casopis_37.qxd
3.6.2010
Přinášíme:
GS1 DataBar –
nové horizonty
PNS – efektivní
zpracování remitendy
GS1 pomáhá sektoru
zdravotnictví
Téma dne:
Globální datová
synchronizace
Pravidla pro měření
GCP – pozor na
chyby!
Novinky, informace:
Retail Summit 2010
Partnerský program
pokračuje
GS1 aktivní ve
vzdělávání
Integrační řešení
v EDI komunikaci
MobileCom nastupuje
Případové studie AP:
ICS, JaGa
15:35
StrÆnka 1
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:35
StrÆnka 2
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:35
StrÆnka 3
Systém GS1
• jednotná vize
• společný jazyk
• standardní řešení
Kvalitní informace základ fungujícího obchodu...
Pro obchod obecně platí, že ten, kdo chce prodat, musí znát
požadavky zákazníka, musí rozumět jeho potřebám a musí
být schopen je uspokojit.
Zrovna tak je důležité znát chování zákazníků, jakkoli je
různorodé a do jisté míry nepředvídatelné. Je potřeba se jím
zabývat do nejmenších podrobností.
Pryč jsou doby, kdy zákazník přišel do obchodu s obavou,
zda vůbec sežene to, co by si rád koupil. Dnes je nákupní
chování zákazníků spíše vedeno snahou koupit co nejlevněji,
vybrat správný typ nebo model daného produktu s ohledem
na požadovanou funkcionalitu apod. Někdo upřednostňuje
nákup v kamenném obchodě, zboží si prohlédne, vyzkouší
a případně zakoupí. Někdo raději projde několik obchodů,
nechá si předvést celou škálu produktů a poté, co si vybere
konkrétní produkt, provede nákup po internetu. Někdo
naopak nejprve vyhledá a porovná všechny relevantní
produkty na internetu a pak, vybaven dostatečnými
informacemi, uskuteční nákup raději v kamenném obchodě.
Ve všech těchto variantách nákupního chování zákazníků
jde o jediné: vybrat ten správný produkt.
Zákazník má zpravidla konkrétní představu definovanou
konkrétními parametry, tedy alespoň pokud ví, co chce. Ale
i v případě, že si zcela jist není, potřebuje poradit –
a obchodník, chce-li prodat, musí umět poskytnout dostatečné
množství informací, kterými zákazníka přesvědčí o koupi.
Jinými slovy: obchod je o informacích, o datech. Angličtina
má na toto téma drobný, ale velmi výstižný rým „retail is
detail“.
Informace o produktech jsou pro obchod životně důležité,
obzvláště v prostředí globálního obchodu! Nejde již
jenom o informace o fyzických nebo kvalitativních
parametrech produktu, ale také o údaje spojené s životním cyklem
produktu od jeho výroby až po konečnou spotřebu. Cílem je
informovat zákazníka, dát mu jistotu ohledně původu produktu,
jeho složení, o bezpečnosti z hlediska použití produktu,
o dopadech na životní prostředí, recyklovatelnosti apod.
Dnes již celá řada produktů není ve skutečnosti vyrobena
v dané továrně nebo zemi uvedené na obalu produktu.
Často jde spíše o kompletaci produktu pod konkrétní
značkou nebo pro konkrétního prodejce. Polotovary mohou
být vyrobeny kdekoliv na světě, na výrobě se podílí celá
řada subdodavatelů, efektivita logistiky hraje důležitou roli
při stanovení konečné ceny produktu. O to je důležitější mít
k dispozici všechny potřebné informace a efektivně je sdílet.
Právě to jsou důvody, proč si dnes nedovedeme
představit globální obchod a řízení globálního logistického
řetězce bez globálního identifikačního a komunikačního
standardu GS1!
Kvalita kmenových dat o produktech je pro globální obchod
i pro GS1 klíčové téma. Jsem ráda, že také v České republice
je po několika letech příprav k dispozici elektronický katalog
pro sdílení standardizovaných kmenových dat o produktech
v rámci datové synchronizace. Sdružení GS1 Czech
Republic uzavřelo smlouvu o spolupráci v této oblasti
se společností SA2 Worldsync, jedním z velkých
nadnárodních GDSN providerů. GS1 Czech Republic bude
na základě této smlouvy poskytovat veškeré provozněadministrativní služby spojené s datovou synchronizací,
zároveň jsou připravena školení pro uživatele.
V návaznosti na pilotní projekt za účasti obchodních řetězců
Makro C&C, Globus a několika jejich dodavatelů je nyní
připravena první fáze implementace datové synchronizace.
Bude zaměřena na společnosti oslovené přímo těmito
obchodními řetězci.
kontakt:
GS1 CZECH REPUBLIC
Na Pankráci 30
140 00 Praha 4
T +420 234 633 145
F +420 234 633 147
E [email protected]
www.gs1cz.org
www.rfid-epc.cz
koordinace
poradenství
pro Systém GS1
metodika
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:35
StrÆnka 4
2
Informace z GS1 Czech Republic
Sekretariát sdružení GS1 Czech Republic má aktuálně 12
zaměstnanců. Během letošního roku odešel z pozice
produktového manažera pro RFID-EPC Daniel Lopour.
Pracovní tým se naopak od června 2010 rozšířil o Michaela
Šimka, odborného asistenta GS1 BarCodes a o Petru
Fuchsíkovou, koordinátora projektů ILAB RFID-EPC v Ostravě.
Na prvním letošním zasedání Výboru GS1 Czech Republic
proběhly volby. Ve funkci prezidenta byl potvrzen Jaroslav
Camplík, jehož dlouholetý přínos pro fungování sdružení je
ceněn nejenom v České republice, ale také na mezinárodní
úrovni. Pozici viceprezidenta bude po dva následující roky
zastávat Michal Gašparín. Novým členem Výboru se stal
Jan Příhoda, který převzal post zástupce společnosti Kodys
po Zdeňku Vonáskovi, který letos v lednu podlehl vážné
nemoci. Dále jsou členy Výboru Miroslav Exner, Miloš
Hammer, Zdeněk Indra, Stanislav Lego a Petr Šyc.
AKTUÁLNÍ STAV DATABÁZE ZAPOJENÝCH ORGANIZACÍ V ČR
Počet firem zapojených do Systému GS1
5/2010
Celkem
7117
Z toho výrobci a distributoři
6924
obchodníci
dodavatelé pro Systém GS1
ostatní
projednávané registrace
38
104
5
51
Sdružení GS1 Czech Republic se i v letošním roce
prezentovalo jako sponzor největší domácí konference
zaměřené na maloobchod – Retail Summit 2010. Obdobně
aktivním partnerem bude sdružení také pro pořadatele
logistických akcí Eastlog 2010 a LOG-IN 2010.
Valné schromáždění globální organizace GS1
Letošní setkání vrcholných představitelů globální organizace
GS1 proběhlo v malajském Kuala Lumpuru. Zasedání se
zúčastnilo téměř 300 delegátů z 86 zemí. Za GS1 Czech
Republic se zasedání účastnil prezident Výboru sdružení
Jaroslav Camplík a ředitelka Pavla Cihlářová.
Zasedání zahájil José Lopez, (Nestlé S.A.), místopředseda
správní rady GS1 a Datuk Paul Low, předseda GS1 Malaysia.
Oba pánové hovořili o nových příležitostech pro GS1,
zejména v kontextu s tématy udržitelného rozvoje a zapojení
do B2C komunikace.
Výkonný ředitel GS1 Miguel Lopera ve svém úvodním
projevu nastínil hlavní body jednání nadcházejícího valného
shromáždění, kterými bylo představení strategického záměru
do roku 2020 a schválení odpovídajícího finančního modelu.
Dále otevřel problematiku definice základních služeb
poskytovaných jednotlivými členskými organizacemi GS1
a metodiky jejich hodnocení, začlenění QR kódů do
standardu GS1 a v neposlední řadě také nový model
globálního procesu řízení standardizace, který je klíčovým
nástrojem tvorby a údržby standardů GS1.
Samotnému hlasování o složení správní rady a schválení
hlavních dokumentů předcházelo dvoudenní jednání
o všech klíčových otázkách spojených s dalším rozvojem
a směřováním globální organizace GS1. Delegáti prezentovali
vybrané projekty, které se podařilo v minulém roce úspěšně
dokončit a které významným způsobem ovlivnily implementaci
nebo penetraci GS1 standardů do obchodní praxe.
Školicí program
V oblasti pravidelných prezentací se zcela zásadním
tématem v rámci I. pololetí stala výuka symboliky GS1-128
a navazující GS1 ELE (Evropská logistická etiketa). V těsné
spolupráci se zástupci společnosti Ahold, která za účelem
výrazného zvýšení efektivity na příjmu zboží připravila svůj
informační systém na snímání dat z GS1 ELE na obou
svých centrálních DC, bylo v období 1. – 5. měsíce vyškoleno
cca 200 zaměstnanců z cca 130 firem. Vzhledem k reálnému
zahájení ostrého provozu na obou DC od 7. měsíce
a v návaznosti na předpokládaný zájem uchazečů budou
tyto semináře nabízeny v neztenčené míře do konce
III. čtvrtletí 2010. Školení pro začátečníky jsou nabízena
v pravidelných intervalech.
Nadstavbová školení jsou prezentována zejména v oblasti
technické, kde je věnována speciální pozornost výuce
akreditovaných partnerů, a to včetně nově přistupujících,
v rámci II. kola Partnerského programu. Opomenuto nebude
ani předávání potřebných informací ostatním zapojeným
technickým firmám. I nadále budou vypisována nepravidelná
školení na téma Vysledovatelnost, Kvalita a měření
čárových kódů a GS1 DataBar. Vše je a bude zavčas
oznámeno na www.gs1cz.org.
Školení v rámci nově vzniklé laboratoře ILAB RFID-EPC
při VŠB Ostrava jsou novinkou. Byly připraveny dva
semináře na téma Elektronický kód produktu pro koncové
uživatele a Využití RFID v logistickém řetězci, které budou
doplněny o praktické ukázky čtecích zařízení a tagů „v akci“,
reálného přenosu dat do informačních systémů apod.
Konzultační hodiny
Od II. čtvrtletí byla otevřena zcela nová služba pro uživatele
Systému GS1, kteří disponují základními znalostmi, potřebují
podrobnější vysvětlení, doladění či kontrolu konkrétní aplikace.
Velmi inspirativní byla například prezentace ředitelky GS1
Australia, Marie Palazzolo, která zdůraznila, že uspět v sektoru
zdravotnictví představuje velmi dlouhou a trpělivou
spolupráci nejenom s jednotlivými subjekty, které přímo
vykonávají zdravotní péči, ale také s vládními a regulačními
institucemi, které se na řízení tohoto sektoru významnou
měrou podílejí. V tomto sektoru je obzvláště důležité si
vybudovat solidní pozici důvěryhodného partnera, který je
mimo jiné připraven také investovat do podpory implementace.
GS1 musí v tomto sektoru působit jako standardizační
organizace, ne jako technologický provider!
S velkým ohlasem se setkala také prezentace Garyho Lynche,
ředitele GS1 UK, který hovořil o projektu Data Crunch,
který byl zaměřen na porovnání kvality kmenových dat
v informačních systémech obchodníka a dodavatele. Výsledky
poměrně rozsáhlého projektu byly velmi varující a staly se
výborným marketingovým nástrojem k masivnímu nasazení
datové synchronizace ve Velké Británii.
V závěru zasedání valného shromáždění proběhlo hlasování
o 14 nových členech správní rady. Schválen byl roční i tříletý
plán činnosti a rozpočet na nový finanční rok.
Celkově lze konstatovat, že zasedání správní rady proběhlo
úspěšně. V závěrečném projevu Tim Smucker, čestný
předseda správní rady, poděkoval organizátorům a konstatoval,
že většina parametrů, kterými lze měřit úspěšnost činnosti
globální organizace GS1, vykazuje navzdory finanční krizi
v některých částech světa velmi pozitivní trendy.
Pavla Cihlářová, ředitelka GS1 Czech Republic
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:35
StrÆnka 5
3
Aktuality o činnosti
GDSN startuje
Pilotní projekt datové synchronizace (GDSN) byl úspěšně
dokončen k 31. 12. 2009. V průběhu ledna a února probíhalo
vyhodnocení pilotního projektu jak ze strany účastníků
pilotu, tak i dalších členů pracovní skupiny ECR CZ&SK pro
datovou synchronizaci. Obchodní společnost Makro C&C
Česká republika, jeden z účastníků projektu, zahájila další
fázi realizace datové synchronizace oslovením vybraných
významných dodavatelů, především mezinárodních firem,
u nichž je předpoklad, že datovou synchronizaci používají
v dalších zemích. Další obchodní řetězce plánují přechod na
datovou synchronizaci v průběhu 2. pololetí 2010.
Projekty v oblasti RFID-EPC
Spolupráce s VŠB TU Ostrava v oblasti RFID-EPC a budování
služeb laboratoře pro tyto technologie pokračuje. V rámci
vzájemné spolupráce bylo připraveno několik projektových
záměrů. Vybrané projekty budou v nejbližší době realizovány.
Jedná se především o oblast zdravotnictví a vysledovatelnosti:
plánována celá řada aktivit, mimo jiné dny otevřených dveří
pro technologické firmy a odbornou veřejnost a dále odborné
semináře a školení pro zájemce z jednotlivých oblastí.
Projekt RACE networkRFID
Projekt financovaný z prostředků EU, jehož cílem je podpořit
využívání technologií RFID-EPC, a to především v sektoru
malých a středních firem, a pomoci při odstraňování bariér pro
využívání těchto technologií, pokročil do další fáze. Aktivní
podpora ze strany organizací z České republiky byla
oceněna tím, že do vedení (Management Board) projektu
byl zvolen Vladislav Zvelebil ze společnosti CODEWARE.
V rámci tohoto projektu pokračuje podpora realizace RFID
seminářů a probíhají projektové schůzky k jednotlivým
oblastem.
• Využití systémů automatické identifikace pro zvýšení
•
•
•
•
•
bezpečnosti a efektivity nakládání se zdravotnickými
odpady.
Národní referenční laboratoř pro využívání technologií
automatické identifikace a RFID v sektoru zdravotnictví.
Využití technologií Smart-shelf v sektoru zdravotnictví
(nakládání s rizikovými léčivy a psychofarmaky, řešení pro
krevní banky, inventarizace).
Pacient safety and eHealth interoperability (potvrzeno
financování z prostředků EEA Research).
Zvýšení bezpečnosti pacienta a efektivity vnitřních procesů
ve zdravotnických zařízeních – zkušenosti z využívání
mezinárodních standardů pro automatickou identifikaci ve
Švýcarsku.
Využití technologií RFID v masném průmyslu („od telátka
do balíčku“).
Aktivity laboratoře
Nyní zahrnují jak přípravu a realizaci projektů v oblasti vědy,
výzkumu a inovací, tak i testování a měření, včetně návrhu
technického řešení a případného doporučení konkrétních
RFID tagů. Vizí laboratoře je stát se vedoucím pracovištěm
s vrcholnými kompetencemi a znalostmi v oblasti
technologií automatické identifikace RFID, standardů
GS1 EPCglobal a Internetu věcí při dodržení principů
technologické neutrality. V průběhu tohoto roku je
Sanjay Sarma (vpravo)
Zdroj: Archiv GS1 Czech Republic
Návštěva profesora Sarmy
Sdružení GS1 Czech Republic zprostředkovalo vystoupení
profesora Sanjayho Sarmy na Konferenci evropských
komisařů pro ochranu dat a soukromí, která proběhla na
konci dubna v Praze. Sanjay Sarma je celosvětově uznávaný
odborník, technologický vizionář v oblasti RFID a Internetu
věcí, spoluzakladatel AUTO-ID Centra a profesor na MIT
(Massachusetts Institute of Technology). V průběhu jeho
návštěvy České republiky se podařilo zrealizovat rovněž
přednášku na ČVUT FEL a na VŠB TU Ostrava.
Tomáš Martoch, ředitel GS1Servis.cz
Datová synchronizace v České republice je realitou
Sdružení GS1 Czech Republic uzavřelo dohodu
o spolupráci se společností SA2 Worldsync, významným
globálním poskytovatelem služeb datové synchronizace.
Tato smlouva garantuje dostupnost služeb elektronického
katalogu, správy kmenových dat o produktech a řízení
kvality kmenových dat pro uživatele v České republice.
Elektronický katalog je základem pro zefektivnění výměny
kmenových dat o produktech využíváním standardního
formátu dat a možností nahradit různé varianty zalistovacích
karet používaných obchodními řetězci.
Datová synchronizace přináší celou řadu výhod pro uživatele
včetně snížené chybovosti v rozvíjející se EDI komunikaci.
Předpokládané spuštění ověřovacího provozu se očekává
v průběhu června a plný provoz je předpokládán od letních
měsíců 2010.
Více se o datové synchronizaci a o realizovaném pilotním
projektu dočtete na jiném místě tohoto vydání.
Karel Černý,
projektový manažer GS1Servis.cz
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:35
StrÆnka 6
4
Company Prefix a povinnosti uživatelů Systému GS1
Riziko komplikací v unikátní identifikaci
produktů na globálním trhu
Systém GS1 vděčí za své plošné rozšíření mimo jiné
i faktu, že je jediným identifikačním systémem, který
zaručuje globální jednoznačnost přidělených čísel. Přitom
lze s nadsázkou říci, že známé rčení „v jednoduchosti
je síla“ platí v případě Systému GS1 zcela stoprocentně.
Co je GCP?
Global Company Prefix (GCP), globální číslo organizace, je
v České republice tvořeno prefixem země 859 a čtyř až
šestimístným identifikačním číslem konkrétní organizace.
Global Company Prefix uvozuje prakticky každou identifikační
strukturu Systému GS1 a zaručuje jednoznačnou identifikaci
produktů, služeb i obchodních partnerů v rámci celého
logistického řetězce.
Globální unikátnost identifikace zaručuje tzv. Global Company
Prefix (GCP) neboli identifikační číslo společnosti. Jednoduchý
princip jeho generování a efektivní způsob administrace
zaručuje Systému GS1 dostatečnou flexibilitu a dostupnost
pro společnosti libovolné velikosti nebo zaměření téměř
kdekoliv na světě. Každá společnost, která se rozhodne
zaregistrovat do systému, obdrží vlastní identifikační číslo.
Skládá se vždy z prefixu země, kde se budoucí uživatel
registruje, a z přiděleného identifikačního čísla. Celková
délka GCP je různá, v České republice se pohybuje od
sedmi do devíti znaků. Uživatelé, kteří vyčerpají celý interval
identifikačních čísel vymezený daným GCP, jednoduše
požádají o přidělení dalšího.
vzniku tohoto problému může být chybná interpretace
GCP do podnikového informačního systému. Jiný
příklad může souviset se zadáním parametrů do informačního
systému, kde není definován a softwarově ošetřen konec
přiděleného intervalu.
Obdobným pochybením je také nesprávné zadání délky
GCP do informačního systému. Jde o naprosto kritickou
chybu, je-li například zadán osmimístný prefix 85990011
namísto přiděleného devítimístného 859900112. Zatímco
interval čísel k prefixu 859900112 může nabývat hodnot
od 859900112000 až po 859900112999, interval
identifikačních čísel k prefixu 85990011 je podstatně
obsáhlejší a zahrnuje pásmo od 859900110000 až po
859900119999. Ve svém důsledku se tato chyba může
projevit nabouráním až devíti dalších prefixů, které mohou
být již přiděleny, a tudíž také využívány jinými
společnostmi!
Jistě není nutno zdůrazňovat, že tyto chyby velmi vážně
narušují fungování globálního standardu na všech
úrovních jeho využívání. Kromě reálných kolizí na trhu
samozřejmě přinášejí také určitou míru ztráty důvěry ve
funkčnost standardu. Oba tyto negativní jevy jsou
stejně závažné!
Dodržování pravidel je předpokladem fungování
Až potud je, zdá se, vše jednoduché. Ale i v tomto systému
existuje několik kritických bodů. Jedním z nich je dodržování
přidělených identifikačních čísel organizace a na ně
navazujících číselných řad!
Většina pochybení v souvislosti s čerpáním číselného intervalu
spočívá zpravidla v neznalosti základních principů práce
s GCP, případně v nekompetentnosti pracovníků
pověřených generováním identifikačních čísel firmy. Mnohdy
je na vině ztráta kontinuity v dané organizaci, odchod
zodpovědného pracovníka, obměna zaměstnanců, aniž by
bylo zabezpečeno řádné předání znalostí, nebo ztráta
dokumentace. Z letitých zkušeností sdružení GS1 Czech
Republic vyplývá, že takové případy nastávají poměrně
často a uživatelé si jich nejsou vědomi. K odhalení dochází
nejčastěji přímo při kolizi, kdy se na trhu objeví duplicitní
identifikace, kterou je potřeba okamžitě řešit. Určité
procento chyb je zjištěno náhodně v souvislosti s kontrolami
nebo při implementaci konkrétních nadstavbových projektů,
jako je datová synchronizace nebo logistická etiketa. Jen
v opravdu mizivém počtu případů se jedná o vědomé
porušení pravidel identifikace nebo o ilegální využívání
Systému GS1.
Riziko, že společnost „přečerpá“ pásmo vymezené GCP, je
při shora uvedených pochybeních poměrně vysoké. Příkladem
Zdroj: Archiv GS1
Zjištění skutečného stavu – základ nápravy
GS1 Czech Republic se proto, na základě dosavadních
zkušeností a také v kontextu s plánovaným průzkumem
zaměřeným na zjištění volné kapacity identifikačních čísel
v rámci českého prefixu 859, rozhodla připravit na 2. polovinu
letošního roku poměrně masivní kontrolní akci. Jejím cílem
bude odhalit chybné interpretace GCP, ilegální využívání
identifikačních struktur Systému GS1 a v neposlední řadě
také zajistit nápravu zjištěných nedostatků.
Zásadním předpokladem úspěšnosti připravované akce je
zajistit ze strany GS1 Czech Republic dostatečnou
informovanost koncových uživatelů o GCP, který/é jim
byl/y po dobu jejich registrace přidělen/y. Všichni zaregistrovaní
uživatelé obdrží koncem září letošního roku výpis přidělených
GCP a informaci o jejich primárním GLN (globální
lokalizační číslo) tak, aby si mohli sami zkontrolovat, zda
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:35
StrÆnka 7
5
čerpají pro identifikaci svých produktů a služeb, případně
pro potřeby lokalizace, správný číselný interval.
Pokud uživatelé interně zjistí nesrovnalosti mezi vlastními
GS1 identifikačními kódy a obdrženým výpisem prefixů,
bude na nich, aby se obrátili na provozovatele systému GS1
Czech Republic a ve spolupráci s ním tyto nesrovnalosti
vyjasnili a napravili. Důležitou roli zde bude hrát ochota
a zájem ze strany koncových uživatelů spolupracovat na
nápravě chyb.
Pevně věříme, že většina uživatelů je do Systému GS1
zaregistrována právě proto, že chtějí nebo potřebují
využívat jeho předností, což je možné jenom tehdy,
když jsou pravidla systému dodržována všemi uživateli!
v rámci projektu GTIN Intelligence. Díky tomuto projektu
bude mít GS1 Czech Republic možnost kontrolovat
nejenom produkty, které se vyskytují na českém trhu, ale
také produkty s prefixem 859 vyskytující se na ostatních
evropských trzích.
Ilegální užívání
GS1 považuje výše uvedený fenomén za extrémně
nebezpečný, přímo ohrožující samotnou funkčnost Systému
GS1. Je současně hodnocen jako zásadní porušení smlouvy
mezi uživatelem Systému GS1 a jeho provozovatelem, lokální
organizací GS1. Proto uživatelům, kteří nebudou ochotni
aktivně tento problém řešit nebo se odmítnou problematikou
zabývat, může hrozit až ukončení smlouvy o využívání
Systému GS1 z důvodu závažného porušení pravidel systému.
Důvěřuj, ale prověřuj
GS1 Czech Republic však souběžně s touto informační
kampaní a jakousi následnou amnestií pro všechny hříšníky,
kteří projeví snahu zjištěné nedostatky napravit, odstartuje
další kolo kontrol na bázi spolupráce s obchodními řetězci,
které poskytnou data ze svých informačních nebo pokladních
systémů. Data budou porovnána s databází GS1 Czech
Republic a nesrovnalosti budou opět řešeny.
V krajních případech, kdy půjde o ilegální uživatele, bude
postup dohodnutý s obchodními řetězci směřovat k vylistování
takto svévolně označených produktů a zahájení právních
kroků vedoucích k ochraně práv legálních uživatelů
Systému GS1.
Obdobné kontrolní akce se ve spolupráci s obchodními
řetězci rozjely v letošním roce také na úrovni GS1 in Europe
První výsledky z projektu ukazují, že odhalování ilegálních
uživatelů je úspěšné, např. ve Francii bylo za první tři měsíce
letošního roku odhaleno bezmála 300 ilegálních uživatelů,
kteří exportovali pod neregistrovanými kódy své produkty
do zemí střední a východní Evropy.
inzerce
EDI je svět, který tvoříme již 16 let.
Naše produkty a služby tvoří svět EDI.
EDI produkty a komunikace
EDI Outsourcing
EDI archiv
EDI a B2B integrace
Elektronická fakturace
Datové schránky
Konzultace
EDITEL CZ s.r.o.
V Parku 2309/6, 148 00 Praha 4 - Czech Republic
T +420/ 261 009 011, F +420/ 261 009 099
E [email protected], www.editel.cz
Pavla Cihlářová,
ředitelka GS1 Czech Republic
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:35
StrÆnka 8
3.6.2010
15:35
StrÆnka 9
inzerce
casopis_37.qxd
7
Využití mobilních technologií
v maloobchodě – důležitá role
standardů GS1
Vývoj ve sféře komunikace a standardizace se zejména v novém tisíciletí řítí
ohromným tempem, vyvstávají nové oblasti, jsou objevovány dříve netušené
možnosti a návazně předkládána reálná řešení. Jedním ze směrů, který
potvrzuje konstatování o extrémní rychlosti rozvoje, je oblast Mobile Commerce.
Pracovní skupina GS1 MobileCom pro využití technologií mobilní
komunikace v oblasti maloobchodu a logistiky před nedávnem publikovala
výsledky své činnosti v podobě uceleného přehledu pod názvem Mobile in
Retail. Publikace shrnuje poznatky z realizovaných pilotních projektů a zabývá
se rovněž budoucím rozvojem těchto technologií a analýzou dalšího potenciálu.
Hlavní možné oblasti využití mobilní komunikace na bázi standardů GS1
v maloobchodě popisuje na konkrétních příkladech:
• Extended packaging – rozšířené informace o výrobcích: Jedná se o možnost
•
•
•
•
získat podle potřeby více informací o konkrétním výrobku (např.: nutriční data,
složení výrobku – aditiva, alergeny, přídavné látky). Další možností je ověření
pravosti výrobku a příslušných osvědčení, jako jsou informace, zda se skutečně
jedná o zboží v biokvalitě či zda se opravdu jedná o Kosher či Halal certifikaci.
Mobilní kupony: Toto řešení umožňuje interaktivní komunikaci se zákazníkem
v rámci podpory prodeje a zvyšuje efektivitu zpracování slevových kuponů.
Věrnostní programy: Jejich integrace s mobilním telefonem má vysoký
potenciál cílené nabídky zboží definovaným skupinám zákazníků.
Nákupní seznamy: Možnost vytvářet poměrně jednoduché a praktické
aplikace pro mobilní telefony.
Skenování produktů zákazníkem: Jak pro získání dodatečných informací
o výrobcích, tak i pro lepší komunikaci s prodejním personálem a při odbavení.
Zdroj: Archiv GS1
Zdroj: Archiv GS1
Z výše uvedeného je zřejmé, že dodržování a využívání standardů GS1 je pro
úspěch těchto aplikací a obecně pro mobilní technologie v maloobchodě nezbytné.
Na obzoru jsou i další zajímavá řešení, jako je Product Recall, které bylo
vytvořené ve spolupráci GS1 Kanada, Hewlett-Packard a Microsoft a které
zajišťuje vyšší efektivitu a lepší sdílení informací mezi jednotlivými subjekty při
stahování problematických výrobků z trhu. Ve svém důsledku tak přináší vyšší
míru bezpečnosti pro konečné spotřebitele. Další oblastí, kde našlo řešení GS1
zajímavé uplatnění, jsou logistické procesy při řízení oběhu hotovosti.
K nasazení řešení s využitím standardů GS1 s cílem harmonizovat a optimalizovat
logistické procesy při řízení oběhu hotovosti se již rozhodly národní banky
Španělska, Německa, Francie a Itálie. Řešení je podporované Evropskou centrální
bankou rovněž pro mezinárodní hotovostní operace.
Je zřejmé, že mobilní technologie mají velmi široký potenciál a potažmo velmi
pravděpodobný budoucí vliv na většinu oblastí života. V dalších vydáních INFO 859
budeme informovat jak o GS1 MobileCom, tak i o dalších perspektivních aplikacích.
Tomáš Martoch, ředitel GS1Servis.cz
EDI komunikace ORION®
Z RECEPCE
VOLALI, ŽE PRÝ
MI DNES RÁNO
PŘIVEZLI NOVÉ
RŮZNOBAREVNÉ
ŠANONY.
NO JO, JENŽE
OD DOBY, CO
VYUŽÍVÁME
BEZPAPÍROVOU
EDI KOMUNIKACI
ORION UŽ ZÁDNÉ
ŠANONY
NEPOTŘEBUJU.
MÁM TO!
NAPĚCHUJU
JE ŽENSKÝMI
ČASÁKY
A BUDU
PŘED HOLKAMA
HONIT VODU...
CCV Informační systémy
Tel.: +420 541 212 199 | E-mail: [email protected]
www.ccv.cz
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:35
StrÆnka 10
8
Umíte změřit to, co vyrábíte?
Požadavek na měření výrobků na všech úrovních hierarchie
balení není rozhodně nic nového. Chcete-li například
vědět, kolik výrobků můžete umístit do prodejního regálu
dané velikosti, musíte znát jeho fyzické rozměry, správně
využít příslušnou orientaci jeho designu. Chcete-li
správně definovat, jak velký by měl být karton, musíte
znát rozměry spotřebitelského balení.
Pokud tato data zjišťujete a využíváte jenom sami pro sebe
a pro váš interní informační systém, můžete si dovolit vlastní
pojetí dané problematiky. Pokud však potřebujete informace
o rozměrech sdílet se svými obchodními partnery, je potřeba
se zajímat o metodiku měření, znát základní pravidla a také
příslušnou terminologii.
Zásadní tlak na dodržování pravidel pro měření výrobků
přináší zejména globální datová synchronizace (GDS), kde
jsou rozměry produktů požadovanými údaji a kde platí také
specifická pravidla pro metodiku měření i použitou terminologii.
Kvalitní údaje o rozměrech jsou nezbytností
Rozměry jsou pro popis výrobku jednou z nejdůležitějších
popisných charakteristik. Hodnoty těchto rozměrů je potřeba
nejenom správně změřit, ale rovněž zajistit, aby postup při
jejich vymezení byl pokud možno standardní. Správně
definovat a určit, který rozměr je výška, šířka, hloubka,
případně délka, je přinejmenším stejně důležité jako správná
identifikace nebo název konkrétního výrobku.
Kvalita údajů o rozměrech výrobků na úrovni spotřebitelských
i obchodních jednotek je významným faktorem pro
věrohodnost a následnou použitelnost komunikovaných
kmenových dat v rámci celého logistického řetězce, ať už se
jedná o elektronickou komunikaci, prezentaci dat v elektronickém
katalogu, Data Management nebo Shelf Space Management.
Kvalita kmenových dat se odráží i do ekonomických faktorů.
Náklady na skladovací místo nebo prostor v regálech
obchodníka jsou významnými faktory, které přímo ovlivňují
efektivitu logistického řetězce. Existuje celá řada analytických
nástrojů a softwarových prostředků pro řízení a optimalizaci
skladového hospodářství i prostoru v regálech, ale všechny
vyžadují zadání správných vstupních dat o výrobcích.
Spotřebitelská jednotka
Spotřebitelskou jednotkou rozumíme prakticky všechny
produkty, které jsou samostatně prodejné v maloobchodní
síti, tj. jednotlivá spotřebitelská balení (kusové zboží)
i skupinová balení (display, multi - pack apod.).
údajů, které podporují prodej produktu, jsou podstatné
pro zákazníka a ovlivňují jeho rozhodování o koupi.
Určení čelní strany nezávislé na pozici v prodejním místě
Zdroj: Archiv GS1
Tyto údaje (název, obchodní značka, logo výrobce atd.) jsou
nejčastěji prezentovány ve formě etikety nebo přímého
potisku obalu.
Některé výrobky mohou mít více než jednu stranu obalu
využitu pro potisk zejména z důvodu intenzivnější prezentace
a většího počtu informací pro spotřebitele. Takový produkt
může být prezentován v prodejním regálu horizontálně
i vertikálně. Pak je za čelní stranu považována ta s větším
rozměrem výšky.
Určení čelní strany s větším rozměrem výšky
Zdroj: Archiv GS1
Pro obchodní jednotku, např. karton, kde lze určit tzv.
obvyklou čelní stranu, se pro měření mohou použít stejná
pravidla. Pokud není čelní strana zřejmá, hloubka (délka) je
vždy delší z obou rozměrů.
Definice čelní strany
Pro správné měření spotřebitelské jednotky je důležité
definovat tzv. čelní stranu produktu. Tu určíte, jestliže
postavíte produkt na jeho přirozenou základnu tak, aby
grafika na čelní straně produktu byla čitelná zleva doprava.
Podstatný je přitom pohled na produkt z hlediska jeho
prodeje, tedy orientace z hlediska jeho umístění v prodejním
regálu. Je potřeba si uvědomit, že produkt může být za
účelem distribuce balen jiným způsobem bez ohledu na
tuto orientaci.
Čelní strana je obvykle strana s největší plochou, která
je využita výrobcem pro prezentaci nejdůležitějších
Definice rozměrů obchodní jednotky
Zdroj: Archiv GS1
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:36
StrÆnka 11
9
Mapování systémù terminologie do GDSN standardu.
Terminologie
(Terminology System)
Rozmìr
Rozmìr
Rozmìr od
zleva doprava
zepøedu dozadu
základny nahoru
(Measure from left to right) (Measure from front to back) (Measure from base to top)
Varianty
Š-H-V (W-D-H)
šíøka (width)
hloubka (depth)
výška (heigth)
GS1 GDS
D-Š-V (L-V-H)
délka (length)
šíøka (width)
výška (heigth)
Obvyklé v ÈR
D-Š-H (L-W-D)
délka (length)
šíøka (width)
hloubka (depth)
Jiné využití
Definice rozměrů, terminologie GDS
Systém GS1 závazně používá pro měření rozměrů výrobků
v rámci GDS standardu pojmy šířka, hloubka, výška. Je
podřízen praxi a logistickým potřebám obchodních partnerů
z nichž vychází, a může se tudíž odlišovat od lokálních
zvyklostí.
Fyzické rozměry jsou podle standardů GS1 GDS pro určení
čelní strany definovány následujícím způsobem:
Šířka (Width – W): rozměr měřený z krajního levého bodu
do krajního pravého bodu.
Hloubka (Depth – D): rozměr odpovídající vzdálenosti
hrany čelní strany k protilehlé zadní hraně.
Výška (Height – H): rozměr odpovídající vzdálenosti od
nejspodnějšího bodu k nejvyššímu, tedy od základny
k horní hraně.
Tato terminologie ale bohužel není, jak je naznačeno výše,
jediná používaná pro měření fyzických rozměrů obecně.
Existují ještě další dvě terminologické varianty, z nichž
jedna je převažující v České republice. Jde o terminologii,
která pracuje s pojmy délka (Lenght – L), šířka, výška.
Výše uvedená tabulka uvádí přehled existujících systémů
terminologie s doporučením, jak tyto pojmy mapovat do
GDS standardu.
Jakmile jsou jednotlivé rozměry definovány, mohou být
změřeny jejich hodnoty. V rámci GS1 GDS pravidel je
doporučeno provádět tato měření v milimetrech se
zaokrouhlením na celá čísla nahoru, např.: 99,3 mm
zaokrouhlujeme na 100 mm.
Měření všech rozměrů se vždy provádí v místě maximální
rozteče, tj. včetně všech detailů, které případně rozměr
navyšují.
Více informací o problematice měření pro potřeby GDS
naleznete v manuálu Pravidla pro měření výrobků na webových
stránkách www.gs1cz.org.
Pavla Cihlářová, ředitelka GS1 Czech Republic
inzerce
SYSTÉMY A TECHNOLOGIE ČÁROVÉHO KÓDU
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:36
StrÆnka 12
10
I remitendu v PNS lze zpracovávat efektivně
PNS, První novinová společnost, jako největší distributor
tisku v České republice spustila na jaře loňského roku smělý
projekt automatizace zpracování remitendy, tj. neprodaných
výtisků periodického tisku vrácených distributorovi,
pomocí snímání čárových kódů na periodikách.
Dodatkové kódy jsou specifikem
Dodatkové kódy jsou určeny právě jen pro periodika
a nemohou být využívány pro obecné rozšíření databázového
prostoru identifikačních možností firem!
Jak se pracuje s remitendou?
Na konci každého dne sváže majitel prodejního stánku
všechny noviny a časopisy, ale též ostatní periodika (DVD,
CD atp.) do balíčku, na který položí remitendový list, který
obsahuje mj. i čárový kód s unikátní identifikací prodejního
místa. Po svozu těchto balíčků na centrální distribuční
sklad spádové oblasti je celé vrácené množství postupně
zpracováno. Nejdříve je naskenován čárový kód majitele
balíčku a poté se snímají čárové kódy z jednotlivých výtisků.
Tímto způsobem jsou zaznamenány počty výtisků konkrétního
vydání titulu. Zatímco v běžné databázi vrácených produktů
naleznete nejčastěji název a cenu zboží, u periodik je to
název titulu, jeho vydání a informace upřesňující druh
remitendy. Informační systém následně veškerá data
ukládá a výsledkem je přesný přehled o vráceném zboží od
každého odběratele.
Společný projekt PNS a GS1 Czech Republic
V souvislosti se snahou o rychlé zavedení využívání čárových
kódů pro automatické zpracování a sběr dat se naplno
projevily vážné nedostatky související s označováním novin,
časopisů a dalších „pokračujících zdrojů“, jak jsou dnes
oficiálně periodika nazývána. PNS proto požádala GS1
Czech Republic o spolupráci na nápravě těchto problémů.
Byla tak započata éra úspěšné kooperace mezi distributorem
tisku, národní organizací GS1 a jednotlivými vydavateli,
která pokračuje až dodnes. PNS dodala k proměření
kvality čárových kódů několik desítek časopisů i novin, které
vykazovaly nejhorší výsledky při jejich zpracování
v distribučních centrech. Po jejich vyhodnocení byla
kontaktována jednotlivá vydavatelství, která byla následně
většinou osobně navštívena za účelem podrobného vysvětlení
problematiky čárových kódů zainteresovaným zaměstnancům
a zjednání nápravy chyb. Na tomto místě je nutné zdůraznit
až příkladný přístup většiny vydavatelů, který nebývá
v ostatních firmách obvyklý.
Nejčastější chyby – deformace výšky,
nekvalitní tisk či barvy
Specifikace Systému GS1, ale i norma ČSN 977116 přesně
stanovují, jaký typ a velikost čárového kódu je možno
pro periodika použít. Tyto dokumenty též jasně definují
umístění příslušného symbolu na výtisku.
Tak jako u většiny zboží bylo i ve sledovaném sortimentu
nejčastější chybou snížení výšky čárového kódu.
U periodik se však bohužel jedná o chybu ještě výrazně
umocněnou o specifickou část symbolu, tzv. dodatkový kód,
který je povinnou, a to velmi důležitou součástí symbolu.
Zatímco hlavní symbol EAN-13 má čísla vždy vymezena
v přesném prostoru pod čarami, dodatkový kód je má naopak
nad příslušnou sestavou čar. Jestliže je běžný EAN-13
snížen na poloviční výšku oproti povolenému minimu,
zůstává využitelná plocha pro snímání kódu asi 8 – 9 mm
na výšku při šířce 30 mm. Jestliže je shodná deformace
provedena na symbolu s dodatkovým kódem, je použitelná
plocha pro snímání vysoká jen asi 5 mm, při šířce symbolu
36,5 mm (platí pro EAN-13 s dvoumístným dodatkovým
kódem), respektive 43,5 mm (platí pro EAN-13 s pětimístným
dodatkovým kódem). Uvedená deformace byla příčinou
největšího procenta problémů při snímání z celého
existujícího portfolia chyb.
Mezi další výrazné problémy se zařadil tradičně nekvalitní
tisk, u novin pochopitelný z důvodu nižší kvality pro tento
účel používaného papíru, ne již tak zdůvodnitelný u vysoce
kvalitního křídového materiálu ostatních periodik.
Symboly menší než minimální rozměr, nevhodné barevné
kombinace, absence dodatkového kódu (nebo chybně
uvedený dodatkový kód) a nesprávné umístění už pouze
dokreslovaly celý obraz nepoužitelných čárových kódů.
Logistika tisku se promítá do efektivity
a ekonomiky
Po zjednání nápravy se výrazně zvýšila kvalita a rychlost
načítání symbolů. Také distributor se však postupně zlepšoval,
pomohlo odborné školení obsluhy, zaměstnanci si uvědomili
přednosti systému a našli si své rutinní postupy. Zatímco na
začátku byla rychlost snímání na jednom pracovišti okolo
4000 výtisků za den, dnes někteří jedinci dokážou naskenovat
i 2000 výtisků za hodinu! Na počátku projektu bylo uvedeno
do provozu jediné testovací pracoviště v distribučním
centru v Plzni, na konci loňského roku již byla prakticky
všechna distribuční centra společností v holdingu PNS
vybavena a v běžném provozu se dnes plně využívá více
než 100 skenovacích pracovišť. „Máme v plánu pracovat až
se 130 skenery v rámci celého holdingu. Tento cílový stav
nastane ve druhém pololetí letošního roku po dobudování
vlastního distribučního centra v Brně. Pro PNS i vydavatele
to bude znamenat plošné nastavení standardu kvality
a rychlosti zpracování remitendy,“ komentuje ředitel
distribuce Ing. Miroslav Komár.
Výsledkem střednědobé spolupráce je reálný stupeň
automatizace, který by byl ještě před nedávnou dobou hodnocen
jako vize z kategorie science fiction. Je samozřejmé, že
stále existuje prostor pro zlepšování jednotlivých procesů
s využitím existujících rezerv. Jsme rádi, že s poměrně
krátkým časovým odstupem můžeme hodnotit akci jako
velmi přínosnou a současně potvrdit výtečnou funkčnost
Systému GS1 v oblasti automatické identifikace při zpracování
vraceného periodického tisku.
Jak se dělá distribuce
Chcete-li se dozvědět, jak to v distribuci tisku během
běžného dne vypadá, vyhledejte na webových stránkách
www.pns.cz sekci O nás. Naleznete zde velmi zajímavé
video Jak se dělá distribuce, kde je kromě jiných zajímavostí
možno zhlédnout i záznam ze skenování remitendy.
Petr Bílek, produktový manažer GS1 BarCodes,
GS1 Czech Republic
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:36
StrÆnka 13
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:36
StrÆnka 14
12
Nové horizonty pro GS1 DataBar
V červnu 2006 vyhlásila organizace GS1 globální
nástup nového standardu pro identifikaci spotřebitelských
jednotek v otevřeném prostoru, který byl nazván GS1
DataBar. Uvedený nový název cíleně nahradil původní
označení RSS (Reduced Space Symbology), a to nejen
z důvodu hrozící kolize se shodnou, velmi frekventovanou
zkratkou v oblasti internetových aplikací (Really Simple
Syndication), ale i z důvodu marketingově velmi
vhodného zařazení do již existující sestavy názvů
jednotlivých symbolů GS1. Masivní využití GS1 DataBar
bylo předpokládáno od roku 2010.
Rok 2014 – rozšířený přístup
• Od roku 2010 je symbolika GS1 DataBar využitelná
v rámci dohodnutých bilaterálních vztahů mezi obchodními
partnery.
• Od roku 2014 bude nový standard, včetně atributivních
informací na bázi aplikačních identifikátorů, přístupný pro
všechny uživatele Systému GS1 v otevřeném obchodním
prostoru. V tomto okamžiku bude očekávaným minimem
schopnost obchodníků snímat příslušné zástupce rodiny
GS1 DataBar a převádět nabyté datové struktury do
svých databází.
• Lokální organizace GS1 budou tuto postupnou adopci
podporovat a asistovat zejména v oblasti vzdělávání
a kvalitativní kontroly.
Na základě výsledků širokého, průběžného monitoringu
postupné přípravy na adopci nového standardu u více než
stovky významných obchodních řetězců na světovém trhu
a po dohodě s nimi byl v roce 2008 stanoven reálnější časový
horizont. S původním záměrem nekoliduje, dává však za
změněných podmínek globálního obchodu delší čas na
přípravu všem partnerům. Vznikl tak široce akceptovatelný
a ve smyslu obecného využívání nové technologie upravený
„cílový“ termín: 1. 1. 2014.
Co lze očekávat po 1. 1. 2014?
• Obchodníci: Mají snímače připraveny pro dekódování GS1
DataBar. Jsou současně schopni načítat doplňková data na
POS (Point of Sale), místech konečného prodeje.
• Výrobci: Jsou připraveni tisknout a aplikovat GS1 DataBar
na vyráběné produkty.
• Poskytovatelé softwaru, technická podpora Systému GS1:
Jsou připraveni snímat, dekódovat, tisknout a aplikovat
GS1 DataBar.
obchodu. Bez jeho existence by v současné době nebylo
možno prodat téměř žádné zboží!
Toto konstatování však neznamená, že by se vývoj v oblasti
GS1 BarCodes zastavil. Dokladem je překotný rozvoj
a následně v denní praxi postupné uplatňování kódů GS1
Composite Symbols a GS1 DataMatrix, tj. dvoudimenzionálních
kódů s lineárním nosičem či čistě 2D kódů, které však
nejsou zaměřeny na obchodní transakce probíhající na místech
konečného prodeje produktů. Dalším potvrzením někdejší
správnosti volby lineárních čárových kódů pro závěrečnou
identifikaci jednotek v maloobchodě jakožto vhodného typu
AIDC (Automatic Identification and Data Capture) je nyní již
ukončený vývoj GS1 DataBar.
Kam směřuje vývoj?
Na tomto místě je vhodné odpovědět na častou otázku:
„Směřuje vývoj nových typů symbolů k postupné náhradě
stávajících čárových kódů?“ Již z předchozího konstatování
o dosavadní nezastupitelnosti rodiny čárových kódů
EAN/UPC na trhu je zřejmé, že tomu tak není. V široké
škále existujících produktů jsou však oblasti, které zasluhují
speciální pozornost, neboť nejsou dokonale identifikovatelné
při využití čárových kódů EAN/UPC například z pohledu
žádoucí globální unikátnosti. Tyto dílčí nedokonalosti,
doposud v Systému GS1 většinou z historických důvodů
přetrvávající, bude možno nyní s využitím výsledků
probíhajícího vývoje s úspěchem překlenout.
Kde se GS1 DataBar výrazně uplatní?
• Při identifikaci volně sypaných, nebalených produktů
– typickým příkladem je sortiment čerstvého ovoce,
citrusů, banánů, melounů apod.
Využitím GS1 DataBar Omnidirectional či GS1 DataBar
Stacked Omnidirectional bude zajištěna jednoznačná
identifikace konkrétního produktu prodávaného „po kusech“
se všemi pozitivními doprovodnými dopady na řízení
sortimentní skladby, stavu zásob, omezení stavu „vyprodaná
zásoba“ apod. Produkty prodávané „na váhu“ bude
doprovázet identifikace pomocí řady nosičů GS1 DataBar
Expanded, kde hmotnost bude indikována příslušným
aplikačním identifikátorem (AI).
Otevřený trh s novými možnostmi identifikace
Zamyslíme-li se nad historií identifikace v oblasti
spotřebitelských jednotek, s údivem zjistíme, že od zahájení
masivního využívání symboliky EAN/UPC, tj. čárových kódů
EAN-13, EAN-8 a jejich amerických ekvivalentů UPC-A
a UPC-E v 70. letech minulého století, nedošlo k žádnému
kvalitativnímu posunu. Uvědomíme-li si současně, k jak
intenzivnímu vývoji celého Systému GS1 v mezidobí došlo,
a to zejména v letech po přelomu tisíciletí, musíme
konstatovat, že čtyřicet let starý princip automatické
identifikace byl ve své době prozřetelně zvolen jako
nadčasový, fungující doposud excelentně. Systém, který
je dnes denně prezentován celosvětově asi šesti miliardami
typických zvuků snímače „beep“, se stal synonymem
Zdroj: Archiv GS1
• U zboží s proměnnými jednotkami (nejčastěji hmotností)
– například u baleného masa, porcovaných sýrů, zeleniny
apod.
Systém nové, jednoznačné identifikace umožní s využitím
skupiny GS1 DataBar Expanded načítat kromě základního,
globálně unikátního GTIN i důležité dodatečné informace,
jako je v tomto případě nezbytná hmotnost a žádoucí číslo
dávky/šarže, datum minimální trvanlivosti či datum expirace
apod., tj. údaje umožňující vysledovatelnost.
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:36
StrÆnka 15
13
Zdroj: Archiv GS1
• U produktů s velmi malou využitelnou plochou
– příkladem mohou být některé produkty kosmetického
průmyslu, šperky, hardware apod.
V případech, kde je využití klasických nosičů z důvodu
nedostatku místa velmi problematické, bude umožněna
bezproblémová identifikace s využitím skupiny kódů GS1
DataBar vyžadujících pouze přibližně 20 % prostoru ve
srovnání s kódy EAN/UPC. Pro oblast healthcare, kde není
počítáno s průchodem produktů přes POS, bude možno
využít i nejmenší nosiče z této skupiny čárových kódů, které
zabírají pouze 5 % prostoru.
• U kuponů
– praktické využití nám již dnes ukazují zkušenosti
z amerického prostředí, kde je využívání různých
slevových kuponů velmi rozšířeno.
Příslušná identifikace tohoto „modifikovaného finančního
toku“ již v současnosti plynule přechází od symbolu UPC-A,
doplněného nejčastěji symbolem GS1-128, k samostatnému
využívání GS1 DataBar. Kromě výrazné úspory místa je
i v tomto případě GS1 DataBar Expanded velmi žádoucím
řešením, neboť vedle vlastní identifikace může obsahovat
i údaje pro tento segment nezbytné – tj. například časové
ověření platnosti, ověření finanční hodnoty a její dekódování
přímo na místech konečného prodeje. Současné potvrzení
originality je dalším přínosem práce s tímto produktem.
Zdroj: Archiv GS1
Potenciální přínosy a skrytá úskalí využívání
lineárních čárových kódů GS1 DataBar
Přínosy využívání GS1 DataBar
Zcela zásadními přínosy jsou:
• Možnost automatické identifikace dat, která nejsou na
místech konečného prodeje v současnosti dosažitelná.
• Požadavek podstatně menšího nároku na plochu
umožňující uspořit místo a tím mnohdy vytvořit větší
marketingový prostor na obalu pro komunikaci se zákazníky.
V některých případech situace umožní zmenšit balení
a současně tak omezit náklady na tuto fázi výroby.
• Vyšší efektivita činnosti na POS a spokojený zákazník.
Za významné doplňující přínosy jsou zejména pokládány:
• Přesnější kontrola toku zboží – minimalizace četnosti
nežádoucího stavu „vyprodaná zásoba“.
• Okamžitá identifikace dodavatele v případě potřeby.
• Průběžná kontrola stavu zásob; snadná, rychlá a přesná
inventura.
• Usnadněné řízení sortimentní skladby.
• Plynulejší doplňování zboží do prodejních pozic.
• V dohledu jsou nové marketingové možnosti ústící
i v možnost zásadní reorganizace prodejních míst.
• Existence informací nutných pro vysledovatelnost a případné
stažení vadných výrobků z trhu.
• Snazší řízení prodeje se zřetelem k blížícímu se časovému
limitu (např. procházející doba expirace).
• Datová synchronizace pro VMI (produkty s proměnnými
jednotkami).
• Zvýšení přesnosti a efektivity na POS v souvislosti
s eliminací chyb doposud používaných interních PLU kódů.
• Snazší kódování produktů s nepravidelnými tvary, kde
se poměrně velké symboly EAN/UPC s velkými obtížemi
umísťují do čitelného prostoru.
• Vznik reálné možnosti postupného ústupu od kapacitně
problematického symbolu EAN-8.
Předpokládané náklady
Celková výměna nebo upgrade stávajících snímacích zařízení.
Operativní náklady vztažené k úpravě databází.
Schopnost či možnost tisku GS1 DataBar on-line.
Náklady spojené se vzděláváním a marketingem v nové
oblasti standardní identifikace.
• Možné náklady vztažené ke změně obalů, obalových
prostředků apod.
•
•
•
•
Datový prostor nového standardu je připraven
Organizace GS1 využila žádoucího časového posunu
v praktickém uplatnění skupiny GS1 DataBar k dokončení
dlouhodobého technického vývoje a k praktickému odzkoušení
navrhovaných parametrů. V lednu 2010 uveřejnila poslední
technické parametry doposud chybějící k úplnému popisu
GS1 DataBar v GS1 General Specifications. Na rozdíl od zcela
univerzálního přístupu ke skupině kódů EAN/UPC, kde
základní parametry jsou neměnné v závislosti na oblasti
použití, rozčlenila pro celou skupinu symbolů GS1 DataBar
tržní prostor a podle konkrétního uplatnění stanovila velikosti
modulu X (tj. základní stavební kámen konstrukce čárových
kódů) a související tolerance.
Pro všeobecný trh platí jmenovitá velikost modulu X = 0,33 mm
se součinitelem velikosti v rozmezí 0,8 – 1,25 (80 – 125 %),
tedy parametry, které se do značné míry podobají zavedenému
systému EAN/UPC. Pro oblast zdravotnictví, kde nebude
kód dekódován na místech konečného prodeje, platí parametry
výrazně odlišné: modul X = 0,20 mm se součinitelem
velikosti 0,85 – 2,05 (85 – 205 %). Ověřovací série měření
v praxi stále probíhají, dá se však konstatovat, že ze strany
GS1 je prostor pro využívání nového standardu
připraven. Současně je tak připraven i ústup od dnes již
nevyhovujících čárových kódů EAN-8, které sice prezentují
unikátní identifikaci konkrétního produktu, jsou však vedeny
v centrálních databázích jednotlivých lokálních organizací
GS1 a datový prostor je logicky omezen a postupně vyčerpáván.
GS1 Czech Republic je po vzájemné dohodě a v souladu
s celkovým trendem připravena pomoci prvním zájemcům
o uplatnění tohoto otevřeného standardu již dnes.
Michal Bílý,
obchodní ředitel GS1 Czech Republic
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:36
StrÆnka 16
14
Integrační řešení – další krok v EDI komunikaci
V současné době již řada společností úspěšně implementovala standardní EDI komunikaci a výměna elektronických
zpráv GS1 EANCOM s obchodními řetězci je několik let již zcela běžnou záležitostí. Zároveň se však zvyšuje
rozmanitost a hloubka požadavků jednotlivých obchodních partnerů jak z hlediska řešených procesů, tak z hlediska
použitých EDI standardů, požadovaných komunikačních kanálů a hlavně rychlosti realizace. To přináší zvyšující se
požadavky na flexibilitu řešení a klasický koncept EDI konvertoru přestává vyhovovat – nastupuje Integrační platforma.
Architektura Sterling Integratoru
Zdroj: Archiv Editel
Co přináší integrační platforma
Integrační platforma představuje flexibilní řešení pro
zabezpečení B2B a EAI (Enterprise Application Integration –
integrace podnikových aplikací). Na rozdíl od klasických EDI
konvertorů, které obvykle disponují relativně pevně
definovanými scénáři komunikace s obchodními partnery,
dovoluje integrační platforma pružnou reakci na požadavky
partnerů i na požadavky interní integrace – napojení na
různé části informačních systému uvnitř organizace a s tím
spojenou pružnou distribuci dat.
Příkladem integrační platformy je Sterling Integrator od
americké společnosti Sterling Commerce. Sterling Integrator
nabízí škálovatelnou a rozšiřitelnou platformu se servisně
orientovanou architekturou založenou na jazyce Java,
určenou k řešení požadavků zákazníků v oblasti pokročilé
B2B komunikace a optimalizace obchodních procesů.
Prostřednictvím specificky navržené architektury Sterling
Integrator mohou společnosti nabídnout svým partnerům
bezpečný přístup k vybraným informacím v rámci celého
dodavatelského řetězce, a to navíc v reálném čase.
B2B adaptéry zajišťují výměnu dat s externími partnery
včetně managementu profilu obchodních partnerů. Sterling
Integrator podporuje B2B standardy pro přenos dat přes
internet, bezpečný přístup k vybraným informacím zákazníků,
různé formáty dokumentů a zaručuje kompletní flexibilitu.
Na straně EAI integrace pak jednotná architektura Sterling
Integratoru umožňuje vytvářet „smíšené“ procesní modely
integrující B2B a EAI v jediném modelovaném procesu.
Většina větších společností má totiž instalovány kombinace
zakoupených aplikací a starších systémů na nesourodých
platformách. Jakýkoli obchodní proces vyžadující data
z většího počtu aplikací při tradičním přístupu vždy vyžadoval
velké úsilí při programování integrace a obvykle následnou
nákladnou údržbu, zejména při implementaci nových verzí
některé ze stávajících aplikací. S využitím integrační platformy
je řešení tohoto problému výrazně usnadněno a jsou
redukovány náklady s tím spojené.
Jelikož plánování, realizace a implementace integračních
projektů bývá poměrně nákladný proces, lze zvýšit efektivitu
realizace díky možnosti přidávat nové komponenty
integračního nástroje až tehdy, když je uživatelé skutečně
potřebují a využijí.
Díky stavebnicové architektuře Sterling Integratoru se lze
rozhodnout pro postupnou implementaci jednotlivých
komponent nebo pro implementaci kompletního integračního řešení.
Sterling Integrator také umožňuje rychle řešit dotazy
obchodních partnerů a diagnostikovat problémy
prostřednictvím sofistikovaných funkcí pro sledování
dokumentů a procesů. Grafické uživatelské rozhraní
umožňuje sledovat tok dat (kdy byl dokument přijat, kdy byl
odeslán a kde se v rámci obchodního procesu právě nachází).
Tím usnadňuje analýzu problémů, audit a tvorbu reportů.
Sterling Integrator přináší i řadu typových předdefinovaných
procesů, které umožňují snadné a rychlé zapojení do
globálních projektů, jako je projekt globální datové synchronizace.
Implementace integrační platformy přináší úspory a zefektivnění
obchodních a podnikových procesů zejména v následujících
oblastech:
• Přesný monitoring B2B obchodního procesu.
• Rychlé a těsné připojení obchodních partnerů i při
požadavcích na ne zcela standardní způsoby komunikace.
• Snížení nákladů spojených s integrací obchodních partnerů.
• Možnost přehledného a automatizovaného řešení výjimek
v B2B obchodních procesech.
• Snížení nákladů spojených s integrací obchodních partnerů.
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:36
StrÆnka 17
15
• Rychlou odezvu obchodním partnerům při řešení problémů
při vzájemné elektronické komunikaci.
• Zabezpečení přímé komunikace s vybranými partnery
prostřednictvím protokolu AS2 v kombinaci s dalšími
komunikačními kanály zajistí optimalizaci komunikačních nákladů.
• Selektivní řízení toku zpráv na základě vnitřního obsahu
EDI zpráv včetně následného předávání zpráv
spolupracujícím obchodním partnerům.
• Možnost přímého připojení obchodních partnerů pomocí
webových formulářů a automatických datových přenosů.
Pro koho je implementace integrační
platformy vhodná?
Implementace integrační platformy je obecně vhodná pro
společnosti, které potřebují řešit B2B komunikaci s větším
počtem obchodních partnerů, a to jak na stranu dodavatelů,
tak na stranu subdodavatelů, a potřebují efektivně a flexibilně
řešit vzájemný tok informací. Je rovněž vhodná pro
expandující společnosti, které řeší rychlé zapojování nových
dceřiných a sesterských společností do své struktury,
včetně komunikace s obchodními partnery.
Integrační platforma je rovněž vhodná pro společnosti,
které mají více heterogenních informačních systémů pro
jednotlivé oblasti činnosti a potřebují zabezpečit efektivní
sdílení a distribuci informací mezi těmito systémy.
Architektura integrační platformy
Sterling Integrator představuje škálovatelnou a rozšiřitelnou
servisně orientovanou platformu založenou na jazyce Java.
Jednotlivé výkonné prvky platformy jsou realizovány jako
služby – například služby pro EDI konverzi. Speciálním
druhem služeb jsou adaptéry. Adaptéry zabezpečují jak
komunikaci s obchodními partnery – například AS2 adaptér
nebo FTP adaptér, tak propojení na interní systémy – například
file system adaptér nebo JDBC adaptér pro propojení na
interní databáze.
Změny v procesech podle požadavků obchodních partnerů
nebo podle požadavků interních uživatelů pak mohou být
realizovány v řádu hodin, nikoliv dnů nebo měsíců.
V definici procesů jsou také k dispozici služby pro zapojení
lidské obsluhy do definovaných procesů. Díky zapojení
lidské obsluhy může být řešeno například ošetření
nestandardních událostí nebo realizace schvalovacích
postupů.
Prostřednictvím plánovače procesů je možné plánovat průběh
obchodních procesů v určitých dnech týdne, o víkendech,
během konkrétních hodin či vždy mimo vybrané hodiny. Pro
jednotlivé procesy je také možno nastavit limitní termíny
a priority jednotlivých akcí na základě limitních termínů a sledovat
obchodní procesy, u kterých došlo ke zmeškání termínu.
Nástroj pro grafické mapování dat
Důležitou součástí EDI komunikace je vzájemná konverze
dat. Pro přípravu překladových šablon je Sterling Integrator
vybaven grafickým mapovacím nástrojem, který umožňuje
v přehledné formě vytváření překladových map s podporou
řady EDI standardů (EANCOM, EDIFACT, různé standardy
XML, CII, ANSI X12, Tradacoms) a řady interních formátů,
jako jsou poziční soubory, CSV soubory, IDOC nebo přímý
přístup do databáze. V rámci překladových šablon je také
možné provádět přímý zápis do procesních dat nebo do dat
pro sledování dokumentů.
Nástroje pro management
Součástí Sterling Integratoru jsou rozsáhlé nástroje pro
management produkčního prostředí integratoru. Jsou
uchovávány detailní informace o stavu procesu v rámci
provádění obchodních procesů a je možné se vrátit
k poslednímu provedenému kroku.
Nástroje pro management nabízejí možnost správy verzí
všech hlavních objektů integrace, ke kterým patří obchodní
procesy, překladové mapy, formuláře, schémata XML atd.
Podporují možnost obnovy procesů, poskytují podporu pro
dlouhodobé procesy a efektivní diagnostiku problémů.
Navíc poskytují možnost rozsáhlé správy objektů, včetně
profilů obchodních partnerů, konfigurací služeb, překladových
map, modelů obchodních procesů atd. Sterling Integrator
uchovává rovněž záznamy o provedených akcích.
Community management
Definice business procesů
Zdroj: Archiv Editel
Management obchodních procesů
Umožňuje specifikovat interakce mezi jednotlivými účastníky
a aplikacemi obchodního procesu vizuálně – bez nutnosti
vyvíjet software – díky využití grafického nástroje pro
modelování obchodních procesů založeného na jazyce
Java. Tento nástroj umožňuje pracovníkům IT oddělení
načrtnout schéma obchodního procesu přesně tak, jak byl
zamýšlen, a následně pak v tomto modelu snadno a rychle
provádět případné změny bez nutnosti programátorských
zásahů. Procesy probíhají přesně tak, jak je zobrazeno
a umožňují jednoduše řídit průběh obchodního procesu.
Sterling Integrator nabízí podporu pro Community management
– zapojování nových obchodních partnerů. Při hromadném
zapojování partnerů umožňuje definovat webový portál pro
samoobslužné nebo částečně samoobslužné zapojování
partnerů včetně specializovaných dotazníků a možnosti
testování komunikace. Obsahuje také nástroje pro tvorbu různých
reportů o průběhu zapojování partnerů pro management.
Sterling Integrator – pokrok v optimalizaci procesů
V návaznosti na vše, co bylo výše uvedeno, je integrační
řešení a Sterling Integrator jednoznačně dalším logickým
krokem pro optimalizaci obchodních i interních procesů pro
řadu společností, které dosáhly značné míry automatizace již
prostřednictvím klasického EDI. Detailní informace o možnostech
Sterling Integratoru poskytne společnost EDITEL CZ.
Milan Mikula, solutions manager EDITEL CZ, s. r. o.
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:36
StrÆnka 18
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:37
StrÆnka 19
17
Jak se odrazit ode dna?
Retail Summit 2010
Ve dnech 2. – 3. 2. 2010 se konalo v TOP HOTELu Praha
již tradiční setkání obchodních partnerů, většinou klíčových
hráčů na středoevropském trhu, Retail Summit.
a profesora Goetze Wernera, zakladatele dm-drogerie markt,
byly naprosto profesionální a inspirující. Výrazným osvěžením
v sále byly postupné vstupy Andreje Babiše, generálního
ředitele Agrofert Holdingu, který se svou „vytříbenou“
češtinou hodnotil situaci velmi osobitým, netradičním způsobem.
Dobré rozhodnutí
Společnost GS1 Czech Republic se letošního Retail Summitu
účastnila jako zlatý partner a ráda konstatuje, že toto
rozhodnutí považuje za šťastné. Retail Summit 2010 se totiž
ukázal jako úspěšná akce, s nejvyšším počtem zúčastněných
za celou svoji šestnáctiletou historii.
Letošní počet účastníků výrazně přesáhl hranici 800
přítomných. Tato skutečnost mohla být zčásti i reakcí na
vlastní název a motto summitu. Pro mnoho manažerů určitě
stojí za námahu dostavit se a případně i aktivně vystoupit ve
snaze sdílet důležité informace, mít možnost zejména
v době recese slyšet názory na dílčí řešení problematiky,
porovnat tato stanoviska, poučit se ze zkušeností ostatních
subjektů mnohdy operujících na trhu ve velmi blízké oblasti.
Prezident SOCR ČR
Zdroj: Archiv GS1
Inspirativní řečníci k horkému tématu
Obecně velmi oceněným vstupem byl úvodní diskusní panel
připravený prezidentem SOCR ČR Zdeňkem Juračkou za
účasti ředitelů obchodních a výrobních firem. Pomyslnou
třešničkou na dortu se stalo vystoupení ministra financí
Eduarda Janoty.
Základní téma summitu – tj. existence globální recese
a možnosti jejího překonání – se objevilo téměř v každém
příspěvku. Některá vyjádření sice mohla nezasvěcenému
posluchači navodit myšlenku na krizi již překonanou, většinou
však příspěvky dokazovaly, že situace skutečně jednoduchá
není. Konkrétním důkazem pro toto stanovisko byly výstupy
řady pořádaných workshopů, kde zástupci přítomných firem
přílišným optimismem nepřekypovali. Příkladem bylo setkání
zástupců textilního sektoru, které moderoval Michal Korol,
šéfredaktor časopisu TextilŽurnál. Zabývalo se prioritně
otázkou změn nákupního chování spotřebitelů v oblasti
módního sortimentu zboží. Současně zazněly i úvahy na
téma profesionální obsluha zákazníka, kvalita pracovní síly
v tomto sektoru, její korektní ohodnocení apod. Taktéž
diskuse v odborných sekcích, zaměřených vždy na téma
přímo s obchodem souvisejícím (vztahy mezi dodavateli
a obchodníky, nekalé praktiky, měnící se chování nakupujících,
důvěra, možnosti úspor, efektivita a ekonomické aspekty)
potvrdily měnící se tvář obchodu. Došlo i na diskusi kolem
nových technologií, např. predikce role RFID v budoucím
obchodu, kde se diskuse aktivně účastnila i Marisa
Jimenez, zástupce GS1 Global Office z Bruselu.
Mnoho otazníků, široká diskuse
Ministr financí ČR
Zdroj: Archiv GS1
Původně přislíbil účast dokonce i premiér České republiky
Jan Fischer, který se však z pracovních důvodů omluvil.
Taktéž moderace Jana Pokorného byla tradičně velmi
zdařilá a příspěvky jednotlivých diskutujících, zejména
makroekonomického experta ČSOB Tomáše Sedláčka
Závěrem lze říci, že toto setkání se jistě zařadilo k těm
úspěšným. Je tomu tak zřejmě i proto, že častěji, nežli bývalo
v minulosti obvyklé, byly pokládány otázky a probíhala
diskuse typu: „Není právě nyní, v době recese, čas na
zahájení těsnější spolupráce mezi dodavateli a odběrateli
založené na etice a férovém jednání? Bude stále běžný
obchodní vztah více soubojem nežli oboustranně prospěšnou
kooperací? Je nejnižší cena vždy tím nejdůležitějším
faktorem? A co téma kvality a certifikace? Je zákazník
skutečně vždy v centru pozornosti?“
Michal Bílý,
obchodní ředitel GS1 Czech Republic
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:37
StrÆnka 20
18
Identifikace produktů s proměnnými jednotkami
Seriál na obecné téma opakování základních pravidel
pro práci s čárovými kódy dospěl již do svého třetího
pokračování. Volba tentokrát padla na téma mnohdy
doposud relativně problematické, v raných počátcích
práce s čárovými kódy z pohledu globálně unikátní
identifikace řešitelné jen s obtížemi, tj. na značení
produktů s proměnnými jednotkami, VMI (Variable
Measure Items).
Vedle kalibrovaného zboží, tedy produktů charakterizovaných
neměnnou hmotností, existuje na trhu poměrně široký
sortiment zboží, které sice má ustálenou, standardní kvalitu,
ale jeho hmotnost se s každým výrobkem mění. Jedná se
o produkty, které je nemožné nebo jen velmi obtížné
kalibrovat a jejichž případná kalibrace by v praxi vedla
k neúměrně zvýšené ceně. Ve většině případů se navíc
jedná o produkty, které se v každé zemi či regionu liší svým
složením a kulturou prodeje, neboť každý národ má odlišné
chutě, zvyky a nároky na jejich prodej. Proměnnou jednotkou
bývá, jak je výše uvedeno, nejčastěji hmotnost, může jí však
být i cena, případně kusy.
Do této relativně široké skupiny zboží patří především
maso, drůbež, uzeniny a ryby, dále ovoce a zelenina, různé
speciality a lahůdky a v neposlední řadě pak sýry a produkty
z mléka. S rozmachem prodeje sortimentu „pet food“ neboli
krmení pro zvířata se v posledních letech do kategorie VMI
dostává i tato skupina produktů.
Řešení identifikace VMI se stále vyvíjí
Pro většinu světové produkce spotřebitelského zboží se
používá pro jejich identifikaci kód GTIN (Global Trade Item
Number – globální číslo obchodní položky). Jak jsme již
popsali v předchozích dílech tohoto seriálu, jedná se o globálně
unikátní identifikační číslo, které je přiřazeno konkrétnímu
druhu zboží po celou dobu jeho životnosti. Jeho hlavní
předností je především celosvětová jedinečnost. Takto
označené zboží lze exportovat do libovolné země a každý,
kdo s výrobkem přijde do kontaktu, může tuto identifikaci
využít pro své potřeby automatické identifikace a sběru dat.
Tento druh kódování však nepokrývá potřeby identifikace
zboží s proměnnou hmotností. Již v raných počátcích Systému
GS1 tak byly s přihlédnutím k národním zvyklostem
vytvořeny speciální struktury, které požadavky na identifikaci
této skupiny zboží splňovaly.
Struktury národních kódù GS1 Czech Republic pro VMI
27
xxxx
X
x x x x, x
K
Prefix
Èíslo zboží
standardizované
Kontrolní èíslo
ceny
Cena
/Kè/
Celkové kontrolní
èíslo
29
xxxx
X
x x, x x x
K
Prefix
Èíslo zboží
standardizované
Kontrolní èíslo
hmotnosti
Hmotnost
/kg/
Celkové kontrolní
èíslo
Mají stejný formát o 13 číslech, z nichž poslední je kontrolní
číslice, avšak výrazně jinou vnitřní strukturu. Hlavním rozdílem
je absence Global Company Prefixu (GCP), který je nositelem
a zárukou globální jedinečnosti značení. Odlišná vnitřní
datová struktura v tomto případě v sobě zahrnuje prostor,
který umožňuje zakódovat informaci o proměnné veličině,
nejčastěji hmotnosti. Tyto struktury byly dány k dispozici
lokálním zastoupením organizace GS1 a jejich správa je tak
plně pod kontrolou národních organizací GS1.
Omezená platnost
Datové struktury, začínající prefixem 2, mají vždy výrazně
omezenou platnost. Jejich konkrétní vnitřní struktury a použití
řídí příslušná lokální organizace GS1. Struktury platné
v České republice pro národní použití jsou uvedeny v tabulce.
Ostatní struktury s tímto prefixem jsou určeny buď pouze pro
interní identifikaci ve společnosti nebo jsou připraveny jako
rezerva pro budoucí použití.
Každá národní organizace vede číselník, do kterého přidává
čísla podle požadavků trhu. V České republice je veden pod
názvem Číselník standardizovaného zboží a služeb GS1
Czech Republic. Pro přehlednost je rozdělen do 10 skupin
podle jednotlivých druhů zboží. Pro každou skupinu byl
vytvořen formulář pro zařazení příslušného zboží,
s jehož pomocí lze do tohoto číselníku zapsat dosud
nezavedené výrobky. Podrobnosti o číselníku naleznete
v sekci extranet na webových stránkách www.gs1cz.org.
Nejednoznačnost identifikace největším
problémem
S velkým rozvojem globálního obchodu, podtrženým
vstupem České republiky do Evropské unie, se začaly
projevovat významné nedostatky tohoto systému identifikace.
Hlavním problémem je fakt, že při vývozu
příslušného druhu zboží za hranice daného státu je
nutné jej přeznačit podle číselníku platného na území
státu, do kterého je zboží exportováno. Při teoretickém
exportu do všech zemí Evropské unie to současně znamená,
že výrobce musí mít k dispozici neuvěřitelných 27 číselníků
se všemi dopady na složitost systému, kontrolu databází,
vysokou pravděpodobnost chybného zařazení, zdroje
nedorozumění apod.
Dalším závažným problémem je skutečnost, že tyto struktury
neumožňují identifikaci výrobce. Má-li jeden odběratel
několik dodavatelů stejného druhu zboží, musí k rozlišení
jednotlivých dodavatelů použít jiný, interní systém identifikace
dodavatele. To však s sebou přináší vícenáklady s tím
spojené a relativně velké riziko implementace nestandardních
postupů.
Mezi navazující nedostatky patří také nejednoznačná
identifikace spotřebitelské a obchodní jednotky (o hierarchii
balení jsme psali v minulém díle našeho seriálu). Rozdíl je
v tomto případě pouze ve hmotnosti. Je však u některých
druhů zboží mnohdy tak malý, že je problematické najít
hranici, kde končí průměrná hmotnost spotřebitelské a začíná
průměrná hmotnost obchodní jednotky.
V neposlední řadě nutno k závažným nedostatkům přiřadit
i velmi svízelné zapracování kmenových dat do
elektronického datového katalogu v rámci globální
datové synchronizace nebo téměř nemožná identifikace
logistických jednotek.
Integrovaný Systém GS1 vyžaduje globální
unikátnost identifikace VMI
S rozvojem aktivního používání EDI komunikace, tj. elektronické
výměny dat pro bezpapírovou výměnu dokladů, především
faktur, objednávek a dodacích listů, vyvstal asi před 10 lety
zásadní problém standardní identifikace VMI.
Pro pole identifikace zboží musí být v rámci EDI využit
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:37
StrÆnka 21
19
jednoznačný GTIN. Struktury začínající prefixem 2 však, jak
je uvedeno výše, není možno za GTIN považovat, jelikož
neobsahují Global Company Prefix, tj. kód země s číslem
firmy. Vážným problémem je tedy zejména skutečnost, že
každá takto identifikovaná jednotka, ať již spotřebitelská
nebo obchodní, je určena díky hmotnosti obsažené v kódu
odlišně, ačkoli se jedná vždy o stejný druh zboží!
zboží kalibrovaného. Jinými slovy pokračovat (případně
začít od začátku) v přidělování čísel z datové rezervy,
kterou má firma přidělenu od GS1 Czech Republic.
Jako příklad uveďme výrobek „Kuře A, chlazené, bez
drobů“, který je vyráběn firmou XYZ. Tato firma má od
GS1 Czech Republic smluvně přidělen devítimístný GS1
Company Prefix 859412345, a má tudíž k dispozici rezervu
identifikačních čísel od 001 až po 999. Jestliže poslední
číslo, které v této řadě doposud přidělila, bylo 228 pro výrobek
„Kuřecí hamburger 200 g“ (tj. celý tento naposledy přidělený
GTIN je 8594123452287), pak produktu „Kuře A, chlazené,
bez drobů“, pro které až do nynějška používala číslo
290603 z národního číselníku GS1 Czech Republic, přidělí
první volné číslo ze své rezervy, tedy 229 (tj. celý GTIN je
8594123452294). Pro vyjádření hmotnosti pak vyhovuje
GTIN-14 s úvodní číslicí 9 a s využitím AI (310x) v rámci
symboliky GS1-128 nebo v budoucnu GS1 DataBar.
Nedostatky se řeší
Zdroj: Archiv GS1
Ve snaze odstranit tento problém se postupně objevily
různé deformace, mezi které nejčastěji patřilo nahrazení
části sekvence vyjadřující hmotnost nulami, nebo dokonce
zcela absurdní snaha o její vynechání včetně kontrolních
číslic, tzn. že bylo zadáváno pouze prvních šest čísel
příslušné sekvence!
GS1 Czech Republic na tuto situaci ve své době rychle
reagovala a pro účely EDI komunikace vytvořila speciální
mezinárodní formát pro zboží s proměnnou hmotností. Výše
zmíněnému Číselníku standardizovaného zboží přidělilo
Global Company Prefix 85999999, který byl doplněn
o číslo konkrétního zboží z tohoto číselníku a samozřejmě
uzavřen příslušnou kontrolní číslicí. Na tomto místě je však
nutné zdůraznit, že ačkoli je datová struktura vyvedena
v mezinárodním formátu, stále se jedná pouze o národní
řešení, platné pouze na území České republiky!
Všechny tyto nedostatky, které označování VMI symbolem
EAN-13 ve struktuře uvozené číslicí 2 přináší, budou v blízké
budoucnosti odstraněny zavedením symboliky GS1 DataBar.
Určité symboly z této široké rodiny zcela nových, lineárních
čárových kódů totiž nabízejí možnost zakódovat na ploše
srovnatelné se současným symbolem EAN-13 mezinárodní
formát GTIN a další údaje, jako je čistá hmotnost, doplněná
ještě podle potřeby například o datum minimální trvanlivosti či
šarži. Současně budou tyto symboly snímatelné, tak jako
současná sestava kódů EAN/UPC, na místech konečného
prodeje. Na úplné zavedení těchto symbolů do praxe si však
bohužel budeme muset počkat až do roku 2014, kdy se
očekává celosvětové spuštění tohoto nového mezinárodního
identifikačního standardu v otevřeném tržním prostoru.
Takto jednoznačně identifikované zboží bude celosvětově
znamenat „Kuře A, chlazené, bez drobů“ od firmy XYZ, spol.
s r. o. Bude kompatibilní s procesy v rámci EDI komunikace
a současně bude využitelné pro identifikaci logistických
a obchodních jednotek v rámci platných GS1 pravidel
celosvětově unikátní identifikace pro tuto oblast.
Správná cesta je jednoduchá
Pro účely globálně unikátní identifikace obchodních a logistických
jednotek VMI je nezbytné postupovat stejně jako u identifikace
Petr Bílek, produktový manažer GS1 BarCodes
Michal Bílý, obchodní ředitel GS1 Czech Republic
Vzdělávání uživatelů Systému GS1 – stále významné téma
Sdílet, ne zápasit…
Přelom tisíciletí zastihl světovou populaci z pohledu
rozvoje technologií a komunikace v extrémní nerovnováze.
I v rámci globální organizace GS1 sledujeme významný
posun a vývoj v technologiích, nových standardech
a celých odvětvích (technologie RFID, oblast Mobile
Commerce apod.) a naproti tomu „zápas“ mnohých
uživatelů se samotnými základy a nezbytnými pravidly
Systému GS1. Tento stav se snaží GS1 Czech Republic
v rámci svých možností postupně zlepšovat.
Globálně fungující Systém GS1 staví na obecné znalosti
a přístupnosti daného know-how. Základem pro široké
zavedení a funkčnost jednotlivých integrovaných prvků
Systému GS1 je dostupnost dat, jejich srozumitelnost
a snadná implementace. Proto sdílení informací, zkušeností,
vývojových zlepšení, praktických příkladů a případně
naopak příkladů odstrašujících, považuje společnost GS1
za stěžejní komunikační prvek. I proto je přenos informací
od GS1 tak nenásilný, jednoduchý a široce podporovaný.
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:37
StrÆnka 22
20
Široké možnosti a způsoby přebírání informací
• Nejviditelnějším zdrojem informací je dnes bezesporu
internetové propojení, příslušná webová stránka. GS1
Czech Republic při vědomí důležitosti tohoto nástroje
v uplynulém období zcela přepracovala svou
www.gs1cz.org, a to jak z pohledu grafického vyjádření,
kde byl učiněn významný krok k celkové přehlednosti
a snazší orientaci, tak i po stránce obsahové. Tok informací
může být v rámci uvedeného webu navázán z mnoha
směrů jak s využitím hlavního menu, tak i z „rychlé nabídky“.
Pevně věříme, že zejména podpůrné materiály, zčásti
typicky marketingového, rámcového obsahu, zčásti charakteru
přímých pracovních pomůcek, obsahujících základní
údaje pro tvorbu čárových kódů, GS1 logistických etiket,
vysledovatelnosti apod., budou velkou pomocí uživatelům
Systému GS1. Přidáme-li k této sekci kompletní sestavu
manuálů, tedy podrobných výukových skript dostupných
v extranetu jsme přesvědčeni, že si zájemce dokáže
udělat v mnoha často pokládaných otázkách a dílčích
nesrovnalostech jasno.
• Nezastupitelným prvkem při komunikaci je a ještě velmi
dlouho zůstane osobní kontakt, osobní prezentace
dané tematiky nejčastěji s podporou připravených slidů
v PowerPointu. GS1 Czech Republic má připraveny
soustavně aktualizované sestavy přednášek pro základní
oblasti Systému GS1 a pro vybraná integrovaná řešení
(např. téma Vysledovatelnost). Tato témata bývají doplňována
sestavou často pokládaných otázek (FAQs), které obvykle
vhodně navodí atmosféru diskuse, a to zejména v okruhu
menšího množství posluchačů, kde nehrozí zahlcení
šumem „davu“ a následné rozptýlení pozornosti posluchačů.
Sestava testů též přispívá k odpovědi na otázku pochopení
principů problematiky. Na tomto místě je třeba posluchače
ujistit, že se v žádném případě nejedná o jejich svévolný útisk,
ale především o pomoc a zpětnou vazbu přednášejícímu na
téma dostatečné či méně vhodné kvality jeho výkladu.
Zástupci GS1 Czech Republic jsou současně vděčni za
praktické otázky, i když občas nejsou jednoduché k vyřešení.
Většinou se totiž vztahují ke konkrétní situaci konkrétného
tazatele, mnohdy obtížně řešitelné v rámci globálně platných
standardů. Tyto otázky jsou pak většinou brány za základ
a podněty k nově formulovaným FAQs.
Praktickým příkladem masivního předávání know-how
byla série školení, která proběhla v rámci prvního pololetí
2010. Ve vzorné spolupráci se zástupci Aholdu bylo
v tomto období proškoleno více než 200 zástupců dodavatelských
firem, a to v oblasti symboliky GS1-128 a návazně ve
standardu GS1 Evropské logistické etikety. Zřejmým
důvodem pro iniciativu výše zmíněného obchodního
partnera je výrazné zvýšení efektivity procesu příjmu
v jeho distribučních centrech. Přestože se jedná o téma
relativně známé a nikoli poprvé prezentované, zájem
o prezentace potvrdil velký význam možnosti přímé komunikace
se zástupci GS1 Czech Republic pro koncové uživatele.
Zkušenosti ukazují na výrazně sníženou hladinu chyb při
implementaci GS1 ELE těch uživatelů Systému GS1,
kteří se školení aktivně zúčastnili a případnými dotazy si
ověřili pochopení symboliky.
• Vzhledem k rozsahu takto koncipovaných školení (v průměru
tři až čtyři hodiny) je zřejmé, že množství informací je poměrně
rozsáhlé. Není tedy možno předpokládat, jak se někteří
uživatelé mylně domnívají, že osoba, která nezná základy
Systému GS1, může být poučena a „vyškolena“ během
několikaminutového telefonního hovoru. Tento způsob
předávání informací nejenže nedoporučujeme, ale ani ho
nebudeme podporovat, neboť vede podle zkušeností GS1
Czech Republic k omylům, nedorozuměním a dezinterpretacím.
Telefonní informace slouží výhradně ke krátkým odpovědím
na korektně formulované otázky svědčící alespoň
o základních znalostech tazatele.
• Připomeňme i letošní novinku – pravidelné konzultační
hodiny. Z důvodu omezené pracovní kapacity jim není
možno zatím věnovat větší část pracovního týdne. Přesto
však věříme, že tato forma osobního kontaktu, řešící
většinu konkrétních „bolesti“ uživatelů, přispěje ke
spokojenosti zájemců.
• Zejména při příležitosti probíhajících školení a podávání
základních informací pro nově přistupující uživatele
Systému GS1 jsou využívány písemné materiály, dokladující
také postupně se měnící tvář GS1 Czech Republic. Jsme
si vědomi skutečnosti, že současný pracovník zahlcený
denně škálou zpráv, pobídek, příkazů atd. nemá mnohdy
zájem studovat „papírové“ materiály. Existuje však poměrně
velká skupina uživatelů, která dává tomuto staršímu
způsobu přednost. Proto je ani v blízké budoucnosti
nezklameme a obdobný způsob přenosu informací budeme
dále podporovat.
• Zdaleka ne vyčerpávající výčet možných způsobů předávání
informací ukončíme informačním CD, které bude od
druhé poloviny tohoto roku na požádání k dispozici uživatelům
Systému GS1. Je připravováno tak, aby obsahovalo
veškeré existující manuály a současně bylo vybaveno
přátelským vstupním prostředím, které zájemce intuitivně
navede k tématu, o něž má bezprostředně zájem.
Zdroj: Archiv GS1
Nezastupitelnost kvalitní technické podpory
koncovým uživatelům
GS1 Czech Republic si je již od svého vzniku v roce 1983
vědoma potřeby kvalitního technického zázemí, které její
činnost doplňuje. Standardizační organizace nemá
možnosti, sílu ani ambice prosazovat se v konkurenčním
prostředí v oblasti technické podpory uživatelům Systému GS1.
V posledním období však pociťuje potřebu existence velmi
kvalitní technické podpory na trhu stále intenzivněji.
Dokladem této skutečnosti je vznik a organizace Partnerského
programu, jehož principy jsou popsány v samostatném materiálu.
Ani v tomto roce však nebude zapomenuto na technické
firmy, které nejsou akreditovanými partnery GS1 Czech
Republic. Tyto subjekty budou, tak jako i v minulém roce,
pozvány k účasti na bezplatném semináři a k možným
konzultacím na vybraná témata týkající se současného
stavu a výhledových možností Systému GS1.
Michal Bílý, obchodní ředitel GS1 Czech Republic
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:37
StrÆnka 23
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:37
StrÆnka 24
22
Datová synchronizace klepe na dveře!
V praxi ověřené schéma
V době překotně se rozvíjejícího globálního obchodu, zejména po intenzivním nástupu Číny a dalších asijských zemí
v závěru minulého století, se jednoznačně potvrdila obecná potřeba standardů, využití jakéhosi univerzálního,
společného obchodního jazyka, který umožňuje dostatečnou efektivitu daných logistických operací. Co je však
platná možnost vysoké rychlosti toku informací a optimalizace příslušných toků materiálových, pakliže kmenová
data příslušející obchodovaným produktům nejsou bez závad? Jak zabezpečit, aby v procesu využívaná, mezi
partnery často vyměňovaná data byla dokonale zabezpečená a kvalitní?
Organizace GS1 má řešení. Jedná se o nástroj nazývaný GDSN (Global Data Synchronization Network), síť globální
datové synchronizace.
Procesní schéma datové synchronizace
Zdroj: Archiv GS1 Czech Republic
Jak celý systém GDSN funguje?
Základní funkcionalitu řešení GDSN je možné rozdělit do
pěti kroků a vysvětlit ji s využitím výše uvedeného procesního
schématu.
GDS
Globální datová synchronizace je proces umožněný sítí
nezávislých certifikovaných elektronických katalogů,
propojených přes Globální registr, centrální vyhledávač,
který spravuje organizace GS1.
1. Vkládání dat – dodavatel si zvolí svůj zdrojový
elektronický katalog, který slouží jako jeho vstupní
bod do sítě globální datové synchronizace. Přestože
je v současné době na světě 27 certifikovaných
elektronických katalogů, má většinou firma, která se do
této sítě zapojila, přístup do pouze jediného z nich,
kterým řeší datovou synchronizaci celosvětově. Při
případném spuštění datové synchronizace na novém
trhu dojde pouze k doplnění popisů zboží pro příslušný
jazyk a k úpravě národních specifik, jako je například daň
z přidané hodnoty. Zbývající hodnoty jsou již v elektronickém
katalogu pro dané zboží k dispozici. Zajímavou funkcionalitou
elektronického katalogu je celá řada validací při vstupu
dat do katalogu, například kontrola rozměrů a hmotností
v rámci hierarchie balení. Elektronický katalog rovněž
neumožní zveřejnit data o výrobku, který nemá vyplněny
všechny povinné atributy. Propracovaný systém kontrol
je zárukou vysoké kvality dat pro partnery dodavatele.
Výhodou datové synchronizace je též možnost zveřejnění
dat pouze pro určité obchodní partnery, včetně určení
časového omezení platnosti dat.
2. Registrace dat – po uložení dat do zdrojového katalogu
je sedm atributů zaregistrováno do tzv. Globálního registru,
který představuje centrální vyhledávač v síti GDSN.
Jedná se o GLN (Global Location Number) zdrojového
katalogu, kde jsou uložena kompletní data o výrobku,
GLN vlastníka položky, GTIN (Global Trade Item Number)
položky v katalogu a standardně označený cílový trh,
pro který je položka určena. Další položkou je kód GPC
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:37
StrÆnka 25
23
(Global Product Clasification), což je klasifikace vytvořená
organizací GS1, která umožňuje odběrateli snadno
v Globálním registru vyhledat substitut daného výrobku.
Dále se do Globálního registru ukládá statut výrobku,
indikující kupříkladu, že je tento produkt registrován
nebo že čeká na smazání. Poslední atribut se týká
časové platnosti daného stavu, tj. odkdy je záznam platný
nebo kdy bude smazán.
3. Požadavek na vyhledání dat – po ukončení obchodního
jednání může odběratel s využitím Globálního registru
přes svůj elektronický katalog ihned vyhledat výrobky,
na kterých se s dodavatelem domluvil. Všechny
požadované výrobky si označí a Globální registr předá
požadavek na stažení dat na příslušný zdrojový katalog,
který zajistí přeposlání všech atributů vztažených
k výrobku odběrateli.
4. Zaslání dat – v případě, že dodavatel zveřejnil data pro
daný trh, dojde při obdržení požadavku z Globálního
registru na zdrojový elektronický katalog k jejich předání
odběrateli současně se synchronizačním procesem
spočívajícím v detailní kontrole datové shody.
5. Potvrzení či zamítnutí dat – v tomto procesu existují
dvě úrovně potvrzení nebo zamítnutí, tj. na straně
cílového katalogu (generováno automaticky) a na straně
odběratele, který fyzicky potvrdí nebo zamítne obdržená
data včetně možnosti popsat důvod zamítnutí. V případě,
že dojde k opravě dat ve zdrojovém katalogu, jsou upravená
data automaticky přenesena straně, která si je již stáhla.
Odběratel je schopen přes svůj elektronický katalog
informovat dodavatele o vyřazení položky.
Základní přínosy datové synchronizace
Zavedení datové synchronizace přináší partnerům následující
výhody:
• Unifikace procesu zalistování a datové struktury.
• Nižší náklady na správu dat.
• Rychle aktualizovaná a konzistentní data.
• Validace dat před odesláním.
• Existence jediného místa vstupu dat pro všechny řetězce.
• Kontrola unikátnosti každé položky.
• Méně chybových (EDI) objednávek, chybových faktur a dalších
EDI zpráv.
• Rychlejší uvádění výrobků na trh.
• Snížení skladových zásob a zvýšení dostupnosti zboží.
• Rychlejší a snazší propagace.
• Umožněna viditelnost zboží pro ostatní odběratele
v celosvětovém měřítku.
• Prohloubení spolupráce mezi partnery.
• Vyšší produktivita práce zaměstnanců.
• Zlepšení procesů v logistice.
• Pozitivní dopad na tržby.
• Metodika musí být schválena top managementem a musí
ACNielsen. Tato klasifikace představuje logický rámec
členění výrobků celosvětově pro dodavatele i odběratele
a zlepšuje tak přesnost a integritu, zrychluje schopnost
dodavatelského řetězce rychle reagovat na spotřebitelské
požadavky a přispívá k překonávání jazykových bariér.
V současné době existuje šestistupňová hierarchie členění.
Pro účely datové synchronizace se povinně používá rozpad
po čtvrtou úroveň.
Více informací je dostupných na: http://www.gs1.org/gdsn/gpc
mít jeho dlouhodobou podporu.
Musí být jmenovány osoby, které budou mít za kvalitu
dat odpovědnost.
Musí být zajištěna dostatečná informovanost pracovníků
ve firmě na téma kvality dat, jejich významu a přínosů.
Je nezbytné vytvořit procesy týkající se tématu kvality dat.
Je nezbytné vytvořit odpovídající dokumentaci.
Je nezbytné ověřit správnost dokumentace.
Při procesu implementace do praxe je nutno příslušné
postupy v dokumentaci závazně dodržovat.
Musí být prováděn interní audit dat a v pravidelných
intervalech musí být opakován.
Mělo by být periodicky vypracováno vyhodnocení aktuálního
stavu.
Musí být zajištěno vyhodnocení shody.
Celý proces by měl být soustavně, průběžně zlepšován.
Základní rámec kvality dat – (DQF),
Data Quality Framework
DQF je metodikou vyvinutou organizací GS1, která klade
důraz na kvalitu dat a nastavuje ve firmě celý proces péče
o data. Termín kvalitní data v systému datové
synchronizace znamená, že příslušná data o konkrétním
výrobku jsou kompletní, konzistentní, přesná, dodaná
včas a založená na standardech. Zlepšená kvalita dat
přímo ovlivňuje náklady, zvyšuje produktivitu a zrychluje
možnosti uvedení výrobků na trh nebo jejich nahrazení. Za
kvalitu dat je primárně odpovědný dodavatel, ale je v zájmu
obou obchodních partnerů, aby měli shodná data ve svých
systémech a byli schopni efektivně nastavit procesy
a komunikovat spolu bez chyb. Zajištění kvality dat je
dlouhodobý opakující se proces, který je soustavně nutné
kontrolovat a zlepšovat.
Více informací je dostupných na:
http://www.gs1.org/gdsn/dqf/data_quality_framework
Doporučený postup a základní podmínky při
zavádění metodiky pro kvalitu dat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pilíře datové synchronizace
Globální klasifikace produktů – (GPC),
Global Product Clasification
Aby byly výrobky správně a celosvětově jednotně klasifikovány,
využívá datová synchronizace globální klasifikaci produktů,
kterou spravuje GS1 a která vznikla ve spolupráci s firmou
„Kmenová data jsou základní, v čase neměnnné informace
o produktech a obchodních partnerech, nutné k zajištění
hladkého průněhu obchodních transakcí. Typickými příklady
kmenových dat jsou GTIN, základní rozměry, hmotnost,
počet kusů apod.“
Karel Černý, projektový manažer GDS GS1Servis.cz
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:37
StrÆnka 26
inzerce
inzerce
V VV SYSTEM s.r.o.
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:37
StrÆnka 27
25
Datová synchronizace klepe na dveře!
Trh si vynucuje přesnost dat
Potřeba synchronizovat kmenová data se objevila již
koncem 80. let minulého století, kdy začaly vznikat
první elektronické katalogy.Tehdy však šlo spíše o lokální
katalogy pro určitý segment výrobků nebo synchronizaci
dat na konkrétním národním trhu bez definovaných
pravidel. Tím, že do procesu synchronizace byly většinou
zapojeny globální firmy, a to jak na straně řetězců, tak
i dodavatelů, začaly se stále častěji objevovat požadavky
na výměnu dat mezi různými katalogy.
Vývoj obchodu si vyžádal centrální katalog
v Severní Americe a u globálně působících subjektů. Druhou
významnou organizací je SA2 Worldsync, která je zejména
zastoupena v oblasti řetězců v Evropě. Dalším významným
hráčem na poli datové synchronizace je firma GXS, která
má poněkud odlišný obchodní model od výše uvedených
dvou poskytovatelů. Prodává řešení do konkrétní národní
organizace GS1 v dané zemi a je následně pouze na této
organizaci GS1, jakým způsobem elektronický katalog
provozuje. Firma GXS tedy nemá za zákazníky konkrétní
partnery na trhu. Pro konkrétní lokální organizaci GS1
existuje i možnost, že si v dané zemi vytvoří elektronický
katalog sama. Tato varianta je však velmi nákladná a riziková.
Je proto reálné se domnívat, že v budoucnu bude převládat
některý z modelů, kdy lokální organizace GS1 podepíše
smlouvu o spolupráci s 1Sync, SA2 Worldsync nebo si pořídí
řešení od GXS.
Po roce 2000 si vývoj obchodu vynutil další zefektivnění
procesu práce s daty, tj. možnost snadného zjištění, ve
kterém elektronickém katalogu se daná položka nachází,
a současně garanci přesnosti kmenových dat ve formě
synchronizace dat mezi elektronickými katalogy. Vznikl
tedy požadavek na „centrální katalog“, který bude
shromažďovat vybrané informace a odkazovat na cílový
katalog, kde jsou uložena kompletní data o výrobku. Na
počátku roku 2004 vznikla v rámci organizace GS1 společnost
GDSN inc., která započala od dubna 2004 provozovat tzv.
Globální registr. Prostřednictvím Globálního registru je
zajištěno, že jakákoliv položka je celosvětově dohledatelná
s odkazem na konkrétní elektronický katalog. Podmínkou
pro zapojení nově vzniklého elektronického katalogu do sítě
globální datové synchronizace je jeho certifikace. Touto
formou je stvrzeno, že daný elektronický katalog splňuje
všechny standardy a je schopen komunikovat s ostatními
katalogy v síti.
Vývoj počtu položek v Globálním registru
Popsaný stav byl impulzem pro definování komunikačních,
propojovacích a kontrolních pravidel, datové struktury
a popisu dat tak, aby byly tyto standardy použitelné
celosvětově. Tuto úlohu převzala organizace GS1.
Zdroj: Archiv GS1
Z grafu uvedeného vlevo je patrný rozvoj zapojování
dodavatelských firem i řetězců do systému globální datové
synchronizace. Trend přibývajících subjektů je stabilní a daří
se plnit předpoklady stanovené globální organizací GS1,
podle kterých mělo být zapojeno do datové synchronizace
asi 4000 firem ročně. Zajímavé je, že na jeden zapojený
řetězec vychází asi 100 nově zapojených firem. Z toho
plyne, že datové synchronizace se zatím spíše účastní
firmy globální a organizace s větší oblastní působností.
Z následujícího grafu lze vypozorovat rostoucí trend podle
množství registrovaných položek v Globálním registru.
Reálným předpokladem se jeví přístup asi 1,2 mil. nových
položek za období jednoho roku. Na začátku roku 2010 bylo
v katalogu přes 4,3 mil. položek.
Vývoj počtu zapojených účastníků v globální datové synchronizaci
Zdroj: Archiv GS1
Hlavní hráči na poli datové synchronizace
Největší poskytovatel datové synchronizace ve světě je
firma 1Sync, která je silně zastoupena zejména u řetězců
A jak dál?
Budoucnost datové synchronizace
V současné době je datová synchronizace nejvíce rozvinutá
v oblasti klasického retailu a FMCG (Fast Moving Consumer
Goods). Ve světě se však již objevují další segmenty, které
datovou synchronizaci využívají. Jde například o segment
hobby marketů, drogistického zboží, zdravotnictví,
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:37
StrÆnka 28
26
automobilového průmyslu, sportovních potřeb, kancelářských
potřeb a spotřební elektroniky. Tyto segmenty jsou za
klasickým obchodem opožděny technicky a procesně o pět
a více let. Každý z nich využívá tzv. základní sadu atributů,
které jsou použitelné v každé oblasti, jako je například
hrubá hmotnost nebo rozměry výrobku. Technicky odlišné
výrobky z jiných odvětví mnohdy vyžadují definování
specifických atributů, jako je například úhlopříčka televize.
Na těchto úkolech, vedoucích k rozšíření sad atributů, se již
samozřejmě pracuje nebo se ustanovují pracovní skupiny
v rámci GS1, které tuto problematiku budou řešit. Na tomto
místě je důležité si uvědomit, že počet požadavků na množství
atributů k výrobkům bude v budoucnu bezpochyby narůstat.
Jistě půjde o škálu legislativních požadavků, informací
o znečištění, složení, balení, nutričních hodnotách, informací
umožňujících zpětnou vysledovatelnost zboží, podkladů pro
tvorbu letáků a katalogů, složení výrobků, upozornění na
výskyt možných alergenů atd. Odhaduje se, že v ne
příliš vzdálené budoucnosti bude nutné uvádět o výrobku
v potravinářství až 250 atributů! Tento trend v praxi nebude
možno řešit jinak než prostřednictvím datové synchronizace.
Dalšími oblastmi, kde bude docházet k synchronizaci, je
oblast cen a médií, tj. obrázků, videí apod.
Lze tedy očekávat, že mezinárodní řetězce začnou po
zapojení svých velkých partnerů, kteří operují globálně,
vyvíjet i tlak na postupné zapojení středních a malých firem.
Pokud jde o elektronické katalogy, největšími konkurenty
pravděpodobně zůstanou firmy 1Sync a SA2 Worldsync.
Lokální katalogy se budou moci reálně uplatnit pouze na
větších trzích, a to z důvodu rentability. I z tohoto důvodu se
již množství elektronických katalogů nebude nějak výrazně
zvyšovat.
Česká republika se připojuje k celosvětovému
trendu datové synchronizace
Po fázi průzkumu připravenosti trhu na využívání služeb
GDSN na straně obchodních řetězců v průběhu roku 2008
a vyjádření podpory z jejich strany bylo přikročeno v rámci
iniciativy ECR (Efficient Consumer Response) k přípravě
a realizaci pilotního projektu GDSN v České republice.
Přípravná fáze pilotního projektu v první čtvrtině roku 2009
zahrnovala pro všechny účastníky vstupní školení v oblasti
standardů Systému GS1. Velký důraz byl kladen na pravidla
a postupy pro měření výrobků, které jsou pro GDSN
významné. Velmi důležitá byla i vnitřní připravenost každého
zúčastněného subjektu. Jednalo se zejména o úpravy a čištění
kmenových dat, případně vnitřních postupů tak, aby prověřená
data mohla být předána do zvoleného elektronického
katalogu. Tato fáze se ukázala být kritická především pro
nadnárodní dodavatele s centrální správou kmenových dat.
Hlavní cíle pilotního projektu
• Analýza současného stavu procesů zalistování výrobků
a správy kmenových dat a návrh optimalizovaného
procesního modelu.
• Technické ověření synchronizace kmenových dat v definované
kategorii výrobků (sektor drogerie).
• Dohoda o datové struktuře, zavedení standardních postupů
pro měření výrobků.
• Příprava podkladů pro rozhodnutí o výběru technického
řešení, které umožní zapojení malých a středních
dodavatelů.
Průběh pilotního projektu
Účastníci pilotního projektu byli kromě výše uvedeného
školení seznámeni s obsluhou elektronického katalogu,
který si měli možnost vybrat. K dispozici byly elektronické
katalogy od firem 1Sync a SA2 Worldsync. Součástí pilotního
projektu byla rovněž analýza procesů zalistování mezi
řetězci a dodavateli a návrh optimalizovaného procesu,
který umocňuje výhody ze zapojení do datové synchronizace.
Po definování a schválení datové struktury začala být
v červnu 2009 vkládána data do zvoleného elektronického
katalogu. V počáteční fázi provedly řetězce Globus ČR
a Makro Cash & Carry testy na vzorcích dat. Na základě
jejich připomínek byly provedeny opravy v datech a dodavatelé
doplnili do svého elektronického katalogu celé portfolio
výrobků, aby mohla být následně data přenášena z testovacích
prostředí do produkčních systémů a obchodní řetězce
mohly s daty pracovat v dalších navazujících procesech
a systémech. Návazně proběhly simulace různých scénářů,
například oprava chyby v položce, vytvoření nové verze
položky, výmaz položky z elektronického katalogu apod.
V průběhu pilotního projektu byly realizovány schůzky s dalšími
řetězci a jejich dodavateli na téma GDSN. Pozitivní ohlasy
byly registrovány kromě potravinářského sektoru i v sektoru
spotřební elektroniky, drogistického zboží a hobby marketů.
Pilotní projekt ukázal cestu
Celkově se dá říci, že pilotní projekt splnil očekávání.
Pozitivním výsledkem je bezpochyby potvrzení, že v systému
GDSN je možné pracovat pouze s „čistými“ daty, tedy
s daty v kompletní podobě z hlediska úplnosti,
Požadavky na kmenová data v budoucnosti
Zdroj: Archiv GS1 Czech Republic
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:37
StrÆnka 29
27
přesnosti a správnosti. K úspěšnému nasazení a využívání
GDSN v denní praxi je však ještě poměrně náročná cesta.
Klíčovým úkolem bude dosažení shody většiny obchodních
řetězců na sjednocení datové struktury pro produktová
data při zalistování výrobků a podpora využívání GDSN
služeb. Další nutnou podmínkou je nalezení řešení pro
pokrytí potřeb lokálních dodavatelů, zejména malých
a středních firem, které bude odpovídat jejich potřebám
a možnostem. Projekt byl cílen na vybranou kategorii
produktů ze segmentu drogerie a kosmetiky. Bude proto
potřebné se soustředit v rámci pracovní skupiny ECR
rovněž na další oblasti a kategorie a vytvořit příslušné
dokumenty, jako např. uživatelské příručky a doporučené
postupy pro zapojení do GDSN.
datové synchronizace. Oslovila celkem 62 firem, které by
měly mít smlouvu s některým z elektronických katalogů.
Dne 29. 1. 2010 proběhl první workshop pro tyto dodavatele
s tím, že by v průběhu druhého čtvrtletí 2010 měli začít
s datovou synchronizací v České republice i na Slovensku.
Globus v souvislosti s implementací informačního systému
plánuje spuštění GDSN na počátek roku 2011.
• Z výše uvedeného je patrné, že datová synchronizace je
pro oba řetězce klíčová technologie, nicméně hodlají, byť
dočasně, podporovat i jiné způsoby přenosu kmenových
dat. Mezi ně patří vlastní portál, kde budou moci uživatelé
vyplnit data ručně, importovat je z MS Excelu v definovaném
formátu nebo je poslat prostřednictvím EDI komunikace
zprávou PRICAT. Uvědomují si však, že portál i zpráva
PRICAT mají v porovnání s technologií GDSN svá
výrazná omezení.
Hodnocení projektu z pohledu
GS1 Czech Republic
Datová synchronizace skutečně „klepe na dveře“. Průběh
pilotního projektu potvrdil, že GDSN je mohutný nástroj
vedoucí k jednoznačným, bezchybným datům, ke zrychlení
komunikace a k zefektivnění obchodních procesů. Jedná se
však jen o první krůček, který prokázal i spoustu technických
obtíží a souvisejících nákladových položek. Je zřejmé, že
zavedení GDSN v masovém měřítku v prostředí České
republiky čeká ještě dlouhá, vysokou dávkou trpělivosti
všech účastníků provázená cesta. Příslib jistého, výrazného
zvýšení efektivity se všemi pozitivními ekonomickými dopady
je však zejména v období stagnace významnou výzvou.
Zdroj: Archiv GS1
Zhodnocení pilotního projektu ze strany
účastníků
• Celkově bylo v rámci pilotního projektu nasdíleno přes
•
•
•
•
•
2000 položek včetně všech hierarchií. Všichni účastníci
pilotního projektu se potýkali s organizačními a kapacitními
problémy, Unilever a Procter & Gamble se musely zabývat
i technickými a procesními problémy z důvodů přímého
napojení elektronického katalogu na existující informační
systém.
Zprovoznění GDSN na straně globálních firem je velmi
náročné, což v průběhu projektu potvrdil i člen ECR
(pracovní skupiny pro GDSN) Michal Gašparín z firmy
Nestlé slovy: „Proces čištění dat nám celosvětově trval
dva roky. Příprava na zahájení komunikace s Makrem je
odhadována na půl roku. Očekáváme snížení chybovosti
v procesu EDI komunikace, který využívá dat právě z GDSN.“
Výhody datové synchronizace dodavatelé vidí v synchronizaci
logistických dat, dostupnosti výrobků, možnosti zneaktivnit
výrobky, které již nebudou nabízeny, což by mělo snížit
problém s objednáváním již nedostupných výrobků, a ve
snížení chybovosti v procesu EDI komunikace.
Účastníci pilotního projektu se též shodli na tom, že čím
více bude odběratelů dat z elektronického katalogu, tím
lépe. Minimum pro efektivní provoz odhadují na pět obchodních
řetězců.
Subjektivně se zatím zdá, že časová úspora není značná,
jak se při závěrečném hodnocení shodli odpovědní
zástupci z obou řetězců, pánové Dadík z Globusu ČR
a Klein z Makra Cash & Carry. „Zrychlení práce s daty
zatím není velké, hlavním a zásadním přínosem datové
synchronizace je v této fázi významně zlepšená kvalita dat.“
Společnost Makro Cash & Carry již zahájila ostrý provoz
Zdroj: Archiv GS1
„Mezi pozitiva pilotního projektu patří i skutečnost, že se
mezi účastníky zlepšilo povědomí o standardech Systému
GS1. Neznalost standardů Systému GS1 je však doposud
obecně vysoká, a proto se GS1 Czech Republic zaměří
právě na vzdělávání zejména na straně řetězců. Na Retail
Summitu 2010, kde se setkávají přední odborníci z prostředí
retailu, již byla zahájena spolupráce na toto téma s řediteli
personálních oddělení vybraných řetězců,“ konstatuje
ředitel GS1Servis.cz Tomáš Martoch.
Karel Černý,
projektový manažer GDS GS1Servis.cz
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:37
StrÆnka 30
inzerce
Řešení pro efektivní
logistiku a výrobu
KONZULTACE A PORADENSTVÍ
MOBILNÍ KOMUNIKACE
ŘÍZENÝ SKLAD (WMS OSIRIS)
DIGITALIZACE A DMS
SLEDOVANÁ VÝROBA (ADC PROMIS)
CALL CENTRA
VÝROBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM (MES HYDRA)
AUTOMATICKÁ IDENTIFIKACE (ČÁROVÝ KÓD, RFID)
DATOVÉ SCHRÁNKY A SPISOVÁ SLUŽBA E-SPIS
www.i.cz | email: [email protected]
inzerce
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:38
StrÆnka 31
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:38
StrÆnka 32
30
Sekce akreditovaných partnerů
GS1 Czech Republic
Případová studie společnosti JaGa
Tradiční výrobky a nová technologie
„Když v září 2001 navštívil jednatel společnosti AW
Loštice, s. r. o., Karel Hlaváček výstavní stánek společnosti
JaGa v rámci MSV Brno, nikdo netušil, že z tohoto
setkání vznikne téměř desetiletá aktivní a vzájemně
zajímavá spolupráce,“ vzpomíná Miloslav Janovský,
obchodně-technický zástupce JaGa spol. s r.o. Praha,
a pokračuje: „Asi je zbytečné připomínat, že společnost
AW Loštice je výrobce tradičních olomouckých tvarůžků.
Kdo by ji chtěl osobně navštívit a s tradicí přijít přímo
do kontaktu, najde světoznámou firmu v nenápadné
budově v bezprostřední blízkosti náměstí. Společnost
AW je však uvnitř velmi moderně vybavena a útulně
uspořádána. Vše s maximálním důrazem na čistotu
a funkčnost!“
Samozřejmě automaticky, bez možnosti působení lidského
faktoru, na třech linkách současně.
Aby nebylo řešení zase tak jednoduché, bylo nutné reagovat
na kartonovací stroj, který současně balí dva typy výrobků
a posílá je na jednořadý dopravník. Na dopravníku jsou
proto stacionárním scannerem načteny předtištěné čárové
kódy typu EAN-13 a podle této informace je v databázi
výrobků vybrán příslušný obsah dat vytištěných jednak
v podobě alfanumerických znaků určených pro oči, a jednak
v podobě čárového kódu GS1-128. Ten je následně využíván
pro logistické činnosti.“
DPS 2330 a stacionární scanner
Sídlo společnosti AW Loštice
Zdroj: Archiv JaGa
„Společnost AW Loštice od prvopočátku spolupráce
požadovala nejen zavedení značení podle zákona o potravinách,
ale i sledování výroby čili monitoring všech činností výrobnětechnologické povahy. Jedná se o primární značení
spotřebitelského balení, následně o značení obchodního
balení s využitím čárových kódů EAN-13/GS1-128. Pro
řešení byla využita nejnovější technologie přímého popisu
zařízením typu VIDEOJET DPS 2330, která aplikuje
bezkontaktně na kartony veškeré požadované značení.
Zdroj: Archiv JaGa
Kartony označené technologií VIDEOJET DPS 2330 byly
mj. v roce 2007 posouzeny organizací GS1 Czech Republic
jako příklad správného označení obchodních jednotek…
Zdroj: Archiv GS1
Proces zrání si žádá speciální značení
VIDEOJET DPS 2330
Zdroj: Archiv JaGa
„Technologie výroby v AW Loštice bohužel neumožňuje fixaci
zboží (kartonů) na paletě v době jejího vzniku (jak je běžné
v jiných podnicích), protože obsah musí projít procesem zrání.
Tento proces vyžaduje dostatek vzduchu. Z tohoto důvodu
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:38
StrÆnka 33
31
mají samotné kartony ventilační otvory. Ale jeden z ventilačních
otvorů musel být pro umístění čárového kódu GS1-128
upraven,“ vysvětluje jednatel společnosti AW Loštice Ing.
Karel Hlaváček a Miloslav Janovský dodává, že „vzhledem
k absenci fixační fólie se musel řešit způsob provizorního,
řekněme mezioperačního značení palety. Tak vznikl nový typ
nosiče informací o dané paletě, který se vkládá do jedné
z mezivrstev kartonů na paletě. Na tomto štítku jsou data
potřebná pro zpětnou vysledovatelnost, tj. datum, číslo linky,
šarže, směna, údaj o standardní paletě z pohledu množství
(tento údaj se může lišit při ukončení směny či šarže)….“
jsou po dosažení doby zrání vhodné pro distribuci, pracovníci
skladu tyto palety zafixují stretch fólií a označí logistickými
etiketami formátu A5. Načtením těchto etiket scannerem
a jejich přidělení konkrétnímu zákazníkovi je pak pokračováním
systému pro zpětnou vysledovatelnost podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne
28. 1. 2002.
„Myslíme si, že právě dnes, kdy je všeobecná snaha zavádět
různé náhražky vlivem tlaků ekonomické povahy, je nutné
informovat o zachování tradiční výroby, která je podpořena
novou technikou a vhodným způsobem umocňuje um
pracovníků. Proto jsme ze seznamu svých realizovaných
projektů vybrali právě AW Loštice. Tento výrobce je současně
prvním uživatelem z oboru potravin, který použil jinou
technologii než běžně zavedené samolepicí etikety. Nejedná
se sice o projekt technicky nijak složitý, ale jeho význam pro
nás spočívá ve vzájemném propojení moudrosti člověka
s technikou a i naopak,“ uvedl Miloslav Janovský.
Partner pro značení
Zdroj: Archiv JaGa
Štítky v nelepivé podobě jsou vytištěny v okamžiku vzniku
palety na stolní termotransferové tiskárně SATO, která je
v kanceláři mistrů připojena k počítači jako druhá tisková
periferie. Zde je umístěn i ruční scanner a vstup do aplikačního
programu je umožněn po vložení osobní identifikační karty
do čtecí štěrbiny.
Před vložením štítku do jedné z mezivrstev kartonů na paletě
se štítek rozdělí na dvě části, které jsou pro tento účel
opatřeny příčnou perforací. Větší, horní část štítku, se vkládá
do mezivrstvy mezi kartony již dokončené palety a menší
část štítku si ponechá vedoucí směny pro eventuální případ
ztráty. Je samozřejmé, že štítek opatřený čárovým kódem je
načten ručním scannerem a tím je paleta zapsána do
přehledů o výrobě s aktuálním datem a časem.
Zrání lze sledovat v reálném čase
„Olomoucké tvarůžky jsou přírodním zrajícím produktem,
v úvahu proto logicky přišel také požadavek na sledování
doby zrání v nových, kapacitně větších sklepích,“ vzpomíná
Karel Hlaváček a dodává, že „od okamžiku načtení štítku
s čárovým kódem běží každé paletě čas potřebný pro
přirozenou přeměnu vnitřní struktury olomouckých tvarůžků
tvořené tvarohem na strukturu typické homogenní vyzrálé
hmoty“.
Nutno podotknout, že přímo ve výrobě i ve skladech je
prostředí voňavé, s velmi příjemnou atmosférou, až se
nechce věřit. V potravinářském oboru situace velmi zvláštní,
u tohoto typu výrobku překvapivá a budící obdiv a úctu.
Od této evidence palety se automaticky odvíjí systém
sledování dodržování technologické kázně v reálném čase,
což je pomůcka, která s sebou přinesla jaksi automaticky
a samovolně vyšší kvalitu výrobků jako standard bez
možných výkyvů. I v této neméně důležité koncové fázi
technologie výroby.
V okamžiku, kdy systém skladu oznámí seznam palet, které
„Společnost JaGa spol. s r.o. je soukromá, rodinná firma,
která rozvijí své aktivity na poli popisovacích a označovacích
technologií od roku 1991. Je výhradním zástupcem značek
VIDEOJET a WILLETT na českém a slovenském trhu. Nosnou
částí dodávaného sortimentu jsou bezkontaktní označovací
zařízení typu ink-jet všech katergorií, termotransferové
tiskárny štítků a etiket a kompletní řady aplikátorů etiket.
Kromě dodávek jednotlivých zařízení je JaGa schopna
zajistit i realizaci komplexních řešení včetně technologických
subdodávek, řídících hardwarových i softwarových
systémů, spotřebních materiálů a servisní podpory.
Tak, jak je to v AW !
Systém označení zařízením typu DPS podporuje
i export olomouckých tvarůžků v Evropě
K realizaci výše popsané problematiky přímého popisu
bezkontaktní technologií je uvedeno zařízení typu DPS
2330, které nabízí tiskovou stopu ve výši až 70 mm. Délka
tisku je omezena pouze délkou popisovaného obalu a tisky
čárových kódů generovaných zařízením DPS odpovídají
normě ISO/IEC 15416 (Bar Code Print Quality Test) i normám
navazujícím. Při testování svých zařízení na zavedených
kartonech zákazníka poskytuje JaGa plnou podporu
a spolupracuje na dosažení optimálních výsledků.
„Musíme přiznat, že způsob označení obchodního balení
s olomouckými tvarůžky podpořil jak stále se zvyšující
prodejnost na trhu ČR a SR, tak zejména export těchto
specialit do všech sousedních států Evropy,“ dodává Karel
Hlaváček.
Jinými slovy tento způsob značení plně vyhovuje všem
logistickým činnostem, které pohyb zboží v oblasti distribuce
vyžadují. V případě zavádění tisků s čárovými kódy nese
JaGa záruky za logiku dat a za čitelnost čárových kódů.
K této činnosti získala akreditaci Partner GS1 (statut určený
pro dodavatele komplexních řešení na bázi Systému GS1).
Miloslav Janovský,
obchodně-technický zástupce
JaGa, spol. s r.o.
OZNAÈOVACÍ SYSTÉMY
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:38
StrÆnka 34
32
Případová studie společnosti ICS Identifikační systémy
2D kódy ve výrobě a skladech společnosti AVEFLOR, a.s.
Vzhledem k nárůstu obchodních aktivit (pobočka
Slovensko a dceřiná společnost v Rusku) a celkovému
nárůstu výroby byla společnost Aveflor postavena
mimo jiné, před úkol vybudovat nové prostory pro sklady
materiálu, surovin, obalů i hotových výrobků s cílem
zabezpečit skladové, výrobní a logistické procesy
prostředky automatické identifikace. S přihlédnutím
k výrobnímu zaměření byl kladen přísný důraz na zpětnou
vysledovatelnost používaných surovin a obalových
materiálů, jakož i konečných produktů distribuovaných
našim zákazníkům. Toto byl také jeden ze základních
požadavků na systém řízení skladu a výroby.
Společnost AVEFLOR, a. s.
Česká společnost AVEFLOR, a.s. se od založení v roce
1995 zabývá výrobou léčiv, zdravotnických prostředků,
veterinárních a technických přípravků. Hlavní prioritou
společnosti je výroba kvalitních přípravků jak pod vlastními
značkami, tak i pro smluvní partnery. Mezi známé a etablované
značky nejen na českém trhu patří vlasová kosmetika
AVEFLOR, veterinární přípravky ARPALIT, KUBATOL
a v neposlední řadě také řada zdravotnických prostředků
AKUTOL.
Převažuje sprejová forma přípravků, nicméně společnost
nabízí své služby i v oblasti plnění kapalných výrobků
do plastových nebo skleněných obalů (kapaliny, emulze,
suspenze) či gely do plastových tub, kelímků apod.
Společnost vlastní všechna potřebná povolení a certifikáty
(ISO, GMP). Od svého vzniku je zapojena do Systému GS1
a využívá na svých výrobcích systém značení pomocí
čárového kódu EAN-13.
„Před realizací jsme hledali optimální systém pro zajištění
výše uvedených požadavků. Ve finále bylo rozhodnuto
o rozšíření stávajícího osvědčeného informačního systému
Signys a o jeho doplnění o subsystém automatické identifikace.
Pro realizaci jsme vybrali specializovanou společnost ICS
Identifikační systémy, a. s. Na realizaci získala společnost
Aveflor dotaci v rámci programu ITC v podnicích z fondů
EU,“ uvedl Jan Zubatý z vedení společnosti Aveflor.
Případová studie
• Zákazník: AVEFLOR, a.s.
• Obor: výroba léčiv, zdravotnických prostředků, veterinárních
a technických přípravků
balení výrobků (kartony, palety), TTR tiskárny Zebra, RF
přenosné terminály Denso BHT604QW, dávkové řešení
s WLAN přenosy
• Přínosy: oproti běžným výhodám spojeným se zavedením
automatické evidence prostřednictvím čárových kódů
– zajištění vysledovatelnosti od vstupů materiálů a surovin
po expedici hotových výrobků (kusy – kartony – palety),
zefektivnění a zpřesnění práce, zvýšení kontroly
„technologické kázně“ v rámci skladových i výrobních
procesů. Navíc zavedením 2D kódů GS1 DataMatrix –
velmi efektivní načtení všech údajů z etikety (číslo
materiálu/zboží, exspirace, šarže, množství apod.) jediným
sejmutím 2D kódu.
Informační systém Signys®
Podnikový informační systém Signys je komplexní aplikace
pro evidenci a řízení obchodních, účetních a výrobních
aktivit firmy. Obsahuje veškeré moduly pro precizní zpracování
účetních a daňových agend a poskytuje ucelený přehled
o chodu firmy. Modul skladového hospodářství řeší v plném
rozsahu problematiku exspirací, šarží, podskladů a skladových
míst. Součástí systému je modul pro plánování, řízení
a sledování výroby propojený s obchodní a skladovou agendou.
Tvůrcem a dodavatelem systému Signys® je společnost
Tresoft s.r.o.
Standardy GS1-128 a GS1 DataMatrix
Zatímco značení podle standardu GS1-128 (dříve EAN-128)
pro identifikaci skupinového balení zboží (kartony, palety aj.)
je obecně známé a využívané dlouhá léta, standard
GS1 DataMatrix má svou „kariéru“ teprve před sebou.
Oba standardy mají společnou myšlenku – řetězit více údajů
do jednoho kódu, přičemž každý údaj je uvozen tzv. aplikačním
identifikátorem (AI), který údaj jednoznačně identifikuje.
Standard GS1-128 ovšem naráží na bariéru maximálního
počtu znaků umístitelných do jednoho zřetězeného čárového
kódu, a vytváří tak (typicky v případě paletových etiket)
nutnost umístit na etiketu čárových kódů více (většinou dva
nebo tři). To samozřejmě zvyšuje nároky na rozměr etiket
a také na SW, který údaje při snímání zpracovává.
Oproti tomu standard GS1 DataMatrix má díky matricové
struktuře velmi vysokou informační hustotu – je schopen na
velmi malém prostoru zaznamenat velké množství informací,
umožňuje zakódovat do jednoho kódu až 2335 alfanumerických
nebo 3116 numerických znaků. Další výhodou je částečná
samoopravitelnost porušeného kódu a korekce chyb.
• Požadavek:
- Systém pro sledování a podporu skladových a výrobních
procesů
- Evidence materiálu, surovin, obalů i hotových výrobků
ve skladech a výrobě včetně exspirací a šarží pro
zajištění vysledovatelnosti
- Integrace do ERP Signys
- Návrh a dodávka tisku značení a zajištění inteligentního
mobilního sběru dat
• Řešitel a dodavatel: ICS Identifikační systémy, a.s., ve
spolupráci se společností Tresoft s.r.o. (dodavatel IS Signys)
• Technologie: značení materiálu i výrobků pomocí 2D
kódů, implementace standardu GS1 2D pro skupinová
Zdroj: Archiv ICS
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:38
StrÆnka 35
33
Zavedení GS1 DataMatrix může podstatně snížit nároky
na implementaci systému automatické identifikace,
především zjednodušením etiket a SW, který údaje z 2D
kódu zpracovává. To ve svých důsledcích zefektivňuje
práci uživatelů a zároveň snižuje pravděpodobnost
jejich potenciálních chyb. Rozšíření brání především
poněkud vyšší ceny zařízení pro snímání 2D kódů a dále
relativně pomalé morální zastarávání, a tudíž nutnost obměny
systémů založených na lineárním základě GS1-128.
Karta je tištěna jako samolepicí etiketa na TTR tiskárně
Zebra jako sestava IS Signys.
Zdroj: Archiv ICS
Hotové výrobky – kusy
Jednotlivé výrobky jsou označeny jedinečným čárovým
kódem EAN-13 standardu GS1.
Hotové výrobky – kartony
Veškeré kartony hotových výrobků jsou označeny kartonovou
etiketou, která kromě textových informací obsahuje 2D kód
s následujícími údaji:
- kód výrobku EAN-13
- interní kód artiklu
- datum výroby
- kód závodu
- kód směny
- kód linky
- pořadí v rámci výrobního příkazu
- vyrobené množství
- exspirace
- šarže
- hmotnost
Etiketa je tištěna na TTR tiskárně Zebra jako sestava IS Signys.
Zdroj: Archiv ICS
Řešení 1 – identifikace
Vzhledem k výrobnímu sortimentu společnosti AVEFLOR,
a. s. byl při návrhu řešení identifikace kladen důraz na
evidenci exspirací, šarží a skladových míst. Ke splnění tohoto
požadavku bylo společností ICS Identifikační systémy
navrženo a úspěšně využito možností 2D kódu GS1
DataMatrix, a to jak pro přesnou identifikaci materiálu
a surovin, tak skupinových balení (kartony, palety) finálních
výrobků (standard GS1 DataMatrix) a následně i pro označení
skladových míst v rámci centrálního skladu.
IKM – identifikační karta materiálu
Při příjmu jsou veškeré suroviny a materiál označeny
identifikační kartou materiálu – IKM. Původní karta byla
doplněna 2D kódem, obsahujícím:
- interní kód artiklu
- šarži dodavatele
- exspiraci
- množství
- číslo dodacího listu
Zdroj: Archiv ICS
Hotové výrobky – palety
Palety hotových výrobků jsou označeny paletovou etiketou
podle standardu GS1-128, doplněnou o 2D kód standardu
GS1 DataMatrix.
Pro vlastní skladové operace je využíván 2D kód, značení
GS1-128 je určeno pro potřeby odběratelů, kteří zatím
nejsou schopni značení GS1 DataMatrix využít.
Etiketa je tištěna na TTR tiskárně Zebra jako sestava IS
Signys z modulu odeslaných zásilek systému Signys, který
mimo jiné umožňuje generování SSCC kódů a kompletaci
údajů nezbytných pro sestavení paletové etikety. Informace
o exspiraci, šarži, výrobní lince, směně a pořadí v rámci
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:38
StrÆnka 36
34
výrobní dávky jsou získávány z výrobních příkazů a protokolů
o dokončené výrobě.
Řešení 4 – napojení terminálů na IS Signys
Napojení sběru dat je obecně možné zajistit v online režimu,
v dávkovém režimu a dávkovém režimu s bezdrátovým
(WLAN - Wi-Fi) přenosem dat.
Po zvážení potřeb, požadavků a na základě provedené
procesní a datové analýzy bylo rozhodnuto realizovat
systém jako dávkové řešení s přenosem dat prostřednictvím
bezdrátové Wi-Fi sítě. Toto řešení splňuje bezezbytku
potřeby společnosti Aveflor, zároveň minimalizuje nároky
na WLAN zasíťování prostor skladu, a tudíž i investiční
a provozní náklady.
V případě online řešení by si samotné vybudování nezbytné
WLAN pro sklad (skladová hala o půdorysu 51 x 28 m s paletovým
regálovým systémem s celkovou kapacitou 1400 palet)
vyžádalo náklady vyšší než samotný HW terminálů.
Zdroj: Archiv ICS
Doklady IS Signys
Pro pohodlnou práci a bezchybné zadávání jsou tištěné
doklady
• Žádanka
• Objednávka přijatá
doplněny o identifikaci dokladu ve formátu čárového kódu
volného typu.
Pro nahrání konkrétního dokladu do terminálu skladník
pouze sejme příslušný čárový kód dokladu.
Řešení 2 – tisk etiket
Veškeré uvedené etikety jsou tištěny na speciálních
termotransferových tiskárnách Zebra přímo z prostředí IS
Signys – vizuální návrh etiket a jejich tisk zajišťuje generátor
tiskových sestav, který je součástí systému Signys.
Řešení 3 – mobilní RF programovatelné
terminály s integrovanou čtečkou čárových
a 2D kódů
Všechny skladové operace probíhají za pomoci nové
generace radiofrekvenčních terminálů Denso BHT604QW.
Skenovací 2D imager tohoto zařízení vyniká jedinečnou
schopností snímat jak menší 2D kódy, tak různě velké
lineární kódy včetně rozměrných lineárních kódů paletových
etiket. Této vlastnosti je využíváno např. při snímání
dodavatelských lineárních kódů při příjmu materiálu a surovin.
Zdroj: Archiv ICS
Řešení 5 – Oblasti nasazení
Oblasti použití terminálů a 2D kódů jsou následující:
- příjem materiálu a surovin na sklad
- převod materiálu a surovin na výrobní sklad
- výdej materiálu a surovin na základě žádanek
- příjem výrobků na expediční sklad
- výdej výrobků z expedičního skladu
- výdej výrobků z expedičního skladu na základě objednávky
- inventury skladových zásob
- inventury šarží a exspirací
- identifikace skladových míst
Základní skladové operace
Příjem materiálu a surovin na sklad probíhá v několika
oddělených krocích. Zásilka je převzata od dopravce
a umístěna fyzicky na tzv. výchozí skladové místo. Do systému
Signys je pořízen dodací list přijatý a pro jednotlivé položky
je vložena aktuální pořizovací cena, šarže a exspirace. Na
základě tohoto dokladu je proveden tisk etiket a označení
jednotlivých balení. Poté provede pracovník skladu za
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:38
StrÆnka 37
35
pomoci terminálu vlastní zaskladnění na konkrétní skladová
místa. Nejprve sejme kód artiklu, umístí balení na volné
skladové místo a načte jeho kód. Takto postupně zpracuje
celou zásilku a data z terminálu odešle do systému Signys,
kde je vytvořena převodka a provedena modifikace skladových
karet. Všechny potřebné informace jsou získány sejmutím
jediného 2D kódu, což podstatně zrychlilo skladové operace
a odstranilo chyby v evidenci šarží a exspirací.
Podobně probíhají i přeskladnění mezi skladovými místy
v rámci skladu nebo převody finálních výrobků z karanténního
skladu na expediční sklad. Skladník sejme 2D kód artiklu
a kód zdrojového skladového místa, provede přesun na
jinou pozici a načte kód cílového místa. Získaná data odešle
z terminálu do systému a následně vytvořená převodka
provede modifikaci skladových karet.
Výdej ze skladu může být realizován dvěma způsoby –
volný výdej ze skladu nebo výdej na základě požadavku.
V případě druhé varianty bylo naplno využito možností
radiofrekvenčních čteček. Z objednávek nebo žádanek jsou
vytvořeny datové soubory jednoznačně identifikovatelné
číslem dokladu. Požadavky na výdej jsou zároveň vytištěny
a označeny číslem dokladu ve formě čárového kódu.
Pracovník skladu pak sejme čárový kód čísla požadavku,
čímž dojde k načtení příslušného datového souboru se
seznamem artiklů k výdeji do terminálu. Na základě těchto
informací pak postupně vyhledává jednotlivé položky na
skladě a provádí jejich výdej. Po nalezení je načten kód
skladového místa a následně 2D kód artiklu s interním
číslem, exspirací a šarží. V případě shody obsluha modifikuje
nebo potvrdí požadovaný počet a pokračuje dalším artiklem.
Na případný problém je skladník zřetelně upozorněn.
Jakmile jsou zpracovány všechny artikly k výdeji, odešle
pracovník načtené údaje zpět do systému Signys, kde na
jejich základě dojde k vygenerování dodacího listu nebo
výdejky. Během tohoto procesu jsou zároveň označeny
vyskladněné položky, objednávky nebo žádanky.
Zdroj: Archiv ICS
Slovo šéfa závěrem
„Realizací výše uvedeného projektu došlo k zefektivnění
vazeb mezi skladem, výrobou a následnou distribucí.
Zefektivnění je dáno uzavřeným cyklem toku informací.
Zpřehlednily se skladové zásoby co do polohy i množství
a zrychlil a zpřesnil se proces vychystávání zboží zákazníkům.
Kladně hodnotím i doporučení řešitele – společnosti ICS
Identifikační systémy, a.s. – na použití 2D kódu GS1 DataMatrix
v interních procesech skladů a výroby – zadání všech
potřebných údajů najednou jedním sejmutím 2D kódu
výrazně urychluje a zjednodušuje práci obsluhy. Zároveň se
tak zamezuje i chybám obsluhy, což – mezi jiným – zvyšuje
prestiž společnosti Aveflor v dodavatelsko-odběratelských
vztazích,“ uzavírá Jan Zubatý, vedení společnosti Aveflor.
Vladimír Chmelík,
projektový manažer ICS Identifikační systémy, a.s.
inzerce
Organizace GS1 Czech Republic byla založena jako neziskové sdružení právnických osob a je jediným oprávněným subjektem, který zastupuje
zájmy organizace GS1 na území České republiky. Předmětem činnosti GS1 Czech Republic je zavádění a podpora využívání Systému GS1,
národní i mezinárodní koordinace, poradenská, informační, publikační i školicí činnost. Pracovní skupiny RFID-EPC při GS1 Czech Republic,
které byly založeny koncem roku 2008, plní nejen funkci expertního zázemí GS1 Czech Republic, ale jsou i platformou pro cílené vzdělávání
v oblasti RFID-EPC s primárním zaměřením na společnosti zapojené do Systému GS1.
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:38
StrÆnka 38
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:38
StrÆnka 39
37
GS1 Czech Republic pomáhá sektoru zdravotnictví
Sdružení GS1 Czech Republic považuje zdravotnictví
za jeden z klíčových sektorů, a v rámci svých aktivit
proto poskytuje všestrannou podporu při zavádění
globálních standardů pro automatickou identifikaci
a elektronickou komunikaci v tomto oboru. Tyto aktivity
jsou plně v souladu s Akčním plánem kvality a bezpečnosti
zdravotní péče na období 2010 – 2012, který Ministerstvo
zdravotnictví schválilo v březnu 2010 v návaznosti na
Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů.
Adopce globálních standardů
Cílem GS1 Czech Republic je stát se uznávaným, otevřeným
a technologicky neutrálním partnerem pro klíčové instituce
v sektoru zdravotnictví a z této pozice účinně podporovat
a vést partnery k adopci globálních standardů pro identifikaci
a elektronickou komunikaci.
Zdroj: Archiv GS1
Úsilí vkládané do zavádění moderních technologií a systémů
automatické identifikace ve zdravotnictví má nepochybně
své opodstatnění, neboť zkušenosti z vyspělých zemí
dostatečně prokázaly, že aplikace standardů GS1 přináší
větší míru bezpečnosti a celkové zlepšení péče
o pacienta. Velmi důležité jsou související aspekty reálné
vysledovatelnosti či boje proti padělkům.
Zavedení GS1 standardů má nepochybně přímo či
nepřímo pozitivní vliv na kvalitu a dostupnost lékařské
péče pro pacienty, kteří jsou v celém procesu tím
nejdůležitějším článkem.
Sdružení GS1 Czech Republic se proto snaží aktivně
spolupracovat se všemi státními i nestátními subjekty
a sdruženími ze sektoru zdravotnictví.
Mezinárodní sdílení, domácí využití
V evropském regionu již byla v sektoru zdravotnictví
realizována nebo se připravuje celá řada projektů, jejichž
podstatnou součástí jsou rovněž systémy automatické
identifikace s využitím globálních standardů GS1. Mezinárodní
výměna informací a sdílení zkušeností jsou klíčovým
předpokladem k tomu, aby bylo možné přejímat pozitivní
výsledky z dalších zemí nebo se naopak vyvarovat těch
koncepcí, které se v praxi neosvědčily. GS1 Czech Republic
proto klade velký důraz na další předávání takto získaných
informací na národní úrovni tak, aby se mohly dostat k co
nejširšímu spektru zájemců o jejich praktické využití.
Z pohledu mezinárodní spolupráce je v prvé řadě třeba
zmínit aktivity v rámci GS1 Healthcare User Group, kterou
v květnu 2005 vytvořily vedoucí globální společnosti ve
zdravotnictví. Cílem této pracovní skupiny je vést farmaceutický
průmysl a zdravotnictví k úspěšnému vývoji a zavedení
globálních standardů s důrazem na využití automatické
identifikace při zvyšovaní bezpečnosti pacientů.
Velký důraz je kladen rovněž na přenos nejnovějších
technologií do praxe. V rámci VŠB-TU Ostrava byla v roce 2009
ustavena mezinárodní laboratoř pro výzkum a vývoj RFID
technologií, která je zaměřena na využívání standardů
v oblasti RFID a globální spolupráci při využití výsledků
výzkumu a vývoje. Důležitým partnerem laboratoře je GS1
Czech Republic, jejímž prostřednictvím se zapojila do
evropské sítě laboratoří European EPC LAB Network.
Přínosné využívání Systému GS1
Jak tedy může nasazení Systému GS1 konkrétně prospět
zdravotnickým profesionálům a pacientům? Podívejme se
podrobněji na některé vybrané aktivity GS1 v oblasti
zdravotnictví a na možné přínosy zavedení automatické
identifikace s využitím čárových kódů či technologie RFID-EPC.
Identifikace pro vyšší bezpečnost i úspory
• Snížení počtu chyb při léčbě
Zavedení systémů pro automatickou identifikaci s využitím
pokročilých technologií pomáhá výrazným způsobem omezit
množství medicínských omylů, jejichž příčinou není pouze
lidský faktor, ale velmi často také složité a nepřehledné
organizační či logistické postupy.
Bez ohledu na soustavně se vyvíjející standardy kvality
péče o pacienta čelí zdravotnictví trvalému tlaku na
snižování nákladů. Zavedení automatické identifikace
s využitím standardů GS1 přináší zdravotnickým
zařízením významné úspory. Pro výrobce a prodejce léčiv
je zase důležitá již zmíněná efektivita distribučních řetězců,
podpora vysledovatelnosti a možnost účinného boje proti
padělkům.
Čárové kódy, které se s velkým úspěchem používají v různých
odvětvích už několik desetiletí, přinášejí spolu s moderní
technologií RFID-EPC také ve zdravotnictví kýžené výsledky
a nabízejí jednu z nejrychlejších návratností vložených investic.
Chyby při medikaci se mohou stát každý den, v každé
nemocnici na celém světě. Přitahují stále větší mediální
pozornost. Obvykle mají závažné následky, mezi něž patří
nutnost dalšího doléčení, dočasné nebo trvalé poškození
zdraví a v krajním případě dokonce i smrt pacienta.
V současné době je dostupná řada věrohodných statistických
údajů, ze kterých vyplývá, že se jedná o závažný problém
i v těch nejvyspělejších zemích. Je obecně známo, že
i v rámci EU je zhruba osmi až dvanácti procentům pacientů
přijatých do nemocnic způsobena újma během poskytování
zdravotní péče. Velmi důležitá je přitom skutečnost, že
chyby při léčbě jen málokdy vznikají kvůli omylu odborného
zdravotnického personálu, ale častěji jsou výsledkem
nespolehlivosti nebo selhání komplikovaných a složitých
systémů ve zdravotnictví.
Podstatnou roli zde tedy hraje spolehlivá, jednoznačná
identifikace pacienta stejně jako spolehlivost a bezpečnost
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:38
StrÆnka 40
38
všech dalších procesů souvisejících s poskytováním
zdravotní péče.
Čárové kódy podle mezinárodního standardu GS1
a systémy založené na technologii RFID mohou přispět
k jistotě kvalitního ošetření správného pacienta. Systémy
pro automatickou identifikaci a sběr dat výrazně snižují
riziko podání nesprávného léku a zdravotnickému
personálu umožňují soustředit se maximálně na to
nejdůležitější: péči o pacienta.
• Efektivita procesů v rámci nemocnic, úspora nákladů
Na zdravotnická zařízení se nelze dívat pouze z hlediska
poskytování lékařské péče. V rámci nemocnic funguje řada
procesů, které jsou víceméně identické s fungováním
výrobních či obchodních organizací: skladové hospodářství,
sledování nákladů, efektivita využívání vybavení a všech
dalších zdrojů, evidence majetku, produktivita práce
zaměstnanců, administrativa, odpadové hospodářství atd.
V oblasti výroby, obchodu a služeb již v současné době
existuje celá řada řešení na bázi Systému GS1, která jsou
mnohokrát ověřená v praxi a nesporně prokázala svůj
ekonomický přínos. Průzkumy však ukazují, že v současné
době méně než deset procent nemocnic ve světě využívá
systém pro automatickou identifikaci a sběr dat. Většina
nemocnic a zdravotnického personálu je tedy stále závislá
na ruční kontrole při manipulaci s léky a zdravotnickým
materiálem či používání lékařských přístrojů.
Cílem sdružení GS1 Czech Republic je ve spolupráci
s dalšími partnery zajistit, aby oblast zdravotní péče
mohla profitovat ze stejných výhod, které přináší využití
Systému GS1 v ostatních odvětvích.
• Boj s padělky prostřednictvím ověření pravosti
produktu a vysledovatelnosti
inzerce
Světová zdravotnická organizace definuje padělky
medicínských produktů jako vědomě podvodně
označené, pokud jde o jejich identitu nebo původ. Jejich
kvalitu a účinky nelze předvídat, neboť mohou obsahovat
špatné množství aktivních látek, špatné druhy těchto látek
nebo látky neaktivní. Mezi důsledky padělání patří selhání
léčby, alergické reakce na léky, selhání zařízení a někdy
i smrt pacienta.
Pro pacienty a lékařský personál mající na starost přípravu
a výdej léků je přitom téměř nemožné tyto falzifikáty
rozeznat, a proto padělání farmaceutik, zdravotnických
pomůcek a přístrojů představuje vážné riziko pro bezpečnost
pacientů. Jde o globální hrozbu, která nadále roste vzhledem
k sofistikovaným metodám falzifikátorů a také díky
rostoucímu objemu toku zboží v rámci mezinárodního
obchodu.
Zavedení jednoznačné identifikace každého jednotlivého
i skupinového balení léků a lékařského vybavení
umožňuje realizaci nezbytné vysledovatelnosti, ověření
pravosti a případné stažení podezřelých výrobků z trhu.
Na počátku roku 2010 byl zveřejněn GS1 standard pro
automatickou identifikaci a sběr dat medicínských produktů.
Poskytuje obecnou sadu dat a datových nosičů pro
medicínské produkty na každé úrovni balení včetně
specifických doporučení pro volbu a užití příslušných
identifikačních klíčů produktů a dodatečných údajů o produktu.
Použité datové nosiče zahrnují lineární čárové kódy,
dvoudimenzionální čárové kódy a RFID tagy.
Tomáš Martoch,
ředitel GS1Servis.cz
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:39
StrÆnka 41
39
Partnerský program v plném proudu
Při krátké rekapitulaci dnes již známé iniciativy GS1
Czech Republic zvané Partnerský program máme
tendenci si povzdechnout: „Jak ten čas letí!“
Co se odehrálo od startu tohoto projektu v roce 2008?
Jaké jsou dosavadní zkušenosti a jaký vývoj je
předpokládán do budoucích období?
AP budou v rámci tohoto roku vyzváni k obhájení svého
statutu. GS1 Czech Republic se nechystá vystupovat v roli
„zlého učitele“, musí si však být jista dostatečnou úrovní
profesionálních znalostí zejména v rámci okruhu AP.
Partnerský program ve svých úplných začátcích odrážel
především snahu GS1 Czech Republic o získání vyššího
stupně jistoty, že firmy, které zajišťují nezbytnou technickou
a technologickou podporu koncovým uživatelům, navrhují
a implementují prvky Systému GS1 korektně a v souladu se
systémovými pravidly.
Soustavná podpora, základ úspěchu
V průběhu času se však zejména po výměně informací
a zkušeností se sesterskými, převážně evropskými
organizacemi ukázaly i další neméně důležité aspekty této
spolupráce. Jedním z nich je nutná soustavná podpora
partnerům ze strany organizace GS1. Výše zmíněná vysoká
míra jistoty nemůže být reálná bez kvalitně zabezpečeného
toku informací, sdílení dat, trendů, novinek a změn ve
směru k technickým firmám. Bez dostatečné informovanosti
není možno od této technické podpory očekávat soustavné
zvyšování úrovně profesionálního servisu, není možno počítat
s výrazně vyšší efektivitou činností podél příslušných
logistických řetězců v daných sektorech. Pravděpodobně
jen velmi zřídka bychom se setkali s evidentní spokojeností
koncových uživatelů Systému GS1.
Profesionální servis – vyšší efektivita
Domníváme se, že tento fenomén byl i základním mottem
duchovního otce myšlenky Partnerského programu Ing. Zdeňka
Vonáska, člena Výboru GS1 Czech Republic, zakladatele
a spolumajitele firmy Kodys, který nás bohužel v lednu tohoto
roku neočekávaně opustil.
Prvních pět podporovaných – partneři
i konkurenti
V roce 2009 získalo prvních pět technických firem statut
GS1 Czech Republic Accredited Partner (AP). Tito AP si již,
jak pevně věříme, zvykli na významně změněnou úroveň
podpory, která se projevuje nejen ve vlastním toku informací,
ale i v oblasti propagační (web, výstavy, letáky), mediální
(osobní setkání se zástupci médií, případové studie v INFO
859) i marketingové (účast na výbavě showroomu GS1,
marketingové materiály). Všichni AP se měli možnost osobně
seznámit s činností nové, mezinárodní RFID ILAB založené
při VŠB – Technické univerzitě v Ostravě, kam budou mít
v rámci vznikajících pravidel výrazně usnadněný přístup
a kde tak vzniká předpoklad těsné spolupráce s tímto
střediskem.
Je zřejmé, že kladný dopad této iniciativy na cílového
uživatele se nemůže projevit „ze dne na den“, což
samozřejmě platí i o případném zlepšování pozice jednotlivých
AP na trhu. Čas si vyžádá i jistou změnu chování skupiny
AP, kteří jsou nyní na jedné straně partneři v kruhu AP, na
druhé straně však často vzájemnými konkurenty na trhu.
AP si plně uvědomují i výstupy etického kodexu, které jsou
pro ně zavazující. I GS1 Czech Republic se učí korigovat
své jednání, reakce a závěry, a to většinou formou podstatně
vyšší míry trpělivosti. Jeden z dalších cílů programu, tj.
výrazné přiblížení zástupců standardizační organizace
k praxi, zatím zcela nenaplňuje původní představy, i zde je
však znát pozvolné zlepšení.
Zdroj: Archiv GS1
Druhé kolo s novými otázkami
Pohled zástupců GS1 Czech Republic včetně členů jejího
řídícího Výboru je, jak se domníváme, veskrze kladný.
I proto bylo zahájeno druhé kolo programu, tj. byla pozvána
druhá, velmi omezená skupina vybraných firem, které
splňují nejen původní kritéria komplexnosti, dlouhodobých
zkušeností a činnosti na českém trhu. Tentokrát byl kladen
důraz zejména na aktivitu ve vztahu ke GS1 Czech Republic.
GS1 Czech Republic se nově ptá: „Máme o dané technické
firmě dostatek informací? Komunikuje s námi? Zajímá se
o problematiku Systému GS1, který podporuje? Účastní se
nabízených seminářů a školení?“ Kladné odpovědi na tyto
a další podobné otázky představují nová kritéria, která by
firma uvažující o přistoupení k programu měla naplňovat.
Dosud nezapojené firmy stranou nezůstanou
GS1 Czech Republic zdůrazňuje, že významná podpora AP
není současně „odložením“ ostatních technických firem.
Naopak! Zkušenosti na poli Partnerského programu nám
pomohly odhalit i značný nedostatek v komunikaci, který
dlouhodobě na straně GS1 Czech Republic přetrvával.
Proto budeme pokračovat i v tomto roce v trendu pomoci
a přiblížení se i k ostatním technickým subjektům v rámci
nezastupitelné podpory Systému GS1. Opět zorganizujeme
seminář, který bezplatně umožní neakreditovaným partnerům
získat, osvojit si či zopakovat základní přehled o Systému
GS1, jeho vývoji a trendech do budoucích období. Doufáme,
že i tato akce přispěje k celkovému posílení potřebného
know-how a k postupnému naplňování základní myšlenky
Partnerského programu.
Michal Bílý, obchodní ředitel GS1 Czech Republic
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:39
StrÆnka 42
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:39
StrÆnka 43
41
Ceník produktů a služeb GS1 Czech Republic
(platnost od 1. 7. 2010)
FIRMY OBCHODNÍ
PRODUKT
STAV
POPIS – PODMÍNKY
CENA (Kè)
1.
Inzerce
Èlen GS1
Zadní strana obálky A4
2. a 3. strana obálky A4
Vnitøní dvoustrana A3 (prvnímu zájemci)
Vnitøní A4
Vnitøní 1/3 A4 „na výšku“
Vnitøní 170 x120 mm
25 000,20 000,30 000,10 000,5 000,5 000,-
2.
Školné
Druh akce
V sídle GS1
Základní info pro nové èleny
Akce plánovaná – podle www.gs1cz.org
Akce mimoøádná
1 osoba
10 000,zdarma
1 000,- *
2 000,-
více osob
10 000,-/os.
zdarma
800,-/os.
1 600,-/os.
Èlen GS1 **
Èlen GS1
Neèlen GS1
V sídle GS1 mimo konzultaèní hodiny
V sídle GS1 v rámci konzultaèních hodin
X
200,-/hod
zdarma
X
200,-/hod
zdarma
X
mìøení
a protokol
REA
Neèlen GS1
Neèlen GS1
Èlen GS1 **
Èlen GS1 **
Kontrola kvality èárových kódù
Jednotlivé symboly
Promìøení evropské logistické etikety
Jednotlivé symboly
Promìøení evropské logistické etikety
do 20 ks
500,-/kód
1000,-/ks
50,-/kód
100,-/ks
nad 20 ks
X
X
Smluvnì
Smluvnì
mìøení
a vystavení
certifikátu
Neèlen GS1
Neèlen GS1
Èlen GS1 **
Èlen GS1 **
Jednotlivé symboly
Promìøení evropské logistické etikety
Jednotlivé symboly
Promìøení evropské logistické etikety
1000,-/kód
2000,-/ks
100,-/kód
200,-/ks
X
X
Smluvnì
Smluvnì
5.
CD
Neèlen GS1
Èlen GS1
X
X
zdarma
6.
Manuály
Neèlen GS1
Èlen GS1
X
X
zdarma
7.
Pomùcky
Èlen GS1
Bonusy
Èlen GS1
Neèlen GS1
Èlen GS1 **
3.
Konzultace
4.
Servis
**
Školné,
konzultace
a servis
zdarma
Roèní tržby (mil. Kè)
1 – 100
101 – 500
501 – 5000
5001 a více
FIRMY TECHNICKÉ
Inzerce
Služby
% z uvedené sazby
Podle bodu 2. a 3. (% z uvedené sazby)
% sazby
100
80
50
zdarma
ÈLEN GS1
GS1 AP
100
100
50
50
Poznámky a vysvětlivky:
1. REA: Testovací zařízení pro proměření kvality čárových kódů.
2. „Nečlen GS1“ je kategorie pro tento ceník shodná s výrazem „Člen GS1 s nevyrovnanými závazky“.
3. Výjezd mimo sídlo GS1: Fakturace zvýšena o náklady přepravy (7 Kč/km),
případně o další náklady na ubytování, pronájem prostor, pronájem techniky apod.
4. X Služba není poskytována.
5. * Pro člena GS1 po předložení „Voucheru“ – viz záložka časopisu – příslušná akce/osoba zdarma.
6. ** Bonusové členění podle dosaženého ročního obratu.
Všechny ceny uvedeny bez DPH!
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:39
StrÆnka 44
42
Akreditovaní partneři
GS1 Czech Republic
CODEWARE s.r.o.
Bìlehradská 25
120 00 Praha 2
T 222 562 444
F 222 561 904
E [email protected]
www.codeware.cz
EPRIN spol. s r.o.
ICS Identifikaèní systémy a.s.
Hybešova 38
602 00 Brno
T 538 707 200-2
F 543 212 033
E [email protected]; [email protected]
www.eprin.cz
V Holešovièkách 1492/42
180 00 Praha 8
T 226 216 040
F 284 691 812
E [email protected]
www.ics.cz
JaGa spol. s r.o.
KODYS spol. s r.o.
Na Hlavní 166
182 00 Praha 8 - Bøezinìves
T 283 910 228-9
F 283 910 230
E [email protected]
www.jaga-cr.cz
Hošt’álkova 7/520
169 00 Praha 6 - Bøevnov
T 233 097 911
F 233 097 999
E [email protected]
www.kodys.cz
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:40
StrÆnka 45
43
Abecední seznam dodavatelů
pro Systém GS1
ACCESS GRANTED s.r.o.
ACCOR SERVICES CZ s.r.o.
Lisabonská 4/2394
190 00 Praha 9
T 776 611 639
E [email protected]
www.accessgranted.cz
Na Poøíèí 5
110 00 Praha 1
T 234 662 356
F 234 662 349
E [email protected]
www.accorservices.cz
AIMTEC a.s.
AL INVEST BØIDLIÈNÁ a.s.
Hálkova 1203/32
301 22 Plzeò
T 377 225 215
F 377 221 732
E [email protected]
www.aimtec.cz
Bruntálská 167
793 51 Bøidlièná
T 554 222 748; 554 222 130
F 554 222 731
E [email protected]
www.alinvest.cz
APPLIC s.r.o.
ASTON ABORA s.r.o.
Puškinova 445
460 08 Liberec 8
T 485 382 222
F 485 382 211
E [email protected]
www.applic.cz
K Dálnici 334 (Areál ZEA)
251 01 Svìtice u Øíèan
T 321 571 616-8
F 321 571 616-8
E [email protected]
www.aston-abora.cz
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:40
StrÆnka 46
44
AWT Èechofracht a.s.
Barbara Bubiková
K Hrušovu 2/293
102 03 Praha 10
T 724 026 573
F 281 004 263
E [email protected]
www.cechofracht.cz
28. øíjna 2315/34
702 00 Ostrava
T 596 611 526
F 596 611 528
E [email protected]
www.inmar.cz
BARCO s.r.o.
Bartech, s.r.o.
Okružní 741
686 05 Uherské Hradištì
T 572 520 052
F 572 520 032
E [email protected]
www.barco.cz
Koupelní 2
695 02 Hodonín
T 518 302 957
F 518 302 954
E [email protected]
www.bartech.cz
BÍLEK SAMET s.r.o.
BOTTLING PRINTING s.r.o.
Pøíèná 663/8
110 00 Praha 1
T 222 230 892; 222 233 989
F 222 230 892
E [email protected]
www.samet.cz
Piaristù 4
692 01 Mikulov
T 519 511 144
F 519 510 567
E [email protected]
www.bottlingprinting.cz
BRONISLAV KUDA
C & C LÍNÌ spol. s r.o.
Hlavní 167/86
624 00 Brno
T 543 256 666
F 543 256 888
E [email protected]
www.kzk.cz
Tluèenská 583
330 21 Línì
T 377 911 065
F 377 911 292
E [email protected]
www.cacline.cz
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:41
StrÆnka 47
45
CardHouse s.r.o.
CCV s.r.o.
Revoluèní 178/3
400 01 Ústí nad Labem
T 475 214 754; 284 692 048
F 475 214 754; 284 692 048
E [email protected]
www.cardhouse.cz
Libušina tøída 23
623 00 Brno
T 541 212 199; 553 626 832
F 541 217 969
E [email protected]
www.ccv.cz
CID International a.s.
CMS - COUPONING & MARKETING
SERVICES s.r.o.
Nádražní 184
702 00 Ostrava
T 597 600 310
F 596 134 768
E [email protected]
www.cid.cz
Za Kovárnou 422/23
109 00 Praha 10
T 272 655 902; 272 655 901
F 272 655 906
E [email protected]
www.cms-couponing.com
COLOGNIA PRESS a.s.
COMBIT s.r.o.
Havlíèkova 844
280 02 Kolín 4
T 321 752 111
F 321 752 110
E [email protected]
www.etiketa.cz
Rašínovo nábø. 24/65
128 00 Praha 2
T 224 911 455
F 224 912 477
E [email protected]
COMBITRADING s.r.o.
CompAct Bohemia s.r.o.
Rašínovo nábø. 56
128 00 Praha 2
T 246 035 710
F 224 918 942
E [email protected]
www.combitrading.cz
Krameriova 138
339 01 Klatovy 1
T 376 310 429
F 376 310 429
E [email protected]
www.cab.cz
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:41
StrÆnka 48
46
COSMOTRON BOHEMIA s.r.o.
Koupelní 2
695 01 Hodonín
T 518 302 717
F 518 302 718
E [email protected]
www.cosmotron.cz
D.H.S. - Data, Hardware,
Software spol. s r.o.
Bulharská 4
101 00 Praha 10
T 271 089 200-1
F 271 089 202
E [email protected]
www.dhs.cz
DATASCAN s.r.o.
DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
Durïákova 5
613 00 Brno
T 545 215 558
F 545 574 751
E [email protected]
www.datascan.cz
CTPark, Nové Modlany 95
471 42 Krupka
T 603 431 879; 412 588 580
F 412 588 500
E [email protected]
www.dhl.cz
DHL SUPPLY CHAIN s.r.o.
DROPTOP COMPUTING s.r.o.
Lodìnická 963
691 23 Pohoøelice
T 519 405 330; 519 405 101
F 519 405 102
E [email protected]
www.dhl.cz
Na Bøevnovské pláni 20
169 00 Praha 6
T 235 097 511
F 235 097 511
E [email protected]; [email protected]
www.droptop.cz
ESA s.r.o.
EDITEL CZ s.r.o.
V Parku 2309/6
148 00 Praha 4
T 261 009 011
F 261 009 099
E [email protected]
www.editel.cz
Oldøichova 158
272 03 Kladno
T 724 584 026
F 312 301 200
E [email protected]
www.esa.cz
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:42
StrÆnka 49
47
ESP holding a.s.
ETIGRAF s.r.o.
Revoluèní 178/3
400 01 Ústí nad Labem
T 475 214 781
F 475 214 782
E [email protected]
www.esp.cz
Riegrova 327
544 01 Dvùr Králové nad Labem
T 499 621 123
F 499 621 186
E [email protected]
www.etigraf.cz
Fast ÈR a.s.
FM ÈESKÁ s.r.o.
Èernokostelecká 1621
251 01 Øíèany u Prahy
T 323 204 153; 323 204 111
F 323 204 160
E [email protected]
www.fastcr.cz
Ke Špejcharu 351
252 67 Tuchomìøice
T 220 413 279; 220 413 111
F 220 950 555
E [email protected]
http://cz.fmlogistic.com/
FTL - First Transport Lines a.s.
GABEN spol. s r.o.
Letecká 8
796 23 Prostìjov
T 582 320 110; 582 320 205
F 582 346 009
E [email protected]
www.ftlcz.eu
Hájkova 1/558
702 00 Ostrava - Pøívoz
T 596 117 402, 800 333 370
F 596 117 402
E [email protected]
www.gaben.cz
GARBURG CZ s.r.o.
GATC s.r.o.
Dvouletky 683
411 17 Libochovice
T 416 591 667
F 416 591 559
E [email protected]
www.garburg.cz
Lužná 716/2
166 60 Praha 6
T 234 701 010
F 234 701 090
E [email protected]
www.gatc.cz
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:42
StrÆnka 50
48
GRAFIKO PRINT s.r.o.
GRAFOTECHNA PRINT s.r.o.
Sobìslavská 2090
390 02 Tábor
T 381 276 702; 381 276 353
F 381 276 702
E [email protected]
www.grafikoprint.cz
Lýskova 1594/33
155 00 Praha 13 - Stodùlky
T 251 001 130-3; 602 350 527
F 251 001 136-7
E [email protected]
www.grafotechna.cz
GRANITOL
akciová spoleènost
HEWLETT - PACKARD s.r.o.
Partyzánská 464
793 05 Moravský Beroun
T 554 780 111
F 554 733 801
E [email protected]
www.granitol.cz
HOPI s.r.o.
Zdìbradská 74
251 01 Jažlovice u Prahy
T 323 614 111
F 323 614 343
E [email protected]
www.hopi.cz
Vyskoèilova 1/1410
140 21 Praha 4
T 261 307 326; 602 735 339
F 261 307 613
www.hp.cz
HUHTAMAKI
ÈESKÁ REPUBLIKA a.s.
Pøibyslavice 101
675 21 Okøíšky
T 568 894 346
F 568 894 127
E [email protected]
www.huhtamaki.cz
ICZ a.s.
Identcode s.r.o.
Na høebenech II 1718/10
147 00 Praha 4
T 222 271 654
F 222 271 112
E [email protected]
www.i.cz
Mošnova 2350/4
615 00 Brno
T 548 538 512
F 548 226 313
E [email protected]
www.identcode.cz
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:43
StrÆnka 51
49
IKOS CZ s.r.o.
ING. JIØÍ SMRŽ - INTES
Americká 530
460 07 Liberec III, Jeøáb
T 486 131 082-3
F 486 131 082-3
E [email protected]
www.ikos.cz
Úpatní 9
634 00 Brno
T 547 240 058-9
F 547 240 058
E [email protected]
www.etiketovacisystemy.cz
ING. ZDENÌK BLAŽEK - AGROTECH
ING. ZDENÌK KUDLÁÈ, ETIPO
Fügnerova 859
390 02 Tábor
T 381 251 116
F 381 252 969
E [email protected]
www.agrotech.cz
Obeciny 4185
760 01 Zlín
T 602 788 506
E [email protected]
JM partners.CZ s.r.o.
KRÁLÍÈEK s.r.o.
LABEL PRINT
Táborská 965
293 01 Mladá Boleslav
T 326 330 013; 731 481 288
F 326 330 012
E [email protected]
www.jmpartners.cz
Mojmírova 4/130
140 00 Praha 4
T 261 220 091
F 261 226 045
E [email protected]
www.kralicek-labelprint.cz
KÜHNE & NAGEL spol. s r.o.
LABEL design a.s.
Pekaøská 7/621
155 00 Praha 5
T 257 090 014
F 257 090 099
E [email protected]
www.kn-portal.com
Chráš•any 185
252 19 Praha - západ
T 602 473 213
F 257 950 713
E [email protected]
www.label-design.cz
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:43
StrÆnka 52
50
LAGERMAX SPEDICE A LOGISTIKA s.r.o.
LASCO s.r.o.
U Prioru 1
161 01 Praha 6
T 220 196 477; 220 196 405
F 220 196 196
E [email protected]
www.lagermax.cz
Louòovice 47
251 62 Mukaøov
T 323 660 660
F 323 660 660
E [email protected]
www.lasco.cz
LE CHEQUE DÉJEUNER - výroba s.r.o.
LESÁK - ZEMAN s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
T 241 043 111
F 241 043 911
E [email protected]
www.chequedejeuner.cz
Vranovská 33
614 00 Brno
T 545 423 670
F 545 423 699
E [email protected]
www.lesak-zeman.cz
LIFTEC CZ spol. s r.o.
LOGICENTRUM s.r.o.
Poèernická 272/96
108 03 Praha 10
T 296 411 811
F 296 411 812
E [email protected]
www.divizepz.cz
Vinohrady 210
664 61 Rebešovice
T 541 215 680
E [email protected]
www.logicentrum.cz
MADETA a.s.
Rudolfská 246/83
370 50 Èeské Budìjovice
T 389 136 277; 389 136 266
F 389 136 297
E [email protected]
www.madeta.cz
MARTIN PEROUTKA
polygrafická výroba
Tøinecká 674
273 43 Buštìhrad
T 312 250 011
F 312 291 302-3
E [email protected]
www.peroutka.cz
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:44
StrÆnka 53
51
MIRAI s.r.o.
MODEL OBALY a.s.
U Císaøských lázní 7
415 01 Teplice
T 417 570 846; 417 531 072;
603 869 300
F 417 570 846
E [email protected]
www.mirai.cz
I. Herrmanna 363
543 71 Hostinné
T 499 500 264; 499 500 111
F 499 500 203
E [email protected]
www.model.cz
NÁRODNÍ KATALOG ÈR
O.K. TRANS PRAHA, spol. s r.o.
Nad strání 49/30
182 00 Praha 8 - Troja
T 739 298 216
E [email protected]
www.narodni-katalog.cz
Hlavní 182
253 01 Chýnì
T 602 227 315
F 311 608 327
E [email protected]
www.oktrans.cz
OBCHODNÍ TISKÁRNY a.s.
OGILVY ONE a.s.
Plynárenská 233
280 57 Kolín IV
T 321 759 111; 321 759 161
F 321 759 311
E [email protected]
www.otk.cz
Pøívozní 2a
170 00 Praha 7
T 602 220 045; 221 998 777
F 221 998 778
E [email protected]
www.ogilvyone.cz
ONDRÁŠEK
INK-JET SYSTEM spol. s r.o.
PAPÍRNY BRNO a.s.
Nad Pøehradou 2296
738 02 Frýdek - Místek
T 558 639 611
F 558 621 992
E [email protected]
www.ondrasek.cz
Køenová 60
656 97 Brno
T 543 564 126
F 543 216 359
E [email protected]
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:44
StrÆnka 54
52
Pavel Dobrovolný
PIC Photocreation s.r.o.
Mankovice 31
742 35 Odry
T 731 501 125; 603 491 503
F 556 730 049
E [email protected]
www.dopas-tisk.cz
Dr. Ant. Dvoøáka 927/15
288 02 Nymburk 02
E [email protected]
PLASTOVÉ PØEPRAVNÍ OBALY s.r.o.
POINT.X spol. s r.o.
Brnìnská 2938/25
671 81 Znojmo
T 515 200 680; 515 244 284-5
F 515 200 690
E [email protected]
www.ppobaly.cz
Malátova 633/12
150 00 Praha 5 - Smíchov
T 222 319 395; 222 318 636
F 224 810 821
E [email protected]
www.pointx.cz
PRESS KF spol. s r.o.
PROFIPRINT spol. s r.o.
J. Sigmunda 79
783 50 Lutín
T 585 652 731
F 585 652 730
E [email protected]
www.presskf.cz
Turistická 38
621 00 Brno
T 541 241 957
F 541 229 003
E [email protected]
www.profiprint.cz
RABEN LOGISTIC CZECH a.s.
RADIM CHVÁLA - AKCE
Jana Želivského 2
130 00 Praha 3
T 222 802 151; 222 802 111
F 222 802 190
E [email protected]
www.raben-group.com
Ratboøská 141
190 16 Praha 9
T 281 971 144; 606 608 027
F 281 971 729
E [email protected]
www.akce.cz
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:44
StrÆnka 55
53
RAYFILM s.r.o.
Otická 109
746 01 Opava
T 553 616 085
F 553 616 794
E [email protected]
www.rayfilm.cz
REALEX INTERNATIONAL
spol. s r.o.
U Pekaøky 484/1
180 00 Praha 8
T 266 313 775
F 266 310 122
E [email protected]
www.realex.cz
RETAIL ADVENTURES a.s.
S & K LABEL s.r.o.
28. pluku 11
101 00 Praha 10
T 267 997 222
F 267 997 204
E [email protected]
www.retailadventures.cz
Blanenská 1860, Prùm. zóna
664 34 Kuøim
T 541 126 520
F 541 126 599
E [email protected]
www.sklabel.cz
SERVANT a.s.
SCHMACHTL CZ, spol. s r.o.
Na Moráni 5
128 00 Praha 2
T 224 919 706
F 224 923 853
E [email protected]
www.servant.cz
Vestec 185
252 42 Jesenice u Prahy
T 244 001 500
F 244 910 700
E [email protected]
www.schmachtl.cz
Symbol Technologies
Czech Republic s.r.o.
T + T etikety s.r.o.
Kolejní 1
612 00 Brno
T 224 474 187; 731 408 582
F 224 474 190
E [email protected]
www.symbol.com
Vìtrná 1467/72a
370 05 Èeské Budìjovice
T 385 345 114
F 385 345 116
E [email protected]
www.ttetikety.cz
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:45
StrÆnka 56
54
T - SYSTEMS Czech Republic
TELEDIN s.r.o.
Na Pankráci 1685/17,19
140 21 Praha 4
T 236 099 448; 236 099 101
F 236 099 999
E [email protected]
Seifertova 327/85
130 00 Praha 3
T 221 015 250
F 221 015 289
E [email protected]
www.teledin.cz
Telefónica O2 Czech Republic a.s
TISKÁRNA AKORD CHOMUTOV s.r.o.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
T 271 469 638; 602 367 239
F 271 469 515
E [email protected]
www.edi.cz
Na Pøíkopech 901/3
430 01 Chomutov 2
T 474 638 970; 474 638 985
F 474 638 986
E [email protected]
www.akord.cz
TOP TISK OBALY s.r.o.
TRANSKAM, spol. s r.o
Kaštanová 125b
620 00 Brno
T 605 818 818605 297 930
F 543 254 977
E popelka@toptisk.com
www.toptisk.com
K Plevnu
268 01 Hoøovice
T 311 543 200; 311 543 203
F 311 543 240
E info@transkam.cz
www.transkam.cz
TRANSPED - SOC spol. s r.o.
U & SLUNO a.s.
Nerudova 107
500 02 Hradec Králové
T 495 772 201; 605 235 205
F 495 523 759
E bartel@transped-soc.cz
www.transped-soc.cz
Sadová 28
702 00 Ostrava
T 596 101 511; 737 237 306
F 596 101 523
E rapeltanerova@u-sluno.cz
www.u-sluno.cz
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:46
StrÆnka 57
55
uniCODE M&D s.r.o.
VVV SYSTEM s.r.o.
Karlovo nám. 161
393 01 Pelhøimov
T 565 323 039
F 565 326 039
E obchod@unicode.cz
www.unicode.cz
V Podhájí 776/30
400 01 Ústí nad Labem
T 472 744 350; 603 833 650
F 472 714 195
E info@vvvsystem.cz
www.vvvsystem.cz
WEINDEL LOGISTIK SERVICE ÈR spol. s r.o.
WHP TECHNIK s.r.o.
Èervený Køíž 283
586 01 Jihlava
T 561 207 200
F 561 207 209
E office@wls.cz
www.wls.cz
Kroftova 45
616 00 Brno
T 541 224 364; 541 224 361; 603 434 272
F 541 243 897
E obchod.is@whp.cz
www.whp.cz
Wincanton Èeská republika, s.r.o.
ZONER software a.s.
U Dýhárny 1177
278 01 Kralupy nad Vltavou
T 602 147 471
F 315 741 413
E info@wincanton.cz
www.wincanton.cz
Nové sady 18
602 00 Brno
T 543 257 244
F 543 257 245
E jaromir.krejci@zoner.cz
www.zoner.cz
SESTAVA IKON
snímaèe – terminály
zaøízení pro tisk
etikety, plastové karty
polygrafie – obaly
kontrolní pøístroje
pøedlohy èárových kódù
pokladny – pokladní systémy
váhy – vážní systémy
aplikované systémy
etiketovací systémy
RFID systémy
SW pro tvorbu èárových kódù
EDI/EANCOM/XML
pøepravní služby / doprava
skladování
cross-docking
logistické systémy
poradenství v logistice
standardizace – normy
vydavatelé kuponù, stravenek,
zákaznických karet
komplexní informaèní
systémy
EDI/VAN operátor
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:46
StrÆnka 58
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:46
StrÆnka 59
casopis_37.qxd
3.6.2010
15:46
StrÆnka 60
SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR
PRO ČÁROVÝ KÓD A RFID
MOBILNÍ TERMINÁLY | ČTEČKY | TISKÁRNY
ČÁROVÝCH KÓDŮ | ETIKETY | BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ
VÝVOJ SW | IMPLEMENTACE | SERVIS
APLIKACE >
Mobilita pro Vaše data
Evidence majetku | Evidence výrobních operací | Systém pro
pracovníky v terénu | Systém řízeného skladu | Mobilní sběr dat
Evidence rozvozu zásilek | Mobilní informační systém pro policii
Necháváme za sebe mluvit naše reference: www.kodys.cz/reference.html
www.kodys.cz | 233 097 911 | info@kodys.cz | člen IBCS Group | Certifikace ISO 9001 a 14001
Download

Tisknutelná verze - GS1 Czech Republic