Dotační program
,,Nová zelená úsporám“
Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech.
KROK ZA KROKEM JAK ŽÁDAT O DOTACI
1. Najděte si odborníka, který vám zpracuje odborný posudek
Odborný posudek může vypracovat pouze energetický specialista s příslušným oprávněním ke zpracování
energetických auditů a posudků. Seznam energetických specialistů je dostupný na stránkách Ministerstva
průmyslu a obchodu.
Ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku vyplňte krycí list technických parametrů
Formulář krycího listu je k dispozici na internetových stránkách Programu.
2. Vyplňte elektronickou žádost o podporu
Pokud nedisponujete elektronickým zařízením pro samostatné podání žádosti o podporu, navštivte některé z
krajských pracovišť, kde vám bude umožněno elektronické podání žádosti o podporu.
3. Doručte Fondu žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě
Po úspěšné evidenci žádosti o podporu do informačního systému vytiskněte a podepište systémem
vygenerované písemnosti a spolu s dalšími přílohami je doručte Fondu nejpozději do 8 kalendářních dní ode
dne elektronické evidence.
Dokumenty vyžadované při podání žádosti:
 Veškeré dokumenty jsou Fondu předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení, a
to v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak.
 V případě, že jsou doklady předkládány v jiném jazyce než českém nebo slovenském, je žadatel
povinen doložit také jejich úřední překlad.
Žádosti v oblasti C1,C2:
 Formulář žádosti o podporu - výtisk formuláře z elektronického systému opatřený
vlastnoručním podpisem žadatele.
 List vlastnictví k nemovitosti - ne starší 90 dní
 Doklad o právní subjektivitě – (pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících v oblasti
poskytování bydlení, ne starší 90 dní)
 Plná moc s ověřenými podpisy zmocnitele i zmocněnce – pouze v případě, že je žadatel při
vyřizování žádosti zastupován třetí osobou.
 Souhlasné prohlášení spoluvlastníků – pouze v případě, že žadatel není jediným
vlastníkem předmětné nemovitosti zapsaným v listu vlastnictví; podpisy na souhlasném prohlášení
spoluvlastníků musí být úředně ověřeny.
 Odborný posudek – dle specifikace Přílohy č. II/10.
 Krycí list technických parametrů a výkaz výměr – vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem
energetického posudku.
 Dokumenty k veřejné podpoře – pouze jsou-li naplněny znaky veřejné podpory, dle seznamu a vzorů
dokumentů zveřejněných na internetových stránkách Programu.
 Doklad o vlastnictví bankovního účtu – doklad, ze kterého je patrné, že daný bankovní účet, na který
bude podpora poukázána, je ve vlastnictví žadatele.
4. Bude provedena kontrola na fondu a vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory
5. Instalace výrobku odbornou firmou
6. Závěrečné vyhodnocení žádosti
Fond provede kontrolu předložených písemností a v případě zjištěných nedostatků vás vyzve písemně k jejich
odstranění. Na odstranění nedostatků vám Fond poskytne přiměřenou lhůtu.
Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, může být další administrace vaší žádosti o podporu
ukončena.
Dokumenty vyžadované k uzavření Smlouvy









Soupis faktur
Faktury za realizaci provedeného opatření
Doklad o ukončení realizace
Potvrzení o úhradě
Soupis provedených prací
Závěrečná zpráva odborného technického dozoru - pouze pro oblast podpory A.
Dokumenty k veřejné podpoře
List vlastnictví k novostavbě
Aktualizovaný krycí list technických parametrů
7. Smlouva o poskytnutí podpory
Vyhodnotí-li Fond žádost jako bezchybnou a řádně zrealizovanou, uzavře se žadatelem Smlouvu o poskytnutí
podpory.
Tato smlouva obsahuje zejména popis realizovaných opatření, podmínky, za kterých se podpora poskytuje,
maximální výši a formu podpory, účel použití, lhůty a způsob čerpání podpory, lhůty a podmínky vrácení
zadržovaných nebo neoprávněně čerpaných prostředků, důvody pro odstoupení od Smlouvy.
Po podpisu doručte smlouvu zpět v termínu do 30 kalendářních dnů od převzetí smlouvy.
8. Výplata dotace
Fond provede výplatu dotace na váš bankovní účet nejpozději do 90 dní ode dne uzavření Smlouvy o
poskytnutí podpory.
PODROBNĚJŠÍ NÁVRH NALEZNETE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
http://www.nzu2013.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/krok-za-krokem-k-ziskani-dotace
S vyřízením dotace Vám rádi pomůžeme.
Jiří Hlávka, DiS.
obchodní oddělení
VERNER a. s., společnost s tradicí
Sokolská 321
549 41 Červený Kostelec
tel.: + 420 491 462 135, 777 321 072
e-mail: [email protected]
web: www.verner.cz
Download

krok za krokem k získání dotace