Systém GS1
• jednotná vize
• společný jazyk
• standardní řešení
OBSAH
Nosné téma:
(34) Adopce datové synchronizace na českém trhu
(37) Globální datová synchronizace – nezbytný krok
k efektivitě
Seriál pokračuje:
(10) Pravidla pro přiřazování GTIN III.
Novinky a informace z GS1:
(5) Školicí a informační stránky GS1Akademie přitahují
pozornost
(7) Regionální fórum GS1 in Europe
(9) Česká pošta využívá Systém GS1
(24) Měření kvality čárových kódů
(26) Aktuality z Česko-Slovenské iniciativy ECR
(33) Logistická akademie nyní i v Praze
Novinky a informace z GS1Servis.cz:
(3) Aktuality o činnosti
Oblast zdravotní péče:
(15) Zdravotnická konference GS1 v Amsterdamu
(17) Mezinárodní standardy a elektronické zdravotnictví
Oblast EDI:
(32) Studie efektivity EDI komunikace 2011
(4) Elektronická fakturace je součástí strategie EU
Oblast RFID:
(19) RFID technologie pro státní správu
(20) Setkání zástupců GS1 in Europe EPC/RFID Business Labs
Příspěvky partnerů:
(29) Tisk čárových kódů – mechanická připravenost
tiskového stroje
Případové studie akreditovaných partnerů:
(40) Kodys
(42) Gaben
(44) Ceník
(45) Akreditovaní partneři GS1 Czech Republic
(46) Abecední seznam dodavatelů pro Systém GS1
Vydává: GS1 CZECH REPUBLIC
Na Pankráci 30
140 00 Praha 4
www.gs1cz.org
www.rfid-epc.cz
www.gs1akademie.cz
Jdeme správným směrem?
Opět se přiblížila doba, kdy se obvykle zamýšlíme, co se
v průběhu roku podařilo a zda to, čemu jsme se věnovali,
dává smysl i do budoucna.
Obchodní aktivity sdružení GS1 Czech Republic v letošním
roce zahrnovaly kromě administrace Systému GS1 především
činnosti, které lze shrnout do následujících klíčových slov.
Kvalita, ať už z pohledu identifikace, čárových kódů nebo
kmenových dat. Efektivita, především ve vztahu k elektronické
datové komunikaci a distribučnímu řetězci. Vzdělávání jako
nástroj šíření povědomí o potřebě standardů a jejich významu
v běžné obchodní praxi. A v neposlední řadě rozvoj nových
příležitostí pro GS1 standardy. V tomto výčtu není nic, co by
se výrazně lišilo od aktivit ostatních evropských organizací
GS1. To, co však lze jako rozdílné vnímat, je stále výrazně
nižší poptávka po sofistikovanějších a komplexnějších řešeních
na bázi standardů, než s jakou se potkávají naši kolegové
v řadě evropských zemí. Naše obchodní praxe stále reaguje
pouze na krajní podněty nebo legislativní povely, že se cosi
musí! Proto není divu, že občas míváme pocit, že trhu
a našim uživatelům nutíme projekty nebo řešení, která oni
snad ani nechtějí.
Naštěstí díky zkušenostem v rámci globální organizace GS1
víme, že aktivity, které se snažíme vyvíjet, a řešení, která se
snažíme prosazovat, jsou smysluplná, přinášejí výsledky
a vedou k cílům, které se objevují i ve střednědobých
a dlouhodobých plánech našich lokálních uživatelů.
Dovolte mi podělit se s vámi alespoň o některé ukazatele,
které tuto skutečnost potvrzují. Výsledky evropského
průzkumu úrovně implementace standardů GS1 za poslední
dva roky jasně ukazují, že společnosti, které standardy
komplexně integrovaly do svého obchodního procesu,
dosáhly více než 40% úspory distribučních nákladů oproti
těm společnostem, které využívají pouze standardní identifikaci
své produkce. Přechod na EDI komunikaci sám o sobě
znamená průměrně 5% úsporu distribučních nákladů a rovněž
5% redukci případů, kdy konkrétní produkt není k dispozici
v prodejním regálu. Zmíněný průzkum rovněž odhalil
překvapivé přínosy zavedení elektronických objednávek,
dodacích listů a faktur u malých a středních podniků ve
Francii, kde spočítali, že se podařilo eliminovat 140 milionů
stránek papírových dokladů za rok, což je ekvivalent 700 tun
papíru nebo chcete-li 21 tisíc stromů. Hezký příklad tolik
skloňovaného udržitelného rozvoje, nezdá se vám?
Přeji vám všem krásné prožití Vánoc a hodně síly
a optimismu do další práce.
2
Informace z GS1 Czech Republic
Od minulého vydání časopisu INFO 859 neproběhly ve
sdružení GS1 Czech Republic žádné personální změny ve
smyslu přijetí nových pracovníků. Za zmínku stojí zapojení
naší kolegyně Kateřiny Teplé, koordinátorky ECR Iniciativy,
do podpory marketingu GS1 Czech Republic. Do její
kompetence od 2. pololetí letošního roku spadá veškerá
agenda spojená s aktualizací a rozvojem webových stránek
sdružení i GS1Akademie.cz. Katka se zároveň stále větší
měrou věnuje přípravě externích seminářů a konferencí
a s tím spojených marketingových aktivit.
Pokud jde o složení Výboru GS1 Czech Republic, nedošlo
k žádným změnám. Prezidentem sdružení je i nadále Jaroslav
Camplík, funkci viceprezidenta GS1 zastává Michal
Gašparín ze společnosti Nestlé Česko. Členy Výboru dále
jsou Miroslav Exner, Globus ČR, Miloš Hammer, Makro
C&C ČR, Zdeněk Indra, Grafotechna Print, Jan Příhoda,
Kodys, Stanislav Lego, Flexfill NCH Europe, a Petr Šyc,
Kraft Foods ČR.
AKTUÁLNÍ STAV DATABÁZE ZAPOJENÝCH
ORGANIZACÍ V ČR
Počet firem zapojených do Systému GS1
11/2011
Celkem
7005
Z toho výrobci a distributoři
6859
obchodníci
dodavatelé pro Systém GS1
ostatní
Projednávané registrace
38
103
5
172
Podpora školení prostřednictvím GS1Akademie přináší
výsledky
Podle výsledků průběžného hodnocení fungování našeho
školicího centra v rámci GS1Akademie.cz se ukazuje, že se
významným způsobem navýšil počet proškolených uživatelů.
Jako příklady úspěšných výukových programů je možno
uvést nově zavedené „povinné“ školení pro nováčky
v Systému GS1, dále školení zaměřená na kvalitu provedení
čárových kódů nebo školení v rámci GDS kampaně. Celkově
bylo v letošním roce proškoleno kolem 300 uživatelů (firem),
což představuje téměř 400 vyškolených pracovníků.
Jedná se asi o 40% meziroční nárůst.
Spolupráce s Logistickou akademií
Sdružení GS1 Czech Republic dále prohloubilo spolupráci
s ostravskou Logistickou akademií. V rámci jejího vzdělávacího
programu byl Systém GS1 prezentován již v minulém roce.
Od září otevřela Logistická akademie ve spolupráci
s GS1 svoje kurzy také v Praze, výuka probíhá přímo
v prostorách školicího střediska v sídle sdružení.
Kontroly kvality čárových kódů v supermarketech
pokračují
Projekt provádění pravidelných kontrol kvality čárových
kódů ve spolupráci s obchodními řetězci ve vybraných
pražských supermarketech se podařilo dále rozšířit.
Maloobchodní řetězce jsou z výsledků kontrol většinou
spíše překvapeny, podíl nekvalitně provedených kódů je
stále dosti vysoký.
Ukazuje se, že na nápravě se musí kromě pracovníků GS1
aktivně podílet i obchodní organizace, která může svým
tlakem na odstranění chyb do značné míry urychlit kroky
vedoucí k nápravě. Velmi důležitým momentem celého
projektu je stoupající počet zapojených obchodních řetězců,
což je v podmínkách českého trhu skutečnou výjimkou.
Zapojení do pracovních skupin
Pracovníci GS1 Czech Republic jsou stále větší měrou
zapojeni do různých pracovních skupin. Ty jsou buď zřizovány
přímo sdružením, nebo pracují v rámci ECR Iniciativy. Velký
důraz je kladen i na aktivní působení GS1 Czech Republic
v regionálních pracovních skupinách, které jsou z hlediska
svého zaměření i přínosů spíše relevantní pro český trh než
projekty globální. Jako příklad v letošním roce nově založené
lokální pracovní skupiny GS1 lze jmenovat pracovní skupinu
poskytovatelů EDI služeb, která se pod vedením Jaroslava
Flejberka věnuje řešení konkrétních požadavků na úpravu
EDI zpráv v režimu, jak je přináší obchodní praxe.
Konference SpeedChain 2011
Dne 2. 11. 2011 proběhlo v reprezentačních prostorách
Břevnovského kláštera každoroční setkání profesionálních
logistiků a odborné logistické veřejnosti na tradiční
středoevropské konferenci SpeedChain. Konference
organizovaná poradenskou a vzdělávací společností
Reliant, s.r.o., je věnována klíčovým aktuálním otázkám
moderní logistiky a výhledům jejího dalšího vývoje.
GS1 Czech Republic, pro niž je toto téma velmi blízké, byla
letos jedním ze sponzorů.
Počet účastníků konference, který se letos přiblížil hranici
300, opět doložil vzrůstající zájem o tuto perspektivní
oblast. Sérii pečlivě připravených prezentací vybraných
přednášejících, mezi nimiž byl i expremiér ČR Vladimír
Špidla, uzavřel zahraniční host, Joel Sutherland, výkonný
ředitel Supply Chain Management Institute University San
Diego. V rámci svého vystoupení použil jednu z hlavních
myšlenek výstižně charakterizujících situaci v současné
logistice. Na konkrétním příkladu z americké praxe doložil,
že snaha o maximální efektivitu v logistickém řetězci by
v rozsahu logistických aktivit měla vyústit v těsnou
spolupráci středně velkých firem, a to i těch, které si
v oblasti prodeje produktů tvrdě konkurují. Je to jediná
reálná cesta, jak se prosadit v extrémně silném konkurenčním
prostředí, které je vytvářeno především hlavními klíčovými
hráči téměř v každé sféře obchodních vztahů.
Společenským vyvrcholením akce byl galavečer, v jehož
rámci bylo předáno ocenění pro logistickou osobnost roku,
vyhlašované každoročně periodikem Reliant Logistic News.
Cenu převzal výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky Ing.
Jan Ekl.
Velmi zdařilá akce bude mít zajisté pokračování i v roce
2012.
Ing. Michal Bílý,
obchodní ředitel GS1 Czech Republic
3
S velkým zármutkem jsme v polovině listopadu přijali zprávu
o úmrtí Jaroslava Martinice, který byl jedním ze zakladatelů
národní organizace GS1 v České republice. Stál u prvních
implementací standardní identifikace a aplikací čárových kódů po
roce 1983 v tehdejším Československu. Po jeho rozdělení stál
u zrodu nezávislého sdružení EAN Czech a pozici prvního,
dlouholetého ředitele tohoto sdružení opustil až v roce 2006.
Svým celoživotním působením v oblasti standardizace, automatické
identifikace a sběru dat významně přispěl k položení solidních
základů pro dnešní masivní využívání Systému GS1 v České
republice.
Jaroslav Martinic zemřel náhle 7. listopadu 2011 ve věku 67 let.
Čest jeho památce.
GS1Servis.cz – aktuality o činnosti
Školení na téma datová synchronizace
a kvalita dat
Suppliers Handbook přináší doporučené
postupy zavádění GDS
Na základě dohody o společném postupu se společností
Globus ČR byla realizována série školení zaměřená na
problematiku datové synchronizace a kvality dat. Celkový
výsledek této společné aktivity je více než impozantní. Jen
v průběhu období březen – červen bylo proškoleno téměř
200 pracovníků ze 100 různých společností. Pro
druhou vlnu školení očekáváme výsledek přibližně 50
proškolených pracovníků z 35 společností. Tato aktivita
vytváří velmi slušnou startovací pozici pro zahájení reálné
komunikace elektronických kmenových dat a zajištění přechodu
na plně elektronický proces zalistování. Mezi účastníky
školení byli jak zástupci lokálních výrobců, tak i nadnárodních
společností, které datovou synchronizaci, GDS, již využívají
v mnoha dalších zemích.
Velmi významná bude v dalším období spolupráce
s pracovní skupinou ECR pro GDSN a kvalitu dat, v rámci které
jsou řešeny otázky spojené s podporou rozvoje využívání
GDS a jež zároveň poskytuje platformu pro výměnu zkušeností.
Dalším významným počinem je zpracovávaná uživatelská
příručka, Suppliers Handbook, představující doporučený
postup ze strany obchodních řetězců při zavádění GDS
s dodavateli.
Nezapomíná se ani na další možnosti, jak komunikovat
výhody datové synchronizace a důležitost kvality dat. Je
potěšující, že si toto téma zvolili i organizátoři konference
LOG-IN 2011 jako nosné pro panelovou diskusi.
Zapojování uživatelů do GDSN úspěšně
pokračuje
Na základě zkušeností získaných při zapojování prvních
uživatelů ke službám datové synchronizace GS1Datapool.cz
jsou zpracovávány „scénáře“, tedy doporučený postup pro
přípravu a vkládání dat pro vybrané sektory. Pokračují
rovněž práce na zpracování případových studií s vyhodnocením
přínosů a příprava pilotních projektů u dalších obchodních
řetězců. Významným podporovatelem řešení GDSN je
kromě zmíněné společnosti Globus ČR také společnost
Makro C&C ČR, která pokračuje v testování komunikace
s vybranými dodavateli. Roll-out se předpokládá v průběhu
roku 2012. GS1Servis.cz čeká rovněž zajímavý pilotní
projekt, v rámci kterého se chce věnovat sektoru menších
firem, lokálních a regionálních dodavatelů a jejich komunikaci
s Jednotami.
A stále jde o kvalitu dat
Dosavadní zkušenosti potvrzují, že rostoucí tlak na efektivitu
v rámci dodavatelského řetězce s sebou přináší zvyšující se
potřebu sdílení dat mezi jednotlivými subjekty, tj. mezi
výrobcem a dodavatelem, poskytovatelem logistických
služeb a obchodním řetězcem. Kvalitní kmenová data jsou
základním předpokladem jak pro správné fungování
elektronické komunikace, tak i pro efektivitu dodavatelského
řetězce jako celku.
Zkušenosti ze zahraničí potvrzují přínosy GDS. Nedávno
publikované studie Data Crunch Report analyzovaly problémy
způsobené nekvalitou a nekonzistencí dat a potvrdily
jednoznačně jejich dopad na efektivitu jak z pohledu
administrativních nákladů a problémů při objednávání
a fakturaci, tak i na kvalitu služby, především co se týče
dostupnosti zboží na regálu.
Ing. Tomáš Martoch, ředitel GS1Servis.cz
4
Elektronická fakturace je součástí strategie EU
Strategie Evropa 2020 je rozsáhlou vizí Komise EU,
jejímž cílem je v příštím desetiletí dosáhnout inteligentního
a udržitelného růstu ekonomiky, který by měl pomoci
členským státům ke zvýšení zaměstnanosti a produktivity
a ke zlepšení sociální soudržnosti. Součástí strategie je
i tzv. Digitální agenda pro Evropu, která nastiňuje sedm
prioritních oblastí činnosti.
Jsou to: vytvoření jednotného digitálního trhu, větší
interoperabilita, zvýšení důvěry v internet a jeho bezpečnost,
výrazně rychlejší přístup k internetu, vyšší investice do
výzkumu a vývoje, zvýšení digitální gramotnosti a tzv.
e-dovedností, začlenění a uplatnění informačních a komunikačních
technologií při řešení úkolů, se kterými se společnost potýká.
Obecně řečeno se digitální agenda zaměřuje na technologie
21. století a on-line služby, které by měly pomoci Evropě
posílit vytváření nových pracovních příležitostí, podpořit
hospodářskou prosperitu a v mnoha ohledech zlepšit
každodenní život obyvatel a podniků v celé Evropské unii.
e-fakturace v obchodní praxi. Jde o zástupce státní správy
i privátní sféry, standardizační organizace i bankovní instituce.
Hlavní úkoly fóra na nejbližší období byly definovány na jeho
prvním zasedání v září tohoto roku a je možno je shrnout do
následujících bodů:
1. Monitoring vývoje trhu a úrovně přijetí elektronické
fakturace v členských zemích a v EU celkově
Zde se bude jednat o sběr kvantitativních i kvalitativních
informací z jednotlivých zemí, následně bude připravena
metodologie, která bude použita pro měření adopce
e-fakturace.
2. Výměna zkušeností a příkladů správné praxe
Půjde o posouzení příkladů správné praxe z různých
hledisek, která jsou relevantní pro e-fakturaci. Zvláštní
pozornost by měla být věnována například roli poskytovatelů
služeb (EDI providerů) a interoperabilitě jednotlivých řešení.
3. Návrh vhodného řešení pro odstranění bariér pro
přeshraniční e-fakturaci
Cílem bude odhalení potenciálních překážek implementace
novely společného systému DPH i dalších obtíží, které
provázejí přeshraniční elektronickou fakturaci, včetně
například požadavků na archivaci.
4. Podpora migrace na tzv. jednotný standardní model
dat pro e-fakturaci
Expertní skupina by se měla věnovat standardizační
práci a provázání různých standardizačních aktivit
v rámci Evropy. Cílem není vytvoření jakéhosi „super“
standardu, ale navržení metodiky a postupů vedoucích
k zajištění kompatibility různých formátů elektronické
faktury tak, jak jsou navrženy ve standardech ISO
20022, UN/EDIFACT (ISO 9735), UBL a UN/CEFACT
(Cross-Industry Invoice Data Model).
Vzniklo Národní mnohostranné fórum ČR
pro e-fakturaci
Ilustrační foto
Zdroj: archiv GS1
Elektronická fakturace optikou EU
V rámci těchto aktivit vydala Komise EU také rozhodnutí,
kterým došlo ke zřízení tzv. Evropského mnohostranného
fóra pro elektronickou fakturaci. Toto fórum by mělo
pomoci Komisi monitorovat rozvoj elektronické fakturace
a úroveň její adopce v obchodní praxi jednotlivých
členských států a zároveň by mělo napomoci ke sdílení
správné praxe a šíření standardů pro e-fakturaci. V rámci
fóra budou zasedat experti členských zemí, kteří budou
tlumočit výsledky práce obdobných orgánů na národní úrovni.
Experti jsou nominováni z oblastí souvisejících s problematikou
Národní mnohostranné fórum bylo založeno z iniciativy
Ministerstva vnitra ČR, které pověřilo ustavením tohoto fóra
CZ FITPRO, tj. národní orgán pro usnadňování procedur
mezinárodního obchodu. Složení přizvaných expertů odpovídá
struktuře Evropského fóra. Ke spolupráci byli přizváni
zástupci státní správy (ministerstva vnitra, financí, průmyslu
a obchodu, místního rozvoje a Úřadu pro ochranu osobních
údajů), prostřednictvím FITPRO také zástupci Hospodářské
komory ČR, akademické sféry a profesních svazů (ČSSI,
ITC Unie, GS1 Czech Republic a ODETTE ČR). Po jedné
pozici získaly také Asociace malých a středních podniků,
Sdružení českých spotřebitelů, za velké korporace Svaz
průmyslu a dopravy ČR, Bankovní asociace a národní
normalizační orgán ÚNMZ. Aktuálně má Národní fórum
19 členů, z nichž dva jsou pověřeni reportovat výstupy
a usnesení do evropského orgánu.
Během prvního zasedání Národního mnohostranného
fóra pro e-fakturaci byl popsán současný stav aplikace
e-fakturace v různých sektorech průmyslu i ve veřejné
sféře. Největšími uživateli bezpapírové fakturace jsou
bezesporu sektory FMCG, retailu a logistiky, které využívají
standard GS1 EANCOM®, dále automobilový průmysl jako
uživatel normy ODETTE a bankovní sektor. Elektronická
5
fakturace má velký potenciál také ve veřejném sektoru, a to
nejenom v kontextu využívání datových schránek.
Hlavní překážkou jsou nejednotné podmínky
a právní nejistota
Pozice regionální organizace GS1 in Europe
Účastníci Národního fóra se shodli, že mezi hlavní překážky
e-fakturace patří nejednotnost řešení, různost přístupů
poskytovatelů služeb, různost obchodních modelů, nekonzistentní
právní úprava a právní nejistota zapříčiněná různými výklady
legislativy nebo pravidel elektronické archivace. Další potíže
se váží k používání elektronického podpisu a k nesouladu
při přeshraniční komunikaci elektronických faktur plynoucí
z jeho vyžadování, k nedostatečné interoperabilitě, nestandardní
struktuře dat a jejich formátu nebo k nedostatečné
připravenosti účetních a ekonomických systémů.
V závěru zasedání byli jmenováni jednotliví gestoři pro
konkrétní pracovní skupiny v rámci Národního fóra. GS1
Czech Republic se bude aktivně podílet na práci minimálně
dvou pracovních skupin. Vzhledem ke zkušenostem z oblasti
maloobchodu a logistiky se bude podílet na odstraňování
bariér přeshraniční e-fakturace a bude gestorem pro
harmonizaci v oblasti standardizačních aktivit.
GS1 se ve shodě s Komisí EU domnívá, že je v oblasti
e-fakturace nutno standardizovat obsah, syntaxe je do
jisté míry druhořadá. Data, jejich formát a význam jsou
mnohem důležitější pro vzájemnou kompatibilitu informačních
a komunikačních systémů. Zároveň si jako standardizační
organizace plně uvědomuje význam standardů a přínosů
plynoucích z jejich implementace. Nejde však o striktní
využívání jediného standardu, ale o vytvoření pravidel
a podmínek pro využívání těch standardů, které daným
podmínkám vyhovují a jsou relevantní z hlediska obchodní
praxe.
Problematika e-fakturace patří dlouhodobě mezi priority
GS1, a to nejenom z pohledu vazby na komunikační standard
GS1 EANCOM®, harmonizačních aktivit GS1 XML
a UN/CEFACT, ale také z hlediska velmi úzké spolupráce
s Evropskou komisí v rámci projektů eGovernment.
GS1 in Europe je zapojena do evropské pracovní skupiny
MUG (Message User Guide), která se zabývá datovou,
resp. obsahovou stránkou elektronické faktury a tvorbou
jejího sémantického datového modelu. Zástupci několika
národních GS1 organizací se podílejí, stejně jako GS1 Czech
Republic, na práci Národních fór pro e-fakturaci. Společným
cílem je propagace využívání identifikačních klíčů Systému
GS1, především GLN a GTIN a uplatnění zkušeností se
standardní datovou komunikací v celém distribučním řetězci,
neboť faktura je vždy součástí celého procesu datové
komunikace mezi obchodními partnery a nelze ji z tohoto
procesu vytrhnout bez dalších souvislostí.
Bylo konstatováno, že na národní úrovni by bylo přínosné
sjednotit vnímání elektronické fakturace ze strany finančních
orgánů, poskytovatelů investičních pobídek a ministerstev.
Je nutné správně definovat procesy zpracování dat v kontextu
konkrétních elektronických formátů, popsat správnou praxi
pro jejich využívání a v neposlední řadě vytvořit stabilní
prostředí pro nasazení elektronické komunikace jako takové.
Nutností je vytvoření jednotné oblasti pro platby a vytvoření
interoperabilních evropských systémů elektronické fakturace.
Byla vyjádřena podpora uplatňování zásady rovného
zacházení při zpracování papírových a elektronických
faktur, která by měla být aplikována do obchodní praxe
v rámci Evropské unie od 1. ledna 2013.
Ing. Pavla Cihlářová,
ředitelka GS1 Czech Republic
Školicí a informační stránky GS1Akademie přitahují pozornost
Ve II. čtvrtletí tohoto roku spustilo sdružení GS1 Czech
Republic nové webové stránky www.gs1akademie.cz.
Základním impulzem pro jejich vznik bylo nejen vytvoření
komplexního zdroje informací o Systému GS1 a usnadnění
přístupu k jednotlivým, i starším číslům periodika INFO
859, ale i zajištění perfektního přehledu o plánovaných
školeních pořádaných GS1 Czech Republic s přímou
možností se přihlásit.
Co je GS1Akademie?
Představuje platformu pro sdílení informací a praktických
zkušeností z oblasti standardů GS1 pro identifikaci produktů,
služeb, obchodních partnerů a pro komunikaci mezi nimi.
Podává přehled o odborných školeních a prezentacích
v široké škále plánovaných témat.
Stránky mají za sebou krátké zkušební období, ve kterém
byly eliminovány chyby drobného charakteru a současně
doplněny některé nové funkcionality. O potřebě a častém využití
těchto stránek svědčí průběžně rostoucí statistiky vstupů. Již
nyní můžeme říci, že návštěvnost stránek předčila naše očekávání.
Stránky GS1Akademie
Zdroj: archiv GS1 Czech Republic
Od jejich spuštění je navštívilo více než 17 tisíc čtenářů.
Více než 4900 z nich navštívilo stránku Školicího centra
s informacemi o přednáškách a možnostech registrace.
Téměř 2800 respondentů si přečetlo elektronickou verzi
časopisu INFO 859 a přibližně 1300 zájemců otevřelo
stránky odborných článků.
Mgr. Kateřina Teplá, koordinátorka projektů a podpora ECR
7
Regionální fórum GS1 in Europe
Pravidelné setkání zástupců lokálních organizací GS1,
sdružených pod hlavičkou GS1 in Europe, proběhlo
letos v Budapešti. Jako již tradičně doplňovala vlastní
program fóra setkání odborníků ve vybraných pracovních
skupinách, kde byly vedeny odborné diskuse o současných
klíčových tématech a projektech organizace GS1 in
Europe. Regionální fórum, letos umocněné rekordní
účastí 300 posluchačů, opět potvrdilo nezastupitelnou
úlohu osobních kontaktů, přímého sdílení informací
a zkušeností, neformálních schůzek i společenských
setkání.
Přizvaní hosté glosovali aktuální situaci
První část fóra byla jako obvykle věnována prezentacím
významných hostů. Po poněkud odlehčeném vstupu profesora
Eötvös Lóránd University v Budapešti László Méra o možném
rozšíření darwinovské vývojové teorie i na oblast ekonomického
života přišly na řadu pro organizaci GS1 již velmi aktuální
závažná témata. Zástupce evropské komise Antonio
Conte informoval o založení Evropského mnohostranného
fóra pro e-fakturaci, které předpokládá existenci obdobných
orgánů na národní úrovni ve všech členských státech EU.
Současně představil vizi, dle které do roku 2020 převládne
v obchodě standardní elektronická komunikace. Zástupce
PricewaterhouseCoopers Joao Frade předestřel úvahu
o postupných světových změnách z pohledu maxima tvorby
objemu národních důchodů, které bude možno charakterizovat
postupným přesunem současného těžiště světového
obchodu ze západu na východ. Tuto představu doplnil
o myšlenky, jak v této změněné situaci může obstát Evropa
jako celek. Základním principem musí být spolupráce
v rámci jednotného evropského trhu. Zlepšená komunikace
by mohla vést k odstranění současných „interoperability
gaps“, tj. nekompatibility dat a řešení, která předpokládají
sdílení informací.
Potřeba standardů je stále zřetelnější
Další hosté, zástupci mateřské organizace či lokálních
organizací GS1 nebo vedoucí konkrétních projektů postupně
informovali o aktuálním stavu příslušných akcí.
Všichni si uvědomují, že se nacházíme ve velmi obtížném
období, kdy se nedá hovořit o překonání ekonomické krize,
kdy eurozóna řeší nebývale těžká, fatální, existenční
dilemata a kdy celková politická situace je extrémně
nepřehledná. V tomto kontextu je stále více zřejmá potřeba
spolupráce, potřeba jednotného společného jazyka, potřeba
globálních standardů.
Pozvaní zástupci společností Kraft a Carrefour jasně
deklarovali zájem a nutnost zrychlení prací v oblasti datové
synchronizace vedoucí k podstatnému zlepšení kvality
kmenových dat. Potenciál vidí zejména ve zlepšení práce
v oblastech řízení zásob, dostupnosti zboží na prodejních
místech, efektivity práce na POS, místech konečného prodeje
produktů a přesnější predikce jednotlivých potřeb, požadavků apod.
Zdravotnický sektor masivně zavádí standardy
Ulrike Kreysa, nově zvolená na pozici viceprezidentky GS1
Healthcare, podala zprávu o postupující standardizaci v této
oblasti. GS1 DataMatrix jako do budoucna preferovaný
datový nosič má zcela zřetelnou náplň charakterizovanou
využitím v mnoha státech již povinných dodatečných
informací – datum exspirace a číslo šarže. Identifikace
v této oblasti však míří ještě dál. Hovoříme stále zřetelněji
o potřebné serializaci farmaceutik. Toto jedinečné značení
s sebou přináší určitá úskalí, jako je například problematika
reprodukce dynamických dat při požadovaných výrobních
rychlostech 320–400 ks/min. Pro identifikaci lékařských
nástrojů je již i pro Evropu aktuální Unique Device Identificator
(UDI) s využitím GS1 DataMatrix, realizovaný například
metodou DPM, Direct Part Marking.
Projev předsedkyně GS1 in Europe Elzbiety Halas
Zdroj: GS1 in Europe
GS1 DataBar je postupně uváděn do života
Tato skupina lineárních čárových kódů, umožňující poprvé
v historii snímat dodatečné informace na POS, byla hlavním
tématem mnoha vystupujících. Uplatnění nové symboliky
v praxi je již v evropském prostoru intenzivně testováno.
Jsou realizovány pilotní projekty, v mnoha zemích jsou již
nyní partneři schopni tento standard snímat, pracovat s ním
ve svých databázích, a to i se zabudovanou sestavou
doplňkových informací. Příkladem reálného uplatnění GS1
DataBar je využití v oblasti kuponů, prezentované zástupcem
Belgie, identifikace Variable Measure Item (VMI), zboží
s proměnnými jednotkami v Nizozemsku, Belgii, Polsku,
Irsku. Jsou připravovány pilotní projekty pro čerstvé potraviny
(maso, ryby), v Německu a Maďarsku. V Nizozemsku byl
uveden projekt pro identifikaci řezaných květin.
Je zřejmé, že tento standard řeší širokou škálu problémů.
Partneři však musí mít dostatečný čas se připravit, musí být
schopni počátečních investic, které, jak ukazují prověřené
pilotní výstupy, se rychle vracejí v mnoha konkrétních podobách.
Stěžejní problematikou, která musí být v souvislosti s touto
8
přehled o skladových zásobách. Ve vztahu k zákazníkům je
podstatná jejich vyšší informovanost, bezpečnost, pocit
jistoty, a tedy celková spokojenost.
Rozsah informací ohromil
Zajímavých témat tento summit nabídl bezpočet. Je možno
namátkou zmínit oblast RFID-EPC, která postupně, například
v oblasti textilních výrobků, zaznamenává průnik do reálného
obchodu. Za zmínku stojí elektronická komunikace, která
zejména ve spojení s GDS představuje platformu pro
standardní přenos zaručených dat. Příkladem je také oblast
Mobile Commerce, která neodvratně a velmi rychle vstupuje
do popředí zájmu uživatelů, neboť ve spojení s využíváním
moderních mobilních telefonů přináší doposud netušené
možnosti rychlého příjmu žádoucích informací.
Vystoupení zástupkyně pořádající země Boglárky Patvaros
Zdroj: GS1 in Europe
symbolikou vyřešena, je 14místný formát datového pole pro
GTIN v informačním systému i v POS systému obchodních
partnerů. Potvrzenými přínosy jsou zejména výrazné redukce
ztrát, vyřešení přeshraničního obchodu ve smyslu ukončení
doposud nutného přeznačování VMI produktů, garance dodržení
data minimální trvanlivosti či exspirace, efektivnější doplňování
širokého sortimentu produktů do regálů a soustavný
inzerce
Nejčastějšími výrazy, které tvořily základní linii a finálně
podtrhávaly význam myšlenek jednotlivých prezentací, byly
spolupráce – sdílení informací – kvalita a bezpečnost.
Doufejme, že tyto výrazy najdou velmi rychle uplatnění
v široké praxi.
Ing. Michal Bílý,
obchodní ředitel GS1 Czech Republic
9
Česká pošta využívá Systém GS1
V první polovině letošního roku se uživatelem Systému
GS1 stal i největší operátor na trhu poštovních služeb,
Česká pošta, s. p. Stalo se tak po opakovaném
vyhodnocení interních statistik, ze kterých jednoznačně
vyplývá soustavný nárůst množství a sortimentu
prodávaného zboží na přepážkách. Je zřejmé, že
operátor se postupně dostal do situace, kdy již nebylo
efektivní a mnohdy ani v silách obsluhy zdlouhavé
ruční odbavování produktů. Celkový obraz o situaci
podtrhuje i známý fakt, že Česká pošta se řadí počtem
svých prodejních míst k největším obchodním řetězcům
v České republice.
Portfolio produktů prodávaných na přepážkách České pošty
je v dnešní době poměrně rozmanité. Základ tvoří zejména
poštovní známky, ceniny a filatelistické zboží. Stále se
rozšiřující, tzv. doplňkový sortiment sestává z produktů, jako
jsou dálniční známky, noviny a časopisy, výherní a stírací losy,
pohlednice, různé druhy publikací, hraček atd. Některé položky
tohoto doplňkového sortimentu, dodávané mnoha obchodními
partnery, byly značeny čárovými kódy EAN již dříve, ale
vlastní produkce je doposud zcela postrádala.
EAN kód i na poštovní zámky
Česká pošta ve spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin začala
většinu nově připravovaných vydání poštovních známek
značit symboly EAN-13 prakticky ihned po podpisu smlouvy
s GS1 Czech Republic. Po prvotních problémech, souvisejících
s počáteční nepřipraveností a neznalostí technologie čárových
kódů, se ve spolupráci s GS1 Czech Republic podařilo
ustálit kvalitu produkovaných čárových kódů na vysoké
úrovni. Alena Ryšková, ředitelka odboru POSTFILA České
pošty, k tomu dodává:
„Ve spolupráci s výrobcem, Poštovní tiskárnou cenin Praha,
a. s., jsou od konce srpna letošního roku okraje tiskových
listů vybraných druhů známek (tištěných ofsetem) opatřeny
čárovým kódem, který nejen usnadňuje manipulaci a snižuje
chybovost při prodeji, ale také se stává předmětem zájmu
sběratelů z řad filatelistů. Čárovým kódem, tentokrát
v podélné podobě při střední dělicí čáře na adresní straně,
jsou též značeny nově vydávané provozní dopisnice.
U výplatních známkových sešitků se na umístění čárového
kódu obvykle na jeho zadní straně podílí dokonce autor
takovéto emise, protože čárový kód je zakomponován do
celkového grafického ztvárnění vnější části destiček sešitku.“
Kvalitu je třeba soustavně kontrolovat
Vysoká jakost symbolů je zárukou, že veškeré operace
využívající snímání čárových kódů budou rychlé, přesné
a bezchybné. Česká pošta si současně uvědomila, že stabilní
udržení vysoko nastavené laťky kvality symbolů není do
budoucna možné bez průběžné systémové kontroly.
Zpočátku pravidelně využívala služby kontroly jakosti
symbolů poskytované organizací GS1 Czech Republic. Množství
potřebných kontrol však následně vedlo k logickému
rozhodnutí o nákupu vlastního kontrolního přístroje, který je
k dispozici okamžitě dle potřeby. K zavedení vlastní operativní
kontroly Petr Knížek z odboru IT podpory koncového
uživatele říká:
„Operativnost vlastního kontrolního zařízení je obrovským
pozitivním přínosem, zejména možnost okamžité kontroly
tisku a dalších akcí ze strany Poštovní tiskárny cenin
i České pošty. V prvopočátcích jsme plně využívali služby
sdružení GS1 Czech Republic, jehož pomoc a odborné rady
pomohly nastartovat správné postupy zavedení Systému
GS1 ve všech dotčených komoditách a systémech. Bylo třeba
eliminovat případy, kdy by se náš distribuční řetězec mohl
zahlcovat špatnými kódy na dodavatelských obalech nebo
Aršíky
Zdroj: Česká pošta, s. p.
aby naše vlastní produkce nebyla špatným příkladem.
Vlastním kontrolním zařízením budeme všechny obaly
i naše výrobky podrobovat nejpřísnějším testům před
vstupem do oběhu zboží na České poště. To vše pro
bezproblémový průchod zboží od dodavatele ke spotřebiteli.“
Nákupem kontrolního zařízení a zahájením jeho využívání
v denní praxi však nové aktivity České pošty týkající se
standardní identifikace produktů a jejich kvality neskončily.
Operátor se vydal cestou zajištění vysoké kvality označování
vlastní produkce. Na vlastní kůži si tak vyzkoušel, že po
překonání počátečních potíží je možné dosáhnout vysokého
stupně kvality symbolů, byť reprodukovaných různými
technikami na různé druhy materiálů, a zajistit tak podmínky
pro bezproblémové snímání příslušných čárových kódů.
Uvedené zkušenosti dovedly operátora k závěru, že zvýšená
kvalita symbolů by měla být v silách i většiny dodavatelů
produktů, které jsou následně prodávány na přepážkách.
Proto začal postupně vyvíjet tlak na své obchodní partnery
s cílem zlepšování kvality symbolů na dodávaných položkách.
Kontrolní přístroj je v současnosti využíván i k namátkovým
kontrolám dodávaných produktů.
Problémy je možné operativně řešit
V případě, že je detekován závažný problém ve značení, je
vždy k dispozici možnost obrátit se na GS1 Czech Republic
se žádostí o kontrolu, vyhodnocení problému a návrhu jeho
odstranění. Stejně jako v počátcích značení širokého spektra
produkce České pošty je GS1 Czech Republic připraveno
pomoci všem obchodním partnerům, uživatelům Systému
GS1, s odstraňováním zjištěných nedostatků a je ochotno
s nimi sdílet potřebné know-how.
Závěrem je možno konstatovat, že se v relativně velmi krátké
době podařilo nastartovat proces vzájemné spolupráce
s jedním z hlavních hráčů na trhu poštovních služeb
a úspěšně zavést unikátní standardní identifikaci na bázi
technologie čárových kódů. Jsme přesvědčeni, že se tato
spolupráce bude do budoucna rozvíjet, Česká pošta bude
i nadále významným implementátorem Systému GS1 na
českém trhu a celá tato akce se stane inspirací vhodnou
následování pro další subjekty, které se zabývají aktuální
problematikou zefektivnění vlastních logistických procesů
završených často prodejem produktů koncovým zákazníkům.
Ing. Petr Bílek,
produktový manažer BarCodes GS1 Czech Republic
10
Seriál: Pravidla pro přiřazování GTIN
Třídílný seriál týkající se základních pravidel pro přiřazování GTIN, Global Trade Item Number, globálních čísel
obchodních položek, vstupuje v tomto čísle do své závěrečné fáze. Bude tak naplněno devět kapitol, tj. obecných
oblastí, do kterých lze většinu příslušné problematiky zařadit. Pokračujme tedy v pohledu na korektní přiřazení globálně
unikátní identifikace obchodních položek a související zodpovědnosti za bezproblémové vedení interního číselníku
produkce. Věnujme se problematice obchodní značky, specifik výroby, působení cen a sezonních vlivů.
Díl pátý: Obchodní značka
• Změna textu v názvu produktu, v jeho popisu či
• Drobné změny grafiky obalu související s obchodní
v obchodní značce
Uvedené změny představují vesměs velmi závažná sdělení
spotřebiteli, ať už se jedná o dílčí úpravu názvu, popisu
produktu či dokonce o změnu dlouhodobě zavedeného
jména produktu. V takovém případě musí být obchodník
schopen aktualizovat informace pro spotřebitele na regálovém
místě. Záměna značky musí být jasně oznámena a staré
zásoby postupně vyčerpány, případně vyřazeny.
Verdikt: Přiřazení nových GTIN pro spotřebitelská
i skupinová balení je nezbytností.
značkou
Jedná se nejčastěji o dílčí sezonní či propagační úpravy,
přepracované verze stávajícího grafického vyjádření
obalu. Pokud nedochází k rozporu s jinými pravidly
přidělování GTIN, nepřinášejí tyto úpravy zmatek v orientaci
zákazníka, nejsou nutné ani změny v distribučním řetězci.
Verdikt: GTIN se nemění.
Díl šestý: Výroba
• Obchodní položka vyrobená v různých místech
• Změna grafiky obchodní značky
Jedná se o velmi častý případ marketingové snahy
o výraznější, modernější či originálnější a pro zákazníka
dobře zapamatovatelné provedení, a to zejména formou
úpravy barevného vyjádření, nové varianty velikosti a typu
písma, dílčích grafických úprav apod. Obdobné změny
obchodní značky neovlivňují popis produktu ani jeho
identifikaci. Nemají vliv na procesy v distribučním řetězci
a ani nemohou vést ke zmatení zákazníka.
Verdikt: GTIN zůstává shodné na všech úrovních balení.
• Postupná výměna obchodní značky nebo názvu produktu
V případě, kdy je reálně předpokládán současný výskyt
dvou nebo více variant téhož postupně se vyvíjejícího
produktu na trhu hrozí chybná informace zákazníkovi
o příslušné spotřebitelské jednotce. Vlivem této změny
pravděpodobně dojde též ke změnám v distribučním
řetězci.
Verdikt: Změna GTIN na úrovni spotřebitelské jednotky
i skupinového balení je nutná.
Častou realitou je výroba téhož produktu v různých
místech, a to zejména v režii velkých mezinárodních
společností. Z pohledu spotřebitele se většinou jedná
o identický produkt, i když může obsahovat drobné
odlišnosti zejména v popisu na obalu. Příkladem může být
přidaná jazyková mutace nebo změna kombinace jazyků,
což je typický případ vícejazyčného obalu s možností
záměny trhu. Kdyby měly být shodné obchodní jednotky
vždy identifikovány různými GTIN, mohlo by to obchodníkům
způsobit vážné problémy (s doplňováním a sledováním
zásob, v interních tabulkách PLU apod.).
Verdikt: GTIN v celé hierarchii balení zůstává zachováno.
• Shodný produkt vyráběný různými výrobci
V současnosti se též jedná o velmi častý případ, kdy různí
výrobci zajišťují produkci zjevně identického produktu pro
konkrétního obchodníka, vlastníka obchodní značky.
Verdikt: Identifikace na všech úrovních zůstává beze
změn, a to i v případě rozdílné ceny, která není relevantním
kritériem pro změnu GTIN.
11
Díl sedmý: Prodejní cena
• Rozdílná maloobchodní cena, pokud není uvedena na
obalu
Typickým příkladem může být stanovení různé maloobchodní
ceny pro shodný produkt v rámci maloobchodní sítě.
Verdikt: GTIN se nemění, pokud tato cena není uvedena
na obalu. Cena není kritériem pro přidělování nového GTIN.
• Slevový kupon
Spotřebitelská jednotka může být vybavena na obalu
nebo uvnitř balení slevovým kuponem, který je možno
využít při následném nákupu téhož produktu či jakéhokoliv
jiného zboží.
Verdikt: GTIN zůstává zachováno. Slevový kupon nemá
žádný vliv na oceňování produktu, jeho objednávání či
fakturaci.
Upozornění: V případě, že je dána zákazníkovi
možnost výběru mezi produktem bez slevového
kuponu a s kuponem, nové GTIN je podmínkou!
• Cenovka na spotřebitelské jednotce pro konkrétního
maloobchodníka
Spotřebitelská jednotka může být vybavena cenovkou
s akční cenou. Požadavek obchodníka, týkající se uvedení
ceny na konkrétním produktu, bývá zpravidla reakcí na
situaci na trhu.
Verdikt: GTIN produktu zůstává nezměněno. Na každé
cenovce není potřeba uvádět GTIN spotřebitelské jednotky.
V opačném případě by nastal zcela zbytečný nárůst potřeby
přiřazených čísel.
• Sleva uvedená na obalu
Příkladem může být jednoznačné upozornění zákazníka
formou výrazné etikety na existující diskont v procentech.
V tomto případě musí být obchodní partneři schopni
odlišit staré zásoby od nových, tj. se slevou.
Verdikt: Nové GTIN na všech úrovních je nutné.
• Změna obalu ve smyslu přidání prodejní ceny
• Cena doporučená výrobcem
Méně častým případem je v současnosti uvádění ceny
doporučené výrobcem v rámci grafiky přímo na obalu.
Konečná prodejní cena, která je stanovena obchodním
partnerem, však nemusí být stále shodná, nemusí být
dodržena. Při této změně musí být obchodní partneři
schopni rozlišit staré zásoby od nových. Existuje reálná
možnost, že cena uvedená na obalu nebude shodná se
skutečnou cenou prodejní.
Verdikt: Nové GTIN na všech úrovních je v tomto
případě vyžadováno.
Pakliže je spotřebitelská jednotka běžně dodávána na trh
bez uvedené ceny na obalu a později dojde k rozhodnutí
ve smyslu doplnění této informace, je taktéž nutné mít
možnost rozlišit staré zásoby od nových s cenou. Existuje
reálné nebezpečí, že bude zaměněna cena na obalu
s cenou, která byla původně přiřazena v interní
tabulce PLU.
Verdikt: Nové GTIN na všech úrovních je vyžadováno.
• Změna uvedené ceny na obalu produktu
Tento případ nastává v praxi nejčastěji v sortimentu novin,
knih či periodik. Pokud se prodejní cena prezentovaná na
12
obálce produktu změní, pak by se mělo změnit i GTIN.
Uvádění ceny musí splňovat zákonné požadavky. Pokud
je cena uvedená na obchodní jednotce (což se nedoporučuje),
pak o tom musí být informováni všichni partneři
v distribučním řetězci.
Verdikt: Změna GTIN na spotřebitelské a případně
i obchodní jednotce je nutná.
Díl osmý: Varianty podle
období, sezony
• Modifikace podle období
Existuje mnoho druhů produktů, které jsou modifikovány
u příležitosti stále se opakujících konkrétních období
v roce (typicky pro období vánoční, velikonoční, pro čas
valentýnských oslav apod.). Některé produkty jsou vyráběny
pouze u příležitosti těchto významných ročních mezníků.
Verdikt: Nová GTIN jsou vždy vyžadována. Nový GTIN
umožňuje bezproblémovou substituci na úrovni
spotřebitelských jednotek, snazší řízení zásob, realizaci
objednávek, fakturaci atd. Současně je výrazně efektivnější
vyhodnocování těchto speciálních akcí. Je doporučeno,
aby sezonní výrobky (např. vánoční balení cukrovinek)
měly své ustálené GTIN.
tj. přiřazená GTIN obchodním položkám se nemění,
pokud se nezmění jejich vlastnosti natolik, aby byl ovlivněn
proces objednávání, skladování nebo fakturace.
Výjimku z tohoto pravidla tvoří víno. Konkrétní značka vína
může mít výrazně odlišné vlastnosti, a tedy i cenu podle
ročníku, zatímco u značek jiných se vliv daného ročníku
vůbec nemusí projevit.
Verdikt: Přidělení GTIN pro spotřebitelské i obchodní
jednotky se mění v závislosti na rozhodnutí výrobce,
vlastníka obchodní značky. Ten rozhoduje o přidělení nového
GTIN témuž produktu, a tím ovlivňuje prodej příslušné značky.
Díl devátý: Práce
s obchodními jednotkami;
subdodávky pro další
výrobu
• Obchodní jednotka má proměnnou hmotnost
Celková hmotnost obchodní jednotky je variabilní. V tomto
případě je v rámci použité čtrnáctimístné identifikace již
zahrnuta informace o množství ve formě GS1 AI,
aplikační identifikátory řady 3, jako povinný atribut
existujícího GTIN.
Verdikt: Přidělení nového GTIN obchodní jednotce
není potřeba.
• Obchodní jednotka má odlišnou velikost/formát
Z logistických důvodů je nutné rozlišovat obchodní jednotky
o různé velikosti nebo formátu.
Verdikt: Přidělení nového GTIN obchodní jednotce je nutné.
• Výrazná změna balení, čistá hmotnost beze změn
Výrazná změna balení představuje stav, kdy kterýkoliv
z rozměrů se změní o víc než 20 %, ale čistá hmotnost
zůstává zachována. Pravidlo, které takto definuje „výraznou
změnu balení“, je výsledkem kompromisu dohodnutého
mezi výrobci a obchodníky. Jedná se o hranici, jejíž
překročení předznamenává významný vliv dané změny
na celý dodavatelský řetězec. Systémy pro řízení zásob
a logistiky je v tomto případě třeba aktualizovat, aby bylo
možné zabezpečit například optimální využití prostoru.
Verdikt: Nové GTIN je nutno obchodní jednotce přiřadit.
• Vliv ročníku na oceňování, objednávání, fakturaci
Globálně unikátní identifikace obchodních jednotek je
obecně založena na své jednoznačnosti, nezaměnitelnosti,
GTIN, globální číslo obchodní položky
GTIN je numerická sekvence využívaná k identifikaci jakékoli
obchodní položky (nebo služby), u které vzniká potřeba
znovu obnovovat předem definovaná kmenová data a která
může být objednávána, oceňována a fakturována na jakémkoli
místě dodavatelského řetězce.
• Nová specifikace obchodní jednotky
Společnost, která přiděluje GTIN, vytvoří novou obchodní
jednotku. V tomto případě je nutné mít možnost obchodní
jednotku jednoznačně odlišit od té předcházející.
Verdikt: Přiřazení nového GTIN obchodní jednotce je
nezbytné.
13
• Specifikace obchodní jednotky je změněna v rozmezí
parametrů daných společností, která přiděluje GTIN
Společnost, která přiděluje GTIN, změní parametry
obchodní jednotky ve stanovených tolerancích pro daný
produkt tak, že nemění své obchodní určení. Pokud trvá
zájem o odlišení technických vylepšení, může být pro
dodatečnou informaci použit například aplikační identifikátor
AI 20 – varianta výrobku.
Verdikt: Není nutné měnit stávající GTIN.
• Různé stupně kvality obchodní jednotky
Obchodní jednotky s různými stupni kvality, a tudíž
i s rozdílnými vlastnostmi a pravděpodobně i cenami, musí
být možné od sebe jednoznačně odlišit. Je nutné
předcházet možným záměnám a následným kolizím
i v oblasti cenové.
Verdikt: Přiřazení nového GTIN je nezbytné.
Global Company Prefix
GCP je numerická struktura, která je v České republice
tvořena mezinárodně platným předčíslím 859 a následujícím
čtyř až šestimístným identifikačním číslem konkrétní organizace.
Uvozuje všechny identifikační klíče Systému GS1 a zaručuje
globálně unikátní identifikaci produktů, služeb i obchodních
partnerů v rámci celého logistického řetězce.
i v případě změny dodavatele (příklad privátních značek).
Verdikt: Nový GTIN je zbytečný.
Závěrem
Devátá kapitola představuje závěr tohoto seriálu, je poslední
vybranou oblastí s odpověďmi na často se vyskytující otázky
ze strany uživatelů Systému GS1. Jak již bylo v minulých
číslech uvedeno, nemůže být ani řeči o úplném výčtu
problémů, situací a možností, které nám přináší praxe
v oblasti přidělování GTIN. Doufáme však, že jsme dokázali
postihnout a na dílčích příkladech, nezřídka podporovaných
jednoduchými obrázky, ukázat řešení alespoň těch
nejfrekventovanějších variant. Současně jsme se snažili
podpořit povědomí o zcela zásadní důležitosti správného
přiřazování GTIN a precizního vedení číselníku produkce
podmiňujícího funkční globální unikátnost identifikace.
Součástí tohoto povědomí by měla být i dostatečná znalost
problematiky GCP – Global Company Prefixu, tedy přidělené
konstanty, kterou musí každý uživatel Systému GS1
dodržovat, aby se vyhnul reálné možnosti skutečně
fatálních problémů. Toto důležité téma bylo podrobně
popsáno v předchozích vydáních časopisu INFO 859.
Pravidla pro přiřazování GTIN naleznete také na webové
stránce www.gs1cz.org. Pokud budete mít pochybnosti
o řešení konkrétního případu, kontaktujte GS1 Czech Republic.
• Změna dodavatele; GTIN přiděluje odběratel
Na rozdíl od situací, kdy GTIN přiděluje obchodním
jednotkám dodavatel (váže se na IČ a GCP dodavatele), GTIN
přidělený danému produktu odběratelem, například velkým
obchodním řetězcem, je shodný, v čase neměnný, a to
inzerce
Ing. Michal Bílý,
obchodní ředitel GS1 Czech Republic
15
Zdravotnická konference GS1 v Amsterdamu
Začátkem října proběhla v Nizozemsku již 20. zdravotnická
konference pořádaná globální organizací GS1. Obdobná
setkání, která jsou vždy charakterizována důrazem na
implementaci standardní automatické identifikace
a sběru dat v daném sektoru, se konají pravidelně dvakrát
ročně. Je tedy zřejmé, že GS1 působí aktivně ve
zdravotnictví již 10 let. Po celé toto období jsou konference
skvělou příležitostí pro setkání odborníků z oblasti
zdravotnictví a farmaceutického průmyslu s experty na
identifikaci, datovou komunikaci a informační technologie.
Postupem doby se v programu konferencí stále více
prosazují případové studie z konkrétních implementací
v nemocniční praxi.
implementace jednotného identifikátoru pro lékařské
nástroje a přístroje UDI. Identifikátor UDI nese jednak
statické informace, tj. identifikaci produktu pomocí GS1
identifikačního čísla GTIN, a zároveň také dynamické informace,
jako je sériové číslo, šarže a exspirace. GTIN je v celém
konceptu klíčovým prvkem pro ukládání nebo vyhledávání
statických informací v UDI databázi. V tomto duchu připravuje
komise na druhou polovinu příštího roku také revizi příslušné
směrnice.
Program nabídl řadu možností
Účastníci konference měli možnost vybrat si v rámci
konferenčního programu hned z několika sekcí. Některé se
věnovaly problematice farmaceutického průmyslu, distribuci
léků a implementaci identifikačních technologií ve výrobě.
Jiné pojednávaly o identifikaci lékařských nástrojů a diagnostických
přístrojů nebo uplatnění automatické identifikace a snímání
dat v místě poskytování zdravotnické péče, tedy přímo
u lůžka pacienta, případně na operačním sále. Řada
prezentovaných příkladů z praxe se věnovala řízení stavu
zásob a problematice efektivního procesu objednávání.
V této oblasti je úroveň automatizace a využívání moderních
technologií ve zdravotnictví na daleko nižší úrovni, než je
obvyklé ve spotřebitelském průmyslu nebo v maloobchodě.
Z celé řady zajímavých případových studií vyplynulo, že
zavedení automatické identifikace a snímání do provozu
nemocnic nebo nemocničních lékáren je složitý proces,
který vyžaduje zapojení celého managementu nemocnice,
nejenom IT oddělení. Přínosy je nutno vnímat jak z hlediska
měřitelných hodnot, jako je snižování nákladovosti a zvyšování
efektivity, tak i z hlediska vyšší míry bezpečnosti procesů
a řízení rizik.
Nizozemci chystají značení až na úroveň
Unit Dose
Ilustrační foto
Zdroj: archiv GS1 Czech Republic
Zdravotnictví se neobejde bez určité regulace
Konferenci zahájil příspěvek společnosti Johnson & Johnson
o významu standardizace z hlediska evropského prostoru.
Dr. Ajit Shetty, Corporate Vice President Enterprise Supply
Chain, hovořil o důležitosti integrity v rámci distribučního
řetězce. Systém GS1 je podle jeho mínění jednou z bariér
proti narušování této integrity. Ovšem zdravotnický sektor
se neobejde bez jisté míry regulace, a proto k dosažení
efektivity v rámci globálního, a zejména evropského logistického
řetězce je důležitá podpora legislativních a regulačních
orgánů a institucí.
GHTF informovala o identifikátoru UDI
Na tyto teze navázala prezentace aktuálních výsledků
práce Evropské komise a její pracovní skupiny pro globální
harmonizaci GHTF (Group of the Global Harmonisation
Task Force). Skupina je složena ze zástupců EU, USA,
Kanady, Austrálie a Japonska a jejím hlavním tématem je
Příkladem může být praktická zkušenost z nemocnice v Tilburgu,
kde byly standardy GS1 zavedeny jako součást bezpečnostního
managementu spolu s elektronickým zdravotním záznamem,
elektronickým předepisováním veškeré medikace a automatickým
sledováním a zpracováním tzv. „recalls“, tj. stahování
produktů z oběhu. Ve výsledku se v celé nemocnici radikálně
změnilo vnímání informatiky a informačních technologií,
které již nejsou pouhou náhradou papíru, ale komplexní
změnou v přístupu k procesům, novou funkcionalitou
celého nemocničního informačního systému. Zavedení
standardní identifikace a automatického snímání dat
pomohlo snížit náklady, podchytit jednotlivé procesní kroky
a eliminovat ty přebytečné, redukovat chybovost a zavést
vysledovatelnost. To vše samozřejmě vedlo k vyšší bezpečnosti
pacienta. Identifikace a automatizace byla zavedena u veškerého
prádla, léků a nástrojů (včetně centrální sterilizační jednotky).
V dalším kroku bude implementace rozšířena i na operační
sály, aby mohla být zautomatizována evidence použitých
nástrojů, implantátů a medikace pro konkrétní zákroky.
Rozhodování o dalším rozšíření implementace v případě
nemocnice v Tilburgu je podpořeno i tím, že v Nizozemsku
se připravuje nařízení o zavedení povinného značení i na
úrovni jednotlivé tablety nebo léčebné dávky, tzv. Unit Dose,
nejenom na úrovni balení (krabičky) léku, jak je to dnes
16
běžné. Proces podávání léku tak bude možné podpořit
skenováním konkrétní podané dávky, což v kombinaci
s načtením čísla pacienta a ošetřujícího personálu umožní
automatickou evidenci až k lůžku pacienta.
Současné zkušenosti nemocnice v Tilburgu zatím hovoří
o nutnosti doznačovat cca 50 % všech léků na úrovni Unit
Dose, což samozřejmě znamená vysoké náklady a také
spoustu ruční práce. Problémy jsou také s hardwarovým
vybavením. Nemocnice zatím disponuje pouze laserovými
snímači, které jsou schopny snímat lineární čárové kódy,
nikoliv dvoudimenzionální GS1 DataMatrix, který splňuje
požadavky na zakódování doplňkových dat. Přesto si vedení
nemocnice uvědomuje, že zavedení GS1 standardů
znamená nesrovnatelně vyšší efektivitu veškerých relevantních
procesů, jejich výrazné zjednodušení a zkrácení času
potřebného na jejich provedení. To vše znamená, že
ošetřujícímu personálu zbývá více času na léčení.
s nízkou obslužností velkých distribučních center, kde rychlost
manuální obsluhy nemůže konkurovat automatickým systémům
a možnost snímat data automaticky je klíčová.
Také svaz lékárníků podporuje zavedení serializace léků.
Podle nich je EU direktiva právě v této otázce málo striktní.
Představitelé svazu se domnívají, že do 10 let bude
serializace nutností. V příspěvku zazněla i skutečnost, že
aktuálně se lékárny potýkají s technickými problémy při
snímání lineárních a zároveň 2D kódů. Samozřejmě ne
všechny lékárny jsou schopny nést náklady spojené
s přechodem na 2D kódy hned. Je potřeba přechodné
období, kdy léky budou značeny oběma kódy.
Diskutovalo se zejména o prevenci distribuce
falzifikátů
Významným tématem konference byla také problematika
rostoucího podílu padělaných léčiv na evropském trhu.
Farmaceutické společnosti uvádějí, že četnost padělaných
léčiv, zejména u léků prodávaných přes internet, se za
posledních pět let i na evropském trhu mohla až ztrojnásobit.
Je známo, že výroba falzifikátů je velmi výnosný byznys!
Odhaduje se, že vložených 1000 USD vydělá až 500 tis. USD.
Jaká je tedy obrana proti průniku padělaných léků na trh?
Ukazuje se, že žádné zázračné řešení neexistuje, jde spíše
o kombinaci mnoha opatření: zavedení systému, popsání
procesů a dodržování procesního modelu, standardní
identifikace a serializace. Každý výrobce může navíc zavést
další opatření (hologramy, perforace atd.).
V tomto kontextu je potřeba zmínit skutečnost, že evropská
legislativa přispěla v letošním roce k boji proti padělkům
novelizací směrnice o zabránění vstupu padělaných
léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce
(2011/62/EU ze dne 8. 6. 2011).
Tato novelizace a bezpečnost léků obecně byla tématem
společného vystoupení Evropské federace farmaceutického
průmyslu (EFPIA), Evropské asociace distributorů léků
(GIRP) a Evropského svazu lékárníků (PGEU).
EFPIA už v minulosti publikovala své doporučení ohledně
identifikace léků a léčivých přípravků. Plně se přiklání
k identifikaci pomocí Systému GS1, tj. GTIN a exspirace,
šarže, případně sériového čísla. Tyto a další údaje by měly
být uloženy v systémové databázi, kam by data vkládali
výrobci hned po vyrobení produktu. Databáze by byla za
poplatek přístupná všem a bylo by možno kdykoli v průběhu
distribuce kontrolovat každou krabičku léků, zda se shodují
údaje uvedené na obalu s údaji v databázi. Jednalo by se
o tzv. panevropský model se zajištěnou interoperabilitou
v rámci EU. Výrobci by byli povinni ukládat předepsaná
data. Distributor, který přebaluje, by musel povinně verifikovat
údaje o lécích před přebalením a následně zaznamenat
nová data. Pro distributory, kteří nepřebalují, by verifikace
nebyla povinná, ale doporučená. Stejnou možnost verifikace
by měli i lékárny a další koncoví uživatelé.
GIRP podporuje harmonizaci identifikace a také serializaci
léků. Pro velké distributory je možnost automatické verifikace
léků v průběhu distribučního řetězce zásadní. Potýkají se
Ilustrační foto
Zdroj: archiv GS1 Czech Republic
V následné diskusi padla otázka, zda serializace může
zaručit autenticitu léku. Na odpovědi se shodli všichni
řečníci. Musí jít o kombinaci různých faktorů a serializace je
jedním z těch velmi důležitých. Spolu s možností verifikace
údajů o šarži může sériové číslo hodně napomoci. Výrobci
nejsou omezeni pouze tím, co je podle směrnice povinné,
mohou, a dokonce musí využívat další systémová i technická
opatření, která pomohou zabránit vstupu padělaných léků
na evropský trh.
Bylo konstatováno, že významným zdrojem problémů jsou
internetové lékárny. Jde zjevně o nejslabší článek legálního
farmaceutického řetězce. Z tohoto pohledu je velmi důležitá
osvěta spotřebitelů!
Od teorie až k lůžku pacienta
Konference v Amsterdamu nabídla účastníkům také
možnost řady workshopů a výukových seminářů, které byly
připraveny pro různé skupiny posluchačů, od začátečníků
až po experty. Věnovaly se symbolice GS1 DataMatrix,
problematice vysledovatelnosti i sdílení dat a datové
synchronizaci.
Konferenci provázela také aktivní účast sponzorů a poskytovatelů
technologických služeb, kteří prezentovali své produkty
a řešení. Součástí konferenčního programu byla také
návštěva zdravotnického zařízení s praktickou ukázkou
implementace GS1 standardů včetně snímání dat u lůžka
pacienta.
Ing. Pavla Cihlářová,
ředitelka GS1 Czech Republic
17
Mezinárodní standardy a elektronické zdravotnictví
V polovině října proběhl v Praze v Lékařském domě
seminář pořádaný Společností biomedicínského
inženýrství a lékařské informatiky J. E. Purkyně
(SBMILI) a Centrem Biomedicínské informatiky (CBI) ve
spolupráci se sdruženími GS1 Czech Republic a HL7
Česká republika. Cílem semináře bylo informovat
odbornou veřejnost o trendech v oblasti elektronického
zdravotnictví a přizvat ji k otevřené diskusi o možnostech
uplatnění informačních a komunikačních technologií
v tomto sektoru. Složení jednotlivých příspěvků dávalo
šanci zamyslet se nad problematikou z různých pohledů
a pokusit se definovat základní a významné aspekty,
které ovlivňují úroveň implementace zmíněných
technologií v prostředí českého zdravotnictví.
Je nutno zdůraznit, že pořádající organizace se nepotkaly
poprvé. Společný seminář byl vyústěním již existující
spolupráce. Jak uvedl Libor Seidl, prezident HL7 ČR, GS1
Czech Republic zastává spolu s HL7 ČR shodnou myšlenku
prosazování mezinárodně uznávaných standardů ve
zdravotnictví. Tato myšlenka pojí i nadnárodní centrály HL7
a GS1, z tohoto pohledu je spolupráce na lokální úrovni
doslova povinností.
GS1 Czech Republic má stejně jako CBI a SBMILI zkušenosti
s organizací obdobných seminářů, ve srovnání s HL7 ČR
jde však o personálně, organizačně i finančně silného
partnera.
Elektronické zdravotnictví může být kvalitní
i efektivní
Na úvod semináře vystoupila profesorka Jana Zvárová,
vedoucí sekce Biomedicínské informatiky SBMILI a ředitelka
CBI. Ve svém vystoupení nastínila, jak široké je spektrum
problematiky elektronického zdravotnictví, a popsala aktivity,
které jsou na tomto poli vyvíjeny. K důvodům, proč bylo pro
seminář letos vybráno právě téma standardizace
a elektronického zdravotnictví, profesorka Zvárová uvedla:
„Jde o výsostně aktuální téma. Elektronické zdravotnictví si
jako svou prioritu v době českého předsednictví Evropské
unii stanovilo i ministerstvo zdravotnictví. Zatím však v praxi
nevidíme takové systémy elektronického zdravotnictví,
které by splňovaly současné a vědecky zdůvodněné
požadavky. Již delší dobu média zmiňují aféru firmy IZIP.
Systém IZIP nevyužívá mezinárodních standardů, jako jsou
například standardy HL7 a GS1. Některé standardy obou
těchto organizací se staly zároveň ISO a ČSN normami
a podniky i jednotlivci si už zvykli na vyřizování běžných
záležitostí elektronicky. Ze svého odborného hlediska IZIP
považuji za zbytečně nákladný a technologicky zastaralý
systém.“
Jedním z cílů semináře bylo seznámit širší odbornou veřejnost
s aktuálními možnostmi moderních technologií a předejít
tak tomu, aby veřejnost vnímala elektronické zdravotnictví
jako IZIP – tedy jako nákladný a nekvalitní systém.
Na otázku týkající se trendů v elektronizaci zdravotnictví
a jejich aplikovatelnosti u nás profesorka Zvárová uvedla,
že obecným trendem je odklon od monolitických řešení, ve
kterých veškeré složky práce s informacemi v organizaci
obstarává jediný systém. Naopak je vidět příklon k využívání
mnoha systémů provázaných standardizovanou komunikací.
Poskytovatelé zdravotní péče tak přestávají být závislí na
schopnostech, vůli a cenových podmínkách dodavatelů
„velkých řešení“ a mohou svůj informační systém budovat
z částí od různých dodavatelů. Nestávají se tak rukojmími
jediného dodavatele. Náklady na změnu monolitického
systému jsou totiž zpravidla velmi vysoké.
V českém zdravotnictví však zatím převládají monolitické
systémy. Velkou vinu na tom mají samotná zdravotnická
zařízení, která nepožadují využívání mezinárodních
standardů. Český trh s informačními systémy pro zdravotnictví
Hlavní protagonisté semináře v akci
Zdroj: archiv GS1 Czech Republic
18
je proto uzavřený a výrobci informačních systémů nejsou
nuceni bez silné zahraniční konkurence výrazně zlepšovat
své produkty. „Jsem přesvědčena,“ řekla profesorka Zvárová,
„že pokud se podaří tento trend odchodu od monolitických
řešení prosadit v českém prostředí, podaří se i českým
poskytovatelům zdravotní péče zlepšit a zefektivnit vlastní
činnost. Domácí výrobci nemocničních informačních systémů
a dalších aplikací pro elektronické zdravotnictví tak
dostanou příležitost exportovat inovované produkty i do
zahraničí.“
nebo velmi brzy budou kladena na tento sektor. Využívání
standardů navíc přináší právě onu možnost sdílení dat bez
ohledu na konkrétní informační systém. „Jedním z předpokladů
významnějšího prosazení podpůrných technologií do praxe,“
uvedla Pavla Cihlářová, „je požadavek na standardizaci
a moderní technologie od zákazníků, tedy i od nemocnic,
směrem k výrobcům nemocničních informačních systémů
a dodavatelům technologií. To ovšem předpokládá, že
vedení nemocnic a zdravotnických zařízení obecně má
dostatek informací potřebných ke správné orientaci
v problematice a má jasnou představu o využití technologií
v jejich konkrétním případě. Zde je významná role osvěty
a vzdělávání, což byl mimo jiné také jeden ze záměrů
semináře.“
Nechyběl příklad z praxe
Posluchači měli rovněž možnost seznámit se podrobně
s konkrétní aplikací automatického snímání dat a integrace
takto získaných dat do nemocničního informačního systému.
Tuto výjimečně zajímavou exkurzi do nemocniční praxe
připravil Miloš Preininger z pražské Nemocnice Na Homolce,
který hovořil o jejich zkušenostech s identifikací pacientů,
zdravotnických prostředků a o využití moderních technologií
v řadě procesů včetně centrální sterilizace.
Ilustrační foto
Zdroj: archiv GS1 Czech Republic
Data lze sdílet i bez ohledu na konkrétní
informační systém
Tématem příspěvku HL7 ČR byla interoperabilita nemocničních
informačních systémů. V této souvislosti hovořil Libor Seidl
také o významu jednoznačné globální identifikace. Podle
něj komunikační standardy obecně, tedy nejenom ve
zdravotnictví, spoléhají na absolutně funkční identifikaci
produktů, přístrojů, pacientů, uživatelů atd. K tomu
prezident HL7 ČR uvedl: „Kdysi jsem se v dokumentech
HL7 setkal s názorem, že správně pojatá podniková
architektura pracuje s identifikátory výhradně tak, že neexistuje
cesta ručního vstupu identifikátoru do systému. Zatímco
překlep ve jméně nebo rodném čísle pacienta lze opravit
(a design systému by na to měl myslet), špatně zadaný
(opsaný) identifikátor poškozuje konzistenci dat přímo
v databázi, takže oprava již obvykle není možná. A zde je
role standardů GS1 unikátní a nepostradatelná.“
Podrobněji pak o standardech GS1 a jejich uplatnění ve
zdravotnictví hovořila Pavla Cihlářová, ředitelka GS1 Czech
Republic. Systém GS1 je sice primárně orientovaný do
oblasti výroby, distribuce a maloobchodního prodeje, ale
právě díky zkušenostem z těchto sektorů má jeho
implementace ve zdravotnictví obrovský potenciál. Nasazení
standardní automatické identifikace, sběru a elektronické
komunikace dat do prostředí nemocnic od optimalizace
nákupu a řízení zásob počínaje přes kontrolu spotřeby
léků, evidenci prádla až po poskytování zdravotní péče
přímo u lůžka pacienta naplňuje řadu kritérií, která jsou
Profesorka Jana Zvárová
Zdroj: archiv GS1 Czech Republic
Všechny spolupořádající organizace se shodly na kladném
hodnocení semináře i jeho dobrém načasování, což se
projevilo opravdu vysokou účastí. Jak se následně ukázalo,
téma semináře dokonce mělo pokračování za několik dní na
následující konferenci eHealth Days konané v Brně. Někteří
účastníci obou akcí pozitivně hodnotili pražský seminář,
neboť na něm nastíněné problémy českého IT v nemocnicích
byly jasně patrné i v průběhu firemních prezentací na
e-Health Days. Libor Seidl z HL7 svoje hodnocení semináře
uzavřel slovy: „Domnívám se, že seminář přispěl ke
zviditelnění aktivit všech pořádajících organizací a všichni
přednášející si odnesli mnoho podnětů z otázek a následných
diskusí. Od kolegů jsem se doslechl o několika možných
směrech spolupráce s dalšími organizacemi a o posun
českého IT ve zdravotnictví nám šlo především.“
Ing. Pavla Cihlářová,
ředitelka GS1 Czech Republic
19
RFID technologie pro státní správu
Na akademické půdě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava proběhl dne
21. 9. 2011 odborný seminář na téma RFID technologie v sektoru státní správy a samosprávy.
Seminář pod názvem RFID Government Day probíhal
v univerzitním Centru pokročilých informačních technologií,
kde se nachází také Mezinárodní RFID laboratoř, člen sítě
GS1 in Europe Labs, která byla hostitelem celé akce.
Partnerem organizátora byla společnost Internet věcí jako
nositel projektu RFID in Europe, z jehož prostředků byl
seminář spolufinancován. Již ze samotného názvu akce
vyplývá, na jakou cílovou skupinu účastníků byla zaměřena.
Bohatý program byl rozložen do tří odborných bloků:
• RFID technologie v sektoru státní správy a samosprávy
• Konkrétní využití RFID technologie v sektoru státní správy
a samosprávy
• Návštěva RFID laboratoře s praktickými ukázkami
Seminář zahájila teorie
Docent Kebo, vedoucí RFID laboratoře, se zhostil úvodního
slova, ve kterém představil mimo jiné celý výzkumný tým
laboratoře.
Následně se slova ujal doktorand Jiří Švub, který hovořil
o podstatě RFID technologie. Vysvětlil, jak obecně
radiofrekvenční technologie funguje, jaké jsou její výhody
a hlavně možnosti uplatnění.
Poté Tomáš Martoch, ředitel GS1Servis.cz, představil
posluchačům nový rámec pro posouzení dopadů RFID
aplikací na ochranu osobních údajů, tzv. PIA dokument
(Privacy Impact Assessment), který byl vydán v dubnu letošního
roku v návaznosti na doporučení Komise EU o zavedení
zásad ochrany soukromí a údajů v aplikacích podporovaných
RFID identifikací z roku 2009.
Tyto nové postupy byly vypracovány s cílem zajistit ochranu
osobních údajů v době, kdy se radiofrekvenční identifikace
stává stále více součástí běžného života. Na jejich vývoji se
kromě Evropské komise a GS1 podílely významné obchodní
společnosti.
Příklady konkrétního
využití zaujaly
Po spíše teoreticky laděném úvodu
následovala část věnovaná konkrétním příkladům využití
RFID technologie ve státní správě, což byly informace přímo
cílené na účastníky z řad státní správy a samosprávy ČR.
Doktorand Roman Vontor představil možnosti využití technologie
RFID pro zvýšení efektivity státní správy a samosprávy,
věnoval se blíže například problematice alternativních trestů
v podobě domácího vězení nebo jednoduché evidenci
majetku. Za zmínku stojí také projekty, na kterých mezinárodní
laboratoř intenzivně spolupracuje v oblasti zdravotnictví, jako
například řešení identifikace krve a krevních derivátů pro
krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava.
S reálnými případovými studiemi a zahraničními příklady
využití RFID technologie ve státní správě i s projekty
aplikovanými v ČR přítomné seznámila Petra Fuchsíková,
koordinátorka projektů mezinárodní laboratoře. Konkrétním
příkladem zmíněného typu projektů může být biometrický
pas, který je od 1. dubna 2009 zaveden i v České republice.
RFID tag nese v tomto případě jedinečné biometrické
informace o držiteli pasu, které lze použít k ověření
totožnosti cestujících osob (viz obrázek).
Privacy Impact Assessment
Procesy PIA stanovují povinnost počáteční analýzy
a posouzení rizik, která by mohla ohrozit provozovatele
RFID, zjištění konkrétních případných rizik v oblasti ochrany
soukromí a navržení kroků k jejich odstranění.
Použití procesů PIA povede k posílení porozumění
spotřebitelů a obecně ke zvýšení důvěry v RFID technologii,
což může značně urychlit její širší nasazení.
Celé znění dokumentu PIA v českém jazyce je možno
nalézt na webové stránce:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/.
Nákupní košík i pokerový stůl
Posledním příspěvkem prvního bloku bylo vystoupení člena
laboratoře Jana Gottfrieda. Hovořil o službách poskytovaných
Mezinárodní RFID laboratoří, která je národním referenčním
centrem pro technologie RFID a Internet věcí.
Závěrečným blokem semináře byly praktické ukázky RFID
technologie, předvedení HW a SW vybavení, představení
poskytovaných služeb v oblasti měření a testování a v neposlední
řadě také možnost diskuse s pracovníky laboratoře.
Účastníci semináře si tak mohli snáze propojit teoretické
Využití RFID technologie – biometrický pas
Zdroj: ILAB RFID-EPC Ostrava
20
poznatky získané během samotných přednášek s praktickými
ukázkami, přesvědčit se v reálném prostředí, jak tato
bezkontaktní technologie identifikace funguje, a detailněji
se zajímat o jednotlivé komponenty celého systému. Pro
velkou část účastníků semináře jsou ukázky, jako je simulace
„nákupu v budoucnosti“, kdy stačí projet nákupním košíkem
RFID branou, aby zboží bylo automaticky načteno, velmi
inspirativní a přispívají významným způsobem k pochopení
principů RFID technologie.
Za výukovou lze považovat také simulaci karetní hry, kterou
pracovníci laboratoře s oblibou nazývají „pokerový stůl“.
Princip aplikace je v tom, že hráč si vybere libovolnou kartu,
jejíž hodnota je pomocí RFID technologie bez předchozí
vizualizace určena.
Využití RFID technologie – hrací karty
Zdroj: ILAB RFID-EPC Ostrava
Závěrem lze konstatovat, že seminář měl velmi pozitivní
ohlasy. Účastníci kladně hodnotili nabízené služby laboratoře
a ocenili také bohaté znalosti a praktické dovednosti
studentů, pracovníků RFID laboratoře. Podobné akce se
budou v Mezinárodní RFID laboratoři konat i v budoucnu,
neboť významnou měrou přispívají k šíření osvěty v oblasti
RFID technologie a jejího využívání.
Ing. Petra Fuchsíková,
koordinátorka provozu ILAB RFID-EPC
GS1 Czech Republic
Setkání zástupců GS1 in Europe EPC/RFID
Business Labs
Regionální seskupení GS1 in Europe zastřešuje síť
EPC/RFID laboratoří, které jsou zaměřeny na výzkum
a vývoj v oblasti RFID technologie a s tím úzce
související automatické identifikace. Tyto laboratoře
mezi sebou dlouhodobě velmi těsně spolupracují
a intenzivně sdílejí získané informace ku prospěchu
všech spolupracujících stran. První setkání laboratoří
v tomto roce proběhlo pod záštitou finského ILABu
v Helsinkách, kde se konal RFID Lab Spring seminář
a následné setkání nazvané GS1 in Europe EPC/RFID
Business Lab Network Meeting. Na podzim tohoto
roku se pak konalo druhé setkání zástupců EPC/RFID
laboratoří v rámci programu regionálního fóra GS1 in
Europe v Budapešti.
SETKÁNÍ I. – HELSINKY
RFID Lab Spring Seminar
Finské Helsinky se na přelomu května a června tohoto roku
staly místem diskusí o další spolupráci mezinárodní sítě
EPC/RFID laboratoří. Konaly se zde hned dvě události,
rozdělené do dvou dnů.
První, veřejnosti otevřenou událostí, byl RFID Lab Spring
Seminar, kde byly představeny nejnovější trendy v oblasti
informačních technologií a byznysu spjatého s RFID. Na
semináři se objevilo několik předních finských společností,
které představily své nejnovější aplikace RFID technologie.
Zajímavé využití RFID technologie představila například
společnost ToP Tunniste. Prezentovala tzv. chytré regály,
které umožňují automatické objednání chybějících
součástek. Regály tak mohou automaticky a hlavně včas
upozornit na aktuální nízké stavy zásob daného materiálu
v regálu.
Za zmínku dále stojí pilotní projekt společnosti NordicID
zaměřený na identifikaci, správu a sledování krevních
vaků. Představená RFID aplikace je implementována od
identifikace dárce přes manipulaci s vakem až po sledování
teplotních změn příslušného krevního vaku.
Ostatní prezentované aplikace se věnovaly problematice
elektronické ochrany zboží v obchodech (EAS, Electronic
Article Surveillance), správě a manipulaci s kontejnery
pro zpracování odpadu, identifikaci koupelnových baterií
či identifikaci osob při používání výtahů. Většina těchto
akcí byla představena jako již realizované pilotní projekty.
Kromě RFID byla na semináři představena i technologie
NFC, Near Field Communication, která slouží pro bezdrátovou
komunikaci mezi elektronickými zařízeními a rozšiřuje tak
možnosti využití mobilních telefonů. Využití NFC je v mobilních
telefonech velmi rozmanité, primárně jde o realizaci tzv.
mobilních plateb, kdy mobilní telefon fakticky nahrazuje
platební kartu. Technologie NFC umožňuje realizovat sdílení
21
dat a vzájemnou interaktivní komunikaci elektronických
zařízení, mobilní telefon může také fungovat jako identifikační
karta pro různé typy služeb a podobně.
Součástí konference byly výstavní stánky firem zabývajících
se RFID a NFC technologiemi. Prezentace řešení byla velmi
detailní a návštěvník měl možnost si jednotlivé výsledky
projektů, výrobky nebo studie nejenom prohlédnout, ale
přímo i osahat.
Italská laboratoř GS1 se zabývala nástroji a technikami
pro realizace ROI analýz, což je metoda pro definování
návratnosti investic podniků do RFID technologie. Laboratoř
GS1 Czech Republic je s italskou laboratoří v této oblasti
v úzkém kontaktu.
Zástupci francouzské laboratoře GS1 informovali o projektu,
který byl aktuálně realizován v síti obchodů DECASPORT,
nabízejících sportovní potřeby značky Decathlon. RFID
technologie zde byla použita k identifikaci sportovní
obuvi a dalšího sportovního vybavení. Projekt pokrývá
detailní sledování produktu v rámci řetězce společnosti
a dále pak i ochranu zboží proti krádeži.
Nově otevřená slovinská laboratoř GS1 prezentovala svůj
první projekt označování lyží zabudováním RFID tagu.
Spolupracuje se společností ATOMIC a s rakouskou
laboratoří GS1.
Konference RFID Lab Spring Seminar
Zdroj: archiv GS1 Czech Republic
GS1 in Europe EPC/RFID Business Lab
Network Meeting
Druhou RFID událostí v rámci konference v Helsinkách byla
pracovní schůzka expertů GS1 in Europe, která byla určena
pro zaměstnance mezinárodní sítě laboratoří a odborníky
lokálních organizací GS1. Jednotlivé laboratoře využily
setkání ke vzájemnému představení a krátké prezentaci své
činnosti.
Ilustrační foto
Petra Fuchsíková, koordinátorka provozu EPC/RFID laboratoře
GS1 Czech Republic, představila hlavní projekty ostravské
ILab. Za všechny jmenujme perspektivní pilotní projekt
spolupráce s krevním centrem Fakultní nemocnice Ostrava
pro zkvalitnění bezpečnosti pacienta a efektivity vnitřních
pracovních procesů.
Podobný projekt z oblasti zdravotnictví představili i zástupci
norské laboratoře GS1, kde bylo RFID využito pro identifikaci
pacientů, zdravotnického personálu a zařízení.
Zástupci slovenské laboratoře GS1 představili projekt pro
využití RFID v papírenském průmyslu, jehož cílem bylo
sledování jednotlivých rolí papíru. V rámci projektu proběhlo
časově náročné testování pro zjištění nejlepšího umístění
RFID tagu na papírové roli.
Rovněž dánská EPC/RFID laboratoř se zabývala RFID
aplikací pro papírenský průmysl, konkrétně identifikací
kartonů papíru a jejich sledováním v logistickém řetězci.
Druhým představeným projektem této laboratoře bylo
využití technologie RFID pro sledování pohybu aut na
cestách. Byly vybudovány silniční RFID brány, které
dokázaly rozeznat projíždějící auto. Řešení by mohlo být
využito pro výběr mýta nebo v oblasti logistiky pro samotné
sledování průjezdu aut.
Zdroj: archiv GS1
SETKÁNÍ II. – BUDAPEŠŤ
GS1 in Europe Regional Forum
V rámci fóra 2011 byly prezentovány některé zajímavé
projekty z oblasti využití technologie RFID ve zdravotnictví
a v letectví.
Norská laboratoř GS1 se zaměřila na zavedení RFID do
zdravotnického sektoru, s nímž souvisí např. zlepšení
bezpečnosti pacienta, lepší utilizace zdrojů v nemocnicích,
zkrácení doby čekání pacientů, „real-time“ přehled o pacientech
pro nemocniční personál, apod.
Druhou velmi podnětnou prezentací bylo využití RFID
technologie v již zmíněném leteckém průmyslu. Díky
technologii RFID lze sledovat letecké komponenty, životnost
součástek, bezpečnostního vybavení letadel, nástrojů,
testovacího prostředí a mnoha dalších produktů. Výrobci
z oblasti leteckého průmyslu mají dnes příležitost objednávat
letecké komponenty vybavené RFID tagy, což přináší
22
značné výhody z hlediska bezpečnosti procesů ve výrobě,
ale i následně při údržbě letadel a při návazných logistických
operacích nebo zajištění vysledovatelnosti.
EPC Business Lab Network Meeting
Podzimního setkání se účastnili zástupci laboratoří EPC/RFID
z Francie, Maďarska, Norska, Běloruska, Itálie, České
republiky, Slovenské republiky, Finska, Švédska a Dánska.
bylo testování zdlouhavé a náročné, v závěru však
úspěšné.
Odlišnou oblastí zájmu pro využití technologie RFID se
zabývali v Dánsku. Jejich projekt byl zaměřen na oblast
zemědělství, konkrétně chovu prasat. Bylo vybráno pět
farem, přibližně 500 jatek a pro identifikaci zvířat byla použita
technologie RFID – UHF (Ultra High Frequency), která umožňuje
načítání informací z tagů až na vzdálenost 1,5 metru. Při tomto
pilotním projektu bylo dosaženo stoprocentní úspěšnosti
načtení RFID tagů aplikovaných na ušní boltce zvířat!
Finská laboratoř, která zaštiťovala celé setkání evropských
laboratoří GS1, se tentokrát věnovala také aplikaci RFID
v oděvním průmyslu, který je stále z hlediska RFID
technologie aktuálním tématem. Laboratoř se zaměřuje na
oděvní společnosti, které mají výrobu, logistiku a maloobchody
ve Finsku. Nicméně GS1 Finland navrhla, že by v budoucnu
ráda sdílela detailní plán projektu i s dalšími ILABs a v rámci
spolupráce získala širokou zpětnou vazbu tak, aby výsledek
byl pro oděvní společnosti maximálním přínosem.
RFID přestává být pouhou teorií
Zasedáni GS1 in Europe EPC/RFID Business Lab Network
Zdroj: archiv GS1 Czech Republic
Zajímavé bylo vystoupení laboratoře GS1 Italy. Pierluigi
Montaneri představil hned tři projekty, které se týkaly
oděvního a elektrotechnického průmyslu a také označování
barelů s vodou. Projekt Miniconf z oblasti distribuce textilu
se zaměřil na sledování pohybu oděvů v logistickém
řetězci. Obchodník může sledovat nejen vstupní toky do
prodejny s oblečením a pohyb uvnitř skladu, ale také balení
a expediční procesy související s distribucí na prodejny.
Testování proběhlo přibližně na 80 tis. položkách. Druhý
prezentovaný projekt s názvem I-Trace je zaměřen na
sledování cenných věcí a spotřební elektroniky v rámci
dodavatelského řetězce. Projekt se uskutečnil v rámci
společnosti DHL a sleduje pohyb zboží ze skladů do prodejen.
Jedná se o první projekt podobného charakteru v rámci
dodavatelského řetězce. Třetí pilotní projekt, který nese
název Baxi, je zaměřen na identifikaci kondenzačních
kotlů, ohřívačů vody či speciálních barelů s vodou pomocí
technologie RFID/EPC. Z důvodu problematického čtení,
v souvislosti s umístěním RFID tagu na barel s tekutinou,
inzerce
Po dvou posledních setkáních zástupců laboratoří EPC/RFID
je zřejmé, že technologie RFID začíná reálně pronikat do
běžného života. Objevují se aplikace využívající standard
GS1 pro oblast RFID, tj. EPC, Electronic Product Code.
RFID tedy není pouhou teorií, přáním několika nadšenců,
jak by se ještě před několika lety mohlo zdát. Projekty,
mnohdy již ukončené a následované praktickým využitím,
ukazují reálné možnosti implementace. Často také
pomohou odhalit „slepé uličky“, které z konkrétních důvodů
nevedou k cíli. Tím je nejčastěji výrazné zefektivnění
procesů podél logistických řetězců, umožnění reálné,
rychlé vysledovatelnosti, získání přehledu o stavu
zásob v reálném čase, zajištění dosažitelnosti zboží na
prodejních místech nebo, jako je tomu například v sektoru
zdravotnictví, radikální zvýšení bezpečnosti pacienta.
Termín dalšího setkání zástupců laboratoří byl stanoven na
konec března roku 2012. Bude se konat v norském Oslu.
Ing. Petra Fuchsíková,
koordinátorka provozu ILAB RFID-EPC
GS1 Czech Republic
24
Měření kvality čárových kódů
S výrazným globálním rozšiřováním implementace
Systému GS1 v posledním desetiletí, spojeným se
značným nárůstem počtu jeho uživatelů, byla postupně
potvrzována i nepříjemná skutečnost soustavného
snižování kvality samotného základu tohoto komplexu
standardů, tj. kvality čárových kódů.
Objevily se nové výzvy pro globální trh – intenzivní využívání
elektronické výměny dat mezi obchodními partnery, nástup
globální datové synchronizace nebo razantní rozvoj nové
generace identifikace na bázi technologie RFID. Snaha
o perfektní zvládnutí nových oblastí přirozeně změnila pořadí
priorit a jedním z logických důsledků bylo odsunutí již rutinně
využívané automatické identifikace pomocí technologie
čárových kódů do ústraní pozornosti s uklidňujícím povědomím
o dobře zvládnuté oblasti.
Krize si vyžádala snížení nákladů
Kvalita čárových kódů se opět dostala do popředí zájmu
většiny obchodních řetězců až v době nástupu ekonomické
krize. V závěru minulého desetiletí, v době, kdy byl
současně trh v České republice již do značné míry přerozdělen
a stabilizován, bylo nereálné nadále udržovat trend strmého
meziročního nárůstu tržeb, které v předchozích obdobích
stoupaly s železnou pravidelností a byly brány téměř za
samozřejmost. Bylo nutné nalézt další nástroje ke zvyšování
efektivity a hledat další možnosti k dosažení solidních
ekonomických výsledků. Zvýšená pozornost začala být
věnována nákladové stránce obchodního procesu, tj.
snižování nákladů.
Ztráta až stovek hodin týdně
Jednou z cest, která umožnila při akceptaci naprosto
zanedbatelných investic snížit náklady, bylo a stále je využití
možnosti postupného opětovného zvyšování kvality čárových
kódů. Dlouhodobé průzkumy realizované v posledních
obdobích v různých zemích světa jednoznačně prokázaly,
že nekvalitně provedené, deformované, nesprávně umístěné
nebo oproti příslušné normě jen mírně snížené čárové kódy
zdržují průchod produktů pokladnou. Laicky řečeno: načtení
nesprávně provedeného čárového kódu běžně trvá
i několikanásobně déle než snímání symbolu dokonalého.
Při existujícím počtu funkčních pokladních terminálů,
znásobeném množstvím produktů, které jimi denně procházejí,
se hodnota zbytečného času dostává k řádům 104 až 105
sekund, tedy desítek až stovek hodin ztrát každý týden.
Druhým, neméně závažným problémem je ergonomie.
Přesněji řečeno výše zmíněná nekvalita čárových kódů,
umocněná nedodržováním pravidel na umístění čárového
kódu na obalu, způsobuje zvýšené nároky na pozornost
obsluhy pokladního terminálu, respektive její rychlejší
únavu a s tím související rychle se snižující produktivitu
práce.
V ruce pět tun zboží denně a čas letí…
Převedeno do čísel: Pakliže projde přes pokladní terminál
denně 10 tis. produktů a každý má průměrnou hmotnost
například 0,5 kilogramu, obsluha denně manipuluje s celkovou
hmotností 5000 kg, kterou musí uchopit do ruky, natočit
Ilustrační foto
Zdroj: archiv GS1 Czech Republic
čárovým kódem ke snímači a odložit na odkládací pult. To
odpovídá tréninkové zátěži vrcholového sportovce. Jakákoli
manipulace se zbožím navíc, tedy další pokusy o znovunačtení
nekvalitních čárových kódů, vyhledávání, kde je symbol na
obalu umístěn, až po ruční zadávání zcela nesnímatelných
čárových kódů na klávesnici pokladny způsobují ve svém
důsledku zvýšené náklady na obsluhu. Případné telefonické
dotazy obsluhy pokladny vedoucí ke zjištění správné
numerické kombinace mají za následek okamžité podstatné
snížení pozornosti a soustředění obsluhy, která má plnou
finanční zodpovědnost, a mohou vést k chybám. Nelze
pominout ani fakt, že zákazníci ve vzniklé frontě
přešlapují, nervózně hodnotí pohyb u vedlejších pokladen,
případně dávají nepokrytě najevo, že čas je pro ně příliš
drahý…
Velcí hráči na trhu již reagují
Některé velké obchodní řetězce se již v současnosti pečlivě
zabývají tématem zajištění plynulé průchodnosti produktů
pokladnou. Existující software v rámci interního informačního
systému již většinou umožňuje automatickou tvorbu
databáze zcela nesnímatelných symbolů, nezřídka jsou
připravována opatření k detekci symbolů s delší dobou
načtení, než je stanovená hranice. Tyto obchodní organizace
věnují velkou pozornost i tomu, aby pokladní snímače
neměly znečištěná či poškrábaná krycí skla, aby se
pravidelně prováděl servis a postupná modernizace.
Intenzivní osvěta a měření na českém trhu
začaly
Nemalá pozornost bývá také věnována školení obsluhy.
Mnohdy je patrná snaha poučit o nutnosti dodržování
relevantních norem většinou nedostatečně informované
grafické návrháře, případně studia, která se zabývají
tvorbou užité grafiky. V tomto směru hraje spolupráce
s GS1 Czech Republic nezastupitelnou úlohu; pravidla týkající
se zajištění nezbytné kvality symbolů včetně pravidel
správného umístění symbolů na obalech jsou dle potřeby
detailně vysvětlována a sdílena. Ze strany řetězce tak jsou
25
optimalizovány podmínky snímání čárových kódů v maximální
možné míře.
Obchodní řetězce jsou uživateli Systému GS1 stejně tak
jako jejich dodavatelé. Využívají proto možnosti, kterou
nabízí většina lokálních organizací GS1 uživatelům, tedy
kontrolu kvality problematických čárových kódů. Nejprve
obvykle samy detekují produkty, které jim při průchodu
pokladnou dělají problémy při snímání čárových kódů,
a následně získané informace zpracují do interních výzkumů
a statistik. Tento trend neminul ani řetězce působící na
českém trhu. Výsledkem jsou provedená měření v několika
z nich. V sérii započatých kontrol bude zcela určitě
pokračováno i v příštím roce, a to ještě intenzivněji, neboť
GS1 Czech Republic již byla oslovena dalšími hráči na trhu
rychloobrátkového zboží.
zařízeních, jejichž výsledky jsou detailně srovnávány
a podrobeny zkoumání možných nežádoucích faktorů
a okolních vlivů. Na posledním zasedání bylo rozhodnuto
o nutnosti eliminace možných vlivů lidského faktoru na
měření tím, že bude vytvořena jednotná příručka GS1 pro
verifikaci symbolů Systému GS1.
Evropský kontext verifikací
Ročně je evropskými lokálními organizacemi GS1
prováděno tisíce verifikací, jejichž výsledky a protokoly jsou
následně řešeny s výrobci kontrolovaných produktů.
Přestože všechny lokální organizace GS1 používají stejné
Specifikace Systému GS1 a jednotný hodnotící protokol,
může docházet zejména vlivem různých národních
zvyklostí, místní legislativy, lokálních specifik a místních
úprav k mírným diferencím při měření a následnému
částečně odlišnému interpretování změřených výsledků.
Vliv na výsledek měření samozřejmě mohou mít též různé
druhy kontrolních přístrojů původem od několika světových
výrobců, které mnohdy využívají odlišné snímací technologie.
Tento faktor je však minimální, jelikož pravidla pro kontrolní
přístroje jsou nastavena velmi přísně v mezinárodních
normách ISO. Řada zařízení, která se dříve prodávala jako
verifikační, neprošla těmito kritérii a musela být stažena
z trhu, případně se dále prodávají nikoli jako verifikační, ale
pouze jako přístroje pro průběžnou kontrolu jakosti.
Harmonizace v podání GS1 in Europe
Všechny evropské lokální organizace jsou sdruženy v platformě
nazvané GS1 in Europe. Pod jejími křídly probíhá řada
důležitých a významných pilotních projektů, výzkumů
a strategií. Zastřešuje též řadu pracovních skupin.
Nejpočetnější z nich je i skupina pro identifikaci a datové
nosiče, která sdružuje odborníky na kvalitu identifikace z 35
zemí Evropy. Její činností je v maximální možné míře
harmonizovat implementaci globálních standardů Systému
GS1 tak, aby pohyb produktů v evropském distribučním
řetězci, související sdílení a zpracování dat v celé hierarchii
balení produktů bylo plynulé, přesné, efektivní a všeobecně
bezproblémové. Jedním z důležitých již dokončených
projektů je harmonizace evropské logistické etikety.
Výsledky tohoto projektu jsou jasně patrné v sektoru dopravy
a logistiky, kde došlo k významnému zefektivnění fyzického toku
vybraných logistických informací zakódovaných na etiketách.
Projektem, na kterém se v tuto chvíli intenzivně pracuje, je
již výše zmíněná kvalita čárových kódů, respektive
harmonizace verifikace jakosti čárových kódů Systému
GS1. V běhu je detekce a následný podrobný popis výše
zmíněných diferencí, specifik a nejasností. Proběhlo již
několik kol měření shodných čárových kódů na různých
Greg Rowe, GS1 Global Office, jednání pracovní skupiny
Zdroj: archiv GS1 Czech Republic
Pomalu, ale celosvětově
Dalším z významných projektů, přesahující v tomto případě
hranice Evropy, je implementace symboliky GS1 DataBar
na trhu. Protože se z pohledu uživatelů stále ještě jedná
o novou symboliku, je tempo jejího zavádění do běžné
praxe relativně pomalé. V Evropě, ale i jinde ve světě, je
však již realizována celá řada pilotních projektů, bilaterálních
i multilaterálních implementací, ze kterých lze vycházet při
přípravě nových aplikací. Výsledky, které jsou z těchto testů
v praxi k dispozici, jsou ve skupině zpracovávány, diskutovány
a konzultovány a posunují tak implementaci GS1 DataBar
do reálného provozu.
Kvalita symbolů jako základ
Všechny výše uvedené iniciativy spojuje naprosto nezbytný
základ – kvalita, její měření a dodržování. Co by byla
například platná nová symbolika GS1 DataBar, umožňující
vyřešit při srovnatelných rychlostech snímání řadu úskalí
identifikace produktů, kdyby nebyla zaručena dostatečná
kvalita a zákazník si dále stěžoval na dlouhé postávání ve
frontách u pokladen? Vždyť uvedená problematika se týká
každého z nás!
GS1 Czech Republic tuto činnost považuje za jeden ze
základních kamenů solidní funkce Systému GS1 a aktivně
se zúčastňuje jejího řešení.
Ing. Petr Bílek,
produktový manažer BarCodes GS1 Czech Republic
26
Aktuality z Česko-Slovenské iniciativy ECR
V rámci Česko-Slovenské iniciativy ECR se rozběhlo
v období června až listopadu 2011 několik zásadních
aktivit. Za všechny lze uvést například založení nové
pracovní skupiny Benchmarking nebo organizaci velmi
úspěšného mezinárodního semináře na aktuální téma
Efektivní spolupráce mezi výrobci a dodavateli.
Pokračovala také série hojně navštěvovaných workshopů
The Future Supply Chain. Vstupem OBI Česká republika
do ECR rozšířila iniciativa svůj záběr i do oblasti
obchodníků se zbožím pro dům, dílnu a zahradu.
Pracovní skupina Benchmarking funguje
od září
Pracovní skupina Benchmarking zahájila svou činnost
v první polovině září. Vznikla z podnětu účastníků ECR
workshopu Future Supply Chain. Její členové zaměří svou
pozornost na stanovení kritérií pro určování výkonnosti
dodavatelského řetězce. Takto stanovená měřítka a následně
získaná data by mohla pomoci zvýšit efektivitu procesu
distribuce produktů od výrobce přes maloobchod až ke
koncovému zákazníkovi. Lídrem skupiny se stala Markéta
Kulhavá ze společnosti Danone. Letos se pracovní skupina
Benchmarking soustředí na finalizaci klíčových ukazatelů
výkonnosti (KPIs) a způsobu jejich měření, příští rok připraví
detailní manuál a definuje, jak budou data shromažďována,
agregována a následně publikována. Zaměří se rovněž na
provedení pilotního průzkumu spokojenosti s dodavatelsko
-odběratelskými vztahy, který může napomoci odhalit
případná úskalí plošného využívání této metodologie.
Seminář ECR
Zdroj: archiv Česko-Slovenská iniciativa ECR
Ani ostatní pracovní skupiny nezahálejí
Pracovní skupina CATMAN (Shopper marketing) pod
vedením Martiny Lovětínské, Coca-Cola HBC, je zaměřena
na využití technik category managementu pro pochopení
rozhodovacího procesu nakupujících a optimalizaci vývoje
kategorií. Zájem o tuto tematiku se objevil na jaře letošního
roku. Od té doby proběhla řada diskusí o možných zdrojích
dat, analýzách, výzkumech, které jsou v této oblasti na našem
trhu k dispozici. Nezastupitelné jsou zkušenosti jednotlivých
členů pracovní skupiny při samozřejmém respektování citlivosti
a důvěrnosti interních dat jednotlivých členů. Zatím posledním
počinem pracovní skupiny je optimalizace, tj. zkrácení
a zjednodušení existujícího procesu osmi kroků category
managementu tak, aby byl pro obě strany, dodavatele i odběratele,
průhlednější a zaměřil se skutečně na priority a zamýšlené
cíle projektu. Dalším krokem, kterému se skupina bude věnovat,
je vytvoření podmínek a následná realizace pilotního projektu,
který umožní vyzkoušet a v praxi ověřit, jak proces category
managementu, založený na tzv. shopper insights, tj. názoru
zákazníka, funguje. Projekt má za cíl přinést oběma
stranám informace o tom, jaké nárůsty prodeje lze od
takovéto iniciativy, vycházející z pochopení nákupního chování,
očekávat. V pracovní skupině jsou zastoupeny jak obchodní
řetězce, tak i široké spektrum dodavatelů různých kategorií
produktů s rozdílnými zkušenostmi z oblasti category
managementu. Společný projekt a společná zkušenost
z přípravy a implementace, stejně jako z následného
vyhodnocení tohoto projektu, je nejlepším způsobem, jak
sjednotit chápání CATMAN procesu. Zásadní důležitost tkví
v pochopení nákupních vzorců chování zákazníků a jejich
následné využití pro rozvoj podnikání.
Pracovní skupina EDI, vedená Barborou Cikánkovou,
Makro C&C, se již delší dobu věnuje problematice elektronické
faktury zejména s ohledem na aktuální legislativní
požadavky. Momentálně připravuje návrh úpravy národního
subsetu zprávy INVOIC týkající se DPH a bonusů. Diskuse
jsou vedeny například o recyklačních poplatcích nebo
o významu SSCC kódů v elektronickém dodacím listu (zpráva
DESADV), kde je patrný značný potenciál ve zvýšení
efektivity zásobovacího řetězce. Dalším tématem je možnost
zahrnutí cen do avíza o příjmu zboží (zpráva RECADV).
Skupina GDSN, rovněž vedená Barborou Cikánkovou,
Makro C&C, se po loňském pilotním projektu globální datové
synchronizace na českém trhu zaměřila v tomto roce na
vytvoření příručky pro podporu implementace datové
synchronizace, která bude použitelná jak pro dodavatele,
tak i pro odběratele. Materiál pod názvem Supplier/Retailer
Handbook bude k dispozici i jako „best practice“ na webu
ECR. Další z očekávaných cílů skupiny, tedy podpora
rozvoje a využívání služeb GDSN na českém trhu ČR, se
však zatím nedaří příliš plnit. Je tedy výzvou i pro členy této
pracovní skupiny zahájit v co nejbližší době vlastní projekty
a podpořit takto využívání datové synchronizace. Pouze na
základě plné podpory jak na straně obchodníků, tak i na
straně dodavatelů bude možné dosáhnout očekávaných
přínosů datové synchronizace.
Seminář ECR ukázal současné trendy
spolupráce v dodavatelském řetězci
Více než 50 vedoucích pracovníků z obchodních řetězců,
výrobních a logistických společností se v polovině září sešlo
27
na semináři pořádaném Česko-Slovenskou iniciativou
ECR, aby se informovali a prodiskutovali nové trendy
v oblasti řízení dodavatelského řetězce. Akce byla pořádána
pod záštitou organizace GS1 Czech Republic a Svazu
obchodu a cestovního ruchu ČR.
Hlavnímu přednášejícímu Janu Somersovi, řediteli organizací
GS1 a ECR Belgie a Lucemburska, jsme položili několik
otázek.
INFO: Jaká nejdůležitější zlepšení lze očekávat a v čem
může iniciativa ECR pomoci?
Jan Somers: "Iniciativa ECR je významnou platformou,
díky níž lze dosáhnout velmi dobrých výsledků v oblasti
redukce nákladů, snížení objemu nadbytečných zásob
skladovaného zboží či v oblasti tolik diskutované udržitelnosti.
Naše pracovní skupiny se v této době zaměřují na témata,
jako jsou Shelf Ready Packaging (pozn.: speciální balení
zboží pro snadné umístění do regálů), digitální kupony, témata
udržitelného rozvoje, On the Shelf Availability (pozn.: dostupnost
zboží na regálech), sjednocování postupů při využívání značení
logistických jednotek pomocí SSCC či příprava tzv. pallet
poolu, společného řešení pro oběh palet.“
INFO: Co byste vzkázal odborníkům v sektoru maloobchodu
v České a Slovenské republice?
J. S.: „Víte, doporučení je ze všech stran slyšet mnoho a ne
všechna jsou k užitku. Rozhodně jim ale mohu doporučit,
aby změnili svůj přístup, co se týče spolupráce. Konkurence
má být vidět na regálech. V logistice a dodavatelském
řetězci je však potřeba spolupracovat a nacházet společně
příležitosti ke zlepšení. Naopak za neefektivitu v dodavatelském
řetězci nakonec musí zaplatit všichni – dodavatel, obchodník
a nakonec i koncový zákazník. Proto bych chtěl každému,
kdo má zájem o spolupráci, doporučit členství v ECR.
Díky této nezávislé platformě lze dle našich zkušeností v Belgii
a Lucembursku dosáhnout velmi výrazných výsledků
a úspor.“
INFO: Hovořil jste také o digitálních kuponech, zní to
jako téma budoucnosti.
J. S.: „To není téma budoucnosti, ale současnosti. Mnozí
z obchodníků již jejich výhod využívají. Je to další z nových
cest, jak udržet či získat nového věrného zákazníka, ať už
konkrétního obchodu nebo určitého druhu produktu. Belgie
je trh, který má v kuponech dlouhodobou tradici. Jako první
krok se nám povedlo dosáhnout shody v oblasti internetových
kuponů, a to tak, že kupon stažený z internetu a vytištěný
zákazníkem je akceptovatelný všemi řetězci.“
INFO: Vítaným tématem během semináře byl také Shelf
Ready Packaging.
J. S.: „To je také jedno z témat, kde je nutná spolupráce
výrobce, distributora obalů a obchodních řetězců. Výrobcům
se zpravidla do změny obalů se zbožím nechce, mimo jiné
proto, že to není zadarmo. Bohužel si ale neuvědomují
důsledky. Zboží, které je v regálech pěkně uspořádáno a je
lépe vidět, se také více prodává. A zde pak můžeme vidět
navýšení zisků na obou stranách. Pro obchodníky může být
vedlejším efektem úspora plynoucí ze snížení počtu
zaměstnanců, neboť čím snadněji jde krabice otevřít, tím
rychleji funguje doplňování. Navíc se zboží vloží na regál
i s krabicí, není nutné ho vyndávat a doplňovat po jednotlivých
kusech. To se samozřejmě děje za předpokladu, že je krabice
potištěná logem a grafikou vázající se k produktu a je pro
zákazníka vzhledově přitažlivá.“
INFO: Jak vidíte problematiku ztrát?
J. S.: „Toto téma je jedním ze zatím skrytých zdrojů financí
v dodavatelském řetězci. Nejedná se zde jen o ztráty zboží
přímo v obchodě (podle průzkumů činí zhruba 50 % všech
ztrát), ale i o ztráty během přepravy či u samotného
výrobce, případně účetní chyby a nesrovnalosti (nepořádek
v datech), které dohromady činí těch zbylých 50 %. Podle
posledních průzkumů tvoří tyto ztráty až 3 % z celkového
obratu, a to je, číselně vyjádřeno v absolutní hodnotě,
ohromné množství.“
INFO: ECR pracuje i na mnoha dalších tématech…
J. S.: „Ano, stále je co měnit, upravovat, vylepšovat. Naším
v současnosti horkým tématem je problematika udržitelného
rozvoje, kde máme vytvořené metodiky pro měření a snižování
produkce CO2. Kromě toho pracujeme na konceptu již
zmíněného pallet poolu, což je propracovaný systém oběhu palet
včetně zálohování a údržby. Na základě provedených analýz
jsme zjistili, že je mnohem výhodnější a v součtu levnější
využívání plastových palet oproti těm dřevěným. Kromě
toho, že se celosvětové zásoby dřeva snižují a pomůžeme
tak životnímu prostředí, mají plastové palety větší nosnost
a déle vydrží.“
Jan Somers
Zdroj: archiv Česko-Slovenská iniciativa ECR
Na semináři prezentovaly své výsledky i pracovní skupiny
fungující v Česko-Slovenské iniciativě ECR, skupiny
Benchmarking, Category Management, EDI a Globální
datová synchronizace. Vedoucí jednotlivých pracovních
skupin prezentovali dosavadní výsledky a plán aktivit na
nejbližší období. Závěrečná diskuse potvrdila zájem jak na
straně dodavatelů, tak i na straně obchodních řetězců
společně rozvíjet spolupráci a hledat a nacházet nové
28
oblasti ke zlepšování efektivity a lepšímu uspokojování
potřeb zákazníka.
Prezentace ECR na konferenci Retail in
Detail / Shopper Marketing
Letošní ročník konference Retail in Detail / Shopper
Marketing přinesl mnoho zajímavých informací o budoucnosti
a trendech v obchodní sféře. Mezi nimi vynikla i prezentace
Česko-Slovenské iniciativy ECR, konkrétně pracovní skupiny
Category Management. Jaké jsou novinky v tomto oboru
a co lze očekávat do budoucna, zde zodpověděli ve společné
prezentaci Category Management v ČR a SR: nový restart
Jana Očadlíková ze společnosti Henkel a Tomáš Martoch,
koordinátor aktivit ECR pro Českou a Slovenskou republiku.
Členská zóna na webu ECR zprovozněna
Členové ECR mají nyní nové možnosti při sdílení a vyhledávání
pracovních materiálů, dokumentů a dalších užitečných
podkladů. Na webové stránce www.ecr.cz bylo otevřeno
speciální úložiště, které je přístupné pouze za použití
unikátního uživatelského jména a hesla. Členové ECR
budou mít díky úložišti k dispozici velké množství studií,
prezentací a různých šablon či manuálů.
Termín následující konference ECR
v Bruselu stanoven
Konference ECR, tentokrát s podtitulem Next Generation,
se uskuteční 9. – 10. května 2012 ve Square Business centru
v Bruselu. Hlavním tématem konference bude, jak se vypořádat
s digitální revolucí a jak řešit všechny otázky týkající se
inzerce
udržitelnosti. Na účastníky, kteří se zaregistrují do konce
roku 2011 prostřednictvím níže uvedené webové stránky,
čeká významné snížení vstupního poplatku.
http://conference.ecrnet.org/
Plán ECR na další období
V následujícím období čeká Česko-Slovenskou iniciativu
ECR několik plánovaných akcí. První z nich bude zasedání
valné hromady ECR spojené s volbou členů prezídia, které
se uskuteční 25. listopadu 2011. Následovat bude návštěva
výkonného ředitele ECR Europe, Xaviera Hua, který vystoupí
na mezinárodní konferenci Retail Summit 31. ledna 2012
a zároveň se zúčastní zasedání Prezídia Česko-Slovenské
iniciativy ECR.
Plánován je také odborný průzkum, který chystá pracovní
skupina Benchmarking. Jeho výsledky budou vítaným
zdrojem informací pro další práci ECR na poli zvýšení
efektivity v dodavatelském řetězci.
ECR chce dát také příležitost studentům při přípravě
diplomových prací na některá z témat, a proto diskutuje
s vybranými vysokými školami možnost spolupráce. Dalším
neméně podstatným bodem bude rozšiřování členské
základny a spolupráce s jinými evropskými organizacemi
ECR na vybraných tématech.
Mgr. Kateřina Teplá,
koordinátorka projektů a podpora ECR
29
Tisk čárových kódů – mechanická připravenost
tiskového stroje
V každé tiskárně jsou odlišné podmínky pro tisk čárových
kódů. Nezáleží jen na tiskové technologii, ale také na typu
použitého tiskového stroje. Tisková norma ISO 12647
nepředepisuje technický stav tiskového stroje. Je tedy na
uživateli, aby měl tiskový stroj po mechanické stránce
v pořádku. Jakákoliv mechanická chyba, např. nastavení
tlaku ve stroji, špatné předávky, kvalita gumového potahu,
vibrace stroje apod., vedou k deformaci tiskového bodu
nebo se zvětší nárůst tiskového bodu.
Při tisku čárových kódů dochází stejně jako u autotypických
bodů k nárůstu tiskových elementů, v tomto případě čar.
Pokud je tento nárůst příliš vysoký, dochází ke špatné
čitelnosti až k úplné nečitelnosti čárových kódů.
Experimentálním výsledkem bylo měření nárůstu čar
u čárového kódu.
Mikroskopem Fogra byly proměřeny tloušťky čar (modulů X)
v nanometrech pro různé čárové redukce BWR na filmových
předlohách a následně na tiskových arších u všech čtyř
druhů papíru a na lakovaných tiskových arších opět pro
všechny druhy papíru. Každá čára byla proměřena pětkrát po
celé délce a výsledná hodnota byla zprůměrována (viz tabulka).
Mikroskopicky nanášené hodnoty různých redukcí čar
v nm u vytištěných čárových kódů na filmové předloze
(tučně jsou vyznačeny hodnoty odpovídající nejvíce správné
šíři modulu X vysvíceného na filmu s nulovou redukcí).
Z historie
velikost našíøení èar (nm)
První tisk čárových kódů v bývalém Československu se
datuje do roku 1982. Tehdy byly všechny bývalé ofsetové
tiskárny, které se zabývaly tiskem symbolů EAN, vybaveny
kontrolními přístroji Autoscan pro měření čitelnosti kódu.
Kvalita tisku byla sledována ve Výzkumné základně
Grafotechna, s. p. Po roce 1990 a rozpadu Výzkumné
základny Grafotechna, s. p., tato povinnost skončila a kontrolní
atesty v tiskárnách nikdo nesleduje.
Nově vzniklé tiskárny a grafická studia po roce 1990 nebyly na
tisk vybaveny zkušenostmi a potřebnou technologií,
kontrolními přístroji a programy pro grafické zpracování
tiskových předloh. Tyto faktory se značně podepsaly na
kvalitě tisku čárových kódů.
BWR
Filmová pøedloha
bez
laku
10 15 20 25 30 35
tisk
310 300 290 285 280 275 270 265 260 255
lesklá
køída
340 327 310 306 300 295 290 285 280 275
matná
køída
330 323 311 305 295 289 285 280 275 275
matný
lak
ofsetový
papír
350 240 320 315 310 307 303 298 292 285
lesklá
køída
340 330 307 307 298 291 284 279 274 270
matná
køída
334 320 307 303 289 282 280 276 272 269
recyklovaný
350 332 310 305 300 296 290 285 280 276
papír
ofsetový
papír
356 350 327 324 313 310 300 295 290 288
lesklá
køída
342 333 315 312 300 295 290 283 277 273
matná
køída
327 320 310 301 297 292 287 282 275 268
recyklovaný
343 332 315 310 306 301 297 292 287 279
papír
ofsetový
papír
Při přípravě tiskového obrazce bylo vysvíceno deset základních
předloh. Cílem bylo zjistit, jak vysokou redukci BWR, Bar
Width Reduction, je nutno použít, aby vytištěný kód byl co
nejpřesnější, tj. aby se šíře blížila stanovené normě BWR
pro ofsetový tisk.
5
recyklovaný
345 340 320 315 310 305 300 290 295 278
papír
lesklý
lak
Tiskový stroj Heidelberg CD 74-8-5P
Zdroj: Grafotechna Print, s.r.o.
0
mikroskopicky namìøená šíøe nejužší èáry (nm)
Analýza tisku čárových kódů
Grafotechna Print ve spolupráci s GS1 Czech Republic
provedla v tomto roce analýzu tisku čárových kódů na
ofsetovém tiskovém stroji Heidelberg CD 74-8-5P.
Tento stroj tiskne rastry až 300 dpi i stochastické rastry
bez zatažení stínů. Potiskne papír od tloušťky 0,03 až
do 0,8 mm (karton). Tento stroj je vybaven i nejmodernějším
spektrofotografickým systémem Prinect Inpress Control,
který přímo ve stroji neustále měří a upravuje zbarvení
archu v závislosti na pigmentu barev i nárůstu tiskového bodu.
-20 -10
350 340 330 320 315 310 302 296 291 284
Porovnáním experimentálně naměřených hodnot nebyly
zaznamenány žádné odchylky nárůstu čar na lakovaných
testovacích vzorcích od nenalakovaných vzorků, pouze
odchylky spojené s rozdílnými typy papíru.
Závěrečné zhodnocení
Vyhodnocením výsledků analýzy testu tisku čárových kódů
lze konstatovat, že tiskový stroj Heidelberg CD 74-8-5P
splňuje vysoký standard pro tisk čárových kódů.
Zdeněk Indra, ředitel Grafotechna Print, s. r. o.
32
Studie efektivity EDI komunikace 2011
Zajímá vás, na jaké úrovni je EDI komunikace v České
republice a jak vidí její budoucnost uživatelé? Po
prvním průzkumu na uvedené téma, realizovaném
v roce 2008, provedla organizace GS1 Czech Republic
ve druhé polovině roku 2011 jeho opakování. Výsledky
studie efektivity EDI komunikace 2011 budou uveřejněny
na webové stránce GS1 Czech Republic i GS1Akademie.cz.
Vypracovaná studie efektivity standardní elektronické
komunikace je výsledkem průzkumu, který byl proveden
přímo mezi uživateli Systému GS1 v České republice.
Odpovědi zaslalo více než 150 vybraných uživatelů, což
představuje dostatečný statistický pohled na současnou
situaci týkající se stavu implementace EDI standardů na
českém trhu. Na základě tohoto průzkumu byl sestaven
materiál, který obsahuje textové i grafické vyjádření
významných ukazatelů. Tyto ukazatele pomohou uživatelům
zorientovat se v aktuální situaci elektronické komunikace
na našem trhu a zároveň poskytnou možnost srovnání
výkonnosti a efektivity implementovaného řešení EDI
s průměrnými hodnotami, které byly v rámci studie zjištěny.
Předmětem studie jsou jak kvantitativní ukazatele, zahrnující
např. průměrný počet partnerů, tak ukazatele kvalitativní,
poměřující například atraktivitu jednotlivých druhů EDI
zpráv dle jejich plánovaného nasazení obchodními partnery.
Co bylo cílem studie?
Krátkodobým cílem této studie je umožnit uživatelům Systému
GS1 získat přehled o situaci v oblasti elektronické výměny
dat na našem trhu. Dlouhodobým cílem studie efektivity
elektronické komunikace je pak zvýšení míry uplatnění
příslušných standardů GS1. Důsledné uplatňování pravidel
definovaných standardem GS1 EANCOM® pro elektronickou
výměnu dat povede k dalšímu zefektivnění elektronické
komunikace a zkvalitnění zákaznického servisu uživatelů
Systému GS1. To v budoucnu umožní vyšší míru automatizace
zpracování obchodních dokladů a snížení nákladů na
provoz EDI komunikace.
nevyužívání standardu GS1 EANCOM® byla respondenty
nejvíce zmiňována prozatímní neakceptace standardu jejich
partnery z oboru.
Stav implementace EDI mezi uživateli Systému GS1
Zdroj: archiv GS1 Czech Republic
Atraktivita zpráv
Dalším, kvalitativním ukazatelem standardní EDI komunikace
je nasazení a aktivní využívání dalších typů zpráv kromě již
značně rozšířených ORDERS a INVOIC. Většina respondentů
odpověděla, že pro komunikaci se svými obchodními
partnery využívá také některé další zprávy, které jsou
definovány v rámci standardu GS1 EANCOM®, a pro které
v České republice existují podrobné implementační příručky
(pro registrované členy GS1 Czech Republic na webových
stránkách http://www.gs1cz.org). Z následujícího grafu je
patrné, které zprávy jsou obchodními partnery preferovány.
Vysoká atraktivita zpráv COMDIS a APERAK je díky
procesní architektuře elektronické fakturace ovlivněna již
rutinním nasazením zprávy INVOIC.
Efektivita EDI komunikace a kvalita dat
Po několikaleté praxi s využíváním standardu pro elektronickou
komunikaci GS1 EANCOM®, který umožňuje automatické
zpracování komunikovaných údajů mezi obchodními
partnery, jsou uživatelé v České republice vystaveni praktickým
důsledkům implementace zpráv EDI bez předcházející
automatické a průběžné synchronizace kmenových dat.
Díky tomuto stavu jsou přínosy EDI komunikace, spočívající
především ve snižování pracovní zátěže v oblasti zákaznického
servisu, značně omezeny. Sdružení GS1 Czech Republic
proto zaměřuje svou pozornost stále více na zefektivnění
využití standardu pro elektronickou výměnu dat v kontextu
budoucího nasazení nového standardu pro synchronizaci
a automatickou výměnu kmenových dat mezi obchodními
partnery.
Penetrace standardní EDI komunikace mezi
uživateli Systému GS1
Přestože se elektronická komunikace prostřednictvím
standardu GS1 EANCOM® rozšířila až po roce 1998, dosahuje
její penetrace na českém trhu poměrně významné míry
především mezi většími lokálními a nadnárodními uživateli,
kde atakuje hranici 64 %. Nejčastějším důvodem pro
Atraktivita zpráv
Zdroj: archiv GS1 Czech Republic
Studie efektivity EDI komunikace 2011 přinesla mnoho
podstatných zjištění o současné úrovni EDI komunikace
v České republice. Výše uvedené grafy jsou jen malým
vzorkem, malou výsečí z velkého množství posuzovaných
aspektů. Celé znění studie bude možné nalézt na webových
stránkách www.gs1.cz a www.gs1akademie.cz.
RNDr. Jaroslav Flejberk,
produktový manažer eCom GS1 Czech Republic
33
Logistická akademie nyní i v Praze
Organizace GS1 Czech Republic zahájila intenzivní spolupráci s Logistickou akademií,
a to nejen na poli odborném, ale i v oblasti edukativní. Díky této spolupráci otevřela
Logistická akademie své kurzy i zájemcům z Čech – její kurzy a semináře se od září
2011 konají kromě mateřské základny v Ostravě i ve školicích prostorách GS1 Czech
Republic v Praze.
Logistická akademie je institucí, která pomáhá k získání
příslušné kvalifikace a uděluje diplomy kvalifikovaným
logistikům. Modulární vzdělávací program umožňuje nabyté
znalosti a získané dovednosti bezprostředně přenášet do
praxe. Instituce uděluje diplomy: PLog. – provozní logistik,
MLog. – manažer logistiky, ELog. – inženýr logistiky, CLog.
– trenér a konzultant logistiky a ALog. – auditor logistiky.
Vzdělávací program je certifikován Komorou logistických
auditorů a akreditován MŠMT.
Dohoda otevřela nové možnosti
Logistická akademie spolupracuje řadu let s Mezinárodní
RFID laboratoří při Vysoké škole báňské – Technické
univerzitě Ostrava, jejímž partnerem je GS1 Czech Republic.
Nyní se díky dohodě s GS1 Czech Republic otevřely
logistické kurzy i v Praze.
Ředitelka GS1 Czech Republic Pavla Cihlářová ke spolupráci
s Logistickou akademií říká: „Optimalizace a zvyšování
efektivity v dodavatelském řetězci se neobejde bez nasazení
a důsledného dodržování standardů. Spolupráce s Logistickou
akademií je pro nás důležitá, neboť nám umožňuje oslovovat
profesionály působící v sektoru logistiky a podporovat tak
využívání Systému GS1.“
INFO: Proč jste se rozhodli spolupracovat právě s GS1
Czech Republic?
Jaroslav Bazala: „K poslání GS1, stejně jako Logistické
akademie, patří šíření know-how z oblasti logistiky mezi
odbornou veřejnost. Máme společný zájem podpořit rozvoj
logistických systémů v průmyslových i obchodních
společnostech v ČR, respektive v celých dodavatelských
řetězcích. K tomu je nezbytné využívat moderní technologie
a mít k dispozici vysoce kvalifikované logistiky.“
INFO: Jak probíhá školení v Praze – znamená to pro
vaše posluchače stejný komfort, na jaký jsou zvyklí ve
vašich školicích prostorách v Ostravě?
J. B.: „Kurzy v Praze jsou na atraktivní adrese a mají
perfektní servis. V bezprostřední blízkosti je velmi vhodné
ubytování a též možnost stravování. Neocenitelné je také
technické vybavení školicího centra GS1 Czech Republic.
Kromě standardních záležitostí, jako je například
projektor s plátnem či flipchart, je zde tzv. simulátor procesů
v dodavatelském řetězci, který se skládá z počítače, na
němž je instalován Warehouse Management System,
termotransferové tiskárny pro tisk logistických etiket
a zápis RFID tagů. K dispozici je též terminál, který demonstruje
vyskladňování a naskladňování položek, a palety se zbožím
v kompletní hierarchii. Díky těmto prostředkům lze prakticky
ukázat, jak vypadá značení palet, obchodních i spotřebitelských
jednotek, příprava a tisk logistických etiket, jejich datová
návaznost na elektronické objednávky a dodací listy nebo
globální datovou synchronizaci, pomocí elektronické výměny
dat GS1 EANCOM®."
INFO: Z jakých průmyslových sektorů se rekrutují
účastníci kurzů Logistické akademie?
J. B.: "Zastoupeno je jak potravinářství, tak automobilový
průmysl, tradiční strojírenství, elektrovýroba či chemie.
Stále více se objevují zástupci firem poskytujících logistické
služby. Potěšující je, že nejde jen o firmy velké, ale stejnou
měrou i střední a malé."
Posluchači
Zdroj: archiv Logistická akademie
Rozvoj logistiky je v posledním desetiletí nebývalý ve světovém
měřítku a o to prudší ve střední a východní Evropě. Poptávka
po logistické kvalifikaci narůstá a v příštích letech bude
stále více akcelerovat. Tento jev je přímým důsledkem
globalizace obchodu a vzniku mohutných, ale přitom
pružných dodavatelských řetězců (automobilový průmysl,
obchodní řetězce, sektor dopravy a distribuce). Díky tomuto
překotnému vývoji nastává v poslední době nedostatek
kvalifikovaných logistiků. Úkoly Logistické akademie jsou
tedy nasnadě – vychovat dostatečné množství kvalifikovaných
certifikovaných logistiků, kteří by postupně zaplnili volná
místa, která v logistických řetězcích vznikají a budou vznikat
i v budoucnu.
S Jaroslavem Bazalou, zakladatelem a prezidentem
Logistické akademie, jsme hovořili o rozšíření kurzů
Logistické akademie do Prahy.
INFO: V Praze již proběhl první cyklus školení – jaké
jsou reakce absolventů na prostory GS1 Czech Republic
a samotnou organizaci?
J. B.: „Musíme se pochlubit velmi dobrým hodnocením,
které důsledně na konci každého kurzu provádíme. Účastníci
jsou vesměs spokojeni jak s lektorským vedením kurzů, tak
i s jejich organizačním zajištěním.“
INFO: Jaké další kurzy plánujete v budoucnu otevřít ve
školicím středisku GS1 Czech Republic v Praze?
J. B.: „Po úvodním pilotním běhu čtyř seminářů na podzim
2011 chceme otevřít další cyklus hned na jaře 2012. Bude
se jednat o dvoudenní kurzy, kde nabídneme opět čtyři
navazující témata: Management logistiky, Logistika nákupu
a řízení zásob, Logistika výroby, Logistika distribuce a skladování.
Věřím, že budou opět plné!"
Mgr. Kateřina Teplá,
koordinátorka projektů a podpora ECR
34
Adopce datové synchronizace na českém trhu
GS1 Czech Republic ve spolupráci s SA2 WorldSync již
více než dva roky intenzivně pracuje na implementaci
globální datové synchronizace, GDS, na český
maloobchodní trh. Po počátečním pilotním projektu
a přípravném období byla GDS letos v dubnu spuštěna
do provozu. Probíhala a stále probíhají školení dodavatelů,
a také postupné zapojování jednotlivých firem do
systému. Lze říci, že tento projekt probíhá úspěšně,
i když adopce datové synchronizace nepostupuje tak
rychle, jak bychom si přáli.
Ke globální datové synchronizaci se ideově přihlásily čtyři
obchodní řetězce, konkrétně Globus, Makro, Ahold a COOP
Centrum, jejichž prohlášení podpory GDSN jsme otiskli
v předminulém čísle. Výměna kmenových dat v elektronické
podobě je aktuálně povinně závazná při spolupráci
s obchodním řetězcem Globus. Přípravy na budoucí spuštění
datové synchronizace probíhají ale také ve společnosti
Makro.
Globus je prvním zapojeným řetězcem
Společnost Globus je prvním řetězcem, který v květnu
letošního roku podepsal smlouvu o přístupu ke globálnímu
elektronickému katalogu GS1Datapool.cz a aktivně využívá
jeho rozhraní. Na straně jeho dodavatelů je v současné
době zhruba 15 subjektů, které již připravily svá kmenová
data k testování. Vzhledem k faktu, že projekt datové
synchronizace je v Globusu prioritou, lze očekávat v příštím
roce další nárůst zapojených uživatelů.
V druhé části školení jsou vysvětleny principy globální datové
synchronizace a její přínosy pro dodavatele a obchodní
řetězce, tj. samotná struktura globální datové synchronizace.
V závěru školení je představen elektronický katalog
GS1Datapool.cz, aby si uživatelé udělali reálnou představu
o obsluze katalogu.
Budoucnost GDSN
V současné době se přes GDSN rutinně vyměňují pouze
obchodní a logistická data. Připraven je již také standard
pro cenovou synchronizaci, která pomůže mimo jiné výrazně
snížit chybovost ve fakturách. Modul umožňující cenovou
synchronizaci bude v ČR dostupný v polovině roku 2012.
Další novinkou, kterou globální poskytovatel SA2 Worldsync
připravuje pro příští rok, bude standard pro výměnu médií.
Na globální datovou synchronizaci tak budou moci být
napojeny další aplikace, jako například tzv. Mobile Commerce,
kdy zákazníci obchodního řetězce mohou dostávat údaje
o nakupovaných produktech na svoje mobilní telefony.
Obdobná aplikace je již v zahraničí testována v oblasti
elektronických (digitálních) kuponů.
Digitální kupony – budoucí využití
elektronických katalogů
Mezi nejnovější trendy péče o zákazníka patří digitální
kupony (Digital Couponing). Jejich poskytovatelé nepotřebují
k jejich plnému využívání žádný speciální hardware či
software, na vše stačí integrované řešení, které spolupracuje
s GDSN.
Školení GDS mají úspěch
GDS se však netýká pouze odběratelských řetězců.
Přechod na elektronické předávání kmenových dat musí
absolvovat také jednotliví dodavatelé. Aby měly tyto firmy
dostatečné množství informací a byly připraveny na změny,
které souvisejí s přechodem na nový systém, pořádá GS1
Czech Republic ve spolupráci s řetězcem Globus speciální
školení, kde se budoucí uživatelé dozvědí vše potřebné tak,
aby byli schopni připravit data v požadované kvalitě. Tato
školení jsou pro dodavatele Globusu zdarma a je o ně velký
zájem – zatím se konalo 14 školení, kterých se zúčastnilo
více než 200 lidí z přibližně 100 firem. Zejména poslední
organizované termíny byly plně obsazeny. Ve školeních se
bude pokračovat i v roce 2012. Aktuální volné termíny, na
něž je možné se zaregistrovat, jsou dostupné na stránkách
www.gs1akademie.cz.
A jak takové školení GDSN probíhá?
Pro lepší přehlednost je rozděleno do dvou částí. V první
části jsou účastníci seznámeni se Systémem GS1. Jsou
probírány oblasti, které mají přímý dopad na téma globální
datové synchronizace. Mezi ně patří metodika přidělování
GTIN obchodním položkám, rozhodovací proces pro přidělení
nového GTIN, práce s identifikací v rámci celé hierarchie
balení apod.
Princip tzv. „digitální peněženky“
Zdroj: archiv GS1
A jak tento systém funguje prakticky?
Digitální kupony jsou uloženy na centrálním online serveru,
kde mohou spotřebitelé své kupony shromažďovat a spravovat
v tzv. digitální peněžence, a to prostřednictvím internetu
nebo „chytrého“ mobilního telefonu. U pokladny je zákazník
identifikován svou zákaznickou kartou, bezkontaktním
způsobem pomocí mobilního telefonu prostřednictvím
technologie NFC (Near Field Communication) nebo číslem
transakce (TAN). Pokladní terminál zkontroluje platnost
kuponu na serveru, označí ho jako již využitý a zároveň
35
odstraní ze zákazníkovy digitální peněženky. Není požadována
žádná ruční manipulace na pokladně či skenování z displeje
mobilního telefonu, nejsou potřeba žádné další přístroje,
odpadá složité počítání papírových kuponů, které v praxi
probíhá zpravidla až po ukončení samotné akce, je relativně
zdlouhavé a hrozí vznik chyb a omylů.
Digitální kupony
Digitální kupony jsou, jak praxe ukazuje, skvělým marketingovým
nástrojem pro každého obchodníka či výrobce, neboť může
sledovat výsledky konkrétní kampaně online a nikoliv se
zpožděním i několika týdnů, jak je tomu nyní. Důslednou
péčí o stávající či potenciální zákazníky prostřednictvím
kuponů lze dosáhnout těch nejlepších výsledků.
Globální registr se rychle rozšiřuje
Je možno konstatovat, že GDS v České republice postupně
nabírá na obrátkách. Je předmětem široké diskuse a má
i své odpůrce. Její zavedení představuje ve firmě
zpočátku řešení mnoha problémů, nezbytně vyžaduje
problematiky znalý personál. Avizované benefity nejsou
okamžitě viditelné, zdají se být zpočátku nereálné. Většina
obchodních partnerů v dnešním překotně se vyvíjejícím
tržním prostředí však akceptuje myšlenku týkající se
naprosté nezbytnosti urychleného zlepšení kvality kmenových
dat a zefektivnění souvisejících procesů. Tento základní
předpoklad úspěšného obchodu v budoucím období datová
synchronizace jednoznačně řeší, což potvrdily v nedávné
minulosti i výsledky realizovaných pilotních projektů
v České republice a zejména v zahraničí. Rychlý nárůst počtu
položek v Globálním registru dokládá celkový trend rozvoje
GDSN. GS1 Czech Republic považuje i nadále tuto oblast
za jednu ze svých priorit pro rok 2012 a bude ji maximálně
podporovat jak formou přímé pomoci zájemcům, tak i formou
mediální podpory s cílem masivního rozšíření povědomí
o této obrovské šanci na zvýšení efektivity činnosti podél
celého logistického řetězce. Bez reálné a vážně míněné
podpory ze strany uživatelů však tento záměr nebude
možno uskutečnit.
Jaroslav Flejberk, produktový manažer eCom GS1 Czech
Republic, položil několik otázek Michalu Červenému,
manažerovi projektu GDSN ze společnosti Globus.
Jaroslav Flejberk: Z jakých důvodů využíváte služeb
GS1Datapool.cz?
Michal Červený: „GLOBUS ČR preferuje v obchodním
kontaktu se svými dodavateli využívání moderních
technologií, které usnadňují vzájemnou spolupráci a výrazně
urychlují tok zboží. Proto se také rozhodl zapojit do projektu
elektronických kmenových dat a jejich výměny s dodavateli
elektronickou formou.
Automatizovaný výstup dat ze systému dodavatele a naopak
automatizovaný vstup do systému na straně Globusu zajistí,
že nová data nebo změny stávajících, se dostanou do
našeho systému mnohem rychleji. Zejména pak, když se
jedná o změny na větších částech sortimentu. V Globusu
tak očekáváme, že budeme mít v systému správné údaje
o artiklech, které jsou pak základem pro další obchodní
spolupráci.“
J. F.: Jaké jsou podle vás přínosy pro dodavatelský
řetězec?
M. Č.: „Jedním z pozitivních přínosů je rychlost výměny
kmenových dat elektronickou formou. Tímto se dosáhne
vysoké operativnosti při doručení dokladů adresátovi v nejkratším
možném čase. Adresát pak může zpracovat data podstatně
dříve než běžnými prostředky a opět elektronicky odeslat
odpověď.“
J. F.: Máte v současnosti k dispozici předběžný odhad
úspor a benefitů pro společnost Globus?
M. Č.: „Odhadujeme časovou úsporu při zalistování nových
artiklů automatizovaným postupem o 70 % oproti standardnímu
ručnímu zalistování. Pro představu jeden pracovník zvládne
zalistovat 40 nových artiklů denně. Po elektronizaci dat je
možné zpracovat až 10 tisíc nových artiklů denně. Dalším
z podstatných přínosů je odbourání ručního vyplňování
dokladů, jejich kompletace a opakované vyhledávání
v archivech. Tímto odstraníme chybovost při ručním vstupu
dat, jakými jsou překlepy, přehlédnutí, chybějící údaje
a podobně.“
Typický proces zapojování
uživatele do GDSN
Dodavatel, který se rozhodl zapojit do datové synchronizace,
podá žádost o registraci do elektronického katalogu. Tím se
uvede do chodu proces, na jehož konci je uzavření
smlouvy o využívání GS1Datapool.cz.
Již v průběhu uzavírání kontraktu však dodavatel s podporou
servisní organizace GS1Servis.cz pracuje na přípravě
kmenových dat. Tato fáze může být u jednotlivých dodavatelů
různě dlouhá a náročná. Závisí totiž na stavu kmenových
dat a jejich správy v dané organizaci. Podle dosavadních
zkušeností nutno říci, že není obvyklé, aby kmenová data
byla ve firmě centralizována, častěji jsou čerpána z více
zdrojů, respektive oddělení.
Typickým nedostatkem například bývá absence rozměrů
obchodních položek a hlavně jakékoliv metodologie jejich
určování. Proto je v průběhu školení věnována této
problematice velká pozornost s důrazem na jistotu porozumění
dodavatele. Školení na obsluhu elektronického katalogu,
kde jsou podrobně dodavatelé seznámeni s jeho obsluhou,
probíhá v samostatném termínu. Jeho součástí je praktické
cvičení, kdy si posluchači vyplní na základě předem
připravených kmenových dat vzorovou hierarchii balení
přímo v katalogu. Závěrečnou fází přípravy dodavatele
na implementaci datové synchronizace je publikování
kmenových dat s využitím zkušeností ze vzorového zadání dat
při školení. Takto publikovaná data jsou k dispozici obchodnímu
řetězci ke kontrole. Po odsouhlasení správnosti
a úplnosti dat má dodavatel vysokou míru jistoty, že
36
publikování dat přes globální katalog zvládl a může doplnit
kompletní sadu kmenových dat pro daného odběratele.
Obchodní řetězec následně provede opakovanou kontrolu
publikovaných dat a zároveň kontrolu procesní funkčnosti
systému. V případě odsouhlasení je dodavatel vyzván
k přechodu do produkčního prostředí, kde se již publikovaná
kmenová data stávají součástí reálných obchodních procesů.
Jak dlouho trvá zapojení firmy do GDSN?
V okamžiku, kdy se firma rozhodne pro zapojení do GDSN,
měla by již mít svá kmenová data připravena podle platné
datové struktury pro svůj cílový trh. Po podepsání smlouvy
firma absolvuje čtyřhodinové školení online či v sídle firmy.
Součástí školení je i zadání dat do testovacího systému.
Poté následuje testování s řetězci. Rychlost zapojení závisí
na interní připravenosti firmy poskytnout všechna požadovaná
kmenová data do systému.
Je globální elektronický katalog připraven pouze
v angličtině, nebo existují i další jazykové verze?
Katalog je v současné době přeložen do 12 jazyků. Čeština
pro GS1Datapool.cz se nyní připravuje. První fáze české
verze bude dostupná pravděpodbně již v prvním čtvrtletí 2012.
Existuje nějaký helpdesk? V jakém jazyce s ním lze
komunikovat?
Ilustrační obrázek
Zdroj: archiv GS1 Czech Republic
Jaké jsou zkušenosti současných uživatelů
datové synchronizace?
Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro úspěšný
přechod na datovou synchronizaci, jak uvedla na konferenci
LOG-IN 2011 Kateřina Hájková ze společnosti Nestlé, je
zabezpečit připravenost v rámci celé organizace a získat
podporu pro realizaci změn.
Přechod na datovou synchronizaci tedy není možné vnímat
jako projekt implementace IT řešení, je nutné soustředit se
na realizaci procesních změn a nastavení nových pravidel
pro zabezpečení kvality dat. Je samozřejmě rozdíl ve
vnímání přechodu na datovou synchronizaci z pohledu
nadnárodní společnosti, která tato řešení využívá v mnoha
dalších zemích, a lokálním výrobcem, který první zkušenosti
teprve sbírá. Z nejčastějších otázek uživatelů jsme připravili
krátký výběr:
Systém GDSN je dostupný v režimu 7 x 24, což je garantováno
globálním poskytovatelem, tj. z hlediska jazykového v němčině
nebo v angličtině. Podpora pro lokální uživatele GS1Datapool.cz
je k dispozici samozřejmě v češtině, a to v pracovní době na
telefonu 227 031 165 a na e-mailu [email protected]
Musí dodavatel používat katalogy zvlášť pro Globus
a zvlášť pro další řetězce?
Ne. Certifikované katalogy jsou v rámci GDSN propojeny
a navzájem spolu komunikují. To znamená, že se
prostřednictvím GS1Datapool.cz můžete propojit s libovolným
obchodním partnerem, který je rovněž uživatelem GDS,
a tudíž vkládáte data pouze jednou.
Jak se do katalogu vkládají data?
Data se vkládají přes webové rozhraní přímo do online
formuláře, importem z excelu nebo automatickým způsobem
přímo z informačního systému. Pokud má dodavatel malé
množství neměnících se položek, zůstane pravděpodobně
pouze v online zpracování. Zodpovědnost za aktuálnost
kmenových dat je vždy na dodavateli.
Vstup GDS na český trh
Počátečním stadiem implementace GDS byl v roce 2010
pilotní projekt, kterého se zúčastnily obchodní řetězce Globus
a Makro a vybrané společnosti z oblasti drogerie a kosmetiky.
Následovaly další kroky směrem k implementaci systému, tj.
vyhodnocení pilotního projektu, uzavření smlouvy s globálním
poskytovatelem datové synchronizace, společností SA2
WorldSync, komunikace s řetězci o jejich požadavcích na
kmenová data, příprava materiálů a školení k tématu GDSN,
příprava smluvních podmínek s budoucími uživateli atd.
Ilustrační obrázek
Zdroj: archiv GS1 Czech Republic
Jaké je zabezpečení dat?
Každý certifikovaný elektronický katalog prochází náročnými
testy bezpečnosti. GS1Datapool.cz běží na dvou nezávislých
systémech, proto v případě, kdy by jeden ze systémů byl
z jakéhokoliv důvodu mimo provoz, jeho funkci převezme
automaticky ten druhý. Tím je síť absolutně zabezpečena
proti ztrátě dat a zajišťuje jejich dostupnost 24 hodin denně.
37
Lze do katalogu vkládat obrázky? Případně v jakém
formátu?
V současné době GS1Datapool.cz podporuje přenos
obchodních a logistických dat. Média, jako jsou například
obrázky, nejsou součástí aktuální verze. GS1 ale na
rozšíření standardu intenzivně pracuje. Dá se očekávat, že
tato funkcionalita bude již v brzké době dostupná i v našem
katalogu. Nutno ovšem konstatovat, že o uvolnění funkcionality
i pro GS1Datapool.cz rozhoduje globální poskytovatel.
A jak funguje GDSN ve světě?
GDS je poměrně rozvinutá v Severní Americe, kde se
postupně stává podmínkou pro komunikaci s obchodními
řetězci. Také v západní Evropě nastává stále větší tlak ze
strany obchodníků, aby dodavatelé zalistovávali kvalitní
kmenová data prostřednictvím GDSN sítě. Za vše mluví níže
uvedená tabulka, která uvádí počet dosud publikovaných
produktů (GTIN) a počty v Evropě zapojených obchodních
partnerů.
POÈET
PUBLIKOVANÝCH
GTIN
POÈET
ZAPOJENÝCH
DODAVATELÙ
POÈET
ZAPOJENÝCH
ØETÌZCÙ
Nìmecko
890 592
5 393
115
Nizozemsko
475 000
900
12
Švédsko
350 000
1 350
11
Finsko
162 216
483
20
Francie
243 613
2 311
8
Španìlsko
101 614
350
10
STÁT
Obecně se očekává, že v příštím roce bude překročena
magická hranice 10 milionů GTIN publikovaných v Globálním
registru.
Počet položek v Globálním registru
Zdroj: archiv GS1
Z okolních zemí jsou známy velmi úspěšné projekty, kde se
podařilo zapojit i několik set dodavatelů pro konkrétní
obchodní řetězec během jednoho roku. Klíčovými aspekty
těchto projektů byly:
• detailní projektový plán s definovanými zdroji, termíny
a zodpovědnostmi,
• webové rozhraní elektronického katalogu, které umožnilo
rychlé zapojení dodavatele bez nutnosti implementace
požadavků GDSN do informačního systému,
• online školení pro dodavatele,
• GDSN jako jediný kanál pro komunikaci kmenových dat,
• informovanost o projektu datové synchronizace mezi
zaměstnanci obchodního řetězce,
• každodenní spolupráce mezi řetězcem a poskytovatelem
elektronického katalogu při zapojování a testování
dodavatelů.
Kolektiv autorů GS1 Czech Republic
Globální datová synchronizace – nezbytný krok k efektivitě
Globální datová synchronizace se postupně stává
v České republice frekventovaným pojmem. Obchodní
partneři o ní jednají při svých obchodních jednáních,
v budoucnu se objeví ve smlouvách a dohodách o další
spolupráci. Doposud se však ještě nejedná o běžné
téma v obchodní praxi. Přinášíme tedy opakovaně krátké
shrnutí základních informací o tomto důležitém nástroji
efektivní práce s kmenovými daty.
Definice kmenových dat
Kmenová data jsou základní, dlouhodobě platné informace
o produktech a obchodních partnerech, nutné k zajištění
hladkého průběhu obchodních transakcí. Typickými příklady
kmenových dat jsou název produktu, GTIN, základní rozměry,
hmotnosti, počty kusů v balení, identifikace v hierarchii
balení apod.
Základní pojmy
GDSN, Global Data Synchronization Network, globální síť
datové synchronizace, je jedním ze základních pilířů
Systému GS1. Globální síť je založena na certifikovaných
elektronických katalozích, které jsou vzájemně propojeny
a využívají centrální vyhledávač, tzn. Globální registr.
Globální registr představuje základní komunikační prvek
v síti GDSN. V rámci procesu vkládání dat do elektronického
katalogu je do Globálního registru automaticky převáděno
sedm základních atributů o každé obchodní položce.
Elektronický katalog uchovává všechna data o zadaných
obchodních položkách dodavatele, umožňuje tato data
publikovat pro konkrétní cílový trh nebo je komunikovat podle
požadavků konkrétního odběratele. Na straně odběratele
umožňuje katalog vytvářet příkazy s přesně definovanými
požadavky na kmenová data od vybraného dodavatele.
Elektronický katalog se může stát součástí sítě GDSN
pouze tehdy, projde-li příslušnou certifikací, která zahrnuje
bezpečnostní zkoušky a nekompromisní test interoperability
se všemi dalšími katalogy, které jsou do sítě začleněny.
Dále musí tento katalog obsahovat aktuálně platný počet
validací dat a rovněž všechny aktuálně schválené atributy.
V současné době je v celosvětové síti registrováno 29
38
Procesní schéma datové synchronizace
certifikovaných elektronických katalogů, které evidují
meziročně vzrůstající počet záznamů o obchodních položkách
a zajišťují výměnu kmenových dat ve více než 90 zemích.
Velmi důležitou funkcionalitou elektronického katalogu jsou
také online validace při vstupu dat do katalogu, například
kontrola rozměrů a hmotností v rámci hierarchie balení.
Elektronický katalog rovněž neumožní zveřejnit data
o obchodní položce, která nemá vyplněny všechny povinné
atributy.
Principy funkce sítě GDSN
1. Vkládání dat – dodavatel si zvolí svůj zdrojový elektronický
katalog, který slouží jako jeho vstupní bod do sítě
globální datové synchronizace. Data o obchodních
položkách může dodavatel do svého elektronického
katalogu dodat prostřednictvím vyplněného formuláře ve
webovém prohlížeči nebo importem dat ze souboru
v definovaném formátu, nejčastěji v excelu, nebo přímo
z informačního systému dodavatele přes protokol AS2.
2. Registrace dat – po uložení kmenových dat o obchodní
položce do zdrojového katalogu je již zmíněných sedm
atributů o zboží zaregistrováno do Globálního registru.
Konkrétně jde o GLN zdrojového katalogu, kde jsou
uložena kompletní data o výrobku, GLN vlastníka položky,
GTIN položky v katalogu a standardně označený cílový
trh TMCC, Target Market Country Code, pro který je
položka určena. Další položkou je klasifikační kód
Zdroj: archiv GS1
položky CCC, Classification Category Code z globální
produktové klasifikace GPC, Global Product Classification.
Tato klasifikace byla vytvořena organizací GS1 za
účelem snadného vyhledání konkrétního typu produktu
přes Globální registr. Dále se do Globálního registru
ukládá status výrobku, indikující například, že je tento
produkt registrován nebo že čeká na smazání. Poslední
atribut představuje časovou platnost daného stavu, tj.
odkdy je záznam platný nebo kdy bude smazán.
3. Požadavek na vyhledání dat – po ukončení obchodního
jednání může odběratel přes svůj elektronický katalog
vytvořit požadavky na kmenová data dodavatele, které
jsou následně přes Globální registr předány na konkrétní
zdrojový katalog.
4. Zaslání dat – v případě, že dodavatel publikoval data pro
daný trh nebo odběratele, dojde při obdržení požadavku
z Globálního registru na zdrojový elektronický katalog
k jejich předání cílovému katalogu odběratele.
5. Potvrzení/zamítnutí dat – v tomto procesu existují dvě
úrovně potvrzení/zamítnutí, tj. na straně cílového katalogu
(generováno automaticky) a na straně odběratele, kdy
tento fyzicky potvrdí nebo zamítne obdržená data včetně
možnosti popsat důvod zamítnutí. V případě, že dojde
k opravě kmenových dat o obchodní položce ve zdrojovém
katalogu, jsou automaticky data přenesena straně, která
si data již stáhla. Odběratel je schopen prostřednictvím
cílového elektronického katalogu informovat dodavatele
o vyřazení obchodní položky.
39
Co je GDSN?
GDSN, Globální síť datové synchronizace, je sítí nezávislých,
vzájemně propojených, certifikovaných elektronických katalogů,
využívajících centrální vyhledávač, Globální registr, který
spravuje organizace GS1.
Datová kvalita
S globální datovou synchronizací souvisí v prvé řadě pojem
datová kvalita, tj. sestava definovaných, strukturovaných
požadavků na kvalitu kmenových dat. Všechny požadované
atributy o obchodní položce musí vyhovovat podmínce
kompletní elektronické podoby pocházející z jediného
zdroje, data musí být založena na standardech, mezi něž
patří například Pravidla pro měření výrobků nebo Pravidla
pro přidělování GTIN. Data musí být konzistentní, tj.
veškeré hodnoty atributů se musí shodovat ve všech
systémech jak u dodavatele, tak i u odběratele. Komunikované
datové hodnoty musí být správné a přesné, například
korektně změřené rozměry a hmotnosti. V neposlední řadě
musí být zřejmá platnost těchto údajů. GS1 vyvinula
metodiku DQF, Data Quality Framework, která je oborově
natolik obecná, že je použitelná napříč různými odvětvími
a velikostmi firem.
Více informací o DQF lze získat na webové stránce
http://www.gs1.org/gdsn/dqf.
Globální produktová klasifikace
K dosažení správné a celosvětově jednotné klasifikace
využívá GDSN globální klasifikaci produktů, GPC, kterou
spravuje a rozvíjí GS1 na základě požadavků svých členů.
Tato klasifikace představuje určitý logický rámec členění
produktů v GDSN. Zlepšuje rovněž přesnost a integritu,
přispívá k překonávání jazykových bariér, čímž zrychluje
schopnost dodavatelského řetězce rychle reagovat na
spotřebitelské požadavky, a je předpokladem práce
s globálním nástrojem pro správu dat.
Ing. Karel Černý,
projektový manažer GDS GS1Servis.cz
inzerce
The Global Language of Business
www.gs1cz.org
40
Sekce akreditovaných partnerů
GS1 Czech Republic
Případová studie společnosti Kodys, spol. s r. o.
GS1Datapool.cz v cukrovarech Tereos TTD
Pilotní projekt zavedení globálního katalogu GS1Datapool.cz do praxe
Společnosti KODYS a Tereos TTD, dříve Cukrovary a lihovary
TTD, se v polovině r. 2011 rozhodly zúčastnit pilotního
projektu zavedení GDS katalogu GS1Datapool.cz do praxe.
Účastníci projektu
Společnost Tereos TTD je vedoucí skupinou v oblasti
zpracování cukrové řepy v České republice a zároveň patří
mezi deset největších českých potravinářských firem. Od
roku 1992 je součástí koncernu Tereos, jednoho z největších
světových výrobců cukru, lihu a škrobu.
KODYS, spol. s r.o., jakožto přední dodavatel autoID řešení
do výrobních i velkoobchodních společností a zároveň
i akreditovaný partner sdružení GS1 Czech Republic,
poskytl společnosti Tereos TTD konzultační služby spojené
s připojením do sítě GS1Datapool.cz.
Cílem projektu je zjednodušit výměnu kmenových dat
s odběrateli a následně používat jeden číselník výrobků pro
všechny odběratele. Pokud chtějí dodavatelé komunikovat
se svými odběrateli pomocí EDI zpráv, musí mít s odběratelem
před samotnou výměnou zpráv dohodnutý číselník, na
základě kterého bude odběratel odebírat. V dosavadní praxi
se totiž stává, že společnost musí udržovat několik různých
číselníků pro různé odběratele a dodavatel musí pracně
řešit aktualizaci číselníků s jednotlivými odběrateli.
Ve spolupráci s firmou KODYS pak proběhlo školení
webového rozhraní systému GDSN. Zadávání produktů do
globálního katalogu v první fázi probíhá ručně přes webové
rozhraní. ERP systém je připraven na sběr a uchování
všech atributů produktu. Automatický přenos dat pomocí
rozhraní mezi systémy bude pak implementován v druhé
fázi projektu.
Po úspěšném sběru všech atributů produktů a po absolvovaném
školení webového rozhraní proběhly v rámci pilotního provozu
testy zadání produktů do systému GDSN a následně
zpracování zadaných dat odběratelem. Testy výměny
kmenových dat proběhly správně a odběratel data přijal
a zpracoval.
Projekt probíhal v několika etapách
Zavedení systému předcházela analýza aktuálního značení
jednotlivých výrobků a balení výrobků společnosti Tereos
TTD. Globální katalog používá pevnou hierarchii balení
a této struktuře bylo potřebné přizpůsobit značení výrobků.
Pro různé odběratele se používaly různé velikosti
balení/ložení produktů na palety a s tím je spojeno různé
značení těchto palet. Výsledkem analýzy byla standardizace
značení balení jednotlivých produktů a zavedení jednoznačné
identifikace – logistická jednotka (paleta), obchodní balení,
spotřebitelské balení. Tato struktura byla zavedena do ERP
systému a tím připravena pro použití v systému GDSN.
Výhodou zavedení jednoznačné identifikace produktů je její
použitelnost v EDI zprávách, které pak slouží pro objednávání
konkrétního balení produktu.
Dále je pro systém globálního katalogu potřebné evidovat
atributy každého z produktů/balení. V součinnosti se
společností GS1 Czech Republic bylo uspořádáno školení,
na kterém její ředitelka Pavla Cihlářová předvedla zásady
měření rozměrů jednotlivých produktů na konkrétních
příkladech výrobků společnosti Tereos TTD. Na základě
znalostí ze školení pak probíhal časově náročný sběr
potřebných atributů pro každý z produktů, které byly určené
pro zavedení do systému GDSN.
Dopravník z výrobní linky
Zdroj: archiv Tereos TTD
Projekt probíhal v několika etapách
Podle vyjádření pracovníků Tereos TTD bylo nejnáročnější
součástí projektu přizpůsobení informačního systému pro
potřeby globálního katalogu a samotný sběr 42 atributů pro
každý produkt a balení. Náročné bylo zejména samotné
fyzické měření všech výrobků v jednotlivých obchodních
baleních, dále měření všech logistických jednotek používaných
v logistických procesech dle standardu měření GS1.
41
Pohled na provoz
Shrnutí postupu implementace:
• Analýza značení výrobků v Systému GS1
• Optimalizace značení výrobků v Systému GS1 – stanovení
pevné struktury palet, obchodních balení, spotřebitelských
balení
• Školení zásad měření v Systému GS1
• Školení na používání rozhraní Globálního katalogu
GS1Datapool.cz
• Sběr jednotlivých atributů dnes potřebných pro zanesení
výrobku do systému GS1Datapool.cz
• Přizpůsobení používaného informačního systému tak, aby
byl schopen tyto atributy sledovat
• Ruční zadání prvních položek do globálního katalogu
GS1Datapool.cz
• Ověření přijetí dat u odběratele
Nadále probíhající součásti projektu urychlí
budoucí postup
V současné době nadále probíhá na straně Tereos TTD
sběr a zadávání kmenových dat do systému GDSN pomocí
webového rozhraní systému. Tato forma přenosu dat z ERP
systému je zdlouhavá, vyžaduje manuální přepis informací
a zvyšuje pravděpodobnost zavedení chyby. Proto je plánováno
nasazení rozhraní mezi ERP a systémem GDSN, které by
zabezpečilo automatickou synchronizaci údajů o produktech
mezi hostitelským systémem a globálním katalogem.
Navržené rozhraní má přenášet jak nové produkty, tak
případné změny stávajících produktů. Zrychlí se tím aktualizace
údajů v globálním katalogu a omezí se chybovost způsobená
ručním přepisem dat z jednoho systému do druhého.
Plán dalšího rozvoje obsahuje:
• Zadání dat o výrobcích do informačního systému
• Nastavení automatické replikace záznamů po změně
v informačním sytému do globálního katalogu
GS1Datapool.cz
• Do budoucna rozšíření seznamu odběratelů komunikujících
přes globální katalog GS1Datapool.cz
Zdroj: archiv Tereos TTD
Projekt má již vyčíslitelné výsledky
První neoddiskutovatelnou výhodou bylo sjednocení
značení výrobků podle standardu Systému GS1. Došlo ke
stanovení neměnné vazby ve smyslu logistická jednotka
(paleta), obchodní balení, spotřebitelské balení. Společnost
Tereos TTD má nyní přehled o struktuře veškerých svých
logistických jednotek. Tvorba této struktury byla podřízena
struktuře používané v GS1Datapool.cz.Tím se také zjednodušilo
vkládání prvních výrobků do katalogu.
V pilotním provozu byly do katalogu vloženy výrobky, které
společnost Tereos TTD dodává obchodnímu řetězci Globus.
Obchodní řetězec vložená data zpracoval a aktualizoval své
číselníky na základě zadaných dat z katalogu.
Po nasazení automatické replikace dat ušetří společnost
Tereos TTD čas potřebný na komunikování změny
kmenových dat s odběrateli, kteří využívají globální katalog
GS1Datapool.cz.
V této době je do pilotního projektu zařazen pouze jeden
prodejní řetězec, proto plánovaný přínos v podobě urychlení
a zjednodušení výměny kmenových dat produktů s odběrateli
není zatím příliš viditelný. Zavedení globálního katalogu je
v České republice na začátku a všechny výhody systému
GDSN se projeví až po jeho zavedení i u dalších odběratelů
společnosti Tereos TTD.
Na straně dodavatele konzultačních služeb, společnosti
KODYS, bylo nesporným přínosem realizace tohoto pilotního
projektu získání množství dalších potřebných znalostí
a zkušeností k realizaci nasazení globálního katalogu
GS1Datapool.cz v praxi u zákazníků.
Peter Čech, Miloš Halčák
KODYS, spol. s r. o.
42
Případová studie společnosti Gaben, spol. s r. o.
Identifikace nádob na odpad pomocí bezkontaktní
technologie RFID
Společnost STKO, spol. s r. o., Mikulov, která je společným
podnikem 17 obcí a měst Mikulovska, sváží odpad od
téměř 20 000 obyvatel a od 600 firem. V roce 1996
zavedla evidenci všech sběrných nádob pomocí identifikace
čárových kódů dodávkou HW i SW od společnosti
GABEN, spol. s r. o. Na vozidlech byly namontovány
vážní systémy, které umožňovaly úplný přehled o tom,
kolik odpadu jednotlivý zákazník vyprodukoval a kolik
za to bude platit. Letos zahájila společnost separovaný
sběr a svoz bioodpadu. U sběrných nádob byl stávající
systém nahrazen systémem automatické identifikace
pomocí RFID bezkontaktní technologie.
Důvody pro zavedení RFID systému identifikace
Jedním ze současných strategických cílů společnosti je
podpora třídění odpadů se zvýšenou ohleduplností
k životnímu prostředí a postupným snižováním nákladů na
likvidaci odpadů. Až 30 % nákladů tvoří poplatky za
skládkování směsného komunálního odpadu. Odstranění
tuny bioodpadu přitom stojí jen polovinu skutečných nákladů
na likvidaci směsného komunálního odpadu. Proto je
žádoucí co nejvíce odpadu třídit.
Hlavním důvodem bylo zachování vysoké produktivity
a věrohodnosti dat, která jsou podkladem pro platby za
předání odpadu, uskutečněné služby klientům a pro
průběžnou evidenci produkce a nakládání s odpady.
RFID identifikace zaznamenala výkony
jednotlivých klientů
Za prvních šest měsíců provozu systému separace bioodpadu
se snížilo procento nevyužitelných odpadů od občanů ze 76 %
na 45 %. Oproti posledním dvěma létům došlo k poklesu
produkce komunálního odpadu o téměř 37 %. Tato data bylo
možno vypočítat pro jednotlivé klienty právě díky RFID identifikaci.
Společnost STKO, spol. s r. o., je dnes i díky jednoznačné
identifikaci pomocí RFID provozovatelem největšího uceleně
zaváděného systému separovaného sběru a svozu bioodpadu
v České republice.
ANTÉNY
RFID
PRO ČTENÍ
RFID TAGŮ
ČTEČKA
PRŮMYSLOVÉ PC
AKUSTICKÁ
WI-FI
A SVĚTELNÁ SIGNALIZACE
ANTÉNA
RFID TAG
NA SBĚRNÉ NÁDOBĚ
ČIDLO VYSYPÁVACÍHO
Komponenty RFID technologie umístěné na vozidle
V květnu 2011 zahájila svozová společnost STKO, spol. s r.o.,
separovaný sběr a svoz bioodpadu. Speciální nádoby na
bioodpad opatřené větráním eliminujícím vznik zápachu
obdrželi občané zdarma. Podmínkou realizace byla
jednoznačná a automatická identifikace původu odpadů až
na konkrétní sběrnou nádobu bez ručních zásahů obsluhy.
MECHANISMU
Zdroj: archiv Gaben, spol. s r.o.
Zařídil to RFID tag
Původní systém identifikace popelnic byl založen na identifikaci
čárovým kódem a jeho snímání na mobilních terminálech
TOYOTA DENSO BHT 8000 s aplikací GBC STORE. Osádka
sběrných vozů ručně sejmula etiketu vysypávané sběrné
nádoby. Po návratu do areálu byla data přenesena do
43
informačního systému a spárována s údaji o plátci. Klienti
měli úplný přehled o tom, co se s jejich nádobou dělo a za
co platili.
Tento systém však vyžadoval vysoký podíl ruční práce
a nebyl zcela průkazným a akceptovatelným podkladem pro
fakturaci. Proto byl u nádob na bioodpad nahrazen systémem
automatické identifikace pomocí RFID bezkontaktní technologie.
Všech 5700 nádob bylo ve spodní části označeno odolnou
plastovou etiketou s integrovaným RFID tagem UHF EPC
GEN 2. Etiketa je svým umístěním chráněna před poškozením.
Každý sběrný vůz je vybaven snímacím RFID systémem,
který je nastaven tak, aby sejmul RFID etiketu až při
samotném vysypávání. V kombinaci s analogovými čidly,
která zaznamenávají fyzický pohyb vysypávacího
mechanismu, je možno porovnat počet vysypávaných
nádob s počtem skutečně sejmutých kódů a ihned identifikovat
poškozený či chybějící RFID tag nebo neoprávněný výsyp.
Samotné RFID čtení je prováděno čtečkou IMPINJ
REVOLUTION a speciálně upravenými anténami. Data
i programové vybavení jsou umístěna v průmyslovém PC
s vysokou odolností, neboť vše je instalováno na vnější
straně karoserie vozu s provozními teplotami shodnými
s venkovním prostředím.
Po příjezdu jsou data automaticky přenesena přes Wi-Fi síť
na centrální server. Systém je připraven na zaznamenání
GPS souřadnic výsypu i okamžitý přenos dat přes GPRS
síť. Přenášen je čas sejmutí a jedinečný EPC kód z paměti
inzerce
RFID tagu. V databázi je záznam přiřazen konkrétnímu
plátci a předán k fakturaci.
Chytré etikety s RFID tagem byly serializovány již při výrobě
jedinečným EPC identifikátorem. Náklady na vybavení vozu
RFID snímacím systémem byly zhruba 100 000 Kč.
Vyjádření zákazníka:
„Od roku 1996 úspěšně spolupracujeme v oblasti identifikace
sběrných nádob se společností GABEN. Dosud používaný
systém čárových kódů jsme společně upgradovali pomocí
technologie RFID tak, aby byl minimalizován vliv obsluhy
a celý systém identifikace sběru fungoval automaticky. Jedině
tak bylo možno dosáhnout věrohodnosti získaných dat pro
fakturaci klientům. I díky tomuto řešení bylo dosaženo úspor
tak, že se náklady na technologii RFID vrátily již během
prvního roku používání. V současné době připravujeme
přechod na identifikaci pomocí RFID u všech více než 20 000
klientů. Úspěšně jsou v reálném provozu otestovány i tagy
na kovové kontejnery a v současné době je tímto systémem
vybavován i zcela nový sběrný vůz.“
Tomáš Hlavenka, ředitel STKO, spol. s r. o.,
Jakub Unucka, výkonný ředitel GABEN, spol. s r. o.
44
Ceník produktů a služeb GS1 Czech Republic
(platnost od 1. 1. 2012)
FIRMY OBCHODNÍ
PRODUKT
STAV
POPIS – PODMÍNKY
CENA (Kè)
1.
Inzerce
Èlen GS1
Zadní strana obálky A4
2. a 3. strana obálky A4
Vnitøní dvoustrana A3 (prvnímu zájemci)
Vnitøní A4
Vnitøní 1/3 A4 „na výšku“
Vnitøní rozmìr 170 x120 mm „na šíøku“
25 000,20 000,30 000,10 000,5 000,5 000,-
2.
Èlánky
Èlen GS1
Neèlen GS1
Korektura GS1 CR s právem odmítnutí
Korektura GS1 CR s právem odmítnutí
zdarma
5 000,-/A4
3.
Školné
Druh akce
V sídle GS1 Czech Republic
Základní info pro nové èleny
Akce plánovaná – podle www.gs1akademie.cz
Akce mimoøádná
1 osoba
10 000,zdarma
1 000,- *
2 000,-
více osob
10 000,-/os.
zdarma
800,-/os.
1 600,-/os.
Èlen GS1 **
Èlen GS1
Neèlen GS1
V sídle GS1 mimo konzultaèní hodiny
V sídle GS1 v rámci konzultaèních hodin
X
200,-/hod.
zdarma
X
200,-/hod.
zdarma
X
Mìøení
kvality
symbolu
Neèlen GS1
Neèlen GS1
Èlen GS1 **
Èlen GS1 **
Kontrola kvality èárových kódù
Jednotlivé symboly
Promìøení evropské logistické etikety
Jednotlivé symboly
Promìøení evropské logistické etikety
do 20 ks
500,-/kód
X
50,-/kód
100,-/ks
nad 20 ks
X
X
smluvnì
smluvnì
Mìøení
a vystavení
protokolu
Neèlen GS1
Neèlen GS1
Èlen GS1 **
Èlen GS1 **
Jednotlivé symboly
Promìøení evropské logistické etikety
Jednotlivé symboly
Promìøení evropské logistické etikety
X
X
100,-/kód
150,-/ks
X
X
smluvnì
smluvnì
Manuály
Výukové CD
Neèlen GS1
Èlen GS1
X
X
zdarma
Bonusy
Èlen GS1
Roèní tržby (mil. Kè)
1 – 100
101 – 500
501 – 5000
5001 a více
% sazby
100
80
50
zdarma
Neèlen GS1
Èlen GS1 **
4.
Konzultace
5.
Servis
6.
**
Školné,
konzultace
a servis
FIRMY TECHNICKÉ
Inzerce
Služby
Èlánky
ÈLEN GS1
Podle bodu 1. (% z uvedené sazby)
Podle bodu 3., 4. a 5. (% z uvedené sazby)
Podle bodu 2. (% z uvedené sazby)
100
100
zdarma
Poznámky a vysvětlivky:
GS1 AP: Akreditovaný partner GS1 Czech Republic.
Člen GS1: Právnická či fyzická osoba má smlouvu s GS1 Czech Republic a uhrazené závazky.
Nečlen GS1: Nemá uzavřenou smlouvu s GS1 Czech Republic nebo člen s nevyrovnanými závazky.
Výjezd mimo sídlo GS1 Czech Republic: Fakturace zvýšena o náklady přepravy (7 Kč/km),
případně o další náklady na ubytování, pronájem prostor, pronájem techniky apod.
X Služba není poskytována.
* Pro člena GS1 po předložení „voucheru“ – viz záložka časopisu, akce/osoba zdarma.
** Školné, konzultace a servis: bonusové členění podle dosaženého ročního obratu.
Všechny ceny uvedeny bez DPH!
GS1 AP
50
50
zdarma
45
Akreditovaní partneři
GS1 Czech Republic
Bartech, s.r.o.
EPRIN spol. s r.o.
Velkomoravská 527/33
695 01 Hodonín
T 517 543 022; 736 613 524
F 517 543 092
E [email protected]
www.bartech.cz
Hybešova 38
602 00 Brno
T 538 707 200-2; 538 707 234
F 543 212 033
E [email protected]; [email protected]
www.eprin.cz
GABEN spol. s r.o.
ICS Identifikaèní systémy a.s.
Hájkova 1/558
702 00 Ostrava - Pøívoz
T 596 117 402
F 596 117 402
E [email protected]
www.gaben.cz
V Holešovièkách 1492/42
180 00 Praha 8 - Libeò
T 226 216 040
F 284 691 812
E [email protected]
www.ics.cz
JaGa spol. s r.o.
KODYS spol. s r.o.
Na Hlavní 166
182 00 Praha 8 - Bøezinìves
T 283 910 228-9
F 283 910 230
E [email protected]
www.jaga-cr.cz
Hošt’álkova 7/520
169 00 Praha 6 - Bøevnov
T 233 097 911; 602 657 978
F 233 097 999
E [email protected]; [email protected]
www.kodys.cz
Abecední seznam dodavatelů pro Systém GS1
ACCESS GRANTED s.r.o.
AIMTEC a.s.
Lisabonská 4/2394
190 00 Praha 9
T 277 778 099
E [email protected]
www.accessgranted.cz
Hálkova 1203/32
301 22 Plzeò
T 377 225 215; 724 284 141
F 377 221 732
E [email protected]
www.aimtec.cz
AL INVEST BØIDLIÈNÁ a.s.
ANETE s.r.o.
Bruntálská 167
793 51 Bøidlièná
T 554 222 748; 554 222 130
F 554 222 731
E [email protected]
www.alinvest.cz
Okružní 29/a
638 00 Brno
T 604 291 214
E [email protected]; [email protected]
www.anete.cz
APPLIC s.r.o.
ASTON ABORA s.r.o.
Puškinova 445
460 08 Liberec 8
T 485 382 222
F 485 382 211
E [email protected]
www.applic.cz
K Dálnici 334 (Areál ZEA)
251 01 Svìtice u Øíèan
T 321 571 616-8
F 321 571 616-8
E [email protected]
www.aston-abora.cz
AWT Èechofracht a.s.
A-Z servis group spol. s r.o.
K Hrušovu 2/293
102 03 Praha 10
T 844 555 588
F 281 004 273
E [email protected]
www.awt-cechofracht.cz
Poèernická 96
110 00 Praha 10
T 777 225 112
E [email protected]
www.azservisgroup.cz
47
Barbara Bubiková
BARCO s.r.o.
28. øíjna 2315/34
702 00 Ostrava
T 596 611 526
F 596 611 528
E [email protected]
www.inmar.cz
Okružní 741
686 05 Uherské Hradištì
T 572 520 052
F 572 520 032
E [email protected]
www.barco.cz
BÍLEK SAMET s.r.o.
BOTTLING PRINTING s.r.o.
Pøíèná 663/8
110 00 Praha 1
T 222 230 892; 222 233 989
F 222 230 892
E [email protected]
www.vltava2000.cz/samet
Piaristù 4
692 01 Mikulov
T 519 511 144
F 519 510 567
E [email protected]
www.bottlingprinting.cz
BRONISLAV KUDA
C & C LÍNÌ spol. s r.o.
Podnásepní 1
602 00 Brno
T 543 256 666
F 543 256 888
E [email protected]
www.kzk.cz
Tluèenská 583
330 21 Línì
T 377 911 065
F 377 911 292
E [email protected]
www.cacline.cz
CCV s.r.o.
CID International a.s.
Libušina tøída 23
623 00 Brno
T 541 212 199; 553 626 832
F 541 217 969
E [email protected]
www.ccv.cz
Nádražní 184
702 00 Ostrava
T 597 600 310; 724 355 010
F 596 134 768
E [email protected]; [email protected]
www.cid.cz
48
CMS – COUPONING & MARKETING
SERVICES s.r.o.
Za Kovárnou 422/23
109 00 Praha 10
T 272 655 902; 272 655 901
F 272 655 906
E [email protected]
www.cms-couponing.com
CODEWARE s.r.o.
Bìlehradská 25
120 00 Praha 2
T 222 562 444; 737 274 952
F 222 561 904
E [email protected]; [email protected]
www.codeware.cz
COLOGNIA PRESS a.s.
COMBITRADING s.r.o.
Havlíèkova 844
280 02 Kolín 4
T 321 752 111
F 321 752 110
E [email protected]
www.etiketa.cz
Rašínovo nábø. 56
128 00 Praha 2
T 246 035 710
F 224 918 942
E [email protected]
www.combitrading.cz
CompAct Bohemia s.r.o.
COSMOTRON BOHEMIA s.r.o.
Krameriova 138
339 01 Klatovy 1
T 376 310 429
F 376 310 429
E [email protected]
www.cab.cz
Koupelní 2
695 01 Hodonín
T 518 302 717
F 518 302 718
E [email protected]
www.cosmotron.cz
DACHSER Czech Republic, a.s.
DANTEM s.r.o.
Hut´ská 229
227 01 Kladno
T 312 291 811
F 312 291 824
E [email protected]
www.dachser.cz
Tomanova 59
169 00 Praha 6
T 777 705 754
E [email protected]
www.dantem.cz
49
DATASCAN s.r.o.
DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
Durïákova 5
613 00 Brno
T 545 215 558
F 545 574 751
E [email protected]; [email protected]
www.datascan.cz
CTPark, Nové Modlany 95
471 42 Krupka
T 603 431 879; 412 588 580
F 412 588 500
E [email protected]
www.dhl.cz
DHL SUPPLY CHAIN s.r.o.
DROPTOP COMPUTING s.r.o.
Lodìnická 963
691 23 Pohoøelice
T 519 405 330; 519 405 101
F 519 405 102
E [email protected]
www.dhl.cz
Na Bøevnovské pláni 20
169 00 Praha 6
T 235 097 511
F 235 097 511
E [email protected]; [email protected]
www.droptop.cz
Edenred CZ s.r.o.
Na Poøíèí 1076/5
110 00 Praha 1
T 234 662 356
E [email protected]
www.accorservices.cz
EDITEL CZ s.r.o.
ESA s.r.o.
ETIGRAF s.r.o.
Oldøichova 158
272 03 Kladno
T 724 584 026
F 312 247 274
E [email protected]
www.esa.cz
Riegrova 327
544 01 Dvùr Králové nad Labem
T 499 621 123; 603 267 247
F 499 621 186
E [email protected]
www.etigraf.cz; www.etigraf.eu
V Parku 2309/6
148 00 Praha 4
T 261 009 011
F 261 009 099
E [email protected]
www.editel.cz
50
Fast ÈR a.s.
FM ÈESKÁ s.r.o.
Èernokostelecká 1621
251 01 Øíèany u Prahy
T 323 208 111
F 323 204 110
E [email protected]
www.fastcr.cz
Ke Špejcharu 351
252 67 Tuchomìøice
T 220 413 279; 220 413 111
F 220 950 555
E [email protected]
http://cz.fmlogistic.com
FTL – First Transport Lines a.s.
GATC s.r.o.
Letecká 8
796 23 Prostìjov
T 582 320 310; 582 320 205
F 582 346 009
E [email protected]
www.ftlcz.eu
Lužná 716/2
166 60 Praha 6
T 234 701 010
F 234 701 090
E [email protected]
www.gatc.cz
GRAFIKO PRINT s.r.o.
GRAFOTECHNA PRINT s.r.o.
Sobìslavská 2090
390 02 Tábor
T 381 276 702; 381 276 353
F 381 276 702
E [email protected]
www.grafikoprint.cz
Lýskova 1594/33
155 00 Praha 13 - Stodùlky
T 251 001 130-3; 602 350 527
F 251 001 136-7
E [email protected]
www.grafotechna.cz
GRANITOL
akciová spoleènost
HOPI s.r.o.
Partyzánská 464
793 05 Moravský Beroun
T 554 780 220
F 554 780 250
E [email protected]
www.granitol.cz
Zdìbradská 74
251 01 Jažlovice u Prahy
T 323 614 111
F 323 614 343
E [email protected]
www.hopi.cz
51
HUHTAMAKI
ÈESKÁ REPUBLIKA a.s.
Pøibyslavice 101
675 21 Okøíšky
T 568 894 346; 568 894 111
F 568 894 127
E [email protected]
www.huhtamaki.cz
ICZ a.s.
Na Høebenech II 1718/10
140 00 Praha 4 - Nusle
T 222 271 654
F 222 271 112
E [email protected]; [email protected]
www.i.cz
IKOS CZ s.r.o.
ING. JIØÍ SMRŽ – INTES
Americká 530
460 07 Liberec III - Jeøáb
T 486 131 082-3
F 486 131 082-3
E [email protected]
www.ikos.cz
Úpatní 9
634 00 Brno
T 547 240 058-9
F 547 240 058
E [email protected]
www.etiketovacisystemy.cz
ING. VÁCLAV KVASNIÈKA - QS DATA
ING. ZDENÌK BLAŽEK – AGROTECH
Studentská 6202/17
708 00 Ostrava – Poruba
T 603 414 642; 558 842 567
F 558 843 345
E [email protected]
www.qsdata.cz
Fügnerova 859
390 02 Tábor
T 381 251 116
F 381 252 969
E [email protected]
www.agrotech.cz
ING. ZDENÌK KUDLÁÈ, ETIPO
JAROSLAV TOMÁŠEK - EDISS
Obeciny 4185
760 01 Zlín
E [email protected]
Arbesova 866/III
337 01 Rokycany
T 731 656 363
F 371 580 375
E [email protected]
52
JM partners.CZ s.r.o.
Táborská 965
293 01 Mladá Boleslav
T 326 330 013; 731 481 288
F 326 330 012
E [email protected]
www.jmpartners.cz
KRÁLÍÈEK s.r.o.
LABEL PRINT
Mojmírova 4/130
140 00 Praha 4
T 261 220 091
F 261 226 045
E [email protected]
www.kralicek-labelprint.cz
LABEL design a.s.
LAGERMAX SPEDICE A LOGISTIKA s.r.o.
Chrášt´any 185
252 19 Praha - západ
T 602 473 213
F 257 950 713
E [email protected]
www.label-design.cz
U Prioru 1
161 01 Praha 6
T 220 196 477; 220 196 405
F 220 196 196
E [email protected]
www.lagermax.cz
LESÁK – ZEMAN s.r.o.
LIFTEC CZ spol. s r.o.
Vranovská 33
614 00 Brno
T 545 423 670
F 545 423 699
E [email protected]
www.lesak-zeman.cz
Poèernická 272/96
108 03 Praha 10
T 296 411 811
F 296 411 826
E [email protected]
www.divizepz.cz
LOGICENTRUM s.r.o.
MADETA a.s.
Vinohrady 210
664 61 Rebešovice
T 541 215 680
E [email protected]
www.logicentrum.cz
Rudolfská 246/83
370 50 Èeské Budìjovice
T 389 136 277; 389 136 266
F 389 136 297
E [email protected]
www.madeta.cz
53
MARTIN PEROUTKA
polygrafická výroba
Tøinecká 674
273 43 Buštìhrad
T 312 250 011
F 312 291 302-3
E [email protected]
www.peroutka.cz
MODEL OBALY a.s.
I. Herrmanna 363
543 71 Hostinné
T 499 500 264; 499 500 111
F 499 500 203
E [email protected]
www.model.cz
Motorola Solutions CZ s.r.o.
NÁRODNÍ KATALOG ÈR, s.r.o.
Kolejní 1
612 00 Brno
T 731 408 582; 224 474 187
F 533 338 365
E [email protected]
www.symbol.com
K Nemocnici 2205/63
741 01 Nový Jièín
T 739 298 216
E [email protected]; [email protected]
www.narodni-katalog.cz
NOVUM, s.r.o.
OBALY ADAMEC a.s.
28. pluku 483/11
101 00 Praha 10
T 602 461 087; 267 997 111
F 267 997 104
E [email protected]
www.novum.cz
Pavlovova 3073/36
700 30 Ostrava - Zábøeh
T 739 697 182; 596 110 832
E [email protected]
O.K. TRANS PRAHA, spol. s r.o.
OBCHODNÍ TISKÁRNY a.s.
Hlavní 182
253 01 Chýnì
T 602 227 315; 311 608 130
F 311 608 327
E [email protected]
www.oktrans.cz
Plynárenská 233
280 57 Kolín IV
T 321 759 161
F 321 723 311
E [email protected]
www.otk.cz
54
OGILVY ONE a.s.
Pøívozní 2a
170 00 Praha 7
T 602 220 045; 221 998 777
F 221 998 778
E [email protected]
www.ogilvyone.cz
ONDRÁŠEK
INK-JET SYSTEM spol. s r.o.
Nad Pøehradou 2296
738 02 Frýdek - Místek
T 558 639 611
F 558 621 992
E [email protected]
www.ondrasek.cz
PAPÍRNY BRNO a.s.
Pavel Dobrovolný
Køenová 60
656 97 Brno
T 543 564 126
F 543 216 359
E [email protected]
Mankovice 31
742 35 Odry
T 731 501 125; 603 491 503
E [email protected]
www.dopas-tisk.cz
PIC Photocreation s.r.o.
POINT.X spol. s r.o.
Dr. Ant. Dvoøáka 927/15
288 02 Nymburk 02
T 604 965 348
E [email protected]; [email protected]
Malátova 633/12
150 00 Praha 5
T 222 319 395; 222 318 636
F 224 810 821
E [email protected]
www.pointx.cz
PPO GROUP CZ, s.r.o.
PRESS KF spol. s r.o.
ul. Brnìnská 2938/25
671 81 Znojmo
T 515 200 680
F 515 200 690
E [email protected]
www.ppobaly.cz
J. Sigmunda 79
783 50 Lutín
T 585 652 731
F 585 652 730
E [email protected]
www.presskf.cz
55
PROFIPRINT spol. s r.o.
RABEN LOGISTIC CZECH a.s.
Turistická 38
621 00 Brno
T 541 241 957
F 541 229 003
E [email protected]
www.profiprint.cz
Na Dlouhém 79
251 01 Øíèany - Jažlovice
T 222 802 151; 222 802 150; 777 123 832
F 222 802 190; 222 802 119
E [email protected]
www.raben-group.com
Raben Trans European Czech s.r.o.
RADIM CHVÁLA – AKCE
U Dýhárny 1177
278 01 Kralupy nad Vltavou
T 315 744 477; 602 147 471; 602 244 007
F 315741413
E [email protected]; [email protected]
www.wincanton.cz
Ratboøská 141
190 16 Praha 9
T 281 971 144; 606 608 027
F 281 971 729
E [email protected]
www.akce.cz
RAYFILM s.r.o.
REALEX INTERNATIONAL
spol. s r.o.
Otická 109
746 01 Opava
T 553 616 085
F 553 616 794
E [email protected]
www.rayfilm.cz
U Pekaøky 484/1
180 00 Praha 8
T 266 313 775
F 266 310 122
E [email protected]; [email protected]
www.realex.cz
RETAIL ADVENTURES a.s.
S & K LABEL spol. s r.o.
28. pluku 11
101 00 Praha 10 - Vršovice
T 267 997 222
F 267 997 204
E [email protected]
www.retailadventures.cz
Blanenská 1860
664 34 Kuøim
T 541 126 520
F 541 126 599
E [email protected]
www.sklabel.cz
56
SERVANT a.s.
SCHMACHTL CZ, spol. s r.o.
Na Moráni 5
128 00 Praha 2
T 224 919 706
F 224 923 853
E [email protected]
www.servant.cz
Vestec 185
252 42 Jesenice u Prahy
T 244 001 500
F 244 910 700
E office@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz
T + T etikety s.r.o.
T - Systems Czech Republic, a.s.
Vìtrná 1467/72a
370 05 Èeské Budìjovice
T 385 345 114
F 385 345 116
E obchod@ttetikety.cz
www.ttetikety.cz
Na Pankráci 1685/17,19
140 21 Praha 4
T 236 099 448; 236 099 101
F 236 099 999
E petr.grec@t-systems.cz
TELEDIN s.r.o.
TISKÁRNA AKORD CHOMUTOV s.r.o.
Seifertova 327/85
130 00 Praha 3
T 221 015 250
F 221 015 289
E ono@teledin.cz
www.teledin.cz
Na Pøíkopech 901/3
430 01 Chomutov 2
T 605 506 329; 474 638 985
F 474 638 986
E akord@akord.cz
www.akord.cz
TOP TISK OBALY s.r.o.
TRANSKAM – Logistik, spol. s r.o.
Kaštanová 125b
620 00 Brno
T 605 297 930
F 543 254 977
E popelka@toptisk.com
www.toptisk.com
K Plevnu 338
268 01 Hoøovice
T 311 543 200
F 311 543 240
E pavel.veverka@transkam.cz
www.transkam.cz
57
TRANSPED – SOC spol. s r.o.
U & SLUNO a.s.
Nerudova 107
500 02 Hradec Králové
T 495 772 201; 605 235 205
F 495 523 759
E bartel@transped-soc.cz
www.transped-soc.cz
Sadová 28
702 00 Ostrava
T 737 237 306; 596 101 511
F 596 101 523
E u-sluno@u-sluno.cz
www.u-sluno.cz
uniCODE M&D s.r.o.
Úøad pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví
Karlovo nám. 161
393 01 Pelhøimov
T 565 323 039
F 565 326 039
E obchod@unicode.cz
www.unicode.cz
Gorazdova 24
128 01 Praha 2
T 731 467 332; 224 907 133
F 224 915 064
E vagel@unmz.cz
www.unmz.cz
VVV SYSTEM s.r.o.
WEINDEL LOGISTIK SERVICE ÈR spol. s r.o.
V Podhájí 776/30
400 01 Ústí nad Labem
T 472 744 350
F 472 714 195
E info@vvvsystem.cz
www.vvvsystem.cz
Èervený Køíž 283
586 01 Jihlava
T 561 207 200
F 561 207 209
E office@wls.cz
www.wls.cz
WHP TECHNIK s.r.o.
ZONER software a.s.
Kroftova 45
616 00 Brno
T 541 224 364; 541 224 361; 603 434 272
F 541 243 897
E obchod.is@whp.cz
www.whp.cz
Nové sady 18/583
602 00 Brno
T 543 257 244
F 543 257 245
E jaromir.krejci@zoner.cz
www.zoner.cz
inzerce
inzerce
SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR
PRO ČÁROVÝ KÓD A RFID
MOBILNÍ TERMINÁLY | ČTEČKY | TISKÁRNY
ČÁROVÝCH KÓDŮ | ETIKETY | BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ
VÝVOJ SW | IMPLEMENTACE | SERVIS
APLIKACE >
Mobilita pro Vaše data
Evidence majetku | Evidence výrobních operací | Systém pro
pracovníky v terénu | Systém řízeného skladu | Mobilní sběr dat
Evidence rozvozu zásilek | Mobilní informační systém pro policii
Necháváme za sebe mluvit naše reference: www.kodys.cz/reference.html
www.kodys.cz | 233 097 911 | info@kodys.cz | člen IBCS Group | Certifikace ISO 9001 a 14001
Download

Tisknutelná verze