Almanach
Základnej školy s materskou
školou Podolie
1963/64 – 2013/14
Obsah
Príhovory riaditeľov školy ..................................................................... 5
Z histórie školstva v Podolí ................................................................... 9
Z histórie školstva v Korytnom ........................................................... 11
Po zlúčení Podolia s Korytným ........................................................... 15
Výber zo školských kroník 1957 - 1963 .......................................... 16
Z histórie nových školských budov ZDŠ Podolie ................................. 18
Výber zo školských kroník 1963 - 2013 .......................................... 20
Názvy školy počas jej histórie ............................................................. 44
Zamestnanci školy .............................................................................. 44
Základná škola od 1. 9. 1963 .......................................................... 44
Materská škola po zlúčení so ZŠ .................................................... 54
Hymna školy ....................................................................................... 55
1. verzia – k 40. výročiu ZŠ a 20. výročiu MŠ .............................. 55
2. verzia – k 50. výročiu ZŠ a 30. výročiu MŠ .............................. 56
Úspechy školy ..................................................................................... 59
Medzinárodné úspechy .............................................................. 59
Národné úspechy ....................................................................... 59
Krajské úspechy .......................................................................... 62
Okresné úspechy ........................................................................ 65
Projekty školy ..................................................................................... 78
Spolupráca so zahraničným partnerom ............................................. 83
Absolventi školy .................................................................................. 87
Naša oslávenkyňa ............................................................................ 113
Zoznam použitých materiálov .......................................................... 114
Príloha............................................................................................... 115
Fotky z akcií školy pred rokom 1989 ............................................ 115
Súčasné priestory školy ................................................................ 124
3
Príhovory riaditeľov školy
Vážení priatelia,
sú chvíle všedné a sú chvíle sviatočné. Tie prvé sa stratia v zabudnutí
nahradené množstvom nových podnetov. Tie sviatočné v nás doznievajú ešte
dlhú dobu. Prišiel čas osláv 50. výročia základnej školy a my všetci - súčasní
učitelia, školskí zamestnanci aj žiaci sa na oslavy usilovne pripravujeme
a dúfame, že v nás ostanú nezabudnuteľné spomienky na tento čas. A tiež na
množstvo krásnych chvíľ prežitých na pôde našej školy.
… číslo 50. … číslice 5 a 0. Samy o sebe sú to cifry celkom
nepríjemné. Napríklad taká pätorka. Ktože zo žiakov rád spomína na
bachratú cifru v žiackej knižke? A ktože z učiteľov sa teší, keď po nej musí
siahnuť? Niet veľa takých. Ani žiakov ani učiteľov. A čo taká nula? Zaujímavé
to číslo. Nič. Ešte aj deliť sa ňou nesmie. Nezväčšuje ani nezmenší,
znásobením nuluje, mínus a plus oddeľuje. Nevábne cifry vedno spolu však
razom dostávajú iný význam. … 50. ... päťdesiatka. Malý zlomok histórie,
veľká etapa pre jednotlivca.
Pre našu školu je školský rok 2013/14 päťdesiatym školským rokom.
Prví deviataci z nej vyšli v šk. roku 1963/64. Priestory novej školy si však užili
len jeden školský rok. Dnes sú to dámy a páni vo veku asi 65 rokov. Po nich
šúchalo školské lavice stovky žiakov, za katedrami sedelo desiatky
pedagógov, o školské priestory a o stravovacie návyky sa staralo desiatky
hospodárskych zamestnancov. Všetci patríme k histórii školy a všetci v nej
zanechávame svoj plytší či hlbší odtlačok.
Veľa sa toho udialo od 1. septembra 1963. Na stredné školy či do
života pedagógovia vystrojili množstvo žiakov. Dnes sú z nich dospelí ľudia,
mnohí úspešní vo svojich profesiách, našli si svoje miesto pod slnkom a škola
zostala pre nich iba spomienkou – tu mnohí prežili svoje prvé víťazstvá,
úspechy, radosti či sklamania a nechali tu kúsok seba. Mnohí sa vracajú na
5
pôdu školy už ako otcovia či mamy, babky či dedkovia, prichádzajú na
stretnutia absolventov školy, nespoznávajú súčasnú tvár školy, sú prekvapení
mnohými zmenami.
Čas plynie a škola sa mení. Zariadením učební, vonkajším vzhľadom
aj modernými priestormi po rekonštrukciách, zavedením informačnokomunikačných technológií do výučby, ale aj spôsobom učenia, zavedením
projektových dní a dní integrovaného tematického vyučovania, novými
predmetmi, množstvom pestrej mimoškolskej činnosti, zaujímavými
školskými akciami či realizovaním projektov. Tak to má byť. Škola nemôže
ustrnúť. Musí napredovať.
Prostredníctvom týchto riadkov vyslovujem vďaku všetkým tým,
ktorí sa zaslúžili o vznik Základnej školy v Podolí, o jej rozvoj a dobré meno.
Patria k nim pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy, úspešní žiaci,
nápomocní rodičia, pracovníci bývalého MNV a súčasného OcÚ Podolie
a v neposlednom rade množstvo našich priaznivcov.
Do nášho almanachu nie je možné vtesnať celú históriu našej školy.
A hoci kroniky školy sú obsiahlejšie, ani tie neobsahujú všetko. Mnohé je
uchované v mysliach a pamäti nás všetkých, ktorí sme prechádzali jej
bránami. Na nás a na ďalších generáciách záleží, ako naplníme ďalšie
stránky histórie našej alma mater. Držme si pritom palce!
RNDr. Janka Schreiberová
riaditeľka školy
6
Vážené kolegyne, kolegovia, vážení priatelia ...
Aj školy majú svoju históriu, srdce a smerovanie. Tá naša odchovala
už tri generácie, dosiahla Abrahámov vek, oslavujeme jej 50-tku.
Ak hovorím tá naša, myslím nedávno rekonštruovanú A - budovu
pôvodnej ZDŠ, ktorá mala 2 budovy a otvorila svoje dvere do sveta
vzdelávania 1. 9. 1963.
Keď som v auguste 1988 nastúpil ako riaditeľ do tejto školy, mal
som malú dušičku najmä preto, že som takmer nepoznal učiteľský zbor. A to
býva problém, lebo každý je osobnosťou, niekedy komplikovanou...
S podanou rukou predchádzajúceho riaditeľa J. Bielického a zástupkyne
A.Rehorovej sa mi začínalo ľahšie a postupne som zistil, že učitelia na tejto
škole boli naozaj odborne na úrovni a zvyknutí systematicky plniť plánované
úlohy. Škola mala vysoký kredit.
Nie som vodcovský typ, preto som v jednaní s kolegami
a zamestnancami používal tzv. ľudský prístup. Určite to nie je ideálna črta
vedúceho pracovníka, ale tento princíp vedenia školy mi určite pomohol
hľadať cestu k zamestnancom a k ľudom, ktorí škole pomáhali aj pri
neustálych zmenách po „nežnej“ od roku 1989. Zmeny v princípoch,
zákonoch a smerovaní škôl vyžadovali modernizáciu a financie, ktoré sa do
školstva dostávali iba poskromne. S pomocou obce, rodičov a sponzorov sa
mi podarilo dokončiť športový areál a čiastočnú modernizáciu telocvične.
Problémy boli s vykurovaním a opravami budov. Veľmi pomohla plynofikácia
obce a školy, postupne boli potrebné ďalšie opravy a rekonštrukcie: rozvody
kúrenia, lepenky striech, rozvody vody a elektriny. So zmenami zákonov boli
nové normy na hygienu, bezpečnosť, školské stravovanie a iné.
Aby sa škola modernizovala aj vo vyučovacom procese, museli sa
vytvoriť ľudské aj materiálne zdroje, prirodzená výmena pedagogických
a hospodárskych zamestnancov, ale aj predmetové rekvalifikácie. Moderným
trendom v deväťdesiatych rokoch bolo rozširovanie vyučovania cudzích
jazykov, informatiky a neklasifikovanie výchovných predmetov. Všetky kroky
7
som konzultoval a následne realizoval s RZ a pedagogickým zborom. Pri
týchto zmenách, aj v spleti nových zákonov, mi najviac pomohol dlhoročný
predseda RZ pri ZŠ Mgr. P. Čechvala. Poďakovanie za pomoc škole v tomto
období by si zaslúžilo veľa tu nemenovaných sponzorov a občanov, ktorí
takmer vždy pomohli – materiálne, odbornou a fyzickou prácou a pri
športových a kultúrnych akciách aj finančne. Od roku 1996 sme začali
v skromných priestoroch so systematickým vyučovaním informatiky, od roku
2002 už vo veľkej učebni s pomerne moderným zariadením z projektu,
sponzorských darov a vlastných zdrojov. Túto modernizáciu cieľavedome
(s podporou vedenia)
pripravovala skupina vyučujúcich: RNDr.
J.Schreiberová, Mgr. M.Gahérová, Mgr. E.Schreiber a Mgr. R.Kucmen.
Odborne a technicky pomáhali: M.Gahér, J.Madro, Ing. S. Halán a aj Mgr.
P.Čechvala.
Škola patrila medzi najlepšie v okrese v spoločenskovedných aj
prírodovedných predmetoch, cudzie jazyky sme vyučovali nepovinne podľa
záujmu od 3. ročníka. V roku 2002 získala škola právnu subjektivitu
a zriaďovateľom sa stala Obec Podolie. Problémom začal byť pokles počtu
žiakov, nadbytočnosť zamestnancov a priestorov, od januára 2004 bolo
zlúčenie ZŠ s MŠ Podolie pod jeden právny subjekt.
Záverom mi dovoľte poďakovať mojim zástupkyniam: A.Rehorovej,
I.Jurdovej a M.Gahérovej, všetkým zamestnancom školy, predstaviteľom
obce a štátnej správy, rodičom a sponzorom, ktorí mi v tejto práci pomáhali.
Chcem vyjadriť presvedčenie, že RNDr. J. Schreiberová, nová
riaditeľka od júla 2004, bola optimálnym výberom, lebo od roku 1996 bola
cieľavedomou inovátorkou vyučovacieho procesu v matematike, fyzike
a informatike, s entuziazmom hľadala zdroje v projektoch a mala výborné
vyučovacie výsledky. Pri oslave 50-tky školy môžeme tieto slová potvrdiť, po
desiatich rokoch je škola nová a moderná.
PaedDr. Ľubomír Kiko
bývalý riaditeľ školy
8
V apríli 1959 sa na verejných oslavách stratila pôvodná školská
kronika Osemročnej strednej školy v Podolí, preto nie sú všetky fakty
o histórii školstva v Korytnom a Podolí známe.
Z histórie školstva v Podolí
Rok vzniku podolskej školy nie je známy. Prvé záznamy
o škole sú z r. 1731. Vyplýva z nich, že škola bola cirkevná a budova
bola pri kostole. Táto školská budova v r. 1792 vyhorela, občania
postavili novú budovu aj s bytom pre učiteľa. Záznamy starých kroník
hovoria, že v roku 1832 aj táto školská budova podľahla požiaru
a musela byť znovu vystavaná. Budova mala iba jednu učebňu, dlhý
stôl, osem lavíc a jednu čiernu tabuľu. V roku 1852 k nej pristavali
druhú učebňu. Do roku 1880 bola škola v Podolí spoločná pre
školopovinné deti z Podolia, Korytného, Častkoviec a Očkova.
Postupne si spomenuté obce vybudovali vlastné školy. V roku 1880
Častkovce, v roku 1893 Korytné. Škola bola v r. 1893 renovovaná,
menil sa celkový jej vzhľad, zlepšili sa podmienky na vyučovanie.
Na škole sa vystriedalo mnoho učiteľov, medzi nimi aj Urban
Karol, Ján Kovičanský, Štefan Šmoliga, Karol Tejfälőššy, Pavel a Ignác
Tejfälőššy, Ján Jurda a jeho syn. Z miestnych to bol Albín Bielický,
ktorý pracoval veľmi úspešne aj medzi miestnymi občanmi. Ďalej
pôsobili na škole Šindler, A. Geržo, Juraj Marák, Karol Urban, J. Paľko,
M. Paľková, Ján Cifra, Jolana Cifrová, A. Gábrišová, Margita Bielická,
J. a P. Krausovi, J. Bielická, M. Žemlová, M. Príbus, Š. Dudáš,
Š. Krajčovič, E. Krajčovičová, M. Butková, Chlapečka, R. Čechvala,
L. Gesteš, J. Matulová, J. Macháčová, B. Janovcová, S. Srncová,
O. Motyčková. Učitelia sa menili príchodom skoro každého šk. roka,
niekedy aj v priebehu roka.
Počet školopovinných detí vzrástol a v roku 1912 bolo nutné
postaviť i tretiu vyučovaciu miestnosť. Súčasne bola pristavená aj
9
jedna miestnosť na uloženie učebných pomôcok. V školskom roku
1928/29 sa prešlo na osemročnú školskú dochádzku. Škola bola
rozšírená o jednu triedu, ale pre nedostatok vyučovacích miestností
sa muselo od r. 1930 vyučovať striedavo dopoludnia aj popoludní.
Obr. 1 Bývalá Národná škola v Podolí (č. domu 1). Mala 3 učebne. Najstaršia školská
budova v Podolí. V súčasnosti už táto budova v obci neexistuje, stála na mieste
dnešného Domu smútku.
V školskom roku 1933/34 sa počet žiakov zvýšil o 67, preto
bola zriadená pre tento školský rok V. dočasná postupná trieda.
V septembri 1934 bola pre školský účel zakúpená budova (bývalá
krčma) od Juraja Palcúta (tzv. Palcútovec). Budova bola opravená
a zriadili sa v nej dve triedy, v ktorých sa začalo vyučovať 26.
novembra 1934. Ministerstvo školstva a národnej osvety preskúmalo
predpoklady na rozšírenie školy a dalo súhlas k zriadeniu VI. dočasnej
postupnej triedy pri Rímsko-katolíckej ľudovej škole v Podolí v šk.
roku 1935/36. Súčasne bol daný súhlas s platnosťou od 1. 9. 1935
10
k premenovaniu IV. a V. dočasnej postupnej triedy na triedu
definitívnu.
V šk. r. 1940/41 bol zriadený učiteľský pracovný okrsok so
sídlom v Podolí. Do okrsku patrili nasledujúce školy: Rímsko-katolícka
ľudová škola v Korytnom a v Častkovciach, Štátna ľudová škola
v Očkove a Obecná ľudová škola v Korytnom-Kopanice. Školské
budovy boli však nevyhovujúce. Vzhľadom na vojnové pomery nebolo
možné začať s výstavbou novej školy, v roku 1944 sa však predsa len
podarilo postaviť novú budovu školy v Korytnom.
Z histórie školstva v Korytnom
Školské pomery v Korytnom boli začiatkom 20. st. veľmi
biedne. Z kroník sa zachovalo, že do r. 1902 bola škola umiestnená
v súkromnom dome, ktorý dnes už neexistuje. Vystriedalo sa v nej
niekoľko učiteľov ročne, okrem iných aj miestni občania, roľníci: Juraj
Zemko, Štefan Makara, Ján Uhlík. V r. 1902 bola v Korytnom
postavená jednotriedna ľudová škola cirkevná a bola jedinou školskou
budovou v Korytnom až do r. 1945. Pôsobilo tu veľa učiteľov, napr.
Nagysil, Mitošinka, Kraus, Jozef Vrabec – ten bol správcom Rímskokatolíckej ľudovej školy v Korytnom až do postavenia Štátnej
meštianskej školy.
Koncom Slovenského štátu v r. 1944 bola postavená
v Korytnom nová budova, v ktorej sa začalo vyučovať od šk. roku
1945/46. Bola stavaná pôvodne pre rímsko-katolícku ľudovú školu,
ale napriek vôli mnohých miestnych občanov, ktorí nechceli štátnu
školu, bola v tejto budove nakoniec zriadená štátna meštianska
škola. Prípravné práce pre zriadenie tejto školy vykonali: Štefan
Dudáš, riaditeľ Ľudovej školy v Podolí a Jozef Vrabec, riaditeľ školy
v Korytnom. Dohodli sa, že meštianska škola bude umiestnená
v novopostavenej Ľudovej škole v Korytnom. Táto skutočnosť
11
zapríčinila nedorozumenie medzi obyvateľmi obcí Podolie a Korytné.
Členovia MNV v Korytnom vec vyriešili tak, že za riaditeľa
novozriadenej meštianskej školy bol ustanovený Štefan Žemla, ktorý
túto funkciu vykonával do roku 1951, po ňom nastúpil za riaditeľa
Gustáv Hölc. Vystriedalo sa tu mnoho učiteľov: A. Záleská,
M. Butková, Š. Žemla, O. Uhrová, J. Kocián, M. Drobena, G. Remenár,
G. Hőlc, M. Masárová, A. Podolská, J. Švacho, K. Pačes, dr. I. Bodnár,
R. Huna, Š. Štukovský, A. Magulicová, V. Mudrochová, J. Bielický.
Obr. 2 Rímsko-katolícka ľudová škola v Korytnom. Od r. 1945/46 jedna z budov
Štátnej meštianskej školy v Korytnom. Od r. 1953/54 jedna z budov Osemročnej
strednej školy. Budova pri potoku, vzadu je v súčasnosti pálenica.
Žiaci nižších ročníkov chodili do budovy pri cintoríne
(Podolania) – obr. 1 a do budovy bývalej svadobky (Korytňania) – obr.
2, žiaci z Častkoviec a Očkova chodili do škôl v ich obciach. Žiaci
vyšších ročníkov z Podolia, Korytného, Očkova, Častkoviec chodili do
novej budovy Štátnej meštianskej školy.
12
Obr. 3 Štátna meštianska škola v Korytnom, neskôr jedna z budov Osemročnej
strednej školy. Dnes je v budove predajňa Coop Jednoty.
V šk. r. 1948/49 škola začala používať pre svoje účely aj tretiu
budovu, kde bol umiestnený Miestny národný výbor v Korytnom a vo
dvore býval zástupca riaditeľa. Túto budovu od súkromníka odkúpil
štát pre školskú správu.
Podľa zákona zo dňa 21. 4. 1948 o základnej úprave
jednotného školstva školskú sústavu tvorili:
I. stupeň – národná škola 1. - 5. ročník
II. stupeň – stredná škola 6. - 9. ročník – povinná školská
dochádzka 6 - 15 rokov
III. stupeň – povinné odborné, vyššie odborné školy a gymnáziá
Na I. a II. stupni boli rovnaké učebné plány a osnovy. Už
začiatkom 50. rokov mohli všetky deti prejsť jednotnou nižšou
strednou školou.
13
Obr. 4 Tretia školská budova pre Štátnu meštiansku školu v Korytnom, prerobená z
budovy Miestneho národného výboru v Korytnom. Budova známa pod názvom
Markusovec.
Do r. 1950 školské budovy neboli opravované a doplňované.
Od r. 1950 v hlavnej školskej budove postavenej v r. 1944 bol
dobudovaný vodovod, pozemok ohradený, zriadené kabinety
a pokusné pole s plochou 12 árov. V druhej – staršej školskej budove
boli vymenené veľké okná, nové dvere, postavený nový záchod,
zriadený vodovod pre školskú stravovňu a realizovaná prístavba,
v ktorej boli 2 byty s kúpeľňou pre slobodných učiteľov.
V šk. r. 1953/54 vstúpil do platnosti nový školský zákon zo
dňa 24. 4. 1953 (tzv. Zákon o školskej sústave a vzdelávaní) s
povinnou osemročnou školskou dochádzkou. Na základe nového
školského zákona bola miesto doterajšej národnej a meštianskej školy
zriadená osemročná stredná škola. Za najväčšie nedostatky boli na
Osemročnej strednej škole v Korytnom pokladané striedavé
vyučovanie a nedostatok bytov pre učiteľov.
14
Po zlúčení Podolia s Korytným
Obec Podolie vznikla 19. mája 1957 zlúčením obcí Podolie a
Korytné do jednej obce Podolie s asi 3.000 obyvateľmi. V dôsledku
zlúčenia obcí sa spojili 1. septembra 1957 aj školy oboch obcí, a to
Národná škola v Podolí a Osemročná stredná škola v Korytnom do
Osemročnej strednej školy v Podolí.
Osemročná stredná škola v Podolí používala pre svoje účely štyri
budovy:
1. školská budova (č.d.1), bývalá Národná škola v Podolí mala 3
učebne. Bola to najstaršia školská budova v Podolí.
2. školská budova, prerobená z budovy Miestneho národného
výboru v Korytnom, mala 2 učebne a vzadu školskú dielňu.
3. školská budova (hlavná), bývalá Osemročná stredná škola v
Korytnom, mala 4 učebne, zborovňu a riaditeľňu.
4. školská budova, bývalá Rímsko-katolícka ľudová škola v
Korytnom mala 2 učebne.
Vo dvore bola zriadená školská jedáleň a vtedajšia družina
mládeže.
15. decembra 1960 bol Národným zhromaždením prijatý
nový školský zákon, ktorým bola školská dochádzka predĺžená opäť
na 9 rokov. Už od šk. r. 1959/60 bola v osemročnej strednej škole
zriadená aj dobrovoľná deviata trieda, plynule sa malo prejsť počas
troch rokov k deväťročnej školskej dochádzke. Od 1. februára 1961 sa
zmenil názov školy na Základnú deväťročnú školu v Podolí. Žiaci
základnej školy mali zabezpečenú mimoškolskú opateru a výchovu v
školských družinách a školských kluboch. Školská sústava sa skladala z
3 cyklov: 1. ZDŠ, 2. SVŠ, SOŠ, UŠ (umožnená forma večerného a
diaľkového štúdia), 3. VŠ.
15
Výber zo školských kroník 1957 - 1963
1957/58
riaditeľ:
zástupca:
1958/59
riaditeľ:
zástupca:
Viktor Chovanec (preložený z Novej Bošáce)
Ján Šimkovic, od 15.3. 1958 Štefan Krajčovič
Viktor Chovanec (od januára postúpil na okresného
školského inšpektora)
od marca riaditeľ Gejza Tallo
Štefan Krajčovič
1959/60
riaditeľ:
Zoltán Kričfalušy
zástupca:
Štefan Krajčovič
 dobrovoľná deviata trieda – 22 žiakov
 na podnet OSŠ v Strání bola oficiálne nadviazaná družba medzi
učiteľským zborom a žiakmi Strání a Podolia
 10. 12. 1959 navštívili Zoltán Kričfalušy, riaditeľ školy a Eva Olšáková,
vedúca PO školu v Strání a prerokovali plán akcií:
 návšteva riaditeľa a vedúcej PO zo Strání v Podolí
 zájazd divadelného krúžku zo Strání do Podolia – 19. 3. 1960 – Tri
zlaté vlasy deda Vševeda (články v Hlase ľudu a v Učiteľských
novinách)
 zájazd a stretnutie učiteľského zboru pred koncom šk. roku
 písomný styk žiakov v rámci tried a oddielov
 šk. rok bol ukončený už 18. júna 1960 kvôli II. celoštátnej spartakiáde
1960/61
riaditeľ:
Zoltán Kričfalušy
zástupca:
Štefan Krajčovič
 učebnice a učebné pomôcky žiakom poskytol po prvýkrát štát zdarma
16




19. 11. 1960 našu OSŠ navštívil učiteľský zbor zo Strání, prezreli si
pohrebisko z doby rímskej v Očkove, budovy školy, uskutočnilo sa
priateľské posedenie
17. 12. 1960 – odvetné stretnutie učiteľských zborov v Strání – exkurzia
v sklárňach, priateľské posedenie v OSŠ Strání
divadelná hra „Skúšky čerta Belinka“ – nacvičili p. uč. Kričfalušyová a p.
uč. Stanová, žiaci s hrou vystúpili aj v Čachticiach, v Starej Turej, v Strání
28. 6. 1961 – stretnutie pionierov a učiteľov zo Strání a Podolia na
Javorine
1961/62
riaditeľ:
Zoltán Kričfalušy
zástupca:
Štefan Krajčovič
 od 1. 2. 1961 zmena názvu školy z OSŠ v Podolí na ZDŠ v Podolí
 povinná deväťročná školská dochádzka – 15. 12. 1960 prijatý v NZ nový
školský zákon o sústave výchovy a vzdelávania
 predĺžené polročné prázdniny kvôli chrípke
 pár učiteľov nacvičilo úspešnú hru „Dáme sa rozviesť?“ – dokonca
p. Janál spracoval o hre filmový záznam, ktorý sa vysielal v televízii
z príležitosti Dňa učiteľov
 divadelná hra Zlatý vrch – p. uč. Kričfalušyová a p. uč. Bielický
 boli zavedené rozcvičky pred vyučovaním vzhľadom na celonárodné
heslo: „Hodinu cvičiť denne“
 jún 1962 – začalo sa s výstavbou novej školy
1962/63
riaditeľ:
Zoltán Kričfalušy
zástupca:
Štefan Krajčovič
 predčasne ukončený 1. polrok už 19. 1. 1963, vyučovať sa začalo až 25. 2.
1963, bol nedostatok uhlia, zimná kalamita, uhoľné prázdniny
 divadelná hra pionierov „Janko a Zlatovláska“ - nacvičili p. uč.
Kričfalušyová a Stanová
 okresná inšpekcia na škole od 22. do 27. apríla 1963
17
Z histórie nových školských budov ZDŠ Podolie
Keďže vyučovacie priestory v štyroch budovách Osemročnej
strednej školy, ktoré sa nachádzali v rôznych častiach Podolia, boli
nevyhovujúce, začala obec Podolie budovať v r. 1962 novú školu pri
hlavnej ceste v Podolí. Aktivita občanov a funkcionárov bola taká
veľká, že objekt bol postavený za 13 mesiacov a prví žiaci nastúpili do
novej školy už 1. septembra 1963. Je to terajší objekt ZŠ Podolie,
ktorý odstránil dvojsmenné vyučovanie a umožnil nielen modernú
výučbu, ale neskôr aj veľký rozvoj telovýchovnej činnosti a
športovania.
Obr. 5 Zo stavby školy
Bola to moderná škola, mala 18 učební, 1 dielňu a 2 špeciálne
učebne, 8 kabinetov, klubovňu a kancelárie. Škola mala dva pavilóny s
triedami – zadný pavilón A pre 1. stupeň a predný pavilón B pre 2.
stupeň, súčasťou školy boli aj samostatné objekty telocvične a
školskej jedálne.
18
Obr. 6 Stavba jedálne a šôp
V prvom šk. r. 1963/64 mala nová škola 19 tried a 545 žiakov.
Treba spomenúť, že tu vždy pracoval odborne zdatný učiteľský
kolektív a žiaci patrili a aj teraz patria medzi najlepších v okrese.
Obr. 7 Zo stavby školy
19
Obr. 8 Základná deväťročná škola Podolie
Výber zo školských kroník 1963 - 2013
Kroniky školy sú veľmi obsiahle. Do šk. r. 2001/02 boli písané
ručne, od šk. r. 2002/03 ich spracúvame na počítači. V tejto kapitole
vyberáme z kroník, čo nás zaujalo pri listovaní nimi. Vynechávame
úspechy v súťažiach, ktoré sú v kapitole Úspechy školy. Vynechávame
mnohé akcie, ktoré sa pravidelne opakovali.
Spomenieme však, že do r. 1989 sa žiaci prezentovali na
slávnostných akadémiách, ktoré pripravovali pod vedením učiteľov
k výročiam oslobodenia obce, oslobodenia vlasti, založeniu PO SZM,
vzniku KSČ, k výročiam SNP, VOSR atď. Poriadali sa lampiónové
sprievody, organizovali sa Behy Februárového víťazstva a Behy
oslobodenia obce, chodilo sa do prvomájových sprievodov,
organizoval sa v poobedných hodinách až do neskorého večera
detský Karneval, bývali besiedky pod jedličkou, rôzne besedy, školské
súťaže a kvízy, branné cvičenia, športové turnaje.
20
Obr. 9 Z kroniky ZDŠ Podolie – Slávnosť otvorenia novej školy 1. 9. 1963
21
Žiaci chodievali na výlety a exkurzie. ZRPŠ (združenie rodičov
a priateľov školy) poriadalo na konci šk. roka rodičovské majálesy
alebo juniálesy. Učitelia viedli množstvo krúžkov: futbalový,
hádzanársky, maňuškový, gymnastický, recitačný, stolnotenisový,
ľahkoatletický, volejbalový, divadelný, spevácky, výtvarný,
akvaristický, strelecký, matematický, zdravotnícky, prírodovedný, atď.
Pripravovali na nich žiakov na programy, na súťaže, vypĺňali voľný čas
zmysluplnou činnosťou. Pravidelne sa naši učitelia stretávali
s učiteľmi družobnej školy ZDŠ Strání, oslavovali spolu Deň učiteľov,
vymieňali si skúsenosti z pedagogickej praxe, organizovali pre
partnerov otvorené vyučovacie hodiny. Taktiež sa stretávali žiaci
našich družobných škôl na rôznych spoločných športových
podujatiach. Konali sa sľuby iskier a pionierov, pri škole pracovala
Pionierska organizácia, ktorú vždy viedla skupinová vedúca so
skupinovou radou, pravidelne sa konali skupinové zhromaždenia,
plnili sa záväzky, pomáhalo sa pri verejno-prospešných prácach našej
obci aj JRD (zber odpadového materiálu, zber chmeľu, ovocia, týždeň
jarného upratovania, zber liečivých rastlín, šípok, gaštanov, úprava
okolia školy, ihrísk, ...).
1963/64
riaditeľ novej ZDŠ:
Zoltán Kričfalušy
zástupca novej ZDŠ:
Štefan Krajčovič
 rok v novej škole, slávnostné otvorenie bolo v nedeľu
1. septembra
1963 za prítomnosti významných hostí a verejnosti
 výstavba nových budov trvala rekordných 13 mesiacov, náklady na ňu
boli 3.638.000 Kčs, so zariadením 3.900.000 Kčs, stavba bola prehlásená
pri kolaudácii za stavbu “Vzornej kvality”
 nový školský areál mal štyri budovy – A a B pavilón ZDŠ (18 učební,
1 dielňa, 2 špeciálne učebne – na fyziku a chémiu, na prírodopis, 1
učebňa ručných prác, 8 kabinetov, zborovňa, riaditeľňa, klubovňa PO,
22



kancelária školníka), budova telocvične, budova školskej jedálne a
školskej družiny
19 tried, 545 žiakov – všetky ročníky po 2 triedy, iba 5. ročník mal 3
triedy
konečne sa začalo jednosmenne vyučovať
zber 2100 kg papiera, 1650 kg železa, 1720 kg handier a 48 kg slimákov
Obr. 10 Riaditeľ Zoltán Kričfalušy prvý sprava
1964/65
 19 tried, 569 žiakov – 1. – 4. roč., 7., 8. roč. po dve , iba 5. a 6. ročník po 3
triedy, 9. roč. 1 trieda
 20. výročie oslobodenia obce – lampiónový sprievod, estráda
 3. celoštátna spartakiáda, 13. jún 1965 – konala sa v Podolí miestna
spartakiáda 1. – 9. roč.
 Deň učiteľov v Strání – exkurzia do pivovaru, návšteva múzea
J. A. Komenského v Uherskom Brode, divadelné predstavenie v Strání
23


v rámci pomoci južnému Slovensku, ktoré postihla povodeň, venovala
ZDŠ na účet „Republika juhu“ peniaze získané brigádami žiakov pri sušení
ďateliny a pletí zeleniny
zber 1195 kg papiera, 14.375 kg železa, 1436 kg handier a 317 kg šípok,
2500 kg konzervárenských fliaš
1965/66
do funkcie nastúpil nový riaditeľ Jozef
Bielický, riaditeľ Zoltán Kričfalušy bol
preložený do Trenčína
 21 tried,
620 žiakov – po dve triedy
v ročníku, iba 5., 6., 7. roč. po 3 triedy
 Ľubomír Fogaš – žiak 9. triedy – bol hlavným
aktérom besedy, kde rozprával zážitky
z Medzinárodného pionierskeho tábora
v Seči
 28. 4. 1966 – spoločná exkurzia žiakov do
Nového Mesta n. V. na výstavu veľryby
 15. 6. 1966 – na športovom stretnutí na
Obr. 11 Riaditeľ Jozef
Čachtickom hrade začala družba medzi 6.B zo
Bielický
ZDŠ Podolie a 6.B zo ZDŠ Strání, triedy založili
kroniku, ktorá sa zachovala
 17. 6. 1966 – športový deň v Podolí so ZDŠ Strání, naši vyhrali
 zber 1601 kg papiera, 6070 kg železa (1691,80 Kčs), 1399 kg handier
a 317 kg šípok (2148 Kčs)
 v Trenčianskych novinách boli uverejnené básne našich žiakov, žiaci 5.A
si dopisovali so spisovateľom J. Pavlovičom
 zavedená služba žiakov pri vchode do budovy, služba tiež predávala
desiatu (pečivo a keksy)

1966/67
 22 tried, 645 žiakov – 1. – 4. a 9. roč. po dve triedy v ročníku, 5. – 8. roč.
po 3 triedy
24




v polovici februára bola dvakrát vykradnutá škola – VB krádež úspešne
vyšetrila, priznali sa žiak 9.B a žiak 6.A
nazbieralo sa po dedine až 18 q železa v rámci akcie Týždeň jarného
upratovania
apríl 1967 – začala sa vydávať mliečna desiata
dobudovali sa chodníky okolo školy, školské ihrisko, skrášlili sa priestory
okolo školy
1967/68
 22 tried, 662 žiakov – 1. – 4. , 9. roč. po dve triedy v ročníku, 5. – 8. roč.
po 3 triedy
 v tomto školskom roku mala škola najviac žiakov vo svojej doterajšej
histórii
 deviataci stanovali na Dubníku s tr. p. uč. Stanom a tr. p. uč.
Petrovičovou
1968/69
 zmena zástupcu, odišiel p. Štefan Krajčovič, vzhľadom na veľký počet
tried mala škola dvoch zástupcov – Ivan Stano a Jozef Janáček
 23 tried, 639 žiakov – 1. – 4. po dve triedy v ročníku, 5. – 9. roč. po
3 triedy
 stanovačka 6.B pod Plešivcom s p. uč. Karolom Blahutom v máji 1969
 divadelná hra Huncút Klinko (p. uč. Janáčková, p. uč. Stanová)
1969/70
 23 tried, 595 žiakov – 1. – 4. po dve triedy v ročníku, 5. – 9. roč. po
3 triedy
 1. ročník behu Februárového víťazstva – 25. 2. 1970
 boli sme úspešní v športovej gymnastike, futbale na úrovni okresu
 divadelná rozprávka Princezná so zlatou hviezdou na čele (p. uč.
Janáčková, p.uč. Stanová)
 nepovinné predmety: Nemecký jazyk, Kurz šitia a varenia, Praktiká
z fyziky, z chémie, Športové hry
25
1970/71
 23 tried, 582 žiakov – 1. – 4. po dve triedy v ročníku, 5. – 9. roč. po 3
triedy
 2. ročník behu Februárového víťazstva – 4 školy, väčšia účasť
 nepovinné predmety: Nemecký jazyk, Kurz šitia a varenia, Praktiká
z fyziky, chémie, prírodopisu
 p. riaditeľ Jozef Bielický si zlomil nešťastne nohu pri volejbalovom turnaji
(dlhodobá PN až do 30. 4. 1972)
Obr. 12: Kolo na požiarnej zbrojnici – školská akcia; Zberová akcia v dedine
1971/72
 riaditeľ: Jozef Janáček (od 1. 9. 1971 do 30. 4. 1972), Jozef Bielický (po PN
od 1. 5. 1972)
 zástupca: Bohuslava Machajdíková, Jozef Janáček (od 1. 5. 1972), Oľga
Imrišková od 1. 2. 1972 do 30. 4. 1972)
 23 tried, 566 žiakov – 1. – 4. po dve triedy v ročníku, 5. – 9. roč. po
3 triedy
 52 žiakov 9. roč. – kurz spoločenského tanca viedol p. uč. Mečiar
 naši učitelia viedli otvorené hodiny pre učiteľov ZDŠ Strání
26

nepovinné predmety: Nemecký jazyk, Kurz šitia a varenia, Praktiká z F,
CH, P, Športové hry
Obr. 13 Pedagogický zbor v šk. r. 1971/72
1972/73
 23 tried, 540 žiakov – 1. – 4. po dve triedy v ročníku, 5. – 9. roč. po 3
triedy
 nekonali sa oslavy Dňa učiteľov ani 1. máj – karanténa v celom
Západoslovenskom kraji (slintačka, krívačka)
 1.2. 1973 – Detský karneval, na ktorom hrala rytmická skupina z Podolia
 MDD – prvýkrát organizovala p. uč. Rosinská akciu “Kreslíme na chodník”
 stanovačka Dubník – p. uč. Poliačiková a 8.A
 p.uč. Kyšková nacvičila s ml. žiačkami skladbu “Pružná mladosť”,
vystupovali s ňou na Telovýchovných slávnostiach v Trenčíne
 nepovinné predmety: Nemecký jazyk, Kurz šitia a varenia, Praktiká z F,
CH, P, Športové hry, Cvičenia z matematiky
27
Obr. 14 Prvý ročník akcie Kreslenie na chodník
1973/74
 22 tried, 513 žiakov – 1. – 4., 9. roč. po dve triedy v ročníku, 5. – 8. roč.
po 3 triedy
 nepovinné predmety: Nemecký jazyk, Kurz šitia a varenia, Praktiká
z fyziky, chémie, prírodopisu, Športové hry, Cvičenia z matematiky,
Cvičenia zo slovenského jazyka
 29. 3. 1974 – oslavy Dňa učiteľov s učiteľmi zo Strání v Častkovciach,
návšteva kasární ruských vojakov
1974/75
 20 tried, 497 žiakov – 5. a 9. roč. po tri triedy v ročníku, ostatné po 2
triedy v ročníku
 pomoc zamestnancov školy pri zbere cukrovej repy – náhrada za stroje
pre zlé poveternostné podmienky
 krásne úspechy v recitácii a postup do OK – Daniela Bobocká, Danica
Salajková, Andrea Gúčiková
28

nepovinné predmety: Nemecký jazyk, Kurz šitia a varenia, Praktiká
z fyziky, chémie, prírodopisu, Športové hry, Cvičenia z matematiky,
Cvičenia zo slovenského jazyka, Pohybové hry
1975/76
 19 tried, 485 žiakov – 6. roč. tri triedy v ročníku, ostatné po 2 triedy
v ročníku
 v 7. ročníku Behu FV súťažilo až 7 škôl, družstvo dievčat Podolia získalo
Putovný pohár
1976/77
 17 tried, 466 žiakov – 3. roč. 1 trieda v ročníku, ostatné po 2 triedy
v ročníku
 recitačné úspechy a postup do OK Podjavorinskej Bzince – Darina
Štukovská, Daniela Bobocká
1977/78
 15 tried, 437 žiakov – 2. – 4. roč. 1 trieda v ročníku, ostatné po 2 triedy
v ročníku
 recitačné úspechy – Daniela Bobocká
 po dlhšom čase sa nekonala spoločná oslava Dňa učiteľov so Strání
 30. výročie Víťazného februára – otvorené zrenovované kino Pokrok
1978/79
 16 tried, 422 žiakov – 2. – 3. roč. 1 trieda v ročníku, ostatné po 2 triedy
v ročníku
 až 3 oddelenia družiny
 odpútavacie akcie v čase vyučovania náboženstva a konania náb.
obradov
 tuhá zima – zimné prázdniny predĺžené do 27. 1. 1979 pre nedostatok
uhlia
1979/80
 až 3 oddelenia družiny
29



odpútavacie akcie neúspešné, počet detí prihlásených na NBV sa zvýšil
naši žiaci cvičili na Strahove – celoštátna spartakiáda 26. – 29. jún 1980
(p. uč. Füryová – starší žiaci)
Andrea Gúčiková odmenená za prácu v PO – bola v Medzinárodnom
pionierskom tábore v NDR
1980/81
 16 tried, 370 žiakov – 4., 9. roč. 1 trieda v ročníku, ostatné po 2 triedy
v ročníku
 divadlo Janko a Zlatovláska (p. uč. Adamcová, p.uč. Schreiber)
1981/82
 15 tried, 341 žiakov – 2., 5., 9. roč. 1 trieda v ročníku, ostatné po 2
triedy v ročníku
 zapojili sme sa do výtvarných súťaží Vesmír očami detí, Zem živiteľka,
Výtvarná olympiáda, ZSSR očami detí
 divadlo Skúšky čerta Belinka (p. uč. Adamcová, Schreiber)
 4 otvorené hodiny pre obvod
 v zime sme mali v škole klzisko
 posledný školský rok, keď bol ešte 9. ročník
1982/83
 14 tried, 326 žiakov – 3., 6. roč. 1 trieda v ročníku, ostatné po 2 triedy
v ročníku
 premenovanie školy na Základnú školu, už sa prestal používať názov
Základná deväťročná škola, posledný ročník ZŠ bol ôsmy
 výtvarná súťaž Najlepší plagát k VOSR – práca A. Bublavej postúpila do
OK
 divadlo Huncút Klinko (p. uč. Adamcová, p. uč. Schreiber)
1983/84
 nová zástupkyňa Alena Rehorová (Jarmila Petrovičová preložená za
riaditeľku Melčice Lieskové)
30



13 tried, 326 žiakov – 4., 7., 8. roč. 1 trieda v ročníku, ostatné po 2
triedy v ročníku
maľovanie tried
otvorená nová materská škola v areáli školy postavená v akcii Z
1984/85
 15 tried, 353 žiakov – 8. roč. 1 trieda v ročníku, ostatné po 2 triedy
v ročníku
 nebola ani jedna znížená známka zo správania
 komplexná inšpekcia v januári
 žiaci zo ZŠ Častkovce k nám začali chodiť už od 3. roč.
 Československá spartakiáda 85 – nacvičovalo ju na škole 115 detí,
zúčastnili sme sa na miestnej, obvodnej, okresnej spartakiáde (mladšie
žiačky – stuhy, mladší žiaci tenisové rakety a loptičky, staršie žiačky
„Poupata“, starší žiaci – horolezecké laná)
 naša podolská Pionierska skupina Mirka Nešpora – bola ocenená ako
najlepšia v okrese
1985/86
 16 tried, 376 žiakov – všetky triedy po 2 v ročníku
 7. roč. LVVK, 4. roč. plavecký kurz
 naša PO SZM získala 1. miesto v súťaži Po stopách pamäti
1986/87
 16 tried, 371 žiakov – všetky triedy po 2 v ročníku
 ľahkoatletický deň pre žiakov v Strání k MDD
 organizovali sme súťaž úkrytových družstiev CO – 1. miesto v okrese
1987/88
 15 tried, 346 žiakov – všetky triedy po 2 v ročníku, len v 2. roč. jedna
trieda
 27. 5. 1988 – akcia so žiakmi ZŠ Strání – 25. výročie ZŠ a 30. výročie
družby – veľká slávnosť
 posledný rok bol riaditeľom p. Jozef Bielický od r. 1965 (22 rokov)
31


letný pioniersky tábor na Zelenej vode zorganizovala Jarmila Bystrická
najlepší pionieri boli v Moskve; za aktívnu prácu získala PO stanovú
základňu
Obr. 15 25. výročie otvorenia nových budov základnej školy
Obr. 16 Na oslavách reční predseda MNV p. Jozef Červeňanský
32
1988/89
 do funkcie nastúpil nový riaditeľ PaedDr. Ľubomír Kiko
 14 tried, 346 žiakov – všetky triedy po 2 v ročníku, len v 2. a 3. roč.
jedna trieda Tomková
 žiaci
1. roč. boli po prvýkrát hodnotení slovne (p. uč.,
p. uč.Masárová)
 úpravy učebných plánov, rušenie voliteľných predmetov
 plavecký výcvik pre 4. roč., 2. st., LVVK Dedinky – žiaci 7. ročníka
 budoval sa športový areál
1989/90
 nová zástupkyňa Irena Jurdová
 15 tried, 335 žiakov – všetky triedy po 2 v ročníku, len v 3. roč. jedna
trieda
 nežná revolúcia, zrušilo sa povinné ideovo-politické vzdelávanie učiteľov,
založené bolo Učiteľské fórum
 dobudoval sa športový areál, presťahovala sa školská a učiteľská knižnica
 PO ešte fungovala, upustilo sa od masovosti, hľadali sa nové formy práce
 plavecký kurz, LVK na Donovaloch
 zúčastnili sme sa na poslednej spartakiáde, nacvičili sa 4 spartakiádne
skladby a žiaci vystúpili v miestnych a obvodných spartakiádach
1990/91
 14 tried, 320 žiakov – všetky triedy po 2 v ročníku, len v 1. a 4. roč.
jedna trieda
 vo veku 58 rokov zomrel p. uč. Vanák, ktorý pôsobil na škole od
r. 1974/75
 bola zrušená funkcia skupinovej vedúcej
 nové varianty učebných osnov, vyučujúci sa rekvalifikovali na anglický
a nemecký jazyk
 nedostatok
nových učebníc a učebných materiálov, chýbala
audiovizuálna technika
 vznikla po prvýkrát Rada školy, ktorá uskutočnila voľby
riaditeľa,
potvrdila vo funkcii PaedDr. Ľubomíra Kika
33



začína éra počítačov, vznikol nový krúžok výpočtovej techniky – p. uč.
Schreiber
na jar začala plynofikácia školy, mali sme klzisko, robili sa úpravy na
školskom ihrisku
LVVK v Ľubochni, plavecký výcvik
1991/92
 15 tried, 344 žiakov – všetky triedy po 2 v ročníku, len v 2. roč. jedna
trieda
 zavedené 3 hodiny TEV, iba 1 hodina pracovného vyučovania
 slovne sa hodnotili všetky výchovy 1. st. a TEV na 2. st.
 LVVK Ľubochňa, plavecký výcvik
 škola prvú zimu kúrila plynom, škola zápasila s nedostatkom finančných
prostriedkov
1992/93
 15 tried, 320 žiakov – všetky triedy po 2 v ročníku, len v 3. roč. jedna
trieda
 LVK Javorina, plavecké kurzy
 660. výročie obce – pripravili sme slávnostný program
 súťaž bábik Barbie
 1. 1. 1993 – rozdelenie republiky
 prišla k nám delegácia zo zahraničia (ZŠ Strání), naši družobní priatelia sa
stali zo dňa na deň pre nás zahraniční hostia
1993/94
 14 tried, 299 žiakov – všetky triedy po 2 v ročníku, len v 1. a 4. roč.
jedna trieda
 4.A trieda s p. uč. Vitekovou a niekoľko zamestnancov školy spravilo
zbierku na pomoc obetiam vojny v Juhoslávii – SOS Sarajevo
 vybudovala sa posilňovňa v telocvični v spolupráci so Slovenským orlom
 OcÚ podporil školu a boli zakúpené rôzne učebné pomôcky
34
1994/95
 15 tried, 305 žiakov – všetky triedy po 2 v ročníku, len v 2. roč. jedna
trieda
 LVVK Počúvadlo, plavecký výcvik Piešťany
 získali sme do školy Lego vďaka účasti p.uč. Jamrichovej na školení
 prišiel k nám inšpektor Mešo, kontroloval výchovy
 OÚ Podolie prispel na rekonštrukciu WC, dobrá spolupráca s RZ a firmou
Podolpap
1995/96
 14 tried, 307 žiakov – všetky triedy po 2 v ročníku, len v 2. a 3. roč.
jedna trieda
 LVK sa uskutočnil v Podolí
 RZ pomohlo pri obnovení učebne fyziky a boli zakúpené 3 nové počítače
1996/97
 14 tried, 295 žiakov – všetky triedy po 2 v ročníku, len v 3. a 4. roč.
jedna trieda
 Mgr. Anna Makarská – veľa vystúpení a programov
 avizovaný prechod na deväťročnú ZŠ
 15. 10. 1996 – vykradnutá škola, ukradli video, prehrávač, TV, kopírku,
rozmlátili dvere, po tomto incidente bola realizovaná na škole
elektronická signalizácia
1997/98
 15 tried, 288 žiakov – všetky triedy po 2 v ročníku, len v 4. roč. jedna
trieda
 LVK Kováčová
 dokúpil sa scaner do učebne informatiky
 2. st. bol v Žiline na ľadovej revue
35
1998/99
 dobrovoľná 9. trieda – z 8. ročníka v nej ostalo 12 žiakov, ostatní
postúpili na SŠ
 15 tried, 291 žiakov – všetky triedy po 2 v ročníku, len v 1., 5., 9. roč.
jedna trieda
 5-dňový pobyt žiakov 1. st. v Modrovej – Mgr. Gahérová a Mgr.
Hanzlíková
 LVK chata Ovčiar Kováčová
1999/2000
 15 tried, 322 žiakov – všetky triedy po 2 v ročníku, len v 2., 6. a 8. roč.
jedna trieda
 !!! 1. miesto v okrese v prírodovedných predmetoch, 2. miesto
v spoločenskovedných predmetoch
 Peter Augustín – ocenený za svoje úspechy titulom Najlepší žiak okresu
 26. 6. 2000 zomrel p. školník Rudolf Marák
2000/01
 13 tried, 306 žiakov – všetky triedy po 2 v ročníku, len v 1., 2., 3., 7. a 9.
roč. jedna trieda
 škola získala 1. miesto v spoločenskovedných predmetoch, 3. miesto
v okrese v prírodovedných predmetoch
 v novembri 2000 začala svoju činnosť DO Fénix, ktorú viedol Mgr. Rudolf
Kucmen v spolupráci s p. vych. Zlaticou Lagovou, mala 70 členov
združených v dvoch záujmových krúžkoch: spevácky krúžok Podolanček
s počtom detí 30, ľahkoatletický krúžok Tretra s počtom detí 40
2001/02
 14 tried, 299 žiakov – všetky triedy po 2 v ročníku, len v 2., 3., 4., 8. roč.
jedna trieda
 !!! 1. miesto v spoločenskovedných predmetoch, 3. miesto v okrese
v prírodovedných predmetoch
 zavedené nepovinné cudzie jazyky už od 3. ročníka
36









hĺbková inšpekcia – prišiel nás kontrolovať náš bývalý učiteľ PaedDr.
Karol Blahuta
obnovenie družby zo Strání – volejbal učiteľov v Strání, spoločné MDD
v Podolí
divadlo Tri citróny nacvičili Mgr. Anna Makarská a Mgr. Eugen Schreiber
(hrali v Podolí, Hornej Strede, Čachticiach, Pobedime)
november 2001 – na našej škole vyhlásený dlhodobý celoslovenský
projekt pre základné a stredné školy s názvom Poznaj svoju históriu
alebo Pátranie po predkoch
začal sa vydávať školský časopis POD LAVICOU – masmediálny krúžok
pod vedením RNDr. Janky Schreiberovej
vznikla školská internetová stránka, založili ju: priateľ školy Milan Gahér,
učiteľky RNDr. Janka Schreiberová a Mgr. Monika Gahérová
(www.zspodolie.edu.sk)
DO Fénix mal 160 členov, 6 krúžkov, 6 vedúcich, v lete vedúci
oragnizovali týždenný letný tábor
boli sme úspešní v projekte Infovek, získali sme vybavenie do učebne
počítačov
škola získala právnu subjektivitu, zriaďovateľom sa stala Obec Podolie
2002/03
 13 tried, 280 žiakov, 1. – 4. a 9. roč. po 1 triede, ostatné po 2 triedy
v ročníku
 p. zástupkyňa
Mgr. Irena Jurdová odišla na dôchodok, po 2 kolách
konkurzu na funkciu zástupkyne bola zvolená Mgr. Monika Gahérová
 cez letné prázdniny učitelia školy manželia Schreiberoví a R. Kucmen za
podpory vedenia školy, predsedu RZ Mgr. Petra Čechvalu a firmy Justur
prerobili sklad pomôcok na učebňu výpočtovej techniky, učebňu sme
sprevádzkovali a slávnostne otvorili v septembri 2002
 boli sme veľmi úspešnou školou v rámci okresu, v spoločenskovedných
a športových súťažiach sme boli na 1. mieste a v prírodovedných
súťažiach na 2. mieste
 DO Fénix mal 148 členov a 11 záujmových oddielov, vydali sme 2 čísla
školského časopisu Pod lavicou
37


divadelný krúžok pod vedením Mgr. Schreibera a Mgr. Makarskej nacvičil
divadlo Huncút Klinko
žiaci 8. roč. sa zapojili s Mgr. Makarskou do projektu Poznaj svoju
históriu
Obr. 17 Učiteľský kolektív ZŠ Podolie v šk.r. 2002/03
2003/04
 13 tried, 274 žiakov – 1.-5. roč. po jednej triede, 6.-9.roč. po 2 triedy
 krásne sme oslávili 40. výročie ZŠ a 20. výročie MŠ v škole aj v kultúrnom
dome
 podali sme projekt na rekonštrukciu oboch budov školy z eurofondov,
bol odmietnutý pre malý počet žiakov a neúplnú dokumentáciu z OcÚ
 p. farár Štefan Alberty nacvičil hru Weboví hráči
 DO Fénix mala 240 členov, pracovalo 14 záujmových krúžkov
 boli sme úspešní v projekte Otvorená škola, zakúpili sa prvý notebook
a dataprojektor, v rámci projektu sme otvorili internetovú kaviareň
 naša web stránka bola nominovaná medzi 20 najlepších zo 113
prihlásených
 vyučujúce 1. st. uspeli v projekte spoločnosti Orange Rozprávková trieda
38

od 1. 1. 2004 sme sa zlúčili s materskou školou, škola bola premenovaná
na Základná škola s materskou školou Podolie
2004/05
 od 1. 7. 2004 do funkcie riaditeľky školy nastúpila RNDr. Janka
Schreiberová, bývalý riaditeľ PaedDr. Ľubomír Kiko ostal učiť na škole
 12 tried, 264 žiakov – 1., 7., 9. roč. po 2 triedy, ostatné jedna trieda v
ročníku
 kvôli šetreniu energií a financií sme sa presťahovali do predného
B pavilónu, zadný A pavilón bol odstavený, 1.B sídlila v MŠ
 Školská mliečna liga – predaj jogurtov, získali sme školské pomôcky
 LVK Hronec, chata Kamenisté
 Vianočné trhy – vyzbierali sme 5000 Sk a poslali Spoločnosti detskej
onkológie v Košiciach
 škola, RZ pri škole, sponzor Miroslav Mrekaj – spolu sme zorganizovali
1. ročník Fašiangového školského plesu
 po prvýkrát sme sa zapojili do zbierky na Deň narcisov a vyzbierali sumu
9.058 Sk
 uspeli sme v projekte Otvorená škola 2004
 založili sme tradíciu streleckej súťaže Podolská desina
 zaviedli sme titul “Vzorný žiak školy”, rozbehli sme súťaž v čistote tried,
začal fungovať žiacky parlament
 v máji prebiehala ráno v školskom rozhlase Hitparáda
 v rámci projektu Správne držanie tela naša škola dostala 2.novembra FIT
lopty
2005/06
 10 tried, 246 žiakov – všetky triedy po 1 v ročníku, len v 5. roč. dve triedy
 začali v SR vzdelávacie poukazy na podporu záujmovej činnosti detí - 216
prijatých poukazov, 246 vydaných poukazov, všetci učitelia včítane
vedenia školy viedli nejaký krúžok, pracovalo 16 krúžkov
 LVK Kálnica
39



Deň narcisov – 11.555 Sk, Záchrancovia stromov – rekordných 112
stromov, na Vianočných trhoch sme zarobili 10.000 Sk a poslali na detskú
onkológiu
na Deň detí sme zorganizovali netradičnú akciu Podolská superstar
uspeli sme v projekte Digitálni Štúrovci a zakúpili interaktívnu tabuľu
a počítače
2006/07
 9 tried, 244 žiakov – všetky triedy po jednej triede v ročníku
 na Vianoce pripravil divadelno-mediálny krúžok poučné divadielko
s názvom "Ako si Peter dal najkrajší darček", na Vianočných trhoch sa
získalo 7.600 Sk, ktoré sme venovali deťom v detských domovoch
 Deň otvorených dverí pre rodičov, Deň narcisov – 19.278 Sk
 zachránili sme až 150 stromov zberom papiera, začali sme separovať
plastové fľaše, zberali sme cestovné lístky na kúpu vozíčka pre
postihnutých
 realizovali sme aktivity projektu Digitálni Štúrovci
2007/08
 9 tried, 230 žiakov – všetky triedy po jednej triede v ročníku
 výťažok z vianočných trhov z obce i školy tvoril 11.200 Sk, poukázali sme
ich Centru sociálnej pomoci v Novom Meste nad Váhom pre postihnuté
deti
 Deň narcisov – 28.630 Sk, zachránili sme až 150 stromov zberom papiera
 ku Dňu detí sme zorganizovali zaujímavú akciu v teréne – Podolský
viacboj
 vydali sme 2 čísla šk. časopisu Superškola
 vzdelávací poukaz poskytlo našej škole 176 žiakov z 230, pracovalo 18
krúžkov a 14 vedúcich
2008/09

10 tried, 212 žiakov – všetky triedy po jednej triede v ročníku, len 6. roč.
po dve triedy, výnimka z počtu v triedach 1A a 5A – veľa žiakov
40









začala obsahová reforma školstva podľa Štátneho vzdelávacieho
programu, učebníc však nebolo
realizovali sme 3 dni integrovaného tematického vyučovania
zapojili sme sa do akcie Tehlička pre Sudán
divadelný krúžok nacvičil hru Figliari spod Poľany, s ktorou vystúpil aj
v družobnej škole v Strání
usporiadali sme dve regionálne súťaže – Podolská desina, Baltík 2009,
Streľba na sklopné terče
v máji 2009 bol schválený projekt Rekonštrukcie ZŠ Podolie za 18,4 mil.Sk
z eurofondov, ktorý podala obec
uspeli sme aj v projekte Elektronizácia a revitalizácia materských škôl
2009, za 3.365 € sa namontovali preliezky a dopravné miniihrisko v areáli
MŠ
tvorili sme kreatívne modely z odpadového materiálu na módnu
prehliadku v rámci projektového dňa „Darujme zdravie Zemi“
do ŠJ kúpila obec nový konvektomat, v telocvični sme vymieňali okná
a dvere, z RZ sme kúpili interaktívnu tabuľu do prírodovednej učebne
2009/10







10 tried, 209 žiakov – všetky triedy po jednej triede v ročníku, len 6. roč.
po dve triedy
v máji 2010 sme mali tematickú inšpekciu z Trenčína
robili sme až dvakrát zber papiera – Jesenná očista, Záchrancovia
stromov
od septembra 2009 do augusta 2010 prebiehali rekonštrukčné práce na
zadnom pavilóne, ktorý sa prerábal a pristavoval (pozri kap. Projekty)
usporiadali sme veľké podujatie - trojdňové celoslovenské kolo
programátorskej súťaže Baltík 2010, programátori u nás spali dve noci,
pomohla aj farnosť, na fare spalo pár učiteľov so súťažiacimi
zapojili sme sa do projektu Únie centier prevencie a pomoci DAFNÉ Nie je
škola ako škola, nie je žiak ako žiak, za odmenu bola vybraná Mgr.
Gahérová na exkurziu do Nórska
napísali sme mikroprojekt cezhraničnej polupráce a boli sme úspešní
41

v športových súťažiach sme ako škola skončili na 3. a vo vedomostných
a umeleckých súťažiach na 4. mieste spomedzi 23 škôl okresu
Obr. 18 Rekonštrukcia zadného A pavilónu
2010/11






10 tried, 212 žiakov – 6. roč. dve triedy, ostatné ročníky po jednej triede
prvý rok sme sa učili v zrekonštruovanom zadnom školskom pavilóne
a užívali sme si pekné priestory
prvý rok sme začali používať internetovú žiacku knižku
rozvinuli sme intenzívnu družbu so ZŠ a ZUŠ Strání, pretože sme od
septembra do júna robili so žiakmi 7., 8. a 9. ročníka aktivity dvoch
mikroprojektov cezhraničnej spolupráce, čím sme pre školu získali cez
23.000 € a techniku
viacero vyučujúcich sa začalo vzdelávať v rámci národných projektov
v anglickom jazyku alebo v informatike, či vo využívaní IKT na vyučovaní
(Mgr. Jacolová, Mgr. Hanzlíková, Mgr. Trpíšková, Mgr. Schreiber, RNDr.
Schreiberová), čím získali pre školu ďalšiu počítačovú techniku
vo vedomostných a umeleckých súťažiach sme skončili na vynikajúcom
4. mieste z 23 škôl hneď za novomestskými školami
42
2011/12







11 tried, 218 žiakov – 1. a 6. roč. po dve triedy v ročníku, ostatné
ročníky po jednej triede
z 23 škôl sme vo vedomostných súťažiach skončili na 5. mieste
v programovaní sa žiaci prebojovali až do medzinárodného kola do
Varšavy
vedenie školy a riešitelia prezentovali projekt cezhraničnej spolupráce so
ZŠ a ZUŠ Strání na konferencii Roadshow Moderný učiteľ v Bratislave
v rámci časti Dobrá prax škôl
LVK – Čertov Lazy pod Makytou
v lete bola realizovaná veľká rekonštrukcia haly telocvične v hodnote
37.000 € - nová podlaha a obloženie stien, nové osvetlenie haly,
maľovanie haly, hrazda, asi tretinu sumy poskytlo RZ pri ZŠ z plesov
v rámci družby so ZŠ a ZUŠ Strání sme organizovali spoločný Deň učiteľov
v Uherskom Hradišti v divadle, naši žiaci sa zúčastnili na Straňanskej laťke
a realizovali sme ďalšie aktivity v rámci udržateľnosti mikroprojektov
2012/13






11 tried, 217 žiakov – 2. a 5. trieda po dve v ročníku, ostatné ročníky po
jednej triede
začali sme používať elektronickú triednu knihu prepojenú na školskú
databázu
boli sme úspešní v dvoch projektoch – pre dopravnú výchovu a pre
školské knižnice, aktivity sa realizovali od mája 2013 do decembra 2013,
množstvo aktivít bolo vynikajúcich a zapojená bola do nich celá škola
žiaci 9. ročníka už opäť okrem Testovania 9 robili aj prijímacie pohovory
na SŠ, išlo o prvých absolventov školy, ktorí boli vzdelávaní podľa ŠVP
v zmysle obsahovej reformy vzdelávania zavedenej v školskom roku
2008/2009, deviataci veľmi dobre obstáli v Testovaní 9
zapojili sme sa do humanitárnej akcie Adopcia nablízko pre Lesotho
a adoptovali sme si africké dievča
kúpili sme ďalšiu interaktívnu tabuľu a zariadili nábytkom jazykovú
učebňu, doriešili sme podtekanie múrov telocvične vybudovaním
trativodov za pomoci sponzorov
43
Názvy školy počas jej histórie
od 1. septembra 1957 do 31. januára 1961
Osemročná stredná škola Podolie
od 1. februára 1961 do augusta 1982
Základná deväťročná škola Podolie
september 1982 do 31. decembra 2003
Základná škola Podolie
od 1. januára 2004 – doteraz
Základná škola s materskou školou Podolie
Zamestnanci školy
Základná škola od 1. 9. 1963
Riaditelia:
Zoltán Kričfalušy
Jozef Bielický
Jozef Janáček
1963 – 1965
1965 – 1988
zastupovanie PN Jozefa Bielického
1. 9. 1971 – 30. 4. 1972
PaedDr. Ľubomír Kiko
1988 – 2004
RNDr. Janka Schreiberová 2004 – doteraz
Zástupcovia za ZŠ:
Štefan Krajčovič
Jozef Janáček
1963 – 1968
1968 – 30. 1. 1970, 1. 9. 1970 – 30.
8. 1971, 1. 5. 1972 - 30. 6. 1972
Ivan Stano
1968 – 1970
Bohuslava Machajdíková 1970 – 1973
Oľga Imrišková
1. 2. 1972 – 30. 4. 1972 (počas PN
Jozefa Bielického)
44
Jarmila Petrovičová
Marián Mečiar
1972 – 1983
október – december 1974 (počas
PN Jarmily Petrovičovej)
1983 – 1989
1989 – 2002
prázdniny 2002
2. 9. 2002 – doteraz
Alena Rehorová
Irena Jurdová
Mgr. Daniela Rosinská
Mgr. Monika Gahérová
Učitelia ZŠ
Zoltán Kričfalušy riaditeľ ZDŠ
Štefan Krajčovič zástupca ZDŠ
2 roky
1963/64, 1964/65, potom
preložený do Trenčína
5 rokov
od 1963/64 do 1967/68
Emília Krajčovičová
1 rok a
niečo
5 rokov
Oľga Imrišková
16 rokov
Želmíra Čechvalová
28 rokov
13 rokov a
niečo
Marta Siková
od 1963/64 do 1964/65
38 rokov
1 rok
od 1963/64 do 1967/68
od 1963/64, inde 67/68, do
1979/80
od 1963/64 do 1990/91
od 1963/64 (1963/64 MD) do
1974/75, 1978/79, 79/80
od 1963/64 (1967 MD,
1989/90 Častkovce) do
1990/91, 1992/93
od 1963/64, 64/65 (1965/66
MD) do 1974/75
od 1963/64 do 2000/01
1963/64
20 rokov
od 1963/64 do 1982/83
Daniela Pavlíková
28 rokov
od 1963/64 do 1989/90,
1991/92
Jozef Bielický - RŠ
1965/66 - 1987/88
28 rokov
od 1963/64 do 1990/91
Margita Hanicová
Mária Masárová
Marta Demanková,
vyd.Kýšková
Terézia Ondrášková
Magda Chlebanová
Jarmila Petrovičovázástupca od 1.9.1972
28 rokov
12 rokov
45
Eva Stanová
Alojz Šimonek
František Janotka
Jozef Janáček zástupca od 68/69 do
30.1.1970
Božena Lajčiaková
od 1963/64 (1967 MD, návrat
5.6.1967) do 1969/70
6 rokov
3 a pol
roka
3 roky
od 1963/64 do 15 1.1967
1 rok
2 roky a
niečo
2 roky a
niečo
od 1963/64, 64/65, 65/66
od 1963/64 do 30.1.1970,
sept 1970, odchod 1.9. 1972,
1992/93, 93/94
1963/64
od 1963/64 ( v októbri 1966
preložená)
od 1963/64 ( vo februári 1966
odišiel)
Ivan Stano - zástupca
od 68/69
6 rokov
od 1963/64 do 1969/70
Anna Janotková - DM
3 roky
Anna Janáčková
10 rokov
Mičáková
necelý rok
Paulina Kričfalušyová
Rudolf Čechvala
Oľga Podhradská
Darina Vráblová - SV
Elena Hanesová - DM
Jozef Talian, Mgr.
Anna Starinská
Elena Hlinková,
vyd.Zacharová
Oľga Gašová
Alena Miklánková,
vyd.Rehorová -
11 a pol
roka
1 rok a
niečo
3 roky
3 roky a
niečo
30 a pol
roka, zast.
4 mesiace
1 rok
17 rokov
3 roky
23 rokov
46
od 1963/64 (1963/64 MD),
64/65, 65/66
od 1963/64 (1963/64 MD) do
1972/73
1963/64 preložená do Hornej
Stredy
od 1963/64 do 1964/65
od 1963/64 do 1965/66
od 1963/64 (1965/66 MD) do
1967/68
od 1964/65 do 1.2.1994, zast.
od 9.3.2010 do 30.6.2010
1964/65
od 1964/65 (MD70/71,
78/79), do 1980/81
od 1965/66 do 67/68
od 1965/66 (MD 1972/73) do
1988/89, ZRŠ 83/84 - 88/89
Viera Poláčková,
vyd.Luptáková
Anna Škápiková
Daniel Lupták
Jaromíra Mahrlová DM
Marta Hartvighová,
vyd.Červeňanská
Božena Žemlová
2 roky
6 rokov
od 1965/66 (MD od 15.1.1967
do 19.6.1967) do 1970/71
1965/66, 1966/67
od októbra 1965 do 1970/71
1 rok
1965/66
6 rokov
Alojz Kubán
4 a pol
roka
1 rok
25 rokov a
niečo
necelý rok
asi pol
roka
asi mesiac
Karol Blahuta
9 rokov
Magda Kollárová
1 rok
Anna Masárová
4 a pol
roka
Vincenta Krištofová
Mária Kanovská
Anna Skúpa
od 1965/66 do 1.12.1971
1965/66
od 1965/66 do 1987/88, od
1989/90 do marca 1992
od 1966/67 (1.6.1967 MD)
2 roky
od 1966/67 do 6.marca 1967
1966/67
od 7. novembra 1966/67
(Vojna 1967/68) do 1974/75
od 16.septembra 1966/67
od 3. januára 1967 (25.3.1967
MD, 20.3.1970 MD) do
1970/71
od 6.februára 1967 do júna
1968
od 6. 2. 1967 (25.3.1967 MD)
od 6.februára 1967 do
októbra 1975
1967/68, 1968/69
5 rokov
od 1967/68 do 1972/73
Eva Rzavská
26 a pol
roka
1967/68 do 78/79, od
1980/81 do 86/87, od
1988/89 do 1.2. 1995
Marta Bartolenová SV
2 roky
1967/68, 1968/69
Ivan Štampach
Jana Mitanová
Mária Blahutová DM
Dušan Kolník
Bohuslava
Machajdíková zástupca od 70/71
1 a pol
roka
1 mesiac
9 rokov
47
Jaromíra Koukalová SV
1 rok
Oľga Lachová, Mgr.
34 rokov
Božena Gúčiková
3 roky
6 rokov a
niečo
1 rok
1 rok
1 rok
2 roky
1 a pol
roka
necelý rok
necelý rok
7 rokov
4 roky
1 rok
1 rok
1 rok
Irena Paráková
Eliška Škodáčková
Jana Kolníková
E.Škardová - DM
Anna Malovcová
Mária Gagová
Zora Zemanová
Jana Branská
Ľudmila Zámečníková
Valéria Bučková - SV
Anton Vitovský
Karol Činčura
Daniela Lukáčová
Zdena Jurigová,
vyd.Záhradníková
Jana Rakytová,
vyd.Chlpáňová
Oľga Pašmiková
vyd.Rubčičová,
neskôr vyd.
Surovčíková
Tatiana Šulovská
Jolana Bielická - DM
Emília Beláková
Božena Falťanová,
vyd. Fraňová
1967/68
1968/69 (MD70/71, 82/83) do
2000/01, 2002/03
od 1968/69 do 1970/71
1968/69 do 1973/74, 75/76
zástup
1968/69
1968/69
1968/69
1969/70, 1970/71
1969/70 do 1.2.1971
1969/70 - zastupovanie MD
1969/70 - zastupovanie MD
1969/70 do 1975/76
od 1969/70 do 1972/73
1969/70
1969/70
1969/70
5 rokov
1970/71 (MD), jún 75 (MD)
4 roky
od 1970/71 do 1973/74
9 rokov
1970/71 do 10.júna 1971
(MD) do 76/77, 2001/02,
2002/03
pol roka
12 rokov
1 rok
9 rokov
48
1970/71 do 31.1.1971
1970/71 do 1981/82
1970/71 - zastupovanie
1971/72, 1983/84 (1.2.1984
MD) do 1990/91
Oľga Bobáňová,
vyd.Oravcová
1 rok
1971/72
Jozef Spišák
1 rok a
niečo
1971/72 (72/73 vojna)
30 a pol
roka
od 1.12.1971 (MD1973) do
2001/02
7 rokov
1 a pol
roka
ešte učí
17 rokov,
zast. 4
mesiace
1 rok
necelý rok
2 roky
4 roky
2 roky
2 roky
1 rok
5 rokov a
niečo
1971/72 do 77/78
2 roky
1973/74, 1974/75
Irena Jurdová zástupca od 1.9.1989
do 30.6.2002
Marián Mečiar
Marta Zubáková
Daniela Rosinská
Marta Gulánová, vyd.
Miškovicová
Oľga Holubková
Siváková - SV
Milan Chlpáň
Oľga Poliačiková
Helena Patrnčiaková
Terézia Rozvadská
Daniel Beníček
Anna Višňovská, vyd.
Cibulková
Drahoslava Ábelová SV
Miroslav Hunča
Michna
Vladimír Vanák
Vladimír Lacko
Eugen Schreiber
Viera Bojnáková
chvíľu
zastupoval
chvíľu
zastupoval
14 rokov a
niečo
necelý rok
ešte učí
1 rok
49
1971/72 odišla 3.1.1973
od 1971/72
1972/73 do 1988/89,
zastupovanie od 3.3.2010 do
30.6.2010
1972/73
1972/72
od 1972/73 do 1973/74
od 1972/73 do 1975/76
1972/73, 1973/74
1972/73, 1973/74
1973/74
1973/74 (MD 1978)
1973/74 zastupoval
1973/74 zastupoval
1974/75 do 1987/88, od
1989/90 zomrel 23.11.1990
1974/75 (75 vojna)
od februára 1975
1975/76
Nataša Mečiarová
23 rokov
1975/76 do 1995/96,
1999/2000, 2001/02
Anna Burzová
vyd.Füryová
10 rokov
1975/76 (76 MD, 1985/86)
Zlatica Lagová vychovávateľka ŠKD
ešte
pracuje
Vladimír Gulač - SV
Martin Bartoš
Anna Šimanová - SV
Emília Jarošová - DM
Daniela Bublavá,
vyd.Madrová - SV
1 rok
2 roky
necelý rok
1 rok
1 rok a
niečo
Anna Adamcová,
vyd.Makarská,
26 rokov
Oľga Haruštiaková
Milan Stoličný - SV
Gontkovská
Zdena Líšková - SV
Marta Chovancová SV
Alena Uhrinová
Vlasta Tomková
Jarmila Bystrická - SV
Ľudmila Šupáková DM, uč.
Marta Košťálová - DM
1975/76 (nie 1991/92) do
2001/02, od 2008/09
vypomáha na pár hodín v ŠKD
1975/76
1976/77, 1977/78
1976/77 (marec 76 MD)
1977/78
1977/78, 78/79 (MD)
3 roky
1 rok
necelý rok
necelý rok
1978/79 do 2003/04, 2008/09
a 2009/10 zastupovala 2
mesiace p.uč.Kikovú
1978/79, 1979/80, 1980/81
1978/79
1978/79 zástup MD
1980/81
necelý rok
1980/81
1 rok a
niečo
10 rokov
9 rokov
1980/81 (.4.1982 MD)
1980/81 do 1989/90
1982/83 do 1989/90
10 rokov
1982/83 do 1991/92
1 rok
Viera Dovičinová
19 rokov
Peter Čačík
Eleonóra Bohovicová
- DM
necelý rok
1984/85
1985/86 do 1999/2000, od
2002/03 do 2005/06
1985/86 (1.4.1986 vojna)
6 rokov
1985/86 do 1990/91
50
Jamborová - DM
1 rok
Ľubomír Kiko
ešte učí
Renáta Hlavatá
Oľga Moravčíková
Mária Kováčiková
Dorota Kiková
Milan Šicko
Antónia Selecká
Daniela Gúčiková ŠKD
Miroslava Kališová
Rudolf Kucmen
Ivana Jurovicová
Beáta Ondrišáková
Janka Ščepková
1985/86 zastupovanie
riaditeľ od 1.9.1988 do
30.6.2004
1 rok a
niečo
1 rok
3 roky
ešte učí
1 rok
2 roky
1989/90 (MD 90/91)
1989/90
1990/91 do 1992/93
1990/91
1990/91
1991/92, 1993/93
12 rokov
1991/92 do 2003/04
1 rok
19 rokov
necelý rok
2 roky
2 roky
1991/92
od 1991/92 do októbra 2011
1991/92 (máj 1992 MD)
1991/92, 1992/93
1991/92, 1992/93
od 1992/93 (dec.1992 MD do
1.2.1995, MD 99/00 do 01/02)
1992/93, 1993/94
Miroslava Jacolová
ešte učí
Marta Viteková
2 roky
5 rokov a
niečo
Eva Potočeková
Gabriela Horňáková
necelý rok
Renáta Trpíšková,
rod. Košecká
ešte učí
Monika Gahérová
ešte učí
Lenka Kostolníková ŠD
Veronika Koprdová katechétka
Metoda Baloghová katechétka
od 1992/93 do apríla 1998
1992/93 zastupovanie od
marca 1993
od 1993/94 (MD 1998/99 do
2003/04)
od 1993/94, zástupkyňa od
1.9.2002
1 rok
1993/94
1 rok
1993/94
6 rokov
od 1993/94 do 1998/99
51
Viliam Kozák
18,5 rokov
Andrea Puváková
Želmíra Jamrichová
Viera Gúčiková
1 rok
1 rok
ešte učí
Janka Schreiberová
ešte učí
Denisa Mülerová,
vyd. Dedíková
11 rokov
Františka Šagátová
4 roky
Vlasta Danková
Miriam Hanzlíková
Andrea Hlávková
Ľubica Gálová
Helena Šimová
Alena Madárová katechétka
3 roky
ešte učí
2 mesiace
1 rok
3 roky
od 1.2.1994, od 2010/11
čiastočný úväzok do 31. 8.
2013
1994/95
1994/95
od 1994/95
od 1994/95, riaditeľka od
1.7.2004
od 1995/96 (MD 96/97, 02/03
) do 2005/06
od 1996/97 do 1999/2000,
2004/05
1996/97, 1997/98, 1998/99
od 1997/98 (jún 2000 MD)
od apríla 1998
1998/99
1999/2000, 2002/03, 2003/04
3 roky
1999/2000, 2000/01, 2001/02
Alena Naďová
2 roky
2000/2001, 2001/02 (MD
2002/03, 03/04)
Štefan Alberty p.farár
Sylvia Kurucová
6 rokov 6
mesiacov
1 rok
Zuzana Vienerová
ešte učí
Mário Hadbábny
Eva Folvarčíková
František Mlčúch
1 rok
1 rok
1 rok
2 roky, 6
mes.
Lucia Majerníková
Slavomíra
Štefániková - ŠKD
ešte učí
od 2000/2001 do 2/207
2001/2002
od 2001/02 (1.MD 2002/03,
03/04, 04/05, 2.MD od
20.12.2009 do augusta 2012)
2002/03
2002/03
2002/03
2002/03, 2003/04, 2004/05
od 2002/03
52
Petra Bánovská
Beáta Drabantová
Jana Podolanová
Veronika Richterová
Danka Miezgová
Katarína Smolová katechétka
Štefan Šoka - kňaz
Jana Obadalová
Monika Sládková
Zuzana Matulová
Karin Kusovská
Ľubomír Janovický
Bohumil Čechvala
Andrea
Trautenbergerová
Ľuboš Čičala
Gabriela Hercegová
Daniela Čechvalová
Maráková
2 roky
1 rok
1 rok
2 roky
1/2 roka
1 rok, 7
mes.
ešte učí
2003/04, 2004/05
2003/04
2003/04
2003/04, 2004/05
2004/05
ešte učí
od 1.8.2013
od 2006/07 do 31.3.2008
od marca 2007
od 16.9.2008 - externá
ešte učí
výpomoc
11.1.2010- 1 mesiac a pár dní 22.2.2010 zastupovanie MD Vienerovej
1.3.20101 mesiac a pár dní 9.4.2010
zastupovanie MD Vienerovej
3 mesiace 2009/10, celý rok
15.4.20102010/11 a 2011/12 26.8.2012
zastupovanie MD Vienerovej
3 roky
od 25.8.2010 do 30.6.2013
od 1.3.2011 - zastupovanie
Mgr. Kikovej, od 25.8.2011 ešte učí
čiastočný úväzok, od 2012/13
plný úväzok
25.8.20112011/12
30.6.2012
ešte učí
od 25.8.2011
ešte učí
od 27.8.2012
Nepedagogickí zamestnanci ZŠ (v abecednom poradí, súčasní
zamestnanci sú podčiarknutí)
Kuchárky v školskej jedálni: Jozefína Augustínová, Etela Augustínová,
Irena Bobocká, Valéria Bobocká, Magdaléna Bublavá, Ľudmila
Gúčiková, Anna Macháčová, Katarína Macháčová, Eva Melicherová,
53
Jarmila Palcútová, Silvia Plichtová, Eva Polčanová, Oľga Tesaříková,
Mária Uhlíková, Helena Vrbová, Irena Zubríková
Vedúce školskej jedálne: Marta Černoková, Mária Jakubeková,
Zdenka Masárová, Helena Vráblová, Zdena Masárová rod. Žažová
Školníci a kuriči: Ľudovít Augustín, Rudolf Babuška, Ján Barančík,
Miloslav Čechvala, Vojtech Čechvala, Jozef Červeňanský, Ján Gúčik,
Pavol Gúčik, Viliam Hanták, Emil Košút, Jozef Lednický, Rudolf Marák,
Juraj Masár, Alojz Matyáš, Ján Ondrejka, Vladimír Palkech, Ján
Rosinský, Ján Ščepko, Ján Zemko
Sekretariát: Eva Štukovská, Jana Nemšovská, Alena Križáková,
Jozefína Cagalová, Danka Barníková
Upratovačky: Helena Augustínová, Alžbeta Barančíková, Zuzana
Barteková, Emília Cagalová, Anna Čechvalová, Božena Čechvalová,
Emília Červeňanská, Zdenka Kovárová, Katarína Macháčová, Viera
Maráková, Jolana Masárová, Marta Mašánová, Zdenka Plavnická,
Daniela Uhlíková, Helena Vrbová
Materská škola po zlúčení so ZŠ
Riaditelia:
Jozefína Červeňanská
1991 – 31. 12. 2003 (samostatná MŠ)
PaedDr. Ľubomír Kiko
1. 1. 2004 – 30. 06. 2004 (spojená ZŠ s MŠ)
RNDr. Janka Schreiberová 1. 7. 2004 – doteraz (spojená ZŠ s MŠ)
Zástupkyňa pre MŠ:
Jozefína Červeňanská
1. 7. 2004 – doteraz (spojená ZŠ s MŠ)
Učiteľky MŠ: Anna Bobocká, Mária Ščepková, Janka Ščepková
Upratovačky: Cecília Čechvalová, Iveta Palkechová, Zuzana Barteková
54
Hymna školy
Hymna našej školy vznikla v školskom roku 2003/04, keď sme
sa pripravovali na oslavy štyridsiateho výročia Základnej školy a 20.
výročia Materskej školy. Jej text napísal Mgr. Eugen Schreiber a na
slávnostnej akadémii 14. novembra 2003 si ju zaspievali všetci
vtedajší učitelia našej školy, za čo boli odmenení búrlivým potleskom
verejnosti aj žiactva. Melódia hymny je melódiou piesne La Paloma
Blanca. Na túto melódiu vznikali na pôde našej školy však rôzne
„častušky“ už dávno pred rokom 2003, spievali sa hlavne pri rôznych
oslavách sviatkov našich bývalých učiteľov. Na túto tradíciu sme
nadviazali a tak vznikli nasledujúce verzie hymny.
1. verzia – k 40. výročiu ZŠ a 20. výročiu MŠ
1.
Vynásobte desať štyrmi, 2. Pred toľkými totiž rokmi
je to číslo štyridsať.
v krásnej jesennej chvíli
To číslo zrýchli srdca
sa nových budov nové brány
rytmy,
v Podolí otvorili.
o tom chceme zaspievať.
R.: Je to tá Podolanka, škola naša premilá,
otvára brány za ránka, aby nás pritúlila, tutúlila, tutúlila.
3. Aká bude, čo vytvorí,
4. Štart bol dobrý, beh sa zrýchlil,
to iste mal na duši
roky plodné fakticky,
aj jej prvý pán direktor,
zásluhu na tom má dodnes
pán Zoltán Kričfalušy.
aj pán Jožko Bielický.
R.: Je to tá Podolanka, škola naša premilá,
otvára brány za ránka, aby nás pritúlila, tutúlila, tutúlila.
5. Za tie roky stovky žiakov 6. To bolo vždy hlavné krédo
školu šťastne skončili,
tejto našej školičky vedomostí mali veľa,
- do života poslať múdre
snáď to aj ocenili.
všetky naše detičky.
R.: Je to tá Podolanka, škola naša premilá,
otvára brány za ránka, aby nás pritúlila, tutúlila, tutúlila.
55
Z príležitosti osláv 50. výročia Základnej školy a 30. výročia Materskej
školy v máji 2014 vznikla nová verzia našej školskej hymny. Autorom
textu sú Mgr. Eugen Schreiber a PaedDr. Ľubomír Kiko.
2. verzia – k 50. výročiu ZŠ a 30. výročiu MŠ
1. Majka Ščepková za MŠ:
Viazať šnúrky na topánkach je úplne nemožné,
my však vieme, ako na to, bojujeme odvážne.
Tridsať rokov pracujeme s maličkými detvákmi,
keď tu skončia, tak sa stanú kvalitnými školákmi.
2. Renátka Trpíšková a Gabika Hercegová:
Nám sa do rúk vždy dostanú z našej škôlky detičky,
snažíme sa s nimi jednať ako vlastné mamičky.
Číslice a tiež litery sú im veľkou záhadou,
po chvíli však rátať, čítať je pre ne už zábavou.
Nie však všetko sa to točí len okolo učenia,
snažíme sa, aby deti mali aj dosť šantenia.
Vymýšľame aktivity, cez projekty letíme,
pri rozprávkach so žiačikmi aj v knižnici prespíme.
Refrén:
Je to tá Podolanka, škola naša premilá
otvára brány za ránka, aby nás pritúlila, tutúlila, tutúlila.
3. Mirka Jacolová a Mirka Hanzlíková:
My si prácu vždy delíme tak na dve polovičky
Ja mám zväčša tie najmenšie, a ja staršie detičky.
Spoločne sme sa rozhodli a vôbec nie náhodou
“To teach easy little children how to speak Yes or No.
Zo začiatku sme sa báli, že nás English dorazí,
nemysleli na kredity, či na silu peňazí.
Dnes sa tomu ako bolo iba s chuti smejeme.
Angličtinu spolu s deťmi denne enjoy-ujeme.
56
Refrén:
Je to tá Podolanka, škola naša premilá
otvára brány za ránka, aby nás pritúlila, tutúlila, tutúlila.
4. Ľubomír Kiko:
16 rokov som riadil školu aj v revolučnom období,
6 a 20 rokov spolu bývam s Dorkou v Podolí.
Neboli to ľahké roky, každý robil reformy.
Ministrov nám vymieňali až to išlo na nervy.
5. Veronika Zemková:
Kedysi som tu na škole aj ja denne učila,
odišla som a zrazu neviem, ako som sa vrátila.
Nemám síce dennodenne pred sebou drobné tváričky,
na krúžku si raz do týždňa zaspievame pesničky.
Refrén:
Je to tá Podolanka, škola naša premilá
otvára brány za ránka, aby nás pritúlila, tutúlila, tutúlila.
6. Danka Čechvalová Maráková:
Geografia aj matika sú exaktné predmety,
keď sa k nim pridá fyzika, môžu vzniknúť trampoty.
Nie však pre mňa, žiadne strachy, pre mňa je to brnkačka.
Zvládla som ich ešte v časoch, keď som bola školáčka.
Pozícia sa však zmenila, zaduli iné vetry – nevážim moc.
Odfúkli ma na druhú stranu katedry.
Z toho miesta teraz vplývam na tie moje detičky.
Je to drina, keď sa snažím naplniť ich hlavičky.
7. Žeňko Schreiber:
Môj začiatok na tejto škole zostal vo mne navždycky.
Osobne ma tu privítal šéfko Jožko Bielický.
Povedal mi: „Uč sa učiť, je to tvoje poslanie.
Možno sa ti za to aj raz trochu vďaky dostane.”
Nečakaj tu kopec prachov ani žiadne výhody.
57
Jedno čo ti sľúbiť môžem, to je kopec roboty.
Dnes po rokoch už finišujem a naozaj neľutujem.
Sú aj chvíle keď začujem „Pán učiteľ, ďakujem.“
8. Janka Schreiberová
Keď sa iba toť nedávno školička postavila,
presne v tomto istom rôčku som sa ja narodila.
Najskôr seba, potom deti, mohla som tu vzdelávať,
netušila som však nikdy, že tu budem šéfovať.
Niekedy som mala z toho celkom malú dušičku.
Neveríte? Vyskúšajte riaditeľskú stoličku!
Skúste zohnať len tak ľahko, euríčka a či centy.
Ešteže tu máme plesy a tiež vlastné projekty.
Refrén:
Je to tá Podolanka, škola naša premilá
otvára brány za ránka, aby nás pritúlila, tutúlila.
9. Monika Gahérová a Zuzka Vienerová:
Nebudeme vám pomáhať v matike či fyzike.
Nikakaja zdes problema a na ruskom jizyke.
Je to dobre, že z jazykov sa učí zas ruština,
nám však nie sú cudzie ani počítače, anglina
10. Všetci:
Všetci sme si tu na škole niečo pekné prežili.
Prosíme vás, uverte nám, my sme sa vždy snažili.
Dnes slávime päťdesiatku, majme úsmev na líci,
aby sme sa všetci stretli aj pri jej storočnici!
„KDE???!“
Refrén:
Je to tá Podolanka, škola naša premilá
otvára brány za ránka, aby nás pritúlila, tutúlila, tutúlila,
tutúlila, tutúlila. (Ča – Ča – Ča )
58
Úspechy školy
Medzinárodné úspechy
 2006/07: Baltík 2007 – Juraj Marák 7.m. (Česká Lípa)
 2007/08: Baltík 2008 – Juraj Marák 6.m. (Kopřivnice); CREATIVE
BALTIE 2007 – Juraj Marák 4.m.;
B+B 2007 programátorská súťaž SR, ČR finále v Brne – Juraj Marák
6.m.
 2008/09:
Baltíkov Borec - česko-slovenská korešpodenčná
programátorská súťaž – Marek Čechvala 2.m., Beáta Maráková
6.m., Lucia Masárová 7.m.
 2010/11: Baltie 2011 Štúrovo – tím ERTOM Tomáš Čechvala, Erik
Facuna 6.m. z 23 tímov, tím Crazy Frogs Beáta Maráková, Lucia
Masárová 8.m. z 20 tímov
 2011/12: Baltie 2012 Varšava – Marek Čechvala 12.m. z 32 tímov,
Patrik Bobocký 21.m. z 32 tímov, Beáta Maráková 23.m. z 32
tímov, Tomáš Čechvala 27. m. zo 61 tímov
Národné úspechy
 1992/93: Majstrovstvá Slovenska v behu Martin Madro - 5. miesto
 1993/94: Martin Madro – majster Slovenska v atletike
 1994/95:
Martin Lacko – 1. miesto v celoslovenskej
korešpodenčnej fyzikálnej súťaži
 1995/96: FYKUS – celoslovenský korešpodenčný fyzikálny seminár
– Martin Lacko, Martin Makara, Roman Makara – skončili v prvej
30-tke z 250 súťažiacich a zúčastnili sa sústredenia na Zochovej
chate
59








1996/97: Tomáš Vatrt – celoslovenská súťaž v ĽA – beh na 60 m –
2. miesto, MAKS – Michaela Bublavá a Danka Pomajbová 2.m.,
Michal Potoček 3.m.; FYKUS – Peter Augustín 1.m.;
1997/98: Celoslovenské kolo GO – Peter Augustín – úspešný
riešiteľ 14.m.; Eva Mrekajová – celoslovenská súťaž Namaľuj si
Slovensko – 10. miesto, ocenenie v Bratislave; SEZAM –
matematický korešpodenčný seminár – Michal Potoček, Peter
Augustín do 10. miesta
1998/99: FYKUS – Peter Augustín 1.m., Michal Potoček 5.m.
1999/2000: FYKUS – Peter Augustín 1.m., Michal Potoček a Jana
Augustínová 7.m.; FyzIQ – Martina Čechvalová, Eva Mrekajová,
Katka Skoršepová, Janka Augustínová 1.m., Peter Augustín, Michal
Potoček 2.m.; SEZAM – Peter Augustín 2.m.
2000/01: Celoslovenské kolo GO – Eva Mrekajová 7. m.; FyzIQ –
Martina Čechvalová, Eva Mrekajová, Michal Madro 1.m., Jana
Augustínová, Daniela Maráková 9.m.
2001/02: Celoslovenské kolo GO – Eva Mrekajová – 9. m.; KLOKAN
– 12 žiakov získalo diplom; MAKS – diplom a cenu získali M.Gahér,
I.Schreiberová, P.Zárycký, J.Jamrich, P.Čechvala
2002/03: celoslovenská súťaž Tvoríme s energiou – Ingrid
Schreiberová 2.m. a výhra videokamery, Soňa Bublavá 9. m.;
MAKS – diplom 8 žiakov; KLOKAN – diplom 12 žiakov; projekt
VIRGAL – Daniel Malina, Michaela Gahérová 1.m., Andrea
Palkechová, Peter Cagala 3.m.; celoslovenské kolo Gymnastický
štvorboj – chlapci z 2A 3.m.
2003/04: MAKS – diplom 17 žiakov; KLOKAN – diplom 11 žiakov,
cena – Juraj Marák, Janka Moravanská; Baltík 2004 – Juraj Marák
6.m., Michal Gahér 21.m.
60






2004/05: MAKS – diplom 13 žiakov, Juraj Marák 1.-193.m. v SR;
Gymnastický štvorboj – chlapci zo 4.A 8.m.; KLOKAN – diplom 12
žiakov, Baltík 2005 – tím Machri: Michal Gahér, Juraj Marák,
Michal Jamrich 12.m.; projekt Poznaj svoju minulosť – 10
ocenených prác, PaedDr. Kiko získal ďakovný list
2005/06: MAKS – diplom 16 žiakov; Mladý génius (hlavolamy) –
Lukáš Okienka vynikajúci riešiteľ, Matej Bulko a Daniel Hanic veľmi
dobrý riešiteľ; KLOKAN – diplom 13 žiakov, Baltík 2005 – tím
Machri: Michal Gahér, Juraj Marák, Michal Jamrich 12.m.;
2006/07: celoslovenské kolo Streleckej ligy – družstvo dievčat
5.m., družstvo chlapcov 6.m.; MAKS – 20 žiakov diplomy; KLOKAN
– diplomy 18 žiakov, 3 žiaci aj ceny – Marek Čechvala, Natália
Likavčanová, Michaela Pyšná; Baltík 2007 – 6.m. postup do
medzinárodného kola; Rozprávkové vretienko - Eliška Trpíšková –
účastnícky diplom;
2007/08: MAKS – 29 žiakov diplomy; KLOKAN – diplomy 11 žiakov;
Baltík 2008 – Juraj Marák 2.m. , tím Rýchla rota – Beáta Maráková,
Marek Čechvala, Ivan Makara 15.m.(Košice); KK v streľbe zo
vzduchovky – družstvo dievčat aj družstvo chlapcov 2.m., Veronika
Hanicová a Šimon Augustín 2.m.
2008/09: MAKS – 12 žiakov diplomy; KLOKAN – diplomy 10 žiakov,
cena Patrik Ščepko – na 100%; Baltík 2009 - Hluční netopieri Patrik Čechvala a Marek Čechvala 12.m., Crazy Frogs - Beáta
Maráková, Lucia Masárová 12.m., GO – Matej Bulko – ÚR 10.m.;
Poznáš tajomstvo grafiky celoslovenská výtvarná súťaž – Dominik
Košťál, Natália Čechvalová, Mária Heráková – ocenené práce;
2009/10: KLOKAN – 10 žiakov diplomy; Baltík 2010 - tím Crazy
Frogs: Beáta Maráková, Lucia Masárová, Marek Čechvala – 6.m.
z 25; GO – Matej Bulko – 7.m. ÚR; Streľba zo vzduchovky –
61



družstvo chlapcov 6.m., družstvo dievčat 7.m., Monika Toráčová
6.m.;
2010/11: Baltie 2011 Martin – tím ERTOM Tomáš Čechvala, Erik
Facuna 6.m. z 27 tímov a postup, tím Crazy Frogs Beáta Maráková,
Lucia Masárová 6.m. z 23 tímov a postup, tím Bobi&Piti Marek
Čechvala, Patrik Bobocký – 17.m. z 24 tímov, KLOKAN – 4 žiaci
diplom; Vianoce 2010 celoslovenské kolo - kreatívna súťaž
v programovaní v Baltíku – tím Beáta Maráková, Tomáš Čechvala,
Marek Čechvala, Patrik Bobocký – 4.m. zo 40 programov;
Majstrovstvá SR v športovej streľbe – 5.m., Marek Kostolány 6.m.,
Lukáš Vančo 7.m, Monika Toráčová 8.m.; VIKTORIA REGIA
celoslovenská súťaž v aranžovaní kvetov – Martina Pätnická 3.m.
2011/12: KLOKAN – 6 žiakov diplom, Erika Jablonková – školský
majster; iBobor – 12 úspešných riešiteľov
2012/13: KLOKAN – 6 žiakov diplom, iBobor – 18 úspešných
riešiteľov
Krajské úspechy
 1968/69: 2. m. družstvo st. dievčat v zložení J.Hrušovská,
M.Bielická, D.Augustínová v športovej gymnastike (p. uč.
Kolníková)
 1982/83: 2. m. v krajskej súťaži Trenčianske hodiny
 1984/85: 1. m. M. Čechvala súťaž O poľovnícku trofej – postup do
celoslovenského kola; strelecká súťaž Vždy pripravený – 1. m.
v družstvách; 1.m v jednotlivcoch J. Vicen;
 1985/86: strelecká súťaž Vždy pripravený – 4.m. v družstvách;
v jednotlivcoch 2.m. M.Masárová (Milka postup na celoslovenské
kolo do Vysokých Tatier)
62











1986/87: výtvarná práca L. Masárovej v súťaži s brannou
tematikou 1.m.; KK Strelecká liga 4.m., postup do celonárodného
kola
1993/94: Podjavorinskej Bzince - Erik Schreiber 4.m.
1994/95: KK FO – Martin Lacko úspešný riešiteľ;
1995/96: Majstrovstvá kraja v ĽA – Tomáš Vatrt 7.m. beh na 60
m; MK v cezpoľnom behu – družstvo 5.m.,
1996/97: Majstrovstvá kraja v ĽA – Tomáš Vatrt 1.m. beh na 60
m, 1.m. štafeta chlapcov
1997/98: Rozprávkové vretienko –
Peter Augustín 3.m.;
Olympiáda v anglickom jazyku – Nina Štefániková 5.m.; KK GO –
Peter Augustín 2.m.
1998/99: KK OANJ – Juraj Čechvala 5.m.; KK FO – Michal Potoček
1.m.; KK GO – Eva Mrekajová 1.m.
1999/2000: Podjavorinskej Bzince - Ingrid Schreiberová cena
poroty za 4. miesto; KK OANJ – Juraj Čechvala 6.m.; KK MOZ –
Peter Augustín 2.m., Michal Potoček úspešný riešiteľ; KK FO –
Peter Augustín 1.m., Michal Potoček 7.m. úspešný riešiteľ;
2000/01: Podjavorinskej Bzince – Marek Madro 3.m.; KK GO – Eva
Mrekajová 3.m., Martina Čechvalová 6.m., Juraj Čechvala 7.m.
2001/02: KK Podjavorinskej Bzince – Diana Babušková 1. m.; KK
GO - Eva Mrekajová 2.m., Marcela Mrekajová 3.m.; KK FO –
Martina Čechvalová úspešný riešiteľ 15.m.; FyzIQ – Martina
Čechvalová, Eva Mrekajová, Peter Čechvala, Michal Madro 4.m.;
2002/03: Šaliansky Maťko – Terézia Burzová 2.m.; KK FO – Marek
Moravčík 5.m., Renáta Kotlebová 6.m., KK GO - Marcela
Mrekajová 10.m.; Gymnastický štvorboj – chlapci z 2.A 1.m.,
Andrej Žák 2.m.
63






2003/04: MK v ĽA – Martin Slimák výška 6.m.; Píšem, píšeš,
píšeme – Michaela Halánová 1.m.; Gymnastický štvorboj –
družstvo chlapcov 3. a 4. r. 2.m.;
2004/05: Krajská strelecká liga – Mária Čechvalová 4.m.; A slovo
bolo u Boha – Terka Burzová 3.m.;
2005/06: Baltík 2006 – tím Machri Michal Gahér a Michal Jamrich
8.m.; MK v cezpoľnom behu – Daniel Mrva 7.m.; MK v streľbe zo
vzduchovky – družstvo dievčat aj chlapcov 1.m. a postup na SR,
Michal Gahér 1.m., Slávka Čechvalová 2.m., Mária Čechvalová
3.m.; KK GO – Juraj Marák, Kristína Vičíková, Peter Zárycký ÚR; KK
FO – Michal Gahér ÚR
2006/07: Krajská strelecká liga – družstvo dievčat aj chlapcov 1.m.
a postup na SR, Ondrej Markech a Veronika Hanicová 1.m., Peter
Hargaš a Martina Maráková 2.m., Šimon Augustín a Mária
Čechvalová 3.m.; Rozprávkové vretienko - Eliška Trpíšková – 1.m. a
postup; Baltík 2007 – Juraj Marák 6.m. a postup; KK GO – Kristína
Vičíková ÚR; Šaliansky Maťko – Terézia Burzová 3.m.;
2007/08: Podjavorinskej Bzince – Eliška Trpíšková 2.m.; COCA
COLA turnaj vo veľkom futbale Jasl. Bohunice – st. chlapci 2.m.; KK
FO – Juraj Marák 2.m.; Baltík 2008 Juraj Marák 3.m. postup, tím
Rýchla rota – Beáta Maráková, Marek Čechvala, Ivan Makara 6.m.
a postup; Rozprávkové vretienko – Eliška Trpíšková 1.m.; KK GO –
Matej Bulko 3.m., Juraj Marák 7.m.
2008/09: Hľadá sa ekonápad pre tvoje mesto – fyzikálny projekt
9.A – 2. miesto, postup do nár. kola, KK FO – Klaudia Dudíková ÚR;
Gymnastický štvorboj – družstvo dievčat 1. a 2. roč. 2.m.; Baltík
2009 - Hluční netopieri - Patrik Čechvala a Marek Čechvala 2.m.
postup , Crazy Frogs - Beáta Maráková, Lucia Masárová 4.m.
64




postup; KK GO – Matej Bulko 2.m.; KK v streľbe zo vzduchovky –
družstvo chlapcov 2.m., Marek Kostolány 3.m.
2009/10: Baltík 2010 – Adam Parák 2.m., Crazy Frogs - Beáta
Maráková, Marek Čechvala, Lucia Masárová 4.m.; KK OANJ –
Natália Likavčanová ÚR; Streľba zo vzduchovky – družstvo
chlapcov 1.m., družstvo dievčat 1.m., Simona Tremková 2.m.,
Monika Toráčová 3.m., Marek Kostolány 3.m.; Branný viacboj družstvo - Maráková, Masárová, Vančo – 10.m.
2010/11: KK Baltie 2011– tím Crazy Frogs Beáta Maráková, Lucia
Masárová 3.m. a postup, tím Bobi&Piti Marek Čechvala, Patrik
Bobocký – 4.m. a postup,tím ERTOM Tomáš Čechvala, Erik Facuna
8.m. a postup; Majstrovstvá kraja v športovej streľbe – chlapci
1.m., dievčatá 1.m., Marek Kostolány a Michaela Pyšná 1.m.,
Lukáš Vančo a Monika Toráčová 2.m., Beáta Maráková 3.m.,
Roman Hargaš 11.m.
2011/12: Baltie 2012 – 4 žiaci postup do Varšavy: Tomáš Čechvala
5.m., Marek Čechvala 3.m., Beáta Maráková 5.m., Patrik Bobocký
6.m., bez postupu Patrik Ščepko 13.m.; KK GO – Tomáš Čechvala
ÚR 9.m.; KK FO – Beáta Maráková a Michaela Pyšná ÚR;
Majstrovstvá kraja v športovej streľbe – družstvo 1.m., Michaela
Pyšná 1.m., Lukáš Vančo 2.m., Roman Hargaš 4.m.
2012/13: KK FO – Patrik Bobocký 4.m.; KK GO – Tomáš Čechvala
ÚR 11.m.
Okresné úspechy
 1964/65: Hviezdoslavov Kubín 1.m. A. Kričfalušyová, Majster
okresu vo futbale
65











1966/67: 1. m. a putovný pohár získali naši učitelia v okresnej
volejbalovej lige, 1. m. v okresnej futbalovej lige putovný pohár
a titul Majster okresu získali starší žiaci
1967/68: 31 futbalistov pod vedením p. uč. Kolníka obhájilo titul
Majster okresu vo futbale Majstrovstvá okresu v ĽA – zlato
v štafete na 4 x 60 m a v hode kriketovou loptičkou, Mária Bielická
2. miesto v prednese prózy ZUČ
1968/69: mladší žiaci získali vo futbale 1. m. a Putovný pohár
ODDaM (p. uč. Kolník), 2. m. o staršie žiačky hádzaná (p. uč.
Luptáková), 1. m. družstvo st. dievčat v zložení J.Hrušovská,
M.Bielická, D.Augustínová v športovej gymnastike (p. uč.
Kolníková)
1969/70: Jana Salajková 3. m. v prednese poézie a prózy ZUČ
1970/71: 1.m. vo futbale v Okresnej žiackej lige
1971/72: 1.m. vo futbale v Okresnej žiackej lige, postup do KK
(p.uč. Spišák)
1972/73: 2.m. vo futbale v Okresnej žiackej lige (p.uč. Chlpáň)
1973/74: úspešní riešitelia MO Daniel Bielický a Dušan Juriga
(p.uč. Mečiar)
1977/78: 1. miesto v okresnej súťaži v názornej agitácii- ZDŠ
Podolie
1980/81: 2.m. Podjavorinskej Bzince Jana Nemšovská
1981/82: 3.m. Podjavorinskej Bzince Karin Mečiarová, 2.m.
Pionierska pytagoriáda Juraj Marák, úspešný riešieľ OK MO
Bohumil Čechvala, 5.m. v OK “Poznaj a chráň” –M.Čechvala,
B.Čechvala, T.Kubatka (zoológia), E.Čechvalová, M.Burzová
(botanika), 1. miesto ZUČ pedagógov – p.uč. Schreiber, 3.m.
družstvo chlapcov Pionierska športová liga
66



1983/84: ocenená pionierska Kronika priateľstva v rámci obvodu
1m., v rámci okresu 3.m., 3.m. PO SZM v súťaži Pioniersky
semafór, Juraj Marák – najvyššie okresné pionierske
vyznamenanie za prácu v PO; 2.m. v streľbe družstiev O pohár OV
ĽM
1984/85: OK MO – úspešní riešitelia Eva Hevierová, Kamil Cagala,
S. Bobocká; 2.m Podjavorinskej Bzince Karin Mečiarová; Okresná
strelecká liga 4-kolová – 1.m. a 2.m. streľba družstiev,
v jednotlivcoch 1.m. E.Hevierová, 2.m. J Vicen, M.Masárová, 3.m.
M.Halienka, 4.m. M.Čechvala; O Putovný pohár veliteľa ĽM - 1.m.
v streľbe družstiev, 1.m. v streľbe jednotlivcov E.Hevierová;
strelecká súťaž Vždy pripravený – 1. a 2.m. v družstvách;
v jednotlivcoch 1.m. E.Hevierová, 3.m. M.Halienka; OK “ZSSR – náš
verný priateľ a spojenec” – M. Gúčiková 2.m.; Trenčianske hodiny
– 2. miesto dvojhlas Ľubka Makarská a Erika Zemková; Súťaž
zručnosti – Peter Košút 1.m.; Poznaj a chráň – M.Gúčiková 1.m.,
Z.Palkechová 2.m.; súťaž O poľovnícku trofej – družstvo R.Jankech,
J.Marák, M. Čechvala 1. m.; šach družstiev – Jankech, Letko,
Hevierová, Mišovic 3.m.; 2.m. volejbal chlapcov; 3.m. dopravná
súťaž Pioniersky semafor;
1985/86: Pionierska pytagoriáda Branislav Záhradník 1.m.; 3.m.
dopravná súťaž Pioniersky semafor; Trenčianske hodiny - 1. m.
dvojhlas Ľubka Makarská a Erika Zemková; súťaž literárnych prác s
brannou tematikou – 3.m. E.Masárová; Poznaj a chráň –
P. Skoršepa 2.m., kraj 20.m.; Súťaž zručnosti – Rudko Marák 1. m.;
MO –Branislav Záhradník 2.-6.m.; Okresná strelecká liga 4-kolová
– 1.m. družstvo st. žiakov aj družstvo ml. žiakov, v jednotlivcoch
1.m. D.Mečiarová, M.Masárová, J.Vicen, 2.m. J.Vatrt, M.Vicenová;
O Putovný pohár veliteľa ĽM - 1.m. v streľbe družstiev, 1.m.
67




v streľbe jednotlivcov M.Masárová, J.Vicen; 2.m.M.Vicenová;
strelecká súťaž Vždy pripravený – 1.m. v družstvách;
v jednotlivcoch 1.m. M.Masárová, J.Vicen, 2.m. Ľ.Hutira;
1986/87: výtvarná práca L. Masárovej a literárna práca
K.Mečiarovej v súťaži s brannou tematikou získali 1.m. a 2.m.;
Cestami pamäti – 1. m. klub medzinár. priatestva, Trenčianske
hodiny 2. mi.K.Pastorková, OK MO – B.Záhradník úspešný riešiteľ;
OK FO – Karin Mečiarová úspešná riešiteľka; OK Olympiády v RUJ
Silvia Bobocká úspešná riešiteľka; Okresná strelecká liga 4-kolová
– 1.m. družstvo; O Putovný pohár veliteľa ĽM - 1.m. v streľbe
družstiev
1987/88: Okresná strelecká liga – 1. m. družstvo; Vždy pripravený
–1. m. družstvo; súťaž O pohár Ľudových milícií – 1. m. družstvo,
v streľbe súťažili J.Vatrt, A.Makara, D.Vozárová, G. a Z.Macháčové;
Puškinov pamätník – Jana Tomková 3.m.; OK MO – Ivan Augustín,
Zuzana Augustínová úspešní riešitelia; OK FO – Jozef Vatrt úspešný
riešiteľ; OK Olympiády v RUJ – Slávka Makarová – úspešná
riešiteľka; súťaž s brannou tematikou – 2.m. kresba E.Uhlíkovej,
3.m. kresba I.Makarovej
1988/89: Súťaž s brannou tematikou - výtvarná práca Ivany
Makarovej 1.m. a postup do kraja; 2.m. OK Pioniersky semafor
(M.Bednárová, M.Augustínová, M.Hadbábny, Z.Marák); OK MO –
Zuzana Augustínová úspešná riešiteľka; Vždy pripravený – streľba
Gabika Macháčová 1.m. postup na kraj, dr. 4.m., Okresná
strelecká liga – družstvo 1. m.; súťaž O pohár Ľudových milícií –
družstvo 1. m. (Zuzana a Gabriela Macháčové, R. Stacho, Zdenko
Marák)
1989/90: Beh Smeny na Brezine – M.Madro 3.m.; OK
Podjavorinskej Bzince Ľubomír Bystrický 3.m.; OK MO – Ivana
68






Gonová úspešná riešiteľka; Pytagoriáda – Lenka Masárová OK 2.m,
postup do kraja; OK FO – Zuzana Augustínová úspešný riešiteľ
1990/91: OK MO – Lenka Masárová úspešný riešiteľ,
1991/92: ĽA olympiáda v Trenčíne – 1.m. diaľka Ivan Burza, 1.m.
beh na 1000m Martin Madro, 3.m. beh na 1000m Daniel
Radošinský; minifutbal 3.m.; OK MO – Martin Lacko, Roman
Makara úspešní riešitelia
1992/93: 3.m. minifutbal; 1.m. futbal, Pytagoriáda Martin Lacko
úspešný, Martin Madro – úspechy v ĽA na úrovni okresu aj kraja;
1993/94: Podjavorinskej Bzince - Erik Schreiber 1.m. postup na
kraj, Lenka Burzová 3.m., Ľubo Bystrický 2.m. v próze aj 2.m.
v poézii; Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu – družstvo
starších 1.m., družstvo mladších 2.m.;
1994/95: Podjavorinskej Bzince – Peter Augustín 1.m., Lenka
Burzová 3.m., Ľubo Bystrický a Erik Schreiber – cena Mladých liet;
Rozprávkové vretienko - Peter Augustín 3.m., Lenka Burzová a Erik
Schreiber – cena za dramatizáciu; OK FO – Martin Lacko 4.m.
a postup na kraj, Jana Mozoláková úspešný riešiteľ; Pytagoriáda –
Daniel Marák úspešný riešiteľ, OK MO – Martin Hanic úspešný
riešiteľ; MO v cezpoľnom behu – 2.m. v družstvách – postup na
kraj, 2.m. v jednotlivcoch, 3.m. minifutbal;
1995/96: Podjavorinskej Bzince – Erik Schreiber 2.m., Diana
Babušková – cena Mladých liet; Pytagoriáda – Peter Augustín
a Michal Potoček úspešný riešitelia; OK MO – Peter Augustín 1.m.;
OK FO Hana Hrušovská úspešný riešiteľ; OK v atletike Tomáš Vatrt
– 1.m. beh na 60 m, 1.m. skok do diaľky, štafeta 1.m., družstvo ZŠ
3.m.; – Majstrovstvá kraja 7. miesto; MO v cezpoľnom behu –
družstvo 1.m.,
69



1996/97: Podjavorinskej Bzince – Peter Augustín 1.m. postup na
kraj, Erik Schreiber a Danka Augustínová 3.m.; OK MO – Peter
Augustín 2.m.; OK FO – Lenka Burzová 2.m.; Pytagoriáda – Juraj
Čechvala 1.m.OK DO – Janka Olešová 3.m.; Cezpoľný beh – Lukáš
Ščepko 2.m., družstvo chlapcov aj družstvo dievčat 2.m.; OK ĽA –
1.m. – Lukáš Ščepko beh na 60m, Tomáš Vatrt a Marcela
Ondrejechová skok do diaľky, štafeta chlapcov
1997/98: Podjavorinskej Bzince – Peter Augustín 2.m.; Šaliansky
Maťko – Danka Augustínová 2.m.; Rozprávkové vretienko – Peter
Augustín 1.m. a postup na kraj; OK OANJ – Nina Štefániková 1.m.;
Slovenský slávik – Michaela Halánová 3.m.; OK MO – Peter
Augustín 1.m., Michal Potoček 3.m.; Pytagoriáda – Michal Potoček
1.m.; OK GO – Peter Augustín 1.m., Michal Potoček 2.m., Eva
Mrekajová 3.m.; OK ĽA – Michaela Križáková, Jana Bobocká,
Zuzana Ružičková, Lucia Košútová – 1.m., Jana Olešová, Juraj
Ščepko 2.m., Tomáš Remiš 3.m; Basketbal chlapci – 3.m.; Volejbal
chlapci 2.m.; Cezpoľný beh – 2. a 3.m.
1998/99: Podjavorinskej Bzince – Peter Augustín a Diana
Babušková 1.m. a postup na kraj; Rozprávkové vretienko – Peter
Augustín a Ľubomíra Križáková 2.m.; OK OANJ – Juraj Čechvala
1.m. a postup na kraj; OK ONJ – Zuzana Gúčiková 7.m.; OK DO –
Kamila Moravčíková a Zuzana Keráková 1.m., Alena Pokorná 2.m.;
OK MOZ – Peter Augustín 1.m., Tomáš Bobocký 4.m.; OK FO –
Peter Augustín 1.m., Michal Potoček 4.m.; Pytagoriáda – Martina
Čechvalová, Peter Augustín 3.m.; OK GO – Eva Mrekajová, Peter
Augustín 3.m., Marek Moravčík, Martina Čechvalová, Juraj
Čechvala 2.m., MO ĽA – 1x1.m., 1x2.m., 3x3.m.; MO cezpoľný beh
– 1x1.m., 1x2.m., 2x3.m.;
70
- 1999/2000: Podjavorinskej Bzince - Ingrid Schreiberová 1.m.
a postup na kraj; OK Rozprávkové vretienko – Diana Babušková
1.m. a postup na kraj; Šaliansky Maťko – Magdaléna mOravčíková
2.m., Diana Babušková 3.m.; OK OANJ – Juraj Čechvala 1.m.; OK
ONJ – Peter Cagala 6.m.; OK DO - Kamila Moravčíková a Zuzana
Keráková 1.m., Alena Pokorná 2.m.; OK MOZ – Peter Augustín
1.m., Marek Moravčík 2.m., Michal Potoček 5.m., Tomáš Bobocký
6.m., Martina Čechvalová 9.m.; OK FO – Peter Augustín 1.m.,
Michal Potoček 5.m., Pytagoriáda – Marek Moravčík 2.m., Martina
Čechvalová 3.m., Eva Mrekajová 7.m.; OK GO – Martina
Čechvalová, Peter Augustín 1.m., Marcela Mrekajová a Eva
Mrekajová 2.m., Tomáš Bobocký 3.m., Ľubomíra Križáková 4.m.,
Futbal 2.m., OK ĽA – chlapci 4.m., dievčatá 4.m.
 2000/01: Podjavorinskej Bzince – Diana Babušková, Marek Madro
1.m.; Ingrid Schreiberová, Tomáš Marák 2.m.; Rozprávkové
vretienko – Diana Babušková 2.m.; OK OANJ – Juraj Čechvala 2.m.;
OK GO – Eva Mrekajová, Marek Moravčík 1.m., Ľubomíra
Križáková, Tomáš Bobocký, Martina Čechvalová, Juraj Čechvala
2.m., Peter Čechvala 3.m., Marcela Mrekajová 4.m., Alexandra
Pyšná 6.m.; OK FO – Juraj Čechvala 4.m.; Pytagoriáda – Marek
Moravčík 1.m.; Slávik Slovenska- Michaela Halánová 2.m.; MO
v ĽA – Ľubo Krajčík diaľka 2.m., štafeta chlapci 2.m., M. Obuch
guľa 3.m., L.Burzová výška 3.m., štafeta dievčat 3.m.,
D. Augustínová beh na 60 m 3.m.
 2001/02: Šaliansky Maťko – Tomáš Marák 1.m.; Rozprávkové
vretienko – Diana Babušková 2.m.; Podjavorinskej Bzince – Diana
Babušková, Ingrid Schreiberová 1.m., Marek Madro 2.m.; OK GO Eva Mrekajová, Jana Moravanská, Marcela Mrekajová 1.m.,
Adriana Čechvalová 3.m.; OK DO – Beáta Maráková, Veronika
71


Masárová 1.m.; OK FO – Renáta Kotlebová 1.m., Marek Moravčík
2.m., Martina Čechvalová 5.m., Eva Mrekajová 7.m.; Futbal ml.
1.m.; MO v ĽA – družstvo dievčat 3.m., Dominika Čechvalová beh
na 60 m 1.m., Milo Obuch guľa 3.m., Ľubomíra Križáková výška
3.m.; MO v cezpoľnom behu – družstvo chlapcov 4.m.
2002/03: Podjavorinskej Bzince – Ingrid Schreiberová 2.m.;
Šaliansky Maťko – Terézia Burzová 1.m. a postup na kraj, Tomáš
Marák 2.m.; Rozprávkové vretienko – Ingrid Schreiberová 2.m.,
Tomáš Marák 3.m.; Biblická olympiáda – družstvo P.Zárycký,
T.Bobocký, D.Augustínová 3.m.; OK DO – Lenka Augustínová,
Veronika Lacková, Alexandra Pyšná 2.m.; OK OANJ – Ingrid
Schreiberová 5.m.; Holubyho rétorická Lubina – Ingrid
Schreiberová 3.m.; OK FO – Peter Čechvala, Marek Moravčík 2.m.,
Renáta Kotlebová 3.m.; OK MOZ – Michal Gahér 4.m.; Pytagoriáda
– Adriana Čechvalová 2.m., Michal Gahér 4.m., Janka Moravanská
7.m.; OK GO – Marek Moravčík 1.m., Tomáš Bobocký, Marcela
Mrekajová, Kristína Vičíková 3.m., Jana Moravanská 5.m., Adriana
Čechvalová, Daniel Mrva 6.m., Peter Zárycký 7.m.; Ekovýstava –
Andrea Palkechová 1.m., Vladimír Hevier 3.m.; Podjavorinské hry
– družstvo 1. m. (1x1.m., 12x2.m., 6x3.m.); MO v ĽA - 4x1.m.,
3x2.m., 1x3.m.
2003/04: Podjavorinskej Bzince – Ľubomíra Križáková, Jana Hladká
2.m., Slávka Čechvalová 3.m.; Šaliansky Maťko – Lucia Barteková
1.m., Terka Burzová 3.m.; Holubyho rétorická Lubina – Ingrid
Schreiberová 3.m.; Rozprávkové vretienko – Terka Burzová 2.m.,
Gymnastický štvorboj – družstvo chlapcov 3. a 4. r. 1.m., Matej
Bulko 1.m.; OK FO – Peter Čechvala 2.m., Adriana Čechvalová
3.m., Marcela Mrekajová 11.m.; Pytagoriáda – Juraj Marák 2.m.,
Marek Slimák 7.m., Pavol Mrva 9.m., Novomestské rozlety –
72


Marcela Mrekajová 1.m., Michaela Halánová, Slávka Čechvalová
3.m.; OK OANJ – Ingrid Schreiberová úspešný riešiteľ; OK ONJ –
Jana Moravanská úspešný riešiteľ; OK GO – Martin Obuch 2.m.,
Juaj Marák 4.m., Janka Moravanská a Adriana Čechvalová 6.m.,
Marcela Mrekajová 8.m., Daniel Mrva 12.m., Peter Zárycký 13.m.;
OK MOZ – Martin Obuch 6.m., Juraj Marák 9.m.; Podjavorinské
hry – družstvo 2. m. (4x1.m., 9x2.m., 4x3.m.); MO v ĽA - 2x1.m.,
32x2.m., 1x3.m.
2004/05: Podjavorinskej Bzince – Marion Kováčiková 3.m.,
Podjavorinské hry – družstvo 1. m. a Putovný pohár (6x1.m.,
10x2.m., 5x3.m.); MO v ĽA - družstvo Podolia 3.m., štafeta
chlapcov aj dievčat 3.m., Gymnastický štvorboj – družstvo 4.A
1.m.; Pytagoriáda – Daniel Hanic 4.m., Kristína Plichtová ÚR;
Rozprávkové vretienko – Slávka Čechvalová, Martin Bartek 2.m.;
BO: Marion Kováčiková, Jana Moravanská, Peter Zárycký – 4.m.,
OK ONJ – Jana Moravanská 4.m., OK OANJ – Vladka Bublavá 7.m.;
OK GO – Tomáš Pavlech, Juraj Marák 2.m., Kristína Vičíková 3.m.,
Jana Moravská 8.m.; Šaliansky Maťko –Terka Burzová, Tomáš
Marák 1.m., Karin Kováčiková 3.m.; Okresná strelecká liga – Slávka
Čechvalová 1.m., Marion Kováčiková a Michal Gahér 2.m., Mária
Čechvalová 3.m, družstvo dievčat 1.m. postup na kraj, družstvo
chlapcov 2.m.; Správny kľúč súťaž v literárnej tvorbe – Veronika
Žáková 1.m., Marion Kováčiková 2.m.; MO v cezpoľnom behu –
Daniel Mrva 4.m.
2005/06: MO v cezpoľnom behu – Daniel Mrva 1.m., družstvo
chlapcov 2.m.; Malé majstrovstvá sveta vo veľkom futbale – st.
chlapci 1.m. a postup na kraj; Okresná strelecká liga – družstvo
dievčat aj chlapcov 1.m. a postup na kraj; Kľúč ku správnej škole –
Eva Olešová 1.m.; OK OANJ – Kristína Vičíková a Tomáš Pavlech
73


ÚR; Šaliansky Maťko – Karin Kováčiková, Katka Moravčíková 3.m.;
OK MOZ – Natália Likavčanová 2.-5.m., Martina Dudíková 6.m.; OK
GO – Matej Bulko, Peter Zárycký 1.m., Juraj Marák, Kristína
Vičíková 2.m., Jana Moravanská 5.m., Daniel Mrva 6.m., Tomáš
Pavlech, Andrej Žák 10.m.; Pytagoriáda – Michaela Pyšná 3.m.,
Juraj Marák, Silvia Hynková 4.m.; OK FO – Adrián Kročil 2.m.,
Michal Gahér 3.m., Lukáš Okienka, Daniel Hanic, Ján Barančík,
Marek Slimák ÚR; Gymnastický štvorboj – družstvo dievčat 1. a 2.
roč. 2.m.; Novomestské rozlety – Eva Olešová 1.m., Kristína
Vičíková 3.m., Podjavorinskej Bzince – Slávka Čechvalová 1.m.,
Terka Burzová 2.m., Lucia Barteková, Karin Kováčiková 3.m.; MO v
ĽA –chlapci 4.m., dievčatá 5.m., Michal Hevier výška 1.m.,
Veronika Hevierová výška 2.m., Daniel Mrva kriketka 2.m.;
2006/07: Okresná strelecká liga – družstvo dievčat aj chlapcov
1.m. a postup na kraj; Šaliansky Maťko – Stanislava Klčová, Karin
Kováčiková, Terka Burzová – 1.m., všetky postup na kraj;
Podjavorinské hry – družstvo 4.m. (2x1.m., 2x2.m., 3x3.m.); MO
v ĽA – 4.m. chlapci; Podjavorinskej Bzince – Terka Burzová 1.m.
a postup na kraj; Pytagoriáda – Michaela Pyšná 3.m., Juraj Marák,
Beáta Maráková 4.m., Timotej Likavčan, Barbora Augustínová ÚR;
OK FO – Juraj Marák 1.m., Martin Slimák 3.m., Adrián Kročil 7.m.;
Rozprávkové vretienko - Eliška Trpíšková – 1.m. a postup, Terka
Burzová 2.m.; BO – Matej Bulko a Lukáš Kovár 1.m.; OK GO –
Branislav Palkech, Matej Bulko, Juraj Marák, Kristína Vičíková
3.m.; OK OANJ – Kristína Vičíková a Tomáš Pavlech ÚR; MO
v cezpoľnom behu – Stela Čechvalová 4.m.;
2007/08: Podjavorinské hry – družstvo 3.m. (2x1.m., 4x2.m.,
6x3.m.); Podjavorinskej Bzince – Eliška Trpíšková a Terézia Burzová
1.m. a postup na kraj, Tomáš Marák, Matúš Fabián, Karin
74

Kováčiková 2.m.; Novomestské literárne rozlety – Natália
Likavčanová, Klaudia Dudíková 1.m.; Malý futbal starší žiaci 2.m.;
Pytagoriáda – Michaela Pyšná 2.m., Marek Čechvala, Matej Bulko
ÚR; OK FO – Juraj Marák 2.m. a postup, Klaudia Dudíková 4.m.;
Rozprávkové vretienko – Eliška Trpíšková a Terézia Burzová 1.m.;
Gymnastický štvorboj – dievčatá 1.st. 2.m.; Turnaj v streľbe na
sklopné terče – Martina Maráková 2.m.; OK GO – Matej Bulko
1.m., Michaela Pyšná a Juraj Marák 2.m., Beáta Maráková 3.m.,
Branislav Palkech 5.m.; Šaliansky Maťko – Matúš Fabián 1.m.,
Stanka Klčová 2.m., Karin Kováčiková 3.m.; OK v streľbe zo
vzduchovky – družstvo dievčat aj družstvo chlapcov 1.m., Martina
Maráková 1.m, Rudolf Kováčik 2.m., Miloš Tremko 3.m.
2008/09: Podjavorinské hry – družstvo 4.m. (4x1.m., 2x2.m.,
5x3.m.); Podjavorinskej Bzince – Stanislava Klčová 1.m. a postup
na kraj, Eliška Trpíšková a Veronika Čechvalová 2.m., Terézia
Burzová a Simona Burzová 3.m.; MO v ĽA – 2.m. zo 14 družstiev
chlapci (3x1.m., 1x2.m., 2x3.m.); Tomáš Čechvala 1.m., Marek
Čechvala a Michaela Pyšná 3.m., Lucia Palkechová, Filip Halienka,
Klaudia Baroková, Báta Maráková, Lukáš Kubáň, Eva Galányová –
ÚR; Slávik Slovenska – Andrea Palcútová 3.m.; Gymnastický
štvorboj – družstvo dievčat 1. a 2. roč. 1.m. a postup na kraj,
družstvo dievčat 3. a 4. roč. 2.m.; OK FO – Klaudia Dudíková 1.m.,
Matej Bulko 2.m.; Rozprávkové vretienko – Eliška Trpíšková 3.m.;
Biblická olympiáda – Matej Bulko 2.m.; OK DO Matej Bulko 4.m.;
OK GO – Marek Čechvala 1.m., Matej Bulko a Beáta Maráková
2.m., Braňo Palkech ÚR; Šaliansky Maťko – Karin Kováčiková 2.m.,
Martina Krajčíková 3.m.; OK ANJ – Natália Likavčanová 4.m.; OK
v streľbe zo vzduchovky – družstvo chlapcov 1.m., družstvo
dievčat 2.m., Marek Kostolány 2.m.;
75


2009/10: Podjavorinské hry – družstvo 4.m. (2x1.m., 3x2.m.,
5x3.m.); Podjavorinskej Bzince – Lenka Červeňanská 1.m. a postup
na kraj, Stanislava Klčová a Lucia Palkechová 2.m., Eliška Trpíšková
3.m.; MO v ĽA – 1.m. zo 14 družstiev a postup na kraj chlapci
(4x1.m., 1x2.m., 1x4.m.); Branný viacboj - družstvo - Maráková,
Masárová, Vančo 2.m., Lukáš Vančo 2.m.; Slávik Slovenska –
Terézia Porubská 1.m. a postup na kraj, Stanislava Klčová 3.m.,
Lenka Červeňanská 3.m.; Pytagoriáda – Beáta Maráková 3.m,
Adam Parák 6.m., Tomáš Čechvala 8.m., Patrik Ščepko ÚR; OK FO
– Matej Bulko 2.m. a postup na kraj, Patrik Moravčík 4.m.; OK GO
– Matej Bulko 1.m., Adam Parák 1. m. , Beáta Maráková 2.m.,
Marek Čechvala 6.m., Adrián Macháč ÚR 10.m.; OK DO – Michaela
Pyšná 2.m. a postup na kraj, Matej Bulko 4.m., Kristína Hanicová
ÚR; OK OANJ – Natália Likavčanová 1.m. a postup na kraj;
Šaliansky Maťko – Stanislava Klčová 2.m., Martina Krajčíková 2.m.,
Terézia Porubská 2.m.; Streľba zo vzduchovky – družstvo chlapcov
1.m., družstvo dievčat 1.m., Patrik Moravčík 1.m., Monika
Toráčová 2.m., Michaela Pyšná a Marek Kostolány 3.m., Roman
Hargaš a Denisa Masárová 4.m.; Veľký futbal st. žiakov 2.m.; MO
v cezpoľnom behu – Marek Herák 3.m.;
2010/11: Podjavorinské hry – družstvo 5.m. (5x2.m., 3x3.m.);
Podjavorinskej Bzince – Terézia Porubská 1.m. a postup na kraj,
Stanislava Klčová 1.m. a postup na kraj, Eliška Trpíšková 1.m.
a postup na kraj,; MO v ĽA – Andrea Palcútová 1.m. výška, Kristína
Piscová 2.m. beh 300m, Mikuláš Mrekaj 3.m. guľa; Slávik
Slovenska – Hana Melicherová 1.m. a postup na kraj, Terézia
Porubská 3.m.; Pytagoriáda – Patrik Ščepko 2.m.; OK FO – Beáta
Maráková 2.m.; OK GO – Tomaš Čechvala 1.m., Beáta Maráková
2.m., Marek Čechvala 3.m., Andrej Bulko ÚR, Branislav Palkech
76


ÚR, Patrik Moravčík ÚR; Rozprávkové vretienko – Eliška Trpíšková
1.m.; OK OANJ – Eliška Trpíšková 3.m.; Šaliansky Maťko – Hana
Melicherová 1.m.; Majstrovstvá okresu v športovej streľbe –
chlapci 1.m., dievčatá 1.m., Marek Kostolány a Monika Toráčová
1.m., Lukáš Vančo 2.m.; Michaela Pyšná 3.m., Roman Hargaš
a Denisa Maráková 4.m.; MO v cezpoľnom behu – Marek Herák
7.m.;
2011/12: Podjavorinské hry – družstvo 2.m. (3x1.m., 6x2.m.,
4x3.m.); Podjavorinskej Bzince –Eliška Trpíšková 1.m. a postup na
kraj, Stanislava Klčová 2.m., Erika Jablonková 3.m.; MO v ĽA –
Roman Hargaš a Soňa Tremková 2.m. výška, štafeta dievčat 4.m.;
Slávik Slovenska – Terézia Porubská 1.m. a postup na kraj;
Pytagoriáda – Tomáš Čechvala 3.m.; Samuel Beran a Patrik Ščepko
2.m., Paulína Gúčiková 7.m.; OK FO – postup na kraj E - Michaela
Pyšná 4.m. a Beáta Maráková 6.m., F - Marek Čechvala 1.m., Patrik
Bobocký 4.m.; OK GO – Tomáš Čechvala 2.m. a postup na kraj,
Andrej Bulko 3.m. a postup na kraj, Jakub Barančík 3.m., Marek
Čechvala a Patrik Ščepko 5.m., Dominika Hochelová, Terézia
Urbanová a Patrik Masár ÚR; OK DO – Tomáš Čechvala 2.m.,
Marek Čechvala ÚR 6.m.; Šaliansky Maťko – Terézia Kosová 2.m.;
Majstrovstvá okresu v športovej streľbe – družstvo 1.m., Lukáš
Vančo 2.m.
2012/13: MO v ĽA – Soňa Tremková 1.m. a postup na kraj, Klaudia
Klčová 3.m. kriketka, Patrik Masár 4.m. diaľka; Slávik Slovenska –
Terézia Porubská 1.m. a postup na kraj; Pytagoriáda – Tomáš
Čechvala 2.m.; OK FO – Marek Čechvala 4.m., Patrik Bobocký 5.m.,
obaja postup na kraj; Rozprávkové vretienko – Eva Hochelová
3.m., Erika Jablonková 3.m.; OK GO – Tomáš Čechvala 1.m.
a postup na kraj, Marek Čechvala 3.m. a postup na kraj, Filip Hanic
77
5.m., Mário Hanic 6.m.; OK DO – Tomáš Čechvala ÚR 7.m., Marek
Čechvala ÚR 8.m.; Šaliansky Maťko – Anežka Porubská 2.m., Erika
Jablonková 3.m.; MO v cezpoľnom behu – 7.m. zo 16, Filip
Beňovič 9.m, zo 48
Projekty školy
Základná škola s materskou školou Podolie realizovala v
posledných rokoch viacero úspešných projektov, vďaka ktorým
vylepšila svoj rozpočet o ďalšie finančné prostriedky z eurofondov, či
z kapitol jednotlivých ministerstiev alebo nadácií. Podrobnejšie
spomenieme posledné z realizovaných projektov.
Projekt Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Podolie
Projekt podala obec Podolie ako zriaďovateľ školy 29. 4.
2008. Projekt bol schválený 18. 8. 2008 (Ministerstvo výstavby a RR
SR). Realizáciu projektu mala na starosti firma M.D.P. - Trade, s.r.o. .
ktorá začala s rekonštrukciou zadného A pavilónu školy 16. 9. 2009.
Ukončenie rekonštrukcie bolo 5. 8. 2010. V novom pavilóne sme
začali vyučovať od šk. roka 2010/11. K zútulneniu novej školy prispeli
aj rodičia z fondu RZ na zariadenie šatní a žalúzie do tried.
Celkové výdavky projektu: 18.340.445.- Sk, spolufinancovanie obcou
5% 917.022.- Sk
Celkové výdavky v EUR: 608.791.- €, spolufinancovanie obcou 5%
30.439.- €
Celkové reálne financovanie obcou: 63.000.- € ( 1.897.938.- Sk )
Stavebný projekt: Ing. arch. Konečný, Piešťany
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok: Octigon, s.r.o., Bratislava
Obsah realizácie: nadstavba podkrovia, valbová strecha, prístavba
78
šatne,
výmena
okien,
zateplenie,
maľovanie,
výmena
elektroinštalácie, vnútornej kanalizácie a vodovodu, výmena
radiátorov a kúrenárskych rozvodov, kompletná rekonštrukcia
sociálnych zariadení, počítačové siete, WIFI pripojenie, vybavenie IKT:
datavideoprojektory, vizualizér, interaktívne tabule, keramická
tabule, notebooky (celá učebňa), brúsenie a lakovanie podláh,
signalizácia, výmena dverí.
Projekt cezhraničnej spolupráce "Zbližovanie detí a mládeže cez
vzájomné spoznávanie jazykov, folklóru a regiónov obcí Podolie a
Strání"
Projekt podávala naša podolská škola. Straňanská škola ZŠ
a ZUŠ Strání bola v projekte naším partnerom. Projekt bol podaný 13.
10. 2009 na Trenčiansky samosprávny kraj a schválený 11. 3. 2010
v rámci 1. výzvy Fondu mikroprojektov Operačného programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 –
2013. Na mikroprojekte začali pracovať žiaci 8. a 9. ročníkov oboch
škôl v šk. roku 2010/11. V rámci trvalej udržateľnosti projektu sa
niektoré aktivity realizovali a budú realizovať ešte 5 rokov. Z financií
projektu sme vybavili miestnosť "MIESTO BEZ HRANÍC" určené pre
spoločné cezhraničné stretávanie žiakov a učiteľov nábytkom
a technikou. Realizovali sme výmeny žiakov medzi školami navzájom,
žiaci spoločne vytvorili prostredníctvom IKT Podolsko-straňanský
nárečový slovník, využili podolské aj straňanské nárečie pri písaní
poviedok. V rámci aktivity Podolským chotárom, Straňanským
chotárom vzniklo množstvo žiackych prezentácií o jednotlivých
regiónoch, o historických pamiatkach obcí, o folklóre, krojoch,
tradíciách obcí. Žiaci pod vedením učiteľov nacvičili divadielka
a tančeky s folklórnym zameraním, pravidelne dodnes realizujeme
79
spoločné zrazy priateľstva na Veľkom Lopeníku alebo Veľkej Javorine,
hraničných vrchoch medzi SR a ČR. Celkové výdavky projektu boli
23.475,37€, z toho finančný príspevok z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja 19.954,06€, finančný príspevok zo štátneho
rozpočtu 2.347,53€, zvyšok 1.173,78€ bol dofinancovaný obcou
Podolie.
https://sites.google.com/site/mikroprojektpodoliestrani/
Projekt cezhraničnej spolupráce podaný ZŠ a ZUŠ Strání pod názvom
"Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT"
Tento mikroprojekt podala ZŠ a ZUŠ Strání v rámci
Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013
cez Fond mikroprojektov a bola v ňom úspešná. V projekte sme boli
partnerom ZŠ a ZUŠ Strání a realizovali sme ho od 1. 8. 2010 do 30. 6.
2011. Do projektu boli zapojení žiaci 7.A a 7.B. Počas šk. roka
komunikovali s českými partnermi prostredníctvom IKT (maily, skype,
videokonferencie), fotili a filmovali pamiatky Trenčianskeho kraja,
pripravili o nich tajničky, prezentácie, sprievodné texty, slohové
práce. Nakoniec si vzájomne pripravili výmenné výlety po Zlínskom
a Trenčianskom kraji, kde sa vzájomne sprevádzali ako cestovní
sprievodcovia. Vznikli aj web stránky cestovných kancelárií oboch
riešiteľských tímov. V rámci mikroprojektu sme okrem skúseností
získali kvalitnú DVD kameru a 2 digitálne fotoaparáty, web kamery
a mikrofóny. Učitelia, ktorí boli v projekte zainteresovaní, absolvovali
dva dlhodobejšie kurzy Digifilm, Digifoto. V rámci trvalej udržateľnosti
projektu naši siedmaci spracovali prezentácie na tému “Známe
osobnosti Zlínska a Trenčianska” a na tému “Zvyky a národopisné
tradície Zlínska a Trenčianska”. Svoju tvorbu prezentovali na
vzájomných výmenných stretnutiach, kde súčasne absolvovali výlety
80
po Zlínsku a Trenčiansku. Výmenné pobyty prebiehali a budú
prebiehať ešte 5 rokov po projekte.
http://www.zsstrani.cz/mikroprojekt/udrz.html
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2013
Žiadosť o 3.000 € bola podaná 8. 4. 2013 na základe výzvy
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a bola úspešná. Projekt podalo 258 škôl, úspešných bolo len 18 škôl,
naša škola skončila veľmi dobre, boli sme v poradí tretí. Rozpočet
projektu bol 4.050 €, pričom Ministerstvo školstva poskytlo 3.000€,
rodičovské združenie poskytlo spoluúčasť 1.050€. V rámci projektu
sme pred školskou knižnicou vybudovali čítaciu oddychovú zónu,
dokúpili sme do knižnice nové pre deti príťažlivé knižné tituly,
obstarali sme knižnično-informačný systém a počítače pre knihovníka
i pre užívateľov knižnice. Otvorili sme knižnicu pre žiakov školy každý
utorok a štvrtok v poobedných hodinách, zriadili sme funkciu
školského knihovníka. V októbri a novembri sa nám podarilo
zrealizovať v školskej knižnici veľa aktivít, do ktorých boli zapojení
všetci žiaci aj učitelia školy: Mesiac rozprávok pre 1. – 4. roč.,
obnovenie
vydávania
školského
časopisu
(Po)Školák,
Zachráňme poškodené knihy, Spoznávame regionálnych spisovateľov
– projektová tvorba žiakov 2. st., Záložka do knihy spája svet, Súťaž
o naj... knihu z domácich knižníc, Noc v knižnici s rozprávkou,
Večerné strašidelné čítanie pri čaji, Učíme sa hľadať informácie
z rôznych zdrojov, Beseda s rozprávkovou babičkou, Rozprávky
starých materí, Beseda s regionálnou spisovateľkou, Malí menším,
Burza starých kníh pre žiakov aj Projekt mal úspech hlavne u detí
81
nižších ročníkov, pretože mnohé z nich sme pritiahli ku knihe.
Návštevnosť knižnice stúpla a o nové tituly je veľký záujem.
http://zspodolie-kniznica.webnode.sk/.
Projekt Podolský dopravný viacboj 2013
Zapojili sme sa do výzvy nadácie Volkswagen a využili
grantový program: BEZPEČNE NA CESTÁCH. Od nadácie sme získali
1.700 € na podporu dopravnej výchovy. Celkové náklady projektu boli
2.020€. Zážitkovými formami učenia sme usporiadali viackolový
Podolský dopravný viacboj na podporu dopravnej výchovy žiakov.
V jednotlivých kolách sa žiaci zahrali na spisovateľov, filmárov,
výtvarníkov, konštruktérov, plánovačov, záchranárov. Zmerali si sily
v jazdách zručnosti a v celoškolskej dopravnej súťaži Dopravná Grand
Prix. Starší žiaci s pomocou učiteľov a školníkov vybudovali v areáli
školy dopravné ihrisko a obnovili dopravné značky. Výstupy projektu:
školské dopravné leporelo, dopravné značky z rôznych materiálov,
výstava, filmotéka - každý ročník mal určenú tému z dopravnej
výchovy a musel o nej vytvoriť krátky výchovno-vzdelávací film, súťaž
superzručných jazdcov na trati jazdy zručnosti, 22 prenosných
dopravných značiek (stojany zapožičala MŠ), 4 makety ihriska, kde
sme hlasovali o najlepšom návrhu a ten sa realizoval, Súťaž „5 proti
5“, dopravné súťaže, krížovky, pexesá, puzzle, kvartetá, kvízy,
osemsmerovky. Vyvrcholením projektu bolo 8. kolo – veľké finále
DOPRAVNÁ GRANDPRIX.
http://podolsky-dopravny-viacboj.webnode.sk/
82
Z ďalších realizovaných projektov treba spomenúť tie, vďaka
ktorým sme zlepšili vybavenie školy informačno-komunikačnými
technológiami, v rámci ktorých sme školu otvorili verejnosti
a poriadali počítačové kurzy pre verejnosť, internetovú kaviareň,
kurzy pre učiteľov okolitých škôl. Boli to projekty Otvorená škola
2003, Otvorená 2004, Digitálni Štúrovci, Infovek. Z projektu nadácie
Orange sme zrealizovali Rozprávkovú triedu. Zapojili sme sa aj do
humanitárneho projektu Adopcia na blízko pre Lesotho a výťažok z
niektorých školských akcií (Vianočné trhy, Vianočná akadémia,…) sme
poslali na konto OZ Dvojfarebný svet, čím sme finančne podporili
štúdium afrického dievčaťa. Realizujeme projekt Bezpapierová škola,
v ktorom minimalizujeme tlač dokumentov a vedieme v čo najväčšej
miere pedagogickú a inú dokumentáciu v digitálnej forme.
Podporujeme environmentálne zmýšľanie našich žiakov a zapájame
sa každý rok do projektu Recyklohry.
Na tvorbe aj realizácii projektov sa podieľali vedenie školy
s celým učiteľským zborom. Do aktivít boli vťahovaní aj žiaci školy. Je
však za nami taktiež množstvo napísaných projektov, v ktorých sme
neboli úspešní a projekty ostali v stolíku. To nás ale neodrádza od
nášho budúceho snaženia.
Spolupráca so zahraničným partnerom
Na podnet učiteľov Osemročnej strednej školy v Strání bola
v školskom roku 1959/60 oficiálne nadviazaná družba medzi
učiteľskými kolektívmi a žiakmi škôl v Strání a v Podolí. Riaditeľ školy
Zoltán Kričfalúšy spolu s vedúcou PO p. Olšákovou navštívili 10. 12.
1959 OSŠ Strání na Morave, aby osobne prerokovali plán akcií medzi
oboma školami. A tak to všetko začalo.
83
Obr. 19 Z vtedajšej českej tlače
Napriek niektorým drobným úskaliam naše partnerstvo trvá
dodnes. Obe školy spolu organizovali množstvo akcií, navštevovali sa
žiacke i učiteľské kolektívy. Medzi spoločné akcie patrili oslavy Dňa
učiteľov, hospitácie a otvorené hodiny, stretnutia metodických
orgánov, plesy, športové súťaže medzi žiakmi v ľahkej atletike, vo
futbale, v streľbe, v branných pretekoch, volejbalové turnaje učiteľov,
spoločné výlety a exkurzie, návštevy divadelných predstavení v Zlíne,
Bratislave, Piešťanoch, Uherskom Hradišti atď. Po rozdelení
84
Československa v r. 1993 bola družba prerušená vzhľadom na
byrokratické záležitosti pri zahraničných návštevách a potrebu pasov
pre žiakov. Družba bola znovu nadviazaná v roku 2009 po iniciatíve
Mgr. Ireny Michalčíkovej, vtedajšej riaditeľky ZŠ Strání. Z opätovne
nadviazaného partnerstva vzišli dva úspešné mikroprojekty
cezhraničnej spolupráce našich škôl, z ktorých mali pre obe školy
okrem vzdelávacieho a výchovného naplnenia cieľov aj značný
finančný prínos.
Obr. 20 Podolský zraz priateľstva jún 2013
85
Obr. 21 Spoločné stretnutie vedení škôl v r. 2009
Obr. 22 Lopenický zraz priateľstva v júni 2011
86
Absolventi školy
Z triednych výkazov v archíve školy sme vypísali všetkých
žiakov, ktorí postúpili do najvyššieho ročníka (do 9. alebo 8. ročníka)
ako aj ich triednych učiteľov. Žiaci vychádzajúci v nižších ročníkov
alebo žiaci, ktorí zmenili v priebehu štúdia školu, nie sú v zoznamoch
uvedení.
1963/64
9A – 27 žiakov
tr. uč. Kričfalušyová Paulina
Augustín Ján
Masár Jozef
9B – 28 žiakov
tr.uč. Jozef Janáček
Augustín Karol
Masár František
Augustínová Anna
Masárová Anna
Augustínová Františka
Masárová Zdena
Augustínová Elena
Mašánová Anna
Bača Jaroslav
Mikuličková Anna
Augustínová Mária
Mašánová Mária
Cagalová Františka
Miškovič Ľubomír
Bobocký Ján
Srnec Ján
Čechvalová Mária
Peterka Alojz
Bublavý Vladimír
Ščepko Jozef
Čechvalová Zdena
Piscová Helena
Burzová Anna
Stacho Vladimír
Červeňanský Jozef
Plichta Jozef
Franková Jarmila
Ščepková Mária
Dudíková Mária
Remiáš Pavol
Gúčiková Mária
Šimo Vladimír
Gono Emil
Ševcechová Mária
Hanicová Jarmila
Toplanský Ladislav
Gúčiková Anna
Šimová Marta
Hrušovská Anna
Uhlíková Mária
Hankócy Jozef
Toráčová Emília
Kotleba Emil
Veizerová Alojzia
Kostolányová Elena
Valo Ján
Lazarčíková Anna
Žáková Anna
Krajčovičová Magda
Veizerová Anna
Lukáčová Jarmila
Moravčíková Elena
Makara Ľubomír
1964/65
9A – 34 žiakov
tr.uč. Jozef Janáček
Augustínová Helena
Hadbábna Anna
Mašánová Mária
Ščepková Helena st.
Augustínová Mária
Halás Vladimír
Mišíková Anna
Ščepková Helena ml.
Bobocká Jozefína
Hanic Rudolf
Moravanský Jozef
Toplanská Anna
87
Bobocká Viera
Klčo Jozef
Moravčík Jozef
Uhlík Peter
Boórová Alžbeta
Klčová Anna
Piscová Irena
Uhlíková Anna
Cagala Milan
Klčová Irena
Piscová Mária
Uhlíková Mária
Červeňanská Oľga
Kožáková Božena
Rodenák Martin
Zámečníková Mária
Drnzíková Ľudmila
Makara Stanislav
Straková Jozefína
Bobocká Mária
Gažová Emília
Masárová Jana
1965/66
9A – 27 žiakov
tr. uč. Mária Šimovcová
9B – 26 žiakov
tr.uč. František Janotka
Augustín Jozef
Masár Jozef
Bobocká Mária
Miškovič Slavomír
Augustín Ľubomír
Masárová Zdenka Margita
Burzová Anna
Mišíková Štefánia
Augustín Michal
Mašán Jozef
Cagala Stanislav
Moravanská Anna
Čechvala Stanislav
Mikuličková Ľubica
Čechvalová Anna
Moravanský Vladimír
Čechvalová Anna
Moravčík Pavol
Čechvalová Jozefína
Moravčíková Anna
Fogaš Ľubomír
Moravčíková Mária
Červeňanská Helena
Obuchová Anna
Gono Jozef
Peterka Ján
Gúčik Miroslav
Pilcová Anna
Hanic Vladimír
Radošinská Zdenka
Hrušovský Jozef
Pisca Stanislav
Hanicová Anna
Remiašová Anna
Jurdová Ľudmila
Šimová Eva
Hrušovský Jozef
Ščepko Ján st.
Kožak Vladimír
Toračová Božena
Križáková Viera
Ščepko Ján ml.
Lacko Jozef
Urbánek Peter
Kulišková Ľubica
Vičík Dušan
Makarová Mária
Weizerová Mária
Liptáková Emília
Weizerová Eva
Masár Ľubomír
Pastorková Marta
Makarová Anna
1966/67
9.A – 21 žiakov
tr. uč. Jozef Janáček
9.B – 23 žiakov
tr.uč. Anna Janáčková
Augustínová Mária
Kolníková Viera
Augustín Ľubomír
Masárová Mária
Bublavá Kamila
Krajčovič Jozef
Boorová Zuzana
Madro Jozef
Burza Bladimír
Križák Jaroslav
Červeňanská Anna
Markovičová Nataša
Čechvalová Anna
Kusý Vladimír
Fogašová Anna
Ondrejková Zdena
Čechvalová Mária
Líšková Anna
Hrušovský Miroslav
Pisca Peter
Fogaš Ján
Masár Ján
Kičínová Libuša
Radošinský Ján
88
Gono Ľubomír
Masár Vladimír
Klčo Jozef
Sahaj Ľubomír
Gúčiková Anna
Mašán František
Lacho Pavel
Šimo Ľubomír
Halienková Mária
Moravanský František
Masár Dušan
Uhlíková Mária
Hanic Dušan
Obuch Jaromír
Masár Marián
Uhlík Michal
Masár Jozef
Valo Pavol
Hrušovský Milan
Masárová Oľga
1967/68
9.A – 32 žiakov
tr. uč. Daniel Lupták
9.B – 31 žiakov
tr.uč. Jarmila Petrovičová
Augustín Ján
Madrová Mária
Augustín Jozef
Matúšková Viera
Augustínová Mária
Masár Alojz
Augustínová Marta
Miškovičová Mária
Babuška Ľubomír
Masárová Mária
Babušková Anna
Palcútová Zlatica
Čechvala Jozef
Masárová Oľga
Bobocká Mária
Piscová Jana
Čechvalová Mária
Miháliková Anna
Burzová Mária
Poláková Mária
Dedíková Darina
Ondrejková Alena
Cagala Ján
Potočná Mária
Filipová Mária
Ondrejková Anna
Cagala Jozef
Pytlík Miroslav
Fogašová Mária
Ondrejková Kvetoslava
Čechvalová Jolana
Rodenák Pavol
Gono Marián
Orechovský Štefan
Čechvalová Marta
Stacho Ivan
Gonová Jana
Palcútová Mária
Dornák Ján
Stacho Peter
Hevier Jozef
Radošinský Stanislav
Gúčik Dušan
Škarbová Alena
Klčo Jozef
Rehák Jozef
Gúčik Ján
Švarc Bohumíl
Kopecká Emília
Rodenák Ľubomír
Hadbábny Jaroslav
Uhlík Jaroslav
Kovár Jaroslav
Stacho Jaroslav
Halienka Milan
Uhlík Jozef
Kuník Emil
Toráčová Paulína
Klčová Antónia
Valo Jozef
Líšková Jana
Zubríková Mária
Kulišková Zuzana
1968/69
9.A – 26 žiakov
tr. uč. Bohuslava Machajdíková
9.B – 27 žiakov
tr.uč. Jozef Talian
Cagala Ján
Mašán Miroslav
Augustín Jozef
Lacho Milan
Cagala Viliam
Mišovic Ján
Barančíková Mária
Macháč Ľudovít
Červeňanský Ján
Moravanský Jozef
Cibulková Jaroslava
Makara Ján
Hadbábny Oliver
Ondrejka František
Čechvala Juraj
Makarská Katarína
89
Halás Stanislav
Ondrejka Ján
Fogaš Ľubomír
Moravčíková Jozefína
Halienka Vladimír
Palcút Ján
Gáborová Viera
Ondrejková Mária
Hanic Vladimír
Pastorek Miroslav
Gúčiková Marta
Pisca Juraj
Kovár Ján
Pisca Marián
Halienková Anna
Ščepková Helena
Lacho Ján
Rodenák Milan
Hanicová Mária
Uhlíková Mária
Macháč Stanislav
Ščepko Dušan
Jakubičková Mária
Urban František
Macháč Stanislav
Ščepko Jozef
Juricová Jana
Valová Darina
Masár Jozef
Šimna Ján
Krajčíková Eva
Vičíková Jana
Masár Jozef
9.C – 30 žiakov
tr. uč. Daniel Lupták
Veizer Peter
Križáková Anna
Vydarená Helena
Augustín Emil
Helbychová Anna
Macháč Jozef
Plichta František
Behúlová Mária
Hrušovský Alexander
Masár Stanislav
Parčiová Viera
Bublavá Ľubica
Jaroš Ivan
Masár Štefan
Rodenáková Božena
Cagala Vojtech
Kadlec Ján
Masárová Zlatica
Stachová Anna
Cagalová Mária
Kadlec Jozef
Moravanská Ľudmila
Ščepková Mária
Čechvalová Jozefína
Krišková Ľubomíra
Obuch Milan
Žák Jozef
Čechvalová Kvetoslava
Lazarčíková Zdena
Ondrejková Eva
Halienka Miroslav
Lišková Mária
Piscová Gabriela
1969/70
9.A – 24 žiakov
tr. uč. Alena Rehorová
9.B – 28 žiakov
tr.uč. Anna Masárová (Daniel Lupták)
Bobocká Daniela
Masárová Helena
Augustín Juraj
Križák Jaroslav
Buchelová Mária
Masárová Serafína
Cagala Emil
Kubrická Alena
Burzová Jozefína
Michalcová Ľudmila
Cagalová Irena
Lachová Jarmila
Cibulková Anna
Mišíková Jarmila
Cibulka Milan
Matušková Mária
Hrušovská Mária
Pastorková Mária
Čechvala Miloš
Mišíková Mária
Hutirová Jarmila
Piscová Mária
Čechvalová Marta
Palcút Ján
Kostolanská Jarmila
Radošinská Mária
Červeňanský Ján
Plichta Ján
Kostolányová Marta
Strýčková Jozefína
Fogaš Jozef
Sahaj Roman
Kuníková Anna
Švarcová Helena
Franková Mária
Salajková Jana
Madrová Anna
Talianová Irena
Gábor Ján
Stachová Viera
Marázová Anna
Valová Alena
Gúčik Miroslav
Straka Jozef
Masárová Anna
Zemková Mária
Gúčiková Anna
Straka Štefan
90
Halienka Peter
Uhlík Jaroslav
Kičín Jaroslav
Valo František
9.C – 24 žiakov
tr. uč. Marta Hartvighová
Augustín František
Burza Jaroslav
Hladký Emil
Rodenáková Jarmila
Augustínová Daniela
Čechvala Jozef
Hrušovský Jozef
Ščepko Jozef
Augustínová Mária
Čechvalová Oľga
Hrušovská Jana
Šimo Stanislav
Béreš Jaroslav
Gúčiková Daniela
Jurda Vladimír
Zemková Mária
Blažej Dalibor
Hanícová Jozefína
Kulišková Zlatica
Žinčík Peter
Bobocký Peter
Herák František
Matyáš Dušan
Žinčíková Anna
1970/71
9.A – 20 žiakov
tr. uč. Irena Paráková
9.B – 23 žiakov
tr.uč. Anna Janáčková
Augustínová Anna
Halásová Mária
Augustín Jaroslav
Kuník Jozef
Bielická Mária
Hanicová Anna
Augustínová Alena
Lazarčík Ján
Bublavá Daniela
Mikušová Mária
Bublavá Mária
Makara Peter
Bublavá Mária
Matyášová Eva
Cagala Peter
Makarová Mária
Čechvalová Alena
Ondrejková Daniela
Čechvalová Nataša
Makarová Soňa
Čechvalová Jana
Palkechová Lýdia
Fogaš Juraj
Pagáč Daniel
Gonová Alena
Ščepková Zdena
Gúčik Peter
Pisca František
Gonová Mária
Toplanská Daniela
Halienka Rudolf
Polčan Ľubomír
Gúčiková Mária
Zemková Anna
Hevier Ľubomír
Pytlík Zdenek
Gúčiková Oľga
Zubríková Helena
Hladká Erika
Salajková Eva
Kirchnerová Anna
Zubríková Jarmila
Kolníková Mária
9.C – 24 žiakov
tr. uč. Anna Malovcová
Bača Ivan
Fogašová Irena
Makara Marián
Pisca Alojz
Bobocký Rudolf
Jozef Gúčik
Makarová Mária
Pisca Michal
Burzová Anna
Gúčiková Ľudmila
Masár Ján
Rajnohová Anna
Cagalová Jana
Hanic Ján
Masárová Daniela
Solčianska Soňa
Cagalová Mária
Líška Ján
Miklovičová Mária
Stehlík Ján
Čechvala Jozef
Macháčová Ľudmila
Mišíková Anna
Masár Dušan
91
1971/72
9.A – 25 žiakov
tr. uč. Jarmila Petrovičová
9.B – 24 žiakov
tr.uč. Karol Blahuta
Augustín Jozef
Líška Jozef
Barančík Jozef
Líšková Alena st.
Augustín Miroslav
Madro Michal
Barančíková Mária
Madrová Jaroslava
Augustín Vladimír
Marák František
Cagalová Anna
Macháčová Helena
Bobocký Miloš
Markovič Róbert
Cagalová Dáša
Matyášová Eva
Bublavý Pavol
Masár Miroslav
Cibulková Eva
Obuchová Milada
Buchel Jozef
Mešenec Ľubomír
Černoková Marta
Palcútová Daniela
Burza Jozef
Moravanský Milan
Filipová Františka
Pištek Jaroslav
Čechvala Miroslav
Moravčík Kamil
Gúčiková Zdena
Poláková Zdena
Gúčik Ján
Mrekaj Kamil
Hladký Michal
Šimová Jozefína
Gúčik Stanislav
Parči Jaroslav
Klčová Marta
Tiller Jozef
Hladký Peter
Srnec Peter
Križák Fratntišek
Turan Miroslav
Klčo Jaroslav
Vŕba Marián
Líšková Alena ml.
Zemková Helena
Augustínová Mária
Čechvalová Jozefína
Líšková Mária
Straková Oľga
Bieliková Oľga
Čechvalová Mária
Líšková Viera
Straka Peter
Bublavá Darina
Hanicová Anna
Masárová Daniela
Šimová Mária
Bublavý Jozef
Hantáková Alena
Masárová Darina
Urbanová Mária
Bublavý Milan
Jašková Helena
Moravanský Rudolf
Burzová Mária
Krajčík Emil
Piscová Viera
Kriško Vladimír
9.C – 22 žiakov
tr. uč. Marián Mečiar
1972/73
9.A – 22 žiakov
tr. uč. Anna Janáčková
9.B – 23 žiakov
tr.uč. Jozef Talian
Augustínová Daniela
Lajdová Ľubica
Augustínová Jana
Madro Ján
Bačová Eva
Madrová Emília
Barančík Marián
Macháčová Jozefína
Cagalová Mária
Masárová Agnesa
Bublavý Marián
Makarová Jozefína
Čechvalová Viera
Masárová Viera
Čechvalová Mária
Mašán Ján
Červeňanská Zdenka
Miklovičová Anna
Gono Alojz
Mašánová Helena
Gúčiková Jozefína
Mrekajová Margita
Gonová Jozefína
Matyáš Peter
92
Gúčiková Viera
Palkechová Antónia
Gúčiková Mária
Moravčík Peter
Halienková Jozefína
Rajnohová Viera
Hanic Michal
Ondrejka Milan
Hanicová Anna
Ščepková Anna
Hrušovská Daniela
Pisca Ján
Klčová Danica
Tisoňová Marta
Kopecký Peter
Pisca Rudolf
Kusá Janka
Valová Mária
Križák Ján
Uhlíková Slavomíra
Lazarčík Peter
9.C – 22 žiakov
tr. uč. Marta Zubáková (Marián Mečiar od 1.3.1973)
Augustín Ján
Fogašová Alena
Ondrejková Daniela
Uhlík Juraj
Augustínová Jarmila
Herák Vladimír
Pisca Miroslav
Uhlíková Júlia
Babušková Marta
Kováčik Dušan
Pagáč Gabriel
Valo Ivan
Bublavá Daniela
Masár Ľuboš
Straková Mária
Zemko Dušan
Burza Ján
Masárová Anna
Straka Ladislav
Čechvala František
Makara Miloš
Šagát Vladimír
1973/74
9.A – 29 žiakov
tr. uč. Oľga Poliačiková
9.B – 29 žiakov
tr.uč. Anna Višňovská
Augustín Peter
Makarová Jana
Augustínová Anna
Líšková Jozefína
Augustín Vojtech
Masár Miroslav
Bielický Daniel
Makara Ivan
Barančík Ján
Mašánová Oľga
Bublavý Karol
Marák Michal
Bublavý Michal
Mrekaj Milan
Cagala Milan
Masárová Ľubomíra
Čechvalová Eva
Ondrejech Dušan
Čechvalová Anna
Masár Ján
Čechvalová Slavomíra
Ondrejechová Mária
Čechvalová Ľubica
Masár Milan
Gúčiková Eva
Ondrejka Miroslav
Červeňanská Cecília
Masárová Darina
Juriga Dušan
Ondrejková Helena
Červeňanská Lýdia
Moravanská Mária
Klčo Stanislav
Pastorková Irena
Halienka Miloš
Okienka Jaroslav
Klčo Zdeno
Pribusová Mária
Hanták Jaroslav
Peterková Terézia
Kotlebová Mária
Remiašová Daniela
Fogaš Jozef
Piscová Daniela
Krajčík František
Toráč Jaroslav
Juricová Viera
Straka Alojz
Lajdová Emília
Vrbová Irena
Klčo Pavol
Talianová Mária
Líška Vladimír
Zubríková Anna
Klčo Peter
Zubríková Eva
Lišková Anna
Kostolanská Anna
93
1974/75
9.A – 19 žiakov
tr. uč. Anna Višňovská
9.B – 24 žiakov
tr.uč. Oľga Lachová
Barančíková Darina
Makara Peter
Augustín Ján
Líšková Daniela
Bobocká Ľubica
Moravčíková Magda
Bublavý Vladimír
Masár Jozef
Bublavý Jaroslav
Mašán Jozef
Čechvalová Daniela
Ondrejka Jozef
Gažová Mária
Mašánová Dáša
Dlhovičová Zdenka
Palkech Miroslav
Gono Marián
Ondrejka Jozef
Fogaš Ľuboš
Príbusová Anna
Klčo Peter
Parčiová Viera
Halienková Mária ml.
Straka Jaroslav
Líška František
Plichta Tibor
Halienková Mária st.
Straková Irena
Líšková Mária
Remiašová Ľubica
Hladká Jana
Strýčková Anna
Lišková Viera
Schwartzová Anna
Jurdová Renáta
Šagátová Jana
Košút Miroslav
Ščepko Alojz
Lacko Jaroslav
Ščepko Jozef
Líšková Alena
Toráčová Dana
Macháč Michal
9.C – 21 žiakov
tr. uč. Ľudmila Zámečníková
Barančíková Jana
Hanic Milan
Miklovič Milan
Salajková Danica
Burza Jozef
Hanicová Jana
Moravčík Dušan
Štukovská Katarína
Čechvala Jozef
Hladká Helena
Mrekajová Kamila
Zubríková Anna
Čechvala Vojtech
Hrušovský František
Mrekaj Miroslav
Fogašová Mária
Maráková Viera
Palkechová Irena
Halienka Ján
Masárová Anna
Poláková Darina
1975/76
9.A – 28 žiakov
tr. uč. Oľga Surovčíková
9.B – 26 žiakov
tr.uč. Oľga Poliačiková
Bobocký Ján
Kostolanský Ján
Barančíková Dana
Masár Jozef
Cagala Vojtech
Kotleba Peter
Cagalová Eva
Masár Juraj
Cagalová Darina
Marák Vladislav
Čechvala Ján
Masár Miroslav
Cagalová Jana
Maráková Mária
Čechvala Peter
Masárová Erika
Čechvala Miloš
Masárová Jana
Čechvalová Daniela
Moravčíková Daniela
Čechvalová Alena
Matyášová Daniela
Čechvalová Mária
Ondrejka Miroslav
Čechvalová Elena
Miklovičová Edita
Dvorská Marta
Ondrejková Daniela
94
Filip Dušan
Obuch Miroslav
Gúčik Alojz
Polčanová Edita
Gonová Viera
Ondrejka Peter
Gúčik Peter
Pytlík Jozef
Hanic Slavomír
Ondrejková Mária
Gúčiková Ľubica
Rodenáková Jana
Hanicová Jozefína
Pavlech Miroslav
Halienka František
Šagát Peter
Halienková Jozefína
Peterka Michal
Hanicová Janka
Ščepko Miroslav
Heráková Mária
Ščepko Milan
Holíková Erika
Toráč Vladimír
Hladký Dušan
Vrbová Edita
8. A – 30 žiakov, 27 žiakov pokračovalo v 9.
ročníku, 5 žiakov ukončilo ZDŠ v 8. ročníku
tr. uč. Daniela Rosinská
8. B – 30 žiakov, 28 žiakov pokračovalo v 9.
ročníku, 2 žiaci ukončili ZDŠ v 8. ročníku
tr. uč. Marta Gulánová
Gúčik Pavol
Moravčík Jozef
Černok Ján
Lesaj Jozef
Obuch Miloslav
Zemko Ladislav
Augustínová Eva
Makarský Miroslav
9.B – 28 žiakov
tr.uč. Marta Gulánová
Barančíková
Magdaléna
Masár Ľubomír
Bobocký Ivan
Masár Ján
Bobocká Stanislava
Masár Miroslav
Bublavá Jarmila
Masárová Dagmar
Bublavá Janka
Masárová Mária
Cagala Vladimír
Miklovičová Daniela
Cagalová Ľubica
Mišík František
Čechvalová Oľga
Moravanský Ján
Čechvalová Oľga
Mišík Milan
Halienka Ján
Moravčíková Zdena
Červeňanská Jana
Ondrejková Beáta
Halienka Jozef
Mordin Peter
Červeňanský Stanislav
Pisca Miroslav
Hanicová Paulína
Pavlechová Elena
Hanic Miloš
Rákayová Zdenka
Hevier Ján
Peterková Jarmila
Hladká Ľubica
Ščepková Mária
Hladká Dagmar
Rákayová Eva
Križák Ľubomír
Ševčík Boris
Kollár Juraj
Straková Eva
Križák Stanislav
Šimová Daniela
Líška Miroslav
Vičík Vladimír
Liška František
Valová Zdena
Macháčová Zdena
Zubríková Jolana
Maráková Alena
Zemko Ján
Moravanský Jozef
1976/77
9.A – 26 žiakov
tr. uč. Daniela Rosinská
8. A – 32 žiakov, 27 žiakov pokračovalo v 9.
ročníku, 5 žiakov ukončilo ZDŠ v 8. ročníku
tr. uč. Irena Jurdová
Masár František
Zubríková Oľga
8. B – 30 žiakov, 23 žiakov pokračovalo v 9.
ročníku, 7 žiakov ukončilo ZDŠ v 8. ročníku
tr. uč. Alena Rehorová
Augustínová Ľubica
Bublavý Jaroslav
Matyáš Ján
95
Obuch Ivan
Bublavá Melánia
Toráčová Mária
Macháčová Eva
Košútová Janka
Pastorek Peter
Lajda Milan
Vičíková Jana
Masár Peter
1977/78
9.A – 27 žiakov
tr. uč. Irena Jurdová
Augustín Juraj
Makarová Janka
9.B – 23 žiakov
tr.uč. Alena Rehorová
Augustín Ján
Kostolanská Daniela
Babušková Mária
Mihálik Tibor
Augustín Jozef
Kulišková Kvetoslava
Barančík Stanislav
Mišíková Anna
Augustínová Alena
Miklovičová Jana
Bobocký Kamil
Moravčíková Mária
Bielková Jana
Moravanská Viera
Bobocká Iveta
Novotná Dana
Bobocká Daniela
Moravčíková Helena
Bublavý Ján
Okienková Eva
Čechvalová Mária
Mrekajová Kamila
Dedíková Danka
Palkech Ivan
Čechvalová Viera
Nemšovská Zdenka
Hanic Jaroslav
Piscová Janka
Fogaš Milan
Ondrejková Ľubica
Helbich Ján
Stašáková Marta
Gonová Daniela
Šagátová Alena
Hrušovská Gabriela
Ševčík Jozef
Gúčik Ján
Šagátová Beáta
Kotula Ján
Šimnová Jana
Heráková Božena
Žák Štefan
Líšková Jaroslava
Šimová Zdenka
Jeřalová Iveta
Lesajová Daniela
Štukovská Darina
Macháč Igor
8. A – 36 žiakov, 27 žiakov pokračovalo v 9.
ročníku, 8 žiakov ukončilo ZDŠ v 8. ročníku
tr. uč. Anna Cibulková, Eugen Schreiber
Cagalová Anna
Palcút Peter
8. B – 34 žiakov, 21 žiakov pokračovalo v 9.
ročníku, 9 žiakov ukončilo ZDŠ v 8. ročníku
tr. uč. Nataša Mečiarová
Cagala Ľubomír
Kubrická Mária
Čechvala Ján
Peterková Mária
Hanic Jozef
Masárová Mária
Jankech Miroslav
Stašák Ľubomír
Jurigová Anna
Mrekaj Pavol
Líška Jaroslav
Zubrík Rudolf
Klčo Dušan
Ondrejková Janka
Kubrická Eva
1978/79
9.A – 27 žiakov
tr. uč. Eugen Schreiber
9.B – 25 žiakov
tr.uč. Nataša Mečiarová
96
Augustínová Anna
Mihálik Jozef
Augustín Ján
Hrušovský Michal
Burzová Mária
Miklovič Dušan
Augustín Peter
Jurda Igor
Cagala Miroslav
Moravčík Ján
Bielková Paulína
Kopecký Branislav
Cagalová Anna
Moravčík Peter
Blažejová Ľubica
Košút Miroslav
Gúčik Ľubomír
Ondrejech Peter
Bobocká Eva
Kulišková Emília
Halienka Dušan
Ondrejechová Mária
Bublavý Dušan
Macháč Miroslav
Hanic Ivan
Ondrejka Ján
Čechvala Ivan
Marák Ľuboš
Holíková Renata
Pavlech Jozef
Čechvala Jaroslav
Ondrejka Vladimír
Kotulová Eva
Straka Peter
Červeňanský Jozef
Ondrejková Janka
Kubový Róbert
Zemková Alena
Dedíková Janka
Peterka Pavol
Makarová Eva
Žák Daniel
Ganobčíková Dana
Šagát Daniel
Masárová Viera
Žinčíková Beata
Gúčiková Eva
Vrbová Nadežda
Matyáš Miroslav
Žiška Pavol
Gúčiková Gabriela
Medveďová Alena
8. A – 31 žiakov, 21 žiakov pokračovalo v 9.
ročníku, 10 žiakov ukončilo ZDŠ v 8. ročníku
tr. uč. Oľga Lachová
Augustínová Daniela
Turanová Iveta
8. B – 28 žiakov, 11 žiakov pokračovalo v 9.
ročníku, 20 žiakov ukončilo ZDŠ v 8. ročníku
tr. uč. Anna Füryová
Babušková Anna
Klčo Miloš
Hanicová Danka
Žák Marián
Blažejová Jana
Macháč Ivan
Makara Ján
Žinčík Ivan
Bobocká Lenka
Macháč Milan
Masárová Zuzana
Bublavá Anna
Makarský Jozef
Pisca Jozef
Čechvalová Emília
Miklovičová Iveta
Schwartz Peter
Fogaš Peter
Palkechová Božena
Špánka Miloš
Jurda Milan
Žáková Ľubica
1979/80
9. ročník – 34 žiakov
tr. uč. Oľga Lachová
Augustín Miroslav
Hanic Milan
Masár Štefan
Piscová Mária
Augustínová Milada
Helbichová Mária
Masárová Jana
Rákay Jozef
Barančík Ján
Holík Juraj
Masárová Mária
Rákayová Mária
Barteková Viera
Moravanská Gabriela
Valová Mária
Moravčík Jozef
Vičík Vladimír
Černok Jozef
Kičin Ľuboš
Kirchnerová
Marianna
Križáková Ľubica
Mrekaj Ján
Vrba Jozef
Červeňanská Mária
Kurucová Daniela
Novotná Mária
Zemková Anna
Bielková Anna
97
Dlhovičová Anna
Líška Vladimír
Ondrejka Vladimír
Halásová Zdenka
Lišková Ľubica
8. A – 31 žiakov, 21 žiakov pokračovalo v 9.
ročníku, 10 žiakov ukončilo ZDŠ v 8. ročníku
tr. uč. Anna Adamcová
Barteková Zdena
Mašánová Anna
Palkech Stanislav
8. B – 31 žiakov, 11 žiakov pokračovalo v 9.
ročníku, 20 žiakov ukončilo ZDŠ v 8. ročníku
tr. uč. Marta Gulánová
Barančík Ivan
Lenický Miroslav
Čechvalová Slávka
Moravanský Peter
Cagala Jaroslav
Líšková Anna
Makarský Michal
Palcút Jozef
Cagala Pavol
Masár Ivan
Masár František
Straka Jozef
Čechvala Marián
Moravanská Ľubica
Masár Jozef
Uhlík Peter
Čechvalová Slávka
Ondrejka Marek
Filipová Silvia
Ondrejková Ľubica
Fogaš Jozef
Pastorek Milan
Gúčiková Andrea
Solčiansky Daniel
Hanic Milan
Šagát Miloš
Hantáková Iveta
Vičíková Iveta
1980/81
9. ročník – 32 žiakov
tr. uč. Anna Adamcová
Bublavá Miroslava
Kotulová Drahoslava
Mašán Igor
Rákayová Jana
Bublavý Ján
Kubán Jaroslav
Matyáš Ivan
Šagátová Zuzana
Červeňanský Dalibor
Líška Vladimír
Miklovičová Eva
Toráčová Ľudmila
Dedíková Ľubica
Madro Miroslav
Moravčíková Marianna
Uhlíková Iveta
Fogašová Marianna
Makara Jozef
Okienka Ivan
Vičíková Ivana
Ganobčík Miroslav
Masár Jaroslav
Palcútová Eva
Vozárová Alena
Gúčiková Júlia
Masárová Ľubica
Palkech Rudolf
Vrbová Jana
Klčová Mária
Masárová Mária
8. A – 25 žiakov, 9 žiakov pokračovalo v 9.
ročníku, 16 žiakov ukončilo ZDŠ v 8. ročníku
tr. uč. Irena Jurdová
Bajdík Peter
Kubatková Dana
Pavlechová Anna
Augustín Daniel
8. B – 25 žiakov, 12 žiakov pokračovalo v 9.
ročníku, 13 žiakov ukončilo ZDŠ v 8. ročníku
tr. uč. Alena Rehorová
Blažej Jozef
Masárová Daniela
Bublavá Viera
Lednická Eva
Filip Miloš
Masárová Iveta
Červeňanská Renata
Masár Pavol
Gábor Marián
Mišovic Emil
Fogaš Jozef
Pyšný Daniel
Hanic Miroslav
Remiš Ivan
Halienka Jaroslav
Šagátová Mariana
Kubový Rudolf
Uhlík Jozef
Hladký Július
Toráč Jaroslav
Kubrický Ján
98
Jeřala Jozef
Uhlík Oto
Kurucová Zuzana
Klčová Iveta
Žinčíková Zuzana
Marák Marián
1981/82
9. ročník – 20 žiakov
tr. uč. Alena Rehorová
Augustínová Iveta Drobná Ivana
Margetínová Drahomíra
Palkechová Oľga
Babušková Eva
Gonová Mária
Moravčíková Jana
Pastorek Dušan
Bublavá Zuzana
Gúčik Ján
Nemšovská Jana
Peterková Jana
Cagalová Anna
Kičin Ivan
Ondrejech Jaroslav
Vrbová Slávka
Čechvala Jaroslav
Líšková Slávka
8. ročník – 23 žiakov
tr. uč. Irena Jurdová
Palkech Ľuboš
8. ročník – 22 žiakov
tr. uč. Anna Füryová
Žiška Daniel
Barančík Branislav
Masár Ivan
Blažej Jaroslav
Madrová Zdenka
Benovič Daniel
Medveďová Jana
Bobocká Júlia
Masár Igor
Bobocký Ladislav
Miháliková Daniela
Bublavá Jana
Mešenec Peter
Čechvala Bohumil
Moravčíková Iveta
Cagalová Jozefína
Moravanský Peter
Čuchranová Ivana
Ondrejka Jozef
Čechvala Dušan
Ondrejka Pavol
Heráková Vilma
Pisca Milan
Filipová Jaroslava
Ščepko Marián
Hesková Iveta
Simčisko Jaroslav
Halienka Peter
Šimo Ján
Klčová Elena
Slabý Jaroslav
Heráková Květa
Šimová Zuzana
Križáková Iveta
Stašák Daniel
Križáková Mária
Švacho Miroslav
Makara Andrej
Uhlíková Jana
Križáková Simona
Urbanová Ivana
Maráková Jana
Zemko Daniel
Kubatka Tibor
Vozár Stanislav
Masár Daniel
Od šk. roka 1982/83 bol posledným ročníkom základnej školy ročník
ôsmy. Zároveň prebiehala prestavba základného školstva, kde
dochádzalo k postupnému zavádzaniu novej koncepcie výchovy a
vzdelávania. Povinná školská dochádzka bola 10 rokov (8 rokov ZŠ a
2 roky SŠ).
99
1982/83
8.A – 21 žiakov
tr. uč. Nataša Mečiarová
8.B – 22 žiakov
tr.uč. Daniela Rosinská
Augustín Roman
Letková Slávka
Bartek Ján
Makara Marián
Barančíková Anna
Macháč Ján
Bobocký Juraj
Makarová Mária
Bielko Marián
Masár Branislav
Bublavá Anna
Makarská Lenka
Čechvalová Anna
Matyáš Roman
Burza Peter
Miháliková Beáta
Gúčik Juraj
Mičo Jaroslav
Englerová Jana
Mitošinková Silvia
Hluchý Ján
Miklovič Peter
Gúčik Igor
Moravanský Michal
Jankechová Gabriela
Mišíková Jolana
Hanic Jaroslav
Onrejka Ivan
Koškárová Jarmila
Mišovic Miroslav
Klčo Miloš
Rákay Bohumil
Krška Ján
Mrekajová Mária
Lacho Peter
Straka Marián
Krška Tibor
Parčiová Anna
Macháčová Anna
Uhlík František
Macháčová Eva
Vozárová Gabriela
Kuruc Kamil
1983/84
8. ročník – 35 žiakov
tr. uč. Marta Gulánová
Augustín Ivan
Čechvalová Iveta
Kubrický Peter
Matyášová Alena
Bajdíková Iveta
Červeňanská Zuzana
Lachová Jana
Ondrejechová Jana
Barančík Rudolf
Drobný Radoslav
Marák Jozef
Roško Milan
Barančíková Katarína
Herák Karol
Marák Juraj
Sedlák Jozef
Bobocký Marián
Herák Štefan
Masár Peter
Ščepková Simona
Burzová Marta
Hladká Adriana
Masár Roman
Španková Erika
Cagala Milan
Homola Marián
Masárová Beata
Veizerová Alena
Čechvala Dalibor
Jeřalová Dana
Masárová Eva
Zemková Zuzana
Čechvalová Eva
Jurda Roman
Mašán Daniel
1984/85
8. ročník – 26 žiakov
tr. uč. Anna Adamcová
Augustín Oto
Červeňanský Ladislav
Jankech Róbert
Mitošinka Richard
Augustínová Martina
Ferancová Martina
Klimová Renáta
Ondrejka Milan
100
Barančík Daniel
Gono Ivan
Košút Peter
Palcútová Monika
Cagala Ivan
Gúčik Miroslav
Letko Juraj
Pavlech Pavol
Čechvala Miroslav
Halienka Marian
Líška Ľuboš
Plichta Jozef
Čechvalová Adriana
Halienka Pavol
Makara Daniel
Červeňanská Mariana
Hevierová Eva
Masár Marian
1985/86
8.A – 26 žiakov
tr. uč. Irena Jurdová
8.B – 24 žiakov
tr.uč. Eugen Schreiber
Barančík Miroslav
Mišovic Jozef
Behúlová Iveta
Marák Rudolf
Bobocká Zuzana
Ondrejech Juraj
Cagala Kamil
Masár Miroslav
Burza Jozef
Pomajbo Roman
Čechvala Daniel
Matyáš Miroslav
Cagala Branislav
Stacho Igor
Čechvalová Monika
Matyáš Pavol
Čechvala Ján
Toráč Jozef
Gála Stanislav
Matyáš Peter
Čechvalová Mariana
Toráč Zdeno
Gúčik Róbert
Mišík Peter
Hladký Jaromír
Uhlík Daniel
Jurigová Eva
Mrekaj Dušan
Hutira Ľubomír
Veizer Ľuboš
Kirchner Erik
Parči Ján
Kolníková Jaroslava
Vicen Jozef
Koškár Miroslav
Pyšný Milan
Lagová Andrea
Zámečník Roman
Kožák Ján
Skoršepová Zuzana
Makara Martin
Žák Stanislav
Lacková Silvia
Šagátová Andrea
Makara Pavol
Jozef Žiška
Majdiš Roman
Valová Kamila
Masárová Emília
Ondrejka František
1986/87
8.A – 24 žiakov
tr. uč. Nataša Mečiarová
8.B – 25 žiakov
tr.uč. Daniela Rosinská
Abrahám Milan
Engler Erik
Klčo Róbert
Parči Jozef
Augustín Jaroslav
Ganobčík Peter
Kobelár Jozef
Pastorková Katarína
Augustín Marek
Gestingerová Ingrid
Kovaľ František
Plichta Kamil
Augustín Miloš
Gúčiková Monika
Kubový Bernard
Plichta Mário
Augustínová Lenka
Hesková Ingrid
Macháč Marián
Slabý Kamil
Augustínová Silvia
Homola Daniel
Marák Kvetoslav
Srnec Mário
Barančík Alexander
Hrušovský Jaroslav
Masárová Janette
Toráčová Eva
Behúlová Soňa
Hutira Miloš
Matyášová Katarína
Urbanová Eva
101
Bublavý Miloš
Klčo Marek
Mečiarová Karin
Valo Ervín
Cagalová Ivana
Klimová Martina
Medveďová Anna
Vicenová Magdaléna
Cagalová Sylvia
Lednická Sylvia
Ondrejech Branislav
Vicenová Marcela
Čechvala Jaroslav
Makarová Lucia
Palkechová Soňa
Vičíková Miroslava
Palkechová Zdenka
1987/88
8.A – 19 žiakov
tr. uč. Ľudmila Šupáková
8.B – 26 žiakov
tr.uč. Marta Gulánová
Augustínová Andrea
Cagala Roman
Hesko Ivan
Peterková Lenka
Augustínová Jana
Čechvala Martin
Janda Rastislav
Polčan Daniel
Barančíková Martina
Čechvalová Monika
Majdišová Monika
Pomajbová Jana
Bobocká Silvia
Čuchran Marek
Makara Andrej
Simčisková Mária
Bobocká Zuzana
Facuna Igor
Makara Andrej
Skoršepa Pavol
Boor Martin
Gono Kamil
Makarová Slávka
Ščepková Andrea
Bublavý Ľubomír
Gúčiková Eva
Masár Andrej
Ščepková Martina
Burzová Lenka
Hanic Ľubomír
Mečiarová Denisa
Šimová Eva
Burzová Martina
Hladká Mária
Mitošinková Jana
Toráčová Elena
Moravanská Andrea
Vatrt Jozef
Moravčík Pavol
Vozárová Dagmar
Ondrejková Denisa
Zemko Peter
Palkechová Jaroslava
Zemková Jana
Cagala Marián
1988/89
8.A – 24 žiakov
tr. uč. Anna Makarská
8.B – 25 žiakov
tr.uč. Viera Dovičinová
Abrahámová Alena
Gálová Denisa
Kováčiková Monika
Radošinský Rastislav
Augustínová Lucia
Halásová Jana
Kožáková Lenka
Simčisková Alena
Augustínová Renáta
Halienka Peter
Macháčová Gabriela
Skoršepa Juraj
Barančík Jozef
Hanicová Anna
Macháčová Zuzana
Srncová Mária
Barančíková Monika
Hantáková Slávka
Makarská Ľuba
Stachová Ľubica
Burzová Jana
Hantáková Žaneta
Matyášová Mariana
Stachová Marcela
Čechvalová Eva
Kobelárová Erika
Mikuš Marián
Stachová Zdenka
Čechvalová Stanislava
Kováčik Roman
Mišíková Mária
Ščepko Tomáš
102
Čechvalová Sylvia
Kubán Marek
Moravanský Marek
Valo Patrik
Dragičová Andrea
Majdiš Tibor
Ondrejech Vladimír
Vrbová Andrea
Dragičová Monika
Masár Peter
Parči Karol
Zahradník Branislav
Facuna Ľubomír
Mašán Branislav
Peterková Jana
Zámečníková Monika
Radošinský Andrej
1989/90
8.A – 19 žiakov
tr. uč. Eugen Schreiber
8.B – 21 žiakov
tr.uč. Oľga Lachová
Augustínová Zuzana
Kovár Miloš
Augustín Peter
Stacho Radoslav
Bobocký Peter
Kršková Ivana
Augustín Stanislav
Strapatý Marek
Cagala Roman
Mitošinková Dana
Gestingerová Katarína
Šagátová Martina
Cagalová Iveta
Moravanský Marián
Gonová Jana
Tomková Jana
Cagalová Kvetoslava
Moravčík Ľuboš
Gúčiková Zuzana
Toráčová Beáta
Čechvala Martin
Parčiová Blanka
Kuruc Miloš
Vacho Róbert
Dornáková Andrea
Parčiová Patrícia
Macháčová Katarína
Valová Martina
Hadbábna Tatiana
Stašáková Sylvia
Marák Dušan
Vatrtová Simona
Klčo Richard
Ščepko Alexander
Miháliková Adriana
Vozárová Mária
Mozolák Roman
Zemková Erika
Klimo Štefan
Radošinská Miriam
1990/91
8.A – 22 žiakov
tr. uč. Nataša Mečiarová
8.B – 26 žiakov
tr.uč. Daniela Rosinská
Augustín Ivan
Gažov Rastislav
Hladký Milan
Pisca Denis
Augustín Jozef
Gažová Miroslava
Kriško Juraj
Pokorný Matej
Augustínová Simona
Gono Peter
Masárová Renáta
Rákay Miroslav
Augustínová Zuzana
Gonová Ivana
Masárová Zuzana
Srogončík Miroslav
Beňo Martin
Helbych Mário
Matyáš Michal
Šagát Ján
Burza Daniel
Jankechová Adriana
Moravanský Miloš
Ščepková Zdenka
Cagalová Jana
Lachová Janka
Moravanská Vladimíra
Toráčová Helena
Čechvala Marcel
Miklovičová Kvetoslava
Moravčíková Miroslava
Uhlíková Erika
Čechvala Martin
Mikuš Peter
Ondrejka Tomáš
Uhlíková Jana
103
Čechvala Miloš
Radošinský Marián
Ondrejková Gabriela
Veizer Ivan
Čechvalová Ivana
Toráčová Monika
Palcút Martin
Zemková Miriam
Palkech Pavol
Zemková Monika
Parčiová Alena
Žák Jozef
1991/92
8.A – 26 žiakov
tr. uč. Ľudmila Šupáková
8.B – 22 žiakov
tr.uč. Eugen Schreiber
Augustínová Andrea
Marák Marián
Augustínová Monika
Madro Miroslav
Beňovič Miroslav
Masár Marián
Bednárová Marta
Makarová Anna
Bublavá Monika
Matyášová Magda
Behúl Dušan
Marák Zdenko
Čechvala Mário
Moravanský Ján
Čechvala Daniel
Masárová Lenka
Dumitrescu Lucia
Ochodnícka Monika
Dvorský Róbert
Mišovicová Miroslava
Gono Ľuboš
0ndrejková Katarína
Gála Peter
Moravčíková Lenka
Halienka Marián
Peterka Tomáš
Gúčiková Zuzana
Palkech Rastislav
Hanic Dušan
Radošinský Daniel
Hadbábna Martina
Pastorková Marcela
Jurdová Naďa
Strapatá Zuzana
Hadbábny Mário
Plichta Mário
Kováčik Marián
Tomášek Július
Klčová Zuzana
Pristachová Silvia
Lacko Peter
Toráčová Alena
Lacko Miloš
Uhlík Ján
Lagová Miriam
Zahradník Miroslav
Marák Ľuboš
Žinčíková Žaneta
1992/93
8.A – 21 žiakov
tr. uč. Anna Makarská
8.B – 19 žiakov
tr.uč. Viera Dovičinová
Augustínová Erika
Matyáš Branislav
Burza Ľubomír
Stachová Denisa
Gažo Branislav
Mišíková Daniela
Burzová Zuzana
Suchánková Mária
Herák Jindřich
Palkechová Anna
Kobelárová Monika
Tomášková Lucia
Hladký Peter
Pastorková Zuzana
Kriško Marek
Uhlíková Daniela
Kmentová Zuzana
Pisca Ivan
Masár Daniel
Veizerová Eva
Kosa Marian
Pokorná Martina
Masár Miroslav
Zedníková Dagmar
Lachová Milena
Reháková Jana
Masárová Martina
Zemková Michaela
104
Macháčová Martina
Toráč Ján
Mitošinková Katarína
Žák Daniel
Makarová Ivana
Vido Michal
Palcút Michal
Žáková Lenka
Masár Branislav
Masárová Lenka
Žažová Martina
Parči Ivan
1993/94
8.A – 18 žiakov
tr. uč. Oľga Lachová
8.B – 19 žiakov
tr.uč. Mgr. Dorota Kiková
Augustín Tomáš
Halienková Andrea
Augustín Daniel
Masár Tomáš
Barančíková Klaudia
Hanicová Zuzana
Cagalová Dana
Mišovic Rastislav
Bobocká Tatiana
Hantáková Ingrid
Cagalová Jana
Palcút Mário
Bublavá Lucia
Košinár Marián
Čechvala Radovan
Palcútová Zuzana
Bublavá Silvia
Letková Jana
Červeňanský Martin
Parčiová Emília
Burza František
Mihálik Michal
Gúčiková Miroslava
Piscová Katarína
Čechvala Juraj
Peterka Tomáš
Hadbábna Erika
Remišová Martina
Gúčiková Jana
Šimová Ľubica
Madro Ivan
Ščepko Jozef
Halienka Roman
Toráková Andrea
Makarová Ľubica
Tesařík Ladislav
Maráková Zuzana
1994/95
8.A – 24 žiakov
tr. uč. Nataša Mečiarová
8.B – 23 žiakov
tr.uč. Daniela Rosinská
Augustín Michal
Kovaľová Elena
Barta Marek
Maráková Lenka
Augustín Tomáš
Krajčiková Lucia
Bielik Zdenko
Moravanská Žaneta
Augustínová Ivana
Križák Radovan
Cibulková Jana
Mozoláková Jana
Bublavý Milan
Makara Martin
Dornáková Janka
Palcútová Andrea
Burza Ivan
Makara Roman
Hanic Rudolf
Plichta Peter
Burza Michal
Marák Martin
Halienková Renáta
Rehák Jozef
Burzová Katarína
Molnárová Gabriela
Hevier Tomáš
Toráč Peter
Bystrický Ľubomír
Ondrejková Eva
Kiková Eva
Uhlíková Zuzana
Cagalová Andrea
Plichtová Katarína
Lacko Andrej
Valová Katarína
Cagalová Lenka
Radošinský Daniel
Lacko Martin
Veizerová Viera
105
Čechvala Milan
Stachová Marcela
Lazarčíková Martina
Gúčiková Daniela
Žažová Monika
Madro Martin
Zetková Lenka
1995/96
8.A – 23 žiakov
tr. uč. Oľga Lachová
8.B – 22 žiakov
tr.uč. Viliam Kozák
Augustín Ján
Macháč Peter
Augustínová Silvia
Hevier Martin
Burzová Martina
Marák Ján
Čechvala Daniel
Hrušovská Hana
Cagala Juraj
Moravanská Andrea
Čechvalová Miriam
Ivanič Ján
Čechvala Ján
Pokorný Peter
Červeňanská Michaela
Kováčik Ladislav
Gúčiková Katarína
Radošinský Ivan
Dobošová Lucia
Kováčiková Viera
Hanicová Zuzana
Reháčková Martina
Gestingerová Veronika
Križák Michal
Homolová Ľudmila
Tesaříková Lenka
Gonová Veronika
Moravčík Roman
Homolová Michaela
Vrbová Lenka
Gúčik Erik
Pastorek Pavol
Hutta Denis
Zedník Martin
Gúčiková Dana
Suchánková Zuzana
Knapíková Jana
Zemková Gabriela
Hadbábna Alexandra
Šimo Lukáš
Košinár Martin
Žažo Tomáš
Halienka Peter
Žáková Jana
Kovárová Eva
1996/97
8.A – 21 žiakov
tr. uč. Mgr. Anna Makarská
8.B – 19 žiakov
tr.uč. Mgr. Viera Dovičinová
Augustínová Anna
Lachová Tatiana
Augustín Radoslav
Masár Martin
Augustínová Jana
Matyášová Monika
Bobocká Andrea
Moravanská Zuzana
Augustín Róbert
Moravčík Matúš
Cagala Peter
Straková Zuzana
Augustín Tomáš
Ondrejechová Marcela
Gažovová Lucia
Ščepko Lukáš
Burzová Lenka
Urban Daniel
Gono Tomáš
Ščepko Michal
Cibulka Michal
Vachová Simona
Hanicová Katarína
Toráčová Lucia
Gažovová Michaela
Valo Juraj
Hanicová Jana
Uhlíková Lucia
Gonová Tatiana
Veizer Ondrej
Macková Lucia
Vatrt Tomáš
Halienková Eva
Makara Jozef
Macháčová Martina
Klčo Matúš
Štipáková Mária
Marák Daniel
Ondrejkovič Ján
Cibulka Ivan
Krajčík Jozef
106
V šk. roka 1997/98 prebehol postupný prechod na deväťročnú školskú
dochádzku, z 38 žiakov 26 žiakov odišlo na stredné školy z 8. ročníka a 12
žiakov pokračovalo na našej škole v 9. ročníku v šk. r. 1998/99. Od šk. roku
1999/2000 končili žiaci základnú školu opäť v deviatej triede.
1997/98
8.A – ZŠ ukončilo 14 žiakov z 18
tr. uč. Mgr. Eugen Schreiber
8.B – ZŠ ukončilo 12 žiakov z 20
tr.uč. Mgr. Dorota Kiková
Augustín Jozef
Parčiová Katarína
Augustín Martin
Ondrejechová Erika
Bobocká Danka
Piscová Miroslava
Augustínová Janka
Pagáč Marek
Bublavá Michaela
Pomajbová Daniela
Halienka Daniel
Ščepko Juraj
Gúčiková Jana
Remiš Tomáš
Hanic Martin
Štefániková Nina
Kováčiková Miroslava
Schreiber Erik
Križáková Michaela
Zemko Marek
Olešová Jana
Šimo Daniel
Nagyová Karolína
Žák Peter
Ondrejková Jana
Vrbová Alexandra
1998/99
9. A – 12 žiakov, ktorí neodišli z 8. ročníka a pokračovali v PŠD v 9. ročníku našej ZŠ
tr.uč. Mgr. Dorota Kiková
Augustín Peter
Gúčiková Zuzana
Maráková Miroslava
Ružičková Zuzana
Čechvala Roman
Hantáková Miriama
Masár Mário
Šimák Andrej
Čechvalová Michaela
Marák Patrik
Pastorek Michal
Zetka Michal
1999/2000
9.A – 21 žiakov
tr. uč. Mgr. Rudolf Kucmen
9.B – 22 žiakov
tr.uč. Mgr. Daniela Rosinská
Bublavá Martina
Ondrejka Marek
Augustín Peter
Ivanič Daniel
Cibulková Lenka
Ondrejka Tomáš
Barta Martin
Keráková Zuzana
Čechvala Daniel
Palcútová Michaela
Bobocká Janka
Kotleba Andrej
Dvorská Katarína
Parči Jaroslav
Bobocká Katarína
Križák Michal
Gažová Petra
Pastorek Erik
Bumbál Juraj
Masárová Martina
Handzlíková Lucia
Šprláková Michaela
Cagala Ivan
Nedelková Michaela
Hanic Igor
Uhlíková Nikoleta
Cagala Peter
Pagáčová Gabriela
107
Helbychová Petra
Vidová Ivana
Gúčik Marek
Pokorná Alena
Hrušovský Boris
Záhradník Milan
Halienka Lukáš
Potoček Michal
Janegová Janka
Štipák Tomáš
Halienka Marián
Rodenáková Kristína
Hantáková Petra
Uhlíková Veronika
Moravčíková Kamila
2000/01
9.A – 27 žiakov
tr. uč. RNDr. Janka Schreiberová
Augustínová Jana
Handzlíková Petra
Maráková Daniela
Palkechová Ingrid
Burzová Lucia
Hanták Patrik
Michalcová Kristína
Piscová Veronika
Čechvala Juraj
Košútová Lucia
Molnár Pavol
Štefánik Marcel
Čiráková Veronika
Kováčiková Daniela
Moravanský Martin
Uhlík Michal
Gažov Tomáš
Krajčík Ľuboš
Moravčík Miroslav
Valo Jozef
Gažová Slávka
Krajčík Miloš
Nagyová Monika
Medveď Marián
Gúčik Vladimír
Kvasňovská Marie
Novomestský Andrej
2001/02
9.A – 20 žiakov
tr. uč. Mgr. Anna Makarská
9.B – 20 žiakov
tr.uč. Mgr. Alena Naďová
Augustínová Elena
Obuch Miloslav
Augustínová Daniela
Madro Michal
Babušková Diana
Parči Ján
Cagala Michal
Ondrejka Lukáš
Čiráková Soňa
Pokorná Veronika
Cagalová Simona
Palkechová Andrea
Halienka Ivan
Skoršepová Katarína
Čechvala Daniel
Plichtová Miriam
Madro Marek
Straka Branislav
Čechvala Peter
Šimák Mário
Makara Branislav
Šagát Marek
Čechvalová Martina
Šimová Jana
Markech Martin
Tomášková Andrea
Červeňanská Vladislava
Makarský Miroslav
Masárová Veronika
Pavol Zápalka
Gúčiková Stanislava
Hanicová Martina
Mrekajová Eva
Kučerová Katarína
Hanic Dalibor
Bobocká Martina
Nedelková Beata
Alušicová Lucia
Lamačka Andrej
Malík Peter
108
2002/03
9.A – 27 žiakov
tr. uč. Mgr. Eugen Schreiber
Augustín Marek
Hevier Ján
Maráková Ingrida
Palkech Lukáš
Bielik Christian
Hlatký Lukáš
Masár Juraj
Remišová Eva
Bobocký Tomáš
Klčo Dušan
Masárová Michaela
Čechvala Matej
Kosa Ondrej
Masárová Veronika
Sloboda Pavol
Augustin Vita
Randrianasolo
Čechvala Pavol
Červeňanská
Stanislava
Kotlebová Renáta
Moravčík Marek
Zápalka Miroslav
Krajčík Tomáš
Novomestský Tomáš
Zemko Marek
Gažovová Anna
Maráková Beáta
Obuch Stanislav
2003/04
9.A – 19 žiakov
tr. uč. Dorota Kiková
9.B – 20 žiakov
tr.uč. Viliam Kozák
Augustínová Lenka
Križáková Ľubomíra
Augustínová Dominika
Košútová Veronika
Bublavý Patrik
Kročilová Tatiana
Burzová Mária
Makarová Katarína
Cagala Miroslav
Lacko Michal
Cagala Juraj
Moravanská Michaela
Čechvala Peter
Lenická Michaela
Cagala Peter
Moravanská Zuzana
Fogaš Mário
Malík Michal
Čechvalová Adriana
Mrekajová Marcela
Gúčik Marek
Masár Richard
Dvorská Petra
Obuchová Katarína
Gúčik Matej
Moravanská Michaela
Gúčiková Lucia
Ondrejovič Juraj
Kerak Martin
Ondrejková Ľubica
Halánová Michaela
Pastorek Boris
Klčová Patrícia
Oračková Jiřina
Hladká Jana
Slimák Martin
Kostolanský Tomáš
Valová Ivona
Krajčíková Soňa
2004/05
9.A – 20 žiakov
tr. uč. Mgr. Rudolf Kucmen
9.B – 21 žiakov
tr.uč. Mgr. Daniela Rosinská
Augustínová Erika
Masárová Dominika
Augustínová Lenka
Kolenčíková Zuzana
Augustínová Klára
Moravčíková Nikoleta
Babuška Juraj
Kučera Peter
Bobocká Martina
Okienková Magdaléna
Bublavá Soňa
Kučerová Erika
Cibulková Martina
Palkech Mário
Bublavá Vladimíra
Lacková Veronika
109
Halán Matej
Pyšná Alexandra
Cagalová Petra
Mišovicová Dominika
Klčová Lívia
Rodenáková Martina
Fogašová Zuzana
Pagáč Erik
Klčová Michaela
Slobodová Zuzana
Gúčik Martin
Palkechová Andrea
Kostolanská Barbora
Toráč Vladimír
Halienková Erika
Štipáková Jana
Likavčanová Marianna
Zemko Tomáš
Hevier Vladimír
Uhlík Juraj
Makara Andrej
Zámek Jozef
Jamrich Jakub
Žáková Veronika
Janegová Dominika
8.A - jedna žiačka prešla na Bilinguálne gymnázium
Schreiberová Ingrid
2005/06
9.A – 32 žiakov
tr. uč. Mgr. Eugen Schreiber
Augustínová Barbora
Hanicová Jana
Machara Šimon
Okienka Lukáš
Babulicová Katarína
Hevier Michal
Makarová Zuzana
Olešová Eva
Barančík Ján
Hevierová Veronika
Makarský Marcel
Palcút Jozef
Barteková Lucia
Holíková Kristína
Masár Jaroslav
Palkech Vladimír
Čechvalová Radoslava
Hrutka Norbert
Masárová Michaela
Potoček Jozef
Gahér Michal
Jamrich Michal
Matyáš Peter
Šprlák Martin
Gálová Jana
Kostolányová Ľubica
Moravanská Jana
Zárycký Peter
Hanic Daniel
Kováčiková Mária
Mrva Daniel
Žišková Zuzana
2006/07
9.A – 30 žiakov
tr. uč. Mgr. Daniela Rosinská
Barančíková Veronika
Hluchý Matej
Masár Michal
Tomášik Ľubomír
Bielková Nikola
Holíková Barbora
Masárová Petra
Toráč Viliam
Čechvalová Mária
Ivaničová Michaela
Moravčík Martin
Toráčová Lenka
Čechvalová Slávka
Klčová Nikoleta
Palcút Daniel
Vičíková Kristína
Červeňanská Alžbeta
Kročil Adrián
Palkech Matúš
Vičíková Monika
Červeňanský Ladislav
Malina Jaroslav
Remiš Marcel
Žiška Daniel
Halienka Adam
Markech Ondrej
Slimák Marek
Hargaš Peter
Masár Marek
Straka Peter
110
2007/08
9.A – 26 žiakov
tr. uč. PaedDr. Ľubomír Kiko
Augustín Šimon
Čechvalová Stela
Líšková Martina
Mrva Pavol
Augustínová Alžbeta
Hanicová Veronika
Malina Daniel
Obuch Martin
Babušková Marianna
Herák Ľuboš
Marák Juraj
Palkechová Adriana
Bartek Juraj
Heráková Zlatica
Marák Tomáš
Tremko Miloš
Burza Erik
Hluchá Jana
Maráková Martina
Uhlík Matej
Cagalová Jana
Hochmanová Veronika
Moravanská Erika
Cagalová Veronika
Klčo Miloš
Moravčík Lukáš
2008/09
9.A – 18 žiakov
tr. uč. Mgr. Dorota Kiková
Augustín Filip
Čechvala Daniel
Gono Lukáš
Pavlech Tomáš
Babulic Juraj
Čechvalová Denisa
Gono Tomáš
Valová Frederika
Bajan Viktor
Čechvalová Veronika
Klčo Lukáš
Zemková Dominika
Bokor Mário
Červeňanský Roman
Kovár Lukáš
Burzová Terézia
Dudíková Klaudia
Parčiová Nikola
2009/10
9.A – 20 žiakov
tr. uč. Mgr. Viliam Kozák
Bartek Martin
Galány Marek
Likavčanová Natália
Pyšný Daniel
Beran Igor
Gono Patrik
Masár Dalibor
Strapatý Martin
Bulko Matej
Hochmanová Lenka
Mišovicová Radoslava
Toráč Zdenko
Červeňanská Lenka
Horváthová Patrícia
Moravčík Pavol
Toráčová Lenka
Dudíková Martina
Kováčik Rudolf
Polák Lukáš
Žák Andrej
111
2010/11
9.A – 22 žiakov
tr. uč. Mgr. Daniela Rosinská
Augustín Marcel
Červeňanská Barbora
Moravčík Patrik
Sedlák Tibor
Baroková Kristína
Hynková Silvia
Mrekaj Mikuláš
Toráčová Monika
Bokor Adam
Jamrich Tomáš
Palkech Branislav
Tulisová Adriána
Bulková Mária
Kolenčík Matúš
Pätnická Marcela
Uhlík Lukáš
Čechvala Ján
Kostolány Marek
Piscová Kristína
Čechvala Lukáš
Kováčiková Karin
Radošinská Romana
2011/12
9.A – 21 žiakov
tr. uč. Mgr. Eugen Schreiber
Augustín Filip
Červeňanský Samuel
Košťál Dominik
Pyšná Michaela
Burzová Frederika
Filo Michal
Maráková Beáta
Tremková Simona
Cagala Matúš
Hanicová Kristína
Masárová Denisa
Vančo Lukáš
Čechvala Jaroslav
Hargaš Roman
Palcútová Andrea
Čechvala Milan
Heráková Mária
Pavlech Juraj
Čechvalová Natália
Chudý Lukáš
Polák Mário
8.A - šesť žiakov odišlo na Bilingválne gymnázium, tr. uč. PaedDr. Ľubomír Kiko
Veronika Blašková
Eva Galányová
Timotej Likavčan
Eliška Trpíšková
Adriana Gašpariková
Stanislava Klčová
2012/13
9.A – 20 žiakov
tr. uč. PaedDr. Ľubomír Kiko
Augustínová Barbora
Červeňanská Magdaléna
Križáková Terézia
Sádecká Miroslava
Bobocký Patrik
Gabčan René
Kubaláková Beáta
Strapatý Lukáš
Čechvala Marek
Ganobčíková Katarína
Kušnier Martin
Tomášik Denis
Čechvala Patrik
Horváthová Andrea
Masárová Lucia
Toráčová Stanislava
Čechvalová Mária
Janegová Dominika
Roško Martin
Vičíková Lucia
8.A - dvaja žiaci prešli na Bilingválne gymnázium, tr. uč. Mgr. Bohumil Čechvala
Tremková Soňa
Valo Ľuboš
112
Naša oslávenkyňa
Stojí hrdá, päťdesiatnička v novom šate,
možno sa skôr na mladuchu podobá,
a možno iba Komenskému nebadane
na riadkoch listín hrala v literách...
Ale to poslanie je asi relikt rečí,
Globwelt má vyberané pravidlá:
po cestách fičia štyri kruhy,
hviezdice, kone a tri písmená,
v určených parkoch rastú zámodomy,
golfový postoj niečo znamená
a príklad hľadať za oknom školy?
To nemá silu v kolenách...
Po krízach zimy príde teplá jar,
také sú overené pravidlá...
neplatí to vždy za katedrou,
že z patlaniny na výkrese
narodí sa Renoir...
Čo nám povieš, Alma mater,
nech nestratíme svoju tvár ...
Vyčaruj nádej do budúcna
a detské oči budú najvzácnejší dar,
o ktorom aj Komenský
svoj múdry odkaz rozprával ...
Ľubomír Kiko
113
Zoznam použitých materiálov
[1] KARLÍK, Jozef a kol. 2005. Podolie – história obce.
Podolie: Obecný úrad, 2005. ISBN 80-969380-1-0
[2] Obecná kronika od r. 1948 do r. 1975
[3] Kronika Osemročnej strednej školy Podolie od 1. 9. 1959
[4] Kronika ZDŠ Podolie od 1. 9. 1963 do 30. 6. 2002
[5] Kroniky ZŠ Podolie 2002/03 – 2006/07
[6] Kronika Streleckého krúžku 1., 2., 3. časť
[7] webové stránky školy – súčasná aj archivované
(od šk. r. 2002/03)
[8] Triedne výkazy v archíve školy
[9] Fotoarchív školy
114
Príloha
Fotky z akcií školy pred rokom 1989
Neuvádzame názvy akcií a roky nafotenia snímok, keďže fotoarchív
školy z minulosti nebol systematizovaný.
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Súčasné priestory školy
Obr. 23 Veľká počítačová učebňa
124
Obr. 24 Trieda 1. stupňa – 2.A
Obr. 25 Podkrovné priestory – chodba
125
Obr. 26 Oddychová zóna pred školskou knižnicou
Obr. 27 Prírodovedná učebňa
126
Obr. 28 Učebňa výtvarnej výchovy
Obr. 29 Malá počítačová učebňa
127
Obr. 30 Školská jedáleň
Obr. 31 Školská knižnica (Miesto bez hraníc)
128
Obr. 32 Telocvičňa
Obr. 33 Učiteľský zbor v šk. roku 2013/14
129
Na vydanie almanachu základnej školy
prispela
Obec Podolie
Vydala:
Autor:
Recenzie textov:
Náklad:
Tlač:
Základná škola s materskou školou Podolie pri
príležitosti 50. výročia otvorenia nových školských
budov v Podolí
RNDr. Janka Schreiberová
PaedDr. Ľubomír Kiko
250 výtlačkov
PM print s. r.o., Nové Mesto nad Váhom
© 2014
130
Download

Almanach - Základná škola s materskou školou Podolie