VÝROČNÍ ZPRÁVA
ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012
Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem
Zřizovatel: Ústecký kraj
Sídlo zřizovatele: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Charakteristika školy: střední škola
Právní forma organizace: příspěvková organizace
IČO: 44555423
DIČ: CZ44555423
IZO: 000 081 931
Ředitel: Ing. Alfréd Dytrt
Zástupce ředitele 1: Mgr. Květuše Klierová
Zástupce ředitele 2: Mgr. Ivana Řezáčová
Sekretářka : Helena Zemanová
Telefon: 475 240 150
Dálkový přístup: [email protected], www.gymjat.cz
Zřízení školy: 1954
Rozhodnutí o zařazení do sítě škol: č.j. 32 796/2002-21 ze dne 7. 2. 2002
Součásti školy: Školní stravovací zařízení
IZO: 181 029 529
Školská rada:
Zástupci zřizovatele: Ing. Milan Businský, Ing. Klára Laňková
Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
Lucie Rosenbergová, Marcel Svoboda
Zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Anna Skalská, Mgr. Viktor Zeman (předseda)
Mimoškolní a občanská sdružení: Jatečfond, nadační fond
NÁZEV OBORU
Gymnázium všeobecné
Gymnázium
Gymnázium všeobecné
Gymnázium
Celkem
2
KÓD OBORU
POČET ŽÁKŮ
UKONČENO MATURITNÍ ZKOUŠKOU
79-41-K/401 88
79-41-K/41
325
87
0
79-41-K/801 29
79-41-K/81
211
653
29
0
116
C. 1. Jmenný seznam pracovníků školy
Č.
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
BÍLKOVÁ Karolína
BORKOVCOVÁ Romana
BREJCHOVÁ Radka
BRŮHOVÁ Lenka
CERMAN František
ČERNÁ Ivana
DRAHÁ Hana
DRDÁKOVÁ Regina
DVOŘÁKOVÁ Eva
DVOŘÁKOVÁ Šárka
DYTRT Alfréd
DYTRTOVÁ Naděžda
HEPPOVÁ Miroslava
FRIMMELOVÁ Věra
GABČANOVÁ Jana
GERBEROVÁ Regina
GRANÁTOVÁ Lucie
HAJDLOVÁ Kamila
HAVLÍK Radek
HAVLOVÁ Soňa
HEJDUKOVÁ Iveta
HELEBRANTOVÁ Jitka
HUDCOVÁ Martina
HUJOVÁ Šárka
CHALAŠOVÁ Kateřina
IVANOVÁ Jana
JARÁ Hana
JEŘÁBEK Luboš
KEJŘ Ladislav
KEJŘOVÁ Květoslava
KLIEROVÁ Květuše
KMENT Ondřej
KOLANKIEWICZOVÁ Milada
KOPECKÁ Hana
KRAMÁŘOVÁ Hana
MAGASANIK Jiří
MACH Marek
MÁLKOVÁ Markéta
MALÝ David
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
MAŠLAROVÁ Michala
MATĚJČEK Martin
MATESOVÁ Pavla
MÜLLEROVÁ Dagmar
MÜLLEROVÁ Jiřina
MÜLLEROVÁ Monika
NEUBAUEROVÁ Zdeňka
NOSEK Petr
NOVÁKOVÁ Jitka
NOVODOMSKÁ Jitka
NOVOTNÝ Bohdan
PEČENÁ Michaela
PEJČOCHOVÁ Hana
POVEJŠILOVÁ Petra
PETROVÁ Adéla
REJZKOVÁ Lucie
ROSENBERGOVÁ Lucie
RUMÁNKOVÁ Miroslava
RYS Michal
ŘÁDKOVÁ Květuše
ŘEZÁČOVÁ Ivana
ŘÍZKOVÁ Marcela
SKALSKÁ Anna
SOBOTOVÁ Miromila
STEJSKALOVÁ Blanka
STUCHLÁ Gabriela
SUCHÁ Vladimíra
SVITÁLSKÝ Jan
SVOBODA Marcel
ŠEBEK Pavel
ŠMIRKLOVÁ Iveta
ŠTEJFOVÁ Kateřina
TAMPÍROVÁ Helena
VACKOVÁ Lucie
VITVEROVÁ Helena
VOTAVOVÁ Gabriela
ZEMAN Viktor
ZEMANOVÁ Helena
3
C. 2. Pedagogičtí pracovníci (PP) a žáci – souhrnné údaje k 30. 9. 2011
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
do
35 let
do
do
35-45
35 let 35 let let
celkem ženy
14
8
bez
kval.
1
35-45
let
celkem
ženy
17
12
35 -45 45-55
let
let
bez
kval.
1
45-55
let
celkem
ženy
11
9
45-55
let
bez
kval.
1
55důch.
věk
55důch.
věk
celkem
ženy
9
8
důch
odci
celke
ženy
m
2
2
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Celkový počet
PP/z toho žen
53/39
Odborná kvalifikace pro
přímou ped. činnost
50
Celkový počet
odučených hodin týdně
1071
Počet hodin odučených
odborně týdně
1017
ŽÁCI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI CELKEM
Počet tříd
22
Počet žáků
653
Přepočtený počet pedagogických pracovníků/z toho žen
50,6/37,3
C. 3. Komentář
V tomto školním roce byla nepřítomnost několika pedagogů (rodičovská
dovolená) překlenuta pracovními poměry na dobu určitou, nebylo nutné činit další
opatření.
Vedení školy tvořil ředitel, zástupce ředitele 1 (zástupce statutárního orgánu) a
zástupce ředitele 2.
Provoz školy zajišťoval vedoucí provozního úseku, vedoucí školního
stravování, sekretář, účetní, správce ICT, recepční, školník a uklízeči.
V funkcích, určených ke zkvalitněné pedagogického a výchovného působení
pracoval koordinátor školního vzdělávacího programu, výchovný poradce, školní
metodik primární prevence rizikového chování, koordinátor ekologické výchovy a
předsedové předmětových komisí.
Někteří učitelé jsou členy různých profesních a předmětových sdružení, pracují
ve výborech olympiád (např. Ústřední komise biologické olympiády, okresní
komise jednotlivých olympiád) apod.
Ředitel byl místopředsedou Asociace ředitelů gymnázií ČR.
4
důch
odci
Ředitel školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, stanovil a 17. 1. 2012
zveřejnil kritéria přijímacího řízení. Pozvánky k přijímací zkoušce, která se konala
23. dubna 2012 (1. termín) a 24. dubna 2012 (2. termín), byly odeslány 27.
března 2012.
Při přijímací zkoušce byl použit test obecných studijních předpokladů
společnosti Scio, o. p. s.
Každý uchazeč označoval své práce registračním číslem, které mu bylo při
příchodu do budovy náhodným způsobem přiděleno pro zajištění anonymity při
hodnocení výsledků i při zveřejnění výsledného pořadí.
Při hodnocení uchazečů bylo postupováno podle stanovených kritérií, tzn.
podle celkového počtu získaných bodů.
Na uvolněná místa za přijaté uchazeče, kteří neodevzdali zápisové lístky, byli
autoremedurou přijati další uchazeči podle výsledného pořadí uchazečů.
Předpokládaný počet přijímaných žáků do oboru vzdělávání 79-41-K/41
Gymnázium (studium denní, délka vzdělávání 4 roky) byl stanoven na nejvýše
3 třídy, tzn. 90, nejvýše 102 přijatých uchazečů (včetně odvolání) celkem, do
oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (denní forma vzdělávání, délka
vzdělávání 8 roků) byl stanoven na 30, nejvýše 34 přijatých uchazečů (včetně
odvolání). Horní limit je dán výjimkou zřizovatele, je nepřekročitelný a nemusí být
zcela naplněn.
D. 2. SOUHRNNÉ ÚDAJE
PŘIHLÁŠENÍ
Název oboru
Kód oboru
1. kolo
Gymnázium
Gymnázium
79-41-K/41
79-41-K/81
159
124
2. kolo
v tom
Počet
z 1.kola
nekonalo se
nekonalo se
3. kolo
v tom
Počet
z 1. kola
z 2. kola
nekonalo se
nekonalo se
PŘIJATÍ – 1.KOLO (BEZ ODVOLÁNÍ)
Název oboru
Gymnázium
Gymnázium
Kód oboru
79-41-K/41
79-41-K/81
1. kolo
100
32
1. kolo-odevzdané ZL
78
28
1. kolo-nastoupili
78
27
ODVOLÁNÍ – 1.KOLO
Kód oboru Počet odvolání
Přijatí - autoremedura Přijatí - odvolání ke KÚ Nastoupili
16
79-41-K/41
18
18
0
2
79-41-K/81
24
2
0
PŘIJATÍ – CELKEM (VČETNĚ ODVOLÁNÍ)
Název oboru
Gymnázium
Gymnázium
Kód oboru
79-41-K/41
79-41-K/81
celkem
118
34
celkem-odevzdané ZL
94
30
Celkem - nastoupili
94
29
5
E. 1. Souhrnné údaje
PROSPĚCH -1. POLOLETÍ (K 31. 1. 2012/31. 3. 2012)
Název
oboru
Gymnázium
- všeobecné
Gymnázium
Gymnázium
- všeobecné
Gymnázium
Celkem
Kód oboru
z toho
prospělo
s vyzn.
Počet
žáků
z toho
prospělo
z toho
neprospělo
Nehodnoceno
Studium
v zahraničí
79-41-K/401
79-41-K/41
88
327
10/10
38/38
71/72
257/273
3/4
12/14
4/2
20/2
0/0
0/0
79-41-K/801
79-41-K/81
29
211
655
5/5
86/86
139/139
22/23
118/122
468/490
1/1
1/2
17/21
1/0
6/1
31/5
0/0
2/1
2/1
PROSPĚCH – 2. POLOLETÍ (K 30. 6. 2012/31. 8. 2012)
Název
oboru
Gymnázium
- všeobecné
Gymnázium
Gymnázium
- všeobecné
Gymnázium
Celkem
Kód oboru
z toho
prospělo
s vyzn.
Počet
žáků
z toho
prospělo
z toho
neprospělo
Nehodnoceno
Studium
v zahraničí
79-41-K/401
79-41-K/41
88
325
6/6
37/37
80/82
270/283
0/0
6/5
2/0
12/0
0/0
0/0
79-41-K/801
79-41-K/81
29
212
654
3/3
84/84
130/130
26/26
127/127
503/518
0/0
1/1
7/6
0/0
0/0
14/0
0/0
1/1
1/1
UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ (VČETNĚ OPRAVNÝCH ZKOUŠEK V ZÁŘÍ 2012)
Název
oboru
Gymnázium
- všeobecné
Gymnázium
Gymnázium
- všeobecné
Gymnázium
Celkem
Počet
žáků,
kteří
ukončili
posl. roč.
z toho u
mat.
zkoušky
prospělo s
vyzn.
79-41-K/401
79-41-K/41
88
0
20
0
67
0
1
0
0
0
79-41-K/801
79-41-K/81
29
0
117
4
0
24
25
0
92
0
0
1
0
0
0
Počet žáků
2. stupeň
Kód oboru
z toho u
mat.
zkoušky
prospělo
z toho u
mat.
zkoušky
neprospělo
opakování
celé mat.
zkoušky
(z 2009/10)
CHOVÁNÍ
1. pololetí
2. pololetí
655
654
Podmínečné
vyloučení
3. stupeň
2
2
0
2
Vyloučení
0
0
0
0
DOCHÁZKA
Počet žáků
Zameškané hodiny celkem
Neomluvené hodiny celkem
1. pololetí
655
41 764
40
2. pololetí
654
48 755
80
6
E. 2. Komentář
Příprava žáků je zaměřena především na studium na všech typech vysokých
škol; absolventi se dobře uplatní i v náročnějších zaměstnáních, ve státní správě,
kultuře a dalších oborech.
Učební plán vychází z dokumentů schválených Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, je zaměřen všeobecně a má vazbu na související
vzdělávací stupně. Umožňuje individuální volbu dalšího zaměření pomocí
volitelných předmětů ve vyšších ročnících. Volitelné předměty jsou součástí
učebního plánu, jejich nabídka se každoročně obměňuje podle zájmu žáků a
možností školy.
Kromě posledních ročníků probíhala výuka podle Školního vzdělávacího
programu „Cestou k účelné škole“, který vychází ze schválených rámcových
vzdělávacích programů.
Zvláštní důraz je kladen na prevenci negativních sociálních jevů včetně
pomoci žákům a jejich rodičům při řešení problémových situací.
Průměrný prospěch žáků školy a dosažené výsledky u maturitních zkoušek se
významně neodchylují od dlouhodobě sledovaných hodnot. V uplatnění
absolventů dosahuje škola trvale velmi dobrých výsledků. To každoročně
potvrzuje počet žáků školy, kteří byli přijati ke studiu na vysokých školách (viz
tab. VŠ 2010/2011). Ve společné části maturitní zkoušky neuspěl jeden žák,
v profilové části uspěli všichni zúčastnění žáci.
VŠ 2010/2011
SOUHRN 2010/2011
absolventi celkem
absolventi, kteří podali přihlášku na VŠ
absolventi studující VŠ (z přihlášených)
absolventi - jiné vzdělávání
absolventi - jiné aktivity
POČET
%
92
90
82
6
4
97,83
91,11
5,56
3,33
E. 3. Výchovná opatření a hodnocení chování žáků
Výchovné opatření, chování
1. pololetí
pochvala ředitele školy
32
důtka ředitele školy
12
pochvala třídního učitele
146
napomenutí třídního učitele
89
důtka třídního učitele
52
chování – stupeň hodnocení 2
2
chování – stupeň hodnocení 3
0
2. pololetí
51
20
143
92
52
2
2
E 3.1. Komentář
Pochvaly třídního učitele byly uděleny převážně za prospěch
s vyznamenáním, reprezentaci školy a organizaci školních akcí.
Pochvaly ředitele školy byly uděleny za výborný prospěch, za výborný
prospěch u maturitní zkoušky, za reprezentaci školy, organizaci školních akcí aj.
Napomenutí třídního učitele při porušení školního řádu byla udělena zejména
za pozdní příchody, nekázeň a nevhodné chování, pozdní omlouvání absence,
svévolné opuštění školy, neomluvené hodiny, neplnění povinností.
7
Důtky třídního učitele byly nejčastěji odůvodněny nevhodným chováním,
poškozením školního majetku, pozdními příchody, neomluvenou absencí.
Důtky ředitele školy byly uděleny za opakované pozdní příchody, neomluvené
hodiny, za nevhodné chování, neplnění povinností žáka.
Snížené stupně z chování byly uděleny následně po uplatnění příslušných
výchovných opatření.
E. 4. Výchovné působení
Činnost výchovného poradce vycházela z tematického a časového plánu
činnosti VP pro školní rok 2011/2012, standardní činnosti vyplývají z vyhlášky
č. 116/2011Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Ve škole pracovala výchovná poradkyně (Mgr. Ivana Černá), která kromě
poradenství, konzultační činnosti a řešení běžných situací se věnovala především
následující problematice:
E. 4. 1. Metodický, informační a diagnostický servis
E. 4. 1. 1. Kariérové poradenství
informace a pomoc v oblasti profesní orientace (přihlášky ke studiu na VŠ a
VOŠ, v přípravných kurzech apod.)
poradenská činnost o možnostech dalšího uplatnění na trhu práce
(konzultace, setkání žáků 4. ročníků se zástupci vysokých škol, nástěnka VP,
zapůjčování informačních materiálů)
odkaz na psychologickou pomoc při volbě zaměření dalšího studia (testy
profesní orientace)
informace o přípravných kurzech pro žáky maturitních ročníků
zajištění informací o uplatnění absolventů (VŠ, VOŠ, zaměstnání aj.)
informace o možnostech studia v zahraničí
odborná pomoc při podání přihlášek na jinou SŠ
E. 4. 1. 2. Poradenství pro zlepšení výsledků vzdělávání
pomoc při zvládání adaptačních potíží při přechodu ze ZŠ a při upevňování
studijních návyků
evidence žáků se specifickými poruchami učení, odkaz na další pomoc,
předání do odborné péče
péče o nadané žáky
kvalifikovaná pomoc žákům s výukovými a výchovnými problémy, konzultace
s jejich rodiči
pomoc TU při sledování problémových žáků
poradenské služby žákům – cizincům se zřetelem k jejich vzdělávacím
potřebám
podpora žákům 4. ročníků při přípravě k maturitní zkoušce (Maturitní trénink,
Scio)
E. 4. 1. 3. Pedagogicko-psychologické poradenství
řešení osobnostních potíží
vlastní diagnostická činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných,
vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních nebo jiných důvodů,
předání žáka do odborné péče
návrhy a doporučení rodičům a TU týkající se výchovy, vzdělávání, prevence
a nápravy problémů
8
vedení a doplňování kontaktů na různá zařízení výchovného poradenství
konzultace k výběru volitelných předmětů
E. 4. 2. Specifická oblast poradenství
spolupráce se školním metodikem prevence sociálně nežádoucích jevů
aktualizace Školní preventivní strategie
E. 5. Prevence sociálně nežádoucích jevů
Školní metodik primární prevence rizikového chování (Mgr. Jitka
Helebrantová) se kromě poradenství, konzultační činnosti a řešení běžných
situací věnovala především následující problematice podle dokumentu Školní
preventivní strategie.
ŠMP spolupracuje s výchovným poradcem, vychází ze zkušeností minulých let
a dalšího vzdělávání. Soustředí se zejména na organizaci a koordinaci akcí pro
žáky a pedagogy, konzultační činnosti pro žáky, pedagogy a rodiče, předávání
informací, dotazníkové testování, aj. Neopomíjí vazby na tematické bloky k této
problematice v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů podle učebního plánu a
školního vzdělávacího programu.
E. 5.1. Aktivity pro žáky
V tomto školním roce vycházel výběr akcí zkušeností z předchozích let,
využita byla opět nabídka sdružení ACET. Po zkušenostech z minulého školního
roku pokračovala spolupráce s preventivně informační slupinou Policie ČR
Ústeckého kraje s využitím široké nabídky besed a přenášek.
Preventivní akce byly v tomto roce rozšířeny o PEER Program realizovaný
našimi žákyněmi. Další akce byly zařazovány jednotlivými vyučujícími v souladu
se Školní preventivní strategií.
AKCE SDRUŽENÍ ACET:
Beseda na téma sex, AIDS, vztahy pro první ročníky a kvintu
AKCE VE SPOLUPRÁCI S POLICIÍ ČR:
Besedy a přenášky na zvolené téma (Šikana, Exkurze - policejní služebna,
Právní vědomí, právní odpovědnost) pro třídy V1.A, V4.A, V5A, 1.A, 1.B, 1.C
Besedy pro čerstvé majitele řidičských průkazů nebo pro žáky, kteří usilují o
získání řidičského oprávnění (3.A, 3.B, 3.C, 3.D, V7A)
AKCE POŘÁDANÁ ŠKOLOU:
PEER program – beseda vedená žákyněmi A. Samešovou a I. Millerovou na
téma Sex, Aids, vztahy (V4.A)
E. 5. 2. Aktivity pro zákonné zástupce žáků
třídní schůzky – poskytnutí informací o činnosti školního metodika primární
prevence, předání důležitých kontaktních údajů, nabídka informačních brožur
konzultace s rodiči žáků při řešení výchovných problémů
dotazníkové šetření.
9
ZÁŘÍ:
7. 9. 2011 – p. Dytrt, p. Řezáčová – seminář k projektu EU peníze školám
23. 9. 2011 – p. Müllerová, p. Řádková, p. Stejskalová – školení §50 pro výuku
fyziky
26. 9. 2011 – p. Matesová – seminář GLOBE – výzkum klimatu školy
ŘÍJEN:
5. 10. 2011 – p. Müllerová, p. Řádková – seminář „Jak na DUMy ve fyzice“
6. 10. 2011 – p. Dytrt – krajská rada CZESHA
7. 10. 2011 – p. Klierová – konference „Diagnostika stavu znalostí a dovedností
žáků se zaměřením na jejich rozvoj“
12. – 13. 10. 2011 – p. Matesová – seminář „Mezinárodní program GLOBE“
LISTOPAD:
1. 11. 2011 – p. Neubauerová – seminář „Odpady a obaly“
2. 11. 2011 – p. Cerman – seminář „Recept na zvládnutí náročného povolání
učitele – emoční stabilita“
7. 11. 2011 – p. Klierová – seminář „EU peníze školám“
16. 11. 2011 – p. Helebrantová – porada školních metodiků prevence
16. 11. 2011 – p. Novodomská, p. Řezáčová – seminář „Na hřišti i na vodě být
s dětmi vždy v pohodě“
18. 11. – 19. 11. 2011 – p. Štejfová – „Zážitkový výcvikový kurz“
21. 11. 2011 – p. Dytrt, p. Klierová – seminář k maturitní zkoušce – CERMAT
21. 11., 30. 11. – p. Dytrt – člen hodnotící komise programu Fond Renesance při
Ústecké komunitní nadaci
29. 11. 2011 – p. Dytrt – konference projektu „Cesta ke kvalitě“
29. 11. 2011 – p. Řezáčová – seminář „Dotační možnosti pro příspěvkové
organizace Ústeckého kraje“
30. 11. 2011 – p. Klierová – seminář „Finanční gramotnost“
PROSINEC:
1. 12. 2011 – p. Dytrt – krajská rada CZESHA
2. 12. 2011 – p. Skalská – seminář programu EKOŠKOLA
5. 12. 2011 – p. Dytrt – MŠMT Praha – maturity
13. 12. 2011 – p. Dytrt – ústecká sekce AŘG ČR
14. 12. 2011 – p. Černá – kurz „Základy diferenciálního a integrálního počtu
jednoduše a názorně“
14. 12. 2011 – p. Dytrt – porada NR CZESHA
20. 12. 2011 – p. Dytrt – krajská rada CZESHA
LEDEN:
6. 1. 2012 – p. Gerberová – seminář k projektu „Dějepis v 21. Století“ –
multimediální aplikace pro dějepisnou výuku
11. 1. 2012 – p. Dytrt – jednání Rady AŘG ČR
ÚNOR:
2. 2. 2012 – p. Matesová, p. Málková – seminář „ Krajinářství a krajinná ekologie
– pojmová východiska pro vyučování“
15. 2. 2012 – p. Klierová – seminář k projektu „Přijímací zkoušky SCIO“
17. 2. 2012 – p. Málková – kurz „Vedení a řízení třídy“
10
20. 2. 2012 – p. Helebrantová – kurz projektu „Nautilus“ (NAUčíme Tě Učit se –
aneb jak nemít ze školy ponorku)
23. 2. 2012 – p. Dytrt – seminář „Kvalita vzdělávání“ na PF UK v Praze
BŘEZEN:
21. 3. 2012 – p. Řezáčová – seminář k projektu „ACTIVE CITIZENS“ organizace
Člověk v tísni
22. 3. 2012 – p. Dytrt – jednání NR CZESHA s MŠMT, CERMAT a AŘG –
koncepce maturitní zkoušky
22. 3. 2012 – p. Svoboda – seminář „IT Camp – Cesta k privátnímu cloudu“
26. 3. – 28. 3. 2012 – p. Dytrt – konference AŘG
29. 3. 2012 – p. Cerman, p. Nosek, p. Petrová - seminář pro předsedy
maturitních komisí
29. 3. – 30. 3. 2012 – p. Černá – kongres „Aktuální problémy výchovného
poradenství“
DUBEN:
2. 4. 2012 – p. Suchá, p. Svoboda – seminář „Využití počítače ve vzdělávacím
procesu – grafické aplikace“
3. 4. 2012 – p. Svoboda – seminář „Microsoft Partneři ve vzdělání“
12. 4. 2012 – p. Svoboda – seminář „Aktuální dění v optických komunikacích a
jejich názorná výuka“
17. 4. 2012 – p. Svoboda – seminář „Výhodné licencování produktů Microsoft pro
školy“
19. 4. 2012 – p. Klierová – seminář k projektu „Národní systém inspekčního
hodnocení vzdělávací soustavy v České republice“
19. 4. 2012 - p. Svoboda – seminář „ICT ve škole“
23. 4. 2012 – p. Suchá – seminář „Využití počítače ve vzdělávacím procesu –
multimédia“
23. 4. 2012 – p. Helebrantová – kurz projektu „Nautilus“ (NAUčíme Tě Učit se –
aneb jak nemít ze školy ponorku)
KVĚTEN:
9. 5. 2012 – p. Svoboda – seminář IT – servery a datová uložiště, ochrana dat,
sítě a jejich správa
22. 5. 2012 – p. Svoboda – seminář „Principy a možnosti počítačových sítí“
ČERVEN:
7. 6. 2012 – p. Dytrt – AŘG
14. 6. – 17. 6. 2012 – p. Magasanik – kurz instruktora vodní turistiky
20. 6. 2012 – p. Brejchová, p. Černá – seminář k projektu „Cesta ke kvalitě“ –
evaluační nástroje
20. 6. 2012 – p. Klierová – seminář „EU peníze školám“
SRPEN:
13. – 24. 8. 2012 – p. Štejfová – kurz „Metodika pro učitele anglického jazyka“
v Jazykovém centru v Corku v Irsku
20. – 22. 8. 2012 – p. Mach, p. Magasanik – seminář k projektu Respekt nebolí
RŮZNÉ:
NIDV – „Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti
informačních a komunikačních technologií podle vyhl. č. 317/2005 Sb.“ –
p. Gabčanová
11
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍCH ZKOUŠEK: školení zadavatelů, zadavatelů
PUP, vedení školy, hodnotitelů pro ústní zkoušky z českého jazyka a literatury,
z anglického jazyka, hodnotitelů PUP.
G. 1. Aktivity ve volném čase
Volnočasové aktivity jsou jedním z východisek pro řešení nežádoucích jevů ve
společnosti. Nejčastěji se žáci školy zapojovali v následujících činnostech:
činnosti v sociální a ekologické oblasti
školní orchestr Soníci, v prvním pololetí školní sbor Studentská směs
kurzy: Mytologie a dějiny náboženství, Tvůrčí psaní, Florbal, IKT – grafika,
animace, programování, Ruský jazyk pro začátečníky, Sálová kopaná,
Posilování, Cvičení z chemie
G. 2. Projektová činnost
Ve školním roce 2011/2012 se škola úspěšně zúčastnila 21 projektů. Jednalo
se o projekty organizované externími organizacemi. Další projekty, které škola
přímo organizuje, jsou součástí Školního vzdělávacího programu.
NÁZEV PROJEKTU
ORGANIZÁTOR
VÝSTUPY
Věnuj mobil, pomůžeš
zemi
Silní bez násilí
ZOO Ústí n.L.
Spol. Asekon
Trialog o.s.
Ukliďme si svět
Mladý Demosthenes
ELEKTROWIN
kolektivní systém
Envicon, s.r.o
EKO-KOM, a.s.
Tvář nové Evropy
Environmentální výchova, 2. místo mezi
školami UL
Podpora pozitivního sociálního klimatu ve
škole, podpora kooperace a komunikace ve
školách (společně s Gymnáziem Dr. Šmejkala
Environmentální výchova
Respekt nebolí
Člověk v tísni, o.p.s
Jeden svět v Ústí nad
Labem 2012
Sapere – vědět, jak žít
Děti dětem
Člověk v tísni, o.p.s
Třídíme ve škole
MŠMT
O2 Telephonica a
nadace NROS
Peníze ovládají nás nebo
my ovládáme peníze?
Integrajam
UJEP
Comenius
NAEP
Hostitelský program
AFS
NAUTILUS
SCIO
12
Nadace Tesco
Environmentální výchova
Zdokonalení umění veřejného projevu,
prohloubení a porovnání komunikačních
dovedností
Vytváření a ověřování metodických materiálů
pro výuku lidských práv, návrh a následná
realizace školního projektu
Organizace festivalu, projekce pro školy,
realizace výstav a doprovodného programu
Zdravý životní styl
Využití volného času, získání zkušeností
v projektové činnosti, úprava dětského hřiště,
besídka pro děti
Zkvalitnění výuky VkO a ZSV (zakoupení NB a
dataprojektoru)
Spolupráce s hendikepovanými dětmi a
dospívajícími v rámci VV
Vzdělávání ped. pracovníků – zahraniční kurz
v Irské republice
Škola se stala hostitelskou školou po dobu
pobytu žáka z Argentiny
Cílem je pomoci žákům zvládnout přechod na
vyšší stupeň vzdělávání
ESSIE – evropský
průzkum škol (ICT ve
výuce)
Cesta ke kvalitě
Dějepis v 21.století
Moderní biologie do škol
Evropská komise
European Schoolnet,
UNI v Lutychu, IEA DPC
NÚOV
Ústav pro studium
totalitních režimů
PřF UK
Průzkum dostupnosti a užívání vzdělávacích
technologií ve školách (on-line dotazníky)
Metodická podpora autoevaluace školy
Pilotáž vyvinuté metodiky, přístup k novým
metodickým pomůckám.
Využití mobilní biologické laboratoře pro
praktika z biologie
Nejvýznamnější projektové aktivity
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
mezikulturní výměnný program dobrovolnické organizace AFS (pobyt žáka z
Argentiny)
GLOBE - celosvětový program spolupráce (zeměpisná pozorování a měření),
organizátor sdružení Tereza
Silní bez násilí – mezinárodní projekt, který zážitkovými aktivitami podporuje
pozitivní sociální klima ve škole, podporuje kooperaci a komunikaci ve škole
MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
anglický jazyk (ELSA) – konalo 23 žáků
K o m e n t á ř :
Z podnětu Jazykové školy Jany Trubákové, která je akreditovaným výukovým
a zkušebním centrem Londýnské komory obchodu a průmyslu, bylo v našem
Gymnáziu ustaveno mezinárodní centrum Education Development International LCCI International Qualifications.
EDI je mezinárodní vzdělávací instituce cizích jazyků, zejména anglického
jazyka. Je zřízena QCA - Qualifications and Curriculum Authority - Nejvyšším
kvalifikačním úřadem Velké Británie. Působí ve 130 zemích celého světa.
Mezinárodní zkoušky EDI jsou hodnoceny dle Společného evropského
referenčního rámce Rady Evropy.
Certifikace EDI jsou uznávány státními institucemi, obchodními a
průmyslovými korporacemi, i univerzitami po celém světě. Dosažené certifikace
EDI jsou celoživotně platné. Mezinárodní zkoušky EDI byly rozhodnutím MŠMT
zařazeny do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely
Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
Zájemci mohou složit zkoušku English Language Skills Assessment (ELSA).
Žáci s nejlepšími výsledky mohou získat motivační stipendium na britské
univerzitě Prague College.
Naše škola vstoupila do programu přípravy mezinárodních zkoušek ELSA ve
školním roce 2008/2009, první žáci skládali zkoušku na jaře 2010. V tomto roce
se ke zkoušce přihlásili jen 3 žáci, každým dalším rokem se zájem o tuto zkoušku
zvyšoval. V roce 2011 skládalo zkoušku 17 žáků, v roce 2012 už 22 žáků.
Naši žáci obstáli v konkurenci ostatních gymnázií výborně,dokonce již první
rok získal jeden z nich nabídku motivačního stipendia na Prague College (a také
ji přijal a dnes na této škole studuje).
Poslední školní rok byl ještě úspěšnější, jednak jsme v pořadí obsadili 1., 2. a
4. místo, ale také další 2 žáci obdrželi nabídku motivačního stipendia.
Velkým pozitivem je i skutečnost, že žáci skládají zkoušku v prostředí, které
důvěrně znají a nestresují se dojížděním do vzdálených zkušebních center.
13
G. 3. Soutěže
G. 3. 1. Přehled soutěží
ÚČAST V SOUTĚŽÍCH
2011/2012
Soutěž v anglickém jazyce
Soutěž v německém jazyce
Soutěž ve francouzském jazyce
Olympiáda v českém jazyce
Biologická olympiáda
Ekologická olympiáda
Přírodovědný KLOKAN
JV Asie – daleká země, blízký
problém
Zeměpisná olympiáda
Dějepisná olympiáda
Dějepisná soutěž studentů gymnázií
Cheb
Chemická olympiáda
Matematická olympiáda
Logická olympiáda
Mezinárodní matematická soutěž
Adama Riese
Genius Logicus
Fyzikální olympiáda
Archimediáda
Pythagoriáda
Matematický KLOKAN
Bobřík informatiky
Pišqworky
Finanční gramotnost
Studentská Agora
Mládežnický basketbal – putovní
pohár ministra školství, TOP 12
Hokejbal proti drogám 2012
Středoškolská futsalová liga „Florbal
ano, drogy ne“, chlapci
AŠSK středoškolský přebor
v atletice-pohár CORNY, V. kategorie,
chlapci
AŠSK středoškolský přebor, stolní
tenis, V. kategorie, dívky
AŠSK středoškolský přebor, stolní
tenis, V. kategorie, chlapci
AŠSK středoškolský přebor ve
volejbalu, V. kategorie, dívky
AŠSK středoškolský přebor ve
volejbalu, V. kategorie, chlapci
AŠSK středoškolský přebor
v plážovém volejbalu, V. kategorie,
chlapci
AŠSK středoškolský přebor v
basketbalu, V. kategorie, chlapci
14
POČET ZÚČASTNĚNÝCH
ZÁKLADNÍ
KOLO
OKRESNÍ
KOLO
OBLASTNÍ
KOLO
REPUBLIKOVÉ KOLO
MEZINÁR.
SOUTĚŽ
126
5
1
81
69
96
97
3
1
…
4
6
…
3
…
…
1
1
6
9
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
50
107
11
7
9
2
…
6
1
…
…
…
…
…
…
3
18
6
56
…
3
2
…
…
4
3
12
3
…
…
…
…
…
…
…
30
82
81
32
85
245
…
24
5
…
…
…
9
9
16
12
…
15
2
…
3
…
18
…
…
1
…
…
…
10
…
…
…
…
…
…
25
…
…
…
3
14
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
7
10
7
10
6
…
…
…
…
11
11
…
…
…
10
10
10
…
…
3
3
…
…
…
4
3
…
…
…
9
6
…
…
…
9
9
…
…
…
2
2
…
…
…
10
10
…
…
AŠSK středoškolský přebor ve
florbalu, V. kategorie, dívky
AŠSK středoškolský přebor ve
florbalu, V. kategorie, chlapci
Art for forest of my country (výtvarná
soutěž)
Mezinárodní výtvarná soutěž Můj sen
2012
Přebor škol v šachu
CELKEM
…
12
…
…
…
…
16
12
…
…
30
…
5
…
5
41
11
1392
…
3
209
…
6
169
2
…
60
…
…
22
G.3.2. REKAPITULACE
MIMOŘÁDNÉ ÚSPĚCHY
Žákyně 1. ročníku získala na základě výběrového řízení Ministerstva zahraničí
stipendium ke tříletému studiu na lyceu v Nice (Francie) – byli vybráni 4 žáci
z republiky (Helena Tišlerová)
Žákyně 2.ročníku získala v rámci programu „Rok ve Francii“ stipendium v Dijonu
(Kateřina Kubová)
Žák 3.ročníku získal stipendium na Prague College (Jan Bartoníček)
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
2. a 3. místo - Mezinárodní výtvarná soutěž Můj sen 2012 (Šárka Šiklová,
František Martínek)
3. místo - Mezinárodní matematická soutěž Adama Riese (Jakub Hercík)
Čestné uznání - Art for forest of my country- výtvarná soutěž, Brazílie (Jana
Bobková)
Účast - Genius Logicus (14 žáků – prima, sekunda, 1.–2.ročník)
CELOSTÁTNÍ KOLA
9. místo - AŠSK – Corny – středoškolský atletický pohár chlapci (10členné
družstvo 2.–4.ročník)
KRAJSKÁ/OBLASTNÍ KOLA
1.místo - Mezinárodní matematická soutěž Adama Riese (Jakub Hercík)
1.místo - AŠSK – Corny – středoškolský atletický pohár chlapci (10členné
družstvo 2.–4.ročník)
1.místo - AŠSK – stolní tenis SŠ chlapci (Vít Karásek, Ondřej Fiklík, Olexandr
Sybirskyi)
1.místo - AŠSK – florbal chlapci (12členné družstvo 1.– 4.ročník)
1.místo - Středoškolská futsalová liga „Florbal ano, drogy ne“ (11členné družstvo
1.- 4.ročník)
2.místo - Chemická olympiáda (Jan Hachran)
2.místo - Mládežnický basketbal, Putovní pohár ministra školství, TOP 12
(7členné družstvo dívek 1.– 4.ročník)
2.místo - AŠSK – stolní tenis SŠ dívky (Karolína Formánková, Lucie Lhotáková,
Nina Andresová)
2.místo - AŠSK – volejbal chlapci (9členné družstvo 1.– 4.ročník)
2.místo – AŠSK – plážový volejbal chlapci (Michal Švingr, Radim Novák)
2 a 3..místo - Fyzikální olympiáda (2.místo – Filip Vozáb, 3.místo – Jan Fukač)
3.místo - Matematický klokan (Matěj Ščerba – kat. Benjamin)
3.místo - Zeměpisná olympiáda (Viktor Licek – kat.B, Radek Žídek – kat.D)
3.místo - AŠSK – volejbal dívky (6členné družstvo 1.– 4.ročník)
15
3.místo - Biologická olympiáda (Radek Žídek, Ondřej Malý)
4.místo - Matematická olympiáda (Jan Zemaník)
4.místo - Soutěž ve francouzském jazyce (Helena Tišlerová)
5.místo - Biologická olympiáda (Jan Hachran)
6.místo - AŠSK – basketbal SŠ chlapci (10členné družstvo 1.– 4.ročník)
6.místo - Ekologická olympiáda (Barbora Augstenová, Kristýna Rýznarová, Jan
Fukač)
OKRESNÍ KOLA
1. – 3.místo – Pythagoriáda (1.místo – Oskar Štejfa - Z6, 2.místo – Jakub Hercík
- Z6, Marek Pospíšil - Z8, Natálie Laštůvková - Z8, 3. místo – Kristýna Businská Z6, Tereza Kučerová - Z6, Jakub Truhlář - Z6, Marie Kuřilová - Z7)
1. – 3.místo - Matematický klokan (1.místo – Matěj Ščerba - kat.Benjamin,
3.místo – Barbora Šramlová - kat.Benjamin, 1.místo – Ondřej Lang - kat.Kadet,
1.místo – Eliška Novotná - kat.Junior, 2.místo – František Novotný - kat.Junior,
3.místo – Lucie Sládková - kat.Junior, 1.místo – Jiří Zemaník - kat.Student,
2.místo – Filip Kožoušek kat.Student, 3.místo – Marek Kolář - kat.Student)
1. – 3.místo - Fyzikální olympiáda (1.místo – Ondřej Johanovský, 2.místo –
Natálie Laštůvková, 3.místo – Tereza Knoblochová)
1. – 2.místo - Zeměpisná olympiáda (1.místo – Viktor Licek - kat.B, Natálie
Laštůvková - kat.C, Radek Žídek - kat.D, 2.místo – Jakub Hercík - kat.A, Ondřej
Malý - kat.C, Jan Prokůpek - kat.D)
1.místo - AŠSK – Corny – středoškolský atletický pohár chlapci (10členné
družstvo 2.–4.ročník)
1.místo - Hokejbal proti drogám chlapci (10členné družstvo 1.–2.ročník)
1.místo - AŠSK – stolní tenis SŠ dívky (Karolína Formánková, Lucie Lhotáková,
Nina Andresová)
1.místo - AŠSK – stolní tenis SŠ chlapci (Vít Karásek, Ondřej Fiklík, Olexandr
Sybirskyi, Stanislav Gajdoš)
1.místo - AŠSK – basketbal SŠ chlapci (10členné družstvo 1. – 4. ročník)
1.místo - AŠSK – volejbal dívky (9členné družstvo 1.– 4.ročník)
1.místo - AŠSK – volejbal chlapci (9členné družstvo 1.– 4.ročník)
1.místo - AŠSK – florbal chlapci (16členné družstvo 1.– 4.ročník)
1.místo - Středoškolská futsalová liga „Florbal ano, drogy ne“ chlapci (11členné
družstvo 1.– 4.ročník)
1.místo - AŠSK – plážový volejbal chlapci (Michal Švingr, Radim Novák)
1.místo - Dějepisná olympiáda (Matouš Koleček)
1.místo – Archimediáda (Viktor Licek, Jan Renner, Matěj Ščerba)
1.místo - Biologická olympiáda (Ondřej Malý)
1. – 4.místo - JV Asie – daleká země, blízký problém (1.místo – Klára
Cepoušková, Lukáš Patočka, 2.místo – David Mikulecký, Vratislav Bejček, 3.–
4.místo – Martina Čadková, Filip Kučaba, Jakub Veselý)
2.místo - Matematická olympiáda (Natálie Laštůvková)
2.místo - Soutěž v německém jazyce (Nela Krejsová)
2.místo - Olympiáda z českého jazyka (Anežka Berkmanová)
2. a 3.místo - Chemická olympiáda (2.místo – Tereza Hejná, 3.místo – Jiří
Holub)
2. – 3.místo - Přírodovědný klokan junior (Mája Millerová, František Novotný)
3.místo - Dějepisná olympiáda (Marek Pospíšil)
3.místo - Přírodovědný klokan kadet (Michal Krejčík)
16
3.-4.místo - JV Asie – daleká země, blízký problém (Martina Čadková, Filip
Kučaba, Jakub Veselý)
4.místo - Matematická olympiáda (Kateřina Burešová)
4.místo - Olympiáda z českého jazyka (Michal Kulič)
4.-5.místo - Biologická olympiáda (Kamila Straková)
5.místo - AŠSK – florbal SŠ dívky (12členné družstvo 2.–3.ročník)
G. 4. Středoškolská odborná činnost (SOČ)
UMÍSTĚNÍ
NÁZEV PRÁCE
Filip Vozáb: Studium kosmického
záření pomocí veřejných dat
z observatoře Pierra Augera
KATEGORIE
OKRESNÍ
KOLO
KRAJSKÉ
CELOSTÁTNÍ
KOLO
KOLO
1
G. 5. Další akce pro žáky
PAŽIT pro žáky primy a sekundy
„JATEČKA V NOVÉM“ – beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou,
malování triček, sportovní utkání
Atletika CORNY CUP – okresní kolo (chlapci i dívky)
Atletika CORNY CUP – krajské kolo (chlapci i dívky)
Atletika CORNY CUP – republikové kolo (chlapci)
Exkurze – Meteorologická observatoř MILEŠOVKA
Filmové představení „Lidice“
Exkurze po pamětihodnostech Ústí nad Labem – třída připravila pro žáka
Santiaga A. Mas Baezu z Argentiny
Happening v knihovně – soutěž škol města Ústí nad Labem u příležitosti Dne
knihoven
Potterománie – noční akce pro žáky v budově školy (hry, četba knih, výroba
lektvarů, sportovní utkání atd.)
Mezinárodní projekt „Noc s Andersenem“ – noční akce pro žáky (dramatizace
pohádky, čtení knih, soutěže atd.)
Burza učebnic
Burza lyžařského s snowboardového vybavení
Rozvojový projekt PřFUK „Moderní biologie do škol“ – pitva švába
Exkurze – Doly Bílina
Exkurze – Hrdličkovo muzeum Praha
Exkurze – architektura a významné památky Prahy
Exkurze do Prahy – Židovské město
Exkurze do IQ PARKu v Liberci
Návštěva Tyfloservisu – žáci se seznámili, jak pomáhat nevidomým
Návštěva výstavy „Antický sen“ v Muzeu města Ústí nad Labem
Beseda s p. Meissner o prvorepublikovém Ústí nad Labem, 2. světové válce
na našem území, odsunu Němců po válce
Florbal – chlapci – okresní kolo, krajské kolo
Florbal – dívky – okresní kolo
Basketbal – chlapci – okresní kolo, krajské kolo
Basketbal – dívky – okresní kolo, krajské kolo
Basketbal – dívky – Putovní pohár ministra školství
17
Volejbal – chlapci – okresní kolo, krajské kolo
Volejbal - dívky – okresní kolo, krajské kolo
Stolní tenis – chlapci – okresní kolo
Stolní tenis – dívky – okresní kolo
Stolní tenis – chlapci – krajské kolo
Stolní tenis – dívky – krajské kolo
Logická olympiáda – krajské kolo
Futsalová liga, fotbal ANO, drogy NE (chlapci) – okresní kolo, krajské kolo,
finále divize D
Šachy – okresní kolo, krajské kolo
PIM – Juniorský štafetový maraton
Hokejbal proti drogám 2012
Exkurze do Informačního centra pražské židovské obce – židovské památky,
holocaust
Exkurze do Drážďan, Bad Schandau, plavba lodí do Hřenska
Návštěva Severočeské vědecké knihovny – seznámení s provozem knihovny
Přednáška Barbory Tuzarové „Jak se stát spisovatelem“
Přednáška MUDr. Petra Sudka „Prevence a rakovina děložního čípku“
Hudební vystoupení „Atlantic Bridge“ a beseda s hudebníky z Astrálie a
Nového Zélandu
Exkurze do nemocnice – letecká záchranná služba
Exkurze do Staré čistírny odpadních vod v Bubenči
Exkurze – jaderný reaktor na pracovišti Fjfi ČVUT Praha
Dějepisná soutěž v Chebu
Exkurze – Hasičský záchranný sbor
Divadelní představení „Autaud“ – Činoherní studio ÚL
Divadelní představení „Staré pověsti české“ – divadlo Most
Vánoční koncert Gymnázia Jateční v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Jazykový den 2011 aneb Malá vánoční akademie
Exkurze do Drážďan
Exkurze do Planetária v Teplicích – Sluneční soustava
Exkurze do České televize
Exkurze na Vyšehrad
Matematická soutěž Adama Riese – republikové kolo –postup a účast
v mezinárodním kole v Annabergu v SRN
Mezinárodní zkoušky ELSA – anglický jazyk
Pythagoriáda – okresní kolo
Mladý Demosthenes – řečnická soutěž, okresní kolo
Studentská agora – debatní soutěž, krajské kolo
Cesta do parlamentu – debatní soutěž
Setkání s americkými studenty z Chicaga
Projekce „Tajemný svět Ekvádoru a Galapág“
Přednáška „Africká mozaika“
Beseda s atletkou Zuzanou Hejnovou
Výstava „THE HUMAN BODY EXHIBITION“
Návštěva Domova se zvýšeným režimem v Terezíně
Exkurze do Malé pevnosti v Terezíně – výklad průvodce, zhlédnutí
dokumentárního filmu
Exkurze do Hygienického muzea v Drážďanech
18
Exkurze na oční ambulanci Masarykovy nemocnice
Návštěva soudního přelíčení u Okresního soudu v Ústí nad Labem
Exkurze – Masarykova zdymadla v Ústí nad Labem
Přednáška – sex, AIDS, vztahy, partnerství
Návštěva výstavy výtvarných prací studentů UJEP
Exkurze do Planetária – Praha
Exkurze na Anifest Teplice – účast na workshopu zaměřeného na tvorbu
animovaného filmu
Beseda o ochraně životního prostředí a zásadách správného chování
v přírodě (p. Skutheil z Mysliveckého sdružení Nakléřov)
Exkurze po místním regionu – Větruše, naučná stezka, Vaňovský vodopád,
Vrkoč
Exkurze na hrad Střekov
Exkurze Labské pískovce – literární místopis
Exkurze „Po stopách napoleonských válek“
Návštěva výstavy „Atentát na Heyndricha – 70“
Exkurze do Národního technického muzea
Exkurze „Richard Wagner na hradě Střekově“
Exkurze do Velké Británie pro vyšší gymnázium
Exkurze do Itálie pro 3. ročníky a septimu
Exkurze do Paříže pro 3. ročníky a septimu
PEER program – primární prevence vedená žákyněmi naší školy
Lyžařské kurzy
Sportovní kurz
Vodácký kurz
Matematická olympiáda
Fyzikální olympiáda
Olympiáda v cizím jazyce – anglický, německý, francouzský
Matematický klokan
Exkurze do pivovaru Velké Březno
Exkurze na státní zámek Velké Březno
Exkurze do Štoly Starý Martin
Exkurze do Opárenského údolí a na Lovoš
Exkurze do botanické zahrady v Praze
Exkurze do botanické zahrady v Teplicích
Exkurze do ZOO Ústí nad Labem
Exkurze do ZOO Liberec
Exkurze do sklárny Lindava, Panská skála
Účast v pilotážích pro CERMAT
Diagnostika stavu znalostí - testování
VÝZNAMNÉ ŠKOLNÍ AKCE:
„JATEČKA V NOVÉM“ – beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou,
malování triček, sportovní utkání
Slavnostní ukončení stavby „Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem –
dostavba areálu 4. etapa“ za účasti hejtmanky ÚK
Atletika pro děti MŠ – pomoc našich žáků při organizaci
Projekt „Silní bez násilí“
Vánoční koncert Gymnázia v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Setkání absolventů Gymnázia po 50 letech (V. Neckář)
19
Komentář
Projektu Silní bez násilí, jehož organizátorem je brněnské o.s. Trialog, jsme se
zúčastnili společně s Gymnáziem Dr. Šmejkala. Byl zahájen motivační schůzkou
v září 2011 a završen projektovým týdnem v květnu 2012.
Základním cílem projektu je formovat pozitivní prostředí na školách,
monitorovat a eliminovat nežádoucí projevy chování u žáků, zejména šikanu.
Projekt se skládal z několika na sebe navazujících částí, probíhal průběžně ve
školním roce, propojoval základní témata (empatie, násilí, výhledy do budoucna a
hraní rolí) s výukou. Vrcholem projektu byl projektový týden, na jehož realizaci se
žáci aktivně podíleli – dvě veřejná vystoupení s muzikálem STREETLIGHT
(skupina Gen Rosso) ve sportovní hale Sluneta a závěrečné setkání všech
účastníků, organizátorů i členů Gen Rosso ve sportovní hale našeho Gymnázia.
Do projektu byly zapojeny čtyři třídy z různých ročníků (V3.A, V4.A, 1.C, 2.B),
celkem 120 žáků a celá řada pedagogů.
V současné době je připravena trojice dvoudenních výjezdových setkání, která
slouží jako následné semináře k projektu a dále rozvíjejí jeho aktivity.
NÁVŠTĚVY DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ – PK ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
DIVADLO
MĚSTSKÉ
DIVADLO
NÁRODNÍ
PŘEDSTAVENÍ
Ladislav Stroupežnický: Naši furianti
Staré pověsti české – příběh o Neklanovi
William Shakespeare:
Král Lear
POČET ŽÁKŮ
60
120
56
DIVADLO
STAVOVSKÉ
DIVADLO
W. A. Mozart
DIVADLO
V DLOUHÉ
DIVADLO POD
PALMOVKOU
DIVADLO
V CELETNÉ
Ladislav Stroupežnický:
Naši furianti
Irena Dousková
Oněgin byl Rusák
Sofokles/Camus: Oidipús vladař
56
40
50
Vladislav Vančura: Rozmarné léto
Vladislav Vančura:Rozmarné léto – bonus
Magická noc
Ladislav Fuks:
Pan Theodor Mundstock
J. W. Goethe:
Utrpení mladého Werthera
Milan Kundera:
Ptákovina
Mrštíkové: Maryša
Jařab:
Artaud
Rudiš:
Strange love
Vogel:
Jak jsem se učila řídit
Schimmelpfenig: Zlatý drak
Gogol:
Revizor
Kaptein:
Láska práce, láska práce
Palahniuk: Klub rváčů
Kolečko:
Bohové hokej nehrají
50
56
40
40
40
56
40
50
30
12
11
20
11
16
11
ČINOHERNÍ
STUDIO
20
Don Giovanni
40
G. 6. Účast pedagogů v porotách soutěží pro žáky
Mgr. Rumánková – ústřední komise biologické olympiády
Mgr. Rumánková – porota krajského kola biologické olympiády
Mgr. Rumánková – porota okresního kola biologické olympiády
Mgr. Drdáková – porota okresního kola soutěže v německém jazyce
Mgr. Magasanik – porota okresního kola soutěže v anglickém jazyce
Mgr. Řízková – porota okresního kola olympiády v českém jazyce
Mgr. Brejchová - porota okresního kola olympiády v českém jazyce
Mgr. Šebek – porota okresního kola zeměpisné olympiády
Mgr. Havlík – sportovní komise stolního tenisu při AŠSK ČR v Praze,
Mistrovství světa škol ve stolním tenise
G. 7. Nadační fond
Gymnázium je zřizovatelem Jatečfondu, nadačního fondu. Tento fond finančně
i materiálně podporuje aktivity Gymnázia (startovné, příspěvky na zahraniční
exkurze, cestovné na soutěže, kulturní, sportovní a společenské akce pořádané
školou apod.) s cílem motivovat žáky k účasti na soutěžích apod..
Uvedené školní aktivity Jatečfond, nadační fond v roce 2011 ze svých zdrojů
podpořil částkou 551 553,- Kč. Z toho nadační fond přispěl na knižní poukázky
žákům částkou 32 050,- Kč (odměna za prospěch apod.), na sportovní akce
33 793,-Kč. Na zahraniční exkurze vydal 12 010,-Kč, na vybavení školy
29 243,-Kč. Ve výdajích jsou zahrnuty náklady na pořádání maturitních plesů
v celkové výši 379 216,- Kč. Celkové příjmy v roce 2011 činily 571 863,74,- Kč.
Veškeré výdaje byly realizovány v souladu se Statutem nadačního fondu,
spolupráce NF a školy je bezproblémová.
Údaje o nadačním fondu
Název nadačního fondu:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Jatečfond, nadační fond
Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem
445 53 889
CZ 445 53 889
G. 8. Školská rada
Školská rada ve školním roce uskutečnila 2 jednání, veškerá dokumentace je
uložena ve škole.
G. 9. Školní stravování
V tomto školním roce zahájila svou činnost nová školní kuchyně s kapacitou
500 jídel denně s jídelnou, ve které je 224 míst u stolů.
Podle zahajovacích údajů ke dni 31.10.11bylo přihlášeno 555 žáků a 65
dospělých strávníků. Průměrně bylo vařeno 400 obědů denně.
Ve školním roce 2011/2012 neprováděla ČŠI ve škole žádnou kontrolní
činnost.
Gymnázium se však zúčastnilo celoplošného testování 9. tříd (kvarta)
v prosinci 2011 a v květnu 2012, organizovaného ČŠI pod názvem Národní
systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES).
21
I. 1. Příjmy
V roce 2011 obdržela škola prostředky prostřednictvím Krajského úřadu
Ústeckého kraje v celkové výši 31 142 960,- Kč, z toho ONIV provoz
5 080 300,- Kč (rozpočet 5 067 000,- Kč; pojistná událost 13 300,-Kč). Ostatní
příjmy činily 1 115 253,- Kč. Příspěvek na dojíždění: 134 500,-Kč.
I. 2. Mimorozpočtové zdroje
Obdrželi jsme finanční prostředky v rámci dotace na maturity (podzimní) UZ:
100 975,-Kč, dále v rámci posílení úrovně pedagogických pracovníků UZ:
1 144 800,-Kč. Pobyt žáků PAŽIT byl podpořen na základě žádosti 27 300,-Kč.
I. 3. Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek školy činil +45 267,03 Kč. Byl vytvořen rozdílem výnosů
ve výši 33 676 828,41 Kč a nákladů ve výši 33 631 561,38 Kč.
I. 4. Výdaje
náklady na platy pracovníků školy
ostatní osobní náklady (OPPP)
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění
zákonné sociální náklady
výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky
ostatní provozní náklady
19 888 200,00 Kč
92 390,00 Kč
6 871 459,00 Kč
344 450,00 Kč
224 040,00 Kč
5 301 525,00 Kč
I. 5. Doplňková činnost
Škola provozuje v rámci doplňkové činnosti „Kopírovací práce“ a vzdělávací
kurzy. Hospodářský výsledek za doplňkovou činnost činil 34 793,20 Kč (výnosy
87 403,-Kč, náklady 52 609,80 Kč)
1.6. Čerpání fondů organizace
Rezervní fond nebyl v roce 2011 čerpán.
Fond odměn nebyl v roce 2011 čerpán.
Investiční fond nelze v důsledku opatření zřizovatele na pořizování potřebného
vybavení využívat.
I. 7. Péče o spravovaný majetek
Evidence majetku je vedena v programu EIS JASU. K 31. 12. 2011 byla
provedena řádná inventarizace majetku a závazků podle zákona o účetnictví.
Stavy zjištěné fyzickou inventurou souhlasí se stavy v účetnictví na příslušných
účtech:
DHM převyšující 40 000,-- Kč
11 544 292,98 Kč
DNM převyšující 60 000,-- Kč
1 000.577,40 Kč
DDHM převyšující 3 000,-- Kč do 40 000,-- Kč
8 040 956,05 Kč
DDNM do 60 000,-- Kč
1 009 059,90 Kč
Pozemky
3 825.133,80 Kč
Budova
253 399 654,59 Kč
I. 8. Komentář
Investiční fond v roce 2011 nebyl čerpán. Z provozních položek byl do září
2011 vedle energií rozpočet školy nejvíce zatěžován výdaji za revize a ostatní
pronájmy. Vzhledem k tomu, že škola v září 2011 zahájila provoz vlastní moderní
tělocvičny, skončily v červnu smlouvy na pronájem sportovišť: tělocvična UJEP
22
(152 625,- Kč), tělocvična Schifr (10 152,- Kč). Provozní prostředky byly
nasměrovány na nutné výdaje a dovybavení prostor.
Kuchyně byla vybavena plošinovým vozíkem, gastronádobami a bylo doplněno
náčiní (celkem 18 814,-Kč), noví zaměstnanci byli vybaveni osobními ochrannými
pracovními prostředky (celkem OOPP za 16 558,-Kč). Do nových prostor jsme
zakoupili úklidovou technikou, nábytkem byla dovybavena aula, sborovna a
hovorna, v kabinetech došlo k výměně kancelářských židlí a dokoupení malých
lednic, koberec byl zakoupen do učebny hudební výchovy. Dále byla obnovena
vstupní čistící zóna a do nové tělocvičny byla zavěšena ochranná síť (celkem
360 480,-Kč).
V roce 2011 byla výpočetní technikou dovybavena aula, byly zakoupeny
počítače, monitory. Paragonovou tiskárnou byla doplněna kancelář vedoucí
jídelny, pro potřeby knihovny jsme zakoupili tiskárnu se snímačem kódů. Dále
byla aula vybavena mikrofonem (jmenované položky celkem za 234 194,-Kč).
Byla prodloužena licence programu Antivirus ESET (27 676,- Kč), provedena
pravidelná aktualizace programu Legislativa školy, programu Bakalář, účetního
software. Škola je zapojena do programu School 3 Agreement, který jí umožňuje
finančně zvýhodněný přístup k aktuálnímu softwaru, byla prodloužena licence
SW. Dále byl z důvodu zlepšení provozních podmínek zakoupen řídící software
pro aulu, grafický software Zoner (uvedené položky celkem za 98 084,-Kč).
Vzhledem k omezeným prostředkům (ONIV přímé) jsme pouze obnovili
pomůcky pro výuku tělesné výchovy (kladina), biologie (preparační misky) a
chemie – pomůcky a chemikálie. Učebnice byly nakupovány v omezené míře
(21 315,-Kč)
V rámci přijímacího řízení a evaluačních procesů bylo pro účely testování
vynaloženo 39 822,-Kč.
I. 9. Informace o provedených kontrolách
Veřejnosprávní kontrolu vykonává zřizovatel. V roce 2011 se uskutečnila
kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2010, dále kontrola
hospodaření s veřejnými prostředky zaměřená na doplňkovou činnost. Byla
vykonána metodická dohlídka k majetku – prověření posudku, kontrola účetnictví
nemovitého majetku k 7.4.2011 na účtech 021,031,042.
Kontrolu školního stravovacího zařízení v rámci státního zdravotního dozoru
provedla Krajská hygienická stanice.
23
Škola spolupracovala s organizacemi působícími v oblasti školství a se
středními školami v regionu. Jedná se zejména o následující subjekty.
Asociace ředitelů gymnázií ČR
Připomínkování dokumentů, spolupráce při maturitní zkoušce aj.
Gymnázium Dr. Šmejkala, Ústí nad Labem
Výměna informací, projekt Silní bez násilí
UJEP Ústí nad Labem
Nabídka studijních míst, exkurze, praxe studentů UJEP, projekty v oblasti chemie
Jazyková škola Jany Trubákové, Dašická 1083, Pardubice
Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka ELSA
Dům dětí a mládeže, Ústí nad Labem
Soutěže žáků, účast učitelů v soutěžních komisích, akce pro volný čas
CERMAT
Komentáře k parametrům „nové maturity“, pilotáže testů
SCIO
Testování, evaluace
Arciděkanství v Ústí nad Labem
Kulturní akce – Vánoční koncert
AFS Mezikulturní programy
Spolupráce s neziskovou mezinárodní organizací poskytující mezikulturní
vzdělávací příležitosti a středoškolské studium v zahraničí
Úřad práce v Ústí nad Labem
Sběr dat o uplatnění absolventů školy, informace pro žáky (obory vzdělávání,
studijní programy, přijímací řízení)
Masarykova nemocnice
Exkurze, přednášky, návštěva odborných pracovišť
Pedagogicko-psychologická poradna, Ústí nad Labem
Konzultace, poradenská služba
ACET Česká republika, Krupka – Bohosudov
Lektorské služby v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů
Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem
Dobrovolnické aktivity, školení dobrovolníků (projekt Dobro-druh)
Český červený kříž
Sbírky, kulturní vystoupení
Centrum krizové intervence Spirála, Ústí nad Labem
Exkurze, přednášky
Tyfloservis, Ústí nad Labem
Spolupráce na sbírce „Bílá patelka“
24
Člověk v tísni, Praha
Přednášky, účast v projektu o lidských právech, výukové materiály
Tereza – ekologické sdružení
Spolupráce v rámci biologie, účast v mezinárodním projektu Globe
Tilia – severočeské centrum ochránců přírody
Přírodovědné aktivity, čerpání informací
Klub ekologické výchovy Praha
Přírodovědné aktivity, čerpání informací
Speciální MŠ Štefánikova, Speciální škola Velké Březno,
Speciální škola Pod parkem
Kulturní vystoupení, miniprojekty žáků
EUROPEUM , Praha
Několikaletá účast v soutěži o EU a NATO
Domov důchodců Chlumec
Kulturní vystoupení, miniprojekty žáků
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha
Spolupráce na sbírce „Červená stužka“
Drug out club – Kontaktní centrum pro drogově závislé
Spolupráce v rámci drogové prevence
Ústav pro studium totalitních režim
Účast v projektu multimediálních aplikací ve výuce dějepisu
DATUM ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY: 13. 10. 2012
VÝROČNÍ ZPRÁVU SCHVÁLILA ŠKOLSKÁ RADA NA SVÉM JEDNÁNÍ DNE 5. 11. 2012.
..................................
Ing. Alfréd Dytrt
ředitel
25
OBSAH
STRANA
A. Základní údaje o škole
2
B. Přehled oborů vzdělávání
2
C. Přehled pracovníků školy
3
D. Údaje o přijímacím řízení
5
E. Údaje o výsledcích vzdělávání
6
F. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
10
G. Další aktivity
12
H. Inspekční činnost ČŠI
21
I. Hospodaření školy v roce 2010
22
J. Spolupráce s dalšími partnery
24
Příloha 1: Volitelné předměty ve školním roce 2011/2012
27
Příloha 2: Volitelné předměty - nabídka pro školní rok 2012/2013
28
Příloha 3: Plán školního roku 2011/2012
30
Příloha 4: Fotogalerie – významné akce školního roku
31 - 39
26
PŘÍLOHA 1
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012
3. ročníky a septima
Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z fyziky
Seminář ze zeměpisu
Seminář z dějepisu
Seminář ze světové literatury
Ekonomie a finanční gramotnost
Programování
Praktická cvičení z českého jazyka
Seminář a cvičení z matematiky
Společenskovědní seminář
Seminář z anglického jazyka
Seminář z německého jazyka
4. ročníky a oktáva
Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z matematiky
Seminář ze světové literatury
Seminář z dějepisu
Seminář ze zeměpisu
Společenskovědní seminář
Programování
Seminář a cvičení z fyziky
Geografie cestovního ruchu
Politické dějiny
Rétorika
LAN a WAN komunikace
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Konverzace v ruském jazyce
27
PŘÍLOHA 2
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
• 3. ročníky a septima
Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z fyziky
Programování
Seminář z dějepisu
Seminář ze zeměpisu
3. cizí jazyk – ruský
3. cizí jazyk – německý
3. cizí jazyk – francouzský
Seminář ze světové literatury
Česká a světová literatura 20. století
Dějiny kultury
Dějiny kinematografie, literatura a film
Francouzská kultura (ve francouzském jazyce)
Světová mytologie a náboženství
Dějiny výtvarné kultury
České země v evropských dějinách
Praktická cvičení z českého jazyka
Britská a americká literatura (v anglickém jazyce)
Ekonomika a finanční gramotnost
Seminář a cvičení z matematiky
Společenskovědní seminář
Seminář z anglického jazyka
Seminář z německého jazyka
Seminář z francouzského jazyka
Seminář z ruského jazyka
4. ročníky a oktáva
Seminář a cvičení z matematiky
Seminář a cvičení z fyziky
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z geologie
Seminář a cvičení z enviromentalistiky
Praktická chemie
Deskriptivní geometrie
Amerikanistika
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Konverzace ve francouzském jazyce
Konverzace v ruském jazyce
Geografie cestovního ruchu
Politické dějiny moderní doby
Společenskovědní seminář
Literární interpretace
28
Seminář ze světové literatury
Současná česká literatura
Rétorika
LAN a WAN komunikace
Tvorba www stránek
Alternativní kultura a umění 2. poloviny 20. století
Aplikace a tvorba WWW stránek
Využití počítače v matematice a fyzice
IKT v příkladech
Psaní všemi deseti
Dějiny kinematografie, literatura a film
Multikulturní aspekty ve výtvarném umění a tvorbě
Subkultury a alternativní životní styl
Konverzace v cizím jazyce
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Konverzace ve francouzském jazyce
Konverzace v ruském jazyce
Poznámka:
podtržené aktivity byly otevřeny 3. ročníky a septima – každý žák volí 4
volitelné předměty 4. ročníky a oktáva – každý žák volí 2 volitelné předměty a 1
konverzaci (pokračování semináře ze zvoleného jazyka ve 3. ročníku a septimě)
29
PŘÍLOHA 3
PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU 2011 - 2012
1. 9. 2011
5. 9. – 9. 9. 2011
7. 9. 2011
22. 9. 2011
15. 9. – 21. 9. 2011
28. 9. 2011
26. 10. - 27. 10. 2011
28. 10. 2010
7. 11. 2011
9. 11. 2011
15. 11. 2011
17. 11. 2011
18. 11. 2011
9. 12. 2011
23. 12. 2011 – 2. 1. 2012
4. 1. 2012
7. 1. – 14. 1. 2012
13. 1. 2012
14. 1. – 21. 1. 2012
17. 1. 2012
20. 1. 2012
25. 1. 2012
31. 1. 2012
3. 2. 2012
10. 2. 2012
5. 3. – 9. 3. 2012
23. 3. 2012
28. 3. 2012
5. 4. – 6. 4. 2012
9. 4. 2012
10. 4. 2012
13. 4. 2012
16. 4. 2012
23. 4. 2012
23. 4. 2012
24. 4. 2012
24. 4. – 30. 4. 2012
1. 5. 2012
2. 5. – 14. 5. 2012
8. 5. 2012
15. 5. 2012
16. 5. – 18. 5. 2012
21. 5. – 25. 5. 2012
28. 5. – 30. 5. 2012
16. 6. – 22. 6. 2012
18. 6. – 22. 6. 2012
8. 6. 2012
15. 6. 2012
21. 6. 2012
22. 6. 2012
25. 6. 2012
25. 6. 2012
25. 6. 2012
28. 6. 2012
29. 6. 2012
29. 6. 2012
1. 7. – 31. 8. 2012
27. 8. – 28. 8. 2012
Zahájení školního roku
PAŽIT – V1.A, V2.A - Rumburk
Ústní maturitní zkoušky – podzimní termín
Schůzka s rodiči prvních ročníků
Písemné maturitní zkoušky – podzimní termín
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Státní svátek
Ukončení klasifikace za 1. čtvrtletí
Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
Třídní schůzky
Státní svátek
Volno z organizačních důvodů
Uzávěrka přihlášek k maturitě 2012 – jarní období
Vánoční prázdniny
Konzultační třídní schůzky
LVVZ – Pec pod Sněžkou – chata Mír
Maturitní ples – 4.A, 4.C
LVVZ – Pec pod Sněžkou – chata Mír
Den otevřených dveří
Ukončení klasifikace za 1. pololetí
Klasifikační porada za 1. pololetí
Ukončení 1. pololetí, předání výpisu vysvědčení
Pololetní prázdniny
Maturitní ples – 4.B, V8.A
Jarní prázdniny
Ukončení klasifikace za 3. čtvrtletí
Klasifikační porada za 3. čtvrtletí, třídní schůzky
Velikonoční prázdniny
Velikonoční pondělí
Mezinárodní zkoušky ELSA – anglický jazyk
Ukončení klasifikace za 2. pololetí – 4. ročníky a oktáva
Klasifikační porada za 2. pololetí – 4. ročníky a oktáva
Předání vysvědčení – 4. ročníky a oktáva
Přijímací zkoušky – 1. kolo, 1. termín
Přijímací zkoušky – 1. kolo, 2. termín
Volný týden před maturitou
Státní svátek
Blok testů a písemných prací společné části maturitních zkoušek
Státní svátek
Termín uvolnění výsledků didaktických testů
Maturitní zkoušky – ústní (společná i profilová část)
Projekt „SILNÍ BEZ NÁSILÍ“
Maturitní zkoušky – ústní (společná i profilová část)
Sportovní kurz
Vodácký kurz
Nejzazší termín vydání maturitních vysvědčení
Nejzazší termín uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ
Ukončení klasifikace za 2. pololetí
Učebnice – V1.A – V4.A
Klasifikační porada za 2. pololetí
Schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků
Uzávěrka přihlášek k maturitě 2012 – podzimní období
Předání učeben, burza učebnic, organizační záležitosti
Ukončení školního roku, předání vysvědčení
Závěrečná porada
Hlavní prázdniny
Opravné zkoušky
Poznámka: Jednodenní exkurze se organizují podle plánů jednotlivých metodických komisí.
30
Ivona Březinová - spisovatelka
Potterománie
4
Den otevřených dveří
32
Slavnostní otevření 4. etapy dostavby Gymnázia
33
Projektový den
34
Silní bez násilí * Gen Rosso
35
Camp (USA)
Atlantic Bridge
36
Slavnostní předání maturitních vysvědčení
37
Setkání absolventů po 50 letech
38
Download

Vyrocni Zprava 2011_2012.pdf