SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV
ZO BELUŠA
KATALÓG
XVII VÁŢSKA SÚŤAŢNÁ VÝSTAVA
DROBNÝCH ZVIERAT
5. – 6. októbra 2013
NOVÝ VÝSTAVNÝ AREÁL ZO SZCH BELUŠA
PRI OBECNOM ÚRADE
Srdečne Vás vítame,
drobnochovateľská verejnosť!
váţení
chovatelia,
milí
návštevníci,
ZO SZCH Beluša bola zaloţená 30.1.1966 17-tymi členmi. Do
vedenia organizácie boli zvolení predseda Tibor Komár a tajomník Ladislav
Belobrad. Prvá propagačná výstava v Beluši bola 17.-18. októbra 1972,
kde bolo vystavených 365 kusov zvierat. Celkovo za 47 rokov členovia ZO
usporiadali 35 stolových hodnotení, 23 zájazdov na 44 rôznych výstav.
A aby bolo kde vystavovať členovia ZO vybudovali výstavný areál,
priestory sme mali v prenájme od Obecného Úradu. Členovia ZO
vystavovali a vystavujú svoje zvieratá na rôznych výstavách po celej
Českej a Slovenskej republike, kde dosahovali a dosahujú pekné výsledky
a tak reprezentovali nielen seba a ZO ale aj obec Beluša. Chovatelia
v Beluši mali k dispozícií i vlastnú liaheň. Do dennej tlače a odborných
časopisov sme napísali o činnosti ZO 131 článkov. Ďalej sme usporiadali
37 tanečných zábav a 15 spoločenských posedení pre členov s rodinnými
príslušníkmi. Naši členovia sa zúčastňovali aj na budovaní obce. V rámci
organizácií sme sa umiestňovali na popredných miestach. V súčasnosti
má ZO Beluša 27 dospelých členov, 7 mladých chovateľov a 6 čestných
členov. Taktieţ máme veľa aktívnych členov po rôznych chovateľských
kluboch.
Našou pýchou je, od roku 1997, kaţdoročne organizovaná výstava
pod názvom Váţska, čo je dodnes tradíciou. Prvú Váţsku výstavu sme
zorganizovali v roku 1997. Mala to byť po dvoch Celoštátnych výstavách
tretia najväčšia výstava v SR. Táto výstava je poriadaná pre väčšiu
súťaţivosť a prezentáciu čistokrvných zvierat medzi Oblastnými výbormi
SZCH, cez ktoré tečie rieka Váh (preto ten názov), ale aj inými oblasťami.
Hlavným
zámerom
tejto
výstavy
je
povzbudiť
a propagovať
drobnochovateľskú záľubu a výstavnícku činnosť. Pravidelne sa výstavy
zúčastňujú chovatelia z OV Povaţská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom,
Ţilina, Trenčín, ale aj chovatelia z Moravy. Zatiaľ najsilnejšie obsadeným
ročníkom Váţskej výstavy bol rok 2005, kedy sa výstavy zúčastnilo 116
vystavovateľov z piatich oblastí a k videniu bolo aţ 878 exponátov. Naším
ţelaním a cieľom je preto aby sa ďalšie ročníky Váţskej výstavy pribliţovali
k číslam zo spomínaného ročníka.
Záverom nám dovoľte poďakovať Vám, návštevníkom, tejto výstavy
za preukázaný záujem o našu činnosť. Vám vystavovateľom a chovateľom
zvierat za prezentáciu výsledkov svojej celoročnej práce a za ochotu
reprezentovať svoje domovské oblasti. Vám sponzorom za materiálnu
i finančnú podporu, bez ktorej by sa takáto akcia uskutočniť nedala.
Prajeme
Vám
príjemné
preţitie
času
stráveného
v kruhu
drobnochovateľov a, ako veríme, aj na budúcom ročníku XVIII. Váţskej
výstavy. Veríme, ţe sa opäť stretneme v dobrom zdraví a pohode.
Výstavný výbor
Výstavný výbor:
Riaditeľ výstavy:
Ekonóm:
Tajomník:
Hospodár:
Zbín Branislav
Beniak Daniel
Ing. Šedík Andrej
Beniak Peter
Vedúci expozícií:
Králiky:
Hydina:
Holuby:
Exoty:
Ing. Ţeliar Michal
Šedík Ondrej
Ţeliar Ján
Liška Andrej
Veterinárny dozor:
Katalóg zostavil:
Okresná veterinárna správa Púchov
Beniak Peter
Vysvetlivky:
1,0 – samčie pohlavie
0,1 – samičie pohlavie
MCH – mladý chovateľ
D – cena dohodou
Odborné posúdenie vystavených zvierat, podľa platných štandardov,
uskutočnili posudzovatelia Slovenského zväzu chovateľov.
Predaj zvierat sa uskutočňuje prostredníctvom garantov.
Neotvárajte klietky, nekŕmte zvieratá!!!
Všetko podstatné o ZO Beluša sa dozviete na:
http://www.zoszchbelusa.wbl.sk
Sme aj na facebooku, pridajte si medzi priateľov: Chovatelia Beluša.
Výstavu finančne a materiálne podporili






























Obecný Úrad Beluša
Ján Prekop – starosta obce
UKSUP Beluša
Agrotip s.r.o.
BAPE Beluša
Four Food Service
Chovmania – Martin Bednár
Chovateľské potreby Beluša – Miroslav Lachký
Kebab u Šeďa Púchov – Erik Šedík
PNEUDOM s.r.o. Púchov
Poľnopotreby Salaj – Ing. František Salaj
DPS Sverepec
Domin – Výroba a predaj odevov Beluša
Automax – Povaţská Bystrica
Zibe – Daniel Beniak Mäso-Údeniny Povaţská Bystrica
AquAnimal – Chovateľské potreby Púchov
Automaxim – autoservis Beluša
Elbest – Vladimír Vyhnička
Drogéria – p. Matúšová
Obuv Branislav Bodorík
Kinekus s.r.o. Púchov
Wüstenrot – p. Bošanská
Rivan – Ivan Rezák, Hrabovka Púchov
Trendy Nábytok – Marek Pitel
Kvetinárstvo Martina Dobrotková
Gimax Púchov
Bistro Adamička
GOLD Pack Beluša
Kaderníctvo Patrícia Kuflová
ALVE SLOVAKIA s.r.o.
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
EXPOZÍCIA KRÁLIKOV
Veľké plemená
Belgický obor - BO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
0,1
49,50€
49,50€
Kalus Vladimír
PB
7.
8.
9.
10.
1,0
1,0
0,1
0,1
Pecko Ľuboš
PB
44€
44€
44€
11.
1,0
44€
Tománek Igor
PB
12.
13.
14.
15.
1,0
1,0
0,1
0,1
44€
44€
44€
44€
Vaněk Jaroslav
CZ
Nemecký obrovitý strakoš - NOS
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
Kucej Pavol
PB
22.
23.
24.
25.
26.
27.
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Mihaľ Juraj
PB
33€
33€
33€
Číslo
klietky
Pohlavie
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
1,0
1,0
1,0
0,1
1,0
1,0
0,1
Pytlík Daniel
PB
35.
36.
37.
38.
39.
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
Párenica Cyril
CZ
40.
41.
1,0
0,1
Ing. Rehora Branislav
NM
42.
43.
1,0
0,1
Švancara Vladimír
NM
44.
45.
46.
47.
1,0
1,0
1,0
0,1
Tománek Igor
PB
Guliš Martin MCH
PB
Ing. Ţeliar Michal
PB
38,50€
38,50€
29,70€
29,70€
Francúzsky baran - FB
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
56.
57.
58.
59.
60.
61.
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
D
D
D
D
D
D
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Vystavovateľ
Oblasť
Stredné plemená
Veľký svetlý strieborný - VSS
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
1,0
1,0
1,0
0,1
1,0
1,0
1,0
0,1
1,0
1,0
1,0
0,1
Beniak Peter
PB
84.
85.
86.
87.
1,0
1,0
0,1
0,1
Brezničan Rastislav
PB
88.
89.
90.
91.
1,0
1,0
0,1
0,1
Kopáč Jaroslav
PB
92.
93.
1,0
0,1
Margetin Michal
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
94.
95.
96.
97.
1,0
0,1
0,1
0,1
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
1,0
1,0
0,1
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Porubský Dominik MCH PB
16,50€
16,50€
16,50€
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Tomanica Miroslav
PB
Ing. Ţeliar Michal
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Drienik Imrich
PB
Franko Peter
PB
Činčila veľká - ČV
131.
132.
133.
134.
1,0
1,0
0,1
0,1
135.
136.
137.
138.
1,0
1,0
1,0
0,1
139.
1,0
Gerbel Viliam
PB
140.
141.
1,0
0,1
Husárik Peter
PB
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
Kocúr Jozef
PB
19,80€
19,80€
19,80€
27,50€
27,50€
27,50€
27,50€
22€
22€
22€
22€
22€
22€
22€
22€
22€
22€
22€
22€
22€
22€
22€
22€
16,50€
16,50€
16,50€
16,50€
16,50€
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
0,1
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
16,50€
16,50€
16,50€
19,80€
19,80€
19,80€
19,80€
174.
175.
0,1
0,1
Vystavovateľ
Oblasť
17,60€
17,60€
Martinka Štefan
PB
17,6€
Koláček Peter
CZ
Koláček Peter
CZ
Ţeliar Ján
PB
Černák Václav
ZA
Viedenský modrý - VM
176.
0,1
Strieborný divosfarbený - SDIV
177.
178.
179.
180.
1,0
0,1
0,1
0,1
16,50€
16,50€
16,50€
16,50€
Novozélandský červený - NČ
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
D
D
D
D
D
D
D
D
Novozélandský biely - NB
189.
190.
191.
192.
1,0
1,0
0,1
0,1
193.
194.
1,0
1,0
D
D
D
D
Gazdík Peter
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
195.
196.
1,0
0,1
197.
198.
199.
200.
1,0
1,0
0,1
0,1
201.
202.
203.
204.
1,0
0,1
0,1
0,1
Predajná
cena
16,50€
11€
11€
11€
Vystavovateľ
Oblasť
Janoška Viliam
ZA
Haršáni Anton
PB
Gazdík Peter
PB
Kocúr Jozef
PB
Miklová Ludmila
CZ
Kalifornský - KAL
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
33€
33€
33€
33€
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
16,50€
16,50€
16,50€
16,50€
16,50€
16,50€
16,50€
16,50€
221.
1,0
222.
223.
224.
225.
1,0
1,0
0,1
0,1
22€
22€
22€
22€
Vaňková Barbora MCH
CZ
226.
227.
1,0
1,0
D
D
Ţeliar Ján
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Vystavovateľ
Oblasť
Vaněk Jaroslav
CZ
Martišík Peter
PB
Marciník Jozef
PB
Adamec Jozef
PB
Japonský - J
242.
243.
244.
245.
1,0
0,1
0,1
0,1
Český luštič - ČL
246.
247.
248.
249.
1,0
0,1
0,1
0,1
Durínsky - DU
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
1,0
1,0
1,0
0,1
1,0
1,0
0,1
19,80€
19,80€
Burgunský - BU
257.
1,0
19,80€
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
258.
259.
260.
0,1
0,1
0,1
19,80€
19,80€
19,80€
261.
262.
263.
264.
1,0
0,1
0,1
0,1
17,60€
17,60€
17,60€
17,60€
265.
266.
267.
268.
1,0
1,0
0,1
0,1
Vystavovateľ
Oblasť
Heryán Martin
CZ
Vajhúrka Jan
CZ
Kopáč Jaroslav
PB
Liptovská lysko - LL
269.
270.
271.
272.
1,0
1,0
0,1
0,1
Malé plemená
Malý baran - MB
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
1,0
1,0
Porubský Miroslav
PB
281.
282.
283.
284.
1,0
1,0
0,1
0,1
Kocúrik Michal
NM
285.
286.
287.
1,0
1,0
1,0
Porubský Miroslav
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
288.
0,1
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
14,30€
Franko Juraj
PB
Martinka Štefan
PB
Balušík Matej MCH
PB
Balušiková Dominika
PB
Balušík Martin
PB
Činčila malá - ČM
289.
1,0
290.
291.
292.
293.
294.
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
16,50€
Strieborný malý ţltý - SŢ
295.
296.
297.
298.
1,0
1,0
1,0
0,1
Strieborný malý čierny - SČ
299.
300.
301.
302.
1,0
1,0
1,0
1,0
Strieborný malý divosfarbený - SDIV
303.
304.
305.
306.
1,0
1,0
1,0
0,1
Krátkosrsté plemená
Castorex - CA
307.
308.
309.
310.
1,0
0,1
0,1
0,1
Drienik Jozef
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
311.
312.
313.
314.
315.
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
Guliš Ján
PB
316.
317.
318.
319.
320.
321.
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
0,1
Hrnčík Lukáš MCH
PB
322.
323.
324.
325.
1,0
1,0
0,1
0,1
Pončík Miroslav
PB
Pončík Ladislav
PB
19,80€
19,80€
19,80€
19,80€
Slovenský sivomodrý rex - SS Rex
326.
327.
328.
329.
1,0
1,0
0,1
0,1
19,80€
19,80€
19,80€
19,80€
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
EXPOZÍCIA HOLUBOV
Poľský rys
1.
2.
1,0
0,1
Zbín Branislav
PB
Americký king
3.
4.
5.
6.
0,1
1,0
0,1
1,0
Jaroš Miroslav
PB
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
1,0
Loduha Milan
PB
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
Ing. Ţeliar Michal
PB
22.
23.
24.
25.
1,0
1,0
0,1
0,1
Ţiaček Rudolf
PB
26.
27.
1,0
0,1
Zbín Branislav
PB
D
D
D
D
D
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Anglický kariér
28.
29.
30.
31.
32.
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
Ľubomír Strhák
PB
33.
34.
35.
1,0
1,0
1,0
Plšičík Jozef
PB
Anglický pávik
36.
37.
38.
39.
1,0
1,0
1,0
1,0
Bachar Jozef
NM
40.
41.
42.
43.
1,0
1,0
1,0
0,1
Mitaš Miroslav
CZ
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Ţeliar Ján
PB
13,20€
Bôbik Ján
PB
Indický pávik
56.
57.
58.
1,0
1,0
0,1
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
59.
1,0
6,60€
Bôbik Ján
PB
60.
61.
1,0
1,0
Otáhalová Vanesa MCH
NM
1,0
0,1
Otáhalová Vanesa MCH
NM
AOC
62.
63.
Anglický dragúň
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
Šarlay Jozef
PB
74.
75.
76.
77.
1,0
1,0
0,1
0,1
Plšičík Jozef
PB
Bôbik Ján
PB
Čínska sovka
78.
79.
1,0
0,1
6,60€
6,60€
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
1,0
1,0
4,40€
4,40€
4,40€
4,40€
4,40€
4,40€
4,40€
Texan
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
Egly Peter
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
87.
1,0
4,40€
Vystavovateľ
Oblasť
Krištof Jaroslav
SE
Galiková Anetka MCH
ZA
Drienik Jozef
PB
Moravský pštros
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
0,1
Gigant homer
96.
97.
98.
99.
1,0
1,0
0,1
0,1
Slovenský hrvoliak
100.
101.
102.
103.
1,0
1,0
0,1
0,1
Anglický parochniak
104.
105.
106.
107.
108.
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
Šarlayová Erika MCH
PB
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
Šarlay Jozef
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
116.
117.
118.
0,1
0,1
0,1
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
Strhák Ľubomír
PB
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
Šarlayová Erika MCH
PB
Nemecký výstavný
119.
120.
121.
122.
123.
Satineta
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
EXPOZÍCIA HYDINY
Veľká hrabavá hydina
Amrox
1.
2.
3.
1,2
1,2
2,0
Beniak Daniel
PB
4.
5.
6.
1,2
2,1
3,0
1,0 - 16,50€
2,0 – 8,80€
á 8,80€
Bednár Martin
PB
7.
1,2
1,0 - 13,20€
Beniatková Margita
PB
8.
1,2
Jurko Juráň
PB
9.
1,2
Gazdík Peter
PB
10.
11.
1,2
3,0
Guliš Ján
PB
12.
1,2
Chyla Jozef
ZA
13.
14.
15.
1,2
3,0
3,0
Husárik Peter
PB
16.
1,2
Lacko Tomáš
PB
17.
1,2
Rolin Jakub MCH
PB
18.
1,2
Rolin Matúš MCH
PB
19.
1,2
Papánek Rudolf
PB
Hempšír
1,0 - 19,80€
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Sasex
20.
0,3
Gerbel Viliam
PB
21.
22.
1,2
2,0
Guliš Martin MCH
PB
23.
1,2
Drienik Jozef
PB
24.
1,1
Dubec Andrej
PB
25.
1,2
Mgr. Hrvol Pavol
PB
1,2
František Kremeň
PB
27.
28.
1,2
1,2
Adamec Jozef
PB
29.
1,0
Dubec Andrej
PB
30.
1,2
Jurčo Emil
ZA
31.
2,0
Krištof Jaroslav
SE
Pagáč Miroslav
PB
Velsumka veľká
26.
Oravka
á 11€
Brahmanka veľká
32.
1,2
Plymutka biela
33.
1,2
Papánek Rudolf
PB
34.
1,2
Zbín Branislav
PB
Wyandotka veľká
35.
1,2
Belás Stanislav
PB
36.
1,2
Papánek Rudolf
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
1,2
Martišík Peter
PB
1,2
Gáliková Anetka MCH
ZA
1,2
Belás Stanislav
PB
Zbín Branislav
PB
Zbínová Kristína MCH
PB
Barneveldka
37.
Lenghorn
38.
Araucana
39.
Faverolka
40.
1,2
Vlaška striebrokrká
41.
1,2
klietka 22€
42.
3,0
Rolin Matúš MCH
PB
43.
3,0
Rolin Jakub MCH
PB
Zdrobnelá hrabavá hydina
Zdrobnelá wyandotka strieborná vlnitá
44.
1,2
Capek Jaroslav
ZA
Zdrobnelá wyandotka strieborná čierno lemovaná
45.
1,2
46.
1,2
1,0 - 16,50€
Chyla Jozef
ZA
Drienik Jozef
PB
Zdrobnelá wyandotka zlatá modro lemovaná
47.
1,2
Drienik Jozef
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Porubský Miroslav
PB
Zdrobnelá wyandotka lososová
48
1,1
Zdrobnelá wyandotka biela
49.
50.
1,2
1,2
Ing. Šedík Andrej
PB
51.
52.
1,2
1,2
Šedík Ondrej
PB
Gazdík Peter
PB
Miškech Juraj
PB
Miškech Juraj
PB
Miškech Juraj
PB
Zdrobnelá velsumka hrdzavojarabičia
53.
1,2
Zdrobnelá holanďanka čierna
54.
1,2
Zdrobnelá holanďanka modrá
55.
1,2
Zdrobnelá holanďanka krahulcová
56.
1,2
Vodná hydina
Hus slovenská
1.
1,1
Guliš Ján
PB
Hus landenská
2.
1,1
Kapuš Jaroslav
PB
3.
1,1
Klučka Ladislav
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Barančík Rudolf
PB
Klučka Ladislav
PB
Hus africká
4.
1,1
Hus labutia
5.
1,1
Kačica saská
6.
1,1
Jozef Drienik
PB
7.
1,1
Kapuš Jaroslav
PB
Kapuš Jaroslav
PB
Jurko Juráň
PB
Hoferik Andrej
PB
Kačica pekinská
8.
1,1
Kačica ruánska
9.
10.
1,1
1,1
Indický beţec
11.
1,1
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
EXPOZÍCIA EXOTY
Kanárik
1.
2.
3.
4.
1,0
0,1
1,0
0,1
Kocúrik Michal
NM
5.
6.
7.
1,0
1,0
1,0
Miháľ Juraj
PB
8.
9.
10.
11.
1,0
1,0
1,0
0,1
Ţeliar Ján
PB
12.
13.
14.
15.
1,0
1,0
0,1
0,1
Ing. Ţeliar Michal
PB
Ing. Bajza Peter
PB
Zebrička
16.
1,1
á 4,40€
17.
18.
1,1
1,1
Ing. Ţeliar Michal
PB
19.
20.
1,1
1,1
Ţeliar Ján
PB
Kríţenec (zebrička/pásovník červenozobý dlhochvostý)
21.
N
Lubomír Čacho
PB
Ľubomír Čacho
PB
Astrild Trstinový
22.
23.
1,0
1,0
Číslo
klietky
Pohlavie
24.
25.
1,0
0,1
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Lubomír Čacho
PB
Stehlík pestrý
26.
N
Papagájec vlnkovaný (andulka)
27.
28.
29.
30.
31.
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
Bajza Peter MCH
PB
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
Beniak Peter
PB
42.
43.
1,0
1,0
Bednár Martin
PB
44.
45.
46.
47.
1,0
1,0
0,1
0,1
Drienik Imrich
PB
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
Liška Andrej
PB
11€
11€
11€
11€
Číslo
klietky
Pohlavie
56.
0,1
57.
58.
59.
1,0
1,0
0,1
60.
61.
62.
1,0
1,0
0,1
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
4,40€
4,40€
4,40€
Rolín Jakub MCH
PB
4,40€
4,40€
4,40€
Rolín Matúš MCH
PB
Ing. Šedík Andrej
PB
1,0
1,0
0,1
Ţeliar Ján
PB
1,0
1,0
0,1
Ing. Ţeliar Michal
PB
11€
11€
Agapornis
78.
1,1
Rolin Jakub MCH
PB
79.
1,1
Rolin Matúš MCH
PB
80.
1,1
Stanislav Ragula
PB
81.
82.
1,1
1,1
55€/pára
55€/pára
Zbínová Kristínka MCH
PB
á 11€
Beniak Peter
PB
Korela chocholatá
83.
1,1
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
84.
1,1
á 11€
Drienik Imrich
PB
85.
1,1
Zbínová Kristínka MCH
PB
86.
87.
1,1
1,1
Zbín Branislav
PB
88.
89.
90.
1,1
1,1
1,1
Ţeliar Ján
PB
91.
92.
93.
1,1
1,1
1,1
Ing. Ţeliar Michal
PB
Papagáj spevavý
94.
1,1
Ţeliar Michal
PB
95.
1,1
Ţeliar Ján
PB
Imrich Lukáš MCH
PB
Rozela pestrá
96.
97.
1,1
1,1
á 22€
á 22€
98.
1,1
Ragula Stanislav
PB
99.
1,1
Ing. Ţeliar Michal
PB
Kapuš Jaroslav
PB
Drienik Imrich
PB
Rozela lutino
100.
1,1
Rozela straka
101.
102.
103.
1,1
1,1
1,1
á 55€
á 55€
á 55€
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Rozela ţltohlavá
104.
1,1
Kapuš Jaroslav
PB
105.
1,1
Ţeliar Ján
PB
Papagáj nádherný (Baraband)
106.
1,1
Kapuš Jaroslav
PB
107.
1,1
Ragula Stanislav
PB
108.
1,1
Ing. Ţeliar Michal
PB
Rozela penantová modrá
109.
1,1
Beniak Peter
PB
110.
1,1
Kapuš Jaroslav
PB
Rozela penantová červená
111.
1,1
Ing. Šedík Andrej
PB
112.
1,1
Zbínová Kristínka MCH
PB
Bednár Martin
PB
Ţeliar Ján
PB
Alexander malý ţltý
113.
2,0
Papagáj horský
114.
1,1
Papagáj červenokrídly
115.
1,0
Ragula Stanislav
PB
116.
1,1
Ing. Ţeliar Michal
PB
Číslo
klietky
Pohlavie
Predajná
cena
Vystavovateľ
Oblasť
Papagáj kráľovský
117.
1,1
Bednár Martin
PB
118.
1,1
Ţeliar Ján
PB
Lachký Miroslav
PB
Zbínová Kristínka MCH
PB
Papagáj sivý (Ţako)
119.
1,1
Amazoňan modročelý
120.
1,0
Zoznam vystavovateľov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Adamec Jozef, Plevník–Drienove č. 288, 0911644503
Barančík Rudolf, Dolná Mariková 219, 01802, 042/4356094
Balušík Matej MCH, Povaţská Teplá 382
Balušík Martin, Povaţská Teplá 382, 0905853145
Balušiková Dominika, Povaţská Teplá 382
Ing. Bajza Peter, Trenčianska 355, 01861 Beluša, 0904262553
Bajza Peter MCH, Trenčianska 355/71, 01861 Beluša
Bachar Jozef, Súš 2600, 91601 Stará Turá
Bednár Martin, Slatinská 183/113, 01861 Beluša, 0949300009
Beniak Peter, M.Kukučína 790/27, 01861 Beluša
Beniak Denial, M. Kukučína 790/27, 01861 Beluša
Beniatková Margita, Kríţna 962/22, 01861 Beluša, 0911363196
Belás Stanislav, Sverepec 499, 0908712255
Bôbik Ján, Prejta 101/108, 0903 752409
Brezničan Rastislav, Prečín 348
Čacho Ľubomír, Uhrovecká 303/16, 02061 LR, 0903697199
Černák Vaclav, Blahova 28, Ţilina, 0915566271
Capek Jaroslav, Hlinská 11, 01001 Ţilina, 0903796176
Chyla Jozef, Ţilina, 0903 923 853
Dubec Andrej, Klieština 151, 0902468572
Drienik Imrich, Ľ. Štúra 16/27, 01861 Beluša, 0902477716
Drienik Jozef, Lysá pod Makytou 318
Egly Pater, Farská 1051/12, 01861 Beluša, 0910965236
Franko Peter, Šoltésovej 416/147, 01701 Pov. Bystrica, 0910240204
Franko Juraj, Šoltésovej 416/147, 01701 Pov. Bystrica
Galiková Anetka MCH, Vranie 182, Ţilina
Gazdík Peter, Sverepec 25, 01701 Pov. Bystrica, 0903535233
Gerbel Viliam, Dolné Kočkovce 48, 042/4677342
Guliš Ján, Beluša-Hloţa 1253, 01861 Beluša, 0944539990
Guliš Martin MCH, Beluša-Hloţa 1337, 0944546642
Hoferik Andrej, Sládkovičova 635/103, 01861 Beluša
Haršáni Anton, Ladce143, 042/4628325
Heryán Martin, Valašské Bystrice 285, 75627 Valašské Bystrice
Husárik Peter, Brvnište 462, 01812 Brvnište, 0903658629
Hrnčík Lukáš MCH, Jasenica 226, 01817 Jasenica
Mgr. Hrvol Pavol, Zliechov, 0917350122
Imrich Lukáš, Hviezdoslavova 32, Ladce, 0944597432
Jaroš Miroslav, Tuchyňa 98, 01855 Tuchyňa, 042/4465500
Janoška Viliam, Lietava 233, 01318 Lietava
Jurko Juráň, Lysá pod Makytov 318
Jurčo Emil, Teplička n/V, 0903196059
Kalus Vladimír, Ladce 85, 01863 Ilava, 0917754251
Kapuš Jaroslav, Komenského 1119, 01861 Beluša, 0911265010
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
Kocúr Jozef, Dol. Breznica 27
Kocúrik Michal, Hviezdoslavova 14,91501 NM, 0907781629
Koláček Petr, Tylovice 2818, 75661 Roţnov p/R, +420603902008
Klučka Ladislav, Pov. Teplá 128, 0907738 451
Kopáč Jaroslav, Prečín 28
Kucej Pavol, Jilemnického 419/13, 02001 Púchov, 0914371100
Krištof Jaroslav, Továrenská 530, 90501 Senica
Kremeň František, Plevník-Drieňové 291, 01826
Lacko Tomáš, Tuchyňa 96, 01855 Tuchyňa, 0915879034
Loduha Milan, Lednica 377, 02063 Lednica, 0907553547
Liška Andrej, Staničná, 01861 Beluša, 0910678666
Marciník Jozef, Dolná Maríková 345, 0910292505
Martišík Peter, Pov. Teplá 128, 0904682082
Martinka Štefan, Podvaţie 33, 0908791205
Margetin Michal, Chocholná Velčice 149, 0907882411
Mihaľ Juraj, Gagarinova 999/28, Dubnica n/V, 0907168920
Miškech Juraj, Chocholná Velčice 344, 0902726823
Miklová Ludmila, Hutisko Solanec 630
Mitaš Miroslav, Malá Bystřice 82, +420731246934
Otáhalová Vanesa, Hurbanova 66, 91601 Stará Turá
Ragula Stanislav, Pov. Teplá 482, 01705 Pov. Teplá, 0944344315
Rolín Matúš MCH, Hviezdoslavova 31, Ladce
Rolín Jakub MCH, Hviezdoslavova 31, Ladce, 0948026977
Rehora Branislav, Bernoláková 10, Nové Mesto n/V 91501
Papánek Rudolf, Maršová Rašov 249, 01351 Predmier, 0903522535
Pagáč Miroslav, Zliechov 245, 01832 Zliechov, 0904535786
Párenica Cyril, Valašské Bystřice, +420571646186
Pecko Ľuboč, Mojtín 78, 02072 Mojtín, 0907400567
Plšičík Jozef, Dolná Maríková 297, 042/4356598
Pončík Miroslav, Prejta 121/138, Dubnica N/V, 0911880806
Pončík Ladislav, Prejta 121/138, Dubnica N/V, 0905919753
Porubský Miroslav, Lieskovského 312/4, Prejta, 0902435806
Porubský Dominik MCH, Lieskovského 312/4, Prejta
Pytlík Daniel, Pod Hájom 1095/77, Dubnica n. Váhom, 0903287709
Strhák Ľubomír, Udiča 27, 01801 Udiča, 0911320310
Šarlay Jozef, Prosné 7, 01801 Udiča, 0905776067
Šarlayová Erika MCH, Prosné 7, 01801 Udiča, 0905776067
Švancara Vladimír, Nové Mesto nad Váhom
Šedík Ondrej, Sladkovičová 643, 01861 Beluša, 0944377319
Ing.Šedík Andrej, Ľ . Štúra 16/25, 01861 Beluša, 0908833559
Tománek Igor, Milochov 126, 01701 Povaţská Bystrica, 0915869659
Tomanica Miroslav, Dolná Breznica 95, 0907145890
Vaněk Jaroslav, Prostrední Bečva 113
Vaňková Barbora MCH, Prostřední Bečva 113
Vajhúrka Jan, Hutisko Solanec
Zbín Branislav, Hloţa 1288, 01861 Beluša, 0904707702
90.
91.
92.
93.
Zbínová Kristínka MCH, Hloţa 1288, 01861 Beluša
Ţeliar Ján, Sladkovičova 657/147, 01861 Beluša
Ţeliar Michal, Sládkovičova, 01861 Beluša
Ţiaček Rudolf, Druţstevná 255/15, Prejta
ĎAKUJEME ZA NÁVŠTEVU
VIDÍME SA NA
XVIII VÁŢSKEJ VÝSTAVE V BELUŠI
Košikárska škola v Beluši
Košikárstvo v Beluši malo dávnu tradíciu. Písomné pramene z 18.
storočia svedčia o sporoch s Lednickým panstvom o ostrovček vo Váhu v
blízkosti Zavaţskej, čiţe Regina Hofu, na ktorom sa v hojnej miere
vyskytoval vŕbový porast. V týchto časoch košikárstvo malo charakter
domáceho remesla. Značný rozmach košikárstva nastal koncom 19.
storočia, kedy tu vznikla škola, ktorá mala byť vyhňou pre rozšírenie tohto
remesla v niekdajšej Trenčianskej ţupe.
Košikárska štátna škola v Beluši vznikla podľa vzoru viedenskej
školy v roku 1893 a svoje pôsobenie započala 1. septembra. Jej
zakladateľom bol Ľudovít Balogh. Ťaţiskom výučby bola praktická časť.
Výrobky v prvom ročníku mali úţitkový charakter, v druhom a treťom uţ
dosiahli úroveň produktov umeleckého priemyslu. Absolventi sa po
skončení školy mohli zamestnať aj v dielni pri škole, kde dostávali riadny
plat.
Za veľký úspech moţno povaţovať účasť belušskej košikárskej školy,
ako prvej tohto druhu na Slovensku, na Svetovej výstave v Paríţi, ktorá
trvala od 15. apríla do 15. novembra 1900. Svetová výstava v roku 1900
mala dokumentovať pokroky dosiahnuté na poli techniky, priemyslu,
poľnohospodárstva, vedy i kultúry.
O výrobky z belušskej košikárskej školy a dielne bol značný záujem.
Jedným zo stálych odberateľov bola budapeštianska obchodná spoločnosť
Steinbach a Pető. Jej prostredníctvom sa dostávali tieto produkty na
vzdialenejšie domáce, ako i zahraničné trhy.
Po vzniku Československej republiky v budove košikárskej školy
ubytovali vojsko, a to na dlhší čas. Potom tu sídlil aj obvodný notársky
úrad. Hoci košikárska škola po roku 1918 prestala pôsobiť, dielňa
fungovala aţ do tridsiatych rokov. Spomedzi absolventov košikárskej školy
v posledných rokoch Rakúsko-uhorskej monarchie treba spomenúť
Mikuláša Kapuša, bratov Gustáva a Štefana Kučíkovcov, Jána Slávika a
Jána Collera. Jozef Kučík, Štefan Filo a Pavol Kucharík sa vyučili u
majstrov Ondreja Petríčka a Jána Kobelu. Ján Kobela si zriadil na
Predluţí košikársku dielňu a obchod. Majster Ján Coller poţiadal v roku
1926 Okresný úrad v Ilave o povolenie predaja košikárskych výrobkov.
Práve títo majstri sa azda najviac zaslúţili o udrţanie košikárskej tradície
v rokoch po zániku školy.
Download

KATALÓG - ZO SZCH BELUŠA