MATEMATIKA
Učebný plán
6.ročník
Školský rok: 2010/2011
1. Charakteristika predmetu:
Učebný predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie, ako ju
formuloval Európsky parlament.
Obsah predmetu sa zameriava na:
- prezentáciu nových matematických poznatkov, ktoré vychádzajú z predchádzajúceho
matematického vzdelania
- na rozvoj žiackych schopností väčšou aktivizáciou žiakov
- finančnú matematiku
2. Ciele:
-
používať matematiku v bežnom živote
naučiť sa matematicky uvažovať, byť schopný vytvoriť jednoduché odhady,
domnienky, zhromaždiť údaje na podporu svojich úvah
dosiahnuť zručnosti v rôznych formách počítania ( spamäti, písomne, pomocou
kalkulačky )
spoznať hlavné historické a kultúrne etapy vývoja matematiky
3. Prehľad tematických celkov a ich obsah v 6. ročníku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opakovanie a prehlbovanie učiva ( zopakovať a prehĺbiť učivo z 5. ročníka ).
Teplota, eurá a centy, dĺžka.
Obsahy útvarov.
Obsah obdĺžnika a štvorca.
Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami.
Kombinatorika v úlohách.
Medzipredmetové vzťahy s fyzikou, chémiou, geografiou, informatikou.
4. Požiadavky na výstup
- osvojiť si fakty, pojmy a vzťahy medzi nimi, definície a dôsledky, ktoré z nich vyplývajú,
terminológiu, frazeológiu, symboliku a metódy práce.
- vedieť v rôznych situáciách čítať, písať a hovoriť o matematike,
- v súlade s osvojením obsahu dosiahnuť zručnosti v rôznych formách počítania
s prirodzenými číslami a desetinnými číslami: spamäti, písomne, pomocou kalkulačky
(tabuľky); v konštruovaní rovinných útvarov a výpočte ich obvodu a obsahu, odmerať
veľkosť uhla, vedieť na základe odhadu a reálnej veľkosti pomenovať typ uhla, vedieť
zostrojiť rovnobežky, kolmice, osi úsečiek, uhlov, získať zručnosť v rysovaní, dbať na
úhľadnosť v grafickom vyjadrovaní údajov - vedieť prakticky uplatniť svoje vedomosti a
zručnosti,
- naučiť sa matematicky uvažovať, byť schopný tvoriť jednoduché odhady, domnienky,
hypotézy, zhromažďovať údaje na podporu svojich úvah, atď., získať schopnosť používať
matematické modely myslenia, chápať matematické termíny, komunikovať v matematickom
jazyku, na základe hier a pokusov vedieť vypísať všetky možnosti výberu, pochopiť
pravdepodobnostným vzťahom
- vytvárať, rozvíjať a upevňovať si kladné morálne a vôľové vlastnosti, ako je samostatnosť,
rozhodnosť, húževnatosť, sebakritičnosť, kritičnosť, a snažiť sa o cieľavedomú sebavýchovu
a sebavzdelávanie,
5. Metódy a formy práce
- Metódy: výklad, rozhovor, demonštrácia, použitie IKT, samostatná práca s pracovným
listom, ústna žiacka prezentácia vyhľadaných informácií spolužiakom
- Formy práce: individuálna, skupinová práca, frontálna - znázornenie na tabuli
6. Literatúra:
Žabka, Černek: Matematika pre 6.ročník ZŠ a 1.ročník gymnázií s osemročným štúdiom.
Orbis Pictus Istropolitana 1.časť 2009
Šedivý a kol : Matematika pre 5.roč. 1. a 2. časť . SPN 1998
Šedivý a kol : Matematika pre 6.roč. 1. časť. SPN 1998
Česenek a kol : Zbierka úloh pre 5.roč. SPN 1990
Česenek a kol : Zbierka úloh pre 6.roč SPN 1991
Bálint, Kuzma : Zbierka úloh z matematiky pre 5. roč. Príroda 2006
Bálint, Kuzma : Zbierka úloh z matematiky pre 6. roč. Príroda 2006
Kolbaská : matematické krížovky
Osemsmerovky
www.zborovna.sk a iné internetové portály
7.Hodnotenie predmetu:
a/ Písomné práce ( vstupná, ¼ - ročná , ½ - ročná, ¾ - ročná, výstupná a k jednotlivým temat.
okruhom )
b/ Ústne odpovede
c/ Samostatné riešenie úloh
d/ Aktivita na hodine
e/ Matematické súťaže
Počet vyučovacích hodín týždenne: 4 hodiny.
September:
OPAKOVANIE A PREHLBOVANIE UČIVA
Týždeň: 1
( 8 HOD. )
cieľ: zopakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka
Hodina:
Opakovanie učiva z 5.ročníka – cifry, číslice, číselná os ( 8-9 )
Opakovanie učiva z 5.ročníka – sčítanie a odčítanie prirodzených čísel ( 10 – 14 )
Týždeň: 2
cieľ: pojmy: sčítance, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
dbať na presnosť v rysovaní, správny popis
Hodina: Finančná matematika – počítanie s eurami ( 15 )
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel ( 16 – 18 )
Kolmice a rovnobežky ( 19 – 20 )
Jednotky dĺžky. Stavby z kociek ( 20 – 21 )
Týždeň: 3
cieľ: ovládanie algoritmu násobenia a delenia viacciferných prirodzených
čísel, neúplný podiel, zvyšok, skúška správnosti
Hodina: Násobenie prirodzených čísel ( 22 – 26 )
Násobenie prirodzených čísel
Delenie prirodzených čísel 1 – ciferným deliteľom ( 27 – 30 )
Delenie prirodzených čísel 2 – ciferným deliteľom ( 31 – 32 )
Týždeň: 4
cieľ: pojmy: delenec, deliteľ, kontrola vedomostí
Delenie prirodzených čísel 2 – ciferným deliteľom ( 32 )
Príprava na vstupnú písomnú prácu
Vstupná písomná práca
Oprava písomnej práce
Október :
Týždeň: 1
Hodina:
cieľ: pojmy: cifra, číslica, zátvorky, analyzovať zápis úlohy obsahujúcej
viaceré počtové operácie
Dohoda o poradí počtových výkonov ( 34 )
Zaokrúhľovanie prirodzených čísel ( 36 )
Porovnávanie prirodzených čísel ( 37 )
TEPLOTA, EURÁ A CENTY, DĹŽKA ( 31 HOD. )
Meranie teploty ( 38 – 48 )
Týždeň: 2
cieľ: využitie desatinných čísel v praxi
Hodina:
Meranie teploty ( 38 – 48 )
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel ( 49 – 51 )
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel ( 49 – 51 )
Násobenie desatinných čísel prirodzeným číslom ( 52 )
Týždeň: 3
cieľ: diagnostikovať dané a hľadané údaje potrebné pre riešenie úlohy
Hodina: Finančná matematika – ceny v obchodoch ( 54 – 55 )
Finančná matematika – porovnávanie cien ( 56 )
Finančná matematika – sčítanie a odčítanie cien v eurách ( 57 – 60 )
Finančná matematika - sčítanie a odčítanie cien v eurách
Týždeň: 4
cieľ: osvojenie si počtových výkonov s desatinnými číslami
Súčet a rozdiel desatinných čísel ( 61 – 64 )
Súčet a rozdiel desatinných čísel
Súčin desatinného a prirodzeného čísla ( 65 - 66)
Podiel desatinného a prirodzeného čísla ( 67 )
November:
Týždeň: 1
Hodina:
Týždeň: 2
Hodina:
Týždeň: 3
cieľ: upevnenie, prehĺbenie učiva, preverenie vedomostí žiakov za 1.štvrťrok
Násobenie číslami 10, 100, 1000 ( 68 – 69 )
Opakovanie, prehlbovanie učiva ( 70 – 71 )
Príprava na ¼-ročnú písomnú prácu
¼-ročná písomná práca
cieľ: zistiť úroveň vedomostí, prijať opatrenia na zlepšenie
jednotky dĺžky v praxi
Oprava písomnej práce
Meranie dĺžky ( 72 – 73 )
Premena jednotiek dĺžky ( 74 – 75 )
Premena jednotiek dĺžky
cieľ: precvičenie, upevnenie učiva
Hodina :
Jednotky dĺžky v praxi ( 76 – 81 )
Jednotky dĺžky v praxi
Jednotky dĺžky v praxi
Opakovanie, prehlbovanie učiva
Týždeň: 4
cieľ: z histórie matematiky
Hodina: Riešenie zaujímavých úloh ( 82 )
Trochu iné čísla ( 83 – 85 )
Číselná os ( 86 – 91 )
Číselná os
December:
Týždeň: 1
Hodina:
cieľ: : znaky porovnávania
určiť približný obsah rovinného útvaru vo štvorcovej sieti
Porovnávanie desatinných čísel ( 92 – 93 )
Rozšírenie učiva o desatinných číslach ( 94 )
OBSAHY ÚTVAROV ( 8 HOD. )
Obdĺžnik a štvorec v štvorcovej sieti ( 96 – 97 )
Obdĺžnik a štvorec – zaujímavé úlohy ( 98 )
Týždeň: 2
cieľ: rozvoj logického myslenia a obrazotvornosti
Hodina: Rozdeľujeme na štvorce ( 99 – 100 )
Rozdeľujeme na rovnaké štvorce ( 101 – 102 )
Porovnanie obsahov v štvorcovej sieti ( 103 – 104 )
Obsahy zložených obrazcov ( 105 )
Týždeň: 3
Hodina:
cieľ: precvičenie učiva o obsahoch
osvojenie si pojmov o desatinných číslach
Obsahy zložených obrazcov
Obsahy – praktické využitie ( 106 – 109 )
DESATINNÉ ČÍSLA ( 38 HOD. )
Z histórie desatinných čísel ( 111 – 112 )
Desatinné číslo – rád číslice v jeho zápise ( 113 – 114 )
Január:
Týždeň: 1
cieľ: kontrola dosiahnutých vedomostí za 1. polrok
Hodina: Zápis desatinného čísla ( 115 – 119 )
Zápis desatinného čísla
Príprava na ½-ročnú písomnú prácu
½-ročná písomná práca
Týždeň: 2
cieľ: algoritmus násobenia číslami 10, 100, 1000
Hodina: Oprava písomnej práce
Rozšírený zápis desatinného čísla ( 120 )
Praktické využitie násobenia číslami 10, 100, 1000 ( 121 – 124 )
Praktické využitie násobenia číslami 10, 100, 1000
Týždeň: 3
cieľ: využitie algoritmu delenia prirodzených čísel pri počítaní s desatinnými
číslami
Hodina: Delenie desatinného čísla číslami 10, 100, 1000 ( 125 dole )
Delenie desatinného čísla číslami 10, 100, 1000
Opakovanie a prehĺbenie učiva o desatinných číslach
Riešenie úloh zo zbierky
Február:
Učebnica: 2.časť
Desatinné čísla a číselná os
Týždeň: 1
Hodina:
Týždeň: 2
cieľ: znázorňovanie desatinných čísel na číselnej osi, číselná os
v rôznej polohe
Číselná os a prirodzené čísla ( 4 – 6 )
Ako to bude s desatinnými číslami ( 7 – 9 )
Ako to bude s desatinnými číslami
Porovnávanie desatinných čísel ( 10 – 11 )
cieľ: v súlade so školským vzdelávacím programom osvojiť si zaokrúhľovanie
nadol a nahor
Hodina: Porovnávanie desatinných čísel ( 12 – 13)
Zaokrúhľovanie desatinných čísel ( 14 – 18 )
Zaokrúhľovanie desatinných čísel
Zaokrúhľovanie desatinných čísel
Týždeň: 3
Meriame obsahy, jednotky obsahu
cieľ: opakovanie jednotiek dĺžky a hmotnosti
Hodina: Opakovanie jednotiek dĺžky ( 19 – 21 )
Opakovanie jednotiek dĺžky
Jednotky hmotnosti ( 22 – 23 )
Obvod obrazca ( 23 – 24 )
Týždeň: 4
cieľ: obvody obrazcov, jednotky obsahu
Hodina: Obvod obrazca ( 25 – 26 )
Jednotky obsahu ( 27 – 28 )
Obsah štvorca a obdĺžnika ( 29 – 31 )
Obsah štvorca a obdĺžnika
Marec: Premieňanie jednotiek obsahu
Týždeň: 1
cieľ: osvojenie premieňania jednotiek obsahu
Hodina: Premieňanie jednotiek obsahu ( 32 – 34 )
Premieňanie jednotiek obsahu
Jednotky obsahu v praxi ( 35 – 36 )
Jednotky obsahu v praxi
Týždeň: 2
Obsah pravouhlého trojuholníka
Počítame s desatinnými číslami
cieľ: vlastnosti pravouhlého trojuholníka, súčet a rozdiel desatinných čísel
Hodina:
Týždeň: 3
Hodina:
Obsah pravouhlého trojuholníka ( 37 – 38 )
Prirodzené čísla: súčet, rozdiel, počítanie s teplotou (39 – 40 )
Počítanie s eurami a centami, + násobenie 10, 100, 1000 ( 40 )
Počítanie s dĺžkou ( 41 – 42 )
cieľ: osvojenie počtových výkonov s desatinnými číslami
Počítame s desatinnými číslami ( 43 )
Počítame s desatinnými číslami ( 44 )
Desatiny, stotiny ( 45 – 48 )
Desatiny, stotiny
Apríl:
Týždeň: 1
cieľ: upevnenie učiva o desatinných číslach
Hodina: Precvičte si sčítanie a odčítanie desatinných čísel (49 – 51 )
Precvičte si ....
Desatinné čísla na kalkulačke ( 52 – 53 )
Opakovanie a zhrnutie
Týždeň: 2
cieľ: kontrola vedomostí, osvojenie pojmu uhol
Hodina: Príprava na ¾-ročnú písomnú prácu
¾- ročná písomná práca
Oprava písomnej práce
Uhly: uhly okolo nás (54 – 56 )
Týždeň: 3
cieľ: uhly v reálnom živote , počtové výkony s desatinnými číslami
Hodina: Uhly na cestách, pri biliarde, hádzanie a uhol ( 57 – 60 )
Počítanie a desatinnými číslami: násobenie prirodzených čísel ( 61 – 62 )
Násobenie číslami 0,1 0,01 0,001 ( 63 – 64 )
Finančná matematika – nakupujeme ( 65 - 68 )
Máj:
Týždeň: 1
Hodina:
cieľ: algoritmus násobenia desatinných čísel
Násobenie dvoch desatinných čísel ( 69 – 70 )
Násobenie dvoch desatinných čísel
Nákup – precvičenie násobenia desatinných čísel (71 – 73 )
Uhly v matematike ( 74 – 76 )
Týždeň: 2
Hodina:
Týždeň: 3
cieľ: konštrukcia, meranie veľkosti, označovanie uhla
Označovanie a porovnávanie uhlov ( 77 – 80 )
Porovnávanie prenášaním ( 81 – 83 )
Rozdelenie uhlov ( 84 – 85 )
Uhly v trojuholníku ( 86 – 89 )
cieľ: algoritmus delenie desatinných čísel
Hodina: Delenie prirodzených čísel ( 90 – 94 )
Delenie číslami 0,1 0,01 0,001 (95 – 96 )
Delenie dvoch desatinných čísel ( 97 – 98 )
Precvičenie učiva ( 99 )
Týždeň: 4
cieľ: práca s uhlomerom
Hodina: Meranie uhlov, uhlomer ( 100 – 109 )
Rysovanie uhlov ( 110 – 111 )
Premena stupňov a minút ( 112 – 113 )
Os uhla ( 114 – 115 )
Jún:
Týždeň: 1
cieľ: hľadanie susedných a vrcholových uhlov, použitie priemeru
Hodina: Susedné a vrcholové uhly ( 116 – 118 )
Aritmetický priemer ( 119 – 127 )
Aritmetický priemer
Opakovanie
Týždeň: 2
cieľ: overovanie získaných vedomostí
Hodina: Príprava na výstupnú písomnú prácu
Výstupná písomná práca
Oprava písomnej práce
Trochu zvláštne čísla ( 128 – 129 )
Týždeň: 3
Hodina:
cieľ: zvoliť spôsob zápisu riešenia tabuľkou a diagramom
opakovanie, prehlbovanie učiva
Rozšírenie učiva ( 130 – 132 )
Opakovanie, precvičovanie
Riešenie úloh diagramom
Precvičovanie, riešenie zaujímavých úloh s matematických súťaží
Download

čtp - matematika - 6. ročník / formát .PDF