Regionálna rozvojová agentúra Šírava
Informačná databáza o území v pôsobnosti prijímateľa na rok 2011 – okres
Michalovce
(na základe čl. I., ods.1, písm. e) „Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu úloh regionálnej
rozvojovej agentúry“)
OKRES MICHALOVCE
1. HISTÓRIA
1.1 História okolia Michaloviec a najstaršia písomná zmienka
Michalovce a ich okolie boli pre svoju priaznivú polohu a surovinové zdroje vyhľadávané a
osídľované od paleolitu po stredovek. V období mladšej doby bronzovej, ktorá znamenala
vrcholné obdobie v spracovaní bronzu ako civilizačného kovu, bola táto oblasť
pravdepodobne severovýchodným centrom v rámci karpatskej kotliny a spolu s južným
Potisím mala podstatný podiel pri stykoch s mimokarpatskými oblasťami. Dejiny súčasného
okresu Michalovce ovplyvnila významne prítomnosť Keltov a neskôr obdobie rímskych
vplyvov. Archeologické výskumy potvrdili zakladanie sídlisk v tomto území i v dobe
sťahovania národov v 6.storočí Slovanmi.
Doteraz najstaršia písomná zmienka sa viaže k r. 1244, kde sa Michalovce spomínajú ako
osada - possessio Mihal. V listine z r.1258 sa Michalovce spomínajú ako praedium Mihal, čo
znamená stredisko panstva. Priaznivá poloha Michaloviec na brehu Laborca a križovatke
ciest, pomohla prerásť dedine v mesto. Stalo sa tak pravdepodobne v 13. storočí, lebo už v
roku 1290 sa spomína v Michalovciach fara a kostol zasvätený p. Márii. V tom istom roku sa
spomínajú už aj 4 mlyny a v r. 1335 pri miestnej fare aj latinská škola s vlastnou budovou. K
najstaršej časti - Slovenskej ulici pribúdajú ďalšie osady a majere.
FOTO: Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, Zdroj: Internet
FOTO: mesto Michalovce, Zdroj: Internet
2
V druhej polovici 13. storočia prichádzajú na súčasné územia michalovského okresu nemeckí
osadníci. Výrazný rozvoj tejto oblasti prinieslo znova až obdobie 19. storočia. V roku 1828 tu
pracovalo 49 remeselníckych dielní, ktoré zastúpili všetky druhy (22) remeselnej výroby
licenčne vykonávaných na Zemplíne. V okolí Michaloviec bolo do roku 1874 niekoľko
priemyselných podnikov miestneho významu (škrobárne, liehovary, mlyny, tehelne) s malým
počtom pracovných príležitostí. Pre rozvoj výroby a podnikania malo značný význam
vybudovanie železničnej trate Michalovce – Medzilaborce v r.1874, ako i vybudovanie Prvej
Uhorsko – holičskej dráhy v roku 1871. Tak vznikli ďalšie potravinárske a priemyselné
závody - pivovar, dve tehelne a parný mlyn.
1.1.1 História a rozdelenie Zemplína
Zemplín je najväčším regiónom na Slovensku. Názov Zemplín pochádza od pomenovania
Zemplínskeho hradu, ktorý postavili na staroslovanskom hradisku na brehu rieky Bodrog
severne od obce Somotor. Bol najstarším hradom v Zemplíne - vybudovali ho ešte pred
tatárskym vpádom. V roku 1918 (potvrdené Trianonskou zmluvou roku 1920) sa územie
Zemplína rozdelilo medzi Česko-Slovensko a Maďarsko. Zemplínska župa sa na Slovensku
spojila so slovenskou časťou Užskej župy. Súčasťou Užskej župy na Slovensku bol takmer
celý okres Sobrance a východná polovica okresu Michalovce. V súčasnosti sa teda aj toto
územie bývalej Užskej župy pokladá za súčasť Zemplína a označuje sa niekedy ako
mikororegión Sobrance. Táto rozšírená Zemplínska župa 1.1.1923 zanikla a stala sa súčasťou
Košickej (veľ)župy. Roku 1928 bolo župné zriadenie na Slovensku zrušené. Počas 2. svetovej
vojny sa južná časť slovenského Zemplína stala súčasťou Maďarska a bola pripojená k
maďarskej Zemplínskej (Zemplén) a Užskej (Ung) župe. Po skončení vojny boli obnovené
predvojnové hranice medzi ČSR a Maďarskom. Na Slovensku je územie Zemplína rozdelené
medzi Prešovský kraj a Košický kraj. Zemplín sa delí na Horný Zemplín a Dolný Zemplín.
Do Horného Zemplína patria okresy Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov a Vranov nad
Topľou, ktoré patria do PSK a do Dolného Zemplína okresy Michalovce, Sobrance a Trebišov
patriace do KSK.
1.2 Najvýznamnejšie historické pamiatky okresu
Kultúrne a historické pamiatky
V okrese Michalovce je evidovaných 111 národných kultúrnych pamiatok, čím sa v rámci
Košického kraja radí na 4. miesto. Najviac z nich je v okresnom meste Michalovce (27),
v ostatných obciach sa počet NKP pohybuje od jednej do ôsmych (Vinné). Najväčší podiel na
nich majú sakrálne pamiatky. Viaceré NKP sú vo veľmi zlom technickom stave a ich
záchrana a obnova si bude vyžadovať značné finančné prostriedky. Kompletný zoznam NKP
je uvedený nižšie.
Zoznam národných kultúrnych pamiatok - okres Michalovce
mesto/obec
Michalovce
pamiatkový objekt
ARCHEOLOGICKÁ
LOKALITA
bližšie určenie
adresa
skúmané
Kostolné nám. 0
3
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Strážske
ARCHEOLOGICKÁ
LOKALITA
ARCHEOLOGICKÁ
LOKALITA
BANKA
BANKA
CINTORÍN
PAMÄTNÝ S
POMNÍKOM
CINTORÍN
PAMÄTNÝ S
POMNÍKOM
CINTORÍN
PAMÄTNÝ S
POMNÍKOM
CINTORÍN
PAMÄTNÝ S
POMNÍKOM
DOM PAMÄTNÝ
DOM
POLYFUNKČNÝ
DOM
POLYFUNKČNÝ
HOTEL
KAPLNKA
CINTORÍNSKA
KAPLNKA
POHREBNÁ
KAŠTIEĽ S
AREÁLOM
KAŠTIEĽ S
AREÁLOM
KAŠTIEĽ S
AREÁLOM
KAŠTIEĽ S
AREÁLOM
KAŠTIEĽ S
AREÁLOM
KINO
KOSTOL
KOSTOL
KOSTOL
PALÁC MESTSKÝ
POMNÍK
POMNÍK
RADNICA
TABUĽA PAMÄTNÁ
S BUSTOU
FARA
skúmané
Kostolné nám. 0
skúmané, prezentované
nárožná
radový
Kostolné nám. 0
Osloboditeľov nám. 21
Osloboditeľov nám. 15
padlí v I.sv.v.
Kollárova ul. 0
padlí vojaci v I.sv.v.
Kollárova ul. 0
padlým sov.armády
pod Hrádkom,SZ od
centra 0
sov.vojaci
Mousson Teodor Jozef
pod Hrádkom,SZ od
centra 0
Hrádok 1
nárožný
Gorkého ul. 1
nárožný
radový
Nám.osloboditeľov 1
Osloboditeľov nám. 10
r.k.P.M.Ružencovej
r.k.sv.Antona
Paduánskeho
Nálepku kpt. ul. 0
Hrádok 3
Kostolné nám. 0
pri kaštieli,meander
Labo 0
solitér
Kostolné nám. 2
solitér
Kostolné nám. 2
solitér
nárožný
gr.k.Narodenia P.M.
gr.k.sv.Ducha
r.k.Narodenia P.M.
nárožný
padlí vojaci sov.armády
padlí vojaci sov.armády
solitér
Kostolné nám. 3
Gorkého ul. 4
Hollého ul. 2
Masarykova ul. 37
Kostolné nám. 8
Osloboditeľov nám. 68
Kollárova ul. 0
Užhorodská ul. 0
Osloboditeľov nám. 30
Horov Pavol
r.k.
Nálepku kpt. ul
Strážske 9
4
Strážske
Strážske
Veľké Kapušany
Veľké Kapušany
Bajany
Bánovce nad
Ondavou
Bánovce nad
Ondavou
Bánovce nad
Ondavou
Beša
Budkovce
Budkovce
Budkovce
Čičarovce
Čičarovce
KOSTOL
POMNÍK
TABUĽA PAMÄTNÁ
TABUĽA PAMÄTNÁ
KOSTOL
KAPLNKA
POHREBNÁ
Čierne Pole
Drahňov
Drahňov
Drahňov
Drahňov
KOSTOL
KAPLNKA
POHREBNÁ
KAŠTIEĽ
KOSTOL
POMNÍK
Falkušovce
KOSTOL
Hažín
Hnojné
Ižkovce
Jovsa
KOSTOL
MLYN VODNÝ
KOSTOL
KOSTOL
Klokočov
Lastomír
Laškovce
KOSTOL
KOSTOL
KOSTOL
Lesné
Ložín
Ložín
KOSTOL
KOSTOL
POMNÍK
KAPLNKA
POHREBNÁ
KOSTOL
KOSTOL
KOSTOL
KOSTOL
Malčice
Malčice
Malčice
Naciná Ves
Oborín
Pavlovce nad
Uhom
Pavlovce nad
Uhom
r.k.Mena Panny Márie
padlí v I.sv.v.
Erdélyi Ján
padlí antifašisti
r.k.Božského srdca
KÚRIA
ZVONICA
KOSTOL
KAŠTIEĽ
KOSTOL A SOCHA
KOSTOL A SOCHA
KOSTOL
KOSTOL
ref.
r.k.sv.Trojice
sv.Ján Nepomucký
gr.k.P.M.
ref.
r.k.Nepoškvrn.Srdca
P.M.
ref.
padlí v I.sv.v.
gr.k.Nanebovstúpenia
Pána
gr.k.Nanebovstúpenia
Pána
murovaný
ref.
gr.k.P.M.Ochrankyne
V strede obce 9
Drahňov 0
Drahňov 1
V strede obce 0
V strede obce 0
Falkušovce 92
Hažín 0
Hnojné 7
Ižkovce 16
Jovsa 170
Klokočov pri
gr.k.Nanebovzatia P.M. Zemplínskej 145
ref.
Lastomír 87
gr.k.Nanebovzatia P.M. Laškovce 37
gr.k.Nanebovstúpenia
Pána
Lesné 149
r.k.sv.Petra a Pavla
Ložín 295
sov.armáda
Cintorín 0
r.k.sv.Kríža
r.k.P.M.Sedembolestnej
ref.
r.k.Všetkých svätých
ref.
JAZDIAREŇ
KAPLNKA
Mierová ul. 10
Cintorín 0
Hlavná ul. 59
Doboa I. nám. 2
V strede obce 24
Bánovce nad Ondavou
252
Bánovce nad Ondavou
77
Bánovce nad Ondavou
252
Beša nad Latoricou 0
Budkovce 118
V strede obce 0
Pri kostole 0
V strede obce 0
Čičarovce 0
r.k.sv.Jána
Nepomuckého
Malčice 178
Malčice 180
Na SZ okraji obce 0
Nacina Ves 381
Oborín 0
Pri r.k.kostole,pri parku
0
Farská záhrada 0
5
Pavlovce nad
Uhom
Pavlovce nad
Uhom
Petríkovce
Pozdišovce
Pozdišovce
Pozdišovce
Pozdišovce
Pozdišovce
Rakovec nad
Ondavou
Rakovec nad
Ondavou
Ruská
Ruská
Senné
Senné
Staré
Staré
Staré
Staré
Stretava
Stretavka
Suché
Trhovište
Trhovište
Trhovište
Trnava pri
Laborci
Trnava pri
Laborci
Trnava pri
Laborci
Vinné
Vinné
Vinné
Vinné
Vinné
Vinné
Vinné
Vinné
Vrbnica
KOSTOL
r.k.sv.Jána Krstiteľa
PARK
DOM ĽUDOVÝ
KAŠTIEĽ
KOSTOL
KÚRIA
MLYN
ELEKTRICKÝ
PLASTIKA
solitér
ev.a.v.
Komenský J.A.
V strede obce 843
Pri býv.kaštieli 0
Petrikovce 41
V obci,pri ceste,v parku
0
Pozdišovce 0
Viničná ul. 143
Pozdišovce 198
V ev.a.v.kostole 0
KÚRIA A PARK
Rakovec nad Ondavou 0
KÚRIA A PARK
KAPLNKA
PRÍCESTNÁ SO
SOCHOU
KOSTOL
KAŠTIEĽ
KOSTOL
KAŠTIEĽ
KOSTOL A SOCHA
KOSTOL A SOCHA
SÝPKA
KOSTOL
TABUĽA PAMÄTNÁ
KOSTOL
FARA
KOSTOL
KOSTOL
Rakovec nad Ondavou 4
KOSTOL
r.k.sv.Jána
Nepomuckého
r.k.Povýšenia sv.Kríža
r.k.Navštívenia P.M.
solitér
r.k.Nanebovzatia P.M.
sv.Ján Nepomucký
murovaná
ref.
zúrodňovanie
gr.k.sv.Petra a Pavla
r.k.
gr.k.Všetkých svätých
r.k.sv.Jána Krstiteľa
na začiatku obce 0
V strede obce 0
Senné pri Stretave 7
JV okraj obce 0
Staré 213
Staré 250
pri kostole 0
Staré 256
Stretava 0
Na prečerpávacej sta 0
Suché 132
Trhovište 402
Trhovište 401
Trhovište 441
gr.k.sv.Ducha
V strede obce 190
KÚRIA
MOSTY-SÚBOR
HRAD A
OPEVNENIE
HRAD A
OPEVNENIE
KAPLNKA
KAŠTIEĽ
KOSTOL
POMNÍK
POMNÍK
POMNÍK
KÚRIA
Trnava pri Laborci 76
4,kameň
Cesta na Michalovce
ruina
Na západ od obce 0
ruina
Na západ od obce 0
Cintorín 0
Vinné 329
Vinné 330
Pirnagov vrch 0
V strede obce 0
V parku 0
Vrbnica 25
r.k.sv.Anny
1.partizánska skupina
padlí v I.sv.v.
vypálenie obce
6
Zalužice
Zbudza
Zemplínska
Široká
Zemplínska
Široká
Zemplínske
Kopčany
Zemplínske
Kopčany
KOSTOL
KOSTOL
r.k.sv.Petra a Pavla
r.k.sv.Petra a Pavla
Kukov 326
Kukov 326
KOSTOL
gr.k.sv.Petra a Pavla
Zemplínska Široká 275
KOSTOL
prav.Narodenia P.M.
Rebrín 278
KOSTOL
r.k.Nanebovzatia P.M.
Zemplínske Kopčany 0
KOSTOL
Zemplínske Kopčany 0
Žbince
Žbince
Žbince
Žbince
KAPLNKA
KOSTOL
USADLOSŤ
USADLOSŤ
ref.
r.k.sv.Jána
Nepomuckého
r.k.sv.Anny
Cintorín 203
Žbince 116
Žbince 0
Žbince 45
Zdroj: www.pamiatky.sk
FOTO: Kaštiel – Michalovce, Zdroj: Internet
Foto: Kostol – Žbince, Zdroj: Internet
FOTO: Kaštieľ - Staré, Zdroj: Internet
Foto: Hrádok - Michalovce, Zdroj: Internet
1.3 Mapa daného územia
7
FOTO: Mapa – okres Michalovce, Zdroj: Internet
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE ÚZEMIA
2.1 Všeobecné charakteristiky okresu Michalovce
Okres Michalovce
Hustota obyvateľov
Počet obyvateľov
Z toho žien
Z toho mužov
Rozloha územia
Hodnota
108,10 obyv./km2
110 166
77,64
69,85
1019,26 km2
Zdroj: ŠÚ SR, 2011
Okres Michalovce sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji. Okres Michalovce zaberá
územie ohraničené na severe pohorím Vihorlatských vrchov. Na juhu jeho prirodzenú hranicu
tvorí rieka Latorica a konfigurácia územia má rovinatý charakter. Na východe okres
Michalovce hraničí s novovytvoreným okresom Sobrance a sčasti s Ukrajinou. Západným
susedom sú okresy Trebišov a Vranov. Okres má 110 166 obyvateľov, čo ho radí medzi
okresy I. typu v rámci Slovenskej republiky. Okres má rozlohu 1019,26 km2
a hustota obyvateľstva je 108,10 obyvateľov na km2 . Z celkového počtu 78 sídelných celkov
v regióne, majú tri sídla štatút mesta. Patria k ním mestské celky Michalovce, Veľké
Kapušany a Strážske.
8
Michalovce sídlo okresu – 39 322 obyvateľov*
Strážske – 4 564 obyvateľov*
Veľké Kapušany – 9 594*
*údaje sú k 2011, zdroj: ŠÚ SR
2.2 Všeobecný popis územia a analýza súčasného stavu
2.2.1 Prírodné pomery
Severnú časť okresu chráni pohorie Vihorlat, ktoré zasahuje do katastrov obcí Strážske, Staré,
Oreské, Zbudza, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa a Poruba Pod
Vihorlatom. V západnej časti zasahuje do katastrov obcí Strážske, Pusté Čemerné, Lesné,
Suché, Pozdišovce, Rakovec nad Ondavou, Moravany a Trhovište Východoslovenská
pahorkatina. Zalesnená je aj južná časť okresu v povodí rieky Latorica, kde dominujú lužné
lesy. Celkove predstavujú lesy 12,11% územia okresu. Zvyšok územia vypĺňa
Východoslovenská nížina s úrodným i pôdami.
FOTO: Vihorlat, Zdroj: Internet
2.2.2 Dostupnosť
Dostupnosť okresu Michalovce zabezpečuje cestná a železničná doprava. Najbližšie letisko
Košice - Barca je vzdialené 60 km.
A.) Cestná doprava
Na území okresu sú v súčasnosti iba cesty I., II. a III. Triedy, pričom cesty I. triedy sú vo
vlastníctve štátu, správu a údržbu zabezpečuje Slovenská správa ciest Bratislava,
A cesty II. a III. triedy sú vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, správu a údržbu
zabezpečuje organizácia zriadená samosprávnym krajom - Správa ciest Košického
samosprávneho kraja. Celkove je v okrese 387,721 km ciest I.-III. Triedy, čo predstavuje vyše
16% podiel krajskej úrovne. V sledovanom území nie je žiadna rýchlostná cesta ani diaľnica,
jediná cesta medzinárodného významu je E 50, ktorá vedie na štátnu hranicu s Ukrajinou.
9
FOTO: Dopravná infraštruktúra Michalovce, Zdroj: Internet
Dĺžka ciest podľa jednotlivých kategórií v okrese Michalovce:
•
•
•
Cesty I. triedy 48,874 km – E 50
Cesty II. triedy 114,942 km
Cesty III. triedy 223,905 km
Národná diaľničná spoločnosť plánuje na území kraja výstavbu úsekov rýchlostných ciest a
diaľnice D1. Do roku 2020 sa plánuje výstavba celkovo 114,165 km diaľničného úseku a
33,3 km rýchlostnej cesty, pričom na území Michalovského okresu pôjde konkrétne o časti
úsekov: Dargov – Pozdišovce a Pozdišovce – štátna hranica SR/UA
Plán výstavby diaľnic v okrese Michalovce:
úsek
dĺžka v m
rok začatia
rok ukončenia
Dargov –
Pozdišovce
Pozdišovce –
štátna hranica
SR/UA
18 670
2014
2018
počet mostných
objektov
21
42 510
2014
2020
56
Zdroj: NDS (údaje z roku 2006)
Intenzita dopravy
Priemerná priepustnosť na ceste E 50 je 268 áut za hodinu.
Vysokú frekvenciu dopravy má aj cesta 18, ktorá spája Michalovce so Strážskym a je
hlavným ťahom v smere na Prešov a Poľsko. Priemerná priepustnosť cesty č. 18 v
zemplínskom úseku je 273 áut/hod.
Z ciest II. a III. triedy sú frekventované aj cesty č. 555 v úseku Michalovce - Veľké Kapušany
s najvyššou priemernou priepustnosťou 187 áut/hod., v úseku Veľké Kapušany - Kráľovský
Chlmec 102 áut/hod. a cesta č. 582 v úseku Michalovce - Zemplínska šírava - Jovsa s
najvyššie nameranou priemernou priepustnosťou 370 áut/hod., pričom v mimosezónnom
období je intenzita premávky na tomto úseku nižšia.
10
Cesta č. 552 je najfrekventovanejšia v úseku Veľké Kapušany – Vojany s priemernou
priepustnosťou 84 áut/hod.
Priemerná priepustnosť 96 áut/hod. je na úseku cesty 050222 medzi Michalovcami a obcou
Zbudza.
Kvalita ciest
Podľa meraní Slovenskej správy ciest z roku 2004, ktoré sledovali priečne a pozdĺžne
nerovnosti (vyjazdené koľaje) ciest bolo najviac nevyhovujúcich úsekov na ceste č. 554
v úseku Trhovište – Oborín a na ceste č. 582 v úseku Vinné – križovatka pod Vyšnou
Rybnicou. Podstatná časť uvedených úsekov bola odstránená .
B.) Železničná doprava
Železničná doprava je v porovnaní s cestnou dopravou pomalšia a drahšia, na druhej strane
má viacero výhod, hlavne z pohľadu bezpečnosti a dopadu na životné prostredie. Dá sa
očakávať, že v budúcnosti zaznamená tento druh dopravy výraznejšie oživenie, a to tak
nákladnej ako aj osobnej dopravy. Potrebná však bude modernizácia tratí a prepravných
zariadení.
FOTO: Železničná stanica - Strážske, Zdroj: Internet
V okrese Michalovce sú dostupné železničnou dopravou všetky mestá. Dôležitými
železničnými uzlami okresu sú Bánovce nad Ondavou a Strážske. Zo 7 železničných
hraničných priechodov kraja sa na území okresu Michalovce nachádzajú dva na slovenskoukrajinskej hranici:
- Hraničný priechod Maťovce – Užhorod PSP 2 UŽ (široký rozchod). Pohraničná trať je
elektrifikovaná. Priechod je otvorený len pre nákladnú dopravu, využíva sa takmer
výhradne pre dovoz hromadných substrátov, v opačnom smere pre návrat prázdnych
vozňov. Má dostatočnú kapacitu.
Hraničný priechod Maťovce – Užhorod PSP 2 UŽ (normálny rozchod) je otvorený len pre
nákladnú dopravu. Pohraničná trať nie je elektrifikovaná.
Trať Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany – Maťovce – štátna hranica s Ukrajinou je
jednokoľajová a elektrifikovaná. Pre urýchlenie dopravy bude nevyhnutné zabezpečiť
elektrifikáciu trate z Bánoviec nad Ondavou cez Strážske do Humenného.
11
3. OBYVATEĽSTVO
Okres Michalovce
Okres Michalovce, Košický kraj
Vybrané ukazovatele demografického charakteru
Počet obyvateľov k 31. 12. spolu
Z toho mužov
Z toho žien
Predproduktívny vek (0-14) spolu
Produktívny vek (15-54) ženy
Produktívny vek (15-59) muži
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu
Celkový prírastok obyvateľstva
Saldo migrácie
Stredná dĺžka života pri narodení muži
Stredná dĺžka života pri narodení ženy
Vybrané ukazovatele sociálneho charakteru
Nezamestnaní spolu
Miera evidovanej nezamestnanosti spolu
Miera evidovanej nezamestnanosti mužov
Miera evidovanej nezamestnanosti žien
Domový a bytový fond a technická vybavenosť
Dokončené byty
Vybrané ukazovatele ekonomického charakteru
Priemerná hrubá nominálna mzda zamestnanca
podľa VZ o štruktúre miezd
Priame zahraničné investície
PZI na obyvateľa
Vybrané ukazovatele organizačnej štruktúry
hospodárstva
rok
rok
2009
110 080
53 475
56 605
19 463
32 538
36 657
21 422
273
-1
69,61
77,79
2010
110 166
53 538
56 628
19 468
32 235
36 506
21 957
86
-119
69,85
77,64
8792
18,32
18,17
18,52
8647
17,21
17,14
17,31
131
170
669
106051000
963
681
Podniky
Fyzické osoby -podnikatelia
Podniky alebo fyzické osoby – podnikatelia pôsobiaci
v priemysle
Podniky alebo fyzické osoby – podnikatelia pôsobiaci
v službách
Podniky alebo fyzické osoby – podnikatelia pôsobiaci
v poľnohospodárstve
Vybrané ukazovatele z oblasti životného
prostredia charakteru
12
Produkcia tuhých emisií
Množstvo komunálneho odpadu (kg/obyv.)
Množstvo zhodnoteného komunálneho odpadu (kg./
obyv.)
243,6
245,91
257,79
15,41
17,73
Podiel obyvateľov v domoch napojených na verejnú
kanalizačnú sieť
Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejných
vodovodov
Počet obyvateľov ostatných obcí patriacich do okresu Michalovce
Počet obyvateľov Počet obyvateľov
k 31.12.2010
Obec
Rozloha
k 31.12.2009
489
Bajany
558 ha
499
Bánovce
n/Ondavou
1223 ha
715
711
351
Beša
1881 ha
352
966
Bracovce
961 ha
956
228
Budince
168 ha
228
1 509
Budkovce
1985 ha
1 511
345
Čečehov
864 ha
349
852
Čičarovce
2660 ha
867
280
Čierne Pole
423 ha
289
1 336
Drahňov
1755 ha
1308
683
Dúbravka
1021 ha
677
679
Falkušovce
947 ha
676
750
Hatalov
863 ha
752
439
Hažín
1632 ha
450
242
Hnojné
684 ha
244
855
Horovce
1308 ha
858
704
Iňačovce
1734 ha
690
99
Ižkovce
422 ha
100
Jastrabie pri
Michalovciach
502 ha
322
320
829
Jovsa
3700 ha
829
414
Kačanov
570 ha
414
363
Kaluža
10577 ha
355
Kapušianske
851
Kľačany
1300 ha
843
409
Klokočov
1194 ha
399
629
Krásnovce
463 ha
621
911
Krišovská Liesková
1558 ha
887
357
Kusín
982 ha
350
1 140
Lastomír
1360 ha
1 144
13
Laškovce
Lesné
Ložín
Lúčky
Malčice
Malé Raškovce
Markovce
Maťovské
Vojkovce
Michalovce
Moravany
Naciná Ves
Oborín
Oreské
Palín
Pavlovce n/Uhom
Petrikovce
Petrovce
n/Laborcom
Poruba pod
Vihorlatom
Pozdišovce
Ptrukša
Pusté Čemerné
Rakovec
n/Ondavou
Ruská
Senné
Slavkovce
Sliepkovce
Staré
Strážske
Stretava
Stretavka
Suché
Šamudovce
Trhovište
Trnava pri Laborci
Tušice
Tušická Nová Ves
Veľké Kapušany
Veľké Raškovce
Veľké Slemence
Vinné
Vojany
Voľa
Vrbnica
331 ha
682 ha
825 ha
793 ha
2266 ha
875 ha
802 ha
590
429
804
527
1 445
244
901
604
434
817
530
1 451
244
902
1200 ha
5281 ha
1667 ha
1580 ha
4378 ha
1161 ha
1123 ha
3719 ha
1411 ha
608
39 426
1 044
1 762
716
504
899
4 442
198
624
39 322
1 043
1 775
705
496
917
4 439
190
1015 ha
968
961
2050 ha
1805 ha
694 ha
668 ha
635
1 277
498
355
627
1 243
502
347
1564 ha
1190 ha
1876 ha
980 ha
700 ha
1801 ha
2487 ha
765 ha
486 ha
730 ha
480 ha
1256 ha
1594 ha
624 ha
433 ha
2961 ha
1200 ha
1000 ha
2979 ha
1092 ha
578 ha
495 ha
1 089
594
737
615
723
795
4 593
635
196
402
616
1 910
547
699
564
9 545
316
626
1 712
878
255
931
1 085
612
737
620
724
788
4 564
645
195
403
617
1 935
559
704
556
9 594
325
629
1 736
873
250
939
14
Vysoká n/Uhom
Zalužice
Závadka
Zbudza
Zemplínska Široká
Zemplínske
Kopčany
Žbince
2035 ha
1961 ha
712 ha
907 ha
1618 ha
754
1 138
446
540
935
740
1 148
442
542
958
966 ha
1507 ha
366
966
363
969
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
4. SOCIÁLNE ŠTATISTIKY
Okres Michalovce
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo
Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo, košický kraj
Miera zamestnanosti (15-64)
Miera evidovanej nezamestnanosti (v %)
Počet uchádzačov o zamestnanie – absolventi
Celkový počet uchádzačov o zamestnanie
2010
50 234
2011
49 293
281,90
53,0
17,21
639
19,40
847
11 169
11 309
Zdroj: ŠÚ SR, UPSVaR
Stav uchádzačov o zamestnanie v okrese Michalovce k 31.12.2011
Stav uchádzačov
z toho
Územie
o zamestnanie k
ženy
ZP
mladiství absolventi
31.12.2011
Michalovce
11 309
5 258
468
160
671
Zdroj: ŠÚ SR, UPSVaR
Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti celkovo pre Slovenskú republiku
Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti
%
13,0
12,0
rok 2006
rok 2008
11,0
rok 2007
rok 2009
10,0
9,0
8,0
7,0
Ja
nu
ár
Fe
ár
b ru
Ma
r ec
Ap
ríl
Má
j
Jú
n
Jú
l
Au
r
er
er
er
st
be
mb
gu
mb
mb
któ
ve
ce
pte
o
e
O
e
N
D
S
Zdroj: UPSVaR
15
V okrese Michalovce prevláda priaznivejšia veková štruktúra obyvateľstva v prospech
jej predproduktívnej zložky, ako v iných okresoch Košického kraja. Priemerný vek
obyvateľstva predstavoval 36,9 rokov (KSK 36,5 rokov).
5. EKONOMICKÝ POTENCIÁL OKRESU
5.1 Hospodárstvo
Hospodárstvo okresu Michalovce s sústreďuje predovšetkým na strojársku, elektrotechnickú,
chemickú a potravinársku výrobu, zastúpené sú tu však aj ostatné druhy výroby. Najviac
výrobných podnikov je sústredených v okresnom meste Michalovce, silné postavenie si
zachováva aj mesto Strážske s dominantnou chemickou výrobou a Veľké Kapušany sú
viazané na tepelnú elektráreň Vojany, ktorá je najväčším zamestnávateľom južnej časti
okresu.
Prehľad najvýznamnejších hospodárskych subjektov okresu Michalovce:
Názov firmy
Adresa
Krajina
Priemysel
Druh výroby
Yazaki Wiring
Technologies
Slovakia
Užhorodská
6080/35A, 071 01
Michalovce
Japonsko
automobilový
výroba káblov
pre automobily
BSH Drives
and Pumps,
s.r.o.
Michalovce
Továrenská 2, 071 01
Michalovce
Nemecko
elektrotechnick
ý,automobilov výroba
ý
elektrotechniky
ZEST, a.s.
Michalovce
Trancerie
Emiliane
Slovakia, s.r.o.
MI
Továrenská 6, 071
01Michalovce
Továrenská 2, 071 01
Michalovce
Zekon, a.s.
Michalovce
Štefana Tučeka 23,
071 01 Michalovce
strojársky
výroba
strojárskych
výrobkov, sprac.
Plechov
Taliansko
strojársky
strojárske
výrobky
Slovensko
textilný
výroba konfekcie
textilný a
odevný
výroba domácej
obuvi, šitie
konfekcie
potravinársky
výroba syrov,
sušených mliek
Slovensko
Odeta,
cooperation
Michalovce
T. J. Moussona 2, 071
01 Michalovce
Syráreň Bel
Slovensko a. s.
Michalovce
Lastormíska 1, 071 01
Michalovce
Francúzsko
Slovensko
16
Dánsko
zdravotnícky
Kerex s.r.o.
Stavbárov 5845, 071
01 Michalovce
Slovensko
strojársky
výroba
zdravotníckeho
materiálu
výroba
nadstavieb,
návesov a
prívesov,
kontajnerov
Michatek, a.s.
Michalovce
Priemyselný park 3,
071 01 Michalovce
Nemecko
strojársky
výroba bielej
techniky
Hanke CrimpTechnik s.r.o.
Michalovce
Priemyselná 5152//3,
071 01 Michalovce
Nemecko
strojársky
strojárska
činnosť
strojársky
výroba
plastových
výliskov
Unomedical,s.r. Priemyselný park 3,
o. Michalovce 071 01 Michalovce
Ehlebracht
Slowakei s.r.o.
Michalovce
Továrenská 2, 071 01
Michalovce
Nemecko
Plodovoč
Contex s.r.o.
Michalovce
Močarianska 14, 071
01 Michalovce
Ukrajina,Slovens
ko
potravinársky
spracovanie
hrozna
Slovensko
strojársky
spájacie výrobky
pre nákladné
vozidlá
Slovensko
chemická
výroba
organické a
anorganické
produkty
chemická
výroba
výroba lepidiel
pre
drevospracujúci
priemysel
Eurospan, s.r.o. Priemyselná 5852, 071
Michalovce
01
Slovensko
obchod
podlahy,
obklady, nábytok
SLADOVŇA, Močarianska 14, 071
a.s. Michalovce 01
potravinársky
výroba sladu
strojársky
plechy, rúry,
profily z ocele,
nerezu a hliníka
Avin,s.r.o.
Chemko
Strážske,
Chemza
Strážske
Fraňa Kráľa 57, 071
01 Michalovce
Priemyselná 720, 072
22 Strážske
Priemyselná 720, 072
Diakol Strážske 22 Strážske
BE Group
Slovakia s.r.o.,
Michalovce
Továrenská 6, 071 01
Michalovce
Slovensko
Slovensko
Švedsko
17
Čemernianska 784,
Llemi Slovakia 072 22 Strážske
Slovensko
strojársky
výroba
hliníkových
odliatkov,
trieskové
obrábanie kovov
Chemstroj
Strážske
Priemyselná 720, 072
22 Strážske
MI-Plastik
Michalovce
Hviezdoslavova 1364/
21, 071 01 Michalovce Slovensko
plastikársky
výroba
zásobníkov,
oceľ.
konštrukcií,
reaktorov, nádob
výroba
plastových
výliskov,
výrobkov
Lifeline
Rakovec n.
Ondavou
Rakovec nad Ondavou Slovensko7, 072 03
franchise
textilný
výroba odevov
Lastomírska 2, 071 01
Michalovce
Slovensko
strojársky
výrobca
drevoobrábacích
strojov
Interfood Ost
Michalovce
Nám. Slobody 3, 071
01 Michalovce
výroba hnojív,
spracovateľský sušeného mlieka,
, potravinársky mlieč. výr.
Zagro
Michalovce
Farská 32, 071 01
Michalovce
Strojcad
Michalovce
Slovensko
Slovensko
Slovensko
strojársky
potravinársky
predaj
mrazeného
ovocia, hydiny
výroba
priemysel.,
dusíkatých
hnojív
Hnojivá a.s.
Strážske
(súčasť
Chemko a.s.)
Priemyselná 720, 072
22 Strážske
Slovensko
chemická
výroba
Casspos a.s.,
závod ZEST
Továrenská 6,
Michalovce
Slovensko
strojársky
výroba nádrží,
zverákov
Siberstruct,
s.r.o.
Priemyselná 720,
Strážske
plastikársky
produkcia
platových
výrobkov
z recyklovaného
materiál
Kobax, s.r.o.
Priemyselná 720,
Strážske
drevársky
spracovanie
dreva
strojársky
nadstavby,
kontajnery
Hviezdoslavova 17,
Agrostroj, s.r.o. 071 01 Michalovce
18
Vinopa –
Vinova
072 31 Vinné
potravinársky
výroba vína
Výroba
elektrickej
energie
Elektrárne
Slovensko,
Vojany
Vojany
Taliansko (Enel) energetický
Chemkostav,
Priemyselná 3931
Stavebná
a.s.
071 01 Michalovce
Slovensko
výroba
Stavebná výroba
SCORP, spol. Jaroslawská 7, 071 01
Stavebná
s r.o.
Michalovce
Slovensko
výroba
Stavebná výroba
(Tabuľka obsahuje aj bývalých zamestnávateľov, ktorí boli pre región prínosní).
Podnikateľské subjekty a neziskové inštitúcie podľa právnych foriem k 31. 3. 2011
Územie
Merná
Právnické
Podniky
jednotka
osoby
spolu
z toho
spoločnosti
akciové
verejné
komanditné
s r. o.
spoločn.
obchodné
spoločn.
spolu
družstvá
FO zapís.
ostatné
v OR
spoločn.
Michalovce
počet
index
Sobrance
počet
index
Trebišov
1)
počet
index
1)
1)
1)
2 277
1 393
1 214
41
8
2
39
22
25
106,7
108,5
109,8
102,5
88,9
100,0
100,0
91,7
104,2
418
178
132
3
-
-
17
-
14
103,5
106,0
103,9
100,0
-
-
113,3
-
100,0
2 056
1 211
1 096
23
5
3
16
20
35
106,3
108,6
108,7
109,5
100,0
100,0
133,3
95,2
102,9
index k 31. 3. 2011
Štatistický úrad SR
"-" údaj sa nevyskytoval
Tabuľka: Zdroj – Štatistický úrad SR, Zdroj: Internet
5.2 Poľnohospodárstvo
Poľnohospodárska výroba má v okrese vzhľadom na prírodné podmienky dlhú tradíciu.
V súčasnosti tu dominuje rastlinná výroba zameraná na pestovanie obilovín a zrnín, krmovín,
cukrovej repy, kukurice, strukovín a olejnín, v menšej miere je zastúpená živočíšna výroba
(výroba mlieka, hovädzieho, bravčového a hydinového mäsa a výroba vajec).
Z poľnohospodárskych družstiev majú na trhu najsilnejšie postavenie PD Poruba pod
Vihorlatom (rastlinná a živočíšna výroba), Agropotravinárske družstvo Malčice, PD Vysoká
nad Uhom, Agro – Bio, s.r.o. Závadka, Agro družstvo Čičarovce, Agro družstvo Staré,
Agrodružstvo Uh Čierne Pole, Gama PD Pavlovce nad Uhom, PD Agro Krásnovce, Roľnícke
družstvo Vysoká nad Uhom, Roľnícke družstvo Trhovište, Roľnícke družstvo Veľké
Kapušany, Spoločné poľnohospodárske družstvo Zalužice – Hažín.
19
FOTO: poľnohospodárstvo - žatva, Zdroj: Internet
Okrem toho sa poľnohospodárskej produkcii venujú aj súkromne hospodáriaci roľníci
prakticky v každej obci. Prehľad o poľnohospodárskom pôdnom fonde okresu Michalovce je
uvedený nižšie.
rok
2002
2003
2004
2005
2006
Celková
výmera
pôdy
101 858
101 859
101 859
101 858
101 857
Poľnohospodárska Orná pôda Nepoľnohospodárska Lesná
pôda spolu
pôda spolu
pôda
72 708
72 695
72 693
72 735
72 730
47 671
47 440
47 502
47 708
47 545
29 150
29 164
29 166
29 123
29 127
12 332
12 340
12 338
12 337
12 335
6. KULTÚRA A ŠPORT
6.1 Šport
Súčasný šport predstavuje prostriedok rozvoja osobnosti, šport upevňuje zdravie človeka, je
prostriedkom boja proti rasizmu, drogám a netolerancii, zvyšuje národné povedomie a
vlastenectvo, je prostriedkom trávenia voľného času a je jedným z najdynamickejšie sa
rozvíjajúcich odvetví na svete.
To je dôvod na to, aby ho mesto Michalovce neustále rozvíjalo, skvalitňovalo, čím by sa sčasti
vyriešila finančná otázka a otázka materiálno technického zabezpečenia jednotlivých športových
odvetví v mládežníckych kategóriách.
Uplatnenie koncepcie rozvoja športu v podmienkach mesta mu zabezpečí dostatočnú propagáciu a
zviditeľnenie nielen v rámci Košického kraja, ale i celého Slovenska. Tým by sa mesto
20
Michalovce stalo baštou športu, ako to bolo v minulosti, vybuduje si dobré meno a prácou s
mládežou prispeje k rozvoju športu a výchove mladých talentov pre samotný slovenský šport.
6.1.1 Zoznam športových klubov v okrese Michalovce:
1. Športový klub Comenium atletika 103
2. Atletický klub atletika 20
3. Tri club atletika 5
4. 1.Basketbalový klub-dievčatá basketbal 95
5. 1.Basketbalový klub basketbal 80
6. Telovýchovná jednota Sokol Močarianska futbal 45
7. Športový klub Vrbovec futbal 50
8. Futbalový klub Topoľany futbal 68
9. Mestský futbalový klub Zemplín a.s. futbal 261
10. Hádzanársky klub Iuventa hádzaná 144
11. Hádzanársky klub hádzaná 102
12. Klub veteránov v hádzanej Michalovce hádzaná 20
13. Michalovská hokejbalová únia hokejbal 25
14. Vihorlatský horolezecký klub horolezectvo 19
15. Športový klub Mada Bulík jazdectvo 13
16. Jacht klub Šírava jachting 38
17. Športový klub Zemplín-oddiel judo judo 123
18. Športový klub Bodu judo 10
19. Judo Club Gama judo 13
20. Goju –Kai Karate Do karate 13
21. Club mladých Godžu-Ryu karate karate 42
22. Hokejový klub Mládež ľadový hokej 195
23. Hokejový klub Dukla ľadový hokej 52
24. Plavecký klub Orca plávanie 20
25. Športový klub stolného tenisu stolný tenis 25
26. Stolnotenisový oddiel Slávia stolný tenis 21
27. Šachový klub Zemplín šach 33
28. Tanečný klub Grácia tanečný šport 64
29. Tenisový club STŠ tenis 70
30. Tenisový klub Lobax tenis 26
31. 1.Tenisový club Scorp tenis 25
32. Klub slovenských turistov Turista turistika 32
33. 1.Michalovský Klub slovenských turistov turistika 28
34. Telovýchovná jednota OT OSBD turistika 13
35. Telovýchovná jednota Štart Odeta volejbal 17
36. ŠK teles. post. športovcov Štart šach, st.t. strel. 12
37. Obecné futbalové kluby
21
FOTO: Futbalový štadión - Michalovce, Zdroj: Internet
Z uvedeného počtu sa masovému rozvoju športu venujú v 17 športových kluboch, výkonnostnému
športu v 18 kluboch a vrcholovému športu v klube HK Iuventa Michalovce
a to v kategórii žien.
Najpočetnejším klubom, čo sa týka členskej základne, v meste je MFK Zemplín Michalovce a.s.,
ktorý eviduje celkove 261 členov, z toho 160 žiakov, 56 dorastencov a 45 dospelých. Uvedený
klub má v súťažiach zapojených i najviac družstiev - 11, z toho je 6 žiackych, 4 dorastenecké a 1
družstvo dospelých.
V ôsmich prípadoch jednotlivé mestské kluby nemajú vytvorenú žiadnu mládežnícku základňu
(Atletický klub, ŠK Vrbovec, Klub veteránov v hádzanej, TC Lobax, 1.Michalovský KST, TJ
Štart Odeta, ŠK telesne postihnutých športovcov Štart a Michalovská hokejbalová únia ).
6.2 Kultúra
6.2.1 Folklórne súbory v Michalovciach a okolí
Súbor Zemplín
Folklórny súbor Zemplín je popredným zberateľom, archivárom, ale hlavne šíriteľom
kultúrnych hodnôt Slovenska. Jeho cieľom je zbierať a uchovávať hudobný a tanečný folklór
z východného Slovenska, vychovávať mladú generáciu láske k tradíciám. Súbor oslávil už 50.
výročie svojho vzniku. Viac o súbore na http://www.zemplin.org
FOTO: Súbor Zemplín, Zdroj: Internet
Svojina
Folklórny súbor Zemplinčane SVOJINA bol založený v roku 2002. Snahou súboru je šíriť
folklórne tradície,podieľať sa na výchove detí a mládeže, rozvíjať lásku k folklóru naších obcí
22
a kraja. Súbor má viac než 40 členov - bývalých členov súboru Zemplín, Laborec a Jahodná.
Viac o súbore na http://www.svojina.eu
FOTO: Súbor Svojina, Zdroj: Internet
Klubovanka
Už vyše 20 rokov rozdáva svojim spevom radosť spevácka skupina z Michaloviec
KLUBOVANKA. Vznikla pri kluboch dôchodcov č. 1 a 3 ako ženská spevácka skupina.
Postupne jej rady doplňovali aj muži, a tak dnes pôsobí ako zmiešaná spevácka skupina.
FOTO: Spevácka skupina Klubovanka, Zdroj: Internet
6.2.2 Zemplínske múzeum
Zemplínske múzeum v Michalovciach vzniklo v roku 1957 ako Zemplínske vlastivedné
múzeum, pričom od roku 1965 pôsobí pod dnešným názvom. Zbierka a expozície múzea sú
umiestnené v priestoroch barokovo – klasicistického kaštieľa šľachticov zo Starého a z
Michaloviec. Kaštieľ vznikol v 17. storočí prebudovaním staršieho hradu, naposledy bol
prestavaný v 30.rokoch 19.storočia, kedy dostal dnešnú podobu. Zemplínske múzeum
dokumentuje živú a neživú prírodu, celkový kultúrno – historický a hospodársky vývoj
zemplínskeho regiónu. V priestoroch kaštieľa sú umiestnené zbierky a expozície. Kaštieľ,
bývalé hospodársko-správne objekty, ako aj rekonštruované základy významnej sakrálnej
stavby - rotundy, nachádzajúce sa v areáli múzea, sú kultúrnymi pamiatkami.
23
FOTO: Zemplínske múzeum, Zdroj: Internet
6.2.3 Hvezdáreň
Hvezdáreň v Michalovciach je špecializovanou inštitúciou, ktorá aktívne prispieva k rozvoju
vedy a vedeckých poznatkov tým, že plní úlohy na úseku populárno - výchovnej, vzdelávacej,
odborno - výskumnej, pozorovateľskej a poradenskej činnosti v oblasti astronómie
a príbuzných
vied.
Hvezdáreň sídli v budove Moussonovho domu na Hrádku, ktorý bol v 80-tych rokoch 20.
storočia prestavaný na účelové zariadenie.
Na budove sú dve kupoly a to päťmetrová, v ktorej je umiestnený Coudé refraktor
150mm/2250mm od firmy Carl Zeiss Jena a refraktor 130mm/1500mm. V trojmetrovej
kupole
sa
nachádza
zrkadlový
ďalekohľad
Cassegrain
200mm/1760mm.
Pre pozorovanie mimo hvezdárne sa používa niekoľko menších prenosných ďalekohľadov
ako napr. reflektor typu Schmidt-Cassegrain Celestron NexStar 5 SE 125/1250 mm s
automatickým navádzacím systémom GoTo, refraktor 100mm/1000mm a binokulár 10x80.
V budove observatória sa nachádza prednášková miestnosť pre 70 osôb a menšia klubovňa
pre približne 30 ľudí.
FOTO: Hvezdáreň, Zdroj: Internet
6.2.4 Zemplínske osvetové stredisko
24
Prvé stránky histórie Osvetového domu ako kultúrno - osvetového zariadenia v
Michalovciach sa začali písať 1. februára 1953. Na úseku ZUČ vznikajú nové kolektívy,
folklórne skupiny a detské súbory. Od roku 1957 pracuje pri Zemplínskom osvetovom
stredisku folklórny súbor Zemplín. Od roku 2002 je zriaďovateľom ZOS Košický
samosprávny kraj - odbor kultúry. V roku 2005 vzniká detašované pracovisko ZOS v
Sobranciach.
V súčasnom období je Zemplínske osvetové stredisko organizáciou,
ktorá napomáha
rozvoju kultúry v podmienkach miest a obcí a poskytuje poradenské a metodické služby v
okrese Michalovce a Sobrance.
FOTO: Zemplínske osvetové stredisko, Zdroj: Internet
7. CESTOVNÝ RUCH
7.1. Primárna ponuka cestovného ruchu v Michalovciach
Prírodné podmienky primárnej ponuky
a, Geomorfologické pomery
Mesto Michalovce (ďalej len mesto) je situované v severnej časti Východoslovenskej
nížiny – výbežku Veľkej dunajskej kotliny, na rozhraní podoblastí Východoslovenskej
pahorkatiny a Východoslovenskej roviny. Prechodným stupňom Východoslovenskej
pahorkatiny a Laboreckej roviny (celok podoblasti Vsl. rovina) je Laborecká niva, zasahujúca
do areálu mesta zo severu pozdĺž toku Laborca.
FOTO: rieka Laborec, Zdroj: Internet
25
Nadmorská výška v katastri mesta sa pohybuje od 106, 7 m n.m. na V až JV od miestnej časti
(ďalej len m.č.) Vrbovec, do 159, 2 m n.m. (Biela hora), pričom maxima dosahuje 163 m n.m.
dominantou kótou Hrádok na SZ okraji mesta. V okolí mesta sa nachádza rovinný (JZ, J až
JV časť) až pahorkatinný (S a SV časť), málo členitý reliéf. Z pohľadu genézy možno reliéf
zaradiť k riečnemu (Laborecká niva) a vulkanickému reliéfu – ryolitová kopa (extruzívne
teleso) Hrádku. Západne od mesta sa zdvíha do výšok 155 (v J časti) až 228,7 m n.m.
Pozdišovský chrbát – súčasť Vsl.
pahorkatiny. SZ od mesta sa nachádza tvarom aj geneticky podobná dominanta ako je
Hrádok – Lesnianská hôrka (ryodacitová kopa). Panoráma mesta je na S a hlavne SV
lemovaná vápencovými Humenskými vrchmi a vulkanickým celkom Vihorlat, patriacich k
Vihorlatským vrchom.
b, Hydrologické podmienky
Povrchové vody
Najvýznamnejším vodným tokom oblasti je rieka Laborec, ktorá po spojení s Cirochou nad
Humenným zberá vody celej flyšovej oblasti na východ od línie Čertižné – Radvaň n/L. –
Kochanovce a taktiež zo severných svahov Vihorlatu. Laborec patrí skôr k riekam
podhorského typu, aj keď na dolnom toku (poniže Michaloviec až po sútok s Latoricou) má
charakter nížinnej rieky. Prietok Laborca bol ovplyvnený výstavbou vodných nádrží
Zemplínska Šírava (Laborec napája Šíravu prostredníctvom derivačného kanálu Petrovce
n./L/ - Vinné) v r. 1964 a Starina (zníženie prietoku Cirochy zachytením snehových vôd
priehradou Starina v jarných mesiacoch) v r. 1987. Pri vyšších stupňoch povodňového stavu
na Šírave Laborec slúži aj na zníženie jej hladiny prostredníctvom dnového výpustu pri
Zalužiciach. Priemerná hodnota prietoku Laborca je 54,5 m3 , minimálny prietok 0,49 m3
maximálny prietok 457 m3. Významným fenoménom oblasti mesta prítomnosť umelých
vodných nádrží – hlavne Zemplínskej šíravy, ale aj Vinianskeho jazera, ktoré predstavujú
rekreačné 32,9 km2 treťou najväčšou vodnou nádržou na Slovensku.
Bola vybudovaná v prvej polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia a od svojho
dokončenia sa stala významnou rekreačnou oblasťou, priťahujúcou aj zahraničných
návštevníkov. Po výraznom poklese záujmu o Šíravu koncom deväťdesiatych rokov v
ostatnom období sa prejavuje opäť nárast návštevnosti. Určitým limitom návštevnosti Šíravy
bolo zhoršenie kvality vody, spôsobený premnožením siníc z dôvodu hypertrofie vody a kvôli
vypúšťaniu odpadových vôd z bývalého podniku Chemko Strážske, kontaminovaných PCB.
V poslednom období však došlo k zlepšeniu a podľa pravidelných kontrol, ktoré prevádza
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce (posledná kontrola 22.08.2006) je voda
v Zemplínskej Šírave zo zdravotného hľadiska vyhovujúca. Vinianske jazero (rozloha: 8,5 ha,
hĺbka 4 m), ktoré bolo pred vybudovaním Šíravy známou lokalitou vodnej rekreácie, po jej
vybudovaní ustúpilo do jej tieňa. Jeho význam zostal zachovaný a v súvislosti s poklesom
kvality vody v Šírave (sinice, PCB) si zase začalo získavať obľubu. Vinianske jazero svojou
neopakovateľnou prírodnou scenériou a zvlášť príjemnou atmosférou má nezastupiteľné
miesto v oblasti. Navštevované je aj návštevníkmi Zemplínskej Šíravy. Pri neprekročení jeho
fyzickej kapacity a skvalitňovaní poskytovaných služieb má ako cieľové miesto cestovného
ruchu veľkú perspektívu.
Podzemné vody
„Bežné“ podzemné vody v povodí Laborca sa využívajú ako zdroje pitnej vody pre mesto.
Patria k oblasti so stredným stupňom znečistenia podzemných vôd (do 14 % prekročení
limitných koncentrácií podľa STN 75 7111).
Minerálne vody v užšom okolí mesta nie sú využívané.
Termálne vody – v oblasti neexistujú prírodné vývery termálnych vôd. Počas vyhľadávania,
26
prieskumu a ťažby uhľovodíkov v neogénnej výplni Vsl. panvy boli zistené výrazné anomálie
tepelného toku v okolí mesta. Aj keď sa v rámci Vsl. panvy nejedná o absolútne maximum,
ide o výrazné lokálne maximum, ktoré je z pohľadu využitia geotermálnych vôd veľmi
zaujímavé. Prehľad o nameraných hodnotách teplôt vo vrtoch, realizovaných v minulosti
michalovským závodom
Pre účely cestovného ruchu sa ponúkajú možnosti využitia geotermálnej energie priamo
získavaním termálnych vôd (výhodnejšie), alebo využívaním suchého tepla horninového
prostredia - zatláčaním povrchových vôd a ich spätným odčerpávaním po ohriatí. V princípe
je možná aj výhodnejšia varianta, v oboch prípadoch je však potrebný dodatočný
vrtnogeologický prieskum.
c, Biogeografické podmienky
V meste a jeho bezprostrednom okolí sa nachádza relatívne málo zelene. Park okolo kaštieľa
bol zdecimovaný zástavbou v minulosti. Tento park bol po desaťročia zanedbávaný a je
prestarnutý. Podobne na tom bol aj parčík na mieste bývalého cintorína, ktorý je v súčasnosti
rekonštruovaný. Lesopark na Bielej hore reprezentovaný zmiešaným lesom, ktorý plnil v
minulosti aj úlohu prímestskej zelene, je taktiež v zlom stave. Malá plocha zelene na Hrádku
je excentricky situovaná a vzhľadom na reliéf je potrebné nájsť vhodné formy na jej verejné
využitie. V širšom okolí mesta (Vihorlatské vrchy) sa nachádza Chránená krajinná oblasť
(CHKO) Vihorlat s viacerými cennými prírodnými rezerváciami (NPR) napr. Vihorlatský
prales pod Kyjovom, Vihorlat (J od kóty 1075,5 m n.m.Vihorlat). Vodná plocha Zemplínskej
šíravy je okrem využitia na vodnú rekreáciu vhodná aj ako oblasť relaxácie – je zaujímavá z
pohľadu ornitologického (refúgium vodného vtáctva hlavne v období ťahu) a ako rybársky
revír. Aj keď sa dnes neodporúča konzumácia rýb z dôvodu zvýšenia obsahu PCB v ich mäse,
je vhodná na športový rybolov typu „Chyť a pusť“ (Catch and release). Z pohľadu rybolovu
môže byť zaujímavý aj Laborec v úseku Zbudza – Topoľany a derivačný a výpustný kanál
Zemplínskej Šíravy.
7.1.1 Zemplínska Šírava
Zemplínska Šírava alebo ako sa jej s obľubou na Slovensku hovorí "Východoslovenské more"
sa nachádza neďaleko mesta Michalovce pod výbežkami Vihorlatských vrchov. Má dĺžku 11
km, šírku 3,5 km, rozloha tejto vodnej nádrže je 33 km štvorcových metrov. Priemerná hĺbka
je 9,5 m, maximálna hĺbka je 16,5 m. Priemerná ročná teplota je 9 - 10 C, počas letných dní je
20 C. Zemplínska Šírava je 12 najväčšia jazerná plocha v Európe a má mimoriadne priaznivé
podmienky na kúpanie, vodné športy a rybolov. Žije tu i veľa chránených druhov vodného
vtáctva a rastlinstva. Na jej brehoch je 7 rekreačných stredísk so širokou paletou ubytovacích
a stravovacích služieb. Hladina v zime zamŕza, takže je tu možnosť prevádzať aj niektoré
zimné športy. Tvorí prírodnú hranicu severnej strany Východoslovenskej nížiny a základňu
turistických trás Vihorlatu. Okolie poskytuje široké možnosti pre pešiu turistiku vo Vihorlate.
Južné svahy Vihorlatských vrchov a severný okraj Východoslovenskej nížiny sú pokryté
vinicami. Je možné zúčastniť sa tradičných oberačiek. Zemplínska vinohradnícka obec sa
prvý krát spomína r. 1249.
27
FOTO: Zemplínska šírava, Zdroj: Internet
7.1.2 Vinianske jazero
Vinianske jazero sa nachádza v katastri obce Vinné, 11 km od Michaloviec. Leží v malebnom
prírodnom prostredí, obkolesené hustými lesmi, napájané prameňmi Vihorlatských vrchov.
Plocha prírodného jazera je pomerne malá a vyznačuje sa mimoriadne teplou vodou.
Rekreačné stredisko umožňuje ubytovanie v chatovej osade a autokempingu. Vybavenosť
strediska je na veľmi dobrej úrovni. Nájdete tu stánky s občerstvením a reštaurácie, požičovňu
člnov a vodných bicyklov, tenisový kurt, požičovňu športových potrieb, ihrisko plážového
volejbalu alebo detský areál. Okrem kúpania a vodných športov ponúka blízke okolie bohaté
možnosti pre turistiku a cykloturistiku.
FOTO: Vinianské jazero, Zdroj: Internet
7.1.3 Morské Oko (Vihorlat)
Národná prírodná rezervácia leží v geomorfologickom celku Vihorlatské vrchy. Je súčasťou
CHKO Vihorlat. Prírodné jazero Morské oko nachádzajúce sa v hlbokých bukových lesoch
Vihorlatu, je spomienkou na vulkanickú aktivitu tohto pohoria a nemá obdobu vo
vulkanických pohoriach Európy. Vznik Morského oka spadá do obdobia doznievania
sopečnej činnosti vo Vihorlate. Mohutný zosuv z východného svahu Motrogonu a Jedlinky
zahradili dolinu potoka Okna a za vzniknutou bariérou vzniklo prírodné jazero. Morské oko
leží v nadmorskej výške 618 m. Jeho dĺžka je približne 750 m a hĺbka 25 až 28 m. Napája ho
6 potokov a niekoľko periodických tokov. Prebytočnú vodu z jazera odvádza potok Okna. Z
Morského oka sa môžete vybrať náročnejšou 4 km trasou s prevýšením 400 m až na Sninský
kameň. Odmenou je nádherný výhľad na krajinu údolia Cirochy, Vihorlatské lesy a
Východoslovenskú nížinu. Člnkovanie, kúpanie a rybolov na Morskom oku sú zakázané!
28
FOTO: Morské oko, Zdroj: Internet
7.1.4 Chránená krajinná oblasť (CHKO):
Chránená krajinná oblasť je veľkoplošné chránené územie s rozlohou väčšou ako 1000 ha s
rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a
ekologickej stability. Na rozdiel od NP tu môžeme vidieť výraznejší vplyv ľudskej činnosti,
ktorá môže danému územiu určovať jeho charakteristickú fyziognómiu. Platí v nej 2. stupeň
ochrany prírody.
V Michalovskom okrese nájdeme tieto CHKO:
CHKO Latorica
Rok vyhlásenia: 1990,Výmera: 4980 ha, Poloha: okresy Michalovce, Trebišov
zaberá okolie južnej hranice okresu Michalovce s okresom Trebišov.
Predmet ochrany: Najvýznamnejším fenoménom Chránenej krajinnej oblasti Latorica sú už
dnes zriedkavé a mimoriadne vzácne vodné a močiarne biocenózy, tvoriace komplex, ktorý
nemá obdobu v celej republike.
FOTO: Latorica, Zdroj: Internet
CHKO Vihorlat
Rok vyhlásenia: 1973. Výmera: 1495 ha. Poloha: územie okresov Michalovce, Sobrance
a Humenné zasahuje do severovýchodnej časti okresu Michalovce. Predmet ochrany: CHKO
je vyhlásená za účelom ochrany a zveľaďovania prírody a prírodných zdrojov, zabezpečenia
koordinácie jej hospodárskeho využívania v súlade s ochranou prírodného bohatstva a
prírodných krás vzhľadom na ich všestranný kultúrny, vedecký, ekonomický a zdravotno rekreačný význam. CHKO Vihorlat je začlenený do okresov Michalovce a Humenné.
29
Návštevníci CHKO môžu využívať náučné chodníky na Morské oko, Sninský kameň, Sninské
rybníky, najvyšší vrch v chránenom pásme- Nežabec (1023 m).
FOTO: Sninský kameň, Zdroj: Internet
7.1.5 NÁRODNÉ PRÍRODNÉ REZERVÁCIE
Národná prírodná rezervácia je územie väčšinou menšej rozlohy pôvodnej, alebo ľudskými
zásahmi málo pozmenenej prírody so samoregulačnou schopnosťou geobiocenóz, dôležité
najmä z vedeckovýskumného, náučného i kultúrnovýchovného hľadiska. Prírodné procesy by
tu mali prebiehať bez podstatných zásahov človeka.
Senianske rybníky
Národná prírodná rezervácia Senné rybníky leží v Senianskej depresii (nadmorská výška
100-102 metrov, 1490 ha), na severnom okraji Východoslovenskej nížiny. Je jednou
z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe. Tvorí ho sústava komerčne
využívaných rybníkov a národná prírodná rezervácia Senné rybníky. Územie je významným
hniezdiskom pre vodné a pri vode žijúce vtáky. Hniezdi tu napríklad lyžičiar biely, šabliarka
modronohá, volavka bila a striebristá, kaňa močiarna, volavka purpurová.
FOTO: Senianske rybníky, Zdroj: Internet
Jovsianska hrabina
Nachádza sa na úpätí Vihorlatských vrchov, na rozhraní pahorkatiny a roviny pri obci Jovsa,
v nadmorskej výške 162–227 m n. m. Zaberá plochu 257 ha a je súčasťou chráneného územia
CHKO Vihorlat. NPR je vyhlásená na ochranu prirodzených lesných spoločenstiev s
výskytom chránených druhov rastlín, najmä bledule jarnej (Leucojum vernum L.). Je to
30
dubovo-hrabový les na južných svahoch sopečného pohoria. NPR je zriadená na vedecké a
osvetovo-výchovné účely. Okrajom rezervácie preteká potok Myslina.
Územie je známe výskytom bledule jarnej karpatskej (Leucojum vernum ssp. carpaticum).
Porast okolo potoka tvoria jelša lepkavá (Alnus glutinosa), hrab obyčajný (Carpinus betulus),
lieska obyčajná (Corylus avellana), slivka trnková (Prunus spinosa), topoľ osikový (Populus
tremula), hlohy (Crataegus spp.), vŕba rakyta (Salix caprea).
FOTO: Jovsianska hrabina, Zdroj: Internet
Kopčianske slanisko
Spadá do katastrálneho územia Zemplínske Kopčany s rozlohou 8,98 ha a je súčasťou
chráneného územia CHKO Latorica. Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany sú vnútrozemské
slaniská a slané lúky. Medzi druhy, ktoré sú predmetom ochrany patrí Ohniváčik veľký
(Lycaena dispar).
Latorický luh I. a II.
Rozloha chráneného územia predstavuje 150 800 m2 a spadá do katastrálneho územia Boťany
(40,7 ha latorický luh 1 a 15,1 ha latorický luh 11).Je súčasťou chráneného územia CHKO
Latorica. NPR predstavuje lužné lesné porasty vŕbových jelšín a brestových jasenín v
inundačnom území rieky Latorica. Poskytuje možnosti využitia pre porovnávanie zmien v
dôsledku vodohosp. úprav na Východoslov. nížine, ako aj pre typologický výskum.
FOTO: Latorický luh, Zdroj: Internet
31
Tajba
Za NPR bola vyhlásená v roku 1966. Výmera chráneného územia: 273 600 m2 a je súčasťou
CHKO Latorica. NPR predstavuje močiarne spoločenstvá mŕtveho ramena s náleziskom
vzácnej korytnačky močiarnej (Emys orbicularis). Územie je využívané ako
vedeckovýskumný objekt. NPR.
7.1.6 PRÍRODNÉ REZERVÁCIE
Ortov
Štátna prírodná rezervácia s 5 stupňom ochrany. Rok vyhlásenia: 1993. Výmera: 14,85 ha
Poloha: juhovýchodná časť okresu Michalovce K.ú.:Čierne Pole, Pavlovce nad Uhom
Predmet ochrany: Ochrana menšieho, v súčasnosti už ojedinelého zachovalého prírodného
celku v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine. Ide o zachovalú časť ramena Ortov,
asi zvyšok starého koryta Uhu. Má pôvodnú močiarnu a vodnú vegetáciu a zachovalé brehové
porasty so vzácnymi druhmi.
FOTO: Ortov, Zdroj: Internet
Raškovský luh
Rok vyhlásenia: 1986, Výmera: 16,23 ha, Poloha: južná časť okresu Michalovce K.ú.: Malé
Raškovce, Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu zvyšku lužného lesa a priľahlých
aluviálnych lúk s masovým výskytom korunky strakatej (Fritillaria meleagris L.) na
Východoslovenskej nížine, dôležitých z vedeckovýskumného a náučného hľadiska.
Oľchov
Rok vyhlásenia: 1980, Výmera: 19,58 ha, Poloha: západná časť okresu Michalovce, K.ú.:
Ložín, Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu zvyškov prirodzených porastov
slatinného jelšového lesa "šúrskeho typu" na dolnom toku Ondavy s výskytom viacerých
geograficky významných i vzácnych druhov na vedeckovýskumné a náučné ciele. Dôležitý
biotop vtáctva.
32
FOTO: Oľchov, Zdroj: Internet
Slávkovské slanisko
Rok vyhlásenia: 1982, Výmera: 11,77 ha, Poloha: južná časť okresu Michalovce, K.ú.:
Slavkovce, Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu subhalofytnej vegetácie slanistej
stepi panónskej kvetenej oblasti, so zastúpením zriedkavých i charakteristických druhov
rastlín na vedeckovýskumné a náučné ciele. Vznik tohto ekosystému je spätý s antropogénnou
činnosťou (pasenie).
Vinianska stráň
Rok vyhlásenia: 1984Výmera: 28,24 ha, Poloha: severná časť okresu Michalovce, v blízkosti
Zemplínskej Šíravy, K. ú.: Vinné, Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu
xerotermných trávnato-krovinatých a lesných spoločenstiev andezitovej časti Vihorlatu s
rastlinstvom reliktného charakteru v komplexe Malého a Veľkého Senderova na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Viniansky hradný vrch
Rok vyhlásenia: 1984, Výmera: 51,95 ha, Poloha: severná časť okresu Michalovce, v
blízkosti Zemplínskej Šíravy, K.ú.: Vinné, Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu
vzácnych xerotermných a lesostepných spoločenstiev hradného vrchu na južných úbočiach
Vihorlatu na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
FOTO: Viniansky hradný vrch, Zdroj: Internet
Chlmecká skalka
Rok vyhlásenia: 1988, Výmera: 1,10 ha, Poloha: severná časť okresu Michalovce,
K.ú.: Chlmec (okres Humenné), Oreské, Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu suchoa teplomilnej vegetácie Vihorlatu s chránenými ojedinelými druhmi rastlín. Stepné
vápnomilné spoločenstvá s masovým výskytom endemitu ponikleca veľkokvetého a veternice
lesnej.
33
7.1.7 Chránený areál (CHA)
Chránený areál je menšie územie, spravidla s výmerou do 1000 ha, ktoré v prevažnej miere
predstavujú biokoridory, interakčné prvky alebo biocentrá miestneho alebo regionálneho
významu. Platí v ňom 4. stupeň ochrany.
Chránený areál Zemplínska Šírava
Rok vyhlásenia: 1968, Výmera: 622,49 ha, Poloha: východná časť umelej vodnej nádrže
K.ú.: Hnojné, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Kusín, Lúčky, Stráňany, Zalužice, Vinné.
Predmet ochrany: Ochrana význačnej migračnej lokality (jarného a jesenného ťahu) vodného
a pri vode žijúceho vtáctva a hniezdičov na východnom Slovensku na vedeckovýskumné a
náučné ciele.
8. ŠPECIFICKÉ STRÁNKY A IDENTIFIKÁCIA EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU
OKRESU
8.1 Prírodné bohatstvo a demografický vývoj
8.1.1 Príroda
Vodstvo
Okres Michalovce je bohatý na vodné toky a vodné plochy. V západnej časti okresu je rieka
Ondava, do ktorej sa na hranici katastra obcí Moravany, Tušice a Parchovany (okres
Trebišov) vlieva Topľa. Územie okresu delí na dve časti rieka Laborec, ktorá na hranici
katastrov Stretavky, Drahňova a Vojan priberá vody rieky Uh a na juhu sa vlieva do Latorice.
Územie Východoslovenskej nížiny je popretkávané sústavou odvodňovacích kanálov,
z ktorých najväčší je kanál Čierna voda. Okrem toho je v okrese Michalovce jedna
z najväčších vodných nádrží Slovenska Zemplínska šírava. Jej rozloha je 33 km 2, jej
východná časť (od katastra obce Kusín po východnú hrádzu) je chráneným areálom.
Významné postavenie majú rybníky v Sennom, ktoré sú najväčšou ornitologickou lokalitou
sťahovavého vtáctva v strednej Európe.. Z menších vodných plôch okresu s hospodárskym
využitím (chov rýb) využívajú rybníky v obciach Rakovec nad Ondavou, Pozdišovce
a Oreské, jazero vo Vinnom je využívané len na rekreačné účely a je po Zemplínskej šírave
najnavštevovanejšou turistickou lokalitou okresu
Nerastné suroviny
V okrese Michalovce sa nachádzajú
z celoslovenského pohľadu významné zásoby
energetických surovín - zemného plynu (dobývacie priestory Bánovce nad Ondavou,
Kapušianske Kľačany, Pavlovce nad Uhom, Pozdišovce I a chránené ložiskové územie
Rakovec nad Ondavou). Taktiež je tu ložisko lignitu (CHLÚ Hnojné). Ložisko soli pri obci
Zbudza je najväčším v rámci SR, zásoby predstavujú až 725 miliónov ton.
Prehľad lokalít nerastných surovín okresu Michalovce:
• Zemný plyn a gazolín: Ptrukša, Bánovce nad Ondavou, Pavlovce nad Uhom – Stretava,
Pozdišovce – Trhovište, Rakovec nad Ondavou Senné - určený dobývací priestor s názvom
Pavlovce nad Uhom I.
• Halloyzit: Michalovce, Biela Hora
• Lignit:: Hnojné
• Kamenná soľ: Zbudza
• Keramické íly: Michalovce - Biela Hora, Pozdišovce - určený dobývací priestor.
34
• Prídavné keramické suroviny: Trnava pri Laborci, Oreské,
• Stavebný kameň: Oreské, Vinné
• Zeolit. Kučín - Pusté Čemerné
Chránené oblasti
Na území okresu sa čiastočne nachádza Chránená krajinná oblasť (CHKO) Latorica a
Chránená krajinná oblasť Vihorlat. Okrem toho sú v okrese vyhlásené tri národné prírodne
rezervácie (Senné Rybníky, Kopčianske slanisko a Jovsianska hrabina), 7 prírodných
rezervácií (Chlmecká skalka, Oľchov, Ortov, Raškovský luh, Slavkovské slanisko, Vinianska
stráň - Senderov, Viniansky hradný vrch), dva chránené areály (Zemplínska šírava, Lužný
les na Laborci).
8.2 Demografia
8.2.1. Národnostné zloženie
-
slovenská - 81,69 %
maďarská – 11,74 %
rómska – 4,03 %
česká, počet – 0,53 %
rusínska – 0,16 %
ukrajinská – 0,39 %
nemecká– 0,01 %
poľská – 0,03 %
chorvátska– 0,001 %
srbská – 0,006 %
ruská – 0,002 %
iná/nezistená – 1,34 %
Údaj o príslušnosti k rómskej národnostnej skupine je však potrebné brať s rezervou. Podľa
mapovania rómskych osídlení z roku 2004 žilo v okrese Michalovce 13178 obyvateľov
v rómskych osídleniach, čo predstavuje 12,1% obyvateľov okresu v danom roku. Viac ako
50% podiel rómskeho obyvateľstva bol zistený v obciach Laškovce, Markovce, Pavlovce nad
Uhom, Vrbnica a Zemplínske Kopčany, v ďalších siedmich obciach podiel rómskeho
obyvateľstva presahuje 40%.
8.2.2 Vzdelanostná štruktúra – najvyššie dosiahnuté
- vysokoškolské – 8,12%
- stredoškolské s maturitou – 32,98%
- stredoškolské bez maturity – 8,52%
- učňovské – 19,22%
- základné – 29,1%
- bez vzdelania – 0,64%
- bez udania vzdelania – 1,38%
(údaje 4.2.1. a 4.2.2. sú z roku 2001)
8.2.3. Miera nezamestnanosti
Okres Michalovce patrí dlhodobo k okresom s vysokou mierou nezamestnanosti. Pod hranicu
20% klesla až v posledných troch rokoch, pričom najnižšia miera nezamestnanosti bola
zaznamenaná v júni 2008 (17,10%), ku koncu roka 2008 znova prekročila hranicu 18%
35
(november 2008 – 18,28%). Stav k 31.1.2009 je 19,89% miera nezamestnanosti v okrese
Michalovce. Stav k 30.11.2009 je 17,80 % miera nezamestnanosti v okrese Michalovce.
Okres Michalovce sa k 30.11.2009 vyskytoval v štatistike poradia regiónov podľa miery
evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike na 23.mieste.
FOTO: Miera evidovanej nezamestnanosti v regiónoch SR k 31. 12. 2011, Zdroj: Internet
Miera evidovanej nezamestnanosti v regiónoch SR
december 2011
Územie
Ekonomicky
Uchádzači o
Disponibilný
aktívne
zamestnanie
počet uchádzačov
obyvateľstvo
celkom
o zamestnanie
Miera
nezamestnanosti
vypočítaná z
celkového
EVIDOVANEJ
počtu UoZ
nezamestnanosti
MIERA
(v %)
(v %)
Bardejov
37 699
8 175
7 498
21,68
19,89
Humenné
32 559
5 975
5 417
18,35
16,64
Kežmarok
30 311
9 249
8 688
30,51
28,66
Levoča
15 023
3 213
2 777
21,39
18,48
6 047
1 398
1 200
23,12
19,84
Poprad
54 237
8 230
6 685
15,17
12,33
Prešov
78 968
14 780
13 554
18,72
17,16
Sabinov
23 996
6 704
6 419
27,94
26,75
Snina
19 471
4 110
3 760
21,11
19,31
Stará Ľubovňa
23 761
3 981
3 460
16,75
14,56
Medzilaborce
36
Stropkov
10 372
2 215
1 878
21,36
18,11
Svidník
Vranov nad
Topľou
17 064
3 820
3 418
22,39
20,03
37 078
10 030
8 488
27,05
22,89
386 586
81 880
73 242
21,18
18,95
Gelnica
14 213
3 344
2 955
23,53
20,79
Košice I
31 090
3 373
3 055
10,85
9,83
Košice II
37 875
4 471
4 085
11,80
10,79
Košice III
17 154
1 895
1 730
11,05
10,09
Košice IV
28 981
2 949
2 717
10,18
9,38
Košice - okolie
50 702
12 332
11 593
24,32
22,86
Michalovce
49 293
11 309
9 562
22,94
19,40
Rožňava
31 181
9 378
8 957
30,08
28,73
Prešovský kraj
Sobrance
Spišská Nová
Ves
9 632
2 463
2 151
25,57
22,33
42 354
9 735
7 974
22,98
18,83
Trebišov
47 162
13 920
12 676
29,52
26,88
359 637
75 169
67 455
20,90
18,76
2 667 708
399 800
362 428
14,99
13,59
Košický kraj
Slovensko
Tabuľka: Miera evidovanej nezamestnanosti v regiónoch SR, Zdroj: Internet
8.3 Základná charakteristika a potenciál obcí okresu Michalovce
Obec
Bajany
Bánovce
n/Ondavou
Beša
Bracovce
Budince
Budkovce
Čečehov
Čičarovce
Čierne Pole
Drahňov
Dúbravka
Falkušovce
Rozloha
558 ha
1223 ha
1881 ha
961 ha
168 ha
1985 ha
864 ha
2660 ha
423 ha
1755 ha
1021 ha
947 ha
Počet obyvateľov Počet obyvateľov
k 31.12.2010
k 31.12.2009
489
499
715
352
956
228
1 511
349
867
289
1308
677
676
711
351
966
228
1 509
345
852
280
1 336
683
679
37
Hatalov
Hažín
Hnojné
Horovce
Iňačovce
Ižkovce
Jastrabie pri
Michalovciach
Jovsa
Kačanov
Kaluža
Kapušianske
Kľačany
Klokočov
Krásnovce
Krišovská Liesková
Kusín
Lastomír
Laškovce
Lesné
Ložín
Lúčky
Malčice
Malé Raškovce
Markovce
Maťovské
Vojkovce
Michalovce
Moravany
Naciná Ves
Oborín
Oreské
Palín
Pavlovce n/Uhom
Petrikovce
Petrovce
n/Laborcom
Poruba pod
Vihorlatom
Pozdišovce
Ptrukša
Pusté Čemerné
Rakovec
n/Ondavou
Ruská
Senné
Slavkovce
863 ha
1632 ha
684 ha
1308 ha
1734 ha
422 ha
752
450
244
858
690
100
750
439
242
855
704
99
502 ha
3700 ha
570 ha
10577 ha
322
829
414
355
320
829
414
363
851
1300 ha
1194 ha
463 ha
1558 ha
982 ha
1360 ha
331 ha
682 ha
825 ha
793 ha
2266 ha
875 ha
802 ha
843
399
621
887
350
1 144
590
429
804
527
1 445
244
901
409
629
911
357
1 140
604
434
817
530
1 451
244
902
1200 ha
5281 ha
1667 ha
1580 ha
4378 ha
1161 ha
1123 ha
3719 ha
1411 ha
608
39 426
1 044
1 762
716
504
899
4 442
198
624
39 322
1 043
1 775
705
496
917
4 439
190
1015 ha
968
961
2050 ha
1805 ha
694 ha
668 ha
635
1 277
498
355
627
1 243
502
347
1564 ha
1190 ha
1876 ha
980 ha
1 089
594
737
615
1 085
612
737
620
38
Sliepkovce
Staré
Strážske
Stretava
Stretavka
Suché
Šamudovce
Trhovište
Trnava pri Laborci
Tušice
Tušická Nová Ves
Veľké Kapušany
Veľké Raškovce
Veľké Slemence
Vinné
Vojany
Voľa
Vrbnica
Vysoká n/Uhom
Zalužice
Závadka
Zbudza
Zemplínska Široká
Zemplínske
Kopčany
Žbince
700 ha
1801 ha
2487 ha
765 ha
486 ha
730 ha
480 ha
1256 ha
1594 ha
624 ha
433 ha
2961 ha
1200 ha
1000 ha
2979 ha
1092 ha
578 ha
495 ha
2035 ha
1961 ha
712 ha
907 ha
1618 ha
723
795
4 593
635
196
402
616
1 910
547
699
564
9 545
316
626
1 712
878
255
931
754
1 138
446
540
935
724
788
4 564
645
195
403
617
1 935
559
704
556
9 594
325
629
1 736
873
250
939
740
1 148
442
542
958
966 ha
1507 ha
366
966
363
969
Tabuľka: Základná charakteristika a potenciál obcí okresu Michalovce, Zdroj: ŠÚSR 2011, Internet
Zoznamy obcí okresu a ich vybavenosť, zapojenie do uvedených aktivít a
foriem spolupráce
Dochádzka za prácou
PRÍTOK
Počet
podporených
Počet
Počet podporených občanov podľa vzdialenosti
Počet
občanov *
mesiacov,
schválených (ktorým bol za ktoré bol
žiadostí
v sled. mes.
príspevok
31-60
61-90 91-120 121-250 251-6
0-30 km
vyplatený
vyplatený
km
km
km
km
00 km
príspevok)
52
289
426
37
4
5
2
0
4
Celkový
poskytnutý
príspevok
nad
600
km
v€
0
Zdroj: UPSVaR, 2011
39
26 559, 79
Download

ID_okres_Michalovce_2011.pdf - Regionálna rozvojová agentúra