18. sympozium EDI (FACT a EB)
Elektronická komunikace v obchodních vztazích
se zaměřením na e-fakturaci
19. dubna 2012, kongresový sál hotelu Olympik, Praha
Motto: usnadnit zejména malým a středním firmám rozhodování o využití
e-fakturace ke zefektivnění jejich podnikání.
Cílové skupiny: zejména majitelé firem, manažeři obchodu, IT experti, ale
i veřejná správa.
Program:
08:00 Registrace, káva a drobné občerstvení
08:45 Zahájení
 Petr Kužel, prezident, Hospodářská komora České republiky
 Zdeněk Somr, předseda, Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR
 Milan Hovorka, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 Petr Říha, vrchní ředitel sekce pro informatiku a eGovernment, Ministerstvo vnitra
ČR
 Jiří Voříšek, prezident, Česká společnost pro systémovou integraci, Vysoká škola
ekonomická
 Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda FITPRO a předsedající Národního mnohostranného fóra ČR pro e-fakturaci, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
09:30 Úvodní prezentace – Jaroslav Flejberk, produktový manažer GS1 eCom
 úvod do problematiky a vymezení pojmů
 koexistence různých standardů a formátů, jejich výhody a nevýhody (ISO 20022
Finanční faktura, CEN CORE INVOICE data model, UBL, UN/CEFACT Cross
Industry Invoice v2)
 dohody mezi partnery, význam auditovaných systémů, varianty používaných
postupů
Legislativní rámec e-fakturace – Robert Piffl, poradce náměstka ministra,
Ministerstvo financí ČR
 legislativní rámec EU a jeho transpozice do legislativy ČR
 plné zrovnoprávnění elektronických a listinných daňových dokladů
 problematika podepisování daňových dokladů a účetních záznamů
 výběr standardů a formátů, postavení EDI
 auditní stopa a kontrolní mechanismy
 metodické postupy, informace o připravovaných materiálech MF
 úschova a archivace daňových dokladů
 specifika životního cyklu daňových dokladů s ohledem na ostatní právní předpisy
 mýty a předsudky
11:00 Přestávka, káva a drobné občerstvení
E-fakturace v oblasti prodeje produktů a služeb
 Viktor Petráš, Sales & Marketing Manager, EDITEL CZ s.r.o.
 Roman Imrich, product Manager, EDITEL CZ, s.r.o.
 stručná historie EDI-fakturace v ČR i SR
 hlavní standardy a formáty pro e-fakturaci ve vztahu k procesům a partnerům:
o PDF (obrazový dokument)
o EDI (EANCOM/GS1)
o ISDOC (hybridní řešení) jakožto formát pro lokální použití
 elektronický podpis – ANO/NE a proč!
 přehled kompletního portfolia možných automatických řešení e-fakturace
o webEDI pro malé společnosti
o SW či služba pro střední společnosti
o dedikovaný outsourcing či integrační platforma pro velké korporace
o PDF-fakturace v režimu B2C či BillPresentmentu
 e-fakturace formou SW, služby či plného outsourcingu v „cloudu“? – výhody a
nevýhody
 elektronická archivace - varianty řešení (vlastní, provider, SAP, ...) a postupy pro
dlouhodobé uchovávání daňových dokladů – v kombinaci s řešeními
 plná automatizace procesu EDI-fakturace v oblasti FMCG
o portfolio statusových a zpětnovazebních zpráv a jejich význam
o případová studie SPAR CZ případová studie COOP
 závěrečné shrnutí – fakturovat elektronicky „je standard“
Prezentace a moderovaná diskuse s providery
 Viktor Petráš, Sales & Marketing Manager EDITEL CZ s.r.o.
 Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda FITPRO
za účasti firem: CCV, ABRA/ICT Unie, Česká spořitelna/Bankovní asociace,
Škoda Auto, TELEDIN, GS1 Czech Republic
13:15 Oběd
14:00 Pokračování prezentací a moderované diskuse
E-fakturace v přeshraničních transakcích, vývoj v EU – Petr Kuchař, ICT Unie,
ABRA Software, a.s.
 Evropské mnohostranné fórum pro e-fakturaci - k jednotnému datovému modelu
pro e-fakturaci v rámci EU, resp. Evropského hospodářského prostoru (EHP)
 příležitosti/hrozby pro firmy v ČR
Priority FITPRO na další období - Alexander Šafařík-Pštrosz, FITPRO
15:45 Závěr sympozia
16:00 Raut k neformální diskusi
17:00 Ukončení
Případné prezentace či jejich části v anglickém jazyce nebudou tlumočeny.
Hlavní partner:
Partneři:
Mediální partneři:
Sympozium pořádá Český národní orgán pro usnadňování procedur obchodu
a elektronický obchod (FITPRO) pracující při Hospodářské komoře
České republiky ve spolupráci s Českou společností pro systémovou integraci
při VŠE
a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
a Ministerstva vnitra ČR.
On-line registrace je možná do 12. dubna 2012 na http://www.komora.cz/podpora-exportua-zahranicni-vztahy/fitpro/prihlasovaci-formular-na-18-sympozium-edi/.
Vzhledem k omezené kapacitě sálu budou přihlášky akceptovány v pořadí jejich doručení.
Kontakt: FITPRO, Hospodářská komora České republiky, Freyova 27, Praha 9
Tel: 266 721 371, E-mail: [email protected], www: http://www.komora.cz/fitpro
Download

Více informací zde