Uznání dluhu
dle ustanovení § 2053 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
Jméno: ………………………., nar. ………………………………..
trvale bytem: ……………………………………………………
r.č.: …………………………………………
(dále jen „dlužník“)
uznává
tímto svůj níže specifikovaný dluh vůči panu ………………………………….., r.č.: ………………………….., trvale
bytem v ………………………………………… (dále jen „věřitel“) co do důvodu vzniku a výše
………………………………,- Kč (slovy: ……………………………… korun českých).
Jedná se o dluh vyplývající ze smlouvy o ………………………., uzavřené mezi věřitelem jako …………. na straně
jedné a dlužníkem jako …………….. na straně druhé dne ………………., na základě které věřitel přenechal k
užívání po určitý čas dlužníkovi částku ve výši …………,- Kč. Dle této smlouvy se dlužník zavázal vrátit věřiteli
tuto částku ve výši …………….,- Kč nejpozději do ………………. Tuto částku ve výši ……………..,- Kč však
dlužník ve stanoveném termínu věřiteli nevrátil.
Dlužník tímto výslovně prohlašuje a činí nesporným, že věřiteli dluží nadále částku ve výši ………………,- Kč
(slovy: …………………… korun českých), a zavazuje se zaplatit uznaný dluh věřiteli jednorázovou platbou
nejpozději do …………………...
Dlužník tímto prohlašuje, že toto jednostranné prohlášení neuzavřel v tísni, že je svobodným a vážným projevem
jeho skutečné vůle a že obsahu tohoto jednostranného prohlášení rozumí, a takto s ním souhlasí, což stvrzuje
svým vlastnoručním podpisem.
V …………….. dne ………………..
…………………….........................
podpis dlužníka
Download

Uznání dluhu