Libáňské noviny č. 67
-1–
Libáňské noviny č. 67
-2–
Petr Soukup, starosta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libáňské noviny č. 67
-3–
David Holman, místostarosta
 Technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru
novinek z webu, který nabízí RSS zdroj (RSS feed, též RSS kanál, RSS
channel). Tento zdroj se většinou vyskytuje na stránkách, kde se obsah mění
a přidává velmi často (například zpravodajské servery).
Libáňské noviny č. 67
-4–
- schválení rozpočtových opatření č. 1, 2 a 3/2013
- schválení provedení zdravotního ořezu 3 lip na náměstí v Libáni
a 1 lípy u kostela v Libáni
- schválení podání ţádostí o pokácení 2 ks smrku ztepilého na
obecním pozemku v ulici Jiráskově u domu č. p. 284 v Libáni
- ukončení nájemních smluv v obecním domě č. p. 96 v bytě č. 3
a č. 13 v Libáni
- schválení nákupu 50 ks knihy „Země bledulek“ autorky
PhDr. Ilony Pluhařové za cenu Kč 150,–/ks
- jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro
veřejnou zakázku na projekt „Autobusové nádraţí Libáň“
- schválení vstupného na Libáňskou hvězdnou noc 2013
- schválení hospodaření příspěvkových organizací Technické sluţby
města Libáň za rok 2012 a Základní školy a Mateřské školy Libáň
- delegování zástupce města na valnou hromadu Vodohospodářské
a obchodní společnosti, a. s., Jičín, Bc. Davida Holmana a jako
náhradníka pana Jindřicha Řezníčka
- schválení prodeje obecního pozemku parc. č. st. 75 v k. ú. Křešice
o výměře 5 m² pod trafostanicí firmě ČEZ Distribuce, a. s., Hradec
Králové za cenu Kč 150,–/m²
- schválení prodeje obecních pozemků 360/1, 1505/2, 358/2, 360/2
a dále pozemky st. č. 590, st. č. 596 a st. č. 258 vše v k. ú. Libáň –
jedná se o pozemky v lokalitě Na Horách Mysliveckému sdruţení
„Pod Borovičkou“ – pozemky jsou jiţ dlouhodobě vyuţívány
mysliveckým sdruţením pro odchov baţantů za celkovou cenu
Kč 173.260,– se splatností 10 let
- schválení zhotovitele akce „Oprava místních komunikací Libáň
a Kozodírky“, firmy M-SILNICE, a. s., Pardubice za cenu
Kč 2.021.018,30 + DPH
- schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci na úhradu
dotace z Programu rozvoje venkova „Kumštýři na horách a v kraji“
Loutkovému Divadlu Martínek ve výši Kč 135.000,– se splatností
do 30. 4. 2014
- schválení finančního daru ve výši Kč 500,– pro Sdruţení obrany
spotřebitelů Královéhradeckého kraje na jejich činnost
Libáňské noviny č. 67
-5–
- schválení smlouvy o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou
potřebu ve Zlivi s Vodohospodářskou a obchodní společností, a. s.,
Jičín
- schválení výměny oken v restauraci Radnice a na západní straně
kulturního domu firmou Květoslav Seidl, Řepov 172, Mladá
Boleslav, za celkovou cenu Kč 232.320,–
- schválení přijetí sponzorského daru pro Základní školu
a Mateřskou školu Libáň od Martina Antoše z Dětenic ve výši
Kč 1.000,– na financování odpoledních volnočasových aktivit pro
ţáky školy
- informace o letní dovolené v mateřské škole od 15. 7. 2013 do
16. 8. 2013
- schválení prodeje výsuvného dvoukolového ţebříku za cenu
Kč 20.000,– panu Pavlovi Janderovi z Jičína
- schválení ceníku pro činnost na veřejném pohřebišti v Libáni,
Psinicích a Zlivi, platného od 14. 5. 2013
- schválení realizace sadových úprav na náměstí v Libáni spočívající
ve výsadbě 17 ks stromů
- schválení zrušení moţnosti odběru uţitkové vody z obecní studny
v ulici Emlerova v Libáni z hygienických důvodů
- schválení uzavření nájemních smluv na byty v domě č. p. 96 pro
důchodce
- schválení výměny bankomatu České spořitelny, a. s., v Libáni
- schválení účetní závěrky města za rok 2012
- schválení přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
z Krajského programu obnovy venkova na úroky z úvěrů na
vybudování infrastruktury ve výši Kč 97.000,–
- schválení zhotovitele akce „Autobusové nádraţí Libáň“, firmy
STRABAG, a. s., Ostrava
- schválení převedení všech finančních prostředků z fondu rozvoje
bydlení na běţný účet a zrušení účtu fondu rozvoje bydlení
- podání ţádostí o dotace z OP ţivotního prostředí SFŢP na zlepšení
tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí v budově
MěÚ Libáň a v nové budově Základní školy v Libáni
- jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na
zhotovitele akce „Oprava místních komunikací Psinice a Křešice“
- dále byly projednávány různé podněty občanů, ţádosti o pronájmy
obecních bytů, o pronájmy hrobových míst na hřbitovech v Libáni,
Psinicích a Zlivi atd.
Vladimíra Klárová
Libáňské noviny č. 67
-6–
Projekt „Autobusové nádraţí Libáň“, který byl naším městem
schválen jiţ v roce 2009 a o kterém jsme Vás jiţ v našich novinách
informovali, se konečně blíţí ke své realizaci. Dne 15. června 2012 byla
registrována ţádost o dotaci na Úřadu regionální rady v Hradci Králové
a v únoru 2013 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace. Poté
mohlo být konečně započato výběrové řízení na generálního dodavatele
stavby, s jehoţ vítězem, firmou STRABAG, a. s., bude v nejbliţších dnech
podepsána smlouva o dílo. Projektovou dokumentaci vypracovala firma
PROIS, a. s., řízení projektu z dotačního hlediska zajišťuje Centrum
evropského projektování, a. s., technickým dozorem investora
a autorským dozorem je rovněţ firma PROIS, a. s.
Samotná fyzická realizace projektu bude ukončena do konce srpna
2013. V průběhu léta bude vybudována průjezdní jednosměrná
komunikace přes autobusové nádraţí a nová autobusová stanoviště
včetně nového bezbariérového přechodu pro chodce přes frekventovanou ulici Lindnerova s bezbariérovým zpřístupněním autobusových
stanovišť (nový chodník od nového přechodu aţ k autobusovému
nádraţí). Dále bude součástí odstavné místo pro čekající autobusy.
Autobusové nádraţí bude odvodněno, osvětleno veřejným osvětlením
a osazeno přístřešky, odpadkovými koši, lavičkami, stojany na kola
a bude celé bezbariérové.
Projekt primárně řeší přetíţenou veřejnou dopravu ve městě, její
dostupnost, organizovanost, zpřehlednění i návaznost dalších cestovních
prostředků. Přínosem celého projektu bude vyřešení problémů se
stupňující se dopravní zátěţí přímo v centru města, které jiţ nebude
dopravně přetíţené, bude klidnější, čistší, bezpečnější a méně hlučné.
Libáňské noviny č. 67
-7–
Zvýší se tak kvalita ţivota a ţivotní prostředí v městě a do budoucna se
nabízí moţnost revitalizovat centrální náměstí.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci ROP NUTS II Severovýchod. Výše dotace
je 85 % způsobilých výdajů projektu, coţ činí necelé 4 miliony Kč.
Petr Soukup
Libáňské noviny č. 67
-8–
Andrea Hindráková
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Martina Tykvová, podatelna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. 3. 2013 – bylo přijato oznámení, ţe v Libáni byla odcizena bankovka
nominální hodnoty 100 EUR. Krádeţe se dopustil místní občan.
12. 3. 2013 – bylo přijato oznámení, ţe v Libáni v ul. Českých bratří došlo
k rozbití zadního okénka u vozidla Ford Escort, RZ 1T21481. Rozbitím
okna vznikla škoda 3.000 Kč.
20. 3. 2013 – bylo přijato oznámení, ţe v Libáni došlo k vloupání do
kůlny u domu č. p. 59. Z kůlny bylo odcizeno různé nářadí, prodluţovací kabel, kbelík, v celkové hodnotě 2.400 Kč. Pachatele tohoto
skutku se podařilo zjistit.
Libáňské noviny č. 67
-9–
23. 3. 2013 – bylo přijato oznámení, ţe v Libáni v ul. Cukrovar došlo ke
krádeţi peněţenky s osobními doklady. Odcizením peněţenky vznikla
škoda ve výši 3.000 Kč.
27. 3. 2013 – bylo přijato oznámení, ţe neznámý pachatel v Libáni v ul.
Komenského vnikl na pozemek domu č. p. 412, zde vykopnul vstupní
dveře do domu. V domě vykopnul další dveře do obytné části. Dům celý
prohledal, nic neodcizil. Poškozením dveří vznikla škoda 2.000 Kč.
10. 4. 2013 - bylo přijato oznámení, ţe neznámý pachatel v Libáni v ul.
Cukrovar č. p. 294 vyrazil vstupní dveře do domu zajištěné šoupátkem
a odtud z chodby odcizil pánské jízdní kolo zn. Merida, čímţ vznikla
škoda ve výši 6.000 Kč.
13. 4. 2013 – bylo přijato oznámení, ţe v Libáni v ul. Na Ţenichově
č. p. 398 došlo k vloupání do kůlny u domu. Zde neznámý pachatel
odcizil elektrokolo stříbrné barvy v celkové hodnotě 15.000 Kč.
18. 4. 2013 - v 01:20 hodin v Libáni bylo kontrolováno osobní motorové
vozidlo Škoda Felicia, řidič byl vyzván k provedení dechové zkoušky,
kdy tato byla pozitivní s naměřenými hodnotami 1,87 a 1,72 promile
alkoholu. Řidiči sděleno podezření z přečinu ohroţení pod vlivem
návykové látky.
24. 4. 2013 – bylo přijato oznámení, ţe došlo ke krádeţi motorové travní
sekačky za domem č. p. 563 v ul. Emlerova v Libáni. Odcizením sekačky
vznikla škoda ve výši 4.999 Kč.
13. 5. 2013 – bylo přijato oznámení, ţe v Libáni došlo k pomalování
fasády budovy č. p. 63 v ulici Jičínská a autobusové zastávky na náměstí
Svobody, čímţ vznikla škoda městu Libáň ve výši 20.000 Kč.
18. 5. 2013 – bylo přijato oznámení, ţe došlo ke krádeţi dvou jízdních kol
a mob. telefonu zn. Samsung z kolny domu č. p. 178 v ulici Tyršova
v Libáni. Odcizené věci nalezeny a vráceny majitelce. Rovněţ byli
zjištěni pachatelé tohoto skutku.
19. 5. 2013 – bylo přijato oznámení, ţe v Libáni v ul. Českých bratří došlo
k pokusu krádeţe vozidla VW Golf 4, RZ 5H31015, kdy neznámý
pachatel rozbil okénko u dveří řidiče, vnikl dovnitř, pokusil se
demontovat spínací skříňku a následně odtlačil vozidlo druhým
vozidlem, čímţ došlo k poškození zadního nárazníku. Poškozením
vozidla vznikla škoda ve výši 10.000 Kč. Současnou hodnotu vozidla
odhadl majitel na 100.000 Kč.
Dále došlo k několika přestupkům na úseku občanského souţití, kdy
tyto jsou oznamovány na MěÚ Libáň k projednání. V případě
Libáňské noviny č. 67
- 10 –
jakéhokoliv poznatku k trestné činnosti ţádám občany, aby informovali
Policii ČR v Kopidlně nebo zavolali na linku 158.
pprap. Jaroslav Zikmund, Policie ČR OO Kopidlno
KULTURA
13. 7.
13. 7.
20. 7.
27. 7.
17. 8.
24. 8.
14. 9.
14. 9.
21. 9.
ČERVENEC
10. ročník „SETKÁNÍ DECHOVÝCH HUDEB“ – hřiště
v Bystřici od 13.30 hodin – pořádá Kyzivátova kapela
a ochotnický spolek Bozděch
3. ročník „BABETIÁDY“ – setkání s vyjíţďkou populárních
BABET ve Psinicích – pořádá SDH Psinice
„KOZODÍRSKÝ VÝSTŘIK“ – hasičská soutěţ v netradičních disciplínách – pořádá SDH Kozodírky
„ŠERMÍŘSKÝ TURNAJ“ – vystoupení skupiny historického
šermu „LVI“ ze Staré – pořádá SDH Psinice – od 9.00 hodin
SRPEN
„DÍVČÍ VÁLKA“ – představení divadelní hry F. R. Čecha
v provedení DS Bozděch – divadlo v přírodě na Bačalkách –
od 17.00 hodin
„10. ROČNÍK LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“– náves ve
Psinicích od 13.00 hodin – pořádá SDH Psinice
ZÁŘÍ
3. výroční koncert – v kostele sv. Jiří ve Psinicích – pořádá
místní SDH
Foerstrovy dny 2013 – evergreeny z klubu EVERGREEN –
účinkují DASCHA, Jan SMIGMATOR, SWINGING
QUARTET – Dům kultury v Libáni od 19.00 hodin
POSVÍCENSKÁ DISKOTÉKA – Dům kultury Libáň,
pořádá TJ Sokol Libáň od 20.00 hodin
Libáňské noviny č. 67
- 11 –
28. 9.
Foerstrovy dny 2013 – závěrečný koncert hudebního festivalu
v kostele sv. Ducha v Libáni od 15.00 hodin – „AVE MARIA“
– Ema Hubáčková, Martin Strejc
KYZIVÁTOVA KAPELA LIBÁŇ
srdečně zve na jubilejní
10. SETKÁNÍ
DECHOVÝCH HUBEB
konané v sobotu 13. července 2013 od 13.30 hod.
v areálu hřiště v Bystřici u Libáně
Pozvání Kyzivátovy kapely přijali hosté:
Milan ČERNOHOUZ a Blanka TŮMOVÁ
BŘEZOVANKA ČÁSLAV
A
TURNOVANKA
PARTNERY SETKÁNÍ
JSOU
Ochotnický divadelní spolek
BOZDĚCH a MĚSTO
LIBÁŇ
Libáňské noviny č. 67
- 12 –
Foerstrovy dny – hudební festival, o. p. s.,
a oficiální partner Město Libáň
pro Vás připravily tradiční
FOERSTROVY DNY 2013
13. ročník hudebních slavností, pořádaných pod záštitou Českého výboru pro UNESCO
PROGRAM PODZIMNÍ ČÁSTI FESTIVALU
Sobota 14. září 2013 v 19.00 hodin
Dům kultury Libáň
Evergreeny z Klubu Evergreen
DASCHA, Jan SMIGMATOR
Swinging Quartet
Vstupné 150 Kč
Sobota 28. září v 15.00 hodin,
kostel sv. Ducha
AVE MARIA
Ema HUBÁČKOVÁ
Martin STREJC
Vstupné 100 Kč
Předprodej vstupenek v prodejně drogerie pí Petříčkové, náměstí Svobody 68, Libáň
Více na www.foerstrovydny.cz
***************************************************************************
Mediální partneři
Libáňské noviny č. 67
Partneři
- 13 –
LIBÁŇSKÝ HUDEBNÍ MÁJ 2013
ve fotografiích Marka Klára
4. května – kostel sv. Ducha Libáň
Miroslav Kejmar, Aleš Bárta
18. května – Dům kultury Libáň
Eva Pilarová
Vít Fiala sen., Vít Fiala jun.
Vladimír Dvořák
Libáňské noviny č. 67
- 14 –
Libáňské noviny č. 67
- 15 –
František Grossman, principál loutkového divadla Martínek
ZE ŢIVOTA ŠKOLY
Libáňské noviny č. 67
- 16 –
Mgr. Ladislava Hazdrová, ředitelka ZŠ a MŠ Libáň
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eva Dousková, 9. A
Libáňské noviny č. 67
- 17 –
Veronika Karešová a Lenka Mlýnková
Libáňské noviny č. 67
- 18 –
Libáňské noviny č. 67
- 19 –
Milan Valnoha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libáňské noviny č. 67
- 20 –
Libáňské noviny č. 67
- 21 –
vaše paní učitelky Veronika Karešová a Lenka Mlýnková
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libáňské noviny č. 67
- 22 –
Libáňské noviny č. 67
- 23 –
Marie Pazderská a Michaela Tarantová, 8. A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jitka Šedivá
-
Libáňské noviny č. 67
SRPLŠ
- 24 –
za SRPLŠ Petra Urbanová
Libáňské noviny č. 67
- 25 –
Hurá, hurá, jdeme domů,
zavíráme naši školu,
jsou tady prázdniny,
píší letní noviny.
Koupání je dovoleno,
všechno uţ je zabaleno.
Budeme si, Matýsku,
stavět hrady na písku.
Libáňské noviny č. 67
- 26 –
kolektiv učitelek MŠ Libáň
Libáňské noviny č. 67
- 27 –
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libáňské noviny č. 67
- 28 –
KNIHOVNA
Libáňské noviny č. 67
- 29 –
i s autogramem.
Lucie Hlaváčková
Libáňské noviny č. 67
- 30 –
Libáňské noviny č. 67
- 31 –
Karolína Klárová
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIBÁŇ upozorňuje,
že bude o prázdninách uzavřena
od 15. července 2013 do 2. srpna 2013
a od 19. srpna 2013 do 23. srpna 2013.
MÍSTNÍ SPOLKY
☼ První akcí v letošním roce byla 23. 2. beseda se starostou města Libáň
panem Petrem Soukupem, který nás informoval o vyasfaltování
místních komunikací. Dále byla projednána regulace potoka „Náhon“
a vybudování pískoviště na hřišti.
☼ 25. 2. jsme se zúčastnili 17. ročníku udílení „Jivínského Štefana“ za
pozoruhodný kulturní počin roku 2012 v Ostroměři. Náš SDH byl
nominován za 9. ročník „Loučení s prázdninami“.
Libáňské noviny č. 67
- 32 –
☼ 9. 3. se konalo posezení u příleţitosti oslav MDŢ. Pro všechny
přítomné bylo připraveno občerstvení vlastní výroby v podobě
zákusků, chlebíčků a jednohubek. Kaţdá přítomná ţena obdrţela
květinu.
☼ 27. 4. odpoledne se konala mše svatá v místním kostele a navečer jsme
se sešli na pouťovém posezení s drobným občerstvením.
☼ 30. 4. proběhlo za nepříznivého počasí pálení čarodějnic. I přesto se
této akce zúčastnilo asi 80 lidí. Pro přítomné byly připraveny
grilované párky, pivo, víno atd.
☼ 4. 5. se uskutečnil 3. ročník „Bramborákiády“. Do soutěţe
o nejchutnější bramborák se přihlásilo 8 uchazečů. Divákům, kterých
bylo kolem stovky, nejvíce chutnaly bramboráčky pana Šimůnka
z Jablonce nad Nisou, druhý se umístil pan Zajíc ml. z Holína a třetí
místo obsadili manţelé Vaňkovi. Tuto akci můţeme povaţovat za
dosti úspěšnou.
☼ 11. 5. vyrazili místní hasiči na okrskovou soutěţ na Brodek, kde
obsadili 4. místo.
☼ 15. 6. jsme uspořádali noční hasičskou soutěţ.
Akce, které se budou ještě konat:
☼ 13. 7. – Babetiáda
☼ 27. 7. – turnaj v historickém šermu
☼ 24. 8. – Loučení s prázdninami – jubilejní 10. ročník
☼ 14. 9. – koncert v kostele sv. Jiří
Petr Sajdl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libáňské noviny č. 67
- 33 –
Z HISTORIE
Libáňské noviny č. 67
- 34 –
1733 – před 280 lety
1763 – před 250 lety
1848 – před 165 lety
1853 – před 160 lety
1883 – před 130 lety
1888 – před 125 lety
1898 – před 115 lety
V Libáni vzniká „Selské banderium“, pozdější „Selská jízda“, která
cvičila ve Zlivi.
1923 - před 90 lety
Československá církev zakoupila ţidovskou modlitebnu v Emlerově
ulici z roku 1883, ze které zamýšlela postaviti sbor. To se podařilo aţ
v roce 1949.
1928 – před 85 lety
1938 - před 75 lety
Libáňské koupaliště bylo poprvé napuštěno vodou.
Libáňské noviny č. 67
- 35 –
1943 – před 70 lety
1948 - před 65 lety
1958 - před 55 lety
1968 – před 45 lety
1983 – před 30 lety
1988 – před 25 lety
Josef Stránský
Libáňské noviny č. 67
- 36 –
POVĚSTI Z LIBÁŇSKA
Borovička po vichřici v roce 2008
Borovička před rokem 2008
otištěno v Hlasu našeho venkova, roč. XXV, č. 15/1944 Vk
Libáňské noviny č. 67
- 37 –
Libáňské noviny č. 67
- 38 –
Ing. K. Vochoč: Beseda II., str. 114
z otevřené encyklopedie Wikipedie
z „Libáňských pověstí“, vydaných Městem Libáň v r. 1999 vybral a dodatky doplnil Josef
Stránský
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inzerce
Nabízím k prodeji pozemek v Libáni o rozloze 7.896 m2. Územním
plánem města je polovina plochy určena k zastavění smíšenou obytnou
zástavbou. Pozemek se nachází na okraji obce, u místní komunikace
směřující na Zliv. Navazuje na současnou zástavbu. Velice zajímavá
nabídka. Cena dohodou. Bliţší informace na  776 021 468.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPORT
Libáňské noviny č. 67
- 39 –
Vlastimil Horák
Libáňské noviny č. 67
- 40 –
Libáňské noviny č. 67
- 41 –
Inzerce
Libáňské noviny č. 67
- 42 –
Libáňské noviny č. 67
- 43 –
JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV
Libáňské noviny č. 67
- 44 –
Download

Libáňské noviny č. 67