Etiketa schválená: 30.10.2013
Prípravok na ochranu rastlín
GREENFURY
Postrekový insekticídny prípravok vo forme mikroemulzného vodného koncentrátu, určeného na
ochranu obilnín, kukurice, repky, zemiakov, hrachu, viniča a lesných drevín proti živočíšnym
škodcom.
ÚČINNÁ LÁTKA:
100 g.l-1 Zeta-cypermethrin, t.j. alfa-kyano-3-fenoxy-benzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát
Názov látok v prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok
klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: zeta-cypermethrin CAS No.: 52315-07-8
SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:
Nebezpečný pre
Škodlivý
životné prostredie
Xn
N
UPOZORNENIE:
R 20/22 Škodlivý pri vdýchnutí a po požití
R36/37
Dráždi oči a dýchacie cesty
R 43
Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou
R 50/53 Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo
vodnej zložke životného prostredia
S 1/2
Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí
S 13
Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá
S 24
Zabráňte kontaktu s pokožkou
S 35
Tento materiál a jeho obal sa musí zneškodniť bezpečným spôsobom
S 36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné pomôcky na oči/tvár
S 46
V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo
označenie
S 57
Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii
S 61
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami,
kartou bezpečnostných údajov.
Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je
pre včely prijateľné
Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel aplikovať v bezletovom čase včiel, skoro ráno,
neskôr večer !
Z 1 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce )
Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je
pre vtáky prijateľné
Vo 1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý
V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy
SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti
povrchových vôd./ Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov
ICS/2013/2034/mt
1/5
Etiketa schválená: 30.10.2013
z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)
DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO
TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE !
NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD !
DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU !
ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT !
NEAPLIKUJTE NA KRMIVO !
DODRŽUJTE OCHRANNÚ DOBU !
ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE
PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.
PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ
PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI
Výrobca:
FMC Corporation Agricultural Chemical Group, 1735 Market street, PA 19103 Philadelphia, USA
Držiteľ povolenia:
GREEN POINT s.r.o., 935 66 Farná 162, Slovenská republika
Číslo povolenia ÚKSÚP :
Balenie :
Číslo šarže :
Dátum výroby :
Doba použiteľnosti :
13-PD-0449
1 l HDPE fľaša
Čistá hmotnosť: 1,025 – 1,041 kg
uvedené na obale
uvedené na obale
2 roky od dátumu výroby
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
GREENFURY je syntetický pyrethroid pôsobiaci ako kontaktný a požerový jed. Nemá systémovú
účinnosť a pre zabezpečenie dobrého krycieho účinku je nutné dostatočné množstvo vody.
NÁVOD NA POUŽITIE
Plodina
Škodlivý organizmus
obilniny
Koncentrácia Ochranná
Dávka/ ha
doba (dni)
vošky, voška ovsená, kohútik 0,075 l
modrý, kohútik pestrý
kukuričiar koreňový
kukurica
repka ozimná krytonos repkový, krytonos
štvorzubý
repka jarná
blyskáčik repkový
krytonos šešuľový,
byľomor kelový
pásavka zemiaková
zemiaky
listárik čiarkovaný
hrach
obaľovač pásový obaľovač
vinič
mramorovaný
ICS/2013/2034/mt
0,1 – 0,15 l
0,1 l
Poznámka
28
zákaz skrmovania
na zeleno
60
42
Podľa signalizácie
zákaz skrmovania
na zeleno
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,15 l
0,2 l
14
14
14
2/5
Etiketa schválená: 30.10.2013
Plodina
Škodlivý organizmus
Koncentrácia Ochranná
Dávka/ ha
doba (dni)
Poznámka
smrekové
kmene
smrekové a
borovicové
sadenice
lykožrút smrekový
lykožrút smrečinový
tvrdoň smrekový
lykokaz sadenicový a
pňový
0,3 – 0,5 %
0,5 – 0,7 %
0,5 – 0,8 %
AT
lesné dreviny
listnaté (dub)
húsenice motýlích škodcov
(mníška veľkohlavá)
0,1 l
AT
preventívne
asanácia 5-6 l zmesi na 1m3
preventívna ochrana
sadeníc pred poškodením
požieraním škodcami
60 – 80 l zmesi na 1ha
dávka vody 100 l/ha,
letecká aplikácia
AT
Pri dodržaní odporúčaní pre aplikáciu, uvedených na etikete, ako podmienok správnej
poľnohospodárskej praxe, platia maximálne limity rezíduí nasledovne:
MRL: obilniny/2 mg/kg; kukurica/0,3 mg/kg; repka olejná/ 0,2 mg/kg ; zemiaky /0,05 mg/kg ;
hrach/ 0,05 mg/kg; vinič 0,5 mg/kg
ODPORUČENIA PRE APLIKÁCIU
Prípravok GREENFURY aplikujte postrekom pri teplotách do 20°C.
Obilniny: kohútiky – pozemná alebo letecká aplikácia v období keď je vyliahnutých 2/3 lariev.
Dávka vody pri leteckej aplikácii 70 l na ha.
Škodlivosť sa predpokladá pri zistení 8 chrobákov na 1 m2.
Obilniny proti voškám: ošetrite pri výskyte t.j. 3-5 vošiek na jeden klas v čase od konca kvitnutia,
do začiatku tvorby obilky.
Počet aplikácií pri obilninách je 1-2, , interval medzi aplikáciami je 14 dní.
Zemiaky: ošetrujte proti pásavke zemiakovej v čase maximálneho liahnutia (L1–L3). V oblastiach,
kde sa zistil slabší účinok pyrethroidov na pásavku zemiakovú, je nutné takéto prípravky aspoň na 1
rok z používania vynechať. Počet aplikácií je 1-2, interval medzi aplikáciami 7 dní.
Repka: krytonosa repkového a krytonosa štvorzubého v repke ošetrujte pri nálete do porastu, ak je
zistený výskyt v 4 Mörického miskách za 3 dni 25 ks chrobákov. Proti krytonosu šešuľovému
a byľomoru kelovému v repke ošetrujte pri výskyte škodcu – od žltého púčika do začiatku kvitnutia.
Proti šešuľovým škodcom aplikujte neskoro večer alebo skoro ráno, v bezletovom čase včiel.
Na ochranu repky proti blyskáčikovi aplikujte neskoro večer alebo skoro ráno, v bezletovom čase
včiel. Počet aplikácií je 1-2, interval medzi aplikáciami 7 dní.
Hrach proti listárikovi ošetrujte od vzchádzania do 3 pravých listov. Počet aplikácií je 1-2, interval
medzi aplikáciami 7 dní.
Vinič ošetrujte po vrchole náletu obaľovača pásového a obaľovača mramorovaného do
feromónových lapačov , alebo podľa signalizácie. Počet aplikácií je 1-2, interval medzi aplikáciami
7 dní.
Kukurica plošná foliárna aplikácia proti kukuričiarovi koreňovému; ošetrujte po vrchole náletu do
feromónových lapačov, alebo podľa signalizácie. Odporúčaná dávka vody 200-400 l.ha-1.
Počet aplikácií je 1-2, ošetrujte v štádiu BBCH 12-49, interval medzi aplikáciami je 14 dní.
INFORMÁCIE O VPLYVE NA NÁSLEDNÉ PLODINY
Prípravok nemá vplyv na následné plodiny.
INFORMÁCIE O VPLYVE NA SUSEDNÉ PLODINY
Ošetrujte za bezvetria alebo mierneho vánku, v smere od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť
susedné porasty úletom, odparením alebo spláchnutím.
ICS/2013/2034/mt
3/5
Etiketa schválená: 30.10.2013
OPATRENIA NA ZAMEDZENIE VÝSKYTU KUKURIČIARA KOREŇOVÉHO
Na zamedzenie výskytu kukuričiara koreňového sa odporúča nepestovať kukuricu po kukurici.
INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A
VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH
VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY
Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku „Návod na použitie“ a pri dodržaní metodických
pokynov a aplikačných poznámok nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na
odrodovú citlivosť, ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo produkty
z nich.
ÚDAJE O VZNIKU MOŽNEJ REZISTENCIE - ANTIREZISTENTNÁ STRATÉGIA
Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte opakovane tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje
účinnú látku zeta-cypermethrin alebo skupinu účinných látok (pyretroidy).
Striedať nasadenie prípravku s rozdielnymi mechanizmami účinku, prípadne používať prípravky
zložené z účinných látok s rozdielnymi spôsobmi účinku. Opakované použitie prípravku na báze
účinnej látky zeta-cypermethrin alebo skupiny účinných látok pyretroidy podporuje vznik
rezistencie voči nim.
PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV
Pred použitím prípravku dôkladne premiešajte obsah v uzatvorenom obale (zatrepte).
Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za
stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou
a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača.
Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu,
ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo
postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete
ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA
Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nástroje, či nádoby,
asanujte 3 % roztokom uhličitanu sodného (sóda ) a dobre omyte vodou. Prípravok, postreková
kvapalina ani oplachové vody nesmú zasiahnuť zdroje podzemných vôd a recipienty povrchových
vôd.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné
okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv.
Pri príprave postreku používajte ochranný pracovný odev, rukavice odolné voči chemikáliám,
ochrannú masku s filtrom, gumovú zásteru.
Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou
a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite !
Striekať možno len za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich.
Postrek nesmie zasiahnuť susedné porasty. Zvyšky aplikačného roztoku a oplachové vody sa nesmú
vylievať v blízkosti zdrojov povrchových a spodných vôd.
Prípravok je horľavinou III. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01. V prípade
eventuálneho požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, popr. pieskom alebo zeminou.
Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda
neunikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových
vôd a poľnohospodársku pôdu.
ICS/2013/2034/mt
4/5
Etiketa schválená: 30.10.2013
Pri požiarnom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať
jedovaté splodiny !
PRVÁ POMOC.
Po požití:
vypláchnite a vyčistite ústa. Nikdy nepodávajte tekutiny alebo
nevyvolávajte zvracanie, ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče.
Po požití ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto
bezpečnostnú kartu alebo obal od prípravku.
Po zasiahnutí očí:
vymývajte prúdom čistej vody po dobu 15 min., taktiež pod očnými
viečkami. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Po zasiahnutí pokožky:
odstráňte postriekaný odev a zasiahnuté miesta omyte mydlom a
teplou vodou.
Po nadýchaní:
zabezpečte postihnutému čerstvý vzduch, pokoj a teplo. Privolajte
lekára!
Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu: privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku,
poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra
v Bratislave (02/54774166). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby môže lekár konzultovať
liečbu.
SKLADOVANIE
Prípravok skladujte pri teplotách od +5oC do +30oC v suchých uzamknutých skladoch,
v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov,
dezinfekčných prostriedkov, horľavín a prázdnych obalov od týchto látok.
Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.
ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV
Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.
Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.
Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú
však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako
nebezpečný odpad.
Upozornenie
Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho
skladovania a použitia prípravku.
Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu
rastlín ".
ICS/2013/2034/mt
5/5
Download

Etiketa prípravku GREENFURY (PDF)