KLUB
SLOVENSKÝCH TURISTOV
RUŽOMBEROK
Vyznanie Čergovu
„Každému skutku predchádza sen.“
Nie, tento titulok nemám z vlastnej hlavy. „Ukradla“ som ho. Pamätáte sa na zimný
zraz pred dvoma rokmi v Prešove? V Krásach Slovenska som čítala Mizlov článok o
prechode hlavného hrebeňa Čergova na beţkách. A chytil ma za srdce. Pre autora je Čergov
„pekné, milé pohorie“ lúčnatého charakteru, s peknými výhľadmi, hlbokými dolinami, s
prírodnou rezerváciou Vlčia. Vtedy som sa rozhodla. Hrebeň pôjdem na beţkách. A bola som
očarená, hoci výhľady neboli ţiadne, všetky dni len hustá biela hmla. Vnímali sme len
bezprostredné okolie, čerstvo napadnutý sneh, stromy hrubo obalené srieňom. Vtedy som si to
všimla. Stĺpovité smreky, prúty listnáčov pod bielym srieňom ohnuté, brezy - krehké biele
nevestičky, červené smreky ako načechrané strapaté vrabce. Toľko rôznorodých drevín! Sem
treba prísť na jeseň! Koľkými farbami bude hýriť tento hrebeň? Utkvelá myšlienka sa mi
zahniezdila v hlave. Ale nestačí len snívať, a tak sme sa s Dankou v polovici októbra rozhodli.
Ideme tam!
Z Majdanu sme vyrazili pred poludním. Údolie riečky Ľutinky mierne stúpa. V úzkej
dolinke lemovanej listnáčmi prevláda ţltá a ţltohnedá. Fotíme. Podbaranie, Ambrušovce,
chata Čergov. Hoci je chata v rekonštrukcii, milý chatár je ochotný nás ubytovať a nachovať.
Cez sedlo prechádza pár „hrebenáčov“, skupinka turistov a my, nedočkavé, ideme naľahko
„opáčiť“ hrebeň smerom na Čergov a Bukový vrch. Zapadajúce slnko predlţuje tiene. Tatry
nevidno, lebo je opar. Vysočizné striebristé pne bukov a hrabov vyráţajú dych.
Ďalší deň o siedmej uţ šliapeme. Pred nami spolu so zostupom do Kyjova a na vlak do
Pustého Poľa je dobrých deväť hodín šliapania. Časový rozpis chceme dodrţať. Potom bude
cestovanie domov jednoduchšie.
Ráno je chladnejšie ako u nás doma. Alejovitý chodník na Čergov je od mrazu
stvrdnutý. Vysoké červené smreky ho chránia pred inovaťou. Ostrý vzduch sa zarezáva do
pľúc. Zrazu stojíme na Čergove. Vľavo na jasnom nebi, hŕbka do dlane, Vysoké Tatry. Ich
východné ţľaby a úpätia kopcov sú uţ biele. Hrebeňový chodník mierne klesá do
nevýrazného sedielka Chochuška. Danka je vpredu, zrazu stŕpne. Od Bukového vrchu vyrazí
z lesa skupinka sŕn, preskacká bielu zasrienenú lúku a mizne v bukovom lese. Čítame náučné
tabule, fotodokumentujeme našu trasu. Chodník striedavo stúpa, klesá, opäť stúpa, vrcholy
len pár metrov presahujú tisícku. Kraj vyţaruje pokoj, vnímame jeho širokú majestátnosť.
Slnko vyhupne nad les, chodník lemujú vysoké steblá a trsy ostrej trávy - psice, teraz jemne
posypanej ľadovými kryštálmi. Čipkovaná krása. Oproti nám osamelý turista. Iste niekde
bivakoval. Chodník na Veľkú Javorinu sprevádzajú skupinky briez. Ešte len začínajú ţltnúť.
Ich vetrom roztancované vrcholy pomaly púšťajú listy na zem. Veď jeseň je uţ tu. Červené
smreky sú ţltozelené. Aţ o pár dní zakričia k nebu svojou ţiarivou oranţovou farbou. Škoda!
Byť tu tak o dva týţdne! Hrdzavé buky a hraby nás sprevádzajú do sedla Lysina. Postávame.
Otvára sa nám výhľad na obe strany. Tatry na juhozápade pomaly miznú, na druhej strane
určujeme pahorky Nízkych Bezkýd a azda Ľubovnianskej vrchoviny.
Na modrom nebi sa zjavujú šmuhavé „círy“, hádam sa len počasie nepokazí?
Zrýchlime krok, hoci začína krátke stúpanie na Solisko. Z neho pokračujeme zvlneným
terénom cez Pastieračky. Míňame rozľahlé lúky, poľany, divé čerešne a jablone, rodinku
ţiarivočervených muchotrávok pri chodníku a strmo klesáme do sedla Priehyby. Sem sme
prišli v zime z Majdanu na beţkách. Tu sme jedli - pri bielej kaplnke učupenej pod košatým
dubom. Kontrolujem časový rozpis. Sme spokojné. Zatiaľ stíhame. Za Priehybami sa kraj
opäť otvára. Široké zlaté poľany s osamelým, skoro holým stromom pri chodníku. Čoţe je to?
Ţeby jarabina? Tak si tu v pokoji posedieť, porozjímať. Ale túto túţbu mal uţ ktosi dávno
predo mnou. Medzi pne stromu vmontoval sedielko prírodnej lavičky, nadeň vloţil drúčiky
operadla. Iste si myslel: nech ti je pohodlne, pútniku. Vďaka.
Na Dvoriskách si vymieňame skúsenosti a dojmy so skupinkou turistov. Blíţi sa
poludnie a oni to chcú stihnúť aţ na Čergov a dolu. V sedlách Ţiare a Lazy máme moţnosť
úniku juţnými chrbátmi do Kamenice. Ale hádam neobídeme Minčol? Veď ten ma sem
zviedol. Ten biely záber na rozloţitý lúčnatý „Predminčol“ s kríţom. Ten nám kýva uţ zo dve
hodiny. Videli sme ho z Dvorísk i spod Forgáčky. Keď naň šliapeme mäkkým traverzovým
chodníkom pomedzi čučoriedie, cítim sa ako doma pod Šiprúňom. Len nizučká kaplnôčka s
panenkou Máriou pod vrcholom pripomenie, ţe nie sme doma. Nejaký pútnik jej k nohám
poloţil kytku posledných horských kvetov. Akýsi dobrý človek obil oválnu striešku kaplnky
plechom, aby Matičku ochránil. A keďţe mal zmysel pre krásu, tvorivo olemoval okienko
radostnou oranţovou s drobnými kvietkami. Aby Matičku oslávil. Ľudská nezištnosť, pokora,
dobrota. Danka uţ kýva od kríţa. Pri zostupe sa obraciame, lúčime sa pohľadom dozadu.
Ticho. Nikde nikoho, „pusto“, veleba, len studený vietor pripomína, ţe sa treba ponáhľať. Pri
betónovom stĺpe na Minčole sa rozhliadame na všetky svetové strany. Čítame smerovky na
dvojitom pútači. Spišské Jastrabie,
Čirč, Kyjov... Ach, jeden ţivot veru
nestačí. V Sedle pod Minčolom
modrá značka mizne. Jedna olúpaná
je ešte hore v závoze. Rýchlo sa po
krátkom
hľadaní
rozhodneme.
Pobeţíme dolu strmým závozom,
veď viem čítať z mapy. Ním sa
musíme dostať na lúky nad
Kyjovom.
Stojíme pod závozom pri
tabuli PIENAP, krajina sa nám
otvára. Záber ako na starom obraze.
Pod nami dedina učupená medzi
lúčnatými vŕškami a vápencovými
skalkami v opare neskorého
jesenného popoludnia. Vľavo pastier
pomaly baďká za ovcami, pes bôľne
zavýja. Nás zalieva hrdosť a
spokojnosť. Stihli sme to. Spoznali
sme nový krásny kút. Dotkli sme sa
„milého a pekného“ pohoria. Splnili
sme si jeden malý sen. A čo ty,
človeče? Máš tieţ taký súkromný
„obyčajný“ sen? Pôjdeš za ním?
Veď ak nie hneď, tak kedy? Choď!
Neodkladaj!
Elena Stančoková
********
Obtiažnosť podujatí :
I.
II.
-
III.
-
nenáročné kratšie prechádzkové trasy s malým prevýšením
náročnejšia trasa s väčšími vzdialenosťami a prevýšeniami, bez potreby
špeciálneho výstroja
náročné trasy zväčša vo vysokohorskom prostredí, nutná znalosť pohybu v
skalnatom teréne, na snehu a ľade, pouţívanie istenia a pomôcok
1. januára (sobota)
Malinô Brdo (Veľká Fatra)
Privítanie Nového roka 2011 na Maline Brde – Májekova chata.
Peši, I.
informácie: Kováč
6. januára (štvrtok)
Tlstá hora 1208 m (Veľká Fatra)
13. ročník Trojkráľového výstupu na Tlstú horu (Klub NAC Ruţomberok). Výstup z Čutkova
červenou značkou na vrchol, návrat rovnakou trasou, alebo zváţnicami do Čutkovskej doliny.
Peši, II.
informácie: Koštial
8. januára (sobota)
Smrekovica 1485 m – Malinô Brdo (Veľká Fatra)
36. ročník lyţiarsko – turistického prechodu z Podsuchej cez Smrekovicu a Malinô Brdo na
Májekovu chatu a do Ruţomberka.
Beţky, II.
informácie: Darula
16. januára (nedeľa)
Donovaly – Staré Hory (Starohorské vrchy)
Z Donovál zelenou značkou na sedlo Šachtička, neznačkovanými zváţnicami ponad Španiu Dolinu
a modrou značkou na Staré Hory.
Beţky, II.
informácie: Olosová
23. januára (nedeľa)
Podbanské – Liptovský Hrádok (Západné Tatry)
Z Podbanského zváţnicami a lúkami popod Západné Tatry cez Liptovskú Kokavu
a Dovalovo do Liptovského Hrádku.
Beţky, I.-II.
informácie: Kordošová
27. – 30. január (štvrtok – nedeľa)
45. Slovenský zimný zraz turistov Stará Ľubovňa
Výberová akcia pre členov KST a TOM. Podrobnejšie informácie o podmienkach účasti a o trasách
podľa informačných materiálov a u členov výboru.
Beţky, peši, I.-III. podľa výberu
Informácie: Koštial, Mišík
4.-6. februára (piatok – nedeľa)
Slovenský raj v zime
Tradičný zimný prechod roklinami Slovenského raja. Náročná trojdňová výberová akcia
s ubytovaním v Hrabušiciach. Podrobnosti na výveske, nutný zimný turistický výstroj.
Peši, II.-III.
Informácie: Koštial, Greguš
13. februára (nedeľa)
Donovaly – Korytnica (Nízke Tatry)
Z Donovál červenou značkou cez Polianku, Baraniu hlavu a Kečku do sedla Hadlanka,
popod Kozí chrbát traverzom do Hiadeľského sedla a zváţnicou modrou značkou zjazd do
Korytnice.
Beţky, II.
Informácie: Olosová
20. februára (nedeľa)
Malý Rozsutec 1610 m (Malá Fatra)
Z Terchovej – Bieleho Potoka modrou značkou cez Diery na sedlo Medzirozsutce,
červenou značkou výstup na Malý Rozsutec so zostupom zelenou značkou späť do
Terchovej. Náročné - nutná zimná výstroj: mačky, čakan.
Informácie: Kolčák
Peši: II.-III.
12. februára (sobota)
Ples turistov Liptova – Liptovské Sliače
Tradičné stretnutie turistov regiónu Liptova na spoločenskej akcii usporiadanej odborom KST
Liptovské Sliače.
Informácie: Koštial
26.februára (sobota)
Chata pri Zelenom plese (Vysoké Tatry)
1. Zimné stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na chate pri Zelenom plese pri príleţitosti
90. rokov zaloţenia časopisu. Akcia organizovaná sekciou VHT KST a redakciou časopisu.
Peši, Beţky, II.
Individuálna účasť
27. februára (nedeľa)
Mních 698 m (Chočské vrchy)
13. ročník Fašiangového výstupu na Mních (Klub NAC Ruţomberok). Výstup bez značiek
z Likavky, pokračovanie hrebeňom do Martinčeka a cez Likavku späť do Ruţomberka.
Peši, I.
informácie: Kováč
6. marca (nedeľa)
Veľký Choč 1611m (Chočské vrchy)
6. ročník Marcového zimného výstupu na Veľký Choč pri príleţitosti spomienky na MDŢ (Klub
NAC Likavka). Výstup z Valaskej Dubovej modrou a červenou značkou na vrchol, návrat
rovnakou cestou. Zraz na vrchole o 11:00 hod. Pamätný medovníček.
Peši, I.-II.
Informácie: Kordošová
13. marca (nedeľa)
Donovaly – Šachtička (Nízke Tatry)
Z Donovál zelenou značkou cez Bully lúkami a zváţnicami na sedlo Šachtička a späť.
Beţky, II.
Informácie: Koštial
20. marca (nedeľa)
Radičiná 1127 m (Chočské vrchy)
4. ročník Jozefovského výstupu na Radičinú. Výstup z Rybárpoľa červenou značkou cez
Dubovské lúky na vrchol, zostup rovnakou trasou s moţnosťou predĺţenia trasy
neznačenými zváţnicami okolo Čebraťa do Likavky a Ruţomberka.
Peši, I.-II.
27. marca (nedeľa)
Informácie: Greguš
Predná Magura 1171 m (Nízke Tatry)
Výstup z Liptovských Sliačov popri Mofetovom prameni do Partizánskej Ľupče a ţltou
značkou na vrchol. Zostup tou istou trasou do Partizánskej Ľupče a Liptovských Sliačov.
Informácie: Olosová
Peši, I.-II.
4. apríla (nedeľa)
Zvolen 1402 m (Nízke Tatry)
Výstup z Donovál červenou značkou na Zvolen, pokračovanie hrebeňom ţltou značkou cez
Malý Zvolen do Revúc.
informácie: Kolčák
Peši, I. - II.
17. apríla (nedeľa)
Otvorenie turistickej sezóny – Májekova chata
Akcia pre široký okruh záujemcov, nenáročné trasy pre rodiny s deťmi, členov i nečlenov klubu.
Súťaţe, hry, tombola. Pre záujemcov – členov odboru KST Ruţomberok moţnosť ubytovania na
chate od soboty 16. apríla.
informácie: Koštial, Kováč
Peši, I.
23. apríla (sobota)
Šíp 1169 m (Šípska Fatra)
Výstup zo Stankovian ţltou značkou Škutovou dolinou do Ţaškovského sedla a na vrchol. Zostup
na Podšíp a neznačenou cestou do Stankovian
Peši, I.-II.,
Informácie: Greguš
24. apríla (nedeľa)
Sidorovo 1099 m (Veľká Fatra)
Z Kalvárie červenou značkou hrebeňom na vrchol Sidorova, zostup na Vlkolínske lúky
a do Vlkolínca. Návrat zelenou značkou popod Sidorovo a cez Gejdák do Ruţomberka.
informácie: Kučka
Peši, I.
25. apríla (pondelok)
Liptovský hrad 1000 m (Chočské vrchy)
19. Šibačkový výstup na hrad Liptov (KST Liptovská Teplá). Výstup z Kalamien ţltou značkou do
sedla pod Kráľovou a na hrad, zostup do Kalamenskej doliny a späť do Kalamien.
Peši, I.
Individuálna účasť.
30. apríla - 1. mája (sobota, nedeľa)
Krompachy - Prešov
39. ročník - nočného 50 km pochodu z Krompách hrebeňom Hnileckých vrchov cez Margecany,
hrebeň Čiernej hory a Radatice aţ do Prešova.
Peši, II.-III.
Informácie: Kolčák
7. mája (sobota)
Lysec 1381m (Veľká Fatra)
41. ročník výstupu na Lysec organizovaný KST TJ Druţstevník Belá – Dulice. Výstup
z Belej – Dulíc modrou značkou ku chate Lysec a na vrchol, zostup ţltou značkou späť do
Belej – Dulíc.
Peši, II.
Informácie: Kordošová
13. – 15. mája (piatok – nedeľa)
Pretek turistickej zdatnosti TOM Liptova
4. – 5. júna (sobota – nedeľa)
Majstrovstvá kraja v PTZ
2.– 3. júla (sobota – nedeľa)
Majstrovstvá Slovenska v PTZ
september
Olympiáda TOM v Českej republike
Pre členov TOM i ostatných záujemcov – pretekárov, podľa uvedeného časového rozpisu.
Bliţšie informácie a podmienky súťaţí v osobitných propozíciách.
informácie: Mišík
Pretek
15. mája (nedeľa)
Vršatec, Chmeľová 925 m (Biele Karpaty)
Výberová akcia - autobusový zájazd. Od chaty Vršatec výstup ţltou značkou na vrchol
Chmeľová, ďalej ţlto značeným chodníkom hrebeňom Vršatských bradiel, zostup do
Červeného Kameňa a zelenou značkou cez Červenokamenské sedlo do Lednice.
Peši, I.-II.
22. mája ( nedeľa)
informácie: Koštial, Kordošová
Poludnica 1548m (Nízke Tatry)
Výstup ţltou značkou z Iľanova do sedla Kúpeľ, hrebeňom po modrej značke na vrchol,
zostup ţltou značkou do Závaţnej Poruby.
Peši, II.-III.
28. - 29. mája (sobota, nedeľa)
informácie: Olosová
Pilsko 1557 m – Babia hora 1725 m
Autobusový zájazd, dvojdňová výberová akcia s nocľahom na Slanej vode. Prvý deň účasť na 48.
stretnutí čitateľov Krás Slovenska na Pilsku a druhý deň výstup na Babiu horu z poľskej strany cez
Markowe Sczawiny „prťou Akademikov“. Bliţšie informácie formou letáčika a u členov výboru.
Peši: II.,III.
informácie: Koštial, Kováč
29. mája (nedeľa)
Cyklotúra – Magurka 1050 m (Nízke Tatry)
Cyklotúra po trase Ruţomberok – Liptovská Teplá – Partizánska Ľupča – Magurka a späť. Nutný
vybavený bicykel a cykloprilba
Bicykel, cca 80 km
informácie: Tomčík
5. júna (nedeľa)
Prosečné 1372 m (Chočské vrchy)
Z Prosieka modrou značkou Prosieckou dolinou na Svorad, pokračovanie zelenou značkou
na vrchol Prosečné, zostup ku mlynom do Kvačianskej doliny a do Kvačian.
Peši, I.-II.
11. júna (sobota)
informácie: Greguš
Sivý vrch 1805 m (Západné Tatry)
Výstup červenou značkou od horárne pod Bielou skalou cez Skalné mesto na vrchol,
zostup zelenou značkou cez Babky do Jalovca.
Peši, III.
informácie: Stančoková
19. júna (nedeľa)
Čertovica - Ďumbier 2043 m (Nízke Tatry)
Zo sedla Čertovica červenou značkou cez Králičku a Krupovu hoľu na Ďumbier,
pokračovanie cez Chopok na Dereše a zo sedla Poľana zostup ţltou značkou do
Demänovskej doliny.
Peši, II.-III.
informácie: Kolčák
26. júna (nedeľa)
Chabenec 1955 m (Nízke Tatry)
Výstup z Demänovskej doliny – Jasnej ţltou značkou na sedlo Poľana, červeno značným
hrebeňom na Chabenec, ďalej cez Ďurkovú a Latiborskú hoľu na sedlo pod Skalkou so
zostupom ţltou značkou do Liptovskej Lúţnej.
Peši, II.-III.
informácie: Kordošová
30. júna – 3. júla (štvrtok - nedeľa)
44. slovenský zraz VhT Tatranská Štrba (Vysoké Tatry)
Výberová akcia pre členov KST Ruţomberok. Prihlášky a podrobnejšie informácie o podmienkach
účasti a o trasách podľa informačných materiálov.
Peši, III. - VhT
informácie: Koštial
7. – 10. júla (štvrtok – nedeľa)
58. slovenský zraz turistov – Martin
Výberová akcia pre členov KST Ruţomberok. Prihlášky a podrobnejšie informácie o podmienkach
účasti a o trasách podľa informačných materiálov.
Peši, I.-II.-III.
informácie: Koštial, Mišík
17. júla (nedeľa)
Ostrý Roháč 2087 m (Západné Tatry)
Od chaty Šindľovec Roháčskou dolinou ku Ťatliakovej chate, zelenou značkou do sedla
Zábrať, ďalej hrebeňom cez Volovec na Ostrý Roháč. Pokračovanie cez Plačlivé do
Smutného sedla a späť na Šindľovec .
Peši, II.-III., VhT
informácie: Koštial
doprava: individuálna
24. júla (nedeľa)
Jahňací štít 2229 m (Vysoké Tatry)
Výstup od zástavky Biela voda ţltou značkou ku chate pri Zelenom plese a ďalej na vrchol
Jahňacieho štítu. Návrat rovnakou cestou.
informácie: Greguš
Peši, III. VhT
1.-7. augusta (pondelok - nedeľa)
Knittelfeld - Štajersko (Rakúsko) - zájazd
Výberová akcia, 7-dňový autobusový zájazd pre členov klubu a záujemcov do oblasti rakúskeho
Knittelfeldu a okolia. Predbeţný program zahŕňa výstup na vrchol Eisenerzer Reichenstein,
absolvovanie Grossglockner Hochalpenstrasse s výstupom na jednu z dostupných trojtisícoviek
(Noe Spitze alebo Spielmann) a účasť na Dreitage International Wanderug (štvrtok – sobota).
Bliţšie informácie formou letáčika a u členov výboru.
Peši, I.-III., VhT
informácie: Kováč, Koštial
13.-14. augusta (sobota – nedeľa)
Kriváň 2494 m (Vysoké Tatry)
Výberová akcia - Národný výstup na Kriváň spojený s prípadným stanovaním v Račkovej doline.
Moţnosti VhT v Západných Tatrách. Informácie u členov výboru.
Peši, II.-III., VhT
Individuálna účasť v rámci organizovaného výstupu
21. augusta (nedeľa)
Tri kopy – Baníkov 2176 m (Západné Tatry)
Zo Ţiarskej doliny modrou značkou do Smutného sedla, pokračovanie červenou značkou
hrebeňom cez Tri kopy na Baníkov, zostup cez Príslop späť do Ţiarskej doliny.
Peši, III. VhT
informácie: Greguš
28. augusta (nedeľa)
Krížna 1574 m (Veľká Fatra)
Z Liptovských Revúc zelenou značkou Suchou dolinou do Rybovského sedla, červenou
značkou na vrchol Kríţnej a pokračovanie hrebeňom aţ do sedla Ploskej so zostupom do
Liptovských Revúc.
informácie: Kolčák
Peši, II.
4. septembra (nedeľa)
Cyklotúra Lúčky – Kraľovany (Chočské vrchy)
Cyklotúra po trase Ruţomberok – Lúčky – Bziny – Dolný Kubín – Kraľovany
Ruţomberok. Nutný vybavený bicykel a cykloprilba.
informácie: Tomčík
Cyklo , cca 80 km
11. septembra (nedeľa)
Rysy 2499 m (Vysoké Tatry)
Prechod z Lysej Poľany do Poľska, výstup dolinou Bialki na Morské oko a červenou
značkou na vrchol Rysov. Zostup na slovenskú stranu do Mengusovskej doliny a na
Popradské a Štrbské pleso.
Peši, III., VhT
18. septembra (nedeľa)
informácie: Koštial
Chleb 1645 m (Malá Fatra)
Z Vrátnej do Snilovského sedla sedačkou alebo pešo zelenou značkou, ďalej červeno
značeným hrebeňom na Chleb, Hromové a Poludňový grúň, zostup cez chatu na Grúni
ţltou značkou späť do Vrátnej.
Peši, II.-III.
informácie: Kordošová
22.–25. septembra (štvrtok -nedeľa)
1. ročník Medzinárodný zraz turistov EU Hrabovo
Stretnutie turistov z EU v Ruţomberku - 1. ročník organizovaný v spolupráci s CPI
Slovakia. Ubytovanie v štýlových vilových apartmánových domoch na brehu Hrabovskej
priehrady, pestrý program pre účastníkov, pešie a cyklistické trasy v okolí Ruţomberka.
Bliţšie informácie formou letáčikov a u členov výboru.
Peši, Cyklo, II.-III.
informácie: Koštial
2. októbra (nedeľa)
Krakova hoľa 1751 m (Nízke Tatry)
Výstup od chaty Lúčky v Demänovskej doline do sedla Javorie, ţltou značkou na vrchol
a pokračovanie do sedla Machnaté. Zostup modrou značkou do Demänovskej doliny ku
jaskyni Slobody.
Peši, II.
informácie: Kováč
9. októbra (nedeľa)
Rakytov 1567 m (Veľká Fatra)
Výstup od horárne pred Teplou dolinou ţltou značkou na Rakytov. Z vrcholu pokračovanie
zelenou cez Smrekovicu so zostupom na Podsuchú alebo pokračovanie hrebeňom aţ do
Ruţomberka.
informácie: Greguš
Peši, II-III.
16. októbra (nedeľa)
Kútnikov kopec 1064 m (Veľká Fatra)
Výstup z Ľubochne modrou značkou na vrchol, pokračovanie zo sedla pod Červeným
grúňom po zelenej značke na Jamu a okolo Tlstej hory do Černovej.
Peši, I.-II.
23. októbra (nedeľa)
informácie: Kováč
Kubínska hoľa 1346 m (Chočské vrchy)
Zo sedla Príslop červenou značkou na vrchol, zostup popri chate na Kubínskej holi zelenou
značkou do Dolného Kubína.
Peši, I.-II.
30. októbra (nedeľa)
informácie: Koštial
Suchý 1468 m (Malá Fatra)
Výstup zo Strečna červenou značkou cez chatu pod Suchým na vrchol, zostup popri chate
na cez Kľačianskej Magure do Vrútok.
Peši, II.
12.–13. novembra (sobota– nedeľa)
informácie: Kordošová
Ukončenie turistickej sezóny Smrekovica
Slávnostné ukončenie turistickej sezóny spojené s premietaním fotografií a filmov z činnosti a so
spoločenským posedením v hoteli Smrekovica. Výberová akcia pre členov a hostí, podmienky
a termín prihlášok na výveske. Moţnosti turistiky v okolí (Skalná Alpa - Rakytov).
Peši, I.,II.
Informácie: Koštial, Kováč
26. decembra (pondelok)
Čebrať 945 m (Chočské vrchy)
16. ročník štefanského výstupu na Čebrať (KSTL TOM Likavka). Výstup z Ruţomberka červenou
značkou na vrchol, zostup rovnakou trasou.
Peši, I.
informácie: Kováč.
31. decembra (sobota)
Veľký Choč 1611 m (Chočské vrchy)
35. ročník Silvestrovského výstupu na Veľký Choč (KST Orava Dolný Kubín). Výstup z Valaskej
Dubovej, návrat rovnakou trasou.
Peši, II.
Individuálna účasť v rámci organizovaného výstupu
odbor R u ž o m b e r o k
1. V programe uvedené vychádzky a túry sú prístupné všetkým záujemcom o turistiku, aj
keď nie sú našimi členmi nášho klubu.
2. Presný dátum túry, miesto zrazu, odchod vlaku či autobusu, predpokladaný čas návratu a
spresnenie mena vedúceho je pravidelne pred kaţdou túrou zverejnené vo vývesnej
skrinke klubu na telocvični Sokol pri Tatra Banke a v kalendári akcií na internetovej
stránke mesta Ruţomberok - www.ruzomberok.eu.
3. Na určené miesto zrazu sa dostavte včas, na trase dbajte na pokyny vedúceho, na chatách
a táboriskách dodrţiavajte nočný pokoj a poriadok. Pri pohybe v chránených prírodných
územiach dodrţiavajte platné zákony a nariadenia.
4. O ďalšej činnosti a iných turistických aktivitách sa môţete informovať na zasadaniach
výboru kaţdý párny týţdeň v utorok od 18,00 hod. v klubových priestoroch na
Moyzesovej ul. č. 12, alebo osobne u členov výboru :
Jozef Bozo,
Ruţomberok, Moyzesova 12, tel. 0904 575 813
MUDr. Daniela Kordošová,
Ruţomberok, I. Houdeka 44/80, tel. 434 11 63,
0905 930 536, [email protected]
Ing. Dušan Kováč,
Ruţomberok, M. Madačova 4/14,
tel. 0911 918 242, [email protected]
Karol Koštial,
Ruţomberok, Salvova 11, tel. 0905 453 950,
[email protected]
Ing. Michal Palčinský,
Ruţomberok, Klačno 2000/21, tel. 0903 349 455
[email protected]
Rudolf Tomčík,
Ruţomberok, Štúrova 4, tel. 432 40 26,
0910 555 739, [email protected]
5. Na organizovaných zájazdoch a výberových akciách majú prednostnú účasť aktívni
členovia odboru KST prihlásení v určenom termíne.
6. Zmena programu v prípade nepriaznivého počasia alebo iných okolností je vyhradená,
informácie na výveske alebo u určeného vedúceho akcie.
7. Členské príspevky na príslušný rok je potrebné uhradiť najneskôr do 31. marca, inak
členstvo zaniká.
Chcete pravidelne dostávať aktuálne informácie o akciách a činnosti klubu
do svojej e-mailovej schránky?
PRIHLÁSTE SA na ich odber
na adrese [email protected] alebo [email protected]
* * * * *
Vydal výbor odboru Klubu slovenských turistov Ružomberok
© 12/2010
Download

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV RUŽOMBEROK