MATEMATIKA
Učebný plán
5.ročník
Školský rok: 2010/2011
1. Charakteristika predmetu
Obsah sa sústreďuje na :
- dobudovanie pojmu prirodzených, celých a racionálnych čísel
- počtové výkony s týmito číslami
- rovinnú a priestorovú geometriu
- obvody, obsahy rovinných útvarov
- objemy a povrchy priestorových útvarov
- finančná matematika
2. Ciele:
získať schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote
rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie
schopnosť argumentovať, komunikovať, spolupracovať v skupine
spoznávať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry, ako nástroj pre pokrok
pozitívny postoj k matematike, rešpektovať pravdu, ochotne hľadať príčiny
a posudzovať ich platnosť
- uprednostňovať objavovanie žiakmi v spoločnej diskusii
-
3. Prehľad tematických celkov a ich obsah v 5.ročníku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opakovanie, počítanie spamäti / súčet, rozdiel prirodzených čísel/.
Kreslíme, rysujeme.
Súčin, podiel prirodzených čísel .
Stavby, telesá.
Čísla väčšie ako 10 000.
Geometria a meranie
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie.
Prepojenie s inými predmetmi: fyzika, geografia, informatika
4. Požiadavky na výstup
- osvojiť si fakty, pojmy a vzťahy medzi nimi, definície a dôsledky, ktoré z nich vyplývajú,
terminológiu, frazeológiu, symboliku a metódy práce.
- vedieť v rôznych situáciách čítať, písať a hovoriť o matematike,
- v súlade s osvojením obsahu dosiahnuť zručnosti v rôznych formách počítania s prirodzenými
číslami a desetinnými číslami: spamäti, písomne, pomocou kalkulačky (tabuľky); v
konštruovaní rovinných útvarov a výpočte ich obvodu a obsahu, odmerať veľkosť uhla, vedieť
na základe odhadu a reálnej veľkosti pomenovať typ uhla, vedieť zostrojiť rovnobežky,
kolmice, osi úsečiek, uhlov, získať zručnosť v rysovaní, dbať na úhľadnosť v grafickom
vyjadrovaní údajov - vedieť prakticky uplatniť svoje vedomosti a zručnosti,
- naučiť sa matematicky uvažovať, byť schopný tvoriť jednoduché odhady, domnienky,
hypotézy, zhromažďovať údaje na podporu svojich úvah, atď., získať schopnosť používať
matematické modely myslenia, chápať matematické termíny, komunikovať v matematickom
jazyku, na základe hier a pokusov vedieť vypísať všetky možnosti výberu, pochopiť
pravdepodobnostným vzťahom
- vytvárať, rozvíjať a upevňovať si kladné morálne a vôľové vlastnosti, ako je samostatnosť,
rozhodnosť, húževnatosť, sebakritičnosť, kritičnosť, a snažiť sa o cieľavedomú sebavýchovu a
sebavzdelávanie,
5. Metódy a formy práce
- Metódy: výklad, rozhovor, demonštrácia, použitie IKT, samostatná práca s pracovným listom,
ústna žiacka prezentácia vyhľadaných informácií spolužiakom
- Formy práce: individuálna, skupinová práca, frontálna - znázornenie na tabuli
6. Literatúra:
Žabka, Černek: Matematika pre 5.roč. ZŠ 1.časť, Orbis Pictus Istropolitana 2009
Česenek a kol.: Zbierka úloh z matematiky pre 5. ročník ZŠ. SPN Bratislava 1993
Bálint: Zbierka úloh z matematiky 5. Príroda 2006
Melichar a kol.: Cvičenia z matematiky pre 5. ročník ZŠ. Nepovinný predmet. SPN 1992
Bero, Pytlová: Matematika pre 4. ročník ZŠ. Orbis Pictus 1997
Bero, Pytlová: Matematika pre 4. ročník ZŠ. Pracovný zošit 1, 2. Orbis Pictus 1997
Bero, Pytlová: Zbierka úloh z matematiky pre 4. ročník ZŠ. Orbis Pictus 1998
Bero, Berová: Matematika pre 4. ročník ZŠ. Pracovný zošit 1, 2. Orbis Pictus 2006
www.zborovňa.sk a iné matematické portály
Kolbaská: Matematické krížovky
Osemsmerovky
7. Hodnotenie predmetu
a) Písomné práce (vstupná, ¼-ročná, ½-ročná, ¾-ročná, koncoročná + tématické)
b) Samostatné riešenie úloh
c) Aktivita na hodine
d) Ústne odpovede
Počet vyučovacích hodín týždenne : 4 hodiny
September :
OPAKOVANIE. POČÍTANIE SPAMÄTI ( 18 HOD.)
Týždeň: 1
cieľ: osvojenie pojmov: číslo, cifra, číslica
Hodina: Čísla okolo nás ( 6 – 7 )
Číslo, cifra, číslica ( 8 – 9 )
Týždeň: 2
cieľ: osvojenie pojmov: sčítance, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
Hodina: Jednoduché čísla ( 10 – 11 )
Jednoduché čísla ( 12 – 13 )
Poradie počtových výkonov ( 14 – 15 )
Poradie počtových výkonov ( 16 )
Týždeň: 3
cieľ: kontrola vedomostí
Hodina: Písomné sčítanie a odčítanie ( 17 – 19 )
Chýbajúce čísla ( 20 – 22 )
Vstupná previerka
Oprava písomnej práce
Október :
Týždeň: 1
cieľ: rozvoj logického myslenia, finančná matematika
Hodina: Slovné úlohy ( 23 – 24 )
Slovné úlohy zo Zbierky úloh
Počítame v eurách a centoch ( 25 – 26
Počítame v eurách a centoch ( 25 – 26 )
Týždeň: 2
cieľ: pojmy: viac – menej, o koľko
Hodina: Sčítanie a odčítanie ako opačné operácie ( 27 – 31 )
Sčítanie a odčítanie ako opačné
Sčítanie a odčítanie ako opačné operácie
Opakovanie učiva ( 32 – 33 )
KRESLÍME A RYSUJEME ( 6 HOD. )
Týždeň :3
cieľ: pojmy : bod, priamka, polpriamka, rovnobežky, rôznobežky
Hodina: Body a čiary ( 34 – 39 )
Body a čiary ( 34 – 39 )
Rôznobežky a rovnobežky ( 40 – 45 )
Rôznobežky a rovnobežky
Týždeň: 4
cieľ: presnosť rysovania
pojmy: činitele, súčin
Hodina: Rozšírenie učiva / optické klamy/ ( 45 )
Rysujeme podľa návodu ( 46 – 47 )
SÚČIN A PODIEL PRIRODZENÝCH ČÍSEL ( 17 HOD. )
Násobenie prirodzených čísel spamäti ( 48 – 51 )
Násobenie prirodzených čísel spamäti
November
Týždeň: 1
cieľ: algoritmus násobenia viacciferných čísel
pojmy: delenec, deliteľ, podiel
Hodina: Písomné násobenie prirodzených čísel ( 52 – 57 )
Písomné násobenie prirodzených čísel
Čo je delenie ( 58 – 60 )
Opakovanie: malá delilka ( 61 – 62 )
Týždeň: 2
cieľ: upevnenie, precvičenie učiva
Hodina: Malá delilka ( 63 – 65 )
Malá delilka
Delenie spamäti ( 66 – 67 )
Delíme na rovnaké časti ( 68 – 69 )
Týždeň: 3
cieľ: kontrola vedomostí
Hodina: Príprava na ¼ -ročnú prácu
¼ -ročná práca
Oprava ¼-ročnej práce
Precvičovanie učiva ( 69 – 70 )
Týždeň: 4
cieľ: finančná matematika
Hodina: Obchodnícke počty ( 71 – 72 )
Kto má viac a koľkokrát ( 73 – 74 )
Opakovanie učiva (75 – 76 )
STAVBY, TELESÁ ( 4 HOD. )
Stopa, strecha, pohľad zhora ( 77 – 78 )
December:
Týždeň: 1
cieľ: rozvoj priestorového videnia, rád číslice
Hodina: Kódovanie stavieb ( 79 )
Telesá ( 80 – 81 )
Stopa telesa ( 82 )
ČISLA VÄČŠIE AKO 10 000 ( 21 HOD. )
Väčšie čísla ( 83 – 84 )
Týždeň: 2
cieľ: osvojenie pojmu: desaťtisíc, stotisíc, milión...
Hodina: Väčšie čísla ( 85 – 87 )
Väčšie čísla ( 88 – 89 )
Väčšie čísla – zaujímavosti ( 90 )
Riešenie úloh zo Zbierky
Týždeň: 3
cieľ: Zaokrúhľovanie nadol, nahor, použitie v bežnom živote
Hodina: Zaokrúhľovanie prirodzených čísel ( 91 – 94 )
Zaokrúhľovanie prirodzených čísel
Zaokrúhľovanie prirodzených čísel
Zaokrúhľovanie v obchode ( 95 – 96 )
Január:
Týždeň: 1
cieľ: zaokrúhľovanie veľkých čísel
Hodina: Zaokrúhľovanie ( 97 – 100 )
Zaokrúhľovanie
Riešenie úloh zo Zbierky
Riešenie úloh zo Zbierky
Týždeň: 2
cieľ: kontrola vedomostí
Hodina : Príprava na ½-ročnú písomnú prácu
Príprava na ½-ročnú písomnú prácu
½- ročná písomná práca
Oprava písomnej práce
Týždeň: 3
cieľ: upevnenie ,prehĺbenie učiva
Hodina: Riešenie zaujímavých úloh
Kontextové – podnetové úlohy
Riešenie príkladov zo Zbierky úloh
Riešenie príkladov z matematických súťaží
Február:
ĆÍSLA VÄČŠIE AKO 10 000
Týždeň: 1.
cieľ: osvojenie počtových výkonov s väčšími číslami
Hodina: Násobenie a delenie číslami 10, 100, 1OOO,.../ 6. – 9:/
Násobenie a delenie číslami 10, 100, 1000...
Porovnávanie väčších čísel /10. – 12./
Porovnávanie väčších čísel
Týždeň: 2
cieľ: vyvodenie číselnej osi, použitie rímskych čísel, ich história
Hodina: Teplomer, meter a číselná os /13. – 16./
Teplomer, meter a číselná os
Rímske číslice a čísla / 17. – 21:/
Rímske číslice a čísla
Týždeň: 3
cieľ: meranie v bežnom živote, jednotky dĺžky v minulosti
Hodina: Meranie, presnosť merania (22. – 26:/
Meranie, presnosť merania
Premieňanie jednotiek :
Jednotky dĺžky / 27. – 29./
Sústava SI : jednotky dĺžky /30. – 36./
Týždeň: 4
cieľ: osvojenie písomného počítania
Hodina: Sústava SI
Počítanie písomne:
Opakujeme / 37. – 39./
Sčítanie pod seba /40. – 41./
Sčítanie pod seba, väčšie čísla / 42. – 44./
Marec:
Týždeň: 1
cieľ: osvojenie počtových výkonov
Hodina: Zábavná matematika /45. – 46./
Písomné odčítanie / 47. – 48./
Písomné odčítanie pod seba / 49. – 50./
Opakovanie / 51. – 52./
Týždeň: 2
cieľ: presnosť, úhľadnosť rysovania
Hodina: Počítame na kalkulačke / 53. – 54./
Rysovanie :
Rysovanie , zrakové klamy / 55. /
Kolmice /56. – 59./
Rysujeme kolmice / 60. – 63./
Týždeň: 3
cieľ: precvičovanie rysovanie
Hodina: Rysujeme kolmice
Konštrukcia šesťuholníka
Opakovanie
Precvičovanie učiva
Apríl:
PRI DELENÍ OBČAS NIEČO ZVÝŠI
Týždeň: 1
cieľ: delenie so zvyškom
Hodina: Násobky a delitele /64. – 70./
Násobky a delitele
Násobky a delitele
Precvičenie učiva
Týždeň: 2
cieľ: výpočet obvodov mnohouholníkov
Hodina: Obvod útvarov
Obvod mnohouholníkov /71. – 76./
Obvod štvorca
Doplnenie, prehĺbenie učiva
Týždeň: 3
cieľ: overovanie vedomostí
Hodina: Riešenie príkladov zo Zbierky
Príprava na ¾-ročnú písomnú prácu
¾-ročná písomná práca
Oprava písomnej práce
Máj:
Týždeň: 1
cieľ: osvojenie písomného počítania
Hodina: Počítame písomne
Písomné násobenie /77. – 78./
Roznásobenie pomáha / 79. – 80./
Písomné násobenie jednociferným číslom /81. – 82./
Týždeň: 2
cieľ: upevňovanie učiva
Hodina: Písomné násobenie zo Zbierky
Šetríme miesto / 83. – 84./
Zväčšovanie, zmenšovanie / 85. – 88./
Zväčšovanie, zmenšovanie
Týždeň: 3
cieľ: osvojenie písomného násobenia viacciferným číslom
Hodina: Písomné násobenie dvojciferným číslom / 89. – 90./
Násobenie viacciferným číslom / 91. – 92./
Násobenie viacciferným číslom – príklady so Zbierky
Písomné násobenie / 93. – 94./
Týždeň: 4
cieľ: upevňovanie, prehlbovanie vedomostí, rozšírenie učiva o telesách
Hodina: Telesá
Vyberáme, skladáme /95. – 96./
Hranaté telesá / 97. – 99./
Upevnenie učiva
Príprava na výstupnú písomnú prácu
Jún:
Týždeň: 1
Hodina:
cieľ: používanie kalkulačky
Počítame písomne a na kalkulačke
Písomné delenie / 100. – 101./
Písomné delenie
Šetríme miesto aj pri delení / 102. – 103./
Párne a nepárne čísla /104. – 105./
Týždeň: 2
cieľ: precvičovanie, upevňovanie učiva
Hodina: Výstupná písomná práca
Oprava písomnej práce
Bádania a pokusy – párne a nepárne čísla /106. /
Násobíme a delíme na kalkulačke /107. – 110./
Týždeň: 3
cieľ: rozširovanie vedomostí, riešenie zaujímavých úloh
Hodina: Riešenie príkladov zo Zbierok
Overovanie vedomostí pomocou Štandardu
Riešenie tajničiek, krížoviek
Riešenie zaujímavých úloh z matematických súťaží
Download

čtp - matematika - 5. ročník / formát .PDF