Záverečné práce
JAZYKNázov
Autor
Vedúci práce
Dolnáková Mária
Hitková Petra
Kollárová Ružena
Hitková Petra
Didaktické cvičenia na nácvik
písania anglických slov
na I.stupni ZŠ
Utvrdenie gramatických javov
v anglickom jazyku formou
umeleckých prostriedkov
v elementárnom vzdelávaní
Číková Monika
Štullerová Lenka
Miháliková Lucia
Brychová Sylvia
5 AJ
Zážitkové vyučovanie
anglického jazyka vo 4.ročníku
na I.stupni ZŠ
Ďurčová Katarína
Hitková Petra
6 AJ
Didaktické hryvo vyučovaní
anglického jazyka v 1.a 2.ročníku
ZŠ
Pochová Soňa
Blašková Silvia
7 AJ
Názornosť vo vyučovaní
anglického jazyka na I.stupni ZŠ
Rábeková Janka
Hitková Petra
8 AJ
Využitie dramatickej výchovy
vo vzdelávaní cez rozprávku
vo 4.roč. ZŠ
Perničková Vladimíra
Brychová Sylvia
1 AJ
2 AJ
3 AJ
4 AJ
práce
PROGRAM B
Rozširovanie slovnej zásoby
anglického jazyka využívaním
naratívnych techník
v 3.ročníku ZŠ
Využitie naratívnych metód vo
výučbe anglického jazyka na
1.stupni ZŠ
Oponent
Dramatizácia vo vyučovaní
anglického jazyka na I.stupni ZŠ
Maslaňáková Jana
Brychová Sylvia
10 AJ
Osobnosť učiteľa AJ
v 1. ročníku ZŠ
Skočdopole Gabriela
Blašková Silvia
11 AJ
Vyučovanie AJ s využitím
hudby pomocou CLIL
vo 4.roč. ZŠ
Frolková Viera
Kubeš Matej
12 AJ
Využitie CLIL vo vyučovacom
procese na I.stupni ZŠ
Červencová Renáta
Kubeš Matej
13 AJ
Využitie dramatickej výchovy na
hodinách AJ na I.st. ZŠ
Smoláriková Martina
Štullerová Lenka
14 AJ
Vyučovanie hlavných predmetov
v 3.ročníku ZŠ v anglickom jazyku
metodou CLIL.
Zdychavská Zuzana
Kubeš Matej
15 AJ
Možnosti využitia IKT na hodinách
AJ na I.stupni ZŠ pri
zdravotníckom zariadení
Heringhová Janka
Kubeš Matej
16 AJ
Využitie interaktívnej tabule
na hodinách AJ na I.st. ZŠ
Rišianová Martina
Kubeš Matej
17 AJ
Využitie IKT na rozvoj slovnej
zásoby na hodinách AJ
na I.stupni ZŠ
Babčanová Dagmar
Kubeš Matej
18 AJ
Využutie IKT na hodinách AJ
Vincová Monika
Kubeš Matej
9 AJ
na I.stupni ZŠ
(Trpíšková)
19 AJ
Využitie IKT na hodinách AJ
v 3.ročníku ZŠ
Kunová Katarína
Kubeš Matej
20 AJ
Upevňovanie a utvrdzovanie
učiva s využitím anglických
internetových stránok na I.st. ZŠ
Valábiková Andrea
Kubeš Matej
21
Internet - užitočný pomocník
učiteľa AJ na I.st. ZŠ
Dukayová Angelika
Kubeš Matej
22
Vyučovanie AJ s uplatnením
pohybových činností v 3.a4.ročníku
ZŠ
Baginová Katarína
Hitková Petra
23
Zvyšovanie medzikultúrneho
uvedomenia vo výučbe AJ na
I.stupni ZŠ s vyuč. jaz.maďarským
Píriová Eva
Brychová Sylvia
24
Úloha Kultúry pri vyučovaní
AJ na I.stupni ZŠ s vyučovacím
jazkom maďarským
Lazckovszki Katalin
Brychová Sylvia
25
Medzikultúrna komunikačná
kompetencia žiakov na I.stupni ZŠ
s vyuč. jazykom maďarským
Lörinczová Katarína
Brychová Sylvia
26
Interkultúrny prístup vo výučbe
cudzích jazykov na I.stupni ZŠ
s vyuč.jazykom ma ďarským
Németová Ingrid
Brychová Sylvia
27
Využívanie prvkov interkultúrnej
dimenzie vo vyučovaní AJ
na I. stupni ZŠ
Konečná Ľubica
Brychová Sylvia
28
Vyučovanie AJ rómskych žiakov
v malotriednej škole
Uhorová Helena
Brychová Sylvia
29
Význam detských piesní a hudby vo
vyučovaní AJ na I.st. ZŠ
Handlová Eleonóra
Blašková Silvia
30
Piesne vo výučbe AJ na I,st.ZŠ
Bucová Martina
Blašková Silvia
31
Audio-orálny kurz z AJ
pre žiakov 3.roč. ZŠ s vyuč.jaz.
maďarským
Hakke Monika
Brychová Sylvia
32
Využitie tvorivého prístupu
pri osvojovaní slovnej zásoby z
hľadiska personalizovaného učenia
v 3.roč. I.stupna ZŠ
Kúdelová Eva
Brychová Sylvia
33
Rozvoj sociálnych zručností
v predmete AJ v 3.ročníku ZŠ
Bolfová Elena
Hitková Petra
34
Tvorba didaktických materiálov
v AJ pre 1.ročník na I.stupni ZŠ
Gáboríková Ivana
Blašková Silvia
35
Využitie medzipredmetových
vzťahov v AJ na I.stupni ZŠ
Krúpová Miroslava
Brychová Sylvia
36
Zvorba a využívanie obrázkového
slovníka na osvojovanie slovne
zásoby vo vyučovaní AJ v 3.roč. ZŠ
Tóthová Gabriela
Štullerová Lenka
37
Využitie rytmických, zhudobnených
textov pri osvojovaní si slovnej
zásoby v 1. a 2.roč. ZŠ
Trávničková Nela
Blight D./
Kostelníková Mária
38
Budovanie slovnej zásoby
prostredníctvom interaktívnych
foriem v 3.ročníku ZŠ
Hrbatá Alena
Štullerová Lenka
39
Rozvíjanie slovnej zásoby v AJ v
triede so spojenými ročníkmi
na I.stupni ZŠ
Tamásová Sidónia
Štullerová Lenka
40
Rozvoj slovnej zásoby pomocou
riekaniek, piesní a didaktických
hier na I,stupni ZŠ
Melková Marta
Štullerová Lenka
41
Využitie projektových mrác v 3. a 4
ročníku ZŠ na rozvoj produktívnych
jazykových zručností.
Urbánková Miroslava
Brychová Sylvia
42
Motivačné metódy a formy vo
vyučovaní AJ v 3.ročníku ZŠ u
žiakov začínajúcich s výučbou CJ
Vykoukalová Jana
Hitková Petra
43
Postoje učiteľov I.stupňa ZŠ
k aktivizujúcim didaktickým metódam
vo výučbe AJ
Čopíková Jana
Brychová Sylvia
44
Pohybové hry na hodinách
AJ na I.stupni ZŠ
Kajošová Petra
Štullerová Lenka
45
Využívanie pohybových aktivít
na hodinách AJ v 1. a 2.ročníku ZŠ
Turanová Martina
Štullerová Lenka
46
Inovatívne metódy
výučby AJ na I.stupni ZŠ
Vargová Katarína
Hitková Petra
47
Aplikovanie inovatívnych metód
v predmete AJ na I.stupni ZŠ
Mrvová Mária
Blašková Silvia
48
Hodnotenie a overovanie
vedomostí z AJ v 1. a 2.ročníku
na I.stupni ZŠ
Koyšová Zuzana
Blašková Silvia
49
Vyučovanie AJ s uplatnením
pohybových činností
na I.stupni ZŠ
Macková Marianna
Brychová Sylvia
50
Osobitosti vyučovania AJ
v malotriednej škole
Keszegová Aneta
Brychová Sylvia
51
Vyučovanie AJ u intelektovo
nadaných detí v nultých ročníkoch
na I.stupni ZŠ
Struhárová Jorga
Brychová Sylvia
52
Práca s mimoriadne nadanými
deťmi na hodinách AJ
na I.stupni ZŠ
Remišová
Hitková Petra
53
Špecifiká vyučovania AJ
na I.stupni ZŠ
pri zdravotníckom zariadení
54
Špecifické poruchy učenia sa a
vyučovania AJ na I.stupni ZŠ
Michalovičová Tatiana Brychová Sylvia
55
Vyučovanie AJ detí s poruchami
učenia sa na I.stupni ZŠ
Launerová Andrea
Brychová Sylvia
Brychová Sylvia
56
Osobitosti vyučovania cudzích
jazkov u žiakov s narušenou
komunikačnou schopnosťou
na I.stupni ZŠ
Cséfalvayová Zdenka
Brychová Sylvia
57
Vyučovanie AJ u sluchovo
postihnutých žiakov
Červeňová Jana
Brychová Sylvia
58
Špecifiká vyučovania AJ žiakov
so sluchovým postihnutím
Blahová Anna
Brychová Sylvia
59
Využitie literárnych textov vo
výučbe AJ v 3.roč. ZŠ
Poláková Natália
Blight Dagmar
60
Rozprávanie rozprávok ako jedna
z metód vo výučbe AJ na I.stupni ZŠ
Čuperková Michaela
Hitková Petra
61
Rozprávkové postavy vo vyučovaní
AJ na I.stupni ZŠ
Sádovská Marianna
Blašková Silvia
62
Dramatizácia rozprávok
na I.stupni ZŠ
Jenesová Monika
Blight Dagmar
63
Dramatizácia rozprávok a ich
využitie na hodinách AJ
na I.stupni ZŠ
Maňovská Andrea
Blight Dagmar
64
Rozprávka vo vyučovaní AJ
na I.stupni ZŠ
Králová Diana
Blight Dagmar
65
Využitie literárneho textu vo
Blight Dagmar
výučbe AJ z hľadiska čítania
s porozumením
66
Využitie piesní a rečňovaniek
navýučbu nových slov a slov.spojení
v 2.roč.ZŠ pri práci s učebnicou
Incredible English
Mrnková Gabriela
Blight Dagmar/
Kostelníková Mária
67
Úloha hier vo výučbe AJ
v 2.ročníku ZŠ
Címerová Zuzana
Štullerová Lenka
68
Využitie hier na vyučovaní AJ
v 3.roč. ZŠ a ich význam
Kubina Ján
Hitková Petra
69
Didaktické hry vo vyučovaní AJ ako
motivačný činiteľ na I.stupni ZŠ
Pálinkáš Mária
Hitková Petra
70
Vnímanie didaktických hier na
hodinách AJ z hľadiska využívania
činiteľov v náväznosti na prechod
prípravného ročníka do 1.a 2.roč. ZŠ
Bónová Lucia
Blašková Silvia
71
Tvorivé aktivity pri osvojovaní
a upevňovaní nového učiva
vo výučbe AJ na I.stupni ZŠ
Slovíková Elena
Hitková Petra
72
Využitie didaktických pohybových
hier a piesní vo výučbe AJ
na I.stupni ZŠ
Ošťádalová Jaroslava
Štullerová Lenka
73
Využitie digitálnej hračky BEE BOT
v didaktických hrách na I.stupni ZŠ
Klinková Iveta
Hitková Petra
74
Využitie didaktických hier pre
Matiašková Anna
Blašková Silvia
osvojenie slovnej zásoby
vo 4.ročníku na I.stupni ZŠ
75
Využitie didaktických hier v
edukačnom procese žiakov 1.a2.roč.
na hodinách AJ
Hubinová Martina
Blašková Silvia
76
Využitie didaktických hier
na osvojenie slovnej zásoby
na I.stupni ZŠ
Šimoniková Mária
Blašková Silvia
77
Využitie didaktických hier
na osvojenie slovnej zásoby
v 3.roč. ZŠ
Hrodeková Miriam
Blašková Silvia
78
Motivácia a aktivizácia žiakov
v anglickom jazyku na I.stupni ZŠ
prostredníctvom hudobných hier
Biskupič-Čikelová
Svetlana
Brychová Sylvia
79
Hranie rolí vo vyučovaní AJ
na I.stupni ZŠ
Horváthová Monika
Hitková Petra
80
Využitie didaktických hier a
didaktických pomôcok na
na upevňovanie slovnej zásoby a
rozvoj komunikácie u detí ml.šk.veku
Grigerová Petra
Blašková Silvia
81
Využitie tvorivosti na hodinách AJ
na I.stupni ZŠ
Adamusová Iveta
Brychová Sylvia
82
Osobitosti pri vyučovaní predmetu
anglický jazyk na I.stupni ZŠ
Lucia Nunvařová
Blašková Silvia
83
Význam dramatizácie pri výučbe
časov na I. stupni ZŠ
Rácková Ľubica
Štullerová Lenka
84
Metódy a postupy pri precvičovaní
podstatných mien v 3. a 4.ročníku ZŠ
Mančáková Anna
Štullerová Lenka
85
Didaktické materiály pri výučbe
základných gramatických javov
na I. stupni ZŠ
Jasenovcová Michaela
Štullerová Lenka
86
Obrázky pri výučbe gramatických
javov obsiahnutých na I. stupni ZŠ
Kadlotová Zuzana
Štullerová Lenka
87
Hry a slovná zásoba v 1. a
2. ročníku ZŠ
Rácková Miroslava
Štullerová Lenka
88
Využitie IKT pri výučbe slovnej zásoby
na hodinách AJ na I.stupni ZŠ
Slamková Blanka
Štullerová Lenka
89
Postoj učiteľa k výučbe gramatických
javov na I. stupni ZŠ
90
Precvičovanie životných a neživotných
podstatných mien na I. stupni ZŠ
Brichtová Anna
Štullerová Lenka
91
Základné rozdiely medzi jednoduchým
prítomným a prítomným priebehovým
časom a ich výučba na ZŠ
Timková Ľubica
Štullerová Lenka
92
Zámená a ich osvojovanie na hodinách
anglického jazyka na I. stupni ZŠ
Dobiášová Jana
Štullerová Lenka
Štullerová Lenka
93
Piesne a básne pri výučbe gramatiky
na I. stupni ZŠ
Baloghová Zuzana
Štullerová Lenka
94
Minulý čas a jeho využitie v
naratívnom štýle na ZŠ
Senciová Adriana
Štullerová Lenka
95
Rozprávanie ako jedna z metód
precvičovania si gramatiky anglického
jazyka na ZŠ
Bistová Martina
Štullerová Lenka
96
Význam gramatiky anglického jazyka
v komunikácii na hodinách
na I. stupni ZŠ
97
Didaktické postupy pri výučbe
predložiek na I. stupni ZŠ
Čopjanová Renata
Štullerová Lenka
98
Postoje žiakov k vyučovaniu AJ
Šajbenová Radomíra
Hitková Petra
99
Aktivizujúce metódy na hodinách
AJ v 3. a 4.roč. na I.stupni ZŠ
Konkolyová Adriana
Hitková Sylvia
100
Tvorivá dramatika vo vyučovaní AJ
na I.stupni ZŠ
Poláková Janka
Štullerová Lenka
101
Využitie anglických internetových
stránok na rozvoj slovnej zásoby
na hodinách AJ v 1. a 2.roč. ZŠ
Duchyňová Andrea
Kubeš Matej
102
Efektívne využívanie práce
Harčárová Janka
Tandlichová Eva
vo dvojiciach a v skupinách v primárnom
Štullerová Lenka
vzdelávaní v cudzom jazyku
103 AJ
Špecifické roly učiteľa a žiaka/žiakov Vasiľová Ľuba
Tandlichová Eva
v primárnom vzdelávaní
104 AJ
Štýly a stratégie učenia v
Kovalinková Henrieta
Tandlichová Eva
Marčeková Mára
Tandlichová Eva
Potháczkyová Gizela
Tandlichová Eva
primárnom vzdelávaní v cudzom jazyku
105 AJ
Postavenie čítania a písania v
cudzom jazyku na 1. stupni ZŠ
106 AJ
Aplikácia TPR a iných
alternatívnych metód výučby anglického
jazyka na 1. stupni ZŠ
107 AJ
Využitie dramatizácie vo vyučovaní
AJ na I,stupni ZŠ
Baková I.
Štullerová Lenka
108 AJ
Porovnanie tradičných a moderných
vyučovacích metód uplatňovaných
vo výučbe AJ na I.stupni ZŠ
Sóosová Katarína
Brychová Sylvia
109 AJ
Fabulárna motivácia ako motivačný
a aktivizačný prvok na hodinách AJ
Lendelová Martina
Tandlichová Eva
110 AJ
Komparácia efektivity vyučovania AJ
s použitím učebníc Chatterbox a Family
and Friends
Augustínová Alena
Tandlichová Eva
111 AJ
Motivačné techniky vo výučbe
AJ na I.stupni ZŠ
Gyurászová Regina
Hitková Petra
112 AJ
Využitie detských piesní a pohybových
hier vo vyučovaní Aj na 1. stupni ZŠ
Lampertová Katarína
Blašková Silvia
113 AJ
Využitie integrovaného tematického
vyučovania na I.stupni ZŠ
Hampelová Iveta
Štullerová Lenka
114
115
116
117
118
119
Záverečné práce
JAZYK
Názov práce
1 NJ
2
NJ
PROGRAM B
Nemecký jazyk
Autor
Vedúci práce
Rozširovanie slovnej zásoby
nemeckého jazyka využívaním
naratívnych techník
v 3.ročníku ZŠ
Hromadová Katarína
Využitie naratívnych metód vo
výučbe nemeckého jazyka na
1.stupni ZŠ
Hromadová Katarína
3 NJ
Didaktické hry vo vyučovaní
nemeckého jazyka v 1.a 2.ročníku
ZŠ
Slezáková Viera
Hromadová Katarína
4 NJ
Názornosť vo vyučovaní
nemeckého jazyka na I.stupni ZŠ
Illésová Jarmila
Hromadová Katarína
5 NJ
Osobnosť učiteľa nemeckého jazyka
v 1. ročníku ZŠ
Kissová Veronika
Hromadová Katarína
6 NJ
Využitie metódy CLIL na
hodinách Prírodovedy a
matematiky na I.st. ZŠ
7 NJ
Využitie interaktívnej tabule
na hodinách NJ na I.st. ZŠ
Štifnerová Iveta
Hromadová Katarína
8 NJ
Upevňovanie a utvrdzovanie
učiva s využitím nemeckých
internetových stránok na I.st. ZŠ
Lévai Zsuzsa
Mikolaiová
Hromadová Katarína
9 NJ
Internet - užitočný pomocník
Jarabicová Alica
Hromadová Katarína
Hromadová Katarína
Oponent
učiteľa NJ na I.st. ZŠ
10 NJ
Tvorba didaktických materiálov
v NJ pre 1.ročník na I.stupni ZŠ
Hauptvoglová Júlia
Hromadová Katarína
11 NJ
Zážitkové vyučovanie
nemeckého jazyka vo 4.ročníku
na I.stupni ZŠ
Jámborová Silvia
Slobodová Gabriela
12 NJ
Využitie IKT na rozvoj slovnej
zásoby na hodinách NJ
na I.stupni ZŠ
Gregušová Iveta
Slobodová Gabriela
13 NJ
Využívanie prvkov interkultúrnej
dimenzie vo vyučovaní NJ
na I. stupni ZŠ
Valachová Adriana
Slobodová Gabriela
14 NJ
Význam detských piesní a hudby vo
vyučovaní NJ na I.st. ZŠ
Škodová Henrieta
Slobodová Gabriela
15 NJ
Rozvoj sociálnych zručností
v predmete NJ v 3.ročníku ZŠ
Winklerová Kristína
Slobodová Gabriela
16 NJ
Využitie literárneho textu vo
výučbe NJ z hľadiska čítania
s porozumením
17 NJ
Využitie medzipredmetových
vzťahov v NJ na I.stupni ZŠ
Fazekasová Marianna
Slobodová Gabriela
18 NJ
Rozvoj slovnej zásoby pomocou
riekaniek, piesní a didaktických
hier na I,stupni ZŠ
Laczkoová Andrea
Slobodová Gabriela
19 NJ
Hodnotenie a overovanie
Villemová Lenka
Slobodová Gabriela
Slobodová Gabriela
vedomostí z NJ v 1. a 2.ročníku
na I.stupni ZŠ
20 NJ
Využitie literárnych textov vo
výučbe NJ v 3.roč. ZŠ
21 NJ
Využitie tvorivosti na hodinách NJ
na I.stupni ZŠ
Slobodová Gabriela
Masarovičová
Slobodová Gabriela
Záverečné práce
FR RJ TJ ŠJ
PROGRAM B
JAZNázov práce
Autor
Vedúci práce
FJ Vyučovanie cudzích jazykov
u žiakov so špecifickými
poruchami učenia a s dysfáziou.
Štihová
Butašová Anna
FJ Ako učiť cudzí jazyk žiakov
so špecifickými vývinovými
poruchami učenia.
Hanzalíková
Butašová Anna
FJ Miesto ľudovej slovesnosti
Zaťková
Butašová Anna
vo vyučovaní franc. jazyka
na 1.stupni ZŠ
ŠJ Pieseň ako prostriedok rozvíjania Guzma
posluchu s porozumením a
ústneho prejavu
Varela Diana
Cano
TJ Tvorba didaktického materiálu
na fixáciu slovných druhov
Horváthová
(Machciníková)
Kissová Júlia
RJ Používanie ruských rozprávok
na hodinách Ruského jazyka
Mikušová Jana
Belovičová Liliana
Oponent
RJ Úloha hry vo vyučovaní
ruského jazyka
v základnej škole.
Tomesová Eva
Belovičová Liliana
RJ Netradičné hodiny v procese
vyučovania ruského jazyka u
žiakov mladšieho školského veku
Galbova Anna
Belovičová Liliana
RJ Využitie piesne v procese
vyučovania ruského jazyka u
žiakov mladšieho školského veku
Virágová Andrea
Belovičová Liliana
Download

Univerzita Komenského v Bratislave