ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
pri ZŠ Obrancov mieru 884
Rozhodli sme sa Vám predstaviť náš ŠKD.
141 detí je rozdelených v piatich oddeleniach, ktoré
pracujú pod vedením vychovávateliek:
Ľubica Paprčková ( vedúca vych.)
Milina Hrnčiarová
Emília Hroncová
Hana Hanusková
Katarína Hanesová
Prevádzka ŠKD:
ranná činnosť – 5:45 hod – 7:45 hod
popoludňajšia činnosť – 11:20 hod – 17:00 hod
Deti majú k dispozícii veľkú herňu, počítačovú miestnosť
a telocvičňu. Na pohybové aktivity využívame aj ihriská v areáli
školy a školský dvor.
Ranný ŠKD ( školský klub detí )
1. Prevádzka ranného klubu je od 5,45 hod. do 7,45 hod.
2. Nástup vychovávateľky ŠKD je o 5,45 hod.
3. Prácu vykonáva jedna vychovávateľka podľa týždenného úväzku.
4. Vychovávateľka dohliada na uloženie osobných vecí dieťaťa.
5. Program rannej činnosti je nasledovný:
a) 5,45 hod. - 7,15 hod. schádzanie detí, písomný záznam prichádzajúcich detí
b) 5,45 hod. – 6,15 hod. hygienické návyky, raňajky, samoobslužné činnosti
c) 6,15 hod. – 7,00 hod. stolové hry, hry na pc, hry v miestnosti, konštruktívne hry
d) 7,00 hod. – 7,30 hod. spoločenské hry, telovýchovné chvíľky, videorozprávka
e) 7,30 hod. – 7,45 hod. samoobslužné činnosti, poriadok v herni, hygienické
návyky, odchod detí na vyučovanie
6. Vychovávateľka zabezpečí prechod detí na vyučovanie.
7. Na rannej činnosti je vychovávateľka povinná sa zdržiavať spoločne s deťmi, len
v priestoroch herne ŠKD a triedy.
DLHÁ SLUŢBA V ŠKD
1. Dlhá služba prebieha v spoločnej herni do 17,00 hod.
2. Prácu vykonáva jedna vychovávateľka podľa týždenného úväzku.
3. Vychovávateľka zodpovedá za uloženie osobných vecí dieťaťa.
4. Program dlhej služby je nasledovný:
a) hygienické návyky, olovrant, samoobslužné činnosti
b) stolové hry, konštruktívne hry, spoločenské hry
c) hry na PC, literárne chvíľky v školskej knižnici
d) sledovanie video, DVD rozprávky
e) pohybové hry na školskom dvore
f) samoobslužné činnosti, poriadok v herni
5. Na dlhej službe je vychovávateľka povinná zdržiavať sa s deťmi
v priestoroch herne, PC miestnosti, školskej knižnici a priľahlom
ihrisku školy.
Plán celoklubových podujatí
V nadväznosti na uplynulý školský rok sme pre deti opäť pripravili pestrú a zaujímavú ponuku tradičných
celoklubových podujatí, medzi ktoré patria
aj výtvarné súťaže organizované ZO Slovenského zväzu záhradkárov, mestským úradom v Detve, ZUŠ S.
Stračinu Detva, Obvodným úradom Zvolen, odbor CO... Výchovno-vzdelávaciu činnosť dopĺňame
aktivitami z plánu školskej knižnice a plánu MZ ŠKD.
SEPTEMBER
Oboznámenie sa s režimom školy, školským poriadkom a poriadkom ŠKD, denným režimom
ŠKD, krúžkovou činnosťou, základné orientácie v škole a v blízkom okolí
„ Bezpečne do školy a zo školy“ dopravná výchova, vychádzky do okolia, poznávanie
nebezpečných miest pri prechádzaní
Súťaže, hádanky s dopravnou tematikou
12.9.- Medzinárodný deň ústneho zdravia
28.9.- Svetový deň mlieka
Preteky zdatnosti
Interné MZ
OKTÓBER
Jesenná tematika, vychádzky do prírody, pozorovanie prírody
Mesiac úcty k starším
Zber papiera
2.10.- Svetový deň bez násilia
6.10.- Svetový deň jabĺk - Jablko netradične, výtvarná súťaž
10.10.- Svetový deň duševného zdravia
16.10.- Svetový deň výživy
24.10.- Medzinárodný deň školských knižníc
Halloween - zábavné popoludnie
-
výzdoba, aranžovanie
NOVEMBER
9.11.-Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu
17.11.-Deň boja za slobodu a demokraciu
18.11.- Svetový deň bez fajčenia
30.11.-Medzinárodný deň počítačovej bezpečnosti
Jesenné variácie- aranžovanie z jesenných plodov
Práva a povinnosti dieťaťa
BOZ a OPP
Zábavné štafetové hry
Príprava mikulášskych večierkov v jednotlivých oddeleniach
DECEMBER
Výroba drobných darčekov a predmetov s vianočnou tematikou
Vianočné zvyky a tradície, koledy
1.12.- Svetový deň boja proti AIDS
10.12.-Deň ľudských práv
Príprava programu na vianočnú besiedku
Zimná a vianočná výzdoba
Interné MZ
Vianočná besiedka ŠKD
JANUÁR
Netradičné výtvarné techniky na tému „ Zima“
Zápis prvákov – prezentácia ŠKD
Snehová galéria
1.1.- Deň vzniku Slovenskej republiky
6.1.-Zjavenie Pána /Traja králi/
ZIMNÉ KRÁĽOVSTVO- pozorovanie prírody, zmien počasia, vychádzky, hry
Využívanie učebne IKT – bezpečný internet, www.ovce.sk
FEBRUÁR
BOZ a OPP
Karneval
Valentínske všeličo
Kráľ kolkov
Zimné športy
MAREC
22.3.-Svetový deň vody
Akcie v školskej knižnici
Jarná výzdoba oddelení a ŠKD
Minifutbal
Vybíjaná
Interné MZ
APRÍL
Poznávanie liečivých a jedovatých bylín
v snehu
Starostlivosť o izbové kvety – presádzanie, množenie
Zber papiera
Vychádzky do prírody
7.4 - Svetový deň zdravia
22.4.- Deň Zeme
Veľkonočné variácie
Deň Zeme 22. apríl
Švihadlová šou
Gymnastický štvorboj
Týždeň lesa
MÁJ
Turistika a ochrana prírody
Zdravie a choroby – stravovanie a životný štýl
BOZ a OPP
Deň mlieka
Škola v prírode
Bezpečne na ceste – návšteva dopravného ihriska
Hry v prírode
JÚN
Školské výlety
Interné MZ
Svetový deň životného prostredia 5. jún
Strom želaní
Ukončenie pedagogickej dokumentácie
Download

Ranný ŠKD ( školský klub detí )