Otázky na štátnu záverečnú skúšku z predmetu
„Medzinárodné právo súkromné“
denné a externé magisterské štúdium
1. Pojem, predmet a pramene MPS a ich vzájomný vzťah
2. Pozícia medzinárodných zmlúv v slovenskom MPS
3. Kodifikácia a unifikácia MPS, hlavné medzinárodné orgány a organizácie
zaoberajúce sa kodifikáciou a unifikáciou
4. Právne normy uplatňujúce sa pri úprave vzťahov v MPS
5. Vývoj doktrín MPS
6. Kolízna norma, štruktúra kolíznej normy, jej druhy
7. Postavenie MPS v systéme práva, civilistická a internacionalistická koncepcia
8. Spätný a ďalší odkaz
9. Konflikt kvalifikácie
10. Zisťovanie obsahu a aplikácia cudzieho práva
11. Intertemporálne a interlokálne kolízie
12. Reciprocita a postavenie cudzincov v slovenskom MPS
13. Výhrada verejného poriadku
14. Osobný štatút, subjektivita PO
15. Vecnoprávny štatút
16. Zmluvné záväzky v MPS
17. Mimozmluvné záväzkové vzťahy v MPS
18. Dedičskoprávny štatút
19. Uzavieranie manželstva, vzťahy medzi manželmi v MPS
20. Vzťahy medzi rodičmi a deťmi v MPS
21. Osvojenie, poručníctvo a opatrovníctvo v MPS
22. Všeobecná právomoc slovenských súdov
23. Právomoc slovenských súdov v statusových veciach
24. Právomoc slovenských súdov v rodinných veciach
25. Právomoc slovenských súdov v dedičských veciach
26. Medzinárodný civilný proces - predmet a charakteristika
27. Uznanie a výkon cudzích rozhodnutí z nečlenských štátov EÚ
28. Uznanie a výkon cudzích rozhodnutí z členských štátov EÚ
29. Právna pomoc v styku s cudzinou
30. Dvojstranné
zmluvy
o
právnej
pomoci,
charakteristika,
obsah,
vzťah
k nariadeniam EÚ.
31. Unifikovaná
hmotnoprávna
úprava:
Viedenský
dohovor
o zmluvách
o medzinárodnej kúpe tovaru, dohovory o prepravných zmluvách
32. Výlučná právomoc slovenských súdov a jej dôsledky
33. Voľba právomoci v MPS, rozhodcovské konanie v MPS
34. Dohovory upravujúce vymáhanie výživného v cudzine
35. Dohovory o doručovaní písomnosti a vykonávaní dôkazov v cudzine
36. Dohovory upravujúce medzinárodnú spoluprácu v oblasti starostlivosti o deti
Download

MPS.-statnicove otazky.pdf