Malá vodná elektráreň, Liptovská Teplá II
Z ÁVE R E Č N É STAN O VI S K O
(Číslo: OU-RK-OSZP-2014/00804-4)
vydané Okresným úradom Ružomberok, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI
1. Názov
GENERKAF, s. r. o.
2. Identifikačné číslo
36 442 496
3. Sídlo
Bešeňová 72, 034 83 Liptovská Teplá
II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
1. Názov
Malá vodná elektráreň, Liptovská Teplá II
2. Účel
Účelom navrhovanej činnosti je využitie hydroenergetického potenciálu rieky Váh
(obnoviteľného zdroja energie), výstavbou malej vodnej elektrárne (ďalej len „MVE“) v
lokalite Liptovská Teplá v riečnom kilometri (ďalej len „rkm“) cca 331,55 a zvýšenie
protipovodňovej ochrany územia určeného na individuálnu bytovú výstavbu (ďalej len
„IBV“) na pravej strane Váhu pod haťou MVE.
3. Užívateľ
GENERKAF, s. r. o.
Bešeňová 72, 034 83 Liptovská Teplá
4. Umiestnenie
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Parcela č.:
Žilinský
Ružomberok
Bešeňová, Liptovská Teplá, Liptovský Michal
Bešeňová, Liptovská Teplá, Liptovský Michal
373/1, 286/12, 286/22, 286/70, (Bešeňová);
769 (Liptovská Teplá);
112/1, 58/1, 333/1 (Liptovský Michal)
1
5. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti
Termín začatia výstavby
:
Termín skončenia výstavby :
2015
Termín začatia prevádzky : 2015
Termín skončenia prevádzky: nie je stanovený
6. Stručný popis technického a technologického riešenia
Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie prietočnej, prihaťovej MVE s vakovou
haťou, bez akumulačnej nádrže.
Podľa určeného rozsahu hodnotenia bola navrhovaná činnosť posudzovaná okrem nulového
variantu v dvoch variantoch riešenia navrhovanej činnosti, ktoré sa líšia len realizáciou
obtokového biokoridoru.
Súčasťou Variantu č. 1 navrhovanej činnosti je vybudovanie obtokového biokoridoru, ktorý
bude slúžiť na zabezpečenie spriechodnenia migračnej bariéry pre vodné živočíchy. Vo
Variante č. 2 sa s realizáciou biokoridoru neuvažuje.
Východiskové hydrologické údaje
Tok
Profil
Hydrologické číslo
Plocha povodia
Dlhodobý ročný prietok (Qa)
Váh
Bešeňová rkm 331,55
4-21-02-071
1 619,53 km2
28,00 m3.s-1
Základné údaje o navrhovanej činnosti
Schéma výstavby
prihaťová
Maximálna kóta hornej prevádzkovej hladiny
Minimálna kóta prevádzkovej hladiny
Max. prietok
Minimálny zostatkový prietok (Q355)
Počet turbín
Typ turbíny
Inštalovaný výkon
Predpokladaná doba prevádzky
Počet hodín prevádzky
Ročná výroba elektrickej energie
507,50 m n. m.
506,30 m n. m.
40,0 m3.s-1
10,0 m3/s-1
3
Kaplanova turbína 1450
3 x 500 kW = 1 500 kW
340 dní/rok
4 250
7 500 MWh/rok
Objektová skladba
MVE Liptovská Teplá II. bude pozostávať z týchto stavebných objektov a prevádzkových
súborov:
Variant č. 1
Stavebné objekty (SO)
SO 01 Prívodný kanál (Vtokový objekt), SO 02 Strojovňa MVE, SO 03 Odpadové koryto, SO
04 Vaková hať, SO 05 Obtokový biokoridor, SO 06 Úprava koryta pre Q100, SO 07 Rybníky,
SO 08 Ekologické úpravy, SO 09 Vyvedenie výkonu VN
Prevádzkové súbory (PS)
PS 01 Technológia MVE, PS 02 Elektrotechnologická časť MVE, PS 03 Vyvedenie výkonu
NN, PS 04 Trafostanica
2
Variant č. 2
Stavebné objekty (SO)
SO 01 Prívodný kanál, SO 02 Strojovňa MVE, SO 03 Odpadové koryto, SO 04 Vaková hať,
SO 06 Úprava koryta, SO 07 Rybníky, SO 08 Ekologické úpravy, SO 09 Vyvedenie výkonu
Prevádzkové súbory (PS)
PS 01 Technológia MVE, PS 02 Elektrotechnologická časť MVE, PS 03 Vyvedenie výkonu,
PS 04 Trafostanica
Stručný popis stavebných objektov a prevádzkových súborov
SO 01 Prívodný kanál (Vtokový objekt)
Prívodný kanál bude slúžiť na prívod vody do strojovne MVE a bude umiestnený na ľavej
strane toku. Kanál má tvar plynulého zárezu do ľavého brehu. Vytvára plynulo sa meniace
koryto, ktorého ľavý breh sa mení postupne so sklonom brehu cca 1 : 2 a pokračuje oblúkom
až po vtok na turbíny. Pravú stanu vtoku tvorí deliaci vtokový pilier, o ktorý je upevnená
vaková konštrukcia hate a ktorý tvorí stenu strojovne MVE. Začiatok dna vtoku je opatrený
0,4 m vysokým prahom, ktorý zamedzuje pohyb splavenín na turbíny. S osou toku je kanál
rovnobežný. Splaveniny sa počas väčších prietokov preplachujú cez hať pri sklopenej
hradiacej konštrukcií hate. Vtokový objekt je navrhnutý z vodostavebného betónu. Sú v ňom
umiestnené hrubé hrablice z oceľových trubiek s medzerami 15 – 20 cm na zachytenie
hrubých splavenín a ľadových krýh. Na turbínových vtokoch sú umiestnené jemné hrablice.
Pod jemnými hrabicami budú drážky pre osadenie provizórneho hradenia. Šírka prívodného
kanála v mieste hrubých hrablíc je cca 12 m. Dĺžka prívodného kanála je 28 m, zastavaná
plocha 295 m2.
SO 02 Strojovňa MVE
Objekt strojovne je umiestnený na ľavom brehu toku v priamom nadviazaní na teleso vývaru
hate a pripojená kanálom obdĺžnikového prierezu na vtokový objekt. Objekt je z väčšej časti
navrhnutý pod úrovňou terénu. Základová doska a steny strojovne sú navrhnuté z
vodostavebného betónu, strop bude monolitický alebo z prefabrikátov. V strope budú
umiestnené otvory na montáž hydroagregátov. Vstup do strojovne bude zabezpečený
schodiskom umiestneným na ľavej strane strojovne z nadstavby nad stropom. Zastavaná
plocha strojovne bude 451,14 m2. V strojovni budú umiestnené tri hydroagregáty s
priamoprietočnými Kaplanovymi turbínami a príslušenstvom. Turbíny majú automatickú
prevádzku, ktorá zaručuje bezpečný chod a energetické využitie pri všetkých prietokoch.
Systém je vybavený záložným zdrojom energie, ktorý zabezpečí prevedenie prietokov haťou
pri prípadných poruchách (napr. výpadok siete). Rozmery strojovne sú navrhnuté tak, aby
bola zabezpečená bezpečnosť prevádzky, montážnych prác a opravy zariadení tak,
s dodržaním požiadaviek vyplývajúcich z predpisov pre ochranu bezpečnosti práce
a technických zariadení.
SO 03 Odpadové koryto
Bude odvádzať vodu energeticky využitú na výrobu elektrickej energie z vývaru MVE späť
do koryta rieky Váh. Objekt nadväzuje na výtokový bazén, do ktorého ústia savky turbín. Sú
vyústené oblúkom do koryta toku Váh pod haťou. Ľavý breh je šikmý v sklone 1:2, opevnený
kamennou dlažbou, pravý breh bude zvislý, tvorí ho deliaci pilier. Dno nadväzuje na prehĺbené
koryto pod haťou. Dĺžka odpadového koryta bude cca 35 m, zastavaná plocha 310 m2.
SO 04 Vaková hať
Vaková hať je plno automatická hradiaca konštrukcia. Bude pozostávať z dvoch polí hradiacej
výšky do 2,0 m, dĺžka polí 2 x 27,0 m. Hať bude pozostávať zo spodnej železobetónovej
konštrukcie a haťových uzáverov. Základ a kotvenie vakovej hate, privádzača a sacieho
bazéna sú z monolitického betónu (B20 VH 4).
3
Haťové uzávery sú vakové gumovo textilné konštrukcie plnené pretlakom vody, ktoré
spodnou stranou ležia na betónovej ploche. Naplnením vaku na určitý objem je možné presne
regulovať výšku hladiny vody nad hrádzou ako aj množstvo vody, ktoré prepadá cez hrádzu.
Tvar prirodzene vzniknutého profilu vodou naplneného vaku bráni zachytávaniu nečistôt. V
prípade povodňových stavov sa vaková konštrukcia hate samočinne vyprázdni a dosadne na
betónový základ. Vypustený vak kladie vode minimálny odpor, povodňové prietoky pretečú
cez haťový stupeň bez obmedzenia. Výška hate nad základovou líniou je 3,0 m. Návodný
pilier hate s polkruhovým záhlavím bude mať šírku 2,0 m a dĺžku 16,5 m. Brehové piliere
budú mať dĺžku 16,5 m. Horizontálny tesniaci prvok na návodnej strane hate bude tvoriť
krátky predsunutý tesniaci koberec. Bočné priesakové prvky budú tvoriť nepriepustné clony
spojené s brehovými krídlami na návodnej strane hate zaviazané do brehov. Dno pred haťou
bude upravené na kótu 504,50 m n. m. brehy pred haťou je vhodné opevniť napr. vegetačným
opevnením. Vývar hate bude vytvorený ťažkým kamenným zásypom stabilizovaným
brehovým prahom. Brehy pred haťou by mali byť opevnené minimálne v celej dĺžke vývaru.
Dno pod haťou bude upravené na kótu 501,70 m n. m. Celková šírka hate spolu s bočnými
tesniacimi stenami bude cca 60,0 m. Celková dĺžka hate spolu s tesniacim kobercom,
vývarom a stabilizáciou vývaru bude 61,7 m. Celková zastavaná plocha hate je 420 m 2.
Ovládanie vakovej hate bude automatické, tak aby udržovalo prevádzkovú hornú hranicu na
507,50 m n. m.
SO 05 Obtokový biokoridor
Biokoridor je navrhnutý na ľavom brehu toku, má oblúkovitý tvar v hornej časti mierne
meandrujúci. Navrhuje sa obtokový, komorový biokoridor s bočnými prepážkami a kamennoštrkovým dnom. Koryto priechodu má dĺžku 130 m, na ktorej prekonáva spád 5,3 m. Šírka je
3,0 m pri hladine vody. Koryto imituje prirodzený charakter toku, je balvanité so šikmými
brehmi a plynulým dnom presýpaným štrkopieskom. Pre spomalenie prúdenia vody sú
navrhnuté bočné prepážky vo vzdialenosti 4 m, ktoré oddeľujú jednotlivé komory priechodu
(29 komôr). Okrem nich sa navrhujú aj 2 oddychové komory. Medzi komorami je prevýšenie
hladiny cca 18 cm. V prepážkach sú otvory široké 62 cm. Hĺbka vody nad prepážkou bude 0,7
m, pod prepážkou 0,53 m. Vlastné koryto biokoridoru imituje prirodzený charakter s
prúdivými a pokojnými úsekmi. Navrhuje sa balvanité koryto so štrkovým dnom, v ktorom
budú umiestnené aj veľké balvany. Šikmé brehy v hornej časti budú vykladané riečnym
kameňom, nad ktorým bude zatrávnený svah s výsadbou krov. V spodnej časti budú brehy
betónové z dôvodu zabezpečenia stability cesty a stavby MVE. Prietok vody v biokoridore sa
navrhuje na 0,5 m3/s. Tento bude zabezpečený vypočítanou veľkosťou vtokového otvoru a
jeho umiestnením pod minimálnou prevádzkovou hladinou. Vtok do priechodu bude zo zdrže
nad hrádzou, zatopený, zhora hradený, o rozmeroch 65 x 60 cm, opatrený hrablicami.
Vyústenie je riešené v ľavostrannej prúdnici toku tesne pod výtokom z MVE. Pre navádzanie
rýb sa tu navrhuje umiestnenie signalizácie (rúrka s padajúcou vodou prietoku 20 l/s).
Biokoridor rieši základné požiadavky migrácie všetkých zastúpených druhov rýb:
• nasmerovanie migrujúcich rýb do rybieho priechodu (riešenie bezbariérového vstupu rýb,
navádzacia signalizácia);
• trvalé zachovanie požadovaného prietoku (riešenie vtokového otvoru);
• vytvorenie priestranného, presvetleného a prirodzenému blízkeho vodného prostredia v
koryte (tvar, šírka koryta, prírodné materiály);
• spomalenie a ukľudnenie prúdiacej vody v biokoridore (bočné prepážky, balvany,
oddychové komory);
• ochranu rýb počas ťahu (oplotenie, vegetačné úpravy).
4
SO 06 Úprava koryta
Pre zvýšenie spádu a z dôvodu protipovodňovej ochrany územia určeného na IBV sa navrhuje
prehĺbenie koryta rieky pod stupňom. Podrobnosti prehĺbenia budú spracované na základe
geodetického zamerania. Na miestach, kde hrozí vymieľanie, sa navrhuje opevnenie brehov.
SO 07 Rybníky
Na ľavom brehu toku sa navrhuje výstavba dvoch rybníkov vzájomne prepojených kanálmi,
ktoré budú napájané prívodom z rieky Váh cez napúšťací objekt. Voda z rybníkov bude
vypúšťaná vypúšťacím kanálom do rúry navádzacieho prietoku biokoridoru v prípade
Variantu č. 1 alebo priamo do toku v prípade Variantu č. 2.
Plocha navrhovaných rybníkov:
• Rybník č. 1 – 2 200 m2
• Rybník č. 2 – 1 200 m2.
SO 09 Vyvedenie výkonu
Výkon z MVE bude vyvedený cez úsekový odpojovač do kmeňového vedenia 22 kV, ktoré sa
nachádza na pravej strane toku cca 350 m od strojovne MVE.
Elektrotechnologická časť MVE
Elektrotechologická časť MVE pozostáva z riadiaceho a regulačného systému MVE pre
bezobslužnú prevádzku, komunikačného systému (GSM), vyvedenia výkonu na sieť vrátane
transformátora, kompenzácie účinníka, rozvádzačov a elektroinštalácie osvetlenia a
pomocných prevádzok vlastnej potreby MVE.
Strojnotechnologická časť
Strojnotechnologická časť pozostáva z mechanizmov a konštrukcie vtoku a výtoku (hradenie
s elektromechanickým ovládaním, jemné hrablice, čistiaci stroj), turbíny s generátorom,
pomocných zariadení a zariadenia obtoku pre zachovanie prietoku v prípade odstávky
agregátu turbíny. Navrhované turbíny budú mať regulovateľné obežné aj rozvádzacie lopatky,
ktoré budú automaticky nastavované pomocou hydromotorov do vzájomne optimálnej väzby
v závislosti od parametrov prietoku a spádu.
Kaplanova turbína
Základné parametre turbíny
Tyup turbíny
Počet turbín
Priemer obežného kolesa
Maximálny prietok (Qmax)
Minimálny prietok (Qmin)
Minimálny hrubý spád (Hmin)
Navrhovaný spád (Hm)
Maximálny výkon na spojke (Pmax)
Maximálny výkon na svorkách generátora (Pmax)
Teoretická ročná výroba (Et)
Kaplanova priamoprúdová
3
1 450 mm
40,0 m3.s-1
10,89 m3.s-1
4,8 m
5,0 m
3 x 540 kW
3 x 500 kW
7 500 MWh
K príslušenstvu turbín patria regulačné hydromotory, hydraulický agregát a riadiaci systém.
Turbína bude pracovať v paralelnom chode so sieťou a bude riadená hladinovou reguláciou v
závislosti od hornej hladiny. Presiaknuté vody do strojovne budú sústredené do šachty zbernej nádrže priesakových vôd, v ktorej bude osadené kalové čerpadlo dimenzované na
prietok 0,5 l/s a výtlačnú výšku 12 m. Tieto vody budú vyčerpané do odlučovača ropných
látok (ORL). Z odlučovača voda bude vytekať gravitačne do odpadového koryta.
5
Údaje o prevádzke MVE
Prevádzka MVE Liptovská Teplá II. bude podriadená jej základnej funkcii a to výrobe
elektrickej energie bez zhoršenia hydrologických pomerov v danom úseku toku Váh.
MVE bude využívať hydroenergetický potenciál prietoku rieky Váh – prevádzková hladina
nad haťou bude udržovaná presnou hladinovou reguláciou, so zaručením stáleho prielivu
výšky 2 cm cez hať. V rozsahu prevádzkových prietokov MVE bude horná prevádzková
hladina v haťovej zdrži udržiavaná na úrovni 507,50 m n. m. (Bvp) hladinovou reguláciou
turbín.
Pri vyšších prietokoch ako je max. prietok MVE bude hať sklápaná pre udržanie
prevádzkovej hladiny. MVE a jej technologické zariadenie sú chránené pred veľkou vodou
podľa STN Malé vodné elektrárne – pre MVE I. kategórie, tzn. na Q100.
Technologické zariadenie MVE pracuje v bezobslužnej automatickej prevádzke, paralelne so
sieťou energetiky, v súčinnosti s hladinovou reguláciou a zabezpečovacou automatikou.
Všetka vyrobená energia bude odovzdávaná do distribučnej siete.
Elektráreň je navrhovaná na plne automatickú prevádzku. Riadiaci systém sleduje všetky
vstupné signály, tzn. stavy ovládacích prvkov, stavy ochrán, polohy servomotorov, signály od
snímača hladinovej regulácie a pod. Na základe zistených vstupných signálov riadiaci systém
vydáva podľa zadaných algoritmov pokyny pre výkonové prvky tak, aby bola optimálne
riadená činnosť MVE. V prípade poruchy nastáva odstavenie elektrárne uzatvorením lopatiek
rozvádzacieho kolesa turbíny. V prípade poruchy zatvárania lopatiek rozvádzacieho kolesa
turbíny sa turboagregát odstavuje uzatvorením stavidlového uzáveru na výtoku zo sacej rúry.
V prípade odstavenia turbíny je automaticky zabezpečené prepúšťanie vody cez jalový obtok.
Riadiaci systém zabezpečí prietok cez MVE v prípade zvýšených prietokov v toku Váh nad
kapacitu inštalovaných turbín elektrárne.
Pripojenie na infraštruktúru
Prípojka VN
Pripojenie MVE na existujúcu sieť bude zabezpečené prostredníctvom VN prípojka - káblovú
prípojka na existujúce 22 kV vzdušné vedenie, ktoré sa nachádza na pravej strane toku vo
vzdialenosti cca 350 m od strojovne.
Telekomunikačné pripojenie
Telefonické spojenie pracovníkov bude zabezpečované prostredníctvom mobilnej siete.
Dopravné pripojenie
Dopravné pripojenie MVE počas prevádzky bude zabezpečené prístupovou komunikáciou na
ľavom brehu Váhu s pripojením na existujúcu cestu 3. triedy č. III/018247.
III. POPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA
1. Vypracovanie správy o hodnotení
Správu o hodnotení „Malá vodná elektráreň, Liptovská Teplá II.“ (ďalej len „správa
o hodnotení“), vypracovala podľa § 31 a prílohy č. 11 zákona a rozsahu hodnotenia určeného
podľa § 30 zákona, spoločnosť ENPRO Consult, s. r. o., Martinengova 4, 811 02 Bratislava
v apríli 2013.
Navrhovaná činnosť patrí podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) do kapitoly č. 2 Energetický priemysel, položka č. 2, časť B a do kapitoly
č. 2 Vodné hospodárstvo, položka č. 1, časť B, a preto podlieha zisťovaciemu konaniu podľa
zákona.
6
2. Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení
Navrhovateľ predložil správu o hodnotení podľa § 31 zákona na Obvodný úrad životného
prostredia v Ružomberku (ďalej len „OÚŽP“).
OÚŽP po skontrolovaní náležitosti predložilo správu o hodnotení podľa § 33 ods. 1 zákona
listami č. EIA 2013/898-2,3,4,5 zo dňa 15. 4. 2013 na vyjadrenie rezortnému orgánu,
povoľujúcemu orgánu, dotknutým obciam, dotknutým orgánom.
Dotknuté obce informovali verejnosť o správe o hodnotení podľa § 34 ods. 1 zákona
spôsobom v mieste obvyklým. Správa o hodnotení bola zároveň zverejnená na webovom sídle
www.enviroportal.sk.
3. Prerokovanie správy o hodnotení s verejnosťou
Dotknuté obce Bešeňová, Liptovská Teplá, a Liptovský Michal po dohode a v spolupráci
s navrhovateľom, GENERKAF, s. r. o., zvolali podľa § 34 zákona verejné prerokovania
navrhovanej činnosti. O mieste a termíne verejných prerokovaní dotknuté obec informovali
verejnosť spôsobom v mieste obvyklým (zverejnením pozvánky na úradnej tabuli obce,
prostredníctvom miestneho rozhlasu). Oznámenie bolo zároveň zaslané všetkým subjektom
procesu posudzovania.
Verejné prerokovania sa konali v každej dotknutej obci.
Verejné prerokovanie v obci Liptovská Teplá
Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti sa konalo 20. 5. 2013 v sále kultúrneho domu
v Liptovskej Teplej.
Na verejnom prerokovaní v Liptovskej Teplej sa zúčastnili zástupcovia dotknutej obce
Liptovská Teplá, navrhovateľa (GENERKAF, s. r. o.), OÚŽP Ružomberok, Obvodného úradu
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ružomberku, SVP, š.p., Banská Štiavnica
zástupcovia verejnosti (podľa prezenčnej listiny 24 občanov).
Starosta obce privítal prítomných, predstavil predkladateľov návrhu a zástupcov dotknutých
orgánov prítomných na verejnom prerokovaní. Vyjadril sa, že osobne nesúhlasí s výstavbou
MVE. Prečítal petíciu občanov, ktorá bola doručená na obecný úrad a na Obvodný úrad
životného prostredia Ružomberok a uznesenie z mimoriadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Liptovskej Teplej. Starosta obce odovzdal slovo zástupcovi spol. Generkaf, s.
r. o. Bešeňová p. Krívošovi, ktorý oboznámil prítomných s technologickým riešením MVE
Liptovská Teplá II.
V diskusii vystúpilo 6 obyvateľov (Pavol Höflich, Stanislav Mišák, Katarína Polónyiová,
Karolček, Juraj Kudlák, Oľga Dubovská).
Ich diskusne príspevky sa týkali týchto problémov
− v časti obce Vysoké brehy, Kamenec a Ulica pri píle je štrkové podložie, ohrozuje ich
podzemná voda z hôr, ktorej sa zabráni odtiecť prirodzeným spôsobom do Váhu, možnosť
ovplyvnenia podzemných vôd a ohrozenia majetku a bezpečnosti občanov výstavbou
MVE; Zámer počítal, že daná lokalita je ovplyvnená podzemnou vodou z Váhu a nie z
hôr. Treba prepočítať prítok podzemných vôd do zástavby a ich vplyv. Prieskum treba
spraviť ešte pred stavebným konaním.
− upozornenie, že projekt nepočíta s tým, že popod Váh vedie vodovod na ktorý je napojená
obec Ivachnová;
− ak bude prehĺbená časť koryta Váhu, vznikne problém v ostatnej neprehĺbenej časti;
− v časti obce Vysoké brehy, Kamenec a Ulica pri píle sú problémy s podzemnou vodou a v
projekte MVE chýbajú prepočty vplyvu na hladinu podzemnej vody;
− požiadavka urobiť geologický prieskum v dotknutej oblasti pred schválením projektu.
7
Na pripomienky a požiadavky občanov reagovali zástupcovia navrhovateľa a dotknutých
orgánov
− zástupca navrhovateľa p. Krivoš vyjadril presvedčenie, že v Liptovskej Teplej hladina
podzemnej vody klesne a jej hladina bude pravidelne monitorovaná – zriadia sa
monitorovacie studne. Podľa doterajších skúseností s podobnou stavbou dôjde k zlepšeniu
stavu. Stavebný úrad rozhodne o povolení stavby a na základe pripomienok obce a
občanov stanoví podmienky výstavby, napr. aj umiestnenie pozorovacích studní. Nebráni
sa tomu, že dajú urobiť ďalšie prieskumy.
− zástupca OÚŽP p. Čiljak vysvetlil dôvody výberu miesta výstavby MVE. Podľa jeho
názoru spracovateľom návrhu nebola známa skutočnosť, že obyvatelia Liptovskej Teplej v
časti Vysoké brehy, Kamenec a Ulica pri píle sú viac ohrozovaní podzemnou vodou z hôr,
ako podzemnou vodou z Váhu. Spracovateľ návrhu by mal urobiť ďalšiu štúdiu tohto
vplyvu;
− zástupca SVP, š. p., Ružomberok p. Vykroč uviedol, že má skúsenosť so stavbou inej
MVE, kde rok dopredu navŕtali sondy a urobili hydrologický prieskum toku v okolí
stavby a zisťovali vplyv na podzemné vody v mieste zavzdutia a okolia. Pri tomto
prieskume majú k dispozícii rukolapné dôkazy a hľadajú riešenia možných negatívnych
vplyvov.
Starosta obce predniesol prítomným návrh uznesenia, ktorý občania jednohlasne schválili.
„Uznesenie z verejného prerokovanie správy o hodnotení - Malá vodná elektráreň Liptovská Teplá II,
konaného 20. 5. 2013:
Obec Liptovská Teplá žiada Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, aby navrhovateľ
doplnil správu o hodnotení podľa požiadaviek občanov obce o:
1. hydrogeologický prieskum ohľadom spodných vôd
2. pozorovacie vrty nultá alternatíva, spôsob zavzdutia
3. výpočet (model) priebehu spodných vôd
4. návrh opatrení, ktoré treba zapracovať do projektu stavby“
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil verejné prerokovanie.
Verejné prerokovanie v obci Bešeňová
Verejné prerokovanie sa uskutočnilo 21. mája 2013 o 9.00 hodine v kultúrnom dome
v Bešeňovej.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program
1. Zahájenie
2. Predstavenie projektu „Správa o hodnotení – MVE Liptovská Teplá II“
3. Diskusia
4. Záver
K bodu
Verejné prerokovanie otvoril a prítomných privítal Ing. Martin Baran, starosta obce Bešeňová.
Oznámil občanom súpis dotknutých orgánov a inštitúcií ktoré boli na verejné prerokovanie
prizvaní. Predstavil zástupcov navrhovateľa, spracovateľa správy o hodnotení a dotknutých
orgánov. Informoval, že oznámenie o navrhovanej činnosti spolu so správou o hodnotení –
MVE Liptovská Teplá, ktoré boli obci doručené 17. 4. 2013, boli 18. 4. 2013 zverejnené na
úradnej tabuli, na webovom sídle obce www.besenova.sk, v miestnom rozhlase a zároveň boli
v časti obce Liptovská Tepla a SIHOŤ zaslané aj oznámenia v tlačenej forme.
Písomná pozvánka pre dotknuté a prizvané orgány bola rozposlaná 3. 5. 2013 ako doporučená
poštová zásielka, verejnosť bola informovaná od toho istého dňa zverejnením pozvánky na
úradnej tabuli, na webovom sídle obce www.besenova.sk, v miestnom rozhlase a zároveň boli
v časti obce L. Tepla a SIHOŤ zaslané aj oznámenia v tlačenej forme.
8
Informoval verejnosť o dôvode zvolania verejného prerokovania na 9:00 hod v pracovný deň
- nakoľko tento čas bol prítomnými namietnutý ako pre verejnosť nevyhovujúci. Vyjadril
nespokojnosť a rozčarovanie, že napriek tomu že sa zvolalo verejné prerokovanie tak aby
vyhovovalo úradom a inštitúciám, tieto sa na prerokovanie vôbec nedostavili a ani nezaslali k
predmetnej správe svoje stanoviská.
Informoval že obci Bešeňová boli doručené 3 stanoviská (Slušňák Jaroslav, Žiak Pavol,
Botanická záhrada UK Blatnica – Ing. Ján Topercer) a 1 petícia zo strany verejnosti.
K bodu 2
Zástupca navrhovateľa (Generkaf s. r. o.) Ing. Pavel Krivoš, konateľ spoločnosti informoval
prítomných o svojom pôsobení v obore energetika, uviedol že MVE zhruba v podobnom
rozsahu vybudoval a prevádzkuje v mestskej časti Okoličné už 17 rokov.
Pomocou videoprojekcie predstavil projekt v grafickej forme pričom zdôvodnil navrhnuté
umiestnenie hrádze v oblasti pôvodného brodu cez koryto rieky Váh.
Uviedol že pôvodné umiestnenie MVE v koncepcii MŽP SR bolo situačne bližšie k obci
Liptovská Teplá no zámer bol posunutý bližšie k obci Bešeňová z dôvodu že v pôvodnom
návrhu nebolo počítané s variantom tzv. veľkej 100 ročnej vody, ktorý bolo nutné zapracovať.
Za týmto účelom bolo zadané Vysokej škole technickej v Bratislave spracovanie posúdenia
vplyvu 100 ročnej vody a ukázalo sa že v prípade veľkej 100 ročnej vody sa pravá strana
vybreží do záplavového pásma v časti Sihoť a ďalej v záplavovom pásme obce Ivachnová.
Výška hladiny by bola regulovaná automaticky, podľa potrieb SVP š. p.
Predpokladali že pre tento stupeň prípravy MVE bude postačujúca správa v takom rozsahu
ako bola spracovaná. Vzhľadom na pripomienky z verejného prerokovania v Liptovskej
Teplej konaného 20. 5. 2013 a zváženia danej situácie firma Generkaf, s.r.o., už objednala
spracovanie prieskumu posúdenia vplyvu diela na podzemnú vodu.
Pri súčasnom návrhu bol braný do úvahy hlavne protipovodňový faktor – hlavne vplyv na
IBV Sihoť. Podľa ich predpokladov dôjde v časti za hrádzou zrejme k poklesu podzemnej
vody – toto bude zhodnotené po dopracovaní štúdie.
Vysvetlil spôsob financovania a predpokladanú ekonomickú efektívnosť MVE.
Informoval že v časti za mostom je vo vode a na ľavom brehu veľké množstvo odpadu
betóny, stavebný odpad – tento stav by bol pri úpravách odstránený.
Vyjadril možnosť praktického oboznámenia sa s podobným dielom MVE Okoličné ktoré
prevádzkuje, osobne vyzval obyvateľov aby si prišli prezrieť objekt.
Informoval o vtedajšej výstavbe v ich podmienkach / pred 17 rokmi/.
K bodu 3
K navrhovanej činnosti bola rozsiahla takmer štvorhodinová diskusia, ktorá bola zapísaná ako
textový prepis videozáznamu, ktorý má obec Bešeňová k dispozícii. Videozáznam v trvaní od
0:34:45 do 03:49:00 sa nachádza v archíve obce Bešeňová.
V diskusii vystúpilo 16 obyvateľov (Jaroslav Slušňák, Ľudovít Vyšný, Miroslav Balko,
Ľudovít Žiak, Peter Vejačka, Mária Pružinská, František Nagy, Katarína Guothová, Mária
Michniková, Ján Bistiak, Ing. Maroš Salva, Vladimír Holík, Ján Jurkovič, Roman Bančej;
Anna Baranová, p, Strnisko).
Slušňák Jaroslav, obyvateľ Bešeňová oznámil že má pripravenú oponentúru voči predmetnej
MVE a prečítal petíciu verejnosti proti výstavbe MVE v plnom znení ev. č. 353/2013 zo dňa 16.
05. 2013 – fotokópia petície tvorí prílohu č. 6 k záznamu z verejného prerokovania;
Diskusia bola zameraná najmä na tieto otázky súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti:
− za akých podmienok možno MVE povoliť ak je verejnosť proti výstavbe;
− či možno MVE považovať za verejnoprospešnú stavbu;
− dôvod posunutia profilu o 750 m vyššie proti prúdu oproti prijatej koncepcii, aké je
akceptovateľné posunutie rkm a kto ho navrhuje a posudzuje;
9
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
vplyv navrhovanej MVE na výšku hladiny podzemnej vody;
či je MVE mimo zastavaného územia
vzdialenosť MVE od najbližších trvalo obývaných domov;
pokiaľ bude vzdutie hladiny;
vplyv MVE na kultúrne a historické pamiatky;
vplyv MVE na vzácne biotopy európskeho významu;
vplyv MVE na bytovú zástavbu pod haťou;
možnosť zhoršenia stavu životného prostredia;
posledný zachovaný pôvodný úsek čo sa týka prírody veľmi atraktívny pre rybárov;
čo obec získa postavením MVE; v akej výške predstavuje pravidelný príjem pre obec
Bešeňová; kompenzácia obci;
vplyv vypúšťanej vody z komplexu Gino Paradise Bešeňová, chemicky upravovanej na
stojacu vodu pred aj za haťou;
problematika odpadov;
vplyv MVE na prírodu;
protipovodňová ochrana s MVE a bez MVE
či je možné postaviť MVE bez prehĺbenia koryta pod haťou;
ako sa bude nakladať so sedimentmi;
prečo MVE práve v Bešeňovej;
skládka odpadov na ľavom brehu Váhu;
výstavba rybníkov ako súčasť navrhovanej výstavby MVE;
vplyv MVE na cestovný ruch.
Na otázky prítomných odpovedali zástupcovia navrhovateľa Generkaf s. r. o (Ing. Ladislav
Slobodník, Ing. Pavel Krivoš) spracovateľa správy o hodnotení (Ing. Viera Husková),
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. (Ing. Ján Vykroč).
Diskusia mal občas búrlivý priebeh - starosta vyzval diskutujúcich aby sa pýtali k veci a kládli
opodstatnené otázky, zdržali sa invektív a vzájomného osočovania, vyzval prítomných hlavne občanov Bešeňovej k diskusii a kladeniu otázok.
V závere p. Husková požiadala prítomných, aby otázky, ktoré nestačili predniesť na verejnom
prerokovaní odovzdali písomne p. starostovi, ktorý ich postúpi na OÚŽP. Investor na základe
požiadavky OÚŽP bude odpovedať na všetky otázky čo sa premietne do záverečného
stanoviska.
Po štyroch hodinách rokovania nakoľko už občania nemali ďalšie otázky, starosta ukončil
diskusiu.
Z verejného prerokovania neboli prijaté žiadne osobitné závery
Verejné prerokovanie v obci Liptovský Michal
Verejné prerokovanie sa konalo 28. mája 2013 o 9.00 hodine v kultúrnom dome obce
Liptovský Michal.
Prerokovania sa zúčastnili zástupcovia dotknutej obce Liptovský Michal, navrhovateľa
(GENERKAF, s. r. o.), spracovateľa správy o hodnotení (ENPRO Consult, s. r. o.,
v Bratislave) a SVP, š. p. Banská Štiavnica.
Po úvodnom privítaní starostom obce prítomní za navrhovateľa a zástupcovia SVP, š. p.
Banská Štiavnica boli pripravení na rokovanie s občanmi obce. Nakoľko do 9,30 hod. sa na
prerokovanie nedostavil ani jeden občan, neboli ani písomné pripomienky starosta rokovanie
ukončil.
10
4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky k správe ohodnotení
Do doby vypracovania záverečného stanoviska boli na OÚŽP v Ružomberku doručené tieto
písomné stanoviská k navrhovanej činnosti (vyjadrenie navrhovateľa a spracovateľa
dokumentácie, ktoré bolo predložené písomne, je pri stanovisku uvedené kurzívou):
Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva (list č. OH 2013/924-2 z 22.4.2013)
nemá pripomienky.
Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
(list č. ŠŠOO 2013/00931-00002 zo16.4.2013)
nemá pripomienky.
Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna vodná správa a štátna správa
verejných vodovodov (list č. ŠVS 2013/00941-2 z 18.4.2013)
nemá pripomienky.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (list č.
2013/00815-02/131-Ing.Vrabec)
nemá pripomienky.
Okresné riaditeľstvo HAZZ v Ružomberku (list č. ORHZ-RK1-21012013 z 15.5.2013)
nemá pripomienky.
Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany (list č. CZ 12246/2013/210 zo 14. 5. 2013)
uvádza, že z hľadiska správcu vodných tokov s predloženou správou o hodnotení vplyvov je
možné súhlasiť, za dodržania všetkých navrhnutých opatrení. V prípade odsúhlasenia
realizácie MVE Liptovská Teplá II odporúčajú realizovať Variant č. 1.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku (list č. 00120/2013-13K z 24.4.2013)
konštatuje, že ku trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy nedôjde, jedná sa len o dočasný
záber a to na vyvedenie výkonu do siete.
Požaduje postupovať v súlade so zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Vyjadrenie: Berie sa na vedomie.
Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja (list č.
3695/2013/ODaRR-002 z 2.5.2013)
súhlasí s umiestnením MVE za týchto podmienok:
- uvedený rozvojový zámer bude dohodnutý so subjektmi ochrany prírody a krajiny, ktoré
zhodnotia miestne podmienky a na ich základe stanovia konkrétne podmienky realizácie
MVE tak, aby eliminovali, resp. minimalizovali negatívny vplyv stavby na dotknuté
biotopy a okolitú krajinu;
- rozvojový zámer bude dohodnutý so všetkými príslušnými subjektmi v územnoplánovacej
dokumentácii dotknutých obcí, ktorá v primeranej podrobnosti zosúladí a vzájomne
skoordinuje miestne záujmy dotknutých orgánov štátnej správy, právnických osôb, obcí a
ostatných dotknutých subjektov nielen vo vzťahu ku konkrétnemu zámeru MVE, ale i v
širších súvislostiach.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
11
Štátna ochrana prírody SR, Správa TANAP, Tatranská Štrba (list č. TANAP/572/2013 zo
dňa 6. 5. 2013)
V prvej časti stanoviska sú uvedené informácie o území a charakter činnosti a hodnotenie
územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny najmä, že
− v dotknutom území (voľná krajina) platí v súčasnosti 1. stupeň územnej ochrany podľa
zákona č. 543/2002 Z. z.;
− v dotknutej lokalite sa nenachádza chránené vtáčie územie ani maloplošné chránené
územie;
− posudzovaná lokalita je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0253 Rieka Váh
s priradeným 4. stupňom územnej ochrany podľa výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1. (v úseku
Kraľovany – Bešeňová - po cestný most) – ďalej sa vymenúvajú biotopy a druhy, ktoré sú
predmetom ochrany;
− v dotknutej lokalite sa nachádzajú biotopy európskeho významu Vo4 Nížinné až horské
vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Calitricho-Batrachion a Br2
Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov (3220);
− fauna lokality je viazaná na brehovú a sprievodnú vegetáciu toku s nadväznosťou najmä
na blízky reliktný výskyt vysoko položeného lesa – PR Ivachnovský luh (cca 3,5 km
poniže dotknutej lokality)
− dotknutá lokalita je súčasťou hydricko-terestrického biokoridoru nadregionálneho
významu Orava-Váh s veľmi priaznivými parametrami konektivity (ale i refugiálnych
funkcii);
− tok Váhu má v úseku od VN Bešeňová po cestný most značne antropický charakter,
pôvodné koryto bolo nahradené kanálom, prúdenie vody je vyrovnané a monotónne.
Koryto Váhu od cestného mosta v smere toku (dotknutý úsek) má prírodný, morfologicky
pestrý charakter, prúdenie vody je prirodzené, aj keď na začiatku úseku pod mostom sú
ešte umelo upravené a zosvahované brehy.
Vyjadrenie: Informácie o dotknutom i širšom území sú podrobne popísané v správe o hodnotení.
V nasledujúcej časti stanoviska je uvedené:
Hodnotenie správy o hodnotení z hľadiska ochrany prírody a krajiny
− Predložený dokument spĺňa po formálnej stránke takmer všetky náležitosti správy o
hodnotení. Kapitola IV nie je štruktúrovaná v zmysle prílohy č. 11 k zákonu NR SR Č.
24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie: Rozdielna štruktúra kapitoly č. IV. správy o hodnotení bola podľa spracovateľa správy
o hodnotení zvolená z toho dôvodu, že lepšie vyjadruje časovú následnosť realizácie navrhovaných
opatrení a navyše neexistuje jednoznačná hranica medzi opatreniami technickými a technologickými,
organizačnými a prevádzkovými. Rozdielna štruktúra kapitoly (ktorá je navyše uvedená v zátvorke jej
nadpisu v prílohe č. 11) neovplyvňuje negatívne jej obsah.
− Správa hodnotí dopady činnosti na hydrologické pomery, faunu, flóru ako významné.
Vplyvy na krajinu, chránené územia a ÚSES ako málo významné. Odôvodnenie povolenia
činnosti sa opiera o prínos kompenzačných opatrení - odchovné rybníky a o fakt, že tesne
za vzdutím (1,3 km) je existujúca neprekonateľná migračná bariéra -VN Bešeňová.
Realizácia odchovných rybníkov a rybochodu (ktorý "umožní" ichtyofaune prekonať
bariéru len po VN Bešeňová - cca 1 300 m) nie je možné považovať za adekvátnu
kompenzáciu za pôvodné koryto, prúdivé prostredie a vyvinutú brehovú vegetáciu v ÚEV.
Možné dodatočné úpravy, revitalizácie atď. predstavujú už len zmiernenie negatívneho
vplyvu navrhovaných stavieb.
− Ďalším argumentom možnosti využitia profilu je koncový úsek územia európskeho
významu Rieka Váh. Uvedené nemožno považovať za adekvátne zdôvodnenie zásahu do
12
LIEV, jeho prirodzeného úseku toku a do biotopov, ktoré sú predmetom ochrany ÚEV.
Argument využitia koncového úseku toku v ÚEV, ktorý síce zmenší jeho výmeru, ale
nepreruší kontinuitu celého ekosystému, nemení nič na fakte, že dôjde k negatívnemu
zásahu do UEV a jeho skráteniu.
− Porovnanie záberu 400 m úseku prirodzeného koryta s celkovým 30 km úsekom toku od
Krpelian po Bešeňovú takisto nie je vhodné. Tok je v niektorých miestach regulovaný
(Ružomberok), v mnohých častiach dochádza k likvidácii stromovej brehovej vegetácie
pri nevhodne vykonávaných protipovodňových úpravách (Ľubochňa, Stankovany, ľavý
breh v dotknutej lokalite). Ohrozenie predstavuje aj možná regulácia pravého brehu v
súvislosti s nevhodne umiestňovanou zástavbou v inundačnom území Váhu (napr. pravý
breh posudzovanej lokality, drvička kameňa Stankovany). Navrhovaná stavba predstavuje
ďalšiu antropickú záťaž v ÚEV Váh.
− Realizácia dostatočných revitalizačných opatrení v podobe výsadby brehovej a
sprievodnej vegetácie je vzhľadom na spomínané úpravy brehov málo pravdepodobná.
Vyjadrenie: Vplyv navrhovanej činnosti na ichtyofaunu v dotknutom úseku je podrobne posúdený
v odbornej štúdií, ktorá je v prílohe správy o hodnotení. Vplyvy identifikované v priebehu
posudzovania podľa zákona budú upresnené po vypracovaní návrhu technického riešenia stavby a po
presnom zameraní jednotlivých objektov MVE.V prípade potreby budú prijaté zmierňujúce opatrenia.
− Variant 2 je popísaný stručne bez podrobnejšieho grafického zobrazenia jeho riešenia.
Vyhodnotenie vhodnosti variantov v kapitole V je založené na nadradení zabezpečenia
biologickej a ekologickej kontinuity toku rybochodom a realizácii odchovných rybníkov
(Variant 1).
Vyjadrenie: Variant č. 2 sa od Variantu č. 1 líši len tým, že v tomto prípade sa neuvažuje
s vybudovaním obtokového biokoridoru. Ostatné technické a technologické riešenie MVE je
u obidvoch variantov rovnaké. Výsledný Variant č. 1 je pre etapu posudzovania vplyvov graficky
dostatočne zobrazený. Podrobnejšie bude uvedený v projektovej dokumentácii.
Hodnotenie plnenia špecifických požiadaviek rozsahu hodnotenia
V stanovisku uvádzajú niektoré výhrady k spracovaniu požiadaviek rozsahu hodnotenia:
− Špecifická požiadavka 3.2.2.: Súlad navrhovanej činnosti s Rámcovým dohovorom o
ochrane a trvalo udržateľným rozvojom Karpát: Správa o hodnotení konštatuje, že
navrhovaná činnosť nie je v rozpore s požiadavkami tohto dohovoru, s čím nesúhlasíme.
SR sa totiž ako členská krajina Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom
rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) zaviazala okrem iného vykonať opatrenia na
zabezpečenie vysokej úrovne ochrany a trvalo udržateľného využívania prírodných a
poloprírodných biotopov, ich kontinuity a konektivity (čl. 4) a na zníženie fragmentácie
vodných biotopov, zabezpečiť ochranu prírodných tokov (čl. 6). Väčšina realizáciou
dotknutých plôch má charakter prírodných biotopov, ktorých stav sa realizáciou činnosti
zhorší, resp. budú v určitých častiach likvidované. Správa o hodnotení konštatuje, že
navrhovaná činnosť nie je v rozpore s príslušnými ustanoveniami Rámcovej smernice o
vodách. Realizáciou navrhovanej činnosti je však napr. v rozpore s čl. 4 tejto smernice
(členské štáty budú chrániť, zlepšovať a obnovovať všetky útvary povrchovej vody ... ),
čl. 1 (účelom smernice je ustanoviť rámec ochrany vnútrozemských povrchových vôd,
brakických vôd, pobrežných vôd a podzemných vôd, ktorý: a) zabráni ďalšiemu
zhoršovaniu, ochráni a zlepší stav vodných ekosystémov ... c) povedie k zvýšenej ochrane
a zlepšeniu vodného prostredia ... ).
13
Vyjadrenie: Záväzky vyplývajúce pre SR z medzinárodných dohovorov a smerníc majú všeobecný
charakter a v žiadnom prípade ich nemožno bezvýhradne uplatňovať na každú ľudskú činnosť.
V žiadnom z uvedených dohovorov a predpisov sa konkrétna činnosť jednoznačne nezakazuje.
Navrhovaná činnosť vzhľadom na jej charakter a rozsah (parametre) nie je takou činnosťou, ktorá by
bola v jednoznačnom rozpore s ustanoveniami dohovorov ku ktorým SR pristúpila a smerníc a ktorá
by, s podmienkou realizácie navrhovaných opatrení, závažne poškodila stav existujúcich biotopov a
povrchových vôd.
Navrhovaná činnosť (MVE na rieke Váh) je navyše uvedená v „Koncepcií využitia hydroenergetického
potenciálu vodných tokov v SR do roku 2030, ktorú vypracovalo a predkladalo na rokovanie vlády SR
Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len MŽP SR“. To znamená, že materiál bol vypracovaný
s plným zohľadnením Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľným rozvojom Karpát ako i
Rámcovej smernice o vodách, ktorých uplatňovanie navyše patrí do pôsobnosti tohto rezortu. Uvedenú
koncepciu schválila vláda SR a doteraz je platná. Zhodnotenie súladu koncepcie s medzinárodnými
strategickými dokumentmi bolo i predmetom strategického environmentálneho hodnotenia (SEA).
Navrhovaná činnosť je v súlade so schválenou koncepciou, a preto nie je dôvod spochybňovania tohto
dokumentu a pri posudzovaní vplyvov každého profilu umiestnenia MVE podrobne hodnotiť súlad
navrhovanej činnosti s rámcovým dohovorom a rámcovou smernicou. Pripomienky uvedené v tomto
bode sa mali uplatniť pri SEA koncepcie.
− Špecifická požiadavka 3.2.6.: nebol kvantifikovaný výrub drevín z dôvodu nezamerania
umiestnenia objektov MVE.
Vyjadrenie: Výrub drevín, ktorý nebude väčšieho rozsahu, bude špecifikovaný v projektovej
dokumentácii po zameraní umiestnenia jednotlivých objektov navrhovanej činnosti. Pred týmto
zameraním nie je možné výrub presne kvantifikovať.
− Špecifická požiadavka 3.2.8.: neboli definované a kvantifikované kompenzačné opatrenia.
Vyjadrenie: Kompenzačné opatrenia sa podľa metodickej príručky vypracovanej EK navrhujú
v prípade preukázania závažného vplyvu na chránené biotopy. Závažný vplyv MVE na chránené
biotopy vzhľadom na lokalizáciu navrhovanej činnosti neboli identifikované, zmierňujúce opatrenia
budú navrhnuté v projektovej dokumentácii a následne realizované podľa platných predpisov.
− Špecifická požiadavka 3.2.10.: správa konštatuje súlad navrhovanej činnosti s ÚPN VÚC
Žilinského kraja. Navrhovaná činnosť je však v rozpore so záväznými regulatívmi tohto
dokumentu: kap. 4.4 zachovať prirodzený charakter vodných tokov zaradených medzi
biokoridory, chrániť jestvujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť
autochtónnymi druhmi; kap. 4.15 povoľovať v súlade s osobitnými predpismi o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie výstavbu malých vodných elektrární na
vodnom toku Váh len výnimočne: 4.15.1: nepovoľovať výstavbu malých vodných
elektrární na vodných tokoch, ktorým sa poskytuje územná ochrana prírody a krajiny.
Vyjadrenie: V kapitole C/II/19 správy o hodnotení sa uvádza, že navrhovaná činnosť nie je v rozpore
s ÚPN VÚC Žilinského kraja s čím sa možno stotožniť. V bode 4.15 záväznej časti ÚPN VÚC
Žilinského kraja sa presne uvádza „4.15 povoľovať výstavbu malých vodných elektrárni na vodnom
toku Váh len výnimočne“ a bod 4.15.1 nepovoľovať výstavbu malých vodných elektrárni na vodných
tokoch, ktorým sa poskytuje územná ochrana prírody a krajiny:
a) Chránený areál rieka Orava,
b) Chránený areál Revúca,
c) prítoky Váhu, zaradené medzi územia európskeho významu.“
Z uvedeného vyplýva, že na rieke Váh je možné vo výnimočných prípadov výstavbu MVE povoliť.
Návrh riešenia a odôvodnenie:
Po preštudovaní predloženej správy ohodnotení Správa TANAPu konštatuje, že realizáciou
navrhovanej činnosti dôjde k:
− k zásahu do ÚEV Váh, ktorého predmetom ochrany sú ryby, vodné a pobrežné druhy
14
−
−
−
−
−
−
−
biotopov;
k ovplyvneniu biotopov, ktoré sú predmetom ochrany ÚEV Váh. Stavba sa dotkne biotopu
európskeho významu V04 (pod navrhovaným stupňom MVE), ktorý je práve v úseku
medzi Liskovou a Bešeňovou v priaznivejšom stave ako v nižších úsekoch toku Váh. Stav
biotopov Br 2 Brehové porasty deväťsilov v rámci ÚEV Váh v súvislosti s výstavbou
diaľnice D1 Turany - Hubová, Hubová - Ivachnová bol vyhodnotený na hranici
významného negatívneho vplyvu. Kumulatívnym pôsobením navrhovaných činností
(výstavba diaľnice a MVE Liptovská Teplá II) tak dôjde k významnému negatívnemu
ovplyvneniu stavu týchto cenných biotopov európskeho významu;
k prehradeniu toku a vytvoreniu trvalej bariéry na toku, ktorá obmedzí migráciu a neres
vodných živočíchov v samotnom ÚEV Váh a vo vyšších častiach toku;
k likvidácii cca 400 m nenarušeného morfologicky a prírodne zachovalého, pestrého
koryta s "kvalitnými súvislými brehovými porastmi s prirodzeným drevinovým
zložením", ktoré je spolu s biotopmi európskeho významu a biotopmi druhov európskeho
významu predmetom ochrany tohto územia;
k zániku súčasného perejnatého úseku a pobytového prostredia reofilných druhov rýb
(ktoré sú aj predmetom ochrany tohto ÚEV) v mieste plánovanej hate. Vo vzdutej časti
toku dôjde k vytvoreniu vhodných podmienok pre výskyt ekologicky menej žiaducich
druhov vodných živočíchov, ktoré budú konkurovať pôvodnej ichtyocenóze. V tejto časti
toku tak dôjde k zániku neresísk pôvodných litofilných a speleofilných druhov rýb medzi,
ktorý patria všetky druhy rýb, ktoré sú predmetom ochrany ÚEV Váh;
realizácia stavby si vyžiada zhoršenie stavu všetkých zmapovaných biotopov v dotknutej
lokalite (stavebné práce, likvidácia brehových porastov, umelé prehlbovanie a vzdúvanie
koryta, umelé vytváranie plytčín a rybníkov na úkor brehových porastov, zmeny
charakteru toku -prúdivosť, atď.). Ponechané brehové porasty budú ohrozené z dôvodu
vzdutia vodnej hladiny, čím dôjde k zaplaveniu koreňových sústav a tým k odumretiu
jednotlivých drevín. Obdobne v úseku pod haťou dôjde k poklesu hladiny podzemnej
vody s následnou zmenou štruktúry brehových porastov;
odstránenie brehových porastov a sprievodnej vegetácie býva vždy spojené s rozmachom
inváznych a expanzívnych druhov. V rámci ÚSES sú brehové porasty dôležitým prvkom z
hľadiska ekologickej stability krajiny, kde tvoria dôležité biokoridory a niekedy aj refúgiá
pre faunu v okolitej krajine. Plnia brehoochrannú a stabilizačnú funkciu a sú významným
krajinotvorným prvkom. Navrhnuté náhradné výsadby brehových porastov preberú
ekologické funkcie po zlikvidovaných existujúcich brehových porastoch len pomaly a to
postupným dorastaním do veku súčasných brehových porastov;
bariérovým efektom hatí a vzdutí (pokles unášacej sily) sa môžu v koryte a na brehoch
vzdutí zadržiavať a hromadiť sedimenty a tuhý komunálny odpad s možnou čiastočnou
zmenou fyzikálno-chemických parametrov vody;
Vyjadrenie: Možno súhlasiť, že realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zásahu do ÚEV Váh, k
ovplyvneniu biotopov, ktoré sú predmetom ochrany ÚEV Váh, k prehradeniu toku, k čiastočnému
zániku súčasného perejnatého úseku nepredpokladá sa však, že uvedené zásahy vzhľadom na
umiestnenie a parametre navrhovanej činnosti budú takého charakteru, rozsahu a dosahu, že by
závažne poškodili životné prostredie dotknutého územia. V správe o hodnotení sa uvádza, že zásahy do
biotopov a počet drevín určených na odstránenie bude upresnené až po presnom zameraní
umiestnenia hate a ostatných objektov navrhovanej činnosti. Do toho času možno vplyvy navrhovanej
činnosti len predpokladať.
15
V zmysle materiálu SAŽP B. Bystrica Krajinnoekologické predpoklady a environmentálne
limity pre umiestňovanie MVE na území Slovenska „realizáciou stavieb charakteru MVE
vznikajú negatívne vplyvy predovšetkým na kvalitu vody v toku, faunu a to hlavne
ichtyofaunu ako aj narušenie scenérie a estetických hodnôt krajiny“. Preto vzišla počas
riešenia a posudzovania Koncepcie energetického využitia potenciálu (HEP) vodných tokov v
SR podmienka „prioritného nesúhlasu s vybudovaním MVE v chránených územiach (najmä
územiach NATURA 2000), v ich tesnej blízkosti" a na tokoch, kde je predpoklad, "že
výstavba bude mať negatívny vplyv na ich predmet ochrany (najmä vodné živočíchy)".
Vyjadrenie: Uvedená pripomienka nesúvisí priamo s posudzovanou činnosťou a mala byť uplatnená a
zohľadnená v rámci SEA koncepcie.
Podkladom pre posúdenie stavby je aj stanovisko ŠOP SR/1238/08 z 29. 05. 2008, kde sú
uvedené základné podmienky pre umiestnenie MVE. Posudzovanej stavby MVE Liptovská
Teplá II. sa dotýkajú nasledovné podmienky, s ktorými je navrhovaná činnosť v rozpore:
− neprípustné umiestniť MVE ležiace priamo v ÚEV, ktorých predmetom ochrany sú ryby;
− neprípustné umiestniť MVE v riečnych ÚEV, ktorých predmetom ochrany sú najmä vodné
a pobrežné druhy a biotopy;
− MVE môže byť zrealizovaná len v prípadoch, keď bude umiestená na existujúcej
nepriechodnej bariére a zlepší stav predmetu ochrany ÚEV, vzdialená viac ako 50 km
poniže a 30 km povyše ÚEV, ktorého predmetom ochrany sú ryby, na menej významných
ichtyocenozach s podmienkou vzdialenosti 20 km od najbližšej nepriechodnej migračnej
bariéry alebo MVE.
Vyjadrenie: Uvedené stanovisko ŠOP SR má odporúčajúci a nie záväzný charakter.
S vybudovaním MVE v uvedenej lokalite v rámci posudzovania vhodnosti využitia profilu v
procese riešenia Koncepcie HEP vodných tokov v SR neodporúčali súhlasiť Správa TANAPu,
ŠOP SR Banská Bystrica ako aj SRZ.
Vyjadrenie: Výstavba MVE v uvedenej lokalite je súčasťou platnej Koncepcie HEP vodných tokov
v SR.
Dotknuté územie je súčasťou územia NATURA 2000 - územia európskeho významu
SKUEV0253 Rieka Váh. Ochrana toku v danej lokalite má ekologicky vyššiu prioritu, než
jeho ďalšie hydroenergetické využívanie. V takomto území je prioritou podpora čo
najpôvodnejšieho charakteru riečneho podhorského ekosystému a existenčných podmienok
pôvodných, najmä ohrozených druhov organizmov závislých na zachovaní takéhoto
charakteru ekosystému a jeho bezprostredného okolia a ochrane pred zásahmi meniacimi stav
dotknutého územia, resp. zhoršujúcimi existenčné podmienky autochtónnej bioty vodného
toku.
Navrhovaná činnosť nie je z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny v danej lokalite
prijateľná. Na základe vyššie uvedených skutočností Správa TANAPu odporúča realizovať
nulový variant navrhovanej činnosti.
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor výkonu štátnej správy (list č. 5298/2013-2.2.
zo dňa 14. 5. 2013)
Po preštudovaní správy o hodnotení a na základe stanoviska ŠOP SR dalo nasledujúce
stanovisko:
Hodnotenie správy o hodnotení z hľadiska ochrany prírody
V úvode citujú informácie uvedené v správe o hodnotení a jej prílohe.
16
Ďalej sa v stanovisku uvádza:
− SoH na strane 51 konštatuje, že drevinová skladba na brehoch dotknutého úseku toku
nemá charakter biotopu Ls 1.3 Jaseňovo-jelšový podhorský lužný les (tvoriaci predmet
ochrany SKUEV0253 Váh), nakoľko časť brehového porastu rastie na starých navážkach
stavebného odpadu z čias budovania vodnej nádrže Liptovská Mara, pričom druhové
zloženie brehového porastu je touto skutočnosťou značne ovplyvnené. Taktiež je v texte
skonštatované, že tento brehový porast nie je biotopom vzácnych ani chránených druhov
rastlín. Toto konštatovanie nie je v SoH zdokladované žiadnym geobotanickým zápisom,
ktorý by toto potvrdil, prípadne vyvrátil.
Vyjadrenie: Uvedené konštatovanie je založené na výsledku prieskumu lokality v rámci vypracovania
zámeru (Z & M consult, RNDr. Mária Zuskinová, 2010) a správy o hodnotení (ENPRO Consult, s.r.o., 2013)
Geobotanický zápis nie je povinnou prílohou správy o hodnotení. Vzhľadom na viac krát opakovanú
skutočnosť, že lokalita navrhovanej činnosti je súčasťou ÚEV Váh je reálny predpoklad, že pred
návrhom územia bol vykonaný podrobný prieskum územia a údaje o chránenom území boli pred jeho
návrhom dostatočne zdokladované. Podľa údajov ŠOP SR biotop 91 EO, ktorého súčasťou je
Ls3.1tvorený jaseňom štíhlym a jelšou lepkavou zahŕňa prirodzené lesy vyskytujúce sa bezprostredne
pri tokoch. Pre biotop sú charakteristické pravidelné záplavy vodou alebo zamokrenie podzemnou
vodou. V podraste prevládajú druhy znášajúce trvalé alebo prechodné zamokrenie. Brehové porasty
na ľavom i pravom brehu dotknutého úseku toku je popísaný v správe o hodnotení. Len časť brehových
porastov na ľavom brehu je priamo ovplyvnený zaplavovaním a podmáčaním. Pôvodný jaseňovojelšový lužný les sa nezachoval. Zvyšok brehového porastu je na zvýšenej terase, ktorá bola vytvorená
ako nelegálna skládka odpadov z výstavby VN Liptovská Mara, čim je poznačené i zloženie a kvalita
porastu. Uvedený biotop nie je zaznamenaný ani na mapách ŠOP SR.
− V dotknutom území rieky Váh bolo podľa odbornej štúdie sledovania druhového zloženia
v časovom horizonte 10-tich rokov zaznamenaných cca 16 druhov rýb patriacich do 7mich čeľadí. Predložená SoH tieto druhy opisuje, no chýba v nej zhodnotenie ako bude
posudzovaná stavba v jednotlivých variantoch ovplyvňovať ich podmienky prežitia a
rozmnožovania sa.
Vyjadrenie: Uvedená štúdia, ktoré je v prílohe správy o hodnotení obsahuje i zhodnotenie vplyvu
navrhovanej činnosti na druhy, ktoré boli v dotknutom úseku rieky Váh zaznamenané.
− V kapitolách vyhodnotenia vplyvu posudzovanej činnosti na jednotlivé biotické zložky na
strane 107-108 chýba vyhodnotenie vplyvu posudzovanej činnosti na SKUEV0253 Váh, v
území, do ktorého je činnosť situovaná. Namiesto toho autor SoH polemizuje či hranica
SKUEV0253 Váh je správne určená, nakoľko podľa spracovateľov SoH sa biotopy, ktoré
sú predmetom ochrany SKUEV0253 Váh v danom mieste nevyskytujú. K tomuto tvrdeniu
chýbajú v SoH akékoľvek relevantné dôkazy.
Vyjadrenie: Z pripomienky nie je jasné, aké „relevantné dôkazy“ okrem tých, ktoré sú uvedené na str.
107 správy o hodnotení sa očakávajú.
− Predložená SoH neobsahuje kapitolu, v ktorej by boli zhodnotené možné kumulatívne
vplyvy posudzovanej činnosti v danom území, ktoré sa dajú predpokladať v priestorovej a
časovej súvislosti, t. j. posúdenie kumulatívneho vplyvu navrhovanej činnosti s - už
existujúcimi aktivitami v území, - aktivitami schválenými v povoľovacom procese (zatiaľ
nerealizovanými). SoH taktiež neuvádza či posudzovaná činnosť samostatne alebo v
kombinácii s inou činnosťou bude mať významný vplyv na územie sústavy chránených
území. V takomto prípade by povoľujúci orgán mohol činnosť povoliť, len ak sa na
základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže, že činnosť nebude mať nepriaznivý
vplyv na integritu územia SKUEV0253 Váh z hľadiska cieľov jeho ochrany. Tabuľka č.
54 na strane 115 SoH uvádza, že vplyv činnosti na chránené územia je predpokladaný a
dlhodobý. Napriek tejto skutočnosti však SoH nestanovuje zmierňujúce opatrenia -súlad s
17
článkom 6(4) smernice 92/43IEHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín.
Vyjadrenie: V dosahu navrhovanej činnosti neboli zaznamenané žiadne nové ani existujúce činnosti,
ktoré by mohli spolupôsobiť z hľadiska vplyvu na životné prostredie vrátane chráneného územia.
Článok 6(4) smernice 92/43IEHS sa netýka „zmierňujúcich opatrení“ ale „kompenzačných opatrení“,
ktoré sa prijímajú a realizujú v prípade preukázania významného negatívneho na integritu príslušnej
lokality. Významný negatívny vplyv navrhovanej činnosti nebol preukázaný.
Hodnotenie plnenia špecifických požiadaviek rozsahu hodnotenia
Totožné so stanoviskom Správy TANAP- pozri vyjadrenie k stanovisku TANAP.
Návrh riešenia a odôvodnenie
Totožné so stanoviskom Správy TANAP – pozri vyjadrenie s stanovisku TANAP.
Ochrana toku v danej lokalite má ekologicky vyššiu prioritu, než jeho ďalšie
hydroenergetické využívanie. V takomto území je prioritou podpora čo najpôvodnejšieho
charakteru riečneho podhorského ekosystému a existenčných podmienok pôvodných, najmä
ohrozených druhov organizmov závislých na zachovaní takéhoto charakteru ekosystému a
jeho bezprostredného okolia a ochrane pred zásahmi meniacimi stav dotknutého územia, resp.
zhoršujúcimi existenčné podmienky autochtónnej bioty vodného toku.
Navrhovaná činnosť nie je z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny v danej lokalite
prijateľná. Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčame realizovať nulový variant
navrhovanej činnosti.
Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, úsek štátnej správy ochrany prírody
a krajiny (list č. OP 2013/923-5 zo 16. 5. 2013)
uvádzajú informácie o území, ktoré sú uvedené i v správe o hodnotení.
Po preštudovaní správy o hodnotení konštatujú, že realizáciou navrhovanej činnosti dôjde:
− k zásahu územia európskeho významu SKUEV0253 Rieka Váh, ktorého predmetom
ochrany sú vyššie uvedené biotopy a druhy európskeho významu, ako aj k zásahu do
ďalších (vyššie uvedených) biotopov európskeho významu;
− k prehradeniu vodného toku a vytvoreniu trvalej bariéry, ktorá obmedzí migráciu a neres
vodných živočíchov v samotnom SKUEV0253 Rieka Váh a vo vyšších častiach toku;
Vyjadrenie: Vplyv navrhovanej činnosti na migráciu a neres vodných živočíchov je vyhodnotený
v ichtyologickej štúdii, ktorá je v prílohe správy o hodnotení (Ing. M. Zontág, apríl 2009).
−
k likvidácii cca 400 m nenarušeného morfoloficky a prírodne zachovalého pestrého
koryta so súvislými brehovými porastmi s prirodzeným drevinovým zložením.
Vyjadrenie: Realizáciou navrhovanej činnosti môže dôjsť k ovplyvneniu ale nie k „likvidácii 400 m
nenarušeného morfologicky a prírodne zachovalého pestrého koryta so súvislými brehovými
porastmi“. Drevinná vegetácia na pravom brehu priamo dotknutého úseku toku nemá charakter
súvislého brehového porastu. Nachádza sa tam rozvolnený rad drevín (priemerný vek cca 25 rokov).
Krovitá etáž bola dokonca odstránená. Na ľavom brehu sa nachádza viacetážový porast. Brehový
porast na ľavom brehu, ktorý je priamo ovplyvnený zaplavovaním a podmáčaním má šírku max. 5 – 7
m. Ako vyplýva z charakteru porastov, pôvodný jaseňovo-jelšový lužný les sa nezachoval. Plocha
porastu je poznačená nelegálnym skládkovaním odpadu, časť drevín rastie na starých navážkach
stavebného odpadu z výstavby vodných diel. Drevinná vegetácia na brehoch dotknutého úseku toku
nemá charakter významného biotopu Ls1.3 Jaseňovo-jelšový podhorský lužný les (NATURA 2000
91EO), ktorý zodpovedá danému stanovišťu. Dotknuté porasty nie sú biotopom vzácnych a
chránených druhov rastlín.
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny konštatujú, že výstavbou MVE by došlo k podstatným
zmenám v ekosystémoch a narušeniu predmetu ochrany SKUEV0253 Rieka Váh, ktoré by
viedlo k podhodnoteniu súčasného ekologického stavu, k zhoršeniu stavu všetkých uvedených
európsky významných biotopov a ichtyofauny (stavebnými prácami - výstavba hate,
strojovne, prívodného a odpadového kanála, zemnými prácami, likvidáciou brehových
18
porastov - výruby, zaplavenie, resp. odumieranie koreňových sústav vplyvom vzdutia vodnej
hladiny, umelé vytváranie plytčín na úkor brehových porastov, zmenami charakteru toku prúdivosť, obmedzeniu migrácie rýb).
Vyjadrenie: Predpovede vplyvov sú nepodložené, nakoľko neexistuje projektová dokumentácia a len na
jej základe bude možné upresniť predpokladané vplyvy a navrhnúť v prípade potreby účinné
opatrenia.
Navrhované kompenzačné opatrenia (napr. odchovné rybníky lipňa tymianového, rybochod)
nie je možné považovať za adekvátne v porovnaní s pôvodným korytom, prúdivým
prostredím a vyvinutou brehovou vegetáciou.
Vyjadrenie: Výstavbu rybníkov a biokoridoru možno považovať za opatrenia zmierňujúce. Podľa
ichtyologickej štúdie je výstavba rybníkov s cieľom odchovu a zachovania pôvodného genofondu lipňa
tymianového považovaná za prínos, nakoľko početnosť lipňa vo Váhu sa extrémne znížila. Prínosom
bude i skutočnosť, že vybudovaním nových vodných plôch vzniknú nové možnosti pre výskyt i iných
druhov vodných živočíchov. Osídlenie nových vodných plôch sa predpokladá predovšetkým v litorálnej
časti rybníkov (obojživelníky, plazy).
Navrhované úpravy (revitalizácie) len zmierňujú negatívny vplyv navrhovanej stavby.
Vzhľadom na to, že navrhovaná činnosť by zasahovala do územia európskeho významu, v
ktorom by mohla spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii
ekosystémov, nie je z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny v danej lokalite prijateľná.
Na základe uvedeného odporúčajú realizovať nulový variant navrhovanej činnosti.
Vyjadrenie: Podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti a štruktúre a funkcií ekosystémov neboli
v rámci posudzovania vplyvov podľa zákona preukázané (podrobnejšie pozri vplyvy. A preto sa
navrhujú len zmierňujúce opatrenia).
Obvodný úrad životného prostredia v Žiline (list č. 20 I3/02092/Gr z 24. 5. 2013)
Štátna vodná správa
k predloženej správe o hodnotení má tieto pripomienky:
− Na strane 10 kapitoly II./7. sa uvádza zdôvodnenie presunu profilu z rkm 330,8 na 331,55
pre environmentálne a miestne hydrologické podmienky. Nie je uvedené, či boli tieto
zmeny odsúhlasené správcom toku, SVP, š.p. Banská Štiavnica a Výskumným ústavom
vodného hospodárstva, posudzujúcim pozdĺžny profil toku na matematickom modeli.
Predložená správa o hodnotení neobsahuje žiadny doklad o zaradení navrhovaného profilu
do schválenej koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do
roku 2030, ako aj doklad o jej aktualizácii podľa uznesenia vlády SR č. 178 z 9. 3.2011.
Vyjadrenie: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie nie je povolením MVE. Uvedené
požiadavky budú predmetom riešenia v ďalšom stupni prípravy a povoľovania navrhovanej
činnosti (podrobnejšie pozri vyjadrenie k stanovisku MŽP SR sekcia vôd).
− Na str. 20 kapitoly II. bod 15. je ako povoľujúci orgán uvedený Obvodný úrad životného
prostredia v Ružomberku. Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. je príslušným orgánom na
povolenie zriadenia vodnej stavby MVE s inštalovaným výkonom nad 100 kW je v tomto
prípade Obvodný úrad životného prostredia Žilina, OOZŽP a OKK, úsek štátnej vodnej
správy.
Vyjadrenie: Berie sa na vedomie.
− Neodporúčajú Variant 2, ktorý sa navrhuje bez vybudovania obtokového biokoridoru pre
zabezpečenie spriechodnenia migračnej bariéry pre vodné živočíchy.
Vyjadrenie: - Akceptuje sa.
19
Ochrana prírody a krajiny
uvádzajú rovnaké informácie, ktoré sú uvedené v stanovisku Správy TANAP i v správe
o hodnotení. Navyše uvádzajú, že fauna lokality je viazaná na brehovú a sprievodnú
vegetáciu toku s nadväznosťou najmä na blízky reliktný výskyt vysoko položeného lužného
lesa - PR Ivachnovský luh (cca 3,5 km poniže dotknutej lokality). Vyskytujú sa tu druhy
európskeho významu;
Vyjadrenie: Negatívne vplyvy navrhovanej MVE na PR Ivachnovský luh neboli identifikované.
Zhodnotenie SoH z hľadiska ochrany prírody a krajiny a zhrnutie dopadu navrhovanej
činnosti na územie.
Zhodné so stanoviskom Správy TANAP
Na základe uvedených skutočností má OÚŽP Žilina, odbor ochrany prírody, vybraných
zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja za to, že posudzovaná činnosť' spolu s
ďalšími kumulatívnymi aktivitami v danom území by, podľa predložených stanovísk, mala
významný negatívny vplyv na územia NATURA 2000.
Vyjadrenie: Nie je jasné o aké kumulatívne vplyvy sa jedná – bolo by vhodné ich uviesť.
Z hľadiska biogeografického, ekologického a prírodoochranného by výstavbou MVE
Liptovská Teplá II. došlo k podstatným zmenám v riečnom ekosystéme Váhu i v území
európskeho významu SKUEV0253 a k narušeniu jeho ochrany. Významne by sa zhoršil
ekologický stav tohto útvaru povrchových vôd i stav zachovania všetkých uvedených
európsky významných biotopov a druhov, zvlášť' pri ichtyofaune a hydrobiocenózach.
Vyjadrenie: Uvádzané argumenty nie sú exaktne preukázané.
Počas riešenia a posudzovania Koncepcie energetického využitia potenciálu (HEP) vodných
tokov v SR, vzišla podmienka "prioritného nesúhlasu s vybudovaním MVE v chránených
územiach (najmä v územiach NATURA 2000), a v ich tesnej blízkosti" a na tokoch, kde je
predpoklad "že výstavba bude mat' negatívny vplyv na ich predmet ochrany (najmä vodné
živočíchy)".
Vyjadrenie: Významný negatívny vplyv na predmet ochrany ÚEV nebol preukázaný.
Ochrana toku v danej lokalite má, na základe uvedeného ekologicky vyššiu prioritu, než jeho
ďalšie hydroenergetické využívanie. V takomto území je prioritou podpora čo
najpôvodnejšieho charakteru riečneho podhorského ekosystému a existenčných podmienok
pôvodných. najmä ohrozených druhov organizmov závislých na zachovaní takéhoto
charakteru ekosystému a jeho bezprostredného okolia.
Na základe uvedených skutočností, z hľadiska dotknutých záujmov ochrany prírody a krajiny
OÚŽP Žilina, odporúča realizovať nulový variant navrhovanej činnosti.
Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku (list č. EIA 2013/898-48 z 12. 6. 2013)
žiada o doplnenie správy o hodnotení o nasledovné:
− spracovať hydrogeologický prieskum spodných vôd s výpočtom (modelom) priebehu
spodných vôd,
− navrhnúť systém pozorovacích vrtov,
− navrhnúť opatrenia, ktoré bude potrebné zapracovať do projektu stavby,
− zhodnotiť vplyv MVE na funkčnosť kanalizácie Bešeňová - ČOV Liptovská Teplá,
− zhodnotiť pripomienku obce Liptovská Teplá o hrozbe znefunkčnenia odvodňovacieho
kanála a dažďovej kanalizácie na IBV Liptovská Teplá,
− zhodnotiť vplyv výstavby MVE na režim spodných vôd vo východnej časti obce
20
Liptovská Teplá a západnej časti obce Bešeňová.
Vyjadrenie: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. sa vykonáva
v štádiu pred povolením činnosti podľa osobitných predpisov (pred územným konaním), tzn. v štádiu,
keď ešte nie je k dispozícii projektová dokumentácia. Všetky vplyvy, ktoré sa identifikujú v štádiu
posudzovania podľa zákona sú vplyvy „predpokladané“ a opatrenia, ktoré vyplynú z procesu
posudzovania sú opatrenia „odporúčané“, ktoré sa stávajú záväznými až vtedy, ak ich povoľujúci
orgán zahrnie do rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov – v tomto prípade
podľa stavebného zákona a zákona o vodách. Predpokladané vplyvy, ktoré sú identifikované v procese
posudzovania podľa zákona sa upresňujú pri vypracovaní jednotlivých stupňov projektovej
dokumentácie.
Podľa informácii o hydrogeologických pomeroch a hladinách podzemných vôd dotknutého územia,
ktoré boli k dispozícii v priebehu posudzovania podľa zákona, sa realizáciou navrhovanej činnosti
nepredpokladá významné ovplyvnenie hydrogeologických pomerov dotknutého územia.
Požiadavky uvedené v žiadosti OÚŽP svojou podrobnosťou a finančnou náročnosťou na ich
realizáciu zodpovedajú ďalšiemu stupňu prípravy navrhovanej činnosti, a preto je požiadavku ich
podrobného zdokumentovania možné uviesť v kapitole VI/3 Odporúčané podmienky pre etapu
výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti záverečného stanoviska.
Podrobný hydrogeologický prieskum a inžinierskogeologický prieskum bude súčasťou vypracovania
jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie (dokumentácia pre územné rozhodnutie
a dokumentácie pre stavebné povolenie) a na základe ich výsledkov sa navrhne technické riešenie
navrhovanej činnosti. K uvedeným projektovým dokumentáciám sa budú vyjadrovať dotknuté orgány
i dotknuté obce.
Navrhovaná činnosť môže byť povolená len vtedy, ak bude spĺňať požiadavky všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Navrhovateľ i napriek uvedenému požiadal o doplnenie podkladov požadovaných OÚŽP Slovenskú
technickú univerzitu v Bratislave, Stavebnú fakultu, Katedru hydrotechniky. Vo vyjadrení STÚ,
ktoré vypracoval Prof. Ing. Peter Dušička, PhD (list č. 01/14 z 11. 2. 2014) sa uvádza:
Vyjadrenie STU: Hydrogeologický prieskum a výpočty priebehov hladín podzemných vôd sa
spracovávajú na stupni projektovej dokumentácie MVE pre stavebné povolenie. Jej súčasťou je aj
návrh protipriesakových a drenážnych prvkov (podzemné steny, drenáže, priesakové kanály a pod.).
Bez návrhu týchto prvkov nie je možné urobiť ani výpočet (model) priebehu hladín podzemných vôd.
K modelovaniu priebehu hladín podzemných vôd je potrebné aj pozorovanie v sieti pozorovacích
vrtov, ktoré sa zriaďujú v rámci hydrogeologického prieskumu.
Nakoľko hladina podzemných vôd súvisí s hladinou vody v koryte, urobili sme výpočet priebehu hladín
v koryte pre prietok 40 m3.s-1 (max. prietok turbín VE Bešeňová) pre terajší stav a stav po výstavbe
plánovanej MVE.
Z výsledku výpočtu je zrejmé, že nakoľko sa pri výstavbe MVE uvažuje s prehĺbením koryta pod MVE,
dôjde tým i k zníženiu hladiny vody v koryte. Bezprostredne pod MVE sa jedná o zníženie hladiny
o 2,56 m (z vypočítanej hladiny 505,66 m n. m. na 503,10 m n. m.), čo bude mať za následok zníženie
hladiny podzemnej vody v priľahlej oblasti oproti terajšiemu stavu.
Nad MVE pri plánovanej polohe hornej prevádzkovej hladiny na kóte 507,50 m n. m. dôjde k zvýšeniu
polohy hladiny oproti terajšiemu stavu bezprostredne nad MVE o 1,75 m, pričom proti prúdu sa bude
rozdiel hladiny pri terajšom stave a stave po výstavbe zmenšovať. Najviac dotknutý je úsek od hate
MVE po most. V úseku nad mostom je zvýšenie minimálne, menšie ako 0,5 m. V tomto úseku je na
pravom brehu za hrádzou rigol na odvádzanie dažďových vôd, ktorý je zaústený do Váhu nad mostom.
Dno toho rigolu je vyššie, ako vzdutá hladina od MVE. Zvýšenie hladiny podzemnej vody v tomto
úseku by nemalo dosiahnuť ani dno rigola.
Navyše v profile Bešeňová, Váh rkm 332,9, hydrologické číslo 1-4-21-02-071-01, bola v dňoch 10. –
11. 7 2013 nameraná hladina 508,08 m n. m. pri prietoku 48 m3.s-1, ktorý bol dlhodobo počas 1
mesiaca. V tomto čase neboli zistené problémy s podzemnou vodou. Na základe toho predpokladu
možno očakávať, že vzdutie spôsobené výstavbou MVE by nemalo spôsobiť problematické zvýšenie
hladiny podzemných vôd.
21
K vybudovaniu siete pozorovacích vrtov odporúčame, aby pozorovacie body boli situované
predovšetkým na pravom brehu. Sieť by mala pozostávať z 5 ks pozorovacích vrtov, prípadne trubiek;
vybraných domových studní (cca 3 – 5 ks)v blízkosti pravého brehu, merania hladiny vody v rybníkoch
na ľavej strane Váhu – na 2 miestach, využitia meraní na 1 vrte SHMÚ č. 2479. V záujmovej lokalite
boli v minulosti vybudované ešte dve ďalšie sondy SHMÚ. Treba overiť, či existujú a či sa dajú merať.
Na záver uvádzame, že technickými opatreniami alebo úpravou vzdutia je možné vplyvy MVE na
podzemné vody eliminovať. Najprv musia byť tieto opatrenia navrhnuté, čo býva predmetom
projektovej dokumentácie stupňa pre stavebné povolenie.
Nakoľko pod MVE sa uvažovalo v rámci výstavby s výrazným prehĺbením koryta , čo má mať pozitívny
vplyv na prevedenie veľkých vôd, v prípade neuskutočnenia tohto opatrenia bude potrebné realizovať
inú protipovodňovú ochranu priľahlého územia (najmä IBV na pravom brehu).
Obec Liptovská Teplá (list č. 180/2013 z 27. 5. 2013)
nesúhlasí s výstavbou MVE a žiada OÚŽP, aby navrhovateľ doplnil správu o hodnotení
podľa požiadaviek občanov obce o:
- hydrogeologický prieskum ohľadom spodných vôd;
- pozorovacie vrty nultá alternatíva, spôsob zavzdutia;
- výpočet (model) priebehu spodných vôd;
- návrh opatrení, ktoré treba zapracovať do projektu stavby;
- pri schválení malej vodnej elektrárne nie je zabezpečená funkčnosť kanalizácie
Bešeňová čistička Liptovská Teplá v časti pretekajúcej obcou Liptovská Teplá;
- pri schválení malej vodnej elektrárne hrozí znefunkčnenie odvodňovacieho kanála a
dažďovej kanalizácie na IBV Liptovská Teplá.
Vyjadrenie: pozri vyjadrenie k požiadavke OÚŽP (list č. EIA 2013/898-48 z 12. 6. 2013).
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd (list č. 22120/2013 (3552/2013-6.1) zo 14.
5. 2013)
k predloženej správe o hodnotení má nasledujúce pripomienky:
- na strane 10 sa uvádza zdôvodnenie presunu profilu z rkm 330,8 na 331,55 pre
environmentálne a miestne hydrologické podmienky. Nie je uvedené, či boli tieto zmeny
odsúhlasené správcom toku, SVP, š. p. Banská Štiavnica a Výskumným ústavom vodného
hospodárstva, posudzujúcim pozdĺžny profil toku na matematickom modeli,
Vyjadrenie: Posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti podľa zákona môže byť vykonané pre
akúkoľvek činnosť (pre akýkoľvek profil) a nie je obmedzené ani limitované predchádzajúcim
odsúhlasením so správcom toku. Naopak, výsledok procesu posudzovania môže byť dobrým
podkladom pre takéto odsúhlasenie.
-
požadujeme aktualizovať tabuľky č. 14 až 21 (údaje z rokov 1950 -1980), ktoré môžu byť
pre zastaranosť nepresné, ovplyvnené globálnym otepľovaním. Podobne i využiteľné
množstvo podzemných vôd rajónu PQ 016 s hodnotou 644 I.s-1 a odber s hodnotou 72,69
I.s-1 (strana 46, za rok 2003). Novšie podklady je možné získať z evidencie Slovenského
hydrometeorologického ústavu.
Vyjadrenie: Údaje uvedené v tabuľkách č. 14 – 21 sú dlhodobé priemery o klimatických pomeroch
okresu Ružomberok, ktoré sa vypracúvajú v 30 ročných intervaloch a sú zo zdroja SHMÚ. Tieto údaje
majú v správe o hodnotení len informatívny charakter, od ktorého priamo nezávisí vplyv navrhovanej
činnosti na životné prostredie. Rovnakú funkciu majú i údaje uvedené na str. 46 správy o hodnotení
o využiteľnom množstve podzemných (každoročne sa mení len údaj o odbere napr. 2003 – 72,69 l.s-1,
2011 – 81,18 l.s-1, 2012 – 66,99 l.s-1.
Neodporúčajú Variant č. 2, ktorý sa navrhuje bez vybudovania obtokového biokoridoru pre
zabezpečenie spriechodnenia migračnej bariéry pre vodné živočíchy.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
22
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ružomberku (list č.
A/2013/00512/02/RK z 23. 4. 2013)
ako príslušný cestný správny orgán pre cestu III/018104 a III/018247 sa vyjadril k predmetnej
stavbe listom č. 2010/00449-02 z 3. 5. 2010. Žiada riešiť požiadavky z uvedeného vyjadrenia
v projektovej dokumentácii predmetnej stavby a túto následne predložiť majetkovému
správcovi ciest III/018I 04 a III/Q18247 a príslušnému cestnému správnemu orgánu na
vyjadrenie.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Obec Bešeňová (list č. 394/2013 zo 4. 6. 2013)
zamieta investičný zámer výstavby „Malá vodná elektráreň Liptovská Teplá II".
Zdôvodnenie:
Obec Bešeňová obdŕžala 17. 4. 2013 správu o hodnotení -MVE Liptovská Teplá II, o správe
informovala verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Následne zvolala verejné prerokovanie
zámeru "MVE Liptovská Teplá II" ktoré sa konalo 21. 5. 2013. Na verejnom prerokovaní boli
zo strany verejnosti kladené otázky, ktoré neboli vždy zodpovedané resp. boli zodpovedané
nedostatočne. Na verejnom prerokovaní prítomná verejnosť vyjadrila svoj zamietavý postoj k
zámeru, obci bola doručená petícia proti výstavbe MVE.
Následne sa zámerom zaoberalo Obecné zastupiteľstvo obce Bešeňová č. 5/2013 kde boli
prítomní aj zástupcovia spoločnosti Generkaf s. r. o. a verejnosť. Zo strany verejnosti boli
kladené otázky, zástupcovia spoločnosti na ne verejnosti odpovedali no napriek tomu
obyvatelia vyjadrovali zamietavý postoj. Následne sa poslanci OZ Bešeňová dohodli že zámer
posúdia na 6. mimoriadnom zasadnutí OZ Bešeňová ktoré sa konalo vo štvrtok 30. 5. 2013.
Na mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva č. 6/2013 dňa 30. 5. 2013 poslanci
opätovne posudzovali zámer, pričom zohľadňovali pripomienky, názory, otázky a postoje
obyvateľov aj spoločnosti Generkaf s. r. o. Poslanci prebrali svoje postoje k zámeru, bolo
diskutované o verejnom prerokovaní konanom dňa 21. 5. 2013 ako aj o zasadnutí OZ č.
5/2013, Správa o hodnotení - MVE Liptovská Teplá II bola opätovne posudzovaná a
prehodnocovaná.
Následne bolo hlasované - v zmysle uznesenia č. 6/2013 zo dňa 30. 5. 2013.
Zo všetkých uvedených dôvodov, obec Bešeňová zohľadnila zamietavý postoj obyvateľstva
ktorý bol obci prezentovaný v dostatočnom rozsahu a zamietla zámer výstavby "Malá vodná
elektráreň - Liptovská Teplá II".
Vyjadrenie: Berie sa na vedomie.
Obec Liptovský Michal (list č. 185/2013 zo dňa 11. 6. 2013)
v zmysle § 35 ods. 1 zákona zamieta správu o hodnotení. Správa neobsahuje všetky potrebné
údaje k riadnemu posúdeniu v k. ú, Liptovský Michal. V správe je síce uvedené, že sa bude
brať do úvahy vyústenie potoka Ľupčianky na ľavom brehu rieky Váh, ktorá preteká cez
rybníky cca 50 m nad mostom Bešeňová, ale nie sú uvedené výšky. Preto nie je jasné, či to
bude skutočne tak a či pri vzdutí hladiny nebude zaplavená výustná rúra.
Vyjadrenie: Pozri vyjadrenie k žiadosti OÚŽP č. list č. EIA 2013/898-48 z 12. 6. 2013.
Jaroslav Slušňák, Bešeňová 2, 034 83 Bešeňová (list z 15. 5. 2013)
dáva tieto pripomienky a stanovisko k výstavby MVE Liptovská Teplá II. :
− Správa o hodnotení neberie do úvahy viacero vplyvov zamýšľanej stavby na životné
prostredie, život v obci, vplyv na hladinu spodných vôd. Náš pozemok je umiestnený v
susedstve plánovanej MVE, ktorá má byť vybudovaná na pozemkoch parc. č. KN C
373/1-rieka Váh, KN C 286/12,286/22 a KN C 286/70 vo vlastníctve obce Bešeňová.
23
− Vzhľadom na geologické pomery územia, kde podložie tvoria štrkopiesky a štrky, teda
horniny, ktoré sú priepustné, absenciu posúdenia územia z hľadiska hydrogeológie v
správe o hodnotení, absenciu posúdenia územia z hľadiska posúdenia hlučnosti prevádzky
a možného prekročenia hygienických noriem nesúhlasím s výstavbou MVE na uvedených
pozemkoch.
− Investor zvolil nevhodný názov stavby, nakoľko prevažná časť stavby má byť realizovaná
v k. ú. Bešeňová a len na jednom pozemku v k. ú. Liptovská Teplá a napriek tomu sa
nazýva MVE Liptovská Teplá II. Za nami ako vlastníkmi susednej nehnuteľnosti nebol
žiaden zástupca investora. Nikto nás neinformoval o zámere, hoci zo správy o hodnotení
EIA je možné vyčítať, že jednotlivé kroky vedúce k postaveniu MVE sa diali už v roku
2010. Z tohto roku pochádzajú všetky stanoviská jednotlivých orgánov, ktoré sú uvedené
v hodnotení. Vybudovanie MVE v tesnej blízkosti rodinných domov zmenší komfort
bývania obyvateľov.
− Hodnotiaca správa neobsahuje posúdenie zvýšenia hladiny spodnej vody a jej vplyv na
naše nehnuteľnosti, obávame sa zatápania a neustáleho podmáčania našich pozemkov a
stavieb.
− Hodnotiaca správa sa zaoberá vplyvom na životné prostredie, ale nezaoberá sa vplyvom
na človeka.
− Hodnotiaca správa neobsahuje ani riešenie prípadného náhleho zvýšenia hladiny rieky.
Vzhľadom na všetky uvedené nedostatky, nesúhlasím so zámerom vybudovania MVE na
horeuvedených pozemkoch.
Vyjadrenie: Podstatná časť pripomienok sa dotýka vplyvu navrhovanej MVE na podzemné vody. Pozri
vyjadrenie k žiadosti OÚŽP č. list č. EIA 2013/898-48 z 12. 6. 2013.
Helena Laurincová, Bešeňová 3, 034 83 Bešeňová (list zo dňa 15. 5. 2013)
poslala pripomienky totožné s 1. a 2. bodom stanoviska p. Slušňaka.
Vyjadrenie: Pozri vyjadrenie k žiadosti OÚŽP č. list č. EIA 2013/898-48 z 12. 6. 2013.
Anna Balková, Bešeňová 5, 034 83 Bešeňová (list zo dňa 15. 5. 2013)
poslala pripomienky totožné s 1. a 2. stanoviska p. Slušňaka
Vyjadrenie: Pozri vyjadrenie k žiadosti OÚŽP č. list č. EIA 2013/898-48 z 12. 6. 2013.
Eva Ondrejechová, Bešeňová 7, 034 83 Bešeňová (list zo dňa 15. 5. 2013)
poslala pripomienky totožné s pripomienkami uvedenými v bode 1, 2. 4, 5, 6.
Ďalej uvádza - Minulý rok sme v obci mali 100 ročnú vodu a veľa pivníc a suterénnych
priestorov bolo zaplavených. Obávame sa ohrozenia vyplývajúceho z konštantne zvýšenej
hladiny spodnej vody.
Nesúhlasia so zámerom vybudovania MVE na horeuvedených pozemkoch
Vyjadrenie: Pozri vyjadrenie k žiadosti OÚŽP č. list č. EIA 2013/898-48 z 12. 6. 2013.
Róbert Žiak, Bešeňová 2, 034 83 Bešeňová (list zo dňa 15. 5. 2013)
poslal tieto pripomienky:
− Bod totožný s bodom 1 uvedeným v stanovisku p. Jaroslava Slušňaka.
− Tok Váhu v tejto časti, kde chce investor postaviť MVE je využívaný rybármi na športový
rybolov. Rovnako je využívaný na vodnú turistiku. Naša obec je známa rozvinutým
cestovným ruchom a kúpaliskami s termálnou vodou. Nikto nie je zvedavý na stavby
vodných elektrární, ale na čistú prírodu. Vybudovanie hate znemožní migráciu rýb a iných
vodných živočíchov. Nesúhlasia
s vybudovaním elektrárne na horeuvedených
pozemkoch.
Vyjadrenie: Vplyv na migráciu rýb je vyhodnotený v štúdii, ktorá je v prílohe správy o hodnotení.
24
Miroslav Balko a Monika Balková, Bešeňová 220, Bešeňová, 034 83 (list zo dňa 15. 5.
2013)
poslali tieto pripomienky:
− Bod 1 a 2 totožný s bodom 1 uvedeným v stanovisku p. Jaroslava Sľušňaka.
− Takmer celá dedina profituje z cestovného ruchu. O tento spôsob získavania prostriedkov
by sme neradi prišli. Obec je známa svojimi prírodnými krásami, termálnymi prameňmi.
V tejto časti Váhu, kde je zámer vybudovať MVE sa často stretávajú rybári, kde muškária.
Často sú to návštevníci z iných častí Slovenska, ktorí u nás aj prenocujú. Postavením hate
skončí migrácia rýb a nebude dôvod viac chodiť chytať ryby.
Nesúhlasia s vybudovaním elektrárne na horeuvedených pozemkoch.
Vyjadrenie: Nepredpokladá sa významný negatívny vplyv navrhovanej činnosti na cestovný ruch
a športový rybolov.
Jozef Mačniak a manželka Anna, Bešeňová 1, 034 83 Bešeňová (list zo dňa 15. 5. 2013)
Stanovisko zhodné so stanoviskom Miroslava Balka a Moniky Balkovej.
Nesúhlasia s výstavbou MVE na uvedených pozemkoch.
Vyjadrenie: Nepredpokladá sa významný negatívny vplyv navrhovanej činnosti na cestovný ruch
a športový rybolov.
Rudolf Paľák a manželka Mária, Bešeňová 6, 034 83 Bešeňová (list zo dňa 15. 5. 2013)
poslali pripomienky totožné s predchádzajúcim stanoviskom Miroslava Balka a Moniky
Balkovej .
Nesúhlasia s výstavbou MVE na uvedených pozemkoch v obci.
Vyjadrenie: Nepredpokladá sa významný negatívny vplyv navrhovanej činnosti na cestovný ruch
a športový rybolov.
Justín Ťapajna, Bešeňová 200, 034 83 Bešeňová (list zo dňa 15. 5. 2013)
poslal tieto pripomienky:
− Pozemky som kupoval so zámerom, že v tejto časti obce Bešeňová nájdem kľudné a
krásne bývanie obklopený prírodou.
− Hodnotiaca správa sa nezaoberá vplyvom hluku po výstavbe elektrárne, nezaoberá sa
vplyvom na spodné vody, ich prípadné zvýšenie alebo prudké zníženie ich hladiny. De
facto sa jedná o zastavané územie obce, kde investor chce vybudovať stavbu, ktorá
nespĺňa ani podmienky kladené pre drobnú architektúru ani občiansku vybavenosť.
− Správa sa nezaoberá ani likvidáciou ekologickej záťaže v budúcnosti po ukončení
prípadnej prevádzky.
− Výrubom drevín v zámere nazvané ekologické opatrenia, sa zvýši hlučnosť a prašnosť z
diaľnice. Tento aspekt nie je nikde zohľadnený.
Ja ako vlastník horeuvedených nehnuteľností si dovolím upozorniť na tieto nedostatky a
nesúhlasím so stavbou MVE v tejto lokalite.
Vyjadrenie: Produkcia a vplyv hluku sú uvedené v kapitole B/II/4 a v kapitole C/III/1 správy
o hodnotení. Navrhovaná činnosť nie je zdrojom nadlimitného hluku. Vyrúbané dreviny v nevyhnutnom
rozsahu najmä v rámci prípravy územia pre výstavbu rybníkov budú nahradené.
Vladimír Holík a Ľubica Holíková. Bešeňová 206, 034 83 Bešeňová (list zo dňa 15. 5. 2013)
poslali tieto pripomienky:
− Bod totožný s bodom 1 uvedeným v stanovisku p. Jaroslava Sľušňaka.
− Ostané body zhodné so stanoviskom p. Justína Ťapajna
Nesúhlasia s vybudovaním MVE na pozemkoch, ktoré sú uvedené v hodnotiacej správe.
25
Vyjadrenie: Pozri vyjadrenie k žiadosti OÚŽP č. list č. EIA 2013/898-48 z 12. 6. 2013 a k stanovisku
p. Ťapajna.
Jozef Hatala, Bešeňová 18, 034 83 Bešeňová (list zo dňa 15. 5. 2013)
poslal tieto pripomienky:
− 1. bod totožný s bodom 1 uvedeným v stanovisku p. Jaroslava Sľušňaka
− Ostané body zhodné so stanoviskom p. Justína Ťapajna.
Nesúhlasí so zámerom vybudovania MVE na horeuvedených pozemkoch.
Vyjadrenie: Pozri vyjadrenie k žiadosti OÚŽP č. list č. EIA 2013/898-48 z 12. 6. 2013 a k stanovisku
p. Ťapajna.
Iveta Hatalová, Bešeňová 18, 034 83 Bešeňová (list zo dňa 15. 5. 2013)
Stanovisko totožné so stanoviskom p. Jozefa Hatalu.
Nesúhlasí so zámerom vybudovania MVE na horeuvedených pozemkoch
Vyjadrenie: Pozri vyjadrenie k žiadosti OÚŽP č. list č. EIA 2013/898-48 z 12. 6. 2013 a k stanovisku
p. Ťapajna.
Mária Pružinská, Bešeňová 117, 034 83 Bešeňová (list zo dňa 15. 5. 2013)
uvádza, že je vlastníčka susedných nehnuteľností a Kaštieľa Mitošiny. Všetky stavby sú
zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR, SKK ONV 16-63, zapísané do
zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok dňa 23. 3. 1963 pod položkou 306/1-306/4.
Vymenúva povinnosti vyplývajúce pre jednotlivé subjekty zo zákona č. 49/2002 Z. z. o
ochrane pamiatkového fondu
Uvádza, že v správe o hodnotení sa neberie do úvahy viacero vplyvov navrhovanej činnosti na
životné prostredie, život v obci a hladinu podzemných vôd.
Uvádza, že v roku 2010 keď v obci nastala situácia storočnej vody, ich nehnuteľnosť bola v
pivničných a suterénnych priestoroch zatopená.
Hodnotiaca správa neobsahuje posúdenie zvýšenia hladiny spodnej vody a jej vplyv na
nehnuteľnosti.
Nesúhlasí so zámerom vybudovania MVE na uvedených pozemkoch.
Vyjadrenie: Pozri vyjadrenie k žiadosti OÚŽP č. list č. EIA 2013/898-48 z 12. 6. 2013.
Ing. Ján Topercer, CSc. samostatný vedecký pracovník –ekológ, Botanická záhrada
Univerzity Komenského 03815 Blatnica 315 (email z 20. 5. 2013)
odporúča orgánom starostlivosti o životné prostredie ako optimálny nulový variant.
Svoje stanovisko odôvodňuje takto:
− Plnenie indikatívnych cieľov jednej rezortnej politiky či jednej európskej smernice (č.
2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie) nesmie ísť na
úkor kľúčových cieľov iných smerníc -najmä Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES a
Smernice o biotopoch č. 92/43/EHS;
− hroziace poškodenie až zničenie reálnych biogeografických, biologických,
prírodoochranných a krajinných hodnôt európskeho významu (priamo dotknuté územie
sústavy Natura 2000 SKUEV0253 Váh) so značnou diverzitou biotopov (najmenej 6
priamo dotknutých typov európsky i národne významných 3260, 3220, 3270, 6430, Br8,
Kr9 i sukcesné štádiá 91 EO*) i druhov rastlín a živočíchov;
− navrhovaná činnosť by obmedzila aj udržateľné mnohonásobné využívanie pozemkov,
príbrežných i vodných ekosystémov miestnymi obyvateľmi i návštevníkmi (športové
rybárstvo, vodná turistika, pozorovanie prírody a iné formy "mäkkého" cestovného
ruchu);
− ide zväčša už len o hodnotné zvyšky resp. okraje zatlačené na hranu dlhodobo
životaschopnej existencie a zatlačené v rozhodujúcej miere práve takými bariérovými
26
zásahmi (hrádze/hate a vyvolané úpravy tokov), aké tu navrhovateľ ešte stále pretláča
v smere trendov z rokov 1948-1989;
− uvádza, že z týchto i ďalších dôvodov bola tzv. Koncepcia využitia hydroenergetického
potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 napadnutá sťažnosťou na porušenie
komunitárneho práva (Rámcovej smernice o vode a Smernice o biotopoch) z 8. marca
2013, ktorú Európska komisia prijala a preskúmava ju, čo mení situáciu pri konaniach o
všetkých navrhnutých MVE;
− v SoH sa v rôznych obmenách opakujú viac-menej všetky chyby a predpojatosti
príznačné pre správy o hodnotení MVE na Slovensku;
− chyby a predpojatosti v hodnotení predpokladaných vplyvov a ich významností sú ešte
väčšie. Podhodnocujú napr. vplyvy na hydromorfológiu (usporiadanie tíšinových vz.
prúdivých úsekov, prehĺbenie podhatia a narušenie iných kritických štruktúr a procesov v
tejto časti riečneho ekosystému), na flóru, faunu a biotopy (plus podcenené vplyvy
inváznych a expanzívnych organizmov), na krajinu, na územie európskeho významu
SKUEV0253, na územný systém ekologickej stability (terestrickohydrický biokoridor
nadregionálneho významu) a na ďalšie hodnoty.
− z hľadiska biogeografického, ekologického a prírodoochranného konštatuje, že výstavbou
MVE by došlo k podstatným zmenám v riečnom ekosystéme Váhu i v území európskeho
významu SKUEV0253 a k narušeniu predmetu jeho ochrany. Významne by sa zhoršil
ekologický stav tohto útvaru povrchových vôd i stav zachovania všetkých uvedených
európsky významných biotopov a druhov, zvlášť pri ichtyofaune a hydrobiocenózach
(výstavbou hate, strojovne, zemnými prácami, likvidáciou alebo poškodením brehových
porastov, zavedením migračnej a rozptylovej bariéry nielen pre ryby, zmenami eroznodepozičných pomerov v koryte -sedimentácia nad vz. vymieľanie pod haťou atď.).
Navrhované tzv. kompenzačné opatrenia (napr. odchovné rybníky lipňa, rybochod) sú
účinkami na predmet ochrany neporovnateľne menej efektívne ako pôvodné riečište s
prúdivým prostredím a vyvinutou príbrežnou vegetáciou. Ďalšie návrhy (tzv. revitalizácie)
len nepodstatne zmierňujú významne negatívne vplyvy navrhovanej činnosti.
Ďalej v stanovisku rozvádza hodnotenie súladu navrhovanej činnosti s Rámcovou smernicou
o vode, v ktorej sa údajne stanovujú podmienky, za ktorých možno výstavbu MVE povoliť.
Informuje, že uvedený postup pre udelenie "výnimky" je podrobne opísaný v metodickom
dokumente EK č. 20 o výnimkách z environmentálnych cieľov, ktorý bol vypracovaný
členskými štátmi EÚ koordinovanými EK ako nezáväzný dokument.
Pretože ide o "výnimku" pri dosahovaní environmentálnych cieľov, EK bude podľa
aktuálneho dokumentu "A Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources" veľmi
starostlivo dohliadať na dodržiavanie článku 4.7 RSV (citujem: "The Commission will be
particularly vigilant on the enforcement of Article 4.7").
V závere uvádza, že z uvedeného vyplýva, že proces hodnotenia navrhovanej činnosti podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. neprebehol v súlade s článkom 4.7. RSV. Ak bude stavba povolená na
základe predloženej SoH, nebude v súlade s platným medzinárodným právom (s článkom 4.7
RSV) , za čo môže byť štát v budúcnosti sankcionovaný.
Vyjadrenie: Predpokladané vplyvy uvedené v stanovisku sú rovnako len predpokladané (nie exaktne
podložené) ako tie, ktoré sú uvedené v správe o hodnotení. Upresnenie predpokladaných vplyvov bude
možné až v rámci prípravy projektovej dokumentácie a presnom zameraní umiestnenia jednotlivých
objektov navrhovanej činnosti. Na základe výsledkov posudzovania sa nepredpokladá „závažný“
negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného územia. Vplyv navrhovanej činnosti na ichtyofaunu,
rovnako ako i vplyvy na hydromorfológiu (usporiadanie tíšinových vz. prúdivých úsekov, prehĺbenie
podhatia a narušenie iných kritických štruktúr a procesov v tejto časti riečneho ekosystému), boli
zhodnotený v rámci odbornej štúdie, ktorá je v prílohe správy o hodnotení v ktorej sa realizácia MVE
27
nezamieta. Nepreukázalo sa ani zásadné obmedzenie a využívanie pozemkov, pribrežných i vodných
ekosystémov miestnymi obyvateľmi i návštevníkmi (športové rybárstvo, vodná turistika, pozorovanie
prírody a iné formy "mäkkého" cestovného ruchu). Navrhovaná činnosť, vzhľadom na jej umiestnenie,
charakter a rozsah, nie je v rozpore s ustanoveniami Rámcovej smernice o vode.
Jaroslav Slušňák + 39 obyvateľov obce Bešeňová (list zo dňa 12. 5. 2013)
poslali tieto pripomienky v ktorých sa analyzuje správnosť parametrov navrhovanej činnosti
na základe schém a príloh, ktoré boli súčasťou správy o hodnotení:
− umiestnenie hate;
− výška hladiny predhaťou (vzdutie hladiny);
− úprava brehov v časti vzdutej hladiny;
− hluk a vibrácie počas stavby;
− vodná turistika;
− protipovodňové aktivity;
− vplyv na obyvateľstvo
predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti z pohľadu obyvateľstva sú zhrnuté v tabuľke:
Por.
číslo
1.
Vplyv
Vzdutie hladiny na 507.50 m n.
m.
2.
Hať.
3.
Odstránenie stromov na ľavej či
pravej strane Váhu v časti
vzdutia hladiny pri výstavbe.
Úprava brehov v časti vzdutia
hladiny.
4.
5.
6.
7.
Pozitívny vplyv
Vyhĺbenie koryta v časti pod Zvýši protipovodňovú
haťou.
ochranu (i keď tu po
vybudovaní
VD
Liptovská Mara ešte
nikdy nebola povodeň.
Stavebné
mechanizmy
pri
výstavbe.
V časti vzdutia hladiny bude na
pravej strane cesty III/O 18104
umiestnené
záchytné
bezpečnostné
zariadenie
-zábradlové zvodidlo.
Negatívny vplyv
V časti vzdutia hladiny sa zvýši
hladina spodných vôd a tým sa
zvýši riziko zaplavovania pivníc a
kotolní
priľahlých
domov,
zaplavením je ohrozená aj hlavná
kanalizačná vetva.
Pri veľkom prietoku možný hluk
padajúcej vody ponad hať (týka
sa len bezprostredne blízkych
obydlí).
Odstráni vizuálnu a čiastočne aj
zvukovú
bariéru
medzi
Bešeňovou a diaľnicou D1 .
Zmení ráz krajiny (brehov) z
prírodného na umelý.
Zníži hladinu spodných vôd,
vybudované studne obyvateľov
bude treba zásadne prehĺbiť.
Pri prehlbovaní koryta budú
stavebné mechanizmy len 20m od
domov,
hlukom
zásadne
ovplyvnia život obyvateľom ako
aj návštevníkom obce (keďže
obec žije turistickým ruchom).
Zásadný negatívny vplyv bude
mať namontovanie zvodidiel
pozdĺž brehu od mosta smerom
na
L.
Teplú
znemožní
28
8.
Vodná turistika
9.
Vyvolané investície v prospech
obyvateľov.
10.
Zamestnanosť
11.
Ekonomický prínos pre obec a Nepriamo
formou
obyvateľov.
podielových daní (len
za predpokladu, že
bude vykazovať zisk a
nezmení svoje sídlo
mimo Bešeňovej).
obyvateľom prístup k Váhu,
zmení prírodný ráz brehov.
Nebude možné splavovať Váh z
hornej časti obce.
Budovanie diela v čase výstavby
nepochybne negatívne ovplyvní
obyvateľov, avšak investor im
neponúka žiadne investície, alebo
kompenzácie v akejkoľvek forme.
Keďže ide o bezobslužnú malú
vodnú elektráreň, jej prevádzka
nebude mať pozitívny vplyv na
zamestnanosť.
Keďže investorom je súkromná
firma, obec nebude nijako
participovať
na
prípadnom
podiely na zisku z predaja
elektrickej energie.
Po preštudovaní daného zámeru a Správy o hodnotení ako dotknutí obyvatelia konštatujú, že
po bilancii pozitívnych a negatívnych vplyvov nesúhlasia s navrhovanou činnosťou "MVE
Liptovská Teplá II" a žiadajú o vydanie nesúhlasného stanoviska s výstavbou MVE.
Vyjadrenie: K ovplyvneniu hydrologických pomerov realizáciou navrhovanej činnosti pozri vyjadrenie
k k žiadosti OÚŽP č. list č. EIA 2013/898-48 z 12. 6. 2013. Výrub drevín na ľavom brehu pripadá do
úvahy len v prípade výstavby rybníkov a bude predmetom projektovej dokumentácie. V rámci výstavbu
ostatných objektov MVE sa výruby väčšieho rozsahu nepredpokladá. Odstránené dreviny musia byť
nahradené. Splavnenie toku v úseku nad haťou MVE (vodná turistika) bude riešene v rámci
projektovej dokumentácie, po prerokovaní a odsúhlasení s obcou. Navrhovaná činnosť nie je zdrojom
nadlimitného hluku. Produkcia a vplyv hluku sú uvedené v kapitole B/II/4 a v kapitole C/III/1 správy
o hodnotení. Navrhovaná činnosť nie je zdrojom nadlimitného hluku. Stavebná doprava nebude
vedená cez obec, ale po komunikácii na ľavom brehu toku.
Pavol Žiak Bešeňová 189, 034 83 Bešeňová (list z o dňa 13. 5. 2013)
poslal kópiu svojej žiadosti adresovanej obci Bešeňová, kde žiada obec Bešeňovú a tiež
príslušné úrady životného prostredia o vydanie záporného stanoviska k povoleniu MVE alebo
o bezpodmienečné doplnenie správy o hodnotení a zaviazaní investora k doplneniu projektu a
vybudovanie zariadení na stabilizáciu hladiny spodnej vody ako súčasť MVE.
Následne uvádza a popisuje 4 dôvody:
− Váh v trvalej povodňovej aktivite,
− vzostup hladiny podzemnej vody ako dôsledok trvale zvýšenej hladiny,
− nepriaznivé zloženie podložia,
− veľmi zlé skúsenosti z iných už postavených MVE.
Vzhľadom na tieto podľa môjho názoru závažné zistenia a skutočnosti, žiada dôrazne o
nepovolenie navrhovanej činnosti MVE. Požaduje:
− aby v prípade kladného rozhodnutia pre MVE sa stalo jeho neodmysliteľnou súčasťou
zariadenie na odvedenie priesakov na pravom brehu Váhu;
− navrhuje technické riešenie a požadujem aby stavba MVE bez jeho vybudovania nebola
ani povolená a ani uvedená do prevádzky. Návrh zariadenia prikladá k svojej žiadosti;
− požaduje, aby obec Bešeňová vyzvala a zmluvne zaviazala investora MVE k záväzku
nezvyšovať úroveň vody nad haťou na viac ako 507,50 m n. m. Za týmto účelom nech sú
vybudované aspoň dve voľne prístupné meracie zariadenia, z ktorých bude pohľadom
29
jasné, v akej nadmorskej výške sa hladina nad haťou práve nachádza.
V závere upozorňuje obec, že takáto stavba MVE od súkromného investora nie je stavbou vo
verejnoprospešnom záujme, obyvatelia obce a ich pozemky a stavby tu boli skôr a ochrana
súkromného majetku je zakotvená v ústave. Žiadam, aby toto zobrali do úvahy nielen
predstavitelia obce ale aj všetky orgány, ktoré prípadne povolí a stavbu priehrady s priečnou
haťou uprostred zastavaného územia. Spodná voda je súčasťou našich pozemkov a sme si
vedomí, že storočná voda vo Váhu nám môže vytopiť pivnice, kotolne alebo nižšie položené
časti obydlí ale storočná voda je storočná voda a v žiadnom prípade nemôžeme akceptovať ak
nám chce niekto tento stav naordinovať ako trvalý.
Vyjadrenie: K ovplyvneniu hydrologických pomerov realizáciou navrhovanej činnosti pozri vyjadrenie
k k žiadosti OÚŽP č. list č. EIA 2013/898-48 z 12. 6. 2013. Navrhovateľ má dobré 17 ročné
skúsenosti s prevádzkou MVE Okoličné.
Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina (list č.
855/483/13-OTV zo dňa 15. 5. 2013)
V stanovisku uvádzajú tieto pripomienky:
− Navrhovaný posun profilu z r. km 330,800 na r. km 331,550 skráti bezbariérový cca 8 km
dlhý úsek toku medzi existujúcou VVN Bešeňová a Jamborovým prahom o cca 1,2 km.
Táto vzdialenosť je na rybárskych revíroch pstruhového charakteru významná, pretože
vzdialenosť medzi bariérami by nemala byť kratšia než 10 km. Tento posun spôsobí
množstvo zmien, ktoré výrazne zhoršia životné podmienky pre populácie pôvodných
druhov rýb ako aj podmienky pre rybárske obhospodarovanie rybárskeho revíru č. 34700-4-1 Váh č. ,19. Dôvodom posunutia profilu pre výstavbu MVE je ekonomické
hľadisko, ktorým sa sleduje získanie vyššieho výkonu.
− Podľa určeného rozsahu hodnotenia bola navrhovaná činnosť posudzovaná okrem
nulového v dvoch variantoch riešenia navrhovanej činnosti, ktoré sa navzájom odlišujú
len realizáciou obtokového biokoridoru.
− Variant č. 1 Haťový typ MVE - prehradením koryta Váhu haťou v úseku pod VVN
Bešeňová vznikne ďalšia fragmentácia cca 8 km dlhého kontinuálne prepojeného úseku
toku pstruhového charakteru. Následkom prehradenia koryta rieky dôjde k zániku
prúdivého (lotického ) prostredia v dĺžke cca 1200 m a na ploche cca 5,5 ha, ktoré nahradí
takmer stojaté (lenitické) prostredie.
− V dôsledku zmeny prostredia sa postupne zmení druhové zloženie rýb v úseku Váhu nad
haťou. V úseku pod haťou sa zase zhoršia podmienky pre pôvodné druhy rýb. Dĺžka
priameho ovplyvnenia pod haťou je cca 1 km.
− Prehĺbením koryta pod haťou v dĺžke cca 35 m, jeho reguláciou a likvidáciou brehového
porastu sa zníži zatienenie toku, zhoršia sa úkrytové podmienky pre ryby a zníži sa
úživnosť rybárskeho revíru. Zároveň dôjde k likvidácii neresísk reofilných druhov rýb,
ktoré majú rozhodujúci význam pre zachovanie ich populácii.
− Zvýšená sedimentácia v zdrži a vypúšťanie vody bude negatívne ovplyvňovať vývoj ikier
rýb pod zdržou.
− Navrhovaný rybovod nemožno považovať za biokoridor, pretože ide obtokový, komorový
rybovod s bočnými prepážkami a kamennoštrkovým dnom. Za biokoridor možno označiť
náhradné prírodné koryto (bypass) bez vnútorných prekážok spájajúci fragmentovaný
úsek vodného toku s rovnakým charakterom.
− Variant č. 2 Haťový typ MVE - Toto variantne riešenie je takmer identické s
predchádzajúcim variantom s tým rozdielom, že sa pri 110 m neuvažuje s vybudovaním
rybovodu.
− Nulový variant - Pri tomto variante sa konštatuje len, že nulový variant predstavuje stav,
kedy sa nebude realizovať navrhovaná činnosť. Súhlasiť možno s tvrdením, že v prípade
30
nerealizovania navrhovanej činnosti v území by nenastali žiadne zmeny vo vodnom toku
Váh ani v scenérii krajiny a ani v kvalite jednotlivých zložiek životného prostredia.
Naopak, ak by došlo k spriechodneniu Jamborovho prahu, docielilo by sa dôležité
prepojenie tohto 8 km dlhého úseku s oveľa dlhším prúdivým úsekom Váhu a jeho
prítokmi, čím by došlo k výraznému zlepšeniu podmienok pre ryby a ostatné vodné
organizmy.
− V správe o hodnotení nie je porovnaný celkový prínos vodnej stavby k predpokladaným
dopadom na vodný ekosystém a rybárstvo. Nedostatočne sa zaoberá posúdením vplyvu
MVE na územie európskeho významu SKUEV 0253 Váh. Povolením navrhovanej
činnosti bude priamo ohrozený predmet ochrany. Priamo ohrozené budú populácie
hlavátky podunajskej a hlaváča bieloplutvého, ktoré sú druhmi európskeho významu.
Zánikom neresísk sa výrazne oslabí reprodukčný potenciál pôvodných druhov rýb, čo
nebude možné adekvátne nahradiť v procese zarybňovania.
− Vzhľadom na preukázateľne negatívny vplyv MVE na vodný ekosystém. rybárstvo a
územia začlenené do sústavy NATURA 2000 bolo potrebné zo strany orgánu ochrany
prírody rozsah hodnotenia zamerať na posúdenie a špecifikáciu vplyvu na územia
európskeho významu.
Na podporu tvrdenia uvádzajú usmernenie MŽP SR.
Konštatujú, že vychádzajúc z. kritérií metodiky vypracovanej Medzinárodnou komisiou.
ICPDR je potrebné zachovať 20 -30 km dlhé kontinuálne úseky bez bariér.
Ďalej popisujú pôsobnosť Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja (ICPDR) a vyčísľujú
škody na rybárskom obhospodarovaní rybárskeho revíru č. 3-4700-4-1 Váh č. 19, ktoré
vzniknú v dôsledku výstavby MVE a následne jej prevádzkou, ktoré predstavujú ročne
údajne 7 040 EUR.
Uvádzajú, že kompenzácia v podobe vybudovania dvoch rybníkov určených na chov lipňa
tymiánového bola s MsO SRZ dohodnutá, ale s navrhovanou činnosťou možno súhlasiť len ak
dôjde zo strany MŽP SR k sľúbenému prehodnoteniu koncepcie a zastaveniu chaotickej
výstavby MVE.
Sú toho názoru, že kompenzovať možno len biotop rovnakého charakteru.
Z rybárskeho hľadiska uvádzajú, že úlovky pôvodných, reofilných druhov rýb výrazne klesajú
a jedným z rozhodujúcich negatívnych vplyvov je fragmentácia Váhu, vypúšťanie vôd VVN
Bešeňová a predačný tlak kormorána veľkého.
Požadujú realizovať nulový variant.
Vyjadrenie: Vplyvy navrhovanej činnosti na ichtyofaunu vrátane druhov, ktoré sú predmetom ochrany
ÚEV Váh boli zhodnotené a výsledok hodnotenia je uvedený v odbornej štúdii, ktorá je v prílohe
správy o hodnotení, vrátane opatrení na zmiernenie predpokladaných vplyvov.
Klub slovenských turistov, Sekcia vodnej turistiky, Záborského 33, 831 03 Bratislava a KST
Tempo Hliník nad Hronom (list zo dňa 18. 5. 2013)
S výstavbou predmetného vodného diela nesúhlasia.
V úvode stanoviska uvádza neopodstatnené a ničím nepodložené podozrenia z tendenčnosti
a účelovosti pri vypracovaní správy o hodnotení s dosahom na „devastáciu celého Považia a
ekologickú stabilitu celej planéty“, ďalšie, zneužívanie, okrádanie a k tichá privatizácii nášho
verejného priestoru. A to všetko v záujme "neudržateľnosti našej budúcnosti".
V ďalšej časti stanoviska
− analyzujú reálny prínos MVE pre energetickú sústavu SR, celospoločenskú potrebu
výstavby MVE, energetickú bilanciu Slovenska, cenu energie vyrobenú MVE a ceny pre
spotrebiteľa, dotačnú politiku štátu, Koncepciu využitia hydroenergetického potenciálu
vodných tokov SR do roku 2030, ako rozporuplnú a nekoncepčnú, nakoľko táto bola
vypracovaná a schválená v rozpore s právnym poriadkom SR (formálne spracovaná SEA,
nepripustenie relevantných pripomienok ŠOP, SRZ ai., nerealizovaná EIA) a jej
31
realizáciou dochádza k ďalším porušeniam našej i legislatívy EU. Cela ďalšia časť vo veci
hodnotenia súladu s Rámcovou smernicou o vode a je takmer totožná s príslušnou časťou
stanoviska Ing. Jána Topercera, CSc., vrátane predpovede sankcionovania.
− Ďalej uvádzajú, že výstavba MVE sa musí posudzovať v širších súvislostiach, ako je
charakter a cennosť územia a tiež vzhľadom na už vybudované a ďalšie plánované VE na
rieke Váh. Je nutné posúdiť výstavbu hate už ako súčasť sústavy vodných diel, že stavba
výrazne naruší charakter pôvodného vodného prostredia, úplne zmení charakter pobrežnej
vegetácie a okolitého prostredia, zasadí ďalšiu vážnu ranu cestovnému ruchu a následne
vyvolá náklady, ktoré samo o sebe budú veľmi energeticky náročné.
− Vodné dielo vytvorí novú priečnu prekážku v súvislom toku Váhu a výrazne tak obmedzí
právo vodákov na voľný pohyb po rieke. Tok rieky s priehradami s pomaly tečúcou
(stojacou) vodou s turisticky nezaujímavou scenériou (zregulované brehy), namáhavým
a nebezpečným prechodom hatí prestane byť pre vodákov a turistov lákadlom a túto rieku
už natrvalo opustia. Už teraz prebieha jeho likvidácia. Zánik vodáckej turistiky a
regionálneho cestovného ruchu je už zjavný na úsekoch s vybudovanými MVE.
− Ďalším nemenej závažným dôsledkom likvidácie turistického ruchu na rieke a to
v dôsledku preferovania a zvýhodňovania jednotlivcov (investora MVE), v tomto prípade
štátom. Je úplne jasné, že postavením MVE dôjde k vytvoreniu ďalšej vážnej prekážky v
splavnosti rieky so všetkými negatívnymi dôsledkami pre vodákov tak ako to bolo už
vyššie popísané. Nie sme v žiadnom prípade ani odporcami využívania HEP na
ekologickú výrobu energie.
Majú za to, že investor jednoznačne v tomto prípade svojím zámerom postaviť MVE v tejto
lokalite zvolil necitlivý prístup k rieke Váh, flóre, faune, obyvateľom povodia i všetkým
ostatným užívateľom tejto rieky. Jej výstavba bude mať nezvratné dôsledky nielen na turistov,
biotopy rieky, všetkých občanov, ale výrazne zhorší aj pohľad civilizovaného sveta na náš
prístup k prírodným hodnotám.
V závere uvádzajú informácie, Váh bol desiatky rokov atakovaný necitlivým prístupom
človeka v snahe využiť jeho energetický potenciál na maximum a negatívne dôsledky tejto
činnosti pociťujeme práve dnes, a to na všetkých stupňoch tak Vážskej kaskády, ako i pri
malých vodných elektrárňach. Že človek sa zdá byť nepoučiteľný a aj pri dnešnej miere
poznania možných vplyvov sa správa horšie ako pred 60-timi rokmi.
Žiadajú kompetentné orgány, aby v zmysle uvedených skutočností a námietok k výstavbe
predmetnej MVE zaujali také stanovisko, ktoré investorovi neumožní v zámere ďalej
pokračovať, aby aj tento úsek toku rieky Váh zostal zachovaný vo svojom prírodnom stave aj
pre budúce generácie vodákov, rekreantov, rybárov a všetkých našich občanov.
Vyjadrenie: Podstatnú čas stanoviska plného invektív a nepodložených podozrievaní, nie je vhodné ani
potrebné v súvislosti s posudzovaním vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie komentovať.
K ostatným častiam stanoviska pozri vyjadrenie k predchádzajúcim stanoviskám.
Petícia proti výstavbe Malej vodnej elektrárne Liptovská Teplá II
Petícia bola podpísaná 64 občanmi obce Liptovská Teplá.
Na základe čl. 27 ods. 1 Ústavy SR podpísaní občania vyjadrujeme nesúhlas s výstavbou
Malej vodnej elektrárne Liptovská Teplá II. Predmetná stavba priamo ohrozuje naše domy,
pretože spodné vody v tejto lokalite sú vysoké. Zabetónovaním malých bočných prítokov do
Váhu spodná voda bude zasahovať naše pivničné priestory a prízemné obydlia. To sa
prejavuje už teraz pri vypúšťaní Liptovskej Mary, alebo pri výdatnejších dažďoch. Taktiež
navrhujeme, aby príslušné štátne orgány prešetrili spôsob nadobudnutia pozemkov na tomto
území a zmeny v katastrálnych mapách, ktoré sa udiali.
Žiadame starostu obce p. Vladimíra Šimalčíka, aby tlmočil naše názory a požiadavky na
príslušných konaniach s realizátormi Stavby – firmou Generkaf s.r.o., Bešeňová a príslušnými
orgánmi štátnej správy.
32
Vyjadrenie: Vplyv navrhovanej činnosti na hladinu podzemných vôd bude overená vykonaním
podrobného hydrologického prieskumu v rámci vypracovania projektovej dokumentácia. Povoliť je
možno len takú činnosť, ktorá nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi. Ostatné požiadavky
nesúvisia s posudzovaním vplyvov podľa zákona.
5. Vypracovanie odborného posudku podľa § 36 zákona
OÚŽP v Ružomberku určil listom číslo EIA 2013/898-50 zo dňa 2. 8. 2013 na vypracovanie
odborného posudku podľa § 36 zákona Ing. Milana Sančiho, Wupertálska 7, 040 23 Košice,
zapísaného v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na
životné prostredie podľa vyhlášky MŽP SR č. 52/1995 Z. z., o zozname odborne spôsobilých
osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie pod č. 47/1995-0PV.
Odborný posudok k navrhovanej činnosti bol vypracovaný podľa § 36 ods. 6 a 7 zákona.
Podkladom pre vypracovanie odborného posudku bola kompletná dokumentácia z priebehu
procesu posudzovania podľa zákona (zámer, správa o hodnotení, písomné stanoviska k správe
o hodnotení, záznam z verejného prerokovania), doplňujúce informácie vyžiadané od
navrhovateľa a spracovateľa správy o hodnotení a informácie z obhliadky lokality.
Na základe vyhodnotenia dokumentácie z procesu posudzovania a všetkých ostatných
dostupných informácií spracovateľ odborného posudku navrhol príslušnému orgánu
odporučiť realizáciu navrhovanej činnosti v posudzovanom variante činnosti, za podmienky
dodržania odporúčaných podmienok pre ďalšiu prípravu a prevádzku navrhovanej činnosti, a
za podmienky doriešenia neurčitosti, ktoré boli identifikované v procese posudzovania
vplyvov na životné prostredie, v ďalších stupňoch povoľovania navrhovanej činnosti podľa
osobitných predpisov.
Súčasťou odborného posudku je i návrh záverečného stanoviska z posúdenia vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Odporúčania a závery z odborného posudku, boli použité ako podklad pri spracovaní kapitoly
VI/3 záverečného stanoviska.
Odborný posudok v plnom znení je súčasťou dokumentácie z procesu posudzovania podľa
zákona.
IV. KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA
Počas procesu posudzovania boli vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie
hodnotené z viacerých hľadísk, ako priame, nepriame, synergické, kumulatívne, dlhodobé,
dočasné, pozitívne alebo negatívne vplyvy. Z hľadiska časového horizontu boli hodnotené
vplyvy súvisiace s etapou výstavby, prevádzky ako aj skončenia prevádzky navrhovanej
činnosti.
Na základe výsledkov procesu posudzovania sa s prihliadnutím na súčasný stav životného
prostredia dotknutého územia a na súčasný stav poznania predpokladajú nasledovné vplyvy
navrhovanej činnosti na životné prostredie:
Vplyvy na obyvateľstvo a zdravie
Navrhovaná činnosť bude umiestnená na parcelách mimo zastavaného územia obce Bešeňová
a Liptovský Michal. Hať a strojovňa MVE bude vzdialená od najbližších trvalo obývaných
objektov v obci Bešeňová cca 100 m severozápadne a cca 250 m severovýchodne a od
obývaných objektov v obci Liptovská Teplá cca 600 m severozápadne. Najbližšie trvalo
33
obývané objekty obce Liptovský Michal sa nachádzajú cca 250 m juhovýchodne za telesom
diaľnice.
Počas prípravy územia a vlastnej výstavby MVE sa predpokladá produkcia emisií výfukových
plynov (CO, NOx) a sekundárna prašnosť z dopravy. Pôsobenie emisií bude lokálne viazané
na plochu staveniska a líniové v trase prístupových ciest. Emisná záťaž z výstavby bude
dočasná. Stavebné materiály, výrobky a komponenty technológie sa budú dopravovať na
stavenisko po ceste III/018247 s odbočením pred mostom Bešeňová vľavo na prístupovú
komunikáciu, ktorá vedie po ľavej strane toku, mimo zastavaného územia dotknutých obcí.
Príspevok emisií z dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov ku kvalite ovzdušia
bude minimálny, rovnako i príspevok hluku k súčasnej hlukovej situácii.
Vplyv výstavby navrhovanej činnosti na obyvateľstvo bude krátkodobý.
Produkcia hluku a vibrácií počas prevádzky navrhovanej činnosti bude spôsobená činnosťou
turbín. Turbíny budú umiestnené v objekte strojovne, ktorý je monolitický, uzavretý a sčasti
zapustený pod úrovňou terénu. Hluková záťaž vo vonkajšom prostredí sa výraznejšie
neprejaví.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebudú vznikať emisie látok znečisťujúcich ovzdušie.
Na základe uvedeného možno konštatovať, že navrhovaná činnosť počas prevádzky
signifikantne neovplyvní hlukové ani emisno-imisné pomery v najbližšej obytnej zóne a
nespôsobí zhoršenie životných podmienok obyvateľstva v porovnaní s jestvujúcim stavom.
Prijateľnosť navrhovanej činnosti pre dotknuté obce.
Negatívny vplyv navrhovanej činnosti môže súvisieť s ovplyvnením hladiny podzemnej vodu
nad i pod haťou, a preto je potrebné v rámci vypracovania projektovej dokumentácie vykonať
podrobný hydrologický prieskum a na základe jeho výsledkov navrhnúť v prípade potreby
účinné opatrenia.
Posudzovaná činnosť bude mať pozitívne sociálno-ekonomické vplyvy na obyvateľstvo, ktoré
predstavuje pravidelný príjem do obecného a štátneho rozpočtu.
Realizáciou protipovodňových opatrení pod haťou sa zabezpečí ochrana územia určeného na
IBV na pravej strane rieky Váh.
Závažný negatívny vplyv výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti na obyvateľstvo
dotknutých obcí sa nepredpokladá.
Hodnotenie zdravotných rizík
Realizácia navrhovanej činnosti sa bude vykonávať podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov, a preto sa nepredpokladá, že bude predstavovať zdravotné riziko pre obyvateľstvo
dotknutej obce.
Vlastná prevádzka nesmie narušiť pohodu a kvalitu života obyvateľov hlukom. Hygienické
požiadavky pri prevádzke stanoví príslušný orgán na ochranu zdravia.
Vplyvy navrhovanej činnosti na obyvateľstvo a zdravie budú málo významné a
environmentálne prijateľné.
Vplyvy na geomorfologické pomery a horninové prostredie
Geomorfologické zmeny dotknutého územia sa vplyvom realizácie navrhovanej činnosti
nepredpokladajú.
K zásahu do horninového prostredia môže dôjsť počas výstavbu počas realizácie zemných
prác súvisiacich s výstavbou hate, biokoridoru a rybníkov a pri nevyhnutnej protipovodňovej
úprave koryta. Materiál charakteru štrkov a zahlinených štrkov, ktorý vznikne pri výkopových
prácach bude následne použitý pri terénnych úpravách dotknutého územia.
34
K znečisteniu horninového prostredia môže dôjsť len v prípade havárie stavebných
mechanizmov a dopravných prostriedkov, čo je pri dodržaní pracovnej disciplíny málo
pravdepodobné.
V dotknutom území, ani v jeho bezprostrednom okolí sa nenachádzajú ložiska nerastných
surovín, ani dobývacie priestory, ktoré by mohli byť ovplyvnené realizáciou navrhovanej
činnosti.
Vplyvy navrhovanej činnosti na horninové prostredie budú mierne väčšie pri realizácii
navrhovanej činnosti podľa Variantu č. 1 v súvislosti s výstavbou biokoridoru.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebudú produkované také látky, ktoré by spôsobili
znečistenie horninového prostredia v dotknutej lokalite.
Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na horninové prostredie, budú lokálne a málo
významné.
Vplyvy na pôdu
Realizácia navrhovanej činnosti si nevyžiada trvalý záber poľnohospodárskej pôdy ani
lesných pozemkov.
Navrhovaná činnosť bude umiestnená na pozemkoch evidovaných v katastri nehnuteľnosti
ako vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy v rozsahu:
Variant č. 1 – 5 334 m2
Variant č. 2 – 4 802 m2
Vyššie zábery pri realizácii navrhovanej činnosti podľa Variantu č. 1 súvisia s výstavbou
biokoridoru. Trvalé zábery budú upresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
Dočasné zábery súvisia s plochou staveniska a vyvedením výkonu do siete. Stavenisko bude
umiestnené na pozemkoch evidovaných v katastri nehnuteľnosti ako ostatné plochy.
Počas výstavby ani počas prevádzky navrhovanej činnosti sa nebudú produkovať také emisie,
ktoré by spôsobili zhoršenie kvality okolitej poľnohospodárskej pôdy. Kontaminácia pôd
cudzorodými prvkami (napr. kontaminácia ťažkými kovmi) z dôvodu realizácie navrhovanej
činnosti sa nepredpokladá.
Počas výstavby nemožno úplne vylúčiť riziko i keď minimálne kontaminácie pôdy ropnými
látkami v prípade havárie dopravných a stavebných mechanizmov.
Vplyvy navrhovanej činnosti na pôdu možno u obidvoch variantov činnosti považovať za
málo významné s miernou preferenciou Variantu č. 2.
Vplyvy na klimatické pomery
Z dôvodu realizácie navrhovanej činnosti nedôjde počas jej výstavby ani počas prevádzky k
zmene ani závažnému ovplyvneniu klimatických pomerov v dotknutom území v porovnaní so
súčasným stavom v žiadnom z posudzovaných variantov.
Vodná plocha ani objem akumulovanej vody sa z dôvodu realizácie navrhovanej činnosti
významne nezvýši do takej miery oproti pôvodnému stavu, že by to mohlo ovplyvniť
klimatické pomery dotknutého územia.
Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na miestne klimatické pomery sa, vzhľadom na jej
charakter a rozsah nepredpokladajú.
Vplyvy na ovzdušie
Realizácia navrhovanej činnosti nespôsobí žiadnu významnejšiu zmenu kvality ovzdušia v
dotknutom území.
Znečisťovanie ovzdušia počas výstavby navrhovanej činnosti bude spojené s výkopovými
prácami, úpravou terénu a so súvisiacou dopravou. Predpokladá sa, že výstavba bude prebiehať
cca 18 mesiacov. Rozsah stavebných prác bude zodpovedať výstavbe objektov strednej
veľkosti (hať, strojovňa, biokoridor, rybníky). Prašné činnosti sa budú vykonávať len niekoľko
týždňov z predpokladanej doby výstavby.
35
Stavebné práce, vrátane stavebnej dopravy nebudú z hľadiska ovzdušia nadlimitnou záťažou,
vplyvy výstavby navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia budú zanedbateľné a málo
významné.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebudú vznikať emisie látok znečisťujúcich ovzdušie.
Vplyvy navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia v dotknutom území možno hodnotiť ako
málo významné.
Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Rieka Váh v úseku od VVN Bešeňová po sútok s Oravou má dĺžku 31,4 km. Maximálna hĺbka
dosahuje až 4,0 m bežne však 1 – 2 m. V dotknutom území neexistuje žiadny významný
prítok okrem prítoku z Bešeňovej, kde je zaústená kanalizácia z Thermal Parku Bešeňová.
V súvislosti s výstavbou sústavy VVN Bešeňová – VN Liptovská Mara bolo pôvodne koryto
Váhu po cestný most v Bešeňovej zlikvidované a namiesto neho bol vybudovaný umelý kanál
v dĺžke cca 900 m., kde podklad tvorí štrkový substrát s monotónnym fluviálnym prúdením.
Umiestnenie MVE sa navrhuje cca 1,2 km pod VVN Bešeňová.
Od mosta Bešeňová nasleduje úsek, ktorý možno považovať za čiastočne upravený tok (brehy
upravené a spevnené kameňmi alebo polovegetačnými tvárnicami) so zachovanými
prirodzenými parametrami koryta. Pod cestným mostom Bešeňová sa nachádza hlbočina
a plochy s takmer stojatou vodou. Ďalšia hlbočina sa nachádza poniže navrhovanej hate MVE.
Na celom úseku od mosta Bešeňová sa striedajú úseky pomaly tečúcich vôd s vodnými
pláňami s takmer pokojnou hladinou a perejnatými úsekmi.
Koniec úseku od mosta do Liskovej po Jamborov prah je tak ako začiatok úseku v dĺžke cca
900 m zregulovaný bez brehových porastov. Jamborov prah je ďalšou priečnou prekážkou.
Súčasné prietoky na Váhu, najmä v dotknutom úseku nemajú prirodzený charakter, ale sú
ovplyvňované umelým hydrologickým režimom VN Liptovská Mara a VVN Bešeňová.
Najvýznamnejším negatívnym vplyvom realizácie navrhovanej činnosti na povrchové vody je
prehradenie koryta rieky Váh, vzdutie hladiny a prehĺbenie koryta pod hrádzou. So zásahmi do
brehu a dna rieky súvisí výstavba hate, vtokového objektu a odpadového kanála, ktoré trvalo
zmenia konfiguráciu koryta a čiastočne zmenia jeho prírodný charakter pevnými technickými
prvkami.
Prehradením toku, vzdutím hladiny nad haťou vznikne vodná zdrž s hĺbkou max. 3,0 m pri
hati v dôsledku čoho sa zníži rýchlosť prúdenia vody v koryte. Vzdutie hladiny nebude
významné, oproti súčasnému stavu, nakoľko hĺbka vody v dotknutej lokalite sa v súčasnosti
pohybuje v priemere od 1 m do cca 4 m.
Vytvorením zdrže sa zmenia prúdivé úseky na pomalý prúdivé (takmer stojatá voda v blízkosti
hate).
Vzhľadom k tomu, že MVE je navrhnutá s nízkou vakovou haťou s hradiacou výškou max. 3,0
m nad základovou líniou celkový vplyv nebude závažný. Najvýraznejšie sa tento vplyv prejaví
tesne nad haťou; smerom k doznievaniu vzdutia hladiny sa rýchlosť prúdu bude zvyšovať.
Podzemné vody môžu byť ovplyvnené zmenou výšky hladiny vody v toku.
Vzdutie hladiny sa predpokladá minimálne, cca 300 m od vakovej hate proti toku a v ďalšom
úseku smerom k mostu a hrádzi VVN Bešeňová prechádza do stratená.
Vzdutie hladiny môže ovplyvniť tiež brehy toku, ktoré nie sú dostatočne stabilizované.
Vzdutím hladiny vody nad haťou môže dôjsť k zvýšeniu hladiny podzemnej vody
v náplavových sedimentoch rieky a v prehĺbenom úseku pod haťou naopak hladina môže
poklesnúť.
V rámci vypracovania projektovej dokumentácie bude potrebné vykonať podrobný
hydrogeologický prieskum, vykonať výpočty priebehov hladín, overiť stabilitu brehov na
pravej strane toku najmä na miestach, kde vedie cesta III/018104 a v prípade potreby navrhnúť
36
účinné ochranné a stabilizačné opatrenia vrátane výsadby vhodných autochtónnych drevín a
krovín.
Pri navrhovaní technického riešenia navrhovanej činnosti sa musia zobrať do úvahy
požiadavky dotknutých obcí Bešeňová a Liptovský Michal aby pri vzdutí hladiny rieky Váh
nebol obmedzený prietok výustnej rúry z rybníkov na ľavom brehu Váhu cca 50 m nad
mostom Bešeňová a prietok výustnej rúry z priesakového kanála z obce Bešeňová na pravej
strane toku Váh tesne nad mostom.
Zároveň je potrebné na základe výsledkov podrobného hydrologického prieskumu prehodnotiť
navrhované protipovodňové opatrenia (prehĺbenie koryta pod haťou), nevylúčuje sa ani návrh
iného riešenia protierozívnych opatrení.
V prípade prehĺbenia koryta pod haťou dôjde k zásahom a úpravám morfológie dna pri
ponechaní prírodného charakteru. Nevznikne neprirodzené koryto v celej šírke toku, ale bude
možné nasimulovať prirodzené podmienky (striedanie hlbočín a plytčín).
Prúdivosť vody môže byť znížená aj v úseku pod haťou v dôsledku prehĺbenia dna, a to v
prípade, že by došlo k vytvoreniu tiahlej homogénnej hlbočiny. Tento stav bude možné
vhodnými opatreniami výrazne obmedziť.
Teplotné pomery v zdrži sa výraznejšie nezmenia, dotknutý úsek má vyrovnane nízku teplotu
vody, nakoľko je dotovaný chladnými vodami vypúšťanými z VVN Bešeňová.
Vzhľadom na skutočnosť, že prehradenie toku je navrhnuté pevným stupňom len v úrovni dna
a vakovou haťou, ktorá umožňuje previesť vysoké prietoky vody a navrhnutý je prietočný typ
elektrárne, ktorý zabezpečí odber vody z toku do turbín bez ovplyvnenia hydrologického
režimu, bez vzniku úseku s trvale zníženými prietokmi, vplyvy navrhovanej činnosti nebudú
závažné.
V prípade realizácie navrhovanej činnosti podľa Variantu č. 1 prietoky v profile MVE budú
rozdelené, časť prietokov bude presmerovaná do strojovne elektrárne, časť do biokoridoru (cca
0,5 m3/s-1).
Vplyv na kvalitu vody v toku možno predpokladať len v čase výstavby MVE. Pri vykonávaní
zemných prác v toku z dôvodu osadenia stavebných objektov a z dôvodu prehlbovania koryta
z dôvodu protipovodňovej ochrany územia možno očakávať výrazné zakaľovanie vody
zvírenými časticami. Určité riziko vyplýva aj z vlastného pohybu mechanizmov v koryte toku
a v jeho bezprostrednej blízkosti, kedy nemožno vylúčiť poruchy či havarijné situácie a s nimi
spojený únik ropných látok priamo do povrchových vôd. Ide len o predpokladané a dočasné
riziko v období výstavby.
Objekt strojovne a hať MVE sa vybudujú v otvorenej stavebnej jame na pláži konvexného
brehu, ktorý nižšie prietoky nezaplavujú. Oproti prietoku Q5 sa stavebná jama ohradí okružnou
hrádzkou. Na neškodné prevedenie prietoku cez stavenisko zostane dostatočne veľký priestor.
Pri úprave koryta pod haťou budú rešpektované súčasné brehy a na pravej strane toku budú
podľa potreby spevnené. Po vybudovaní pohyblivej hate a elektrárne sa koryto rieky Váh
presmeruje cez hať a zvyšok pôvodného koryta sa prehradí zdrsneným sklzom.
Vplyvy navrhovanej činnosti na vodné pomery počas prevádzky sa nepredpokladajú.
Zariadenia a technologické postupy použité v prevádzke MVE nie sú z hľadiska možného
vplyvu na povrchové a podzemné vody rizikové.
Hradiaca konštrukcia hate pri zvyšovaní prietokov presahujúcich hltnosť turbín sa automaticky
začne sklápať až do úplného otvorenia haťového poľa. V tomto štádiu bude haťou pretekať
brehová voda (viac ako Q1) bez vzdutia, tak ako pretekala v prirodzených podmienkach.
Poniže hate bude hladina mierne zaklesnutá oproti brehom, pretože tu koryto rieky Váh bude
prehĺbené. Pri výskyte storočnej vody dôjde k miernemu vzdutiu oproti prirodzenému stavu.
Splaškové odpadové vody počas prevádzky nebudú produkované.
Množstvo odpadových vôd zo strojovne prečistených na odlučovači ropných látok bude
zanedbateľné a náhodné a v žiadnom prípade neovplyvní kvalitu vody v toku.
37
Protipovodňová ochrana
Protipovodňová ochrana sa po výstavbe MVE nezhorší, ale naopak sa zlepší realizáciou
nevyhnutnej úpravy toku (prehĺbením koryta pod haťou) v úseku v ktorom je v súčasnosti
ohrozené vybrežením toku územie, určené na IBV a na ktorom boli už niektoré projekty
zrealizované.
Technické riešenie protipovodňových opatrení bude navrhnuté na základe hydrotechnických
výpočtov a na základe konzultácií so správcom toku.
Vyrovnávanie zvýšených prietokov a tlmenie povodňových vĺn v dotknutom úseku
zabezpečujú VN Liptovská Mara a Bešeňová.
Uloženie vakov hate na pevný prah umožni bezproblémové prevedenie povodňových
prietokov Q100. Z dôvodu ochrany územia pod haťou pred povodňami sa navrhne prehĺbenie
dna tak, aby nevzniklo riziko vybreženia, ktoré v súčasnosti i bez realizácie navrhovanej
činnosti hrozí.
V prípade povodňových stavov bude vaková hať vyhradená, prípadné splaveniny sa budú
pohybovať voľne do nižších úsekov toku.
Predpokladané vplyvy na stavby a územia v dosahu MVE
Vplyv MVE na cestný most a cestu III/018104 a priľahlé obytné objekty, verejné objekty
a kultúrne pamiatky sa nepredpokladá, predpoklad bude overený hydrogeologickým
posúdením v priebehu vypracovania projektovej dokumentácie, v prípade potreby budú
navrhnuté a realizované účinné opatrenia.
Nepredpokladá sa nepriaznivý vplyv navrhovanej činnosti na brehové porasty pod haťou a na
PR Ivachnovský luh ktorá je vzdialená od navrhovanej hate cca 3,5 km, pretože počas
prevádzky navrhovanej činnosti sa nemenia prirodzené prietoky rieky Váh.
Podzemné inžinierske siete, pokiaľ by sa vyskytli v dotknutom úseku, najmä pri vykonávaní
zemných prác, môžu byť ohrozené, a preto ich bude potrebné prispôsobiť novým podmienkam.
Hydrostatická hladina zdrže MVE Liptovská Tepla bude priaznivo pôsobiť na stav hladiny
v novovybudovaných rybníkoch na ľavom brehu v dobe nízkych prietokov, pretože vylúči
drenážny účinok poklesom hladiny rieky Váh na prirodzený stav.
Vplyv vzdutia/zníženia hladiny
Vzdutie hladiny vyvolané haťou neprevýši v žiadnom prípade brehy koryta rieky Váh. Hladina
podzemnej vody sa nad haťou sa môže mierne zvýšiť a bude korešpondovať s hladinou vody
v riečnej zdrži. Podmáčanie pozemkov a objektov sa nepredpokladá. Brehové porasty by
nemali byť ohrozené a zostanú zachované. V mieste, kde sa bude koryto rieky prehlbovať
možno predpokladať zanedbateľný pokles hladiny podzemnej vody po pravom brehu. Hladina
podzemnej vody po ľavom brehu by nemala byť nebude dotknutá.
Predpokladané vplyvy budú overené v rámci podrobného hydrogeologického prieskumu
a v prípade potreby budú navrhnuté a realizované účinné opatrenia.
Vplyv na pohyb splavenín
Rieka Váh v dotknutom úseku nad haťou sa nevyznačuje značným tokom splavenín, vzhľadom
na existenciu VN Liptovská Mara a Bešeňová. Pohyb splavenín sa začína prejavovať už pri
výskyte veľkej vody. Hrubšie splaveniny sa budú ukladať na konci vzdutia a jemnejšie budú
unášané ďalej do zdrže. Pretože na konci vzdutia má koryto rieky Váh hlbočiny, proces
zanášania nebude pozorovateľný.
Povodňové prietoky budú pretekať pri vyhradenej hati, čo znamená, že sedimenty sa budú
odplavovať tak, ako to bolo v prirodzenom koryte. Nakoľko všetko nebude dokonale
odplavené, predpokladá sa potreba vyťaženia sedimentov cca po 50 rokoch od začatia
prevádzky MVE. Splaveniny usadené po celej dĺžke zdrže veľké prietoky vyplavia.
Vzhľadom na lokalizáciu navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vytvorenie ľadovej bariéry,
pohyb ľadov sa dá ovládať otvorením haťového poľa, alebo občasný zakolísaním hladiny.
38
Na základe výsledkov posúdenia možno vplyvy navrhovanej činnosti podľa obidvoch
variantov činnosti na vodohospodárske pomery dotknutého územia považovať za významné,
ale nie závažné.
Vplyvy na faunu a flóru a ich biotopy
Pozemky na ktorých sa navrhuje umiestnenie navrhovanej činnosti sú v prevažnej miere
evidované v katastri nehnuteľnosti ako vodné plochy.
Umiestnenie navrhovanej činnosti si vyžiada zásah do brehových porastov v mieste osadenia
hate, strojovne, biokoridoru a výstavby rybníkov. Výstavbou hate sa vytvorí prekážka v toku,
ktorá bude mať vplyv najmä na ichtyofaunu.
Realizácia a prevádzka navrhovanej činnosti po dodržaní a realizácii navrhovaných opatrení
by nemala spôsobiť závažné zmeny v biologické rozmanitosti, v štruktúre a funkcii
ekosystémov.
Vplyvy na flóru a jej biotopy
Nie je predpoklad, že výstavbou navrhovanej činnosti dôjde k významnému ovplyvneniu
druhové rozmanitosti flóry záujmového územia a jeho okolia, pokiaľ sa dôsledne zabráni
šíreniu inváznych druhov.
Následkom vzdutia hladiny nad haťou, dôjde k zmene výšky hladiny podzemnej vody, ktorá
by nemala byť pre rastlinstvo dotknutého územia významná. Na zmenu výšky hladiny
podzemnej vody môžu negatívne reagovať staršie stromy, ktoré sa nachádzajú na pravej
strane toku.
Ľavý breh dotknutého úseku rieky Váh tvorí viacetážový porast v šírke cca 30 m. Stromovú
etáž tvoria dreviny vo veku 25 – 30 rokov, s priemerom nad 30 cm. Stredná etáž dosahuje
priemerný vek cca 10 rokov a priemerný priemer kmeňa cca 10 cm. Spodnú etáž tvorí krovitý
porast. Brehové porasty a plochy vegetácie na ľavom brehu, majú sekundárny charakter
(náletové dreviny na navážkach odpadu z výstavby VD Liptovská Mara).
Zásah do brehových porastov pri osadzovaní vlastných objektov MVE nebude veľkého
rozsahu, nakoľko na plochách určených na osadenie strojovne a telesa hate na ľavej strane
toku sa nevyskytujú takmer žiadne dreviny s priemerom nad 10 cm. Brehové porasty v
predpokladanom mieste osadzovania strojovne a hrádze sú nesúvislé a prerušované. K
rozsiahlejšiemu zásahu do porastov na ľavej strane dôjde v súvislosti s výstavbou rybníkov a
biokoridoru v prípade realizácie navrhovanej činnosti podľa Variantu č. 1.
Z hľadiska štruktúry sa výrub týka porastov vo veku do 30 rokov v stromovej etáži s výraznou
prevahou vŕby krehkej a jednotlivým zastúpením vŕby lykovcovej, vŕby rakytovej, jelše sivej,
jaseňa štíhleho, topoľa čierneho, čremchy obyčajnej. Brehové porasty v dotknutom úseku
majú druhotný pôvod. Drevinová vegetácia na brehoch dotknutého úseku toku nemá charakter
biotopu Ls1.3 Jaseňovo-jelšový podhorský lužný les (Natura 2000 91EO), ktorý by
zodpovedal danému stanovišťu.
Na pravom brehu toku v mieste osadenia hate sa nachádza len niekoľko drevín, bez krovitej
etáže. Do úvahy pripadá len odstránenie niekoľko jedincov.
V terestrických biotopoch dotknutej lokality sa nezistili žiadne chránené druhy flóry uvedené
vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, okrem niekoľko jedincov deväťsilov na ľavom
brehu toku.
Vo vodnom toku sa uvádza (podľa ŠOP SR) výskyt chránených vodných druhov rastlín
národného významu: močiarka vodná, močiarka riečna, červenavec ostrolistý.
39
Z chránených biotopov sa v širšom úseku Váhu uvádza v podkladoch ŠOP SR výskyt
biotopov európskeho významu:
Vo4 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a CallitrichoBatrachion (NATURA 3260), spoločenská hodnota 19,58 €/1 m2;
Br2 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (Natura 2000 - 3220),
spoločenská hodnota 24,56/1 m2.
V území priamo dotknutom realizáciou navrhovanej činnosti neboli uvedené biotopy v čase
posudzovania identifikované.
Aj napriek skutočnosti, že v priebehu posudzovania neboli v dotknutej lokalite identifikované
žiadne chránené druhy a ich biotopy národného ani európskeho významu v prípade ich
zistenia v priebehu ďalšieho stupňa prípravy navrhovanej činnosti sa bude postupovať podľa
príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 543/2002 Z. z. a súvisiacich predpisov.
Po presnom vytýčení stavby sa vykoná dôsledná inventarizácia drevín určených na výrub a
dotknutých druhov a biotopov v dosahu navrhovanej činnosti, ako súčasť projektovej
dokumentácie.
Vplyvy navrhovanej činnosti na flóru a jej biotopy v dotknutom území bude málo významný,
bude súvisieť najmä s odstránením porastov v dôsledku umiestnenia objektov navrhovanej
činnosti (strojovňa, hať, rybníky, biokoridor). Z hľadiska negatívneho vplyvu na flóru a jej
biotopy sa považuje výhodnejší Variant č. 2 bez výstavby biokoridoru.
Vplyvy na faunu a jej biotopy
Najväčším vplyvom navrhovanej činnosti na faunu bude vplyv na ichtyofaunu. Predpokladané
vplyvy môžu byť skôr lokálneho ako regionálneho charakteru, nakoľko vo vzdialenosti cca
1,2 km od hate proti smeru toku sa nachádza neprekonateľná prekážka pre migráciu
živočíchov, najmä tých, ktoré migrujú na väčšie vzdialenosti.
Vplyvy lokálneho charakteru budú súvisieť najmä so zmenou prúdenia vody pod i nad haťou,
vzdutím hladiny a prehĺbením koryta pod haťou, čiastočnou zmenou konfigurácie koryta
umiestnením pevných technických prvkov.
Počas výstavby možno očakávať v dotknutom úseku rieky zákal vody, ktorý môže mať
prechodne negatívny vplyv na vodné živočíchy. Predpokladá sa tiež akustické rušenie. Tieto
vplyvy budú časovo obmedzené a nemali by predstavovať významný zásah do živočíšnych
spoločenstiev.
Výstavbou hate a vytvorením zdrže nad haťou sa spomalí prúdenie vody v toku v celej dĺžke
vzdutia. Zmena prúdenia sa prejaví i pod haťou. Uvedené zmeny budú vplývať na vodnú
faunu a je predpoklad, že vzhľadom na nové podmienky v dotknutom území toku dôjde i k jej
zmene.
Vodné živočíchy, ktorým vyhovuje prúdivé prostredie môžu byť v zdrži najmä v blízkosti hate
nahradené druhmi, ktorým vyhovujú stojaté vody. Vzhľadom na typ MVE (prietočná) a
výšku hate bude spomalenie prúdenia vody malého rozsahu. Zvýšené prúdenie pod haťou
môže zlepšiť súčasný stav v toku. V prípade prehĺbenia koryta pod haťou dôjde k zásahom a
úpravám morfológie dna pri ponechaní prírodného charakteru. Nevznikne neprirodzené
koryto v celej šírke toku, ale bude možné nasimulovať prirodzené podmienky (striedanie
hlbočín a plytčín).
Vytvorením zdrže na toku sa nad haťou zvýši sedimentácia a čiastočne sa zastaví transport
nie len anorganických, ale i organických častíc, ktoré sú súčasťou potravinového reťazca
ichtyofauny. Zmena substrátu zo štrkovitého na bahnitý bude mať za následok lokálny ústup
druhov litofilných, okrem koncovej časti vzdutia, a nástup druhov fytofilných. Uvedený vplyv
bude len lokálneho charakteru – krátky úsek nad zdržou.
40
Závažné zmeny tepelných a svetelných pomerov v toku sa vzhľadom na plochu a hĺbku v
zdrži nepredpokladajú.
Hate a hrádze predstavujú pre ichtyofaunu prekážku, ktorá im bráni pri migrácii. Výstavbou
viacerých takýchto zariadení na jednom toku sa migračné cesty rozpadávajú, čo je zvlášť
škodlivé najmä pre druhy, ktoré migrujú na väčšie vzdialenosti. Na rieke Váh sa od jeho
prameňa po sútok s riekou Orava nachádza v súčasnosti viacero priečnych neprekonateľných
prekážok, ktoré nemajú vybudované rybovody ani biokoridory.
Najvýznamnejšími neprekonateľnými prekážkami sú napr. VN Liptovská Mara a VVN
Bešeňová a Jamborov prah.
MVE Liptovská Teplá II je navrhovaná práve medzi troma neprekonateľnými migračnými
prekážkami na trase rieky Váh ako hydrického biokoridoru, ktorými sú VN Liptovská Mara (s
výškou hrádze 45,5 m nad terénom), VVN Bešeňová (výška hrádze 12,5 m) a Jamborovým
prahom.
Navrhovaná hať MVE Liptovská Teplá II má byť umiestnená cca 1,3 km od neprekonateľnej
migračnej bariéry pre vodné živočíchy, ktorou je 12,5 m vysoká hrádza VVN Bešeňová. Vo
vzdialenosti cca 7,3 km pod navrhovanou haťou sa nachádza ďalšia neprekonateľná prekážka
pre vodné živočíchy, ktorou je Jamborov prah pri Liskovej.
To znamená, že bezproblémová migrácia vodných živočíchov v obidvoch smeroch pripadá do
úvahy na úseku toku Váh medzi hrádzou VVN Bešeňová Jamborovým prahom.
Vaková hať, ktorá je súčasťou navrhovanej činnosti nebude významnou prekážkou pre
migráciu niektorých druhov vodných živočíchov v smere toku od VVN Bešeňová smerom k
Jamborovému prahu. V úseku nad navrhovanou haťou sa nachádza ichtyofauna najmä z
prepadu z VVN Bešeňová a zo zarybňovania.
Migračná prekážka proti smeru toku, ktorou bude hať MVE môže byť eliminovaná výstavbou
biokoridoru, ktorý je súčasťou navrhovanej činnosti podľa Variantu č. 1. Vodné živočíchy,
ktoré prekonajú prekážku hate po cca 1,3 km znovu narazia na neprekonateľnú prekážku,
ktorá ukončí ich ďalšiu migráciu.
V prípade realizácie funkčného biokoridoru, ktorý umožní zachovanie migrácie ichtyofauny a
k izolácii populácií nedôjde ani v tomto úseku.
Následne bude súčasťou navrhovanej činnosti aj revitalizácia celého dotknutého územia,
ktorou sa umožní zachovanie potravných a pobytových podmienok semiakvatických a
terestrických živočíchov viazaných na brehovú zónu, a tak budú zachované aj všetky možné
funkcie rieky Váh ako hydricko-terestrického biokoridoru v dotknutom úseku.
Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná činnosť vzhľadom na jej lokalizáciu a dosah významne
neovplyvni ichtyofaunu rieky Váh.
Na základe výsledkov hodnotenia sa z hľadiska vplyvu na faunu javí vhodnejší Variant č. 1,
ktorého súčasťou je vybudovanie biokoridoru.
Projekt biokoridoru z dôvodu zabezpečenia jeho funkčnosti je potrebné vypracovať v úzkej
spolupráci s MsO SRZ Ružomberok, nakoľko pre jeho umiestnenie je veľmi dôležité poznať
miestne pomery.
V rámci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti bola vypracovaná „Odborná štúdia z
hľadiska vplyvov možných dopadov na vážske populácie rýb a návrh opatrení na ich
elimináciu – MVE Liptovská Teplá“ (Ing. Miroslav Zontág, apríl 2009), ktorá tvorí prílohu č.
13 správy o hodnotení.
Opatrenia vyplývajúce z odbornej štúdie budú zohľadnené pri vypracovaní projektovej
dokumentácie.
Z významných a ohrozených druhov cicavcov sa v danom priestore môže vyskytovať vydra
riečna.
41
Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať závažný vplyv na suchozemské živočíchy. Na
dotknutom území neboli zistené chránené druhy suchozemských živočíchov ani ich významné
biotopy.
Počas zemných prác a počas odstránenia porastov na ľavej strane pre výstavbu objektov
navrhovanej činnosti dôjde k likvidácii a prechodnému ústupu niektorých drobných
suchozemských živočíchov a ich stanovíšť, ktoré sa nachádzajú na dotknutej lokalite. Ide
najmä o plazy, drobné cicavce, netopiere a niektoré druhy vtákov, ktoré dotknutú lokalitu
využívali najmä na odpočinok pri migrácií za potravou.
Výstavbou rybníkov a v rámci doplnenie nových porastov vrátane brehových sa vytvoria nové
biotopy vhodné najmä pre ryby, obojživelníky a vtáky.
Navrhovaná činnosť vzhľadom na jej charakter, lokalizáciu a hmotnosť objektov (strojovňa)
nebude vytvárať prekážku na trase terestrického biokoridoru, biokoridoru pre migráciu
suchozemských živočíchov. Navrhovaná činnosť nie je takého charakteru, ktorá by vytvárala
v území prekážku, pre ťah vodného vtáctva, naopak jej realizáciou (rybníky) sa vytvorí nový
biotop pre obojživelníky, ryby i vodného vtáctvo v dotknutom území.
Zásah do existujúcich brehových porastov (na ľavej strane toku) nebude takého rozsahu, ktorý
by zásadne zasiahol do migračných tras suchozemských živočíchov. Naopak v rámci úpravy
po výstavbe sa vykoná doplnenie chýbajúcich drevinových porastov v dosahu navrhovanej
činnosti na ľavej i na pravej strane toku.
Vplyv navrhovanej činnosti na faunu a jej biotopy možno považovať za významný. Z
hľadiska vplyvu na ichtyofaunu sa javí prijateľnejší Variant č. 1 navrhovanej činnosti.
Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma
Územia chránené podľa osobitných predpisov, ktoré sa nachádzajú na území okresu
Ružomberok možno rozdeliť do dvoch základných skupín:
•
územia chránené podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
•
územia chránené podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
Vplyvy na územia chránené podľa zákona č. 534/2002 Z. z.
V území dotknutom navrhovanou činnosťou platí v súčasnosti 1. stupeň územnej ochrany
podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V dotknutej lokalite sa
nenachádza chránené vtáčie územie ani maloplošné chránené územie. Dotknutá lokalita je
súčasťou územia európskeho významu SKUEV0253 Rieka Váh s priradeným 4. stupňom
územnej ochrany podľa výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1.
Vplyvy na národnú sústavu chránených území
Navrhovaná MVE je umiestnená na území, kde platí 1. stupeň územnej ochrany. Lokalita
navrhovanej činnosti nie je súčasťou žiadneho chráneného územia národnej sústavy
chránených území (NP, CHKO, CHA, PR, NPR, PP, NPP, CHKP) ani ich ochranných pásiem.
Najbližšie k lokalite navrhovanej činnosti je ochranné pásmo NP Nízke Tatry. Lokalita
navrhovanej činnosti sa nachádza v blízkosti severnej hranice ochranného pásma NP Nízke
Tatry, ale nie je jeho súčasťou.
Z maloplošných chránených území sa severne od lokality navrhovanej činnosti (cca 900 m)
nachádza PP Bešeňovské travertíny a západne od lokality navrhovanej činnosti (cca 3,5 km)
PR Ivachnovský luh.
Vplyv navrhovanej činnosti na uvedené chránené územia národnej sústavy chránených území
sa vzhľadom na jej lokalizáciu a dosah nepredpokladá.
V širšom okolí navrhovanej činnosti sa nachádzajú dva chránené stromy, a to lipa veľkolistá v
Liskovej a lipa veľkolistá v Ivachnovej. Vplyv navrhovanej činnosti na tieto chránené stromy
sa nepredpokladá. Na záujmovej lokalite v jej bezprostrednej blízkosti ani v jej dosahu sa
chránené stromy nenachádzajú.
42
Na území dotknutých obcí ani v ich bezprostrednej blízkosti sa nenachádza žiadna mokraď
medzinárodného, národného, regionálneho ani lokálneho významu.
Vplyv navrhovanej činnosti na chránené územia národnej sústavy chránených území sa
nepredpokladá.
Vplyvy na vodohospodársky chránené územia
Lokalita navrhovanej činnosti ani jej širšie územia nie je súčasťou žiadnej chránenej
vodohospodárskej oblasti vyhlásenej podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a
NV SSR č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd.
Rieka Váh (4-21-01-038) je vodohospodársky významným tokom podľa vyhlášky MŽP SR
č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov
a vodárenských vodných tokov.
Navrhovaná činnosť významne neovplyvní vodohospodársku funkciu rieky Váh.
Vplyvy navrhovanej činnosti na územia chránené podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách sa
nepredpokladajú.
Vplyvy na krajinu
Realizáciou navrhovanej činnosti sa vzhľadom na jej umiestnenie a rozsah v podstatnej miere
nezmení celková súčasnú štruktúra ani scenéria krajiny. Nebude zásahom do krajinného razu
širšieho územia, dôjde len k lokálnej zmene krajinnej štruktúry v rámci dotknutého územia.
Nové technogénne prvky osadené na toku (teleso hate) a na jeho ľavej strane (strojovňa),
budú vzhľadom na ich lokalizáciu a rozmery viditeľné len z krátkeho úseku cesty III/018104
a z okraja pozemku určeného na IBV. Pohľad na teleso hrádze a strojovňu bude obmedzený
brehovými porastmi. Pohľad z mosta na ceste III/18247 bude viditeľná len časť vzdutia toku
Váh, ktorá sa bude približovať súčasnému stavu. Objekt strojovne nebude z mosta viditeľný,
nakoľko bude osadený v zeleni na ľavej strane toku. V rámci výstavby rybníkov, ktoré budú
umiestnené na ľavom brehu toku dôjde k skultúrneniu územia (odstránenie divokej skládky
odpadov z výstavby VD Liptovská Mara).
Vzhľadom k tomu, že v úseku vzdutia ostane zachovaný prírodný charakter brehov aj brehová
vegetácia a predpokladá sa aj jej doplnenie, celkový vizuálny vnem umiestnenia navrhovanej
činnosti nebude negatívny.
Zásah do brehových porastov, ktorý bude výraznejší len v mieste vybudovania rybníkov a
biokoridoru, ktorý bude kompenzovaný náhradnou výsadbou a revitalizáciou existujúcich
porastov v dotknutom území.
Pozitívnym prvkom bude rozšírenie vodných plôch v dotknutom území spôsobené vzdutím
toku nad haťou.
Vplyv navrhovanej činnosti na krajinu bude málo významný.
Vplyvy na územný systém ekologickej stability
Záujmové územie je súčasťou nadregionálneho biokoridoru vodný tok Váh a bude sa len
čiastočne dotýkať jeho brehových porastov.
V dôsledku realizácie navrhovanej činnosti sa očakávajú vplyvy na nadregionálny biokoridor
Váhu, ktoré spočívajú v prehradení toku a v čiastočnej zmene jeho prirodzených parametrov v
mieste stavby a v jej dosahu (prehĺbenia dna. vzdutie hladiny nad haťou).
Vplyvy na nadregionálny hydricko-terestrický biokoridor vodný tok Váh
Podľa určeného rozsahu hodnotenia: „Dotknuté územie je súčasťou hydricko-terestrického
biokoridoru nadregionálneho významu Orava-Váh s veľmi priaznivými parametrami
konektivity (ale i refugiálnych funkcií.)
43
Celkový súčasný stav, parametre a funkčnosť hydricko-terestrického nadregionálneho
biokoridoru Orava-Váh neboli k dispozícii, a preto bolo zložité vyhodnotiť vplyv navrhovanej
činnosti na jeho súčasnú funkčnosť.
Podľa terénnej obhliadky priľahlého úseku, biokoridoru možno konštatovať, že v minulosti
vykonané technické zásahy do prirodzenej trasy rieky Váh spôsobili stratu jeho prirodzenej
členitosti, zrýchlenie bežných i povodňových prietokov a obmedzili migráciu vodných
živočíchov migračnými prekážkami.
Na hornom toku Váhu od prameňa po jeho sútok s riekou Orava sa nachádza viacero
regulovaných úsekov a neprekonateľných prekážok pre migráciu vodných živočíchov.
Navrhovaná činnosť vzhľadom na jej charakter, lokalizáciu a hmotnosť objektov (strojovňa)
nebude vytvárať prekážku na trase terestrického biokoridoru, biokoridoru pre migráciu
suchozemských živočíchov. Navrhovaná činnosť nie je takého charakteru, ktorá by vytvárala
v území prekážku, pre ťah vodného vtáctva, naopak jej realizáciou (rybníky) sa vytvorí nový
biotop vodného vtáctva v dotknutom území.
Zásah do existujúcich brehových porastov (na ľavej strane toku) nebude takého rozsahu, ktorý
by zásadne zasiahol do tejto časti biokoridoru. Naopak v rámci úpravy po výstavbe sa vykoná
doplnenie chýbajúcich drevinových porastov v dosahu navrhovanej činnosti na ľavej i na
pravej strane toku.
MVE je navrhovaná medzi troma neprekonateľnými migračnými prekážkami na trase rieky
Váh ako hydrického biokoridoru, ktorými sú VN Liptovská Mara (s výškou hrádze 45,5 m
nad terénom), VVN Bešeňová (výška hrádze 12,5 m) a Jamborovým prahom.
Navrhovaná hať MVE má byť umiestnená cca 1,3 km od VVN Bešeňová a cca 7,3 km od
Jamborovho prahu pri Liskovej.
To znamená, že bezproblémová migrácia vodných živočíchov v obidvoch smeroch pripadá do
úvahy na úseku toku Váh medzi hrádzou VVN Bešeňová Jamborovým prahom.
Vaková hať, ktorá je súčasťou navrhovanej činnosti nebude významnou prekážkou pre
migráciu živočíchov v smere toku od VVN Bešeňová smerom k Jamborovému prahu.
Migračná prekážka proti smeru toku, ktorou bude hať MVE môže byť eliminovaná výstavbou
biokoridoru, ktorý je súčasťou navrhovanej činnosti podľa Variantu č. 1. Vodné živočíchy,
ktoré prekonajú prekážku hate po cca 1,3 km narazia na neprekonateľnú prekážku, ktorá
ukončí ich ďalšiu migráciu.
V prípade realizácie funkčného biokoridoru, ktorý umožní zachovanie migrácie ichtyofauny, k
izolácii populácií nedôjde ani v tomto úseku. Následne bude súčasťou navrhovanej činnosti
aj revitalizácia celého dotknutého územia, ktorou sa umožní zachovanie potravných a
pobytových podmienok semiakvatických a terestrických živočíchov viazaných na brehovú
zónu, a tak budú zachované aj všetky možné funkcie rieky Váh ako hydricko-terestrického
biokoridoru v dotknutom úseku.
Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná činnosť vzhľadom na jej lokalizáciu a dosah významne
neovplyvni celkovú funkčnosť hydricko-terestrického biokoridoru nadregionálneho významu
Orava-Váh.
Na základe výsledkov hodnotenia sa z hľadiska vplyvu na územný systém ekologickej
stability javí prijateľnejší Variant č. 1, ktorého súčasťou je vybudovanie biokoridoru.
Ďalšími najbližšími prvkami USES v širšom území navrhovanej činnosti sú – regionálne
biocentrum Bešeňovské travertíny vzdialené od lokality navrhovanej činnosti vzdušnou
čiarou cca 900 m a regionálne biocentrum Ivachnovský háj, vzdialené od lokality
navrhovanej činnosti cca 3,5 km.
Vplyv navrhovanej činnosti na regionálne biocentrum Bešeňovské travertíny a Ivachnovský
háj sa nepredpokladá.
44
Vplyvy navrhovanej činnosti na územný systém ekologickej stability nebudú, po realizácii
navrhovaných opatrení významné.
Vplyvy na urbanný komplex a využívanie zeme
Navrhovaná činnosť, nepredstavuje takú činnosť, ktorá by mala závažný vplyv na urbanný
komplex a využitie zeme oproti súčasnému stavu.
Realizáciou navrhovanej činnosti sa zabezpečí využitie obnoviteľného zdroja energie,
hydroenergetického potenciálu rieky Váh, čo prispeje k šetreniu klasických zdrojov energie a
v konečnom dôsledku k znižovaniu produkcie skleníkových plynov.
V blízkosti navrhovanej činnosti sa nenachádza intenzívne využívaná poľnohospodárska pôda
ani lesné pozemky, a preto sa nepredpokladá ovplyvnenie poľnohospodárskeho ani
lesohospodárskeho využívania územia. Rovnako negatívne neovplyvní priemyselnú výrobu,
ktorá sa nachádza v širšom území umiestnenia navrhovanej činnosti.
Vzhľadom na umiestnenie hate MVE a realizáciu navrhovaných opatrení sa nepredpokladá
závažne ovplyvnenie rekreačného využívania územia (splavovanie toku).
Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na urbanný komplex a využívanie zeme bude málo
významný.
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Vplyvy navrhovanej činnosti na kultúrne a historické pamiatky, ktoré sa nachádzajú v
dotknutom území (napr. Kaštieľ Mitošiny) sú málo pravdepodobné. Predpoklad ovplyvnenia
zmenou hladiny podzemnej vody bude overený v rámci podrobného hydrologického
prieskumu a v prípade potreby budú navrhnuté a realizované účinné opatrenia.
Vplyvy navrhovanej činnosti na kultúrne a historické pamiatky, ktoré sa nachádzajú v širšom
okolí navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú.
Vplyvy na archeologické náleziská
Aj keď sa lokalita navrhovanej činnosti nenachádza v žiadnom evidovanom archeologickom
priestore, je potrebné vziať do úvahy možnosť výskytu archeologických nálezov pri zakladaní
stavieb.
Pri zemných prácach pri zakladaní stavieb treba postupovať podľa príslušných ustanovení
zákona č. 49/2002 Z. z. o pamiatkovej starostlivosti.
Vplyvy navrhovanej činnosti na archeologické náleziská sa nepredpokladajú.
Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality
Vzhľadom na lokalizáciu navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú negatívne vplyvy
navrhovanej činnosti na paleontologické náleziská ani na významné geologické lokality.
V prípade nálezu skamenelín pri zemných prácach sa bude postupovať podľa príslušných
ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na paleontologické náleziská a významné geologické
lokality sa nepredpokladajú.
Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
Kultúrne hodnoty nehmotnej povahy predstavujú najmä miestne tradície, miestna kultúra,
jazyk, umenie.
Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy v dotknutom
území sa nepredpokladajú.
Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice
Vzhľadom na lokalizáciu, charakter a rozsah navrhovanej činnosti sa nepredpokladá jej vplyv
na životné prostredie presahujúci štátne hranice.
Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
Dotknuté obce Liptovský Michal, Liptovská Teplá a Bešeňová nemajú schválenú
územnoplánovaciu dokumentáciu.
45
V rámci pripomienkovania zámeru dotknuté obce (Bešeňova a Liptovský Michal) súhlasili s
realizáciou navrhovanej činnosti s podmienkou zohľadnenia vyústenia odpadových vôd z
obcí do rieky Váh.
V záväznej časti ÚPN VÚC Žilinského kraja sa v príslušných bodoch uvádza:
4.15 povoľovať výstavbu malých vodných elektrárni na vodnom toku Váh len výnimočne
4.15.1 nepovoľovať výstavbu malých vodných elektrárni na vodných tokoch, ktorým sa
poskytuje územná ochrana prírody a krajiny:
a) Chránený areál rieka Orava,
b) Chránený areál Revúca,
c) prítoky Váhu, zaradené medzi územia európskeho významu.
7.1 zohľadniť ekonomické a ekologické hľadiská pri zabezpečení územia energiami a
vytvárať efektívne diverzifikované systémy energetického zásobovania kraja,
7.2 zabezpečiť zvýšenú výrobu elektrickej energie
7.2.2 budovaním nových zdrojov využívaním vodnej energie,
7.13. vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a
druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike.
Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná činnosť nie je v rozpore s ÚPN VÚC Žilinského kraja.
V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA
NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO
VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
(NATURA 2000)
Vplyvy na chránené vtáčie územia (SKCHVU)
Územie lokalizácie navrhovanej činnosti nie je súčasťou žiadneho, chráneného vtáčieho
územia.
Vplyv navrhovanej činnosti na chránené vtáčie územia sa nepredpokladá.
Vplyvy na územia európskeho významu (SKUEV)
Navrhovaná činnosť je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0253 Rieka Váh, ktoré
má výmeru 251,9 ha.
Predmetom ochrany tohto chráneného územia sú biotopy: 3220 Horské vodné toky a bylinné
porasty pozdĺž ich brehov; 3260 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion a 6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové
spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa.
Z druhov sú predmetom ochrany: hlavátka podunajská, hlaváč bieloplutvý, vydra riečna,
podkovár malý, uchaňa čierna, netopier obyčajný, podkovár veľký, netopier pobrežný,
netopier ostrouchý, kolok vretenovitý, kunka žltobruchá, mlynárik východný, hrúz fúzatý,
pimprlík mokraďný.
Navrhovaná činnosť je umiestnená na území, ktoré je súčasťou chráneného územia
európskeho významu SKUEV0253 Rieka Váh, jeho okrajovej časti (cca 400 m od konca
úseku), ktorý nie je práve ťažiskom výskytu biotopov a druhov, ktoré sú predmetom ochrany.
Vzdutie MVE sa dotýka cca 2,3 ha z celkovej plochy 251,9 ha čo je menej ako 1 % celkovej
výmery chráneného územia.
46
V priebehu posudzovania neboli na území, ktoré je v dosahu navrhovanej činnosti
identifikované biotopy, ktoré sú predmetom ochrany.
Podľa mapovania ŠOP SR v roku 2006 pre potreby EK sa výskyt biotopu Vo4 (3260) Nížinné
až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion síce
uvádza v úseku medzi Liskovou a Bešeňovou, ale podľa zakreslenia na mape je to skôr úsek v
okolí Liptovskej Teplej tzn. mimo územia v dosahu navrhovanej činnosti.
Rovnako nebol v dotknutom úseku navrhovanej činnosti zistený ani výskyt biotopu Br2
(3220) Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov. Podľa mapovania v roku 2006
pre potreby EK sa jeho výskyt uvádza až v úseku Váhu pod Ružomberkom.
Z druhov, ktoré sú predmetom ochrany ÚEV Váh môžu byť vzhľadom na charakter, rozsah a
lokalizáciu navrhovanej činnosti ovplyvnené najmä niektoré druhy ichtyofauny, ktoré boli
zistené v dotknutom úseku, ktorý sa nachádza medzi dvoma migračnými bariérami VVN
Bešeňová a Jamborov prah.
Podľa odbornej štúdie boli v dotknutom úseku (rybársky revír Váh č. 19 (3-4700-4.1.)
identifikované len tri druhy živočíchov, ktoré sú predmetom ochrany tohto územia - hlavátka
podunajská, hlaváč bieloplutvý a vydra riečna.
Hlavátka podunajská - bola zistená pri každom z ichtyologických prieskumov. Jej prirodzený
neres bol sledovaný predovšetkým v oblasti Ružomberka a Bešeňovej. V dotknutom úseku je
súčasťou minimálnej zarybňovacej povinnosti aj umelé zarýbňovanie násadami hlavátky
v množstve 2000 ks ročnej hlavátky. V praxi sa zarybňujú dvoj až trojročné jedince. Okrem
toho sa zarybňuje aj násada v množstve 10 000 ks jesienky, prípadne rôčika.
Hlaváč bieloplutvý – vyskytuje sa po celom úseku Váhu.
Vydra riečna - profil navrhovanej MVE je súčasťou hydricko-terestrického biokoridoru Váhu,
ktorý je pobytovým a lovným teritóriom tohto druhu. V danom úseku sa predpokladá
potravný výskyt vydry, generačne je viazaná na nižšie úseky Váhu resp. jeho prítoky s
brehovými biotopmi vhodnými pre nory a úkryty. Migrácia tohto chráneného druhu nebude
realizáciou MVE významne narušená.
Súčasťou navrhovanej činnosti sú opatrenia na elimináciu vplyvov navrhovanej činnosti na
predmet ochrany ÚEV Rieka Váh ktoré vyplývajú z odbornej ichtyologickej štúdie. rybníkov.
Aj napriek skutočnosti, že v priebehu posudzovania neboli v dotknutej lokalite chránené
biotopy, ktoré sú predmetom ochrany ÚEV Váh v prípade ich zistenia v priebehu ďalšieho
stupňa prípravy navrhovanej činnosti po presnom zameraní objektov navrhovanej činnosti sa
bude postupovať podľa príslušných právnych predpisov, najmä podľa zákona č. 543/2002 Z.
z. a súvisiacich predpisov.
Na základe výsledkov predchádzajúceho hodnotenia možno konštatovať, že vzhľadom na
charakter, rozsah a najmä na lokalizáciu navrhovanej činnosti sa nepredpokladá významný
vplyv na cieľ ochrany tohto chráneného územia. Z hľadiska vplyvu na SKUEV0253 Váh sa
javí prijateľnejší Variant č. 1 navrhovanej činnosti a obtokovým biokoridorom, ktorý sa
odporúča na realizáciu.
47
VI. ZÁVERY
1.
Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti
Na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona, pri
ktorom sa zvážil stav využitia územia a únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných
vplyvov navrhovanej činnosti (vrátane vplyvov kumulatívnych) na životné prostredie
a zdravie obyvateľstva z hľadiska pravdepodobnosti, rozsahu, trvania, povahy, miesta
vykonávania navrhovanej činnosti, po zohľadnení stanovísk príslušných orgánov, organizácií,
dotknutej verejnosti a za súčasného stavu poznania sa
odporúča
realizácia navrhovanej činnosti „Malá vodná elektráreň, Liptovská Teplá II“, za
predpokladu splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v častí VI/3 záverečného
stanoviska. Neurčitosti, ktoré sa vyskytli v procese posudzovania vplyvov na životné
prostredie je potrebné vyriešiť v ďalších stupňoch projektovej a prevádzkovej dokumentácie
pre povolenie činnosti podľa osobitných predpisov.
2. Odporúčaný variant
Na realizáciu sa odporúča vybudovanie MVE Liptovská Teplá II podľa Variantu č. 1
uvedeného v zámere, a v časti II./6. tohto záverečného stanoviska, tzn. vybudovanie
prietočnej, prihaťovej MVE na rieke Váh (rkm 331,55), s vakovou haťou, bez akumulačnej
nádrže s inštalovaným výkonom 3 x 500 kW = 1 500 kW. Súčasťou navrhovanej činnosti
bude vybudovanie obtokového biokoridoru, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie spriechodnenia
migračnej bariéry pre vodné živočíchy, vybudovanie dvoch rybníkov na ľavej strane toku
a realizácia protipovodňových opatrení na ochranu územia určeného na IBV na pravej strane
toku.
3. Odporúčané podmienky pre etapu prípravy a realizácie činnosti
Na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona, po
zohľadnení pripomienok a stanovísk rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutých
orgánov a dotknutých obcí, výsledkov verejných prerokovaní navrhovanej činnosti,
odborného posudku podľa § 36 zákona, ďalších súvisiacich odborných posudkov a na základe
správy o hodnotení sa odporúčajú pre etapu prípravy, realizácie a prevádzky navrhovanej
činnosti nasledujúce podmienky:
•
Prerokovať a zosúladiť navrhovanú činnosť s požiadavkami dotknutých obcí.
•
Počas prípravy, výstavby, prevádzky a po ukončení prevádzky rešpektovať záväzné
regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia podľa záväznej časti ÚPN
VÚC Žilinského kraja.
•
V rámci vypracovania projektovej dokumentácie vykonať podrobný hydrogeologický
prieskum a výpočty priebehov hladín podzemných vôd a na základe jeho výsledkov
48
navrhnúť protipriesakové a drenážne prvky tak aby nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu
dotknutého územia vrátane existujúcich obytných objektov a kultúrnych pamiatok.
•
K modelovaniu priebehu hladín podzemných vôd zabezpečiť pozorovania v sieti
pozorovacích vrtov, ktoré sa zriadia v rámci hydrogeologického prieskumu. Vybudovanie
pozorovacej siete (umiestnenie pozorovacích bodov) zabezpečiť podľa odporúčania z
STÚ Bratislava (list č. 01/14 z 11. 2. 2014).
•
Prehodnotiť navrhované protierozívne opatrenia (prehĺbenie koryta pod haťou)
v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR a MsO SRZ v Ružomberku. V prípade , že
sa prehĺbenie koryta nepreukáže ako možné, navrhnúť v spolupráci so správcom toku iný
spôsob protipovodňovej ochrany IBV na pravej strane Váhu.
•
Pri vypracovaní projektovej dokumentácie zohľadniť odporúčania z „Odbornej štúdie z
hľadiska vplyvov a možných dopadov na vážske populácie rýb a návrh opatrení na ich
elimináciu, ktorú vypracoval Ing. Miroslav Zontág, Ružomberok, apríl 2009.
•
Pri vypracovaní projektu na výstavbu biokoridoru zohľadniť odporúčania z dokumentu
„Návrh ľavobrežného priechodu pre ryby na MVE Liptovská Teplá na Váhu pre územné
konanie“ (RNDr. V. Druga, Ekospol, Banská Bystrica, marec 2009., po konzultácii s MsO
SRZ v Ružomberku a Štátnou ochranou prírody SR.
•
Po konečnom zameraní umiestnenia hate a ostatných objektov stavby zabezpečiť
podrobnú inventarizáciu, stanoviť možný záber významných druhov a biotopov a
navrhnúť a realizovať postup podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov po odsúhlasení so Štátnou
ochranou prírody SR.
•
Za záber významných biotopov v toku navrhnúť v spolupráci so Štátnou ochranou
prírody SR a MsO SRZ Ružomberok náhradné prvky (napr. plytčiny, podmáčané brehové
lemy v úseku prehĺbenia, ostrovčeky a pod).
•
Po zameraní umiestnenia hate a ostatných objektov vykonať inventarizáciu a ohodnotenie
drevín určených na výrub.
•
Pri vypracovaní projektovej dokumentácie a pri samotnej výstavbe klásť dôraz na
minimalizáciu zásahov do brehových porastov.
•
Navrhnúť revitalizáciu brehových porastov (výsadba bylinnej a krovitej vegetácie na
bočných hrádzach v priestore vzdutia, biokoridoru, rybníkov) a náhradnú výsadbu
konzultovať so Štátnou ochranou prírody SR. Pri náhradnej výsadbe používať výhradne
autochtónne dreviny a realizovať ju najmä v úsekoch s predpokladanou nižšou stabilitou
brehov.
•
Navrhnúť a realizovať opatrenie na zachovanie bezproblémovej vodnej turistiky
(splavovanie na člnoch) v úseku medzi VVN Bešeňová a haťou MVE tak, aby hať MVE
netvorila neprekonateľnú prekážku.
•
Vyvedenie výkonu elektrickej do verejnej siete prednostne navrhnúť podzemným káblom,
z dôvodu vylúčenia rizika stretu vtákov so vzdušným vedením.
•
Realizáciu navrhovanej činnosti vykonávať len na základe príslušných povolení podľa
platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
•
Vypracovať projekt organizácie výstavby navrhovanej činnosti so zohľadnením
49
požiadaviek ochrany všetkých zložiek životného prostredia s osobitným dôrazom na
ochranu prírody a zdravia obyvateľstva a skrátenie obdobia pôsobenia vplyvov výstavby.
•
Vypracovať plán havarijných opatrení pre prípad havarijného úniku látok škodiacich
vodám a oboznámiť s nim všetkých pracovníkov na stavbe.
•
Vzhľadom na práce v inundačnom území vypracovať pre stavbu povodňový plán a
odsúhlasiť ho s dotknutými orgánmi, osobitnú pozornosť venovať odplaviteľným
materiálom, ich prechodné umiestnenie v inundačnom pásme by malo byť čo najviac
obmedzené.
•
Vypracovať prevádzkový poriadok zariadenia určiť v ňom pracovníka zodpovedného za
funkčnosť biokoridoru.
•
Pri projektovaní objektov MVE navrhnúť vhodné materiálové a architektonické
stvárnenie objektov z dôvodu nerušivého zakomponovania do prírodného prostredia. Pri
výstavbe podľa možnosti maximálne využívať prírodné materiály napr. kameň, drevo,
riečne valúny a pod.
•
V rámci vypracovania projektovej dokumentácie hydrogeologickým posúdením overiť
stabilitu brehov na pravej strane toku najmä na miestach, kde vedie cesta III/018104 a
vplyv vzdutia na stabilitu cestného mosta do obce Bešeňová a v prípade potreby navrhnúť
stabilizačné opatrenia.
•
V rámci prípravy stavby vytvoriť podmienky na separáciu a zhromažďovanie
jednotlivých druhov odpadov podľa platných predpisov oblasti odpadového hospodárstva,
uprednostniť možnosť využitia odpadov pred ich zneškodnením, zneškodňovanie odpadov
pred začatím stavebných prác zmluvne zabezpečiť oprávnenou osobou.
•
Pri navrhovaní technického riešenia navrhovanej činnosti zohľadniť požiadavky
dotknutých obcí Bešeňová a Liptovský Michal aby pri vzdutí hladiny rieky Váh nebol
obmedzený prietok výustnej rúry z rybníkov na ľavom brehu Váhu cca 50 m nad mostom
Bešeňová a prietok výustnej rúry z priesakového kanála z obce Bešeňová na pravej strane
toku Váh tesne nad mostom.
•
Zabezpečiť realizáciu všetkých technických a technologických opatrení na zabezpečenie
parametrov zariadenia garantovaných výrobcom premietnutím ich do vykonávacieho
projektu.
•
Navrhnúť účinné opatrenia proti vniknutiu rýb do turbín MVE.
•
Zásahy do brehových porastov realizovať citlivo, výrub drevín vykonať mimo hniezdneho
obdobia a len v nevyhnutnom rozsahu.
•
Minimalizovať výrub drevinnej vegetácie najmä na ľavej, ale i na pravej strane toku,
ktorá v súčasnosti tvorí protizvukovú a vizuálnu bariéru medzi diaľnicou a obcou
Bešeňová. Odstránené dreviny bezodkladne nahradiť.
•
Nevyhnutný výrub drevín realizovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
•
Zemné práce v toku vykonávať po dohode s MsO SRZ Ružomberok v období mimo
neresu rýb.
•
Stavebné práce nevykonávať v letných mesiacoch, v dňoch pracovného pokoja
a v pracovných dňoch medzi 17,00 hod – 7,00 hod. Časový harmonogram výstavby
odsúhlasiť s obcou.
50
•
Vzhľadom na skutočnosť, že podstatná časť stavebných prác sa bude vykonávať v koryte
rieky a v jeho bezprostrednej blízkosti vybaviť stavebné mechanizmy a dopravné
prostriedky na zachytenie prípadného úniku pohonných hmôt alebo olejov. Dôsledne
kontrolovať technický stav vozidiel s ohľadom na možnosť úniku ropných látok.
•
Zabezpečiť, aby v mieste stavby neboli skladované prevádzkové kvapaliny ani iné látky
škodiace vodám. Stavenisko vybaviť sorpčnými a ďalšími prostriedkami pre prípad úniku
látok škodiacich vodám.
•
Pri stavebných prácach v koryte rieky postupovať tak, aby sa minimalizovalo zakalenie
vody spôsobené odnosom častíc z dna a stien riečneho koryta.
•
Eliminovať zdroje prašnosti na stavenisku, napr. kropením staveniská a komunikácii alebo
prekrytím skladovaných hmôt.
•
Zabezpečiť čistenie dopravných prostriedkov pred výjazdom na prístupovú komunikáciu a
cestu III/018247 najmä počas vykonávania zemných prác.
•
Zmluvne zabezpečiť zneškodňovanie odpadov, ktoré budú vznikať počas výstavby
navrhovanej činnosti.
•
Prepravované stavebné suroviny zabezpečiť proti prašnosti napr. zaplachtovaním.
•
Zabezpečiť prísne dodržiavanie požiadaviek predpisov v oblasti bezpečnosti pri práci.
•
Po ukončení výstavby urýchlene zabezpečiť terénne úpravy plôch poškodených výstavbou
a vykonať revitalizáciu poškodených brehových porastov a náhradnú výsadbu za
odstránené porasty.
•
Plniť povinnosti prevádzkovateľa zariadenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných
právnych predpisov.
•
Zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave, vykonávať pravidelnú údržbu a
kontrolu podľa platných predpisov (systém vykonávania údržby a kontrol uviesť v
prevádzkovom poriadku zariadenia).
•
Dodržať najvyššie prípustné limity emisií, hluku a vibrácii pre pracovné a vonkajšie
prostredie.
•
V rámci skúšobnej prevádzky zabezpečiť meranie hluku na preukázanie dodŕžania
platných limitov.
•
V areáli navrhovanej činnosti udržiavať poriadok. Suroviny a látky škodiace vodám
neskladovať v objekte MVE.
•
V prípade používania nebezpečných látok zaobchádzať s nimi podľa príslušných
ustanovení vodného zákona a vykonať účinné opatrenia, aby tieto látky nevnikli do toku.
•
S vyprodukovanými odpadmi nakladať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v
oblasti odpadového hospodárstva (napr. zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov).
•
Vodné dielo udržiavať v riadnom stave a zabezpečiť jeho pravidelnú údržbu a riadnu
prevádzku tak, aby bol umožnený plynulý prietok vody a bezprekážkový odchod ľadu aby
v žiadnom prípade nebola ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a
51
iných chránených záujmov.
•
Počas prevádzky MVE udržiavať v riadnom stave oblasť vzdutia vody v toku nad haťou,
okrem iného odstraňovať nánosy a prekážky v haťovej zdrži.
•
Zabezpečiť trvalú funkčnosť biokoridoru, rybníkov a ostatných súvisiacich objektov.
•
Dôsledne dbať na zachovanie minimálneho zostatkového prietoku pod haťou, na hati
osadiť meradlo/vodnú značku za účelom kontroly dodržiavania minimálneho
zostatkového prietoku.
•
Bezodkladne odstraňovať predmety zachytené na hati alebo ostatných objektoch MVE a
zneškodňovať ich podľa platných predpisov.
•
Dodržiavať pokyny správcu vodného toku na dotknutom úseku vodného toku osobitne v
prípade mimoriadnej situácie.
•
Realizovať opatrenia na zabezpečenie zariadenie z hľadiska požiarnej bezpečnosti podľa
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacich predpisov.
•
Zabezpečiť odborno-technický dohľad nad prevádzkou MVE. Zabezpečiť, aby sa všetci
pracovníci oboznámili s platnými bezpečnostnými predpismi.
•
Po skončení navrhovanej činnosti odstrániť všetky súvisiace zariadenia používané počas
prevádzky, dotknuté plochy zrekultivovať a tok rieky Váh a brehové porasty uviesť do
pôvodného stavu.
4.
Odôvodnenie záverečného stanoviska vrátane zdôvodnenia akceptovania alebo
neakceptovania predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení
Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 37 ods. 1 až 3 zákona na základe výsledkov
procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, informácií
uvedených v zámere, stanoviskách zainteresovaných orgánov, dotknutej obce, výsledku
verejného prerokovania navrhovanej činnosti, doplňujúcich informácií poskytnutých
navrhovateľom a z ďalších zdrojov.
Pri posudzovaní boli zvažované možné negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na životné
prostredie, zdravie obyvateľstva, pracovníkov vrátane možných rizík havárií.
OÚ Ružomberok dôsledne analyzoval každú pripomienku a stanoviská od zainteresovaných
subjektov. Opodstatnené pripomienky sú premietnuté do tohto záverečného stanoviska.
Celkove bolo na OÚŽP v Ružomberku doručených 37 písomných stanovísk od
zainteresovaných subjektov, odborný posudok podľa § 36 zákona a záznamy z verejných
prerokovaní.
Z celkového počtu písomných stanovísk predložených k správe o hodnotení bolo – 5
stanovísk bez pripomienok (Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva, Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, úsek
štátnej správy ochrany ovzdušia, Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna
vodná správa a štátna správa verejných vodovodov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Okresné riaditeľstvo HAZZ v Ružomberku), 6 stanovísk
s pripomienkami a požiadavkami (MŽP SR, sekcia vôd; Obvodný pozemkový úrad
v Ružomberku, Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Obvodný
úrad životného prostredia v Ružomberku, Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany,
52
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ružomberku) a 26 stanovísk + 1
petícia s pripomienkami a neodporučením realizácie navrhovanej činnosti (Obec
Bešeňová, Obec Liptovská Teplá, Obec Liptovský Michal, Obvodný úrad životného prostredia
v Ružomberku, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Ministerstvo životného
prostredia SR, odbor výkonu štátnej správy, Obvodný úrad životného prostredia v Žiline ,
Štátna ochrana prírody SR, Správa TANAP, Tatranská Štrba Jaroslav Slušňák, Bešeňová - 2x,
Jaroslav Slušňák + 39 obyvateľov obce Bešeňová, Róbert Žiak, Bešeňová, Justín Ťapajna,
Bešeňová, Vladimír Holík a Ľubica Holíková. Bešeňová, Jozef Hatala, Bešeňová, Iveta
Hatalová, Bešeňová, Pavol Žiak Bešeňová , Miroslav Balko a Monika Balková, Bešeňová ,
Anna Balková, Bešeňová, Rudolf Paľák a manželka Mária, Bešeňová , Helena Laurincová,
Bešeňová, Eva Ondrejechová, Bešeňová, Mária Pružinská, Bešeňová, Jozef Mačniak a
manželka Anna, Bešeňová, Klub slovenských turistov, Sekcia vodnej turistiky, Slovenský
rybársky zväz - Rada Žilina, Ing. Ján Topercer, CSc. samostatný vedecký pracovník –ekológ,
Petícia proti výstavbe Malej vodnej elektrárne Liptovská Teplá II).
Vyjadrenie navrhovateľa a spracovateľa správy a spracovateľa odborného posudku
o hodnotení k jednotlivým pripomienkam je uvedené v kapitole III/4 tohto záverečného
stanoviska (pri každej pripomienke zvýraznené kurzívou).
Pri hodnotení opodstatnenosti jednotlivých pripomienok vyplývajúcich z písomných stanovísk
subjektov posudzovania, sa zohľadnila skutočnosť, že hodnotenie a správa o hodnotení sa
vypracováva v predprojektovom štádiu, tzn. v čase, keď ešte existujú neurčitosti, ktoré môžu
byť upresnené až v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Túto skutočnosť si neuvedomili
niektoré subjekty
procesu posudzovania
a vyžadovali uviesť v správe o hodnotení
informácie, ktoré v predprojektovom štádiu nie sú ešte k dispozícii, čo následne viedlo k ich
odmietavému stanovisku k realizácii navrhovanej činnosti.
Opodstatnené pripomienky vyplývajúce z predložených stanovísk boli akceptované a
zohľadnené v kapitole VI./3 tohto záverečného stanoviska.
Pri odporúčaní navrhovanej činnosti sa brali do úvahy vplyvy na obyvateľstvo a jeho zdravie,
socioekonomické a prírodné prostredie (vrátane chránených území), ako aj niektoré
technicko-ekonomické kritériá.
Z výsledku posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vyplýva, že
odporučený variant navrhovanej činnosti uvedený v zámere po zohľadnení opatrení
uvedených VI./3 tohto záverečného stanoviska je prijateľný z hľadiska celkových
(negatívnych i pozitívnych) vplyvov na životné prostredie.
V priebehu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie sa brali do
úvahy všetky predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktoré bolo
možné v tomto štádiu poznania predpokladať. Brali sa do úvahy všetky riziká navrhovanej
činnosti z hľadiska vplyvu na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľov, na
základe čoho bolo preukázané, že navrhovanú činnosť je možné realizovať vo variante
navrhovanej činnosti, ktorý bol predmetom posudzovania.
Na základe uvedených skutočnosti vyplývajúcich z procesu posudzovania, Okresný úrad
v Ružomberku odporúča realizáciu navrhovanej činnosti vo Variante č. 1 uvedenom v správe
o hodnotení s podmienkou realizácie opatrení uvedených v kapitole VI/ 3 tohto záverečného
stanoviska.
V rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona boli zhodnotené
tie vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktoré bolo možné v tomto štádiu
poznania predpokladať.
Predpokladané vplyvy identifikované v procese posudzovania podľa zákona je potrebné
upresniť a prípadne doplniť v rámci ďalších stupňov projektovej dokumentácie pre
povoľovanie navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
53
5. Požadovaný rozsah projektovej analýzy
Na základe ustanovení § 39 ods. 1 zákona je ten, kto bude navrhovanú činnosť vykonávať
povinný zabezpečiť jej sledovanie a vyhodnocovanie najmä:
• systematicky sledovať a vyhodnocovať jej vplyvy,
• kontrolovať plnenie podmienok určených pri povolení činností a vyhodnocovať ich
účinnosť,
• zabezpečiť odborné porovnanie predpokladaných vplyvov uvedených v zámere so
skutočným stavom.
Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania určí povoľujúci orgán, ak ide o povoľovanie
navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, s prihliadnutím na toto záverečné
stanovisko pre navrhovanú činnosť vydané podľa § 37 zákona.
Pri ich určovaní sa odporúča zamerať najmä na nasledovné:
• vývoj stavu brehových porastov;
• sledovanie chránených druhov rýb a iných vodných živočíchov;
• sledovanie a vyhodnotenie funkčnosti biokoridoru;
• sledovanie pohybu hladiny podzemnej vody;
• vplyv zmeny prúdenia vody na eutrofizáciu vody.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa zákona sú horšie,
než uvádza v zámere, ktorý v tomto prípade plní funkciu správy o hodnotení, je ten, kto
navrhovanú činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného
vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere, v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o
povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
6. Informácia pre povoľujúci orgán o zainteresovanej verejnosti.
Zainteresovaná verejnosť je podľa § 24 zákona verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať
záujem na postupoch environmentálneho rozhodovania.
V procese posudzovania navrhovanej činnosti bola identifikovaná nasledovná zainteresovaná
verejnosť (fyzické osoby a právnicke osoby), ktorá spĺňa požiadavky vyplývajúce zo zákona
a ktoré by jej zabezpečovali postavenie účastníka konania v rámci následného povoľovacieho
konania navrhovanej činnosti:
− Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany
− Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
− Klub slovenských turistov, Sekcia vodnej turistiky, Záborského 33, 831 03 Bratislava
− Jaroslav Slušňák, Bešeňová 2, 034 83 Bešeňová
− Ing. Ján Topercer, CSc. samostatný vedecký pracovník –ekológ, Botanická záhrada
Univerzity Komenského 03815 Blatnica 315
− Róbert Žiak, Bešeňová 2, 034 83 Bešeňová
− Miroslav Balko a Monika Balková, Bešeňová 220, Bešeňová, 034 83
− Justín Ťapajna, Bešeňová 200, 034 83 Bešeňová
− Vladimír Holík a Ľubica Holíková. Bešeňová 206, 034 83 Bešeňová
− Jozef Hatala, Bešeňová 18, 034 83 Bešeňová
− Iveta Hatalová, Bešeňová 18, 034 83 Bešeňová
− Jozef Mačniak a manželka Anna, Bešeňová 1, 034 83 Bešeňová
− Anna Balková, Bešeňová 5, 034 83 Bešeňová
− Rudolf Paľák a manželka Mária, Bešeňová 6, 034 83 Bešeňová
− Helena Laurincová, Bešeňová 3, 034 83 Bešeňová
− Eva Ondrejechová, Bešeňová 7, 034 83 Bešeňová
54
− Mária Pružinská, Bešeňová 117, 034 83 Bešeňová
− Pavol Žiak Bešeňová 189, 034 83 Bešeňová
VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
1. Spracovateľ záverečného stanoviska
Ing. Milan Sanči
Wuppertálska 7, 040 23 Košice
odborne spôsobilá osoba na posudzovanie vplyvov na životné prostredie zapísaná v
zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie
podľa vyhlášky MŽP SR č. 52/1995 Z. z., o zozname odborne spôsobilých osôb na
posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie pod č. 47/1995-0PV.
2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu
príslušného orgánu,
pečiatka
Ing. arch. Peter Bocko
vedúci odboru
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie
3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska
Ružomberok 24. 04. 2014
55
56
Download

Malá vodná elektráreň, Liptovská Teplá II Z Á V E R E Č N É