Časť I. Občianske právo hmotné - začiatočníci (OP I)
Kapitola 1. Tematický plán
Kapitola 2. Praktikum k předmětu OP I k 12 témam
Téma č. 1 Úvod do studia občianskeho práva
Téma č. 2 Subjektivné práva a povinnosti
Téma č. 3 Výkon a ochrana subjektivných práv, ochrana osobnosti
fyzickej osoby
Téma č. 4 Právně skutočnosti
Téma č. 5 Právně úkony
Téma č. 6 Právně následky vadnosti právnych úkonov
Téma č. 7 Podstata a druhy věcných práv, všeobecné
o vlastníckom právě a o držbě
Téma č. 8 Nadobúdanie vlastnického práva, ochrana vlastnického
práva
Téma č. 9 Spoluvlastníctvo
Téma č. 10 Věcné práva k cudzej veci
Téma č. 11 Dedičské právo
]
Téma č. 12 Kataster nehnutel'nosti
\
Kapitola 3. Odporúčaná literatura
Časť II. Občianske právo hmotné - pokračujúci
(OPII)
Kapitola 1. Tematický plán
Kapitola 2. Praktikum k předmětu OP II k 12 témam
Téma
Téma
Téma
Téma
Téma
Téma
č.
č.
č.
č.
č.
č.
1 Úvod do závazkového práva
2 Vznik a změna závazkovoprávnych vzťahov
3 Zabezpečenie závazkov
4 Zánik závazkov
5 Závazky zo zmlúv
6 Zmluvy o převode vlastníctva (scudzovacie
zmluvy)
Téma č. 7 Zmluvy o přenechaní veci na užívanie inej osobě
- nájomná zmluva
Téma č. 8 Zmluvy o přenechaní veci na užívanie inej osobě
- „time-share"-ová zmluva, póžička, spotřebitelský
úvěr, výpožička
Téma č. 9 Zmluvy, predmetom ktorých je konanie alebo
výsledok konania
Téma č. 10 Poistné zmluvy, stávka a hra (odvážné zmluvy),
závazky z jednostranných právnych úkonov
(veřejná súťaž, veřejný príslub) a ostatně
pomenované zmluvy
Téma č. 11 Závazky zo zodpovědnosti za škodu a bezdovodné
obohatenie
Téma č. 12 Európske zmluvné právo
Kapitola 3. Odporúčaná literatura
Časť III. Občianske právo procesně - začiatočníci
(OPIU)
Kapitola 1. Tematický plán
Kapitola 2. Praktikum k předmětu OP III k 12 témam
Téma č. 1 Pojem občianskeho práva procesného a občianskeho
súdneho konania, ciele, struktura, procesně podmienky
a ich význam, diferenciácia
Téma č. 2 Pravomoc a příslušnost' súdov v občianskom
súdnom konaní
Téma č. 3 Činnosť súdu pred začatím konania
Téma č. 4 Subjekty občianskeho súdneho konania
Téma č. 5 Procesně úkony súdu a účastníkov konania
Téma č. 6 Konanie na súde prvého stupňa
Téma č. 7 Dokazovanie v občianskom súdnom konaní všeobecné východiska
Téma č. 8 Dokazné prostriedky, ich druhy a spösob ich
vykonávania
Téma č. 9 Trovy konania
Téma č. 10 Súdne rozhodnutia - všeobecné východiska
Téma č. 11 Rozhodnutia v skrátenom konaní
Téma č. 12 Právoplatnost' a vykonatelnost' súdnych rozhodnutí
(formálně, materiálně předpoklady, právně
následky)
Kapitola 3. Odporúčaná literatura
Časť IV. Občianske právo procesné - pokračujúci
(OPIV)
Kapitola 1. Tematický plán
Kapitola 2. Praktikum k předmětu OP IV k 12 témam
Téma č. 1 Osobitné konania nesporového charakteru
Téma č. 2 Jednotlivé osobitné konania nesporového
charakteru
Téma č. 3 Opravné prostriedky v občianskom súdnom konaní
Téma č. 4 Obnova konania - subjektivné a objektivně
podmienky, priebeh konania, rozhodnutie
v konaní o obnově, návrh na obnovu konania
Téma č. 5 Dovolanie a mimoriadne dovolanie - subjektivné
a objektivně podmienky, priebeh konania, rozhodnutie
v konaní o dovolaní a mimoriadnom dovolaní
Téma č. 6 Správné súdnictvo
Téma č. 7 Vykonávacie konanie
Téma č. 8 Exekučné konanie
Téma č. 9 Exekúcia zrážkami zo mzdy a iných príjmov,
exekúcia přikázáním pohl'adavky
Téma č. 10 Exekúcia predajom hnutelných vecí, exekúcia
predajom obchodného podielu, exekúcia predajom
cenných papierov
Téma č. 11 Exekúcia predajom nehnutel'nosti, exekúcia predajom
podniku a exekúcia príkazom na zadržanie vodičského
preukazu
Téma č. 12 Exekúcia na nepeňažné plnenie - vypratanie,
odobratie veci, rozdelenie spoločnej veci,
uskutočnenie prác a výkonov
Kapitola 3. Odporúčaná literatura
Časť V. Rodinné právo
Kapitola 1. Tematický plán
Kapitola 2. Praktikum k předmětu rodinné právo k 12 témam
Téma č. 1 Úvod do studia rodinného práva
Téma č. 2 Uzavretie manželstva
Téma č. 3 Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva,
neplatné a neexistentné manželstvo
Téma č. 4 Vzťahy medzi manželmi
Téma č. 5
Téma č. 6
Téma č. 7
Zánik manželstva
Rodičovské práva a povinnosti
Zásahy státu do výkonu rodičovských práv
a povinností
Téma č. 8 Náhradná starostlivost'
Téma č. 9 Poručníctvo a opatrovníctvo
Téma č. 10 Výživné
Téma č. 11 Určenie rodičovstva
Téma č. 12 Osvoj enie
Kapitola 3. Odporúčaná literatura
Časť VI. Právo duševného vlastníctva (PDV)
Kapitola 1. Tematický plán
Kapitola 2. Praktikum k předmětu PDV k 4 témam
Téma č. 1 Úvod do práva duševného vlastníctva (PDV)
Téma č. 2 Práva upravené v Autorskom zákone
Téma č. 3 Vyšlachtitelské práva
Téma č. 4 Priemyselné práva
Kapitola 3. Odporúčaná literatura
Download

Praktikum z obcianskeho prava, z rodinneho prava a z