Ceník Rigips 2013
Desky a příslušenství suché výstavby
Sádrové omítky a stěrky
Obsah
Obchodní a dodací podmínky Rigips
1-3
Vzorová objednávka
4
Sádrokartonové desky šíře 1 250 mm
5
Sádrokartonové desky šíře 1 200 mm
6
Speciální desky
7
Glasroc H
8
Sádrovláknité desky Rigidur
9
Sádrovláknité podlahové dílce Rigidur
10
Příslušenství k sádrovláknitým deskám a podlahám Rigidur
11
Sádrokartonové konstrukční desky RigiStabil
12
Tepelně izolační desky Rigitherm pro vnitřní zateplení
13
Spárovací a finišovací tmely Rigips pro sádrokartonové desky a RigiStabil
14
Lepicí tmely
15
Výztužné pásky
15
Záplaty na sádrokarton
15
Profily pro větší pevnost konstrukcí - Rigiprofily®
Tenkostěnné konstrukční profily
16
17-19
Napojovací těsnění
19
Hliníkové a plastové profily
20-21
Příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů
22-25
Šrouby Rigips
25
Kotevní technika
26
Příslušenství Rigistil
27
Natloukací hmoždinky
29
Vnitřní sádrové omítky a stěrky pro ruční zpracování
30
Vnitřní sádrové omítky pro strojní zpracování
31
Nátěry pro přípravu podkladu
31
Stavební a speciální sádry
32
Elektrokrabice
32
Akustické sádrokartonové desky Gyptone BIG - Active Air
Akustické desky Gyptone - BIG Curve a Gyptone INSTANT
Akustické sádrokartonové desky Rigiton pro technologii lepené spáry
33-34
35
36-37
Příslušenství Rigiton
38
Sádrokartonové stropní lamely Gyptone
39
Sádrokartonové stropní kazety Gyptone
40-41
Sádrokartonové stropní kazety Casoprano
42
Sádrokartonové stropní kazety Casoprano - barevné
43
Minerální stropní kazety OWAdeco
44
Minerální stropní kazety OWAcoustic smart
45
Minerální stropní kazety OWAcoustic premium
46-47
Profily a příslušenství pro kazetové podhledy
48-49
Konstrukce pro kotvení zařizovacích předmětů
50-51
Nářadí pro práci s konstrukcemi suché vnitřní výstavby
52-54
Revizní dvířka do příček a podhledů
55
Pracovní oděvy a textil Rigips
56-57
Odborná literatura Rigips
58
2
Orientační spotřeby materiálu na 1 m
59-63
Tento Ceník je platný od 2.1. 2013 do vydání Ceníku nového.
Fotografie produktů v tomto ceníku jsou pouze ilustrativního a informativního charakteru. Změna vyhrazena - jiné vyobrazení není důvodem
k vrácení zboží. Foto: archív divize Rigips společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Saint-Gobain Rigips GmbH, Düsseldorf.
Obchodní a dodací podmínky
platné pro zboží uvedené v tomto ceníku
1. Úvod a kontakty
Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips,
jako prodávajícím, a kupujícím na základě uzavřené písemné smlouvy nebo přijetím objednávky zaslané prodávajícímu
v písemné podobě (poštou, faxem či e-mailem).
Objednávky přijímá a zpracovává Zákaznické oddělení divize Rigips
Tel.:
315 647 217, 315 647 224-6, 315 647 232
Fax:
315 692 715
E-mail: [email protected]
Adresa pro vlastní odběr zboží v závodě:
Výrobní závod divize Rigips
Horní Počaply 254
2. Balení a palety
2.1 Standardní balení zboží
Zboží je dodáváno na následujících typech dřevěných palet:
Zboží:
Typ palety:
Zboží:
Typ palety:
Sádrokartonové desky
Rigidur
Podledy Rigiton
Příslušenství
Tmely
Omítky, stavební sádry
vratná (paleta GKPP)
vratná (paleta GKPP)
vratná (paleta GKPP
vratná (EUR)
vratná (EUR)
vratná (EUR)
Glasroc F Ridurit
Glasroc F Riflex
Podhledy (mimo Rigiton)
nevratná
nevratná
nevratná
Desky a profily jsou dodávány zapáskované kovovou páskou, která zajišťuje ochranu zboží proti posunutí během
přepravy. Tmely a ostatní příslušenství je dodáváno na paletách obalených smršťovací fólií.
2.2 Speciální balení desek
Speciální balení desek je možné, avšak podléhá zpoplatnění.
Ceny pro toto speciální balení se sjednávají individuálně na základě požadavků kupujícího.
2.3 Příjem vratných palet
Prodávající zajišťuje bezplatný odvoz vratných palet od minimálního množství 60 kusů.
Kupující musí svůj požadavek na tento odvoz uvést přímo do objednávky nebo o tuto službu požádat e-mailem zákaznické oddělení divize Rigips.
Příjem vratných palet v závodě Rigips Horních Počaplech se řídí dokumentem „Specifikace vratných palet, používaných pro expedici zboží“, který je
dostupný všem kupujícím u našich regionálních zástupců.
3. Náležitosti objednávky
Aby se při vyřizování zakázek minimalizovala možnost omylů a přehlédnutí, je nutné v objednávce
uvádět objednací čísla zboží dle platného Ceníku Rigips. Pro zpracování objednávky je nezbytné uvádět všechny potřebné informace uvedené ve vzorové objednávce na straně 4 tohoto Ceníku. V objednávce je nutno uvádět i všechny speciální požadavky, např. omezenou dobu vykládky, požadavek na
vozidlo s hydraulickou rukou, vykládku jeřábem, ruční vykládku, snížený vjezd na místo vykládky, limitovaná velikost vozidla atd. Pokud má kupující na určitou akci (projekt) předem domluvené zvláštní
podmínky, je nutné uvést v objednávce název/kód akce (projektu).
3.1 Způsob objednávání zboží
Objednávky zboží přijímá zákaznické oddělení divize Rigips (viz bod 1) pouze od smluvních partnerů prodávajícího,
a to výhradně v písemné formě (dopis, fax, e-mail). Zasláním písemné objednávky přistupuje kupující v plném rozsahu na tyto obchodní
a dodací podmínky. Objednávka je závazná.
3.2 Příjem objednávek
Aby mohla být objednávka zpracována a zboží připraveno k nakládce v požadovaném termínu, musí být objednávka doručena do zákaznického oddělení divize Rigips nejpozději do 12.00 hodin jeden pracovní den před termínem plánované nakládky.
Na objednávky zaslané po 12.00 hodině bude pohlíženo, jako by byly zaslány následující pracovní den.
4. Potvrzení objednávky
Písemné potvrzení objednávky zasílá prodávající kupujícímu faxem nebo e-mailem do jednoho pracovního dne ode dne přijetí
objednávky. V takovém případě je nutné, aby kupující zaslané potvrzení objednávky zkontroloval a v případě nesrovnalostí neprodleně informoval příslušného pracovníka zákaznického oddělení divize Rigips. Pokud tak neučiní, bude objednávka zpracována
beze změn.
1
5. Změna objednávky
Akceptována je pouze jedna písemná změna objednávky, a to jen u standardního zboží a za podmínky, že změna byla provedena
nejpozději do 14.00 hodin jeden pracovní den před plánovanou nakládkou. Jedná-li se o změnu v objednávce nestandardního
zboží (v Ceníku Rigips označené *) a zboží vyráběného na zakázku, nelze ji akceptovat (vyjma změny logistické, kterou je možno
provést po dohodě se zákaznickým oddělením divize Rigips).
6. Zrušení/storno objednávky
6.1 Objednávku standardního zboží je možno stornovat nejpozději do 14.00 hodin jeden pracovní den před plánovanou nakládkou bez
účtování storno poplatku. V případě zrušení objednávky v den nakládky, bude účtován storno poplatek ve výši 5 % z hodnoty celé objednávky.
6.2. Objednávku nestandardního zboží (v Ceníku Rigips označené *) a zboží vyráběného na zakázku nelze stornovat bez předchozího
projednání se zákaznickým oddělením divize Rigips.
7. Minimální dodací množství
viz údaje v jednotlivých tabulkách Ceníku Rigips
Sádrové desky se skelnými vlákny
Sk. 1.2.4
Výrobek
Glasroc F Riflex
- ohebná deska
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
Typy
hran
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
6
1 200
2 400
3) a 3)
7
511372
40
115,2
10
1 200
2 700
3) a 3)
9
511373 *
40
129,6
Balení = paleta
[ks] [m2]
[kg] 1)
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
847
deska
218,-
1 206
paleta
262,-
8. Dodací podmínky pro dodávky zboží z výrobního závodu divize Rigips v Horních Počaplech *)
Způsob dodání
Zboží
Minimální dodací množství
Dodací lhůta od přijetí
závazné objednávky
edná
dnávky
vky
Veškerý standardní sortiment
v minimálních balicích jednotkách.
U profilů maximálně 3 t (viz Ceník Rigips)
24 t
48 hod.
Přímé dodávky
Přímé celokamionové dodávky
Ostatní přímé dodávky
Celokamionové dodávky
popř. dodávky při vytížení
dopravního prostředku
s nižší tonáží
Sádrovláknité desky Glasroc F Ridurit, Riflex
23 t
2 týdny
Sádrovláknité desky Rigidur
23 t
1 týden
Casoprano kazety
23 t
1 týden
Gyptone - desky, kazety
3t
2 - 3 týdny
OWA kazety
23 t
2 týdny
Tmely
23 t
1 týden
Sádrové produkty
4t
1 týden
Konstrukční profily
3t
3 - 5 dní
*) Pokud objem objednaného zboží převýší možnosti výrobních nebo skladovacích kapacit, je dodací lhůta stanovena na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
9. Dodávky
9.1 Objednávky s více vykládkami (platí pouze pro celokamionové dodávky)
Prodávající nabízí možnost bezplatné dvojvykládky (pokud místa dílčích zastávek jsou na trase do vzdálenosti
max. 100 km od sebe), popř. trojvykládky (pokud místa dílčích zastávek jsou na trase do vzdálenosti
max. 50 km od sebe). Minimální velikost druhé nebo třetí vykládky musí být
v objemu min. 1/3 celkové objednávky.
9.2 Doba vykládky
Je-li doprava zajišťována prodávajícím, nesmí doba vykládky včetně čekání na vykládku překročit 2 hodiny.
Za každou další započatou hodinu vykládky budou kupujícímu účtovány vícenáklady ve výši 300,- Kč/hod.
2
9.3 Převzetí dodávky
Při převzetí dodávky je přejímající povinen pečlivě překontrolovat její věcnou správnost, úplnost a kvalitu včetně vratných obalů. V případě nesrovnalostí mezi dodacím listem a skutečností musí kupující neprodleně informovat zákaznické oddělení divize Rigips.
9.3.1 Storno poplatky
Odmítnutí převzetí dodávky standardního zboží - 10 % hodnoty veškerého objednaného zboží plus úhrada nákladů
za dopravu tam i zpět, manipulační poplatek za nakládku a vykládku, případně další náklady za použití speciálních vozidel apod.
Odmítnutí převzetí dodávky nestandardního zboží (v ceníku označené *) a zboží vyráběného na zakázku - 100 % hodnoty veškerého
objednaného zboží plus úhrada nákladů za dopravu tam i zpět, manipulační poplatek za nakládku a vykládku, případně další náklady
za použití speciálních vozidel apod.
9.4 Potvrzování dodacího listu
Při přejímání zboží je kupující povinen dodací list orazítkovat, uvést tiskacím písmem jméno přejímající osoby, podepsat a uvést datum převzetí zboží.
V případě, že nemá přejímající firma razítko k dispozici, musí být na dodacím listě uvedeno číslo občanského průkazu přejímající osoby.
U dodávek na stavbu je nutné, aby kupující uvedl už v objednávce jméno a telefonní číslo osoby, které má být zboží předáno. Nebude-li tento údaj
v objednávce uveden, nenese prodávající odpovědnost za případnou ztrátu materiálu.
9.5 Vlastní odběr zboží v závodě
Po předchozí dohodě umožňuje prodávající kupujícímu vlastní odběr zboží ve výrobním závodě Horní Počaply. Požadavek na vlastní odběr musí být
uveden již v objednávce spolu se jménem osoby, která zboží převezme, a s registračním číslem vozidla. Nezná-li kupující v okamžiku odeslání objednávky jméno řidiče a registrační číslo vozu, musí tyto údaje nahlásit před příjezdem vozidla na nakládku telefonicky příslušnému pracovníkovi zákaznického oddělení divize Rigips. Bez těchto údajů nemůže být zboží naloženo. Řidič i osádka vozidla jsou povinni dbát bezpečnostních předpisů a pokynů
příslušných pracovníků logistiky a ostrahy závodu. Při pohybu po areálu závodu je řidič, event. všechny osoby, které opustí vozidlo, povinen mít obuté
bezpečnostní pracovní boty a být oblečen v reflexní vestě. V případě nutnosti je možno si bezpečnostní pracovní obuv za poplatek 50,-Kč zapůjčit
v závodě. Prodávající nehradí žádné kompenzace za dobu čekání na nakládku v závodě.
10. Obchodní podmínky
10.1 Ceník
Ceny uvedené v Ceníku Rigips jsou ceny listové. Jde o nezávaznou doporučenou spotřebitelskou cenu.
Změna cen je vyhrazena.
10.2 Reklamace
Veškeré reklamace je kupující povinen předat do zákaznického oddělení divize Rigips nebo regionálnímu
zástupci prodávajícího osobně, faxem, e-mailem nebo jinou vhodnou písemnou formou. Reklamační protokoly
má k dispozici příslušný regionální zástupce prodávajícího, který s jejich vyplněním rád pomůže.
10.3 Nedodané nebo poškozené zboží
Reklamace na nedodané nebo poškozené zboží musí být sepsána ihned po vykládce a musí být podepsána řidičem. Veškeré reklamace poškozeného
zboží je potřeba doplnit obrazovým materiálem (fotografií), který musí být pořízen ještě před složením zboží z kamionu. Výjimku tvoří pouze příslušenství,
které je dodáváno na paletě a je zafoliované. V takovém případě musí kupující reklamaci nahlásit nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí dodávky.
10.4 Kvalita zboží
V případě stížnosti na kvalitu výrobku si prodávající vyhrazuje právo prohlédnout závadu přímo na místě, příp. odebrat vzorek. Při reklamaci je třeba
v reklamačním protokolu uvést datum a hodinu výroby a číslo šarže, je-li uvedeno (u desek na rubové straně, u práškových produktů na obale apod.).
Pro účely reklamace doporučuje prodávající kupujícímu zachovat obal od reklamovaného zboží.
10.5 Vrácení zboží
V případě, že si kupující objednal chybné zboží a chtěl by ho vrátit zpět, musí tuto záležitost nejprve projednat s příslušným regionálním zástupcem
prodávajicího. Zpět může být přijato pouze zboží v originálních obalech a nepoškozené. Konečné rozhodnutí, zda je vrácené zboží v takovém stavu,
aby mohlo být opět prodáno, a lze je tudíž přijmout zpět, náleží pracovníkům logistiky závodu Horní Počaply. Dopravní náklady spojené s vrácením
zboží hradí kupující.
11. Skladování profilů
Profily se skladují v čistém, větraném a suchém prostředí s nejvyšší relativní vlhkostí vzduchu 70% - nejlépe v uzavřených, suchých a dobře větraných
prostorách, kde nedochází k velkým teplotním výkyvům způsobujícím kondenzaci vody mezi profily. Je nutno zajistit, aby materiál nepřišel do styku s
vodou ani vzdušnou vlhkostí (neskladovat venku).
Pro zamezení deformace profilů je nutno je ukládat na rovný a dostatečně pevný podklad. Prokládací hranoly musí být umístěny vždy pod sebou,
minimálně 3 kusy u profilů do délky 6 metrů. Výšku skladování balíků profilů je nutno omezit na max. 8 řad nad sebou.
12. Další ustanovení
Rozhodčí doložka: Všechny spory vznikající mezi smluvními stranami ze vzájemných obchodních vztahů, z uzavřených smluv
a/nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů o uzavření, platnost či obsah smluv, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním
rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Místem konání rozhodčího řízení je Praha.
V případech neupravených těmito podmínkami se smluvní strany řídí platnými ustanoveními příslušných právních norem.
3
Vzorová objednávka
(pro smluvní partnery divize Rigips
společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.)
Název společnosti: .....................................................................................................
Fakturační adresa: ..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................Název akce / projektu .........................................................................
Objednávku vystavil: ..................................................................Číslo objednávky:......................................................................................
Telefon: ............................................................................................Požadované datum dodání: .................................................................
Místo dodání ............................................................................................................Vykládka od-do: .............................................................
............................................................................................................Kontaktní osoba: ...........................................................
.................................................................................PSČ ...................Telefon: ..............................................................................
Druh dopravy (vyberte):
Způsob vykládky (vyberte):
vlastní odběr / RZ (SPZ): .................................................................................. doprava dodavatele
VZV
Popis výrobku
dle Ceníku
jeřáb
Objednací číslo
dle Ceníku
ruční
Množství
Jednotka
Poz.: Uzávěrka příjmu objednávek je ve 12 hod. jeden pracovní den před plánovanou nakládkou.
Speciální požadavek: ...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Razítko:
4
Objednávka je závazná.
Podpis:
Datum:
Sádrokarton
Sádrokartonové desky
Rigips šíře 1 250 mm
Výrobek
Stavební deska RB (A)
Sk. 1.1.1
/dle DIN 18 180 - GKB/
Protipožární deska RF (DF)
Sk. 1.1.2
/dle DIN 18 180 - GKF/
Impregnovaná deska RBI (H2)
Sk. 1.1.3
/dle DIN 18 180 - GKBi/
Sk. 1.1.7
Sk. 1.1.4
Protipožární impregnovaná
deska RFI (DFH2)
/dle DIN 18 180 GKFi/
Modrá akustická protipožární
deska MA (DF)
Podélné hrany:
Příčné hrany:
1) hrana PRO
3) hrana kolmo řezaná
2) hrana VARIO PRO
4) hrana s úkosem
Tloušťka
[mm]
Délka
[mm]
Typy
hran
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
15
18
2 000
2 000
2 500
2 600 **
2 750 **
3 000 **
2 000
2 000
1) a 4)
1) a 3)
1) a 3)
1) a 3)
1) a 3)
1) a 3)
1) a 4)
2) a 3)
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
11,2
14,5
620011
620214 *
620012
620013
620014 *
620015
620051
12308 *
56
56
46
46
46
46
46
30
140,0
140,0
143,8
149,5
158,1
172,5
115,0
75,0
12,5
12,5
12,5
15
18
18
18
2 000
2 500
2 600 **
2 000
2 000
2 500
2 600 **
1) a 4)
1) a 3)
1) a 3)
1) a 4)
2) a 3)
2) a 3)
2) a 3)
10,5
10,5
10,5
13,5
15,0
15,0
15,0
620027
620053
620028 *
620054
12324 *
12325 *
208802 *
56
46
46
46
30
20
20
12,5
12,5
12,5
2 000
1) a 4)
2 500
1) a 3)
2 600 ** 1) a 3)
9,3
9,3
9,3
620035
620036 *
620037
12,5
12,5
12,5
15,0
2 000
2 500
2 600 **
2 000
10,5
10,5
10,5
13,5
12,5
12,5
2 000
1) a 3)
2 750 ** 1) a 3)
12,5
2 000
1) a 4)
1) a 3)
1) a 3)
1) a 4)
Balení = paleta
[ks] [m2] [kg] 1)
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
1 300
1 300
1 335
1 396
1 489
1 564
1 328
1 127
paleta
5 palet
paleta
paleta
5 palet
paleta
paleta
6 palet
60,60,60,60,60,60,83,132,-
140,0
143,8
149,5
115,0
75,0
62,5
65,0
1 510
1 560
1 619
1 590
1 155
967
1 005
paleta
paleta
5 palet
paleta
8 palet
12 palet
12 palet
73,73,73,89,133,133,133,-
56
46
46
140,0
143,8
149,5
1 342
1 387
1 440
paleta
5 palet
paleta
98,98,98,-
620043
620206 *
620207 *
620063
56
46
46
46
140,0
143,8
149,5
115,0
1 510
1 560
1 619
1 593
deska
5 palet
5 palet
deska
116,116,116,133,-
12,00
12,00
620543
620547 *
40
30
100,0
103,0
1 240
1 278
paleta
8 palet
108,108,-
12,00
620607
40
100,0
1 240
paleta
125,-
Sk. 1.1.8
NOVINKA
Modrá akustická protipožární
impregnovaná deska MAI (DFH2)
1) a 3)
NOVINKA
Des je možné vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách (v rozmezí 2,0 až 3,2 m) za příplatek ve výši 1 %;
Desky
Desk
dodací lhůta 2-3 týdny; minimální dodací množství na vyžádání.
doda
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta minimálně 1-2 týdny.
**) U těchto délek je k ceně nutno připočíst příplatek ve výši 1 %
1
) ± 2 %, včetně palety
5
Sádrokarton
Sádrokartonové
desky Rigips
šíře 1 200 mm
Podélné hrany:
Příčné hrany:
hrana kolmo řezaná
hrana PRO
Výrobek
Skupina zboží 1.1.4
Skupina zboží 1.1.3
Skupina zboží 1.1.2
Skupina zboží 1.1.1
Stavební deska RB (A)
/dle DIN 18 180 - GKB/
Protipožární deska RF (DF)
/dle DIN 18 180 - GKF/
Impregnovaná deska RBI (H2)
/dle DIN 18 180 - GKBi/
Protipožární impregnovaná deska
RFI (DFH2)
/dle DIN 18 180 - GKFi/
Tloušťka
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
[ks]
Balení = paleta
[m2]
[kg] 1)
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
15
2 000
2 500
2 600 **
2 750 **
3 000 **
2 000
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
11,2
620016
620017
620018
620019
620020
620050
56
46
46
46
46
46
134,4
138,0
143,5
151,8
165,6
110,4
1 246
1 292
1 343
1 420
1 548
1 280
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
60,60,60,60,60,83,-
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
15
2 000
2 500
2 600 **
2 750 **
3 000 **
2 000
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
13,5
620030
620031 *
620032 *
620033 *
620034 *
620057
56
46
46
46
40
46
134,4
138,0
143,5
151,8
144,0
110,4
1 451
1 500
1 557
1 615
1 525
1 540
paleta
5 palet
5 palet
5 palet
5 palet
paleta
73,73,73,73,73,89,-
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
2 000
2 500
2 600 **
2 750 **
3 000 **
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
620038
620039 *
620040
620041 *
620042 *
56
46
46
46
46
134,4
138,0
143,5
151,8
165,6
1 290
1 334
1 385
1 462
1 590
paleta
5 palet
paleta
5 palet
5 palet
98,98,98,98,98,-
12,5
12,5
12,5
12,5
15,0
2 000
2 500
2 600 **
2 750 **
2 000
10,5
10,5
10,5
10,5
13,5
620044
620045 *
620046 *
620047 *
620064
56
46
46
46
46
134,4
138,0
143,5
151,8
110,4
1 451
1 499
1 557
1 644
1 530
deska
5 palet
5 palet
5 palet
deska
116,116,116,116,133,-
Desky je možné vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách (v rozmezí 2,0 až 3,2 m) za příplatek ve výši 1 %; dodací lhůta 2-3 týdny; minimální dodací množství na vyžádání.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta minimálně 1-2 týdny.
**) U těchto délek je k ceně nutno připočíst příplatek ve výši 1 %
1) ± 2 %, včetně palety
6
Sádrokarton
Speciální
desky Rigips
Podélné hrany:
Příčné hrany:
3) hrana kolmo řezaná
1) hrana PRO
2) hrana VARIO PRO
Sádrokartonové desky
Výrobek
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
9,5
9,5
9,5
1 250
1 200
1 200
2 000
1) a 3)
2 000
1) a 3)
2 600 ** 1) a 3)
Skupina zboží 1.1.6
Sk. 1.1.1
Sádrokartonová deska Hobby
RB (A) 9,5
Sádrokartonová
protipožární
deska (DF)
Typy
hran
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = paleta
[ks] [m2]
[kg] 1)
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
7,1
7,1
7,1
620008
620009
620010 *
70
70
56
175,0
168,0
174,7
1 353
1 233
1 290
paleta
paleta
paleta
57,57,57,-
W20
20
625
2 000
2) a 3)
17,4
48009 *
32
40,0
720
paleta
140,-
D25
25
625
2 000
2) a 3)
21,5
48007 *
32
40,0
640
paleta
220,-
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
Typy
hran
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
Sádrové desky se skelnými vlákny
Sk. 1.2.5
Sk. 1.2.4
Výrobek
Glasroc F Riflex
- ohebná deska
Glasroc F Ridurit
- protipožární deska
Tloušťka
[mm]
Balení = paleta
[ks] [m2]
[kg] 1)
6
1 200
2 400
3) a 3)
7
511372
40
115,2
847
deska
218,-
10
1 200
2 700
3) a 3)
9
511373 *
40
129,6
1 206
paleta
262,-
15
1 200
2 000
3) a 3)
14
511374
36
86,4
1 258
deska
291,-
15
1 200
2 400
3) a 3)
14
511375
32
92,2
1 291
deska
291,-
20
1 200
2 000
3) a 3)
18
511376
24
57,6
1 077
deska
355,-
25
1 200
2 000
3) a 3)
23
511377 *
20
48,0
1 144
paleta
475,-
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) U těchto délek je k ceně nutno připočíst příplatek ve výši 1 %
1) ± 2 %, včetně palety
7
Glasroc H
Systém Glasroc H
do mokrých a extrémně
vlhkých interiérů
NOVINKA
Výrobek
Příčné hrany:
hrana PRO
hrana s úkosem
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
12,5
1 250
2 000
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
[ks]
620645
50
Balení = paleta
[m2]
[kg] 1)
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
1 340
paleta
338,-
NOVINKA
Sk. 1.2.1
Glasroc H
Podélné hrany:
10,50
125
Vodě a plísním odolná sádrová deska se skelnou výztuží
určená do interiérů s trvalým výskytem vody a/nebo
vysoké vzdušné vlhkosti
MJ
Výrobek
Objednací
číslo
[ks]
Balení
druh
balení
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
511569
108
paleta
540
paleta
225,-
Skupina zboží 1.3
Tmel Vario
Pro tmelení 1. vrstvy příčné spáry,
tj. vyplnění V-spáry
u desek Glasroc H
Spotřeba: 0,1 kg/m2
Tmel ProMix Hydro
Sk. 4.13
Páska Hydro Tape
Sk. 3.3 Sk. 4.2.3
NOVINKA
Pastový tmel pro:
- kompletní tmelení podélných spár (hrana PRO)
- tmelení 2. a 3. vrstvy spár příčných
- celoplošné tmelení v kvalitě Q3 a Q4
desek Glasroc H
Spotřeba: spáry 0,25 l/m2,
celoplošně 1 l/m2/mm
Samolepicí páska (mřížka)
pro vyztužení spojů
desek Glasroc H
NOVINKA
Páska Aquaroc
5 kg/pytel
12,5 kg/pytel
515408 *
72
paleta
900
paleta
543,-
25 kg/pytel
511570
40
paleta
1 000
paleta
1020,-
3 l (3,3 kg) / vědro
517253
120
paleta
396
vědro
322,-
10 l (11 kg)/vědro
517254
44
paleta
484
vědro
687,-
20 m/role
517255
60
karton
6,00
role
53,-
90 m/role
517256
24
karton
7,20
role
170,-
20 m/role
516388
12
karton
1,2
role
97,-
Páska (nesamolepicí mřížka) s alkalickou
odolností pro vyztužení desek
Glasroc H
Šrouby
Se zvýšenou antikorozní odolností pro použití v extrémně
vlhkém prostředí – kategorie C dle ČSN EN 13964
Šroub typu TN s dvouchodým závitem
Šroub typu TB s vrtací špičkou
Konstrukční profily
Se zvýšenou antikorozní odolností pro použití v extrémně
vlhkém prostředí – kategorie C dle ČSN EN 13964
1)
+/- 2 %, vč. palety
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
Pozn. Desky je možné na zakázku vyrobit i šířce 1 200 mm a v jiných délkách. Minimální dodací množství, lhůta a cena na vyžádání.
8
na vyžádání *
na vyžádání *
Sádrovlákno
Sádrovláknité desky Rigidur
Podélné hrany:
Příčné hrany:
hrana kolmo řezaná
Výrobek
Sádrovláknitá konstrukční deska
Rigidur maloformátová
Univerzálně použitelná jako stavební,
protipožární i impregnovaná.
Sádrovláknitá konstrukční deska
Rigidur pro lepenou spáru
Skupina zboží 1.2.6
Univerzálně použitelná jako stavební,
protipožární i impegrovaná.
Hmotnost Objednací
[kg/m2]
číslo
hrana kolmo řezaná
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
Balení = paleta
[ks]
[m2] [kg] 1)
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
10,0
12,5
15,0
1 000
1 000
1 000
1 500
1 500
1 500
13
16
19
101171
610951
610936 *
70
60
40
105
90
90
1 080
1 350
1 620
paleta
paleta
paleta
167,197,241,-
10,0
10,0
10,0
10,0
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
2 000
2 500
2 540
2 750
2 000
2 500
2 540
2 750
3 000
2 000
2 500
2 540
2 750
3 000
13
13
13
13
16
16
16
16
16
19
19
19
19
19
612669
610147 *
612169 *
614388 *
202567
202568 *
202569
202570
202571 *
202573 *
202574 *
202575 *
202576 *
202577 *
50
50
50
30
40
40
40
30
30
30
30
30
30
24
124,9
156,1
158,6
103,1
99,9
124,9
126,9
103
112,4
74,9
93,7
95,2
103
89,9
1 499
1 873
1 904
1 237
1 499
1 874
1 903
1 546
1 686
1 349
1 686
1 713
1 855
1 619
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
167,167,167,167,197,197,197,197,197,241,241,241,241,241,-
Na zakázku dodáváme i desky v tloušťce 18 mm za cenu 279,-Kč/m2.
Sádrovláknitá konstrukční deska
Rigidur pro tmelenou spáru
Univerzálně použitelná jako stavební,
protipožární i impegrovaná.
Sádrovláknitá konstrukční
deska Rigidur Hsd
10,0
10,0
10,0
10,0
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
2 000
2 500
2 540
2 750
2 000
2 500
2 540
2 750
3 000
2 000
2 500
2 540
2 750
3 000
13
13
13
13
16
16
16
16
16
19
19
19
19
19
200899 *
610638 *
614504 *
611392 *
202565 *
100642 *
202566 *
202479 *
100539 *
100643 *
100644 *
100923 *
202572 *
100540 *
40
50
50
30
40
40
40
30
30
30
30
30
30
24
99,6
155,6
158,1
136,9
99,6
124,5
126,5
102,7
112,1
74,7
93,4
93,9
102,7
89,6
1 195
1 868
1 897
1 237
1 494
1 868
1 897
1 541
1 681
1 345
1 681
1 708
1 849
1 614
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
167,167,167,167,197,197,197,197,197,241,241,241,241,241,-
12,5
12,5
1249
1249
2000
2750
16
16
515704 *
515705
40
30
99,6 1504
102,7 1551
paleta
paleta
365,365,-
Konstrukční deska pro difuzně otevřené
konstrukce bez parozábrany
Desky Rigidur v šíři 1200 a 1249 mm lze dodat s hranou AK
- info na vyžádání u obchodního týmu (viz kontakty na zadní straně Ceníku)
Desky Rigidur tlouštěk 10, 12,5, 15 a 18 mm vyrábíme na zakázku až do rozměru 2 500 x 6 000 mm (Rigidur XXL) – bližší informace podá obchodní tým.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. 1) ± 2 %
9
Sádrovlákno
Sádrovláknité podlahové
dílce Rigidur
Podélné hrany:
Příčné hrany:
hrana kolmo řezaná
Balení = paleta
Minimální
[ks] [m2] [kg] 1)
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Rigidur E 20
20
500
1 500
25,1
45321
48
36
888
paleta
369,-
Rigidur E 25
25
500
1 500
31,1
46644
40
30
923
paleta
432,-
30
500
1 500
26,7
45322 *
48
36
945
paleta
620,-
40
500
1 500
25,5
45323 *
48
36
902
paleta
505,-
30
500
1 500
27,1
514206 *
48
36
960
paleta
554,-
Rigidur E 30 MF
Skupina zboží 1.2.7
Objednací
číslo
Tloušťka
[mm]
Výrobek
Podlahové dílce
hrana kolmo řezaná
Podlahové dílce
2 x 10 mm
s nakašírovanou
vrstvou 10 mm
minerální vlny.
Rigidur E 40 PS
Podlahové dílce
2 x 10 mm
s nakašírovanou
vrstvou 20 mm
polystyrenu.
Rigidur E 30 HF
Podlahové dílce
2 x 10 mm
s nakašírovanou
vrstvou 10 mm
dřevovláknité desky.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
1) ± 2 %
10
Sádrovlákno
Příslušenství k sádrovláknitým
deskám a podlahám Rigidur
Sk. 1.3.1
Výrobek
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
5 kg/pytel
511581
192
paleta
960
pytel
159,-
310 ml/kartuš
514620
20
karton
8
kartuš
241,-
310 ml/kartuš
516865 **
12
karton
3,6
kartuš
221,-
50 m/role
515473
1
role
0,12
kus
169,-
1 kg/vědro
515474
1
vědro
1
kus
139,-
3 kg/vědro
515475
1
vědro
3
kus
389,-
1 kg/plastová
láhev
511914
6
karton
7
plast. láhev
320,-
50l (=22,5kg)/pytel
514220
30
paleta
675
pytel
279,-
50 m/role
512590
1
role
1
role
492,-
sada 6 ks
515392
1
sada
12
sada
14 990,-
počet
kusů
Balení
druh
hmotnost
balení
balení [kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
Spárovací tmel Rigidur
Na tmelení a přetmelení desek
Rigidur bez výztužné pásky;
k přetmelení podlah Rigidur.
Polyuretanove lepidlo
na spáry
K lepení spár mezi
deskami Rigidur.
Speciální zpevňovací páska Rigidur
Pro vyztužení spár
a koutů pomocí
Disperzního lepidla
Rigidur. Šíře 7 cm
Disperzní lepidlo Rigidur
id
Skupina zboží 4.17.2
Pro vyztužení spár a koutů
utů
pomocí speciální
zpevňovací
pásky Rigidur
Podlahové lepidlo Rigidur
K lepení podlahových
dílců Rigidur,
polyuretanové lepidlo.
Suchý vyrovnávací
podsyp Rigips
Okrajový pásek
Z exdrudovaného
polyetylenu
šíře 100 mm,
tl. 5 mm
Sada srovnávacích latí Rigidur
Skupina zboží 4.2.1
pro srovnání suchého podsypu Rigips
Šrouby Rigidur
3,9 x 30 mm
1000 ks/krabička
514966
1000
krabička
1
krabička
303,-
Pro spojování
sádrovláknitých
desek Rigidur
3,9 x 45 mm
1000 ks/krabička
515529
1000
krabička
1,20
krabička
350,-
Šrouby Rigidur
3,9 x 19 mm
1000 ks/krabička
514964
1000
krabička
1,60
krabička
260,-
Pro spojování
podlahových
dílců Rigidur
3,9 x 22 mm
1000 ks/krabička
514965
1000
krabička
2
krabička
294,-
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) Do vyprodání zásob.
11
RigiStabil
Sádrokartonové konstrukční desky RigiStabil
Podélné hrany:
Příčné hrany:
hrana kolmo řezaná
hrana PRO
Sk. 1.19
Výrobek
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
12,5
1250
2650
12,5
1250
12,5
1250
Sádrokartonová konstrukční
deska RigiStabil (DFRIH2)
NOVINKA
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
[ks]
Balení = paleta
[kg]
[m2]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
11
620629
40
132,0
1500
paleta
139,-
2750
11
620630
40
137,5
1555
paleta
139,-
2000
11
620637
50
125,0
1437,5
paleta
139,-
*) Nestandardní délky na vyžádání - min. odběr 240 ks
Příslušenství k sádrokartonovým konstrukčním deskám RigiStabil
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
310 ml/kartuš
514620
20
karton
50 m/role
515473
1
role
1 kg/vědro
515474
1
3 kg/vědro
515475
Výztužná páska
pro spoje desek
25 m/role
Samolepicí páska
Výztužná páska (mřížka)
pro spoje desek.
Výrobek
Skupina zboží 4.17.2
Polyuretanove lepidlo
na spáry
Skupina zboží 4.13
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
8
Minimální
dodací
množství
kartuš
Cena
bez DPH
[Kč/balení]
241,-
K lepení spár mezi
deskami Rigidur.
Speciální zpevňovací páska Rigidur
0,12
kus
vědro
1
kus
139,-
1
vědro
3
kus
389,-
511799
40
karton
12
karton
19,-
45 m/role
512547
24
karton
21,6
karton
60,-
90 m/role
512546
24
karton
16,8
karton
89,-
3,5 x 25
512557
250
krabička
0,45
krabička
47,-
3,5 x 25
512556
1 000
krabička
1,60
krabička
180,-
3,5 x 30
514763
500
krabička
0,80
krabička
304,-
169,-
Pro vyztužení spár
a koutů pomocí
Disperzního lepidla
Rigidur. Šíře 7 cm
Disperzní lepidlo Rigidur
Pro vyztužení spár a koutů
pomocí speciální
zpevňovací
pásky Rigidur
Skelná páska
Rigips rychlošrouby 212
Skupina zboží 4.2
počet
kusů
- typ TN, dvouchodý závit.
Pro dřevěné podkonstrukce.
Balení po 1000 ks
obsahuje jeden bit.
Šrouby 912
- typ SN.
Do tl. plechu 0,7 mm.
Pro kovové podkonstrukce.
12
Rigitherm
Tepelně izolační
desky Rigitherm
pro vnitřní zateplení
Podélné hrany:
Příčné hrany:
hrana kolmo řezaná
hrana PRO
Výrobek
Celková
tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
[ks]
Balení = paleta
[m2]
[kg]
Min. dodací
množství
[m2]
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
1 173
899
734
150
100
100
237,255,284,-
20
33
1 200
2 600
9,4
513026 *
40
124,80
Sádrokartonová deska RB (A)
12,5 s nakašírovanou vrstvou
polystyrenu Rigifloor 4000.
30
40
50
43
53
63
1 200
1 200
1 200
2 600
2 600
2 600
9,6
9,8
10,0
513029 *
513030 *
513031 *
30
24
20
93,60
74,88
62,40
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
73
83
93
103
113
123
133
143
153
163
173
183
193
213
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
10,2
10,4
10,6
10,8
11,0
11,2
11,4
11,6
11,8
12,0
12,2
12,4
12,6
13,0
513032 *
513033 *
513034 *
513264 *
513036 *
513037 *
513038 *
513265 *
513266 *
513076 *
513267 *
513268 *
513078 *
514229 *
18
15
14
12
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
56,16
46,80
43,68
37,44
32,32
31,20
31,20
28,08
28,08
24,96
24,96
21,84
21,84
18,72
624
573
487
463
404
365
350
356
326
331
300
305
271
275
243
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
308,322,368,385,409,433,464,501,505,507,554,622,628,636,707,-
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
33
43
53
63
73
83
93
103
113
123
133
143
153
163
173
183
193
213
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
9,4
9,6
9,8
10,0
10,2
10,4
10,6
10,8
11,0
11,2
11,4
11,6
11,8
12,0
12,2
12,4
12,6
13,0
513269 *
513270 *
513271 *
513272 *
513273 *
513274 *
513275 *
513276 *
513277 *
513278 *
513279 *
513280 *
513281 *
513282 *
513143 *
513283 *
513284 *
514228 *
40
30
24
20
18
15
14
12
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
124,80
93,60
74,88
62,40
56,16
46,80
43,68
37,44
32,32
31,20
31,20
28,08
28,08
24,96
24,96
21,84
21,84
18,72
1 173
899
734
624
573
487
463
404
365
350
356
326
331
300
305
271
275
243
150
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
296,316,335,354,377,411,438,450,472,501,537,542,544,600,652,660,663,767,-
Skupina zboží 10.1.1
Rigitherm A
Rigitherm H2
Sádrokartonová
impregnovaná deska RBI (H2)
12,5 s nakašírovanou vrstvou
polystyrenu Rigifloor 4000.
Skupina zboží 10.1.2
Tloušťka
izolace
[mm]
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
Konkrétní dodací podmínky sdělí na vyžádání Zákaznické oddělení.
13
Tmelení
Spárovací a finišovací tmely
Rigips pro sádrokartonové
desky a RigiStabil
Výrobek
Spárovací tmel Super
Na základní tmelení
a přetmelení ve spojení
s výztužnou páskou.
Spárovací tmel Vario
Skupina zboží 1.3
Pro tmelení s nebo
bez výztužné pásky.
Tmel se zvýšenou
pevností.
Tmel Rifino Top
Ke kompletnímu tmelení spár s výztužnou páskou.
Vysoká pevnost ve spárách, velmi dobrá brousitelnost,
hladká struktura
povrchu a bílá barva.
Lze použít jako
finální tmel.
ProMix Mega
Univerzální pastový
tmel pro finální
i základní tmelení.
Vylepšená receptura..
ProMix Finish
Pastový tmel
pro finální tmelení.
Vylepšená receptura.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
14
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
počet
kusů
2,5 kg/pytel
5 kg/pytel
12,5 kg/pytel
25 kg/pytel
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
511588
511567
515313 *
511568
248
105
72
40
paleta
paleta
paleta
paleta
620
525
900
1 000
paleta
paleta
paleta
paleta
56,103,257,456,-
511569
108
paleta
540
paleta
225,-
515408 *
72
paleta
900
paleta
543,-
25 kg/pytel
511570
40
paleta
1 000
paleta
1020,-
5 kg/pytel
512615
105
paleta
525
paleta
180,-
12,5 kg/pytel
515407
72
paleta
900
paleta
370,-
25 kg/pytel
512613
40
paleta
1 000
paleta
694,-
0,5 kg/vědro
1 kg/vědro
5 kg/vědro
15 kg/vědro
25 kg/vědro
700182 *
700183 *
517063
517064
517065
24
12
120
44
33
karton
karton
paleta
paleta
paleta
12
12
600
660
825
karton
karton
vědro
vědro
vědro
61,89,179,424,571,-
5 kg/vědro
517066
120
paleta
600
vědro
165,-
15 kg/vědro
517067
44
paleta
660
vědro
389,-
25 kg/vědro
517068
33
paleta
825
vědro
499,-
5 kg/pytel
12,5 kg/pytel
Balení
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
Tmelení
Lepicí tmely,
výztužné pásky
a záplaty na sádrokarton
Lepicí tmely
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
310 ml/kartuše
Lepicí tmel Rifix
K nalepení stavebních
nebo tepelně-izolačních
desek na podkladní konstrukci.
Lepicí hmota WEBER THERM
Výrobek
Balení
počet
kusů
druh
balení
hmotnost
[kg]
512511
12
karton
4,8
25 kg/pytel
512530
40
paleta
40 kg/pytel
512608
24
25 kg/pytel
514767 *
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
Výztužná páska
pro spoje desek.
25 m/role
Papírová páska
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
Akrylátový tmel
Skupina zboží 1.3
Pro finální úpravu spár
mezi sádrokartonovými
a navazujícími konstrukcemi.
karton
48,-
1 000
pytel
230,-
paleta
960
paleta
329,-
42
paleta
1 050
paleta
352,-
počet
kusů
druh
balení
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
511799
40
karton
12
karton
19,-
23 m/role
75 m/role
512543
512544
20
20
karton
karton
4
12
karton
karton
43,75,-
45 m/role
90 m/role
512547
512546
24
24
karton
karton
21,6
16,8
karton
karton
60,89,-
Rozměr
[mm]
Objednací
číslo
100 x 100
516986
K lepení tepelně izolačních
desek Rigitherm na skořepinové
betonové tvárnice.
Výztužné pásky
Výrobek
Balení
hmotnost
[kg]
Skupina zboží 4.13
Skelná páska
Výztužná páska ze speciálního
papíru pro spoje desek.
Samolepicí páska
Výztužná páska (mřížka)
pro spoje desek.
4.13.1
Výrobek
Balení
počet
kusů
druh
balení
hmotnost
[kg]
5
balení
0,09
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bal.]
balení
145,-
Záplata
na sádrokarton
NOVINKA
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
15
RigiProfil®
RigiProfily
= konstrukční profily
pro větší pevnost konstrukcí
Produkty zhotovené výrobním procesem UltraSTEEL™ jsou chráněny britskými a mezinárodními
patentovými právy udělenými a přihlášenými pod č. GB2450765, CZ287702, PCT/GB2008/00261
společně s registrací užitného vzoru. UltraSTEEL™ je ochrannou známkou Hadley Industries
Overseas Holdings Limited
Označení
Rozměr
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Objednací
číslo
pro stropní konstrukce a předsazené stěny.
Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,55 mm.
Dle ČSN EN 14195.
R-UD
27/28/27
3000
0,35
660357
48
144
50,4
svazek
RigiProfil CD
R-CD
27/60/27
3000
0,52
660358
48
144
74,9
svazek
27,-
pro stropní konstrukce a předsazené stěny.
Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,55 mm.
Dle ČSN EN 14195.
R-CD
27/60/27
4000
0,52
660359
48
192
99,8
svazek
27,-
RigiProfil UW
R-UW 50
40/50/40
4000
0,60
660360
48
192
115,2
svazek
28,-
vodicí profil pro stěnové konstrukce.
Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm.
Dle ČSN EN 14195.
R-UW 75
40/75/40
4000
0,72
660361
48
192
138,2
svazek
34,-
R-UW 100 40/100/40
4000
0,84
660364
48
192
161,3
svazek
39,-
R-CW 50 50/50/50
R-CW 50 50/50/50
R-CW 50 50/50/50
R-CW 50 50/50/50
R-CW 50 50/50/50
R-CW 75 50/75/50
R-CW 75 50/75/50
R-CW 75 50/75/50
R-CW 75 50/75/50
R-CW 75 50/75/50
R-CW 100 50/100/50
R-CW 100 50/100/50
R-CW 100 50/100/50
2600
2750
3000
3500
4000
2600
2750
3000
3500
4000
3000
3500
4000
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,96
0,96
0,96
660393
660348
660349
660386
660350
660394
660351
660352
660353
660354
660355
660400
660356
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
125
132
144
168
192
125
132
144
168
192
144
168
192
91,1
96,4
105,1
122,6
140,2
104,8
110,9
121,0
141,1
161,3
138,2
161,2
184,3
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
34,34,34,34,34,39,39,39,39,39,45,45,45,-
Výrobek
Balení = svazek
[ks] [m]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
Skupina zboží 3.1.1
RigiProfil UD
RigiProfil CW
vodicí profil pro stěnové konstrukce.
Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm.
Dle ČSN EN 14195.
Způsob montáže RigiProfilů je shodná s montáží běžných (hladkých) profilů, netřeba tedy
obstarávat žádné speciální nářadí ani měnit navyklý způsob montáže. RigiProfily jsou
kompatibilní s běžným příslušenstvím Rigips (třmeny, závěsy, spojky apod.). Jediným odlišným
prvkem příslušenství RigiProfilů je Spojovací kus pro R-CD, viz str. 21.
16
18,-
Profily skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních
délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.
Nestandardní délky jsou zpoplatněny následovně:
• délka profilů 0,01 – 7,00 m………. + 10 % k ceně bm profilu
• délka profilů 7,01 m a více ………. + 15 % k ceně bm profilu
Pozn.: U profilů délky nad 7,50 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.
Profily
Konstrukční profily
Rigips
Rozměr
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Objednací
číslo
Pro stropní konstrukce a předsazené stěny.
Pozinkovaný ocelový
plech tl. 0,6 mm.
Dle ČSN EN 141 95.
27/28/27
3 000
0,35
660001
48
144
CD profil
27/60/27
27/60/27
27/60/27
27/60/27
2 600
2 750
3 000
4 000
0,54
0,54
0,54
0,54
660074
660075 *
660076
660077
20/20/30
3 600
0,27
18/45/18
3 600
15,5/48
59 x 7
Výrobek
Balení = svazek
[ks] [m]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
50,40
svazek
18,-
48
48
48
48
125 67,40
132 71,30
144 77,80
192 103,70
svazek
svazek
svazek
svazek
27,27,27,27,-
660082
100
360
97,20
10 ks
22,-
0,37
660081
100
360 133,20
10 ks
27,-
4 000
0,40
660078 *
10
40
16,00
svazek
112,-
4 000
0,20
510075 *
10
40
8,00
10 ks
272,-
Skupina zboží 3.1
UD profil
Pro stropní konstrukce a předsazené stěny.
Pozinkovaný ocelový
plech tl. 0,6 mm.
Dle ČSN EN 141 95.
Rigistil profil U (GL 8)
Skupina zboží 3.2
Pozinkovaný ocelový
plech tl. 0,5 mm.
Vyztužené stěny.
Rigistil profil C (GL 1)
Pozinkovaný ocelový
plech tl. 0,5 mm.
Vyztužené stěny.
Stropní HUT profil
Skupina zboží 3.5
Pro přímou montáž
na konstrukci
(např. na krokve).
Ohebný profil
Ocelový nosný profil pro klenuté konstrukce,
plech tl. 1,25 mm.
Profily skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.
Nestandardní délky jsou zpoplatněny následovně: • délka profilů 0,01 – 7,00 m………. + 10 % k ceně bm profilu
• délka profilů 7,01 m a více ………. + 15 % k ceně bm profilu
Pozn.: U profilů délky nad 7,50 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
17
Profily
Konstrukční profily
Rigips
Výrobek
Označení
Rozměr
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Objednací
číslo
Balení = svazek
[ks] [m]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
CW 50
CW 50
CW 50
CW 50
CW 50
50/50/50
50/50/50
50/50/50
50/50/50
50/50/50
2 600
2 750
3 000
3 500
4 000
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
660009
660012
660015
660020
660026
48
48
48
48
48
125 89,90
132 95,00
144 103,70
168 121,00
192 138,20
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
34,34,34,34,34,-
CW 75
CW 75
CW 75
CW 75
CW 75
CW 75
50/75/50
50/75/50
50/75/50
50/75/50
50/75/50
50/75/50
2 600
2 750
3 000
3 500
4 000
4 500
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
660010
660013
660016
660021
660027
660031
48
48
48
48
48
48
125
132
144
168
192
216
99,80
105,60
115,20
134,40
153,60
172,80
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
39,39,39,39,39,39,-
CW 100
CW 100
CW 100
CW 100
CW 100
CW 100
50/100/50
50/100/50
50/100/50
50/100/50
50/100/50
50/100/50
2 600
2 750
3 000
3 500
4 000
4 500
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
660011
660014
660017
660022
660028
660032 *
48
48
48
48
48
48
125
132
144
168
192
216
113,60
120,10
131,00
152,90
174,70
194,40
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
---
45,45,45,45,45,45,-
CW 150
CW 150
CW 150
CW 150
CW 150
CW 150
CW 150
CW 150
CW 150
50/150/50
50/150/50
50/150/50
50/150/50
50/150/50
50/150/50
50/150/50
50/150/50
50/150/50
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
8 000
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
660029 *
660033 *
660048 *
660049 *
660050 *
660157 *
660051 *
660158 *
660159 *
24
24
24
24
24
24
24
24
24
96
108
120
132
144
156
168
180
192
112,30
126,40
140,40
154,40
168,50
182,50
196,60
210,60
224,60
-------------------
96,96,96,96,96,96,96,96,96,-
UA 50
UA 50
UA 50
UA 75
UA 75
UA 75
UA 100
UA 100
UA 100
40/50/40
40/50/40
40/50/40
40/75/40
40/75/40
40/75/40
40/100/40
40/100/40
40/100/40
3 000
3 500
4 000
3 000
3 500
4 000
3 000
3 500
4 000
1,82
1,82
1,82
2,19
2,19
2,19
2,56
2,56
2,56
660053
660059
660064
660055
660061
660066
660057
660084
660068
48
48
48
48
48
48
48
48
48
144
168
192
144
168
192
144
168
192
262,00
305,80
349,40
315,30
367,40
420,50
368,60
430,00
491,50
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
109,109,109,127,127,127,149,149,149,-
CW profil
Skupina zboží 3.1
Pro stěnové konstrukce.
Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm.
Dle ČSN EN 141 95.
Skupina zboží 3.4
Výztužný profil UA
Žárově pozinkovaný, podélně děrovaný
plech tl. 2,0 mm.
Profily skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.
Nestandardní délky jsou zpoplatněny následovně: • délka profilů 0,01 – 7,00 m………. + 10 % k ceně bm profilu
• délka profilů 7,01 m a více ………. + 15 % k ceně bm profilu
Pozn.: U profilů délky nad 7,50 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání, pokud není uvedeno jinak.
18
Profily
Skupina zboží 3.1
Konstrukční profily
a napojovací
těsnění
Výrobek
Označení
Rozměr
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Objednací
číslo
UW profil
UW 50
UW 75
UW 100
UW 150
40/50/40
40/75/40
40/100/40
40/150/40
4 000
4 000
4 000
4 000
0,55
0,66
0,76
1,04
660002
660003
660004
660005 *
48
48
48
24
192 105,60
192 126,70
192 146,00
96 99,80
svazek
svazek
svazek
---
28,34,39,88,-
UW MAX 75
75/75/75
4 000
1,25
660343 *
24
96 120,00
kus
152,-
UW MAX 100 75/100/75 4 000
1,40
660335 *
24
96 135,00
kus
171,-
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/role]
Vodicí profil pro stěnové konstrukce.
Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm.
Dle ČSN EN 141 95.
Skupina zboží 3.3
UW MAX
Speciální zesílený profil pro řešení
průhybu stropní konstrukce
v rozmezí 20 až 55 mm.
Tl. 1 mm
Výrobek
Skupina zboží 4.13
Napojovací pěnové těsnění
Jednostranně lepicí,
vhodné
pro R-UW
a R-UD profily.
Rozměr
[mm]
Délka
[m]
Objednací
číslo
šíře 25
30
šíře 45
šíře 70
šíře 95
30
30
30
515480
515481
512169
512170
počet
rolí
19
10
6
5
šíře 50
25
515818
6
Balení = svazek
[ks] [m]
[kg]
Balení
druh hmotnost
balení
[kg]
karton
3,20
karton
3,13
karton
3,13
karton
3,50
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
karton
karton
karton
karton
79,135,232,316,-
karton
209,-
Oboustranně lepicí páska
na RigiProfily
karton
2,75
Profily skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.
Nestandardní délky jsou zpoplatněny následovně: • délka profilů 0,01 – 7,00 m………. + 10 % k ceně bm profilu
• délka profilů 7,01 m a více ………. + 15 % k ceně bm profilu
Pozn.: U profilů délky nad 7,50 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání, pokud není uvedeno jinak.
19
Profily
Hliníkové a plastové
profily Rigips
Výrobek
Rozměr
[mm]
Délka
[mm]
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
23 x 23
23 x 23
23 x 23
2 000
2 500
3 000
512549
512551
512553
50
50
50
svazek
svazek
svazek
2,75
3,70
4,60
svazek
svazek
svazek
7,90
7,90
7,90
23 x 23
3 000
510074
50
svazek
5,10
svazek
10,70
42 x 42
3 000
517237
10
tubus
3,2
tubus
41,70
42 x 42
3 000
516890
50
karton
16,2
karton
40,-
30 000
512548
10 rolí
karton
4,00
karton
30 000
515393
1
role
1,90
kus
3 050
517238
10
tubus
2,0
tubus
33,70
3 050
515394
50
karton
10,50
karton
32,-
Ochranný ALU profil
K vyztužení vnějších
rohů; pravoúhlý;
k přetmelení.
o
Ochranný ALU profil 135
K vyztužení vnějších
rohů; úhel 135°;
k přetmelení.
o
AquaBead 90
NOVÉ BALENÍ
Skupina zboží 4.12
NOVINKA
- vodou aktivovaná
zesílená samolepicí lišta
k ochraně vnějších rohů 90°
- k přetmelení
Ochrana rohů ALUX
416,-/role
Papírová páska zesílená
hliníkovými pásy
pro vyztužení vnějších
rohů; k přetmelení.
UltraFlex – páska na rohy a do koutů
42 x 42
38,-
Vysoce pevná a nárazu odolná
páska na ochranu rohů
a k vyztužení koutů
o různých úhlech. Aplikace
do tmelu Rifino Top
nebo ProMix Mega.
(systém NoCoat®)
L-Trim – lišta na hrany
NOVÉ BALENÍ
Vysoce pevná a nárazu odolná
lišta na ochranu volných hran
sádrokartonu (např. u dilatační
spáry, u volného napojení podhledu
na stěnu apod.). Aplikace do tmelu Rifino Top
nebo ProMix Mega.
(systém NoCoat®)
20
Profily
Výrobek
Rozměr
[mm]
Délka
[mm]
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
23 x 13
2 500
512555
50
svazek
2,85
svazek
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
Ukončovací ALU profil
11,20
Na začištění volné
hrany desky; k přetmelení.
Ukončovací PVC profil
Bílý, narážecí.
K olemování volných hran desek.
Dilatační PVC profil
12,5
12,5
15
2 500
3 000
2 500
510067
510069 *
510068
15
15
15
svazek
svazek
svazek
9,40
11,30
9,40
svazek
svazek
svazek
25/8/25
75 000
510071
1
role
22,50
role
30 x 30
3 000
510072
25
svazek
12,00
svazek
16,80
33 x 12
3 000
512485 *
15
svazek
6,80
svazek
80,-
26 x 13
3 000
510073 *
15
svazek
13,50
svazek
68,-
20/12,5
2 500
510065 *
25
svazek
18,80
svazek
37,60
20/15
2 500
510066 *
25
svazek
18,80
svazek
44,-
11,20
11,20
13,20
48,-
Skupina zboží 4.12
K přetmelení
Ohebná PVC hrana
Ochraný profil
pro obloukové ostění;
k přetmelení.
Krycí PVC profil
K příchytnému
profilu 510073 *, bílá barva.
Příchytný profil spárový,
Žárově
pozinkovaný,
tl. 0,6 mm.
Osazovací profil
Žárově pozinkovaný,
tl. 0,5 mm. Pomocný
profil pro montáž desek.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
21
Příslušenství
Příslušenství
obkladových konstrukcí
a podhledů
Výrobek
Délka
[mm]
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Stavěcí třmen
Používá se ve spojení
s profily CD nebo
dřevěnými latěmi.
Nástavec krokvový
35
65
95
510142
510144
510146
100
100
100
karton
karton
karton
4,60
5,10
5,70
karton
karton
karton
3,10
3,70
4,80
230
515237
50
karton
6,80
karton
30,40
55
510155
100
karton
2,90
karton
2,70
125
510154
100
karton
5,80
karton
4,40
125
515479
100
karton
4,50
karton
3,30
150
510181
100
karton
3,20
karton
3,30
125
510183
100
karton
3,40
karton
3,20
150
514373 *
100
karton
3,80
karton
3,50
170
510184
100
karton
4,00
karton
4,20
95
510180 *
100
karton
2,00
karton
2,50
510186 *
100
karton
5,00
karton
8,80
510161
100
karton
3,80
karton
4,50
Používá se ve spojení
se stavěcím třmenem
o délce 35 mm a 65 mm.
Závěs přímý - tl. 1 mm
Skupina zboží 4.11
Se stavěcími otvory, k přímé montáži
CD profilů nebo dřevěných latí
na stropní konstrukci
nebo stěny.
Závěs přímý - tl. 0,8 mm 1)
Závěs CD krokvový
Pro přímou
montáž na krokve.
Závěs CD krokvový,
zaoblený
Pro přímou montáž
na krokve. K jednoduchému
naklapnutí CD profilu.
Závěs CD plochý, posuvný
Vhodný pro CD profily.
Spojení s páskem pomocí
šroubu M6 s matkou.
Závěs CD posuvný,
čtyřbodový
Vhodný pro CD profily.
Spojení s páskem pomocí
šroubu M6 s matkou.
Rychlozávěs pérový
S upínacím perem,
vhodný pro CD profily.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
1) Není určen do systémových konstrukcí Rigips.
22
Příslušenství
Výrobek
Délka
[mm]
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Rychlozávěs pérový pro dřevo
S upínacím perem
pro dřevěné
konstrukce.
510163
100
karton
3,60
karton
4,30
Rychlozávěs CD pérový, čtyřbodový
510192 *
100
karton
4,80
karton
8,80
510165
250
karton
3,40
karton
2,10
517114
100
karton
3,30
karton
3,40
510157
100
karton
6,50
karton
4,40
513395 *
100
karton
7,50
karton
10,-
510159
100
karton
4
karton
3,80
515657
100
karton
5,4
karton
4,-
510205
100
karton
3,90
karton
9,10
510191 *
100
karton
3,70
karton
7,20
510193
100
karton
5,20
karton
9,60
510194 *
100
karton
5
karton
10,40
Se speciálním
upínacím perem
pro těžké konstrukce
(do 0,4kN/závěs).
Úhlová kotva
Ke spojení nosných a montážních
CD profilů.
Používá se ve dvojici.
Křížová spojka rovná - tl. 0,8 mm 1)
Ke spojení nosných
a montážních
CD profilů.
NOVINKA
Křížová spojka pro CD/CD - tl. 1 mm
Skupina zboží 4.11
Ke spojení nosných
a montážních
CD profilů.
Křížová spojka pro UA 50/CD
Ke spojení nosných UA profilů
a montážních CD profilů.
Spojovací kus pro CD
Pro podélné spojování
CD profilů.
Spojovací kus pro R-CD
Pro podélné spojování
RigiProfilů R-CD
Spojka CD úrovňová
Spojovací prvek k montáži
jednoúrovňového
roštu profilů CD.
Jezdec CD profilu
Pozinkovaný, pro přímou
montáž profilů CD
k nosné konstrukci.
Nonius spodní díl
pro CD
135
Vhodný pro CD profily.
Nonius spodní díl
pro CD čtyřbodový
Pro protipožární
a těžké konstrukce
(do 0,4kN/závěs).
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
1
) Není určen do systémových konstrukcí Rigips.
23
Příslušenství
Délka
[mm]
Výrobek
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Nonius spodní díl pro UA 50
Vhodný pro zavěšení
nosného profilu UA.
513394 *
100
karton
6
karton
49,60
Nonius spodní pro dřevo
510202 *
100
karton
4,50
karton
9,60
Skupina zboží 4.11
Na dřevěné
podkonstrukce
a připevnění
nosných ohebných
profilů obloukových konstrukcí.
Nonius horní díl
240
510196
100
karton
5,20
karton
8,-
Na protipožární,
těžké a obloukové
konstrukce.
340
510197
100
karton
7,30
karton
10,13,60
440
510198 *
50
svazek
4,50
svazek
540
513732 *
50
svazek
5,40
svazek
16,-
640
510199 *
50
svazek
6,30
svazek
18,80
840
510200 *
50
svazek
8,30
svazek
24,-
1 100
513731 *
50
svazek
10,80
svazek
33,60
510203
100
karton
0,70
karton
1,90
510152
100
karton
1,80
karton
2,70
Nonius pojistná závlačka
Pro závěsný systém Nonius.
Dvojitá pérová svorka
Pro prodloužení
a rektifikaci závěsných
drátů.
Drát s okem
125
510167
100
karton
1,40
karton
1,20
Pro pérové
rychlozávěsy.
250
510169
100
karton
2,70
karton
1,90
375
510171
100
karton
4
karton
2,60
500
510173
100
karton
5
karton
3,40
750
510175
100
svazek
6
svazek
4,80
1 000
510177
100
svazek
9
svazek
6,40
1 500
510178
100
svazek
14
svazek
10,40
Svorka nosníku
50-85
510187 *
100
karton
1
karton
20,80
K připevnění závěsu
na spodní pásnici
válcovaných profilů.
85-130
510188 *
100
karton
1,60
karton
26,40
130-210
510189 *
100
karton
2
karton
33,60
510150 *
50
karton
2
kus
14,40
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Speciální držák
Pro opláštění oceli.
Nosnost/délka
SR28
Sk. zb. 4.11.1
Výrobek
Akustický závěs Rigips
ps
NOVINKA
(přerušovač akustické vazby)
y)
pro akustické podhledy
s tlumicím členem
Sylomer SR28.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
24
Objednací
číslo
5,0 kg / 40 mm
517036 *
30
balení
12
balení
213,-
8,1 kg / 60 mm
517037 *
30
balení
12
balení
221,-
11,2 kg / 80 mm
517038 *
30
balení
12
balení
235,-
14,3 kg / 100 mm
517039 *
30
balení
12
balení
250,-
17,4 kg / 120 mm
517040 *
30
balení
12
balení
263,-
20,5 kg / 140 mm
517041 *
30
balení
12
balení
277,-
Příslušenství
Rozměr
[mm]
Výrobek
Objednací
číslo
Sk. zb. 4.11.1
NOVINKA
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
balení
4,7
balení
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
počet
kusů
Balení
druh
balení
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Akustický třmen Rigipss
(přerušovač akustické vazby))
pro akustické předstěny a příčky
říčky
s tlumicím členem Sylomer SR28.
517112 *
30
239,-
Šrouby Rigips
Výrobek
Rigips rychlošrouby 212
- typ TN, dvouchodý závit.
Do tl. plechu 0,7 mm.
Pro kovové i dřevěné
podkonstrukce.
Balení po 1000 ks
obsahuje jeden bit.
Rigips šrouby 221
Skupina zboží 4.2
- typ TB s vrtací špičkou.
Na připojování sádrokartonových
desek ke kovové podkonstrukci
o tloušťce plechu 0,7-2,25 mm.
Samovrtné šrouby 421
- typ LB s vrtací špičkou.
Pro spojování kovových konstrukcí
až do tlouštky plechu 2,25 mm.
Rozměr
[mm]
Objednací
číslo
Cena
bez DPH
[Kč/balení]
3,5 x 25
3,5 x 25
3,5 x 35
3,5 x 35
3,5 x 45
3,5 x 45
512557
512556
512559
512558
512561
512560
250
1 000
250
1 000
250
1 000
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
0,45
1,60
0,55
2,10
0,70
2,60
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
47,180,61,232,76,292,-
3,5 x 55
3,5 x 55
4,2 x 70
4,2 x 70
4,8 x 90
512562
515821
515706
512567
512568
250
500
250
500
500
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
0,80
1,60
1,20
1,80
2,00
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
96,189,155,304,608,-
3,5 x 25
3,5 x 35
3,5 x 45
512564
512565
512566
1 000
1 000
1 000
krabička
krabička
krabička
1,60
2,10
2,60
krabička
krabička
krabička
288,356,440,-
3,5 x 9,5
3,5 x 9,5
3,5 x 25
4,2 x 13
4,2 x 19
4,2 x 19
512570
512569
515714 *
512571
512573
512572 *
100
1 000
1 000
1 000
100
1 000
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
0,15
1,00
1,90
1,60
0,25
2,00
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
30,264,295,836,124,900,-
3,5 x 35
- typ TX, speciální šrouby pro spojení protipožárních obkladových 3,5 x 45
3,5 x 55
desek Ridurit. Rovněž vhodné pro montáž sádrokartonu do
dřevěných podkonstrukcí a pro montáž konstrukcí Duragips.
Jednochodý závit.
511689
511690
511691
1 000
1 000
500
krabička
krabička
krabička
2,10
2,60
1,60
krabička
krabička
krabička
290,370,230,-
3,5 x 30
514763
500
krabička
0,80
krabička
304,-
4,8 x 35
4,8 x 50
4,8 x 50
515707
515820
512539
500
250
500
krabička
krabička
krabička
1,90
1,00
2,00
krabička
krabička
krabička
235,159,312,-
4,2 x 14
512574
1 000
krabička
1,00
krabička
260,-
Šrouby Ridurit
Šrouby 912
- typ SN pro montáž
akustických desek Rigiton
RL 6/18; RL 8/18; 8/18 Q; 12/25 Q
Vrut do svislých závěsů
- typ FN s plochou hlavou
pro připevnění závěsu
k dřevěné nosné konstrukci.
Šroub s plochou hlavou
Pro spojování kovových konstrukcí
do tloušťky plechu 0,7 mm.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
25
Kotvení
Kotevní technika
Rigips
Rozměr
[mm]
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Natloukací hmoždinka plastová
6 x 35
Pro upevnění podlahových stropních a stěnových připojovacích
profilů na R-UD a R-CW
6 x 45
512575
100
krabička
2,10
krabička
52,-
512576
100
krabička
2,60
krabička
64,-
6 x 60
512577
50
krabička
1,70
krabička
39,-
6 x 70
512578
50
krabička
2,10
krabička
48,-
6 x 35
510239
100
krabička
1,60
krabička
288,-
6 x 45
512586
100
krabička
2,00
krabička
664,-
10 x 40
512532
50
krabička
0,15
krabička
156,-
Hmoždinka univerzální uzlovací
6 x 35
512605
100
krabička
2,10
krabička
168,-
Včetně vrutu, pro středně
těžké konzolové
zatížení.
8 x 40
512606
50
krabička
1,60
krabička
119,-
10 x 50
512604 *
25
krabička
1,80
krabička
95,-
Molly kotva
4S/M4
510126 *
100
krabička
0,80
krabička
372,-
Kovové rozetové hmoždinky pro středně těžké konzolové zátížení.
Průměr 4, 6 a 8 mm.
“S” pro jednoduché
opláštění;
“L” pro dvojité opláštění.
4L/M4
510127 *
100
krabička
1,00
krabička
408,-
Výrobek
Stropní hřeb DN6
Pro připevnění závěsu
do betonové
nosné konstrukce.
Stropní hřeb ZHOP 6/45
Cena
bez DPH
[Kč/balení]
Skupina zboží 4.2
Pro připevnění závěsu
do betonové
nosné konstrukce.
Hmoždinka plastová
Do dutých prostor. Délka vrutu
musí vždy přesahovat délku
hmoždinky i s upevňovaným
materiálem.
Tloušťka stěny 4-12 mm.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
26
6S/M5
510128 *
50
krabička
0,60
krabička
300,-
6L/M5
510129 *
50
krabička
0,80
krabička
380,-
8S/M6
510130 *
50
krabička
1,10
krabička
400,-
8L/M6
510131 *
50
krabička
1,40
krabička
444,-
Příslušenství
Příslušenství Rigistil
Výrobek
Délka [mm]
Závěs s upínacím
pérem Rigistil
Přímý závěs Rigistil
Skupina zboží 4.4
počet
kusů
Balení
druh balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
510210 *
100
karton
3,20
karton
8,80
75 mm
510214
100
karton
3,00
karton
4,40
125 mm
510212
100
karton
6,20
karton
6,40
510216
100
karton
2,60
karton
3,90
80 mm
510206 *
100
karton
1,40
karton
2,30
170 mm
510208 *
100
karton
3,00
karton
4,-
Vhodný pro profily Rigistil.
Se stavěcími otvory. K přímé montáži
profilů na stropní konstrukci nebo stěny.
Objednací
číslo
Spojka profilu Rigistil
Pro podélné spojování
profilů Rigistil.
Závěs Rigistil
Pro přímou montáž na krokve,
kleštiny a nosné trámy.
Připojovací prvky
Objednací
číslo
Výrobek
počet
kusů
Balení
druh balení
hmotnost
[kg]
Minim.
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Příchytka PENDEX
Samolepící závěs, k upevnění
minerální izolace v příčkách.
Skupina zboží 4.16
Připojovací úhelník šroubovaný
Tl. 2 mm, k připojení výztužných
profilů na stěny a stropy.
Úhelník suvný
Tl. 2 mm, k připojení
výztužných profilů na stěny
a stropy v oblasti zárubní. Sada
vč. 16 ks natloukacích hmoždinek
8x60 mm.
Příchytná svorka
510098 *
100
karton
4,00
karton
6,40
k UA 50
k UA 75
k UA 100
510136
510137
510138
100
100
100
karton
karton
karton
7,50
12,60
19,60
karton
karton
karton
7,60
11,60
17,60
k UA 50
k UA 75
k UA 100
512579 *
512580 *
512581 *
4
4
4
sada
sada
sada
0,80
1,10
1,50
sada
sada
sada
116,142,40
172,80
32 mm
510148
250
karton
12,50
karton
16,-
50 mm
510149
150
karton
12,00
karton
18,80
Pro stěnový CD profil.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
27
Speciální upevňovací systémy
Natloukací
hmoždinky
Výrobek
Rozměr
[mm]
Objednací
číslo
počet
kusů
druh
balení
3,5 x 30
Balení
hmotnost 1)
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bal]
517072
200
box
0,5
box
475,-
4,0 x 30
517073
200
box
0,9
box
1020,-
4,5 x 50
517074
100
box
0,8
box
901,-
BIS MINI ®
Skupina zboží 4.2.2
Včetně vrutu do sádrokartonu
tl. 9-13 mm, pro lehká břemena.
NOVINKA
BIS GOLD ®
Včetně vrutu do sádrokartonu
tl. 9-13 mm, pro středně těžká břemena.
NOVINKA
BIS XL ®
Včetně vrutu do sádrokartonu
tl. >13 mm, pro těžká břemena.
NOVINKA
29
Omítky a stěrky
Vnitřní sádrové
omítky a stěrky
pro ruční zpracování
Výrobek
RIMANO GLET XL
Jemná, bílá sádrová stěrka s výbornou zpracovatelností.
Pro ruční i strojní zpracování (lokální opravy
nerovností i celoplošné stěrkování).
Měrná
jednotka (MJ)
Objednací
číslo
počet
kusů
druh
balení
12,5 kg/pytel
Balení
hmotnost 1)
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
516988
72
paleta
930
paleta
220,-
25 kg/pytel
516989
40
paleta
1030
paleta
340,-
5 kg/pytel
514370
105
paleta
555
paleta
96,-
25 kg/pytel
514349
40
paleta
1030
paleta
340,-
25 kg/pytel
514350
paleta
780
paleta
360,-
Doporučená tloušťka vrstvy: 0-10 mm
Vydatnost: cca 0,9kg/m2/1mm
Zpracovatelnost: 90 min
NOVINKA
Skupina zboží 5.3
Rimano PRIMA
Šedobílá tenkovrstvá sádrová stěrka s vysokou přilnavostí.
Ruční použití; k povrchové úpravě relativně hladkých
ploch, pro celoplošné stěrkování jádrové omítky, betonu
a pórobetonu, k lokální opravě omítek.
Doporučená tloušťka
vrstvy: 2-10 mm
Vydatnost:
cca 0,9 kg/m2/1 mm
Zpracovatelnost: min. 60 min.
Rimano UNI
Šedobílá sádrová omítka. Ruční použití; k celoplošnému
omítání cihlového zdiva, betonu, pórobetonu
a jádrové omítky, k lokálním opravám
omítek a vyspravení poškozených ploch,
např. při výměně oken.
Nejlepší omítka pro zapravování špalet.
Doporučená tloušťka
vrstvy: 5-30 mm
Vydatnost: cca 0,8 kg/m2/1 mm
Zpracovatelnost: min. 60 min.
1) včetně palety
30
30
Omítky a nátěry
Vnitřní sádrové omítky pro strojní zpracování
a nátěry pro přípravu podkladu
Výrobek
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
počet
kusů
druh
balení
30 kg/pytel
Balení
hmotnost 1)
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
512594
30
paleta
930
paleta
390,-
40 kg/pytel
512592
24
paleta
990
paleta
240,-
25 kg/pytel
515979
40
paleta
1 030
paleta
200,-
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Rimat 100 DLP
Skupina zboží 5.3
Šedobílá lehčená sádrová omítka. Ruční
i strojní zpracování.
Nejvhodnější omítka na pórobeton.
Doporučená tloušťka
vrstvy: ručně i strojně od 4 mm
Vydatnost: cca 0,8 kg/m2/1 mm
Zpracovatelnost: min. 120 min.
Rimat 150 G
Šedobílá jednovrstvá sádrová omítka. Strojní zpracování,
vhodná k omítání betonu, pórobetonu, stabilního zdiva
a plášťových betonových konstrukcí.
Doporučená minimální tloušťka vrstvy:
stěna 10 mm; strop 8 mm;
lehké zdivo 15 mm.
Vydatnost: cca 1 kg/m2/1 mm
Zpracovatelnost: min. 120 - 150 min.
Rimat MPL
Lehčená jednovrstvá sádrová omítka
pro strojní omítání betonu, stabilního
zdiva a plášťových betonových konstrukcí.
Doporučená tloušťka vrstvy: 8-15 mm
Vydatnost: cca 0,8 kg/m2/1 mm
Zpracovatelnost: cca 180 min.
Nátěry pro přípravu podkladu
Výrobek
Základní penetrační nátěr – ředěný
děný
Skupina zboží 4.14
Vodou ředitelný disperzní nátěr,
který snižuje savost
a vyrovnává nasákavost povrchu.
Naředěný k přímé spotřebě.
(Náhrada za Základní nátěr Rigips)
Základní penetrační nátěr – koncentrát
Vodou ředitelný disperzní nátěr, který snižuje
a vyrovnává nasákavost povrchu
u savých podkladů.
Před použitím třeba
naředit vodou
v poměru 1:2 – 1:5.
(Náhrada za Rikombi-Grund)
Základní kontaktní nátěr
látové bázi obsahující minerální
Vodou ředitelný nátěr na akrylátové
plnivo. Nátěr zvyšuje přilnavost
st sádrových
omítek, stěrek a lepicích tmelů
ů k vysoce
hladkým, nenasákavým podkladům. Vytváří kontaktní
můstek pro pevné navázání
dalších vrstev. (Náhrada
za Rikombi-Kontakt)
1) včetně palety
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
Spotřeba
Balení
[kg]
Objednací
číslo
cca 200 g/m2
1 kg
515717 *
480
480
kus
154,-
cca 200 g/m2
5 kg
515701
120
600
kus
630,-
cca 100 g/m2
5 kg
515721 *
120
600
kus
477,-
cca 100 g/m2
12 kg
515720
44
528
kus
1 164,-
cca 300 g/m2
5 kg
515702 *
120
600
kus
390,-
15 kg
515718
44
660
kus
1 068,-
cca 300 g/m
2
Balení = paleta
počet hmotnost
kusů
[kg]
31
Sádry
Stavební
a speciální sádry
a elektrokrabice
Výrobek
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
2,5 kg/pytel
5 kg/pytel
20 kg/pytel
516283
516284
516285
516286
516287
516288
Balení
druh hmotnost 1)
[kg]
balení
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
240
160
40
paleta
paleta
paleta
630
830
830
1/2 palety
1/2 palety
paleta
30,55,85,-
240
160
40
paleta
paleta
paleta
630
830
830
1/2 palety
1/2 palety
paleta
35,60,90,-
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
počet
kusů
Stavební sádra
Pro práce zednické, instalaterské, štukatérské
i modelářské, pro vyspravení poškozených míst
a zaplnění otvorů ve stěnách a stropech.
Barva: bělavá
Počátek tuhnutí: > 8 min.
Konec tuhnutí: < 15 min.
Skupina zboží 5.1
NOVÉ BALENÍ
Elektrikářská sádra
Rychle tuhnoucí sádra pro přichycení
elektroinstalací a pro jiné
pomocné stavební práce.
Barva: bělavá
Počátek tuhnutí: > 4 min.
Konec tuhnutí: < 11 min.
2,5 kg/pytel
5 kg/pytel
20 kg/pytel
NOVÉ BALENÍ
Elektrokrabice
Objednací
číslo
Výrobek
Skupina zboží 4.15
Elektrokrabice
Víko k elektrokrabici
1) včetně palety
32
počet
kusů
Balení
druh balení
68/45 mm
510132
25
balení
0,30
balení
28,-
68/60 mm
510133
25
balení
0,30
balení
33,-
510134
25
balení
0,30
balení
12,50/ks
Gyptone BIG
Akustické sádrokartonové
desky Gyptone BIG - Activ Air
pro podhledy a předstěny
Podélné i příčné hrany:
zploštělá 4T
Activ Air - je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu,
který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, atd.
Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci
formaldehydu v místnosti o více jak 70 % a to po dobu delší než 50 let
Název
Rozměr
[mm]
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = paleta
[kg]
[ks] [m2]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
1 200 x 2 400
12,5
8,00
517242
20
57,60 460,80
kus
490,-
12,5
8,00
517243
20
57,60 460,80
kus
490,-
12,5
8,00
517245 *
20
57,60 460,80
kus
490,-
12,5
8,00
517246 *
20
57,60 460,80
kus
490,-
12,5
8,00
517248 *
20
57,60 460,80
kus
490,-
BIG Quattro 41
NOVINKA
BIG Quattro 42
1 200 x 2 400
NOVINKA
Skupina zboží 2.3
Activ Air
BIG Quattro 46
Activ Air
1 200 x 2 400
NOVINKA
BIG Quattro 47
Activ Air
1 200 x 2 400
NOVINKA
BIG Line 6
Activ Air
1 200 x 2 400
NOVINKA
Activ Air
*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks desek
bude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč. 6 a více ks desek bez přirážky.
U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xls
se širším sortimentem.
Poznámka:
Rubová strana je opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.
33
Gyptone BIG
Akustické sádrokartonové
desky Gyptone BIG – Activ Air
pro podhledy a předstěny
Activ Air - je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu,
který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, atd.
Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci
formaldehydu v místnosti o více jak 70 % a to po dobu delší než 50 let
Podélné i příčné hrany:
zploštělá 4T
Název
Rozměr
[mm]
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = paleta
[kg]
[ks] [m2]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
900 x 2 700
12,5
8,00
517244 *
20
48,60
388,80
kus
540,-
12,5
8,00
517247 *
20
48,60
388,80
kus
540,-
12,5
8,00
517249 *
20
57,60
460,80
kus
520,-
12,5
8,00
517250 *
20
48,60
388,80
kus
580,-
BIG Quattro 43
NOVINKA
Skupina zboží 2.3
BIG Line 5
900 x 2 700
NOVINKA
BIG Sixto 63
Activ Air
1 200 x 2 400
NOVINKA
BIG Sixto 65
Activ Air
Activ Air
900 x 2 700
NOVINKA
Activ Air
*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks desek
bude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč. 6 a více ks desek bez přirážky.
U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xls
se širším sortimentem.
34
Poznámka:
Rubová strana je opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.
Gyptone
Akustické sádrokartonové
desky Gyptone – BIG Curve
a profily pro panely
Gyptone Instant
Příklad použití
akustických
panelů
Gyptone
INSTANT
Akustické sádrokartonové desky Gyptone - BIG Curve - ohebné za sucha do poloměru 1 200 mm.
Název
Tloušťka
[mm]
Hrana
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = karton
[ks] [m2]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
6,5
B1
5
517257 *
20
57,60
290
ks
280,-
6
6,5
B1
5
517258 *
20
57,60
290
ks
450,-
6,5
B1
5
517259 *
20
57,60
290
ks
450,-
6
6,5
B1
5
517260 *
20
57,60
290
ks
450,-
BIG Curve Base 31 1)
1200 x 2400
NOVINKA
Skupina zboží 2.3
BIG Curve Quattro 41 1)
1200 x 2400
NOVINKA
BIG Curve Line 6 1)
1200 x 2400
NOVINKA
BIG Curve Sixto 63 1)
1200 x 2400
NOVINKA
Sk. 4.3
Název
Šroub pro akustické desky
Gyptone BIG Curve
NOVINKA
Rozměr
[mm]
MJ
3,9 x 25
balení
Objednací
číslo
[ks]
Balení
[druh balení]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bal]
517264 *
1000
krabička
1,40
balení
630,-
Profily pro akustické panely Gyptone INSTANT
jsou určeny pro akustickou úpravu stávajících prostor, kde je požadováno zlepšení
prostorové akustiky. Umožňují snadnou a rychlou instalaci. Vyznačují se pevným povrchem, který je velmi odolný proti nárazům. Lze je instalovat
na stěny v jakékoli poloze.
Délka
[m]
MJ
Objednací
číslo
- profil 600
0,6
balení
517261 *
2
Gyptone INSTANT 2)
2,4
balení
517262 *
3,6
balení
517263 *
Skupina zboží 4.3
Název
Balící jednotka
[ks]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bal]
1,42
bal
940,-
2
5,73
bal
3500,-
2
7,8
bal
4600,-
Gyptone INSTANT 2)
- profil 2400
Gyptone INSTANT 2)
- profil 3600
1)
Deska je ohebná za sucha do poloměru 1 200 mm.
Do těchto rámů se používají sádrokartonové stropní kazety Gyptone s hranou B.
*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks desek
bude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč. 6 a více ks desek bez přirážky.
2)
Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.
35
Rigiton
Akustické sádrokartonové desky
Rigiton pro technologii
lepené spáry
Systém montáže
Rozměr
[mm]
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
1188 x 1998
12,5
9,80
200765 *
40
94,94
1 188 x 1 998
12,5
9,80
48911
40
1 196 x 2 001
12,5
9,80
48712 *
1200 x 2000
12,5
9,80
1 200 x 2 010
12,5
1200 x 2000
12,5
Název
Balení = paleta
[ks] [m2]
[kg]
Hrana
kolmo řezaná
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
930,45
kus
590,-
94,94
930,45
kus
590,-
40
95,73
938,20
kus
590,-
100866
40
96,00
940,80
kus
590,-
9,80
100325 *
40
96,48
945,50
kus
590,-
9,80
515712
40
96,00
922,10
kus
590,-
18
Rigiton RL 6/18 1)
6
18
18
Rigiton RL 8/18 1)
8
18
23
10
23
Rigiton RL 12/25
25
Skupina zboží 2.5
Rigiton RL 10/23
12
25
30
Rigiton RL 15/30
15
30
50
Rigiton RL 8-12/50
12
8
50
1) Pro montáž jsou vhodné šrouby 912 typu SN (viz str. 23)
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
36
Poznámka:
Rubová strana desek Rigiton je opatřena akusticky účinnou netkanou textílií černé barvy.
Rigiton
Rozměr
[mm]
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = paleta
[ks] [m2]
[kg]
1 188 x 1 980
12,5
9,80
100225 *
40
94,09
1 200 x 2 000
12,5
9,80
48713
40
1 200 x 1 960
12,5
9,80
100300 *
1200 x 2000
12,5
9,80
1 188 x 1 998
12,5
1 200 x 2000
12,5
Název
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
922,10
kus
590,-
96
940,80
kus
590,-
40
94,08
922,00
kus
590,-
515713 *
40
96,00
768,00
kus
590,-
9,50
514205
40
94,94
897,50
kus
590,-
8,00
613522
40
96
768,00
kus
590,-
66
Rigiton RL 12-20/66
20 12
66
Rigiton RL 8-15-20
8
15
20
8
15
20
Rigiton RL 12-20-35
35
12
20
8
18
Rigiton 8/18 Q 1)
8
18
25
Rigiton 12/25 Q 1)
12
Skupina zboží 2.5
Rigiton RL 8-15-20 super
12
25
1) Pro montáž jsou vhodné šrouby 912 typu SN (viz str. 23)
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
Poznámka:
Rubová strana desek Rigiton je opatřena akusticky účinnou netkanou textílií černé barvy.
37
Příslušenství
Pro systémy
Rigiton
Měrná
jednotka
(MJ)
Výrobek
Lepidlo na spáry 631)
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
1 800,300,390,-
K lepení spár desek Rigiton
7 kg / vědro
1 kg / vědro
náplň / 600 ml
(1,025 kg)
512542
515786
517108 *
1
1
20
vědro
vědro
karton
60
360
22
vědro
vědro
kus
Finální tmel
náplň / 600 ml
517109 *
20
karton
22
kus
185,-
sada
517103 *
1
sada
1,15
sada
2350,-
ks
517104 *
1
ks
0,90
kus
1700,-
Vyměnitelný adaptér
k pistoli Rigiton
2 ks / balení
517105 *
1
balení
0,01
balení
120,-
Profilovaná hlavice
pro nanášení lepidla Rigiton
3 ks / balení
517106 *
1
balení
0,01
balení
120,-
ks
517107 *
1
kus
0,08
ks
470,-
Na konečnou úpravu
lepených spár Rigiton
Skupina zboží 4.17.1
Souprava k lepení
desek Rigiton 2)
Pistole na lepení desek Rigiton
Profilovaná stěrka Rigiton
38
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
1) Orientační spotřeba lepidla: 0,1 kg/m2 plochy.
2) Souprava k lepení desek Rigiton obsahuje pistoli (1ks), vyměnitelný adaptér (2ks), profilovanou hlavici (3ks), profilovanou stěrku (1ks),
běžnou aplikační hlavici (3ks) a plastovou šablonu k tmelení šroubů (1ks).
Lamely
Sádrokartonové
stropní lamely
Gyptone
Systém montáže
Příčné hrany
A
Podélné hrany
E 15
Rozměr
[mm]
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
300 x 1 800
300 x 2 100
300 x 2 400
12,5
12,5
12,5
9
9
9
512468 *
510384 *
512497 *
6
6
6
3,24
3,78
4,32
Point 15 1)
300 x 1 800
300 x 2 100
300 x 2 400
12,5
12,5
12,5
8
8
8
510382 *
512469 *
512498 *
6
6
6
Line 8 1)
300 x 1 800
300 x 2 100
300 x 2 400
12,5
12,5
12,5
8
8
8
512470 *
510383 *
512499 *
Quattro 55 1)
300 x 1 800
300 x 2 100
300 x 2 400
12,5
12,5
12,5
8
8
8
512471 *
510381 *
512500 *
Název
Balení = karton
[ks] [m2]
[kg]
Kartonů
na
paletě
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
29,00
34,00
39,00
12
12
12
karton
karton
karton
590,590,590,-
3,24
3,78
4,32
26,00
30,00
35,00
12
12
12
karton
karton
karton
770,770,770,-
6
6
6
3,24
3,78
4,32
26,00
30,00
35,00
12
12
12
karton
karton
karton
770,770,770,-
6
6
6
3,24
3,78
4,32
26,00
30,00
35,00
12
12
12
karton
karton
karton
770,770,770,-
Skupina zboží 2.4
Base 33
1) Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.
*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks balení
bude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč. 6 a více ks balení bez přirážky.
Poznámka:
K těmto lamelám je potřeba použít speciální profily, viz str. 35.
39
Gyptone
Sádrokartonové
stropní kazety
Gyptone
Activ Air - je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např.:
v nátěrech, nábytku, kobercích, atd.
Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu
v místnosti o více jak 70 % a to po dobu delší než 50 let
Název
Hrana
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = karton
[ks] [m2]
[kg]
Kartonů
na
paletě
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
A
E15
D1
10
10
12,5
8
8
9
517210
517211
510040 *
8
8
6
2,88
2,88
2,16
23,0
23,0
19,50
16
16
14
karton
karton
karton
490,530,750,-
A
12,5
9
510039 *
6
4,32
38,90
8
karton
450,-
A
E15
D1
B
A
10
10
12,5
12,5
12,5
7
7
8
8
8
517227 *
517228 *
510044 *
517233 *
512464 *
8
8
6
6
6
2,88
2,88
2,16
2,16
4,32
23,0
23,0
17,30
17,30
34,60
16
16
14
16
8
karton
karton
karton
karton
karton
560,600,820,500,590,-
A
E15
D1
B
A
10
10
12,5
12,5
12,5
7
7
8
8
8
517218 *
517217 *
510387 *
517234 *
512465 *
8
8
6
6
6
2,88
2,88
2,16
2,16
4,32
23,0
23,0
17,30
17,30
34,60
16
16
14
16
8
karton
karton
karton
karton
karton
560,600,820,500,590,-
A
E15
D1
10
10
12,5
7
7
8
517229 *
517230 *
512459 *
8
8
6
2,88
2,88
2,16
23,0
23,0
17,30
16
16
14
karton
karton
karton
560,600,820,-
Base 31
600 x 600 mm
Activ Air
Activ Air
600 x 1 200 mm
Line 4 1)
Activ Air
600 x 600 mm
Activ Air
NOVINKA
Skupina zboží 2.2
600 x 1 200 mm
Point 11 1)
Activ Air
600 x 600 mm
Activ Air
NOVINKA
600 x 1 200 mm
Point 12 1)
Activ Air
600 x 600 mm
Activ Air
1)
Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.
*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks balení
bude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč. 6 a více ks balení bez přirážky.
40
Poznámka:
Kazety jsou opatřeny bílým akrylátovým nátěrem RAL 9016/NSCS0500N
Kazety s hranou B jsou určeny pro montáž do profilů pro akustické panely
Gyptone INSTANT.
Gyptone
Systém montáže
Hrana
T 24
T 15
A
T 15
E 15
T24
D1
Název
Quattro 20 1)
Activ Air
600 x 600 mm
Activ Air
Skupina zboží 2.2
NOVINKA
Quattro 22 1)
Activ Air
600 x 600 mm
Activ Air
Quattro 50 1)
Activ Air
600 x 600 mm
Activ Air
Sixto 60 1)
Activ Air
600 x 600 mm
Activ Air
NOVINKA
1)
Hrana
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
A
E15
D1
B
10
10
12,5
12,5
7
7
8
8
517219
517220
510059 *
517235 *
8
8
6
6
2,88
2,88
2,16
2,16
A
E15
D1
10
10
12,5
7
7
8
517231 *
517232 *
512467 *
8
8
6
A
E15
D1
10
10
12,5
7
7
8
517208 *
517226 *
515689 *
A
E15
D1
B
10
10
12,5
12,5
7
7
8
8
517213
517209 *
515460 *
517236 *
Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.
*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks balení
bude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč. 6 a více ks balení bez přirážky.
Balení = karton
[ks] [m2]
[kg]
Kartonů
na
paletě
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
23,0
23,0
17,30
17,30
16
16
14
16
karton
karton
karton
karton
560,600,820,500,-
2,88
2,88
2,16
23,0
23,0
17,30
16
16
14
karton
karton
karton
560,600,820,-
8
8
6
2,88
2,88
2,16
23,0
23,0
17,30
16
16
14
karton
karton
karton
560,600,820,-
8
8
6
6
2,88
2,88
2,16
2,16
23,0
23,0
17,30
17,30
16
16
14
16
karton
karton
karton
karton
560,600,820,500,-
Poznámka:
Kazety jsou opatřeny bílým akrylátovým nátěrem RAL 9016/NSCS0500N
Kazety s hranou B jsou určeny pro montáž do profilů pro akustické panely
Gyptone INSTANT.
41
Casoprano
Sádrokartonové stropní
kazety Casoprano
Systém montáže
T 24
nebo
T 15
Hrana
A
Hrana
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
600 x 600 mm
A
8
6
514774
10
3,60
600 x 1 200 mm
A
8
6
514775
6
600 x 600 mm
A
8
6
514776
600 x 1 200 m
A
8
6
600 x 600 mm
A
8
600 x 1 200 m
A
8
Název
Balení = karton
[ks] [m2]
[kg]
Kartonů
na
paletě
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
21,60
60
karton
128,-
4,32
26,00
48
karton
128,-
10
3,60
21,60
60
karton
128,-
515686 *
6
4,32
26,00
48
karton
128,-
6
515687
10
3,60
21,60
60
karton
145,-
6
515688 *
6
4,32
26,00
48
karton
145,-
Casoroc
Skupina zboží 2.0
Casostar
Casobianca
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.
42
Casoprano
Sádrokartonové stropní
kazety Casoprano - barevné
Systém montáže
T 24
nebo
T 15
NOVINKA
Hrana
A
Hrana
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = karton
[ks] [m2]
[kg]
Kartonů na
paletě
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
600 x 600 mm
A
8
6
516942 *
10
3,60
21,60
60
karton
200,-
600 x 1 200 mm
A
8
6
516943 *
6
4,32
26,00
48
karton
200,-
Casoroc - SVĚTLEŽLUTÁ 2)
A
8
6
516950 *
10
3,60
21,60
60
karton
200,-
600 x 1 200 mm
A
8
6
516951 *
6
4,32
26,00
48
karton
200,-
Casoroc - ŽLUTÁ 3)
A
8
6
516946 *
10
3,60
21,60
60
karton
200,-
600 x 1 200 mm
A
8
6
516947 *
6
4,32
26,00
48
karton
200,-
Casobianca - ŠEDÁ 1)
A
8
6
516944 *
10
3,60
21,60
60
karton
215,-
600 x 1 200 mm
A
8
6
516945 *
6
4,32
26,00
48
karton
215,-
Casobianca - SVĚTLEŽLUTÁ 2)
A
8
6
516952 *
10
3,60
21,60
60
karton
215,-
600 x 1 200 mm
A
8
6
516953 *
6
4,32
26,00
48
karton
215,-
Casobianca - ŽLUTÁ 3)
A
8
6
516948 *
10
3,60
21,60
60
karton
215,-
A
8
6
516949 *
6
4,32
26,00
48
karton
215,-
Název
Casoroc - ŠEDÁ 1)
600 x 600 mm
Skupina zboží 2.0.1
600 x 600 mm
600 x 600 mm
600 x 600 mm
600 x 600 mm
600 x 1 200 mm
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.
1
) kód barvy NCS S 1005R80B
2
) kód barvy NCS S 0505Y40R
3
) kód barvy NCS S 0515G90Y
43
OWAdeco
Minerální stropní
kazety OWAdeco
Systém montáže
T 24
nebo
T 15
Hrana
3
Hrana
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
600 x 600 mm
3
12
cca 2,8
515895
16
5,76
Sirius
3
12
cca 2,8
515896
16
3
12
cca 2,8
515897
3
12
cca 2,8
515898
Název
Balení = karton
[kg]
[ks] [m2]
Kartonů
na
paletě
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
16,50
44
karton
130,-
5,76
16,50
44
karton
130,-
16
5,76
16,50
44
karton
130,-
16
5,76
16,50
44
karton
150,-
Taurus
Skupina zboží 2.8.3
600 x 600 mm
Comet
600 x 600 mm
Tacla
600 x 600 mm
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.
44
OWAcoustic
Minerální stropní kazety
OWAcoustic smart
Systém montáže
T 24
nebo
T 15
3
T 24
7
Hrana
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = karton
[ks] [m2]
[kg]
Kartonů na
paletě
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
3
7
14
14
cca 4,1
cca 3,5
515885 *
515886 *
12
12
4,32
4,32
17,90
15,00
48
48
karton
karton
150,200,-
300 x 1 200 mm
3
7
14
14
cca 4,1
cca 3,5
516489 **
516490 **
12
12
4,32
4,32
17,90
15,00
48
48
karton
karton
255,300,-
Futura 60
3
7
14
14
cca 4,1
cca 3,5
515889 *
515890 *
12
12
4,32
4,32
17,90
15,00
48
48
karton
karton
150,200,-
300 x 1 200 mm
3
7
14
14
cca 4,1
cca 3,5
516491 **
516492 **
12
12
4,32
4,32
17,90
15,00
48
48
karton
karton
255,300,-
Finetta 62
3
7
14
14
cca 4,1
cca 3,5
515891 *
515892 *
12
12
4,32
4,32
17,90
15,00
48
48
karton
karton
150,200,-
300 x 1 200 mm
3
7
14
14
cca 4,1
cca 3,5
516493 **
516494 **
12
12
4,32
4,32
17,90
15,00
48
48
karton
karton
255,300,-
Harmony 72
3
7
14
14
cca 4,1
cca 3,5
515887 *
515888 *
12
12
4,32
4,32
17,90
15,00
48
48
karton
karton
150,200,-
300 x 1 200 mm
3
7
14
14
cca 4,1
cca 3,5
516495 **
516496 **
12
12
4,32
4,32
17,90
15,00
48
48
karton
karton
255,300,-
Sandila 70/O
3
7
14
14
cca 4,1
cca 3,5
515893 *
515894 *
12
12
4,32
4,32
17,90
15,00
48
48
karton
karton
170,230,-
300 x 1 200 mm
3
7
14
14
cca 4,1
cca 3,5
516497 **
516498 **
12
12
4,32
4,32
17,90
15,00
48
48
karton
karton
280,325,-
Sandila 70/N
3
7
14
14
cca 4,1
cca 3,5
515927 *
515928 *
12
12
4,32
4,32
17,90
15,00
48
48
karton
karton
170,230,-
3
7
14
14
cca 4,1
cca 3,5
516499 **
516500 **
12
12
4,32
4,32
17,90
15,00
48
48
karton
karton
290,330,-
Název
Sternbild 3
600 x 600 mm
600 x 600 mm
600 x 600 mm
Skupina zboží 2.8.2
Hrana
600 x 600 mm
600 x 600 mm
600 x 600 mm
300 x 1 200 mm
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.
**) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Minimální objednací množství 100 m2. V případě objednání množství od 100 m2 do 250 m2 bude účtována jednorázová
přirážka 5 200,- Kč. Nad 250 m2 bez přirážky.
45
OWAcoustic
Systém montáže
Minerální stropní kazety
OWAcoustic premium
Název
Sternbild 3
600 x 600 mm
Sternbild 3 - Sanitas 02 1)
600 x 600 mm
Sternbild 3 - Pura 1)
600 x 600 mm
Sternbild 3 - Mavroc 1)
Hrana Tloušťka Hmotnost
[mm]
[kg/m2]
Hrana
Systém montáže
Hrana
Z 19
1
T 24
6
T 24
nebo
T 15
3
T 15
15
T 15b
15b
Objednací
číslo
Balení = karton
[ks] [m2]
[kg]
Kartonů Minimální
na
dodací
paletě
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
3
6
15
15b
1
3
6
3
6
3
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
515831 *
515832 *
515833 *
516357 *
516358 *
516386 **
516393 **
516400 **
516401 **
516408 **
12
10
10
10
10
12
10
12
10
12
4,32
3,60
3,60
3,60
3,60
4,32
3,60
4,32
3,60
4,32
22,00
19,00
19,00
19,00
19,00
22,00
19,00
22,00
19,00
22,00
44
52
52
52
52
44
52
44
52
44
karton
karton
karton
karton
karton
--------karton
205,240,270,290,390,300,340,240,280,340,-
3
6
15
15b
1
3
6
15
15
15
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
515837 *
515838 *
515839 **
516410 **
516411 **
516439 **
516440 **
12
10
10
10
10
12
10
4,32
3,60
3,60
3,60
3,60
4,32
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
19,00
22,00
19,00
44
52
52
52
52
44
52
karton
karton
-----------
205,240,270,290,390,240,280,-
3
6
15
15b
1
15
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
515849 **
515850 *
515851 **
516447 **
516448 **
12
10
10
10
10
4,32
3,60
3,60
3,60
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
19,00
44
52
52
52
52
--karton
----karton
205,240,270,290,390,-
3
6
15
15b
1
3
15
15
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
515843 *
515844 *
515845 **
516464 **
516465 *
516466 *
12
10
10
10
10
12
4,32
3,60
3,60
3,60
3,60
4,32
22,00
19,00
19,00
19,00
19,00
22,00
44
52
52
52
52
44
karton
karton
----karton
karton
205,240,270,290,390,340,-
3
6
15
15b
1
3
6
3
6
15
15
15
15
15
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
515855 *
515856 *
515857 **
516467 **
516468 **
516305 **
516469 **
516470 **
516471 **
12
10
10
10
10
12
10
12
10
4,32
3,60
3,60
3,60
3,60
4,32
3,60
4,32
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
19,00
22,00
19,00
22,00
19,00
44
52
52
52
52
44
52
44
52
karton
karton
---------------
210,250,280,310,430,320,360,250,290,-
600 x 600 mm
Futura 60
Skupina zboží 2.8.1
600 x 600 mm
Futura 60 - Pura 1)
600 x 600 mm
Finetta 62
600 x 600 mm
Harmony 72
600 x 600 mm
Harmony 72 - Mavroc 1)
600 x 600 mm
Schlicht 9
600 x 600 mm
Schlicht 9 - Sanitas 02 1)
600 x 600 mm
Schlicht 9 - Pura 1)
600 x 600 mm
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Minimální objednací množství 100 m2. V případě objednání množství od 100 do 250 m2 bude účtována jednorázová
přirážka 5 200,- Kč. Nad 250 m2 bez přirážky
1
) speciální úpravu Sanitas 02, Pura a Mavroc je možné aplikovat za příplatek na všechny typy Premium
Pozn.: Písmeno N za názvem a číselným označením výrobku označuje perforovaný dezén, písmeno O dezén neperforovaný.
U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xls se širším sortimentem (jiné rozměry kazet, tloušťky a typy hran).
46
OWAcoustic
Název
Hrana Tloušťka Hmotnost
[mm]
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = karton
[kg]
[ks] [m2]
Kartonů Minimální
na
dodací
paletě
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
Universal 65
600 x 600 mm
3
6
15
15b
1
15
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
515862 *
515863 *
515864 **
516472 **
516473 **
12
10
10
10
10
4,32
3,60
3,60
3,60
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
19,00
44
52
52
52
52
karton
karton
-------
230,260,290,310,430,-
Sandila 70/O
3
6
15
15b
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
515865 *
515866 *
515867
516474 **
12
10
10
10
4,32
3,60
3,60
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
44
52
52
52
karton
karton
-----
230,260,290,310,-
3
6
15
15b
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
515915 *
515916 *
515917 *
516636 **
12
10
10
10
4,32
3,60
3,60
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
44
52
52
52
karton
karton
karton
---
230,260,290,310,-
3
6
15
15b
1
15
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
515868 *
515869 *
515870 **
516476 **
516477 **
12
10
10
10
10
4,32
3,60
3,60
3,60
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
19,00
44
52
52
52
52
karton
karton
-------
245,260,280,300,580,-
3
6
15
15b
1
15
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
515918 *
515919 *
515920 **
516478 **
516479 **
12
10
10
10
10
4,32
3,6 0
3,60
3,60
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
19,00
44
52
52
52
52
karton
karton
-------
245,260,280,300,580,-
3
6
15
15b
1
15
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
515874 *
515875 *
515876 *
516487 *
516488 *
12
10
10
10
10
4,32
3,60
3,60
3,60
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
19,00
44
52
52
52
52
karton
karton
karton
karton
karton
245,260,280,300,580,-
3
6
15
15b
1
15
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
515921 *
515922 *
515923 *
516764 *
516765 *
12
10
10
10
10
4,32
3,60
3,60
3,60
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
19,00
44
52
52
52
52
karton
karton
karton
karton
karton
245,260,280,300,580,-
3
6
15
15b
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
516328 *
516792 **
516793 **
516794 **
12
10
10
10
4,32
3,60
3,60
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
44
52
52
52
karton
-------
590,680,720,740,-
3
6
15
15b
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
516807 *
516808 **
516809 **
516810 **
12
10
10
10
4,32
3,60
3,60
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
44
52
52
52
karton
-------
590,680,720,740,-
600 x 600 mm
Sandila 70/N
600 x 600 mm
Luna 66/O
Skupina zboží 2.8.1
600 x 600 mm
Luna 66/N
600 x 600 mm
Cosmos 68/O
600 x 600 mm
Cosmos 68/N
600 x 600 mm
AquaCosmos 68/O
600 x 600 mm
AquaCosmos 68/N
600 x 600 mm
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Minimální objednací množství 100 m2. V případě objednání množství od 100 do 250 m2 bude účtována jednorázová
přirážka 5 200,- Kč. Nad 250 m2 bez přirážky
1
) speciální úpravu Sanitas 02, Pura a Mavroc je možné aplikovat za příplatek na všechny typy Premium
Pozn.: Písmeno N za názvem a číselným označením výrobku označuje perforovaný dezén, písmeno O dezén neperforovaný.
U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xls se širším sortimentem (jiné rozměry kazet, tloušťky a typy hran).
47
Profily
Profily a příslušenství
pro kazetové
a lamelové podhledy
Název
Délka
[mm]
Objednací
číslo
Balení = svazek
[ks] [m]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
3 700
515899
25
92,5
34,30
balení
29,-
600
515900
75
45
14,30
balení
29,-
1 200
515901
50
60
19,10
balení
29,-
3 000
515902
30
90
24,30
balení
29,-
600
515903
75
45
10,00
balení
29,-
1 200
515904
50
60
12,40
balení
29,-
3 600
515708 *
20
72
25,70
balení
100,-
Hlavní profil T24 1)
38 x 24 mm, tl. 0,4 mm
38
11
6,5
24
Příčný profil T24
1)
32 x 24 mm, tl. 0,4 mm
Příčný profil T24 1)
Hlavní profil T15 1)
38 x 15 mm, tl. 0,35 mm
3
11
6,5
38
Skupina zboží 4.3
32 x 24 mm, tl. 0,4 mm
15
Příčný profil T15 1)
28 x 15 mm, tl. 0,35 mm
Příčný profil T15 1)
28 x 15 mm, tl. 0,35 mm
Příčný profil T24 1) - pro konstrukci podhled
podhledu typu D1
38 x 24 mm, tl. 0,4 mm
1) Pohledová plocha profilů je lakovaná bíle.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
48
Příslušenství
Délka
[mm]
Objednací
číslo
3 050
515968
40
122
18,20
balení
19,-
a) 25 x 15 x 8 x 15 mm, tl. 0,4 mm 3 050
515969 *
35 106,75
22,90
balení
46,-
b) 25 x 15 x 6 x 15 mm, tl. 0,5 mm 3 050
516124 *
35 106,75
22,90
balení
48,-
13 mm 3 000
516125 *
12
36
9,00
balení
88,-
15 mm 3 000
516126 *
24
72
18,00
balení
96,-
1 830
512488 *
30
54,9 25,50
balení
65,-
2 130
512489 *
30
63,9 29,50
balení
65,-
2 430
512490 *
30
72,9 33,40
balení
65,-
3 000
512491 *
20
60
28,00
balení
120,-
510283
100
3,50
balení
4,50/ks
Závěs s hákem pro hlavní T profil
- s upínacím perem,
vhodný pro hlavní
profily T15 a T24
515709 *
100
3,00
balení
5,-/ks
Rozpěrná pružina
512493 *
250
1,00
balení
29,-/ks
517155 *
500
1,80
balení
5,-/ks
517221 *
100
2,90
balení
35,-/ks
600 x 600 x 16 mm
515884 *
4
4,78
balení
590,-/ks
1200 x 600 x 16 mm
516976 *
4
7,00
balení
750,-/ks
Název
Balení = svazek
[ks]
[m]
[kg]
Minimální
Cena
dodací
bez DPH [Kč/
množství
bm]
Obvodový profil 1)
19
19 x 24 mm, tl. 0,4 mm
24
Obvodový profil “W” 1)
25
8/6
15 + 15
Obvodový profil “F” 1)
7
21,5
47
O
38
Skupina zboží 4.3.1
pro kazety s polozapuštěnou
hranou:
a) E24, 6 a 15
b) E15 a7
18
13
12,5
17,5
Nosný profil T15 1) - pro lamely Gyptone
6
37,5
Obvodový profil “W” 1) - pro lamely Gyptone
30
Skupina zboží 4.3.2
Závěs pérový pro hlavní T profil
- s upínacím perem,
vhodný pro hlavní
profily T15 a T24.
110
Pro konstrukci podhledu typu D1
Přítlačná spona typ 819
Pro tl. kazet 8 - 16 mm
NOVINKA
Křížová spojka pro T profil typ GS
4.3.7
Pro konstrukci podhledu typu D1
Protipožární kryt světla
NOVINKA
1) Pohledová plocha profilů je lakovaná bíle.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xls se širším sortimentem příslušenství.
49
Sanitární program
Konstrukce pro
kotvení zařizovacích
předmětů
Objednací
číslo
Výrobek
počet
kusů
Balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Konstrukce pro uchycení baterií
Slouží pro uchycení baterií
s jakoukoli roztečí
na nástěnky plastové,
ocelové apod.
Pro osovou rozteč
CW profilů 460-625 mm.
Konstrukce pro uchycení kohoutů
510327 *
ks
0,90
kus
632,-
510328 *
ks
0,80
kus
536,-
510329 *
ks
1,10
kus
704,-
510330 *
510331 *
510332 *
510333 *
510334 *
ks
ks
ks
ks
ks
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
kus
kus
kus
kus
kus
520,576,604,612,620,-
Skupina zboží 4.5
Slouží k uchycení
kohoutků, průtokových
ohřívačů atd.
Pro osovou rozteč
CW profilů 460-625 mm.
Konstrukce k uchycení baterií a potrubí
Slouží k uchycení baterií
s jakoukoliv roztečí,
kohoutů a odpadního
potrubí na nástěnky
plastové apod.
Pro osovou rozteč
CW profilů 460-625 mm.
Konstrukce pro uchycení potrubí
Slouží pro uchycení
odpadního potrubí
na průměry
od 40 do 110 mm.
Pro osovou rozteč
CW profilů 460-625mm.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
50
pr. 40 mm
pr. 50 mm
pr. 63 mm
pr. 70 mm
pr. 90-110 mm
Sanitární program
Výrobek
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Konstrukce pro uchycení pisoáru
Slouží pro uchycení pisoáru
jak s odpadem pod mísou,
tak s odpadem za mísou.
Pro osovou rozteč
CW profilů 450-625 mm.
Konstrukce pro uchycení umyvadla
510335 *
ks
2,50
kus
960,-
510336 *
ks
2,50
kus
944,-
510337 *
ks
2,80
kus
1 176,-
510338 *
ks
6,70
kus
2 160,-
514844 *
sada
0,35
sada
112,-
Slouží pro uchycení umyvadel
s nástěnnými bateriemi.
Pro osovou rozteč
CW profilů 450-625 mm.
Skupina zboží 4.5
Konstrukce pro uchycení umyvadla
Slouží pro uchycení
umyvadel se stojánkovými
bateriemi. Pro osovou rozteč
CW profilů 450-625 mm.
Konstrukce pro uchycení WC
Slouží pro uchycení WC
nebo bidetu (při dokoupení
Bidetové sady - obj. č. 514844).
Pro osovou rozteč
profilů 450-625 mm.
Výškově nastavitelné
kotevní šrouby. Objímka
odpadního potrubí o průměru 110 mm.
Bidetová sada
Tato sada umožňuje montáž
bidetu ke Konstrukci
pro uchycení WC (obj. č. 510338),
vč. spojovacího materiálu.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
51
Nářadí
Nářadí pro práci
s konstrukcemi
suché vnitřní výstavby
Objednací
číslo
Výrobek
počet
kusů
Balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/balení]
513374
50 kusů
0,50
60 kusů
1 248,-
515410
kus
0,8
kus
1990,-
515413
12 kusů
0,10
balení
680,-
515411
6 kusů
0,05
balení
360,-
515465
kus
0,15
kus
180,-
515466
kus
0,10
kus
248,-
510221
kus
1,00
kus
252,-
512583
10 kusů
1,00
10 kusů
405,-
510223
kus
1,00
kus
180,-
510224
kus
0,05
kus
84,-
510225
kus
0,50
kus
188,-
510226
kus
0,50
kus
424,-
Tesařská tužka
Blade Runner
speciální nůž na rychlé a bezpečné řezání
sádrokartonových desek
Náhradní řezací kolečka
pro Blade Runner
Pouzdro na Blade Runner
k upevnění na opasek
Skupina zboží 4.8
Struhák na hrany, dl. 13 cm
s vodítky
Hoblík na hrany VARIO
Náhradní nože k hoblíku VARIO
Struhák / hoblík na hrany
Náhradní planžeta k hoblíku
Struhák / nebozez
celková délka 360 mm
(délka čepele 240 mm)
Vykružovací vrták
Univerzální  60, 67 a 74 mm
52
Nářadí
Objednací
číslo
Výrobek
počet
kusů
Balení
hmotnost
[kg]
Minimální
Cena
dodací
bez DPH
množství [Kč/balení]
Ruční nůžky na plech
510056
kus
0,50
kus
840,-
Perforační kleště
510227
kus
1,00
kus
1 680,-
Montážní kleště
510235
kus
0,50
kus
388,-
517034
kus
0,03
balení
79,-
Šroubovací nástavec speciální
510006
kus
0,10
kus
64,-
Šroubovací nástavec Marathon
510007
kus
0,20
kus
352,-
Kladivo zámečnické
517005
kus
0,50
kus
95,-
510063
kus
0,20
kus
108,-
510064
kus
0,17
kus
255,-
510053
kus
0,20
kus
152,-
510052
kus
0,30
kus
364,-
pro Molly kotvy
Křížový bit
Skupina zboží 4.8
- titanová vrstva;
balení: 3 ks v plastovém boxu
NOVINKA
s dřevěnou rukojetí
- 400 g
Stěrka nerez
- š. 100 mm
Špachtle s křížovou špičkou
(s bitem PH2) - š. 150 mm
Hladítko nerez
- š. 280 mm
Hladítko nerez
- š. 480 mm
53
Nářadí
Nářadí pro práci
s konstrukcemi
suché vnitřní výstavby
Výrobek
Fasádní špachtle
s ALU výztuhou - š. 500 mm
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
hmotnost
[kg]
Minimální
Cena
dodací
bez DPH
množství [Kč/balení]
511524
kus
0,40
kus
332,-
Ruční držák na smirkový papír
510230
kus
0,50
kus
88,-
Brusná mřížka
512584
10 kusů
0,10
10 kusů
39,-
Aplikátor pro vnější hrany - 90°
513303
kus
0,80
kus
6 680,-
513310
kus
0,80
kus
6 680,-
513302
kus
0,60
kus
6 680,-
517199 *
kus
1,40
kus
890,-
513301 *
kus
4
kus
8 440,-
Skupina zboží 4.8
na vnější pravoúhlé hrany (rohy) při aplikaci
pásky Ultra Flex systému No Coat®
a samolepicí lišty AquaBead
Aplikátor na vnitřní hrany - 90°
na vnitřní pravoúhlé hrany (kouty) při aplikaci
pásky Ultra Flex systému No Coat®
Jednostranný aplikátor
na všechny úhly koutů a rohů při aplikaci
pásky Ultra Flex i lišty L-Trim systému No Coat®
Teleskopická násada k aplikátorům
- teleskopická tyč z eloxovaného hliníku; lehká, pevná a odolná
- nastavitelná délka 0,9-1,5 m (plynulé nastavení pomocí patentovaného zámku)
- příjemná rukojeť, pogumované madlo
Zásobník na tmely
k nanášení tmelů
na pásku Ultra Flex sytému No Coat®
(vědro není součástí položky)
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
54
Revizní dvířka
Revizní dvířka
do příček a podhledů
Tloušťka
[mm]
Výrobek
Rozměr
[mm]
Objednací
číslo
200 x 200
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
510318
510320
510322
510324
510326
počet
kusů
Balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Revizní dvířka univerzální
S automatickým zámkem,
bez požární odolnosti.
Pro tloušťku opláštění
1x 12,5 mm.
kus
kus
kus
kus
kus
0,90
1,40
2,20
3,20
4,20
kus
kus
kus
kus
kus
na
vyžádání
na
vyžádání
Revizní dvířka akustická
S automatickým zámkem, bez požární odolnosti.
Opláštění 1x MA(DF) 12,5 mm, s gumovým těsněním.
Vzduchová neprůzvučnost Rw = 29 dB.
712,844,920,996,1 184,-
NOVINKA
12,5
12,5
12,5
12,5
15
15
15
15
2x 12,5
2x 12,5
2x 12,5
2x 12,5
Skupina zboží 4.6
Revizní dvířka do příčky
s požární odolností 1)
S automatickým zámkem.
Požární odolnost 30 min.
Revizní dvířka do podhledu
s požární odolností 1)
S kličkou. Požární
odolností 30 min.
Pro tloušťku opláštění
25 mm.
Revizní dvířka akustická s požární odolností
S kličkou; do příčky i podhledu.
Požární odolnost 30 min.
Opláštění 2x MA(DF) 12,5 mm,
s gumovým těsněním.
Vzduchová neprůzvučnost Rw = 34 dB.
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
515482 *
515483 *
515484 *
515485 *
511515 *
513295 *
511925 *
511926 *
515495 *
515496 *
515497 *
515498 *
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
2,00
3,10
4,30
5,80
2,10
3,20
4,40
5,90
3,00
4,50
6,50
9,00
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
1 952,2 312,2 672,3 148,1 960,2 320,2 680,3 160,2 120,2 480,2 840,3 320,-
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
515486 *
515487 *
515488 *
515489 *
kus
kus
kus
kus
3,50
5,50
8,20
10,90
kus
kus
kus
kus
2 120,2 480,2 840,3 320,-
na
vyžádání
na
vyžádání
NOVINKA
1) Hodnoty požární odolnosti jsou uvedeny v Katalogu požárně odolných konstrukcí suché vnitřní výstavby.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
55
Textil
Pracovní oděvy
a textil Rigips
Výrobek
Velikost
Objednací
číslo
Balení
[ks]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
uni
514920
kus
0,10
kus
148,-
M
L
XL
XXL
514902 *
514903 *
514904
514905 *
kus
kus
kus
kus
0,20
0,20
0,20
0,20
kus
kus
kus
kus
116,116,116,116,-
M
L
XL
XXL
514906*
514907*
514908*
514909*
kus
kus
kus
kus
0,30
0,30
0,30
0,30
kus
kus
kus
kus
350,350,350,350,-
S
M
L
XL
XXL
514910 *
514911
514912
514913
514914 *
kus
kus
kus
kus
kus
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
kus
kus
kus
kus
kus
252,252,252,252,252,-
Basebalová čepice modrá
- 6 panelů, vyztužené čelo, mosazná přezka
- broušená bavlna, výšivka 2x
Tričko bílé
Skupina zboží 4.9.5
- krátký rukáv
- 100% bavlna, 160 g/m2, potisk
Triko POLO pánské tm. modré
- límeček, krátký rukáv
- 65% bavlna, 35% polyester, 200g/m2, výšivka
NOVINKA
Triko POLO dámské sv. modré
- límeček, krátký rukáv
- 95 % bavlna, 5 % lycra, 200 g/m2, výšivka
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
56
Textil
Výrobek
Velikost
Objednací
číslo
Balení
[ks]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
M
L
XL
XXL
XXXL
514915 *
514916 *
514917
514918
514919 *
kus
kus
kus
kus
kus
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
kus
kus
kus
kus
kus
820,-**
820,-**
820,-**
820,-**
820,-**
50
52
54
56
58
60
514946 *
514947 *
514948 *
514949 *
514950 *
514951 *
kus
kus
kus
kus
kus
kus
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
kus
kus
kus
kus
kus
kus
620,620,620,620,620,620,-
46
48
50
52
54
56
58
60
514316 *
510362 *
510363 *
510364
510365
510366
510367
514317 *
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
590,590,590,590,590,590,590,590,-
46
48
50
52
54
56
58
60
510369 *
510370 *
510371 *
510372 *
510373 *
510374 *
510375 *
514828 *
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
920,920,920,920,920,920,920,920,-
Zateplená pracovní vesta
- kapsy na zip, ramena z nepromokavého materiálu,
nastavitelné pružné stažení v pase, prodloužená
délka dole ke stažení- 35 % bavlna,
65 % polyester, podšívka 100% polyester, výšivka 2x
Vel.
M
L
XL
XXL
XXXL
Obvod hrudi
92-98 cm
98-104 cm
104-110 cm
110-116 cm
116-122 cm
Výška postavy
158-170 cm
164-176 cm
166-182 cm
170-188 cm
176-194 cm
Pracovní blůza
- bílá s modrými doplňky, 100% bavlna
délka rukávů 65 cm, potisk
Vel.
50
52
54
56
58
60
Obvod pasu
96-100 cm
100-104 cm
104-108 cm
108-112 cm
112-116 cm
116-120 cm
Skupina zboží 4.9.5
Pracovní kalhoty s laclem
- bílé, 100 % bavlna,
délka nohavic 108 cm
pro výšku postavy 170-182 cm, potisk
Vel.
46
48
50
52
54
56
58
60
Obvod hrudi
88-92 cm
92-96 cm
96-100 cm
100-104 cm
104-108 cm
108-112 cm
112-116 cm
116-120 cm
Obvod pasu
76-80 cm
80-84 cm
84-88 cm
88-92 cm
92-96 cm
96-100 cm
100-104 cm
104-108 cm
Pracovní kombinéza
- bílá s modrými doplňky, zip,
100 % bavlna, délka nohavic 108 cm
pro výšku postavy 170-182 cm, potisk
Vel.
46
48
50
52
54
56
58
60
Obvod hrudi
88-92 cm
92-96 cm
96-100 cm
100-104 cm
104-108 cm
108-112 cm
112-116 cm
116-120 cm
Obvod pasu
76-80 cm
80-84 cm
84-88 cm
88-92 cm
92-96 cm
96-100 cm
100-104 cm
104-108 cm
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) Cena je platná od 15.8.2012
57
Literatura
Odborná literatura
Rigips
Název
Objednací
číslo
Balení
množství
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Velká kniha sádrokartonu
- Podklady pro projektování interiéru
Kniha přináší přehled a podrobné
údaje o jednotlivých systémech
suché vnitřní výstavby
(souhrn ověřených konstrukcí
s jejich komplexními daty
a deklarovanými hodnotami).
Je určena odborné veřejnosti
- projektantům, architektům,
investorům, developerům
a realizačním firmám.
Formát A4, 444 stran
(2010, třetí vydání)
Skupina zboží 4.9.1
Montážní příručka sádrokartonáře
501635
kus
1,53
kus
495,80
501636
kus
0,30
kus
185,70
501781
kus
0,42
kus
171,-
Jedinečný souhrn
montážních návodů
suché vnitřní výstavby.
Kniha je určena realizačním
firmám, stavbyvedoucím
i stavebním dozorům.
Formát A5, 176 stran
(2011, druhé vydání)
Sádrokarton zvládneme sami
- Pracovní postupy krok za krokem
Průvodce stavebními úpravami
pro nejširší laickou veřejnost,
který provede čtenáře výstavbou
krok za krokem, od výběru
a nákupu materiálu, přes
samotnou montáž až
po finální úpravu povrchů.
Uvnitř DVD s montážními videonávody
vybraných konstrukcí
Formát A4, 100 stran
(2012, třetí vydání)
58
Orientační spotřeby
materiálu na 1 m2
(Propočteno z plochy cca 100 m2; do spotřeb je třeba
započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)
Sádrokartonová příčka
Jednotka
Konstrukce
Jednoduchá
Dvojitá
Opláštění
Jednoduché
Dvojité
Trojité
Opláštění
dvojité
Sádrokartonová deska Rigips
m2
2,0
4,0
6,0
4,0
Vodorovný profil R-UW *)
m
0,8
0,8
0,8
1,6
Svislý profil R-CW
m
1,9
1,9
1,9
3,8
Napojovací těsnění *)
m
1,3
1,3
1,3
2,6
Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 25 mm
ks
24,0
8,0
8,0
8,0
Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 35 mm
ks
–
24,0
8,0
24,0
Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 55 mm
ks
–
–
24,0
–
Natloukací hmoždinky
ks
1,8
1,8
1,8
3,6
Spárovací tmel
kg
0,6
1,2
1,8
1,2
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu
kg
0,2
0,2
0,2
0,2
Výztužná páska pro spáry desek
m
1,6
1,6
1,6
1,6
Minerální izolace
m2
1,0
1,0
1,0
2,0
Příčka Rigidur
na kovových profilech
Jednotka
Jednoduchá konstrukce
Dvojitá konstrukce
Opláštění
Opláštění dvojité
Jednoduché
Dvojité
Druhé opláštění šroubované do:
konstrukce
Sádrovláknitá deska Rigidur
Vodorovný profil R-UW
*)
prvního pláště
Druhé opláštění
šroubované do:
konstrukce
prvního
pláště
m2
2
4
4
4
4
m
0,8
0,8
0,8
1,6
1,6
Svislý profil R-CW
m
1,9
1,9
1,9
3,8
3,8
Napojovací těsnění *)
m
1,3
1,3
1,3
2,6
2,6
Šrouby Rigidur 4 x 30 mm
ks
25
–
–
–
–
Sponky
ks
–
–
40
–
40
Šrouby Rigidur 4 x 45 mm
ks
–
20
–
20
–
Natloukací hmoždinky
ks
1,8
1,8
1,8
3,6
3,6
Polyuretanové lepidlo na spáry
ml
31
31
31
31
31
Alternativně spárovací tmel Rigidur
kg
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Minerální izolace
m2
1
1
1
2
2
*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).
59
Orientační spotřeby materiálu na 1 m2
(Propočteno z plochy cca 100 m2; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)
Obklad stěny - tzv. “Suchá omítka“ / Rigitherm (lepení na terče)
Jednotka
Spotřeba
Sádrokartonová deska Rigips / deska Rigitherm / sádovláknitá deska Rigidur
m2
1,0
Lepicí tmel Rifix / Weber Therm
kg
4,0
Spárovací tmel
kg
0,3
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu
kg
0,1
Výztužná páska pro spáry desek
m2
0,8
Předsazená stěna sádrokartonová
Jednotka
Konstrukce
na třmenech
volná
Sádrokartonová deska Rigips
m2
1,0
1,0
Profil R-CD
m
1,9
–
m
0,5
–
m
–
0,8
1,9
Profil R-UD
*)
Vodorovný profil R-UW
Svislý profil R-CW
m
–
Stavěcí třmeny
ks
1,5
–
Napojovací těsnění *)
m
0,7
1,3
Samořezné šrouby Rigips 421 LB/3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm
ks
3,0
–
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 25 mm
ks
11,0
11,0
Natloukací hmoždinky
ks
2,4
1,8
Spárovací tmel
kg
0,3
0,3
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu
kg
0,1
0,1
Výztužná páska pro spáry desek
m
0,8
0,8
Minerální izolace
m2
1,0
1,0
Předsazená stěna Rigidur
Jednotka
Konstrukce
na třmenech
volně stojící
1
Sádrovláknitá deska Rigidur
m2
1
Profil R-CD
m
1,9
–
Profil R-UD *)
m
0,5
–
Vodorovný profil R-UW
m
–
0,8
Svislý profil R-CW
m
–
1,9
Stavěcí třmeny
ks
1,5
–
Napojovací těsnění *)
m
0,7
1,3
Šrouby Rigidur
ks
14
14
Natloukací hmoždinky
ks
2,4
1,8
Polyuretanové lepidlo na spáry
ml
15,5
15,5
Alternativně spárovací tmel Rigidur
kg
0,2
0,2
Minerální izolace dle potřeby
m2
1
1
Šachtová stěna Ridurit
Jednotka
Systém
s konstrukcí
bez konstrukce
Deska Ridurit 20
m2
2,0
2,0
Vodorovný profil R-UW
m
0,8
–
Svislý profil R-CW
m
1,2
–
Ocelový úhelník 40x20x1 mm
m
–
0,5
Napojovací těsnění
m
1,3
0,5
Šrouby Ridurit 35 mm
ks
35,0
40,0
Šrouby Ridurit 55 mm
ks
8,0
–
Natloukací hmoždinky ocelové
ks
1,8
1,0
Spárovací tmel Vario
kg
0,3
0,3
*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).
60
Orientační spotřeby materiálu na 1 m2
(Propočteno z plochy cca 100 m2; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)
Šachtová sádrokartonová stěna
Jednotka
Opláštění
Dvojité
Trojité
Sádrokartonová deska Rigips
m2
1,0
2,0
3,0
Vodorovný profil R-UW *)
m
0,8
0,8
0,8
Svislý profil R-CW
m
3,8
3,8
3,8
1,3
Napojovací těsnění
*)
Jednoduché
m
1,3
1,3
Samořezné šrouby Rigips 421 LB/3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm
ks
4,0
4,0
4,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 25 mm
ks
11,0
5,0
5,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 35 mm
ks
–
11,0
5,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 55 mm
ks
–
–
11,0
Natloukací hmoždinky ocelové
ks
1,8
1,8
1,8
Spárovací tmel
kg
0,3
0,6
0,9
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu
kg
0,1
0,1
0,1
Výztužná páska pro spáry desek
m
0,8
0,8
0,8
Minerální izolace
m2
1,0
1,0
1,0
Podhledy ze sádrokartonových desek
Jednotka
Druh podhledu
Přímo montované
opláštění stropu
Zavěšený podhled na
dvouúrovňové konstrukci
Jednoduché
opláštění
Dvojité
opláštění
Sádrokartonová deska Rigips
m2
1,0
1,0
2,0
Profil R-CD
m
2,0
3,0
3,5
Profil R-UD *)
m
0,9
0,9
0,9
Spojovací kus pro R-CD
ks
0,3
0,6
0,7
Křížová spojka
ks
–
2,0
2,5
Napojovací těsnění *)
m
0,9
0,9
0,9
Samořezné šrouby 3,5x9,5 (4,2x13) 421 LB
ks
4
–
–
Rychlošrouby TN 3,5x25 mm dl.35 pro desky tl. 20 mm – pro 1. plášť
ks
15,0
15,0
7,0
Rychlošrouby TN 3,5x35 mm (dl.45 pro tl. 15 mm, dl. 55 pro tl. 20 mm)
ks
–
–
18,0
Závěs vč. táhla nebo třmen
ks
2,0
1,1
1,3
Kovová hmoždinka DN6/ZHOP do betonového nosného stropu
ks
2,01)
1,1
1,3
Alternativně vruty do svislých závěsů FN do dřevěného stropu
ks
4
–
–
Natloukací hmoždinky (pro kotvení UD profilů)
ks
1,8
1,8
1,8
Spárovací tmel
kg
0,3
0,3
0,5
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu (v případě potřeby)
kg
0,1
0,1
0,1
Výztužná páska do tmelu
m
1,1
1,1
1,1
Minerální izolace (dle potřeby)
m2
1,0
1,0
1,0
1) V případě použití šroubů FN – 2 ks / 1 třmen nebo přímý závěs
*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).
61
Orientační spotřeby materiálu na 1 m2
(Propočteno z plochy cca 100 m2; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)
Podhledy akustické z desek Rigiton + Gyptone BIG
Jednotka
Rigiton
Gyptone BIG
Akustická deska
m2
1,0
1,0
Profil R-CD
m
4,4
3,0
Spojovací kus pro R-CD
ks
0,8
0,6
Křížová spojka
ks
3,4
2,0
Napojovací těsnění 30 mm
m
0,9
0,9
Šrouby (212 – typ TN/912 – typ SN)
ks
17,0
17,0
Závěs
ks
1,1
1,1
Kotevní prvek do nosného stropu
ks
1,1
1,1
Lepidlo na spáry 63
kg
0,1
–
Spárovací tmel
kg
–
0,25
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu
kg
0,1
0,1
Minerální izolace (dle potřeby)
m2
1,0
1,0
Obvodový profil a upevňovací prostředky (hmoždinka, šroub...)
dle tvaru místnosti
Pozn.: Pro obloukové podhledy s děrovanými deskami Gyptone Big Curve není stanovena jednotková orientační spotřeba materiálu.
Konkrétní spotřebu určíme individuálně dle konkrétního projektu.
Jednotka
Casoprano a Gyptone
hrana A a E
600 x 600 mm
Gyptone
hrana D1
600 x 600 mm
Gyptone
hrana A
600 x 1200 mm
Hlavní profil 3 700 mm
m
0,83
0,83
0,83
Příčný profil 1 200 mm
m
1,67
–
1,67
Příčný profil 600 mm
m
0,83
–
–
Závěs
ks
min. 0,7
min. 0,7
min. 0,7
Kotevní prvek do nosného stropu
ks
min. 0,7
min. 0,7
min. 0,7
Kazeta
ks
2,78
2,78
1,39
Minerální izolace (dle potřeby)
m2
1
1
1
–
3,33 ks na 1 bm
obvodu
–
–
–
Kazetové podhledy Gyptone a Casoprano
Rozpěrná pružina
Distanční kostičky pro E–hranu
dle tvaru místnosti
Obvodový profil a upevňovací prostředky
dle tvaru místnosti
Příčný profil T24 po konstrukci D1 3600 mm
m
–
1,67
–
Křížová spojka pro T profil + samovrtný šroub 421 LB/3,5 x 25 mm
ks
–
1,39
–
Konkrétní spotřebu určíme individuálně dle konkrétního projektu.
Lamely Gyptone hrana E15
Lamelové podhledy Gyptone
Jednotka
300 x 1800 mm
300 x 2100 mm
300 x 2400 mm
Nosný profil T15
m
3,40
3,40
3,40
Lamela
ks
1,85
1,59
1,39
Minerální izolace (dle potřeby)
m2
1,0
1,0
1,0
Obvodový profil "W"
62
dle tvaru místnosti
Orientační spotřeby materiálu na 1 m2
(Propočteno z plochy cca 100 m2; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)
Sádrokartonové podkroví
na kovových profilech
Podkroví bez krokvového nástavce
Jednotka
Podkroví s krokvovým nástavcem
Opláštění
Opláštění
Jednoduché
Dvojité
Jednoduché
Dvojité
Sádrokartonová deska Rigips
2
m
1,0
2,0
1,0
2,0
Obvodový profil R-UD
m
0,5
0,5
0,5
0,5
Montážní profil R-CD
m
2,0
2,5
2,0
2,5
Spojovací kus pro R-CD
ks
0,3
0,4
0,3
0,4
Napojovací těsnění 30 mm
m
0,5
0,5
0,5
0,5
Samovrtné šrouby Rigips 421 LB/3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm
ks
4,0
5,0
4,0
5,0
Samovrtné šrouby Rigips 421 LB/4,2 x 13 mm
ks
–
–
4,0
5,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 25 mm
ks
15
7,0
15
7,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 45 mm
ks
–
18
–
18
Závěs (Krokvový závěs, Přímý závěs či Stavěcí třmen)
ks
2,0
2,5
–
–
Krokvový nástavec
ks
–
–
2,0
2,5
Stavěcí třmen (35 nebo 65 mm)
ks
–
–
2,0
2,5
Vrut do svislých závěsů
ks
4,0
5,0
4,0
5,0
Natloukací hmoždinky
ks
1,0
1,0
1,0
1,0
Spárovací tmel
kg
0,3
0,6
0,3
0,6
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu
kg
0,1
0,1
0,1
0,1
Výztužná páska pro spáry desek
m
0,8
0,8
0,8
0,8
Minerální izolace
m2
1,0
1,0
1,0
1,0
2
1,0
1,0
1,0
1,0
Parozábrana
Podkroví a stropy Rigidur
na kovových profilech
m
Jednotka
Opláštění
jednoduché
dvojité
Sádrovláknité desky Rigidur
m2
1
2
Obvodový profil R-UD
m
0,5
0,5
Montážní profil R-CD
m
2,4
3
Spojovací kus pro R-CD
m
0,3
0,4
Napojovací těsnění
m
0,5
0,5
Samovrtné šrouby Rigips 421 LB
ks
5
6
Šrouby Rigidur
ks
20
30
Závěs (krokvový / přímý / stavěcí třmen)
ks
2,4
3
Vrut do svislých závěsů
ks
4,8
6
Natloukací hmoždinky
ks
1,8
1,8
Lepidlo Rigidur
ml
15,5
15,5
Alternativně spárovací tmel Rigidur
kg
0,2
0,2
Minerální izolace dle potřeby
m2
1
1
Parozábrana
m2
1
1
63
Poznámky
64
Centrum technické podpory Rigips
Specializované středisko poskytující nadstandardní technickou podporu širokému spektru klientů v obou
hlavních oblastech působnosti společnosti Rigips – v suché vnitřní výstavbě, sádrových omítkách a stěrkách.
Kvalifikovaný a zkušený tým odborníků
• pomůže s výběrem optimální konstrukce
• doporučí vhodný materiál či skladbu
• vyspecifikuje vlastnosti materiálů
• zašle potřebné certifikáty, prohlášení o shodě
či technické listy
• nasměruje zájemce o materiál do nejbližšího místa rozsáhlé
distribuční sítě
• poradí, kam zajít na odborné školení či seminář a mnoho dalšího.
Neváhejte, volejte, jsme tu pro Vás!
Ceník nadstandartních služeb technického servisu Rigips
Kalkulace materiálu
Výpočet/návrh vnitřní akustiky (Tr)
Výpočet/návrh protipožárního obkladu OK
Detail napojení (výkres)
Telefonní konzultace
Zaslání dokumentace (příloha k e-mailu)
Návštěva na stavbě (konzultace + doprava)
Konzultace u RF (konzultace + doprava)
Konzultace u Projektanta (konzultace + doprava)
Individuální posouzení PO (externí)
Individuální posouzení AKU (externí)
telefon: 296 411 800
mobil: 724 600 800
e-mail: [email protected]
provozní doba: Po-Čt: 8 -16,30; Pá: 8-15 hod.
www.rigips.cz
1 000 Kč/konstrukce
2 000 Kč/místnost
2 000 Kč/prvek
3 000 Kč/ detail
200 Kč/hovor
200 Kč/ příloha
7 000 Kč/výjezd
7 000 Kč/výjezd
7 000 Kč/výjezd
5 000 Kč/posudek
5 000 Kč/posudek
Kontakty
Počernická 272/96
108 03 Praha 10 – Malešice
www.rigips.cz
www.modreticho.cz
www.prestavujemebyt.cz
Centrum technické podpory
telefon: 296 411 800
mobil: 724 600 800
e-mail: [email protected]
Po-Čt: 8-16:30; Pá 8-15
prosinec 2012
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize Rigips
Download

Ceník Rigips 2013