KBAktuálně 6/2013
červen/jún 2013
2/editorial
3/SERVIS
4/PROFIL
Open House firmy KBA CEE
V hlavních rolích:
KBA Rapida 75 a KBA Rapida 105
Téměř stovka klientů z Čech, Slovenska
a Polska se zúčastnila otevřených dveří
pořádaných společností KBA v závodech
Koenig & Bauer AG v Radebeulu.
Během setkání došlo k prezentaci dvou
moderních strojů tohoto německého výrobce: maloformátový KBA Rapida 75
s konfigurací 5 tiskových jednotek s lakovací věží a 8-barvový středního formátu
KBA Rapida 105 se systémem obracení
archů za 4. tiskovou jednotkou. Oba demonstrované stroje byly vybaveny mnoha
funkcemi a systémy, které automatizují
a zefektivňují jejich práci. Účastnici setkání měli také příležitost prohlédnout si
montážní haly závodů v Radebeulu.
Dubnové setkání bylo první akcí věnovanou
pouze zákazníkům firmy z oblasti, ve které působí
společnost KBA CEE, pořádanou společně s
centrálou Koenig & Bauer. Tuto skutečnost
potvrdil Jan Korenc, prezident společnosti KBA
www.kba.com/cs
4. číslo
5/technologie
6-8/AKTUALITY
CEE, který oficiálně přivítal hosty, kteří dorazili
do Radebeulu a zastupovali především střední
a velké akcidenční tiskárny založené na strojích
malého a středního formátu. Zdůraznil, že tato
oblast je pro společnost KBA CEE velmi důležitá,
a základna nainstalovaných strojů systematicky
roste ve všech formátových třídách. Po několika úvodních slovech Ralfa Sammecka,
člena představenstva Koenig & Bauer AG,
zodpovědného za prodej archových strojů,
převzal mikrofon Sven Strzelczyk, obchodní
ředitel KBA zodpovědný za prodej archových
ofsetových strojů v zemích střední a východní
Evropy a Skandinávie. Stručně představil situaci
na světovém trhu tiskových strojů a poukázal
na očekávaný narůst hodnoty z 5,9 mld. euro
v roce 2012 na 6,8 mld. euro v roce 2015. Objem
prodeje archových strojů by se měl ve stejném
období zvýšit z 3,4 mld. euro na 3,7 mld. euro.
Zdůraznil také, že od roku 2009 systematicky
roste v celosvětové působnosti hodnota prodeje
nových strojů.
Dále Sven Strzelczyk představil společnost
Koenig & Bauer, která je v současné době
druhým - z hlediska tržeb - výrobcem tiskových
strojů na světě, s obratem za rok 2012 ve výši
1,3 miliardy euro.
...pokračování na straně 8
KBAktuálně 6/2013 4. číslo
1
2/editorial
3/SERVIS
4/PROFIL
Naši milí čtenáři,
naše ušlechtilá polygrafická branže neprožívá
v posledních letech právě nejslavnější období
své historie, což lze přičítat různým příčinám
od objektivních (razantní rozvoj elektronických
medií atd.) až po ty subjektivní, u nichž bych se
rád zastavil.
Již od prvních kroků člověka na naší modré
planetě nás jako lidstvo popohání pokrok a inovace. Začalo to objevem prvních primitivních
nástrojů, využitím ohně atd. v pravěku a po
průmyslové revoluci nabral pokrok na razanci,
která se – dle mého subjektivního dojmu –
stále stupňuje. Novinkám se přizpůsobujeme
všichni, ať si to uvědomujeme nebo ne, a to
jak v profesním tak soukromém životě. Tím se
udržujeme novočesky řečeno „up to date“.
My jako výrobci tiskových technologií jsme
vývojovými trendy tlačeni k vývoji stále rychlejších, přesnějších, lehčeji ovladatelných, automatizovanějších, lépe technologicky vybavených a hlavně produktivnějších strojů, které
Vám, našim zákazníkům a uživatelům našich
strojů dávají určitou konkurenční výhodu
oproti Vašim kolegům se stroji staršími. Toto
je obzvláště patrné v poslední době (připomeňme např. hybridní technologii made in
Radebeul, bezkontaktní boční náložku SIS,
flying job change, digitální rotačka atd.) a je to
náš permanentní příspěvek k dalšímu rozvoji
polygrafie.
Na nedávno uskutečněném Printforu 2013 nám
i Vám všem, polygrafickým firmám, připomněla
známá osobnost české mediální scény Daniel
Köppl nutnost zůstávat i při provádění služeb
zákazníkům stále inovativní, zlepšovat komunikaci s nimi a jít jim více naproti při jejich přizpůsobování se tržním trendům. Neboť budouli Vaši zákazníci úspěšní, budete mít i Vy větší
šanci být úspěšní spolu s nimi a tím nejen
www.kba.com/cs
5/technologie
6-8/AKTUALITY
udržovat tištěná media při životě, ale naopak
je rozvíjet. Je nutné, abyste jim nabízeli nová
technologická, grafická a další řešení, kterými
zaujmou svoje čtenáře, zákazníky kupující
zboží ve Vašich obalech a další uživatele Vašich
tištěných produktů vůbec.
My jsme připraveni být Vám i nadále nápomocni
při tvorbě nových nápadů pro Vaše zákazníky,
tak jak to ostatně dokazujeme po celou dobu
naší historie jako Koenig & Bauer. Stačí se na nás
jen obrátit a naše zkušenosti i nově připravené
technologie Vám budou k dispozici.
My jsme tu totiž pro VÁS.
S úctou Váš
Hynek Grebeň
Nové internetové stránky www.kba.com/cs
Vydavatel:
KBA CEE Sp. z o.o.
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Telefon: + 420 222 319 555
E-mail: [email protected]
www.kba.com/cs
Tisk:
Tiskárna Polygraf Turnov, s. r. o.
Modřišice 156, 511 01 Turnov
www.tisk.cz
Registrace: MK ČR E 20857
KBAktuálně 6/2013 4. číslo
2
2/editorial
3/SERVIS
4/PROFIL
U nás vždy najdete pomocnou ruku
Sebedokonalejší stroj se neobejde bez
občasného servisního zásahu, ať již jej
způsobí obsluha nebo stroj samotný. Tyto
stroje představují pro naše zákazníky hlavní výrobní prostředky, a proto klademe
v KBA, a není tomu jinak ani v KBA CEE,
velký důraz na rychlý kvalifikovaný servis.
Společnost KBA CEE má k dispozici od svého
založení v roce 2011 dvacet odborně vyškolených
servisních techniků s dlouholetou praxí, včetně
dvou tiskových instruktorů, kteří se starají o
všechny archové a rotační tiskové stroje z celého
výrobního portfolia KBA, od formátu 66 a
Genius 52UV, přes nejprodávanější RA 106 až po
jumbo formát Rapida 205 v případě archových
strojů a u rotačních strojů ve spolupráci s kolegy
z Würzburgu o servisní podporu akcidenčních
strojů řady Compacta.
O jejich koordinaci se v Čechách a na Slovensku
starají tři servisní manažeři. Servisní péči pro
malý formát do B2 má na starost Karel Joukl
(mobil: +420 602 745 721, [email protected]), který se pohybuje v tomto oboru již
přes 20 let a má praktické zkušenosti přímo
z výrobního závodu KBA-Grafitec. Pro střední a
velký formát to jsou Ing. David Herman (mob:
+420 725 516 802, [email protected]) a
Ing. Jan Šup (mob: +420 606 066 197 jan.sup@
kba-cee.cz), kteří mají dlouhodobé zkušenosti
v polygrafickém průmyslu, mimo jiné právě
z oblasti péče o stroje KBA.
Tito zkušení koordinátoři přijímají veškeré
servisní požadavky zákazníků, které vyhodnotí
a určí, který servisní technik bude vyslán na
www.kba.com/cs
5/technologie
6-8/AKTUALITY
servisní zásah a v případě, že se jedná o havarijní opravu, zajistí v systému KBA Webshop
potřebné náhradní díly.
Díky internímu plánovacímu programu jsou
všechny pobočky KBA CEE propojeny a tím je
umožněno téměř okamžité využití volného např.
polského technika nebo tiskového instruktora
pro český trh a opačně. Zavedení tohoto
systému sklízí u zákazníků velké úspěchy,
neboť se v některých závažnějších servisních
případech výrazně zkrátila doba reakce vyslání
technika.
Veškeré servisní zásahy jsou zaznamenávány
do KBA systému SkMSys, díky kterému je
možné případné problémy okamžitě prověřit ve
výrobních závodech a rychle najít přesné řešení
k jejich odstranění.
Servisní diagnostika většiny elektrických součástí
tiskového stroje je zajištěna ze strany koncernu
KBA službou KBA PressSupport24, která je k
dispozici 24 hodin denně po 360 dní v roce.
Vybraní technici a servisní manažeři KBA CEE
mají jako nadstavbu PressSuportu stálou službu
a jsou pro urgentní záležitosti dosažitelní rovněž
24 hod denně přes hot-line linku KBA CEE, která
se stará o jazykově-technickou podporu našich
zákazníků při využití hotline linky KBA Radebeul
a dálkové údržby spojené každým strojem. Tato
služba běží paralelně s hot-line službou KBA
Radebeul se stejnou disponibilitou (24/7/360).
Velkým trendem našeho servisu a výhodou pro
naše zákazníky je uzavírání servisních smluv
na jednotlivé tiskové stroje, které garantují
pravidelnou odbornou péči o stroj a díky
preventivním plánovaným prohlídkám zajistí
dobrou kondici stroje. V neposlední řadě zajišťuje našim partnerům se servisní smlouvou
tato výhodnější podmínky servisu.
KBAktuálně 6/2013 4. číslo
3
2/editorial
3/SERVIS
4/PROFIL
5/technologie
6-8/AKTUALITY
Profiprint Kolín s Rapidou 106
„Rapida 106 je v současnosti jednoznačně
nejlepší tiskový stroj ve formátu B1 na trhu.
Vývoj a inovace tiskových strojů Rapida se
nezastavil především díky tomu, že KBA
nezasáhla krize tak tvrdě jako konkurenci,“
říká pan Václav Tupý, jednatel společnosti
Profiprint Kolín.
Jak byste charakterizoval technickou úroveň
a výbavu stroje?
Jak vám Rapida 106 napomohla ve vaší specializaci na potisk nesavých materiálů?
Do naší tiskárny v Pučerech u Kolína jsme
si Rapidu 106 koupili v roce 2010 jako první
v České republice. Stroj byl nainstalován v plné konfiguraci se všemi opcemi, které byly
dostupné. Tiskové jednotky, temperované
barevníky i lakovačka jsou v hybridním provedení
pro konvenční i UV technologie. Naše Rapida
106-6+L SIS FAPC ALV2 je speciálně vybavena
pro potisk nesavých materiálů od tloušťky
40 mikronů až po kartony o tloušťce do 1,2
mm. Senzorický systém nakládání archů SIS
umožňuje naložení archu bez bočních náložek.
Výbava stroje zajišťuje bezpečný průchod pro
substráty od 40 g/m2.
Investice do nákupu Rapidy 106 byla spolufinancována s dotací EU z programu Inovace.
Inovace spočívá v uvedení nového produktu
na trh. Tímto produktem jsou etikety typu inmould. Jedná se o tisk na speciální PP folie
v tloušťkách 45 - 100 mikronů. Zajistila inovaci technologického procesu i produkce. Předchozí stroj nebyl tak tenké fólie schopen bezproblémově nakládat a systém sušení taktéž
nebyl pro tento druh fólie ideální. Rapida 106
v naší konfiguraci a výbavě je stroj se speciálními
opcemi pro tyto druhy fólií.
Které funkce stroje jsou pro praxi tiskárny
největším přínosem?
Především se jedná o zrychlení přípravy stroje
k tisku zakázky pomocí plně automatického
zakládání tiskových desek. Nastavení parametrů
zakázky probíhá podle dat z přípravy ve formátu
CIP3. Podstatně rychlejší je také dobarvení
zakázky díky systému měření barevnosti,
které je spektrální i denzitometrické. Pomocí
technického řešení SIS bez boční náložky je
nakládání materiálu bezproblémové.
www.kba.com/cs
Jak byste celkově zhodnotil přínos Rapidy 106
pro fungování Profiprintu na trhu?
Chtěli jsme nadstandardní stroj, který nám
a našim zákazníkům umožní tisk a zušlechtění
nad rámec konvenčního stroje. To se nám
pomocí investice do Rapidy 106 daří. Nový stroj
nám umožnil rozvoj v oblasti potisku nesavých
substrátů. Zásadním způsobem se zvýšila
výrobní kapacita tiskárny. První Rapida 106 na
českém trhu nám zajistila konkurenční výhodu.
Zákazníkům nabízíme nejen klasický ofsetový
tisk, ale hlavně potisk nesavých materiálů včetně
in-mould etiket ve špičkové kvalitě.
KBAktuálně 6/2013 4. číslo
4
2/editorial
3/SERVIS
4/PROFIL
Chcete mať prehľad o výrobe?
V decembrovom čísle nášho KBAktuálne
sme informovali o akcii VSOP Klubu CZ +
SK, ktorej súčasťou bolo aj predstavenie
systému Logica pod názvom „Productivity
Plus ako nástroj monitoringu a riadenia
tlačovej výroby“. Teraz by sme vám radi
predstavili tento nástroj podrobnejšie.
Najzaujímavejšou časťou systému je DataProduction, ktorá je aplikovateľná aj samostatne
za rozumnú cenu. Umožňuje automaticky snímať
a interpretovať výrobné prevádzkové stavy a
množstvá vyrobené na každom tlačovom
stroji KBA (alebo aj iných značiek), ktorý je do
systému zapojený, tak, aby boli výrobné dáta
dostupné v reálnom čase. Výrobu je možné
kontrolovať či už z kancelárie cez počítač, ale
i pomocou šikovného mobilu. Tieto možnosti
pomáhajú získavať presné údaje pre vaše ďalšie
kalkulácie a pomocou nich získate aj presnú
informáciu o rezervách vo výrobnom procese.
Dáta sú ukladané v centrálnej databáze a upravené tak, aby boli dosiahnuteľné pre všetky
výrobné analýzy.
Pri spustení produkcie je potrebné prihlásenie
obsluhy a systém môže zaznamenávať tiež
prítomnosť celého tímu (strojmajster a pomocníci). Systém zaznamená čas spustenia aktivity
a až do zalogovania ďalšej obsluhy ukladá
údaje z produkcie danej produkčnej jednotky.
Automatické funkcie, ako napr. tlač, výmena
platní, umývanie stroja, nastavovanie formátu,
sú spracovávané bez potreby manuálneho
zadávania dát obsluhou. Pre ostatné činnosti je
možné zvoliť internú klasifikáciu a zadávať údaje
manuálne.
Ak je v tlačiarni aktívny systém prednastavenia
farebnosti kompatibilný s CIP3, môže sa pre
www.kba.com/cs
5/technologie
6-8/AKTUALITY
identifikáciu bežiacej zákazky použiť zhodný
zákazkový list (Job Ticket) aj v systéme DataProduction. V momente načítania dát do stroja
totiž súčasne dostáva informácie aj softvér.
V reálnom čase zákazník získava presný prehľad
o prebiehajúcej produkčnej aktivite. Po zvolení
stroja (do systému je možné zapojiť viaceré
zariadenia) je možné pri danej zákazke vidieť
meno, číslo zákazky, popis tlačeného hárku,
počet hotových a požadovaných hárkov, druh
papiera, obsluhu, meno stroja s jeho aktivitami
a časmi, rýchlosť aktuálna aj priemerná, zostávajúce množstvo hárkov, množstvo dobrých
hárkov. zostávajúci čas, celkový čas, množstvo
makulatúry, množstvo dobrých hárkov, čas
štartu zákazky, čas prípravy, produkčný čas,
predpokladaný čas ukončenia a prípadne aj údaj
o nasledujúcej zákazke. Tieto uvedené údaje sa
ukladajú do histórie a na základe nich môžete
získať presný prehľad o produkcii a využiť ho
na zlepšenie a zefektívnenie organizácie práce.
V nadväznosti na tieto údaje môžete tiež aj
analyzovať obsluhu strojov, na čo slúžia reporty
obsluhy, ktoré obsahujú aj údaje o zákazkách,
ktoré daná obsluha vytlačila.
Ak by ste mali záujem zlepšiť proces výroby
vo vašej tlačiarni, KBA CEE vám môže systém
predstaviť podrobnejšie. Úspora na základe
úplne presných spätných informácií z výroby je
jednoznačná.
KBAktuálně 6/2013 4. číslo
5
2/editorial
3/SERVIS
4/PROFIL
Printforum 2013
Printforum je v zásadě jediným odborným
symposiem polygrafů, které se v Českých
zemích ještě vyskytuje. O to pozorněji
bychom si tuto květinku měli opečovávat,
neboť tato přináší při každém ročníku
nové informace a poznatky z aktuálního
života naší branže.
Letošní ročník byl poprvé uspořádán současně
s výstavou reklama polygraf a velká řada účastníků Printfora byla rovněž na Letňanském výstavišti na již tradiční výstavě.
Pro KBA CEE mělo letošní Printforum jedno
specifikum — zastoupení KBA v Česku, na Slovensku a v Polsku převzalo totiž roli generálního
partnera a podílelo se tak výraznou měrou na
organizaci této již 18. akce s tímto jménem.
Program Printfora byl značně nabitý a po tradičním úvodním slově prezidenta svazu polygrafických podnikatelů Ing. Sochůrka a moderátora Dr. Opletala šly příspěvky ráz na ráz.
První – a z pohledu pisatele jeden z nejzdařilejších
– příspěvků měl Daniel Köppl, známá osobnost
české mediální scény. Jeho nekonformní vystoupení naznačilo účastníkům z řad tištěných
médií, že právě v inovacích jejich produktů, jejich
přístupu k zákazníkovi a z nových myšlenek
jak zvýšit přidanou hodnotu spočívá tajemství
zlepšení jejich ekonomiky a tím poskytuje šanci
ke zvednutí hlavy nad hladinu tlaku na ceny
tiskovin.
Druhý příspěvek s neméně progresivním obsahem přednesl Sven Michael, projektový manažer
digitálního kotoučového programu Koenig und
Bauer AG, který představil nového člena portfolia
tiskových strojů KBA, RotaJET 76. Jedná se o
vysoce výkonný inkjetový stroj na bázi pro KBA
typické rotačky s profesionálním a stabilním
vedením dráhy papíru bez jejího převracení,
určeného pro individualizovaný tisk novin,
letáků, merkantilu a knih v malých až vyšších
nákladech. Teprve necelý rok po premiéře
tohoto stroje – lépe řečeno tiskového systému –
ukázal KBA na Hunkeler Innovation Days, nejen
že je tento stroj na poli inkjetů unikátní, ale že
dosahuje již praxí akceptovatelných tiskových
výsledků.
Další odbornou prezentací na téma Kontrolní
systémy kotoučových ofsetových strojů COLORSCAN a PM3 přispěl do mlýna Alessandro
www.kba.com/cs
5/technologie
6-8/AKTUALITY
Bonaiti z firmy Grafikontrol, známého výrobce
kontrolních systémů pro regulaci barevnosti a
soutisku v kotoučových strojích. Vysvětlil, že na
tomto poli provedl Grafikontrol výrazná zlepšení
a že tyto systémy dávají svým uživatelům větší
možnosti a vyšší jistotu produkční kvality.
O současných novinkách ve struktuře firmy
Goss a o novinkách v jejím výrobním programu
informoval Frank Einzweiler.
Tématu kotoučových ofsetových strojů věnoval
svůj příspěvek i Josef Aummueller, jedna z
nejvýraznějších osobností nové společnosti
manroland web systems, která navázala na
tradici dřívější manroland AG, Augsburg.
Poukázal v něm na nové trendy v tomto krizí
zmítaném odvětví merkantilního rotačního tisku
a na možnosti, jak se z této situace nejlépe
dostat.
Nové technologii H-UV v archovém ofsetu se
ve svém příspěvku věnoval Antonín Karásek,
nepřehlédnutelná
osobnost
polygrafického
strojírenství, z Komori Europe. Poukázal na výhody tisku s vysoce reaktivními barvami na bázi
fotoiniciátorů, zatvrzovaných UV zářiči, ta hlavní
spočívá v okamžitém zaschnutí potištěného
substrátu a jeho z toho vyplývající možnosti dalšího zpracování.
Přednášející Johannes Part z firmy Merlin Technology popsal nové trendy v zařízeních pro
kondicionování vzduchu v tiskovém sále. Tato
nabývají se stále se zvyšujícími rychlostmi
tiskových strojů na významu, neboť potiskovaný
substrát potřebuje při vyšších rychlostech
optimalizovanou kondici.
Velmi progresivní přednášku na téma Tištěná
flexibilní elektronika prezentoval za Univerzitu
Pardubice Nikola Peřinka. Na tomto poli se dle
jeho slov odehrála spousta nového a tato oblast
zůstává nadále jedním z perspektivních směrů
polygrafie.
KBAktuálně 6/2013 4. číslo
6
2/editorial
3/SERVIS
4/PROFIL
Ve svém šarmantním příspěvku vysvětlil Jaroslav Švejda ze společnosti Heidelberg Praha
současný trend tohoto tradičního výrobce
polygrafických strojů a zařízení, spočívající v
úsporách energie při výrobě a provozu tiskových
strojů této značky.
Více než běžný papír - aplikace s atraktivními
maržemi za pomoci stroje Genius 52 UV – to
bylo téma příspěvku Jose-Antonia Morata z
KBA. V jeho průběhu objasnil výhody aplikace
bezvodého UV ofsetu. Tato technologie skýtá
pro její uživatele možnost potiskovat téměř
každý materiál od papíru přes folie z různých
chemických sloučenin až po dřevěnou dýhu či
plech. Univerzálnost tohoto stroje si získala v
posledních letech mnoho příznivců ve všech
světadílech.
Thomas Schnitzler informoval pod titulem „CtP
& Print QualityControl“ o ekocertifikaci tisku.
Na téma „Sign & Display a průmyslový inkjet
– řešení od Agfa Graphics“ informoval ve své
zanícené prezentaci auditorium Moataz Salah
Eldin od firmy Agfa Graphics NV.
Značka Cicero Stapro Group je na československém polygrafickém trhu známou značkou, která zaručuje prakticky orientovaná
řešení manažerských informačních systémů
šitých na míru polygrafům. Pavel Karásek
podal k tomuto systému aktuální informaci pod
titulem „Komunikace a následná optimalizace v
tiskovém procesu“.
Tradičním referentem na Printforu je zástupce
firmy Böttcher ČR Peter Spiesz, který ani
letos nezklamal a vysvětlil účastníkům že k
perfektnímu tisku nestačí pouze výborný stroj,
ale že je třeba zohlednit i používané materiály
a nezanedbatelná zůstává přes vysoký stupeň
automatizace i role tiskaře.
Web to print je stále častější zaklínadlo pro
získání standardních tiskovin za co nejnižší
cenu. Toto téma si vzal na mušku i Martin Bělík
z DataLinu pod názvem „HP Indigo + web2print
= nové zakázky + vyšší zisk pro vaši tiskárnu“.
Jediným zástupcem tiskových producentů mezi
přednášejícími byl Martin Zůček ze Svobody
Press, největší kotoučové tiskárny v ČR. Ve svém
příspěvku pod názvem „Ostře sledovaná data
pro tisk“ se zabýval jedním z nejožehavějších
témat, která stále trápí naši branži – i přes velmi
progresivní pre-press a press systémy. Faktorem
nejistoty zůstává totiž i nadále člověk.
Hybridní tisk Kodak – ukázky technických řešení – bylo téma příspěvku Ing. Ondřeje Ryčla
www.kba.com/cs
5/technologie
6-8/AKTUALITY
z českého zastoupení Kodaku, firmy Amos CZ.
V něm prezentoval možnost implementace
digitálních tiskových hlav do „tradičních“ tiskových strojů.
Tradiční a neodmyslitelnou součástí Printfora
byla i letos projíždka parníkem po – ještě nerozvodněné – Vltavě, která jako vždy posloužila
jako ideální rámec setkání lidí z branže, kteří se
často setkávají jen při této bohulibé akci. I proto
budiž Printforu vzdán hold.
Kalendář roku 2013
V rámci veletrhu Reklama - Polygraf 2013,
který se konal na výstavišti PVA Expo
Letňany v Praze, proběhlo 14. května 2013
také vyhlášení výsledků soutěže Kalendář
roku 2013.
Soutěže se letos zúčastnilo 78 kalendářů, z toho
15 stolních. Všechny kalendáře byly v tomto
roce posuzovány podle předem stanovených
kritérií hodnocení a v celkem 8 kategoriích,
ve kterých bylo vyhlašováno 1. až 3. místo
pro každou kategorii. Hodnocení kalendářů
probíhalo ve dvou kolech. Desetičlenná porota, které předsedal pan Vladislav Najbrt, šéfredaktor časopisu Typografia, nominovala 5 až
6 kalendářů pro každou kategorii, ze kterých
potom byly vybrány tři nejlepší kalendáře.
Zástupci přihlašovatelů se zúčastnili slavnostního
vyhlášení výsledků a předání cen, které proběhlo
v konferenčním sále číslo 1 výstaviště PVA Expo.
Společnost KBA CEE přihlásila do letošního
ročníku kalendář KBA s názvem
Touching
Moments Strategic Vision 2013. Tento kalendář
byl zařazen do kategorie Fotografie a porota
mu udělila 3. místo.
Absolutním vítězem se stal kalendář Antalis
2013 se znakovou řečí a Braillovým písmem a
získal od poroty cenu Grand Prix.
KBAktuálně 6/2013 4. číslo
7
2/editorial
3/SERVIS
4/PROFIL
...pokračování článku ze strany 1
„Minulý rok jsme zakončili se ziskem, vykázali
jsme nadprůměrné hodnoty v celé oblasti
finančních výsledků.“ říkal Sven Strzelczyk.
„Je také pozoruhodné zvýšení objednávek nových ofsetových strojů, jak archových, tak i kotoučových.“ Velký zájem vyvolaly informace
Svena Strzelczyka tykající se podílu společnosti
KBA na polském trhu archových tiskových
strojů, který je odhadován na cca 33 mil. euro.
Podle uvedených údajů, v loňském roce činily
42% a byly mnohem vyšší než v předchozím
roce. Společnost také zaznamenala vyšší narůst
prodeje nových archových strojů v Polsku, než
byl průměr pro celý trh archového ofsetu.
Nakonec Sven Strzelczyk stručně představil
předpověď společnosti pro rok 2013, která
zahrnuje udržení obratu prodeje na úrovni
loňského roku, další zaměření na střední a
velké tiskárny (hlavně z oblasti tisku knih,
akcidenčního a obalového tisku), investice do
nových technologií (mimo jiné digitální tisk) a
oblasti působení (zde zmínil nedávnou akvizici
italské společnosti Flexotecnica).
Další část setkání zahrnovala praktické ukázky dvou moderních archových strojů, kterými
provázeli společně zástupci podniku v Radebeulu, Anne Gerlach a Wolfgang Ley za podpory Pawla Krasowského z KBA CEE.
Jako první byl předveden maloformátový stroj
KBA Rapida 75-5+L s pěti tiskovými jednotkami
a lakovací věží. Vyrábí se ve výrobním závodě
v Dobrušce a je dnes vybavena inovativními
technologickými řešeními, která jsou známá
především z jejích větších „sester“, je to zejména
řízení a regulace archů systém in-line měření
QualiTronic Color Control, systémy sušení KBA
VariDry Blue, paket pro UV tisk, možnost zvýšení
stroje k potištění silných materiálů a další.
Na tomto stroji byly tisknuty tři různé motivy.
První motiv byl proveden v standardním režimu
CMYK na 80 g/m2 papíře, druhý na lesklé křídě
www.kba.com/cs
5/technologie
6-8/AKTUALITY
s gramáží papíru 135 g/m2 s přidaným disperzním
lakem, a poslední po kompletní úpravě stroje na
výrobu UV, jak pro barvy, tak i pro nanášený lak.
V tomto případě byl použit karton s gramáží
400 g/m2 a speciální druh zušlechťování s použitím olejového (nanášeného v páté tiskové
jednotce) a UV laku, tzv. hybridní efekt. Návštěvnici Open House se mohli na vlastní oči
přesvědčit o velmi rychlé změně zakázek, nejenom mezi prvními dvěma pracemi tištěnými
konvenčními barvami, ale i během bleskového
přestavení stroje pro UV tisk. Změna materiálu,
změna formátu, změna všech tiskových desek,
mytí barevníků a gumových potahů, mytí přívodního lakovacího systému, zavedení UV barev,
UV laku, trvalo jen několik minut.
Druhý stroj, 8-barvová KBA Rapida 105-8 SW 4
s novým tříbubnovým automaticky přestavitelným systémem obracení archu za 4. tiskovou
jednotkou, byl uveden ve školicím centru závodu v Radebeulu. Tento model prošel před
několika měsíci zásadní modernizací a dnes je
standardně dodáván s mnoha funkcemi, které
automatizují a zkvalitňují práci a známé jsou ze
středněformátového stroje KBA Rapida 106.
S ohledem na prezentaci stroje byly připraveny
tři motivy pro tisk. První byl proveden v jednostranném režimu s použitím 135 g/m2 matného křídového papíru, druhý v systému 4/4
s použitím ofsetového papíru s plošné hmotnosti
80 g/m2. V obou případech stroj pracoval s
maximální rychlostí. Poslední práce, která také
zahrnovala oboustranný tisk, byla vytištěna na
kartonu s gramáží 350 g/m2, s rychlostí 14 tis.
výtisků/hod. Vedoucí prezentace upozorňovali
na technologická inovační řešení stroje KBA
Rapida 105. Řízení stroje se realizovalo pomocí
ovládacího pultu ErgoTronic, na kterém mohli
hosté Open House průběžně pozorovat činnosti
operátora, mimo jiné v oblasti automaticky prováděných nutných korekcí v průběhu tisku.
Po prezentacích strojů hosté Open House navštívili montážní halu závodu v Radebeulu,
seznámili se s dalšími etapami montáže středněformátových a velkoformátových archových
strojů.
Stojí za zmínku, že se pořadatelé setkání postarali také o neformální část. Den před Open
House měli hosté příležitost navštívit staré město
Drážďany, a jejich průvodci po nejatraktivnějších
místech města byli pracovnici obchodu KBA.
Večer byl zakončen společnou večeří v půvabné
restauraci Pulverturm.
KBAktuálně 6/2013 4. číslo
8
Download

Newsletter 4