníci si tu našli aj svoje
životné partnerky. Všetkým,
ktorí sa aktívne podieľali na
budovaní a rozvoji spoločného
podniku, patrí naša vďaka. Pri
príležitosti tohto jubilea želáme zamestnancom spoločného podniku veľa pracovných
i osobných úspechov, a do budúcnosti - hlavne veľa spokojných zákazníkov
Ing. Karol Motúz
manažér projektu
JV Matador Omskshina
Pracovná úrazovosť
v máji
V uplynulom mesiaci nebol v Continental Matador
Rubber, s.r.o., zaznamenaný
žiadny pracovný úraz. V porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roku je počet registrovaných pracovných úrazov
o sedem menej. Registrovaný pracovný úraz nevznikol
v máji ani u mladistvých.
V dôsledku pracovných
úrazov bolo v máji vymeškaných 31 kalendárnych dní,
čo je o 116 menej v porovnaní
s rovnakým obdobím minulého roka.
Ing. Pavol Bednár
Continental Matador Rubber
Príprava novoprijatých zamestnancov v CMR - nový systém je prínosom
Dokončenie zo str. 1
priznaným až na základe oficiálneho osvedčenia.
Obdobný postup sa praktizuje
aj pri zapracovávaní súčasných
pracovníkov na nové profesie.
Celý proces je garantovaný priamym dohľadom vedúcich prevádzok a zmenových majstrov.
Jednu z kľúčových úloh v ňom
zohráva hlavný inštruktor výroby
Milan Maslík, ktorý zabezpečuje
organizáciu, administráciu, monitoring a koučing pracovníkov
zaradených v procese.
V prevádzke konfekcia plášťov
pôsobí aj inštruktor Jaroslav Kojtal, zodpovedný za aktualizáciu
Exkurzia novoprijatých pracovníkov v prevádzke príprava polotovarov – sprava hlavný inštruktor výroby Milan Maslík.
Foto: Mgr. M. Chanová
a výmenu platných predpisov,
oboznamovanie pracovníkov
prevádzky s novými postupmi
a pracovnými inštrukciami, overovanie zvládnutia nových vedomostí a ďalšie činnosti. Nový
systém prípravy sme odštartovali v januári 2009 a priebehu
roka bol otestovaný a priebežne
upravovaný.
Vďaka zlepšeniu ekonomických podmienok sa naša spoločnosť rozhodla pokračovať
v prijímaní nových pracovníkov
do závodu PLT od januára 2010.
Za prvé štyri mesiace tohto roka
prešlo teoretickým preškolením
ďalších 72 novoprijatých pracovníkov. Súbežne sa na nové
profesie preškoľovalo ďalších 28
pracovníkov. Nový systém v praxi
preukázal svoju životaschopnosť
a vďaka pozornosti, ktorú mu venujú všetci zainteresovaní, aj perspektívu do budúcnosti. Uznanie
patrí najmä interným lektorom,
ktorí garantujú odbornú úroveň teoretickej prípravy. Pokiaľ
hodnotenie organizácie, obsahu
a výučby vyznieva všeobecne
pozitívne, nezodpovedanou otázkou zostáva efektívnosť systému
a jeho prínos pre jednotlivé prevádzky. O odpoveď na túto otázku
sme preto požiadali manažérov
výroby PLT.
Miloš
Hrušo,
riaditeľ výroby, PLT: „Našou snahou je
zvýšiť teoretickú i praktickú
úroveň novoprijatých pracovníkov a pracovníkov preradených
na iné profesie. Nový systém zabezpečuje prehľad o ich teoretických i praktických vedomostiach.
Spätnou väzbou už teraz vieme,
že úroveň vedomostí pracovníkov sa zvýšila a veríme, že sa
odzrkadlí na kvalite produktu
i na zvyšovaní efektivity výroby, čo bolo prioritným cieľom
projektu.“
Ing. Miroslav
Hamšík,
zmenový majster,
konfekcia plášťov:
„Práca s novoprijatými pracovníkmi
a prechádzajúcimi na nové profesie sa zásadne zmenila – máme
prehľad o rozvoji ich výkonnosti,
zlepšovaní sa a prípadne aj o potrebe prijať personálne opatrenie. Novoprijatí pracovníci rotujú v rámci zaškoľovania po jednotlivých
typoch konfekčných liniek - tým
je zabezpečená ich univerzálnosť
a lepšie využitie v procese výroby.
Zároveň títo pracovníci získajú
hneď na začiatku prehľad o organizácii práce vo výrobe. Oceňujem
aj pôsobenie inštruktora v oblasti,
ktorá je pre zabezpečenie chodu
prevádzky mimoriadne dôležitá,
a ktorú sme v minulosti nemali
šancu kvalifikovane zabezpečiť.“
Jaroslav
Flašík,
vedúci prevádzky konfekcia
plášťov: „Nový
systém nás presvedčil - prax
ukázala, že bude pre nás veľkým
prínosom. Preto sme prijali ďalšieho inštruktora, zodpovedného
najmä za aktualizáciu a výmenu predpisov, oboznamovanie
pracovníkov s novými postupmi a pravidlami, čo je činnosť,
na ktorú zmenoví majstri pri
svojom pracovnom vyťažení nemali vždy dostatok času.“
PhDr. Jozef Kapec
úsek RĽZ - CMR
Continental RoadShow 2010 v Púchove
Putovanie po Európe
Tak ako v predchádzajúcich
rokoch, aj tento rok brázdi
Európu prezentačný kamión
divízie pneumatík pre
úžitkové vozidlá koncernu
Continental.
C
ontinental RoadShow
2010 odštartovala 3. mája
v Barcelone a vedie osemnástimi
európskymi krajinami. V dňoch
17. a 18. júna sme uvítali kamión
v Púchove pred vrátnicou Sever,
kde bol k dispozícii zákazníkom
na slovenskom trhu.
Stredobodom pozornosti bola
predovšetkým nová generácia nákladných pneumatík pre diaľkovú, regionálnu a zimnú prevádzku. K vrcholom tour patril nový
strana 3
tímová práca zlepšovateľstvo
Continental Matador Truck Tires
Foto: M. Žiačik
ContiTireFinder a tiež nová pneumatika HD Hybrid. Záujemcom
a návštevníkom bol k dispozícii
aj aktualizovaný ContiCostCal-
culator, ktorý objasňuje prevádzkové náklady spojené s pneumatikami Continental.
-mž-
spýtali sme sa
Ing. Miroslava Virgu
riaditeľa divízie
Továrenské inžinierstvo CMTT
- Zatiaľ čo letná celozávodná odstávka vo firme znamená
pre väčšinu zamestnancov čas
na dovolenku a oddych, pre pracovníkov divízie Továrenské inžinierstvo každoročne je obdobím
intenzívnej práce, na ktorú sa
pripravujú v dostatočnom predstihu. Môžete spomenúť aspoň
najdôležitejšie akcie, ktoré bude
potrebné počas odstávky zrealizovať?
„Počas letnej CFO okrem pravidelných opráv, ktoré sú pre chod
strojného zariadenia nevyhnutné,
máme v pláne aj viacero akcií väčšieho rozsahu. Spomeniem aspoň
niektoré.
V prevádzke miešareň - opravu pohonu miešacej linky ML7,
brúsenie komory miešacej linky
ML8, pretesnenie prevodovky
na miešacej linke ML1, výmenu
rotorov v komore mixéra na miešacej linke ML3.
V prevádzke príprava polotovarov I a II – generálna oprava
porkchop zásobovacieho extrúdera na vytlačovacej linke VL1,
oprava pohonu extrúdera D250
a výmena dopravníkov na vytlačovacej linke VL2, výmena šneku
extrúdera D250 na vytlačovacej
linke VL3, výmena ionovej pumpy a revízia radiačného zariadenia
EBR na vytlačovacej linke VL5, výmena el.inštalácie navíjacích staníc
na linke pogumovania oceľokordu.
V prevádzke dokončovňa bude
pokračovať výmena vodiacich líšt
a oprava paliet v sklade sur.plášťov č.4.
Viacero akcií máme naplánovaných aj rámci energetického
hospodárstva – napríklad opravu
výkonových vypínačov na príprave zmesí, výmenu potrubia
požiarnej vody (pri rade lisov I),
výmenu prípojok pre radu lisov
Škoda Rotava (8 lisov), opravu
potrubia voľného odpadu v rade
lisov B,H, opravu vzduchotechniky a výmenu chladiacej jednotky
v serverovni IT.
Počas celofiremnej odstávky
budú prebiehať aj viaceré investičné akcie, ku ktorým sa vrátime
po skončení odstávky.
Chcel by som zaželať všetkým
spolupracovníkom i externým dodávateľom, ktorí sa budú podieľať
na realizácii plánovaných úloh
počas letnej odstávky, aby sa im
práca dobre darila. Verím, že všetky budú realizované zodpovedne,
v požadovanom termíne a bez
akýchkoľvek pracovných úrazov.“
Predstavujeme biznis tím lisovne
Za nás hovoria jasnou rečou výsledky
Šesťnásťčlenný biznis tím lisovne CMTT spolu s ôsmimi
samostatnými výrobnými tímami zodpovedá za zhodnotenie
práce predchádzajúcich oddelení – t.j. za vylisovanie surových
autoplášťov v špičkovej kvalite, v požadovanom množstve
a sortimente, a čo je tiež dôležité, s čo najnižšími nákladmi.
Biznis tím lisovne.
A
ko potvrdzujú nasledujúce informácie vedúceho biznis tímu a prevádzky
lisovne Miroslava Hodasa, ani
tohtoročné ciele ich nezaskočili
nepripravených.
„Na každodenných stretnutiach biznis tímu sa v prvom
rade vyhodnocuje vývoj v nekvalite a v prípade, že sa vyskytne problém, operatívne prijímame opatrenia na jeho odstránenie. Za štyri mesiace tohto roka
sme dosiahli skutočne vynikajúce výsledky – náš cieľ 0,3%
na vyrobené kusy sme nielen
splnili, ale aktuálny výsledok je
0,22%. Od začiatku roka plníme
plán na 100,7% a dobré výsledky
dosahujeme aj v požadovanom
sortimente (Size Achievement)
vďaka dobrej spolupráci s oddelením plánovania, ako aj dobrej
organizácii práce formárov. Zosúladením požiadaviek výroby
a kvality tak prekračujeme plánový cieľ o 0,6%.
Ďalšou oblasťou, ktorou sa
dennodenne zaoberáme, je životnosť vulkanizačných mem-
inzercia
l Kúpim Felíciu do 1.000€.
Tel.: 0908 747 035.
l Zadávam šteniatka obaja rodičia sú PRAVÍ anglickí kokršpanieli (preukaz
p ôvo du). Obaja ro d ičia sú testovaní na genetické choroby a šteniatka
p r e d á v a m e s o z d r a v o tnou záru kou. Ok rem v ýborných pováh a zdravia je i
predpok lad nádherného vzh ľadu - obaja rodičia sú Interchampioni, Multi
ša mpioni. Voľ né sú dve
č ier ne suč k y, jed na z latá a jeden pes - odber v
polovici prázdnin. Info na tel.
0903 775527.
brán. Odstraňovaním príčin ich
poškodzovania, hľadaním technických, prípadne technologických opatrení je v súčasnosti
priemerná životnosť membrán
310 cyklov – s týmto výsledkom
patríme k najlepším v koncerne.
Tento rok nás čakal nábeh
výroby Wide Base autoplášťov
a nábeh piatich transferovaných
lisov HPC, určených pre ich výrobu. Lisy nabiehajú podľa harmonogramu a možno povedať,
že nové podmienky vulkanizácie pre spomínané autoplášte
boli zvládnuté perfektne – dnes
tento artikel považujeme už za
sériový výrobok.
V súčasnosti sa začínajú prípravy na rozšírenie skladu surových plášťov a robotizovaného
pracoviska pre centrálny postrek plášťov. Tieto akcie budú
mať pozitívny vplyv na kvalitu
a zlepšenie pracovného prostredia v lisovni.
A keď už hovoríme o týchto výsledkoch, chcel by som aj
touto cestou poďakovať všetkým
členom nášho biznis tímu i samostatných výrobných tímov za
dobrú prácu. Som presvedčený,
že vďaka našej odbornosti, ale
aj vzájomnej dobrej spolupráci,
sa rovnako úspešne vysporiadame s úlohami a cieľmi, ktoré nás
ešte len čakajú.“
Prázdniny klopú na dvere
Na deti čaká rekreácia
Naša odborová organizácia každoročne prispieva na letnú
rekreáciu pre deti zamestnancov CMTT. V tomto roku sme
pripravili letný tábor pre 45 detí.
D
eti strávia pekných desať
dní v hoteli Panoráma,
ktorý sa nachádza neďaleko
mesta Štúrovo, priamo v prírodnej rezervácii Kováčovských
kopcov, a to v termíne od 27. júla
do 6. augusta. Čaká tu na ne
zaujímavý program, v ktorom
je naplánovaná aj plavba loďou
po Dunaji. V areáli hotela je aj
bazén a tak veríme, že deťom sa
bude prázdninový pobyt páčiť,
že si oddýchnu od školských
povinností, prežijú veľa dobrodružstiev, a hlavne, že sa nám
vrátia spokojné a zdravé domov.
Ďalších päť detí pôjde na letný
tábor individuálne podľa výberu rodičov.
Jozef Mišúr, predseda ZO
Návšteva IQ múzea, v ktorom mali zlepšovatelia možnosť vyskúšať na praktických paneloch jednotlivé
fyzikálne zákonitosti.
Atraktívna študijná cesta pre zlepšovateľov
... a výborná motivácia
V dňoch 1. až 3. júna sme absolvovali už tradičnú študijnú
cestu zlepšovateľov v Česku.
Tradíciou tohto podujatia sa
stal aj zaujímavý program. Tentokrát začal návštevou dvoch
závodov Continental v Brandýsi n/Labem, kde sme si pozreli
výrobu palivových čerpadiel,
výrobu autorádií a ovládacích
panelov klimatizácií. Pre zaujímavosť - vyrábajú tu aj „špecialitky“ ako palivové čerpadlá pre
také značky ako Aston-Martin,
McLaren, Maserati, Porsche –
takže nielen masovky pre VW
group.
Na druhý deň dopoludnia
bola na programe prezentácia
nových postupov v zlepšovateľskom hnutí, spojená so súťažou
tímov v inovácii výrobkov. Bolo
zaujímavé zúčastniť sa testovania novej metódy zlepšovania
v podaní Doc. Ivana Mašína,
riaditeľa Inštitútu priemyselného inžinierstva v Liberci. Popoludní sme navštívili letisko
Ruzyň. A to nielen priestory,
ktoré poznajú bežní cestujúci,
ale zážitkom bolo pohybovať
sa v bezprostrednej blízkosti
pristávacej dráhy, hangárov,
hasičských staníc... Ten najzaujímavejší bol pri pohľade
na jedno z najväčších lietadiel
na svete - Boeing Jumbo, ktoré
sme obdivovali z každej strany.
Podvečer bol spojený s návštevou planetária v Prahe. Je to
jedno z najväčších planetárii
na svete, s priemerom kupoly
25 metrov. Pohľad na fiktívnu
hviezdnu oblohu bol skoro ako
reálny.
Posledný deň sme mali v pláne výlet na Ješted, ten sme však
kvôli nepriaznivému počasiu,
ktoré nás sprevádzalo počas
celého pobytu, museli zrušiť.
A tak nastúpil posledný bod
programu – návšteva IQ centra
v Liberci Babylon. Toto centrum
miestami skutočne pripomínalo
staroveký Babylon – a to nielen
pestrou zmesou ľudí (od malých detí po dospelákov), ale
aj kuriozít a rôznych možností
na relax. Veľký úspech zožal aj
zrkadlový labyrint, kde mnohí
z nás strávili dlhší čas, ako predpokladali.
Takže - program celej študijnej cesty - jedna atraktívnejšia
vec od druhej. Ale na takéto
„fajnovosti“ sme si už zvykli,
a musíme dodať , že radi. Študijné cesty zlepšovateľov v našej
firme sú už také. Preto chceme
poďakovať vedeniu firmy a osobitne aj p. Miroslavovi Koyšovi,
ktorý má zlepšovateľov „pod
palcom“, za pekný motivačný
zážitok. Takéto cesty prajeme
všetkým pracovníkom, ktorí sa
aktívne podieľajú na zlepšovateľskom hnutí.
Napriek všetkým týmto pozitívam nedá nám nespomenúť strastiplnú únavnú cestu
v dopravnom prostriedku, ktorý nezodpovedal úrovni tejto
akcie. Bola veľká nezodpovednosť zabezpečiť autobus, ktorý
bol priestorovo určený skôr na
prevoz detí na krátke trasy,
a nie na osemhodinové cestovanie dospelých. Priestor bol
skutočne nevyhovujúci, a čo sa
týka technického stavu vozidla
– asi už dlho nezažilo technickú
prehliadku. Pre zaujímavosť na spiatočnej ceste sme zastavili
na odpočívadle. Nepozdával sa
nám stav zadných pneumatík,
ktoré vykazovali známky značného prehrievania. Napriek
našim výzvam šofér nereagoval na naše pripomienky, až
museli naši kolegovia priamo
ukázať defekt na zadnej náprave. Po demontáži sme zistili, že pneumatika bola úplne
zničená a nikto nevie, ako dlho
sme takto jazdili... Našťastie,
všetko dopadlo dobre, vrátili
sme sa domov živí, zdraví, plní
dojmov a naštartovaní na ďalšie zlepšovanie.
Pavol Pastorek, Miroslav
Michálek a Juraj Mazák
kronika spektrum šport
Služby počas letnej
celofiremnej odstávky
Celofiremná odstávka bude v dňoch od 1. 7. do 7. 7. 2010.
Firemné stravovanie v CMR
Hlavná jedáleň: výdaj teplej stravy, studenej stravy a občerstvenia
1., 2. a 6. 7. v čase od 7.00 hod.
do 13.00 hod.
Miešareň: výdaj obedov a občerstvenia
1.,2. a 6. 7. v čase od 6.00 hod.
do 15.00 hod.
3. - 5. 7. v čase od 6. 00 hod.
do 12.30 hod.
7. 7. 2010 - výdaj stravy a bufet otvorený na všetkých zmenách
od 6.00 hod. - podľa otváracích
hodín.
Nové šatne: výdaj teplej stravy
a občerstvenia
1., 2, a 6. 7. v čase od 6.00 hod.
do 15.00 hod.
3. - 5. 7. v čase od 6.00 hod.
do 12.30 hod.
7. 7. 2010 - výdaj stravy a bufet
otvorený na všetkých zmenách
od 6.00 hod. - podľa otváracích
hodín.
Energetika: teplé jedlo počas
celej CFO - rozvoz na 1. zmenu,
II. a III. zmena možnosť objednať
chladené jedlo.
Firemné stravovanie v CMTT
1. 7. – 2. 7. v čase 06:00 – 14:00 h
3. 7. – 5. 7. v čase 06:00 – 08:00 h
6. 7. 2010 v čase 06:00 – 14:00 h
7. 7. – 9. 7. nepretržite
Zubná ambulancia
30. 6. – 9. 7. pracuje: MUDr. Vav-
spoločenská
kronika
l So slobodou sa v máji rozlúčili pracovníci:
Continental Matador
Rubber: Ing. Michal Mičúch z Technologického centra
a Patrik Velič z opravy a údržby
prípravy polotovarov
Continental Matador
Truck Tires: Anna Meli-
šíková z nákupu a Miroslav
Hamšík z miešarne.
l Detičky privítali vo svojich rodinách pracovníci:
Continental Matador
Rubber: Emil Gašpárek
ÓNIE
P KA 1
KNUA ZAÍSUTA ZA
N
Y
OL
TR
N
KO
€
s
reková /č.t. sestra 3539/
– bolestivé prípady do 8,00 h, ordinácia v čase od 7,00 hod do 14,00 h
5. 7. 2010 (t.j. sviatok) pohotovostná služba - Nemocnica Zdravie,
a. s. Púchov
Obvodné ambulancie
30. 6. – 4. 7. 2010 pracuje :
MUDr. Andelová (č.t. sestra
3546)
- ordinácia v čase od 7,00 h
do 14,00 h
30. 6. – 9. 7. 2010 pracuje
MUDr. Miškay (č.t. sestra 3562)
- ordinácia v čase od 7,00 h
do 14,00 h
30. 6. – 9. 7. 2010 pracuje
MUDr. Chovanec (č. t. sestra 3528)
- ordinácia v čase od 7,00 h
do 14,00 h
5. 7. 2010 (t.j. sviatok) bude zabezpečovať lekársku starostlivosť
pohotovostná služba v zdravotnom
zariadení Nemocnica ZDRAVIE 24
h na č. t. 46 05 111.
Ostatné služby
Nahlasovanie pohrebov našich zamestnancov alebo bývalých pracovníkov Continental Matador
Truck Tires u p. Šimonovej, č. t. 3553
alebo 0914371359 – Continental
Matador Rubber resp. u p. Kovárovej na č. t. 2520 alebo na 0904 717 020
Continental Matador Truck Tires.
Doprava: Pracovníci budú využívať služby MHD, SŽ a SAD podľa
platných cestovných poriadkov.
z paletizácie – dcéru Luciu,
František Hoždora z energetiky – dcéru Sofiu, Martin
Lajcha z marketingu – dcéru
Sáru, Peter Pesničák z konfekcie – dcéru Katarínu, Milan
Pastorek z miešania zmesí –
dcéru Lauru.
Continental Matador
Truck Tires: Tomáš Vido
z továrenského inžinierstva –
dcéru Sáru, Michal Reksa z dokončovne – syna Mateja, Jozef
Trník z PP2 – dcéru Natáliu,
Milan Prochádzka z PP2 – syna
Mathyasa, Miroslav Hamšík
z miešarne – dcéru Samanthu.
strana 4
P
o odohraní úvodných
zápasov na pôde našich
súperov z regionálneho kola
(Szeged, Otrokovice) sme
dňa 19. mája privítali víťaza
maďarského národného kola
Contitech Szeged.
Conti Púchov- Contitech
Szeged 6:1 (3:1)
Góly: Janoško 2, Hrnčík 2, R.
Sviečka, Urdák
Zostava: Sviečka M., Eliaš,
Sviečka L, Holčík, Rosina, Hrnčík, Topolan, Buchta, Revák,
Janoško, Sviečka R.
Striedali: Sviečka B,Urdák,Veng,Lazor,Václavík
V zápase s „papierovo“ slabším súperom domáci nastupovali
s úmyslom streliť gól čo najskôr,
čo sa im aj v 7. min. Janoškom
podarilo. Po ďalších nevyužitých
príležitostiach prišiel trest, keď
z ojedinelého protiútoku a po nedorozumení v domácej obrane
hostia vyrovnali. Zaskočeným
domácim futbalistom trvalo niekoľko minút, kým sa spamätali,
znovu súpera zatlačili a gólmi
Hrnčíka a R. Sviečku sa opäť
už v priebehu 1. polčasu dostali
do vedenia.
V 2. polčase domáci ďalej stupňovali svoj tlak a hernú dominanciu potvrdili ďalšími šancami
a 3 gólmi.
Po dvojtýždňovej prestávke,
v ktorej sa odohral vzájomný zápas našich súperov z regionálneho kola Otrokovice-Szeged, v ktorom Otrokovice jasne dominovali
a vysoko zvíťazili 9:0 sa 2. júna t.r.
odohral rozhodujúci zápas o víťaza regionálneho kola v Púchove.
V prvom vzájomnom zápase sa
súperi rozišli remízou 1:1 a jazýčkom na postupových váhach
mohli byť po vzájomnom zápase
výsledky dosiahnuté s Contitech
Szeged. Na tie sa však ani jeden
zo súperov nechcel spoliehať,
a tak obidve mužstvá nastupovali s cieľom zvíťaziť a rozhodnúť
kvalifikačné boje už v Púchove.
Conti Púchov - Conti
Otrokovice 4:0 /1:0/
Góly: L. Sviečka, Janoško, R.
Sviečka, Hrnčík
Zostava: M. Sviečka, Eliaš,
L. Sviečka, Holčík, Rosina, Urdák, Buchta,Topolan, Revák,
Janoško, R.Sviečka
Striedali: Hrnčík,Václavík,
Sviečka B, Lazor, Haviar.
H
DP
ZDRAVOTNÁ
KONTROLA AUTA
€
za1
MYSLITE NA BEZPEČNOSŤ SEBA A SVOJICH
s DPH
BLÍZKYCH
Výmena
oleja
Servis
bŕzd
Čistenie, naplnenie
a dezinfekcia klimatizácie
Oprava
čelného skla
Nastavenie
svetiel
Nastavenie
geometrie
Výmena podvozkových
častí (tlmiče, čapy)
Výmena
brzdovej kvapaliny
PODMIENKY AKCIE ZDRAVOTNÁ KONTROLA AUTA ZA 1€ S DPH:
Akcia platí od 1.6.2010 vrátane do 31.7.2010 vrátane na vybraných prevádzkach v obchodnej sieti Pneubox, ktorej prevádzkovateľom je MATADOR Slovensko s.r.o.. Balíček „Zdravotná
kontrola auta za 1€ s DPH“ zahŕňa: zmeranie geometrie, obhliadku brzdových doštičiek a kotúčov, kontrolu čapov, tyčí stabilizátora, vizuálnu kontrolu tlmičov, kontrolu výfuku, kontrolu
svetiel, kontrolu stavu oleja a termínu výmeny oleja. Všetky uvádzané ceny zahŕňajú DPH a sú v nich zahrnuté zľavy programu „Zákaznícka karta“. Balíček „Zdravotná kontrola auta za
1€ s DPH“ neplatí na predajných miestach Pneubox partnerov. Viac informácií na www.pneubox.sk
a na predajných miestach Pneubox.
bezplatná infolinka 0800 11 44 11
www.pneubox.sk
PÚCHOV, Streženická cesta 1906/56, 042/471 12 66, [email protected]
Dobojované – obrovská radosť všetkých zúčastnených – Continental Púchov je víťazom regionálneho kola ContiTeamCup-u. Foto: I. Mikušová
ContiTeamCup 2010 – ďalšia dobrá správa
Sme vo finále!
Prvé sekundy po zápase… Foto: I. Mikušová
V 1. polčase po úvodnom vzájomnom oťukávaní už v 12. min. udreli domáci a po rohovom
kope sa hlavičkou L. Sviečku ujali vedenia 1:0.
Očakávaná odpoveď zo strany hostí neprišla,
a tak domáci pokračovali v tlaku a vytvorili si
zopár ďalších príležitostí, ktoré však nepremenili.
Aj v 2. polčase domáci pokračovali v peknej
kombinačnej hre a za podpory fantastických
divákov, ktorí prišli v hojnom počte aj z Otrokovíc, postupne pridali ďalšie 3 góly (Janoško, R.
Sviečka, Hrnčík) a v zápase jasne predčili svojho
zdatného súpera.
Pred výdatnou diváckou kulisou a v skvelej atmosfére s prehľadom rozhodovala rozhodcovská
trojica Hanták, Pecúš, Štefanec.
Všetkým chlapcom, ale aj ich spolupracovníkom, vedeniu spoločností CMR a CMTT chceli
by sme touto cestou poďakovať za možnosť reprezentovať firmu a spoločne sa tešiť z postupu
do finále ContiTeamCup-u!!!
Ivan Vrábel, tréner
Nákup, CMTT
Naše dievčatá s trénerom P. Denešom (vľavo) a členom realizačného tímu Františkom Valachom.
Za ich výkon patrí aj im zaslúžená pochvala.
ContiTeamCup - kvalifikačný turnaj ženskej skupiny B
Naše dievčatá druhé
V dňoch 14. – 15. mája sa uskutočnil v Luhačoviciach
na Morave kvalifikačný turnaj ContiTeamCup – ženskej
skupiny B. Turnaj v blízkosti hraníc organizovalo Slovensko
a pricestovali ďalšie tri tímy, a to z Talianska, Rumunska
a Maďarska.
Slovensko reprezentovalo spoločné družstvo Continental Matador Rubber a Continental Matador Truck Tires. Ženy sa na tieto
dôležité zápasy pripravovali od
septembra minulého roka. V skupine sa hralo systémom „každý
s každým“ a keďže do záverečného finálového turnaja v Hannoveri postupovalo len víťazné
družstvo, bojovali ženy naozaj
zo všetkých síl. Vo vyrovnaných
dueloch si celkové prvenstvo na
turnaji vybojovali hráčky z Talianska, na druhom mieste skončilo Slovensko, tretie Rumunsko
a štvrté Maďarsko.
Aj keď naše dievčatá neuspeli,
podarilo sa nám zorganizovať
podujatie na vynikajúcej úrovni. Na záverečnom vyhodnotení
zazneli aj hymny účastníckych
krajín, a to v podaní hráčok. Atmosféra bola výborná a radosť
víťazného tímu obrovská. Už aj
preto, že muži, ktorých každý pokladal za jasných víťazov skupiny,
nepostúpili, a Taliansko budú vo
finálovom turnaji v Hannoveri
zastupovať práve ženy.
Výsledky zápasov:
Taliansko – Slovensko 1:0
Slovensko – Rumunsko 1:1
Slovensko – Maďarsko 6:0
Noviny zamestnancov spoločností Continental Matador Rubber, s.r.o. a Continental Matador Truck Tires, s.r.o. Zodpovedná redaktorka Mgr. Zdena
Justusová, e-mail: [email protected] Kontaktné adresy: Ing. Ivona Mikušová (Continental Matador Truck Tires, Púchov, tel. 461 2580,
e-mail: [email protected]), Mgr. Miroslav Žiačik (Continental Matador Rubber, Púchov, tel. 461 3382, e-mail: [email protected]).
Vychádza mesačne, tlač a distribúcia: Púchovská tlačiareň ASSA, spol. s.r.o., Púchov.
Maďarsko – Rumunsko 1:5
Taliansko – Rumunsko 2:0
Taliansko – Maďarsko 6:0
Konečná tabuľka:
1. Taliansko
2. Slovensko
3. Rumunsko
4. Maďarsko
Pod trénerskou taktovkou Petra Deneša reprezentovali púchovský CMR a CMTT tieto hráčky:
Beata Bieliková, Zdenka Crkoňová, Martina Ďurovcová, Iveta
Gabčanová, Milada Gabčanová,
Dáša Galbavá, Jana Hudecová,
Ľubica Marečková, Ivona Mikušová, Iveta Pastorková, Katarína
Smatanová, Katarína Svitková,
Zuzana Šestáková, Eva Toporová, Mária Turzová, Dana Tvarožková, Dagmar Valientová.
Za vzornú reprezentáciu a veľkú bojovnosť patrí všetkým veľká
vďaka. Ďakujeme aj tým, ktorí nás
prišli na turnaj podporiť.
P. Deneš, tréner
Download

06. - Matador