T.C. Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
AY D E S
AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ
- GENEL TANITIM –
PROJE AMACI
AYDES Proje ’sinin amacı, Afet ve Acil Durum Yönetimine ilişkin süreçlerin,
• Afet öncesi (hazırlık ve zarar azaltma)
• Afet sırası (müdahale)
• Afet sonrası (iyileştirme)
• Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında etkin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan
bilişim altyapısı ve karar destek sistemi merkezli yönetim modelinin kurulması ve
sürdürülebilir bir afet yönetim ve bilgi sistemi oluşturulmasıdır.
PROJE AMACI
PROJE KAPSAMI
Ana Modüller
Yazılım Geliştirme Altyapısı (YGA) – (Ortak Yazılım Mimarisi)
Veri Sözlüğü (Uluslararası standartlar & Birlikte Çalışılabilirlik)
Olay Komuta – Ortak Harekat Resmi – Gösterge Panelleri
İyileştirme
Mekânsal Bilgi Sistemi (MBS)
Mobil Uygulamalar (Olay Komuta, İyileştirme, MBS)
Mekansal Verilerin Temini ve Entegrasyonu
PROJE PAYDAŞLARI
ENTEGRE OLUNACAK SİSTEMLER
15. Karayolları
1. TAKBİS
16. Araç Takip
2. UAVT
17. Çağrı Merkezi
3. DTVT
18. SOYBİS
4. NVİ KPS
19. EKDS
5. Merkez Bankası
20. Erken Uyarı Sistemleri
6. SMS Entegrasyonu
21. Veri Sözlüğü Servisleri
7. Devlet Meteoroloji
22. AFAD web sitesi
8. Yahoo, Google
23. Zaman Damgası
9. Deprem Bilgi Sistemi
24. Arama motorları, Facebook,
10. TABB
Twitter
11. AFKEN
25. Uydu, Hava veya Yer Araçları
12. EYDAS
13. Türkiye Afet Yönetimi Karar 26. İl Özel İdareleri
27. TÜİK
Destek Sistemi (İZGE)
14. Afete Maruz Bölge Veritabanı 28. MUK
(TADYUS)
29. OGM
30. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
31. Sağlık Bakanlığı (SAKOM ve
112 Acil servis Web Servisi)
32. HGK
33. MEGM
34. MEB
35. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı
36. Türksat
37. Ankara İl Afet Acil Durum
Müdürlüğü
38. Google Earth , Google Maps
39. BingMaps
40. …..
GENEL MİMARİ
Karar Destek Sistemi
(Kokpit, rapor ve haritalar)
Raporlar
Veri Yorumlama
Uydular
Modelleme ve Tahmin
Hava Araçları
Veri Toplama
Kara Araçları
Kurumlar (TAMP)
Kaynaklar
CBS Tabanlı Veriler
AFAD-RED
VERİ SÖZLÜĞÜ/BİRLİKTE İŞLERLİK
MEKANSAL
BİLGİ
SİSTEMİ
İYİLEŞTİRME
OLAY
KOMUTA
STANDARTLAR
KURUM İÇİ
DİĞER
YAZILIMLAR
VERİ
SÖZLÜĞÜ
UBL
UN/CEFACT
HARİCİ
KURUM
VERİLERİ
EDXL
ISO/IEC 11179
OGC
OLAY KOMUTA
KOMUTA MODÜLÜ
OLAY
MODÜLÜ
Olay Komuta Sistemi, TAMP kapsamında belirlenen hizmet gruplarının planlama ve
müdahale süreçlerinin bütünleşik bir sistem üzerinde yönetilebilmesine imkan sağlayan afet
yönetim yazılımıdır.
OLAY KOUTA
KOMUTAMODÜLÜ
MODÜLÜSİSTEM
SİSTEM BİLEŞENLERİ
BİLEŞENLERİ
OLAY
• Kritik Tesisler ve İletişim Bilgileri
• Kaynak Yönetimi (CBS
Entegrasyonu)
• Müdahale Sistemi
• Organizasyon Yapısı
• Mesaj Sistemi (SMS, Eposta,
Dahili Mesajlaşma Sistemi)
• Olay Yönetim Sistemi
• TAMP Planları
• Hizmet Grupları Bilgi Formları
• Gösterge Paneli
• Ortak Harekat Resmi (OHR)
İYİLEŞTİRME
İYİLEŞTİRMEMODÜLÜ
MOÜLÜ
AYDES İyileştirme Sistemi kapsamında, afet sonrası yürütülen iyileştirme çalışmalarının
elektronik ortamda devam ettirilmesi hedeflenmektedir.
İYİLEŞTİRME MODÜLÜ SİSTEM BİLEŞENLERİ
• Acil Yardım
• Hasar Tespit
• Jeolojik Etüt Raporları
• Hak Sahipliği
• Yer Seçimi
• İmar-Plan-Proje
• Yatırım Programı
• Mobil Uygulamalar
MEKANSAL BİLGİ SİSTEMİ MODÜLÜ
AYDES Mekânsal Bilgi Sistemi, hazırlık, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme aşamaları
kapsamında, CBS teknolojileri kullanılarak sürdürülebilir bir mekânsal bilgi sisteminin
oluşturulması ve bu sistemin diğer AYDES bileşenleri ile entegre çalışarak karar destek
sisteminin ihtiyaç duyacağı coğrafi analizlerin sunulması çalışmalarını içermektedir.
MEKANSAL
BİLGİ
SİSTEMİBİLEŞENLER
MODÜLÜ
MEANSAL
BİLGİ
SİSTEMİ
• Coğrafi veri temin hizmeti, verilerin analizi ve entegrasyonu
• Afet yönetimi amaçlı mekânsal veritabanının oluşturulması
• Coğrafi veri girişlerinin yapılabilmesi, görüntülenmesi,
sorgulanması ve raporlanması
• AFAD Daire Başkanlıkları’nın ve İAADM’lerin analizi
• Masaüstü CBS yazılımlarının teslimi ve eğitimleri
• MBS tasarımlarının gerçekleştirilmesi
• MBS 2B web tabanlı uygulama
• MBS OHR web tabanlı uygulama
• MBS 3B web tabanlı uygulama
• MBS mobil uygulama
• MBS'nin diğer sistemlerle entegrasyonu
• NVİ ,UAVT, KPS, TAKBİS, Karayolları, Meteoroloji vb. afet
yönetiminde kritik verilerin MBS’ye entegrasyonu
• MBS uygulama eğitimlerinin verilmesi
MEKANSAL 2B WEB TABANLI YAZILIM
2B Web uygulaması, merkezi bir mekansal veritabanı ortamında depolanacak, AFAD, İAADM
ve/veya diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen/üretilmekte olan ve Başkanlığımız
tarafından ihtiyaç duyulan mekansal verilerin güncellenebilmesini, düzenlenebilmesini,
uygulama ekranı üzerinden sayısallaştırma yapılabilmesini sağlamaktadır.
MEKANSAL 3B WEB TABANLI YAZILIM
3B web uygulaması ile vektör verileri, raster (uydu / hava görüntülerini) ve 3B arazi
modellerini bütünleştirerek son kullanıcıya kesintisiz ulaşılması hedeflenmektedir.
OHR WEB TABANLI YAZILIM
OHR web uygulaması ile AYDES bileşenlerinden gelen gerçek zamanlı bilgilerin
görüntülenmesi ve karar mekanizmalarının anlık olarak oluşturulup yöneticilere sunulması
sağlanmaktadır.
HASAR TESPİT MOBİL YAZILIM
Hasar tespit mobil yazılım, teknik elemanların araziden, istenen vektör ya da raster harita
altlıkları üzerinde coğrafi veri toplamasını, toplanan coğrafi verilerin merkez sunucu üzerine
online veya offline kaydedilebilmesini kapsamaktadır.
HASAR TESPİT MOBİL YAZILIM
 Mobil uygulama yazılımı arayüzleri;
 Prodakt Hasar Tespit Verileri Giriş Arayüzü
 Ön Hasar Tespit Verileri Giriş Arayüzü
 Kesin ve İtiraz Hasar Tespit Verileri Giriş Arayüzü
AYDES PROJESİ
TEŞEKKÜRLER
Download

aydes afet yönetim ve karar destek sistemi