Říjen 2014 | ey.com/ccb | 11. vydání
Česká republika
Barometr
investiční
důvěry
Motorem trhu fúzí
a akvizic v nejbližších
měsících budou středně
velké transakce
Česká republika
Barometr investiční důvěry | říjen 2014
33 %
Počet tuzemských společností, které
během následujících dvanácti měsíců
plánují nejakou akvizici, je bezmála
třikrát vyšší než před dvěma roky
Podrobnosti na straně 9
97 %
Drtivá většina oslovených společností
má zájem o transakce do 250 mil. USD s cílem investovat do rozšíření své
hlavní podnikatelské činnosti
Podrobnosti na straně 10
33 %
33%
Třetina dotázaných předpokládá,
že počet plánovaných transakcí
se v nejbližší době zvýší
Podrobnosti na straně 11
58 %
Více než polovina tuzemských
respondentů je přesvědčena, že
česká ekonomika oživuje, což přispěje
k zintenzivnění transakční aktivity
Podrobnosti na straně 3
Motorem trhu fúzí
a akvizic budou středně
velké transakce
Úvodní slovo Vladislava Severy, vedoucího partnera oddělení transakčního poradenství EY
pro střední a jihovýchodní Evropu
Podle nového, v pořadí již 11. vydání Barometru investiční důvěry bude aktivita na českém trhu fúzí
a akvizic v nejbližších měsících intenzivnější. Větší zájem investorů lze připsat především lepšící se situaci
domácí ekonomiky. Rovněž vývoj základních ekonomických faktorů ovlivňujících transakční prostředí je
pozitivní: rozvahy společností jsou zdravé, úvěry jsou relativně dostupné, ceny prodávaných aktiv jsou stabilní.
Třetina tuzemských šéfů firem, které jsme v rámci aktuálního průzkumu oslovili, je přesvědčena,
že plánovaných transakcí během následujícího roku přibude. Ve srovnání s průzkumem, který proběhl před
dvěma roky, se procento respondentů zastávajících tento názor téměř ztrojnásobilo. V minulosti by to byl
signál, že nás čeká vlna rizikových fúzí a akvizic.
Dnes je ale situace jiná. Globální trendy, jako je například digitální transformace, a externí tlaky, především
ze strany stále aktivnějších akcionářů, nutí management společností k hledání optimální rovnováhy mezi
rizikovějšími a méně rizikovými transakcemi. A tak se v následujícím roce sice můžeme těšit i na několik
„megatransakcí“, nicméně potenciální investoři se podle Barometru budou většinou zaměřovat na fúze
a akvizice, jejichž cílem bude posílit hlavní podnikatelskou činnost, ať už získáním většího podílu na stávajícím
nebo novém trhu, získáním nových produktů a služeb, efektivnějším řízením nákladů nebo zvýšením marže.
V důsledku toho bude mít velká většina plánovaných transakcí charakter tzv. „navazující“ akvizice, kterou
budou doplňovat podnikatelský model investora.
Pro tuzemský trh s fúzemi a akvizicemi je to dobrá zpráva. Po letech poklesu nebo stagnace transakční aktivita
v České republice znovu oživuje. Velké, tzv. transformativní akvizice, které se v letošním roce dostaly až na
titulní stránky novin, možná budou pokračovat. Nicméně těžištěm transakční aktivity v České republice budou
s největší pravděpodobností středně velké transakce. Ale jejich počet by mohl být rekordní.
Úvodní slovo Pip McCrostie, místopředsedkyně globální správní rady EY a vedoucí
globálního transakční poradenství EY
Nové vydání Barometru investiční důvěry předpokládá, že fúze a akvizice zaznamenají
v nadcházejících měsících v celosvětovém měřítku solidní růst, díky němuž by se transakční aktivita
mohla po letech znovu dostat na předkrizovou úroveň.
Zájem o fúze a akvizice roste, základní transakční podmínky, tedy úvěry, hotovost a ceny, jsou
v optimální konstelaci a posiluje i důvěra v ekonomickou stabilitu. O tom, že na transakčním trhu
panuje opravdu optimistická nálada, nejlépe svědčí počet plánovaných transakcí, který se oproti
dubnovému průzkumu zvýšil o celých 30 procentních bodů. Navíc dvě třetiny oslovených manažerů
očekávají, že plánovaných transakcí přibude i během následujícího roku. Tento názor aktuálně zastává
dokonce dvakrát víc respondentů než v minulém průzkumu, který jsme provedli před půl rokem.
Jak jsme předpověděli v předchozím vydání Barometru, rok 2014 přinesl v celosvětovém měřítku
řadu velkých multimiliardových transakcí. Nicméně zostřující se konkurence v tomto segmentu
a aktuální důraz na posílení hlavní podnikatelské činnosti nyní otevírá větší prostor pro středně velké
transakce.
Hlavním cílem většiny společností, které uvažují o fúzi nebo akvizici, je získat větší podíl na trhu,
efektivněji řídit náklady, případně dosáhnout vyšší marže, a tím posílit hlavní podnikatelskou činnost.
I v nadcházejícím roce se bezpochyby uskuteční řada velkých transakcí, nicméně rozhodující roli
sehrají středně velké fúze a akvizice, které budou motorem oživení globálního transakčního trhu.
Barometr investiční důvěry – Česká republika |
1
Makroekonomické
prostředí
Důvěra v oživení české ekonomiky i přes
některé negativní vnější vlivy sílí, což
vytváří pro fúze a akvizice optimální
podmínky.
Počet oslovených manažerů, podle nichž
se situace české ekonomiky zlepšuje, se
za posledních dvanáct měsíců více než
zdvojnásobil.
2
| Barometr investiční důvěry – Česká republika
Čeští manažeři věří domácí
ekonomice výrazně víc než před
rokem
Otázka: Jak hodnotíte současnou domácí ekonomickou situaci?
58 %
Zlepšuje
se
Nadpoloviční většina (58 %) oslovených manažerů
se domnívá, že ekonomická situace České republiky
se zlepšuje. To je ve srovnání s říjnem 2013 víc než
dvojnásobek. Naproti tomu počet těch, kteří zastávají
opačný názor, klesl na zanedbatelných 6 %. Důvěra
v ekonomiku otevírá prostor pro nový růst společnosti,
a tedy i pro fúze a akvizice. Ekonomické oživení je zásadním
předpokladem dobře fungujícího transakčního prostředí.
Podstatně vzrostla rovněž důvěra
v lepší dostupnost úvěrů
a zvyšování zisků
Počet tuzemských respondentů, kteří věří v lepší
dostupnost úvěrů a růst zisků, se za uplynulých
dvanáct měsíců výrazně zvýšil.
Zatímco oslovení manažeři ze zemí eurozóny
a Velké Británie hodnotí vývoj v průzkumu
sledovaných ekonomických faktorů mnohdy
nejednoznačně, jejich čeští kolegové jsou v hodnocení
výrazně pozitivnější.
40 %
27 %
36 %
Stabilní
50 %
51 %
6%
Zhoršuje
se
10 %
22 %
4/2014
10/2014
Otázka: Jak hodnotíte vývoj následujících ekonomických faktorů
v rámci domácí ekonomiky? (% pozitivních hodnocení)
Dostupnost
úvěrů
Optimističtější nálada v ekonomice se projevuje i ve
větší ochotě podniků vytvářet nová pracovní místa
a nabírat nové talenty. Zatímco letos v dubnu to měla
v plánu třetina respondentů, aktuálně jich je už
58 %. Naopak počet oslovených podniků, které plánují
snižování stavu zaměstnanců, klesl ze 17 % v dubnu
letošního roku na současných 11 %.
Zájem o fúze a akvizice roste navzdory
větším geopolitickým rizikům
Podle oslovených manažerů nečekají ekonomiku ani
finanční systém žádné velké šoky. Největším rizikem
pro nejbližší období zůstává geopolitická nestabilita.
Je to jediné sledované riziko, u něhož došlo za poslední
půlrok k nárůstu, což je důsledkem přetrvávajícího napětí
mezi Ruskem a Ukrajinou a pokračujícího konfliktu na
Blízkém východě. Naproti tomu strukturální reformy
eurozóny, zpomalení růstu klíčových ekonomik a inflace
se respondentům aktuálně jeví jako menší riziko než
v dubnu.
V minulosti by takové problémy nepochybně dokázaly
úspěšně zabrzdit jakýkoli růst fúzí a akvizic. Dnes jsou
ale podniky a jejich manažeři ochotnější riskovat
i v současných náročnějších podmínkách.
70 %
69 %
43 %
Zisky
podniků
50 %
14 %
Krátkodobá
stabilita trhu
46 %
13 %
Ceny akcií/
výhled akciových
trhů
4/2014
65 %
54 %
36 %
27 %
17 %
10/2014
Pracovních míst přibude
10/2013
10/2013
Otázka: Jaké kroky plánuje Vaše společnost během následujících
dvanácti měsíců v oblasti zaměstnanosti?
10/2014
11 %
58 %
17 %
4/2014
10/2013
31 %
50 %
13 %
33 %
55 %
32 %
Snížit počet zaměstnanců
Zachovat současný stav zaměstnanců
Vytvořit pracovní místa/ přijmout nové odborné pracovníky
Otázka: Který z uvedených jevů podle Vás představuje nejvýraznější
hospodářské riziko pro Vaši společnost v období následujících šesti až
dvanácti měsíců?
56 %
Zvyšující se globální
politická nestabilita
36 %
Zpomalení růstu
klíčových rozvíjejících
se ekonomik
20 %
Tempo strukturálních
reforem eurozóny
10 %
Omezování
kvantitativního
uvolňování v USA
10 %
8%
Deflace
Inflace
25 %
23 %
3%
2%
1%
6%
10/2014
4/2014
Barometr investiční důvěry – Česká republika |
3
Podnikatelská
a investiční strategie
Společnosti se snaží vytvářet si podmínky,
které jim umožní růst i v současném
náročném podnikatelském prostředí.
Tedy v prostředí formovaném globálními
trendy a větší aktivitou akcionářů.
Velká důvěra v oživení domácí ekonomiky motivuje
podniky, aby se zaměřily na své hlavní podnikatelské
aktivity a jejich rozšíření na stávajících
geografických trzích.
4
| Barometr investiční důvěry – Česká republika
Podniky mají zájem o růst – ale nikoli
na úkor efektivity
Zaměření na růst, které v průzkumu uvedla
polovina tuzemských respondentů, jde ruku v ruce
s disciplinovaným přístupem ke kontrole nákladů
a k posilování provozní efektivity. Je vidět, že se
podniky dokázaly poučit z nedávné globální
finanční krize. Dobrou zprávou je, že boj o přežití
už není hlavním cílem pro žádnou z oslovených
českých společností.
Otázka: Která možnost nejlépe vystihuje zaměření Vaší společnosti během následujících dvanácti měsíců?
0%
3%
6%
12 %
16 %
21 %
49 %
40 %
51 %
37 %
32 %
33 %
10/2014
4/2014
Přežití společnosti
10/2013
Udržení stability
Snížení nákladů a provozní efektivita
Růst
% společností, které se zaměřují na růst
60 %
51 %
49 %
45 % 42 %
40 %
33 %
30 %
10/2012
Organický růst jde primárně cestou
důrazu na klíčové podnikatelské aktivity,
ale ani rizikovější strategie neztrácejí
na atraktivnosti
Společnosti, které se snaží o organický růst, dávají
přednost méně rizikovým strategiím, tj. víc než před
šesti měsíci se zaměřují na rozšíření svých klíčových
podnikatelských aktivit na stávajících trzích.
Nevyhýbají se ale ani rizikovějším aktivitám, jako je
změna skladby stávajících produktů a služeb nebo
výzkum a vývoj, především v technologické oblasti.
S tím koresponduje i investiční chování těchto
společností. Prodávají divize nesouvisející
s hlavní podnikatelskou činností a naopak posilují
a rozšiřují své klíčové a doplňkové aktivity.
K tomu využívají různé sofistikované investiční
transakce, jako jsou odštěpení nebo společné
podniky.
4/2013
10/2013
4/2014
10/2014
Otázka: Na co se zaměří Vaše společnost v případě snahy o dosažení
organického růstu v průběhu následujících dvanácti měsíců?
Aktivity s vyšším rizikem
16 %
8 % 16 %
8 %14 %
14 %
Změna skladby
stávajících
Změna
skladby
produktů
a služeb
stávajících
produktů a služeb
Zvýšení úsilí v oblasti
výzkumu
Zvýšení
úsilíavvývoje/
oblasti
produktových
inovací
výzkumu a vývoje/
produktových inovací
Využívání technologií ke
vstupu technologií
na nové trhy/
Využívání
ke
uvedení
nových
produktů
vstupu
na nové
trhy/
uvedení nových produktů
11 %
811
% %
8 %14 %
14 %
8%
0% 8 %
0%
4%
4%
Investice do nových
regionů/trhů
Investice
do nových
regionů/trhů
5%
5%
4%
4%
34 %
34 %
Aktivity s menším rizikem
Důraznější zaměření
na klíčové produkty/
Důraznější
zaměření
stávající
trhy
na klíčové
produkty/
stávající trhy
Nové prodejní kanály
Nové prodejní kanály
10/2014
10/2014
33 %
33 %
52 %
52 %
53 %
53 %
8%
8 % 17 %
11 %17 %
11 %
4/2014
4/2014
10/2013
10/2013
Barometr investiční důvěry – Česká republika |
5
Angažovanost akcionářů
6
Vliv akcionářů sílí
Akcionáři čím dál aktivněji ovlivňují agendu, jíž se zabývá vedení společností, mimo jiné i priority v oblasti
organického a neorganického růstu.
Otázka: Kterým z následujících opatření se kvůli angažovanějšímu přístupu akcionářů zabývalo nejvyšší vedení Vaší společnosti? Vyberte nejvýše dvě možnosti.
Analýza investičního
portfolia
Snížení
nákladů
39 % 21 % 21 %
Strategická
divestice
18 % 14 % 13 % 11 %
Výplata
dividend
Akvizice
Odkup
akcií
Naši akcionáři
neupozornili na
žádný z těchto
problémů
Odštěpení/
IPO
8%
7%
Naše
společnost
nemá
akcionáře
V situaci, kdy se ekonomika dostává do nové fáze stabilního růstu, se mění i role akcionářů. Jejich význam
roste, jsou angažovanější a úspěšněji ovlivňují agendu podniků. Svou pozornost zaměřují především na kontrolu
nákladů, akvizice a optimalizaci portfolia aktiv. Do budoucna se dialog s nimi bude nepochybně dále rozšiřovat
o taková témata, jako je distribuce volných peněžních toků či divestice.
Podniky reagují na angažovanější přístup akcionářů zkvalitněním vzájemné komunikace, důrazem na větší
efektivitu a výkonnost a prováděním průběžných prověrek investičního portfolia, jejichž cílem je zvýšení výnosů
a marže.
Otázka: Co děláte pro to, abyste zvládli angažovanější přístup akcionářů?
Není
relevantní
2%
V důsledku
intervence
akcionářů
došlo ke
změnám
ve vedení
6% 6%
Provádíme průběžnou
prověrku portfolia
s cílem zvyšovat
výnosy a ziskovou
marži a optimalizovat
hodnotu společnosti
7%
13 % 16 %
Nepodnikáme Monitorujeme
žádná opatření,
prvotní
věříme, že naše
varovné
strategie je
signály
správná, a
ze strany
na aktivismus
akcionářú
akcionářů se nijak
nepřipravujeme
| Barometr investiční důvěry – Česká republika
Dbáme na otevřenou
a proaktivní komunikaci
s akcionáři
32 %
Provádíme audit
a zkvalitňujeme
opatření zaměřující se
na úspory nákladů
a zvýšení efektivnosti
a výkonnosti
Manažeři oslovení v rámci průzkumu předpokládají, že jejich podnikatelskou i akviziční strategii významně ovlivní
současné globální trendy – především změny na pracovním trhu, digitální transformace a nové zdroje.
Otázka: Který z následujících faktorů bude mít během příštích dvanácti měsíců největší dopad na podnikatelskou strategii Vaší společnosti? Vyberte nejvýše dvě možnosti.
Kybernetická
bezpečnost
11 %
Nový model
státní správy
16 %
17 % 19 %
Posilování
globální
rovnováhy
Změny na
pracovním trhu
Nové zdroje
44 %
23 % 28 %
Změny
finančního
systému
Digitální
transformace
Měnící se očekávání a potřeby jak na straně zaměstnavatelů, tak na straně zaměstnanců s sebou přinášejí novou
podobu pracovních vztahů. Rostoucí počty flexibilních či částečných úvazků a samostatně pracujících osob
zásadně proměňují charakter práce i pracoviště. Pracoviště budoucnosti otevírá díky své flexibilitě nejen široký
prostor pro nové formy spolupráce a pro zvyšování produktivity práce, ale i pro akvizice. Především v high-tech
odvětvích a v těch, kde hraje velkou roli duševní vlastnictví, budou investiční transakce v prvé řadě bitvou o talenty.
Hlavní trend je sice investovat do klíčových aktivit, nicméně o jeden typ aktiv je zájem prakticky ve všech
odvětvích, a to o technologická aktiva. Nové technologie v kombinaci s vyspělými síťovými a počítačovými
systémy a novými formami komunikace totiž zcela přetvořily fungování podniků. Držet krok s tímto vývojem má
pro společnost zcela zásadní důležitost, a rozhodnutí o strategických investicích do technologií jsou tak mnohdy
klíčová pro její další budoucnost. Firmy, které jsou v tomto směru na špičce, se stanou nejatraktivnějšími
akvizičními cíli, protože kupujícím nabídnou výjimečný inovativní a strategický potenciál.
Dalším důležitým globálním trendem je širší zapojování podniků do nejrůznějších iniciativ prosazujících energeticky
účinná řešení. Taková řešení nemají jen obecný přínos, například tím, že přispívají k boji proti klimatickým změnám.
Energetická efektivnost přináší podnikům i dlouhodobý finanční efekt, protože jim pomáhá snížit náklady.
Globalní trendy
Podnikové strategie musí reagovat
na zásadní globální výzvy
A podobnou roli hrají v dnešním světě čisté technologie, které společnostem umožňují minimalizovat ekologické
dopady provozní činnosti a omezit znečištění životního prostředí, které produkují. Nové energetické zdroje
a technologie se pro ty, kteří je dokážou účinně využít, stávají obrovskou konkurenční výhodou, a proto není
divu, že se stále častěji objevují na agendách představenstev firem.
Otázka: Který z následujících faktorů bude mít během příštích dvanácti měsíců největší dopad na akviziční strategii Vaší společnosti?
Vyberte nejvýše dvě možnosti.
Posilování globální
rovnováhy
Digitální
transformace
36 % 34 % 28 %
Změny na
pracovním trhu
Změny finančního
systému
11 %
Nové
zdroje
10 %
Nový model
státní správy
7%
2%
Kybernetická
bezpečnost
Tyto globální trendy mají rostoucí vliv nejen na podnikatelské modely, ale také na investiční strategie. Jejich znalost
a schopnost předjímat jejich dopady se tak stává důležitým předpokladem úspěchu v podnikání.
Barometr investiční důvěry – Česká republika |
7
Fúze a akvizice
– výhled
O fúze a akvizice je poměrně velký zájem
a lze předpokládat, že množství plánovaných
transakcí se bude dál zvyšovat. Transakční aktivita
by se měla v krátkodobém výhledu udržet na
stabilní úrovni. Uskuteční se opět i několik velkých,
tzv. transformativních akvizic, nicméně těžištěm
transakční aktivity by v nadcházejícím roce měly být
středně velké transakce, jejichž cílem je posílit hlavní
podnikatelskou činnost investora.
Megatransakce, které na trhu fúzí a akvizic
proběhly v letošním roce, mají řetězový efekt.
Posílily investiční důvěru a podnítily aktivitu
i v segmentech s menšími transakcemi.
8
| Barometr investiční důvěry – Česká republika
V České republice je o fúze i akvizice zájem
Zájem o realizaci akvizice má třetina
oslovených tuzemských manažerů
Od října 2012 vzrostl v České republice podle
průzkumu zájem o akvizice o 20 procentních bodů.
Během následujících dvanácti měsíců ji plánuje
33 % oslovených manažerů, což svědčí o tom,
že akvizice jsou vnímány jako jedna z cest růstu.
Nicméně některé problémy přetrvávají: počet
akvizičních příležitostí, které se v současnosti
v České republice nabízejí, považuje za dostatečný
42 % respondentů, přitom před rokem to bylo 56 %.
Důvodem mohou být větší nároky na výběr
strategicky vhodných aktiv, důkladnější due diligence
nebo větší konkurence mezi potenciálními zájemci.
Otázka: Domníváte se, že Vaše společnost bude v následujících
dvanácti měsících aktivně usilovat o realizaci akvizice?
38 %
40 %
33 %
30 %
20 %
33 %
26 %
13 %
10 %
0%
10/2012
4/2013
10/2013
4/2014
10/2014
Otázka: Jak hodnotíte následující faktory v rámci domácí ekonomiky? (% pozitivních hodnocení)
40 %
Pravděpodobnost
uzavření
akvizice
31 %
34 %
37 %
Kvalita
akvizičních
příležitostí
39 %
35 %
42 %
42 %
Počet
akvizičních
příležitostí
56 %
10/2014
Český trh fúzí a akvizic bude
podle většiny respondentů v blízké
budoucnosti stabilní
Díky důvěře v oživení domácí ekonomiky, silnému
kapitálovému trhu a rostoucím ziskům podniků vidí
drtivá většina oslovených manažerů výhled trhu
fúzí a akvizic příznivě. Zatímco rok 2014 byl
rokem několika megatransakcí, v nejbližší
budoucnosti by hlavním tahounem transakční
aktivity měly podle Barometru být středně velké
obchody.
Ačkoliv už letošní rok byl pro fúze a akvizice poměrně
příznivý, více než třetina tuzemských respondentů
předpokládá, že objem transakčního trhu se
v následujících dvanácti měsících dále zvýší. A 55 %
se domnívá, že zůstane na současné úrovni. Naproti
tomu počet dotázaných manažerů, kteří očekávají
opačný vývoj, klesl na pouhých 5 %.
4/2014
10/2013
Otázka: Jaký vývoj na domácím trhu fúzí a akvizic očekáváte
v následujících dvanácti měsících?
5%
3%
15 %
37 %
40 %
50 %
35 %
55 %
10/2014
Nárůst
60 %
4/2014
Beze změny
10/2013
Pokles
Barometr investiční důvěry – Česká republika |
9
Středně velké transakce
10
| Barometr investiční důvěry – Česká republika
Motorem fúzí a akvizic budou
středně velké transakce
Oslovené společnosti plánují především středně velké akvizice podniků zabývajících se
stejnou podnikatelskou činností, případně navazující akvizice, které doplní jejich stávající
podnikatelský model.
Otázka: Jakou největší transakci plánujete během následujících dvanácti měsíců?
80 %
10/2014
4/2014
10/2013
39 %
17 %
55 %
60 %
Méně než 50 mil. USD
250 mil. USD – 499,9 mil. USD
500 mil. USD – 999,9 mil. USD
24 %
3%
6%
12 %
4%
50 mil. USD – 249,9 mil. USD
Více než 1 mld. USD
Vzhledem k poměrně velkému zájmu kupujících lze očekávat novou vlnu fúzí a akvizic,
ve které budou převažovat středně velké transakce. Právě tyto transakce – motivované
snahou o posílení a další rozšíření klíčových podnikatelských aktivit – by se v nejbližší
době měly rozhodující měrou podílet na nárůstu transakční aktivity.
Z průzkumu vyplynulo, že se respondenti hodlají zaměřit na transakce v hodnotě
nepřesahující 250 mil. amerických dolarů, a tento segment by měl tudíž nejvíc přispět
k celkovému počtu transakcí.
Většina oslovených společností plánuje akvizici podniku ze stejného sektoru, v němž
podniká. Nejčastějším cílem je získání většího podílu na trhu, efektivnější řízení nákladů
nebo zvýšení marže. Klíčová je především nákladová efektivita, takže u plánovaných fúzí
a akvizic půjde ve velké většině případů o navazující investice, jejichž smyslem je doplnit
stávající podnikatelský model kupujícího.
Díky stále aktivnějšímu přístupu akcionářů zůstala důležitou součástí strategií
organického i neorganického růstu kontrola nákladů. 39 % respondentů v průzkumu
uvedlo, že vedení se z podnětu akcionářů muselo zabývat otázkou snížení nákladů.
Společnosti zahrnuté do průzkumu se, jak je zmíněno dále, většinou chystají realizovat
tzv. navazující akvizici a pouze 14 % jich plánuje tzv. transformativní akvizici, tedy akvizici
s relativně velkou hodnotou, která zásadně změní velikost nabyvatele. Nicméně úbytek
velkých transakcí by měl být plně vykompenzován razantním nástupem středně velkých
transakcí.
Cílem plánovaných transakcí je většinou
posílení hlavní podnikatelské činnosti, ať už
získáním většího podílu na trhu, efektivnějším
řízení nákladů nebo zvýšením marže.
Plánovaných transakcí v nadcházejícím
roce přibude
Současná malá portfolia plánovaných
transakcí se budou rozšiřovat
Otázka: Jak se počet Vámi plánovaných transakcí změní
za dvanáct měsíců?
Zatímco počet oslovených tuzemských společností,
které plánují pět a více transakcí, za uplynulých
šest měsíců vzrostl, počet těch, které připravují
tři, resp. čtyři transakce dále klesl a je marginální.
Velká většina společností zahrnutých do průzkumu
momentálně uvažuje jen o jedné nebo o dvou
transakcích.
Z rozboru korelace mezi počtem transakcí, které
oslovená společnost v současnosti plánuje,
a odhadovaným počtem transakcí, které bude mít
v plánu za dvanáct měsíců, vyplývá, že společnosti
s nejmenším počtem aktuálně plánovaných transakcí
mají nejčastěji zájem o zvýšení jejich počtu.
Společnosti s vyšším počtem plánovaných transakcí
velkou většinou předpokládají, že se počet jimi
plánovaných transakcí za rok nezmění, případně že
se rovněž zvýší. Disciplinovanější přístup k realizaci
transakcí nutí společnosti, aby investiční příležitosti
pečlivěji prověřovaly a snažily se vytipovat ty, které
jsou ze strategického hlediska nejvhodnější.
33 %
Zvýší se
32 %
64 %
Nezmění se
Sníží se
57 %
3%
11 %
10/2014
4/2014
Otázka: Kolik transakcí (bez ohledu na velikost) v současnosti plánujete?
17 %
>=5
4
3
Rostoucí množství plánovaných transakcí je
dobrým znamením pro nejbližší období,
především pro transakční aktivitu v segmentu
středně velkých akvizic, kde je největší nabídka
cílových společností.
9%
0%
13 %
3%
26 %
34 %
2
22 %
46 %
1
30 %
4/2014
10/2014
Počet aktuálně
plánovaných transakcí
Jak se počet Vámi plánovaných transakcí změní za dvanáct
měsíců? (respondenti rozděleni do skupin podle počtu
aktuálně plánovaných transakcí)
80 %
>=4
20 %
100 %
3
40 %
2
1
8%
Sníží se
60 %
69 %
Nezmění se
23 %
Zvýší se
Barometr investiční důvěry – Česká republika |
11
Stabilní ceny budou mít na realizaci
transakcí pozitivní vliv
Na transakčním trhu panuje optimistická
nálada, k čemuž přispívá mimo jiné
důvěra ve stabilní ceny, a tím
i jednodušší jednání o nich
Otázka: Jaký je podle Vašeho názoru v současnosti rozdíl mezi očekáváními kupujících a prodávajících, pokud jde o cenu transakce?
53 % oslovených tuzemských manažerů se domnívá,
že kupující očekávají vyšší cenu než prodávající,
a podle 26 % není rozdíl mezi očekáváním kupujících
a prodávajících žádný, resp. pouze minimální. To je
dobrá zpráva, která naznačuje, že do budoucna by
se počet úspěšně uzavřených transakcí mohl zvýšit.
Rovněž názory na budoucí vývoj očekávání protistran
transakce a na vývoj cen prodávaných aktiv by mohly
být pro transakční aktivitu v blízké budoucnosti
povzbuzením.
Stabilnější výhled pro následujících dvanáct měsíců,
jak pokud jde o očekávání kupujících a prodávajících
týkající se ceny transakce, tak pokud jde o vývoj cen
prodávaných aktiv, je dalším potvrzením zlepšující se
makroekonomické situace i podmínek na trhu
s fúzemi a akvizicemi.
Jakmile kupující získají větší jistotu ohledně
dlouhodobé hodnoty nově pořízených aktiv
a prodávající trochu sleví, měly by se transakční
objemy dále zvýšit. To platí především pro segment
středně velkých transakcí, kde půjde rozdílná
očekávání kupujících a prodávajících nejsnáze
překlenout.
11 %
14 %
Kupující očekávají výrazně
vyšší cenu (o 25 % a víc)
7%
Kupující očekávají o něco
vyšší cenu (o 10–25 %)
Rozdíl je minimální
(< 10 %)
Kupující očekávají o něco
nižší cenu (o 10–25 %)
42 %
Kupující očekávají výrazně
nižší cenu (o 25 % a víc)
26 %
Otázka: Domníváte se, že odlišná očekávání kupujících
a prodávajících, pokud jde o cenu transakce,
se v následujících dvanácti měsících:
11 %
Vzájemně přiblíží
26 %
16 %
74 %
Zůstanou
shodná
48 %
64 %
15 %
26 %
Dále prohloubí
2%
10/2014
4/2014
10/2013
Otázka: Jaký předpokládáte vývoj u cen/oceňování aktiv
v rámci fúzí a akvizic v průběhu následujících
dvanácti měsíců?
44 %
42 %
Zvýší se
27 %
50 %
50 %
Zůstanou na
stávající úrovni
Sníží se
50 %
6%
8%
23 %
10/2014
12
| Barometr investiční důvěry – Česká republika
4/2014
10/2013
Akvizice se zaměřují na pořízení podniku
s obdobnou činností podnikání
Akviziční plány cílí na klíčové
podnikatelské aktivity
Většina společností si pořizuje podnik působící
ve stejném sektoru, přičemž jejich cílem je nejčastěji
získání většího podílu na stávajícím trhu, resp. podílu
na novém trhu a současně snížení nákladů a zvýšení
ziskové marže. Prostřednictvím těchto akvizic realizují
své plány na neorganický růst.
Vedle výše zmíněných klíčových motivů existuje
celá řada dalších faktorů souvisejících s posílením
a rozšířením hlavní podnikatelské činnosti, které
společnosti při plánování transakce pečlivě posuzují.
V důsledku toho má plánovaná fúze nebo akvizice
nejčastěji charakter navazující investice, která doplňuje
stávající podnikatelský model kupujícího podnikem
ze stejného nebo příbuzného sektoru.
Přes 20 % společností plánuje akvizici proto, aby
získaly přístup k novým technologiím nebo duševnímu
vlastnictví. V řadě odvětví se investiční cíle tohoto
charakteru budou rekrutovat ze středně velkých
inovativních společností.
Otázka: Co bude hlavní motivací Vaší strategie v oblasti fúzí
a akvizic během příštích dvanácti měsíců?
Vyberte nejvýše tři možnosti.
Získání většího podílu na
stávajících trzích
43 %
Získání podílu
na nových trzích
33 %
Snížení nákladů
a zvýšení ziskové marže
31 %
Optimalizace dodavatelskoodběratelského řetězce
28 %
Orientace na nové
produkty/služby
22 %
Přístup k technologiím/
duševnímu vlastnictví
21 %
Získání odborníků
20 %
Příležitost výhodné
koupě
18 %
Daňová optimalizace
3%
Orientace v otázkách
regulace
3%
Využití regulačních/
legislativních příležitostí
1%
Otázka: Jaký charakter bude mít plánovaná fúze nebo akvizice?
14 %
Půjde o navazující akvizici
(která doplní stávající
podnikatelský model)
Půjde o transformativní akvizici
(tj. o akvizici s relativně velkou
hodnotou, která zásadně změní
velikost nabyvatele)
86 %
Otázka: Plánujete realizovat fúzi nebo akvizici v odvětví, kde Vaše
společnost působí, nebo mimo toto hlavní odvětví?
3%
Hledáme konkurenční
společnost/společnost podnikající
v našem hlavním odvětví
18 %
Hledáme v našem hlavním
odvětví i mimo ně
Hledáme společnost mimo
naše hlavní odvětví
79 %
Barometr investiční důvěry – Česká republika |
13
Chuť investovat mají podniky v řadě odvětví
V nejaktivnějších odvětvích je hlavním motivem
transakcí zajištění provozní efektivity a budování
silné značky
V následujících čtyřech sektorech je podle průzkumu
nejintenzivnější transakční aktivita, která by do budoucna měla
dále narůstat.
60 %
Nemovitosti
Nemovitosti se často považují za zpožděný ukazatel kondice celé
ekonomiky. V České republice začal tento sektor přednedávnem
vykazovat určité oživení, které zvýšilo důvěru investorů. A právě
díky posilujícím základním ekonomickým ukazatelům a lepší
dostupnosti úvěrů jsou dnes reality znovu pro investory
atraktivnější a lze očekávat, že akviziční aktivita v tomto sektoru
bude dále zintenzivňovat. Převažovat by nicméně měly menší
transakce. Více aktivity se očekává rovněž v oblasti dluhového
financování, protože mnozí investoři budou chtít refinancovat
stávající úvěry, dokud jsou úrokové sazby na relativně nízké
úrovni.
33 %
Technologie
Hlavním motorem transakcí v odvětví technologií je zostřující
se konkurenční boj o aktiva v oblasti smart mobility, cloud
computingu, sociálních sítí, analýzy velkých objemů dat
a jejich rychlé adaptace. Kromě toho si některé zavedené
technologické společnosti tímto způsobem pořizují
nejprogresivnější „vesmírné“ technologie, které možná jednou
přinesou zásadní pokrok – a budou mít tomu odpovídající
návratnost. Příkladem mohou být technologie pro tzv. „internet
věcí“ (Internet of Things) nebo pro tzv. rozšířenou realitu
či virtuální realitu.
14
| Barometr investiční důvěry – Česká republika
44 %
Spotřební zboží a maloobchod
Společnosti z odvětví spotřebního zboží mají zájem především
o podniky působící na rozvinutých trzích. Vzhledem k nedostatku
jiných, štědřejších prorůstových příležitostí se zaměřují v prvé řadě
na posílení provozní efektivity prostřednictvím strategických
divestic. Klíčovým tématem je pro ně optimalizace portfolia, která je
hlavním motivem strategických transakcí, jimiž reagují na zvyšující
se tlak ze strany svých akcionářů, očekávajících zhodnocení
svých investic. Velcí hráči z odvětví spotřebního zboží se snaží
optimalizovat své značkové portfolio a minimalizovat tržní riziko
prodejem divizí, které nesouvisejí s jejich hlavní podnikatelskou
činností nebo které vykazují malý růst, a přesměrovat investice
do segmentů, které rostou rychleji nebo přinášejí vyšší marži.
33 %
Finanční služby
Hlavním cílem fúzí a akvizic v odvětví finančních služeb je větší
procesní a finanční efektivita, posílení finanční stability,
ochrana před konkurenčními tlaky, spolehlivější plnění
regulačních požadavků, případně využití úspor z rozsahu
v zájmu zajištění vyšších marží. Tyto faktory se budou i nadále
výrazně uplatňovat, takže lze předpokládat, že transakční
aktivita bude v celém tomto odvětví i v jeho subsektorech
velice intenzivní.
Rozvahy společností jsou připravené na
dluh potřebný pro financování transakcí
Výrazně zadlužených společností
ubylo, rozvahy společností jsou zdravé
Od dob finanční krize se míra zadluženosti podniků
snížila, především díky nárůstu vlastních zdrojů. Většina
společností, které se zapojily do našeho průzkumu,
uvádí poměr dluhu k vlastnímu kapitálu pod
25 %. To znamená, že by bez problémů ustály
i případné zvýšení úrokových sazeb v blízké
budoucnosti.
Otázka: Jaký je aktuální poměr dluhu ke kapitálu Vaší společnosti?
63 %
30 %
Méně než 25 %
31 %
18 %
25 %–49,9 %
34 %
33 %
11 %
50 %–74,9 %
75 %–100 %
30 %
25 %
8%
6%
11 %
10/2014
Zdravé rozvahy otevírají prostor
pro potencionální akviziční úvěry
Necelá polovina dotázaných tuzemských manažerů
předpokládá, že poměr dluhu ke kapitálu jejich
společnosti se během následujících dvanácti
měsíců nezmění, což svědčí o jejich záměru udržet
cizí zdroje na současné úrovni. Podíl respondentů
očekávajících snížení tohoto ukazatele klesl oproti
dubnu letošního roku o 16 procentních bodů.
4/2014
10/2013
Otázka: Jak se podle Vašich předpokladů změní poměr dluhu ke kapitálu Vaší společnosti během následujících dvanácti měsíců?
10/2014
26 %
42 %
4/2014
10/2013
37 %
Sníží se
30 %
44 %
35 %
23 %
43 %
Zůstane beze změny
20 %
Zvýší se
Barometr investiční důvěry – Česká republika |
15
Pokud jde o zahraniční fúze
a akvizice, v hledáčku českých
společností jsou podniky
z několika rozvinutých
evropských zemí a z Indie.
Investice už tradičně směřují
především do Velké Británie
a Německa. Dalšími
nejatraktivnějšími destinacemi
jsou podle respondentů
průzkumu Polsko, Slovensko
a Indie.
16
| Barometr investiční důvěry – Česká republika
Nejvýznamnější investiční destinace
českých společností
VELKÁ BRITÁNIE
POLSKO
SLOVENSKO
NĚMECKO
INDIE
Nejvýznamnější investiční destinace
Globálně
Česká republika
Velká Británie
Velká Británie
Indie
Polsko
Spojené státy
Německo
Čína
Slovensko
Brazílie
Indie
•
Velká Británie patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější cíle
investorů, kteří se chtějí etablovat na západoevropském
trhu. A není pochyb, že si toto postavení udrží i do
budoucna, zvlášť s ohledem na velice slibnou prognózu
hospodářského růstu pro roky 2014–15 a úspěšným
snahám o omezení byrokracie.
•
Polsko je tradičně jednou z investičně nejatraktivnějších zemí
střední a jihovýchodní Evropy. Vděčí za to nejen velikosti své
ekonomiky, ale také stabilnímu hospodářskému růstu, který
táhne jednak soukromá spotřeba a jednak podnikové
investice. Je pravděpodobné, že polská ekonomika bude
i v krátkodobém výhledu vykazovat vyšší výkonnost než
ostatní středoevropské státy.
•
Pět nejvýznamnějších
destinací českých investorů
•
Také Slovensku by příznivý odhad růstu HDP pro letošní
rok a posilující důvěra v ekonomiku měly zajistit
dlouhodobější hospodářský růst a intenzivnější investiční
aktivitu. Lze předpokládat, že zájem investorů zvednou i vyšší
spotřebitelské výdaje a aktuální pozitivní vývoj pracovního
trhu. Transakční objemy se budou pravděpodobně dále
zvyšovat, protože Slovensko si mezi svými středoa jihoevropskými sousedy drží silnou konkurenční pozici.
•
V Indii se očekává další posilování transakčního trhu. Zájem
investorů oživuje a tamější akciové indexy lámou historické
rekordy. Navíc je naděje, že podnikatelské prostředí tohoto
subkontinentu bude díky postoji nové vlády pro zahraniční
investory příznivější.
Německo je od ekonomické krize hlavním motorem
evropského oživení. I jeho hospodářské vyhlídky by se měly
dále zlepšovat, takže lze předpokládat, že zůstane nadále
v centru pozornosti tuzemských investorů. Díky stabilnímu
politickému systému a silné ekonomické infrastruktuře
je tradičně považováno za „bezpečný investiční přístav“.
Zájem investorů je proto trvalý a celkový objem investic
by měl letos opět překonat výsledky předchozího roku.
Barometr investiční důvěry – Česká republika |
17
Společnosti se zaměřují na
optimalizaci a investování kapitálu
Získávání kapitálu: Má naše
společnost kapitálovou strukturu,
která nám umožní prosadit naše
strategické priority?
Podniky mají v současnosti zdravé rozvahy a mohou
se podstatně víc soustředit na růst. Předpokládají,
že financování případných transakcí zajistí
i z cizích zdrojů. 8 % dotázaných manažerů
se hodlá věnovat získávání kapitálu.
10/2014
Investování kapitálu: Jaká forma
růstu je pro naši společnost
nejoptimálnější? A je v souladu
s naší hlavní podnikatelskou činností?
Společnosti se začínají na investice aktivně
zaměřovat, nastavují si interní pravidla
a vytvářejí podmínky pro budoucí růst.
Investování aktuálně věnuje pozornost a zdroje
43 % oslovených společností.
43 %
8%
4/2014
38 %
25 %
10/2013
15 %
Ochrana kapitálu:
Co můžeme udělat
pro zvýšení výkonnosti
aktiv naší společnosti?
50 %
Kapitálová
agenda
Pro společnosti už není prioritou holé
přežití, začínají se v mnohem větší míře
zaměřovat na růst. S tím koresponduje i změna
kapitálové agendy managementu. Jeho hlavním
úkolem není ochrana kapitálu, víc se orientuje na
ostatní složky kapitálové agendy.
10/2014
0%
4/2014
0%
10/2013
1%
| Barometr investiční důvěry – Česká republika
4/2014
10/2013
Optimalizace kapitálu:
Co můžeme udělat
pro maximální výkonnost
našeho portfolia aktiv?
Přes 40 % respondentů plánuje
kapitálovou optimalizaci a vytváří
si podmínky pro to, aby se mohli
víc věnovat strategickým transakcím.
42 %
37 %
41 %
Veškerá strategická rozhodnutí managementu by
se měla opírat o kvalitně zpracovanou kapitálovou
agendu. To by měl být rámec pro řešení veškerých
otázek týkajících se růstu a řízení kapitálu.
18
10/2014
10/2014
4/2014
10/2013
Jedná se o průzkum, který mezi
vrcholovými manažery velkých společností
z celého světa pro EY pravidelně provádí
informační agentura Economist
Intelligence Unit (EIU). Do průzkumu byli
zařazeni vybraní klienti EY a pravidelní
přispěvatelé EIU.
•
EIU oslovila v srpnu a září letošního roku
přes 1 600 vrcholových manažerů ze
62 zemí. Více než polovinu z nich tvořili
generální ředitelé, finanční ředitelé nebo jiní
členové nejvyššího vedení.
•
Více než 800 oslovených společností má
tržby odpovídající tržbám amerických
společností zařazených na seznam Fortune
1000.
•
Respondenti zastupovali 18 ekonomických
odvětví, mimo jiné finanční služby, spotřební
zboží a maloobchod, technologie, biologické
vědy, automobilový průmysl a dopravu,
ropný a plynárenský průmysl, energetiku
a veřejné služby, báňský a hutní průmysl,
průmyslovou výrobu a stavebnictví.
•
V České republice se průzkumu zúčastnilo
90 manažerů.
• Struktura českých společností zařazených
do průzkumu podle výše ročních
výnosů byla:
< 500 mil. USD (53 %), 500 mil. USD
– 999,9 mil. USD (29 %), 1 mld. USD
– 4,9 mld. USD (10 %) a > 5 mld. USD (8 %).
•
Strukturu českých společností zařazených
do průzkumu podle typu vlastnictí
představovaly společnosti:
soukromé (54 %), veřejně obchodovatelné
(28 %), rodinné (8 %), ve správě fondu
soukromého kapitálu (7 %) a vlastněné
státem (3 %).
•
České společnosti zařazené do průzkumu
zastupovaly především následující
ekonomická odvětví: průmyslová výroba
(18 %), technologie (17 %), automobilový
průmysl a doprava (12 %), spotřební zboží
a maloobchod (10 %) a finanční služby
(10 %).
O průzkumu
Barometr investiční důvěry je globální
průzkum, jehož cílem je posoudit důvěru
korporací v další ekonomický vývoj
a zmapovat trendy ovlivňující priority
statutárních orgánů a praxi v oblasti
řízení kapitálové agendy (na základě
metodického rámce EY pro strategické
řízení kapitálu).
Barometr investiční důvěry – Česká republika |
19
Kontaktujte nás
Kontakty:
Vladislav Severa
Vedoucí partner oddělení transakčního poradenství EY
Střední a jihovýchodní Evropa
T: +420 225 335 411
E: [email protected]
Peter Wells
Vedoucí partner oddělení transakčního poradenství EY
Česká republika
T: +420 225 335 254
E: [email protected]
Petra Wendelová
Partnerka oddělení transakčního poradenství EY
Česká republika
T: +420 225 335 170
E: [email protected]
Jonathan Harfield
Partner oddělení transakčního poradenství EY
Česká republika
T: +420 225 335 888
E: [email protected]
Marek Jindra
Partner oddělení transakčního poradenství EY
Česká republika
T: +420 225 335 782
E: [email protected]
M&A Barometer,
Czech Republic
Rapid Growth Markets
Capital Insights
The power of three
Together, governments, entrepreneurs and
corporations can spur growth across the G20
The EY G20 Entrepreneurship Barometer 2013
EY G20
Entrepreneurship
Barometer
European PE Exits Study
Další studie společnosti EY
Eurozone Forecast
EY | Audit | Daně | Transakce | Poradenství
Informace o EY
EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných
poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita
služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský
a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při
vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty
i pro širší společnost.
Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může
zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global
Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou.
Ernst & Young Global Limited, britská společnost
s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje.
Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím
naše webové stránky ey.com.
Služby transakčního poradenství
Bez efektivního řízení kapitálu nemůže být žádná společnost
dlouhodobě konkurenceschopná. Naší snahou proto je
poskytovat klientům takové informace, které jim pomohou
lépe rozhodovat o tom, jakou zvolit v dynamicky se měnících
ekonomických podmínkách strategii řízení kapitálu a jaké
kapitálové transakce realizovat. Ať už řešíte otázku jak kapitál
vaší společnosti zabezpečit, investovat, jak optimalizovat
jeho strukturu, nebo hledáte jeho další zdroje, transakční
poradenství EY vám na základě našich výjimečných
odborných znalostí, propracované metodiky i bohatých
zkušeností poskytne odborné poradenské služby, které budou
plně odpovídat vašim konkrétním potřebám. Tyto služby vám
pomohou efektivněji řídit kapitál vaší společnosti a vašim
akcionářům zajistí vyšší návratnost investic.
EY
Florentinum
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 - Nové Město
© 2014 Ernst & Young, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
ED None
Tento materiál má pouze všeobecný informační charakter, na který není
možné spoléhat se jako na poskytnutí účetního, daňového ani jiného
odborného poradenství. V případě potřeby se prosím obraťte na svého
konkrétního poradce.
ey.com
Download

Barometr investiční důvěry - studie pro Českou