Katalóg prvkov a príslušenstva
Sadrokartónové systémy
Podhľadové systémy
Sadrové stierky a omietky
Le p š í p oc i t z bý va n i a
Ceny uvedené v tomto Katalógu majú orientačný charakter. Ide o odporúčané predajné ceny.
Ceny sú platné do vydania nového Katalógu prvkov a príslušenstva Rigips.
Obsah
Katalóg prvkov a príslušenstva
Objednávanie
6
Gyptone – sadrokartónové akustické
kazetové podhľady
34
Dodacie podmienky
7
Akustické dosky Gyptone
35
Sadrokartónové stropné lamely Gyptone
35
Rigips vám dá viac
9
Akustické dosky Rigiton pre lepený spoj
– hrana 4/SK
Dosky
13
Sadrokartónové dosky Rigips
13
36
Akustické dosky Rigiton pre tmelený spoj
– hrana SP4SK
36
Špeciálne dosky
15
Rigiton Climafit
Sadrovláknité dosky Rigidur
15
Rigiton Climafit pre lepený spoj – hrana 4/SK
38
Sadrovláknité podlahové dielce Rigidur
16
Rigiton Climafit pre tmelený spoj – hrana SP4SK
39
Systém Aquaroc do vlhkých priestorov
17
Hygienické kazety Gyprex
40
Minerálne kazety OWA
41
Príslušenstvo k sadrovláknitým doskám Rigidur
a cementovým doskám Aquaroc
Konštrukčné profily
18
38
Príplatky za špeciálne povrchy kaziet Premium
45
OWA Tecta – kovové kazetové podhľady
45
20
Príslušenstvo
RigiProfily® – konštrukčné profily
47
20
Skrutky a kotviaca technika
47
Konštrukčné profily Rigips – hladký povrch
21
Príslušenstvo podhľadov a obkladových konštrukcií
50
Špeciálne profily k sadrokartónovým konštrukciám
22
Pripojovacie prvky
53
23
Pripojovacie a výstužné pásky
54
pre väčšiu pevnosť konštrukcií
Profily pre kazetové podhľady – Rigips Quick-Lock
Dilatačné, hliníkové, plastové profily,
Profily pre kazetové podhľady – Rigips Quick-Lock
odolné voči korózii
24
Profily Quick-Lock Cross-Lock pre skrytý
a polozapustený systém
24
Profily pre kazetové podhľady
– OWA Construct – PREMIUM
25
Profily pre kazetové podhľady
– OWA Construct – SMART
Profily pre systém OWA Tecta S22/S31
26
26
akrylový tmel a záplaty
Príslušenstvo Rigistil
57
Penetračné nátery
57
Sanitárny program
57
Revízne dvierka
58
Elektrokrabice
60
Príslušenstvo kazetových a veľkoplošných
podhľadov
Príslušenstvo kazetových podhľadov OWA
Tmely
61
62
27
Práškové zmesi
27
Pastové zmesi
28
Sadrové stierky a omietky, penetrácie
55
Spotreba materiálu
64
Školenia a poradenstvo
68
Náradie, oblečenie a literatúra
69
29
Sadry
29
Ručné stierky, ktoré sa nemusia brúsiť!
30
Náradie na prácu s konštrukciami suchej výstavby
69
Ručné omietky
30
Špeciálne náradie
70
Strojové omietky
31
Náradie na omietky a stierky
72
Penetračné nátery
31
Pracovné odevy
74
Literatúra
75
Podhľady
32
Casoprano – sadrokartónové stropné kazety
32
Decogips – sadrové stropné kazety
34
Zoznam literatúry Rigips
78
3
Objednávanie
Priame dodávky, zásobovanie skladov
Lenka Bežuchová
mobil: 0903 282 843
tel.: 033/555 22 51
fax: 033/555 22 50
mail: [email protected]
Zásobovanie stavieb, priame dodávky
tuzemsko
Ingrid Hidvéghyová
mobil: 0903 280 083
tel.: 033/555 22 52
fax: 033/555 22 50
mail: [email protected]
Stredné a východné Slovensko
Západné Slovensko
Emília Bukovská
mobil: 0903 409 886
tel.: 033/555 22 54
fax: 033/555 22 50
mail: [email protected]
Elena Schvarczová
mobil: 0903 266 084
tel.: 033/555 22 55
fax: 033/555 22 50
mail: [email protected]
Služba rozvozy, trasy, otváracie hodiny
Objednávky je potrebné zaslať minimálne jeden deň vopred do 12:00 h.
Zo skladu v Trnave:
otváracie hodiny
od 7:30 do 16:00 h
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Senec, Bratislava, Stupava, Malacky, Pezinok, Šenkvice, Doľany, Častá
Sereď, Nitra, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Matúškovo, Galanta, Šahy, Trnava
Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Myjava, Skalica, Senica, Jablonica, Špačince, Leopoldov
Senec, Bratislava, Šamorín, Dunajská Streda, Galanta, Sládkovičovo
Piešťany, Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Nováky, Prievidza, Trnava
Zo skladu v Ružomberku:
otváracie hodiny
od 7:30 do 15:30 h
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Rimavská Sobota
Martin, Žilina, Čadca, Turzovka, Bytča
Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom
Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Trstená, Námestovo, Dolný Kubín
Zo skladu v Prešove:
otváracie hodiny
od 7:30 do 15:30 h
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Prešov, Lipany, Stará Ľubovňa
Košice, Moladava nad Bodvou, Rožňava
Bardejov, Svidník, Stropkov
Spišská Nová Ves, Poprad
Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Michalovce, Trebišov
Sklad Bratislava:
otváracie hodiny
od 7:30 do 15:30 h
4
Dodacie
podmienky
OBJEDNÁVANIE
TOVARU
1. Objednávanie tovaru
Oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., prijíma objednávky zasielané faxom, elektronickou poštou, prípadne osobne doručené. V prípade,
že zákazník, ktorý objednáva tovar, nemá v danej chvíli prístup k faxu, požadované údaje (špecifikáciu objednávky) je povinný poslať prostredníctvom SMS správy (na fax Oddelenia služieb zákazníkom, alebo na e-mailovú adresu referenta zodpovedného za spracovanie zákazníckych objednávok).
Nie je možné prijať telefonické objednávky!
Zákazník je povinný predložiť v písomnej forme spracovaný zoznam osôb, ktoré sú oprávnené objednávať tovar v divízii Rigips.
Tento zoznam bude obsahovať celé meno objednávateľa, telefón, fax a e-mailovú adresu (ak je známa). Akceptované budú iba
objednávky vystavené takto autorizovanou osobou.
Všetky popisy, špecifikácie, náčrty a údaje o hmotnosti a rozmeroch uvedené v tomto Cenníku alebo v iných publikovaných materiáloch, sú poskytnuté divíziou Rigips s dôverou, že sú natoľko presné, ako je rozumne možné.
Termín zaslania objednávky
Objednávky musia byť zaslané
Sadrokartónové dosky, sadry, štandardné rozmery
Tmely (prachové zmesi)
Oceľové sadrokartónové profily
Všetky ostatné produkty
Dodávky s neštandardnou dodacou lehotou 2)
najneskôr do
do 11.00 h
do 11.00 h
do 12.00 h 1)
do 15.00 h
všetky produkty do 12.00 h
1) Vzhľadom na zložitý charakter balenia a nakládky nemôžu byť objednávky obsahujúce kovové produkty zadávané a upravované po 12.00 h.
2) Dodávky produktov s neštandardnou dodacou lehotou je možné zrealizovať iba celokamiónovo a musia byť predmetom predchádzajúcej dohody.
Úprava objednávky
V objednávke je možné vykonať maximálne jednu opravu. Zmenu objednávky nie je možné vykonať v prípade, ak už bola objednávka zadaná na miesto expedície.
Oddelenie služieb zákazníkom
Všetky požiadavky prosíme smerovať na referentov Oddelenia služieb zákazníkom
Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., divízia RIGIPS
Otváracie hodiny:
pondelok – piatok 7.30 – 16.00
Vlárska 22
917 01 Trnava
tel. č.: 033/555 22 51
033/555 22 52
fax: 033/555 22 50
e-mail: [email protected]
Dodacie podmienky
Storno (zrušenie) objednávky
Za objednávky stornované po zadaní na miesto expedície alebo 48 hodín pred dátumom nakládky bude účtovaný storno poplatok
vo výške 50 % z hodnoty objednaného tovaru.
Všetky dodatočné náklady spojené so zabezpečením špeciálnych vozidiel a pod., alebo prirážky účtované za iné ako štandardné
objednávkové množstvo, budú refakturované v plnej výške.
Za objednávky stornované po naložení materiálu na prepravný prostriedok budú k uvedeným poplatkom navyše účtované náklady
za prepravu.
Potvrdenie objednávky
Divízia RIGIPS je viazaná objednávkou až po tom, čo ju potvrdí. Zákazník je povinný skontrolovať všetky náležitosti v potvrdení
objednávky a v prípade nezhody okamžite kontaktovať Oddelenie služieb zákazníkom.
5
Dodacie
podmienky
BALENIE
2. Balenie
Palety
Produkty sú dodávané na drevených paletách nasledovne:
Produkt
sadrokartónové dosky
špeciálne dosky
sadrové stierky a omietky
tmeliace pasty (prachové zmesi)
zarobené tmeliace pasty (PROMIX MEGA, FINISH)
Typ palety
nevratné palety
EUR, GKPP palety
EUR palety
EUR palety
nevratné palety
Povinnosťou zákazníka je pri preberaní dodávky starostlivo prekontrolovať nielen dodaný tovar, ale aj vratné obaly, na ktorých je
tento tovar uložený.
Divízia Rigips zabezpečuje vývoz paliet na základe písomnej požiadavky zo strany zákazníka. Maximálny počet paliet, ktoré je možné jednorazovo vyviezť, je pri EUR paletách 100 ks.
Vratné palety musia mať preukázateľný pôvod (vrátiť je možné len palety, ktoré boli prijaté na základe dodacieho listu s tovarom
z niektorého zo závodov patriacich do skupiny Saint-Gobain Construction Products, s. r. o. – palety sú nezameniteľne označené)
a nesmú byť poškodené.
Vodič preberajúci palety nezodpovedá za kvalitu vrátených paliet, iba za celkové množstvo.
Po kontrole množstva a kvality paliet je vystavený preberací protokol, v ktorom je uvedené množstvo uznaných paliet, t. j. paliet,
ktoré spĺňajú požadované kvalitatívne kritériá (vrátane označenia paliet).
Na základe preberacieho protokolu je za uznané a prevzaté palety vystavený dobropis.
Neprevzaté palety sú zákazníkovi k dispozícii na sklade Rigips. Tieto palety si môže zákazník na vlastné náklady zo skladu vyviezť,
ak o to požiada, najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia dobropisu. Ak zákazník neoznámi vývoz paliet vo vlastnej réžii,
Rigips s týmito paletami naloží podľa vlastného uváženia. Nie je možné zabezpečiť vrátenie neuznaných paliet zákazníkovi spolu
s obchodným tovarom!
Podrobnú písomnú informáciu o paletách „Paletové hospodárstvo“ na požiadanie predloží obchodno-technický poradca divízie Rigips.
3. Dodávka
Väčšina produktov je pripravená na nakládku v expedičnom sklade výrobného závodu nasledujúci deň v závislosti od veľkosti
objednávky.
V prípade viacpoložkových objednávok bude dátum expedície stanovený podľa produktu s najdlhšou dodacou lehotou.
Pri štandardných produktoch bude možný dátum nakládky oznámený v deň objednávky, pri neštandardných produktoch najneskôr do 48 hodín od času prijatia objednávky.
Objednávka štandardných produktov je vybavená najneskôr do 72 hodín od dátumu a času prevzatia objednávky.
Sadrokartónové dosky – štandardné rozmery
Tmely (prachové zmesi), sadry
Oceľové sadrokartónové profily a príslušenstvo*
Všetky ostatné produkty
do 72 h
do 72 h
do 72 h
do 10 prac. dní
* Príslušenstvo: spojovací materiál, závesy a ťahadlá, pásky, tesnenia a pod.
Výrobné závody (miesta nakládky materiálu), štandardné dodacie lehoty a minimálne objednávkové množstvá
Výrobný závod Horní Počáply (CZ)
Sadrokartónové dosky:
dodacia lehota:
do 72 hodín
objednávkové množstvo:
min. 1/2 kamióna (10 – 12 t)
Výrobný závod Halmajugra (Maďarsko)
Sadrokartónové dosky:
dodacia lehota:
do 72 hodín
objednávkové množstvo:
min. 1/2 kamióna (10 – 12 t)
Výrobný závod Puchberg (Rakúsko)
Tmely, omietky, potery, sadry:
dodacia lehota:
do 72 hodín
objednávkové množstvo:
min. 1/2 kamióna (10 – 12 t)
Výrobný závod Bad Aussee (Rakúsko)
Špeciálne dosky, sadrokartónové dosky
dodacia lehota:
do 10 pracovných dní
objednávkové množstvo:
celý kamión
6
Výrobný závod Bodenwerder (Nemecko)
dodacia lehota:
objednávkové množstvo:
Výrobný závod Zaragoza (Španielsko)
dodacia lehota:
objednávkové množstvo:
Výrobný závod Chambéry (Francúzsko)
dodacia lehota:
objednávkové množstvo:
Výrobný závod Glanshammar (Švédsko)
dodacia lehota:
objednávkové množstvo:
Výrobný závod West Yorkshire (Veľká Británia)
dodacia lehota:
objednávkové množstvo:
Výrobný závod Stawiany (PL)
dodacia lehota:
objednávkové množstvo:
Výrobný závod Ammorbach (DE)
dodacia lehota:
objednávkové množstvo:
Špeciálne dosky
podľa výrobných možností
celý kamión
Sadrové stropné podhľady
do 10 pracovných dní
celý kamión
Sadrokartónové stropné podhľady
do 10 pracovných dní
celý kamión
Zarobené pastové zmesi
do 10 pracovných dní
celý kamión
Špeciálne dosky
do 10 pracovných dní
celý kamión
Sadrokartónové stropné podhľady
do 10 pracovných dní
celý kamión
Stropné kazety OWA
do 10 pracovných dní
celý kamión
Zákazníci majú možnosť naplno využiť širokú ponuku našich produktov a tak optimalizovať skladbu objednávky podľa svojich potrieb.
Dodávky s neštandardnou dodacou lehotou
Všetky produkty – podľa výrobných možností; možný termín dodávky bude oznámený najneskôr do 48 hodín od času požiadavky.
Pri cenníkových položkách, kde je vyznačené, že tovar nie je trvale na sklade, dohodne zákazník s predávajúcim dodacie lehoty pre
jednotlivé prípady zvlášť, a to:
Tovar
Sadrovláknité dosky GLASROC Ridurit, GLASROC Riflex
Sadrovláknité dosky Rigidur
Akustické dosky Rigiton
Stropné podhľady Casoprano
Stropné podhľady Decogips
Stropné podhľady Gyptone – dosky, kazety
Prachové zmesi, tmely, sadry
Konštrukčné profily
min. množstvo
10,0 t
10,0 t
10,0 t
10,0 t
10,0 t
3,5 t
10,0 t
3,5 t
dodacia lehota
2 – 3 týždne
2 – 3 týždne
2 – 3 týždne
2 – 3 týždne
2 – 3 týždne
2 – 3 týždne
1 týždeň
3 – 5 dní
Zberné dodávky (vykládky na dvoch a viacerých miestach)
je možné zabezpečiť pri celokamiónových dodávkach, podľa možností a po predchádzajúcej dohode, pri miestach vykládky vzdialených maximálne do 100 km od prvého miesta vykládky, tretie miesto vykládky za poplatok 33 €.
Pri urgentných kusových zásielkach (doručených prostredníctvom zasielateľskej služby) budú dopravné náklady refakturované zákazníkovi podľa dohody.
Realizácia dodávky
Dodávka bude považovaná za uskutočnenú:
a) tam, kde je tovar vozený na vozidle zabezpečenom divíziou Rigips, vtedy, keď je vozidlo tak blízko k miestu určenému zákazníkom, ako je rozumne možné, a dodací list je potvrdený zákazníkom alebo príjemcom tovaru v prípade, že tovar nie je určený
priamo zákazníkovi
b) vo všetkých ostatných prípadoch, keď tovar opustí priestory divízie Rigips
Tovar s dohodnutou dodacou podmienkou Ex Works (distribučné sklady) musí byť vyzdvihnutý do 3 pracovných dní odo dňa,
keď bol zákazník upovedomený o tom, že tovar je pripravený na prevzatie. Pri neprevzatí tovaru zákazníkom v stanovenej lehote
sa dodanie tovaru považuje za splnené a divízia RIGIPS je oprávnená uskladniť tovar na náklady a nebezpečenstvo zákazníka vo
vlastnom sklade alebo v sklade akejkoľvek tretej osoby. V prípade uskladnenia tovaru vo vlastnom sklade je divízia RIGIPS oprávnená zákazníkovi vyúčtovať popri cene za tovar aj skladovacie náklady v sume 1 % z ceny tovaru za každý aj začatý deň skladovania. V prípade skladovania tovaru v sklade tretej osoby je oprávnená zákazníkovi vyúčtovať popri cene za tovar aj skladovacie
náklady účtované takouto treťou osobou. Nárok divízie RIGIPS na náhradu škody z takto zrušenej dodávky tovaru tým zostáva
nedotknutý.
7
Dodacie
podmienky
VIS MAJOR – vyššia moc
Narušenie dopravy, nedostatky na strane tovarov, vozidiel či surovín, výpadok energie, štrajk, výluka a iné prevádzkové poruchy, ako
aj nami neodstrániteľné prekážky dodávku znemožňujú alebo sťažujú, a tým predlžujú dodacie lehoty. V takomto prípade bude
vždy zákazník včas informovaný o možnej prekážke a divízia Rigips tým nepreberá žiadne ručenie za včasné dodanie tovaru.
Hoci divízia Rigips vyvinie maximálnu snahu dodržať požadovaný termín dodávky, vyhradzuje si právo vybrať reálny termín dodávky a nemôže niesť zodpovednosť za prípadné náklady, ktoré môžu zákazníkovi vzniknúť z dôvodu nedodania alebo oneskoreného
dodania materiálu.
4. Vykládka materiálu
Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že miesto dodania tovaru ním uvedené a všetky prístupové cesty
k tomuto miestu budú bežne dostupné pre vozidlá použité na prepravu tovaru a zaväzuje sa vykonať všetky
potrebné úkony na zabezpečenie miesta vykládky vrátane adekvátneho vybavenia a pracovnej sily na prepravu a vykládku tovaru.
Zákazník je povinný vyložiť tovar z dopravného prostriedku do dvoch hodín od okamihu dodania tovaru.
RIZIKO
V uvedenej lehote je zákazník povinný sám vykonať vykládku tovaru z dopravného prostriedku alebo je
A PRÁVO
povinný zabezpečiť vykládku tovaru prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za každú ďalšiu aj začatú hodinu vykládky tovaru si divízia RIGIPS môže účtovať poplatok
VLASTNÍCTVA
vo výške 7 €/hod.
5. Riziko a právo vlastníctva
Riziko spojené s nadobudnutím tovaru prechádza na zákazníka od momentu, keď je tovar dodaný k zákazníkovi, alebo na ním určené miesto, alebo si tento tovar sám vyzdvihne.
Napriek dodaniu tovaru a prechodu rizika spojeného s dodaným tovarom na zákazníka tovar zostáva vlastníctvom divízie Rigips, kým zákazník nezaplatí za tento tovar celkovú fakturovanú sumu a všetky ostatné dlžné
čiastky.
Kým právo vlastníctva prejde na zákazníka, zákazník bude držať tovar ako osoba oprávnená divíziou Rigips, požívajúca dôveru tejto spoločnosti a uchová tento tovar v dobrom stave, vhodne uskladní, ochráni
a poistí. Tovar uskladní tak, aby bol jednoducho a jasne identifikovateľný ako tovar patriaci divízii Rigips
a bude držať prostriedky získané z poistenia separátne od iných peňazí, a neuloží tieto peniaze na prečerpaný bankový účet.
Do času, kým prejde právo vlastníctva na tovar na zákazníka (za predpokladu, že tovar je stále u zákazA
níka a nebol ďalej predaný), divízia Rigips je oprávnená v akomkoľvek čase požiadať zákazníka o vrátenie
tovaru divízie Rigips. V prípade, že zákazník toto neurobí okamžite, divízia Rigips bude oprávnená vstúpiť do priestorov patriacich zákazníkovi alebo tretej strane a tovar zabaví.
PREVZATIE
TOVARU
REKLAMÁCIE
6. Prevzatie tovaru a reklamácie
Zákazník je povinný prekontrolovať vecnú správnosť, úplnosť a kvalitu dodávky. Pred samotnou vykládkou a manipuláciou s tovarom je zákazník povinný vykonať vizuálnu kontrolu dodaného tovaru. Na viditeľné nedostatky alebo rozdiely zákazník bezodkladne
upozorní predávajúceho písomnou formou – vyplneným reklamačným listom.
Odchýlky v množstve tovaru dodaného od množstva potvrdeného neoprávňujú zákazníka neuznať dohodnuté podmienky alebo
odmietnuť tovar (okrem prípadu, ak by dodané množstvo presahovalo objednané množstvo) alebo požadovať náhradu škody za
nedodržanie zmluvy a zákazník bude povinný akceptovať a zaplatiť dodané množstvo (okrem prípadu, keď v rámci tohto odseku
v zmysle vyššie uvedeného môže dodávku odmietnuť).
7. Zvláštne ustanovenia
Zákazník sa zaväzuje, že pri predaji odobraného tovaru tretím osobám bude vhodným spôsobom výrazne uvedené, že ide o tovar
vyrábaný alebo dovážaný spoločnosťou Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., divízia Rigips.
8
Rigips
vám dá viac
Logistika
Technická Akadémia Rigips
Marketingové služby
pre obchodných partnerov
Logistika
Dodacie lehoty
• Štandardný tovar – LKW SDK, SADRY, TMELY, PROFILY do 72 hod.
• Štandardný tovar – KAZETY, PRÍSLUŠENSTVO v rámci rozvozov
• Neštandardný tovar – v cenníku označený *
Pravidelné rozvozy
• Pravidelne, 1 x do týždňa rozvoz tovaru (podľa stanovenej trasy do vzdialenosti max. 75 km
od distribučného skladu)
• Minimálna objednávka v hodnote 200 €
• Objednávanie 1 deň pred rozvozom tovaru max. do 12:00 hod.
Objednávky prijímame na:
Tel.: 033/55 52 251, 52, 54, 55
Fax: 033/55 52 250
Auto s hydraulickou rukou
• V každom krajskom meste
• Cena dohodou – podľa nosnosti auta
Informácia o stave kamióna (kde sa nachádza, resp. kedy bude vykladať)
• SMS
• Kontakt na šoféra
Elektronická fakturácia
Reklamácie
• Okamžité vyriešenie reklamácií malého rozsahu
• Informovanie zákazníka o statuse riešenia reklamácie
Kontakt: [email protected]
9
10
piatok
štvrtok
streda
utorok
pondelok
distribučný sklad
Rozvoz tovaru
Rigips
vám dá viac
Technická Akadémia Rigips
TECHNICKÁ
AKADÉMIA
RIGIPS
Technická Akadémia Rigips (TAR) je samostatné oddelenie Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.,
divízie Rigips a jeho úlohou je technická podpora a odborné poradenstvo v oblasti suchej vnútornej
výstavby. Pomáha vám v týchto oblastiach:
Školiace stredisko TAR
Cieľom teoretických a praktických školení je vzdelávanie predovšetkým v oblasti správnych technologických postupov pri montáži
a vyskúšanie si pokrokových noviniek, ktoré Rigips vďaka príslušnosti k celosvetovému koncernu Saint-Gobain prináša aj na slovenský stavebný trh.
Dôvodom vzniku vzdelávacieho systému je odstrániť z trhu neodbornú montáž sadrokartónových systémov, ktorá poškodzuje
dobré meno suchej výstavby.
Pre koho je vzdelávanie určené?
Klientmi TAR sú montážnici, projektanti, architekti, stavebný dozor, kontrolné orgány stavebnej a požiarnej inšpekcie, majstri odborného výcviku SOŠ, učitelia suchej vnútornej výstavby, študenti, ale aj široká laická verejnosť.
Ako vám pomôže a čo pre vás robí?
Organizujeme školenia rôzneho druhu. Ich rozpis si môžete pozrieť na www.rigips.sk alebo v brožúre Montážne školenia,
ktorá je k dispozícii na vyžiadanie od našich obchodno-technických poradcov.
Montážny preukaz Rigips
Je oficiálnym dokladom montážnika o dosiahnutí jedného zo štyroch stupňov vzdelania. Môžete ho získať po úspešnom
zvládnutí príslušných testov.
4. Expert – najvyšší stupeň
3. Profesionál – odborný stupeň
2. Pokročilý – vyšší stupeň
1. Preškolený – základný stupeň
Všetci držitelia preukazov sú automaticky zverejnení na našej web stránke www.rigips.sk a odporúčaní na
realizáciu stavieb.
ProArch
Tento pilier sa stará o odbornú verejnosť, ktorou sú projektanti a architekti. Pomôckou sú CAD detaily, kalkulačný program, technická literatúra, školenia alebo osobné konzultácie.
Technické oddelenie
Radí vám s každodennými otázkami od návrhu až po realizáciu sadrokartónových systémov, kazetových
podhľadov a inej technickej podpory cez telefón, e-mail alebo priamo na vašej stavbe. Zabezpečuje akustické a teplotechnické posudky a rieši rôzne technické detaily.
Čo je to systém Rigips a prečo je dôležité ho používať
Každý zo štyroch prvkov systému Rigips – doska, tmel, konštrukcia, príslušenstvo – je nenahraditeľný a tvorí súčasť kvality celku. Všetky prvky systému ideálne spolupracujú a zlepšujú kvalitu
spracovania. Iba originálne výrobky Rigips a predpísaný technologický postup montáže garantujú
presnosť, trvácnosť, pevnosť a bezpečnosť konštrukcie. V prípade nedodržania spomínaných zásad je
za kvalitu finálneho produktu (stena, strop, podlaha atď.) zodpovedný výhradne realizátor.
Systémový certifikát Rigips, jediný svojho druhu na Slovensku, je oficiálny dokument, ktorý vydáva
Technický a skúšobný ústav stavebný. Preukazuje zhodu vlastností stavebného výrobku s technickými špecifikáciami a právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Konštrukcia plní
potrebné funkčné požiadavky, ktorými sú napríklad aj akustické parametre nepriezvučnosti a hodnoty požiarnej odolnosti. Tie sú pre užívateľa stavby veľmi dôležité, a preto je garancia týchto
vlastností aj nezávislým inštitútom (TSÚS) veľkým bonusom pre našich zákazníkov. Iné systémy
takýto bonus neposkytujú.
Certifikácia stavieb
Každý montážnik musí pri ukončení prác na zákazke vystaviť Odovzdávací protokol, v ktorom potvrdí, že pri montáži postupoval v zmysle všetkých ustanovení Stavebného zákona. Tým osobne preberá záruku za ním vykonané
práce a za správnosť použitých materiálov, ktoré zabudoval do stavby. V prípade konštrukcií s požiarnymi odolnosťami je potrebné,
11
Rigips
vám dá viac
aby ich systémové čísla a ďalšie potrebné doklady (certifikáty, vyhlásenia zhody, klasifikácie PO a pod.) potvrdil a doplnil príslušný
OTP = obchodno-technický poradca Rigips. Potrebné tlačivá Odovzdávacích protokolov majú pri sebe k dispozícii príslušní OTP.
Od montážnika sa vyžaduje, aby:
• bol držiteľom montážneho preukazu Rigips – jeho číslo musí byť uvedené na Odovzdávacom protokole
• montoval v zmysle technologických zásad Rigips
• používal výhradne certifikované materiály Rigips
• včas informoval príslušného OTP
Najdôležitejšie pre každého, kto sa zaoberá montážou systémov Rigips, je, aby mal platný montážny preukaz, oficiálne oprávnenie
na montáž systémov Rigips. Stupeň, ktorý dosiahol (preškolený**, pokročilý***, profesionál****), vyjadruje úroveň jeho vzdelania a vedomostí v danej oblasti. Montážny preukaz plne nahrádza v minulosti vydávané certifikáty a osvedčenia pre spôsobilosť na montáž
systémov Rigips. Držitelia montážnych preukazov úrovne Pokročilý*** môžu požiadať aj o vydanie dokumentu „Autorizovaná montážna firma systémov Rigips“, čo však nie je podmienkou, keďže samotný montážny preukaz plne oprávňuje na montáž systémov Rigips.
Kontakt: [email protected]
Marketingové služby pre obchodných partnerov
Deň otvorených dverí v mieste predaja
Možnosť zoznámiť sa s novinkami Rigips priamo v mieste predaja ponúkame formou prezentácií
spojených s ukážkami z praxe. Zákazníkom demonštrujeme na fyzických modeloch rôzne montážne
techniky a ideálne riešenia s použitím najmodernejších produktov z oblasti suchej vnútornej výstavby.
Ako jediný na trhu prinášame obchodným partnerom možnosť pristaviť pojazdný sadrokartónový byt
na kolesách v mieste predaja, priamo pred predajňou. Ukážky štyroch miestností, ktoré búrajú mýty
o sadrokartóne, sú doplnené odborným výkladom nášho montážneho špecialistu. Na vlastné ruky tak
môžete vy i vaši zákazníci spoznať interiérové systémové riešenia Rigips.
Zviditeľnenie miesta predaja
Exteriér
Reklamné tabule, plachty, vlajky, navigačné billboardy sú základné nosiče vonkajšej reklamy.
Špeciálne požiadavky radi splníme na vyžiadanie a po vzájomnej dohode.
Interiér
Interiérové predajné plochy sú pre reklamu často vymedzené odlišne, preto pristupujeme
individuálne ku každej požiadavke zákazníka.
Príklady reklamy v predajni:
Regálový systém na mieru
Vzorové modely
• Príslušenstvo Rigips • Podkrovie Rigips • Kvalita povrchu stien Q4 • Rimano • Akustika
Stojany a vzorky
Odborná literatúra a propagačný materiál
Zoznam tlačovín nájdete na konci katalógu, sú dostupné na vyžiadanie od obchodno-technických poradcov Rigips. V elektronickej
forme si ich môžete stiahnuť z Knižnice na www.rigips.sk.
Reklamné predmety a oblečenie
Aktuálny zoznam nájdete na konci katalógu. V prípade špeciálnych požiadaviek zabezpečíme návrh a realizáciu podľa zadania zákazníka.
Internet
Zoznam všetkých predajných miest je zverejnený na www.rigips.sk v sekcii Kontakty.
Spoločná reklama
Návrh a realizáciu spoločnej reklamy (napr. tričká s potlačou, montérky, pozvánky, plagáty, inzercia, billboardy, rádio atď.) pripravíme podľa zadania zákazníka.
Otázky a požiadavky, prosím, smerujte na marketingové oddelenie, prípadne na obchodno-technických poradcov Rigips v príslušnom regióne.
Kontakt: [email protected]
12
Dosky
Základnou súčasťou
systémov suchej
vnútornej výstavby
sú sadrokartónové alebo
špeciálne dosky
rôznych rozmerov.
Pozdĺžne hrany:
Priečne hrany:
hrana PRO
hrana kolmo rezaná
hrana VARIO PRO
hrana s úkosom
Sadrokartónové dosky Rigips
1.1.1. Rigips – stavebná doska RB (A)
Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana
kolmo rezaná alebo s úkosom.
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
(m2)
(kg)
56
134,4
1237
2500
46
138,0
1270
2600
46
143,5
1320
721110007
2750
46
151,8
1397
721110009
3000
46
165,6
1527
721110012*
2000
56
140,0
1288
721110004
2,39
1200
721110013*
9,2 ± 2%
Minimálne
dodacie
množstvo
paleta
2500
46
143,7
1328
2600
46
149,,5
1375
721110015*
2750
46
158,1
1455
721110017*
3000
46
172,5
1587
2000
11,2 ± 2%
46
110,4
1237
paleta
2000
14,5 ± 2%
30
75,0
1088
paleta
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
721110014*
Pozdĺžna hrana VARIO, priečna hrana
kolmo rezaná.
Balenie = paleta
(ks)
721110003
1,99
Hmotnosť
(kg/m2)
2000
721110001
12,5
Dĺžka
(mm)
15
3,05
3,66
721150001
18
4,12
4,94
721150012*
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
1250
1200
1.1.2. Rigips – protipožiarna doska RF (DF)
Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana
kolmo rezaná alebo s úkosom.
Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
(ks)
(m )
(kg)
2000
56
134,4
1411
2500
46
138,0
1449
2600
46
143,5
1507
721130006*
2750
46
151,8
1594
721130007*
3000
46
165,6
1512
721130008*
2000
56
140,0
1470
1510
721130001
721130003*
721130004*
12,5
2,43
2,92
721130009*
15
3,10
3,72
1200
2500
46
143,7
2600
46
149,5
1570
721130011
2000
46
110,4
1490
721130013*
1250
1200
1250
721130018*
18
4,70
5,64
10,5 ± 2%
2
na vyžiadanie*
721130015*
Pozdĺžna hrana VARIO,
priečna hrana kolmo rezaná.
Balenie = paleta
na vyžiadanie*
2600
2000
13,5 ± 2%
2000
1250
na vyžiadanie*
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
2500
2600
15,0 ± 2%
30
93,6
1264
46
115,0
1553
30
75,0
1125
20
62,5
938
20
65,0
975
Minimálne
dodacie
množstvo
paleta
paleta
paleta
13
Dosky
1.1.3. Rigips – impregnovaná doska RBI (H2)
Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana
kolmo rezaná alebo s úkosom.
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
(m2)
(kg)
56
134,4
1250
2500
46
138,0
1283
2600
46
143,5
1335
721140006*
2750
46
151,8
1412
721140007*
3000
46
165,6
1540
2000
56
140,0
1340
2500
46
143,8
1337
2600
46
149,5
1390
721140003*
3,82
Balenie = paleta
(ks)
721140002*
3,18
Hmotnosť
(kg/m2)
2000
721140001
12,5
Dĺžka
(mm)
1200
721140008*
721140009*
1250
721140010*
9,3 ± 2%
Minimálne
dodacie
množstvo
paleta
1.1.4. Rigips – protipožiarna impregnovaná doska RFI (DFH2)
Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana
kolmo rezaná alebo s úkosom.
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
721130019
na vyžiadanie*
721130020*
12,5
3,58
4,30
1200
Hmotnosť
(kg/m2)
Balenie = paleta
(ks)
(m )
(kg)
2000
56
134,4
1411
2500
46
138,0
1449
2600
46
143,5
1507
46
151,8
1594
2750
721130026*
2000
56
140,0
1470
2500
46
143,8
1510
2600
46
149,5
1570
na vyžiadanie*
1250
10,5 ± 2%
2
721130021*
na vyžiadanie*
Pozdĺžna hrana VARIO, priečna hrana
kolmo rezaná
Dĺžka
(mm)
Minimálne
dodacie
množstvo
paleta
15
4,00
4,80
721130023
1200
2000
13,5 ± 2%
46
110,4
1490
paleta
18
5,65
6,78
721130027*
1250
2000
15,0 ± 2%
30
75,0
1125
paleta
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
1.1.7. Rigips – Modrá akustická doska MA (DF)
Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana
kolmo rezaná.
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
721170001
12,5
3,77
4,52
721170002*
721170003*
721170004*
1200
1250
2000
2750
2000
12 ± 2%
2750
Balenie = paleta
(ks)
(m2)
(kg)
40
96,0
1152
30
99,0
1188
40
100,0
1200
30
103,0
1236
Minimálne
dodacie
množstvo
paleta
1.1.7. Rigips – Modrá akustická impregnovaná doska MAI (DFH2)
Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana
kolmo rezaná.
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
12,5
4,30
5,16
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
721170005
1200
2000
na vyžiadanie*
1250
2000
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
12 ± 2%
Balenie = paleta
(ks)
(m2)
(kg)
40
96,0
1152
40
100,0
1200
Minimálne
dodacie
množstvo
paleta
1.1.8. Rigips Hobby RB 9,5 mm
Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana
kolmo rezaná.
9,5
14
2,08
2,50
721120001
721120002*
1200
2000
2600
Hmotnosť
(kg/m2)
7,5 ± 2%
Balenie = paleta
(ks)
(m2)
(kg)
70
168,0
1260
56
174,7
1310
Minimálne
dodacie
množstvo
paleta
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Špeciálne dosky
1.2.2. Rigips protipožiarna doska W20
Protipožiarna doska, pozdĺžna hrana
Vario, priečna hrana kolmo rezaná.
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
32
40
696
kus
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
20
5,57
6,68
721150005*
625
2000
17,4
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
25
6,20
7,44
721150006*
625
2000
21,5
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
(ks)
(m2)
(kg)
6
9,74
11,68
721210001
2400
6,8
40
115,2
783
10
10,90
13,08
721210002*
2700
9
40
129,6
1166
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
(ks)
(m2)
(kg)
15
11,53
13,83
721210003
2000
15,5
36
86,4
1370
15
11,97
14,36
721210004
2400
15,5
30
86,4
1370
20
16,04
19,24
721210005
2000
20,5
24
57,6
1210
25
18,85
22,62
721210006
2000
25,7
20
48
1260
30
20,95
25,14
721210007
2000
30
20
48
1440
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
Balenie = paleta
1.2.2. Rigips protipožiana doska D25
Protipožiarna doska, pozdĺžna hrana
Vario, priečna hrana kolmo rezaná.
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
32
40,0
860
kus
Balenie = paleta
1.2.3. GLASROC Riflex
Sadrovláknitá ohybná doska,
použiteľná ako stavebná, protipožiarna
a impregnovaná.
1200
Balenie = paleta
Minimálne
dodacie
množstvo
kus
1.2.3. GLASROC Ridurit
Sadrovláknitá protipožiarna doska.
Odporučená pre obklady konštrukcií.
Šírka
(mm)
1200
Balenie = paleta
Minimálne
dodacie
množstvo
kus
Sadrovláknité dosky Rigidur
1.2.4. Sadrovláknitá doska Rigidur H maloformátová
Sadrovláknitá doska univerzálne
použiteľná ako stavebná, protipožiarna
a impregnovaná.
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
10
6,17
7,40
721220001
12,5
7,73
9,28
721220006
Šírka
(mm)
1000
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
1500
Balenie = paleta
(ks)
(m )
(kg)
12
70
105
1260
15
60
90
1350
2
Minimálne
dodacie
množstvo
kus
15
Dosky
1.2.4. Sadrovláknitá doska Rigidur H na lepenú škáru
Sadrovláknitá doska univerzálne
použiteľná ako stavebná, protipožiarna
a impregnovaná. Odporúčaná pre
drevostavby.
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
(ks)
(m2)
(kg)
50
124,9
1499
50
156,1
1873
50
158,6
1904
2750
30
103,1
1237
2000
40
99,9
1499
40
124,9
1874
40
126,9
1903
2000
10
6,17
7,40
na vyžiadanie*
1249
721220012*
na vyžiadanie*
12,5
7,73
9,28
721220013*
10,19
12,23
2540
12
2540
15
Minimálne
dodacie
množstvo
paleta
paleta
721220014
2750
30
103,0
1546
kus
721220015*
3000
30
112,4
1686
paleta
721220021*
15
2500
2500
1249
Balenie = paleta
na vyžiadanie*
1249
2000
30
74,9
1349
2500
30
93,7
1686
30
95,2
1713
2750
30
103,0
1855
3000
24
89,9
1619
2540
18
paleta
1.2.4. Sadrovláknitá doska Rigidur H na tmelenú škáru
Sadrovláknitá doska univerzálne
použiteľná ako stavebná, protipožiarna
a impregnovaná.
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
721220004*
10
6,17
7,40
na vyžiadanie*
7,73
9,28
721220009*
Hmotnosť
(kg/m2)
1245
(m )
(kg)
60
149,4
1195
50
155,6
1868
50
158,6
1897
2750
30
136,9
1237
2000
40
99,6
1494
40
124,5
1868
40
126,5
1897
30
102,7
1541
3000
30
112,1
1681
2000
30
74,7
1345
30
93,4
1681
30
93,4
1708
2750
30
102,7
1849
3000
24
89,6
1614
2500
2540
12
2500
1245
721220010*
2540
15
2750
721220011*
2500
15
10,19
12,23
na vyžiadanie*
1245
Balenie = paleta
(ks)
2000
na vyžiadanie*
12,5
Dĺžka
(mm)
2540
18
2
Minimálne
dodacie
množstvo
paleta
paleta
paleta
Sadrovláknité podlahové dielce Rigidur
1.2.5. Rigidur E20
Podlahové dielce z dvoch zlepených
sadrovláknitých dosiek hr. 10 mm
2 x 10 mm.
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
20
15,24
18,29
721220016
500
1500
24,1
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
25
18,32
21,98
721220017
500
1500
30,1
(ks)
2
(m )
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
48
36
888
kus
Balenie = paleta
1.2.5. Rigidur E25
Podlahové dielce z dvoch zlepených
sadrovláknitých dosiek hr. 12,50 mm.
16
(ks)
2
(m )
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
30
923
kus
Balenie = paleta
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
1.2.5. Rigidur E30M
Podlahové dielce 2 x 10 mm
s nakašírovanou vrstvou 10 mm
minerálnej vlny.
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
30
24,37
29,24
721220018*
500
1500
25,7
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
40
20,49
24,59
721220019*
500
1500
24,5
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
30
23,41
28,09
na vyžiadanie*
500
1500
26,1
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
48
36
945
paleta
Balenie = paleta
1.2.5. Rigidur E40P
Podlahové dielce 2 x 10 mm
s nakašírovanou vrstvou 20 mm
polystyrénu.
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
48
36
902
paleta
Balenie = paleta
1.2.5. Rigidur E30HF
Podlahové dielce 2 x 10 mm
s nakašírovanou vrstvou 10 mm hobry.
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
48
36
960
paleta
Balenie = paleta
Systém Aquaroc™ do vlhkých priestorov
1.2.6. Novinka – cementová doska Aquaroc
Doska určená do mokrých priestorov
a priestorov so zvýšenou vlhkosťou.
NOVINKA
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
721230001
12,5
17,96
21,55
721230002
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/m2)
900
1200
721230003*
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
2500
3000
13,5
Balenie = paleta
(ks)
(m2)
(kg)
30
33,75
456
15
46,87
633
15
56,25
760
Minimálne
dodacie
množstvo
kus
17
Dosky
Príslušenstvo k sadrovláknitým doskám Rigidur
a cementovým doskám Aquaroc™
5.8.1. Lepidlo na styky dosiek Rigidur a Aquaroc
Polyuretánové lepidlo na lepenie stykov
dosiek Rigidur a Aquaroc na tesný zraz.
NOVINKA
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
9,88
11,86
724010009
310 ml/kartuša
12
balík
3,60
kartuša
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
15,68
18,82
724010007
1 kg/fľaša
6
kartón
7,00
fľaša
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
4,74
5,69
724010010
1 kg/vedro
1
1 kg
1,00
kus
13,60
16,32
724010011
3 kg/vedro
1
3 kg
3,00
kus
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
7,07
8,48
724030027
50 m/rolka
1
rolka
0,12
kus
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
10,36
12,43
724010004
50 l (=22,5 kg)/vrece
30
paleta
675,00
vrece
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
575,00
690,00
744574024
sada 6 ks
1
sada
12,00
sada
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
4,76
5,71
724030031
20 m/rolka
12
balík
1,20
rolka
Balenie
5.8.2. Podlahové lepidlo Rigidur
Polyuretánové lepidlo na lepenie
podlahových dielcov Rigidur.
Balenie
5.8.2. Disperzné lepidlo Rigidur
Pre vystuženie špár a kútov pomocou
špeciálnej spevňovacej pásky Rigidur
Balenie
5.8.2. Špeciálna výstužná páska Rigidur
Pre vystuženie špár a kútov s použitím
disperzného lepidla Rigidur. Šírka 7 cm
Balenie
5.8.2. Suchý vyrovnávací podsyp Rigidur
Vyrovnávací podsyp pre suché podlahy
Rigidur
Balenie
5.8.2. Sada zrovnávacích lát Rigidur
Pre jednoduché a rýchle vyrovnanie
suchého podsypu Rigidur
Balenie
5.8.2. Sklovláknitá výstužná páska Aquaroc
S alkalickou odolnosťou na vystuženie
spojov dosiek Aquaroc
NOVINKA
!
18
Balenie
Sadrovláknité dosky a podlahové dielce Rigidur sa pripevňujú a spájajú špeciálnymi skrutkami Rigidur (pozri časť Skrutky a kotviaca technika).
Cementové dosky Aquaroc sa pripevňujú špeciálnymi skrutkami Aquaroc (pozri časť Skrutky a kotviaca technika) a tmelia tmelom Aquaroc Promix Finish
(pozri časť Tmely). Do vlhkého prostredia je potrebné použiť aj špeciálne profily Hydroprofily (pozri časť Konštrukčné profily)
Cementová doska Aquaroc™
Konštrukčné systémy do mokrých interiérov a priestorov trvale namáhaných vlhkom
Hlavné výhody dosiek Aquaroc™:
Minimálne objemové zmeny – vysoká odolnosť voči vode a vlhkosti
Žiadne biologické komponenty – dokonalá odolnosť voči plesniam
Tvrdý, pevný, zaťažiteľný povrch
Jednoduchá a rýchla montáž
Ideálny podklad pod obklady
Nehorľavý materiál – vhodné aj do priestorov s nárokmi na požiarnu odolnosť
Mimoriadne dlhá životnosť
Zdraviu neškodný a hygienický stavebný materiál
Konštrukčné
profily
Zdrsnené RigiProfily®
v systéme Rigips zvyšujú
bezpečnosť celej
konštrukcie.
RigiProfily® – konštrukčné profily pre väčšiu pevnosť konštrukcií
3.1. RigiProfil UD
Na stropné konštrukcie
a predsadené steny. Pozinkovaný
oceľový plech hr. 0,6 mm.
Podľa EN 14195.
Označenie
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Rozmer
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/bm)
R-UD
0,48
0,58
723021001
27/28/27
3000
0,34
Označenie
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Rozmer
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/bm)
0,72
0,86
Označenie
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Rozmer
(mm)
R-UW 50
0,73
0,88
723021010
40/50/40
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
364
1092
371
16 ks
Balenie = paleta
3.1. RigiProfil CD
Na stropné konštrukcie
a predsadené steny. Pozinkovaný
oceľový plech hr. 0,6 mm.
Podľa EN 14195.
R-CD
R-CD
723021005
723021006
27/60/27
3000
4000
0,52
Balenie = paleta
(ks)
180
(bm)
(kg)
540
280
720
375
Minimálne
dodacie
množstvo
12 ks
3.1. RigiProfil UW
Vodiaci profil na stenové
konštrukcie. Pozinkovaný oceľový
plech 0,6 mm. Podľa EN 14 195.
R-UW 75
0,87
1,04
723021015
40/75/40
R-UW 100
1,04
1,25
723021020
40/100/40
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Rozmer
(mm)
Dĺžka
(mm)
4000
Hmotnosť
(kg/bm)
Balenie = paleta
(ks)
(bm)
(kg)
0,50
160
640
320
0,60
100
400
240
0,70
80
320
224
Minimálne
dodacie
množstvo
8 ks
3.1. RigiProfil CW
Na stenové konštrukcie.
Pozinkovaný oceľový plech 0,6 mm.
Označenie
Podľa EN 14 195.
723021033
R-CW 50
0,93
0,88
723021030
723021031
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/bm)
Balenie = paleta
(ks)
2750
50/50/50
3000
3500
0,65
128
4000
R-CW 75
1,11
0,88
1,25
0,88
229
384
250
448
291
512
333
723021053
2750
220
165
3000
240
180
280
210
723021051
50/75/50
723021070
723021071
50/100/50
3500
0,75
80
4000
320
240
2750
176
151
192
165
224
193
256
220
3000
3500
4000
20
(kg)
352
723021050
723021073
R-CW 100
(bm)
0,86
64
Minimálne
dodacie
množstvo
8 ks
8 ks
8 ks
Uvedené ceny platia pre štandardné dĺžky. Neštandardné dlžky je možné dodať s príplatkom 2%. Neštandardnou dĺžkou sa rozumie dĺžka profilu,
ktorá nie je uvedená v Cenníku. RigiProfily odporúčame kvôli kompatibilnosti montovať s originálnym príslušenstvom Rigips.
Konštrukčné profily Rigips – hladký povrch
3.2. UD profil Rigips
Na stropné konštrukcie
a predsadené steny. Pozinkovaný
oceľový plech hr. 0,6 mm.
Podľa EN 14195.
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Rozmer
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/bm)
UD
0,49
0,59
723020003
27/28/27
3000
0,34
Označenie
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Rozmer
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/bm)
CD
0,74
0,89
Označenie
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Rozmer
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/bm)
(ks)
(bm)
(kg)
UW 50
0,74
0,89
723010002*
40/50/40
4000
0,50
160
640
320
Označenie
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
364
1092
371
16 ks
Balenie = paleta
3.2. CD profil Rigips
Na stropné konštrukcie
a predsadené steny. Pozinkovaný
oceľový plech hr. 0,6 mm.
Podľa EN 14195.
723020004
723020005
27/60/27
3000
4000
0,52
Balenie = paleta
(ks)
(bm)
180
540
(kg)
281
374
Minimálne
dodacie
množstvo
12 ks
3.2. UW profil Rigips
Vodiaci profil na stenové
konštrukcie. Pozinkovaný oceľový
plech 0,6 mm. Podľa EN 14 195.
Balenie = paleta
UW 75
0,88
1,06
723010004*
40/75/40
4000
0,60
100
400
240
UW 100
1,05
1,26
723010005*
40/100/40
4000
0,70
80
320
224
UW 150
na vyžiadanie
723010006*
40/150/40
4000
1,04
24
96
100
Objednávacie
číslo
Rozmer
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/bm)
Minimálne
dodacie
množstvo
8 ks
3.2. CW profil Rigips
Na stenové konštrukcie.
Pozinkovaný oceľový plech
0,6 mm. Podľa EN 14 195.
Označenie
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
723010402*
0,94
1,13
723010405*
2750
50/50/50
723010411*
CW 75
CW 100
1,12
1,26
1,34
1,51
na vyžiadanie
3000
0,64
128
3500
(bm)
(kg)
333
213
362
225
384
246
448
287
723010414*
4000
512
328
723010503*
2600
208
152
723010504*
2750
220
161
723010505*
3000
240
175
280
204
234
723010512*
50/75/50
3500
0,73
80
723010514*
4000
320
723010518*
4500
360
263
723010169*
2600
166
141
723010104*
2750
176
150
723010107*
3000
192
163
224
190
723010113*
50/100/50
723010120*
CW 150
(ks)
2600
723010403*
CW 50
Balenie = paleta
3500
0,85
64
4000
256
218
4500
288
245
na vyžiadanie*
4000
96
112
723010303*
4500
108
126
na vyžiadanie*
5000
120
140
na vyžiadanie*
5500
132
154
na vyžiadanie* 50/150/50
6000
na vyžiadanie*
6500
1,17
24
144
168
156
183
na vyžiadanie*
7000
168
197
na vyžiadanie*
7500
180
211
na vyžiadanie*
8000
192
225
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie. Uvedené ceny platia pre štandardné dĺžky.
Neštandardné dlžky je možné dodať s príplatkom 2%. Neštandardnou dĺžkou sa rozumie dĺžka profilu, ktorá nie je uvedená v Cenníku.
Minimálne
dodacie
množstvo
8 ks
8 ks
8 ks
500 m
21
Konštrukčné
profily
Špeciálne profily k sadrokartónovým
konštrukciám
3.3. Rigistil profil U (GL8)
Pozinkovaný oceľový plech
0,5 mm s vystuženými stenami.
Označenie
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Rozmer
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/bm)
GL8
0,58
0,70
723020002
20/20/30
3600
0,27
Označenie
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Rozmer
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/bm)
GL1
0,81
0,97
723020001
18/45/18
3600
0,37
Označenie
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Rozmer
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/bm)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
360
97,2
10 ks
Balenie = paleta
3.3. Rigistil profil C (GL1)
Pozinkovaný oceľový plech
0,5 mm s vystuženými stenami.
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
360
133,2
10 ks
Balenie = paleta
3.3. Výstužný profil UA
Žiarovo pozinkovaný, pozdĺžne
dierovaný plech 2 mm.
723010703
UA 50
3,21
3,85
723010705
40/50/40
4,43
723010806
5,02
723010602
50
3500
2,19
50
4000
723010601
4,18
1,82
3000
40/75/40
723010807
UA 100
3500
4000
723010804
3,69
(ks)
3000
723010706
UA 75
Balenie = paleta
3000
40/100/40
3500
2,56
50
4000
(bm)
(kg)
150
273
175
319
200
364
150
329
175
383
200
438
150
384
175
448
200
512
Minimálne
dodacie
množstvo
1 ks
1 ks
1 ks
3.3. Profil UW MAX 100
Zosilnený UW profil pre horné
pripojenia priečok na stropy
s veľkým priehybom – do až do
55 mm. Hrúbka plechu 1 mm.
Označenie
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Rozmer
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/bm)
Balenie = paleta
Minimálne
dodacie
množstvo
(ks)
(bm)
(kg)
UW MAX 100
na vyžiadanie
723010008*
75/100/75
4000
1,4
24
96
135,00
1 ks
UW MAX 75
na vyžiadanie
723010007*
75/75/75
4000
1,25
24
96
120,00
1 ks
Objednávacie
číslo
Rozmer
(mm)
Dĺžka
(mm)
Hmotnosť
(kg/bm)
3.3. Hydroprofil*
Konštrukčné profily v systéme
s doskami Aquaroc. So špeciálnou
Označenie
povrchovou úpravou pre vlhké
priestory.
NOVINKA
22
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
na vyžiadanie
Balenie = paleta
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
na vyžiadanie*
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie. Uvedené ceny platia pre štandardné dĺžky.
Neštandardné dlžky je možné dodať s príplatkom 2%. Neštandardnou dĺžkou sa rozumie dĺžka profilu, ktorá nie je uvedená v Cenníku.
Profily pre kazetové podhľady
– Rigips Quick-Lock
4.1. Hlavný profil T24 (38 x 24 mm)
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
1,00
1,20
723030011
0,4
3600
bm
20
72,00
25,70
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,78
0,94
723030056
0,4
600
bm
60
36,00
10,50
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,78
0,94
723030057
0,4
1200
bm
60
72,00
20,20
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
1,00
1,20
723030014
0,4
3000
bm
20
60,00
18,90
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
1,00
1,20
723030015
0,4
600
bm
60
36,00
11,40
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
1,00
1,20
723030016
0,4
1200
bm
60
72,00
22,70
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,77
0,92
723030017
0,5
3000
bm
30
90,00
16,20
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
3,02
3,62
723030027
0,5
3000
bm
24
72,00
26,00
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
3,92
4,70
723030051
0,5
3000
bm
30
90,00
37,60
bal
Balenie = paleta
4.1. Priečny profil T24 (32 x 24 mm), dl. 600 mm
Balenie = paleta
4.1. Priečny profil T24 (32 x 24 mm), dl. 1200 mm
Balenie = paleta
4.1. Hlavný profil T15 (38 x 15 mm)
Balenie = paleta
4.1. Priečny profil T15 (38 x 15 mm), dl. 600 mm
Balenie = paleta
4.1. Priečny profil T15 (38 x 15 mm), dl. 1200 mm
Balenie = paleta
4.1. Obvodový L profil (19 x 24 mm)
Balenie = paleta
4.1. F profil (27 x 41 x 13 mm)
Balenie = paleta
4.1. Obvodový U profil 38 mm (25 x 38 mm)
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Balenie = paleta
23
Konštrukčné
profily
4.1. QL predpätý profil pre chodbový systém T15/38 mm
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
2,12
2,54
723030052
0,5
1830
bm
30
54,90
25,50
bal
2,12
2,54
723030053
0,5
2130
bm
30
63,90
29,50
bal
2,12
2,54
723030055
0,5
2430
bm
30
72,90
33,40
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
3,60
4,32
723030054*
0,5
3000
bm
20
60,00
29,00
bal
Balenie = paleta
Minimálne
dodacie
množstvo
4.1. Obvodový upínací profil pre koridorové systémy
Balenie = paleta
Profily pre kazetové podhľady
– Rigips Quick-Lock odolné voči korózii
4.2. Hlavný profil T24 QL COR
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
2,69
3,23
723030018*
0,4
3600
bm
20
72,00
36,50
bal
Balenie = paleta
4.2. Priečny profil T24 QL COR (38 x 24 mm), dl. 600 mm
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
2,69
3,23
723030020*
0,4
600
bm
60
36,00
16,80
bal
Balenie = paleta
4.2. Priečny profil T24 QL COR (38 x 24 mm), dl. 1 200 mm
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
2,69
3,23
723030019*
0,4
1200
bm
60
72,00
33,60
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
2,11
2,53
723030021*
0,4
3000
bm
30
90,00
16,20
bal
Balenie = paleta
4.2. Obvodový L profil QL COR (19 x 24 mm)
Balenie = paleta
Profily Quick-Lock Cross-Lock
pre skrytý a polozapustený systém
4.3. Primárny profil QL Cross-Lock T24
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
1,00
1,20
723030041
0,4
3600
bm
20
72,00
25,70
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
2,24
2,69
723030042*
0,4
3600
bm
20
72,00
25,70
bal
Balenie = paleta
4.3. Sekundárny profil QL Cross-Lock T24
24
Balenie = paleta
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Profily pre kazetové podhľady
– OWA Construct – PREMIUM
4.4. Hlavný profil T24 (38 x 24 mm)
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,87
1,04
744571028
0,4
3700
bm
25
90,00
32,40
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,85
1,02
744571029
0,4
600
bm
75
45,00
13,50
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,85
1,02
744571027
0,4
1200
bm
50
60,00
18,00
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,92
1,10
744571059
0,4
3000
bm
30
90,00
27,90
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,92
1,10
744571060
0,4
600
bm
75
45,00
13,95
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,92
1,10
744571061
0,4
1200
bm
50
60,00
18,60
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,72
0,86
744571030
0,5
3050
bm
40
122,00
21,96
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
3,87
4,64
744571023
0,5
3000
bm
24
72,00
26,00
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,87
1,04
744571035
0,4
3750
bm
25
93,75
33,75
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,85
1,02
744571033
0,4
625
bm
75
46,88
14,06
bal
Balenie = paleta
4.4. Priečny profil T24 (32 x 24 mm), dl. 600 mm
Balenie = paleta
4.4. Priečny profil T24 (32 x 24 mm), dl. 1 200 mm
Balenie = paleta
4.4. Hlavný profil T15 (38 x 15 mm)
Balenie = paleta
4.4. Priečny profil T15 (38 x 15 mm), dl. 600 mm
Balenie = paleta
4.4. Priečny profil T15 (38 x 15 mm), dl. 1 200 mm
Balenie = paleta
4.4. Obvodový L profil (19 x 24 mm)
Balenie = paleta
4.4. F profil 8030 (27 x 41 x 13 mm)
Balenie = paleta
4.4. Hlavný profil T24 (38 x 24 mm)
Pre kazety 625x625
Balenie = paleta
4.4. Priečny profil T24 (32 x 24 mm), dl. 625 mm
Balenie = paleta
25
Konštrukčné
profily
4.4. Priečny profil T24 (32 x 24 mm), dl. 1 250 mm
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,85
1,02
744571034
0,4
1250
bm
50
62,50
18,75
bal
Balenie = paleta
4.4. Stupňovitý obvod. profil, 3 000 mm, 24 x 12 x 12 x 24
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
1,78
2,14
723030033
0,6
3000
bm
15
45,00
15,75
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
3,55
4,26
724020122*
2500
bm
10
25,00
1,30
bal
Balenie = paleta
4.4. Ohybný obvodový L profil Nr. 1705 2,5 m
Balenie = paleta
Profily pre kazetové podhľady
– OWA Construct – SMART
4.5. Hlavný profil T24 (38 x 24 mm)
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,84
1,01
744571062
0,3
3600
bm
25
72,00
22,32
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,77
0,92
744571054
0,3
600
bm
75
36,00
10,80
bal
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,77
0,92
744571055
0,3
1200
bm
50
72,00
21,60
bal
Balenie = paleta
4.5. Priečny profil T24 (28 x 24 mm), dl. 600 mm
Balenie = paleta
4.5. Priečny profil T24 (28 x 24 mm), dl. 1 200 mm
Balenie = paleta
Profily pre systém OWA Tecta S22/S31
4.6. Upínací profil OWA Nr.87B, dl. 4 000 mm
26
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
2,34
2,81
744571063
Hrúbka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(bm)
4000
bm
10
40,00
Balenie = paleta
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
bal
Tmely
Pre pevnejší spoj
sadrokartónových dosiek
odporúčame práškové
zmesi alebo hotové
pastové tmely na priamu
spotrebu.
Práškové zmesi
1.3. Špachtľovací tmel Super
Na základné tmelenie
a pretmelenie v spojení
s výstužnou páskou.
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
2,5 kg
3,09
3,71
721310004
248
paleta
620
ks
5 kg
3,80
4,56
721310005
105
paleta
525
ks
25 kg
14,83
17,80
721310006
40
paleta
1000
ks
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
5 kg
6,91
8,29
721310007
108
paleta
540
ks
12,5 kg
14,26
17,11
725010015
72
paleta
900
ks
25 kg
31,03
37,24
721310008
40
paleta
1000
ks
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
5 kg
6,22
7,46
721310009
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
25 kg
9,68
11,62
721410001
40
paleta
1000
ks
40 kg
14,31
17,17
721410002
24
paleta
960
ks
Balenie = paleta
Minimálne
dodacie
množstvo
1.3. Špachtľovací tmel Vario
Na tmelenie v spojení
s výstužnou páskou
so zvýšenou pevnosťou.
Balenie = paleta
Minimálne
dodacie
množstvo
1.3. Špachtľovací tmel Extra
Na základné tmelenie
a pretmelenie v spojení
s výstužnou páskou. Určený
špeciálne pre hrany PRO.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
108
paleta
540
ks
Balenie = paleta
1.3. Osadzovacia malta Rifix
Na lepenie stavebných alebo
tepelnoizolačných dosiek na
podkladnú konštrukciu.
Balenie = paleta
Minimálne
dodacie
množstvo
27
Tmely
Pastové zmesi
1.4. ProMix Mega
NOVÁ
RECEPTÚRA
Hotová pasta vo vedre.
Na základné tmelenie v spojení
s výstužnou páskou, alebo
finálne tmelenie.
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
5 kg
7,19
8,63
721320012
120
paleta
600
ks
15 kg
15,23
18,28
721320013
44
paleta
660
ks
25 kg
18,61
22,33
721320014
33
paleta
825
ks
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
5 kg
6,63
7,96
721320015
120
paleta
600
ks
15 kg
12,97
15,56
721320016
44
paleta
660
ks
25 kg
15,93
19,12
721320017
33
paleta
825
ks
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
5 kg
36,52
43,82
721320011
Balenie = paleta
Minimálne
dodacie
množstvo
1.4. ProMix Finish
Hotová pasta vo vedre.
Na finálne pretmelenie.
Balenie = paleta
Minimálne
dodacie
množstvo
1.4. Aquaroc Promix Finish
NOVINKA
28
Ľahká stierková hmota
na dosky Aquaroc.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
44
paleta
440
ks
Balenie = paleta
Sadrové stierky
a omietky, penetrácie
Sadra ako prírodný
materiál nezaťažuje
životné prostredie.
Sadrové stierky a omietky
Rimano tak dokážu
priaznivo regulovať
mikroklímu v interiéri.
Sadry
6.1. Stavebná/štukatérska sadra
Určená na murárske, inštalatérske
a štukatérske práce.
Vhodná na vyplnenie dier a opravu
poškodených miest na stenách
a stropoch.
Farba: sivobiela
Doba tuhnutia: max. 15 min.
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
2,5 kg
1,40
1,68
725040001
240 ks
paleta
600,00
ks
5 kg
2,10
2,52
725040002
160 ks
paleta
800,00
ks
Balenie = paleta
Minimálne
dodacie
množstvo
20 kg
4,50
5,40
725040015
40 ks
paleta
800,00
ks
25 kg
5,10
6,12
725040003
40 ks
paleta 1000,00
ks
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
2,5 kg
1,45
1,74
725040005
240 ks
paleta
600,00
ks
5 kg
2,05
2,46
725040006
160 ks
paleta
800,00
ks
6.1. Elektrikárska sadra
Rýchlo tuhnúca sadra na pripevnenie
elektrikárskych krabíc a inštalácií,
na opravy a pod.
Farba: sivobiela
Doba tuhnutia: max. 12 min.
Balenie = paleta
Minimálne
dodacie
množstvo
20 kg
4,70
5,64
725040016
40 ks
paleta
800,00
ks
25 kg
5,30
6,36
725040007
40 ks
paleta 1000,00
ks
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
2,5 kg
2,60
3,12
725040009
320 ks
paleta
800,00
ks
5 kg
4,00
4,80
725040010
160 ks
paleta
800,00
ks
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
25 kg
6,00
7,20
725040013
6.1. Modelárska sadra
Sadra určená na tvorbu plastík,
modelov a foriem. Alabastrova sadra
podľa EN13279-1. Zrnitosť: max
0,5% > 0,2 mm.
Farba: belavá
Doba tuhnutia: max. 45 min.
Balenie = paleta
Minimálne
dodacie
množstvo
6.1. Alabastrova sadra
Sadra pre štukatérske práce, pre
opravy a odlievanie do foriem.
Alabastrova sadra podľa EN13279-1.
Farba: belavá
Doba tuhnutia: max 45 min.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40 ks
paleta
1000
pal
Balenie = paleta
29
Sadrové stierky
a omietky, penetrácie
Ručné stierky, ktoré sa nemusia brúsiť!
6.2. Rifino Top
NOVINKA
NA TMELENIE
Q4
Biely, extra jemný vyplňovací
a finišovací materiál, na tmelenie
a celoplošné stierkovanie
sadrokartónu v kvalite Q4.
Nanášanie: od 0 mm do 6 mm
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
5 kg
5,20
6,24
725010011
105 ks
paleta
525
ks
12,5 kg
9,80
11,76
721310011
72 ks
paleta
900
ks
25 kg
18,50
22,20
725010010
40 ks
paleta
1000
ks
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
12,5 kg
7,70
9,24
725010018
72 ks
paleta
900,00
ks
25 kg
14,70
17,64
725010012
40 ks
paleta 1000,00
ks
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
2,5 kg
1,80
2,16
725010003
248 ks
paleta
620
ks
5 kg
3,40
4,08
725010004
105 ks
paleta
525
ks
Balenie = paleta
Minimálne
dodacie
množstvo
6.2. Rimano Final
Biela jemná sadrová stierka pre
interiér. Určená na stierkovanie
stien a stropov. Ideálny podklad pre
maliarov.
Nanášanie: od 0 mm do 3 mm
Balenie = paleta
Minimálne
dodacie
množstvo
6.2. Rimano 0-3
Sivá jemná sadrová stierka na
použitie v interiéri. Určená na
stierkovanie stien a stropov. Tvorí
ju zmes jemnej sadry a prísad na
zlepšenie priľnavosti.
Nanášanie: od 0 mm do 3 mm
Balenie = paleta
Minimálne
dodacie
množstvo
12,5 kg
6,30
7,56
725010016
72 ks
paleta
900
ks
25 kg
11,90
14,28
725010005
40 ks
paleta
1000
ks
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
12,5 kg
7,30
8,76
725010020
72 ks
paleta
900
ks
25 kg
13,80
16,56
725010019
40 ks
paleta
1000
ks
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
5 kg
3,30
3,96
725010007
105 ks
paleta
525
ks
12,5 kg
6,10
7,32
725010017
72 ks
paleta
900
ks
25 kg
11,90
14,28
725010008
40 ks
paleta
1000
ks
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
25 kg
11,00
13,20
725010006
Ručné omietky
6.2. Rimano Glet XL
NOVINKA
NA
PÓROBETÓN
Biela jemná tenkovrstvová sadrová
omietka so špeciálnou priĺnavosťou
pre použitie v interiéri. Ide o súdržnú
a elastickú hladkú omietku vhodnú
na omietanie pórobetónových stien
a stropov, na vyplnenie trhlín, dier
a rýh.
Nanášanie: od 0 mm do 10 mm
Balenie = paleta
Minimálne
dodacie
množstvo
6.2. Rimano Prima
Šedá jemná tenkovrstvová sadrová
omietka so špeciálnou priĺnavosťou
pre použitie v interiéri. Ide o hladkú
omietku na vyhladenie relatívne
rovných plôch, na celoplošné
stierkovanie jadrových omietok,
na vyplnenie trhlín, dier a rýh.
Nanášanie: od 3 mm do 6 mm
Balenie = paleta
6.2. Rimano UNI
NA
ÚPRAVU
ŠPALIET
30
Univerzálna sadrová hladená omietka
pre použitie v interiéri. Je určená
na ručné omietanie na stenách a
stropoch. Odporúčaná pri výmene
okien na vyspravenie špaliet ako aj
na celoplošné omietanie tehlového
muriva, betónu a pórobetónu.
Nanášanie: od 6 mm do 30 mm
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
30
paleta
750,00
ks
Balenie = paleta
Strojové omietky
6.3. Rimat 100 DLP
Špeciálna tenkovrstvová sadrová
omietka pre vnútorné steny a stropy,
gletovaný povrch. Najvhodnejšia
omietka na pórobetón bez potreby
penetrácie.
Nanášanie: od 4 mm
TENKOVRSTVOVÁ
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
30 kg
11,90
14,28
725020002
30
paleta
900,00
pal
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
40 kg
8,40
10,08
725020001
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
12,5 kg
46,50
55,80
724035003
33
vedro
412,50
Balenie = paleta
6.3. Rimat 150 G
Extra tvrdá a hladká gletovaná
omietka určená na omietanie
tehlového muriva, betónu
a pórobetónu.
Nanášanie: od 10 mm
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
24
paleta
960,00
ks
Balenie = paleta
Penetračné nátery
5.3. Rikombi – Grund
Regulátor nasiakavosti. Vodou
riediteľný disperzný náter, ktorý
znižuje a vyrovnáva nasiakavosť
povrchu pri savých podkladoch. Pred
použitím potrebné riediť vodou 1:2 –
1:5. Spotreba cca 10 m2/kg
Balenie = paleta
5,5 kg
21,80
26,16
724035002
70
vedro
385,00
0,8 kg
3,85
4,62
724035008
1
fľaša
0,80
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
15 kg
38,50
46,20
724035005
33
vedro
495,00
7 kg
18,50
22,20
724035004
70
vedro
490,00
1 kg
3,25
3,90
724035007
1
fľaša
1,00
Minimálne
dodacie
množstvo
ks
5.3. Rikombi – Kontakt
Kontaktný mostík. Akrylátový náter
s obsahom minerálneho plniva,
ktorý slúži na zlepšenie priľnavosti
sadrových stierok, omietok
a osadzovacích malt na hladké
a nenasiakavé povrchy. Pred použitím
dôkladne premiešať a nikdy neriediť
vodou! Spotreba cca 3 – 5 m2/kg
Balenie = paleta
Minimálne
dodacie
množstvo
ks
31
Podhľady
Sadrové, sadrokartónové
a minerálne podhľady.
Akustické a dizajnové
podhľadové systémy
rôznych vzorov
s vysokou životnosťou.
Casoprano – sadrokartónové stropné kazety
2.0. Casoroc
biela
sivá
žltá
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
600 x 600 mm
A
4,47
5,36
722020001
8
6,5
600 x 1200 mm
A
4,47
5,36
722020029*
8
600 x 600 mm
A
7,30
8,76
722020028*
600 x 1200 mm
A
7,30
8,76
722020029*
600 x 600 mm
A
7,30
8,76
600 x 1200 mm
A
7,30
8,76
A
6,86
A
Hrana
vanilka 600 x 600 mm
600 x 1200 mm
Hrúbka Hmotnosť Merná
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
(ks)
(m2)
(kg)
m
10
3,60
23,40
60
bal
6,5
m2
6
4,32
28,08
48
bal
8
6,5
m2
10
3,60
23,40
60
bal
8
6,5
m2
6
4,32
28,08
48
bal
722020030*
8
6,5
m2
10
3,60
23,40
60
bal
722020031*
8
6,5
m2
6
4,32
28,08
48
bal
8,23
722020032*
8
6,5
m2
10
3,60
23,40
60
bal
6,86
8,23
722020033*
8
6,5
m2
6
4,32
28,08
48
bal
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
2
2.0. Casostar
biela
Hrúbka Hmotnosť Merná
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
600 x 600 mm
A
3,90
4,68
722020008
8
6,5
m2
10
3,60
23,40
60
bal
600 x 1200 mm
A
3,90
4,68
722020020*
8
6,5
m2
6
4,32
28,08
48
bal
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
2.0. Casobianca
biela
sivá
žltá
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
600 x 600 mm
A
4,81
5,77
722020011
8
6,5
m2
10
3,60
23,40
60
bal
600 x 1200 mm
A
4,81
5,77
722020021*
8
6,5
m2
6
4,32
28,08
48
bal
600 x 600 mm
A
7,73
9,28
722020022*
8
6,5
m2
10
3,60
23,40
60
bal
600 x 1200 mm
A
7,73
9,28
722020023*
8
6,5
m2
6
4,32
28,08
48
bal
600 x 600 mm
A
7,73
9,28
722020024*
8
6,5
m2
10
3,60
23,40
60
bal
600 x 1200 mm
A
7,73
9,28
722020025*
8
6,5
m2
6
4,32
28,08
48
bal
A
7,27
8,72
722020026*
8
6,5
m2
10
3,60
23,40
60
bal
A
7,27
8,72
722020027*
8
6,5
m2
6
4,32
28,08
48
bal
vanilka 600 x 600 mm
600 x 1200 mm
32
Hrúbka Hmotnosť Merná
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Decogips – sadrové stropné kazety
2.1. Capri
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
E 24
9,12
5,36
722010004
19
E15
7,64
5,36
722010003*
19
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
A
9,18
11,02
722010001
19
E 24
10,20
12,24
722010002
19
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
E 24
10,34
12,41
722010005
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
E 24
10,34
12,41
722010010*
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
E 24
10,24
12,29
722010011*
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
E 24
25,41
30,49
722010017
Hrúbka Hmotnosť Merná
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
9,4
m
2
6
2,16
20,30
48
bal
9,4
m2
6
2,16
20,30
48
bal
2.1. Fisurada
Hrúbka Hmotnosť Merná
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
(ks)
(m2)
(kg)
9,2
m
2
8
2,88
26,49
48
bal
9,2
m2
6
2,16
19,87
48
bal
2.1. Micro
Hrúbka Hmotnosť Merná
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
19
9,4
m
2
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
6
2,16
20,30
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
48
bal
2.1. Golf
Hrúbka Hmotnosť Merná
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
19
9,4
m
z
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
6
2,16
20,30
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
48
bal
2.1. Onda
Hrúbka Hmotnosť Merná
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
19
9,2
m2
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
6
2,16
19,87
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
48
bal
2.1. Roma
Hrúbka Hmotnosť Merná
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
19
9,2
m
2
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
6
2,16
19,87
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
48
bal
Gyptone – sadrokartónové akustické
kazetové podhľady
2.2. Base Nr.31
600 x 600 mm
600 x 1200 mm
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
A
17,25
20,70
722040001
12,5
E 15
19,12
22,94
722040002*
12,5
Hrúbka Hmotnosť Merná
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
9
2
m
6
2,16
19,44
16
bal
9
m2
6
2,16
19,44
16
bal
D1
28,31
33,97
722040017*
12,5
9
m2
6
2,16
19,44
14
bal
A
22,73
27,28
722040014*
12,5
9
m2
6
2,16
19,44
8
bal
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvo na vyžiadanie.
33
Podhľady
2.2. Line Nr.4
600 x 600 mm
600 x 1200 mm
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
(ks)
(m2)
(kg)
A
19,27
23,12
722040003*
12,5
8
m2
6
2,16
17,28
16
bal
E 15
20,41
24,49
722040004*
12,5
8
m2
6
2,16
17,28
16
bal
D1
32,24
38,69
722040018*
12,5
8
m2
6
2,16
17,28
14
bal
A
28,24
33,89
722040015*
12,5
8
m2
6
2,16
17,28
8
bal
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
(ks)
(m2)
(kg)
A
19,51
23,41
722040005*
12,5
8
m2
6
2,16
17,28
16
bal
E 15
19,90
23,88
722040006*
12,5
8
m2
6
2,16
17,28
16
bal
D1
32,25
38,70
722040025*
12,5
8
m2
6
2,16
17,28
14
bal
A
27,59
33,11
722040013*
12,5
8
m2
6
2,16
17,28
8
bal
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
A
18,18
21,82
722040007*
12,5
E 15
20,62
24,74
722040008*
D1
33,87
40,64
722040026*
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
A
19,75
23,70
722040009
12,5
E 15
22,13
26,56
722040010*
D1
32,25
38,70
722040016*
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
A
24,15
28,98
722040011*
12,5
E 15
26,35
31,62
722040012*
D1
33,89
40,67
722040027*
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
A
19,75
23,70
722040019*
12,5
E 15
22,13
26,56
722040020*
D1
33,89
40,67
722040021*
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Hrúbka Hmotnosť Merná
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
2.2. Point Nr.11
600 x 600 mm
600 x 1200 mm
Hrúbka Hmotnosť Merná
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
2.2. Point Nr.12
600 x 600 mm
Hrúbka Hmotnosť Merná
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
(ks)
(m2)
(kg)
8
2
m
6
2,16
17,28
16
bal
12,5
8
m2
6
2,16
17,28
16
bal
12,5
8
m2
6
2,16
17,28
14
bal
2.2. Quattro N.20
600 x 600 mm
Hrúbka Hmotnosť Merná
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
(ks)
(m2)
(kg)
8
2
m
6
2,16
17,28
16
bal
12,5
8
m2
6
2,16
17,28
16
bal
12,5
8
m2
6
2,16
17,28
14
bal
2.2. Quattro N.22
600 x 600 mm
Hrúbka Hmotnosť Merná
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
(ks)
(m2)
(kg)
8
2
m
6
2,16
17,28
16
bal
12,5
8
m2
6
2,16
17,28
16
bal
12,5
8
m2
6
2,16
17,28
14
bal
2.2. Quattro Nr.50
600 x 600 mm
Hrúbka Hmotnosť Merná
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
(ks)
(m2)
(kg)
8
2
m
6
2,16
17,28
16
bal
12,5
8
m2
6
2,16
17,28
16
bal
12,5
8
m2
6
2,16
17,28
14
bal
2.2. Sixto
600 x 600 mm
34
Hrúbka Hmotnosť Merná
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
A
19,29
23,15
722040022*
12,5
8
m
6
2,16
17,28
16
bal
E 15
20,41
24,49
722040023*
12,5
8
m2
6
2,16
17,28
16
bal
D1
32,25
38,70
722040024*
12,5
8
m2
6
2,16
17,28
14
bal
2
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Akustické dosky Gyptone
2.3. Big Quattro 41
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
16,53
19,84
722050002*
1200
2400
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
16,53
19,84
722050003*
1200
2400
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
16,53
19,84
722050004*
1200
2400
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
16,53
19,84
722050005*
1200
2400
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
18,43
22,12
722050001*
1200
2400
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
16,53
19,84
722050014*
1200
2400
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
18,16
21,79
722050015*
900
2700
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
6,5
14,65
17,58
722050006*
900
2400
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
8,00
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
20
57,60
460,80
ks
Balenie = balík
2.3. Big Quattro 42
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
8,00
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
20
57,60
460,80
ks
Balenie = balík
2.3. Big Quattro 46
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
8,00
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
20
57,60
460,80
ks
Balenie = balík
2.3. Big Quattro 47
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
8,00
m2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
20
57,60
460,80
ks
Balenie = balík
2.3. Big Line 6
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
8,00
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
20
57,60
460,80
ks
Balenie = balík
2.3. Big Sixto 63
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
8,00
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
20
57,60
460,80
ks
Balenie = balík
2.3. Big Sixto 65
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
8,00
m2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
20
48,60
388,80
ks
Balenie = balík
2.3. Bend Line 7
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
5,00
m2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
20
43,20
216,00
ks
Balenie = balík
Sadrokartónové stropné lamely Gyptone
2.4. Base 33
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
23,34
28,01
722050010*
300
1800
12,5
23,34
28,01
722050016*
300
12,5
23,34
28,01
722050013*
300
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
9,00
m
2
6
3,24
29,00
bal.
2100
9,00
m2
6
3,78
34,00
bal.
2400
9,00
m2
6
4,32
39,00
bal.
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
35
Podhľady
2.4. Point
Base 33
15
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
2
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
12,5
23,34
29,54
28,01
35,45
722050010*
722050008*
300
1800
9,00
8,00
m2
6
3,24
29,00
bal.
12,5
23,34
29,54
28,01
35,45
722050016*
722050009*
300
2100
9,00
8,00
m2
6
3,78
34,00
bal.
12,5
23,34
29,54
28,01
35,45
722050013*
722050018*
300
2400
9,00
8,00
m2
6
4,32
39,00
bal.
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m22)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
12,5
23,34
29,40
28,01
35,28
722050010*
722050007*
300
1800
9,00
8,00
m2
6
3,24
29,00
bal.
12,5
23,34
29,40
28,01
35,28
722050016*
722050019*
300
2100
9,00
8,00
m2
6
3,78
34,00
bal.
12,5
23,34
29,40
28,01
35,28
722050013*
722050020*
300
2400
9,00
8,00
m2
6
4,32
39,00
bal.
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
12,5
33,09
39,71
722050017*
300
1800
8,00
m2
6
3,24
29,00
bal.
12,5
33,09
39,71
722050011*
300
2100
8,00
m2
6
3,78
34,00
bal.
12,5
33,09
39,71
722050021*
300
2400
8,00
m2
6
4,32
39,00
bal.
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
2.4. Line
Base833
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
2.4. Quattro 55
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
Akustické dosky Rigiton pre lepený spoj
– hrana 4/SK
2.5. Rigiton RL 8/18
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
21,43
25,72
722060002
1188
1998
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
21,43
25,72
722060005*
1196
2001
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
21,11
25,33
722060006*
1200
2010
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
20,32
24,38
722060007*
1188
1980
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
21,66
25,99
722060004
1200
2000
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
94,94
930,41
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton RL 10/23
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
95,73
938,15
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton RL 15/30
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
96,48
945,50
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton RL 12-20/66
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
94,09
922,08
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton 8-15-20
36
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
96,00
940,80
ks
Balenie = balík
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
2.5. Rigiton 8-15-20 super
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
21,66
25,99
722060003
1200
1960
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
20,24
24,29
722060001
1200
2000
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
21,43
25,72
722060018*
1188
1998
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
94,08
921,98
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton 12/25Q
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
8,00
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
96,00
768,00
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton 8/18Q
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
94,47
925,81
ks
Balenie = balík
Akustické dosky Rigiton pre tmelený spoj
– hrana SP4SK
2.5. Rigiton RL 8/18
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
21,43
25,72
722060010*
1188
1998
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
21,43
25,72
722060011*
1196
2001
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
21,11
25,33
722060012*
1200
2010
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
20,32
24,38
722060013*
1188
1980
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
21,66
25,99
722060014*
1200
2000
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
21,66
25,99
722060015*
1200
1960
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
94,94
930,41
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton RL 10/23
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
95,73
938,15
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton RL 15/30
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
96,48
945,50
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton RL 12-20/66
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
94,09
922,08
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton 8-15-20
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
96,00
940,80
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton 8-15-20 super
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
94,08
921,98
ks
Balenie = balík
37
Podhľady
2.5. Rigiton 12/25Q
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
20,24
24,29
722060016*
1200
2000
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
12,5
21,43
25,72
722060019*
1188
1998
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
8,00
m2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
96,00
768,00
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton 8/18Q
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
94,47
925,81
ks
Balenie = balík
Rigiton Climafit
2.5. Rigiton Climafit – Base
doska pre chladivé a hrejivé
stropy
(prevedenie Base, hrana Vario)
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
10,0
17,38
20,86
722060017*
1250
2000
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
8,50
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
100,00
850,00
ks
Balenie = balík
Rigiton Climafit pre lepený spoj – hrana 4/SK
2.5. Rigiton RL 8/18
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
10,0
29,03
34,84
722060020*
1188
1998
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
10,0
29,03
34,84
722060021*
1196
2001
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
10,0
29,03
34,84
722060022*
1200
2010
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
10,0
29,03
34,84
722060023*
1188
1980
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
10,0
29,03
34,84
722060024*
1200
2000
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
94,94
930,41
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton RL 10/23
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
95,73
938,15
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton RL 15/30
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
96,48
945,50
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton RL 12-20/66
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
94,09
922,08
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton 8-15-20
38
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
96,00
940,80
ks
Balenie = balík
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
2.5. Rigiton 8-15-20 super
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
10,0
29,03
34,84
722060008*
1200
1960
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
10,0
29,03
34,84
722060025*
1200
2000
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
10,0
29,03
34,84
722060009*
1188
1998
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
94,08
921,98
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton 12/25Q
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
8,00
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
96,00
768,00
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton 8/18Q
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
94,47
925,81
ks
Balenie = balík
Rigiton Climafit pre tmelený spoj – hrana SP4SK
2.5. Rigiton RL 8/18
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
10,0
29,03
34,84
722060026*
1188
1998
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
10,0
29,03
34,84
722060027*
1196
2001
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
10,0
29,03
34,84
722060028*
1200
2010
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
10,0
29,03
34,84
722060029*
1188
1980
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
10,0
29,03
34,84
722060030*
1200
2000
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
10,0
29,03
34,84
722060031*
1200
1960
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
94,94
930,41
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton RL 10/23
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
95,73
938,15
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton RL 15/30
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
96,48
945,50
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton RL 12-20/66
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m
2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
94,09
922,08
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton 8-15-20
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
96,00
940,80
ks
Balenie = balík
2.5. Rigiton 8-15-20 super
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m2
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
94,08
921,98
ks
Balenie = balík
39
Podhľady
2.5. Rigiton 12/25Q
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
10,0
29,03
34,84
722060032*
1200
2000
Hrúbka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
10,0
29,03
34,84
722060033*
1188
1998
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
8,00
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
96,00
768,00
ks
Balenie = balík
m2
2.5. Rigiton 8/18Q
Spotreba materiálu na m2 podhľadu RIGITON:
lepený spoj – hrana 4SK
cca. 100 – 120 gr. lepidlo na škáry Rigiton 63
24 ks skrutiek Rigiton
set Rigiton pre lepený spoj
Merná
Hmotnosť
jednotka
(kg)
(Mj)
9,80
m
(ks)
(m2)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
94,47
925,81
ks
Balenie = balík
2
tmelený spoj – hrana SP4SK
cca. 0,05 – 0,1 ml penetračného náteru na hrany dosiek
24 skrutiek Rigiton
1x montážna pomôcka pre Rigiton (2 ks/bal)
set Rigiton pre tmelený spoj
Hygienické kazety Gyprex
2.6. Alba
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Merná
Hrúbka Hmotnosť
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
600 x 600 mm
A
12,52
15,02
722030001
9,5
1200 x 600 mm
A
12,52
15,02
722030006*
9,5
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
A
10,73
12,88
722030005
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
A
13,57
16,28
722030007*
Balenie = balík
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
(ks)
(m2)
(kg)
6,40
2
m
8
2,88
18,43 52,00
bal
6,40
m2
6
4,32
27,65 18,00
bal
2.6. Standard
600 x 600 mm
Merná
Hrúbka Hmotnosť
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
9,5
6,40
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
103,68 665
m2
pal.
2.6. Asepta
600 x 600 mm
40
Merná
Hrúbka Hmotnosť
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
9,5
6,40
m2
Balenie = balík
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
(ks)
(m2)
(kg)
8
2,88
18,43 52,00
bal
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Minerálne kazety OWA
2.7. OWA Deco
hrana ostrá
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Merná
Hrúbka Hmotnosť
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
Comet 600x600
K3
4,70
5,64
744066002
12
3,5
m2
16
5,76
20,16
44
bal
Sirius 600x600
K3
4,70
5,64
744066003
12
3,5
m2
16
5,76
20,16
44
bal
Taurus 600x600
K3
4,70
5,64
744066006
12
3,5
m2
16
5,76
20,16
44
bal
Tacla 600x600
K3
5,75
6,90
744066005
12
3,5
m2
16
5,76
20,16
44
bal
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
2.7. OWA Smart
hrana ostrá
rozmer: 600x600, 625x625
a 600x1200
Merná
Hrúbka Hmotnosť
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
Sternbild
K3
6,05
7,26
744064015
14
4,00
m2
12
4,32
17,28
48
bal
Harmony
K3
6,05
7,26
744064006
14
4,00
m2
12
4,32
17,28
48
bal
Futura
K3
6,05
7,26
744064004
14
4,00
m2
12
4,32
17,28
48
bal
Finetta
K3
6,05
7,26
744064001
14
4,00
m2
12
4,32
17,28
48
bal
Sandila
K3
6,74
8,09
744064009
14
4,00
m2
12
4,32
17,28
48
bal
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
2.7. OWA Smart
hrana polozapustená
rozmer: 600x600, 625x625
a 600x1200
Merná
Hrúbka Hmotnosť
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
Sternbild
K7
8,51
10,21
744065012
14
4,00
m2
12
4,32
17,28
48
bal
Harmony
K7
8,51
10,21
744065006
14
4,00
m2
12
4,32
17,28
48
bal
41
Podhľady
2.7. OWA Smart
hrana polozapustená
rozmer: 600x600, 625x625
a 600x1200
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Merná
Hrúbka Hmotnosť
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
Futura
K7
8,51
10,21
744065005
14
4,00
m2
12
4,32
17,28
48
bal
Finetta
K7
8,51
10,21
744065001
14
4,00
m2
12
4,32
17,28
48
bal
Sandila
K7
9,87
11,84
744065009
14
4,00
m2
12
4,32
17,28
48
bal
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
2.7. OWA Premium
hrana ostrá
rozmer: 600x600, 625x625
a 600x1200
42
Merná
Hrúbka Hmotnosť
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
Futura
K3
7,28
8,74
744061010
15
4,5
m2
12
4,32
19,44
44
bal
Sternbild
K3
7,28
8,74
744061044
15
4,5
m2
12
4,32
19,44
44
bal
Harmony
K3
7,28
8,74
744061015
15
4,5
m2
12
4,32
19,44
44
bal
Finetta
K3
7,28
8,74
744061059
15
4,5
m2
12
4,32
19,44
44
bal
Schlicht
K3
9,64
11,57
744061041
15
4,5
m2
12
4,32
19,44
44
bal
Sandila MN
K3
9,64
11,57
744061032
15
4,5
m2
12
4,32
19,44
44
bal
Sandila ON
K3
9,64
11,57
744061033
15
4,5
m2
12
4,32
19,44
44
bal
Universal
K3
9,64
11,57
744061055
15
4,5
m2
12
4,32
19,44
44
bal
Luna
K3
10,17
12,20
744061019
15
4,5
m2
12
4,32
19,44
44
bal
Cosmos ON
K3
10,17
12,20
744061003
15
4,5
m2
12
4,32
19,44
44
bal
2.7. OWA Premium
hrana ostrá
rozmer: 600x600, 625x625
a 600x1200
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Merná
Hrúbka Hmotnosť
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
Aqua Cosmos MN
K3
20,77
24,92
744061066
15
4,5
m2
12
4,32
19,44
44
bal
Aqua Cosmos ON
K3
20,77
24,92
744061067
15
4,5
m2
12
4,32
19,44
44
bal
Lux 64/2 (biela)
K3
20,19
24,23
744063040
15
4,5
m2
12
4,32
19,44
44
bal
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
2.7. OWA Premium
hrana polozapustená
rozmer: 600x600, 625x625
a 600x1200
Merná
Hrúbka Hmotnosť
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
Futura
K6
9,66
11,59
744062007
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Sternbild
K6
9,66
11,59
744062023
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Harmony
K6
9,66
11,59
744062009
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Finetta
K6
9,66
11,59
744062035
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Schlicht
K6
11,03
13,24
744062020
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Sandila MN
K6
11,03
13,24
744062016
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Sandila ON
K6
11,03
13,24
744062017
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Universal
K6
11,03
13,24
744062029
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Stukkor
K6
11,34
13,61
744062027
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Luna MN
K6
11,34
13,61
744062012
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
43
Podhľady
2.7. OWA Premium
hrana polozapustená
rozmer: 600x600, 625x625
a 600x1200
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
Merná
Hrúbka Hmotnosť
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
Luna ON
K6
11,34
13,61
744062013
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Cosmos MN
K6
11,34
13,61
744062001
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Cosmos ON
K6
11,34
13,61
744062004
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
2.7. OWA Premium
hrana polozapustená
rozmer: 600x600, 625x625
a 600x1200
44
Merná
Hrúbka Hmotnosť
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
Futura
K15
11,70
14,04
744063011
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Sternbild
K15
11,70
14,04
744063025
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Cosmos
K15
11,83
14,20
744063004
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Schlicht
K15
11,83
14,20
744063022
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Finetta
K15
11,70
14,04
744063047
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Universal
K15
11,92
14,30
744062039
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Sandila ON
K15
11,92
14,30
744063018
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Sandila MN
K15
11,92
14,30
744063049
15
4,5
m2
10
3,60
16,20
52
bal
Pozn.: na vyžiadanie OWAcoustic Premium 300x1500, 300x1800, 300x2000, 300x2500, 400x1500, 400x1800, 400x2000, 400x2500;
(platí pre hrúbku 15mm a 20mm)
Príplatky za špeciálne povrchy kaziet Premium
2.7. SANITAS
povrch kaziet s baktericídnym a fungicídnym účinkom, určené pre „hygienické priestory“ ako napr.: nemocnice,
operačné jednotky, laboratóriá
(vzor Sternbild alebo Schlicht)
Hrana
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
2,25
2,70
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
0,60
0,72
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
3,00
3,60
Objednávacie
číslo
Merná
Hrúbka Hmotnosť
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Objednávacie
číslo
Merná
Hrúbka Hmotnosť
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Objednávacie
číslo
Merná
Hrúbka Hmotnosť
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
2.7. PURA
povrch kaziet so zvýšenou odolnosťou voči opakovaným čistiacim
procesom, určené pre nemocničné
izby, školy, škôlky
(vzor Sternbild, Schlicht a Futura)
Hrana
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
2.7. MAVROC
povrchová úprava kaziet určená
pre priestory s vysokým zaťažením
vlhkosťou – pri relatívnej vlhkosti
vzduchu až do 95 %
(vzor Sternbild alebo Harmony)
Hrana
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
OWA Tecta – kovové kazetové podhľady
2.6. Standard
hrana ostrá, do systému profilov T24
rozmer: 600x600, 625x625
a 600x1200
OWA Tecta, System S33, RAL 9003
(biela)
Hrana
K03
Cena
bez DPH
(€/m2)
Cena
s DPH
(€/m2)
Objednávacie
číslo
19,51
23,41
744067006*
Merná
Hrúbka Hmotnosť
jednotka
(mm)
(kg)
(Mj)
0,5
m2
Balenie = balík
(ks)
(m2)
(kg)
Počet Minimálne
bal. na
dodacie
palete množstvo
bal
45
EŠTE VČERA
STE MALI INÝ
POHĽAD NA
PODHĽAD
Stiahnite si zadarmo unikátnu publikáciu
Podhľadové systémy Rigips na www.rigips.sk
Zoznámte sa s jedinečnými riešeniami sadrokartónových podhľadov a zjednodušte si prácu pomocou
systémového selektora. Podľa typu budovy či miestnosti objavte nekonečné možnosti pri vytváraní
dizajnu stropov. Viac na www.rigips.sk.
Lepš í pocit z bý vani a
46
Príslušenstvo
Všetky prvky systému
Rigips ideálne
spolupracujú.
Odborná a systémová
montáž je zárukou
kvalitnej bezpečnej
konštrukcie.
Skrutky a kotviaca technika
5.1.1. Rigips rýchloskrutky 212
Typ TN, dvojchodý závit, do hrúbky
plechu 0,7 mm. Na kovové a drevené
podkonštrukcie. Min. požadovaná
zápustná dĺžka do kovovej
podkonštrukcie 10 mm, do dreva 20 mm.
V baleniach po 1000 ks vrátane hrotu.
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
3,5 x 25
5,92
7,10
724055009
Balenie
(ks)
druh
1000
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
1,60
3,5 x 25
1,96
2,35
724055005
250
0,45
3,5 x 35
7,47
8,96
724055010
1000
2,10
3,5 x 35
2,86
3,43
724055006
250
0,55
3,5 x 45
10,89
13,07
724055011
1000
2,60
3,5 x 45
3,71
4,45
724055007
250
balík
0,70
3,5 x 55
7,16
8,59
724055045
500
3,20
3,5 x 55
4,48
5,38
724055008
250
0,80
4,2 x 70
13,31
15,97
724055013
500
1,80
4,8 x 90
25,57
30,68
724055014
500
2,00
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
3,5 x 25
10,50
12,60
724055015
balík
5.1.1. Rigips skrutky 221
Typ TB so samozávrtnou špičkou. Na
pripájanie sadrokarónových dosiek ku
kovovej podkonštrukcii s hrúbkou 0,7 –
2,25 mm.
Balenie
(ks)
druh
1000
3,5 x 35
12,40
14,88
724055016
1000
3,5 x 45
14,94
17,93
724055017
1000
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
3,5 x 9,5
6,79
8,15
724055018
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
1,60
balík
2,10
balík
2,60
5.1.1. Samozávrtné skrutky 421
Typ LB so samozávrtnou špičkou. Na
pripájanie kovových konštrukcii až do
hrúbky plechu 2,25 mm.
Balenie
(ks)
druh
1000
3,5 x 9,5
0,83
1,00
724055019
100
4,2 x 19
2,51
3,01
724055021
100
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
3,5 x 35
9,41
11,29
724055022
1000
3,5 x 45
11,67
14,00
724055023
1000
3,5 x 55
9,48
11,38
724055024
500
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
1,00
balík
0,15
balík
0,25
5.1.1. Skrutky Ridurit
Špeciálne skrutky na spájanie
protipožiarnych obkladových dosiek
Ridurit. Jednoduchý hrubý závit.
* Tovar nie je trvalo na sklade. Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá podľa objednávky.
Balenie
(ks)
druh
(kg)
balík
2,4
Minimálne
dodacie
množstvo
2,1
balík
3,4
47
Príslušenstvo
5.1.1. Skrutky do zvislých závesov
S plochou hlavou na pripevnenie
závesov k drevenej nosnej konštrukcii.
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
4,8 x 35
8,99
10,79
724055046
500
4,8 x 50
12,47
14,96
724055035
500
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
4,2 x 14
11,24
13,49
724055033
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
3,5x30/1000
9,95
11,94
724055047
1000
3,5x45/1000
12,83
15,40
724055048
1000
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
3,9x19/1000
8,94
10,73
724055027
1000
3,9x45/1000
9,21
11,05
724055029
1000
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
HB 25 3,5x25
16,00
19,20
724055049
500
HB 41 3,5x41
21,00
25,20
724055050
500
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
3,5x30
3,61
4,33
724055040
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
6 x 35
17,15
20,58
724055036
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
6 x 45
30,01
36,01
724055037
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
6 x 35
2,14
2,57
724050011
100
Balenie
(ks)
druh
balík
(kg)
1,90
2,00
Minimálne
dodacie
množstvo
balík
5.1.1. Skrutky s plochou hlavou
Na spájanie kovových konštrukcií až do
hrúbky plechu 0,7 mm.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
1000
balík
1,00
balík
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
Balenie
5.1.1. Skrutky Rigidur
Pre spájanie dosiek Rigidur ku kovovej
alebo drevenej podkonštrukcii.
Balenie
(ks)
druh
balík
1,00
1,20
balík
5.1.1. Skrutky Rigidur
Pre spájanie podlahových dielcov Rigidur.
Balenie
(ks)
druh
balík
(kg)
1,60
2,00
Minimálne
dodacie
množstvo
balík
5.1.1. Skrutky Aquaroc
Pre kotvenie dosiek Aquaroc
k podkonštrukcii.
Balenie
(ks)
druh
balík
(kg)
1,00
2,00
Minimálne
dodacie
množstvo
balík
5.1.1. Skrutky Rigiton
Skrutky typu SN 912 na pripevňovanie
akustických dosiek Rigiton
k podkonštrukcii.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
500
balík
0,50
balík
Balenie
5.1.1. Stropný klinec DN6 UPAT
Na pripevnenie závesov do betónovej
nosnej konštrukcie.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
1,60
balík
Balenie
5.1.1. Stropný klinec ZHOP 6/45
Na pripevnenie závesov do betónovej
nosnej konštrukcie.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
2,00
balík
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
Balenie
5.1.2. Natĺkacia hmoždinka
Na upevnenie podlahových, stropných
a stenových obvodových profilov UW
a UD.
48
Balenie
(ks)
6 x 45
2,75
3,30
724050012
100
6 x 60
2,50
3,00
724050013
50
6 x 70
3,36
4,03
724050014
50
druh
2,00
balík
2,60
1,70
2,10
balík
5.1.2. Univerzálna uzlová hmoždinka
Vrátane skrutky, na stredne ťažké
konzolové zaťaženie.
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
6 x 35
7,15
8,58
724050008
Balenie
(ks)
druh
100
8 x 40
3,96
4,75
724050009
50
10 x 50
3,57
4,28
724050007*
25
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
4S/M4
14,18
17,02
724050001*
100
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
2,10
balík
1,60
balík
1,80
5.1.2. Molly kotvy
Kovové rozetové kmoždinky na stredne
ťažké konzolové zaťaženie (30 kg na
hrúbku opláštenia 12,5; 50 kg na dvojité
opláštenie 25 mm). Priemer 6, 8, 10 mm.
S na jednoduché opláštenie, L na dvojité
opláštenie.
Balenie
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,80
4L/M4
15,72
18,86
724050002*
100
1,00
6S/M5
12,15
14,58
724050003
50
1,20
6L/M5
13,58
16,30
724050004
50
8S/M6
14,29
17,15
724050005*
50
2,20
8L/M6
7,86
9,43
724050006*
25
2,80
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
8 x 22
9,02
10,82
724050022
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
12 x 30
23,57
28,28
724050023
12 x 30
20,24
24,29
724050024
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
balík
1,60
balík
5.1.2. BIS MINI
Natĺkacia hmoždina pre upevnenie
ľahkých predmetov do sadrokartónu.
Materiál modrá ABS. Mini hmoždinky
môžu byť umiestňované blízko seba.
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
balík
0,40
balík
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
Balenie
(ks)
200
so skrutkami
5.1.2. BIS GOLD
Natĺkacia hmoždina pre upevnenie
stredne ťažkých predmetov do
sadrokartónu. Materiál pasivovaná oceľ.
S ozubeným hrotom pre ľahké natlkanie.
Balenie
(ks)
druh
200
so skrutkami
200
balík
bez skrutiek
0,40
0,40
balík
5.1.2. BIS XL
Natĺkacia hmoždina pre upevnenie
ťažkých predmetov do sadrokartónu.
Materiál pozinkovaná oceľ. S ozubeným
hrotom pre ľahké natlkanie. Vhodná pre
upevnenie predmetov do stropu.
16 x 43
25,23
30,28
724050026
16 x 43
20,24
24,29
724050027
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
22 X 43
21,90
26,28
724050025
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
Balenie
(ks)
druh
100
so skrutkami
150
balík
bez skrutiek
(kg)
0,30
0,30
Minimálne
dodacie
množstvo
balík
5.1.2. BIS TRISTAR
Natĺkacia hmoždina pre upevnenie ťažkých
predmetov do sadrokartónu. Materiál nerezová antikorová oceľ. S ozubeným hrotom pre
ľahké natĺkanie. Jediná vhodná pre upevnenie
predmetov do sadrobalíku do stropu.
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
balík
0,30
balík
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
Balenie
(ks)
100
so skrutkami
5.1.2. BIS CP
Natĺkacia hmoždina pre upevnenie
stredne ťažkých predmetov do
pórobetónu. Materiál pozinkovaná oceľ.
Nepretáča sa pri uťahovaní.
8 x 43
25,23
30,28
724050015
8 x 43
20,24
24,29
724050016
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
6 x 70
26,06
31,27
724050017
6 x 60
25,54
30,65
724050018
Balenie
(ks)
druh
100
so skrutkami
150
balík
bez skrutiek
0,30
0,30
balík
5.1.2. BIS TWIST
Hmoždina pre upevnenie ťažkých
predmetov do dutých a plných
materiálov. Materiál pozinkovaná
oceľ s bielou pasiváciou. S ochranným
límcom proti zapadnutiu do otvoru
a zarážkami proti pretočeniu.
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Balenie
(ks)
druh
50
so skrutkami
50
so skrutkami
balík
(kg)
0,20
0,20
Minimálne
dodacie
množstvo
balík
49
Príslušenstvo
5.1.2. BIS HK
Kotviaci drôt pre tvrdé plné materiály.
Vhodné aj pre vonkajšie použitie.
Materiál nerezová oceľ 1.4401. Pre ťažké
aplikácie. Bezpečnostný faktor 1:4
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/balík)
Cena
s DPH
(€/balík)
Objednávacie
číslo
38,68
46,42
724050019
25,49
30,59
724050020
25,49
30,59
724050021
Balenie
(ks)
druh
200
100
s krytkami
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,40
balík
100
0,30
balík
0,30
s nástrojom
Príslušenstvo podhľadov
a obkladových konštrukcií
5.2.1. Nastaviteľný strmeň (JSB)
Používa sa v spojení s profilmi CD alebo
drevenými latami.
Dĺžka
(mm)
35
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
100,00
120,00
Objednávacie
číslo
724020029
Balenie
(ks)
druh
100
65
110,00
132,00
724020030
100
95
160,00
192,00
724020031
100
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
70,00
84,00
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
4,60
balík
5,10
balík
5,70
5.2.1. Priamy záves (DAH)
S rektifikačnými otvormi na priamu
montáž CD profilov alebo drevených lát
na stropnú konštrukciu.
Dĺžka
(mm)
55
Objednávacie
číslo
724020022
Balenie
(ks)
druh
100
125
90,00
108,00
724020021
100
200
340,00
408,00
724020119
100
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
90,00
108,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
190,00
228,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
140,00
168,00
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
2,90
balík
4,80
balík
9,00
5.2.1. Záves CD krokvový (K03 L00)
Na priamu montáž na krokvy.
Dĺžka
(mm)
170
Objednávacie
číslo
724020018
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
3,20
balík
Balenie
5.2.1. Záves CD krokvový zaoblený
Na priamu montáž na krokvy. Pre
jednoduché nakliknutie CD profilu.
Dĺžka
(mm)
200
Objednávacie
číslo
724020033
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
4,00
balík
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
Balenie
5.2.1. Krokvový záves zosilnený T-hlava**
Dĺžka
(mm)
170
Objednávacie
číslo
724020100
Balenie
(ks)
druh
100
240
340,00
408,00
724020101
100
320
430,00
516,00
724020102
100
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
140,00
168,00
10,00
balík
balík
balík
balík
5.2.1. Krokvový záves zosilnený hlava zaoblená**
Dĺžka
(mm)
170
Objednávacie
číslo
724020103
Balenie
(ks)
druh
100
240
340,00
408,00
724020104
100
320
430,00
528,00
724020105
100
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
1 810,00
2 172,00
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
10,00
balík
balík
balík
balík
5.2.1. Nástavec krokvový
Použitie s nastaviteľným strmeňom
35 mm a 65 mm.
Dĺžka
(mm)
230
50
Objednávacie
číslo
724020089
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
50
balík
6,80
balík
Balenie
** Možnosť dodávky aj v iných dĺžkach. Dodací termín a cena na vyžiadanie.
5.2.1. Perový rýchlozáves (K05)
S upínacím perom, vhodný pre CD profily.
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
160,00
192,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
130,00
156,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
230,00
276,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
70,00
84,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
140,00
168,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
80,00
96,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
430,00
516,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
90,00
108,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
270,00
324,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
170,00
204,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
70,00
84,00
Objednávacie
číslo
724020026
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
3,80
balík
Balenie
5.2.1. Perový rýchlozáves na drevo (SAH 1500 FZ)
S upínacím perom pre drevené podkonštrukcie.
Objednávacie
číslo
724020023
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
3,60
balík
Balenie
5.2.1. Perový rýchlozáves štvorbodový (K05 OBLUK)
So špeciálnym upínacím perom pre ťažké konštrukcie
(do 0,04 kN/záves).
Objednávacie
číslo
724020015
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
4,80
balík
Balenie
5.2.1. Uhlová kotva (K02)
Na spájanie nosných a základných CD profilov.
Používa sa vo dvojici.
Objednávacie
číslo
724020028
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
3,40
balík
Balenie
5.2.1. Krížová spojka (K09)
Na spájanie nosných a základných CD profilov.
Objednávacie
číslo
724020019
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
6,50
balík
Balenie
5.2.1. Krížová spojka (K099)
Na spájanie nosných a základných CD profilov.
Objednávacie
číslo
724020020
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
6,00
balík
Balenie
5.2.1. Krížová spojka pre UA 50/CD
Pre spojenie nosných UA 50 profilov a montážnych
CD profilov.
Objednávacie
číslo
724020084*
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
7,50
balík
Balenie
5.2.1. Spojovací kus pre CD (K01)
Na pozdĺžne spájanie CD profilov.
Objednávacie
číslo
724020025
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
4,00
balík
Balenie
5.2.1. Spojka CD úrovňová
Spojovací prvok na montáž jednoúrovňového roštu
z CD profilov.
Objednávacie
číslo
724020016
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
3,90
balík
Balenie
5.2.1. Jazdec CD profilov (DAH100)
Pre priamu montáž profilov CD na nosnú konštrukciu.
Objednávacie
číslo
724020014
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
3,70
balík
Balenie
5.2.1. Dvojpero (SF 1)
Na predĺženie a rektifikáciu závesných
drôtov.
Dĺžka
(mm)
35
Objednávacie
číslo
724020027
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
1,80
balík
Balenie
51
Príslušenstvo
5.2.1. Drôt s okom (OES)**
Pre perové rýchlozávesy.
Dĺžka
(mm)
125
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
40,00
48,00
Objednávacie
číslo
724020036
Balenie
(ks)
druh
100
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
1,40
250
60,00
72,00
724020037
100
2,70
375
70,00
84,00
724020038
100
4,00
500
90,00
108,00
724020039
100
balík
5,00
750
130,00
156,00
724020040
100
6,00
1000
170,00
204,00
724020041
100
9,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
40,00
48,00
balík
5.2.1. Drôt s hákom (HAK)**
Pre perové rýchlozávesy.
Dĺžka
(mm)
125
Objednávacie
číslo
724020046
Balenie
(ks)
druh
100
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
1,40
250
60,00
72,00
724020047
100
2,70
375
70,00
84,00
724020048
100
4,00
500
90,00
108,00
724020049
100
balík
5,00
750
130,00
156,00
724020050
100
6,00
1000
170,00
204,00
724020051
100
9,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
60,00
72,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
70,00
84,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
270,00
324,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
260,00
312,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
300,00
14,96
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
1 904,00
2 284,80
balík
5.2.1. Závesný pružný kolík (TA 91350)
Dĺžka
(mm)
8,3 x 42
Objednávacie
číslo
724020032
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
250
balík
2,20
balík
Balenie
5.2.1. Posuvný záves CD plochý (K03)
Vhodný pre CD profily. Spojenie
s pásikom pomocou skrutky M6
s maticou.
Dĺžka
(mm)
95
Objednávacie
číslo
724020017*
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
2,00
balík
Balenie
5.2.1. Nonius spodný diel na CD (K06)
Vhodný pre CD profily.
Dĺžka
(mm)
135
Objednávacie
číslo
724020004
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
5,20
balík
Balenie
5.2.1. Nonius spodný diel na CD štvorbodový
Pre protipožiarne a ťažké konštrukcie (do 0,4 kN/záves).
Objednávacie
číslo
724020005
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
5,00
balík
Balenie
5.2.1. Nonius spodný diel na drevo
Na drevené podkonštrukcie a pripevnenie nosných
ohybných profilov oblúkových konštrukcií.
Objednávacie
číslo
724020097*
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
4,50
balík
Balenie
5.2.1. Nonius spodný diel pre UA 50
Pre zavesenie nosného profilu UA.
52
Objednávacie
číslo
724020085*
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
6,00
balík
Balenie
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie. ** Možnosť dodávky aj v iných dĺžkach.
5.2.1. Nonius horný diel **
Pre protipožiarne, ťažké a oblúkové
konštrukcie.
Dĺžka
(mm)
160
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
200,00
240,00
Objednávacie
číslo
724020006
Balenie
(ks)
druh
100
(kg)
2,50
240
210,00
252,00
724020088
100
5,30
260
230,00
276,00
724020007
100
5,50
360
270,00
324,00
724020008
100
460
300,00
360,00
724020009
50
Minimálne
dodacie
množstvo
balík
7,50
4,50
560
340,00
408,00
724020096
50
5,40
660
390,00
468,00
724020010
50
6,30
860
510,00
612,00
724020011
50
8,30
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
40,00
48,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
660,00
792,00
balík
5.2.1. Nonius poistná závlačka
Pre spájanie horných a spodných dielov systémov
Nonius.
Objednávacie
číslo
724020013
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
0,70
balík
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
Balenie
5.2.1. Nosníková svorka
Na pripevnenie závesov na spodnú
pásnicu valcovaných profilov.
Dĺžka
(mm)
50-85
Objednávacie
číslo
724020001*
Balenie
(ks)
druh
100
85-130
910,00
1 092,00
724020002*
100
130-210
1 410,00
1 692,00
724020003*
100
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
870,00
1 044,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
490,00
588,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
530,00
636,00
724020099*
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
0,19
0,23
724020034
Dĺžka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
k UA 50
0,31
0,37
724040004
1,00
balík
1,60
balík
2,00
5.2.1. Klip na CD profil
Špeciálna spona na pripevnenie CD profilov na oceľovú
konštrukciu.
Objednávacie
číslo
724020035*
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
0,10
balík
Balenie
5.2.1. Klip na nosník (I, L) 4-10 mm
Špeciálna spona na uchytávanie závesov na oceľové
profily s hrúbkou steny 4-10 mm.
Objednávacie
číslo
724020098*
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
1,00
balík
Balenie
5.2.1. Klip na nosník (I, L) 10-15 mm
Špeciálna spona na uchytávanie závesov na oceľové
profily s hrúbkou steny 10-15 mm.
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
2,00
balík
Balenie
Pripojovacie prvky
5.2.2. Záves PENDEX
Samolepiaci záves, na upevnenie minerálnej izolácie
v priečkach.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
4,00
balík
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
Balenie
5.2.2. Pripojovací uholník skrutkovací
Na pripojenie výstužných UA profilov
na steny a stropy.
Balenie
(ks)
druh
100
k UA 75
0,49
0,59
724040005
100
k UA 100
0,72
0,86
724040006
100
7,50
balík
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie. ** Možnosť dodávky aj v iných dĺžkach.
13,40
balík
18,80
53
Príslušenstvo
5.2.2. Násuvný uholník
Na pripojenie výstužných UA profilov
na steny a stropy v oblasti zárubní.
Sada vrátane natĺkacích hmoždiniek.
Dĺžka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
k UA 50
1,06
1,27
724040007*
Balenie
(ks)
druh
4
k UA 75
1,37
1,64
724040008*
4
k UA 100
1,52
1,82
724040009*
4
Dĺžka
(mm)
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
32
0,46
0,55
724040010*
250
50
0,54
0,65
724040011*
150
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
6,00
sada
7,20
sada
8,00
5.2.2. Príchytná spojka
Pre stenový CD profil.
Balenie
(ks)
druh
balík
(kg)
12,50
12,00
Minimálne
dodacie
množstvo
balík
Pripojovacie a výstužné pásky
5.2.3. Pripojovacie penové tesnenie
Jednostranne lepiace
akustické tesnenie na R-UD
a R-UW profily.
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
šírka 30
3,43
4,12
724030008
30
15
šírka 50
5,79
6,95
724030009
30
9
šírka 70
8,22
9,86
724030010
30
6
šírka 95
8,80
10,56
724030011
30
5
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
šírka 50
9,07
10,88
724030030
25
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
0,83
1,00
724030001
25 m/rolka
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
(ks)
1,91
2,29
724030002
23 m/rolka
20
4,55
5,46
724030003
75 m/rolka
20
6,12
7,34
724030004
150 m/rolka
10
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
(ks)
2,89
3,47
724030005
45 m/rolka
24
3,53
4,24
724030006
90 m/rolka
24
balík
Balenie
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
3,00
balík
3,00
3,00
balík
3,00
5.2.3. Obojstranná lepiaca páska
Na lepenie parozábrany na
RigiProfily.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
6
balík
2,75
ks
Balenie
5.2.3. Sklovláknitá páska
Výstužná páska pre spoje dosiek.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40
balík
1,20
balík
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
balík
4,00
balík
balík
12,00
balík
balík
10,00
balík
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
balík
21,60
balík
16,80
balík
Balenie
5.2.3. Papierová páska
Výstužná páska pre spoje dosiek.
Balenie
5.2.3. Samolepiaca páska
Výstužná páska pre spoje dosiek.
54
Balenie
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Dilatačné, hliníkové, plastové profily,
akrylový tmel a záplaty
5.2.4. Páska na rohy No Coat ULTRAFLEX 325
Výstužná páska na vnútorné a vonkajšie
rohy na akékoľvek uhly. Osádzanie do
tmelu.
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
1,24
1,49
724025021
30 000
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
1,59
1,91
724025040
3 000
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
1,21
1,45
724025022
3 040
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
2,22
2,66
724025024
3 050
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
1,31
1,57
724025025
3 050
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
(ks)
23x23
0,29
0,35
724025016
2 000
50
23x23
0,29
0,35
724025017
2 500
50
23x23
0,29
0,35
724025018
3 000
50
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
(ks)
25x25
0,40
0,48
724025012
2 500
50
25x25
0,41
0,49
724025013
3 000
50
zväzok
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
(ks)
24x13
0,40
0,48
724025014
2 500
50
24x13
0,29
0,35
724025015
3 000
50
zväzok
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
25/8/25
2,20
2,64
724025023
75 000
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
1
rolka
1,90
rolka
Balenie
5.2.4. Páska na rohy Aquabead
Výstužná páska na vonkajší pravouhlý
roh. Samolepiaca po navlhčení.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
50
balík
4,00
balík
Balenie
5.2.4. Ukončovacia lišta No Coat L-TRIM
Ochranné lemovanie voľných hrán dosiek.
Osádzanie do tmelu a pretmelenie.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
50
balík
10,50
balík
Balenie
5.2.4. Páska na klenby No Coat ULTRA ARCH
Výstužná páska na oblúkové konštrukcie
90° vonkajších rohov. Osádzanie do tmelu
a pretmelenie.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
10
balík
4,00
balík
Balenie
5.2.4. Ukončovacia lišta oblúková 3/4“ No Coat L-TRIM
Ochranné lemovanie voľných hrán dosiek
oblúkových konštrukcií. Osádzanie do
tmelu a pretmelenie.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
50
balík
13,00
balík
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
zväzok
2,75
zväzok
zväzok
3,70
zväzok
zväzok
4,60
zväzok
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
zväzok
5,50
zväzok
6,00
zväzok
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
zväzok
5,50
zväzok
6,00
zväzok
Balenie
5.2.4. Ochranná Alu lišta
Vystuženie vonkajších
pravouhlých rohov.
Na pretmelenie.
Balenie
5.2.4. Ochranná Alu lišta 135°
Vystuženie vonkajších
rohov, uhol 135°.
Na pretmelenie.
Balenie
5.2.4. Ukončovacia Alu lišta
Na ukončenie voľnej hrany
dosky.
Na pretmelenie.
Balenie
5.2.4. Dilatačný profil PVC
Profil s pružným stredom
pre prekrytie dilatácií.
Na pretmelenie.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
1
rolka
22,50
rolka
Balenie
55
Príslušenstvo
5.2.4. Alux-páska na ochranu rohov
Papierová páska zosilnená hliníkovými
pásikmi. Osádzanie do tmelu
a pretmelenie.
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
0,51
0,61
724030007
30 000
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
(ks)
20/12,5
1,63
1,96
724025001*
2 500
25
20/15
2,07
2,48
724025002*
2 500
25
zväzok
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
(ks)
12,5
0,39
0,47
724025003
3 000
50
15
0,42
0,50
724025039*
3 000
50
zväzok
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
(ks)
12,5
0,36
0,43
724025005
3 000
50
15
0,39
0,47
724025004*
3 000
50
zväzok
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
30/34
0,70
0,84
724025020
3 000
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
26x13
4,19
5,03
724025006*
3 000
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
33x12
3,00
3,60
724025007*
3 000
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
59x7
7,47
8,96
724025026*
4 000
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
100x100
3,20
3,84
724030028
5 kusov/balík
Balenie
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Dĺžka
(m)
310 ml/
kartuša
1,53
1,84
724010008
310 ml/
kartuša
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
10
balík
4,00
balík
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
zväzok
18,80
zväzok
18,80
zväzok
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
zväzok
11,30
zväzok
11,30
zväzok
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
zväzok
11,30
zväzok
11,30
zväzok
Balenie
5.2.4. Osadzovací profil
Žiarovo pozinkovaný,
hr. 0,5 mm. Pomocný profil
na montáž dosiek.
Balenie
5.2.4. Ukončovací profil U
Biele PVC, na olemovanie
voľných koncov dosiek.
Balenie
5.2.4. Ukončovací profil L
Biele PVC, na olemovanie
voľných koncov dosiek.
Balenie
5.2.4. Ohybná hrana PVC hrana
PVC ochranná lišta na
zaoblené spoje dosiek,
na pretmelenie.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
25
zväzok
12,00
zväzok
Balenie
5.2.4. Príchytný profil škárový
Žiarovo pozinkovaný,
na prichytenie dosiek
na podkonštrukciu.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
15
zväzok
13,50
zväzok
Balenie
5.2.4. Krycí profil PVC
Biela farba. K príchynému
profilu škárovému.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
15
zväzok
6,80
zväzok
Balenie
5.2.4. Ohybný profil 59x7 mm
Oceľový nosný profil
na klenuté konštrukcie.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
10
zväzok
40,00
zväzok
Balenie
5.2.4. Rigips záplata na sadrokarón 5 ks/bal
Samolepiaca záplata
na rýchlu opravu dier.
Na pretmelenie.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
5
balík
0,30
balík
Balenie
5.2.4. Akrylový tmel
Pre finálnu úpravu špár
medzi sadrokartónovými
a nadväzujúcimi
konštrukciami.
56
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
12
balík
4,8
balík
Balenie
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Príslušenstvo Rigistil
5.2.5. Záves s perom Rigistil
S upínacím perom. Vhodný pre profily Rigistil.
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
300,00
360,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Objednávacie
číslo
724020080
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
3,20
balík
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
Balenie
5.2.5. Priamy záves Rigistil
Na priamu montáž profilov
na stropnú konštrukciu alebo na steny.
S rektifikačnými otvormi.
Dĺžka
(mm)
Objednávacie
číslo
Balenie
(ks)
(€/1000ks)
(€/1000ks)
75
140,00
168,00
724020079
100
125
170,00
204,00
724020078
100
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
(€/1000ks)
(€/1000ks)
110,00
132,00
Cena
bez DPH
Cena
s DPH
druh
balík
3,00
6,20
balík
5.2.5. Spojka profilov Rigistil
Pre pozdĺžne spájanie profilov Rigistil na drevo.
Objednávacie
číslo
724020081
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
2,60
balík
Balenie
5.2.5. Záves Rigistil
Pre priamu montáž na krokvy, klieštiny
a nosné trámy.
Dĺžka
(mm)
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
100
balík
3,00
balík
Balenie
(€/1000ks)
(€/1000ks)
170
190,00
228,00
724020083
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
12,5 kg
46,50
55,80
724035003
33
vedro
412,50
Penetračné nátery
5.3. Rikombi – Grund
Regulátor nasiakavosti. Vodou
riediteľný disperzný náter, ktorý znižuje
a vyrovnáva nasiakavosť povrchu pri
savých podkladoch. Pred použitím
potrebné riediť vodou 1:2 – 1:5.
Spotreba cca 10 m2/kg.
Balenie = paleta
5,5 kg
21,80
26,16
724035002
70
vedro
385,00
0,8 kg
3,85
4,62
724035008
1
fľaša
0,80
Balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
(ks)
druh
(kg)
15 kg
38,50
46,20
724035005
33
vedro
495,00
7 kg
18,50
22,20
724035004
70
vedro
490,00
1 kg
3,25
3,90
724035007
1
fľaša
1,00
Minimálne
dodacie
množstvo
ks
5.3. Rikombi – Kontakt
Kontaktný mostík. Akrylátový náter
s obsahom minerálneho plniva, ktorý slúži
na zlepšenie priľnavosti sadrových stierok,
omietok a osadzovacích malt na hladké
a nenasiakavé povrchy. Pred použitím
dôkladne premiešať a nikdy neriediť vodou!
Spotreba cca 3 – 5 m2/kg.
Balenie = paleta
Minimálne
dodacie
množstvo
ks
Sanitárny program
5.4. Konštrukcia na pripevnenie batérií
Slúži na pripevnenie batérií s ľubovoľnou osovou
vzdialenosťou, na nástenky plastové, oceľové a pod.
Pre osovú vzdialenosť CW profilov 450-625 mm.
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
24,96
29,95
724060001*
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
21,17
25,40
724060002*
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
ks
0,90
ks
Balenie
5.4. Konštrukcia na pripevnenie ventilov
Slúži na rýchle pripevnenie ventilov, prietokových
ohrievačov atď. Pre osovú vzdialenosť CW profilov
450-625 mm.
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
ks
0,80
ks
Balenie
57
Príslušenstvo
5.4. Konštrukcia na pripevnenie batérií a potrubí
Slúži na pripevnenie batérií s ľubovoľnou osovou
vzdialenosťou ventilov a odpadových potrubí na
nástenky plastové a pod. Pre osovú vzdialenosť CW
profilov 450-625 mm.
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
27,20
32,64
724060003*
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
Ø 50 mm
21,85
26,22
724060004*
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
ks
1,1
ks
Balenie
5.4. Konštrukcia na pripevnenie potrubia
Slúži na pripevnenie odpadového
potrubia na priemer od 40 do 132 mm.
Pre osovú vzdialenosť CW profilov
450-625 mm.
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
ks
0,80
ks
Balenie
Ø 63 mm
22,94
27,53
724060005*
Ø 70 mm
23,40
28,08
724060006*
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
36,81
44,17
724060007*
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
36,01
43,21
724060008*
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
45,49
54,59
724060009*
Cena
bez DPH
(€/m)
Cena
s DPH
(€/m)
Objednávacie
číslo
84,39
101,27
724060010*
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
200x200
15,87
19,05
724065001
ks
0,9
ks
300x300
19,73
23,68
724065002
ks
1,4
ks
5.4. Konštrukcia na pripevnenie pisoáru
Slúži na pripevnenie pisoáru s odpadom pod misou
alebo za misou 450-625. Pre osovú vzdialenosť CW
profilov 450-625 mm.
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
ks
2,50
ks
Balenie
5.4. Konštrukcia na pripevnenie umývadla
Slúži na pripevnenie umývadiel s nástennými
batériami. Pre osovú vzdialenosť CW profilov
450-625 mm.
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
ks
2,50
ks
Balenie
5.4. Konštrukcia na pripevnenie umývadla
Slúži na pripevnenie umývadiel so stojankovými
batériami. Pre osovú vzdialenosť CW profilov
450-625 mm.
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
ks
2,80
ks
Balenie
5.4. Konštrukcia na pripevnenie WC
Slúži na pripevnenie WC alebo bidetu. Pre osovú
vzdialenosť CW profilov 450-625 mm. Výškovo
nastaviteľné kotevné skrutky. Objímka odpadového
porubia priemeru 110 mm.
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
ks
6,70
ks
Balenie
Revízne dvierka
5.5. Revízne dvierka s pevnými pántami (F1)
Revízne dvierka s hliníkovým rámom.
Pevne uchytený otočný čap. Výplň RBI 12,5.
Balenie
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
400x400
22,41
26,90
724065003
ks
2,2
ks
500x500
25,10
30,12
724065004
ks
3,2
ks
600x600
30,35
36,42
724065005
ks
4,2
ks
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
200x200
21,13
25,35
724065037*
ks
0,9
ks
300x300
25,10
30,12
724065038*
ks
1,4
ks
5.5. Revízne dvierka vývesné (F2)
Revízne dvierka s hliníkovým rámom.
Pevne uchytený otočný čap. Možnosť vyvesenia
dvierok. Výplň RBI 12,5.
!
58
Balenie
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
400x400
27,68
33,21
724065039*
ks
2,2
ks
500x500
30,35
36,42
724065040*
ks
3,2
ks
600x600
33,03
39,64
724065041*
ks
4,2
ks
Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery a dvierka vzducho a prachotesné. Ďalšie možnosti výplne v hrúbke 15 a 25 mm. Tiež je možná alternatíva
pod obklad s kolmo odnímateľnými dvierkami ľubovoľného rozmeru. Termín dodávky podľa dohody.
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
5.5. Revízne dvierka protipožiarne vývesné – stena (F4)
Revízne dvierka s požiarnou odolnosťou EI 30 min.
D1 pre sadrokartónové steny. Výplň RF 12,5.
Revízne dvierka s požiarnou odolnosťou EI90 min.
D1 pre sadrokartónové steny. Možnosť vyvesenia
dvierok. Poistné závesy. Výplň 2 x RF 12,5.
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
(ks)
(kg)
200x200
72,40
86,88
724065026*
ks
1,2
ks
300x300
75,83
90,99
724065011*
ks
2
ks
Balenie
Minimálne
dodacie
množstvo
400x400
79,37
95,25
724065012*
ks
3,1
ks
500x500
84,52
101,43
724065013*
ks
4,3
ks
600x600
91,38
109,66
724065014*
ks
5,8
ks
200x200
80,23
96,27
724065018*
ks
1,8
ks
300x300
82,80
99,36
724065019*
ks
3
ks
400x400
88,81
106,57
724065024*
ks
4,5
ks
500x500
93,10
111,72
724065020*
ks
6,5
ks
600x600
100,93
121,12
724065021*
ks
9
ks
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery (maximálne 1000x1000 mm). Termín dodávky podľa dohody.
5.5. Revízne dvierka protipožiarne – šachtové (F5)
Revízne dvierka s požiarnou odolnosťou 30 min.
pre šachtové a predsadené steny. Výplň 25 mm.
Revízne dvierka s požiarnou odolnosťou 90 min.
šachtové a predsadené steny. Možnosť vyvesenia
dvierok. Poistné závesy. Výplň 40 mm.
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
300x300
190,92
229,10
724065046*
ks
3
ks
400x400
204,12
244,94
724065043*
ks
4,5
ks
Balenie
(ks)
500x500
216,98
260,38
724065044*
ks
6,5
ks
600x600
230,17
276,21
724065045*
ks
9
ks
300x300
274,37
329,25
724065070*
ks
5,5
ks
400x400
306,12
367,34
724065022*
ks
8
ks
500x500
337,44
404,93
724065071*
ks
12
ks
600x600
369,29
443,14
724065072*
ks
16
ks
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
300x300
190,92
229,10
724065046*
ks
3
ks
400x400
204,12
244,94
724065043*
ks
4,5
ks
Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery. Termín dodávky podľa dohody.
5.5. Revízne dvierka protipožiarne – strop (F6)
Revízne dvierka s požiarnou odolnosťou 30 min.
pre sadrokartónové stropy. Výplň 12,5 mm alebo
15 mm.
Revízne dvierka s požiarnou odolnosťou 45 min.
pre sadrokartónové stropy. Výplň 25 mm.
Revízne dvierka s požiarnou odolnosťou 90 min.
pre sadrokartónové stropy. Možnosť vyvesenia
dvierok. Poistné závesy. Výplň 40 mm.
Balenie
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
500x500
216,98
260,38
724065044*
ks
6,5
ks
600x600
230,17
276,21
724065045*
ks
9
ks
300x300
274,37
329,25
724065070*
ks
5,5
ks
400x400
306,12
367,34
724065022*
ks
8
ks
500x500
337,44
404,93
724065071*
ks
12
ks
600x600
369,29
443,14
724065072*
ks
16
ks
300x300
128,61
154,33
724065033*
ks
5,5
ks
400x400
139,86
167,84
724065015*
ks
8
ks
500x500
151,02
181,22
724065016*
ks
12
ks
600x600
166,04
199,24
724065017*
ks
16
ks
Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery. Termín dodávky podľa dohody.
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
59
Príslušenstvo
Elektrokrabice
5.6. Elektrokrabice
Rozmer
(mm)
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
68/45
0,97
1,17
724040001
25
68/60
1,11
1,34
724040002
25
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
0,39
0,46
724040003
Balenie
(ks)
druh
balík
(kg)
0,30
0,30
Minimálne
dodacie
množstvo
balík
5.6. Viečko elektroinštalácie
Na prekrytie otvoru elektrokrabice.
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
25
balík
0,30
balík
Balenie
Príslušenstvo kazetových
a veľkoplošných podhľadov
5.7.1. Perový záves pre hlavný T profil SAH 1000 FZ
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,13
0,16
724020024
ks
100
balík
4,00
balík
Balenie
5.7.1. Dvojpero
Na predĺženie a rektifikáciu závesných
drôtov.
Pozri skupinu 5.2.1. Príslušenstvo podhľadov a obkladových konštrukcií
5.7.1. Prítlačné pero k stropným kazetám
Prítlačné pero k stropným kazetám pre
zabezpečenie kazety zhora.
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,14
0,17
744574004
ks
500
balík
1,00
balík
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,13
0,16
744574022*
ks
100
balík
1,00
balík
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
2,48
2,98
744574023*
ks
100
balík
2,00
balík
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,73
0,88
744574021*
ks
50
balík
1,00
balík
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
2,7
3,24
724020130
ks
50
balík
1,50
balík
Balenie
5.7.1. Dekoračný záves na T-profil Nr.8015
Dekoračný záves pre zavesenie ľahkých
dekorácií na kazetový profi.
Balenie
5.7.1. Skrutkovací záves pre T-profil 8095 6x16 mm/25 kg
Skrutkovací záves pre T-profil do max.
zaťaženia 25 kg.
Balenie
5.7.1. Skrutkovacia spona Nr. 94/1 pre system S3/9 kg
Balenie
5.7.1. Priamy záves s akustickou vložkou 125 mm
60
Balenie
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
5.7.1. Štvorbodový akustický záves
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
3,1
3,72
724020131
ks
50
balík
1,50
balík
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,53
0,64
723030026*
ks
100
balík
1,00
balík
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,53
0,64
723030025*
ks
70
balík
0,70
balík
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,79
0,95
724020124*
ks
100
balík
2,50
balík
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,29
0,35
724020123*
ks
100
balík
1,00
balík
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
3,55
4,26
724020122*
bm
10
balík
1,30
balík
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
1,01
1,22
724020108
ks
100
balík
2,90
balík
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
4,69
5,63
724020109
ks
100
balík
0,30
balík
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
103,97
124,76
724070121
sada
1
sada
1,20
sada
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
73,69
88,43
724070123
sada
1
sada
1,20
sada
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
85,91
103,09
724010001
balík
1
balík
7,00
balík
Balenie
5.7.1. Pravouhlý profil na zakrytie rohov – vonkajší biely
Balenie
5.7.1. Pravouhlý profil na zakrytie rohov – vnútorný biely
Balenie
5.7.1. Spojka profilov T24
Spojka profilov T24 pre nárazuvzdorné
podhľady.
Balenie
5.7.1. Nástenná pružina
Nástenná pružina pre kazety so skrytým
rastrom.
Balenie
5.7.1. Ohybný obvodový L profil Nr. 1705 2,5 m
Balenie
5.7.1. Spojka Cross-Lock
Balenie
5.7.1. Skrutka pre spojku Cross-Lock
Balenie
5.7.1. Rigiton Fix – sada pre tmelený spoj
Špeciálna pomôcka pre tmelenie dosiek
Rigiton.
Balenie
5.7.1. Rigiton Fix – sada pre lepený spoj
Špeciálna pomôcka pre lepenie dosiek
Rigiton.
Balenie
5.7.1. Lepidlo na škáry 63 pre dosky Rigiton, 7 kg
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Balenie
61
Príslušenstvo
5.7.1. Lepidlo na škáry 63 pre dosky Rigiton, 1 kg
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
13,30
15,96
724010012
balík
1
balík
1,00
balík
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
11,73
14,08
724010014
ks
1
ks
1,00
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
11,50
13,80
724070001
sada
1
sada
1,00
sada
Balenie
5.7.1. Lepidlo Rigiton, 600 ml – saláma
Určené pre sadu na lepený spoj –
Rigiton Fix.
Balenie
5.7.1. Montážna pomôcka pre dierované dosky Rigiton
Pre montáž dosiek Rigiton systémom
tmelenia.
Balenie
Príslušenstvo kazetových podhľadov OWA
5.7.2. Podložka OWA Contura 42/15
Pre profil T15, výška 8 mm.
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,22
0,26
744574005
ks
100
balík
0,10
balík
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,22
0,26
744574006
ks
100
balík
0,10
balík
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
0,22
0,26
744574007
ks
100
balík
0,10
balík
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
50,29
60,35
724020140
ks
1
ks
0,50
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
50,29
60,35
724020141
ks
1
ks
0,50
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
18,41
22,09
744574003
ks
1
ks
2,50
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
24,16
28,99
724070122*
ks
1
ks
0,20
ks
Balenie
5.7.2. Podložka OWA Contura 42/24
Pre profil T24, výška 8 mm.
Balenie
5.7.2. Podložka OWA Contura K7
Pre profil T24, výška 6 mm.
Balenie
5.7.2. Orezávač hrán OWA Contura K6
Pre úpravu rezaných hrán kaziet OWA
Premium.
Balenie
5.7.2. Orezávač hrán OWA Contura K7
Pre úpravu rezaných hrán kaziet OWA
Smart.
Balenie
5.7.2. Protipožiarny kryt na svietidlá A2, 600 x 600 x 16 mm
Balenie
5.7.2. Montážna pomôcka Tecta
Pre plechové kazety Tecta so skrytou
hranou.
62
Balenie
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
5.7.2. Krížová spojka OWA Nr.93C
Pre systém plechových kaziet
Tecta S22/S31.
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
1,00
1,20
724020125
ks
100
balík
2,00
balík
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
druh
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
1,15
1,38
724020126
ks
100
balík
1,00
balík
Balenie
5.7.2. Spona OWA Nr.86E
Pre systém plechových kaziet
Tecta S22/S31.
Balenie
63
Spotreba
materiálu
Priečka jednoducho opláštená
Materiál
Jednotka
Spotreba
Sadrokartónová doska Rigips
m2
2,0
Vodorovný profil R-UW
m
0,8
Zvislý profil R-CW
m
1,9
Pripojovacie tesnenie
m
1,3
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5x25mm
ks
24
Natĺkacie hmoždinky
ks
1,8
Špachtľovací tmel (Super, Vario)
kg
0,6
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)
kg
0,2
Výstužná páska na škáry dosiek
m
1,6
Minerálna izolácia (napr. Isover)
m2
1,0
Podhľady
Druh podhľadu
Materiál
Jednotka
Priamo
montované
opláštenie stropu
Zavesený podhľad
na dvojúrovňovej
konštrukcii
Sadrokartónová doska Rigips
m2
1,0
1,0
Profil R-CD
m
2,0
3,0
Profil R-UD
m
0,9
0,9
Spojovací kus pre R-CD
ks
0,5
0,6
Krížová spojka
ks
–
2,0
Pripojovacie tesnenie
m
0,9
0,9
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5x25mm
ks
17
17
Záves vrátane drôtu alebo strmeň
ks
2,0
1,1
Kotviaci prvok do nosného stropu (napr. stropný klinec DN6 alebo skrutky FN)
ks
2,0*
1,1
Natĺkacie hmoždinky (pre kotvenie R-UD profilov)
ks
1,8
1,8
Špachtľovací tmel (Super, Vario)
kg
0,3
0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)
kg
0,1
0,1
Výstužná páska do tmelu
m
1,1
1,1
Minerálna izolácia (podľa potreby – napr. Isover)
m2
1,0
1,0
Jednotka
Spotreba
* V prípade použitia skrutiek FN – 2ks/1 strmeň alebo priamy záves.
Podkrovie
Materiál
Sadrokartónová doska Rigips
m2
1,0
Obvodový profil R-UD
m
0,5
Montážny profil R-CD
m
2,4
Spojovací kus pre R-CD
ks
0,5
Pripojovacie tesnenie 30 mm
m
0,5
Samozávrtné skrutky do plechu LB 3,5 x 9,5 mm
ks
5,0
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5x25mm
ks
17
Záves (krokvový záves, priamy záves, nastaviteľný strmeň)
ks
2,4
Skrutka do zvislých závesov
ks
4,8
Natĺkacie hmoždinky
ks
1,8
Špachtľovací tmel (Super, Vario)
kg
0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)
kg
0,1
Výstužná páska na škáry dosiek
m
1,0
Minerálna izolácia (napr. Isover)
m2
1,0
64
Suchá omietka
Materiál
Jednotka
Spotreba
Sadrokartónová doska Rigips
m2
1,0
Malta Rifix
kg
4,0
Špachtľovací tmel (Super, Vario)
kg
0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)
kg
0,1
Výstužná páska na škáry dosiek
m
0,8
Predsadené steny
Materiál
Jednotka
Konštrukcia
Na strmeňoch
Voľná
Sadrokartónová doska Rigips
m2
1,0
1,0
Profil R-CD
m
1,9
–
Profil R-UD
m
0,5
–
Vodorovný profil R-UW
m
–
0,8
Zvislý profil R-CW
m
–
1,9
Nastaviteľné strmene
ks
1,5
–
Pripojovacie tesnenie
m
0,7
1,3
Samozávrtné skrutky do plechu LB 3,5 x 9,5 mm
ks
3
–
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5x25 mm
ks
11
11
Natĺkacie hmoždinky
ks
2,4
1,8
Špachtľovací tmel (Super, Vario)
kg
0,3
0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)
kg
0,1
0,1
Výstužná páska na škáry dosiek
m
0,8
0,8
Minerálna izolácia (podľa potreby – napr. Isover)
m2
1,0
1,0
Jednotka
Spotreba
Suché podlahy
Materiál
Podlahový dielec Rigidur E20
m2
1,0
Podlahové lepidlo Rigidur
kg
0,04
Skrutky Rigidur 3,9 x 19 mm
Vyrovnávací podsyp (podľa potreby)
ks
14
l/cm/m2
10
Jednotka
Spotreba
Kazetový podhľad
Materiál
Kazeta 600 x 600 mm (Gyptone, Casoprano)
m2
1,0
Hlavný profil T24
bm
0,84
Priečny profil T24 600mm
bm
0,84
Priečny profil T24 1 200 mm
bm
1,67
Obvodový profil 19 x 24 mm
bm
0,8
Perový záves pre hlavný T profil
ks
0,7
Natĺkacie hmoždinky 6 x 35 mm
ks
1,3
Drôt s okom/hákom
ks
0,7
Závesný pružný kolík TA
ks
0,7
!
Spotreby platia pre konštrukcie opláštené sadrokartónovými doskami hrúbky 12,5 mm.
65
Školenia
a poradenstvo
Technická Akadémia Rigips
Odborné poradenstvo
a školenia
Prihláste sa cez registračný formulár
na www.rigips.sk
7.1. Školenie 1 – Základné montážne školenie
Úplný začiatočník, príp. začínajúci montážnik.
Určené pre
Školenie je určené pre tých, ktorí sa chcú naučiť montovať. Chcú to robiť správne hneď od začiatku a chcú sa to dozvedieť od profesionálov. Môžu sa naň prihlásiť aj úplní začiatočníci, ktorí sa so sadrokartónom ešte nestretli, a aj tí, ktorí už nejakú skúsenosť majú.
Druh a dĺžka školenia
Praktické školenie montážnikov 2-dňové
Miesto školenia
Technická Akadémia Rigips (Bratislava, Prešov)
Poplatok za školenie
55 € bez DPH / 66 € s DPH (v cene sú zahrnuté montérky, tričko a študijné podklady)
60 % praktická montáž a cvičenie praktických manuálnych zručností, 40 % teória,
Náplň školenia
Výsledok školenia
záver = test ZT1, 20 otázok (na preukaz je nutné zvládnuť test na min. 85 %, max. 3 chyby)
V teoretickej časti sa účastník školenia naučí základné zásady montáže, oboznámi sa so základným sortimentom materiálov pre
systémy suchej výstavby a systémovými konštrukciami Rigips. Prakticky sa naučí zaobchádzať s náradím určeným na spracovávanie
sadrokartónu a podkonštrukcií. Vyskúša si montáž základných konštrukcií. Oboznámi sa so zásadami BOZP pri práci.
Osvedčenie o absolvovaní Školenia 1.
Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu ZT1 je možnosť získať po školení aj MONTÁŽNY PREUKAZ v úrovni PREŠKOLENÝ**.
7.2. Školenie 2 – Preškolenie montážnika
Úplný začiatočník, príp. začínajúci montážnik.
Určené pre
Školenie je určené pre tých montážnikov, ktorí už vedia montovať a poznajú základné zásady montáže. Majú montážne zručnosti. Buď už
absolvovali školenie v minulosti, alebo sa chcú zdokonaliť, naučiť sa, ako správne montovať priamo od profesionálov.
Druh a dĺžka školenia
Teoreticko-praktické školenie montážnikov 1-dňové (6 hodín)
Miesto školenia
Technická Akadémia Rigips (Bratislava, Prešov)
Poplatok za školenie
12 € bez DPH / 14,40 € s DPH (v cene je zahrnutý obed a občerstvenie)
20 % praktické ukážky systémov, ich už zmontovaných praktických modelov a predvedenie správnych spôsobov montáže, 80 % teória,
záver = test ZT1, 20 otázok
Náplň školenia
Výsledok školenia
66
(na preukaz je nutné zvládnuť test na min. 85 %, max. 3 chyby)
V teoretickej časti si účastník školenia zopakuje základné zásady montáže, oboznámi sa so základným sortimentom materiálov pre systémy suchej výstavby. Zopakuje si všetky základné technologické zásady a pravidlá pri výstavbe konštrukcií Rigips. Bude mať možnosť
pýtať sa školiteľa na všetky okolnosti týkajúce sa správnosti montáže a systémov Rigips. Pred samotným testom bude mať v prezentácii
od školiteľa možnosť zopakovať si technologické pravidlá a základné vedomosti o systémoch Rigips.
Osvedčenie o absolvovaní preškolenia montážnika 2
Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu ZT1 je možnosť získať po školení aj MONTÁŽNY PREUKAZ v úrovni PREŠKOLENÝ**.
7.2. Školenie 3 – Montážnici samostatne montujúci – držitelia Montážneho preukazu úrovne PREŠKOLENÝ**
Montážnici samostatne montujúci – držitelia Montážneho preukazu úrovne PREŠKOLENÝ**
Určené pre
Školenie je určené pre tých montážnikov, ktorí už vedia montovať a poznajú všetky zásady montáže. Majú montážne zručnosti a dlhoročné
skúsenosti so sadrokartónovými systémami Rigips. Absolvovali už preškolenie montážnika 2 v minulosti a sú držitelia Montážneho preukazu úrovne PREŠKOLENÝ**. Výsledkom školenia by po jeho úspešnom absolvovaní malo byť zloženie testu a získanie Montážneho preukazu vyššej úrovne = úroveň POKROČILÝ***.
Druh a dĺžka školenia
Teoretické 3-hodinové preškolenie
Miesto školenia
Technická Akadémia Rigips (Bratislava, Prešov), iné mestá – Žilina, Banská Bystrica
Poplatok za školenie
12 € bez DPH / 14,40 € s DPH (v cene je zahrnutý obed a občerstvenie)
90 % teória (prezentácie, vysvetľovanie, odpovede na otázky), 10 % ukážky, novinky, príprava na test ZT2
Náplň školenia
záver = test ZT2, 40 otázok (na preukaz je nutné zvládnuť ho na min. 85 %, max. 6 chýb)
V teoretickej časti sa účastník školenia oboznámi s novinkami a zaujímavosťami v systéme Rigips. Bude mať možnosť pýtať sa na veci
ohľadne systému Rigips. Školenie je koncipované ako pomoc pri príprave na zvládnutie náročného testu ZT2.
Výsledok školenia
Osvedčenie o absolvovaní preškolenia montážnika 3
Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu ZT2 je možnosť získať po školení zaj MONTÁŽNY PREUKAZ v úrovni POKROČILÝ***.
7.2. Školenie 4 – Preškolenie šéfa montážnej firmy
Šéfovia montážnych firiem – držitelia Montážneho preukazu úrovne POKROČILÝ***
Určené pre
Školenie je určené pre ľudí, ktorí sú profesionáli v oblasti montáže sadrokartónu a riadenia firmy zaoberajúcej sa montážou sadrokartónových
systémov Rigips. Majú dlhoročné skúsenosti so systémami suchej vnútornej výstavby a absolvované množstvo školení a praktických realizácií. Absolvovali už preškolenie montážnika 2 aj 3 v minulosti a sú držitelia Montážneho preukazu úrovne POKROČILÝ***.
Druh a dĺžka školenia
Teoretické 1-dňové preškolenie
Miesto školenia
Vybrané priestory v mestách: Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Prešov.
Poplatok za školenie
12 € bez DPH / 14,40 € s DPH (v cene je zahrnutý obed a občerstvenie)
Toto školenie je sumarizáciou vzdelávacích podkladov. Je to konzultácia s jednotlivými účastníkmi na základe študijných podkladov, ktoré
im boli poskytnuté už minim. mesiac pred školením, a ktoré vybraní pozvaní účastníci už naštudovali. Absolventi školenia by po jeho
úspešnom absolvovaní, teda zvládnutí nasledovných testov:
1. Test PT3 – technológia + znalosť systémov Rigips
Náplň školenia
2. Test SF3 – stavebná fyzika
3. Test SA3 – stavebná akustika
4. Test PO3 – požiarna problematika
mohli získať Montážny preukaz vyššej úrovne = úroveň PROFESIONÁL****.
Výsledok školenia
Po prípadnom úspešnom absolvovaní všetkých testov je možnosť získať MONTÁŽNY PREUKAZ v úrovni PROFESIONÁL****.
7.2. Školenie 5 – Protipožiarne preškolenie
Montážnici samostatne montujúci – držitelia Montážneho preukazu úrovne PREŠKOLENÝ**
Určené pre
Školenie je určené pre tých montážnikov, ktorí už vedia montovať a poznajú všetky zásady montáže. Majú skúsenosti so systémami suchej
vnútornej výstavby, absolvované školenia a praktické realizácie. Majú montážne zručnosti a dlhoročné skúsenosti so sadrokartónovými
systémami Rigips. Absolvovali už preškolenie montážnika 2 v minulosti a sú držitelia Montážneho preukazu úrovne PREŠKOLENÝ**.
Druh a dĺžka školenia
Teoretické 3-hodinové
Miesto školenia
Technická Akadémia Rigips (Bratislava, Prešov)
Poplatok za školenie
18 € bez DPH / 21,60 € s DPH
Náplň školenia
Úvod do problematiky požiarnej ochrany (reakcia na oheň, požiarna odolnosť konštrukcií Rigips). Zásady pri montáži požiarnych
konštrukcií Rigips ukončené testom Základné požiarne preskúšanie.
Výsledok školenia
Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu dostane osvedčenie o preškolení podľa nového praktika PO. Osvedčenie o absolvovaní školenia.
7.2. Školenie 6 – Školenie na bezpečnostné konštrukcie
Montážnici samostatne montujúci – držitelia Montážneho preukazu úrovne PREŠKOLENÝ**
Určené pre
Školenie je určené pre tých montážnikov, ktorí už vedia montovať a poznajú všetky zásady montáže. Sú profesionáli v oblasti montáže sadrokartónu a budú realizovať konštrukcie certifikované v bezpečnostnej triede BT2 a BT3 podľa STN P ENV 1627. Majú skúsenosti so systémami
suchej vnútornej výstavby, absolvované školenia a praktické realizácie. Majú montážne zručnosti a dlhoročné skúsenosti so sadrokartónovými
systémami Rigips. Absolvovali už preškolenie montážnika 2 v minulosti a sú držitelia Montážneho preukazu úrovne PREŠKOLENÝ**.
Druh a dĺžka školenia
Teoretické 3-hodinové
Miesto školenia
Technická Akadémia Rigips (Bratislava, Prešov)
Poplatok za školenie
18 € bez DPH / 21,60 € s DPH
Náplň školenia
Úvod do problematiky bezpečnostných konštrukcií: bezpečnostné triedy, systémy Rigips certifikované podľa STN P ENV 1627 (priečky,
predsadené steny a bezpečnostný medzistrop). Zásady pri montáži bezpečnostných konštrukcií Rigips.
Výsledok školenia
Osvedčenie o absolvovaní školenia.
67
Školenia
a poradenstvo
7.2. Školenie 7 – Montážne konferencie
Všetkých montážnikov – začiatočníkov, pokročilých aj profesionálov.
Určené pre
Školenie je určené pre všetkých ľudí, ktorí sa pohybujú v oblasti montáže sadrokartónu a riadenia firmy zaoberajúcej sa montážou sadrokartónových systémov Rigips. Všetkým dávame možnosť aj takouto hromadnou formou informovať o novinkách z Rigipsu.
Druh a dĺžka školenia
Teoretické poldňové preškolenie – dopoludnie
Miesto školenia
Vybrané priestory v mestách: Košice, Žilina, Banská Bystrica, Trnava.
Poplatok za školenie
0 € (počas konferencie je zabezpečené občerstvenie pre účastníkov)
Náplň školenia
Toto podujatie je prezentáciou noviniek Rigips v danom roku, informácií o zmenách v systémoch Rigips, legislatívnych zmenách, aktuálnom
dianí v stavebníctve s dôrazom na suchú výstavbu. Taktiež zopakovaním montážnych zásad a poukázaním na chyby, ktoré sa počas
montáže robia. Presný program podujatia je vopred vždy upresnený na web stránke Rigipsu. Na konci školenia je možné absolvovať
základný test montážnych zásad ZT1 a získať tým MONTÁŽNY PREUKAZ v úrovni PREŠKOLENÝ**.
Výsledok školenia
Zoznámenie sa s novinkami v tomto roku, zopakovanie si technológie, čerstvé informácie. Po prípadnom úspešnom absolvovaní základného testu montážnych zásad ZT1 je možné získať MONTÁŽNY PREUKAZ v úrovni PREŠKOLENÝ**.
7.2. Školenie 8 – Školenie predajcov
Určené pre
Všetkých predajcov systémov Rigips – pre ľudí, ktorí sú v priamom kontakte so zákazníkmi (pokladníci, ľudia z predajní, skladov, obchodníci, vedúci predajní…).
Druh a dĺžka školenia
Teoretické poldňové preškolenie – dopoludnie
Miesto školenia
Priestory Technickej Akadémie v Bratislave a Prešove.
Poplatok za školenie
0 € (počas školenia je zabezpečené občerstvenie pre účastníkov)
Náplň školenia
Toto podujatie je prezentáciou noviniek Rigips v danom roku, informácií o systémoch Rigips, sortimente výrobkov, spôsobe logistiky
a o všetkom, čo dobrý predajca potrebuje vedieť, aby mohol správne obchodovať a dobre poradiť svojim zákazníkom.
Výsledok školenia
Osvedčenie o absolvovaní preškolenia na predaj systémov Rigips.
Školenie je určené pre všetkých ľudí, ktorí sa venujú predaju a obchodovaniu so sadrokartónovými systémami.
7.2. Školenie 9 – Školenie Rigidur
Montážnika alebo montážnu firmu, ktorá prešla montážnym školením.
Určené pre
Školenie určené pre montážnikov alebo montážne firmy, ktoré pracujú so systémami suchej výstavby hlavne v drevostavbách. Majú
základné skúsenosti s montážou na úrovni **.
Druh a dĺžka školenia
Teoretické 3-hodinové, praktické 2-hodinové
Miesto školenia
Technická Akadémia Rigips (Bratislava, Prešov)
Poplatok za školenie
18 € bez DPH / 21,60 € s DPH
Náplň školenia
Základné informácie o konštrukciách z dosiek Rigidur, ich vlastnosti a použitie (vrátane suchých podláh Rigidur). Praktické vedomosti
z technológie pripevňovania, špárovania a povrchových úprav sadrovláknitých dosiek Rigidur. Súčasťou školenia sú aj základné zásady
montáže sadrokartónových systémov v drevostavbách – montáž podkrovia a podhľadov.
Výsledok školenia
Certifikát, osvedčenie o absolvovaní školenia: Montáž systémov Rigidur
7.2. Školenie 10 – Deň otvorených dverí v TAR
Odbornú, ale aj laickú verejnosť.
Určené pre
Úplne každého, kto má úprimný záujem niečo sa dozvedieť o Rigipse. Podujatie je určené hlavne laickej verejnosti, ale aj ostatným, ktorí
pracujú so systémami Rigips a chcú využiť tento čas na osobné konzultácie s profesionálmi priamo z Rigipsu.
Druh a dĺžka školenia
V čase 8.00 hod. – 16.00 hod. je možné prísť a konzultovať individuálne.
Miesto školenia
Priestory Technickej Akadémie v Bratislave a Prešove.
Poplatok za školenie
0€
Náplň školenia
Počas dňa otvorených dverí budú v priestoroch Technickej akadémie Rigips k dispozícii interní zamestnanci Rigipsu, ochotní osobne
odpovedať na Vaše otázky a venovať sa Vám individuálne. Taktiež bude pre Vás isto zaujímavé, ak Vás prevedú výstavkou zmontovaných
častí množstva konštrukcií suchej výstavby, ktoré sú natrvalo súčasťou priestorov Technickej akadémie v Prešove aj v Bratislave.
Výsledok školenia
Osobná skúsenosť so systémami Rigips a ľuďmi z Rigipsu.
68
Náradie,
oblečenie a literatúra
Povinná výbava
naozajstného majstra
sadrokartonára.
Náradie na prácu s konštrukciami
suchej výstavby
8.1. Skrutkovací nástavec špeciálny
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
2,15
2,58
724070062
ks
ks
0,10
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
13,87
16,64
724070063
ks
ks
0,20
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
12,14
14,57
724070087
ks
ks
0,17
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
9,68
11,62
724070074
ks
ks
1,00
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
11,06
13,27
724070075
balenie
10
1,00
balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
9,18
11,02
724070076
ks
ks
1,00
ks
Balenie
8.1. Skrutkovací nástavec Marathon
Balenie
8.1. Špachtľa so skrutkovačom
Balenie
8.1. Hoblík na hrany Vario
Balenie
8.1. Náhradné nože do hoblíka Vario
Balenie
8.1. Hoblík/rašpľa na hrany
Balenie
69
Náradie,
oblečenie a literatúra
8.1. Náhradný plátok do rašple
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
3,07
3,68
724070077
ks
ks
0,05
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
7,03
8,44
724070078
ks
ks
0,50
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
13,49
16,19
724070079
ks
ks
0,50
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
3,50
4,20
724070082
ks
ks
0,50
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
2,88
3,46
724070084
balenie
10
0,01
balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
19,59
23,51
724070088
ks
ks
0,50
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
20,75
24,90
724070089
ks
ks
0,35
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
19,02
22,82
724070090
ks
ks
0,80
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
26,12
31,34
724070091
ks
ks
0,80
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
754,00
904,80
724070096
ks
ks
20,00
ks
Balenie
8.1. Pilník/nebožiec na RB dosky
Balenie
8.1. Univerzálny vykružovací vrták pr. 60/67/74
Balenie
8.1. Ručný držiak na brúsnu mriežku
Balenie
8.1. Náhradné brúsne mriežky (10 ks)
Balenie
Špeciálne náradie
8.2. Transportný držiak SDK dosiek dvojručný
Balenie
8.2. Transportný držiak SDK dosiek jednoručný
Balenie
8.2. Nožný zdvíhač SDK dosiek
Balenie
8.2. Pridržiavač SDK dosiek
Balenie
8.2. Mobilný montážny podstavec na SDK dosky
70
Balenie
8.2. Nožnice kované na pozinkované profily APOLLO pravé
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
15,00
18,00
724070099
ks
ks
0,20
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
15,00
18,00
724070100
ks
ks
0,20
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
8,00
9,60
724070102
ks
ks
0,20
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
25,36
30,43
724070101
ks
ks
0,20
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
50,45
60,54
724070092
ks
ks
1,00
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
21,45
25,74
724070098
ks
ks
0,20
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
19,97
23,96
724070097
ks
ks
0,70
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
75,23
90,28
724070116
ks
ks
1,50
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
9,84
11,81
724070105
balenie
ks
0,20
balenie
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
41,37
49,64
724070094
ks
ks
1,00
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
8,28
9,94
724070093
ks
ks
0,30
ks
Balenie
8.2. Nožnice kované na pozinkované profily APOLLO ľavé
Balenie
8.2. Univerzálne nožnice rovné
Balenie
8.2. Prestrihovacie nožnice
Balenie
8.2. Perforovacie kliešte
Balenie
8.2. Univerzálne prestrihovacie nožnice na plastové a ukoncovacie profily
Balenie
8.2. Montážne kliešte na molly kotvy priemer 4-8 mm
Balenie
8.2. Blade Runner KOMPLET
Balenie
8.2. Náhradné čepele Blade Runner – balenie 12 ks
Balenie
8.2. Profesionálny rezač na SDK dosky
Balenie
8.2. Pílka na otvory do 150 mm
Balenie
71
Náradie,
oblečenie a literatúra
8.2. Orezávač na stropné kazety
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
39,40
47,28
724070095
ks
ks
1,00
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
176,52
211,82
724070109
ks
ks
0,20
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
176,52
211,82
724070110
ks
ks
0,20
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
176,52
211,82
724070111
ks
ks
0,20
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
9,27
11,12
724070112
ks
ks
2,00
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
40,51
48,61
724070119
ks
ks
4,00
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
299,43
359,32
724070113
ks
ks
15,00
ks
Balenie
8.2. Valček na vonkajšie pravouhlé hrany NO COAT
Balenie
8.2. Valček na vnútorné pravouhlé hrany NO COAT
Balenie
8.2. Priamočiary valček NO COAT
Balenie
8.2. Násada NO COAT
Balenie
8.2. Násada PROFI pre valčeky NO COAT
Balenie
8.2. Zásobník NO COAT
Balenie
Náradie na omietky a stierky
8.3. Lata sťahovacia 1000 x 113 mm, ALU
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
17,52
21,03
724070009
ks
ks
0,58
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
34,95
41,94
724070011
ks
ks
1,28
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
20,84
25,01
724070012
ks
ks
0,74
ks
Balenie
8.3. Lata sťahovacia 2000 x 113 mm, ALU
Balenie
8.3. Lata sťahovacia 1000 x 135 mm, ALU
72
Balenie
8.3. Lata sťahovacia 2000 x 135 mm, ALU
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
41,71
50,06
724070014
ks
ks
1,34
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
37,96
45,56
724070016
ks
ks
0,96
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
25,13
30,15
724070017
ks
ks
0,35
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
17,85
21,42
724070007
ks
ks
0,40
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
6,11
7,33
724070018
ks
ks
0,14
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
5,23
6,28
724070044
ks
ks
0,10
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
5,58
6,69
724070021
ks
ks
0,12
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
5,83
7,00
724070022
ks
ks
0,14
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
6,40
7,68
724070023
ks
ks
0,14
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
13,96
16,75
724070027
ks
ks
0,36
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
16,44
19,72
724070028
ks
ks
0,39
ks
Balenie
8.3. Hoblík na omietku 450 x 90 mm
Balenie
8.3. Hladidlo zahnuté 280 x 120 mm
Balenie
8.3. Hladidlo EXPERT 280 x 130 mm
Balenie
8.3. Lyžica ANTIKORO 140 mm
Balenie
8.3. Špachtľa štuk. 40 mm PROFI
Balenie
8.3. Špachtľa štuk. 60 mm PROFI
Balenie
8.3. Špachtľa štuk. 80 mm PROFI
Balenie
8.3. Špachtľa štuk. 100 mm PROFI
Balenie
8.3. Špachtľa fas. EXPERT 40 cm
Balenie
8.3. Špachtľa fas. EXPERT 50 cm
Balenie
73
Náradie,
oblečenie a literatúra
8.3. Špachtľa fas. EXPERT 60 cm
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
18,38
22,06
724070029
ks
ks
0,47
ks
31,75
38,10
724070042
ks
ks
1,30
ks
256,83
308,19
724070041
ks
ks
3,90
ks
38,53
46,24
724070024
ks
ks
0,63
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
49,13
58,96
724070025
ks
ks
0,88
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
77,40
92,88
724070026
ks
ks
1,13
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
12,27
14,72
724070008
ks
ks
0,60
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
(ks)
(kg)
Minimálne
dodacie
množstvo
4,53
5,43
724070047
ks
ks
0,28
ks
Balenie
Minimálne
dodacie
množstvo
8.3. Špachtľa fas. ERGO 600 mm
Balenie
8.3. Špachtľa fas. ERGO 1 000 mm
Balenie
8.3. Hladidlo švajčiarske 480 x 130 mm
Balenie
8.3. Hladidlo špongia 280 x 140 mm
Balenie
Pracovné odevy
8.4. Pracovné nohavice
modro-biele, trakové, spevnené kolená, zadok, spodné
dvojité prešitie, náprsenka, bočné vrecko
Cena
bez DPH
(€/ks)
19,9
Cena
s DPH
(€/ks)
23,88
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
Minimálne
dodacie
množstvo
Veľkosť
724090085
48
724090065 50
724090066 724090067 ks
ks
52
54
724090068
56
724090088 58
8.4. Pracovná blúza
modro-biela, reflexný pás, spodný patent, gumička
na rukávoch, na gombíky
Cena
bez DPH
(€/ks)
21,41
74
Cena
s DPH
(€/ks)
25,69
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
Minimálne
dodacie
množstvo
Veľkosť
724090086 48
724090081 50
724090082 724090071 ks
ks
52
54
724090072
56
724090087 58
8.4. Pracovná vesta zimná
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
Minimálne
dodacie
množstvo
724090007
14,47
17,36
Veľkosť
M
724090033 724090045 ks
ks
724090008 L
XL
XXL
8.4. Tričko biele
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
Minimálne
dodacie
množstvo
724090092 4,17
5,00
Veľkosť
M
724090093 ks
724090094 ks
724090095
L
XL
XXL
8.4. Šiltovka biela
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
Minimálne
dodacie
množstvo
4,40
5,28
724090090
ks
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
Minimálne
dodacie
množstvo
1,50
1,80
724090009
ks
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
Minimálne
dodacie
množstvo
12,15
14,58
724090084
ks
ks
Veľkosť
8.4. Maliarsky klobúčik biely
Veľkosť
8.4. Kožený pás na náradie
Veľkosť
Literatúra
8.5. Atlas suchej výstavby
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
Minimálne
dodacie
množstvo
30,36
36,43
724090004
ks
ks
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
Minimálne
dodacie
množstvo
7,64
9,17
724090003 ks
ks
8.5. Montážna príručka sadrokartonára
né
a
ed
pr
vy
75
Náradie,
oblečenie a literatúra
8.5. Sadrokartón zvládneme sami
Cena
bez DPH
(€/ks)
Cena
s DPH
(€/ks)
Objednávacie
číslo
Merná
jednotka
(Mj)
Minimálne
dodacie
množstvo
3,80
4,56
724090002
ks
ks
8.5. Podhľadové systémy Rigips
na vyžiadanie
76
ODTERAZ TO
BUDE DRSNÉ,
PÁNI
RigiProfil
®
so zdrsneným povrchom pre väčšiu pevnosť konštrukcií
Lepší pocit z bývania
77
Zoznam
literatúry Rigips
Suchá vnútorná výstavba
Podhľadové systémy
Sadrové stierky a omietky Rimano
78
79
Divízia Rigips
Vlárska 22
917 01 Trnava
Tel.: +421 33 555 22 11
Fax: +421 33 555 22 81
e-mail: [email protected]
www.rigips.sk
www.modreticho.sk
Produktoví manažéri
Sadrokartónové systémy
Sadrové stierky a omietky
Podhľadové systémy
0911 582 491
0903 730 266
0903 553 276
Projektanti & architekti
0903 715 362
Technický servis a poradenstvo
0903 253 659
Špecialista pre montáž
Suchá vnútorná výstavba
0911 119 213
Sadrové stierky a omietky
Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko
0903 787 401
0911 106 087
0911 856 199
Obchodno-technickí poradcovia
Bratislava
Trnava
Nitra
Žilina, Trenčín
Banská Bystrica
Prešov
Košice
0914 374 778
0911 102 366
0903 540 868
0903 414 940
0903 714 655
0903 562 657
0903 802 594
0903 902 631
0903 259 814
Obchodno-technický poradca
pre sadrové stierky a omietky
0911 611 068
Júl 2012
Saint-Gobain Construction
Products, s. r. o.
Download

Rigips - Stavivá Poprad, sro