GS1 Czech Republic
www.gs1cz.org
číslo 41, červen 2012
Interview: Miroslav Exner, Globus ČR
Téma: Kvalita čárových kódů
Průzkum implementace Systému GS1 na českém trhu
2D kódy v Systému GS1
Číslo 41/2012
Vychází 2x ročně
Náklad: 7500 kusů
Copyright:
© 2012, GS1 Czech Republic
Vydavatel:
GS1 CZECH REPUBLIC
Na Pankráci 30
140 00 Praha 4
Odpovědný redaktor:
Mikuláš Černý
Tel.: +420 739 458 918
E-mail: [email protected]
Redakce:
Pavla Cihlářová
Michal Bílý
Kateřina Teplá
Pre-press:
DiDi&RoPa
Tisk:
Grafotechna s.r.o.
Tel.: +420 251 001 130
www.grafotechna.cz
K
valita provedení čárového kódu: klíčový faktor úspěchu
Dalo by se říci: nic nového pod sluncem, a přece je potřeba tuto základní tezi standardní
identifikace znovu a znovu připomínat. V záplavě moderních technologií a stále výkonnější techniky lze snadno podlehnout domněnce, že jakýkoliv čárový kód je možné sejmout bez
nejmenších potíží. Každodenní praxe nám však stále připomíná, že cílem využívání standardů
GS1 je kromě samotné identifikace produktů také zabezpečení bezproblémové snímatelnosti informací, které jsou v čárových kódech uloženy. Je potřeba si uvědomit, že i 1 % nesnímatelných čárových kódů v místě prodeje znamená při současné úrovni denních prodejů
poměrně významné ekonomické ztráty. K tomu je nutné připočíst i nespokojenost zákazníků, které obtíže se skenováním kódu nutí strávit u kasy více času, než by si přáli.
I přes veškerou snahu, kterou sdružení GS1 vyvíjí, je i nadále třeba konstatovat, že úroveň kvality značení by mohla být v mnohém lepší. Jsme proto velmi rádi, že v posledních letech roste na
straně obchodních řetězců zájem o zvyšování kvality čárového kódu. Právě jejich aktivita a podpora rozsáhlých kontrol kvality provedení standardní identifikace přináší velmi pozitivní výsledky.
Navíc místo prodeje již není jediný bod, kde kvalita provedení čárového kódu rozhoduje o tom,
zda se produkt dostane bez problémů ke spotřebiteli. S rostoucím podílem elektronického obchodování prostřednictvím mobilních telefonů, které jsou vybaveny čtečkami čárových kódů, je
potřeba se na jejich provedení dívat ještě pozorněji. Schopnosti pokladních skenerů jsou často
až neuvěřitelné a spolu se zručností zkušené obsluhy dokáží doslova divy. Fotoaparáty mobilních
zařízení přece jenom nemusí být tak flexibilní například vůči odleskům nebo drobným vadám čar
lineárních kódů, jak by se zdálo. Z praxe, kterou máme díky GS1 aplikaci na kontrolu legálního
využívání standardních identifikačních čísel organizací, vidíme, že řada čárových kódů, které nemají při průchodu kasou problém, není pomocí iPadu nebo iPhonu snímatelná. Navíc je potřeba
počítat s vlivem prostředí, ve kterém bude spotřebitel čárové kódy snímat: roli mohou hrát světelné podmínky, zručnost uživatele a mnoho dalších aspektů. Je jisté, že snímatelnost zejména
kódů se špatným poměrem čar a mezer je v případě mobilních aplikací daleko horší, než
je tomu u pokladních skenerů. To je nové kritérium, které je rozhodně potřeba vzít v úvahu při
tvorbě grafických návrhů především u obalů spotřebitelských jednotek.
Důraz na kvalitu provedení není samozřejmě výsadou lineárních kódů. V zásadě obdobně je
třeba vnímat i riziko chybného provedení dvoudimenzionálních kódů, konkrétně GS1 DataMatrixu. U těchto kódů je sice lépe zabezpečena snímatelnost při určité míře poškození, ale jsou
zpravidla aplikovány v malých velikostech, což klade poměrně vysoké nároky na kvalitu a přesnost provedení.
Vzhledem k rozvoji využívání 2D kódů zvláště ve farmaceutickém průmyslu očekáváme v krátké
době zvýšení poptávky po verifikaci těchto kódů. Sdružení GS1 Czech Republic se proto
rozhodlo vybavit se verifikačním zařízením tak, aby mohlo i tuto službu svým uživatelům
nabídnout již ve druhém pololetí letošního roku.
www.gs1cz.org
www.rfid-epc.cz
www.gs1akademie.cz
The Global Language of Business®
1
Systém GS1
vize
· jednotná
jazyk
· společný
· standardní řešení
5
4
12
27
26
32
OBSAH
4 Informace z GS1 Czech Republic
Personálie
Nová školení uživatele zaujala
Spolupráce s Obalovou asociací SYBA
Doplnění znalostí o 2D symbolech
První výsledky průzkumu mezi uživateli
Systému GS1 v České republice
Valná hromada GS1 v Kolumbii
5 Průzkum implementace Systému GS1
na českém trhu
2
6 General Assembly 2012 Cartagena,
Kolumbie
16 GS1 Logger for Staff: boj s ilegálními
kódy
7 Ze zahraničí: RFID in Europe
17 FITPRO: revoluce v legislativě e-fakturací
8 Oslo hostilo setkání EPC/RFID laboratoří GS1
18 Národní subsety GS1 EANCOM® se živě
rozvíjejí
10 GLN – důležitý stavební kámen Systému GS1
12 Téma: Kvalita čárových kódů
Miroslav Exner, CIO Globus ČR:
Kvalita EAN kódů je důležitý fenomén
14 Globus průkopníkem kontroly kvality
čárových kódů
20 Nové přírůstky do rodiny symbolů GS1
24 GS1 DataBar: ochrana spotřebitele,
stop plýtvání
26 Školení o EPC/RFID
14
24
16
36
34
27 Nároky EU na identifikaci léčivých
přípravků
28 GDSN: spolupráce GS1 Czech Republic
a Editel CZ
29 Ze semináře RFID v autoprůmyslu
32 Novinky z Česko-Slovenské
iniciativy ECR
Xavier Hua a témata ECR na
Retail Summitu 2012
33 Téma měsíce března: dostupnost
zboží na regálech
ECR Europe Conference 2012
Členská základna ECR se neustále rozrůstá
Pracovní skupiny EDI a GDSN
Pracovní skupina Category Management
Pracovní skupina Benchmarking
34 Sekce akreditovaných partnerů
ICS Identifikační systémy, a.s.:
Odbavení objednávek uzenin
36 Eprin, spol. s r. o.: Výrazné zvýšení
efektivity expedice
39 Ceník produktů a služeb
GS1 Czech Republic
40 Akreditovaní partneři GS1 Czech Republic
41 Abecední seznam dodavatelů
pro Systém GS1
3
Personálie
Zdroj: GS1 CR
Během nedávného zasedání Výboru GS1
Czech Republic došlo k jeho rozšíření o společnost Ahold Czech Republic. Díky této posile se ve vedení sdružení vyrovnalo
zastoupení obchodních a výrobních organizací.
V osobě Milana
Striežence, který
bude společnost
Ahold v tomto
orgánu zastupovat, Výbor sdružení navíc získal
do svých řad
dalšího významného a zkušeMilan Strieženec
ného manažera.
Dubnové zasedání bylo rovněž zasedáním
volebním. Členové Výboru jednomyslně potvrdili na další funkční období Jaroslava
Camplíka na post prezidenta sdružení. Pozici
viceprezidenta bude i nadále zastávat Michal
Gašparín ze společnosti Nestlé Česko. Členy
Výboru dále jsou Miroslav Exner (Globus ČR),
Miloš Hammer (Makro C&C ČR), Zdeněk Indra
(Grafotechna Print), Jan Příhoda (Kodys), Stanislav Lego (Flexfill NCH Europe) a Petr Šyc
(Kraft Foods ČR).
AKTUÁLNÍ STAV DATABÁZE ZAPOJENÝCH
ORGANIZACÍ V ČR
Počet firem zapojených do Systému GS1
4/2012
Celkem
7 135
Z toho výrobci a distributoři
6 943
obchodníci
dodavatelé pro Systém GS1
ostatní
projednávané registrace
38
103
51
594
Nová školení uživatele zaujala
Na základě čerstvě získaných zkušeností
z průzkumu úrovně implementace Systému
GS1 na českém trhu připravilo sdružení GS1
Czech Republic nová školení. Ukázalo se, že
např. téma přidělování GTIN a s tím spojené
rozhodovací procesy je pro velkou část uživa-
telů nepříliš známou a zvládnutou problematikou. Již první realizované školení zabývající
se tímto tématem bylo velmi úspěšné po
stránce účasti i z hlediska přímé odezvy
a hodnocení absolventů.
Jako potřebné se obdobně ukazuje věnovat
samostatnou prezentaci problematice využívání globálního lokalizačního čísla (GLN).
Řada našich uživatelů nemá přesnou představu, jak tuto identifikační strukturu používat, kdy je potřeba generovat tzv. sekundární
GLN a jak s nimi zacházet například v případě
změny právní subjektivity nebo majitele.
Velký zájem je (zejména v souvislosti s masivními kontrolami prováděnými ve spolupráci
s obchodními řetězci) také o inovované školení zaměřené na kvalitu a provedení čárového kódu.
Na druhou polovinu roku připravuje GS1
Czech Republic rozšíření školení na téma 2D
kódů a jejich využívání.
Spolupráce s Obalovou asociací
SYBA
V průběhu února a dubna proběhl ve spolupráci s Obalovou asociací SYBA a za podpory
zástupce obchodu, společnosti Globus ČR,
společný workshop na téma Kvalita čárových
kódů a moderní trendy v obalovém průmyslu.
Cílem této akce z pohledu GS1 Czech Republic bylo dosažení vyššího povědomí
o důležitosti tvorby kvalitních podkladů pro
realizaci čárových kódů především pro skupinu samostatných grafických návrhářů, artstudií a marketingových center zabývajících
se tvorbou a úpravami užité grafiky.
Ohlas ze strany osloveného spektra nezávislých posluchačů byl natolik dobrý, že uvedený workshop patrně nebyl poslední.
Doplnění znalostí o 2D symbolech
Zdroj: GS1 CR
Informace z GS1 Czech Republic
zúčastnili odborného školení o symbolech
GS1 DataMatrix a GS1 QR Code.
Na základě nových poznatků bylo rozhodnuto o zakoupení příslušného verifikačního
zařízení, kterým bude GS1 Czech Republic
disponovat nejpozději od třetího čtvrtletí
tohoto roku.
První výsledky průzkumu
mezi uživateli Systému GS1
v České republice
V průběhu první poloviny roku provedlo
sdružení GS1 Czech Republic poměrně rozsáhlý průzkum úrovně využívání standardní
identifikace a elektronické komunikace na
českém trhu.
S prvními výsledky průzkumu se můžete seznámit již v tomto čísle časopisu INFO 859,
podrobnější informace budou k dispozici po
zpracování získaných dat koncem roku.
Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti aplikací
využívajících standardní 2D kódy – a to hlavně
ve zdravotnickém sektoru – využili pracovníci
sdružení Petr Bílek a Michael Šimek nabídky
centrály GS1 v Bruselu a koncem dubna se
4
Zdroj: GS1 CR
Valná hromada GS1 v Kolumbii
General Assembly 2012 – valnou hromadu
globální organizace GS1 – letos hostilo kolumbijské letovisko Cartagena.
Hlavního zasedání valné hromady se zúčastnilo více než sto delegátů ze 74 zemí světa. Ti
se shodli na základních prioritách pro nejbližší roky: silnou orientaci na podporu B2C
aktivit, mobile commerce, důraz na vzdělávání uživatelů Systému GS1 a správnou implementaci standardů.
Na setkání byly rovněž představeny studie
o standardizaci ve spotřebním průmyslu
a zdravotnictví. Bližší informace najdete na
str. 6.
Sídlo sdružení GS1 Czech Republic v Praze 4, Na Pankráci 30
redakce
Průzkum implementace Systému GS1 na českém trhu
prodeje, tedy u kasy v obchodních řetězcích.
Z tohoto pohledu tedy není překvapením, že
téměř 75 % všech dotázaných společností
značí minimálně polovinu svých produktů
pomocí GTIN-13 (globálního identifikačního
čísla položky). U společností, které vyrábějí
rychloobrátkové produkty, je dokonce přes
60 % těch, které jím značí celý sortiment nebo
jeho naprostou většinu.
Sdružení GS1 Czech Republic provedlo
v první polovině letošního roku poměrně rozsáhlý průzkum úrovně standardní identifikace pomocí Systému GS1. Do reprezentativního vzorku dotazovaných společností byli vybráni tradiční uživatelé, kteří standardní identifikaci využívají pět a více let.
Významným kritériem pro zařazení bylo rovněž dodržení poměru mezi dotázanými společnostmi a skutečným složením uživatelské
základny v České republice, a to jak z hlediska
četnosti uživatelů v jednotlivých velikostních
kategoriích, tak i z hlediska zastoupení jednotlivých průmyslových sektorů.
Identifikace pomocí GTIN (spotřebitelské jednotky)
Zdroj: GS1
GS1 Czech Republic vyhodnocuje dosud
nejrozsáhlejší průzkum úrovně implementace podle standardů Systému GS1. Průzkum se zaměřil na uživatele s minimálně
pětiletými zkušenostmi s využíváním standardní identifikace. První výsledky hovoří
o masivní implementaci standardní identifikace především na úrovni spotřebitelských jednotek.
Všechny
8%
Většina
20 %
39 %
Polovina
Menší část
7%
Nezodpovězeno
26 %
Automatická vysledovatelnost
stále až na druhém místě
Pokud jde o vyšší jednotky balení, tedy o obchodní jednotky, je situace o něco méně optimistická. Všechny nebo většinu obchodních
balení značí zhruba 35 % společností, polovinu nebo menší část obchodních jednotek
značí dalších téměř 25 % uživatelů. V této
úrovni hierarchie balení i nadále převládá
„klasický“ čárový kód EAN-13, pouze necelých
10 % identifikace je prováděno pomocí kódu
GS1-128.
Identifikace pomocí GTIN (obchodní jednotky)
Všechny
obchodní
jednotky
21 %
Většina
obchodních
jednotek
41 %
Polovina
obchodních
jednotek
15 %
Respondenti byli dotazováni výhradně telefonicky, aby jim bylo možné dotazy případně
vysvětlit nebo korigovat jejich nesprávné pochopení. Z takto provedeného dotazování je
míra jistoty, že dotazy byly zodpovězeny
správně, samozřejmě vyšší než u dotazníků,
které by byly do společností zaslány a jejich
vyplnění by bylo provedeno bez asistence.
Vzhledem k faktu, že průzkum v takovém rozsahu byl prováděn vůbec poprvé, byly položeny dotazy zcela základního charakteru se
zaměřením na podchycení penetrace klíčových identifikačních struktur a technologií
a na ně navazujících elektronických komunikačních standardů.
Aktuálně jsou výsledky průzkumu zpracovávány, ale již první sumarizace ukazují na velmi
masivní implementaci standardní identifikace
především na úrovni spotřebitelských jednotek. To logicky koresponduje s rutinním využíváním skenování čárových kódů v místě
4%
lení pro potřeby přímého prodeje nebo EDI
komunikace, kde jednoznačné identifikační
číslo postačuje. Identifikace pro potřeby automatické vysledovatelnosti produkce, kdy by
byla potřeba snímat rovněž dodatkové informace (například šarži nebo datum expirace),
je doposud méně častá. Ukázalo se také, že
pro tuto variantu balení je stále aktuální značení pomocí kódu ITF-14 byť tento kód není
běžně snímatelný na kasách, ani není schopen nést více informací. Implementaci tohoto
nosiče potvrdilo 7 % respondentů, jeho relativní obliba souvisí spíše s výhodami snadné
aplikace v případě konkrétních obalových
materiálů.
Menší část
obchodních
jednotek
Neuvedlo
ani jednu
z možností
19 %
Budoucí průzkumy se zaměří na
trendy
Další z dotazů směřoval na využívání standardní identifikace logistických jednotek, typicky palet. Předmětem dotazu bylo
využívání kódu SSCC (sériové číslo logistické
jednotky), zadavatel se dále ptal, zda jsou společnosti schopny využívat data potřebná pro
tvorbu standardní logistické etikety i ve svých
informačních systémech. Průzkum ukázal, že
standardní paletové etikety zatím využívá
pouhých 22 % dotázaných a jen necelá polovina z nich dokáže data o logistických jednotkách dále využívat i pro vlastní informační
systém. Je pravděpodobné, že nízká úroveň
využívání SSCC kódu je ovlivněna poměrným
zastoupením malých uživatelů ve statistickém
vzorku, ale na druhé straně určitě hraje roli
zatím slabý tlak na automatickou identifikaci
logistických jednotek ze strany obchodních
organizací a logistických providerů.
Srovnání podílů označovaného sortimentu
dle odvětví (FMCG a ostatní)
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
Všechny
FMCG
Podíl využívaných typů čárových kódů
EAN-13
26 %
GS1-128
47 %
ITF-14
Neznačí
19 %
Nezodpovězeno
7%
7%
(Pozn.: Někteří uživatelé využívají současně více typů čárových kódů.)
Z těchto ukazatelů lze vyvodit následující: Na
trhu stále převažuje identifikace obchodních
jednotek za účelem popisu konkrétního ba-
Většina
Polovina
Menší část
Nezodpovězeno
Ostatní
Závěrem lze říci, že průzkum jednoznačně potvrzuje obecně známé parametry rozvoje
standardní identifikace na našem trhu. Bude
zajímavé podívat se na získaná statistická
data podrobněji například z pohledu malých,
středních a velkých společností. Již dnes je
však zřejmé, že bude potřeba sledovat trendy,
což předpokládá pravidelné opakování průzkumu doprovázené případnými modifikacemi kladených dotazů tak, aby sdružení GS1
Czech Republic bylo schopné lépe reagovat
na potřeby praxe a předvídat nebo stimulovat další rozvoj standardizace.
Ing. Pavla Cihlářová,
ředitelka GS1 Czech Republic
5
General Assembly 2012 Cartagena, Kolumbie
Valná hromada globální organizace GS1 se
letos konala v horkém podnebí kolumbijského letoviska Cartagena. Stejně horká byla
i témata, která bylo nutno prodiskutovat
v rámci doprovodného programu, jenž předcházel samotnému zasedání valné hromady.
Hned v úvodní sekci zazněla celá řada nových
imperativů, které, zdá se, budou diktovat budoucí trendy v tzv. e-tailu neboli internetové
verzi maloobchodního prodeje.
Průzkum, který si nechala organizace GS1
zpracovat, ukazuje, že již dnes celých 21 %
uživatelů „chytrých telefonů“ nakupuje produkty denní spotřeby přes svůj mobilní telefon nebo využívá digitální slevové kupony.
Čísla z USA hovoří o 25 mil. uživatelů. Jejich
počet exponenciálně roste a tento nákupní
kanál významně posiluje.
Nejvíce změn a doplňků se týká
datové synchronizace
Během pracovních setkání ředitelů jednotlivých národních organizací GS1 se členy globální správní rady a zástupci předních
uživatelů Systému GS1 byly formulovány
hlavní priority pro příští dva až tři roky. Nikoho nepřekvapilo, že mezi tyto priority se
řadí právě B2C aktivity, datová kvalita, důraz
na školení a vzdělávání uživatelů a na korektní implementaci standardů.
Během hlavního zasedání valné hromady, na
kterém se sešlo více než sto delegátů ze 74
zemí světa, bylo konstatováno, že za poslední
rok prošlo schvalovacím řízením celkem 87
změn nebo nových doplňků do specifikací
Výzva pro GS1: rostoucí potřeba
kvalitních dat ze strany
koncových zákazníků
To je obrovská příležitost nejen pro obchodníky, ale zároveň i pro standardy GS1. Zákazníci totiž budou takto nakupovat stále více
druhů produktů, které fyzicky neuvidí, a o to
naléhavěji budou potřebovat kvalitní a úplné
informace, na které se budou moci plně spolehnout.
Tento nový způsob nakupování zároveň přinese nové příležitosti i výzvy v oblasti logistiky. Lidé si budou chtít nákup vyzvednout
buďto v obchodě, resp. v distribučním centru,
nebo budou požadovat dodávku do místa
bydliště. Všechny tyto nároky bude muset obchodník uspokojit velice flexibilně a i on bude
zcela jistě potřebovat stále více informací neboli stále více kvalitnějších dat o produktech.
Význam datové kvality poroste!
GS1 má z tohoto pohledu konkurenční výhodu – zkušenosti v oblasti správy kmenových dat a datové synchronizace. Na tuto
přednost poukázal ve svém příspěvku také
jeden z významných vizionářů současnosti,
švédský ekonom Dr. Kjell A. Nordstrom. Zároveň však varoval, že bez neustálé snahy o ino-
6
Zdroj: Nestlé
vativní přístup a rychlou, efektivní reakci na
vývoj potřeb uživatelů a požadavků spotřebitelů není možné si tuto dočasnou konkurenční výhodu udržet.
Zdroj: GS1
Priority pro budoucí dva až tři roky formulované na valné hromadě za účasti zástupců 74 národních organizací GS1 jsou
jasné: silná orientace na podporu B2C aktivit, mobile commerce, důraz na vzdělávání uživatelů Systému GS1 a správná
implementace standardů.
GS1 standardu. Nejvíce, celkem šedesát změn
a doplňků, se týkalo datové synchronizace, 15
změn bylo schváleno v e-Com standardu,
zbylé souvisely se standardy v oblasti
BarCodes.
Pozornost delegátů upoutala také zpráva interní komise, jejímž úkolem je dohlížet na dodržování vnitřních pravidel globální
organizace. Komise dokončila revizi shody
principů řízení jednotlivých národních organizací s pravidly, která jsou spojena s udělením licence těmto lokálním organizacím.
Staronový předseda správní rady GS1 Jose Lopez
Výsledek revize přinesl další podněty pro
zlepšení řízení organizace GS1.
V průběhu valné hromady proběhla volba
předsedy a dvou místopředsedů správní rady.
V čele organizace byl potvrzen José Lopez,
výkonný ředitel Nestlé, pozice místopředsedů
budou zastávat Tim Smucker, předseda
správní rady americké společnosti The J. M.
Smucker Co., a Zong-nan Wang, ředitel jedné
z největších čínských obchodních organizací
Bright Foods Company.
Představeny strategické studie
o standardizaci ve spotřebním
průmyslu a zdravotnictví
V závěru General Assembly 2012 byly představeny dvě nové strategické studie. První
zpracovala společnost Cap Gemini ve spolupráci s GS1 a TCGF (The Consumer Goods
Forum). Studie se věnuje budoucím trendům
v oblasti standardizace ve spotřebním
průmyslu.
Druhá, tzv. Bílá kniha zdravotnictví, se zabývá
problematikou standardizace ve zdravotnickém sektoru. Byla zpracována výhradně pro
potřeby GS1 jako sumarizace dosavadních
zkušeností s úspěšnou implementací GS1
standardů v této oblasti; zároveň slouží jako
návod, jak se dále ve zdravotnictví prosazovat. Dokument bude odborné veřejnosti
představen na podzimní zdravotnické konferenci v Lisabonu.
Ing. Pavla Cihlářová,
ředitelka GS1 Czech Republic
Belgické město Leuven bylo 23. a 24.
května dějištěm konference RFID in Europe. První konferenční den byl plně věnován RFID technologii, rozvoji projektu
RFID in Europe a případovým studiím. Program druhého dne patřil problematice PIA
(Privacy Impact Assessment).
Úvodní slova Pata Doodyho, člena správní
rady RFID in Europe, se týkala organizační
struktury vedení projektu RACE. Již na minulé
valné hromadě bylo rozhodnuto o pokračování projektu, a to formou neziskové organizace. Pro více informací je možné navštívit
webové stránky: www.rfidineurope.eu.
Jedna z nejzajímavějších přednášek nesla
název RFID in Security. Přednášející nastínili
požadavky na kryptografické zabezpečení
RFID technologie, které jsou však protichůdné. Dochází zde k rozporu mezi požadavky na výkon vůči spotřebě energie. Další
přednáška se zabývala využitím RFID technologie v železniční dopravě; popisovala aktuální projekt trasování vlaků ze Švédska do
Belgie.
Kritický bod: evidence majetku
firmy, zejména přepravních obalů
Zdroj: GS1 CR
Ve druhé části konferenčního dne byly představeny případové studie. Pro zajímavost
uveďme prezentaci zaměřenou na logistiku
a trasování přepravních jednotek. Implemen-
tátoři dosáhli lokalizovatelnosti zásilek s přesností na jeden metr při 98,5% úspěšnosti
i u malých jednotek. Výsledkem bylo zvýšení
rychlosti lokalizace zásilek, přesnost jejich balení, eliminace ztrát a výrazné snížení počtu
reklamací.
Stephane Pique, spoluzakladatel a provozní
ředitel sdružení International RFID Business
Association, má s RFID dvacetileté zkušenosti.
Svoji přednášku zaměřenou na logistiku nazval Evidence majetku a sledování vratných
obalů v přepravě – aplikace, které jsou pro nasazení RFID smrtící. Jako nejkritičtější bod
systému, který může RFID pomoci odstranit,
Stephane Pique označil chybějící přehled
o majetku firmy, konkrétněji o vratných obalech. Projekt EPAL (European Pallet Association) můžeme stručně definovat jako příklad
úplné integrace GS1 standardů do praxe s implementací na jednotky v podniku.
Velkou pozornost posluchačů si vysloužila
rovněž přednáška F2F (RFID from Farm to
Fork). Popisovala využití standardů EPC (Electronic Product Code) a EPCIS (EPC Information
Services). Produkty (maso, ryby, mléčné výrobky či víno) jsou označeny jednoznačným
unikátním výrobním číslem, ke kterému je
přidělena webová stránka s veškerými daty
o produktu.
Stránka obsahuje informace o dodavateli,
marketingové podklady, zaznamenané teplotní změny v průběhu přepravy atd. Další
nadstavbou je informační systém, který
zaznamenává několik druhů událostí, jako je
např. přeprava výrobku (kamion, železnice,
letadlo), čas odeslání, čas příjmu apod. Pro
představu byly použity standardy GTIN, GLN,
GRAI.
Bart Preneel, prezident Mezinárodní asociace pro kryptologický výzkum (IACR)
Zdroj: GS1 CR
Ze zahraničí: RFID in Europe
Důležitý aspekt RFID – forma
ukládání dat a zabezpečení
proti zneužití
Po celý druhý konferenční den přednáškovým sálem rezonovalo současné hlavní téma
v agendě RFID in Europe – problematika PIA
(Privacy Impact Assessment). Na konferenci
byly prezentovány konkrétní návrhy šablon
pro PIA. Problematika PIA se nezabývá pouze
zabezpečením dat na RFID tagu, ale taktéž zabezpečením sítě IT systému. Pokud tomu tak
není, zabezpečení RFID tagu je víceméně
zcela zbytečné.
Profesor Katolické univerzity v Leuvenu Bart
Preneel, který je považován za jednu z největších světových autorit v oblasti šifrování,
přednesl velmi zajímavou prezentaci o asymetrické kryptografii zabezpečení dat. Podle
výsledků výpočtů a měření lze konstatovat, že
technologii lze vylepšit tak, aby se zvýšila
vzdálenost čtení tagů a taktéž se zvýšil výkon.
Během přednášky se diskutovalo o otázce
použití loga pro užití RFID technologie na výrobku, které by mělo upozornit zákazníka, že
je tato technologie v daném obchodě využívána.
Z mnoha myšlenek a tvrzení, které na letošním setkání RFID in Europe zazněly, je důležité vyzdvihnout následující tezi. Podle ní se
na problematiku RFID technologie musíme
dívat nejenom optikou aplikovaného hardwaru, softwaru, testování a měření, ale také
z hlediska formy ukládání dat a zabezpečení
daného systému proti zneužití.
Ing. Petra Fuchsíková,
koordinátorka provozu ILAB RFID-EPC
7
GS1 Norway
Zdroj: GS1
Právo první prezentace výsledků výzkumné
činnosti samozřejmě patřilo norské laboratoři
GS1, která představila své aktivity v oblasti využití RFID pro sledování dopravy zboží. Projekt Straightsol byl spuštěn na podzim
loňského roku s plánem tříleté realizace. Systém optimalizace dopravy zboží pro městské
oblasti byl vytvořen s podporou EU a na jeho
přípravě se podílí např. společnost DHL. Jeho
cílem je lepší plánování a rezervace dopravy.
Díky RFID technologii bude zboží lépe shro-
Schéma projektu norské laboratoře GS1 Straightsol
mažďováno, zlepší se jeho přeprava a dodání.
Projekt má mezinárodní přesah, kromě Norska běží např. i v Belgii či v Portugalsku.
„Straightsol zahrnuje plánování a alokaci přepravy, samotnou přepravu a sledování zásilek. Auto-ID technologie zajistí snadný
a rychlý sběr standardizovaných dat, která
pak sdílejí distribuční společnosti,“ doplňuje
technik společnosti Kodys Zdeněk Bureš,
který se připojil k české delegaci. „Projekt ukazuje, že RFID technologie může vhodně doplnit běžnou technologii čárových kódů
v logistickém řetězci.“
Norská laboratoř se dále pochlubila projektem Smartrack, založeném na implementaci
RFID technologie na železniční vagony.
8
Členové finské laboratoře v první části prezentace představili společný projekt se společností VR Transpoint. Finský logistický
provider s působností v deseti evropských zemích včetně Ruské federace operuje s 10 000
železničními vagony. Doposud nepoužíval
žádné technologie pro automatickou identifikaci. Řešení na bázi RFID společnosti kromě
jednoznačné identifikace vagonů přineslo
i další benefity: Zefektivnění sledování
a údržby vozů, zlepšení využití sítě železničních senzorů (možnost aktivního využívání informací shromážděných pomocí RFID)
a zvýšení úrovně zákaznického servisu s reálným vysledováním pohybu vozů na dráze.
V rámci projektu byly označeny všechny nákladní vagony, více než 400 lokomotiv a 1000
osobních vozů. Na obou stranách vagonu byl
použit speciální UHF pasivní tag na kov Confidex Ironside™ Gen2 (11 ks). HW infrastrukturu doplňuje cca 350 ručních RFID čteček od
firmy Psion a sto pevných RFID stanic.
Člen finské laboratoře Sami Isomäki dále
představil projekt Business Leads. Srdcem
projektu je helpdesk, který má pomáhat společnostem se zájmem o RFID v rozhodování
a získávání informací o této technologii. Slouží
rovněž uživatelům, kteří RFID již implementovali a stojí před určitým problémem. Bezplatná služba Business Leads byla zřízena
v rámci GS1 LabFinland. Závěr přednášky byl
věnován popisu nejtypičtějších klientů systému a jejich nejčastějším dotazům.
Snímání tagu na železničním vagonu, Finsko
Alexander Peterlik představil rakouskou laboratoř založenou v roce 2007 ve Štýrském
Hradci. Laboratoř se specializuje především
na označování oblečení a kovových objektů
(např. svitků ocelového plechu, vagonů nebo
nožů). Rakouští kolegové pro meeting připravili prezentaci aktuálního projektu aplikace
RFID technologie na bedny pro přepravu
jablek. Pro zápis dat na tag byla v projektu
použita standardní struktura GRAI.
Zdroj: GS1
Prezentace evropských EPC/RFID
laboratoří GS1
GS1 Finland
GS1 Austria
RFID přepravky na ovoce, Rakousko
Tagy bylo opatřeno celkem 108 000 boxů využívaných cca 1500 zemědělci. Ti dosud neměli jasné údaje o životním cyklu přepravek
a potýkali se s jejich vysokou ztrátovostí. Autoři projektu počítají s paralelním využíváním
RFID tagu a čárového kódu. Přepravky je
možné sledovat v reálném čase; na každou
přepravku byly přilepeny dva tagy, čtecí zařízení byla umístěna na vysokozdvižné vozíky.
Zdroj: GS1
Hostitelskou organizací byla tentokrát laboratoř GS1 Norway. V Oslu se sešli zástupci patnácti zemí včetně ČR.
Účastníci se seznamovali s aktuálními projekty partnerských laboratoří, dělili se o nabyté zkušenosti a vyměňovali si cenné
informace. Na akci zaznělo deset prezentací
zástupců Finska, Norska, Rakouska, Itálie,
Francie a Polska. Setkání vyvrcholilo prohlídkou norské laboratoře.
V rámci projektu byly sledovány dvě vlakové
trasy: Oslo–Trondheim a Oslo–Narvik. Mezi
zákazníky, kteří využívají této přepravy, patří
např. společnost COOP. Základními datovými
vstupy jsou: předmět přepravy, kde je možné
využít standardů zápisu dat: SGTIN, SSCC,
GRAI atd., kde bude zboží přepravováno, kdy
bude zboží přepravováno (zaznamenání dne
a hodiny), a také proč k této přepravě dochází. Další částí projektu je sledování vlaků v
důležitých úsecích, např. moment opuštění
nástupiště. Projekt využívá standardu GRAI
pro sledování kontejnerů. Pro zaznamenání
tagů byly použity jak ruční čtečky, tak nainstalované antény v tzv. check pointech.
Zdroj: GS1
Název GS1 in Europe EPC/RFID Business
Lab Network skrývá propojení evropských
GS1 laboratoří. Jejich zaměřením je výzkum a vývoj v oblasti automatické identifikace, zejména RFID. Všechny laboratoře
pracují pod záštitou mezinárodní standardizační organizace GS1, hlavní efekt této
spolupráce spočívá ve sdílení informací.
Síť organizuje pravidelná setkání, poslední GS1 in Europe EPC/RFID Business
Lab Network Meeting proběhl v Norsku.
Zdroj: Psion
Oslo hostilo setkání EPC/RFID laboratoří GS1
Tracking boxů s vázami, Rakousko
To umožňuje sledovat čtyři boxy najednou.
Pro identifikaci skladového místa byly tagy
rovněž umístěny v podlaze. Skladník díky
RFID technologii přesně ví, v jakém místě jsou
dané přepravky uskladněny. Na základě projektu byla vytvořena i ROI analýza, která předpokládá návratnosti investic během jediného
roku (!). Prezentované řešení umožňuje provádět inventuru v reálném čase a on-line sledovat zásilky.
Další rakouský projekt je obdobný. Představuje řešení pro sledování krabic se skleně-
GS1 ITALY
Identifikace vína, Itálie
GS1 France
Francouzská laboratoř se soustřeďuje na RFID
technologii na bázi EAS (Electronic Article
Surveillance = elektronické sledování položek). Tato technologická metoda přináší dvě
funkce na jednom tagu. První funkcí je zabezpečení zboží pomocí EAS a prevence proti
ztrátě, druhou je jedinečná identifikace
objektu prostřednictvím Electronic Product
Code (EPC), který obsahuje SGTIN, standard GS1.
Francouzská prezentace mj. zahrnovala komplexní RFID projekt v síti klenotnictví Cléor.
V letech 2009 – 2010 proběhla jeho první fáze,
která měla za cíl optimalizaci veškerých manuálních procesů. Během následujících dvou
let byla dokončena druhá fáze: Implementátoři v ní dosáhli plné, nepřetržité on-line
inventarizace zboží. Systém řídí třídění
a doplňování zboží, personálu prodejen řešení umožňuje plně se věnovat zákazníkům.
Implementace dopomohla také k výraznému
snížení ztrát zboží.
EAS v klenotnictví Cléor, Francie
Tým francouzské EPC/RFID laboratoře se s posluchači rozloučil rychlými aktualitami o probíhajících projektech. Prvním z nich je pilot ve
spolupráci se společnostmi Metro a DHL – optimalizace logistiky s využitím standardů
EPC/RFID. Laboratoř se dále podílí na projektu
automatické identifikace vybavení francouzské armády, kompatibilním s podobnými projekty implementovanými armádami NATO
a civilními logistickými operátory. Laboratoř
spolupracuje s francouzskými železnicemi
(RFID technologii testuje v osmi terminálech).
Další řešení pro logistiku s názvem Open Tracing Container Project laboratoř GS1 France
připravuje ve spolupráci s více než 40 maloobchodními společnostmi. Poslední, neméně ambiciózní projekt má zajistit
identifikaci 3000 typů součástek dopravního
letounu Airbus A350, jehož zařazování do flotil aerolinek má začít v roce 2014.
Vedoucí norské laboratoře Anders Askevold
na závěr účastníkům setkání předvedl
showroom GS1 Smart Centre. Laboratoř je
rozdělena do několika zón podle oblastí
specializace:
1.
2.
3.
4.
Výroba a doprava zboží
Harmonizace vratných obalů –palety
Skladové hospodářství s EPCIS řešením
Inteligentní obchody – použití RFID tagu
na oblečení
5. Potravinářské obchody – využití RFID na
produktech
6. Kovové kontejnery, použití speciálních
aktivních tagů na kov
7. RFID laboratoř přizpůsobená pro
testování a měření
Zájemci si mohli „osahat“ vybavení jednotlivých sekcí a porovnat zázemí svých laboratoří s tímto perfektně vybaveným showroomem.
Vybavení norské laboratoře je na špičkové úrovni.
GS1 Poland
Pilotní projekt polského výzkumného týmu
zahrnuje implementaci RFID a čárových kódů
na vratné obaly dopravované do obchodů.
Všechny kontejnery jsou sledovány s použitím aplikace EPCIS na základě open-source
RFID platformy Fosstrak. Michał Grabia popsal
umístění tagů (na boku přepravky a uvnitř rukojeti) a systém speciálních bran instalovaných při výjezdu ze skladu.
Zdroj: GS1
Zdroj: GS1
Prezentace italské laboratoře byla ostatními
laboratořemi hodnocena jako jedna z nejlepších. Linda Vezzani uvedla projekt, který probíhal v letech 2009–2010. Řešení zabezpečuje
tracking láhví s vínem od výrobce přes přepravce a prodejce až ke koncovému zákazníkovi. RFID tagy byly označeny nejenom láhve,
ale také celé kartony a palety. Projekt zahrnoval sledování teplotních změn pomocí aktivního RFID tagu umístěného ve voze pro
transport vína. Do projektu se zapojili čtyři
italští vinaři a dva prodejci vína v Hongkongu.
Celkem bylo pasivními RFID tagy označeno
osm palet, 630 beden a 3780 láhví, dále bylo
použito 16 kusů teplotních tagů. Při cestách
z Itálie do Hongkongu bylo překonáno 37 328 km.
Ze standardů GS1 byly použity SGTIN, SSCC,
GRAI.
HW infrastrukturu projektu tvoří pasivní UHF
tagy Impinj Mz3, teplotní tagy Intelleflex TMT8500, čtecí zařízení antény Guard Wall Impinj,
Motorola (Symbol) AN480-CL66100WR, čtecí
zařízení Impinj Speedway Revolution R420.
Čitelnost všech tagů je 100%.
Showroom GS1 Smart Centre
Zdroj: GS1
Zdroj: GS1
nými vázami. Na celou paletu krabic bylo použito 12 tagů, pracovníci laboratoře dosáhli
stoprocentního načtení boxů.
RFID anténa nakládacích vrat, Polsko
Brány vysílají světelné signály (červené světlo
– pohyb detekován, zelené světlo – čtení
tagu). Polská laboratoř současně rozpracovává projekt sledování palet pomocí RFID
a RTLS (Real Time Location System). Zároveň
připravuje otevření nového centra laboratoře
GS1 Poland v Poznani.
Zástupkyně EPC/RFID laboratoře GS1 Czech
Republic při VŠB – TU Ostrava s kolegy diskutovala o možnosti spolupráce na metodice
pro převod GS1 identifikačních struktur do
EPC kódu. Zjišťovala zájem ostatních laboratoří
o spolupráci na harmonizaci této metodologie.
Zástupci všech partnerských laboratoří vyjádřili ochotu sdílet informace o metodologii
a předávat si dosažené know-how.
O setkání RFID laboratoří GS1
„Trh s RFID projekty je stále ve fázi rozvoje,
proto je množství projektů realizovaných
v České republice omezené. Díky setkání sítě
EPC/RFID laboratoří GS1 in Europe jsem si
mohl udělat reálnou představu, kde všude se
RFID v současné době prosazuje a jak se daří
začlenit RFID (EPC) do Systému GS1.“
Zdeněk Bureš, technik specialista, Kodys
Příští setkání evropských EPC/RFID laboratoří
proběhne 12. září 2012 v Miláně na pozvání
GS1 Italy.
Ing. Petra Fuchsíková,
koordinátorka provozu ILAB RFID-EPC
9
GLN – důležitý stavební kámen Systému GS1
GLN – základ efektivní komunikace
Naprostým základem pro porozumění partnerů na počátku spolupráce a dále i v opakovaném průběhu obchodních transakcí je
jeden z identifikačních klíčů Systému GS1 –
GLN, Global Location Number (globální lokalizační číslo). Je logické, že jednoznačná identifikace konkrétních právnických či fyzických
osob, tj. nezaměnitelné poznání, kdo je kdo,
identifikace poboček partnerů, výrobních objektů, skladů, ramp v distribučních centrech
atd. je nezbytným předpokladem pro standardní elektronickou komunikaci. EDI, Electronic Data Interchange (elektronická výměna
dat), současně velmi úzce souvisí s tvorbou
a transferem spolehlivých kmenových dat, tj.
se sférou globální datové synchronizace
garantující vysokou přesnost, spolehlivost
a bezpečnost obchodu.
GS1 garantuje jedinečnost
identifikace
GCP, GS1 Company Prefix, představuje numerickou strukturu, která je v České republice
tvořena mezinárodně platným předčíslím 859
a následujícím čtyř až šestimístným identifikačním číslem zapojené organizace. GCP
smluvně přiděluje uživatelům Systému GS1
lokální organizace GS1 Czech Republic, která
současně vede databázi přidělených prefixů
a zodpovídá za jednoznačnost přiřazování.
Organizaci přidělený GCP je nepřenosný, tj.
neprodejný třetí straně, nemůže jí být darován, zapůjčen ani pronajat.
Co je primární GLN?
Doporučení GS1 Czech Republic
Jednotlivé sekundární GLN je – na rozdíl od
GTIN – vhodné přiřazovat v daném datovém
intervalu sestupně, tj. například od 9999,
9998, 9997,…
vána z datového intervalu pro identifikaci položek stejným způsobem jako při identifikaci
produktů, tj. při tvorbě nových GTIN.
Celkové schéma třináctimístné struktury,
která je lokální organizací GS1 Czech Republic
využívána pro přiřazování GCP, primárního
GLN a zapojenými uživateli Systému GS1 dále
doplňována za účelem přidělování GTIN jednotlivým produktům a sekundárních GLN, je
patrné z níže uvedené tabulky.
Vedle unikátního GCP je novému uživateli
při registraci do Systému GS1 současně přiděleno i tzv. primární GLN.
Primární GLN tvoří třináctimístná numerická sekvence, která má v České republice
následující podobu: GCP, následuje sestava tří
až pěti nul, které zcela vyplňují interval pro
identifikaci položek následující po GCP, tj.
vždy do 12 pozic. Poslední, třináctou číslicí je
povinné kontrolní číslo, které lze vypočítat
podle známého algoritmu Modulo 10 přístupného na webových stránkách GS1 Czech
Republic. Primární GLN je neměnné. Jednoznačně identifikuje každého uživatele Systému GS1, a to i v případě možného dodatečného přidělení dalšího, respektive dalších GCP. Je vázáno na IČ firmy, a proto
případnou změnu IČ je uživatel Systému GS1
povinen oznámit a projednat s GS1 Czech
Republic.
Další možnosti identifikace
Nová provozovna, oddělený skladovací prostor apod. mohou být identifikovány pomocí
tzv. sekundárního GLN. Sekundární GLN přiděluje podle svého uvážení samostatně uživatel Systému GS1 svým podřízeným nebo
nižším organizačním jednotkám, které je
nutné jednoznačně identifikovat pro potřeby
přesné komunikace v obchodním styku.
Číselník sekundárních GLN je obvykle veden
uživatelem společně s databází GTIN. Jedná
se o shodnou třináctimístnou numerickou
strukturu, kde jednotlivá čísla jsou přiřazo-
Zdroj: GS1
V této atmosféře se potřeba globálních standardů stala zcela zřejmou a organizací GS1
často proklamovaný slogan The Global Language of Business® se přesunul z původní
čistě marketingové polohy do oblasti praktické: Trefně vystihuje cíl, který uvedená organizace deklaruje. Tímto cílem je vývoj
a implementace takových standardních nástrojů, jimž bude jakýkoli subjekt kdekoli na
planetě bez komplikací rozumět a bude schopen je využívat pro efektivní výměnu informací a standardní unikátní identifikaci.
Dodržování přiděleného GCP je pro uživatele
Systému GS1 povinností.
Zdroj: GS1
Počátek nového tisíciletí je možné označit
za zlomový okamžik v historii celosvětového obchodu. Přibližně v tomto období
se shodou mnoha okolností, z nichž nejvýraznější byly vedle příhodného politického
klimatu vlivy mohutně se rozvíjejících informačních a komunikačních technologií,
stal obchod skutečně globálním fenoménem.
Základní znalosti nelze obejít
Závěrem lze říci, že význam globálního lokalizačního čísla v době hektického celosvětového rozvoje obchodu velmi rychle narůstá,
a to zejména v souvislosti s rychle se rozvíjející standardní elektronickou komunikací
a datovou synchronizací.
Znalost práce s tímto důležitým identifikačním klíčem patří k základům, bez kterých
se uživatel Systému GS1 do budoucna
neobejde. Detaily je možné nalézt v sekci GLN
Rules na webu GS1 Czech Republic.
Ing. Michal Bílý,
obchodní ředitel GS1 Czech Republic
Tabulka existujících variant standardní struktury GTIN-13 v ČR
Formát GCP
10
GCP
Interval pro identifikaci položek
Kontrolní
číslice
7místný
8
5
9
X
X
X
X
P
P
P
P
P
K
8místný
8
5
9
X
X
X
X
X
P
P
P
P
K
9místný
8
5
9
X
X
X
X
X
X
P
P
P
K
TÉMA
Miroslav Exner, CIO Globus ČR:
Kvalita EAN kódů je důležitý fenomén
Maloobchodní řetězec Globus pravidelně vítězí v soutěžích hodnocení zákazníků. Celkem osm cen v této kategorii vybojoval v největším reprezentativním šetření nákupních zvyklostí v ČR Top Retailer. Průzkum společnosti INCOMA GfK opakovaně potvrdil řetězec Globus tuzemským lídrem v komplexu faktorů, jako jsou sortimentní nabídka, čerstvost a kvalita zboží, kvalita nákupního
prostředí, profesionalita a ochota personálu. Hypermarkety Globus si chtějí tuto pozici dále upevňovat. Jejich management se rozhodl vypořádat se s problémem, který trápí všechny velké retailery: ve spolupráci s GS1 Czech Republic provedl verifikaci kvality čárových kódů. Podrobněji v exkluzivním rozhovoru Miroslav Exner, vedoucí útvaru IT.
Nakolik zasáhlo měření do běžného chodu
hypermarketu?
První impulz přišel od společnosti GS1 Czech Republic, která nás oslovila s nabídkou provést
kvalifikovanou verifikaci. Rádi jsme zahájili spolupráci. Problematiku kvality čárových kódů
jsme interně sledovali již dlouho, informace
jsme však sbírali jen „do šuplíku“. Žádné výstupy,
popř. jejich další využití jsme do té doby neplánovali.
Výše uvedený návrh společnosti GS1 Czech Republic jsme tedy přijali.
Nebylo třeba sestavovat žádný projektový tým.
Příprava podkladů nebyla náročná a ke spolupráci s technikem GS1 Czech Republic stačil jediný náš zaměstnanec.
Měřicí technik pracoval ve vyhrazené kanceláři,
kam jsme mu připravovali zboží. Vliv na provoz
obchodu byl minimální. První měření probíhala
dokonce před Vánocemi, z čehož mělo vedení
hypermarketu zpočátku jisté obavy. Ty se ale
nenaplnily. Pro logistiku projekt představoval
nulovou zátěž, nebylo nutné převážení artiklů
v rámci sítě hypermarketů ani jejich vyjímání
z informačního systému.
Ke každému případu problematického obalu
byl následně vypracován podrobný protokol
s popisy chyb doprovázený fotografiemi. Denně
bylo změřeno kolem sta produktů, dohromady
více než tisíc výrobků.
Jakým způsobem jste prováděli interní
analýzy čitelnosti kódů?
Pravidelně jsme si zjišťovali, které artikly neprocházejí přes pokladny. Pokladní systém zaznamenává, zda byl kód toho kterého produktu
naskenován nebo zadán ručně. Problematické
artikly jsme sledovali a postupně vytvářeli jejich
seznam: například poměr 400 ručně zanesených artiklů z 500 prodaných za měsíc poukázal na systémovou chybu. Při vytváření
seznamu jsme brali v potaz množství prodaných výrobků: do prvního sumáře nebyly zařazeny řidší případy nenačtení menšího počtu
produktů, např. jedno manuální zadání ze dvou
prodaných kusů stejného artiklu. Seznam problematických kódů obsahoval výhradně potravinářské produkty.
Do studie jsme zahrnuli výrobky s nejhorším poměrem čitelnosti. V prvním našem testu jsme
vybrali 41 tisíc produktů, z nich se však 35 tisíc
nenačetlo pouze jednou či dvakrát, tj. náhodou.
Proto jsme primární výběr výrazně zredukovali.
Jakou „známku“ dostaly nejproblematičtější produkty?
Nejvyšší naměřené poměry nenačtených kódů
přesáhly 90 %. V některých případech přitom šlo
o produkty s poměrně vysokou obrátkou, jako
např. instantní polévky.
Jak probíhala verifikace?
Shromážděné seznamy jsme poskytli pracovníkům GS1 Czech Republic. Po konzultaci jsme vypracovali časový harmonogram měření. Pro
každý den měření jsme připravili nákupní koš
produktů podle oddělení. Verifikace trvala přibližně deset dní. Pracovník GS1 Czech Republic
prováděl měření pomocí specializovaného kalibrovaného měřicího zařízení přímo v hypermarketu.
První fázi projektu jsme realizovali v pobočce
v Čakovicích, kde současně sídlí ústředí řetězce
i IT oddělení; chtěli jsme být měření co nejblíže.
12
Foto: Jáchym Kliment
Proč jste se rozhodli přistoupit k projektu
měření kvality čárových kódů?
Ing. Dr. Miroslav Exner pracuje jako IT manažer ve společnosti Globus ČR, k. s., už od jejího vstupu na český trh v roce 1994. Je
zodpovědný za rozvoj a provoz informační
a komunikační infrastruktury a za technická
řešení pro podporu prodeje.
Je absolventem ČVUT v Praze a doktorandského studia při ČSAV.
V oblasti retailu využívá příležitosti k hledání
nových řešení a jejich zavádění do praxe.
Dlouhodobě spolupracuje s partnerskými firmami z oblasti informačních a komunikačních technologií a bankovnictví. Je členem
výboru GS1 Česká republika.
V poslední době se věnuje samoobslužným
obchodním a platebním systémům a využití
mobilních technologií v obchodě a spolupracuje na inovativních projektech v tomto
oboru. V rámci obchodní skupiny Globus se
podílí také na mezinárodních projektech.
S jakými výsledky?
Zhruba u 75 % námi vytipovaných artiklů měření potvrdilo chybné provedení kódu. Při jejich
skenování tedy nešlo o chybu pokladních, příčinou bylo nedodržení norem při navrhování
kódu nebo jeho tisku. U celkem 370 produktů
provedení kódů nesplňovalo minimální požadovaný stupně kvality podle norem ISO/IEC, jedenáct kódů se ukázalo jako absolutně
nesnímatelných.
Co to pro obchod znamená?
Interně jsme si vytvořili časovou kalkulaci různých úkonů, které provádějí pokladní. V momentě, kdy má pokladní namarkovat výrobek
s vadným kódem, nastává několik situací s odpovídajícími časovými ztrátami. Pokud načtení
pultovým skenerem neproběhne napoprvé, pokladní pokus několikrát opakuje, poté se snaží
čárový kód načíst citlivějším ručním skenerem.
Je-li tento pokus úspěšný, časová prodleva činí
přibližně deset sekund. Pokud není načtení ruční
čtečkou úspěšné, pokladní nezbývá než ručně
zadat třináct cifer na klávesnici. Zadání – pokud
se pokladní nesplete – pak trvá celkem již třicet
sekund. U úplně zničených, nečitelných kódů,
které se nejčastěji vyskytují u chlazených masných výrobků vlivem rozpití tisku, popř. jeho
mechanického poškození, pokladní nezbývá
než zavolat do konkrétního oddělení a požádat
o sdělení čísla kódu. Zde je již časová ztráta
velmi citelná, a to nehovořím o těžko měřitelné
ztrátě v podobě pokaženého dojmu zákazníka
ze zdlouhavého placení a zdržení.
Je možné vyčíslit ekonomické dopady
těchto prostojů?
Podle našich propočtů si ruční zadávání nefunkčních kódů v každém hypermarketu vyžádá několik hodin denně. To může odpovídat
až jedné směně pokladní, jinými slovy: v každé
z poboček funguje jedna kasa pouze pro manuální zadávání kódů. Síť tvoří 15 obchodů!
Ruční zadávání kódů představuje několik desítek tisíc případů měsíčně, a to v jediném hypermarketu.
Konzultovali jste záměr projektu kontroly
čárových kódů s mateřskou společností?
Nikoli, byla to čistě naše vlastní iniciativa. První
jednání s partnerem pro kvalitu kódů začala na
jaře 2010, pilotní projekt odstartoval již v říjnu
téhož roku. Rád bych vyzdvihl hladký průběh
jednání i samotného projektu. Na základě na-
Foto: Jáchym Kliment
se přihlásil na školení o pravidlech designu
kódů.
Ještě mohu zobecnit fakt, že pokud se vyskytla
chyba u některého z dodavatelů, bylo velmi
pravděpodobné, že se opakovala na dalších výrobcích z jeho portfolia.
Čím byl pro vás projekt překvapivý?
Již na samém počátku během rozboru interní
studie čitelnosti kódů jsme si uvědomili, že jde
o vážné téma. Osobně jsem byl překvapen vysokým poměrem problematických produktů.
Zvláštní pro mě bylo, že celé 1 % nenačtených
kódů pokladní nevnímají jako problém. Přitom
některé z nich v důsledku méně významné
problémy přeceňují, často upozorňují i na ojedinělé technické potíže. Ovšem v případě špatné
kvality kódů se pokladní na management neobracely, ačkoli tím samy trpí. Zvykly si na to, že
kódy nefungují, a sžily se s tím.
Jak byste zhodnotil výsledky projektu?
Zmiňované 54% zlepšení u výrobků, které byly
zahrnuty v obou měřených skupinách, považuji
za vynikající výsledek.
Ovšem vnímáme i druhotné efekty: povědomí,
které mají dodavatelé o čárovém kódu, se kvalitativně mění. Výrobci si uvědomují závažnost
problému, a co je podstatné: roste informovanost grafických studií o důležitosti dodržování
norem kódu, která bývá bohužel tristní a způsobuje problémy i u nejznámějších světových
brandů.
V tomto smyslu akce splnila svůj účel. Přesto je
třeba posilovat povědomí o kvalitě kódů i nadále. Na to, jak jsou zde čárové kódy EAN/UPC
zavedeny dlouho, je informovanost stále velmi
nízká. O to menší je např. v případě nových symbolů GS1 DataBar, které jsou doposud pro většinu odborné veřejnosti neznámé, a potrvá
dlouho, než je dokáží všichni plně využít.
Co byste doporučil ostatním retailerům?
Ing. Dr. Miroslav Exner
šich dat jsme specifikovali skupinu artiklů, jejichž čitelnost kódů bylo třeba změřit, měření již
bylo v režii GS1 Czech Republic, stejně jako následná komunikace s dodavateli výrobků, jejichž obaly, resp. kódy nebyly v pořádku.
Tito dodavatelé byli osloveni dopisem, čtvrtina
z nich okamžitě reagovala a aktivně se snažila
o nápravu. Nejméně u poloviny ostatních, ačkoli se neozvali (což nebyla jejich povinnost),
vedl projekt rovněž ke zlepšení.
Kdy jste zahájili další fázi měření?
Měření jsme opakovali po roce, avšak na trochu
jiném vzorku. Některé problematické artikly ze
seznamu vypadly – buď u nich došlo k nápravě,
nebo byly vyřazeny jako vadné šarže, popř. je
v rámci neustálého inovování výrobků, které je
samou podstatou FMCG, nahradily výrobky
nové. S původním seznamem se nový překrýval
cca z 68 %.
Celých 54 % artiklů, které byly podrobeny podruhé kontrole, vykázalo zlepšení. Tento výsledek hodnotím velmi pozitivně.
Překvapivé bylo zjištění problémů u výrobků privátních značek. Reakce dodavatelů vlastních
značek byla však obecně nejrychlejší. Jejich grafická studia, která nesla za komplikace při načítání kódů odpovědnost, byla mezi prvními, kdo
Těm, kdo si nemohou na vlastních datech ověřit čitelnost čárových kódů, mohu doporučit
provedení interní studie. Tato časová investice
je může přesvědčit o nutnosti dalších opatření.
Bez těchto dat je však obtížné objektivně posoudit naléhavost situace. Jak bylo již řečeno,
pokladní problémy s kódy zpravidla nenahlásí,
i když se o nich mezi nimi ví a mluví. Na potíže
však rezignují a problematické kódy časem začnou automaticky zadávat ručně. Tento fakt mě
osobně přesvědčil o nutnosti se tímto problémem aktivně zabývat.
Doporučuji jít do míst prodeje a ptát se.
Mgr. Mikuláš Černý
13
TÉMA
Globus průkopníkem kontroly kvality čárových kódů
Kvalita čárových kódů je v poslední době
v České republice velmi často diskutovaná, a to zejména v souvislosti se stupňujícím se tlakem několika významných
obchodních řetězců na zvýšenou efektivitu odbavování produktů v místech konečného prodeje. Průzkumy v dané oblasti
provedené koncem poslední dekády v různých zemích prokázaly, že se jedná o příčinu významných ekonomických a časových ztrát. Tento fenomén se nepřímo
podepisuje i na spokojenosti zákazníka a
ve vyhrocených případech vede až ke
ztrátě důvěry v prodejce, případně ve
značku produktu.
Portfolio čárových kódů Systému GS1 v současnosti zahrnuje sedm symbolik lineárních
a 2D symbolů. Přesně před 40 lety byly ve
Spojených státech položeny základy organizace Uniform Code Council a vznikl standardní čárový kód pro oblast maloobchodu:
UPC, Universal Product Code.
Dne 26. června 1974 se ozvalo první charakteristické „píp“ na pokladně supermarketu
v Ohiu; prodán byl balíček žvýkaček Wrigley.
O několik let později byl na principu UPC vytvořen plně kompatibilní čárový kód nazvaný
EAN (European Article Numbering), původně
určený pro obchody v zemích západní Evropy. Tyto symboly se s postupnou expanzí
obchodu rozšířily do celého světa a jsou dnes
globálně nejpoužívanějšími čárovými kódy.
Čárový kód symboliky EAN/UPC v současné
době nese globálně unikátní identifikaci
téměř všech produktů spotřebního charakteru.
Kvalita symbolů není dostačující
Globus reagoval jako první
Také v České republice se obchodní řetězce
potýkají s nekvalitními čárovými kódy. Jedním
z prvních, kdo požádal GS1 Czech Republic
o pomoc s řešením tohoto závažného
problému, byl obchodní řetězec Globus ČR.
K dnešnímu dni proběhla již dvě kola kontroly
kvality čárových kódů na prodávaných produktech. Výběr produktů se sníženou kvalitou
symbolů provedlo vždy IT oddělení společnosti Globus ČR na základě informací přímo
z jednotlivých pokladen. Z této databáze je
možné získat informace o úspěšnosti skenování každé prodávané jednotky zboží a tím
odhalit produkty, s jejichž snímáním jsou na
terminálech problémy. Tak bylo možné provést výběr produktů od 100 % nesnímatelných (tj. ze sta prodaných produktů jich 100
muselo být na pokladně zadáno ručně přes
klávesnici) po cca 1,5 % nesnímatelných.
Foto: Jáchym Kliment
S masivním nárůstem využívání tohoto typu
automatické identifikace se však postupně
rozšířil i jeden výrazný nešvar: kvalita čárového kódu se významně snížila. Příčin je celá
řada – od postupně ochabující pozornosti
vztahující se k naprosto běžné, doposud bezproblémové a poněkud nezajímavé technické
součásti balení přes vzrůstající povědomí
o pokračujícím vývoji dokonalejších, tedy citlivějších snímačů až po záměrné snahy o bagatelizování důležitosti kvality symbolů např.
z důvodu snazšího prodeje vlastních produktů, snímačů apod.
Snížená kvalita posléze dosáhla takového
stupně, že si vynutila pozornost samotných
obchodních řetězců. Zvýšení nákladů a snížení efektivity činnosti na pokladnách doprovázené častými stížnostmi zákazníků na čas
zbytečně strávený ve frontách již nebylo
možné ignorovat. Ve většině vyspělých zemí
proto společně s lokálními organizacemi GS1,
správci Systému GS1 na území konkrétního
státu, byly vytvořeny programy na zvýšení
kvality čárových kódů EAN/UPC a průchodnosti zboží pokladnou.
Celkově se jednalo o více než 1000 produktů.
Z tohoto portfolia bylo vybráno 443 produktů
z potravinářského sektoru, a to od výrobců registrovaných u GS1 Czech Republic. Na podzim roku 2010 proběhla v jedné z prodejen
společnosti Globus ČR první kontrola kvality
čárových kódů uvedených položek. Současně
byla zajištěna i obrazová dokumentace jednotlivých symbolů.
Výsledky prokázaly problém
Výsledkem verifikačního procesu oficiálně
doloženého příslušnou dokumentací bylo 11
zcela nedekódovatelných čárových kódů,
tedy symbolů, ze kterých nebylo možné získat data skenováním pomocí snímače. Dalších 359 kontrolovaných symbolů nedosáhlo
ani minimálního požadovaného stupně kvality 1,5 (ANSI C) podle normy ISO/IEC 15416.
Výsledky měření spolu s protokolem o verifikaci a obrazovou dokumentací byly zaslány
dodavatelům kontrolovaných produktů spolu
se žádostí společnosti Globus ČR o bezodkladné řešení nápravy nekvalitně značených
produktů.
Z celkového počtu přibližně sta českých
dodavatelů reagovalo promptně na informaci
o zjištěných nedostatcích pouze 25 %.
Prakticky všechny tyto společnosti přislíbily
nápravu v nejbližší možné době, v některých
případech dodaly v krátkém časovém odstupu pracovníkům GS1 Czech Republic návrhy změněných obalů k předběžnému
odsouhlasení.
Podle informací poskytnutých producenty
obalů mnoho dalších firem reagovalo na zjištěné diskrepance tlakem a intervencemi
s cílem urychlené nápravy, a to přímo u výrobců obalů nebo u spolupracujících grafických studií. Vzhledem ke skutečnosti, že
Dopady špatné čitelnosti EAN
kódů:
1) Zpomalení odbavení, prodloužení
čekací doby u pokladny
2) Negativní vliv na subjektivní
spokojenost zákazníka
3) Snížení produktivity práce pokladní
Ruční zadávání nesnímatelného symbolu zdržuje.
14
Zdroj: Globus ČR
uživateli Systému GS1 jsou v České republice
vlastně pouze producenti obalových materiálů a jen výjimečně grafická studia, lze jen
velmi obtížně stanovit počet skutečně dotčených. Díky souběžně stoupajícímu nárůstu
počtu účastníků školení na téma kvality čárových kódů, které GS1 Czech Republic pravidelně pořádá a stabilně avizuje na
www.gs1akademie.cz, se nejednalo o malé
množství společností.
Naopak očekávaný výsledek předchozí kontroly se projevil v celkově výrazném zlepšení
kvality čárových kódů. Nedekódovatelných
bylo pouze šest produktů. Dalších 172 produktů bylo označeno symbolem, který nedosáhl minimálního požadovaného stupně
kvality, tedy 1,5 (ANSI C) podle mezinárodní
normy ISO/IEC 15416, což je však méně než
50 % stavu z předchozí verifikace.
A jak dál?
- Nedodržení minimální velikosti
symbolu – 5,5 %
- Nedodržení ochranných zón – 3,6 %
- Nedodržení rozměrových parametrů
u čar a mezer – 4,1 %
- Nedodržení kvality tisku – 7,3 %
- Snížená výška symbolu – 60 %
(Pozn.: Nedostatky se často překrývají.)
Druhé kolo potvrdilo pozitivní
změny
Foto: Jáchym Kliment
V závěru roku 2011 bylo provedeno druhé
kolo kontroly kvality čárových kódů. Opět
byla společností Globus předána aktualizovaná databáze problémově snímatelných
produktů. Ke kontrole bylo tentokrát vybráno
444 potravinářských produktů. Velmi nemilým překvapením bylo zjištění, že se v databázi opakovaně objevilo 300 produktů se
shodným GTIN, které byly kontrolovány již
v roce 2010.
Také letos budou kontroly kvality čárových
kódů pokračovat. Důsledky neefektivního
průchodu zboží pokladnou a s tím spojené
zvýšené náklady na obsluhu a množství pokladních terminálů si uvědomují i další významní hráči na českém trhu. Na různém
stupni projednávání jsou dlouhodobé projekty s obchodními řetězci Ahold, Billa a Kaufland. Vlastní měření a následné podrobné
zpracování výsledků jsou operace časově náročné; proto pravděpodobně nebude možné
všechny projekty realizovat ještě v tomto
roce.
Foto: Jáchym Kliment
Typické nedostatky zjištěné
během kontroly kvality čárových
kódů v hypermarketu Globus
vybraných obalů i obalových materiálů.
Kromě toho se mohou poučit z chyb, které je
možné na současném trhu pozorovat.
Řešení spočívá ve spolupráci,
nikoli v restrikcích
Výsledky kontrol v obchodním řetězci Globus
jasně deklarují, že aktivní spolupráce obchodních řetězců a GS1 Czech Republic může
významně pomoci při žádoucím zvyšování
kvality čárových kódů. Výsledkem a cílem této
spolupráce není restrikce, tedy jakákoli forma
pokut či doprovodných sankcí. Všechny
strany základního trojúhelníku, který tvoří dodavatel produktů, obchodní řetězec a GS1
Czech Republic, sledují stejný cíl: zajistit
rychlý, efektivní a bezproblémový průchod
zboží pokladnou.
Jen v takovém případě je současně spokojena
i strana nejdůležitější, tj. zákazník, tedy každý
z nás.
BRIEF INTERVIEW
Odpovídá Břetislav Mrkvica,
technolog, Mlékárna Kunín (Groupe Lactalis)
Jaké byly zjištěny nedostatky v čárových
kódech?
Horší čitelnost EAN kódů na hliníkových víčcích.
Nedodržený min. rozměr 80 %.
Jak vnímáte důležitost kvality identifikačních symbolů?
Kvalitu a správnou čitelnost EAN kódu vnímáme
jako důležitý parametr pro fungování na obchodech. Po kontrole jsme zavedli přesná pravidla ohledně rozměrů a umístění EAN kódu na
finálních výrobcích.
Základní kámen programu pravidelné kontroly kvality čárových kódů na POS (Point-OfSale, místo prodeje konečnému spotřebiteli)
však již byl položen. GS1 Czech Republic tak
řeší časový skluz, který vznikl v porovnání
s okolními státy, zejména s Rakouskem a SRN.
Součástí uvedeného programu je i ve stále se
rozšiřující míře probíhající osvěta.
Kromě již zmíněného tématu kvality čárových
kódů byla ve spolupráci s Obalovým institutem SYBA zahájena i série speciálních prezentací určených zejména pro samostatné
grafické návrháře a zástupce grafických studií. Byla jim nabídnuta možnost načerpat základní informace o potřebné kvalitě symbolů,
jejich doporučeném umístění na celé škále
Jaká byla reakce vaší společnosti na upozornění ze strany GS1 Czech Republic?
U hůře čitelných EAN kódů jsme provedli nápravu – přemístění EAN kódu z hliníkového
víčka na kelímek, úprava rozměru na min. velikost 80 %. U nových designů (výrobků) již tuto
změnu provádíme automaticky.
Michael Šimek,
asistent GS1 BarCodes,
GS1 Czech Republic
15
GS1 Logger for Staff: boj s ilegálními kódy
GS1 Hungary spolu s dalšími evropskými
organizacemi GS1 otestovala v pilotním
projektu nový nástroj pro validaci identifikačních klíčů GS1 – aplikaci pro mobilní
telefony, nazvanou GS1 Logger for Staff,
určenou pro skenování kódů, záznam
o této činnosti a jejich porovnání s globální databází GEPIR.
Jedním ze základních principů Systému GS1
je celosvětově unikátní identifikace produktů
dodávaných na trh. Využívání ilegálních identifikačních čísel způsobuje vážné problémy
spojené s poklesem efektivity a výkonnosti
zásobovacího řetězce a s rizikem nárůstu chybovosti v odběratelsko-dodavatelských vztazích
mezi obchodními partnery, kteří jsou do
tohoto řetězce zapojeni. Kontroly pravosti
identifikačních klíčů GS1 a boj proti jejich
neoprávněnému využívání se zatím vedl lokálně v kompetenci příslušné organizace GS1.
Doposud chyběl efektivní nástroj pro zajištění
kontroly a filtrování neověřených čísel, který
by bylo možno použít i pro mezinárodní spolupráci.
Řešení problému nabízí aplikace GS1 Logger
for Staff vyvinutá GS1 Hungary, jejíhož testování se účastnilo 47 národních organizací
GS1. Zkušenosti, které byly získány z tohoto
testovacího provozu, jsou velmi pozitivní
a potvrzují správnost počátečního záměru.
Co je GS1 Logger for Staff?
GS1 Logger for Staff je aplikace, která pomocí
„chytrého“ telefonu umožňuje shromažďovat
a verifikovat data o výrobci nebo distributorovi dekódováním čárových kódů na obalech
spotřebitelských, obchodních nebo i logistických jednotek.
Uživatel aplikace má možnost on-line verifikace nasnímaného GTIN, respektive kontroly,
zda souhlasí záznam o přiděleném GCP v globální databázi GEPIR s deklarovaným výrobcem nebo distributorem daného produktu.
Ilegální značení: vážné riziko
pro spolehlivost dat
GS1 Logger for Staff představuje unikátní řešení kombinující dostupnost informací o společnostech registrovaných do Systému GS1
z databáze GEPIR s výhodami mobilního
světa „chytrých“ telefonů. Aplikace byla vyvinuta s cílem poskytnout jednoduchý a vý-
16
konný nástroj pro účely sledování a rychlé
analýzy GTIN (Globální číslo obchodní položky).
Hlavním úkolem pilotního projektu je testování použité mobilní technologie a navržených procesních prvků pro podporu rutinní
kontrolní činnosti jednotlivých národních organizací GS1. Principem aplikace je skenování
čárových kódů na produktech přímo v obchodní síti nebo při běžném nákupu pomocí
mobilního zařízení a on-line verifikace nasnímaného GTIN, respektive kontrola, zda souhlasí záznam o přidělení GCP (GS1 Company
Prefix) v globální databázi uživatelů Systému
GS1 s deklarovaným výrobcem nebo distributorem daného produktu.
V prvních třech měsících bylo v testovacím
provozu naskenováno a pomocí nové aplikace zkontrolováno více než 12 000 GTIN. Bohužel více než 500 z nich vykazovalo nějakou
nejasnost ohledně vazby na vlastníka přiděleného identifikačního čísla. Tato skutečnost
znovu upozornila na závažnost problematiky
ilegálního značení na jednotlivých trzích
v rámci Evropské unie. Výsledky navíc ukazují,
že problémy jsou nejenom na trzích východní
Evropy, ale i v zemích s vysoce rozvinutou automatizací maloobchodního prodeje, kde by
se mohlo zdát, že obdobné nešvary již dávno
vymizely. Pro GS1 daná situace znamená
opravdovou výzvu s nutností neodkladného
řešení. Unikátnost GTIN je pro standard GS1
cosi jako rodinné stříbro a organizace GS1 si
toho je vědoma. Na regionální úrovni GS1 in
Europe se již v současné době pracuje na metodice potřebných opatření k řešení naznačených problémů.
Další tlak na kvalitu čárových kódů
Jak již bylo naznačeno, uživatelé aplikace
Logger for Staff, což jsou zatím výhradně pracovníci národních organizací GS1, mohou
shromažďovat a ověřovat informace o výrobci
nebo o produktu sejmutím čárových kódů
umístěných na jednotlivých spotřebitelských
či obchodních položkách. Získají tak přístup
k datům v databázi GEPIR (případně i v dalších napojených zdrojových databázích),
mohou dále prostřednictvím aplikace zapisovat specifické informace o místě, kde skenují,
včetně zobrazení na mapě, dále přesné
datum a čas skenování. Veškeré informace
jsou uloženy do databáze a mohou být odeslány e-mailem spolu s obrázkem skenovaného produktu.
Aplikace dává pracovníkům GS1 organizací
možnost využívat široké škály výhod, které
poskytují funkce smartphonů, včetně tolik
potřebné mobility při provádění rutinních
kontrol. Zadávání dat je možné v manuálním
i automatickém režimu skenování (pomocí
vestavěného fotoaparátu). Kromě čtení lineárních kódů (EAN-8, EAN-13 a GS1-128) aplikace
umožňuje i načítání dvojdimenzionálních symbolů GS1 Data Matrix a případně i GS1 QR-Code.
V případě 2D kódů je možné pouze načítání
(dekódování) vybraných aplikačních identifikátorů, zejména AI (00) SSCC, (01) GTIN, (414)
LOC a (415) PAY TO; pokud datový nosič obsahuje více údajů, dekódován je pouze první
AI.
Portfolio testovatelných symbolů
GS1 se bude dále rozšiřovat
Aplikace GS1 Logger for Staff je průběžně vyvíjena a poskytuje stále větší počet funkcí.
Nyní je možno snímat, a tedy i vyhodnocovat,
identifikaci nejenom spotřebitelských, ale
i obchodních a logistických jednotek. Aplikace je nově schopna dekódovat GTIN nejbližšího nižšího balení obsaženého uvnitř
logistické jednotky, tedy v provedení AI (02).
Aktuálně poslední verze aplikace s označením 1.4, vydána byla v květnu 2012, umožňuje už i skenování a kontrolu symbolů ITF-14
a GS1 Databar.
Funkce GS1 Logger for Staff
• Skenování lineárních čárových kódů
• Ověřování oprávnění uživatele používat
daný GCP
• Filtrování nelegálních GTIN
• Zasílání on-line zpráv o skenovaných
produktech
• Ukládání zaznamenaných informací
• Přehled a načítání zaznamenaných dat
na mobilní zařízení
• Přehled a načítání zaznamenaných dat
v internetové platformě a příprava statistik
Součástí dalšího rozvoje aplikace bude podpora jejího efektivního využívání na lokální
úrovni, což znamená například její dostupnost v příslušných jazykových mutacích. Momentálně existuje kromě původní maďarské
verze ještě anglická, ruská a portugalská varianta. Aplikace je dostupná zatím pouze na
platformách IOs, ale na verzi pro Android se
pracuje.
Vedlejším aspektem využívání aplikace GS1
Logger for Staff je i podpora významu kvality
provedení čárových kódů. Snímače čárových
kódů instalované ve smartphonech zatím nedosahují úrovně citlivosti běžné u klasických
mobilních nebo stacionárních zařízení na bázi
laseru. Problematika kvality čárových kódů se
tak v nastupující éře automatické identifikace
prostřednictvím mobilních zařízení, ať už telefonů nebo tabletů či iPadů, stane ještě naléhavější.
RNDr. Jaroslav Flejberk,
produktový manažer eCom,
GS1 Czech Republic
Zdroj: FITPRO
FITPRO: revoluce v legislativě e-fakturací
Na konci dubna proběhlo 18. sympozium
Českého národního orgánu pro usnadňování procedur v obchodě a elektronický
obchod (FITPRO) při Hospodářské komoře
ČR. Setkání EDI (FACT a eB) zaměřené na
elektronickou komunikaci v obchodních
vztazích se soustředilo především na problematiku e-fakturací. Robert Piffl, poradce
náměstka ministra financí pro e-fakturaci,
představil zásadní změny v legislativním
rámci e-fakturace připravované v souvislosti s transpozicí nové evropské směrnice
a novelou zákona o DPH.
FITPRO ve spolupráci s Českou společností
pro systémovou integraci při VŠE a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a
Ministerstva vnitra ČR uspořádal 19. dubna
sympozium EDI (FACT a eB).
Zrovnoprávnění forem daňových
dokladů a svobodná volba
technologií
V pořadí již 18. sympozium se zaměřilo na
problematiku elektronické fakturace v kontextu připravovaných aktuálních změn legislativy ČR navazujících na právní úpravu EU.
Podstatné je, že nová úprava bude na jedné
straně výrazně flexibilnější, ale na druhé
straně výrazně zvýší zodpovědnost vystavovatele i příjemce daňového dokladu. Účastníci sympozia, jimiž byli majitelé firem,
manažeři obchodu, IT experti, ale i zástupci
veřejné správy, získali informace o doporučených
způsobech splnění nových požadavků a rady,
jak se s těmito novými požadavky vypořádat.
Na sympoziu EDI, jehož mottem je usnadnění
zejména malým a středním firmám rozhodování o využití e-fakturace k zefektivnění jejich
podnikání, vystoupili Milan Hovorka, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, Petr
Říha, vrchní ředitel sekce pro informatiku
a eGovernment Ministerstva vnitra ČR, a Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda FITPRO
a předsedající Národního mnohostranného
fóra ČR pro e-fakturaci.
Praktické informace pro
podnikatele o standardech EDI
Jiří Voříšek z České společnosti pro systémovou integraci při VŠE prezentoval analýzy
a doporučení VŠE a Národní ekonomické rady
vlády (NERV) týkající se implementace informačních systémů v rámci zvyšování konkurenceschopnosti firem. Tandem přednášejících Viktor Petráš a Roman Imrich ze společnosti EDITEL CZ se zabýval využitím e-fakturace v oblasti prodeje produktů a služeb.
E-fakturace v přeshraničních transakcích byla
tématem přednášky Petra Kuchaře (ABRA
Software). Jaroslav Flejberk ze sdružení GS1
Czech Republic hovořil o standardech GS1
eCom pro elektronickou výměnu dat. Nastínil
rozvoj jejich penetrace v čase a globálním obchodním prostoru, popsal nejčastěji implementované zprávy a trendy v implementaci.
Prezentace GS1 obsahovala praktické informace pro podnikatelskou veřejnost s ohledem na další vývoj normalizace EDI
komunikace a možnosti jejího využití ve
světle dalšího zjednodušování legislativního
prostředí EU.
Přednáška E-FAKTURA, legislativní rámec
e-fakturace Roberta Piffla z MF ČR, informovala o zásadních změnách legislativního
rámce e-fakturace, které mají vstoupit v platnost od příštího roku. Poradce náměstka
ministra financí pro e-fakturaci referoval
o úkolech, jimiž se aktuálně zabývají meziresortní expertní týmy.
V současné době je v plném proudu příprava
implementace směrnice Rady 2010/45/EU
z 13. 7. 2010 upravující legislativní rámec
elektronické fakturace a elektronické formy
daňových dokladů, účetních záznamů a elektronických dokumentů; současně probíhá příprava novely zákona o DPH, která danou
problematiku rovněž zohledňuje.
Evropskou směrnici se členské země EU zavázaly transponovat do národní legislativy nejpozději do 1. 1. 2013. Co přinese?
„Hlavním cílem nové právní úpravy je zrovnoprávnění forem daňových dokladů, tedy
listinné podoby s elektronickou. Dále je to
prosazování využívání elektronické fakturace
poskytnutím svobodné volby technologií při
zajišťování povinných vlastností,“ vysvětluje
Robert Piffl. Implementace směrnice z pohledu novely zákona o DPH přináší uživatelům obrovskou technologickou volnost, ale
také odpovědnost.
Právní předpis se zaměřuje na klíčové vlastnosti daňových dokladů, které musí být dodrženy. Vše, co se týká vývoje technologií,
postupů apod., je závislé pouze na uživatelích
(dosavadní znění zákonné úpravy udávalo
povinnost elektronického podpisu nebo EDI).
„Nově jsou definovány tyto povinné vlastnosti: věrohodnost původu daňového dokladu, neporušenost jeho obsahu a jeho
čitelnost,“ pokračuje Robert Piffl. Tyto vla-
Povinné vlastnosti
Daňový doklad je čitelný, je-li možné se seznámit s jeho obsahem přímo nebo prostřednictvím technického zařízení.
Věrohodností původu se rozumí skutečnost,
že je zaručena totožnost osoby, která plnění
uskutečňuje nebo která daňový doklad
oprávněně vystavila.
Neporušeností obsahu se rozumí skutečnost, že obsah daňového dokladu požadovaný podle tohoto zákona nebyl změněn.
stnosti musí být zajištěny po celou dobu od
okamžiku vystavení daňového dokladu do konce
jedenáctileté povinné lhůty pro jeho uchovávání,
a to bez ohledu na to, zda jde o daňový doklad
v listinné nebo elektronické podobě.
Nadále platí, že subjekt, který vystavuje e-faktury, musí disponovat souhlasem obchodního partnera k použití elektronických
daňových dokladů, což dosud v ČR není samozřejmé. Zatímco dosud platný zákon
o DPH uvádí možnost převádět listinnou
formu do elektronické pouze pro účely
úschovy, novela, která vejde v platnost 1. 1.
2013, přináší v tomto směru naprosté uvolnění: V libovolný okamžik bude možné používat jak listinnou, tak elektronickou formu
daňového dokladu a převádět je podle potřeb.
Klíčové pojmy: auditní stopa
a kontrolní mechanismy
Novela DPH obsahuje dva nové klíčové pojmy.
Tzv. auditní stopa (neboli spolehlivá vazba)
představuje zdokumentovaný tok plnění od
zahájení a zdrojového dokumentu až po
ukončení, a naopak – propojuje různé dokumenty v rámci celého životního cyklu dokumentu. Kontrolní mechanismy znamenají
postupy, kterými osoba povinná k dani vytvořila, provedla a udržuje přiměřenou míru
jistoty, pokud jde o totožnost dodavatele
zboží či poskytovatele služby nebo vystavovatele faktury, neměnnost obsahu týkajícího
se DPH a čitelnost faktury od okamžiku vystavení do konce doby uchovávání.
Důležitým pilířem novely jsou nezávazné metodické postupy určené zainteresovaným
subjektům. Metodika bude pravidelně aktualizována na webu Ministerstva financí ČR.
V ní bude kladen důraz na vlastnosti daňových dokladů, tzn. popisy typických situací
a postupů – doporučení, jak zabezpečit čitelnost dokumentu, věrohodnost jeho původu,
neporušenost obsahu apod. Metodické postupy budou současně obsahovat příklady
nesprávných postupů.
Uvedené předpisy dosud neprošly schvalovacím zákonodárným procesem. FITPRO doporučuje sledovat průběh připomínkového
řízení k novele zákona o DPH a souvisejících
právních předpisů (informace jsou dostupné
na webu HK ČR).
RNDr. Jaroslav Flejberk,
produktový manažer eCom,
GS1 Czech Republic
17
Národní subsety GS1 EANCOM® se živě rozvíjejí
Nové subsety reflektují funkční požadavky, které se postupně objevily v éře po
raném období EDI v České republice. Zohledňují rovněž legislativní požadavky.
V rámci aktivit GS1 Czech Republic probíhá
neustálý vývoj národních implementačních
příruček, tzv. subsetů GS1 EANCOM®.
Během posledních let byla připravena kompletní sada zpráv podle GS1 EANCOM® 2002
známá spíše jako subset EDIFACT D.01B navazující na předchozí subsety GS1 EANCOM®
1997 známé jako subset EDIFACT D.96B.
Oproti subsetům GS1 EANCOM® 1997, které
vznikaly v raném období zavádění EDI
v České republice cca v letech 1997–1999
a jsou stále široce využívané, nové susbsety
reflektují od té doby nově vzniklé funkční požadavky včetně požadavků legislativních.
patří možnost fakturace v cizí měně
s vyjádřením DPH v národní měně podle požadavků zákona o DPH či detailnější zahrnutí
opravného daňového dokladu včetně důvodu opravného daňového dokladu. Rovněž
byla zahrnuta možnost přesného kaskádního
vyjádření slev jak na celém dokladu, tak na
jednotlivých položkách zboží. Také byla explicitně doplněna sekce pro uvádění informací požadovaných ze zákona, jako je
například zápis v obchodním rejstříku.
Ve stejném duchu jsou rozšiřovány a aktualizovány i subsety ostatních zpráv. Už nyní jsou
dopracovány subsety Objednávka – ORDERS,
Dodací list – DESADV a Příjemka – RECADV.
Snahou je však udržet přiměřený rozsah příslušných zpráv. Zprávy budou aktualizovány
v intervalu jednoho až dvou let především
podle požadavků uživatelů.
Veškeré platné subsety zpráv jsou k dispozici
na webu GS1 Czech Republic.
RNDr. Jaroslav Flejberk,
produktový manažer eCom,
GS1 Czech Republic
Nové subsety GS1 EANCOM® pohledem EDI providerů
Požadavky uživatelů formulovaly
pracovní skupiny providerů
GS1 EDI a EDI ECR
Velkou změnou je mj. možnost specifikování víceúrovňových slev a jejich kalkulačního stupně,
což může v budoucnosti pomoci odběratelům při likvidaci faktur. Oproti předchozí verzi
EANCOM 2002, která přinesla spíše jen kosmetické úpravy bez většího zásahu do obsahu, je
nejnovější verze zaměřena právě na obsahové rozšíření tak, aby specifikace byla poplatná požadavkům lokálních firem, které chtějí používat elektronickou fakturaci v evropském prostředí."
David Reichel, ředitel divize eBusiness, CCV Informační systémy
Příkladem je národní subset zprávy INVOIC –
Faktura, který byl nedávno uvolněn ve verzi
2.01 v rámci GS1 EANCOM® 2002 syntaxe 4.
V subsetu jsou provedena rozšíření reflektující požadavky uživatelů vzniklé zejména
z činnosti pracovní skupiny providerů GS1 EDI
a skupiny ECR EDI v rámci Česko-Slovenské
iniciativy ECR. K nejdůležitějším rozšířením
Původní verze subsetů dle EANCOM 1997 byla navrhována s požadavkem na co největší unifikaci a zjednodušení obchodních případů, aby bylo reálné EDI komunikaci v té době vůbec implementovat. Problémem nyní je, že využití možností nových subsetů je často limitováno
možnostmi interfacu informačních systémů, které stále vychází z hlediska datového obsahu
z původní verze subsetů EANCOM 1997, a tak jsou bohužel nové subsety často využívány
v datovém rozsahu odpovídajícím původnímu subsetu EANCOM 1997.
Milan Mikula, Solutions Manager, Editel CZ
inzerce
Již téměř 40 let pomáhají symboly GS1 prodávat zboží na pokladnách efektivněji a přesněji. Během této doby se Systém GS1
v podobě rodiny nejstarších čárových kódů
EAN/UPC rozšířil do mnoha odvětví mimo
jeho dominantní sektor, maloobchod.
Přesto je většina nových odvětví spjata s maloobchodem a prodejem produktů vůbec.
Jedná se především o skladování, manipulaci
se zbožím, dopravu, zkrátka veškerou logistiku. Pro identifikaci obalových obchodních
jednotek z vlnité lepenky se prakticky od počátku používá čárový kód ITF-14. Nutnost dodatečných dynamických informací na obchodních a následně i logistických jednotkách si vynutila další typ čárového kódu.
Musel splňovat náročné požadavky na větší
množství dat, kódování nenumerických
znaků a skenovatelnost na větší vzdálenost.
Proto byl do Systému GS1 koncem 80. let přijat symbol GS1-128. Dnes je symbol GS1-128
nejrozšířenějším standardem podél všech logistických procesů, využívá jej například i Severoatlantická aliance – NATO.
a letecký průmysl měly zvýšené nároky na
větší množství dat na velmi malém prostoru.
Mnohdy až tak malém, že pro identifikaci byl
vymezen prostor pouze několika milimetrů
čtverečních. Jako příklad uveďme velmi malé
automobilové součástky, tištěné spoje a mikročipy. Po několika letech intenzivního výzkumu dospěli specialisté organizace GS1
k závěru, že všechny tyto požadavky splňuje
pouze dvoudimenzionální maticový symbol.
Ze všech tehdy možných a dostupných symbolů byl vybrán DataMatrix. Charakteristickými znaky symbolu DataMatrix jsou vysoká
hustota dat na malém prostoru, skenovatelnost i při velmi nízkém kontrastu, dokonce
i při částečném poškození.
Symbol GS1 DataMatrix nachází hlavní uplatnění ve zdravotnictví, kde se postupně stává
globálním standardem. V mnoha zemích je již
legislativně ukotvena povinnost identifikace
léků, zdravotnického materiálu a nástrojů
symboly GS1 DataMatrix (např. ve Švýcarsku
či Turecku). K obdobnému kroku se v současné době připravuje i EU. 2D symboly GS1
DataMatrix se tak možná stanou součástí každého balení léků nebo i zdravotnického materiálu. Vedle unikátní identifikace produktů
bude obsahovat také dynamická data, jako
například číslo šarže, datum exspirace, případně sériové číslo.
Zdroj: GS1
Symbol GS1 DataMatrix nachází výrazné
uplatnění ve zdravotnictví. Jeho legislativní zakotvení chystá EU. Je možné, že se
postupně stane součástí každého balení
léků nebo i zdravotnického materiálu.
Prakticky shodné vlastnosti má GS1 QR
Code, který expanduje v oblasti mobilních
aplikací.
GS1 DataMatrix: vysoká hustota
dat, čtení i při nízkém kontrastu
či částečném poškození
Zdroj: GS1
S přibývajícími oblastmi využití se začaly objevovat specifické požadavky na identifikaci.
Především elektrotechnický, automobilový
Symbol GS1 DataMatrix na balení léčivého přípravku
20
Ovládne GS1 QR Code mobilní
aplikace?
Posledním ze symbolů, které Systém GS1 přijal do svého portfolia datových nosičů, je GS1
QR Code. Má prakticky shodné vlastnosti se
symbolem GS1 DataMatrix, pravděpodobně
se však uplatní v jiném cílovém odvětví. Jelikož je relativně snadno snímatelný pomocí
mobilních telefonů, jeho převládajícím využitím se do budoucna mohou stát mobilní aplikace.
Nejčastější aplikací kódu je standardní kódování URL adresy odkazující na webové stránky
nějakého produktu, firmy, společenské akce
apod. Ovšem možnosti, které symbol nabízí,
jsou podstatně širší! Maloobchodu poskytuje
významný benefit v podobě zasílání akčního
nebo slevového kuponu konkrétnímu zákazníkovi do jeho mobilního telefonu. Všem, kteří
prodávají vstupenky na kulturní či sportovní
Zdroj: GS1
Nové přírůstky do rodiny symbolů GS1
Skenování GS QR Code mobilním telefonem
akce, dává možnost zaslat elektronickou vstupenku do mobilu objednávajícího.
Další z možností, jak využít obrovskou kapacitu symbolu GS1 QR Code, je zakódovat na
obal produktu jeho nutriční hodnoty, případně uvést seznam alergenů. Takto bychom
mohli pokračovat ve výčtu příležitostí k využití GS1 QR Code dlouho, neboť s obrovským rozmachem mobilních aplikací je
možné počítat s jeho masivním využíváním
jako marketingového nástroje budoucnosti.
Z předchozích řádků je patrné, že rozvoj Systému GS1 jako způsobu identifikace spotřebitelských jednotek pro efektivní průchod
zboží pokladnou nestagnuje, ale dokáže pružně reagovat na potřeby a požadavky trhu –
a především jeho uživatelů. Jestliže je v jeho
portfoliu v současné chvíli sedm symbolik,
nemusí se jednat o konečné číslo. Tím, jak se
Systém GS1 rozšiřuje do nových sektorů
a průmyslových odvětví, přibývají též nové
technologie automatické identifikace a sběru
dat.
Čárové, lineární kódy a 2D symboly tak doplňuje technologie RFID umožňující snímání
většího množství dat najednou bez nutnosti
přímé viditelnosti datového nosiče. Věříme,
že uvedené symboliky a technologie dokáží
též plně pokrýt budoucí požadavky uživatelů
Systému GS1 v České republice.
Ing. Petr Bílek,
produktový manažer BarCodes,
GS1 Czech Republic
Několikrát do roka Státní zemědělská
a potravinářská inspekce zveřejňuje na
svých stránkách výsledky kontrol v prodejnách některých obchodních řetězců.
Z nich je patrné, jak obchodníci manipulují
s daty minimální trvanlivosti. Datum doporučené spotřeby nezřídka výrazně prodlužují. Objevují se i případy, kdy je datum
minimální trvanlivosti prodlužováno opakovaně a potraviny již jeví optické známky
nepoživatelnosti, mají pozměněnou barvu,
případně se na nich vyskytuje plíseň. Na
celý maloobchod to pak vrhá stín nepoctivosti, což v zákaznících vyvolává pocity, že
je klamou hned všechny obchodní řetězce
v oblasti FMCG.
Sektor čerstvých potravin a rychloobrátkového zboží je jedním z klíčových odvětví také
pro Systém GS1. Je to přesně 40 let, co se ve
Spojených státech velké obchodní řetězce
společně s dodavateli shodly na nutnosti jednotné platformy pro identifikaci zboží za
účelem zefektivnění procesů spojených s prodejem konečným spotřebitelům. Během této
doby se Systém GS1 postupně rozšířil do více
než 110 zemí a stal se jediným multioborovým systémem standardů pro identifikaci
produktů, služeb a obchodních partnerů a jejich vzájemnou komunikaci.
Nikdo není dokonalý
Symbolika na míru
Organizace GS1 do svého portfolia datových
nosičů pro AIDC (Automatic Identification
and Data Capture – automatická identifikace
a sběr dat) před několika lety zařadila symboliku GS1 DataBar.
Je to po 40 letech první symbolika, která je určena především pro POS (point-of-sale –
místo konečného prodeje, pokladna). Nejedná se však o náhradu symboliky EAN/UPC.
Smyslem vývoje bylo doplnění této rodiny o
mladší generaci čárových kódů, které jsou
schopny zaplnit výše zmíněné technologické
mezery jejich předchůdců. S velmi malými,
kompaktními rozměry, absencí ochranných
zón a možností rozdělit symbol na několik
částí, které lze podle prostorových možností
vrstvit, jsou předurčeny k identifikaci velmi
Zdroj: GS1
Symboly EAN/UPC se staly globálním standardem pro identifikaci spotřebitelských jednotek. Prakticky všechny produkty prodávané
v obchodních řetězcích jsou označeny některým z rodiny čárových kódů symboliky
EAN/UPC. Podle statistik zpracovaných pro
organizaci GS1 je denně na Zemi nasnímáno
šest miliard produktů, což řadí symboliku
EAN/UPC na první místo nejpoužívanějších
čárových kódů na světě.
Přes relativně dlouhou dobu používání a propracovanost mají symboly EAN/UPC své limity. Mezi významná omezení lze zařadit
identifikaci zboží s proměnnými jednotkami
(maso, uzeniny, řadu mléčných produktů, lahůdky, ovoce, zeleninu apod.), které je dodnes značeno interními kódy na národní
nebo pouze vnitrofiremní úrovni. Problematická je též identifikace velmi malých produktů, kde i prostorově menší symbol EAN-8
bývá často dále deformován za účelem maximální úspory nedostatečného místa na obalu.
Příslušná databáze GTIN-8, vedená v každé
zemi příslušnou lokální organizací GS1, je datově omezená; tento limit již dnes působí
v některých zemích značné komplikace. Po
dlouhém období využívání symbolů
EAN/UPC se objevují také znaky jejich relativní technologické zastaralosti, která může
způsobovat oběma stranám dodavatelskoodběratelského řetězce dílčí komplikace. Jako
příklad je možno uvést poměrně malou hustotu dat, nutnost striktního dodržování
ochranných zón a z pohledu uživatelů velké
rozměry. Výrazným omezením je v neposlední řadě také fixní délka datového pole,
bez možnosti doplnění o důležité strojově
snímatelné informace, např. v úvodu zmiňované datum minimální trvanlivosti.
Balíček s masným výrobkem označený symbolem GS1 DataBar
24
Zdroj: GS1
GS1 DataBar: ochrana spotřebitele, stop plýtvání
malých produktů. Pomáhají k úspoře prostoru
pro kódování doplňkových informací a tím
vycházejí vstříc stále se rozšiřujícím legislativním požadavkům. Vysoká hustota dat umožňuje na ploše stávajících symbolů EAN/UPC
identifikovat další důležitá data, a to až do 72
numerických znaků. Bez problémů lze tedy
do symbolu vměstnat šarži a datum minimální trvanlivosti.
Priorita: bezpečnost zákazníka
Přes mnohé negativní zprávy v médiích se
mnoho obchodních řetězců snaží zákazníkům zaručit jistotu vysoké jakosti a čerstvosti
prodávaných produktů. Veškeré údaje
o trvanlivosti na produktech jsou doposud
uváděny pouze v okem čitelné podobě, a tak
je jejich průběžná kontrola spojena s relativně
vysokými náklady na obsluhu a s chybovostí
způsobenou lidským faktorem. V tak širokém
portfoliu produktů, jaké dnes obchodní řetězce nabízejí, je zabezpečení stoprocentní
záruky čerstvosti produktů velmi nákladné,
což je umocněno nutností odborné likvidace
prošlých produktů. Možný zákaznický benefit v podobě výrazných slev u produktů blížících se konci spotřební lhůty je dosud
víceméně náhodným jevem.
Prostor pro GS1 DataBar – několik
příkladů ze světa
Tato situace je dlouhodobě neudržitelná.
Podle výzkumů organizace IBM Research se
ročně na světě vyhodí potraviny v celkové
hodnotě 334 miliard eur! Významné procento
z této částky tvoří prošlé produkty v maloobchodu. A přitom stačí relativně málo: Identifikovat potraviny pomocí GS1 DataBar, kde je ve
strojově snímatelné podobě zakódované datum
minimální trvanlivosti nebo použitelnosti.
Využití GS1 DataBar pro potraviny s velmi
krátkou trvanlivostí lze demonstrovat na příkladu z Rakouska. V obchodní síti řetězce
Merkur, patřícího do nadnárodní organizace
REWE, se již běžně prodávají různé druhy salátů nebo uzeniny označené symboly GS1 Da-
Ohromující zjištění
Přesto se díky usilovné práci s dodavateli
a úzké spolupráci s lokální organizací GS1 za
dva roky podařilo zavést symboliku GS1 DataBar do rutinního provozu. Oba stanovené
cíle tak byly splněny prakticky bezezbytku.
Většina produktů s proměnnou hmotností
má na obalu definovanou čistou hmotnost
a tato je též uvedená v čárovém kódu. Takto
byly odstraněny problémy s dováženými produkty, které nebyly přeznačeny podle belgických pravidel, a odpadla nutnost vést vlastní
číselníky pro dodavatele stejného sortimentu.
Implementátor dosáhl výrazného snížení
množství prošlých čerstvých potravin. Zcela
novým, zásadním bonusem pro zákazníka je
jeho ujištění, že nikdy nekoupí prošlé zboží.
Využití symboliky GS1 DataBar mu dává jednoznačnou garanci.
Hlavní přínosy projektu GS1 Korea
1. Zvýšení bezpečnosti spotřebitelů
blokováním prodeje produktů s prošlou
dobou použitelnosti
2. Zvýšení efektivity řízení a sledování doby
použitelnosti zboží na regálu
3. Zlepšení spokojenosti zákazníků
s bezpečností potravin
4. Automatizovaný sběr informací pro slevy
5. Redukce ztrát z prošlého zboží
Expanded, obsahující GTIN produktu a datum
exspirace. Jak na produktu, tak na regálu a na
viditelných místech v supermarketu byla zákazníkovi vhodným způsobem sdělena odstupňovaná výše výrazných slev, a to
v desítkách procent podle počtu dní zbývajících do aktuální doby použitelnosti současně
s ujištěním, že produkt, který v den prodeje
prochází tímto datem, mu již nebude prodán.
Po několika týdnech prodeje bylo provedeno
vyhodnocení testu. Výsledek byl ohromující.
Zatímco v ostatních prodejnách tohoto řetězce stouply ve sledovaném období prodeje
u sójových klíčků o 18 % a čistý zisk také o 18 %,
v testovaném hypermarketu nárůst činil 60 %
u prodeje a o 22 % se zvýšil čistý zisk. Podobně tomu bylo u mléka, kde nárůst prodeje
dosáhl 32 %, a čistý zisk se zvýšil dokonce
o 48 %, zatímco u ostatních prodejen v témž
období to byl nárůst pouze 12 % u prodejů,
respektive 15 % u čistého zisku.
Zákazník vzkazuje
„Kontroluje spotřebitel při nákupu datum minimální trvanlivosti produktu?“ Tuto otázku si
položili kolegové z GS1 v Irsku. Nejprve definovali tři skupiny zboží:
1. ovoce/zelenina,
2. mléko a mléčné produkty,
3. maso, ryby a drůbež.
Výsledky průzkumu provedeného na náhodně vybrané skupině více než tisícovky lidí
Zdroj: GS1
S velmi zajímavým nápadem na využití výhod
symbolů GS1 DataBar v maloobchodě přišli
v Jižní Koreji. GS1 Korea ve spolupráci se
třetím největším hypermarketem v zemi, společností LOTTE Mart, a dvěma dodavateli čerstvých potravin – Pulmuone a Konkuk,
testovala, jak budou zákazníci reagovat na
slevy v případě, že se blíží termín exspirace
produktů.
Sledovanými produkty byly čerstvé sójové
klíčky a čerstvé mléko. Je potřeba zdůraznit,
že se v obou případech jedná o produkty, jejichž doba použitelnosti je v řádech dnů. Produkty byly označeny etiketou s GS1 DataBar
starších šestnácti let nebyly příliš překvapivé.
Na otázku „Kontrolujete aktivně datum minimální trvanlivosti?“ odpovědělo ano u mléčných produktů 94 %, u masa dokonce 95 %
respondentů. U ovoce a zeleniny kontroluje
minimální trvanlivost pouze 74 % dotázaných. Pouhá 3 % dotázaných odpověděla, že
trvanlivost nekontrolují u žádného ze zmíněných produktů.
Výrazně zajímavější byly pro irské obchodní
řetězce odpovědi na druhou otázku: „Koupili
byste zlevněný produkt, pokud by čárový kód
umožňoval sledovat datum exspirace produktu a obchodník by stanovil výši slevy v závislosti na zbývající době do exspirace?“
Zdroj: GS1
Zdroj: GS1
taBar Expanded. Vedle základní identifikace,
GTIN (globálního čísla obchodní položky), je
v čárovém kódu zanesena též informace
o datu minimální trvanlivosti. Při průchodu
pokladnou je v případě uplynutí této doby
prodej produktu automaticky zastaven, personál výrobek vyřadí a podle možnosti vymění za jiný. Pro řetězec Merkur je bezpečnost zákazníka prioritou číslo 1.
Další obchodní řetězec, který postavil svoji
obchodní politiku na čerstvosti zboží a péči
o zákazníka, je belgický Colruyt. V září roku
2009 management řetězce rozhodoval
o možnosti využití benefitů GS1 DataBar. Stanovil dva hlavní cíle: minimalizaci odpadu
z prošlých produktů a řešení problémů spojených s prodejem zboží s proměnnou hmotností. Úkoly to nebyly lehké. V první fázi
manažeři museli překonávat nejzákladnější
technické problémy, protože povědomí dodavatelů o symbolice GS1 DataBar bylo nízké.
Nemohli se opřít o žádné zkušenosti z lokálního, ale ani globálního trhu. Tiskové technologie nebyly připravené na novou symboliku,
což oproti předpokladům zpočátku vyústilo
v nutnost zvětšení prostoru pro čárový kód.
Rovněž využívání čtrnáctimístné struktury
GTIN-14 v pokladním systému na počátku působilo značné komplikace.
U sortimentu mléčných produktů a masa odpovědělo 63 %, resp. 64 % procent jednoznačně ano. U ovoce a zeleniny se zvýšilo
procento dotazovaných, kteří by takto zlevněné zboží koupili, dokonce až na 79 %.
Pouze 14 % dotázaných odpovědělo, že by
nikdy žádný z těchto produktů nekoupili ve
slevě.
Odpovědi dávají jasnou zprávu obchodníkům: Využívejte symboliku GS1 DataBar, vaši
zákazníci pečlivě sledují důležité informace
vztahující se k čerstvosti potravin a jsou připraveni využít výhody, které s sebou tento
nový typ čárového kódu přináší.
Ing. Petr Bílek,
produktový manažer BarCodes,
GS1 Czech Republic
25
inzerce
Školení o EPC/RFID
RFID je jedna z nejrychleji se rozvíjejících
moderních technologií na světě. Přestože
se nejedná o zcela novou technologii (její
počátky spadají do období konce druhé
světové války), do komerčního provozu se
dostává až koncem 90. let. Tak jako většinu
identifikačních technologií brzdila i RFID
v masivním rozvoji především nesourodost
rozdílných standardů, tedy RFID tagů, pravidel pro komunikaci apod. Dalo by se
s nadsázkou říci, že každý výrobce tagů
a čteček si vytvořil vlastní standard, což
mnoha uživatelům bránilo v rychlé a masivní aplikaci.
Systém GS1 jako jediný multioborový systém pro identifikaci a komunikaci mezi
obchodními partnery zareagoval prakticky
okamžitě, jakmile se technologie RFID dostala do komerčního prostředí. Během
jedné dekády se podařilo vytvořit jedinečný celosvětový standard pro RFID technologii, nazvaný EPCglobal. Přesně
definovaná frekvenční pásma pro všechny
regiony, standardizovaný obsah a typy
tagů společně s dalšími nezbytnými podpůrnými systémy dnes tvoří ucelený soubor tohoto globálního standardu.
Praktická školení pro začínající
i pokročilé uživatele
Druhé školení je určeno pro pokročilé uživatele, kteří už o technologii RFID mají určité znalosti a rádi by se dověděli, případně
si odzkoušeli, zda je vhodná pro jejich produkty či procesy. Účastníkům je k dispozici
profesionálně vybavená EPC/RFID laboratoř s nejširším portfoliem tagů, a samozřejmě i specialisté, kteří jsou připraveni
odpovědět na dotazy, případně předvést či
vyzkoušet vhodný typ tagu pro konkrétní
aplikaci.
Více informací včetně připravovaných termínů naleznete na www.gs1-akademie.cz,
kde se zároveň můžete na vybraný typ školení registrovat.
Ing. Petr Bílek,
produktový manažer BarCodes,
GS1 Czech Republic
Zdroj: GS1
Sdružení GS1 Czech Republic registruje
stále sílící požadavky uživatelů v České republice na informace o technologii RFID
a standardu EPCglobal. Za tímto účelem
provozuje specializovaný internetový portál www.rfid-epc.cz, kde se pravidelně objevují novinky z dané problematiky. Jelikož
se však začaly objevovat i první pilotní projekty a aplikace, GS1 Czech Republic připravilo dva typy nových školení zaměřené
na RFID a standard EPCglobal.
První je určeno uživatelům, kteří požadují
základní znalosti o fungování technologie
RFID, jaké nabízí přínosy ve srovnání s čárovými kódy, případně jaké jsou oblasti jejího využití. Součástí tohoto školení je
prezentace řady úspěšných projektů z domova i ze zahraničí. Pracovníci GS1 Czech
Republic současně připravují ukázku modelového případu, kde si účastníci budou
moci vyzkoušet RFID a porovnat ji s technologiemi založenými na bázi čárových
kódů.
Zdroj: GS1
Sdružení GS1 Czech Republic zve
všechny zájemce o RFID technologie na
specializovaná zbrusu nová školení. Tréninkové workshopy jsou určeny pro zástupce firem zapojených do Systému
GS1, které požadují základní informace
o RFID nebo již patří mezi pokročilé uživatele.
Praktická část školení proběhne v RFID laboratoři GS1 při VŠB-TU v Ostravě.
26
Nároky EU na identifikaci léčivých přípravků
Zdroj: GS1 CR
Rozsah padělání léčiv a jejich pronikání na
evropský trh je alarmující. V červnu loňského roku byla publikována směrnice Evropského parlamentu a rady 2011/62/EU
o zabránění vstupu padělaných léčivých
přípravků do legálního dodavatelského
řetězce. Transpozice do národní legislativy
je povinná od ledna 2013.
Ke směrnici Evropské unie byl vydán konzultační dokument, který formou tzv. delegovaného aktu požaduje od každé členské země
návrh, respektive vyjádření k navrhovaným
pravidlům aplikace ochranných prvků a verifikace původu léčivých přípravků. Termínem
akceptace výsledků delegovaných aktů je rok
2014, povinnost implementovat systém
ochrany legálního dodavatelského řetězce
proti falzifikátům je limitována následným tříletým obdobím, tedy nejpozději do roku
2017.
Nároky na identifikaci léků velmi
efektivně splní symboly
Systému GS1
Zdroj: GS1
Množství padělaných léčivých přípravků,
které pronikají na evropský trh, stoupá. Postupem času se i v tomto doposud nejméně
postiženém regionu stává fenomén padělaných léků hrozbou, kterou nelze brát na lehkou váhu. Cílem nové evropské směrnice je
vyvinout a zavést do praxe ochranné prvky,
které při aktivním přístupu jednotlivých subjektů zajistí zvýšení bezpečnosti pro koncového spotřebitele, tedy v tomto případě
pacienta.
dat a přístupu k nim, a v neposlední řadě také
zabezpečení proti neoprávněnému otevření.
Nároky, které budou napříště kladeny na
identifikaci léků, je možné velmi efektivně
splnit pomocí Systému GS1. V jeho prospěch
hovoří hned několik aspektů. Systém GS1 se
ve farmaceutickém průmyslu s úspěchem využívá již řadu let a většina velkých nadnárodních, ale i lokálních výrobců svou produkci
běžně značí pomocí struktury GTIN-13. Systém GS1 však umí pokrýt i nově deklarovanou
potřebu identifikace každého jednotlivého
balení, což je vlastně nárok na tzv. serializaci
identifikace, kterou lze zajistit přiřazením sériového (pořadového) čísla ke standardnímu
GTIN. Kromě serializace je pomocí Systému
GS1 možno zakódovat do automaticky
snímatelné identifikace také číslo šarže
a datum exspirace, tedy další povinně požadované údaje.
Vhodný symbol pro větší
obchodní balení: GS1-128, pro
spotřebitelské: GS1 DataMatrix
V rámci delegovaných aktů jsou řešeny
především technické detaily systému identifikace a verifikace léčivých přípravků, jako je
specifikace jednoznačné identifikace, metody
verifikace a kontroly původu, systém správy
Nespornou výhodou standardu GS1 je i jeho
neutralita vůči použitým informačním a komunikačním technologiím, zabezpečení dalšího rozvoje podle požadavků praxe i masivní
podpora implementace ze strany globální organizace GS1 i jednotlivých národních organizací, které dnes operují ve více než 110
zemích světa.
Systém GS1 má v oblasti identifikace léčivých
přípravků silnou podporu významných hráčů
napříč zdravotnickým sektorem. Z tohoto pohledu je nejvýznamnější společné doporučení vydané Evropskou federací farmaceutického průmyslu EFPIA, Evropskou
asociací distributorů léků GIRP a Evropským
svazem lékárníků PGEU, které pro identifikaci
léků doporučuje právě Standard GS1. Konkrétně plně vyhovuje struktura GTIN-14, zá-
kladní identifikace produktu ve vazbě na sériové číslo, šarži a exspiraci, tj. aplikační identifikátory (01), (21), (10) a (17).
Z uvedeného však vyplývá potřeba změny
datového nosiče. Klasické, dosud téměř výhradně používané lineární kódy skupiny
EAN/UPC nejsou schopny nést dodatkové informace a je nutné volit buďto kód GS1-128
– pro větší obchodní balení, nebo dvoudimenzionální GS1 DataMatrix pro identifikaci
spotřebitelského balení, tedy jednotlivých
krabiček léků.
Zmíněné organizace, především EFPIA, navíc
podporují i tzv. panevropský model verifikace
původu léčivých přípravků. Ten počítá na
úrovni výrobců, případně i dovozců do zemí
EU, s povinností ukládání kmenových dat o
kompletní produkci nebo dovezených přípravcích do centrální databáze. Databázi by
bylo možné distribuovat na národní nebo regionální úrovni. Povinná verifikace by probíhala v místech výdeje léčivých přípravků do
spotřeby, tedy především v lékárnách. Nutno
říci, že již na základě prvních poznatků z pilotního provozu tohoto systému ve Švédsku
je patrné, že pro správné fungování ochrany
celého dodavatelského řetězce bude vhodné
rozšířit povinnost verifikace také na distributory léků.
Samozřejmě velkým problémem pro veškeré
úsilí o ochranu pacientů před padělky je prodej léků přes internet. Evropská direktiva se
tímto prodejem zabývá také, definuje jeho
pravidla ve stejném rozsahu jako u běžného
prodeje, nicméně zabezpečení kontroly tohoto prodejního kanálu bude evidentně
o mnoho složitější. Bude záležet na rozhodnutí každého spotřebitele, jakou míru rizika
bude ochoten nést.
Ing. Pavla Cihlářová,
ředitelka GS1 Czech Republic
27
Sdružení GS1 Czech Republic a společnost
Editel CZ potvrdily úzkou spolupráci
v rámci rozvoje a propagace témat zaměřených na kvalitu kmenových dat a datovou synchronizaci na bázi standardů GS1
GDSN za účelem podpořit využívání
služeb GS1 Datapool.cz (ve spolupráci
s SA2Worldsync) v České republice.
Cílem spolupráce je zpřístupnit kvalitní a dostupné technologické řešení, profesionální
zázemí a metodicko-technickou podporu pro
rozvoj datové synchronizace jakožto dalšího
důležitého milníku v oblasti rozvoje EDI, automatizace a efektivity dodavatelsko-odběratelského řetězce na českém trhu. Společným
zájmem obou společností je zajistit profesionální obchodní, konzultační a technologickou
podporu pro GS1 Datapool.cz.
Zdroj: GS1
GDSN: spolupráce GS1 Czech Republic a Editel CZ
Již dvacet let průkopníky
optimalizace supply chainu
GS1 Datapool.cz splňuje nejvyšší mezinárodní standardy pro datovou synchronizaci
a nabízí dostupné řešení pro společnosti
všech velikostí s různou úrovní automatizace
a informačních systémů. V rámci spolupráce
obě společnosti zajistí maximální míru podpory všemi svými prostředky a zkušenostmi
tak, aby toto řešení umožnilo dosažení plné
integrace v podobě M2M (machine-tomachine), stejně tak řešení prostřednictvím
webového rozhraní a vstupních excelových
formulářů.
GS1 Czech Republic a Editel již společně dvě
dekády zastávají roli průkopníků v oblasti automatizace a optimalizace obchodně-dodavatelského řetězce. Tento projekt je
potvrzením společného úsilí přinést na český
trh pokrokové řešení, které pomůže naplnit
další významný krok ke zkvalitňování dat
a automatizaci výměny obchodních informací v obchodě a logistice.
Obě partnerské společnosti věří, že tato společná iniciativa pomůže posunout Českou republiku mezi lídry v prosazování cílů a zásad
informační společnosti, ke kterým se zavázala
v rámci evropských institucí, a dosažení cílů
ECR pro efektivnější dodavatelsko-odběratelský řetězec.
Ing. Tomáš Martoch,
ředitel GS1Servis.cz
inzerce
The Global Language of Business
www.gs1cz.org
Ze semináře RFID v autoprůmyslu
Zdroj: GS1
Mezinárodní laboratoř ILAB – RFID při VŠB
– TU Ostrava oslavila třetí výročí svého založení. Za krátkou existenci se etablovala
jako přední nezávislé výzkumné pracoviště v oblasti radiofrekvenční identifikace
i jako organizátor specializovaných odborných akcí. Tou poslední byl RFID Automotive seminář konaný na konci března.
RFID Automotive seminář pořádaly Mezinárodní RFID laboratoř ve spolupráci s Moravskoslezským automobilovým klastrem,
sdružujícím 54 firem a institucí, a s podporou
sdružení GS1 Czech Republic. Seminář byl věnovaný problematice využívání systémů automatické identifikace pro zvýšení efektivity
dodavatelského řetězce s důrazem na technologie radiofrekvenční identifikace a jejich
využití specificky v automobilovém průmyslu.
RFID: silný potenciál
pro budoucí vývoj
Účastníci si prohlédli Mezinárodní
laboratoř ILAB RFID
Výzkumný pracovník ILAB RFID Jiří Švub představil přednosti systému elektronického kanbanu
s RFID, aplikovaného jak na intralogistický
hardware (přepravky, dynamické regály), tak
i přímo na součástky. Elektronický kanban s RFID
představuje nejpokročilejší koncept na bázi
systému klasického kanbanu (z japonštiny:
cedule, štítek), resp. elektronického kanbanu,
který je základem většiny systémů štíhlé výroby, jež se nejdříve prosadily v automobilovém průmyslu.
Zdroj: GS1 CR
Úvodní slovo pronesl Pavel Juříček, generální
ředitel Brano Group: „Jako ,starý vývojář‘ cítím
u každého produktu potřebu aspoň jednou
za rok posunout se o určitý stupeň dál. Stejně
tak i nutnost neustále vyvíjet procesy. Silný
potenciál pro budoucí vývoj vnímám v RFID.“
Pavel Juříček poté referoval o pilotním projektu
identifikace nástrojů s cílem zefektivnění
správy majetku a vylepšení managementu
údržby technologií.
Moderování workshopu se ujala Pavla Cihlářová, ředitelka GS1 Czech Republic. Jako první
uvedla prezentaci Filipa Beneše (ILAB – RFID)
o aktivitách laboratoře. Přednáška popisovala
výzkumnou a ověřovací činnost v laboratoři
i v terénu u zadavatelů různých projektů, vybavení laboratoře i SW zázemí pracoviště.
Do provozu společnosti Visteon – Autopal posluchače virtuálně přenesl Mojmír Šimíček.
Společnost v pilotním projektu nasadila RFID
systém monitoringu provozu vstřikovacích
forem. Řešení umožňuje přesnou kontrolu zařízení, plánování cyklů údržby a jejich
dodržování, evidenci poruch a přesnou dokumentaci životnosti zařízení. Technicky komplikovaná implementace pomohla splnit
přísné podmínky auditu zákazníků, jako je
např. automobilka PSA Peugeot Citroën.
Ředitel ILAB RFID Vladimír Kebo (vlevo) a nový partner laboratoře Petr Bradáč (spol. NFCengine)
Jakub Unucka ze společnosti GABEN, která je
hlavním technologickým partnerem laboratoře, porovnával vlastnosti HF a UHF technologií a jejich vhodnost pro aplikace na
přepravkách v automotive výrobě. Možnostmi automatické identifikace v logistických službách se zabýval Juraj Vaculík
z Univerzity Žilina.
Po přestávce byl ustaven telemost do centrály
GS1 Německo. Zástupce druhé největší pobočky globální organizace GS1 Daniel Dünnebacke se věnoval celosvětovým RFID/EPC
standardům pro automotive a představil případové studie z automobilek Daimler, BMW a Opel.
Petr Šmidlík (Yusen Logistics) referoval o využívání RFID v logistické podpoře automotive
průmyslu i logistice hotových automobilů, po
zemi i po moři. Skupina NYK Logistics vyvíjí
RFID aplikace od roku 1999, v roce 2005 se
jako člen pracovní skupiny podílela na přípravě standardů EPCglobal. Dnes provozuje
evaluační laboratoře RFID v Japonsku i v ČR.
Tématem poslední části, kterou vedl Petr Bradáč (NFCengine), byl potenciál NFC technologií (Near Field Communication; známé
především v oblasti platebních aplikací mobilních telefonů) v automotive průmyslu. Program uzavřela panelová diskuse a prohlídka
Mezinárodní laboratoře ILAB RFID.
Mgr. Mikuláš Černý
29
Novinky z Česko-Slovenské iniciativy ECR
Xavier Hua a témata ECR na Retail
Summitu 2012
Česko-Slovenská iniciativa ECR byla jedním z hlavních partnerů letošního Retail
Summitu 2012, konkrétně sekce Obchod
a spolupráce. Stěžejními tématy konference byly spolupráce a trendy směřující
ke zvyšování efektivity v logistickém řetězci.
Zdroj: GS1 CR
Osmnáctý ročník tradiční konference Retail
Summit 2012 se nesl v duchu budoucnosti –
jak na straně procesů logistiky, tak na straně
samotného koncového zákazníka. Jaký bude
obchod budoucnosti? Jaká kritéria ho ovlivňují? Co můžeme od zákazníka očekávat?
Jaké jsou nadcházející trendy pro zvýšení
efektivity a snížení nákladů v dodavatelském
řetězci? Na tyto a mnoho dalších otázek nabídla odpovědi řada hodnotných prezentací
a panelových diskusí.
Zajímavým oživením byla pro účastníky anketa pořádaná Česko-Slovenskou iniciativou
ECR. Z ní bylo možné například zjistit, že více
než 75 % respondentů ze strany dodavatelů,
obchodních řetězců a zástupců ostatních sektorů si myslí, že spolupráce mezi dodavateli
a obchodníky by měla být koncepční, dlouhodobá a z obou stran strategická. Optimisticky dopadlo rovněž vyhodnocení dalšího
dotazu: Téměř 85 % hlasujících by rádo aplikovalo metody ECR ve svém podnikání, byť
mnozí vnímají překážky spojené s realizací takových změn.
K hlavním přednášejícím na Retail Summitu
patřil Xavier Hua, generální ředitel ECR Europe a ECR France. Jeho prezentace velmi názorně nastínila, jaké směry a trendy
nadcházejícího období musí brát každý z výrobců či obchodníků v potaz. Patří k nim například narůstající trend urbanizace.
Stěhováním stále většího počtu obyvatel do
Xavier Hua, generální ředitel ECR Europe a ECR France
32
měst vzniká zvýšená potřeba ubytovacích
a nákupních prostor, zároveň se však zmenšuje plocha pro skladovací prostory. Velmi významným faktorem je také stárnutí populace,
které nutí obchodníky uvažovat např.
o úpravě prodejních prostor či zvětšení a zvýraznění etiket výrobků. Úroveň života se zvyšuje, a tak to, co bylo pro naše rodiče luxusem,
pro naše potomky bude již nedostatečným
podprůměrem. Proto je kladen důraz na kvalitu, možnost výběru a snadnou dostupnost
výrobku. Dnešní člověk chce navíc žít zdravým a plnohodnotným životem, tudíž si vybírá zdraví prospěšné produkty. Také úroveň
technické gramotnosti zákazníků se zvyšuje.
Jen pro představu – na rok 2013 se předpokládá, že více než dvě miliardy obyvatel planety bude nakupovat pomocí mobilního
telefonu či jiných moderních technologií.
Čtyři výzvy pro supply chain
Udržitelnost – to je další z témat ECR a moderního dodavatelského řetězce. Snižování
emisí, regulace dopravy a optimalizace odpadového hospodářství, stejně jako umírněné
využívání omezených přírodních zdrojů jsou
velmi významné trendy, které mezi ostatními
tématy na letošní konferenci rozhodně
nezapadly. A jaké jsou podle Xaviera Hua čtyři
nejdůležitější úkoly pro všechny články odběratelsko-dodavatelského řetězce? V první
řadě je to zvyšování udržitelnosti, sdílení
informací a vzájemná spolupráce, využívání nejnovějších technologií a nabídka
zdravých výrobků spotřebitelům.
Xavier Hua se zúčastnil panelové diskuse s názvem Obchod & spolupráce, kde prezentoval
hlavní projekty ECR Europe a diskutoval na
téma bariér spolupráce mezi konkurenčními
společnostmi. Na dotaz moderátorky, proč je
například praxe ve Francii a v Itálii na jiné
úrovni spolupráce, odpověděl: „Dodavatelský
řetězec by měl být založen na vzájemné spolupráci výrobců a maloobchodníků. Nezáleží
na tom, zda se jedná o konkurenční společnosti, neboť v některých oblastech je konkurování spíše na škodu než k užitku. Základním
úspěchem této spolupráce je ochota sdílet
data a využívat shodných standardů. Projekt
synchronizace produktových (kmenových)
dat se významně osvědčil právě na trzích
Francie a Itálie. Kromě nesporných finančních
úspor a úspor v oblasti lidských zdrojů tento
projekt přinesl i zcela zásadní zpřehlednění
a zefektivnění poskytování dat o výrobcích.
Právě kvalita dat a rychlost předávání informací posunuly spolupráci mezi maloobchodem a výrobou ve Francii a v Itálii na vyšší
úroveň, než je tomu v okolních zemích.“
Téma měsíce března:
dostupnost zboží na regálech
Na konci března uspořádala Česko-Slovenská iniciativa ECR již čtvrtý ze série
úspěšných workshopů Future Supply
Chain. Tentokrát byla hlavním tématem
problematika On the Shelf Availability
(OSA), dostupnost zboží na regálech.
Zdroj: ECR
Tyto workshopy se tradičně těší velké pozornosti mnoha odborníků, a to nejen z řad
nejvýznamnějších výrobních a prodejních
subjektů českého a slovenského trhu, ale také
z dalších úzce souvisejících odvětví, která
budou hrát v budoucí podobě dodavatelskoodběratelského řetězce nezastupitelnou roli.
První blok shrnul dosavadní aktivity jednotlivých pracovních i diskusních podskupin –
pracovní skupina Benchmarking, zájmová
skupina Integrated Planning (integrované
plánování) a diskusní skupina On the Shelf
Availability. Za relativně krátkou dobu své
existence pracovní skupina Benchmarking již
vytvořila seznam klíčových ukazatelů (Key
Performance Indicators – KPIs), s jejichž pomocí lze snadno a efektivně sledovat stav
i vývoj významných parametrů výkonnosti
dodavatele i odběratele. Skupina se v současné době chystá spustit první fázi průzkumu zaměřeného právě na tyto KPI.
Skupina Integrated Planning si dala za cíl
zlepšit situaci v oblasti plánování a realizace
promočních akcí. Spolupráce mezi jednotlivými subjekty je zde založena na vzájemné
výměně dat týkajících se předpovědí prodejů.
Oboustrannou snahou je racionalizace těch
procesů, jejichž dobré výsledky budou přínosné všem zainteresovaným stranám.
Zajímavé informace přineslo vyhodnocení
průzkumu mezi řetězci, který se zabýval možnostmi zavádění půlpalet (800 x 600 mm).
Přestože situace u odběratelů neumožňuje jejich okamžitou implementaci, odborníci
shodně říkají, že je toto téma velmi perspektivní. Aby byla představa o stavu a požadavcích českého a slovenského trhu v této oblasti
úplná, bude podobný průzkum proveden
i mezi dodavateli.
Příští workshop: Shelf Ready
Packaging
Hlavním tématem celého workshopu byla
OSA. Složitost celého problému byla atraktivně a komplexně představena jako velká budoucí výzva dodavatelského řetězce.
Velký zájem účastníků vzbudil odlišný úhel
pohledu na Shelf Ready Packaging (balení
obchodních jednotek vhodné pro vložení
přímo do regálů bez vybalování), který přednesl zástupce výrobce obalů. Případové studie soustředěné na přizpůsobení obalu
požadavkům výroby, přepravy i prodeje inspirovaly přítomné účastníky k dohodě, že
další workshop v červnu 2012 bude věnován
tématu SRP a bude spojen s referenční
návštěvou u výrobce.
ECR Europe Conference 2012
Evropská konference ECR letos nesla
podtitul „The Next Generation“. Proběhla
9. a 10. 5. 2012 v Bruselu za účasti více než
600 zástupců sektoru FMCG a maloobchodu.
Třemi klíčovými tématy konference byly: spolupráce (jak důležitá a hodnotná je v době
krize?), udržitelnost (povinnost nebo příležitost?) a digitální věk (jakým způsobem ukazuje tato chytrá myšlenka cestu vpřed?).
Nechyběly prezentace o budoucím směřování ECR Europe. Noví co-chairmani ECR ze
společností Unilever a Carrefour stanovili
konkrétní praktické cíle: zvýšení dostupnosti
zboží na regálech z průměrných 92 % na 96 %,
zvýšení efektivity přepravy (ve smyslu průměrné hodnoty vytěžování kamiónů) na cca
80 % a snížení plýtvání potravinami o 25 %.
Vyzvali k posílení aktivit směřujících ke sdílení
informací a odstraňování stávajících bariér ve
prospěch transparentnosti a otevřenosti při
zajištění legislativních požadavků (tzv. antitrust) a zlepšení spolupráce při výměně produktových dat a jejich zprostředkování konečnému spotřebiteli.
Členská základna ECR se neustále
rozrůstá
V období od listopadu 2011 do dubna
2012 se členská základna rozšířila o dalších pět nových členů.
Přibyly společnosti ESA, Plzeňský Prazdroj,
Prestige Products, Red Bull Česká republika
a FM ČESKÁ. V současné době má Česko-Slovenská iniciativa ECR 33 aktivních členů.
Ing. Tomáš Martoch,
koordinátor Česko-Slovenské iniciativy ECR
Pracovní skupiny EDI a GDSN
Pracovní skupina EDI v uplynulém období
po zanesení veškerých odsouhlasených
úprav finalizovala subset INVOIC D01B.
Nyní se bude věnovat přípravě anglické verze
a verze INHOUSE. Subset RETANN prodělal
pod taktovkou pracovní skupiny další změnu
– rozšíření o textové pole sloužící k detailnímu popisu důvodu vratky.
Pracovní skupina GDSN pokračuje i nadále ve
své práci na zvýšení efektivity GDSN a úprav
současného stavu.
Ing. Barbora Cikánková, (Makro C&C ČR),
vedoucí pracovních skupin ECR
Pracovní skupina Category
Management
se v uplynulém období soustředila na přípravu a realizaci pilotního projektu v oblasti cukrovinek ve spolupráci s Jednotou
České Budějovice.
V současné době je projekt v plném proudu,
jeho hlavním lídrem je společnost Kraft
Foods, která intenzivně spolupracuje s dalšími
dodavateli (Nestlé atd.).
Ing. Martina Lovětínská, (Coca-Cola HBC),
vedoucí pracovní skupiny ECR
Pracovní skupina Benchmarking
Pracovní skupina Benchmarking dokončila definici klíčových ukazatelů a způsobu
jejich měření a připravila dokumentaci,
která slouží jako doporučení, jak tyto ukazatele měřit.
Aktuálně se soustředí na shromažďování a agregaci dat od jednotlivých členů pracovní
skupiny. V nejbližší době má v plánu připravit
definici klíčových pojmů souvisejících s OSA
a také se zaměří na přípravu průzkumu
spokojenosti s dodavatelsko-odběratelskými
vztahy.
Ing. Markéta Kulhavá, (Danone),
vedoucí pracovní skupiny ECR
33
ICS Identifikační systémy, a.s.
SEKCE AKREDITOVANÝCH PARTNERŮ GS1 CZECH REPUBLIC
Odbavení objednávek uzenin
Výrobní a distribuční společnost Uzeniny
Beta je na českém trhu pevně etablovaná
již od roku 1992. V rámci posilování pozice
se její vedení rozhodlo rozšířit využití standardů GS1 z pouhého označení produktů
čárovým kódem i na zkvalitnění procesů
vychystání zboží a přípravy rozvozů. Management požadoval zachování dosavadního informačního systému a jeho
propojení s novým systémem inteligentní
expedice, pro jehož návrh, vývoj a implementaci vybral specializovanou společnost ICS Identifikační systémy, a. s.
Dodavatel vytvořil on-line řešení
s bezdrátovou komunikací
Pro standardizované zboží s proměnnou
hmotností určené pro vnitřní český trh je závazně učena následující struktura GTIN-13:
Využití standardů GS1 pro
výrobky s proměnnou hmotností
28 … prefix pro nestandardizované zboží +
hmotnost
Formát: GTIN-13
Symbol: EAN-13
Struktura:
Primárně je použito značení pro standardizované zboží (prefix 29). Standardizované zboží
je zboží obsažené v číselníku Národní katalog.
Automatická identifikace uzenářských výrobků
34
Není-li konkrétní výrobek v číselníku obsažen,
je potřeba o zařazení požádat.
Dodavatelem systému pro Expedici byla zvolena společnost ICS Identifikační systémy, a. s.
Společnost zajišťuje komplexní služby spojené s implementací systémů automatické
identifikace na bázi čárových a dvojdimenzionálních kódů a RFID. Její činnost zahrnuje
úvodní poradenství a studie, analýzy, návrhy
systémů, dodávky HW (TTR tiskárny, snímače,
mobilní terminály, WLAN), dodávky a vývoj
SW (balíkový i individuální zákaznický) a záruční a pozáruční servis. Společnost má celou
řadu zákazníků v oblasti malých i velkých soukromých i státních firem, státních úřadů, škol
a institucí, v oborech výroby, logistiky, velkoobchodu i maloobchodu, evidence majetku a dalších.
Na počátku projektu stál požadavek zákazníka na dodávku autonomního systému
inteligentní expedice s napojením na dosavadní informační systém. Dodavatel navrhl
a vytvořil on-line řešení s bezdrátovou (wi-fi)
komunikací. Dodávka obsahovala RF programovatelné terminály (čtečky) TOYOTA-Denso
BHT303BW a BHT805BW. Identifikace zboží
probíhá pomocí čárových kódů standardů
GS1: pro identifikaci obchodních položek
Uzeniny Beta je využíváno značení GTIN-13,
standard Číslování a označování zboží a služeb s proměnnými jednotkami.
Zdroj: ICS Identifikační systémy
Česká společnost Uzeniny Beta, zabývající se
distribucí a výrobou uzenin, lahůdek a sýrů, si
po celou svou dvacetiletou existenci zakládá
na kvalitě produktů i služeb. Díky tomu se
společnost i v současné době, kdy obdobné
firmy mají ekonomické problémy nebo rovnou zanikají, úspěšně rozvíjí a roste. Aby dále
posílila svoji konkurenceschopnost a zvýšila
kvalitu svých služeb, rozhodlo vedení v procesech expedice zavést systém automatické
identifikace. Společnost disponuje sítí obchodních zástupců s regionální působností
po celých Čechách. Odebírá zboží od cca 55
aktivních dodavatelů, dodává přibližně 2230
odběratelům. Výrobu a distribuci zajišťuje
okolo stovky zaměstnanců, denně je realizováno třináct rozvozových tras a distribuováno
okolo 25 tun výrobků.
V závěru roku 2009 se společnost výrazným
způsobem posunula vpřed zakoupením masného závodu u Nové Paky. Další investice do
stavebních úprav a špičkových výrobních
technologií vytvořily z tohoto střediska moderní provoz, který je zárukou dalšího rozvoje
vlastní výroby. Společnost je zapojena do Systému GS1, využívá systém identifikace pomocí standardů Systému GS1.
29 … prefix pro standardizované zboží +
hmotnost
Formát: GTIN-13
Symbol: EAN-13
Struktura:
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2 9 S S S S KV H H H H H K
kde:
S – číslo zboží z číselníku standardizovaného
zboží
KV – vnitřní kontrolní číslo hmotnosti (výpočet dle metodiky GS1)
H – hmotnost v gramech
K – kontrolní číslo EAN-13 (výpočet dle metodiky GS1)
Výjimečně je použito značení pro nestandardizované zboží (prefix 28). V tomto případě
symbol obsahuje interní kód zboží Uzeniny Beta.
Pro nestandardizované zboží s proměnnou
hmotností určené pro vnitřní český trh je použita následující struktura GTIN-13:
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2 9 I I I I KV H H H H H K
kde:
I – interní číslo zboží BETA
KV – vnitřní kontrolní číslo hmotnosti (výpočet dle metodiky GS1)
H – hmotnost v gramech
K – kontrolní číslo EAN-13 (výpočet dle metodiky GS1)
Pozn.:
V případě využití značení pro nestandardizované zboží je možné toto značení použít jen pro
potřeby logistických operací uvnitř společnosti;
před další distribucí jsou proto příslušné čárové
kódy znehodnoceny tak, aby nebyly dále snímatelné.
Zdroj: ICS Identifikační systémy
se součtem podle dodacího listu)
a umístěním zboží do předepsané rozvozové
trasy.
Převod údajů skutečného vychystání do IS
+ kompletace dokladů
Bezprostředně po vychystání zboží podle objednávky jsou údaje skutečného vychystání
(položky a přesné hmotnosti) přeneseny do
IS, kde jsou vygenerovány příslušné doklady
podle platné legislativy.
Přínosy systému Expedice
• zásadní zrychlení vychystání zboží podle
prodejních objednávek
• odstranění záměn a dalších chyb obsluhy
Jak funguje systém Expedice?
Hlavní zásady uplatňované společností Uzeniny Beta jsou přesnost ve vykrytí objednaného zboží, jeho kvalita a spolehlivý a pravidelný osobní servis všem odběratelům. Ten
zajišťuje třináct regionálních obchodních zástupců.
Procesy spojené s prodejem a expedicí zboží
probíhají ve společnosti Uzeniny Beta v krocích:
1. vytvoření prodejních objednávek
2. převod objednávek do systému Expedice
+ vytváření fronty práce pro expedienty
3. vychystání zboží podle objednávek
4. převod údajů skutečného vychystání do IS
+ kompletace dokladů
Zdroj: ICS Identifikační systémy
Prodejní objednávky
Nabídka sortimentu se provádí den před závozem prostřednictvím pravidelné osobní návštěvy obchodního zástupce. Ten je mimo
jiné vybaven notebookem s on-line připojením na centrálu, které mu umožňuje vzdálené
připojení do IS. Zástupce má tedy v reálném
čase k dispozici všechny potřebné informace
o aktuální nabídce. Zároveň i vytvořená prodejní objednávka je ihned zaregistrována v IS.
Převod objednávky do systému Expedice
+ fronta práce pro expedienty
Zaregistrované objednávky jsou automaticky
a prakticky okamžitě přenášeny ve formě požadavku do systému Expedice, požadavky
převedených objednávek jsou ihned zkonvertovány a automaticky zařazeny do zásobníku práce pro expedienty.
Vychystání zboží podle objednávek
Vychystávání zboží je zcela bezpapírové, činnost expedienta se řídí pouze pokyny SW
v mobilním programovatelném terminálu
s integrovaným snímačem čárového kódu
(dále čtečky).
V prvním kroku zadá expedient pokyn k načtení práce z fronty a čtečka si prostřednictvím bezdrátové wi-fi komunikace načte
první nevykrytou objednávku. Spolu s údaji
o požadovaném zboží a jeho množství/hmotnosti jsou čtečce předávány i další údaje jako
název zboží, měrná jednotka, vývažek obalu
a další. V dalším kroku expedient postupně
snímá čárové kódy zboží, přičemž čtečka provádí na základě požadavku kontrolu jak položkovou (co), tak množstevní (kolik).
Dosažení požadovaného množství čtečka indikuje opticky i akusticky a automaticky přechází na další položku objednávky. Přesné
údaje o hmotnosti expedovaného zboží, načtené z čárového kódu EAN-13, ukládá do
paměti. „Dokončení vychystání všech položek objednávky indikuje opticky a akusticky,
údaje vychystání předá serverové části systému Expedice. Ta zajistí jednak tisk dodacího
listu, jednak převod údajů skutečného vychystání do informačního systému,“ doplňuje
Vladimír Chmelík, projektový manažer ICS
Identifikační systémy. Odbavení objednávky
dokončí expedient kontrolou hmotnosti
(srovnáním údajů z podlahové váhy
• přesná fakturace podle skutečně
vychystaných množství
Tři roky bezchybného provozu
Po více než třech letech provozu hodnotí uživatel systému jeho vlastnosti i přínosy velmi
pozitivně: „Pro lepší představu uvedu následující čísla: v současné době provozujeme třináct rozvozových tras po celém regionu Čech
s denní expedicí cca 25 tun uzenářských výrobků, lahůdek a sýrů. Vychystání tohoto
množství zvládá ve dvousměnném provozu
díky našemu systému čárových kódů pouze
šest skladníků,“ prozrazuje Ing. Jiří Souček,
obchodní ředitel společnosti Uzeniny Beta.
Ke spokojenosti odběratelů se podařilo zásadně eliminovat záměny a další chyby při expedici i přípravě dokladů, což významně
přispívá ke konkurenceschopnosti firmy.
„Kladně hodnotím i kvalitu dodávky a přístup
společnosti ICS Identifikační systémy k návrhu a nasazení systému Expedice. Řešení
bylo implementováno bez jakýchkoliv následných problémů, dílčí problémy při nasazení do provozu byly řešeny obratem,“ říká Jiří
Souček.
Klient si pochvaluje dodaný hardware (RF
čtečky TOYOTA-DENSO): „Během více než tří
let denního intenzivního používání v náročném prostředí chladicích boxů nedošlo
k žádné technické závadě. Celkově realizace
projektu splnila původní požadavky a naplnila naše představy systému chytrého vychystávání,“ uzavírá Jiří Souček.
Ing. Josef Petráž,
ředitel,
ICS, Identifikační systémy, a. s.
35
Eprin, spol. s r.o.
SEKCE AKREDITOVANÝCH PARTNERŮ GS1 CZECH REPUBLIC
Výrazné zvýšení efektivity expedice
Instalace expediční brány s RFID přinesla
35% zvýšení efektivity expedice klimatizačních kompresorů společnosti EMERSON Climate Technologies. Řešení splňující
standardy RFID a globální standard EPC –
GS1 vhodně kombinuje výhody RFID a čárových kódů.
2011. Jedná se o speciálně vyvinutý systém
zajišťující automatické sledování sériových
čísel, typů výrobků a správnosti expedovaných palet bez nutnosti jakéhokoliv zásahu
obsluhy či manipulace se zbožím. Mezi největší přínosy tohoto systému patří především
jeho rychlost, spolehlivost, hromadné načítání dat, 100% eliminace chyb a omylů při expedici, snížení manipulace s expedovaným
zbožím, přesnost vyhodnocení, on-line komunikace s informačním systémem uživatele
a zpětná vysledovatelnost.
Díky univerzálnosti nasazení je možné tento
systém instalovat buď samostatně, nebo
kombinovat s použitím čárových kódů. Původní objem expedice u zákazníka, kde byl
tento systém nasazen, se pohyboval okolo
400 expedovaných palet denně, tedy až
100 000 palet ročně. Po nasazení systému
došlo ke zvýšení efektivity o 35 %. Nicméně
tento systém je připraven pojmout i mnohonásobně větší objem expedice.
Hlavní přínosy systému:
• Okamžitá kontrola expedovaného zboží
• 100% zachycení chybně expedovaných položek
• Světelná signalizace stavu kontroly
• Systémová expedice do pěti sekund
• Zpětná vysledovatelnost
Identifikace expedovaných
kompresorů probíhá plně
automaticky
• Rychlé určení příčiny a odstranění problému
• Vyšší efektivita expedice až o 35 %
Jeden z projektů RFID expediční brány realizovala společnost EPRIN v divizi výroby klimatizačních
kompresorů
společnosti
EMERSON Climate Technologies, s. r. o., v září
Zdroj: EPRIN
Společnost EPRIN, spol. s r. o., působí v oblasti
automatické identifikace již 20 let. Posledním
trendem v tomto odvětví je technologie radiofrekvenční identifikace. EPRIN se primárně
zaměřuje na implementaci systémů v UHF
pásmu za použití pasivních RFID tagů. Dodávaná RFID řešení splňují standardy RFID
a globální standard GS1-EPCglobal. RFID
technologie v současné době nabízí řadu
výhod, které systémy čárových kódů neumožňují. „Jako příklad bych uvedl možnost
nejen identifikace samotného objektu, ale
také jeho polohy či vnitřního stavu,“ vysvětluje
Jakub Irber, produktový manažer spol. EPRIN.
Označeným objektem mohou být stejně jako
u čárových kódů osoby, produkty, zboží, přepravní balení, interní boxy, palety, vozíky,
stroje, majetek či prostor. RFID tag může mít
podobu klasické samolepicí etikety, ale také
pouzdra specifického tvaru, formy apod. „To
nám v některých aplikacích přináší díky větší
odolnosti a způsobu označení nové možnosti,
které čárové kódy dosud nezvládaly. RFID na-
chází široké uplatnění v různých odvětvích.
V oblasti výroby a logistiky je to pak především automatizace jednotlivých procesů. Jde
tedy o správné využití a vhodné zakomponování do systémů identifikace založených na
čárových kódech.
Podle Jakuba Irbera je ve většině případů nejefektivnějším řešením využití vhodné kombinace RFID a čárových kódů. RFID technologie
momentálně nabízí několik způsobů samotné identifikace. „Nejžádanější je plně automatické snímání a vyhodnocování pomocí
fixních čtecích míst, ale existují i aplikace, kde
je vhodnější použití ručního čtení. Fixní řešení
všeobecně nabízí vyšší výkon a pokrytí než
použití mobilních terminálů či snímačů RFID,“
doplňuje Jakub Irber. Na bázi fixního řešení je
založen koncept RFID expediční brány.
Systém eliminuje:
• Nutnost obsluhy opouštět kabinu
vysokozdvižného vozíku
• Snímat každý čárový kód na produktu
jednotlivě
• Možnost lidských omylů
• Vícenáklady spojené s expedicí zboží
„Anatomie“ konceptu
automatické expediční brány
Nejprve je nutné řešit označení objektu. Pro
tento projekt byla zvolena varianta RFID tiskárny spolu s papírovými samolepicími etiketami, které v sobě mají integrován RFID inlay.
Tiskárny jsou umístěny do procesu, kde jsou
finální produkty kompletovány, baleny a připravovány k expedici. Tam také dochází k jejich prvotnímu označení RFID etiketou
ručním nalepením obsluhou, nicméně tento
proces může být nahrazen plně automatickým aplikátorem etiket.
Uživatel má možnost specifikovat jak velikost,
tvar, typ a barvu etikety, tak také informace,
které budou na etiketě vytištěny spolu s in-
36
Zdroj: Eprin
Zdroj: EMERSON Climate Technologies
formacemi zapsanými v RFID čipu. Tento způsob označení se nazývá SmartLabel. Od chvíle
označení je tedy možné využít identifikace
pomocí čárového kódu či RFID nejen během
procesu expedice, ale ve všech dalších procesech v celém logistickém řetězci až po koncového zákazníka.
Budova výrobního závodu EMERSON Climate Technologies v Mikulově
Na chybu ve skladu expedovaných
palet upozorní světelný signál
Sám cyklus čtení a vyhodnocení funguje následovně: operátor vysokozdvižného vozíku
nabere jakékoliv připravené palety. Při přiblížení vozíku s paletami do RFID expediční zóny
a zachycení přítomnosti nějakého tagu dojde
k rozsvícení oranžového světla, které znamená zahájení čtení a vyhodnocování. Od
prvního okamžiku čtení je aktivována komunikace s informačním systémem zákazníka
a probíhá průběžné vyhodnocování správnosti a očekávaného stavu.
Pokud je zjištěna jakákoliv chyba ve skladbě
expedovaných palet, dochází ihned k rozsvícení červeného světla a je informován vedoucí pracovník, který díky poskytnutým
informacím dokáže snadno odhalit a rychle
odstranit příčinu problému. Pokud je vše
v pořádku, rozsvítí se zelené světlo a pracovník bez nutnosti s vozíkem zastavovat pokračuje na nakládací rampu a umísťuje palety do
přistaveného kamionu. Přesný zápis seznamu
expedovaných palet je proveden v okamžiku,
vených palet na přistavený kamion. Díky
tomu jsme zaznamenali nárůst efektivity samotné expedice o 35 %,“ pokračuje Kevin
Mentior. „Za celou dobu provozu systému
jsme od našeho zákazníka či z distribučního
centra nepřijali jedinou reklamaci nesprávné
dodávky či chybějícího zboží. Veškeré nestandardní situace systém zachytil a napravil.“
Zdroj: GS1
Druhou částí systému je pak sama RFID expediční brána, která je připojena jako externí
modul k informačnímu systému zákazníka.
Díky poskytnutým informacím o skladbě očekávaných sériových čísel či typů produktů ze
systému je schopna kontrolovat a naprosto
přesně vyhodnotit správnost právě expedovaných palet.
Pro snímání a vyhodnocení je přitom zapotřebí jen pár sekund. Vše se děje plně automaticky bez nutnosti jakéhokoliv zásahu.
Obsluha expedice je pouze informována
o průběhu pomocí světelné a/nebo zvukové
signalizace spolu s přesným zobrazením aktuálního stavu na monitoru.
Zdroj: Eprin
Model expediční brány
kdy vozík projede za hranici expediční brány,
což je zajištěno použitím kombinace optického čidla s označením vozíku RFID tagem.
Zároveň zhasnou všechna světla a systém je
připraven pro další expedici.
Jeden cyklus expedice je přitom otázkou několika sekund. Samozřejmé je propojení se
strukturou logistických systémů.
„Díky tomuto systému se mohou operátoři
vysokozdvižného vozíku věnovat naplno řízení a manipulaci s paletami,“ hodnotí systém
vedoucí logistiky společnosti EMERSON Climate Technologies Kevin Mentior. „Manipulanti již nemusí pro každou paletu seskakovat
z vozíku. Nemusí kontrolovat, zda mají vybranou tu správnou paletu, nasnímat všechny
čárové kódy produktů na paletě, případně
manipulovat s produkty, pokud je etiketa zakryta.“ Eliminací všech těchto činností odpadlo riziko chyby lidského faktoru při
identifikaci produktů.
Uživateli systému řešení přineslo nejen
značné úspory spojené s vyřizováním reklamací a náklady na nápravu, ale v konečném
důsledku se zlepšilo i vnímání značky klienty.
„Rovněž máme nyní mnohem přesnější aktuální informace. Díky těmto přínosům momentálně zvažujeme rozšíření tohoto systému i pro naše další divize, a také využití
RFID technologie i pro jiné operace,“ uzavírá
Kevin Mentior.
Řešení zcela eliminovalo
reklamace chybných dodávek
Implementace nového řešení zpříjemnila
operátorům práci, personál proto hodnotí
projekt velmi pozitivně. „Jejich primárním
cílem je tak rychlé a efektivní naložení připra-
Ing. Jan Jelínek,
obchodní ředitel Eprin, spol. s r.o.
37
inzerce
inzerce
Ceník produktů a služeb GS1 Czech Republic
(platnost od 1. 7. 2012)
FIRMY OBCHODNÍ
PRODUKT
STAV
POPIS – PODMÍNKY
CENA (Kč)
1.
Inzerce
Člen GS1
Zadní strana obálky A4
2. a 3. strana obálky A4
Vnitřní dvoustrana A3 (prvnímu zájemci)
Vnitřní A4
Vnitřní 1/3 A4 „na výšku“
Vnitřní A5 (170 x 120 mm)
25 000,20 000,30 000,10 000,5 000,5 000,-
2.
Články
Člen GS1
Nečlen GS1
Korektura GS1 CR s právem odmítnutí
zdarma
5 000,-/A4
Nečlen GS1
Druh akce
Základní info pro nové členy
Akce plánovaná – www.gs1akademie.cz
Akce mimořádná
V sídle GS1 Czech Republic
1 osoba
zdarma
1 000,- *
2 000,10 000,-
více osob
zdarma
800,-/os.
1 600,-/os.
10 000,-/os.
Člen GS1
Člen GS1
Nečlen GS1
V sídle GS1 mimo konzultační hodiny
V sídle GS1 v rámci konzultačních hodin
X
200,-/hod.
zdarma
X
200,-/hod.
zdarma
X
Měření
kvality
symbolu
Nečlen GS1
Nečlen GS1
Člen GS1
Člen GS1
Kontrola kvality čárových kódů
Jednotlivé symboly
Proměření evropské logistické etikety
Jednotlivé symboly
Proměření evropské logistické etikety
do 20 ks
500,-/kód
X
50,-/kód
100,-/ks
nad 20 ks
X
X
smluvně
smluvně
Měření
a vystavení
protokolu
Nečlen GS1
Nečlen GS1
Člen GS1
Člen GS1
Jednotlivé symboly
Proměření evropské logistické etikety
Jednotlivé symboly
Proměření evropské logistické etikety
X
X
100,-/kód
150,-/ks
X
X
smluvně
smluvně
Manuály
Výukové CD
Nečlen GS1
Člen GS1
X
X
zdarma
3.
Školné
Člen GS1
4.
Konzultace
5.
Servis
6.
FIRMY TECHNICKÉ
Inzerce
Služby
Články
ČLEN GS1
Podle bodu 1. (% z uvedené sazby)
Podle bodu 3., 4. a 5. (% z uvedené sazby)
Podle bodu 2. (% z uvedené sazby)
100
100
zdarma
GS1 AP
50
50
zdarma
Poznámky a vysvětlivky:
GS1 AP: Akreditovaný partner GS1 Czech Republic.
Člen GS1: Právnická či fyzická osoba má smlouvu s GS1 Czech Republic a uhrazené závazky.
Nečlen GS1: Nemá uzavřenou smlouvu s GS1 Czech Republic nebo člen s nevyrovnanými závazky.
Výjezd mimo sídlo GS1 Czech Republic: Fakturace zvýšena o náklady přepravy (7 Kč/km),
případně o další náklady na ubytování, pronájem prostor, pronájem techniky apod.
X Služba není poskytována.
* Pro člena GS1 po předložení „voucheru“ – viz záložka časopisu, akce/osoba zdarma.
Všechny ceny uvedeny bez DPH!
39
Akreditovaní partneři GS1 Czech Republic
Bartech, s.r.o.
T 517 543 022; 736 613 524
E [email protected]
www.bartech.cz
GABEN spol. s r.o.
T 596 117 402
E [email protected]
www.gaben.cz
JaGa spol. s r.o.
T 283 910 228-9
E [email protected]
www.jaga-cr.cz
EPRIN spol. s r.o.
T 538 707 200-2; 538 707 234
E [email protected]; [email protected]
www.eprin.cz
ICS Identifikační systémy a.s.
T 226 216 040
E [email protected]
www.ics.cz
KODYS spol. s r.o.
T 233 097 911; 602 657 978
E [email protected]; [email protected]
www.kodys.cz
Partnerský program GS1 Czech Republic
představuje, v souladu s celosvětovými vývojovými trendy v oblasti obchodně-technických vztahů, pokročilý stupeň spolupráce mezi nositelem standardů a vybranými technickými firmami, které zabezpečují komplexní implementaci těchto standardů koncovým uživatelům. Jedná
se o dobrovolný vztah, jehož hlavním cílem je soustavná profesionální podpora jednotlivých uživatelů, dosažení maximální efektivity ve všech
sektorech působnosti Systému GS1 a korektní příprava na bezproblémovou akceptaci budoucích vývojových stupňů tohoto systému ve všech
jeho oblastech.
Naplnění sestavy přesně formulovaných podmínek vyúsťuje v každoročně obnovovaný statut „Akreditovaný partner GS1 Czech Republic“ dokládající maximální připravenost partnera pro realizaci globálním trhem vyžadovaných standardizovaných řešení, která zaručují přesnost, jednoznačnost a efektivitu příslušných operací.
SESTAVA IKON PRO USNADNĚNÍ
ORIENTACE V NABÍDCE FIREM
40
snímače – terminály
zařízení pro tisk
etikety, plastové karty
polygrafie – obaly
kontrolní přístroje
předlohy čárových kódů
pokladny – pokladní
systémy
váhy – vážní systémy
aplikované systémy
etiketovací systémy
RFID systémy
SW pro tvorbu
čárových kódů
EDI/EANCOM/XML
přepravní služby /
doprava
skladování
cross-docking
logistické systémy
poradenství v logistice
standardizace – normy
vydavatelé kuponů,
stravenek,
zákaznických karet
komplexní informační
systémy
EDI/VAN operátor
Abecední seznam dodavatelů pro Systém GS1
ACCESS GRANTED s.r.o.
T 776 611 639
E [email protected]
www.accessgranted.cz
BARCO s.r.o.
T 572 520 052
E [email protected]
www.barco.cz
COMBITRADING s.r.o.
T 246 035 710
E [email protected]
www.combitrading.cz
AIMTEC a.s.
T 377 225 215; 724 284 141
E [email protected]
www.aimtec.cz
BÍLEK SAMET s.r.o.
T 222 230 892; 222 233 989
E [email protected]
www.vltava2000.cz/samet
CompAct Bohemia s.r.o.
T 376 310 429
E [email protected]
www.cab.cz
AL INVEST BŘIDLIČNÁ a.s.
T 554 222 748; 554 222 130
E [email protected]
www.alinvest.cz
BOTTLING PRINTING s.r.o.
T 519 511 144
E [email protected]
www.bprinting.cz
COSMOTRON BOHEMIA s.r.o.
T 518 302 717
E [email protected]
www.cosmotron.cz
ANETE spol. s.r.o.
T 604 291 214
E [email protected]; [email protected]
www.anete.cz
C & C LÍNĚ spol. s r.o.
T 377 911 065
E [email protected]
www.cacline.cz
DACHSER Czech Republic, a.s.
T 312 291 811
E [email protected]
www.dachser.cz
APPLIC s.r.o.
T 485 382 222
E [email protected]
www.applic.cz
CCV s.r.o.
T 541 212 199; 553 626 832
E [email protected]
www.ccv.cz
DANTEM s.r.o.
T 242 481 317
E [email protected]; [email protected]
www.dantem.cz
ASTON ABORA s.r.o.
T 321 571 616-8
E [email protected]
www.aston-abora.cz
CID International a.s.
T 597 600 310; 724 355 010
E [email protected]; [email protected]
www.cid.cz
DATASCAN s.r.o.
T 545 215 558
E [email protected]; [email protected]
www.datascan.cz
AWT Čechofracht a.s.
T 281 004 111; 281 004 634
E [email protected]
www.awt-cechofracht.cz
CMS – COUPONING & MARKETING SERVICES s.r.o.
T 272 655 902; 272 655 901
E [email protected]
www.cms-couponing.com
DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
T 603 431 879; 412 588 580
E [email protected]
www.dhl.cz
A-Z servis group spol. s r.o.
T 777 225 112
E [email protected]
www.azservisgroup.cz
CODEWARE s.r.o.
T 222 562 444; 737 274 952
E [email protected]; [email protected]
www.codeware.cz
DHL SUPPLY CHAIN s.r.o.
T 519 405 330; 519 405 101
E [email protected]
www.dhl.cz
Barbara Bubiková
T 596 611 526
E [email protected]
www.inmar.cz
COLOGNIA PRESS a.s.
T 321 752 111
E [email protected]
www.etiketa.cz
DROPTOP COMPUTING s.r.o.
T 235 097 511
E [email protected]; [email protected]
www.droptop.cz
41
42
Edenred CZ s.r.o.
T 234 662 356
E [email protected]
www.accorservices.cz
GRANITOL akciová společnost
T 554 780 220
E [email protected]
www.granitol.cz
ING. ZDENĚK KUDLÁČ, ETIPO
E [email protected]
EDITEL CZ s.r.o.
T 261 009 011
E [email protected]
www.editel.cz
HOPI s.r.o.
T 323 614 111
E [email protected]
www.hopi.cz
JAROSLAV TOMÁŠEK - EDISS
T 731 656 363
E [email protected]
www.edis.cz
ESA s.r.o.
T 724 584 026
E [email protected]
www.esa.cz
HUHTAMAKI ČESKÁ REPUBLIKA a.s.
T 568 894 346; 568 894 111
E [email protected]
www.huhtamaki.cz
JM partners.CZ s.r.o.
T 326 330 013; 731 481 288
E [email protected]
www.jmpartners.cz
ETIGRAF s.r.o.
T 499 621 123; 603 818 136
E [email protected]
www.etigraf.cz; www.etigraf.eu
ICZ a.s.
T 222 271 654
E [email protected]; [email protected]
www.i.cz
KRÁLÍČEK s.r.o.
T 261 220 091
E [email protected]
www.kralicek-labelprint.cz
Fast ČR a.s.
T 323 208 111
E [email protected]
www.fastcr.cz
IKOS CZ s.r.o.
T 486 131 082-3
E [email protected]
www.ikos.cz
LABEL design a.s.
T 602 473 213; 257 894 222
E [email protected]
www.label-design.cz
FM ČESKÁ s.r.o.
T 220 413 279; 220 413 111
E [email protected]
www.fmlogistic.cz
InCAPTIO s.r.o.
T 234 701 010
E [email protected]; [email protected]
www.incaptio.com
LAGERMAX SPEDICE A LOGISTIKA s.r.o.
T 220 196 477; 220 196 405
E [email protected]
www.lagermax.cz
FTL – First Transport Lines a.s.
T 582 320 310; 582 320 205
E [email protected]
www.ftlcz.eu
ING. JIŘÍ SMRŽ – INTES
T 547 240 058-9
E [email protected]
www.etiketovacisystemy.cz
LESÁK – ZEMAN s.r.o.
T 545 423 670
E [email protected]
www.lesak-zeman.cz
GRAFIKO PRINT s.r.o.
T 381 276 702; 381 276 353
E [email protected]
www.grafikoprint.cz
ING. VÁCLAV KVASNIČKA - QS DATA
T 603 414 642; 558 842 567
E [email protected]
www.qsdata.cz
LIFTEC CZ spol. s r.o.
T 296 411 811
E [email protected]
www.divizepz.cz
GRAFOTECHNA PRINT s.r.o.
T 251 001 130-3; 602 350 527
E [email protected]
www.grafotechna.cz
ING. ZDENĚK BLAŽEK – AGROTECH
T 381 251 116
E [email protected]
www.agrotech.cz
LOGICENTRUM s.r.o.
T 541 215 680
E [email protected]
www.logicentrum.cz
MADETA a.s.
T 389 136 277; 389 136 266
E [email protected]
www.madeta.cz
OBCHODNÍ TISKÁRNY a.s.
T 321 759 161
E [email protected]
www.otk.cz
PRESS KF spol. s r.o.
T 585 652 731
E [email protected]
www.presskf.cz
MARTIN PEROUTKA polygrafická výroba
T 312 250 011
E [email protected]
www.peroutka.cz
OGILVY ONE a.s.
T 602 220 045; 221 998 777
E [email protected]
www.ogilvyone.cz
PROFIPRINT spol. s r.o.
T 541 241 957
E [email protected]
www.profiprint.cz
MODEL OBALY a.s.
T 499 500 264; 499 500 111
E [email protected]
www.model.cz
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.
T 558 639 611
E [email protected]
www.ondrasek.cz
RABEN LOGISTIC CZECH a.s.
T 222 802 151; 222 802 150; 777 123 832
E [email protected]
www.raben-group.com
Motorola Solutions CZ s.r.o.
T 731 408 582; 224 474 187
E [email protected]
www.symbol.com
P.V.A. SYSTEMS s.r.o.
T 777 325 455; 377 540 243-4
E [email protected]
www.pvasystems.cz
Raben Trans European Czech s.r.o.
T 315 744 477; 602 147 471; 602 244 007
E [email protected]
www.wincanton.cz
NÁRODNÍ KATALOG ČR, s.r.o.
T 739 298 216
E [email protected]; [email protected]
www.narodni-katalog.cz
PAPÍRNY BRNO a.s.
T 543 564 126
E [email protected]
RADIM CHVÁLA – AKCE
T 281 971 144; 606 608 027
E [email protected]
www.akce.cz
NOVUM, spol. s r.o.
T 602 461 087; 267 997 111
E [email protected]
www.novum.cz
Pavel Dobrovolný
T 731 501 125; 603 491 503
E [email protected]
www.dopas-tisk.cz
RAYFILM s.r.o.
T 553 616 085
E [email protected]
www.rayfilm.cz
NSD International s.r.o.
T 516 461 310; 777 866 713
E [email protected]
www.nsd.cz
PIC Photocreation s.r.o.
T 604 965 348
E [email protected]; [email protected]
REALEX INTERNATIONAL spol. s r.o.
T 266 313 775
E [email protected]; [email protected]
www.realex.cz
OBALY ADAMEC a.s.
T 739 697 182; 596 110 832
E [email protected]
POINT.X spol. s r.o.
T 222 319 395; 222 318 636
E [email protected]
www.pointx.cz
RETAIL ADVENTURES a.s.
T 267 997 222
E [email protected]
www.retailadventures.cz
O.K. TRANS PRAHA, spol. s r.o.
T 602 227 315; 311 608 130
E [email protected]
www.oktrans.cz
PPO GROUP CZ, s.r.o.
T 515 200 680
E [email protected]
www.ppobaly.cz
S & K LABEL spol. s r.o.
T 541 126 520
E label@sklabel.cz
www.sklabel.cz
43
SERVANT a.s.
T 224 919 706
E petr.mateju@servant.cz
www.servant.cz
TOP TISK OBALY s.r.o.
T 605 297 930
E popelka@toptisk.com
www.toptisk.com
Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví
T 731 467 332; 224 907 133
E vagel@unmz.cz / www.unmz.cz
SCHMACHTL CZ, spol. s r.o.
T 244 001 514
E office@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz
TRANSKAM – Logistik, spol. s r.o.
T 311 543 200
E pavel.veverka@transkam.cz
www.transkam.cz
VVV SYSTEM s.r.o.
T 472 744 350
E info@vvvsystem.cz
www.vvvsystem.cz
T + T etikety s.r.o.
T 385 345 114
E obchod@ttetikety.cz
www.ttetikety.cz
TRANSPED – SOC spol. s r.o.
T 495 772 201; 605 235 205
E bartel@transped-soc.cz
www.transped-soc.cz
WEINDEL LOGISTIK SERVICE ČR spol. s r.o.
T 561 207 200
E office@wls.cz
www.wls.cz
T - Systems Czech Republic, a.s.
T 236 099 448; 236 099 101
E petr.grec@t-systems.cz
www.t-systems.cz
U & SLUNO a.s.
T 737 237 306; 596 101 511
E u-sluno@u-sluno.cz
www.u-sluno.cz
WHP TECHNIK s.r.o.
T 541 224 364; 541 224 361; 603 434 272
E obchod.is@whp.cz
www.whp.cz
TELEDIN s.r.o.
T 221 015 250
E ono@teledin.cz
www.teledin.cz
u & we Adwertising, spol. s r.o.
T 608 078 447
E frantisek.prager@uwecr.cz
www.uvecr.cz
ZONER software a.s.
T 543 257 244
E jaromir.krejci@zoner.cz
www.zoner.cz
TISKÁRNA AKORD CHOMUTOV s.r.o.
T 605 506 329; 474 638 985
E akord@akord.cz
www.akord.cz
uniCODE M&D s.r.o.
T 565 323 039
E obchod@unicode.cz
www.unicode.cz
Pro efektivní vyhledání partnerů doporučujeme
navštívit webové stránky:
www.gs1cz.org/podpora/dodavatele-pro-system-gs1
Data poskytují zapojené organizace.
44
Download

Tisknutelná verze - GS1 Czech Republic