Z obsahu …
Červenec 2011
Cena 5,-Kč
● Vydařené oslavy 20 let partnerství
● Rozloučení MŠ se školním rokem
● Úspěchy mladých cyklistů v
celostátním finále
● Informace ze ZŠ
● Rozpis utkání FK Skalná
Oslavy 20 let partnerství Skalná – Neusorg
V sobotu 25.6.2011 proběhly ve Skalné hlavní oslavy 20 let partnerství měst Skalná a Neusorg (SRN).
Celá akce byla starostou města Skalná zahájena v 10,00 hodin na fotbalovém hřišti FK Skalná.
Následovalo první ze dvou fotbalových utkání muţstva EPICA TORINO, v čele s Pavlem Nedvědem,
nejdříve se Starou gardou a pak s A muţstvem FK KEMA Skalná. Stovky fanoušků Pavla Nedvěda,
mělo po utkání moţnost přijít na autogramiádu a získat tak cenný podpis do svých sbírek. Neţ Pavel
Nedvěd ukončil autogramiádu, městem se projela kolona historických traktorů. Velice hezké traktory
z Čech i Německa křiţovaly ulice Skalné a nakonec zaparkovaly v areálu bývalého statku, kde si je
bylo moţné prohlédnout, společně s výstavou drobného zvířectva, která přilákala mnoho zvědavých
návštěvníků. V půl druhé se mohli příznivci historie Skalné ve velké zasedací místnosti Sportovní haly
setkat s autory nově vydané knihy o Skalné a společně tuto knihu uvést křtem do kniţního světa. První
zájemci si jí mohli rovnou zakoupit a nechat od autorů podepsat. Dalším bodem oslav byla slavnostní
mše svatá, k památce sv.Jana Křtitele, ve které zazněly, mimo jiné také proslovy obou starostů
partnerských měst a muţský pěvecký sbor s Neusorgu. Ti, co se nedostali do přeplněného kostela, mohli
společně trávit čas u dobré kávy a koláčů, připravených Klubem ţen a Sdruţením Čechů z Banátských
Karpat. Po skončení mše se všichni příchozí odebrali průvodem Sportovní ulicí do prostoru za základní
školou, kde byl společnými silami obou starostů vysazen „strom přátelství“ - dub letní. Závěrečný
program se odehrával v prostoru školního hřiště v připraveném velkokapacitním stanu. Do pozdních
hodin hrála k tanci a poslechu Parohanka.
V průběhu dne probíhalo plno doprovodných programů. Zejména zásah SDH Skalná v prostoru hradu
Vildštejn, byl pro nejmenší návštěvníky velice akční. Sportovní soutěţe pro děti měl u Sportovní haly v
reţii Sportovní klub nohejbalistů Skalná. Celkově se akce oslav velice vydařila, o čemţ svědčil zájem a
účast obyvatel Skalné a širokého okolí.
Za úspěšně zrealizovanou akci musíme především poděkovat místním spolkům, sdruţením, ale i
jednotlivcům podílejících se na jednotlivých částech oslav.
Oslavy byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a místními
sponzory, kterým ještě jednou děkujeme.
Bc.Radek Voborník
-2-
Foto: Bedřich Klima - www.klimafoto.cz
KNIHA O HISTORII SKALNÉ
Krásná kniha o historii aţ po současnost našeho města je v prodeji
Cena: 599,-Kč
230 stránek na formátu A4 – matná křída
mnoho obrázků a fotografií
Prodej: Knihovna, pí. V.Polívková
SH, p. V.Vrba
Po – Pá tel.: 354 596 935
Po – Pá tel.: 354 594 916
-3-
Společenská kronika
Jubilanti měsíce července
Jaroslav Amcha
Emilie Bečvářová
Anna Cizlerová
Anna Maštalířová
Anna Nejedlá
Marie Slachová
Marie Zimová
Luboš Rozporka
Anna Kapicová
Alois Cizler
Terezie Altmanová
Anna Chmelířová
83 let
86 let
86 let
83 let
91 let
83 let
88 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
Blahopřejeme !
Vítání občánků
Dne 11.06.2011 bylo slavnostně přivítáno na Městském úřadu ve Skalné pět nově narozených dětí: Jiří
Zýka, Michaela Peksová, Radek Valečka, Ondřej Jiška a Natálie Lehotská. Pan starosta v krátkém
proslovu popřál rodičům a dětem hodně štěstí a lásky. Poté vystoupily děti z mateřské školy pod
vedením paní ředitelky Kuţelkové se svým programem, ve kterém předvedly krásné básničky a
písničky. Po podpisu rodičů do pamětní knihy a předání kytičky maminkám a knihy, bylo přivítání
ukončeno.
Matrikářka MěÚ Skalná : Jana Herrová
-4-
KULTURA
Přehled kulturních pořadů pro měsíc č e r v e n e c 2 0 1 1 :
Západočeské divadlo Cheb
Během letních měsíců n e h r a j e.
Divadlo Boţeny Němcové Františkovy Lázně
17.07.
19.07.
24.07.
28.07.
od 19.30
od 19.30
od 19.30
od 19.30
Karlovarka – hudebně zábavný program . Hraje dechová kapela z Karlových Varů se svými sólisty.
Johann Strauss – árie ze slavných operet v podání orchestru z Coburgu.
Chodovanka – lidové písně a folklór v podání malé dechovky z Domaţlic.
Operní a operetní koncert – zazní árie z děl Verdiho, Lehára, Strausse, Kalmána, francouzské šansony a virtuózní skladby.
Kino SVĚT Cheb
14.07. –17.07.
Harry Potter: Relikvie smrti II. část – 3D – poslední díl oblíbené filmové a literární ságy.
Hanna – dobrodruţný americký thriller s českými titulky.
Harry Potter: Relikvie smrti II. část – 3D – poslední díl oblíbené filmové a literární ságy.
Harry Potter: Relikvie smrti II. část – 3D – poslední díl oblíbené filmové a literární ságy.
Cigán – slovenský film z prostředí rómské komunity.
Harry Potter: Relikvie smrti II. část – 3D – poslední díl oblíbené filmové a literární ságy.
Zbytečná krutost – čínský film s českými titulky.
Harry Potter: Relikvie smrti II. část – 3D – poslední díl oblíbené filmové a literární ságy.
Kung Fu – Panda 2 – 3D – americký film pro celou rodinu s českým dabingem.
Princ a pruďas – americký film .
Strom ţivota – film z texaského prostředí s českými titulky.
Auta 2 – 3D – americký film pro celou rodinu s českým dabingem.
Harry Potter: Relikvie smrti II. část – 3D – poslední díl oblíbené filmové a literární ságy.
Jana Eyrová – film podle slavného románu s českými titulky.
Transformers – 3D – americký sci-fi film s českým dabingem.
Auta 2 – 3D – americký film pro celou rodinu s českým dabingem.
Generace singles – český film.
Transformers – 3D – americký sci-fi film s českým dabingem.
Děvínský masakr – slovenské dokumentární filmové drama.
Captain america: První avenger – 3D – americký fantastický film s českým dabingem.
Kung Fu – Panda 2 – 3D – americký film pro celou rodinu s českým dabingem.
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna – 3D – Johny Depp opět v roli kapitána Jacka Sparrowa. Americký dobrodruh.
od 16.00
od 18.30
od 20.30
18.07. – 20.07. od 18.00
18.07. - 20.07. od 20.30
21.07. – 24.07. od 16.00
od 18.30
od 20.30
24.07.
od 14.00
25.07. – 27.07. od 18.00
od 20.30
28.07. – 31.07. od 16.00
od 18.00
od 20.30
31.07.
od 13.00
01.08. – 03.08. od 18.00
od 20.30
04.08. – 07.08. od 15.00
od 18.00
od 20.30
07.08.
od 13.00
08.08. – 10.08. od 17.30
film.
od 20.30
11.08. – 14.08. od 16.00
od 18.00
od 20.30
14.08.
od 14.00
15.08. – 17.08. od 18.00
od 20.30
Lidice – český film z válečných událostí. Hrají Karel Roden, Zuzana Fialová, Zuzana Bydţovská a další.
V peřině – první český 3D film. Český filmový muzikál.
Harry Potter: Relikvie smrti II. část – 3D – poslední díl oblíbené filmové a literární ságy.
Zrození planety opic – americký vědecko-fantastický příběh. Film s českými titulky.
Auta 2 – 3D – americký film pro celou rodinu s českým dabingem.
Zkaţená úča – americký film s českými titulky.
Šéfové na zabití – americký film s českými titulky.
Kino Plesná
20.07.
Rychle a zběsile 5 – jiţ po páté v americké akčně závodní sérii. Americký akční film s českými titulky.
od 19.00
Knihovna Skalná
Opět chci upozornit na nešvar, který i přes několikeré upozornění stále přetrvává, a to,
pozdní vrácení výpůjček knih. Při přihlašování za čtenáře knihovny jsou všichni
obeznámeni s tím, ţe knihy musí být do 1 měsíce vráceny. Je moţno poţádat o
prodlouţení výpůjčky ještě o další měsíc. Toto prodlouţení je moţno provést osobně, nebo
zasláním e-mailu na adresu knihovny.
V případě nevrácení knih ve stanovené lhůtě hrozí čtenáři pokuta, která bude knihovnou důsledně
poţadována.
V městské knihovně je jiţ v úplném provozu on-line katalog, na který se můţete podívat na adrese
www.knihovna-skalna.cz. Listování v on-line katalogu je velice jednoduché. Buď do daných kolonek vypíšete
autora a název kmihy, nebo můţete vyhledávat podle klíčových slov, na které je tam odkaz.
Tímto způsobem zjistíte, zda je uvedená kniha k vypůjčení.
Městská knihovna Skalná
Polívková Věra
-5-
Rozloučení mateřské školy se školním rokem
V pátek 24. června se konala závěrečná akce MŠ Zahradní slavnost pořádaná pro širokou rodičovskou
veřejnost. Počasí nám moc nepřálo, ale nakonec se přece umoudřilo a nepršelo. Mohly se tak rodičům
představit všechny tři třídy s připraveným programem v zahradě MŠ.
Naše paní kuchařky ochotně připravily rodičům ochutnávky zdravých pomazánek, které v průběhu
školního roku chystaly dětem a moc jim chutnaly- špenátová, kuřecí, tvarohová sladká a hermelínová.
Pro všechny děti upekly a ozdobily barevné mufinky.
Manţelé Starcovi věnovali pro
všechny účastníky této akce
chutné buřtíky, za které tímto
velice děkuji. Byla připravena
také tombola, kde vyhrával kaţdý lístek. Za přispění do tomboly děkuji
paní Oslovičové a Doové za věcné dárky a drobné hračky, cukrárně
Slunečnice p.Balejové za věnování lístků na zmrzliny zdarma, paní Věře
Kocumové za darování 2 šmoulových dortíků, našim kuchařkám za
vytvoření obrázkových chlebíčků ( rybky, formule, lodě aj.) a všem ostatním, kteří přispěli do této
tomboly.
Vítaným zpestřením akce bylo vystoupení
nového
ţenského tanečního souboru „ Trnky, brnky“ a také
okruţní jízda dětí a tatínků na traktorovém valníku pana
Kubince. Tímto zároveň děkuji novému tanečnímu
souboru i Traktor klubu za zdařilou spolupráci.
V sobotu 25.června vystoupily děti s krátkým českoněmeckým programem na akci města Skalná pořádané
k 20.výročí česko-německé spolupráce měst Skalná x
Neusorg.
Ve středu 29.června se konalo slavnostní pasování
předškoláků na školáky spojené s rozloučením ţáků
9.třídy se školou. Ţáci 9.třídy průběţně ve školním roce
navštěvovali předškoláky ve školce, společně se poznávali, hráli, účastnili různých činností, pomáhali
-6-
při oslavách DD. Rozloučili se na této slavnostní akci a já jim i paní učitelce V. Heřmánkové jménem
svým i jménem předškoláků za vše moc děkuji.
30. června jsme se rozloučili se školním rokem ve všech třídách návštěvou místních restaurací – Pod
komínem, v Pohodě, Na chaloupce, kde jsme si pochutnali v příjemném prostředí na zmrzlinových
pohárech.
Všem čtenářům přeji krásné léto, pohodu, klídek a dostatek času na vysněná prázdninová přání.
Za mateřskou školku, Broňa Kuželková
Poděkování
Váţení členové a příznivci Traktorklubu Luby-Skalná, dovolte mi, abych Vám jménem vedení klubu a jménem
svým poděkoval za velmi dobře vykonanou a obětavou práci při přípravě jubilejního 5. srazu starých traktorů ve
Skalné a oslav 20. výročí partnerství Skalná – Neusorg.
Můj dík patří zejména těm členům traktorklubu, kteří na úkor svého osobního volna odpracovali spoustu hodin na
přípravách. Dále bych nechtěl opomenout poděkovat i jejich manţelkám a přítelkyním našich členů, které se
postaraly o občerstvení a pomoc při organizaci samotných oslav. Můj vřelý dík patří samozřejmě i vedení města
Skalná.
Předseda Traktorklubu Luby-Skalná
Kubinec Roman
-7-
Informace ze základní školy
První pomoc
17. 5. za asistence studentek a studenta ze Střední zdravotnické školy v Chebu proběhlo pro ţáky 5. - 9. třídy praktické
školení v poskytování první pomoci. Všichni ţáci se seznámili s ošetřením otevřené zlomeniny i drobnějších odřenin, s
ošetřením spálenin a s resuscitací. Přejme všem, aby tyto dovednosti nikdy nebyli nuceni pouţít.
Eva Hercigová
Krajské kolo dopravní soutěţe
19. 5. se druţstvo mladších ţáků ve sloţení Katka Rynešová, Dominika Filipová,
Vašek Krbec a Ondra Kuchta, zúčastnilo krajského kola Dopravní soutěţe mladých
cyklistů. Našim ţákům se podařilo vyhrát 1. místo a postupují do celostátního kola.
Gratulujeme!
Eva Hercigová
Exkurze 6. třídy do firmy EKODEPON v Černošíně
Dne 27. 5. 2011 se 6. třída zúčastnila exkurze do firmy EKODEPON Černošín, která se zabývá likvidací odpadů. Děti
se v rámci základů ekologie s danou problematikou seznamují, ale je to pouhá teorie. Tímto způsobem jim bylo díky
Krajskému úřadu Karlovy Vary, který zajišťuje školám zdarma dopravu, a dané firmě, umoţněno si vše lépe představit
v reálu: halu, kam se vytříděný odpad z obcí sváţí, třídící linku, kde se odpady ještě dotřiďují, lisy, které odpady poté
lisují do balíků, ale také skládku směsného odpadu.
Irena Heczková
Divadelní představení v Chanosu
Jak Lesíčkovi uletěly včelky do Bavorského lesa, to byl název poutavého a
zajímavého divadelního představení, které bylo úsměvně zpracováno a
poradilo, jak správně roztřiďovat obaly v domácnosti. Pro děti bylo bezplatné
díky podpoře společnosti Ekokom a. s. a podpoře Karlovarského kraje. Dětem
a učitelkám se divadlo moc líbilo a všem chceme za realizaci PODĚKOVAT.
Miluše Glave-Flašková
Kinderiáda
31. května 2011 proběhlo krajské kolo atletické soutěţe pro mladší ţáky v Chodově. Organizace se tento rok ujal
atletický klub Chodov, který jako tradičně má celé atletické klání velice dobře zorganizované.
Naší školu reprezentovali: Milan Vomáčka a Natálka Gracias ze 2. třídy, Josef Frič a Eliška Čechvalová ze 3. třídy,
Martinka Váňová a Míra Vízner ze 4. třídy a páťáci Simona Irlwegová a Tomáš Horáček.
Vynikající výsledky předvedla Eliška Čechvalová, která se umístila na 4. místě v hodu plným míčem (6,98 m) a na 9.
místě ve sprintu na 60 m (10:53 s.) Pepa Frič výborně zaběhl sprint na 6. místě (9:93 s) a Míra Vízner pomohl svému
druţstvu hodem 36,30 m, umístil se na 10. místě. Štafetou 4 x 60 m jsme obsadili 23. místo a v celkovém umístění nám
patří 27. nepostupová příčka. Gratulujeme mladým sportovcům k jejich úspěchům a těšíme se na příští ročník.
Miluše Glave-Flašková
Lucemburkové ve 4.A
Šikovnost dětí potvrzují vyrobené Svatováclavské koruny Karla IV., ta pravá
byla vyrobena na jeho příkaz roku 1346 a byl s ní korunován na českého krále r.
1347. Naši ţáci si zpestřili vlastivědné vyučování 21. století výrobou tohoto
národního klenotu a poté s výrobky patřičně zapózovali.
Miluše Glave-Flašková
Dětský den s Grunschule Falkenberg
Den dětí oslavila naše škola společně s ţáky z německé GS Falkenberg. Soutěţilo se ve znalostně-sportovních a
výtvarných disciplínách ve smíšených druţstvech v areálu naší školy, školní jídelny a na školním hřišti. Vítězství si
zaslouţily všechny děti, protoţe připravené úkoly bravurně zvládly. Kromě plnění úkolů si naši ţáci museli poradit i s
jazykovou bariérou, ale všichni si nakonec rozuměli. Velké poděkování patří školní jídelně, panu školníkovi, paní
sekretářce všem pedagogům a ţákům 2. stupně, kteří připravovali fyzikální stanoviště a kteří menší spoluţáky celým
dnem doprovázeli.
Miluše Glave-Flašková
Zeměpisné vycházky 2011
Díky blíţícímu se závěru školního roku a teplejšímu počasí jsme zase mohli
uspořádat zeměpisné vycházky. Na nich si ţáci pokaţdé vyzkouší práci s
buzolou, topografickou mapou Skalné, všímají si různých zeměpisných, ale i
ekologických jevů v blízkém i vzdálenějším okolí.
Irena Heczková
-8-
Výlet 4. a 5. třídy
4. a 5. třída si vyjela na výlet do Prahy. Hlavním cílem bylo Národní muzeum s výstavou Staré Pověsti České. Po
prohlídce jsme se svezli metrem, počkali jsme na apoštoly, prošli si Královskou cestu a jeli krásně utahaní a plní
záţitků domů.
Eva Hercigová
Pirátské odpoledne
Tentokrát naše spaní mělo podtitul pirátské. A tak jsme od začátku měsíce vybarvovali,dívali se a kreslili piráty ( i v
ţivotní velikosti). Také jsme si barvili pirátské šátky a v pátek sedmnáctého to vypuklo.
Sešli jsme se v šest a v docela hojném počtu. Nejprve jsme si udělali pelíšky a vyrazili hledat na zahradu kousky
rozstřihaného obrázku. Na „školňáku“ jsme bojovali o šifry a hledali ztracené zlato v písku. Potom jsme se přesunuli do
parku, kde na nás uţ tradičně čekal strejda Jarda - pan Jirkal - se vzduchovkami. Jako nejlepší střelci se ukázali Vlasta
Peterka a Bára Vavříků. Zahráli jsme si tu míčovou hru a pořádně nám vyhládlo. Přešli jsme tedy na ostrůvek kostlivců,
tam nám udrţovali oheň čtvrťáci, kteří také spali ve škole. Po opečení párků jsme se vrátili do druţiny. Děti ulehly a
pomalu začaly usínat, a to bylo pro nás znamení, abychom je vytáhly z pelechů na stezku odvahy. Ta vedla ke hřbitovu.
Nejdřív si odváţlivci vzali svítící náramek a šli ke strašidlu. Tam museli najít v krabici minci, o kterou vzápětí u
ţebračky přišli. U čarodějnice si pochutnali na červech a následoval podpis na listinu odváţných. Opět se nám
potvrdilo,ţ e ti největší zlobivci jsou i největšími zbabělci. Nakonec jsme se všichni bez úhony vrátili do druţiny. Ráno
jsme snídali tousty a gogovou buchtu (pekly jí holky Gogovy) a zahrály několik her s balonky. Děkujeme za pomoc
Davidu Kirchhofovi, Marušce Rothové a Kačce Schveinerové.
Blanka Novotná
Laboratorní práce v terénu
Pěkného počasí jsme v rámci výuky základů ekologie k tomu, abychom si provedli
některé laboratorní práce přímo v přírodě. A tak ţáci 7. ročníku zkoumali rozdíly
mezi dvěma druhy javoru (javor klen a mléč) a dubu (dub letní a zimní). Přitom
jsme na jejich rubové straně „objevili“ všechna tři stadia vývoje mšice (vajíčko –
larva – dospělec). Ţáci 6. třídy hodnotili různé zdroje vod ve Skalné. Sledovali
barvu, teplotu a Ph na dvou místech potoka Sázek, na koupališti a ve studánce za
panelovým domem č. p. 411.
Irena Heczková
Celostátní finále „Dopravky“
Ve dnech 21. - 23. června nás reprezentovalo druţstvo mladších ţáků na celostátním
finále dopravní soutěţe mladých cyklistů v Třeboni. V silné konkurenci čtrnácti
druţstev zaujali pěkné sedmé místo. Za vzornou reprezentaci naší školy, města i kraje
jim děkujeme!
Děvčata i hoši mají silnou motivaci pokračovat v tréninku a napřesrok být ještě lepší.
Tomu by jistě napomohlo, kdyby ve Skalné vzniklo dopravní hřiště. Regulérní
dopravní hřiště je dosud nejblíţe v Sokolově. A představy, jak zbudovat dopravní
hřiště ve Skalné, máme. Najdeme spolupracovníky a pomocníky?
Stanislav Hercig
Exkurze do firmy LB Minerals
Dne 20. 6. 2011 se 9. třída podívala v rámci výuky základů ekologie do další místní firmy - do LB Minerals. Ţáci byli
přivítáni ředitelem podniku - ing. Miroslavem Balejem. Poté zhlédli krátký film, týkající se těţby, zpracování
nerostných surovin a výroby různých produktů z těchto surovin. Spolu s ing. Radkem Černým jsme se podívali také do
provozu: do laboratoří, kde se kontroluje kvalita těţených surovin a do úpravny. Exkurze byla velmi zajímavá, chtěla
bych touto cestou za její přípravu poděkovat. Ţáci tímto způsobem snadněji získávají představu o průmyslové výrobě
ve Skalné.
Irena Heczková
Exkurze 6. třídy do firmy Lázně Františkovy Lázně, a. s.
Dne 23. 6. 2011 se 6. třída zúčastnila v rámci výuky základů ekologie a zeměpisu exkurze ve Františkových Lázních.
Cílem bylo ţákům ukázat známé lázeňské město z jiného pohledu, jak jej nejspíš nikdy neviděli. Nejdříve jsme si řekli
něco ke vzniku Františkových Lázní. Poté jsme navštívili Dvoranu Glauberových pramenů, kde jsme se setkali s
technoloţkou podniku Lázně Františkovy Lázně paní Omáčkovou, jeţ nás po úvodu vzala do podzemí Dvorany a
seznámila nás s jímáním pramenů, s údrţbou potrubí, kterým jsou vody vedeny. Potom jsme přešli do provozu, ve
kterém se zpracovává slatina. Ta se těţí nedaleko města a slouţí k slatinným koupelím či zábalům. Exkurze v tomto
podniku byla velmi zajímavá a pro ţáky přínosná. Nakonec jsme si prošli město a podívali se do míst, kam se obvykle
děti nedostanou, takţe jsme na promenádě našli pomník císaře Františka I., na jehoţ počest bylo město pojmenováno,
zašli jsme se podívat k pravoslavnému kostelu sv. Olgy a naučili se vyuţívat turistických tabulí map.
Irena Heczková
-9-
Exkurze na biostatek Valeč
Dne 24. 6. 2011 vyuţila naše škola opět nabídky Krajského úřadu Karlovy Vary k uskutečnění ekologické exkurze.
Dopravu hradí KÚ, coţ je pro nás velmi zajímavé a byla by škoda toho nevyuţít. Díky tomu měla 6., 7. a 9. třída
moţnost vidět na vlastní oči tzv. ekofarmu, kde se hospodaří ekologicky, tedy bez vyuţívání mechanizace a chemizace.
Program tvořily dvě části. V první se ţáci seznámili s chovem ovcí, zpracováváním vlny, ochutnali ovčí mléko apod.
Druhá část byla zaměřena na chov včel. Kromě návštěvy úlů a seznámení se způsobem ţivota tohoto společenského
hmyzu mohly děti ochutnat med přímo z úlu.
Irena Heczková
Rašeliniště Tajga
4. a 5. třída byla v pondělí 27. 6. na exkurzi na Rašeliništi Tajga. Paní Dvořáková nám pověděla o vzniku rašelinišť, v
rybníčcích a potůčku jsme hledali bezobratlé ţivočichy, dozvěděli jsme se o fauně a floře této oblasti a na závěr si děti
nakreslily obrázek za pomoci přírodnin.
Baţantnice na Suché
V úterý 28. 6. šla 4. a 5. třída na Suchou. Zde na nás čekal pan Hoffmann, který dětem přiblíţil práci myslivců, ochranu
lesa a ţivot lesních obyvatel. Myslivecké sdruţení ve Skalné se zaměřuje i na odchov baţantů a jejich vracení do
přírody. Na závěr zajímavého povídání jsme si opekli buřty.
Nový film Lidice jako doplněk k dějepisnému vyučování
Ve středu 22. června 2011 navštívila 8. a 9. třída chebské kino Svět, kde ţáci zhlédli nový český film Lidice. Deváťáci
tuto neblahou etapu českých dějin jiţ znali z výkladu v hodinách dějepisu, osmáci byli s touto problematikou
seznámeni, ţáci obou tříd viděli dokumentární film a společně diskutovali a mohli se zeptat vyučující na vše, co je k
danému období zajímalo. Přestoţe se jedná o velmi náročný film, všichni se shodli na tom, ţe je velmi zaujal. Nezbývá
mi, neţ naše ţáky opět pochválit za vzorné chování v kině, které není u všech návštěvníků samozřejmostí.
Denisa Goldová
Pasování budoucích prvňáčků deváťáky
Ve středu 29. 6. 2011 proběhla v sále firmy Lasselsberger opravdová tečka za uplynulým školním rokem - Pasování
budoucích prvňáčků našimi děváťáky. Nácviku s deváťáky se ujala paní učitelka Heřmánková, prvňáčky měly na
starost paní učitelky Břicháčková a Pacáková. Malé i „velké děti“ se do nácviku pustily s velkou vervou a na výsledku
to bylo znát. Všichni potěšili své rodiče, sourozence, příbuzné i kamarády. Zaplněný sál aplaudoval předvedenému
programu, došlo i na slzičky dojetí - hlavně ze strany rodičů. Po ukončení programu se deváťáci spolu se svým
učitelským sborem vydali na dobrou večeři. Pro nás učitele je to nejlepší důkaz o pěkných vztazích mezi námi a našimi
ţáky. Krásné léto a pěkné prázdniny!
Denisa Goldová
POZVÁNKA
P E T R L U K E Š nabízí:
* žaluzie: vertikální + horizontální
* těsnění do oken a dveří
* polstrování dveří
* shrnovací dveře: dřevěné, plastové, koženkové
* shrnovací stěny
* garnyže, vitrážky, záclonové tyče
* panoramatická kukátka
* rolety: vnitřní-látkové, venkovní-plastové a
hliníkové
* venkovní zastínění - balkónové i zahradní,
markýzy
* garážová vrata - na elektrický nebo ruční pohon
* protihmyzové sítě - na okna a dveře
* renovace interiérových dveří
Bližší informace: Žaluzie, servis, montáž - Petr Lukeš
Anglická 310/65, 351 01 Františkovy Lázně
tel.: 354 543 424, mobil: 603 871 040
www.lukes.karlovarsko.com
[email protected]
(jsme plátci DPH)
Důchodci a novomanželé sleva 3%
Město Plesná a TJ Jiskra Plesná Vás zvou
dne 16.7. na fotbalové utkání mezi
TJ Jiskra Plesná –
Bad Brambach
Program :
15:00 hod. – předzápas ţáci
16:00 hod. – zápas muţů
18:30 hod. – vystoupení hud. skupiny PLEKTRUM
Přijďte se pobavit a podpořit naše sportovce.
Občerstvení zajištěno. Vstup ZDARMA.
Za výbor kultura, sport, školství
V. Krupička
- 10 -
firmy LB MINERALS, s.r.o., (dříve KEMAT) ve Skalné
- obklady, dlaţbu, sanitární keramiku, vodovodní baterie
- malířské i nátěrové barvy, kolorovací centrum fasádních barev
- lepidla, spárovací hmoty,
- spojovací materiál, vruty, hmoţdinky
Otevírací doba:
Po – Pá
Sobota
8,00 – 15,30 h
7,30 – 10,00 h
AKCE
od 1. července do 31. srpna 2011
doprodej skladových zásob obkladů a dlaţby
NA VYBRANÉ ZBOŢÍ
SLEVA
- 50 %
- 11 -
HRAD VILDŠTEJN ve Skalné
zve k prohlídce hradního muzea, muzea hasičské techniky a nově otevřených prostor zámku, kde
najdete kovářskou dílnu a muzeum soudnictví s vězením.
Prázdninové kulturní akce
17.7. – od 15 hod – NEŘEŢ
známá folková skupina bude koncertovat pod širým nebem na nádvoří hradu a přiveze s sebou i známou
„cikánečku“. V případě nepřízně počasí se koncert uskuteční v královském sále v prvním patře hradu
Vildštejn.
31.7. – od 14 hod – RYTÍŘI, KRÁLOVÉ A MOŢNÁ PŘÍJDE I ŠAŠEK
veselé představení o tom, jak se král stal šaškem a šašek králem.
Komedii z minulosti platnou i dnes přiveze divadlo Fortissimo (mluvit budete vy)
Celé odpoledne proţijete i ve společnosti historických postav v podání Berounštích měšťanů.
14.8. – od 15 hod – BEATLES & 60s revival
známé písně legendární skupiny Beatles v podání praţské skupiny Basketles
zazní na šibenici na nádvoří hradu. V případě nepřízně počasí se koncert uskuteční v královském sále
v prvním patře hradu Vildštejn.
28.8. – od 14 hod – VINOBRANÍ A VOLNOBRANÍ NA HRADĚ VILDŠTEJN
veselé rozloučení s prázdninami v rytmu českých dudáků v podání Ledecké dudácké kapely a tanců
netradičních, ale temperamentních vesnických děvčat Oty Teubera, spolu s ochutnávkou vín z hradních
sklepů, osvěţí i rozveselí kaţdého.
ROZLOSOVÁNÍ MUŢI /A/ PODZIM 2011
Datum: Den:
Mužstvo: Domácí:
Hosté:
Výkop: Odjezd,Sraz:
13.8.2011 SOBOTA
M/A/
FK Skalná
Královské Poříčí /B/
17.00
16.00 hodin
21.8.2011 NEDĚLE
M/A/
Bečov
FK Skalná
15.00
12.45 hodin
27.8.2011 SOBOTA
27.8.2011 SOBOTA
STŢ
M/A/
FK Skalná
FK Skalná
Jiskra Hazlov
Útvina
10.30
17.00
9.45 hodin
16.00 hodin
3.9.2011 SOBOTA
3.9.2011 SOBOTA
STŢ
M/A/
FK Skalná
Dolní Ţandov
FK Hvězda Cheb/B/
FK Skalná
10.30
16.00
9.45 hodin
14.15 hodin
10.9.2011 SOBOTA
11.9.2011 NEDĚLE
M/A/
STŢ
FK Skalná
Sokol Lipová
Kynšperk
FK Skalná
17.00
11.30
16.00 hodin
10.30 hodin
14.9.2011 STŘEDA
17.9.2011 SOBOTA
18.9.2011 NEDĚLE
STŢ
STŢ
M/A/
FK Skalná
FK Skalná
Jáchymov
Dolní Ţandov
Strunal Luby
FK Skalná
18.00
10.30
15.00
17.15 hodin
9.45 hodin
12.30 hodin
21.9.2011 STŘEDA
24.9.2011 SOBOTA
24.9.2011 SOBOTA
STŢ
STŢ
M/A/
V.Hleďsebe
Jiskra Plesná
FK Skalná
FK Skalná
FK Skalná
Sedlec
17.30
14.00
16.30
16.15 hodin
13.15 hodin
15.30 hodin
28.9.2011 STŘEDA
1.10.2011 SOBOTA
1.10.2011 SOBOTA
STŢ
STŢ
M/A/
FK Skalná
FK Skalná
Teplá
Jiskra Plesná
V.Hleďsebe
FK Skalná
10.00
10.30
16.00
9.15 hodin
9.45 hodin
13.45 hodin
8.10.2011 SOBOTA
9.10.2011 NEDĚLE
M/A/
STŢ
FK Skalná
Dolní Ţandov
Studánka
FK Skalná
16.00
13.00
15.00 hodin
11.45 hodin
15.10.2011 SOBOTA
15.10.2011 SOBOTA
STŢ
M/A/
Jiskra Hazlov
Boţíčany
FK Skalná
FK Skalná
13.00
10.30
12.00 hodin
8.30 hodin
22.10.2011 SOBOTA
23.10.2011 NEDĚLE
M/A/
STŢ
FK Skalná
FK Hvězda Cheb/B/
Loket
FK Skalná
15.30
14.00
14.30 hodin
13.00 hodin
29.10.2011 SOBOTA
29.10.2011 SOBOTA
STŢ
M/A/
FK Skalná
FK Skalná
Sokol Lipová
Hroznětín
10.30
14.30
9.45 hodin
13.30 hodin
5.11.2011 SOBOTA
6.11.2011 NEDĚLE
STŢ
M/A/
Strunal Luby
Ostrov /B/
FK Skalná
FK Skalná
11.30
14.00
10.30 hodin
11.45 hodin -květnová
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Redakce děkuje všem přispěvatelům. Neotištěné příspěvky budou zveřejněny v dalších číslech. Názory redakce se vţdy nemusí shodovat s názory
přispěvatelů. SKALENSKÝ ZPRAVODAJ – měsíčník Skalenské radnice vychází 12x ročně • vydává a tiskne Město Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná,
IČO:00254231 • vydávání povoleno pod registrační značkou MK ČR E 11481 • šéfredaktor – Bc. Radek Voborník - tel. 354548823 • příspěvky zasílejte na
adresu MěÚ Skalná, Sportovní 9, e-mailem: [email protected] • uzávěrka kaţdého čísla k 10.dni daného měsíce • vyšlo 15. července • příspěvky
v elektronické podobě uvítáme.
- 12 -
Download

7 - Skalná