Herbicídy
Mamba®������������������������������������� 2
Insekticídy Cyprin® 10 EC����������������������������� 5
Gunner ��������������������������������������� 7
Vápnenie
Meerkalk����������������������������������� 10
Amalgerol Premium
a listové hnojivá
Amalgerol Premium® ��������������� 11
Bormax®����������������������������������� 16
Fe-Chelat ��������������������������������� 17
Kalimax®����������������������������������� 18
Kupferchelat®��������������������������� 19
MgMax�������������������������������������20
Mangan 500����������������������������� 21
Mangan 433�����������������������������22
Multiple �����������������������������������23
N-MAX������������������������������������� 24
PK-Fit® �������������������������������������25
Powerphos® �����������������������������26
Sulfomax®��������������������������������� 27
Sulfo-N�������������������������������������28
SulfoGranulat���������������������������30
Zink 700® ��������������������������������� 31
Gullemax�����������������������������������32
Program pre
živočíšnu výrobu
Stallmax �����������������������������������33
Blackjelly�����������������������������������34
Amacool�����������������������������������34
Katalóg má len informatívny charakter.
Pri použití prípravkov sa riaďte platnou etiketou a zoznamom registrovaných prípravkov.
HERBICÍDY
HERBICÍDY
MAMBA®
Charakteristika prípravku:
Mamba je neselektívny listový herbicíd
so systémovým účinkom vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie jednoročných
a trvácich burín v poľnohospodárstve
(orná pôda, ovocné sady, vinice, lúky a
pasienky), v okrasných kultúrach, v lesnom hospodárstve a nepoľnohospodárskej pôde.
Zloženie a pôsobenie prípravku, podmienky aplikácie:
Účinná látka: glyphosate – IPA 480 g / l
Mamba je totálny listový herbicíd, ktorý
je prijímaný len zelenými časťami rastlín a translokovaný asimilačným prúdom do celej rastliny vrátane koreňov,
čím sa docieli jej ničenie. Ovplyvňuje
delenie buniek, spôsobuje deformáciu
listov, stoniek a hynutie rastliny. Nie je
prijímaný koreňmi a neúčinkuje na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlbokokoreniacich burín je
vytvorenie dostatočnej listovej plochy
cieľových rastlín v čase aplikácie, aby bol
zabezpečený čo najvyšší príjem účinnej
látky do rastlín. Vyššie teploty, slnečný
svit a dostatočná vlhkosť pôdy zvyšujú
rýchlosť účinnosti prípravku. Prípravok
sa aplikuje na buriny v aktívnom raste pri
teplotách najmenej 10°C. Príznakmi pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie
až zhnednutie a zasychanie zasiahnutých
rastlín.
2
V pôde nezanecháva rezíduá, čo umožňuje vysievať a vysádzať akúkoľvek plodinu po jej aplikácii bez obmedzenia. V prípade plánovanej kultivácie je potrebné
počkať do prejavenia prvých príznakov
účinnosti, čo je zvyčajne 3 – 5 dní u jednoročných burín a 7 – 10 dní u trvácich
burín.
Objem postrekovej kvapaliny sa pohybuje v rozpätí 200 – 300 l / ha, dôležité je
dodržať požadovanú koncentráciu prípravku.
Spektrum účinnosti:
Jednoročné a trváce buriny.
Registrované použitie:
Obilniny (predzberová aplikácia), lúky
a pasienky, ľan (predzberová aplikácia),
jadroviny, kôstkoviny, vinič, jahoda, konvalinka, repka olejná, hrach, sója, slnečnica, peluška (uľahčenie zberu), orná
pôda, strnisko, zavlažovacie a odvodňovacie kanály, železnice, nepoľnohospodárska pôda.
Miešateľnosť:
Prípravok je možné miešať s niektorými
hnojivami ako síran amónny, DAM 390,
močovina na urýchlenie účinku, avšak
účinok je kontaktnejší.
Použitie v plodinách:
Totálny herbicíd Mamba má niekoľko
spôsobov využitia.
1) JARNÉ APLIKÁCIE:
A/ Likvidácia zle prezimovaných porastov ozimín
Výhodným riešením pre likvidáciu ozimných plodín, ktoré zle prezimovali a sú
určené na likvidáciu, je použitie Mamby.
Aplikácia umožňuje dôkladné zničenie
porastu i vzídených burín a minimalizáciu predsejbových kultivačných zásahov,
čím sa šetrí aj pôdna vlaha. Keďže prí-
pravok nezanecháva v pôde rezíduá, bolo by možné vykonať sejbu už 24 hodín
po aplikácii, je však nutné dodržať časový odstup do prejavu prvých príznakov
účinnosti.
B/ Ničenie burín pred sejbou alebo výsadbou
kultúrnej plodiny
Tento systém likvidácie burín je vhodné
využiť u plodín vyššími teplotnými nárokmi, ktorých agrotechnický termín výsevu,
resp. výsadby je posunutý do 2.polovice
apríla až mája. Buriny, najmä trváce, sú
schopné do toho času zaburiniť pozemky. V tomto čase je dostatočný priestor
na chemické ničenie najmä pýru, ovsa
hluchého, príp. pichliača a následnú
predsejbovú prípravu pôdy.
C/ Ničenie burín pred vzídením kultúrnej plodiny
V plodinách s dlhším časovým odstupom medzi založením porastu a vzídením je možné využiť aplikáciu Mamby
na vzídené buriny, ktoré často vzchádzajú v niekoľkých vlnách, resp. vegetačné
štádium vhodné na likvidáciu sa dosiahne až v založenom poraste plodiny. Prípravok sa pri styku s pôdou inaktivuje,
preto je možné ošetrenie vykonať ešte
krátko pred vzídením plodiny,pričom je
nutné, aby klíčiaca plodina bola pokrytá
vrstvou pôdy aspoň 1 – 3 cm.
3) APLIKÁCIA NA STRNISKO:
Z hľadiska likvidácie trvácich burín je
tento spôsob najúčinnejší. V letnom
a jesennom období majú trváce buriny
snahu ukladať asimiláty do svojich zásobných orgánov (korene, podzemky, rizómy). V rastlinách prevláda transpiračné prúdenie do podzemných orgánov a
aplikáciou Mamby na strnisko dochádza
k ich účinnému ničeniu. Týmto spôsobom je tiež možné prerušenie zeleného
mostu pre šírenie chorôb a škodcov, pretože mechanické ničenie nebýva dostatočne spoľahlivé.
4) POUŽITIE V SADOCH A VINICIACH:
Prípravok Mamba sa v sadoch a viniciach používa na ničenie burín v medziradoch a príkmenných pásoch. Nesmú byť
zasiahnuté listy stromov a viniča.
5) POUŽITIE NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE:
Mamba má široké široké uplatnenie pri
ničení nežiadúcej vegetácie na cestách,
okolo budov, stožiarov elektrického napätia, uzáverov plynu atď.
Balenie:
20 l, 1000 l
2) PREDZBEROVÉ APLIKÁCIE:
Prípravok Mamba je možné použiť
v predzberovej aplikácii v zaburinených
porastoch na uľahčenie zberu kultúrnych plodín. Týmto spôsobom sa ukončuje vegetácia burín, reguluje dozrievanie
plodiny a napomáha likvidácii trvácich
burín na pozemku.
3
HERBICÍDY
INSEKTICÍDY
Návod na použitie
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka na 1 ha
v litroch
OD
obilniny pýr a iné trváce
predzberová
buriny
aplikácia
3,0
10 –14
repka ozimná, prerastené buriny
hrach, sója,
peluška,
slnečnica
3,0 – 4,0
14
lúky obnova TTP
a pasienky
3,0 – 6,0
21
ľan pýr a iné trváce
(predzberová buriny
aplikácia)
3,0 – 4,0
8-10
3,0
AT
6,0
AT
jadroviny, kôstkoviny,
vinič
pýr, pichliače
pupenec, mlieče
prerastené buriny
2,0 (33-50 %)
AT
konvalinka
trváce buriny
4,0 – 8,0
AT
orná pôda, strnisko
pýr a iné trváce
buriny
3,0
AT
2,5 + (5 kg)
AT
5,0
AT
jahoda
zavlažovacie nežiadúce dreviny,
a odvodňo-
pobrežné buriny
vacie kanále
nepoľno- nežiadúca vegetácia
3,0 – 5,0
hospodárska
pôda
AT
AT
železnice
nežiadúca vegetácia
5,0 – 9,0
Poznámka
uľahčenie zberu
CYPRIN® 10 EC
Charakteristika prípravku:
Postrekový insekticídny prípravok zo skupiny syntetických pyrethroidov vo forme
emulgovateľného koncentrátu určeného
na ochranu proti škodcom v poľnohospodárstve.
Zloženie a pôsobenie prípravku, podmienky aplikácie:
Účinná látka: cypermethrin 100 g / l
Cyprin 10 EC pôsobí ako kontaktný a požerový insekticíd s repelentným účinkom.
Vzhľadom na kontaktné pôsobenie je
dôležité rovnomerné pokrytie ošetrova-
knôtový rám
(TM) síran amónny
ných rastlín. Prípravok je svetlostabilný a
neprchavý, vo vode takmer nerozpustný.
Objem postrekovej kvapaliny sa pohybuje v rozpätí 200 – 300 l / ha.
Spektrum účinnosti:
Prípravok ničí blyskáčika repkového, krytonosy, skočky, piliarky, vošky, pásavku
zemiakovú, kohútiky, obaľovače.
Použitie v plodinách:
Repka olejná:
Proti jesenným škodcom sa ošetruje
prípravkom po ich objavení už od doby vzchádzania až do konca októbra.
Ošetrenie proti blyskáčikovi sa robí
počas náletu do porastov repky vo fáze
butonizácie až rozkvitnutia prvého kvetu
na rastline, pri výskyte 2 – 3 chrobákov
na kvetenstvo. Prípravok možno použiť
na predĺženie insekticídnej clony po odkvitnutí ako ochranu proti šešuľovým
škodcom a voškám.
Obilniny:
Ochrana proti kohútikom sa vykonáva v
čase maximálneho liahnutia lariev, 2/3
sú vyliahnuté. U jačmeňa sa ošetrenie
zvyčajne opakuje.
Zemiaky:
Proti pásavke zemiakovej sa ošetruje počas maximálneho liahnutia lariev, obyčajne keď dosiahnu štádium 3.instaru. V
oblastiach, kde sa vyskytol slabší účinok
pyrethroidov na pásavku, treba prípravok na rok vynechať.
Jablone:
Ošetrenie proti obaľovačovi jablčnému
sa vykonáva podľa signalizácie, cca týždeň po vrchole náletu do feromónových
lapačov.
Registrované použitie:
Obilniny, repka olejná, jabloň, vinič, zemiaky.
4
Miešateľnosť:
Prípravok Cyprin 10 EC je možné miešať
s bežnými herbicídmi, fungicídmi, regulátormi rastu a kvapalnými hnojivami.
5
INSEKTICÍDY
INSEKTICÍDY
GUNNER
Vinič:
Ochrana sa vykonáva na začiatku liahnutia húseníc obaľovačov. Húsenice prvej generácie sa liahnu v druhej polovici
mája, húsenice druhej generácie v druhej
polovici júla. Pri dlhšom lete motýľov sa
ošetrenie opakuje.
Účinná látka: 50 g/l lambda-cyhalotrin
Charakteristika prípravku:
Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu, určený na ochranu poľnohospodárskych plodín proti cicavému a žravému hmyzu.
Balenie:
5l
Návod na použitie
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka na
1 ha v litroch
OD
Poznámka
obilniny
kohútiky
0,2
AT
1
zemiaky
pásavka zemiaková
0,25
14
2
repka
blyskáčik repkový
0,2
AT
3 pred kvitnutím
jablone
obaľovač jablčný
0,25
28
4
vinič
obaľovače
0,25
14
Pôsobenie prípravku:
Prípravok Gunner na báze účinnej látky
lambda-cyhalothrin, patrí do skupiny
syntetických svetlostabilných pyretroidov. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Pôsobí predovšetkým proti
žravým škodcom (motýle – Lepidoptera,
chrobáky – Coleoptera). Ďalej má veľmi
dobrý účinok na cicavý hmyz (rovnokrídlovce – Homoptera).
Spôsoby a termíny aplikácie:
Predpokladom dosiahnutia dobrého
účinku, je dobré pokrytie rastliny postrekovou kvapalinou.
6
Pšenica ozimná, pšenica jarná:
Vošky – na ničenie voškových vektorov
vírusu žltej zakrpatenosti jačmeňa - postrekujte plodiny zasiate pred začiatkom
októbra v polovici októbra alebo hneď,
ako príde k výskytu vošiek na plodinách.
Postrek zopakujte koncom októbra až začiatkom novembra na konci migrácie vošiek, ak sa vošky ešte vyskytujú na plodine.
Letné vošky – keď sú napadnuté dve tretiny
vrcholkov stebiel (s piatimi a viac voškami na vrcholku) a množstvo vošiek narastá. Odporúča sa čím skôr začať s postrekom vymedzených oblastí tam, kde
došlo k zamoreniu škodcami. Aplikovať
medzi začiatkom kvitnutia a mliečnou
zrelosťou. Dávka 0,1 l/ha na 200-300 l/
ha vody.
Pšenica ozimná:
Pestrička pšeničná (Opomyza florum) - s postrekom na vajíčkové hniezda možno
začať od konca januára alebo začiatku
februára a neskôr. Najviac sú ohrozené
najmladšie plodiny. Postreky aplikované
proti jesenným voškám tiež napomôžu
likvidácii tohto škodcu. Dávkovanie je
0,1 l/ha na 200 l/ha vody.
Repa cukrová:
Skočky – postrek aplikujte hneď, ako
dôjde k výskytu napadnutia. Postrek zopakujte po 10-14 dňoch, ak napadnutie
pretrváva. Dávkovanie je 0,15 l/ha na
200 l/ha vody.
Kvetárka repová – postrek aplikujte na
hniezda vajíčok, zvyčajne koncom mája
do začiatku júla. Dávkovanie 0,15 l/ha
na 200 l/ha vody.
Siatica výkričníková – postrek aplikujte na
hniezda vajíčok alebo na základe odborného poradenstva. Postrek zopakujte
o 10-14 dní. Dávkovanie je 0,15 l/hs na
400-1000 l/ha vody. Maximálne 2 x za
vegetáciu.
Repka ozimná, repka jarná:
Ošetrujte len pred kvetom, max do fázy
BBCH59.
Skočka repková – postrek aplikujte hneď,
ako príde k napadnutiu. Postrek opakujte po 10-14 dňoch ak napadnutie pretrváva. Dávkovanie je 0,15 l/ha na 200 l/
ha vody.
Blyskáčik repkový – postrek aplikujte na zelené až žlté puky (BBCH 51-59) , ak dôjde
k výskytu ničivého množstva blyskáčika
repkového. Ak je to potrebné, postrek
zopakujte pred vytvorením žltého puku
(BBCH 59). Dávkovanie je 0,15 l/ha na
200-300 l/ha vody.
7
INSEKTICÍDY
8
INSEKTICÍDY
Krytonos šešuľový – repka ozimná: aplikujte
asi pri 75% opadnutia okvetia, ak dôjde
k výskytu ničivého množstva krytonosa
šešuľového. repka jarná: postrek aplikujte od fázy viditeľných kvetných pupeňov
(zelené puky). . Dávkovanie je 0,15 l/ha
na 200-300 l/ha vody. Maximálne 3 krát
za vegetáciu.
Voška hrachová – postrek vykonajte v dobe kvitnutia plodiny po presiahnutí
hraničného množstva alebo na základe
odborného poradenstva. Pravidelné monitorovanie úrody sa odporúča zvlášť pri
odkvitnutí. Postrek podľa potreby zopakujte. Dávkovanie je 0,15 l/ha na 200300 l/ha vody.
Hrach a bôb:
Listárik čiarkovaný – proti listárikovi čiarkovanému treba porasty hrachu ošetriť hlavne v kritickom období od vzchádzania do
vývinového štádia troch pravých listov, po
zistenom priemernom výskyte 2-3 chrobákov na m2 plochy porastu. Dávkovanie
je 0,15 l/ha na 200-300 l vody.
Obaľovač hrachový v hrachu – postrekujte
na kvitnúce plodiny podľa počtu jedincov vo feromónových pasciach alebo na
základe odborného poradenstva. Postrek nevykonávajte počas denných horúčav, kedy sú včely najaktívnejšie. Bôb:
postrekujte v odhadovanom čase výskytu
alebo pri neskorých plodinách vo fáze plného kvitnutia. Postrek opakujte po 1014 dňoch po prvom postreku. Dávkovanie je 0,10 l/ha na 300-600 l vody.
Zemiak:
Vošky – postrek vykonajte na základe odborného poradenstva alebo hneď ako
dôjde k presiahnutiu hraničných úrovní
vošiek.. Postrek podľa potreby zopakujte po 14 dňoch. Dávkovanie je 0,15 l/ha
400-600 l/ha vody. Postreky nesmú presiahnuť 4 aplikácie na plodinu.
Hruška:
Méra hrušková – za normálnych okolností
postrek vykonávajte od konca februára
až do začiatku marca, kedy škodca kladie
vajíčka. Ďalší postrek môže byť potrebný
v lete s opakovaním o 14-21 dní. Dávkovanie je 0,18 l/ha na 200-2000 l/ha vody.
Maximálne 3 x za vegetáciu.
Návod na použitie
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka na
1 ha v litroch
OD
pšenica ozimná
pšenica jarná
vošky
0,1 l
AT
pšenica ozimná
pestrička pšeničná
0,1 l
AT
repa cukrová skočky, kvetárka repová
siatica výkričníková
0,15 l
AT
krytonos šešuľový
blyskáčik repkový
0,15 l
AT
repka ozimná
repka jarná
repka ozimná
skočka repková
0,1 l
AT
repka jarná
hrach
listárik čiarkovaný
0,15 l
Poznámka
25
hrach
obaľovač hrachový
0,1 l
25
voška hrachová
bôb
listárik čiarkovaný
0,15 l
bôb
voška hrachová
obaľovač hrachový
0,1 l
10-14
14-21
zemiak
vošky
0,15 l
AT
hruška
méra hrušková
0,18 l
7
9
VÁPNENIE
AMALGEROL PREMIUM
MEERKALK
Z usadenín vápenatých rias,
účinnosť cez 80 %
Zložky určujúce hodnotu:
Uhličitan vápenatý (CaCO3) 88 %
Uhličitan horečnatý (MgCO3) 5 %
Morské vápno – kriedové vápno z usadenín morských rias
Krieda vznikla pre 60-90 mil. rokov z usadenín vápennatých rias. Tieto vápenné
útvary ležia v severo nemeckých pobrežných oblastiach, ťažia sa veľmi šetrne
a sú formované na neprášiace granule,
ktoré sú veľmi dobre rozptylovateľné.
Pre porovnanie sú vápna zo stredoeurópskych vápeniek staré 200-300 mil. rokov, silne zvetrané a utužené. Tieto vápna
musia byť veľmi jemne mleté, aby vôbec
získali hnojivý účinok. Napriek jemnému
rozomletiu týchto vápennatých nerastov
je ich účinnosť len 50 % a menej. Naše morské vápno je teda veľmi „mladý
produkt“. Preto bola zachovaná jemná
a vzdušná štruktúra s vysokým sorpčným
povrchom, vďaka ktorému je reaktivita
vápenatých rias cez 80 %.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AMALGEROL Premium®
zvyšuje prijateľnosť ostatných živín
zlepšuje kvalitatívne parametre pôdy
nízke aplikačné dávky znižujú
devastáciu pôdy a náklady
aplikácia klasickými rozmetadlami
priemyselných hnojív
možno aplikovať i za veterného
počasia
bezprašné pri prekladaní a rozmetaní
rovnomerne granulované, maximálna
vlhkosť 1-2%
ideálne pre miešanie s inými
hnojivami
rozdielne balenia pre poľnohospodárov a záhradné centrá
zvyšuje životaschopnosť pôdnych
mikroorganizmov
Balenie:
Big Bag 600 kg, 40 kg plastové vrece
Dávkovanie:
Poľné plodiny 300 – 600 kg/ha
Zelenina, cukrová repa a zemiaky
400 – 800 kg/ha
Trávniky a záhrady 10 kg/100 m2
Ostatné kultúry 500 – 800 kg/ha
Amalgerol Premium je určený pre oblasť
rastlinnej výroby ako špeciálna látka,
fungujúca v podobe biologického stimulátoru fyziologických funkcií v pôdnom
profile, ale i v porastoch kultúr (poľných
plodín, v záhradníctve a ovocinárstve, v
starostlivosti o trávniky, parky a pri produkcii kvetov).
zlepšuje skladovateľnosť, chuť a obsah
látok v produktoch rastlinnej výroby!
Amalgerol Premium zlepšuje pôsobenie: ochranných prostriedkov na list až
o 25%, listových hnojív až o 100%.
Pôsobenie na pôdu:
Aktivuje mikrobiálny život v pôde, sedemnásobné zvýšenie mykorhízy a vlásočníc, stabilizuje tvorbu drobovitej
pôdnej štruktúry, znižuje sa spotreba
PHM až o 40 % (po 5 rokoch používania) a opotrebenia strojov, upravuje
pH pôdy, zabraňuje vyplavovaniu živín
z pôdy, urýchľuje rozklad pozberových
zvyškov – menej fuzárií atď.
Použivanie:
Na listové hnojenie a na aplikovanie do pôdy:
Aplikujeme na pestované kultúry na
ornej pôde aj v záhradníckych kultúrach. Môžeme aplikovať na listy spolu
s listovými hnojivami a prípravkami na
ochranu rastlín v dávke 5 l/ha. Na pôdu
aplikujeme v dávke 5 l/ha (odporúčané
aplikované množstvo je 10 l/ha za rok).
V prípade aplikácie v domácich záhradkách doporučujeme aplikáciu 30-50 ml
Amalgerolu do 10 l postreku.
Pôsobenie na rastlinu:
Pôsobí na tvorbu koreňového systému,
lepší príjem živín a vody – lepšie odolávanie stresom, pôsobí ako zmáčadlo pri
použití prípravkov na ochranu rastlín a
aplikácii listových hnojív (zlepšuje ich
využitie), kompaktnejšie rastlinné pletivá–lepší zdravotný stav, zvyšuje kvalitu,
Pred použitím prípravok treba dôkladne premiešať. Prípravok neaplikujeme
pri intenzívnom slnečnom žiarení a pri
vysokých teplotách. Prípravok je dobre
miešateľný s inými chemikáliami (okrem
DAM). Pred miešaním s inými chemikáliami doporučujeme robiť skúšku miešateľnosti.
Prednosti morského vápna pre poľnohospodárov, obchod a miešarne hnojív
• vysoká reaktivita cez 80 %
• vysoká prístupnosť rastlinám,
rýchly hnojivý účinok
10
11
LISTOVÉ HNOJIVÁ
Význam listového hnojenia:
Listové hnojivá dopĺňajú nedostatok
mikroprvkov, liečia choroby spôsobené
nedostatkom živín, zvyšujú odolnosť voči
nepriaznivým klimatickým podmienkam.
Aplikovaním listových hnojív sa zlepšuje
stav pestovaných plodín a tým rastie aj
úroda a kvalita produkcie.
Listové hnojivá pôsobia priamo a okamžite. Rýchlo a účinne vyživujú rastlinu
aj vtedy, ak rastlina nedokáže úplne využiť živiny v pôde. Nedostatok mikro-
LISTOVÉ HNOJIVÁ
Potreba makroprvkov u najvýznamnejších poľnohospodárskych plodín:
prvkov je možné rýchlo doplniť čím dokážeme efektívne eliminovať príznaky
ich nedostatku. Aj relatívny nedostatok
mikroprvkov môže spôsobiť problémy,
ktoré je možné rýchlo a účinne odstrániť aplikovaním listových hnojív. Odporúčame spojiť aplikáciu listových hnojív
s ostatnými prípravkami na ochranu
rastlín, najmä však s biotechnologickým
prípravkom Amalgerol Premium (pôsobí ako zmáčadlo a zlepšuje využitie živín
rastlinou).
Plodina
Dusík
Fosfor
Draslík
Iné potreby
Pšenica ozimná
••••
•••
••
Mg, S, Cu, Mn
Jačmeň ozimný
•••
••
••
Ca, Mg, Cu
Jačmeň jarný
••
•••
••
Mg, Cu
Repka ozimná
••••
•••
•••
Mg, S, B
Raž
••
•
••
Mg
Kukurica
•••••
•••
•••••
Mg, B, Zn, Mn
Slnečnica
•••••
•••
•••••
S, Mg, B
Repa cukrová
••••
•••
•••••
S, B, Mn, Na
Zn
Zemiaky
•••••
•••
•••••
Mg, B, S
••
• menšia potreba
Potreba mikroprvkov u najvýznamnejších kultúrnych plodín:
Plodina
S
Kukurica
•
Pšenica
•
•
Repka
••
•
••
•
•
••
Slnečnica
Ca
Mg
Fe
••
•
•
•
•
••
•
•
•
Paprika
••
•
Paradajka
••
•
• potrebné
•
•
•
•
•• obzvlášť potrebné
•
•
•
•
•••••najväčšia potreba
Funkcie a príznaky deficitu významných
živín vo výžive rastlín:
Jabloň
Zemiaky
Mn
•
••
Uhorky
12
Cu
•
Repa cukrová
Vinič
B
•
Dusík
Je významnou zložkou nielen pre rastliny
ale aj pre pôdne mikroorganizmy. Spolu s uhlíkom, kyslíkom a vodíkom tvorí
podstatnú časť živej hmoty. Predstavuje
významnú zložku bielkovín, aminokyselín, nukleových kyselín, enzýmov, chlorofylu a ďalších zlúčenín.
Pri nedostatku dusíka rastliny „siahajú
do svojich zásob“ , nastáva rozklad bielkovín a takto získaný dusík je premiestňovaný do mladších listov príp. do semien. Nastáva scvrkávanie chloroplastov
a zníženie obsahu zeleného farbiva chlorofylu, preto prvým príznakom nedostatku dusíka je žltnutie starých listov. Staré
listy začínajú prvé odumierať. Vplyvom
zníženej fotosyntézy nastáva spomalenie
rastu rastlín a následne aj koreňov. Rastliny rýchlejšie starnú u niektorých kultúr-
nych rastlín sa napr. skracuje vegetačná
doba, semená a plody nie sú dostatočne
vyvinuté.
Pri nadbytku dusíka naopak rastliny bujne rastú, majú veľa listov a sýtozelenú
farbu. Rastlinné pletivá sú ale riedke ,
vodnaté . Môže prísť k prehusteniu porastu a tým konkurencii o svetlo a ďalšie
živiny. V prehustenom poraste sú rastliny
slabšie , náchylnejšie na choroby. Vysiľuje sa koreňový systém, ktorého rast silno
zaostáva za rastom nadzemnej časti, nerozvetvuje sa, nerastie do hĺbky, čím rastlina stráca jednu z možností ako odolávať suchu.
Fosfor
Je nevyhnutný pre proces prenosu energie, fotosyntéze, metabolizme uhľohydrátov. Kritickým obdobím pre príjem
P je začiatok vegetácie, avšak fosfor je
dôležitý v celom vegetačnom období.
Zlúčeniny P sa nachádzajú v fosfolipi13
LISTOVÉ HNOJIVÁ
doch, nukleových kyselinách, zásobných
látkach prítomných v semenách. Je podstatný pre rast koreňov a koreňovej čiapočky. Fosfor je v rastline ľahko mobilný,
avšak v pôde je mobilita fosforu veľmi
malá (4-6 mm/rok = hnojenie minerálnymi hnojivami počas vegetácie je neúčinné) a aj straty vyplavením sú veľmi nízke.
Na príjem P vplýva celý rad faktorov ako
aj stavba a mohutnosť koreňového systému , ale ja teplota prostredia, vlhkosť
pôdy, pH. Príjem P je brzdený prebytkom
N v dusičnanovej forme a naopak pri
nedostatku P prijímajú rastliny menšie
množstvo N.
Nedostatok fosforu má za následok
spomalenie rastu nadzemných orgánov
i koreňov. Listy sú menšie a staršie odumierajú. Pri deficite rastu listov dochádza v dôsledku zvýšeného obsahu
chlorofylu na jednotku plochy k tvorbe
charakteristických tmavozelených škvŕn
. Pri nedostatku P sa narušuje dusíkatý
metabolizmus a znižuje sa tvorba bielkovín. Je narušená tvorba generatívnych
orgánov, redukuje sa kvitnutie. Nadbytok fosforu môže spôsobiť disharmóniu
v príjme ostatných prvkov a disharmónii
rastu a vývoji rastlín.
Draslík
Draslík je prítomný v procese metabolizmu a pri formovaní bunkových membrán, čo bezprostredne súvisí to s kontrolou otvárania a zatvárania listových
prieduchov, čím má priamy dopad na
hospodárenie rastlinami s vodou. Bunka
s pevne napnutou membránou potláča
útok rôznych zárodkov chorôb. K pozitívne ovplyvňuje hustotu bunkových
štiav tvorbou cukrov a syntézou škrobu.
Pri vyššom obsahu cukrov sú rastliny
odolnejšie voči stresovým faktorom ako
chlad, teplo...Je dôležité udržovanie po14
meru draslíka k horčíku medzi 3:1 do
4:1. Pri nedostatku draslíka dochádza
k zlému hospodáreniu rastlín s vodou,
na starších listoch dochádza k nekrózam. Rastliny sú náchylnejšie na nedostatok vody, choroby a účinok vysokých
teplôt.
Síra
Síra je základnou výživovou substanciou
nevyhnutnou pre zdravý rast rastlín. Je
zložkou mnohých enzýmov a je neoddeliteľnou súčasťou syntézy bielkovín a chlorofylu. Síra je nesmierne mobilná v rámci
koreňovej zóny a v rámci celej rastliny.
Rastliny potrebujú rovnaké alebo väčšie
množstvo síry ako fosforu. Nedostatok
síry sa prejavuje chlorózou na mladých
steblách. Síra je nevyhnutná pre využitie
dusíku, pomer by mal dosahovať hodnoty N:S = 7:1.
Bór
Nedostatok bóru spôsobuje fyziologické poruchy, je obmedzená fotosyntéza
a znížený transport sacharózy. Bór pôsobí na tvorbu generatívnych orgánov,
meristematických pletív a rast koreňov =
má vplyv na zdravotný stav rastlín. Napr.
u cukrovej repy spôsobuje nedostatok
bóru srdiečkovú hnilobu. Pri repke môže
nedostatok bóru skoro na jar oneskoriť
predlžovací rast a nasadzovanie šešúľ.
LISTOVÉ HNOJIVÁ
Mangán
Je veľmi dôležitým stopovým prvkom,
nevyhnutným najmä pri tvorbe chlorofylu, v metabolizme uhľohydrátov ako
aj pri aktivovaní rastu enzýmov. Nedostatok Mn obmedzuje syntézu bielkovín,
vitamínu C a chlorofylu. Znížená syntéze bielkovín má súvislosť s hromadením
dusičnanov v produktoch. Príčiny zlého
príjmu majú priamu súvislosť s intenzitou vápnenia, poprípade s obsahom Ca
v pôde.
Horčík
Je nevyhnutný pre tvorbu chlorofylu (je
zabudovaný v jadre chlorofylu) a aktívne
pôsobí i na enzýmy používané v metabolizme fosforu, bielkovín a cukrov. Spolupodieľa sa na spevňovaní bunkovej steny
a tým zvyšuje odolnosť voči chorobám
a škodcom. V pôde sa nachádza pomerne vysoký obsah horčíka avšak len malá
časť sa nachádza vo forme prístupnej
pre rastliny. Deficit sa prejavuje hlavne
na starších listoch nedostatočnou obnovou chlorofylu = zažltlé, až nekrotizované
listy.
Meď
Meď je dôležitá pre správny rast a vývoj
generatívnych orgánov. Veľmi dôležitá je
i v procese respirácie. Je súčasťou procesu tvorby chlorofylu. Nie je príliš mobilná v oblasti koreňovej zóny a jej aktivácia
je priamo úmerná objemu organických
častíc v pôde. Pri nedostatku sa znižuje
výnos zrna.
Železo
Železo hrá nezastupiteľnú úlohu pri
tvorbe chlorofylu. Je súčasťou mnohých
enzýmov a preto pri jeho nedostatku
sa narušuje metabolizmus rastlín. Nedostatok železa spôsobuje obmedzenie
tvorby chlorofylu čo má za následok
objavenie chloróz na listoch. V kyslých
pôdach je železo veľmi mobilné a dostupné pre rastliny a preto môže pôsobiť toxicky na rastliny. Zlý príjem Fe je
často podmienený vysokým obsahom
Ca alebo Cu. Okrem toho pri nadbytku
Fe je znížený príjem Ca, Mn, B ale aj P
a K. S pribúdajúcou alkalitou sa znižuje
jeho rozpustnosť a tým aj dostupnosť
pre rastliny.
Zinok
Je súčasťou metabolizmu chlorofylu a reguluje spotrebu cukrov. Pri nedostatku
Zn sa zníži syntéza RNA, obsah bielkovín
a škrobu. Napr. u kukurice sa nedostatok
prejavuje: listy – červenohnedé nekrotické zóny, ktoré sa rozširujú, následkom
čoho odumierajú celé listy. Ďalej sú listy
na vegetačnom vrchole stočené, čo vytvára dojem zlepenosti. Stonka je silná
a puká, rastliny sú celkovo zakrpatené.
15
LISTOVÉ HNOJIVÁ
BORMAX®
Rozpustný zdroj bóru pre použitie v poľnohospodárstve a záhradníctve
Obsahuje 11% bóru (150 g/l) rozpusteného vo vode ako bóretanolamín
Použitie: Na vyrovnanie deficitu bóru pri
širokom spektre poľných a záhradných
rastlín
Funkcie bóru:
• jesenné ošetrenie zvyšuje mrazuvzdornosť a zlepšuje prezimovanie porastov
• priaznivo pôsobí na nasadzovanie šešúľ repky, vplýva aj na počet semien,
a tým zvyšuje úrodu semena repky
olejnej, pôsobí aj na zvýšenie obsahu
tuku v semenách repky.
• stimuluje regeneráciu rastlinných buniek
• priaznivo pôsobí proti plesniam a hubovým chorobám
• zvyšuje úrodnosť a kvalitu produkcie
• zvyšuje intenzitu dýchania rastlinných buniek, čo má pozitívny vplyv
na urýchlené dozrievanie plodín
Formulácia:
BORMAX obsahuje bóretanolamín –
rozpustnú a dobre miešateľnú, rastlinami dobre prijateľnú formu bóru pre
rýchlu aplikáciu
BORMAX je ideálne hnojivo na korekciu
nedostatku bóru je možné ho aplikovať
na pôdu aj na list pri širokom spektre
plodín.
Dávky: (vybrané plodiny)
16
Repka olejná a iné kapustovité
3 l/ha na začiatku predlžovacieho rastu,
aplikáciu opakovať cca. po 10-14 dňoch,
použiť minimálne 300 l vody.
LISTOVÉ HNOJIVÁ
Fe-CHELAT
Cukrová repa
3 l/ha pri 6-listovom štádiu, pri prejavoch nedostatku opakovať aplikáciu
po 10-14 dňoch, použiť minimálne 300
l vody.
Strukoviny
2 l/ha v 10-15 cm štádiu, pri prejavoch
nedostatku opakovať aplikáciu po 10-14
dňoch, použiť minimálne 300 l vody.
Kukurica
3 l/ha v 4-10 listovom štádiu, použiť minimálne 300 l vody.
Ovocné stromy a kry
1 l/ha pred prípadne po kvitnutí, 2 l/ha
po zbere pred zožltnutím listov, množstvo vody: 500 – 1000 l
Zloženie: obsahuje 6% Fe ako EDDHA
Dávkovanie:
Poľné plodiny: 2-5 kg/ha. Najvhodnejšie
je aplikovať Fe-Chelat do oblasti koreňovej sústavy, najlepšie pre dažďom. Prípadne aplikujte Fe-Chelat pred sejbou,
s následným zapracovaním do pôdy. Zelenina: 10-20 kg/ha. Najvhodnejšie je
aplikovať Fe-Chelat do oblasti koreňovej
sústavy, najlepšie pre dažďom. Prípadne
aplikujte Fe-Chelat pred sejbou (výsadbou), s následným zapracovaním do
pôdy.
Vinič: 10-20 g na každý kmeň. Najvhodnejšie je aplikovať Fe-Chelat do oblasti
koreňovej sústavy, najlepšie pre dažďom.
Kôstkoviny: 25-100 g na každý strom.
Najvhodnejšie je aplikovať Fe-Chelat do
oblasti koreňovej sústavy, najlepšie pre
dažďom.
Bobuľoviny: 2 – 5 kg/ha. Najvhodnejšie
je aplikovať Fe-Chelat do oblasti koreňovej sústavy, najlepšie pre dažďom.
Vinič
1 l/ha pred prípadne po kvitnutí, množstvo vody: 300 – 500 l
Načasovanie: použitie vždy pri nedostatku.
Kompatibilita: prípravok je kompatibilný s väčšinou agrochemikálií.
17
LISTOVÉ HNOJIVÁ
KALIMAX®
Zloženie:
K2O – oxid draselný 25 %,
vo vode rozpustný (365 g/l K2O)
Síra 17 %,
vo vode rozpustná (620 g/l SO3)
Kalimax je vysoko koncentrované tekuté
hnojivo na vyrovnanie deficitu draslíku
a síry v poľnohospodárskych plodinách.
Kalimax je vhodný aj pre plodiny citlivé
na chlór. Kalimax sa môže aplikovať so
širokou škálou prípravkov na ochranu
rastlín, vhodný partner pre TM s Amalgerolom Premium.
KUPFERCHELAT®
Slnečnica: 3 – 6 l/ha, vo fáze 8 listov, odporúčame aplikovať spolu s fungicídom
tekuté meďnaté hnojivo – pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo
žovania, 1 – 3 aplikácie; množstvo vody:
min. 300 l
Strukoviny: 3 – 6 l/ha od fázy 6 listov do
začiatku kvitnutia.
Obsahuje: 7% (w/w = 93 g/l) medi (Cu)
ako EDTA-Chelat.
Vinič: 3 – 6 l/ha, začnite 2 týždne po odkvitnutí a opakujte postrek v 10-14 dňových intervaloch. Minimálne množstvo
vody: 500 l
Nedostatočná výživa rastlín meďou sa
prejavuje na listoch chlorózou, stratou
turgoru a vädnutím. Rast a vývoj stoniek
rastlín je spomalený a znižuje sa najmä
tvorba semien. Nedostatok medi tiež
znižuje syntézu bielkovín. Všetky tieto
symptómy odstráni prípravok KUPFERCHELAT.
- Repka
na jeseň pred zimným kľudom; na jar
na začiatku hlavného rastu; množstvo
vody: min. 300 l
Jabloň: 3 – 6 l/ha, začnite 2 týždne po odkvitnutí a postrek opakujte v 7-10 dňových intervaloch.
Dávkovanie:
Kôstkoviny: 2 aplikácie v dávke 2 – 4 l/ha
od začiatku tvorby plodov a postrek opakujte v 10-14 dňovom intervale.
Obilniny: 1-2 aplikácie v dávke 3 – 6 l/ha
od fázy odnožovania (BBCH21) po objavenie sa posledného listu (BBCH 39).
Množstvo vody: 300 l
Jahody, čučoriedky: 2 – 4 l/ha 7 – 10 dní
pred zberom
Zemiaky: 2 aplikácie v dávke 3 – 6 l/ha po
vzídení porastu v 14-21 dňových intervaloch. Množstvo vody: 300 l
LISTOVÉ HNOJIVÁ
Nemiešajte tekuté hnojivo KALIMAX so
zásaditými prípravkami!
Výhody chelátovej formy medi:
• zvyšuje odolnosť porastov proti hubovým chorobám
• 100% využiteľnosť rastlinou
• okamžité pôsobenie
• pôsobí pri akomkoľvek pH pôdy
Dávkovanie/ha:
0,75 – 1,5 l / ha pri potrebe opakovať
v 10 – 14 denných intervaloch
- Obilniny
medzi štádiom 3-listu a koncom odno-
18
- Kukurica
medzi štádiom 4 – 8 listu; množstvo vody: min. 300l
- Cukrová repa
medzi štádiom 4 – 6 listu; množstvo vody: min. 300 l
- Zemiaky
od 2. týždňa po vzídení; množstvo vody:
min. 300 l
- Strukoviny
v štádiu 4 – 6-listov; množstvo vody:
min. 300 l
- Ovocie, vinič
v dobe opadávania kvetných lístkov;
množstvo vody: 500 – 1000 l
19
LISTOVÉ HNOJIVÁ
MgMAX
MANGAN 500
Zloženie: 300 g/l Mg v tekutej forme,
t.j. 500 g/l MgO
Cukrová repa: 4 l/ha od štádia 6 listov,
4 l/ha po uzatvorení riadkov
Zloženie: 500 g/l Mn v tekutej forme,
t.j. 24% (w/w =500 g/l) manganu Mn
Dávkovanie:
Zemiaky: 4 l/ha na začiatku kvitnutia,
4 l/ha na konci kvitnutia
• 7 x lepšie pôsobenie než
u mangansulfátov
• nedochádza k popáleniu
Obilniny ozimné: 4 l/ha v štádiu odnožovania, 4 l/ha od štádia objavenia sa
vlajkového listu po koniec metania
Chmeľ: 2 x 2 l/ha od začiatku intenzívneho rastu po štádium zrelosti hlávok
Dávkovanie:
Jadroviny: 4 l/ha na konci kvitnutia,
4 l/ha pri nalievaní plodov
Obilniny: 1 l/ha v štádiu 3 listov,
1 l/ha na konci odnožovania
Kukurica: 4 l/ha v štádiu 6-12 listov,
4 l/ha na začiatku metania
Kôstkoviny: 4 l/ha na konci kvitnutia,
4 l/ha od nalievania plodov až po zrelosť
Kukurica: 1 l/ha v štádiu 4 listov,
1 l/ha v štádiu 12 listov
Repka: 2 x 2 l/ha od začiatku predlžovacieho rastu po koniec kvitnutia
Vinič: 3-4 l/ha od rašenie pupeňov po
začiatok kvitnutia
Obilniny jarné: 2 l/ha v štádiu odnožovania, 4 l/ha od štádia objavenia sa vlajkového listu po koniec metania
20
LISTOVÉ HNOJIVÁ
Slnečnica: 1 l/ha v štádiu 4 listov
Mak: 1 l/ha v štádiu 6 listov,
1 l/ha pred kvetom
Cukrová repa: 1 l/ha od štádia 6 listov
po štádium nalievania buliev
Zemiaky: 1 l/ha pri tvorbe hľúz,
1 l/ha na konci kvitnutia
21
LISTOVÉ HNOJIVÁ
MANGAN 433
Charakteristika hnojiva:
Mangan 433 je ideálna kombinácia rýchlo pôsobiaceho a vysoko koncentrovaného dlho pôsobiaceho mangánu. Vďaka
kvalitným zmáčadlám sa hnojivo vyznačuje vynikajúcou priľnavosťou na listy.
Zloženie: Mangán: 400 g/l – 334 g/l ako
Mn-karbonát a 66 g/l ako Mn-nitrát +
33 g/l N – dusičnanový.
22
Návod na použitie:
Pre všetky plodiny: 1 l/ha. Voda: minimálne
150 l/ha. Doba aplikácie: podľa potreby,
prípadne opakovať. Znižuje obsah dusičnanov, zvyšuje obsah vitamínov a zlepšuje využiteľnosť ostatných živín. 7x lepšie
pôsobenie ako u sulfátu mangánu.
LISTOVÉ HNOJIVÁ
MULTIPLE
Mikromix nielen pre obilniny
Charakteristika hnojiva
Mikromix Mn, Mg, Cu a Zn. Špeciálne pripravená zmes mikroprvkov, ktorá
vám zaistí zdravý vývoj mnohých typov
obilnín. Zvyšuje počet plodných odnoží, zlepšuje využiteľnosť ostatných živín,
zlepšuje fyziologické procesy a výborná
prijateľnosť cez listy.
Zloženie: Mangán 330 g/l, meď 110 g/l,
horčík 84 g/l (= 140 g/l MgO), zinok
84 g/l.
Návod na použitie
Pre všetky plodiny: 1 l/ha. Voda: minimálne
200 l/ha.
Doba aplikácie: 3 – 4 listy, opakovať podľa
potreby.
23
LISTOVÉ HNOJIVÁ
N-MAX
Charakteristika hnojiva:
Tekuté, listové, dlho pôsobiace dusíkaté
hnojivo – cca 40 dní. Pôsobí i pri nižších
teplotách a suchu.
Zloženie: dusík: 298 g/l z toho 118 g/l
ako močovina a 180 g/l ako methylenmočovina. Bór: 19 g/l – vodorozpustný.
Návod na použitie:
Obilniny: 10 – 20 l/ha, opakovať po 21
dňoch. Doba aplikácie: od štádia vlajkového listu. Voda: 200 – 300 l/ha.
LISTOVÉ HNOJIVÁ
PK-FIT® - používajte PK-FIT, rastliny udržuje fit!
Repka: 10 – 20 l/ha, opakovať po 30
dňoch. Doba aplikácie: od štádia predlžovacieho rastu. Voda: 200 – 300 l/ha.
Zemiaky: 10 /ha, opakovať po 30 dňoch.
Doba aplikácie: pri uzatvorení radov.
Cukrová repa: 10 l/ha, opakovať po 30
dňoch. Doba aplikácie: od štádia 6 listov, opakovať podľa potreby. Voda: 100
– 300 l/ha.
Kukurica: 10 – 20 l/ha, opakovať po 14
dňoch. Doba aplikácie: od štádia 6 listov. Voda: 200 – 300 l/ha.
!!! Dbajte na dostatočné zmáčanie: 0,6 – 1 l/ha Amalgerol Premium. !!!
Zloženie:
N – 40 g/l carbamid-N
P – 300 g/l
K – 240 g/l z kalium-fosfátu
Mikroprvky: B, Mg, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
Porasty obzvlášť v intenzívnych fázach
sú náročné na prísun fosforu a draslíka.
Mladé výhonky, listy a plody majú mäkké
a vodnaté tkanivo a sú silne náchylné na
choroby ako sú perenospóra, fuzarióza,
alebo voči paratizitom a neskorým mrazom.
PK-FIT posilňuje rastliny v stresovom
období, rýchlo posilňuje nové tkanivá a
tým zvyšuje odolnosť proti perenospóre a hnilobám, zvyšuje výnos a zlepšuje
skladovateľnosť produktov (pomáha zachovať ich kvalitu), doplňuje všetky dôležité živiny i v stresovom období, zvyšuje
obsah cukru. PK-FIT je veľmi vhodný pre
aplikáciu v sadoch, viniciach, zelenine
a v kvetoch.
Dávkovanie:
Zemiaky: 4-5 l/ha, 4 aplikácie od nasadenia hľúz v odstupe cca. 10 dní, fungicídny efekt
Kôstkoviny: 3 x 3 l/ha, od štádia rozpuku
pupeňov až do štádia nalievania plodov,
fungicídny efekt
Obilniny: 3 x 3 l/ha od štádia 3 listov po
kvitnutie, fungicídny efekt
Kukurica: 3 x 3 l/ha, od štádia 4 listov
po štádium mliečnej zrelosti, fungicídny
efekt
Repka ozimná: 3 x 3 l/ha, od štádia 4 listov
po obdobie kvitnutia, fungicídny efekt
Slnečnica: 3 x 3 l/ha, od štádia 4 listov po
obdobie kvitnutia, fungicídny efekt
Mak: 3 x 3 l/ha, od štádia 4 listov po obdobie kvitnutia, fungicídny efekt
Repa cukrová: 3 x 3 l/ha, od štádia 4 listov
až do zberu, fungicídny efekt
Chmeľ: 3 x 3 l/ha, od štádia tvorby výhonkov po zrelosť hlávok, fungicídny efekt
Typ: pri použití s Amalgerolom Premium
sa znásobí fungicídny efekt
Vinice: 3 l/ha, 2-5 aplikácií od štádia pre
kvitnutím až do uzatvorenia strapcov,
fungicídny efekt
Zelenina: 2-3 l/ha, 2-5 aplikácií 14 dní po
vzídení v 10-14 dňových intervaloch, fungicídny efekt
Jadroviny: 3 x 3 l/ha, od štádia rozpuku
pupeňov až do štádia nalievania plodov,
fungicídny efekt
24
Viditeľné zmeny v porastoch
pri použití hnojiva PK-FIT
25
LISTOVÉ HNOJIVÁ
POWERPHOS®
SULFOMAX®
Tekuté hnojivo pre rýchly a efektívny
zdroj fosforu
Tekuté, minerálne sírne hnojivo
Zloženie: 476 g/l P2O5 + 140 g/l N
-fosfor vo forme polyfosfátu (najprijateľnejšia listová forma fosforu)
Fosfor má v pôde veľmi malú pohyblivosť
(4-6 mm/rok). Fosfáty sú v pôde ťažko
prístupné najmä v chladných a suchých
podmienkach, pri zhutnenej pôde, najmä však pri nedostatočne vyvinutom
koreňovom systéme. Nedostatok fosforu skracuje vegetačné obdobie. Naopak, foliárne aplikované tekute hnojivo
POWERPHOS má 3-5 x vyšší účinok ako
granulované fosforečné hnojivá.
Aplikácia:
Powerphos je dobre rozpustný vo vode,
je miešateľný s mnohými prípravkami
na ochranu rastlín a UAN (roztok nitrátu čpavku). Napriek tomu je potrebné
urobiť skúšku miešateľnosti a pozorne
si prečítať návod na použitie prípravku,
s ktorým chceme Powerphos miešať.
Powerphos možete pridať aj do močovky
a hnojovice (1 – 3 l Powerphosu na 1 m3,
Powerphos najprv zriediť s vodou v pomere 1:1) pre vyváženie deficitu fosforu.
Dávkovanie:
3-8 l/ha, aplikovať v období, keď majú
rastliny najväčšiu potrebu fosforu alebo
zapracovať do pôdy počas predsejbovej
prípravy.
Obilniny ozimné: 3 l/ha v štádiu 3 listov,
2 l/ha v štádiu odnožovania, 3 l/ha po
objavení sa vlajkového listu až do štádia
metania
26
LISTOVÉ HNOJIVÁ
Obilniny jarné: 3 l/ha v štádiu 3 listov,
2 l/ha na konci odnožovania, 3 l/ha
po objavení sa vlajkového listu až
do štádia metania.
Kukurica: 3 l/ha v štádiu 2-4 listov,
2 l/ha v štádiu 6-12 listov, 5 l/ha
na začiatku metania.
Repka ozimná: 4 l/ha v štádiu 4 listov,
2,5 l/ha na začiatku predlžovacieho
rastu, 2,5 l/ha v štádiu butonizácie,
3-5 l/ha v štádiu kvitnutia podľa
deficitu (sucho,...)
Slnečnica: 3 l/ha v štádiu intenzívneho
rastu, 3 l/ha v štádiu kvitnutia
Cukrová repa: 3 l/ha v štádiu 2-6 listov,
3 l/ha pri uzatváraní radov
Zemiaky: 3 l/ha v štádiu tvorby hľúz,
5 l/ha na začiatku kvitnutia, 5 l/ha
na konci kvitnutia
Strukoviny: 3 l/ha v štádiu tvorby listov,
5 l/ha na konci kvitnutia
Chmeľ: 5 l/ha pri tvorbe výhonkov, 5 l/ha
pred kvetom, 3-5 l/ha podľa deficitu od
štádia tvorby hlávok po štádium zrelosti
Jadroviny: 3 l/ha v štádiu rozpuku pupeňov, 3 l/ha pred kvetom, 3 l/ha po kvete
Kôstkoviny: 3 l/ha v štádiu rozpuku
pupeňov, 3 l/ha na konci kvitnutia,
3 l/ha v štádiu nalievania plodov
Typ: 20 – 30 l Powerphosu dokáže nahradiť minerálne hnojenie pri dodržaní
agrotechnických odporúčaní.
Obsahuje 800 g/l mikro elementárnej
síry ako suspenzie.
V minulosti bol problém prebytok síry,
dnes je problém jej nedostatok. V roku
1980 padlo až 100-130 kg/ha/rok S,
kým v roku 2010 to už bolo maximálne
10-15 kg/ha/rok S.
Konvenčné sírne hnojivá obsahujú čiastočky veľké 12 mikrónov, Sulfomax obsahuje čiastočky veľké len3 mikróny, čo má
zásadný vplyv na využitie rastlinou.
VÝHODY
• VÝRAZNÝ FUNGICÍDNY ÚČINOK –
obmedzuje šírenie plesne
• 3 x lepšia využiteľnosť ako pri sulfátových hnojivách
• 6 x viac síry ako síran horečnatý
• nevyluhovateľná z pôdy – 100% efektívna
• vďaka elementárnej forme je plne využitá aj časť hnojiva, ktorá dopadne
mimo listovej plochy
• síra je NEVYHNUTNÁ pre využitie dusíka, pomer by mal dosahovať hodnoty N:S = 7:1
• možno použiť aj ako hnojenie pod
pätu, pretože nepáli!!!
Deficit síry - nízky obsah oleja pri repke
- nízke množstvo bielkovín, lepku v pšenici
Riešenie SULFOMAX
- zvyšuje množstvo
oleja v semenách
- zvyšuje množstvo
proteínov a lepku
- vysoká náchylnosť - posilňuje porasty
na hubové ochorenia proti hubovým
infekciám
- znížený príjem - zjednodušuje príjem
dusíka
dusíka rastlinou
- spomalený rast - zlepšuje zdravotný
a odumieranie listov
stav porastov
Dávkovanie/ha: (vybrané plodiny)
Obilniny 2 – 3 l/ha od odnožovania
(štádium 23) až do tvorby kolienok (štádium 33); pri strednom – silnom nedostatku po 10 – 14 dňoch opakovať; ďalej
2 – 3/ha l začiatok metania
(štádium 49)
Kukurica 5 l/ha od 4 – 8 štádia olistenia;
pri strednom – silnom nedostatku
po 10 – 14 dňoch opakovať
Repka 2 – 3 l/ha na jeseň od štádia
6-listu; na jar 3 - 5 l po ukončení zimného kľudu (cca. štádium 30); pri strednom – silnom nedostatku 1 - 2 opakovania s odstupom 10 – 14 dní
Vinice 2 - 5 l/ha pri zazelenaní;
1 – 4 opakovania až do ukončenia tvorby hrozna; množstvo vody 500 – 1000 l
Repa, strukoviny 3 - 5 l/ha od štádia
6-listu; pri strednom alebo silnom
nedostatku znovu aplikovať po cca. 10 – 14 dňoch (1 – 2x)
Typ: Optimálny tank-mix partner pre
AMALGEROL PREMIUM – zvyšuje adhéziu na listy a taktiež mobilizáciu bakteriálnych živín v pôde
27
LISTOVÉ HNOJIVÁ
SULFO-N
Charakteristika prípravku
Zloženie: NH4 155 g/l + SO3 840 g/l,
tekuté sírne hnojivo, obsahujúce navyše
155 g/l dusíka
Hodnota pH: 7,5 – 8,5
V minulosti bol problém prebytok síry, dnes je
problém jej nedostatok! V roku 1980 padlo až
100-130 kg/ha/rok S, kým v roku 2010 to už
bolo maximálne 10-15 kg/ha/rok S.
Funkcia a príznaky deficitu síry vo výžive
rastlín
Síra je základnou výživovou substanciou
nevyhnutnou pre zdravý rast rastlín. Je
zložkou mnohých enzýmov a je neoddeliteľnou súčasťou syntézy bielkovín a chlorofylu. Síra je nesmierne mobilná v rámci
koreňovej zóny a v rámci celej rastliny.
Rastliny potrebujú rovnaké alebo väčšie
množstvo síry ako fosforu. Nedostatok
síry sa prejavuje chlorózou na mladých
steblách. Síra je nevyhnutná pre využitie
dusíku, pomer by mal dosahovať hodnoty N:S = 7:1.
Prínos hnojiva SULFO-N
• vysoká prijateľnosť cez listovú plochu
• dlhý účinok
• výborná miešateľnosť a vodorozpustnosť
• síra je NEVYHNUTNÁ pre využitie dusíka = pomer N:S = 7:1
• green efekt
• zvyšuje využiteľnosť dusíka v močovine o 10-20 %
• spolu s AMALGEROLom podporuje
rýchlejší rozklad pozberových zvyškov
28
LISTOVÉ HNOJIVÁ
Ovocie: 3 – 5 l/ha od fázy pred kvetom.
NESTRIEKAŤ POČAS KVITNUTIA! Voda: 500 – 1000 l/ha
Návod na použitie:
Obilniny: 3 - 5 l/ha v štádiu odnožovania
až do začiatku stĺpkovania, v prípade vysokého deficitu odporúčame aplikáciu
zopakovať v priebehu 10-14 dní. Kvalitatívne prihnojovanie na zvýšenie obsahu
bielkovín: 5 l/ha v štádiu metania. Voda:
200 – 300 l/ha
Kukurica: 5 l/ha v štádiu 4-8 listov, v prípade vysokého deficitu odporúčame
aplikáciu 1-2x zopakovať v priebehu 1014 dní, voda: 200 – 300 l/ha
Rozklad pozberových zvyškov: aplikujte 2030 l/ha na pozberové zvyšky s následným
zapracovaním. Odporúčame spojiť aplikáciu s prípravkom Amalgerol Premium.
Ďalšie pokyny
Používajte v prípade vážnej potreby.
Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
Nepoužívajte na plodiny v skleníkoch
a foliovníkoch. Nemiešajte SULFO-N
spolu s kyslými prípravkami a herbicídmi. Pred aplikáciu dobre premiešajte.
Naplňte postrekovač do polovice vodou,
pridajte potrebné množstvo SULFO-N
a za stáleho miešania doplňte požadované množstvo vody. Pre viac informácií
neváhajte kontaktovať pracovníkov spoločnosti ISAS Chemicals.
Typ: dbajte na dostatočné zmáčanie: + 1 l/ha Amalgerol Premium
Cukrová repa: 5 l/ha v štádiu 6 listov,
v prípade vysokého deficitu odporúčame
aplikáciu 1-2x zopakovať v priebehu 1014 dní, voda: 200 – 300 l/ha
Strukoviny, zelenina: 5 l/ha od štádia 6
listov alebo s insekticídom, voda: 200 –
300 l/ha
Repka ozimná: jeseň: 5 l/ha v štádiu 4-6
listov, jar: 5 l/ha v štádiu predlžovacieho
rastu, v prípade vysokého deficitu odporúčame aplikáciu 1-2x zopakovať v priebehu 10-14 dní
NEODPORÚČAME APLIKÁCIU POČAS
KVITNUTIA! Voda: 200 – 300 l/ha
Mrkva, cibuľa, pór, špargľa: 5 l/ha približne vo výške porastu 15 cm, v prípade
vysokého deficitu odporúčame aplikáciu
1-2x zopakovať v priebehu 10-14 dní
Zemiaky: 5 l/ha 1-4 týždne po vzídení,
v prípade vysokého deficitu odporúčame
aplikáciu 1-2x zopakovať v priebehu 1014 dní, voda: 200 – 300 l/ha
29
LISTOVÉ HNOJIVÁ
SULFOGranulat
Zloženie: 90 % elementárnej síry.
18 kg S v 20 kg hnojiva v elementárnej
forme
• vysoko koncentrované sírne hnojivo
• štruktúra hnojiva uvoľňuje síru po
dobu cca. 90 dní = nedochádza k výkyvu v príjmu po dobu vegetácie
• vhodné k riešeniu vysokých deficitov
síry
• táto elementárna forma je v pôde veľmi stabilná, nedochádza k vyplavovaniu
• síra je NEVYHNUTNÁ pre využitie dusíka, pomer by mal dosahovať hodnoty N:S = 7:1
• je vhodný k primiešaniu do ďalších
minerálnych hnojív
• obmedzuje šírenie plesňových chorôb
• možno použiť aj ako hnojenie pod
pätu, pretože nepáli!!!
• veľkosť, pevnosť a hmotnosť granúl
umožňuje rozmetanie i na väčšie
vzdialenosti
LISTOVÉ HNOJIVÁ
ZINK® 700
Dávkovanie:
Tekuté hnojivo s obsahom zinku
Zemiaky: 1-4 týždne po vzídení
Obilniny ozimné: 10 kg/ha od štádia
3 listov do konca odnožovania
Zloženie: 44 % (w/w = 700 g/l) zinku
(Zn) ako oxidu zinku. ZINK 700 obsahuje kvapalnú formu zinku rastline výborne
prístupnú formuláciu pre jednoduché
a rýchle miešanie a aplikáciu.
Strukoviny: v štádiu 4-6 listov
Zinok je v rastline súčasťou mnohých enzýmov. Takto priamo zasahuje do látkového metabolizmu a procesov dýchania
rastlín. Zúčastňuje sa tiež na biosyntéze
vitamínov a rastových látok, ktoré sú doležité pre dobrý zdravotný stav porastov.
Slnečnica: od štádia 2 listov po štádium
intenzívneho rastu
Obilniny jarné: 10-20 kg/ha od štádia
3 listov do konca odnožovania
Kukurica: 10-20 kg/ha pred sejbou
prípadne do štádia 4 listov
Repka: 10 kg/ha pred sejbou, resp. pri
vzchádzaní, 15-20 kg/ha od predlžovacieho rastu po štádium butonizácie
Slnečnica: 25 kg/ha od sejby po štádium
4 listov
Cukrová repa: 25 kg/ha od sejby
po štádia vzchádzania
Zemiaky: 30-50 kg/ha pre sadením
Strukoviny: 15-25 kg/ha pred sejbou
Chmeľ: 10 kg/ha pri vzchádzaní,
15-20 kg/ha od štádia intenzívneho
rastu po štádium kvitnutia
Nedostatok mikroživiny Zinku môžeme
pozorovať najmä na mladých rastlinách,
ktoré vytvárajú ružice úzkych listov na
skrátených internódiách, listy sú skrútené a asymetrické, často modrozelené so
žltými chloróznymi škvrnami. Čepeľ listov na okrajoch prechádza do hnedej až
sivej nekrózy. Rastliny majú zakrpatený
vzrast, nakoľko je retardovaný vývoj koreňovej sústavy.
Kukurica: v štádiu 4-8 listov
Cukrová repa: v štádiu 4-6 listov
Vinič a ovocné stromy: v období opadávania kvetných lístkov.
Miešateľnosť: ZINK 700 je miešateľný
s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín.
Dávka: 1 l/ha pri pretrvávajúcom nedostatku opakovať po 10-14 dňoch. Maximálne 5 l/ha/sezóna.
Čas použitia:
Obilniny: na jeseň pred zimným pokojom,
na jar pred štádiom tvorby 2. kolienka
Repka: na jeseň pre zimným pokojom.
Na jar predzačiatkom predlžovacieho
rastu.
30
31
PROGRAM PRE
ŽIVOČÍŠNU VÝROBU
GÜLLEMAX
Multifunkčný prípravok, ktorým docielite výrazne zníženie emisií nežiadúcich
plynov, s tým súvisiace zlepšenie zdravotného stavu zvierat. Svojím účinkom
potláča hnilobné procesy v ustajňovacích priestoroch, hnojiskách, v hnojovke
a močovke, čím sa zlepšuje ich homogenita a ich účinnosť ako hnojiva.
Güllemax svojim účinkom plynule znižuje
emisie amoniaku a ostatných nežiadúcich plynov. Taktiež pôsobí aj ako podporný prostriedok optimalizácie maštaľného prostredia a ako regulátor hygieny
v maštaliach.
Güllemax sa používa ako riedený postrek
alebo ako prísada do vody na napájanie
a do mokrého kŕmenia, ďalej na ošetrenie maštaľných hnojív, hlbokej podstielky, hnojovky a močovky, ďalej potom
do žúmp, septikov a čističiek odpadových vôd.
Ako doplnok krmiva má tonizačné účinky a krmivo robí chutnejším, pôsobí
na optimalizáciu vnútorného prostredia
zažívacieho traktu, kde reguluje mikroorganizmy, zlepšuje dekompozičné procesy
32
PROGRAM PRE
ŽIVOČÍŠNU VÝROBU
STALLMAX
v tráviacom ústrojenstve a obmedzuje
tvorbu črevných plynov. Po liečbe antibiotikami dokáže v krátkej dobe obnoviť črevnú mikroflóru v tráviacom trakte
zvierat. V overenom spektre jeho účinku
je výrazný aj jeho repelentný efekt voči
nežiaducemu hmyzu. Aplikuje sa do čerstvo pripravovaného vlhkého kŕmenia,
prípadne ku kropeniu objemného krmu
pre zlepšenie využiteľnosti v tráviacom
trakte.
Priamo v stajni sa odporúča aplikácia
na podstielku, močové žliabky, podroštové kanály. Takto sa zlepší klíma v maštali (dochádza k viazaniu amoniaku ).
Pri aplikácii na hnojovku dochádza vplyvom mikrobiotechnologického pôsobenia k rozrušovaniu krusty a jej celulózových väzieb a následnému zabráneniu jej
tvorby v hnojovke. Následkom toho je
hnojovka homogénna, lepšie viaže dusík,
je ľahko transportovateľná. Týmto dosiahneme výrazne lepšiu účinnosť hnojiva.
Dezinfekčný a dezodoračný prípravok.
Výrazne redukuje tvorbu nebezpečných
plynov, potláča hnilobné procesy a má
dezinfekčný účinok proti patogénnom
(Salmonella,Staphylococcus,Enterococcus, Escherichia coli, Proteus vulgarit
a Pseudonomas aeruginosa).
Pri preventívnej aplikácii vykazuje repelentné účinky voči škodlivému hmyzu.
STALLMAX je multifunkčný prípravok,
nachádzajúci významné uplatnenie predovšetkým živočíšnej výrobe, ale aj v oblastiach potravinárskeho a spracovateľského priemyslu, orientovaného na pretváranie organickej hmoty.
STALLMAX je schválený aj ako veterinárny prípravok. Deklarovaný je ako dezinfekčný a dezodoračný prípravok pre
ustajňovacie priestory, redukuje tvorbu
nebezpečných plynov vznikajúcich z biologických materiálov, čím sa výrazne zlepšujú zoohygienické podmienky
ustajňovacích priestorov. Pri pravidelnej
aplikácii pomocou postreku alebo zahmlievania, výrazne potlačuje respiračné
problémy zvierat a výrazne zlepšuje mikroklímu ustajňovacích priestorov.
STALLMAX je možné aplikovať aj za prítomnosti zvierat, preto je ideálne ho použiť ako priebežnú dezinfekciu k ozdraveniu ustajňovacích priestorov.
Pri preventívnej aplikácii, formou postreku alebo zahmlovaním, vykazuje repelentné účinky voči škodlivému hmyzu.
Rozkladom organických ložísk dochádza
k eliminácii muších násad a lariev, čím sa
výskyt múch v týchto priestoroch znižuje.
V krajinách EÚ je Stallmax registrovaný
pre použitie v ekologickom hospodárení.
V krajinách EU je Stallmax registrovaný
ako prípravok, ktorý spĺňa podmienky
pre použitie aj v produkčnej sfére ekologického poľnohospodárstva.
Pre podrobnejšie informácie nás neváhajte
kontaktovať na tel. čísle: 02/52 62 35 91
Pre podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle: 02/52 62 35 91
33
PROGRAM PRE
ŽIVOČÍŠNU VÝROBU
AMACOOL
Chladivá masť, ktorej hlavnou zložkou
je octan hlinitý a komplex bylinných
extraktov. Okamžite utišuje vonkajšie
prejavy zápalových procesov, zmäkčuje
a zvláčňuje zatvrdnuté miesta na mliečnej žľaze a podporuje resorpciu.
Amacool – utišuje bolesti a chladí zápaly
Použitie:
Mliečna žľaza: povrchové prejavy zápalových procesov, úvodné štádiá mastitíd
so sprievodnými príznakmi zápalu a zdurenia
Pohybový aparát: zápaly kĺbových puzdier,
šliach, šľachových pošiev a mazových
BLACKJELLY
Účinný prípravok, doporučený pre vonkajšie ošetrenie povrchových ochorení,
poranení kože a pokožkových útvarov,
rovnako ako i k ošetreniu postihnutých
kĺbov, kĺbových puzdier, šliach a väzov
hospodárskych a domácich zvierat.
Môže sa tiež veľmi dobre uplatniť ako
prostriedok reflexnej terapie spolu s masážou ako stimulácia povrchových kožných zón, ovplyvňujúce funkcie niektorých vnútorných orgánov.
Poznámky
váčkov, zápaly svalov a pod. Preventívne
ošetrenie rohového puzdra, liečba úvodných zápalov mäkkých tkanív prstov
Dávkovanie:
Ošetrované miesta vopred riadne očistiť
a potom naniesť silnú vrstvu a pokiaľ je
to možné, túto pokryť ľahkým obväzom.
Podľa potreby 2-3x denne opakovať.
Aplikácia na mliečnu žľazu prebieha rovnakým spôsobom
V krajinách EU je Amacool registrovaný
ako prípravok, ktorý spĺňa podmienky
pre použitie aj v produkčnej sfére ekologického poľnohospodárstva.
Pre podrobnejšie informácie nás neváhajte
kontaktovať na tel. čísle: 02/52 62 35 91
plnená zmydlovatenými mastnými kyselinami a minerálnymi zložkami, priaznivo podporujúcimi prienik účinnej zmesi
aktívnych látok do štruktúry pokožky
a utíšenie bolestivých a zápalových procesov.
Svojou špecifickou arómou odpudzuje
hmyz po dobu cca 12 hodín od aplikácie.
V krajinách EU je Blackjelly registrovaný
ako prípravok, ktorý spĺňa podmienky
pre použitie aj v produkčnej sfére ekologického poľnohospodárstva.
Pre podrobnejšie informácie nás neváhajte
kontaktovať na tel. čísle: 02/52 62 35 91
Hlavnou účinnou zložkou tohto prípravku je zmes bylinných extraktov, do34
35
Poznámky
36
Download

náhľad - ISAS Chemicals Slovakia