Ceník Rigips 2014
Desky a příslušenství suché výstavby
Akustické podhledové systémy
Sádrové omítky a stěrky
Obsah
Obchodní a dodací podmínky Rigips
1-3
Vzorová objednávka
4
Sádrokartonové desky šíře 1 250 mm
5
Sádrokartonové desky šíře 1 200 mm
6
Speciální desky
7
Glasroc H - desky a příslušenství
8
Sádrovláknité desky Rigidur
Sádrovláknité podlahové dílce Rigidur
9
10
Příslušenství k sádrovláknitým deskám a podlahám Rigidur
11
Sádrokartonové konstrukční desky RigiStabil
12
Tepelně izolační desky Rigitherm pro vnitřní zateplení
13
Spárovací a finišovací tmely Rigips pro sádrokartonové desky a RigiStabil
14
Lepicí tmely
15
Výztužné pásky
15
Záplaty na sádrokarton
15
Profily pro větší pevnost konstrukcí - RigiProfily®
Tenkostěnné konstrukční profily
Napojovací těsnění
16
17-19
19
Hliníkové a plastové profily
20-21
Příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů
22-25
Příslušenství Rigistil
25
Příslušenství pro odhlučnění prostor s vysokými nároky na neprůzvučnost
26
Šrouby Rigips
27
Kotevní technika
28
Natloukací hmoždinky
29
Vnitřní sádrové omítky a stěrky pro ruční zpracování
30
Vnitřní sádrové omítky pro strojní zpracování
31
Nátěry pro přípravu podkladu
31
Stavební a speciální sádry
32
Elektrokrabice
32
Akustické sádrokartonové desky Gyptone BIG - Active Air
33-34
Akustické desky Gyptone - BIG Curve a Gyptone INSTANT
35
Akustické sádrokartonové desky Rigiton Air pro technologii lepené spáry
Příslušenství Rigiton
36-37
38
Sádrokartonové stropní lamely Gyptone
39
Sádrokartonové stropní kazety Gyptone
40-41
Sádrokartonové stropní kazety Casoprano
42
Sádrokartonové stropní kazety Casoprano - barevné
43
Minerální stropní kazety OWAdeco
44
Minerální stropní kazety OWAcoustic smart
45
Minerální stropní kazety OWAcoustic premium
46-47
Profily a příslušenství pro kazetové podhledy
48-49
Konstrukce pro kotvení zařizovacích předmětů
50-51
Nářadí pro práci s konstrukcemi suché vnitřní výstavby
52-54
Revizní dvířka do příček a podhledů
Pracovní oděvy a textil Rigips
Odborná literatura Rigips
Orientační spotřeby materiálu na 1 m2
55
56-57
58
59-63
Tento Ceník je platný od 2. 1. 2014 do vydání Ceníku nového.
Fotografie produktů v tomto ceníku jsou pouze ilustrativního a informativního charakteru. Změna vyhrazena - jiné vyobrazení není důvodem
k vrácení zboží. Foto: archív divize Rigips společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Saint-Gobain Rigips GmbH, Düsseldorf.
Obchodní a dodací podmínky
platné pro zboží uvedené v tomto ceníku
1. Úvod a kontakty
Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips,
jako prodávajícím, a kupujícím na základě uzavřené písemné smlouvy nebo přijetím objednávky zaslané prodávajícímu
v písemné podobě (poštou, faxem či e-mailem).
Objednávky přijímá a zpracovává Zákaznické oddělení divize Rigips
Tel.:
315 647 217, 315 647 224-6, 315 647 232
Fax:
315 692 715
E-mail: [email protected]
Adresa pro vlastní odběr zboží v závodě:
Výrobní závod divize Rigips
Horní Počaply 254
2. Balení a palety
2.1 Standardní balení zboží
Zboží je dodáváno na následujících typech dřevěných palet:
Zboží:
Typ palety:
Zboží:
Typ palety:
Sádrokartonové desky
Rigidur
Podledy Rigiton
Příslušenství
Tmely
Omítky, stavební sádry
vratná (paleta GKPP)
vratná (paleta GKPP)
vratná (paleta GKPP
vratná (EUR)
vratná (EUR)
vratná (EUR)
Glasroc F Ridurit
Glasroc F Riflex
Podhledy (mimo Rigiton)
nevratná
nevratná
nevratná
Desky a profily jsou dodávány zapáskované páskou, která zajišťuje ochranu zboží proti posunutí během
přepravy. Tmely a ostatní příslušenství je dodáváno na paletách obalených smršťovací fólií.
2.2 Speciální balení desek
Speciální balení desek je možné, avšak podléhá zpoplatnění.
Ceny pro toto speciální balení se sjednávají individuálně na základě požadavků kupujícího.
2.3 Příjem vratných palet
Prodávající zajišťuje bezplatný odvoz vratných palet od minimálního množství 60 kusů.
Kupující musí svůj požadavek na tento odvoz uvést přímo do objednávky nebo o tuto službu požádat e-mailem zákaznické oddělení divize Rigips.
Příjem vratných palet v závodě Rigips Horních Počaplech se řídí dokumentem „Specifikace vratných palet, používaných pro expedici zboží“, který je
dostupný všem kupujícím u našich regionálních zástupců.
3. Náležitosti objednávky
Aby se při vyřizování zakázek minimalizovala možnost omylů a přehlédnutí, je nutné v objednávce uvádět
objednací čísla zboží dle platného Ceníku Rigips. Pro zpracování objednávky je nezbytné uvádět všechny potřebné informace uvedené ve vzorové objednávce na straně 4 tohoto Ceníku. V objednávce je nutno uvádět
i všechny speciální požadavky, např. omezenou dobu vykládky, požadavek na vozidlo s hydraulickou rukou,
vykládku jeřábem, ruční vykládku, snížený vjezd na místo vykládky, limitovaná velikost vozidla atd. Veškeré
náklady spojené se zabezpečením speciálních vozidel, nebo přirážky budou přefakturovány v plné výši, pokud
nebude se zákaznickým oddělením či obchodním zástupcem domluveno jinak. Pokud má kupující na určitou
akci (projekt) předem domluvené zvláštní podmínky, je nutné uvést v objednávce název/kód akce (projektu).
3.1 Způsob objednávání zboží
Objednávky zboží přijímá zákaznické oddělení divize Rigips (viz bod 1) pouze od smluvních partnerů prodávajícího, a to výhradně v písemné formě
(dopis, fax, e-mail). Zasláním písemné objednávky přistupuje kupující v plném rozsahu na tyto obchodní a dodací podmínky. Objednávka je závazná.
3.2 Příjem objednávek
Aby mohla být objednávka zpracována a zboží připraveno k nakládce v požadovaném termínu, musí být objednávka doručena do zákaznického oddělení divize Rigips nejpozději do 12.00 hodin jeden pracovní den před termínem plánované nakládky.
Na objednávky zaslané po 12.00 hodině bude pohlíženo, jako by byly zaslány následující pracovní den.
4. Potvrzení objednávky
Písemné potvrzení objednávky zasílá prodávající kupujícímu faxem nebo e-mailem do jednoho pracovního dne ode dne přijetí
objednávky. V takovém případě je nutné, aby kupující zaslané potvrzení objednávky zkontroloval a v případě nesrovnalostí neprodleně informoval příslušného pracovníka zákaznického oddělení divize Rigips. Pokud tak neučiní, bude objednávka zpracována
beze změn.
1
5. Změna objednávky
Akceptována je pouze jedna písemná změna objednávky, a to jen u standardního zboží a za podmínky, že změna byla provedena
nejpozději do 14.00 hodin jeden pracovní den před plánovanou nakládkou. Jedná-li se o změnu v objednávce nestandardního
zboží (v Ceníku Rigips označené *) a zboží vyráběného na zakázku, nelze ji akceptovat (vyjma změny logistické, kterou je možno
provést po dohodě se zákaznickým oddělením divize Rigips).
6. Zrušení/storno objednávky
6.1 Objednávku standardního zboží je možno stornovat nejpozději do 14.00 hodin jeden pracovní den před plánovanou nakládkou.
V takovém případě bude účtován storno poplatek ve výši 5 % z hodnoty celé objednávky. V případě zrušení objednávky v den nakládky,
bude účtován storno poplatek ve výši 15 % z hodnoty celé objednávky.
6.2. Objednávku nestandardního zboží (v Ceníku Rigips označené *) a zboží vyráběného na zakázku nelze stornovat bez předchozího
projednání se zákaznickým oddělením divize Rigips.
7. Minimální dodací množství
viz údaje v jednotlivých tabulkách Ceníku Rigips
Sádrové desky se skelnými vlákny
Sk. 1.2.4
Výrobek
Glasroc F Riflex
- ohebná deska
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
Typy
hran
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
6
1 200
2 400
3) a 3)
7
511372
40
115,2
10
1 200
2 700
3) a 3)
9
511373 *
40
129,6
Balení = paleta
[ks] [m2]
[kg] 1)
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
847
deska
218,-
1 206
paleta
262,-
8. Dodací podmínky pro dodávky zboží z výrobního závodu divize Rigips v Horních Počaplech *)
Způsob dodání
Zboží
Minimální dodací množství
Dodací lhůta od přijetí
závazné objednávky
návky
ná
vky
Veškerý standardní sortiment
v minimálních balicích jednotkách.
U profilů maximálně 3 t (viz Ceník Rigips)
24 t
48 hod.
Přímé dodávky
Přímé celokamionové dodávky
Ostatní přímé dodávky
Celokamionové dodávky
popř. dodávky při vytížení
dopravního prostředku
s nižší tonáží
Sádrové desky se skelnými vlákny Glasroc H, Ridurit, Riflex
23 t
2 týdny
Sádrovláknité desky Rigidur
23 t
1 týden
Casoprano kazety
23 t
1 týden
Gyptone - desky, kazety
3t
2 - 3 týdny
OWA kazety
23 t
2 týdny
Tmely
23 t
1 týden
Sádrové produkty
4t
1 týden
Konstrukční profily
3t
3 - 5 dní
*) Pokud objem objednaného zboží převýší možnosti výrobních nebo skladovacích kapacit, je dodací lhůta stanovena na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
9. Dodávky
9.1 Objednávky s více vykládkami (platí pouze pro celokamionové dodávky)
Prodávající nabízí možnost bezplatné dvojvykládky (pokud místa dílčích zastávek jsou na trase do vzdálenosti
max. 100 km od sebe), popř. trojvykládky (pokud místa dílčích zastávek jsou na trase do vzdálenosti
max. 50 km od sebe). Minimální velikost druhé nebo třetí vykládky musí být
v objemu min. 1/3 celkové objednávky.
9.2 Vykládka materiálu a doba vykládky
Je-li doprava zajišťována prodávajícím, nesmí doba vykládky včetně čekání na vykládku překročit 2 hodiny.
Za každou další započatou hodinu vykládky budou kupujícímu účtovány více náklady ve výši 300,- Kč/hod.
Zákazník zasláním objednávky potvrzuje, že místo dodání materiálu uvedené zákazníkem a veškeré přístupové cesty k tomuto místu budou běžně
dostupné pro vozidla použité na přepravu materiálu a současně se zavazuje na vykládce zajistit veškeré vybavení a pracovníky na přepravu a vykládku
materiálu.
2
V případě znemožnění dodávky z nepředvídatelných důvodů jakými jsou havárie či poruchy vozidla, stávka, neodstranitelné překážky na silnici, živelné
pohromy atd. bude vždy zákazník včas informovaný o možném zdržení a divize Rigips tím nepřebírá čádné záruky za včesné dodání materiálů.I když
divize Rigips vyvine maximální snahu dosržet požadovaný termín dodávky, vahrazuje si právo vybrat reálný termín dodávky a nemůže nést odpovědnost za případné náklady, které mohou zákazníkovi vzniknout z důvodu nedodání nebo pozdního dodání materiálů.
9.3 Převzetí dodávky
Při převzetí dodávky je přejímající povinen pečlivě překontrolovat její věcnou správnost, úplnost a kvalitu včetně vratných obalů. V případě nesrovnalostí mezi dodacím listem a skutečností musí kupující neprodleně informovat zákaznické oddělení divize Rigips.
9.3.1 Storno poplatky
Odmítnutí převzetí dodávky standardního zboží - 25 % hodnoty veškerého objednaného zboží plus úhrada nákladů
za dopravu tam i zpět, manipulační poplatek za nakládku a vykládku, případně další náklady za použití speciálních vozidel apod.
Odmítnutí převzetí dodávky nestandardního zboží (v ceníku označené *) a zboží vyráběného na zakázku - 100 % hodnoty veškerého
objednaného zboží plus úhrada nákladů za dopravu tam i zpět, manipulační poplatek za nakládku a vykládku, případně další náklady
za použití speciálních vozidel apod.
9.4 Potvrzování dodacího listu
Při přejímání zboží je kupující povinen dodací list orazítkovat, uvést tiskacím písmem jméno přejímající osoby, podepsat a uvést datum převzetí zboží.
V případě, že nemá přejímající firma razítko k dispozici, musí být na dodacím listě uvedeno číslo občanského průkazu přejímající osoby.
U dodávek na stavbu je nutné, aby kupující uvedl už v objednávce jméno a telefonní číslo osoby, které má být zboží předáno. Nebude-li tento údaj
v objednávce uveden, nenese prodávající odpovědnost za případnou ztrátu materiálu.
9.5 Vlastní odběr zboží v závodě
Po předchozí dohodě umožňuje prodávající kupujícímu vlastní odběr zboží ve výrobním závodě Horní Počaply. Požadavek na vlastní odběr musí být
uveden již v objednávce spolu se jménem osoby, která zboží převezme, a s registračním číslem vozidla. Nezná-li kupující v okamžiku odeslání objednávky jméno řidiče a registrační číslo vozu, musí tyto údaje nahlásit před příjezdem vozidla na nakládku telefonicky příslušnému pracovníkovi zákaznického oddělení divize Rigips. Bez těchto údajů nemůže být zboží naloženo. Řidič i osádka vozidla jsou povinni dbát bezpečnostních předpisů a pokynů
příslušných pracovníků logistiky a ostrahy závodu. Při pohybu po areálu závodu je řidič, event. všechny osoby, které opustí vozidlo, povinen mít obuté
bezpečnostní pracovní boty a být oblečen v reflexní vestě. V případě nutnosti je možno si bezpečnostní pracovní obuv za poplatek 50,-Kč zapůjčit
v závodě. Prodávající nehradí žádné kompenzace za dobu čekání na nakládku v závodě.
10. Obchodní podmínky
10.1 Ceník
Ceny uvedené v Ceníku Rigips jsou ceny listové. Jde o nezávaznou doporučenou spotřebitelskou cenu.
Změna cen je vyhrazena. Pro Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. – divize Rigips jsou závazné pouze ceny
v písemně uzavřené smlouvě.
10.2 Reklamace
Veškeré reklamace je kupující povinen předat do zákaznického oddělení divize Rigips nebo regionálnímu
zástupci prodávajícího osobně, faxem, e-mailem nebo jinou vhodnou písemnou formou. Reklamační protokoly
má k dispozici příslušný regionální zástupce prodávajícího, který s jejich vyplněním rád pomůže.
10.3 Nedodané nebo poškozené zboží
Reklamace na nedodané nebo poškozené zboží musí být sepsána ihned po vykládce a musí být podepsána řidičem. Veškeré reklamace poškozeného
zboží je potřeba doplnit obrazovým materiálem (fotografií), který musí být pořízen ještě před složením zboží z kamionu. Výjimku tvoří pouze příslušenství,
které je dodáváno na paletě a je zafoliované. V takovém případě musí kupující reklamaci nahlásit nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí dodávky.
10.4 Kvalita zboží
V případě stížnosti na kvalitu výrobku si prodávající vyhrazuje právo prohlédnout závadu přímo na místě, příp. odebrat vzorek. Při reklamaci je třeba
v reklamačním protokolu uvést datum a hodinu výroby a číslo šarže, je-li uvedeno (u desek na rubové straně, u práškových produktů na obale apod.).
Pro účely reklamace doporučuje prodávající kupujícímu zachovat obal od reklamovaného zboží.
10.5 Vrácení zboží
V případě, že si kupující objednal chybné zboží a chtěl by ho vrátit zpět, musí tuto záležitost nejprve projednat s příslušným regionálním zástupcem
prodávajicího. Zpět může být přijato pouze zboží v originálních obalech a nepoškozené. Konečné rozhodnutí, zda je vrácené zboží v takovém stavu,
aby mohlo být opět prodáno, a lze je tudíž přijmout zpět, náleží pracovníkům logistiky závodu Horní Počaply. Dopravní náklady spojené s vrácením
zboží hradí kupující.
11. Skladování profilů
Profily se skladují v čistém, větraném a suchém prostředí s nejvyšší relativní vlhkostí vzduchu 70% - nejlépe v uzavřených, suchých a dobře větraných
prostorách, kde nedochází k velkým teplotním výkyvům způsobujícím kondenzaci vody mezi profily. Je nutno zajistit, aby materiál nepřišel do styku
s vodou ani vzdušnou vlhkostí (neskladovat venku).
Pro zamezení deformace profilů je nutno je ukládat na rovný a dostatečně pevný podklad. Prokládací hranoly musí být umístěny vždy pod sebou,
minimálně 3 kusy u profilů do délky 6 metrů. Výšku skladování balíků profilů je nutno omezit na max. 8 řad nad sebou.
12. Další ustanovení
Rozhodčí doložka: Všechny spory vznikající mezi smluvními stranami ze vzájemných obchodních vztahů, z uzavřených smluv
a/nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů o uzavření, platnost či obsah smluv, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným
předsedou Rozhodčího soudu. Místem konání rozhodčího řízení je Praha.
V případech neupravených těmito podmínkami se smluvní strany řídí platnými ustanoveními příslušných právních norem.
3
Vzorová objednávka
(pro smluvní partnery divize Rigips
společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.)
Název společnosti: .....................................................................................................
Fakturační adresa: ..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................Název akce / projektu .........................................................................
Objednávku vystavil: ..................................................................Číslo objednávky:......................................................................................
Telefon: ............................................................................................Požadované datum dodání: .................................................................
Místo dodání ............................................................................................................Vykládka od-do: .............................................................
............................................................................................................Kontaktní osoba: ...........................................................
.................................................................................PSČ ...................Telefon: ..............................................................................
Druh dopravy (vyberte):
Způsob vykládky (vyberte):
vlastní odběr / RZ (SPZ): .................................................................................. doprava dodavatele
VZV
Popis výrobku
dle Ceníku
jeřáb
Objednací číslo
dle Ceníku
ruční
Množství
Jednotka
Poz.: Uzávěrka příjmu objednávek je ve 12 hod. jeden pracovní den před plánovanou nakládkou.
Speciální požadavek: ...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Razítko:
4
Objednávka je závazná.
Podpis:
Datum:
Sádrokarton
Sádrokartonové desky
Rigips šíře 1 250 mm
4) hrana s úkosem
Typy
hran
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = paleta
[ks] [m2] [kg] 1)
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
15
18
2 000
2 000
2 500
2 600 **
2 750 **
3 000 **
2 000
2 000
1) a 4)
1) a 3)
1) a 3)
1) a 3)
1) a 3)
1) a 3)
1) a 4)
2) a 3)
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
11,2
14,5
KB620011
KB620214
KB620012
KB620013
KB620014 *
KB620015
KB620051
KB12308 *
56
56
46
46
46
46
46
30
140,0
140,0
143,8
149,5
158,1
172,5
115,0
75,0
12,5
12,5
12,5
15
18
18
18
2 000
2 500
2 600 **
2 000
2 000
2 500
2 600 **
1) a 4)
1) a 3)
1) a 3)
1) a 4)
2) a 3)
2) a 3)
2) a 3)
10,5
10,5
10,5
13,5
15,0
15,0
15,0
KB620027
KB620053
KB620028 *
KB620054
KB12324 *
KB12325 *
KB208802 *
56
46
46
46
30
20
20
12,5
12,5
12,5
2 000
1) a 4)
2 500
1) a 3)
2 600 ** 1) a 3)
9,3
9,3
9,3
12,5
12,5
12,5
15,0
2 000
2 500
2 600 **
2 000
Modrá akustická protipožární
deska MA (DF)
12,5
12,5
Modrá akustická protipožární
impregnovaná deska MAI (DFH2)
12,5
Sk. 1.1.1
/dle DIN 18 180 - GKB/
Protipožární deska RF (DF)
Sk. 1.1.2
/dle DIN 18 180 - GKF/
Impregnovaná deska RBI (H2)
Sk. 1.1.3
/dle DIN 18 180 - GKBi/
Protipožární impregnovaná
deska RFI (DFH2)
Sk. 1.1.4
2) hrana VARIO PRO
Délka
[mm]
Stavební deska RB (A)
Sk. 1.1.7
Příčné hrany:
3) hrana kolmo řezaná
Tloušťka
[mm]
Výrobek
Sk. 1.1.8
Podélné hrany:
1) hrana PRO
/dle DIN 18 180 GKFi/
1) a 4)
1) a 3)
1) a 3)
1) a 4)
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
1 300
1 300
1 335
1 396
1 489
1 564
1 328
1 127
paleta
5 palet
paleta
paleta
5 palet
paleta
paleta
6 palet
60,60,60,60,60,60,83,132,-
140,0
143,8
149,5
115,0
75,0
62,5
65,0
1 510
1 560
1 619
1 590
1 155
967
1 005
paleta
paleta
5 palet
paleta
8 palet
12 palet
12 palet
73,73,73,89,133,133,133,-
56
KB620035
KB620036 * 46
46
KB620037
140,0
143,8
149,5
1 342
1 387
1 440
paleta
5 palet
paleta
98,98,98,-
10,5
10,5
10,5
13,5
KB620043
KB620206 *
KB620207 *
KB620063
56
46
46
46
140,0
143,8
149,5
115,0
1 510
1 560
1 619
1 593
deska
5 palet
5 palet
deska
116,116,116,133,-
2 000
1) a 3)
2 750 ** 1) a 3)
12,00
12,00
40
KB620543
KB620547 * 30
100,0
103,0
1 240
1 278
paleta
8 palet
108,108,-
2 000
12,00
KB620607
40
100,0
1 240
paleta
125,-
1) a 3)
NOVINKA
Des je možné vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách (v rozmezí 2,0 až 3,2 m) za příplatek ve výši 1 %;
Desky
Desk
dodací lhůta 2-3 týdny; minimální dodací množství na vyžádání.
doda
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta minimálně 1-2 týdny.
**) U těchto délek je k ceně nutno připočíst příplatek ve výši 1 %
1
) ± 2 %, včetně palety
5
Sádrokarton
Sádrokartonové
desky Rigips
šíře 1 200 mm
Podélné hrany:
Příčné hrany:
hrana kolmo řezaná
hrana PRO
Výrobek
Skupina zboží 1.1.4
Skupina zboží 1.1.3
Skupina zboží 1.1.2
Skupina zboží 1.1.1
Stavební deska RB (A)
/dle DIN 18 180 - GKB/
Protipožární deska RF (DF)
/dle DIN 18 180 - GKF/
Impregnovaná deska RBI (H2)
/dle DIN 18 180 - GKBi/
Protipožární impregnovaná deska
RFI (DFH2)
/dle DIN 18 180 - GKFi/
Tloušťka
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
[ks]
Balení = paleta
[m2]
[kg] 1)
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
15
2 000
2 500
2 600 **
2 750 **
3 000 **
2 000
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
11,2
KB620016
KB620017
KB620018
KB620019
KB620020
KB620050
56
46
46
46
46
46
134,4
138,0
143,5
151,8
165,6
110,4
1 246
1 292
1 343
1 420
1 548
1 280
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
60,60,60,60,60,83,-
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
15
2 000
2 500
2 600 **
2 750 **
3 000 **
2 000
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
13,5
KB620030
KB620031 *
KB620032 *
KB620033 *
KB620034 *
KB620057
56
46
46
46
40
46
134,4
138,0
143,5
151,8
144,0
110,4
1 451
1 500
1 557
1 615
1 525
1 540
paleta
5 palet
5 palet
5 palet
6 palet
paleta
73,73,73,73,73,89,-
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
2 000
2 500
2 600 **
2 750 **
3 000 **
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
KB620038
KB620039 *
KB620040
KB620041 *
KB620042 *
56
46
46
46
46
134,4
138,0
143,5
151,8
165,6
1 290
1 334
1 385
1 462
1 590
paleta
5 palet
paleta
5 palet
5 palet
98,98,98,98,98,-
12,5
12,5
12,5
12,5
15,0
2 000
2 500
2 600 **
2 750 **
2 000
10,5
10,5
10,5
10,5
13,5
KB620044
KB620045 *
KB620046 *
KB620047 *
KB620064
56
46
46
46
46
134,4
138,0
143,5
151,8
110,4
1 451
1 499
1 557
1 644
1 530
deska
5 palet
5 palet
5 palet
deska
116,116,116,116,133,-
Desky je možné vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách (v rozmezí 2,0 až 3,2 m) za příplatek ve výši 1 %; dodací lhůta 2-3 týdny; minimální dodací množství na vyžádání.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta minimálně 1-2 týdny.
**) U těchto délek je k ceně nutno připočíst příplatek ve výši 1 %
1) ± 2 %, včetně palety
6
Sádrokarton
Speciální
desky Rigips
Podélné hrany:
Příčné hrany:
3) hrana kolmo řezaná
1) hrana PRO
2) hrana VARIO PRO
Sádrokartonové desky
Výrobek
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
9,5
9,5
9,5
1 250
1 200
1 200
2 000
1) a 3)
2 000
1) a 3)
2 600 ** 1) a 3)
Skupina zboží 1.1.6
Sk. 1.1.1
Sádrokartonová deska Hobby
RB (A) 9,5
Sádrokartonová
protipožární
deska (DF)
Typy
hran
Hmotnost
[kg/m2]
7,1
7,1
7,1
Objednací
číslo
Balení = paleta
[ks] [m2]
[kg] 1)
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
KB620008 70
KB620009 70
KB620010 * 56
175,0
168,0
174,7
1 353
1 233
1 290
paleta
paleta
paleta
57,57,57,-
W20
20
625
2 000
2) a 3)
17,4
KB48009 *
32
40,0
720
paleta
140,-
D25
25
625
2 000
2) a 3)
21,5
KB48007 *
32
40,0
640
paleta
220,-
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
Typy
hran
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = paleta
[ks] [m2]
[kg] 1)
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
6
1 200
2 400
3) a 3)
7
KB511372
40
115,2
847
deska
229,-
10
1 200
2 700
3) a 3)
9
KB511373 * 40
129,6
1 206
paleta
276,-
15
1 200
2 000
3) a 3)
14
KB511374
36
86,4
1 258
deska
306,-
15
1 200
2 400
3) a 3)
14
KB511375
32
92,2
1 291
deska
306,-
20
1 200
2 000
3) a 3)
18
KB511376
24
57,6
1 077
deska
373,-
25
1 200
2 000
3) a 3)
23
KB511377 * 20
48,0
1 144
paleta
499,-
Sádrové desky se skelnými vlákny
Sk. 1.2.5
Sk. 1.2.4
Výrobek
Glasroc F Riflex
- ohebná deska
Glasroc F Ridurit
- protipožární deska
Tloušťka
[mm]
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) U těchto délek je k ceně nutno připočíst příplatek ve výši 1 %
1) ± 2 %, včetně palety
7
Glasroc H
Systém Glasroc H
do mokrých a extrémně
vlhkých interiérů
NOVINKA
Sk. 1.2.1
Výrobek
Podélné hrany:
Příčné hrany:
hrana PRO
hrana s úkosem
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
12,5
1 250
2 000
Sk. 1.3
Sk. 4.13
[ks]
KB620645
50
Balení = paleta
[m2]
[kg] 1)
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
10,50
125
1 340
paleta
338,-
MJ
Rozměr
Objednací
číslo
[ks]
Balení
druh
balení
[kg]
Minimální
dodací
množství
3 l (3,3 kg) / vědro
KB517253
120
paleta
396
vědro
349,-
10 l (11 kg)/vědro
KB517254
44
paleta
484
vědro
769,-
20 m/role
KB517255
60
karton
6,00
role
53,-
90 m/role
KB517256
24
karton
7,20
role
170,-
3,5x25 mm
KB517374
1000
krabička
1,45
krabička
555,-
3,5x35 mm
KB517375
1000
krabička
1,87
krabička
633,-
3,5x35 mm
KB517282
100
krabička
0,25
krabička
90,-
3,5x35 mm
KB517281
1000
krabička
2,00
krabička
770,-
Konstrukční HydroProfily
CD 4 m
KB660428
48
svazek
105
kus
40,-/bm
Se zvýšenou antikorozní odolností pro použití v extrémně
vlhkém prostředí – kategorie C dle ČSN EN 13964
UD 3 m
KB660427
48
svazek
51
kus
30,-/bm
Pastový tmel pro všechny kroky tmelení desek Glasroc H
Spotřeba:
spáry 0,3 l/m2
celoplošně 1 l/m2/mm
Páska Hydro Tape
Samolepicí páska (mřížka)
pro vyztužení spojů
desek Glasroc H
Rychlošroub Rigips HYDRO, typ TN
- dvouchodý závit, do tl. plechu 0,7 mm
Se zvýšenou antikorozní odolností
pro použití v extrémně vlhkém
prostředí (kat. C dle ČSN 13964).
Rychlošroub Rigips GOLD, typ TB
- s vrtací špičkou, do tl. plechu 0,7-2,25 mm
Se zvýšenou antikorozní odolností pro
použití v extrémně vlhkém prostředí
(kat. C dle ČSN 13964).
CW a UW
1)
+/- 2 %, vč. palety
Pozn. Desky je možné na zakázku vyrobit i v šířce 1 200 mm a v jiných délkách. Minimální dodací množství, lhůta a cena na vyžádání.
8
Minimální
dodací
množství
Vodě a plísním odolná sádrová deska se skelnou výztuží
určená do interiérů s trvalým výskytem vody a/nebo
vysoké vzdušné vlhkosti
Tmel ProMix Hydro
Sk. 4.2.3
Objednací
číslo
Glasroc H
Výrobek
Sk. 3.3
Hmotnost
[kg/m2]
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
na vyžádání
Sádrovlákno
Sádrovláknité desky Rigidur
Podélné hrany:
Příčné hrany:
hrana kolmo řezaná
Výrobek
Sádrovláknitá konstrukční deska
Rigidur maloformátová
Univerzálně použitelná jako stavební,
protipožární i impregnovaná.
Sádrovláknitá konstrukční deska
Rigidur pro lepenou spáru
Skupina zboží 1.2.6
Univerzálně použitelná jako stavební,
protipožární i impegrovaná.
Hmotnost Objednací
[kg/m2]
číslo
hrana kolmo řezaná
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
Balení = paleta
[ks]
[m2] [kg] 1)
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
10,0
12,5
15,0
1 000
1 000
1 000
1 500
1 500
1 500
13
16
19
KB101171
KB610951
KB610936 *
70
60
40
105
90
90
1 080
1 350
1 620
paleta
paleta
paleta
175,205,250,-
10,0
10,0
10,0
10,0
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
2 000
2 500
2 540
2 750
2 000
2 500
2 540
2 750
3 000
2 000
2 500
2 540
2 750
3 000
13
13
13
13
16
16
16
16
16
19
19
19
19
19
KB612669
KB610147 *
KB612169 *
KB614388 *
KB202567
KB202568 *
KB202569
KB202570
KB202571 *
KB202573 *
KB202574 *
KB202575 *
KB202576 *
KB202577 *
50
50
50
30
40
40
40
30
30
30
30
30
30
24
124,9
156,1
158,6
103,1
99,9
124,9
126,9
103
112,4
74,9
93,7
95,2
103
89,9
1 499
1 873
1 904
1 237
1 499
1 874
1 903
1 546
1 686
1 349
1 686
1 713
1 855
1 619
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
175,175,175,175,205,205,205,205,205,250,250,250,250,250,-
Na zakázku dodáváme i desky v tloušťce 18 mm za cenu 320,-Kč/m2.
Sádrovláknitá konstrukční deska
Rigidur pro tmelenou spáru
Univerzálně použitelná jako stavební,
protipožární i impegrovaná.
Sádrovláknitá konstrukční
deska Rigidur Hsd
10,0
10,0
10,0
10,0
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
2 000
2 500
2 540
2 750
2 000
2 500
2 540
2 750
3 000
2 000
2 500
2 540
2 750
3 000
13
13
13
13
16
16
16
16
16
19
19
19
19
19
KB200899 *
KB610638 *
KB614504 *
KB611392 *
KB202565 *
KB100642 *
KB202566 *
KB202479 *
KB100539 *
KB100643 *
KB100644 *
KB100923 *
KB202572 *
KB100540 *
40
50
50
30
40
40
40
30
30
30
30
30
30
24
99,6
155,6
158,1
136,9
99,6
124,5
126,5
102,7
112,1
74,7
93,4
93,9
102,7
89,6
1 195
1 868
1 897
1 237
1 494
1 868
1 897
1 541
1 681
1 345
1 681
1 708
1 849
1 614
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
175,175,175,175,205,205,205,205,205,250,250,250,250,250,-
12,5
12,5
1249
1249
2000
2750
16
16
KB515704 *
KB515705
40
30
99,6 1504
102,7 1551
paleta
paleta
388,388,-
Konstrukční deska pro difuzně otevřené
konstrukce bez parozábrany
Desky Rigidur v šíři 1200 a 1249 mm lze dodat s hranou AK
- info na vyžádání u obchodního týmu (viz kontakty na zadní straně Ceníku)
Desky Rigidur tlouštěk 10, 12,5, 15 a 18 mm vyrábíme na zakázku až do rozměru 2 500 x 6 000 mm (Rigidur XXL) – bližší informace podá obchodní tým.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. 1) ± 2 %
9
Sádrovlákno
Sádrovláknité podlahové
dílce Rigidur
Podélné hrany:
Příčné hrany:
hrana kolmo řezaná
Podlahové dílce
Balení = paleta
Minimální
[ks] [m2] [kg] 1)
dodací
množství
25,1
KB45321
48
36
888
paleta
385,-
1 500
31,1
KB46644
40
30
923
paleta
450,-
500
1 500
26,7
KB45322 *
48
36
945
paleta
655,-
40
500
1 500
25,5
KB45323 *
48
36
902
paleta
532,-
30
500
1 500
27,1
KB514206 *
48
36
960
paleta
584,-
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Rigidur E 20
20
500
1 500
Rigidur E 25
25
500
30
Rigidur E 30 MF
Skupina zboží 1.2.7
Objednací
číslo
Tloušťka
[mm]
Výrobek
hrana kolmo řezaná
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
Podlahové dílce
2 x 10 mm
s nakašírovanou
vrstvou 10 mm
minerální vlny.
Rigidur E 40 PS
Podlahové dílce
2 x 10 mm
s nakašírovanou
vrstvou 20 mm
polystyrenu.
Rigidur E 30 HF
Podlahové dílce
2 x 10 mm
s nakašírovanou
vrstvou 10 mm
dřevovláknité desky.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
1) ± 2 %
10
Sádrovlákno
Příslušenství k sádrovláknitým
deskám a podlahám Rigidur
Sk. 1.3.1
Výrobek
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
5 kg/pytel
KB511581
192
paleta
960
pytel
169,-
310 ml/kartuš
KB514620
20
karton
8
kartuš
254,-
50 m/role
KB515473
1
role
0,12
kus
177,-
1 kg/vědro
KB515474
1
vědro
1
kus
144,-
3 kg/vědro
KB515475
1
vědro
3
kus
410,-
1 kg/plastová
láhev
KB511914
6
karton
7
plast. láhev
338,-
50l (=22,5kg)/pytel KB514220
30
paleta
675
pytel
293,-
počet
kusů
Balení
druh
hmotnost
balení
balení [kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
Spárovací tmel Rigidur
Na tmelení a přetmelení desek
Rigidur bez výztužné pásky;
k přetmelení podlah Rigidur.
Polyuretanové lepidlo
na spáry
K lepení spár mezi
deskami Rigidur.
Speciální zpevňovací páska Rigidur
Pro vyztužení spár
a koutů pomocí
Disperzního lepidla
Rigidur. Šíře 7 cm
Disperzní lepidlo Rigidur
Skupina zboží 4.17.2
Pro vyztužení spár a koutů
utů
pomocí speciální
zpevňovací
pásky Rigidur.
Podlahové lepidlo Rigidur
K lepení podlahových
dílců Rigidur,
polyuretanové lepidlo.
Suchý vyrovnávací
podsyp Rigips
Nehořlavý přírodní materiál
s ideální zrnitostí od 2 do 4 mm
a nízkou stlačitelností
k vyrovnání podkladu.
Okrajový pásek
50 m/role
KB512590
1
role
1
role
519,-
sada 6 ks
KB515392
1
sada
12
sada
15 290,-
Z exdrudovaného
polyetylenu
šíře 100 mm,
tl. 5 mm
Sada srovnávacích latí Rigidur
Skupina zboží 4.2.1
pro srovnání suchého podsypu Rigips.
Šrouby Rigidur
3,9 x 30 mm
1000 ks/krabička
KB514966
1000
krabička
1
krabička
303,-
Pro spojování
sádrovláknitých
desek Rigidur.
3,9 x 45 mm
1000 ks/krabička
KB515529
1000
krabička
1,20
krabička
350,-
Šrouby Rigidur
3,9 x 19 mm
1000 ks/krabička
KB514964
1000
krabička
1,60
krabička
260,-
Pro spojování
podlahových
dílců Rigidur.
3,9 x 22 mm
1000 ks/krabička
KB514965
1000
krabička
2
krabička
294,-
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) Do vyprodání zásob.
11
RigiStabil
Sádrokartonové konstrukční
desky RigiStabil šíře 1 250 mm
Sk. 1.19
Výrobek
Sádrokartonová konstrukční
deska RigiStabil (DFRIEH2)
NOVINKA
Tloušťka
[mm]
Délka
[mm]
Typy
hran
12,5
2650
1) a 3)
12,5
2750
1) a 3)
12,5
2000
12,5
1800
Hmotnost
[kg/m2]
Podélné hrany:
Příčné hrany:
3) hrana kolmo řezaná
1) hrana PRO
2) hrana kolmá VK
Objednací
číslo
[ks]
Balení = paleta
[kg]
[m2]
11,5
KB620629
40
132,0
11,5
KB620630
40
137,5
1) a 3)
11,5
KB620637
50
125,0
2) a 3)
11,5
KB620677
40
90,0
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
1500
paleta
139,-
1555
paleta
139,-
1438
paleta
139,-
1035
paleta
139,-
12,5
2200
2) a 3)
11,5
KB620676
40
110,0
1265
paleta
139,-
15
2750
1) a 3)
13,8
KB620693
30
103,1
1423
paleta
158,-
*) Nestandardní délky na vyžádání - min. odběr 240 ks
Příslušenství k sádrokartonovým konstrukčním deskám RigiStabil
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
310 ml/kartuš
KB514620
20
karton
50 m/role
KB515473
1
role
1 kg/vědro
KB515474
1
3 kg/vědro
KB515475
Výztužná páska
pro spoje desek.
25 m/role
Samolepicí páska
Výztužná páska (mřížka)
pro spoje desek.
Výrobek
Skupina zboží 4.13
Skupina zboží 4.17.2
Polyuretanové lepidlo
na spáry
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
8
Minimální
dodací
množství
kartuš
Cena
bez DPH
[Kč/balení]
254,-
K lepení spár mezi
deskami Rigidur nebo RigiStabil.
Speciální zpevňovací páska Rigidur
0,12
kus
vědro
1
kus
144,-
1
vědro
3
kus
410,-
KB511799
40
karton
12
karton
19,-
45 m/role
KB512547
24
karton
21,6
karton
60,-
90 m/role
KB512546
24
karton
16,8
karton
89,-
Rozměr
[mm]
Objednací
číslo
3,9 x 25
3,9 x 35
177,-
Pro vyztužení spár
a koutů pomocí
disperzního lepidla
Rigidur. Šíře 7 cm
Disperzní lepidlo Rigidur
Pro vyztužení spár a koutů
pomocí speciální
zpevňovací
pásky Rigidur.
Skelná páska
Výrobek
Šrouby RigiStabil
Sk. 4.2
počet
kusů
Pro kovové i dřevěné
podkonstrukce; balení
obsahuje jeden bit PZ2.
12
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/balení]
KB517276
500
krabička
1,45
krabička
153,-
KB517277
500
krabička
1,87
krabička
183,-
Rigitherm
Tepelně izolační
desky Rigitherm
pro vnitřní zateplení
Podélné hrany:
Příčné hrany:
hrana kolmo řezaná
hrana PRO
Výrobek
Celková
tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
[ks]
Balení = paleta
[m2]
[kg]
Min. dodací
množství
[m2]
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
1 173
899
734
150
100
100
237,255,284,-
20
33
1 200
2 600
9,4
KB513026 *
40
124,80
Sádrokartonová deska RB (A)
12,5 s nakašírovanou vrstvou
polystyrenu Rigifloor 4000.
30
40
50
43
53
63
1 200
1 200
1 200
2 600
2 600
2 600
9,6
9,8
10,0
KB513029 *
KB513030 *
KB513031 *
30
24
20
93,60
74,88
62,40
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
73
83
93
103
113
123
133
143
153
163
173
183
193
213
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
10,2
10,4
10,6
10,8
11,0
11,2
11,4
11,6
11,8
12,0
12,2
12,4
12,6
13,0
KB513032 *
KB513033 *
KB513034 *
KB513264 *
KB513036 *
KB513037 *
KB513038 *
KB513265 *
KB513266 *
KB513076 *
KB513267 *
KB513268 *
KB513078 *
KB514229 *
18
15
14
12
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
56,16
46,80
43,68
37,44
32,32
31,20
31,20
28,08
28,08
24,96
24,96
21,84
21,84
18,72
624
573
487
463
404
365
350
356
326
331
300
305
271
275
243
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
308,322,368,385,409,433,464,501,505,507,554,622,628,636,707,-
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
33
43
53
63
73
83
93
103
113
123
133
143
153
163
173
183
193
213
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
9,4
9,6
9,8
10,0
10,2
10,4
10,6
10,8
11,0
11,2
11,4
11,6
11,8
12,0
12,2
12,4
12,6
13,0
KB513269 *
KB513270 *
KB513271 *
KB513272 *
KB513273 *
KB513274 *
KB513275 *
KB513276 *
KB513277 *
KB513278 *
KB513279 *
KB513280 *
KB513281 *
KB513282 *
KB513143 *
KB513283 *
KB513284 *
KB514228 *
40
30
24
20
18
15
14
12
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
124,80
93,60
74,88
62,40
56,16
46,80
43,68
37,44
32,32
31,20
31,20
28,08
28,08
24,96
24,96
21,84
21,84
18,72
1 173
899
734
624
573
487
463
404
365
350
356
326
331
300
305
271
275
243
150
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
296,316,335,354,377,411,438,450,472,501,537,542,544,600,652,660,663,767,-
Skupina zboží 10.1.1
Rigitherm A
Rigitherm H2
Sádrokartonová
impregnovaná deska RBI (H2)
12,5 s nakašírovanou vrstvou
polystyrenu Rigifloor 4000.
Skupina zboží 10.1.2
Tloušťka
izolace
[mm]
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
Konkrétní dodací podmínky sdělí na vyžádání Zákaznické oddělení.
13
Tmelení
Spárovací a finišovací tmely
Rigips pro sádrokartonové
desky a RigiStabil
Výrobek
Tmel MAX 1)
NOVINKA
Na spárování i celoplošné
tmelení sádrokartonu s nebo
bez výztužné pásky. Minimální
propadání, vysoká pevnost
a dobrá brousitelnost.
Tmel Rifino Top
Ke kompletnímu tmelení spár s výztužnou páskou.
ch, velmi dobrá brousitelnost,
Vysoká pevnost ve spárách,
hladká struktura povrchu
u
a bílá barva.
Ideální pro celoplošné
finální tmelení (Q3-Q4)
bez broušení.
Podrobněji na
str. 64
Skupina zboží 1.3
Spárovací tmel Super
per
Na základní tmelení
a přetmelení ve spojeníí
s výztužnou páskou.
Spárovací tmel Vario
ario
Tmel se zvýšenou
pevností pro tmelení
s nebo bez výztužné
pásky.
ProMix Mega
Univerzální pastový
tmel pro základní
i finální tmelení.
ProMix Finish
Pastový tmel
pro finální tmelení.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
1) V prodeji od 3/2014.
14
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
počet
kusů
5 kg/pytel
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
KB517377
216
paleta
1 080
4 ks
189,-
25 kg/pytel
KB517378
40
paleta
1 000
paleta
909,-
5 kg/pytel
KB512615
105
paleta
525
paleta
180,-
12,5 kg/pytel
KB515407
72
paleta
900
paleta
409,-
25 kg/pytel
KB512613
40
paleta
1 000
paleta
727,-
2,5 kg/pytel
KB511588
248
paleta
620
paleta
62,-
5 kg/pytel
KB511567
105
paleta
525
paleta
107,-
KB515313 *
72
paleta
900
paleta
262,-
25 kg/pytel
KB511568
40
paleta
1 000
paleta
456,-
5 kg/pytel
KB511569
108
paleta
540
paleta
225,-
KB515408 *
72
paleta
900
paleta
543,-
25 kg/pytel
KB511570
40
paleta
1 000
paleta
1020,-
0,5 kg/vědro
1 kg/vědro
5 kg/vědro
15 kg/vědro
25 kg/vědro
KB700182 *
KB700183 *
KB517063
KB517064
KB517065
24
12
120
44
33
karton
karton
paleta
paleta
paleta
12
12
600
660
825
karton
karton
vědro
vědro
vědro
61,89,189,424,571,-
5 kg/vědro
KB517066
120
paleta
600
vědro
169,-
15 kg/vědro
KB517067
44
paleta
660
vědro
379,-
25 kg/vědro
KB517068
33
paleta
825
vědro
499,-
12,5 kg/pytel
12,5 kg/pytel
Balení
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
Tmelení
Lepicí tmely,
výztužné pásky
a záplaty na sádrokarton
Lepicí tmely
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
310 ml/kartuše
Lepicí malta Rifix
K nalepení stavebních
nebo tepelně-izolačních
desek na podkladní konstrukci.
Lepicí hmota WEBER THERM
Výrobek
Balení
počet
kusů
druh
balení
hmotnost
[kg]
KB512511
12
karton
4,8
25 kg/pytel
KB512530
40
paleta
40 kg/pytel
KB512608
30
25 kg/pytel
KB514767 *
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
Výztužná páska
pro spoje desek.
25 m/role
Papírová páska
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
Akrylátový tmel
Skupina zboží 1.3
Pro finální úpravu spár
mezi sádrokartonovými
a navazujícími konstrukcemi.
karton
48,-
1 000
pytel
239,-
paleta
1 200
paleta
341,-
42
paleta
1 050
paleta
352,-
počet
kusů
druh
balení
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
KB511799
40
karton
12
karton
19,-
23 m/role
75 m/role
KB512543
KB512544
20
20
karton
karton
4
12
karton
karton
43,75,-
45 m/role
90 m/role
KB512547
KB512546
24
24
karton
karton
21,6
16,8
karton
karton
60,89,-
Rozměr
[mm]
Objednací
číslo
100 x 100
KB516986
K lepení tepelně izolačních
desek Rigitherm na skořepinové
betonové tvárnice.
Výztužné pásky
Výrobek
Balení
hmotnost
[kg]
Skupina zboží 4.13
Skelná páska
Výztužná páska ze speciálního
papíru pro spoje desek.
Samolepicí páska
Výztužná páska (mřížka)
pro spoje desek.
4.13.1
Výrobek
Balení
počet
kusů
druh
balení
hmotnost
[kg]
5
balení
0,09
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bal.]
balení
145,-
Záplata
Pro opravu děr
v sádrokartonových
i sádrovláknitých
konstrukcích.
NOVINKA
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
15
RigiProfil®
RigiProfily
= konstrukční profily
pro větší pevnost konstrukcí
Produkty zhotovené výrobním procesem UltraSTEEL™ jsou chráněny britskými a mezinárodními
patentovými právy udělenými a přihlášenými pod č. GB2450765, CZ287702, PCT/GB2008/00261
společně s registrací užitného vzoru. UltraSTEEL™ je ochrannou známkou Hadley Industries
Overseas Holdings Limited
Označení
Rozměr
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Objednací
číslo
Balení = svazek
[ks] [m]
[kg]
pro stropní konstrukce a předsazené stěny.
Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,55 mm.
Dle ČSN EN 14195.
R-UD
27/28/27
3000
0,35
KB660357
48
144
50,4
svazek
RigiProfil CD
R-CD
27/60/27
3000
0,52
KB660358
48
144
74,9
svazek
27,-
pro stropní konstrukce a předsazené stěny.
Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,55 mm.
Dle ČSN EN 14195.
R-CD
27/60/27
4000
0,52
KB660359
48
192
99,8
svazek
27,-
RigiProfil UW
R-UW 50
40/50/40
4000
0,60
KB660360
48
192
115,2
svazek
28,-
vodicí profil pro stěnové konstrukce.
Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,55 mm.
Dle ČSN EN 14195.
R-UW 75
40/75/40
4000
0,72
KB660361
48
192
138,2
svazek
34,-
R-UW 100 40/100/40
4000
0,84
KB660364
48
192
161,3
svazek
39,-
R-CW 50 50/50/50
R-CW 50 50/50/50
R-CW 50 50/50/50
R-CW 50 50/50/50
R-CW 50 50/50/50
R-CW 75 50/75/50
R-CW 75 50/75/50
R-CW 75 50/75/50
R-CW 75 50/75/50
R-CW 75 50/75/50
R-CW 100 50/100/50
R-CW 100 50/100/50
R-CW 100 50/100/50
2600
2750
3000
3500
4000
2600
2750
3000
3500
4000
3000
3500
4000
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,96
0,96
0,96
KB660393
KB660348
KB660349
KB660386
KB660350
KB660394
KB660351
KB660352
KB660353
KB660354
KB660355
KB660400
KB660356
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
125
132
144
168
192
125
132
144
168
192
144
168
192
91,1
96,4
105,1
122,6
140,2
104,8
110,9
121,0
141,1
161,3
138,2
161,2
184,3
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
34,34,34,34,34,39,39,39,39,39,45,45,45,-
Výrobek
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
Skupina zboží 3.1.1
RigiProfil UD
RigiProfil CW
vodicí profil pro stěnové konstrukce.
Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm.
Dle ČSN EN 14195.
Způsob montáže RigiProfilů je shodná s montáží běžných (hladkých) profilů, netřeba tedy
obstarávat žádné speciální nářadí ani měnit navyklý způsob montáže. RigiProfily jsou
kompatibilní s běžným příslušenstvím Rigips (třmeny, závěsy, spojky apod.). Jediným odlišným
prvkem příslušenství RigiProfilů je Spojovací kus pro R-CD, viz str. 21.
16
18,-
Profily skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních
délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.
Nestandardní délky jsou zpoplatněny následovně:
• délka profilů 0,01 – 7,00 m………. + 10 % k ceně bm profilu
• délka profilů 7,01 m a více ………. + 15 % k ceně bm profilu
Pozn.: U profilů délky nad 7,50 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.
Profily
Konstrukční profily
Rigips
Rozměr
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Objednací
číslo
Balení = svazek
[ks] [m]
[kg]
Pro stropní konstrukce a předsazené stěny.
Pozinkovaný ocelový
plech tl. 0,6 mm.
Dle ČSN EN 141 95.
27/28/27
3 000
0,35
KB660001
48
144
CD profil
27/60/27
27/60/27
27/60/27
27/60/27
2 600
2 750
3 000
4 000
0,54
0,54
0,54
0,54
KB660074
KB660075 *
KB660076
KB660077
20/20/30
3 600
0,27
18/45/18
3 600
15,5/48
59 x 7
Výrobek
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
50,40
svazek
18,-
48
48
48
48
125 67,40
132 71,30
144 77,80
192 103,70
svazek
svazek
svazek
svazek
27,27,27,27,-
KB660082
100
360
97,20
10 ks
22,-
0,37
KB660081
100
360 133,20
10 ks
27,-
4 000
0,40
KB660078 * 10
40
16,00
svazek
112,-
4 000
0,20
KB510075 * 10
40
8,00
10 ks
272,-
Skupina zboží 3.1
UD profil
Pro stropní konstrukce a předsazené stěny.
Pozinkovaný ocelový
plech tl. 0,6 mm.
Dle ČSN EN 141 95.
Rigistil profil U (GL 8)
Skupina zboží 3.2
Pozinkovaný ocelový
plech tl. 0,5 mm.
Vyztužené stěny.
Rigistil profil C (GL 1)
Pozinkovaný ocelový
plech tl. 0,5 mm.
Vyztužené stěny.
Stropní HUT profil
Skupina zboží 3.5
Pro přímou montáž
na konstrukci
(např. na krokve).
Ohebný profil
Ocelový nosný profil pro klenuté konstrukce,
plech tl. 1,25 mm.
Profily skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.
Nestandardní délky jsou zpoplatněny následovně: • délka profilů 0,01 – 7,00 m………. + 10 % k ceně bm profilu
• délka profilů 7,01 m a více ………. + 15 % k ceně bm profilu
Pozn.: U profilů délky nad 7,50 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
17
Profily
Konstrukční profily
Rigips
Výrobek
Označení
Rozměr
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Objednací
číslo
Balení = svazek
[ks] [m]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
CW 50
CW 50
CW 50
CW 50
CW 50
50/50/50
50/50/50
50/50/50
50/50/50
50/50/50
2 600
2 750
3 000
3 500
4 000
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
KB660009
KB660012
KB660015
KB660020
KB660026
48
48
48
48
48
125 89,90
132 95,00
144 103,70
168 121,00
192 138,20
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
34,34,34,34,34,-
CW 75
CW 75
CW 75
CW 75
CW 75
CW 75
50/75/50
50/75/50
50/75/50
50/75/50
50/75/50
50/75/50
2 600
2 750
3 000
3 500
4 000
4 500
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
KB660010
KB660013
KB660016
KB660021
KB660027
KB660031
48
48
48
48
48
48
125
132
144
168
192
216
99,80
105,60
115,20
134,40
153,60
172,80
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
39,39,39,39,39,39,-
CW 100
CW 100
CW 100
CW 100
CW 100
CW 100
50/100/50
50/100/50
50/100/50
50/100/50
50/100/50
50/100/50
2 600
2 750
3 000
3 500
4 000
4 500
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
KB660011
KB660014
KB660017
KB660022
KB660028
KB660032 *
48
48
48
48
48
48
125
132
144
168
192
216
113,60
120,10
131,00
152,90
174,70
194,40
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
---
45,45,45,45,45,45,-
CW 150
CW 150
CW 150
CW 150
CW 150
CW 150
CW 150
CW 150
CW 150
50/150/50
50/150/50
50/150/50
50/150/50
50/150/50
50/150/50
50/150/50
50/150/50
50/150/50
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
8 000
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
KB660029 *
KB660033 *
KB660048 *
KB660049 *
KB660050 *
KB660157 *
KB660051 *
KB660158 *
KB660159 *
24
24
24
24
24
24
24
24
24
96
108
120
132
144
156
168
180
192
112,30
126,40
140,40
154,40
168,50
182,50
196,60
210,60
224,60
-------------------
96,96,96,96,96,96,96,96,96,-
UA 50
UA 50
UA 50
UA 75
UA 75
UA 75
UA 100
UA 100
UA 100
40/50/40
40/50/40
40/50/40
40/75/40
40/75/40
40/75/40
40/100/40
40/100/40
40/100/40
3 000
3 500
4 000
3 000
3 500
4 000
3 000
3 500
4 000
1,82
1,82
1,82
2,19
2,19
2,19
2,56
2,56
2,56
KB660053
KB660059
KB660064
KB660055
KB660061
KB660066
KB660057
KB660084
KB660068
48
48
48
48
48
48
48
48
48
144
168
192
144
168
192
144
168
192
262,00
305,80
349,40
315,30
367,40
420,50
368,60
430,00
491,50
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
109,109,109,127,127,127,149,149,149,-
CW profil
Skupina zboží 3.1
Pro stěnové konstrukce.
Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm.
Dle ČSN EN 141 95.
Skupina zboží 3.4
Výztužný profil UA
Žárově pozinkovaný, podélně děrovaný
plech tl. 2,0 mm.
Profily skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.
Nestandardní délky jsou zpoplatněny následovně: • délka profilů 0,01 – 7,00 m………. + 10 % k ceně bm profilu
• délka profilů 7,01 m a více ………. + 15 % k ceně bm profilu
Pozn.: U profilů délky nad 7,50 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání, pokud není uvedeno jinak.
18
Profily
Skupina zboží 3.1
Konstrukční profily
a napojovací
těsnění
Výrobek
Označení
Rozměr
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Objednací
číslo
UW profil
UW 50
UW 75
UW 100
UW 150
40/50/40
40/75/40
40/100/40
40/150/40
4 000
4 000
4 000
4 000
0,55
0,66
0,76
1,04
KB660002
KB660003
KB660004
KB660005 *
48
48
48
24
192 105,60
192 126,70
192 146,00
96 99,80
svazek
svazek
svazek
---
28,34,39,88,-
UW MAX 75
75/75/75
4 000
1,25
KB660343 *
24
96 120,00
kus
152,-
UW MAX 100 75/100/75 4 000
1,40
KB660335 *
24
96 135,00
kus
171,-
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/role]
Vodicí profil pro stěnové konstrukce.
Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm.
Dle ČSN EN 141 95.
Skupina zboží 3.3
UW MAX
Speciální zesílený profil pro řešení
průhybu stropní konstrukce
v rozmezí 20 až 55 mm.
Tl. 1 mm
Výrobek
Skupina zboží 4.13
Napojovací pěnové těsnění
Jednostranně lepicí,
vhodné
pro R-UW
a R-UD profily.
Rozměr
[mm]
Délka
[m]
Objednací
číslo
šíře 25
30
šíře 45
šíře 70
šíře 95
30
30
30
KB515480
KB515481
KB512169
KB512170
počet
rolí
19
10
6
5
šíře 50
25
KB515818
6
Balení = svazek
[ks] [m]
[kg]
Balení
druh hmotnost
balení
[kg]
karton
3,20
karton
3,13
karton
3,13
karton
3,50
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
karton
karton
karton
karton
82,142,232,316,-
karton
259,-
Oboustranně lepicí páska
na RigiProfily
karton
2,75
Profily skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.
Nestandardní délky jsou zpoplatněny následovně: • délka profilů 0,01 – 7,00 m………. + 10 % k ceně bm profilu
• délka profilů 7,01 m a více ………. + 15 % k ceně bm profilu
Pozn.: U profilů délky nad 7,50 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání, pokud není uvedeno jinak.
19
Profily
Hliníkové a plastové
profily Rigips
Rozměr
[mm]
Délka
[mm]
Objednací
číslo
42 x 42
30 000
NOVÉ BALENÍ 42 x 42
42 x 42
Výrobek
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
KB515393
1
role
1,90
kus
3 000
KB517237
10
tubus
3,2
tubus
41,70
3 000
KB516890
50
karton
16,2
karton
40,-
30 000
KB512548
10 rolí
karton
4,00
karton
416,-/role
23 x 23
2 000
KB512549
50
svazek
2,75
svazek
7,90
23 x 23
2 500
KB512551
50
svazek
3,70
svazek
7,90
23 x 23
3 000
KB512553
50
svazek
4,60
svazek
7,90
23 x 23
3 000
KB510074
50
svazek
5,10
svazek
10,70
UltraFlex – páska na rohy a do koutů
Vysoce pevná a nárazu odolná
páska na ochranu rohů
a k vyztužení koutů
o různých úhlech. Aplikace
do tmelu Rifino Top
nebo ProMix Mega.
(systém NoCoat®)
o
AquaBead 90
NOVINKA
38,-
Skupina zboží 4.12
- vodou aktivovaná
zesílená samolepicí lišta
k ochraně vnějších rohů 90°
- k přetmelení
Ochrana rohů ALUX
Papírová páska zesílená
hliníkovými pásy
pro vyztužení vnějších
rohů; k přetmelení.
Ochranný ALU profil
K vyztužení vnějších
rohů; pravoúhlý;
k přetmelení.
o
Ochranný ALU profil 135
K vyztužení vnějších
rohů; úhel 135°;
k přetmelení.
20
Profily
Výrobek
L-Trim – lišta na hrany
NOVÉ BALENÍ
Rozměr
[mm]
Délka
[mm]
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
45 x 14
3 050
45 x 14
23 x 13
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
KB517238
10
tubus
2,0
tubus
33,70
3 050
KB515394
50
karton
10,50
karton
32,-
2 500
KB512555
50
svazek
2,85
svazek
11,20
Vysoce pevná
a nárazu odolná
lišta na ochranu
volných hran sádrokartonu (např. u dilatační spáry, u volného napojení
podhledu na stěnu apod.). Aplikace
do tmelu Rifino Top nebo ProMix Mega.
(systém NoCoat®)
Ukončovací ALU profil
Skupina zboží 4.12
Na začištění volné
hrany desky; k přetmelení.
Ukončovací PVC profil
12,5
2 500
KB510067
15
svazek
9,40
svazek
11,20
30 x 30
3 000
KB510072
25
svazek
12,00
svazek
16,80
25/8/25
75 000
KB510071
1
role
22,50
role
Bílý, narážecí.
K olemování volných hran desek.
Ohebná PVC hrana
Ochraný profil
pro obloukové ostění;
k přetmelení.
Dilatační PVC profil
48,-
K přetmelení
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
21
Příslušenství
Příslušenství
obkladových konstrukcí
a podhledů
Výrobek
Délka
[mm]
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
35
65
95
KB510142
KB510144
KB510146
100
100
100
karton
karton
karton
4,60
5,10
5,70
karton
karton
karton
2,90
3,20
4,10
230
KB515237
50
karton
6,80
karton
30,40
55
KB517373
100
karton
2,50
karton
2,50
125
KB515479
100
karton
4,50
karton
3,30
Stavěcí třmen
Používá se ve spojení
s profily CD nebo
dřevěnými latěmi.
Nástavec krokvový
Používá se ve spojení
se stavěcím třmenem
o délce 35 mm a 65 mm,
vzájemně se spojuje šrouby 421LB
4,2 x 13 mm.
Závěs přímý - tl. plechu 0,8 mm
Skupina zboží 4.11
Se stavěcími otvory; k přímé montáži
CD profilů nebo dřevěných latí
na stropní kontrukci nebo stěny.
Připevnění k nosné konstrukci
vždy 2 kotevními prostředky.
Závěs přímý - tl. plechu 1 mm
Se stavěcími otvory; k přímé montáži
CD profilů nebo dřevěných latí
na stropní kontrukci nebo stěny.
Závěs CD krokvový
55
KB510155
100
karton
2,90
karton
2,70
125
KB510154
100
karton
5,50
karton
4,10
150
KB510181
100
karton
3,20
karton
3,30
125
KB510183
100
karton
3,40
karton
3,20
150
KB514373 *
100
karton
3,80
karton
3,50
170
KB510184
100
karton
4,00
karton
4,20
KB510161
100
karton
3,80
karton
4,50
KB510192 *
100
karton
Pro přímou
montáž na krokve.
Závěs CD krokvový,
zaoblený
Pro přímou montáž
na krokve. K jednoduchému
naklapnutí CD profilu.
Rychlozávěs pérový
S upínacím perem,
vhodný pro CD profily.
Rychlozávěs CD pérový, čtyřbodový
Se speciálním
upínacím perem
pro těžké konstrukce
(do 0,4kN/závěs).
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
22
4,80
karton
8,10
Příslušenství
Výrobek
Délka
[mm]
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Rychlozávěs pérový pro dřevo
S upínacím perem
pro dřevěné
konstrukce.
KB510163
100
karton
3,60
karton
4,30
Úhlová kotva
KB510165
250
karton
3,40
karton
2,10
KB517114
100
karton
3,40
karton
3,40
100
karton
5,10
karton
4,20
KB513395 *
50
karton
4
karton
10,-
KB510159
100
karton
4
karton
3,-
KB515657
100
karton
5,4
karton
4,-
KB510205
100
karton
3,90
karton
9,10
KB510191 *
100
karton
3,70
karton
7,20
KB510193
100
karton
5,20
karton
9,60
KB510194 *
100
karton
5
karton
10,40
Ke spojení nosných a montážních
CD profilů.
Používá se ve dvojici.
Křížová spojka rovná - tl. 0,8 mm 1)
Ke spojení nosných
a montážních
CD profilů.
NOVINKA
Křížová spojka pro CD/CD
Ke spojení nosných
a montážních
CD profilů.
KB510157
NOVINKA
Křížová spojka pro UA 50/CD
Skupina zboží 4.11
Ke spojení nosných UA profilů
a montážních CD profilů.
Spojovací kus pro CD
Pro podélné spojování
CD profilů.
Spojovací kus pro R-CD
Pro podélné spojování
RigiProfilů R-CD
Spojka CD úrovňová
Spojovací prvek k montáži
jednoúrovňového
roštu profilů CD.
Jezdec CD profilu
Pozinkovaný, pro přímou
montáž profilů CD
k nosné konstrukci.
Nonius spodní díl
pro CD
135
Vhodný pro CD profily.
Nonius spodní díl
pro CD čtyřbodový
Pro protipožární a těžké konstrukce
(do 0,4kN/závěs).
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
1
) Není určena do systémových konstrukcí Rigips.
23
Příslušenství
Výrobek
Délka
[mm]
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Nonius spodní díl pro UA 50
Vhodný pro zavěšení
nosného profilu UA.
KB513394 *
100
karton
6
karton
42,40
Nonius spodní pro dřevo
KB510202 *
100
karton
4,50
karton
9,60
Skupina zboží 4.11
Na dřevěné
podkonstrukce
a připevnění
nosných ohebných
profilů obloukových konstrukcí.
Nonius horní díl
240
KB510196
100
karton
5,20
karton
8,-
Na protipožární,
těžké a obloukové
konstrukce.
340
KB510197
100
karton
7,30
karton
10,-
440
KB510198 *
50
svazek
4,50
svazek
13,60
540
KB513732 *
50
svazek
5,40
svazek
16,-
640
KB510199 *
50
svazek
6,30
svazek
18,80
840
KB510200 *
50
svazek
8,30
svazek
24,-
1 100
KB513731 *
50
svazek
10,80
svazek
33,60
KB510203
100
karton
0,70
karton
1,90
KB510152
100
karton
1,80
karton
2,70
Nonius pojistná závlačka
Pro závěsný systém Nonius.
Dvojitá pérová svorka
Pro prodloužení
a rektifikaci závěsných
drátů.
Drát s okem
125
KB510167
100
karton
1,40
karton
1,20
Pro pérové
rychlozávěsy.
250
KB510169
100
karton
2,70
karton
1,90
375
KB510171
100
karton
4
karton
2,60
500
KB510173
100
karton
5
karton
3,40
750
KB510175
100
svazek
6
svazek
4,80
1 000
KB510177
100
svazek
9
svazek
6,40
1 500
KB510178
100
svazek
14
svazek
10,40
Svorka nosníku
50-85
KB510187 *
100
karton
1
karton
20,80
K připevnění závěsu
na spodní pásnici
válcovaných profilů.
85-130
KB510188 *
100
karton
1,60
karton
26,40
130-210
KB510189 *
100
karton
2
karton
33,60
KB510150 *
50
karton
2
kus
14,40
Speciální držák
Pro opláštění oceli.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
24
Příslušenství
Příslušenství Rigistil
Výrobek
Délka [mm]
Závěs s upínacím
pérem Rigistil
Přímý závěs Rigistil
Skupina zboží 4.4
počet
kusů
Balení
druh balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
KB510210 *
100
karton
3,20
karton
8,80
75 mm
KB510214
100
karton
3,00
karton
4,40
125 mm
KB510212
100
karton
6,20
karton
6,40
KB510216
100
karton
2,60
karton
3,90
80 mm
KB510206 *
100
karton
1,40
karton
2,30
170 mm
KB510208 *
100
karton
3,00
karton
4,-
Vhodný pro profily Rigistil.
Se stavěcími otvory. K přímé montáži
profilů na stropní konstrukci nebo stěny.
Objednací
číslo
Spojka profilu Rigistil
Pro podélné spojování
profilů Rigistil.
Závěs Rigistil
Pro přímou montáž na krokve,
kleštiny a nosné trámy.
Připojovací prvky
Objednací
číslo
Výrobek
počet
kusů
Balení
druh balení
hmotnost
[kg]
Minim.
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Příchytka PENDEX
Samolepící závěs, k upevnění
minerální izolace v příčkách.
Skupina zboží 4.16
Připojovací úhelník šroubovaný
Tl. 1,5 mm, k připojení výztužných
profilů UA na stěny a stropy.
Úhelník suvný
Tl. 2 mm, k připojení
výztužných profilů na stěny
a stropy v oblasti zárubní. Sada
vč. 16 ks natloukacích hmoždinek
8x60 mm.
Příchytná svorka
KB510098 *
100
karton
4,00
karton
6,40
k UA 50
k UA 75
k UA 100
KB510136
KB510137
KB510138
40
40
40
karton
karton
karton
3,50
6,00
9,00
karton
karton
karton
7,60
11,60
17,60
k UA 50
k UA 75
k UA 100
KB512579 *
KB512580 *
KB512581 *
4
4
4
sada
sada
sada
0,80
1,10
1,50
sada
sada
sada
116,142,40
172,80
32 mm
KB510148
250
karton
12,50
karton
16,-
50 mm
KB510149
150
karton
12,00
karton
18,80
Pro stěnový CD profil.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
25
Příslušenství
Příslušenství
pro odhlučnění prostor
s vysokými nároky
na neprůzvučnost
Sk. zb. 4.11.1
Výrobek
Akustický závěs Rigips
ps
NOVINKA
(přerušovač akustické vazby)
y)
pro akustické podhledy
s tlumicím členem
Sylomer SR28.
Zatížení pro
Objednací
optimální akustic.
číslo
účinnost/délka
SR28
5,0 kg / 40 mm KB517036 *
8,1 kg / 60 mm KB517037 *
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
30
balení
12
balení
213,-
30
balení
12
balení
221,-
KB517038 *
30
balení
12
balení
235,-
14,3 kg / 100 mm
KB517039 *
30
balení
12
balení
250,-
17,4 kg / 120 mm
KB517040 *
30
balení
12
balení
263,-
20,5 kg / 140 mm
KB517041 *
30
balení
12
balení
277,-
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
4,7
balení
NOVINKA
Sk. zb. 4.11.1
Balení
druh
balení
11,2 kg / 80 mm
Objednací
číslo
Výrobek
počet
kusů
počet
kusů
Balení
druh
balení
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Akustický třmen Rigipss
(přerušovač akustické vazby))
říčky
pro akustické předstěny a příčky
s tlumicím členem Sylomer SR28.
26
KB517112 *
30
balení
239,-
Příslušenství
Šrouby Rigips
Výrobek
Rigips rychlošrouby 212
- typ TN, dvouchodý závit.
Do tl. plechu 0,7 mm.
Pro kovové i dřevěné
podkonstrukce.
Balení po 1000 ks
obsahuje jeden bit.
Rigips šrouby 221
Skupina zboží 4.2
- typ TB s vrtací špičkou.
Na připojování sádrokartonových
desek ke kovové podkonstrukci
o tloušťce plechu 0,7-2,25 mm.
Samovrtné šrouby 421
- typ LB s vrtací špičkou.
Pro spojování kovových konstrukcí
až do tlouštky plechu 2,25 mm.
Šrouby Ridurit
- typ TX, pro spojení protipožárních obkladových desek
Ridurit, pro montáž sádrokartonu do dřevěných podkonstrukcí
a pro montáž konstrukcí Duragips.
Jednochodý závit.
Šrouby 912
Rozměr
[mm]
Objednací
číslo
3,5 x 25
3,5 x 25
3,5 x 35
3,5 x 35
3,5 x 45
3,5 x 45
KB512557
KB512556
KB512559
KB512558
KB512561
KB512560
3,5 x 55
3,5 x 55
4,2 x 70
4,2 x 70
4,8 x 90
KB512562
KB515821
KB515706
KB512567
KB512568 2)
3,5 x 25
3,5 x 35
3,5 x 45
počet
kusů
Balení
druh
hmotnost
balení
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/balení]
250
1 000
250
1 000
250
1 000
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
0,45
1,60
0,55
2,10
0,70
2,60
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
47,180,61,232,76,292,-
250
500
250
500
500
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
0,80
1,60
1,20
1,80
2,00
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
96,189,155,304,490,-
KB512564
KB512565
KB512566
1 000
1 000
1 000
krabička
krabička
krabička
1,60
2,10
2,60
krabička
krabička
krabička
288,356,440,-
3,5 x 9,5
3,5 x 9,5
3,5 x 25
4,2 x 13
4,2 x 19
4,2 x 19
KB512570
KB512569
KB515714 *
KB512571
KB512573 2)
KB512572 *
100
1 000
1 000
1 000
100
1 000
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
0,15
1,00
1,90
1,60
0,25
2,00
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
30,264,295,836,104,900,-
3,5 x 35
3,5 x 45
3,5 x 55
KB511689
KB511690
KB511691
1 000
1 000
500
krabička
krabička
krabička
2,10
2,60
1,60
krabička
krabička
krabička
290,370,230,-
3,5 x 30
KB514763
500
krabička
0,80
krabička
304,-
4,8 x 35
4,8 x 50
4,8 x 50
KB515707
KB515820
KB512539
500
250
500
krabička
krabička
krabička
1,90
1,00
2,00
krabička
krabička
krabička
235,159,312,-
4,2 x 14
KB512574
1 000
krabička
1,00
krabička
260,-
- typ SN pro montáž
akustických desek Rigiton
RL 6/18; RL 8/18; 8/18 Q; 12/25 Q
Vrut do svislých závěsů
- typ FN s plochou hlavou
pro připevnění závěsu
k dřevěné nosné konstrukci.
Šroub s plochou hlavou
Pro spojování kovových konstrukcí
do tloušťky plechu 0,7 mm.
Šrouby do speciálních desek - viz. str. 8 (Glasroc H), str. 11 (Rigidur) a str. 12 (RigiStabil).
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. 2) Do vyprodání zásob.
27
Kotvení
Kotevní
technika
Výrobek
Rozměr
[mm]
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/balení]
Natloukací hmoždinka plastová
6 x 35
KB512575
100
krabička
2,10
krabička
52,-
Pro upevnění podlahových stropních a stěnových připojovacích
profilů na R-UD a R-CW
6 x 45
KB512576
100
krabička
2,60
krabička
64,-
6 x 60
KB512577
50
krabička
1,70
krabička
39,-
6 x 70
KB512578
50
krabička
2,10
krabička
48,-
6 x 35
KB510239
100
krabička
1,60
krabička
288,-
6 x 45
KB512586
100
krabička
2,00
krabička
664,-
10 x 40
KB512532 2)
50
krabička
0,15
krabička
152,-
Hmoždinka univerzální uzlovací
6 x 35
KB512605
100
krabička
2,10
krabička
168,-
Včetně vrutu, pro středně
těžké konzolové
zatížení.
8 x 40
KB512606
50
krabička
1,60
krabička
119,-
10 x 50
KB512604 *
25
krabička
1,80
krabička
95,-
Molly kotva
4S/M4
KB510126 *
100
krabička
0,80
krabička
372,-
Kovové rozetové hmoždinky pro středně těžké konzolové zátížení.
Průměr 4, 6 a 8 mm.
“S” pro jednoduché
opláštění;
“L” pro dvojité opláštění.
4L/M4
KB510127 *
100
krabička
1,00
krabička
408,-
6S/M5
KB510128 *
50
krabička
0,60
krabička
300,-
6L/M5
KB510129 *
50
krabička
0,80
krabička
380,-
8S/M6
KB510130 *
50
krabička
1,10
krabička
400,-
8L/M6
KB510131 *
50
krabička
1,40
krabička
444,-
Stropní hřeb DN6
Pro připevnění závěsu
do betonové
nosné konstrukce.
Stropní hřeb ZHOP 6/45
Skupina zboží 4.2
Pro připevnění závěsu
do betonové
nosné konstrukce.
Hmoždinka plastová
Do dutých prostor. Délka vrutu
musí vždy přesahovat délku
hmoždinky i s upevňovaným
materiálem.
Tloušťka stěny 4-12 mm.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
2
) Do vyprodání zásob.
28
Kotvení
Natloukací
hmoždinky
Výrobek
Rozměr
[mm]
Objednací
číslo
počet
kusů
druh
balení
3,5 x 30
Balení
hmotnost 1)
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bal.]
KB517072
200
box
0,5
box
475,-
4,0 x 30
KB517073
200
box
0,9
box
912,-
4,5 x 50
KB517074
100
box
0,8
box
901,-
BIS MINI ®
Natloukací hmoždinka do sádrokartonu tl. 9-13 mm.
Pro lehká břemena. Umožňuje upevnění velice blízko sebe.
Upevňuje se zašroubováním vrutu, neprotáčí se při utahování.
S ostrým hrotem pro přesné umístění.
Včetně vrutu do sádrokartonu.
Skupina zboží 4.2.2
NOVINKA
BIS GOLD ®
Natloukací hmoždinka do sádrokartonu tl. 9-13 mm.
Pro středně těžká břemena. Pro univerzální vruty ( 3,5 - 5,0
mm, min. délka 30 mm). Rychlé a snadné použití bez vrtání.
Upevňuje se zašroubováním vrutu, neprotáčí se při utahovaní.
Vyjímatelná s velmi malým poškozením stěn.
S rýhováním pro snazší zatlučení.
Včetně vrutu do sádrokartonu.
kartonu.
NOVINKA
BIS XL ®
Natloukací hmoždinka do sádrokartonu tl. >13 mm.
Pro těžká břemena (upevnění radiátorů, kotlů, klimatizačních
jednotek, atd.). Pro univerzální vruty ( 4,0 - 5,0 mm, min. délka 45 mm). Rychlé a snadné použití bez vrtání.
Upevňuje se zašroubováním vrutu,
NOVINKA
neprotáčí se při utahovaní.
Včetně vrutu do sádrokartonu.
kartonu.
29
Omítky a stěrky
Vnitřní sádrové
omítky a stěrky
pro ruční zpracování
Výrobek
Rimano GLET XL
Jemná, bílá sádrová stěrka s výbornou zpracovatelností.
Pro ruční i strojní zpracování (lokální opravy
nerovností i celoplošné stěrkování).
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
počet
kusů
druh
balení
12,5 kg/pytel
Balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
KB516988
72
paleta
900
paleta
220,-
25 kg/pytel
KB516989
40
paleta
1000
paleta
340,-
5 kg/pytel
KB514370
105
paleta
525
paleta
96,-
25 kg/pytel
KB514349
40
paleta
1000
paleta
340,-
25 kg/pytel
KB514350
paleta
750
paleta
360,-
Doporučená tloušťka vrstvy: 0-10 mm
Vydatnost: cca 0,9kg/m2/1mm
Zpracovatelnost: 90 min
NOVINKA
Skupina zboží 5.3
Rimano PRIMA
Šedobílá tenkovrstvá sádrová stěrka s vysokou přilnavostí.
Ruční použití; k povrchové úpravě relativně hladkých
ploch, pro celoplošné stěrkování jádrové omítky, betonu
a pórobetonu, k lokální opravě omítek.
Doporučená tloušťka vrstvy: 2-10 mm
Vydatnost:
cca 0,9 kg/m2/1 mm
Zpracovatelnost: min. 60 min.
Rimano UNI
Šedobílá sádrová omítka. Ruční použití; k celoplošnému
omítání cihlového zdiva, betonu, pórobetonu
a jádrové omítky, k lokálním opravám
omítek a vyspravení poškozených ploch,
např. při výměně oken.
Nejlepší omítka pro zapravování špalet.
Doporučená tloušťka vrstvy: 5-30 mm
Vydatnost: cca 0,8 kg/m2/1 mm
Zpracovatelnost: min. 60 min.
30
30
Omítky a nátěry
Vnitřní sádrové omítky pro strojní zpracování
a nátěry pro přípravu podkladu
Výrobek
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
30 kg/pytel
Balení
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
1 200
paleta
390,-
paleta
1 200
paleta
240,-
paleta
1 000
paleta
200,-
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
počet
kusů
druh
balení
KB512594
40
paleta
40 kg/pytel
KB512592 *
30
25 kg/pytel
KB515979
40
hmotnost
[kg]
Rimat 100 DLP
Skupina zboží 5.3
Šedobílá lehčená sádrová omítka.
Ruční i strojní zpracování.
Nejvhodnější omítka na pórobeton.
Doporučená tloušťka vrstvy:
ručně i strojně od 4 mm
Vydatnost: cca 0,8 kg/m2/1 mm
Zpracovatelnost: min. 120 min.
Rimat 150 G
Šedobílá jednovrstvá sádrová omítka. Strojní zpracování,
vhodná k omítání betonu, pórobetonu, stabilního zdiva
a plášťových betonových konstrukcí.
Doporučená minimální tloušťka vrstvy:
stěna 10 mm; strop 8 mm;
lehké zdivo 15 mm.
Vydatnost: cca 1 kg/m2/1 mm
Zpracovatelnost: min. 120 - 150 min.
Rimat MPL
Lehčená jednovrstvá sádrová omítka
pro strojní omítání betonu, stabilního
zdiva a plášťových betonových konstrukcí.
Doporučená tloušťka vrstvy: 8-15 mm
Vydatnost: cca 0,8 kg/m2/1 mm
Zpracovatelnost: cca 180 min.
Nátěry pro přípravu podkladu
Výrobek
Základní penetrační nátěr – ředěný
děný
Skupina zboží 4.14
Vodou ředitelný disperzní nátěr,
který snižuje savost
a vyrovnává nasákavost povrchu.
Naředěný k přímé spotřebě.
(Náhrada za Základní nátěr Rigips)
Základní penetrační nátěr – koncentrát
Vodou ředitelný disperzní nátěr, který snižuje
a vyrovnává nasákavost povrchu
u savých podkladů.
Před použitím třeba
naředit vodou
v poměru 1:2 – 1:5.
(Náhrada za Rikombi-Grund)
Základní kontaktní nátěr
látové bázi obsahující minerální
Vodou ředitelný nátěr na akrylátové
plnivo. Nátěr zvyšuje přilnavost
st sádrových
omítek, stěrek a lepicích tmelů
ů k vysoce
hladkým, nenasákavým podkladům. Vytváří kontaktní
můstek pro pevné navázání
dalších vrstev. (Náhrada
za Rikombi-Kontakt)
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
Spotřeba
Balení
[kg]
Objednací
číslo
cca 200 g/m2
1 kg
KB515717 *
288
288
kus
77,-
cca 200 g/m2
5 kg
KB515701
120
600
kus
299,-
cca 100 g/m2
5 kg
KB515721 *
120
600
kus
477,-
cca 100 g/m2
12 kg
KB515720
44
528
kus
1 164,-
cca 300 g/m2
5 kg
KB515702 *
120
600
kus
390,-
15 kg
KB515718
44
660
kus
1 068,-
cca 300 g/m
2
Balení = paleta
počet hmotnost
kusů
[kg]
31
Sádry
Stavební
a speciální sádry
a elektrokrabice
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
Pro práce zednické, instalaterské, štukatérské
i modelářské, pro vyspravení poškozených míst
a zaplnění otvorů ve stěnách a stropech.
Barva: bělavá
Počátek tuhnutí: > 5 min.
Konec tuhnutí: < 15 min.
2,5 kg/pytel
5 kg/pytel
20 kg/pytel
KB516283
KB516284
KB516285
Elektrikářská sádra
2,5 kg/pytel
5 kg/pytel
20 kg/pytel
KB516286
KB516287
KB516288
Výrobek
Balení
druh hmotnost 1)
[kg]
balení
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
240
160
40
paleta
paleta
paleta
630
830
830
1/2 palety
1/2 palety
paleta
30,55,85,-
240
160
40
paleta
paleta
paleta
630
830
830
1/2 palety
1/2 palety
paleta
35,60,90,-
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
počet
kusů
Skupina zboží 5.1
Stavební sádra
Rychle tuhnoucí sádra pro přichycení
elektroinstalací a pro jiné
pomocné stavební práce.
Barva: bělavá
Počátek tuhnutí: > 3 min.
Konec tuhnutí: < 10 min.
Elektrokrabice
Objednací
číslo
Výrobek
Skupina zboží 4.15
Elektrokrabice
Víko k elektrokrabici
1) včetně palety
32
počet
kusů
Balení
druh balení
68/45 mm
KB510132
25
balení
0,30
balení
28,-
68/60 mm
KB510133
25
balení
0,30
balení
33,-
KB510134
25
balení
0,30
balení
12,50/ks
Gyptone BIG
Akustické sádrokartonové
desky Gyptone BIG - Activ Air
pro podhledy a předstěny
Podélné i příčné hrany:
zploštělá 4T
Activ Air - je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu,
který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, atd.
Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci
formaldehydu v místnosti o více jak 70 % a to po dobu delší než 50 let
Název
Rozměr
[mm]
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = paleta
[kg]
[ks] [m2]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
1 200 x 2 400
12,5
8,00
KB517242
20
57,60 460,80
kus
490,-
12,5
8,00
KB517243
20
57,60 460,80
kus
490,-
12,5
8,00
KB517245 *
20
57,60 460,80
kus
490,-
12,5
8,00
KB517246 *
20
57,60 460,80
kus
490,-
12,5
8,00
KB517248 *
20
57,60 460,80
kus
490,-
BIG Quattro 41
NOVINKA
BIG Quattro 42
1 200 x 2 400
NOVINKA
Skupina zboží 2.3
Activ Air
BIG Quattro 46
Activ Air
1 200 x 2 400
NOVINKA
BIG Quattro 47
Activ Air
1 200 x 2 400
NOVINKA
BIG Line 6
Activ Air
1 200 x 2 400
NOVINKA
Activ Air
*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks desek
bude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč. 6 a více ks desek bez přirážky.
U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xls
se širším sortimentem.
Poznámka:
Rubová strana je opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.
33
Gyptone BIG
Akustické sádrokartonové
desky Gyptone BIG – Activ Air
pro podhledy a předstěny
Activ Air - je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu,
který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, atd.
Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci
formaldehydu v místnosti o více jak 70 % a to po dobu delší než 50 let
Podélné i příčné hrany:
zploštělá 4T
Název
Rozměr
[mm]
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = paleta
[kg]
[ks] [m2]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
900 x 2 700
12,5
8,00
KB517244 *
20
48,60
388,80
kus
540,-
8,00
KB517247 *
20
48,60
388,80
kus
540,-
8,00
KB517249 *
20
57,60
460,80
kus
520,-
8,00
KB517250 *
20
48,60
388,80
kus
580,-
BIG Quattro 43
NOVINKA
Skupina zboží 2.3
BIG Line 5
900 x 2 700
NOVINKA
BIG Sixto 63
12,5
Activ Air
900 x 2 700
NOVINKA
12,5
Activ Air
1 200 x 2 400
NOVINKA
BIG Sixto 65
Activ Air
12,5
Activ Air
*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks desek
bude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč. 6 a více ks desek bez přirážky.
U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xls
se širším sortimentem.
34
Poznámka:
Rubová strana je opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.
Gyptone
Akustické sádrokartonové
desky Gyptone – BIG Curve
a profily pro panely
Gyptone Instant
Příklad použití
akustických
panelů
Gyptone
INSTANT
Akustické sádrokartonové desky Gyptone - BIG Curve - ohebné za sucha do poloměru 1 200 mm.
Název
Tloušťka
[mm]
Hrana
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = karton
[ks] [m2]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
6,5
B1
5
KB517257 *
20
57,60
290
ks
280,-
6
6,5
B1
5
KB517258 *
20
57,60
290
ks
450,-
6,5
B1
5
KB517259 *
20
57,60
290
ks
450,-
6
6,5
B1
5
KB517260 *
20
57,60
290
ks
450,-
BIG Curve Base 31 1)
1200 x 2400
NOVINKA
Skupina zboží 2.3
BIG Curve Quattro 41 1)
1200 x 2400
NOVINKA
BIG Curve Line 6 1)
1200 x 2400
NOVINKA
BIG Curve Sixto 63 1)
1200 x 2400
NOVINKA
Sk. 4.3
Název
Šroub pro akustické desky
Gyptone BIG Curve
NOVINKA
Rozměr
[mm]
MJ
3,9 x 25
balení
Objednací
číslo
[ks]
Balení
[druh balení]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bal]
KB517264 *
1000
krabička
1,40
balení
630,-
Profily pro akustické panely Gyptone INSTANT
jsou určeny pro akustickou úpravu stávajících prostor, kde je požadováno zlepšení
prostorové akustiky. Umožňují snadnou a rychlou instalaci. Vyznačují se pevným povrchem, který je velmi odolný proti nárazům. Lze je instalovat
na stěny v jakékoli poloze.
Délka
[m]
MJ
Objednací
číslo
- profil 600
0,6
balení
KB517261 *
2
Gyptone INSTANT 2)
2,4
balení
KB517262 *
3,6
balení
KB517263 *
Skupina zboží 4.3
Název
Balící jednotka
[ks]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bal]
1,42
bal
940,-
2
5,73
bal
3500,-
2
7,8
bal
4600,-
Gyptone INSTANT 2)
- profil 2400
Gyptone INSTANT 2)
- profil 3600
1)
Deska je ohebná za sucha do poloměru 1 200 mm.
Do těchto rámů se používají sádrokartonové stropní kazety Gyptone s hranou B.
*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks desek
bude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč. 6 a více ks desek bez přirážky.
2)
Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.
35
Rigiton Air
Akustické sádrokartonové desky
Rigiton Air pro technologii
lepené spáry
Systém montáže
Rozměr
[mm]
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = paleta
[ks] [m2]
[kg]
1188 x 1998
12,5
9,80
KB200765 *
40
94,94
1 188 x 1 998
12,5
9,80
KB48911
40
1 196 x 2 001
12,5
9,80
KB48712 *
1200 x 2000
12,5
9,80
1 200 x 2 010
12,5
1200 x 2000
12,5
Název
Hrana
kolmo řezaná
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
930,45
kus
590,-
94,94
930,45
kus
590,-
40
95,73
938,20
kus
590,-
KB100866
40
96,00
940,80
kus
590,-
9,80
KB100325 *
40
96,48
945,50
kus
590,-
9,80
KB515712
40
96,00
922,10
kus
590,-
18
Rigiton RL 6/18 1)
6
18
18
Rigiton RL 8/18 1)
8
18
23
10
23
Rigiton RL 12/25
25
Skupina zboží 2.5
Rigiton RL 10/23
12
25
30
Rigiton RL 15/30
15
30
50
Rigiton RL 8-12/50
12
8
50
1) Pro montáž jsou vhodné šrouby 912 typu SN (viz str. 23)
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
36
Poznámka:
Rubová strana desek Rigiton je opatřena akusticky účinnou netkanou textílií černé barvy.
Rigiton Air
Rozměr
[mm]
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
1 188 x 1 980
12,5
9,80
KB100225 *
40
94,09
1 200 x 2 000
12,5
9,80
KB48713
40
1 200 x 1 960
12,5
9,80
KB100300 *
1200 x 2000
12,5
9,80
1 188 x 1 998
12,5
1 200 x 2000
12,5
Název
Balení = paleta
[ks] [m2]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
922,10
kus
590,-
96
940,80
kus
590,-
40
94,08
922,00
kus
590,-
KB515713 *
40
96,00
768,00
kus
590,-
9,50
KB514205
40
94,94
897,50
kus
590,-
8,00
613522
40
96
768,00
kus
590,-
66
Rigiton RL 12-20/66
20 12
66
Rigiton RL 8-15-20
8
15
20
8
15
20
Rigiton RL 12-20-35
35
12
20
8
18
Rigiton 8/18 Q 1)
8
18
25
Rigiton 12/25 Q 1)
12
Skupina zboží 2.5
Rigiton RL 8-15-20 super
12
25
1) Pro montáž jsou vhodné šrouby 912 typu SN (viz str. 23)
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
Poznámka:
Rubová strana desek Rigiton je opatřena akusticky účinnou netkanou textílií černé barvy.
37
Příslušenství
Pro systémy
Rigiton Air
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
60
360
22
vědro
vědro
kus
2 750,300,430,-
karton
22
kus
200,-
2350,-
Objednací
číslo
K lepení spár desek Rigiton
7 kg / vědro
1 kg / vědro
náplň / 600 ml
(0,840 kg)
KB512542
KB515786 3)
KB517108
1
1
20
vědro
vědro
karton
Finální tmel
náplň / 600 ml
KB517109
20
Lepidlo na spáry 631)
Skupina zboží 4.17.1
Minimální
dodací
množství
Měrná
jednotka
(MJ)
Výrobek
počet
kusů
Balení
druh
hmotnost
balení
[kg]
Na konečnou úpravu
lepených spár Rigiton
(1,025kg)
Souprava k lepení
desek Rigiton 2)
sada
KB517103 *
1
sada
1,15
sada
ks
KB517104 *
1
ks
0,90
kus
1700,-
Vyměnitelný adaptér
k pistoli Rigiton
2 ks / balení
KB517105 *
1
balení
0,01
balení
120,-
Profilovaná hlavice
pro nanášení lepidla Rigiton
3 ks / balení
KB517106 *
1
balení
0,01
balení
120,-
ks
KB517107 *
1
kus
0,08
ks
470,-
Pistole na lepení desek Rigiton
Profilovaná stěrka Rigiton
38
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
1) Orientační spotřeba lepidla: 0,1 kg/m2 plochy.
2) Souprava k lepení desek Rigiton obsahuje pistoli (1ks), vyměnitelný adaptér (2ks), profilovanou hlavici (3ks), profilovanou stěrku (1ks),
běžnou aplikační hlavici (3ks) a plastovou šablonu k tmelení šroubů (1ks).
3) Do vyprodání zásob.
Lamely
Sádrokartonové
stropní lamely
Gyptone
Systém montáže
Příčné hrany
A
Podélné hrany
E 15
Název
Rozměr
[mm]
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = karton
[ks] [m2]
[kg]
Kartonů
na
paletě
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
300 x 1 800
12,5
9
KB512468 *
6
3,24
29,00
12
karton
750,-
300 x 2 100
12,5
9
KB510384 *
6
3,78
34,00
12
karton
750,-
300 x 2 400
12,5
9
KB512497 *
6
4,32
39,00
12
karton
750,-
300 x 1 800
12,5
8
KB510382 *
6
3,24
26,00
12
karton
940,-
300 x 2 100
12,5
8
KB512469 *
6
3,78
30,00
12
karton
940,-
300 x 2 400
12,5
8
KB512498 *
6
4,32
35,00
12
karton
940,-
300 x 1 800
12,5
8
KB512470 *
6
3,24
26,00
12
karton
940,-
300 x 2 100
12,5
8
KB510383 *
6
3,78
30,00
12
karton
940,-
300 x 2 400
12,5
8
KB512499 *
6
4,32
35,00
12
karton
940,-
300 x 1 800
12,5
8
KB512471 *
6
3,24
26,00
12
karton
940,-
300 x 2 100
12,5
8
KB510381 *
6
3,78
30,00
12
karton
940,-
300 x 2 400
12,5
8
KB512500 *
6
4,32
35,00
12
karton
940,-
Base 33
Skupina zboží 2.4
Point 15 1)
Line 8 1)
Quattro 55 1)
1) Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.
*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks balení
bude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč. 6 a více ks balení bez přirážky.
Poznámka:
K těmto lamelám je potřeba použít speciální profily, viz str. 35.
39
Gyptone
Sádrokartonové
stropní kazety
Gyptone
Activ Air - je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např.:
v nátěrech, nábytku, kobercích, atd.
Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu
v místnosti o více jak 70 % a to po dobu delší než 50 let
Název
Hrana
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = karton
[ks] [m2] [kg]
Kartonů
na
paletě
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
A
E15
D1
10
10
12,5
8
8
9
KB517210
KB517211
KB510040 *
8
8
6
2,88
2,88
2,16
23,0
23,0
19,50
16
16
14
karton
karton
karton
490,530,900,-
A
12,5
9
KB510039 *
6
4,32
38,90
8
karton
540,-
A
E15
D1
B
A
10
10
12,5
12,5
12,5
7
7
8
8
8
KB517227 *
KB517228 *
KB510044 *
KB517233 *
KB512464 *
8
8
6
6
6
2,88
2,88
2,16
2,16
4,32
23,0
23,0
17,30
17,30
34,60
16
16
14
16
8
karton
karton
karton
karton
karton
560,600,970,600,760,-
A
E15
D1
B
A
10
10
12,5
12,5
12,5
7
7
8
8
8
KB517218 *
KB517217 *
KB510387 *
KB517234 *
KB512465 *
8
8
6
6
6
2,88
2,88
2,16
2,16
4,32
23,0
23,0
17,30
17,30
34,60
16
16
14
16
8
karton
karton
karton
karton
karton
560,600,970,600,760,-
A
E15
D1
10
10
12,5
7
7
8
KB517229 *
KB517230 *
KB512459 *
8
8
6
2,88
2,88
2,16
23,0
23,0
17,30
16
16
14
karton
karton
karton
560,600,970,-
Base 31
600 x 600 mm
Activ Air
Activ Air
600 x 1 200 mm
Line 4 1)
Activ Air
600 x 600 mm
Activ Air
NOVINKA
Skupina zboží 2.2
600 x 1 200 mm
Point 11 1)
Activ Air
600 x 600 mm
Activ Air
NOVINKA
600 x 1 200 mm
Point 12 1)
Activ Air
600 x 600 mm
Activ Air
1)
Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.
*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks balení
bude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč. 6 a více ks balení bez přirážky.
40
Poznámka:
Kazety jsou opatřeny bílým akrylátovým nátěrem RAL 9016/NSCS0500N.
Kazety je možné dodat i v jakémkoli barevném odstínu dle vzorníku NCS.
Min. dodací množství 1 paleta. Cena a dodací termín na poptání. Kazety s hranou
B jsou určeny pro montáž do profilů pro akustické panely Gyptone INSTANT.
Gyptone
Systém montáže
Hrana
T 24
T 15
A
T 15
E 15
T24
D1
Název
Quattro 20 1)
Activ Air
600 x 600 mm
Activ Air
Skupina zboží 2.2
NOVINKA
Quattro 22 1)
Activ Air
600 x 600 mm
Activ Air
Quattro 50 1)
Activ Air
600 x 600 mm
Activ Air
Sixto 60 1)
Activ Air
600 x 600 mm
Activ Air
NOVINKA
1)
Hrana
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
A
E15
D1
B
10
10
12,5
12,5
7
7
8
8
KB517219
KB517220
KB510059 *
KB517235 *
8
8
6
6
2,88
2,88
2,16
2,16
A
E15
D1
10
10
12,5
7
7
8
KB517231 *
KB517232 *
KB512467 *
8
8
6
A
E15
D1
10
10
12,5
7
7
8
KB517208 *
KB517226 *
KB515689 *
A
E15
D1
B
10
10
12,5
12,5
7
7
8
8
KB517213
KB517209 *
KB515460 *
KB517236 *
Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.
*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks balení
bude účtována jednorázová přirážka 500,- Kč. 6 a více ks balení bez přirážky.
Balení = karton
[ks] [m2] [kg]
Kartonů
na
paletě
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
23,0
23,0
17,30
17,30
16
16
14
16
karton
karton
karton
karton
560,600,970,600,-
2,88
2,88
2,16
23,0
23,0
17,30
16
16
14
karton
karton
karton
560,600,970,-
8
8
6
2,88
2,88
2,16
23,0
23,0
17,30
16
16
14
karton
karton
karton
560,600,970,-
8
8
6
6
2,88
2,88
2,16
2,16
23,0
23,0
17,30
17,30
16
16
14
16
karton
karton
karton
karton
560,600,970,600,-
Poznámka:
Kazety jsou opatřeny bílým akrylátovým nátěrem RAL 9016/NSCS0500N.
Kazety je možné dodat i v jakémkoli barevném odstínu dle vzorníku NCS.
Min. dodací množství 1 paleta. Cena a dodací termín na poptání.
Kazety s hranou B jsou určeny pro montáž do profilů pro akustické panely
Gyptone INSTANT.
41
Casoprano
Sádrokartonové stropní
kazety Casoprano
Systém montáže
T 24
nebo
T 15
Název
Hrana
Tloušťka Hmotnost
[mm]
[kg/m2]
Hrana
A
Objednací
číslo
Balení = karton
[ks] [m2]
[kg]
Kartonů
na
paletě
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
Casoroc
600 x 600 mm
A
8
6
KB514774
10
3,60
21,60
60
karton
128,-
600 x 1 200 mm
A
8
6
KB514775
6
4,32
26,00
48
karton
128,-
600 x 600 mm
A
8
6
KB514776
10
3,60
21,60
60
karton
128,-
600 x 1 200 m
A
8
6
KB515686 *
6
4,32
26,00
48
karton
128,-
600 x 600 mm
A
8
6
KB515687
10
3,60
21,60
60
karton
145,-
600 x 1 200 m
A
8
6
KB515688 *
6
4,32
26,00
48
karton
145,-
Skupina zboží 2.0
Casostar
Casobianca
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.
42
Casoprano
Sádrokartonové stropní
kazety Casoprano - barevné
Systém montáže
T 24
nebo
T 15
NOVINKA
Hrana
A
Hrana
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = karton
[ks] [m2]
[kg]
Kartonů na
paletě
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
600 x 600 mm
A
8
6
KB516942 *
10
3,60
21,60
60
karton
200,-
600 x 1 200 mm
A
8
6
KB516943 *
6
4,32
26,00
48
karton
200,-
Casoroc - SVĚTLEŽLUTÁ 2)
A
8
6
KB516950 *
10
3,60
21,60
60
karton
200,-
600 x 1 200 mm
A
8
6
KB516951 *
6
4,32
26,00
48
karton
200,-
Casoroc - ŽLUTÁ 3)
A
8
6
KB516946 *
10
3,60
21,60
60
karton
200,-
600 x 1 200 mm
A
8
6
KB516947 *
6
4,32
26,00
48
karton
200,-
Casobianca - ŠEDÁ 1)
A
8
6
KB516944 *
10
3,60
21,60
60
karton
215,-
600 x 1 200 mm
A
8
6
KB516945 *
6
4,32
26,00
48
karton
215,-
Casobianca - SVĚTLEŽLUTÁ 2)
A
8
6
KB516952 *
10
3,60
21,60
60
karton
215,-
600 x 1 200 mm
A
8
6
KB516953 *
6
4,32
26,00
48
karton
215,-
Casobianca - ŽLUTÁ 3)
A
8
6
KB516948 *
10
3,60
21,60
60
karton
215,-
A
8
6
KB516949 *
6
4,32
26,00
48
karton
215,-
Název
Casoroc - ŠEDÁ 1)
600 x 600 mm
Skupina zboží 2.0.1
600 x 600 mm
600 x 600 mm
600 x 600 mm
600 x 600 mm
600 x 1 200 mm
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.
1
) kód barvy NCS S 1005R80B
2
) kód barvy NCS S 0505Y40R
3
) kód barvy NCS S 0515G90Y
43
OWAdeco
Minerální stropní
kazety OWAdeco
Systém montáže
T 24
nebo
T 15
Hrana
3
Hrana
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = karton
[kg]
[ks] [m2]
600 x 600 mm
3
12
cca 2,8
KB515895
16
5,76
Sirius
3
12
cca 2,8
KB515896
16
3
12
cca 2,8
KB515897
3
12
cca 2,8
KB515898
Název
Kartonů
na
paletě
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
16,50
44
karton
130,-
5,76
16,50
44
karton
130,-
16
5,76
16,50
44
karton
130,-
16
5,76
16,50
44
karton
160,-
Taurus
Skupina zboží 2.8.3
600 x 600 mm
Comet
600 x 600 mm
Tacla
600 x 600 mm
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.
44
OWAcoustic
Minerální stropní kazety
OWAcoustic smart
Systém montáže
T 24
nebo
T 15
3
T 24
7
Název
Sternbild 3
600 x 600 mm
300 x 1 200 mm
600 x 1200 mm
Futura 60
600 x 600 mm
300 x 1 200 mm
600 x 1200 mm
Finetta 62
600 x 600 mm
Skupina zboží 2.8.2
Hrana
300 x 1 200 mm
600 x 1200 mm
Harmony 72
600 x 600 mm
300 x 1 200 mm
600 x 1200 mm
Sandila 70/O
600 x 600 mm
300 x 1 200 mm
600 x 1200 mm
Sandila 70/N
600 x 600 mm
300 x 1 200 mm
600 x 1200 mm
Hrana
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = karton
[ks] [m2]
[kg]
Kartonů na
paletě
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
3
7
14
14
cca 4,1
cca 3,5
KB515885 *
KB515886 *
12
12
4,32
4,32
17,90
15,00
48
48
karton
karton
180,240,-
3
7
3
14
14
14
cca 4,1
cca 3,5
cca 4,1
KB516489 **
KB516490 **
KB517173 *
12
12
10
4,32
4,32
7,2
17,90
15,00
30,00
48
48
30
----karton
305,360,180,-
3
7
14
14
cca 4,1
cca 3,5
KB515889 *
KB515890 *
12
12
4,32
4,32
17,90
15,00
48
48
karton
karton
180,240,-
3
7
3
14
14
14
cca 4,1
cca 3,5
cca 4,1
KB516491 **
KB516492 **
KB517175 *
12
12
10
4,32
4,32
7,2
17,90
15,00
30,00
48
48
30
----karton
305,360,180,-
3
7
14
14
cca 4,1
cca 3,5
KB515891 *
KB515892 *
12
12
4,32
4,32
17,90
15,00
48
48
karton
karton
180,240,-
3
7
3
14
14
14
cca 4,1
cca 3,5
cca 4,1
KB516493 **
KB516494 **
KB517177 *
12
12
10
4,32
4,32
7,2
17,90
15,00
30,00
48
48
30
----karton
305,365,180,-
3
7
14
14
cca 4,1
cca 3,5
KB515887 *
KB515888 *
12
12
4,32
4,32
17,90
15,00
48
48
karton
karton
180,240,-
3
7
3
14
14
14
cca 4,1
cca 3,5
cca 4,1
KB516495 **
KB516496 **
KB517179 *
12
12
10
4,32
4,32
7,2
17,90
15,00
30,00
48
48
30
----karton
305,365,180,-
3
7
14
14
cca 4,1
cca 3,5
KB515893 *
KB515894 *
12
12
4,32
4,32
17,90
15,00
48
48
karton
karton
200,260,-
3
7
3
14
14
14
cca 4,1
cca 3,5
cca 4,1
KB516497 **
KB516498 **
KB517181 *
12
12
10
4,32
4,32
7,2
17,90
15,00
30,00
48
48
30
----karton
330,390,200,-
3
7
14
14
cca 4,1
cca 3,5
KB515927 *
KB515928 *
12
12
4,32
4,32
17,90
15,00
48
48
karton
karton
200,260,-
3
7
3
14
14
14
cca 4,1
cca 3,5
cca 4,1
KB516499 **
KB516500 **
KB516940 *
12
12
10
4,32
4,32
7,2
17,90
15,00
30,00
48
48
30
----karton
330,390,200,-
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.
**) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Minimální objednací množství 100 m2. V případě objednání množství od 100 m2 do 250 m2 bude účtována jednorázová
přirážka 5 200,- Kč. Nad 250 m2 bez přirážky.
45
OWAcoustic
Systém montáže
Minerální stropní kazety
OWAcoustic premium
Název
Sternbild 3
600 x 600 mm
Sternbild 3 - Sanitas 02 1)
600 x 600 mm
Sternbild 3 - Pura 1)
600 x 600 mm
Sternbild 3 - Mavroc 1)
Hrana Tloušťka Hmotnost
[mm]
[kg/m2]
Hrana
Systém montáže
Hrana
Z 19
1
T 24
6
T 24
nebo
T 15
3
T 15
15
T 15b
15b
Objednací
číslo
Balení = karton
[ks] [m2]
[kg]
Kartonů Minimální
na
dodací
paletě
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
3
6
15
15b
1
3
6
3
6
3
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
KB515831 *
KB515832 *
KB515833 *
KB516357 *
KB516358 *
KB516386 **
KB516393 **
KB516400 **
KB516401 **
KB516408 **
12
10
10
10
10
12
10
12
10
12
4,32
3,60
3,60
3,60
3,60
4,32
3,60
4,32
3,60
4,32
22,00
19,00
19,00
19,00
19,00
22,00
19,00
22,00
19,00
22,00
44
52
52
52
52
44
52
44
52
44
karton
karton
karton
karton
karton
-----------
240,280,320,340,470,360,400,290,330,400,-
3
6
15
15b
1
3
6
15
15
15
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
KB515837 *
KB515838 *
KB515839 **
KB516410 **
KB516411 **
KB516439 **
KB516440 **
12
10
10
10
10
12
10
4,32
3,60
3,60
3,60
3,60
4,32
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
19,00
22,00
19,00
44
52
52
52
52
44
52
karton
karton
-----------
240,280,320,340,470,290,330,-
3
6
15
15b
1
15
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
KB515849 **
KB515850 *
KB515851 **
KB516447 **
KB516448 **
12
10
10
10
10
4,32
3,60
3,60
3,60
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
19,00
44
52
52
52
52
--karton
-------
240,280,320,340,470,-
3
6
15
15b
1
3
15
15
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
KB515843 *
KB515844 *
KB515845 **
KB516464 **
KB516465 *
KB516466 *
12
10
10
10
10
12
4,32
3,60
3,60
3,60
3,60
4,32
22,00
19,00
19,00
19,00
19,00
22,00
44
52
52
52
52
44
karton
karton
----karton
karton
240,280,320,340,470,400,-
3
6
15
15b
1
3
6
3
6
15
15
15
15
15
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
KB515855 *
KB515856 *
KB515857 **
KB516467 **
KB516468 **
KB516305 **
KB516469 **
KB516470 **
KB516471 **
12
10
10
10
10
12
10
12
10
4,32
3,60
3,60
3,60
3,60
4,32
3,60
4,32
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
19,00
22,00
19,00
22,00
19,00
44
52
52
52
52
44
52
44
52
karton
karton
---------------
255,310,350,370,520,380,440,310,370,-
600 x 600 mm
Futura 60
Skupina zboží 2.8.1
600 x 600 mm
Futura 60 - Pura 1)
600 x 600 mm
Finetta 62
600 x 600 mm
Harmony 72
600 x 600 mm
Harmony 72 - Mavroc 1)
600 x 600 mm
Schlicht 9
600 x 600 mm
Schlicht 9 - Sanitas 02 1)
600 x 600 mm
Schlicht 9 - Pura 1)
600 x 600 mm
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Minimální objednací množství 100 m2. V případě objednání množství od 100 do 250 m2 bude účtována jednorázová
přirážka 5 200,- Kč. Nad 250 m2 bez přirážky
1
) speciální úpravu Sanitas 02, Pura a Mavroc je možné aplikovat za příplatek na všechny typy Premium
Pozn.: Písmeno N za názvem a číselným označením výrobku označuje perforovaný dezén, písmeno O dezén neperforovaný.
U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xls se širším sortimentem (jiné rozměry kazet, tloušťky a typy hran).
46
OWAcoustic
Název
Hrana Tloušťka Hmotnost
[mm]
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = karton
[kg]
[ks] [m2]
Kartonů Minimální
na
dodací
paletě
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
Universal 65
600 x 600 mm
3
6
15
15b
1
15
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
KB515862 *
KB515863 *
KB515864 **
KB516472 **
KB516473 **
12
10
10
10
10
4,32
3,60
3,60
3,60
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
19,00
44
52
52
52
52
karton
karton
-------
275,310,350,370,530,-
Sandila 70/O
3
6
15
15b
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
KB515865 *
KB515866 *
KB515867 **
KB516474 **
12
10
10
10
4,32
3,60
3,60
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
44
52
52
52
karton
karton
-----
275,310,350,370,-
3
6
15
15b
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
KB515915 *
KB515916 *
KB515917 *
KB516636 **
12
10
10
10
4,32
3,60
3,60
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
44
52
52
52
karton
karton
karton
---
275,310,350,370,-
3
15
cca 5,2
KB516823 ** 12
4,32
22,00
44
---
530,-
3
19
cca 6,7
KB517169 **
8
2,88
20,00
44
---
760,-
3
6
15
15
cca 5,2
cca 5,2
KB516827 ** 12
KB517204 ** 10
4,32
3,60
22,00
19,00
44
52
-----
550,590,-
3
6
15
15b
1
15
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
KB515874 *
KB515875 *
KB515876 *
KB516487 *
KB516488 *
12
10
10
10
10
4,32
3,60
3,60
3,60
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
19,00
44
52
52
52
52
karton
karton
karton
karton
karton
295,315,350,370,720,-
3
6
15
15b
1
15
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
KB515921 *
KB515922 *
KB515923 *
KB516764 *
KB516765 *
12
10
10
10
10
4,32
3,60
3,60
3,60
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
19,00
44
52
52
52
52
karton
karton
karton
karton
karton
295,315,350,370,720,-
3
6
15
15b
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
KB516328 *
KB516792 **
KB516793 **
KB516794 **
12
10
10
10
4,32
3,60
3,60
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
44
52
52
52
karton
-------
700,800,860,890,-
3
6
15
15b
15
15
15
15
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
cca 5,2
KB516807 *
KB516808 **
KB516809 **
KB516810 **
12
10
10
10
4,32
3,60
3,60
3,60
22,00
19,00
19,00
19,00
44
52
52
52
karton
-------
700,800,860,890,-
600 x 600 mm
Sandila 70/N
600 x 600 mm
Sinfonia
600 x 600 mm
Sinfonia A
Skupina zboží 2.8.1
600 x 600 mm
Bolero
600 x 600 mm
Cosmos 68/O
600 x 600 mm
Cosmos 68/N
600 x 600 mm
AquaCosmos 68/O
600 x 600 mm
AquaCosmos 68/N
600 x 600 mm
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Minimální objednací množství 100 m2. V případě objednání množství od 100 do 250 m2 bude účtována jednorázová
přirážka 5 200,- Kč. Nad 250 m2 bez přirážky
1
) speciální úpravu Sanitas 02, Pura a Mavroc je možné aplikovat za příplatek na všechny typy Premium
Pozn.: Písmeno N za názvem a číselným označením výrobku označuje perforovaný dezén, písmeno O dezén neperforovaný.
U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xls se širším sortimentem (jiné rozměry kazet, tloušťky a typy hran).
47
Profily
Profily a příslušenství
pro kazetové
a lamelové podhledy
Délka
[mm]
Název
Objednací
číslo
Balení = svazek
[ks] [m]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
PREMIUM
38 x 24 mm, tl. 0,4 mm
3 700 KB515899
25
92,5
34,30
balení
29,-
DECO
38 x 24 mm, tl. 0,3 mm
3 000
KB516955
25
75
19,5
balení
22,-
PREMIUM
32 x 24 mm, tl. 0,4 mm
600
KB515900
75
45
14,30
balení
29,-
DECO
32 x 24 mm, tl. 0,3 mm
600
KB516956
75
45
9,60
balení
22,-
PREMIUM
32 x 24 mm, tl. 0,4 mm
1 200
KB515901
50
60
19,10
balení
29,-
DECO
32 x 24 mm, tl. 0,3 mm
1200
KB516957
50
60
12,8
balení
22,-
38 x 15 mm, tl. 0,35 mm
3 000
KB515902
30
90
24,30
balení
29,-
Příčný profil T15 1)
28 x 15 mm, tl. 0,35 mm
600
KB515903
75
45
10,00
balení
29,-
Příčný profil T15 1)
28 x 15 mm, tl. 0,35 mm
1 200
KB515904
50
60
12,40
balení
29,-
Příčný profil T24 1) - pro konstrukci podhledu typu
38 x 24 mm, tl. 0,4 mm
3 600
KB515708 *
20
72
25,70
balení
100,-
Hlavní profil T24 1)
38
11
6,5
24
Příčný profil T24
1)
Hlavní profil T15 1)
11
6,5
38
Skupina zboží 4.3
Příčný profil T24 1)
15
D1
1) Pohledová plocha profilů je lakovaná bíle.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
48
Příslušenství
Délka
[mm]
Objednací
číslo
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
3 050
KB515968
40
122
18,20
balení
19,-
a) 25 x 15 x 8 x 15 mm, tl. 0,4 mm 3 050
KB515969 *
35 106,75
22,90
balení
46,-
b) 25 x 15 x 6 x 15 mm, tl. 0,5 mm 3 050
KB516124 *
35 106,75
22,90
balení
48,-
13 mm 3 000
KB516125 *
12
36
9,00
balení
88,-
15 mm 3 000
KB516126 *
12
36
9,00
balení
96,-
1 830
KB512488 *
30
54,9 25,50
balení
65,-
2 130
KB512489 *
30
63,9 29,50
balení
65,-
2 430
KB512490 *
30
72,9 33,40
balení
65,-
3 000
KB512491 *
20
60
28,00
balení
120,-
KB510283
100
3,50
balení
4,50/ks
Závěs s hákem pro hlavní T profil
- s upínacím perem,
vhodný pro hlavní
profily T15 a T24
KB515709 *
100
3,00
balení
6,-/ks
Rozpěrná pružina
KB512493 *
250
1,00
balení
29,-/ks
KB517155 *
500
1,80
balení
5,-/ks
KB517221 *
100
2,90
balení
35,-/ks
600 x 600 x 16 mm
KB515884 *
4
4,78
balení
590,-/ks
1200 x 600 x 16 mm
KB516976 *
4
7,00
balení
750,-/ks
Název
Balení = svazek
[ks]
[m]
[kg]
Obvodový profil 1)
19
19 x 24 mm, tl. 0,4 mm
24
Obvodový profil “W” 1)
25
8/6
15 + 15
Obvodový profil “F” 1)
7
21,5
47
O
38
Skupina zboží 4.3.1
pro kazety s polozapuštěnou
hranou:
a) E24, 6 a 15
b) E15 a7
18
13
12,5
17,5
Nosný profil T15 1) - pro lamely Gyptone
6
37,5
Obvodový profil “W” 1) - pro lamely Gyptone
30
Skupina zboží 4.3.2
Závěs pérový pro hlavní T profil
- s upínacím perem,
vhodný pro hlavní
profily T15 a T24.
110
Pro konstrukci podhledu typu D1
Přítlačná spona typ 819
Pro tl. kazet 8 - 16 mm
NOVINKA
Křížová spojka pro T profil typ GS
4.3.7
Pro konstrukci podhledu typu D1
Protipožární kryt světla
NOVINKA
1) Pohledová plocha profilů je lakovaná bíle.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xls se širším sortimentem příslušenství.
49
Sanitární program
Konstrukce pro
kotvení zařizovacích
předmětů
Objednací
číslo
Výrobek
počet
kusů
Balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Konstrukce pro uchycení baterií
Slouží pro uchycení baterií
s jakoukoli roztečí
na nástěnky plastové,
ocelové apod.
Pro osovou rozteč
CW profilů 460-625 mm.
Konstrukce pro uchycení kohoutů
KB510327 *
ks
0,90
kus
632,-
KB510328 *
ks
0,80
kus
536,-
KB510329 *
ks
1,10
kus
704,-
KB510330 *
KB510331 *
KB510332 *
KB510333 *
KB510334 *
ks
ks
ks
ks
ks
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
kus
kus
kus
kus
kus
520,576,604,612,620,-
Skupina zboží 4.5
Slouží k uchycení
kohoutků, průtokových
ohřívačů atd.
Pro osovou rozteč
CW profilů 460-625 mm.
Konstrukce k uchycení baterií a potrubí
Slouží k uchycení baterií
s jakoukoliv roztečí,
kohoutů a odpadního
potrubí na nástěnky
plastové apod.
Pro osovou rozteč
CW profilů 460-625 mm.
Konstrukce pro uchycení potrubí
Slouží pro uchycení
odpadního potrubí
na průměry
od 40 do 110 mm.
Pro osovou rozteč
CW profilů 460-625mm.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
50
pr. 40 mm
pr. 50 mm
pr. 63 mm
pr. 70 mm
pr. 90-110 mm
Sanitární program
Výrobek
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Konstrukce pro uchycení pisoáru
Slouží pro uchycení pisoáru
jak s odpadem pod mísou,
tak s odpadem za mísou.
Pro osovou rozteč
CW profilů 450-625 mm.
Konstrukce pro uchycení umyvadla
KB510335 *
ks
2,50
kus
960,-
KB510336 *
ks
2,50
kus
944,-
KB510337 *
ks
2,80
kus
1 176,-
KB510338 *
ks
6,70
kus
2 160,-
KB514844 *
sada
0,35
sada
112,-
Slouží pro uchycení umyvadel
s nástěnnými bateriemi.
Pro osovou rozteč
CW profilů 450-625 mm.
Skupina zboží 4.5
Konstrukce pro uchycení umyvadla
Slouží pro uchycení
umyvadel se stojánkovými
bateriemi. Pro osovou rozteč
CW profilů 450-625 mm.
Konstrukce pro uchycení WC
Slouží pro uchycení WC
nebo bidetu (při dokoupení
Bidetové sady - obj. č. 514844).
Pro osovou rozteč
profilů 450-625 mm.
Výškově nastavitelné
kotevní šrouby. Objímka
odpadního potrubí o průměru 110 mm.
Bidetová sada
Tato sada umožňuje montáž
bidetu ke Konstrukci
pro uchycení WC (obj. č. 510338),
vč. spojovacího materiálu.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
51
Nářadí
Nářadí pro práci
s konstrukcemi
suché vnitřní výstavby
Objednací
číslo
počet
kusů
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/balení]
KB515410
kus
0,8
kus
1 990,-
KB515413
12 kusů
0,10
balení
500,-
KB515411
6 kusů
0,05
balení
250,-
KB515465
kus
0,15
kus
180,-
KB510221
kus
1,00
kus
252,-
KB512583
10 kusů
1,00
10 kusů
405,-
KB510223
kus
1,00
kus
180,-
KB510224
kus
0,05
kus
84,-
KB510225
kus
0,50
kus
188,-
Perforační kleště
KB510227
kus
1,00
kus
1 680,-
Montážní kleště
KB510235
kus
0,50
kus
388,-
KB517034
kus
0,03
balení
79,-
KB510007
kus
0,50
kus
352,-
KB510006
kus
0,10
kus
64,-
Výrobek
Balení
Blade Runner
speciální nůž na rychlé a bezpečné řezání
sádrokartonových desek
Náhradní řezací kolečka
pro Blade Runner
Pouzdro na Blade Runner
k upevnění na opasek
Hoblík na hrany VARIO
Náhradní nože k hoblíku VARIO
Skupina zboží 4.8
Struhák / hoblík na hrany
Náhradní planžeta k hoblíku
Struhák / nebozez
celková délka 360 mm
(délka čepele 240 mm)
pro Molly kotvy
Křížový bit
- titanová vrstva;
balení: 3 ks v plastovém boxu
Šroubovací nástavec Marathon
Šroubovací nástavec speciální
52
Nářadí
Délka
[mm]
Objednací
číslo
60 cm
KB517278
kus
0,85
kus
1 378,-
100 cm
KB517279
kus
1,60
kus
1 930,-
KB510064
kus
0,17
kus
255,-
KB510053 2)
kus
0,20
kus
152,-
KB510052 2)
kus
0,30
kus
364,-
Fasádní špachtle
s ALU výztuhou - š. 500 mm
KB511524
kus
0,40
kus
332,-
Ruční držák na smirkový papír
KB510230
kus
0,50
kus
88,-
Brusná mřížka
KB512584
10 kusů
0,10
10 kusů
39,-
Aplikátor pro vnější hrany - 90°
KB513303
kus
0,80
kus
6 680,-
KB513310
kus
0,80
kus
6 680,-
KB513302
kus
0,60
kus
6 680,-
KB517199 *
kus
1,40
kus
890,-
KB513301 *
kus
4
kus
8 440,-
Výrobek
Špachtle
pro celoplošné tmelení
v kvalitě povrchu Q3-Q4. Ve spojení
s tmelem Rifino Top (viz str. 14) není nutno
celoplošně brousit. Podrobněji na str.r. 64.
počet
kusů
Balení
hmotnost
[kg]
Minimální
Cena
dodací
bez DPH
množství [Kč/balení]
NOVINKA
Špachtle s křížovou špičkou
(s bitem PH2) - š. 150 mm
Hladítko nerez
- š. 280 mm
Hladítko nerez
Skupina zboží 4.8
- š. 480 mm
na vnější pravoúhlé hrany (rohy) při aplikaci
pásky Ultra Flex systému No Coat®
a samolepicí lišty AquaBead
Aplikátor na vnitřní hrany - 90°
na vnitřní pravoúhlé hrany (kouty) při aplikaci
pásky Ultra Flex systému No Coat®
Jednostranný aplikátor
na všechny úhly koutů a rohů při aplikaci
pásky Ultra Flex i lišty L-Trim systému No Coat®
Teleskopická násada k aplikátorům
- teleskopická tyč z eloxovaného hliníku; lehká, pevná a odolná
- nastavitelná délka 0,9-1,5 m (plynulé nastavení pomocí patentovaného zámku)
- příjemná rukojeť, pogumované madlo
Zásobník na tmely
k nanášení tmelů
na pásku Ultra Flex sytému No Coat®
(vědro není součástí položky)
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
2
) Do vyprodání zásob.
53
Nářadí
Nářadí pro
bezprašné broušení
NOVINKA
Objednací
číslo
Výrobek
Balení
druh
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
HANDY
- ruční hoblík pro bezprašné broušení
s otvory pro odsávání. Kompatibilní
s mřížkami ABRANET ECO
KB517321
kus
0,20
kus
375,-
Hadice pro HANDY
KB517322
kus
0,60
kus
525,-
- mřížka zrnitosti 80
KB517308
sada 10 ks
0,05
balení
550,-
- mřížka zrnitosti 120
KB517309
sada 10 ks
0,05
balení
550,-
- mřížka zrnitosti 180
KB517310
sada 10 ks
0,05
balení
550,-
- mřížka zrnitosti 240
KB517311
sada 10 ks
0,05
balení
550,-
KB517307
sada
1,00
sada
1 205,-
na vyžádání *)
kus
10,00
kus
11 290,-
- 20 mm x 4 m s univerzální
koncovkou pro zapojení do běžných
i průmyslových vysavačů
Skupina zboží
4.8.1
ABRANET ECO pro HANDY
- brusná mřížka upevnitelná
k hoblíku na suchý zip;
životnost až 10x
vyšší než běžné mřížky
HANDY Startovací sada
- hoblík HANDY + 5 ks mřížek
ABRANET ECO různé zrnitosti
+ hadice
MIRKA vysavač 915
- hlučnost 59 dB; objem nádoby 30 l;
příkon 1200 W; napětí 230 V
Pozn.: Zboží expedujeme do 3 pracovních dnů od objednání. Zboží označené *) není trvale skladem, dodací lhůta na vyžádání.
54
Revizní dvířka
Revizní dvířka
do příček a podhledů
Tloušťka
[mm]
Výrobek
Rozměr
[mm]
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Revizní dvířka univerzální
S automatickým zámkem,
bez požární odolnosti.
Pro tloušťku opláštění
1x 12,5 mm.
200 x 200
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
KB510318
KB510320
KB510322
KB510324
KB510326
kus
kus
kus
kus
kus
0,90
1,40
2,20
3,20
4,20
kus
kus
kus
kus
kus
na
vyžádání
na
vyžádání
Revizní dvířka akustická
S automatickým zámkem, bez požární odolnosti.
Opláštění 1x MA(DF) 12,5 mm, s gumovým těsněním.
Vzduchová neprůzvučnost Rw = 29 dB.
712,844,920,996,1 184,-
NOVINKA
12,5
12,5
12,5
12,5
15
15
15
15
2x 12,5
2x 12,5
2x 12,5
2x 12,5
Skupina zboží 4.6
Revizní dvířka do příčky
s požární odolností 1)
S automatickým zámkem.
Požární odolnost 30 min.
Revizní dvířka do podhledu
s požární odolností 1)
S kličkou. Požární
odolností 30 min.
Pro tloušťku opláštění
25 mm.
Revizní dvířka akustická s požární odolností 1)
S kličkou; do příčky i podhledu.
Požární odolnost 30 min.
Opláštění 2x MA(DF) 12,5 mm,
s gumovým těsněním.
Vzduchová neprůzvučnost Rw = 34 dB.
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
KB515482 *
KB515483 *
KB515484 *
KB515485 *
KB511515 *
KB513295 *
KB511925 *
KB511926 *
KB515495 *
KB515496 *
KB515497 *
KB515498 *
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
2,00
3,10
4,30
5,80
2,10
3,20
4,40
5,90
3,00
4,50
6,50
9,00
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
1 952,2 312,2 672,3 148,1 960,2 320,2 680,3 160,2 120,2 480,2 840,3 320,-
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
KB515486 *
KB515487 *
KB515488 *
KB515489 *
kus
kus
kus
kus
3,50
5,50
8,20
10,90
kus
kus
kus
kus
2 120,2 480,2 840,3 320,-
na
vyžádání
na
vyžádání
NOVINKA
1) Hodnoty požární odolnosti jsou uvedeny v Katalogu požárně odolných konstrukcí suché vnitřní výstavby.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
55
Textil
Pracovní oděvy
a textil Rigips
Výrobek
Velikost
Objednací
číslo
Balení
[ks]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Basebalová čepice modrá
- 6 panelů, vyztužené čelo, mosazná přezka
- broušená bavlna, výšivka 2x
Tričko bílé
Skupina zboží 4.9.5
- krátký rukáv
- 100% bavlna, 160 g/m2, potisk
Triko POLO pánské tm. modré
- límeček, krátký rukáv
- 65% bavlna, 35% polyester, 200g/m2, výšivka
Triko POLO dámské sv. modré
- límeček, krátký rukáv
- 95 % bavlna, 5 % lycra, 200 g/m2, výšivka
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
56
uni
126272 *
kus
0,10
kus
148,-
M
L
XL
XXL
126503 *
126502 *
126504 *
126505*
kus
kus
kus
kus
0,20
0,20
0,20
0,20
kus
kus
kus
kus
116,116,116,116,-
M
L
XL
XXL
KB514906*
KB514907*
KB514908*
KB514909*
kus
kus
kus
kus
0,30
0,30
0,30
0,30
kus
kus
kus
kus
350,350,350,350,-
S
M
L
XL
XXL
126164 *
126163 *
126162 *
126165 *
KB514914 *
kus
kus
kus
kus
kus
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
kus
kus
kus
kus
kus
252,252,252,252,252,-
Textil
Velikost
Výrobek
Objednací
číslo
Balení
[ks]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Zateplená pracovní vesta
- kapsy na zip, ramena z nepromokavého materiálu,
nastavitelné pružné stažení v pase, prodloužená
délka dole ke stažení- 35 % bavlna,
65 % polyester, podšívka 100% polyester, výšivka 2x
Vel.
M
L
XL
XXL
XXXL
Obvod hrudi
92-98 cm
98-104 cm
104-110 cm
110-116 cm
116-122 cm
Výška postavy
158-170 cm
164-176 cm
166-182 cm
170-188 cm
176-194 cm
Pracovní blůza
- bílá s modrými doplňky, 100% bavlna
délka rukávů 65 cm, potisk
Vel.
52
54
56
58
Obvod pasu
100-104 cm
104-108 cm
108-112 cm
112-116 cm
Skupina zboží 4.9.5
Pracovní kalhoty s laclem
- bílé, 100 % bavlna,
délka nohavic 108 cm
pro výšku postavy 170-182 cm, potisk
Vel.
48
50
52
54
56
58
60
Obvod hrudi
92-96 cm
96-100 cm
100-104 cm
104-108 cm
108-112 cm
112-116 cm
116-120 cm
- bílá s modrými doplňky, zip,
100 % bavlna, délka nohavic 108 cm
pro výšku postavy 170-182 cm, potisk
Obvod hrudi
100-104 cm
104-108 cm
108-112 cm
112-116 cm
126513 *
126512 *
126514 *
126515 *
126516 *
kus
kus
kus
kus
kus
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
kus
kus
kus
kus
kus
820,820,820,820,820,-
52
54
56
58
KB514947 2)
KB514948 2)
KB514949 2)
KB514950 2)
kus
kus
kus
kus
0,60
0,60
0,60
0,60
kus
kus
kus
kus
620,620,620,620,-
48
50
52
54
56
58
60
126319 *
126320 *
126321 *
126322 *
126323 *
126324 *
126325 *
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
590,590,590,590,590,590,590,-
52
54
56
58
KB510372 2)
KB510373 2)
KB510374 2)
KB510375 2)
kus
kus
kus
kus
1,00
1,00
1,00
1,00
kus
kus
kus
kus
920,920,920,920,-
Obvod pasu
80-84 cm
84-88 cm
88-92 cm
92-96 cm
96-100 cm
100-104 cm
104-108 cm
Pracovní kombinéza
Vel.
52
54
56
58
M
L
XL
XXL
XXXL
Obvod pasu
88-92 cm
92-96 cm
96-100 cm
100-104 cm
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
2
) Do vyprodání zásob.
57
Literatura
Odborná literatura
Rigips
Název
Objednací
číslo
Balení
množství
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Velká kniha sádrokartonu
- Podklady pro projektování interiéru
Kniha přináší přehled a podrobné
údaje o jednotlivých systémech
suché vnitřní výstavby
(souhrn ověřených konstrukcí
s jejich komplexními daty
a deklarovanými hodnotami).
Je určena odborné veřejnosti
- projektantům, architektům,
investorům, developerům
a realizačním firmám.
Formát A4, 444 stran
(2010, třetí vydání)
Skupina zboží 4.9.1
Montážní příručka sádrokartonáře 1)
KB517330
kus
1,53
kus
495,80
KB517328
kus
0,30
kus
185,70
KB517329
kus
0,42
kus
171,-
Jedinečný souhrn
montážních návodů
suché vnitřní výstavby.
Kniha je určena realizačním
firmám, stavbyvedoucím
i stavebním dozorům.
Formát A5, 2014, třetí vydání)
Sádrokarton zvládneme sami
- Pracovní postupy krok za krokem
Průvodce stavebními úpravami
pro nejširší laickou veřejnost,
který provede čtenáře výstavbou
krok za krokem, od výběru
a nákupu materiálu, přes
samotnou montáž až
po finální úpravu povrchů.
Uvnitř DVD s montážními videonávody
vybraných konstrukcí
Formát A4, 100 stran
(2012, třetí vydání)
1) V prodeji od 3/2014.
58
Orientační spotřeby
materiálu na 1 m2
(Propočteno z plochy cca 100 m2; do spotřeb je třeba
započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)
Sádrokartonová příčka
Jednotka
Konstrukce
Jednoduchá
Dvojitá
Opláštění
Jednoduché
Dvojité
Trojité
Opláštění
dvojité
Sádrokartonová deska Rigips
m2
2,0
4,0
6,0
4,0
Vodorovný profil R-UW *)
m
0,8
0,8
0,8
1,6
Svislý profil R-CW
m
1,9
1,9
1,9
3,8
Napojovací těsnění *)
m
1,3
1,3
1,3
2,6
Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 25 mm
ks
24,0
8,0
8,0
8,0
Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 35 mm
ks
–
24,0
8,0
24,0
Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 55 mm
ks
–
–
24,0
–
Natloukací hmoždinky
ks
1,8
1,8
1,8
3,6
Spárovací tmel
kg
0,6
1,2
1,8
1,2
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu
kg
0,2
0,2
0,2
0,2
Výztužná páska pro spáry desek
m
1,6
1,6
1,6
1,6
Minerální izolace
m2
1,0
1,0
1,0
2,0
Příčka Rigidur
na kovových profilech
Jednotka
Jednoduchá konstrukce
Dvojitá konstrukce
Opláštění
Opláštění dvojité
Jednoduché
Dvojité
Druhé opláštění šroubované do:
konstrukce
Sádrovláknitá deska Rigidur
Vodorovný profil R-UW
*)
prvního pláště
Druhé opláštění
šroubované do:
konstrukce
prvního
pláště
m2
2
4
4
4
4
m
0,8
0,8
0,8
1,6
1,6
Svislý profil R-CW
m
1,9
1,9
1,9
3,8
3,8
Napojovací těsnění *)
m
1,3
1,3
1,3
2,6
2,6
Šrouby Rigidur 4 x 30 mm
ks
25
–
–
–
–
Sponky
ks
–
–
40
–
40
Šrouby Rigidur 4 x 45 mm
ks
–
20
–
20
–
Natloukací hmoždinky
ks
1,8
1,8
1,8
3,6
3,6
Polyuretanové lepidlo na spáry
ml
31
31
31
31
31
Alternativně spárovací tmel Rigidur
kg
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Minerální izolace
m2
1
1
1
2
2
*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).
59
Orientační spotřeby materiálu na 1 m2
(Propočteno z plochy cca 100 m2; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)
Obklad stěny - tzv. “Suchá omítka“ / Rigitherm (lepení na terče)
Jednotka
Spotřeba
Sádrokartonová deska Rigips / deska Rigitherm / sádovláknitá deska Rigidur
m2
1,0
Lepicí tmel Rifix / Weber Therm
kg
4,0
Spárovací tmel
kg
0,3
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu
kg
0,1
Výztužná páska pro spáry desek
m2
0,8
Předsazená stěna sádrokartonová
Jednotka
Konstrukce
na třmenech
volná
Sádrokartonová deska Rigips
m2
1,0
1,0
Profil R-CD
m
1,9
–
m
0,5
–
m
–
0,8
1,9
Profil R-UD
*)
Vodorovný profil R-UW
Svislý profil R-CW
m
–
Stavěcí třmeny
ks
1,5
–
Napojovací těsnění *)
m
0,7
1,3
Samořezné šrouby Rigips 421 LB/3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm
ks
3,0
–
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 25 mm
ks
11,0
11,0
Natloukací hmoždinky
ks
2,4
1,8
Spárovací tmel
kg
0,3
0,3
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu
kg
0,1
0,1
Výztužná páska pro spáry desek
m
0,8
0,8
Minerální izolace
m2
1,0
1,0
Předsazená stěna Rigidur
Jednotka
Konstrukce
na třmenech
volně stojící
1
Sádrovláknitá deska Rigidur
m2
1
Profil R-CD
m
1,9
–
Profil R-UD *)
m
0,5
–
Vodorovný profil R-UW
m
–
0,8
Svislý profil R-CW
m
–
1,9
Stavěcí třmeny
ks
1,5
–
Napojovací těsnění *)
m
0,7
1,3
Šrouby Rigidur
ks
14
14
Natloukací hmoždinky
ks
2,4
1,8
Polyuretanové lepidlo na spáry
ml
15,5
15,5
Alternativně spárovací tmel Rigidur
kg
0,2
0,2
Minerální izolace dle potřeby
m2
1
1
Šachtová stěna Ridurit
Jednotka
Systém
s konstrukcí
bez konstrukce
m2
2,0
2,0
m
0,8
–
Svislý profil R-CW
m
1,2
–
Ocelový úhelník 40x20x1 mm
m
–
0,5
m
1,3
0,5
Šrouby Ridurit 35 mm
ks
35,0
40,0
Šrouby Ridurit 55 mm
ks
8,0
–
Natloukací hmoždinky ocelové
ks
1,8
1,0
Spárovací tmel Vario
kg
0,3
0,3
Deska Ridurit 20
Vodorovný profil R-UW
Napojovací těsnění
*)
*)
*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).
60
Orientační spotřeby materiálu na 1 m2
(Propočteno z plochy cca 100 m2; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)
Šachtová sádrokartonová stěna
Jednotka
Opláštění
Dvojité
Trojité
Sádrokartonová deska Rigips
m2
1,0
2,0
3,0
Vodorovný profil R-UW *)
m
0,8
0,8
0,8
Svislý profil R-CW
m
3,8
3,8
3,8
1,3
Napojovací těsnění
*)
Jednoduché
m
1,3
1,3
Samořezné šrouby Rigips 421 LB/3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm
ks
4,0
4,0
4,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 25 mm
ks
11,0
5,0
5,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 35 mm
ks
–
11,0
5,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 55 mm
ks
–
–
11,0
Natloukací hmoždinky ocelové
ks
1,8
1,8
1,8
Spárovací tmel
kg
0,3
0,6
0,9
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu
kg
0,1
0,1
0,1
Výztužná páska pro spáry desek
m
0,8
0,8
0,8
Minerální izolace
m2
1,0
1,0
1,0
Podhledy ze sádrokartonových desek
Jednotka
Druh podhledu
Přímo montované
opláštění stropu
Zavěšený podhled na
dvouúrovňové konstrukci
Jednoduché
opláštění
Dvojité
opláštění
Sádrokartonová deska Rigips
m2
1,0
1,0
2,0
Profil R-CD
m
2,0
3,0
3,5
Profil R-UD *)
m
0,9
0,9
0,9
Spojovací kus pro R-CD
ks
0,3
0,6
0,7
Křížová spojka
ks
–
2,0
2,5
Napojovací těsnění *)
m
0,9
0,9
0,9
Samořezné šrouby 3,5x9,5 (4,2x13) 421 LB
ks
4
–
–
Rychlošrouby TN 3,5x25 mm dl.35 pro desky tl. 20 mm – pro 1. plášť
ks
15,0
15,0
7,0
Rychlošrouby TN 3,5x35 mm (dl.45 pro tl. 15 mm, dl. 55 pro tl. 20 mm)
ks
–
–
18,0
Závěs vč. táhla nebo třmen
ks
2,0
1,1
1,3
Kovová hmoždinka DN6/ZHOP do betonového nosného stropu
ks
2,01)
1,1
1,3
Alternativně vruty do svislých závěsů FN do dřevěného stropu
ks
4
–
–
Natloukací hmoždinky (pro kotvení UD profilů)
ks
1,8
1,8
1,8
Spárovací tmel
kg
0,3
0,3
0,5
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu (v případě potřeby)
kg
0,1
0,1
0,1
Výztužná páska do tmelu
m
1,1
1,1
1,1
Minerální izolace (dle potřeby)
m2
1,0
1,0
1,0
1) V případě použití šroubů FN – 2 ks / 1 třmen nebo přímý závěs
*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).
61
Orientační spotřeby materiálu na 1 m2
(Propočteno z plochy cca 100 m2; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)
Podhledy akustické z desek Rigiton + Gyptone BIG
Jednotka
Rigiton
Gyptone BIG
Akustická deska
m2
1,0
1,0
Profil R-CD
m
4,4
3,0
Spojovací kus pro R-CD
ks
0,8
0,6
Křížová spojka
ks
3,4
2,0
Napojovací těsnění 30 mm *)
m
0,9
0,9
Šrouby (212 – typ TN/912 – typ SN)
ks
17,0
17,0
Závěs
ks
1,1
1,1
Kotevní prvek do nosného stropu
ks
1,1
1,1
Lepidlo na spáry 63
kg
0,1
–
Spárovací tmel
kg
–
0,25
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu
kg
0,1
0,1
Minerální izolace (dle potřeby)
m2
1,0
1,0
Obvodový profil a upevňovací prostředky (hmoždinka, šroub...)
dle tvaru místnosti
Pozn.: Pro obloukové podhledy s děrovanými deskami Gyptone Big Curve není stanovena jednotková orientační spotřeba materiálu.
Konkrétní spotřebu určíme individuálně dle konkrétního projektu.
Jednotka
Casoprano a Gyptone
hrana A a E
600 x 600 mm
Gyptone
hrana D1
600 x 600 mm
Gyptone
hrana A
600 x 1200 mm
Hlavní profil 3 700 mm
m
0,83
0,83
0,83
Příčný profil 1 200 mm
m
1,67
–
1,67
Příčný profil 600 mm
m
0,83
–
–
Závěs
ks
min. 0,7
min. 0,7
min. 0,7
Kotevní prvek do nosného stropu
ks
min. 0,7
min. 0,7
min. 0,7
Kazeta
ks
2,78
2,78
1,39
Minerální izolace (dle potřeby)
m2
1
1
1
–
3,33 ks na 1 bm
obvodu
–
–
–
Kazetové podhledy Gyptone a Casoprano
Rozpěrná pružina
Distanční kostičky pro E–hranu
dle tvaru místnosti
Obvodový profil a upevňovací prostředky
dle tvaru místnosti
Příčný profil T24 po konstrukci D1 3600 mm
m
–
1,67
–
Křížová spojka pro T profil, typ GS
ks
–
1,39
–
Konkrétní spotřebu určíme individuálně dle konkrétního projektu.
Lamely Gyptone hrana E15
Lamelové podhledy Gyptone
Jednotka
300 x 1800 mm
300 x 2100 mm
300 x 2400 mm
Nosný profil T15
m
3,40
3,40
3,40
Lamela
ks
1,85
1,59
1,39
Minerální izolace (dle potřeby)
m2
1,0
1,0
1,0
Obvodový profil "W"
*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).
62
dle tvaru místnosti
Orientační spotřeby materiálu na 1 m2
(Propočteno z plochy cca 100 m2; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)
Sádrokartonové podkroví
na kovových profilech
Podkroví bez krokvového nástavce
Jednotka
Podkroví s krokvovým nástavcem
Opláštění
Opláštění
Jednoduché
Dvojité
Jednoduché
Dvojité
Sádrokartonová deska Rigips
2
m
1,0
2,0
1,0
2,0
Obvodový profil R-UD *)
m
0,5
0,5
0,5
0,5
Montážní profil R-CD
m
2,0
2,5
2,0
2,5
Spojovací kus pro R-CD
ks
0,3
0,4
0,3
0,4
m
0,5
0,5
0,5
0,5
Samovrtné šrouby Rigips 421 LB/3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm
ks
4,0
5,0
4,0
5,0
Samovrtné šrouby Rigips 421 LB/4,2 x 13 mm
ks
–
–
4,0
5,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 25 mm
ks
15
7,0
15
7,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 45 mm
ks
–
18
–
18
Závěs (Krokvový závěs, Přímý závěs či Stavěcí třmen)
ks
2,0
2,5
–
–
Krokvový nástavec
ks
–
–
2,0
2,5
Napojovací těsnění 30 mm
*)
Stavěcí třmen (35 nebo 65 mm)
ks
–
–
2,0
2,5
Vrut do svislých závěsů
ks
4,0
5,0
4,0
5,0
Natloukací hmoždinky
ks
1,0
1,0
1,0
1,0
Spárovací tmel
kg
0,3
0,6
0,3
0,6
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu
kg
0,1
0,1
0,1
0,1
Výztužná páska pro spáry desek
m
0,8
0,8
0,8
0,8
Minerální izolace
m2
1,0
1,0
1,0
1,0
2
1,0
1,0
1,0
1,0
Parozábrana
Podkroví a stropy Rigidur
na kovových profilech
m
Jednotka
Opláštění
jednoduché
dvojité
Sádrovláknité desky Rigidur
m2
1
2
Obvodový profil R-UD
m
0,5
0,5
Montážní profil R-CD
m
2,4
3
Spojovací kus pro R-CD
m
0,3
0,4
Napojovací těsnění
m
0,5
0,5
Samovrtné šrouby Rigips 421 LB
ks
5
6
Šrouby Rigidur
ks
20
30
Závěs (krokvový / přímý / stavěcí třmen)
ks
2,4
3
Vrut do svislých závěsů
ks
4,8
6
Natloukací hmoždinky
ks
1,8
1,8
Lepidlo Rigidur
ml
15,5
15,5
Alternativně spárovací tmel Rigidur
kg
0,2
0,2
Minerální izolace dle potřeby
m2
1
1
Parozábrana
m2
1
1
*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).
63
Tmelení bez nepříjemného broušení?
JDE TO! Snadno, rychle a levně.
+
=
Se sádrovým tmelem Rifino
fino Top získáte
ískáte povrch
po rch v kvalitě Q3
za čas a námahu menší, než při stávajícím způsobu tmelení v kvalitě Q2.
Tradiční tmelení Q2 a ½
1.
2.
3.
4.
5.
Tmelení běžným
sádrovým tmelem
s páskou ve 2 krocích
Širší přetmelení spár
běžným pastovým
tmelem
Přebroušení
Penetrace
před malbou
Malba
Nový způsob tmelení: Q3 bez broušení
1.
2.
3.
Tmelení tmelem
Rifino Top s páskou
ve 2 krocích
Celoplošné přetmelení
tzv. „do nuly“ tmelem
Rifino Top
Malba
Výhody tmelení bez broušení:
Odpadá celý jeden
pracovní krok:
nepříjemné
broušení
Časová úspora
až 3 hod.
na 70 m2
Finanční úspora:
i čas jsou peníze
Nevěříte?
Pozvěte si na stavbu technika Rigips,
který vás do tajů tmelení bez broušení
rád zasvětí.
Za méně námahy
lepší kvalita
povrchu
(Q2 -> Q3)
Luboš Dušek
724 600 934
Jeden tmel
na stavbě
pro základní
i finální tmelení
Pozitivní vliv
na zdraví:
nekonzumujete
a nevdechujete
sádrový
sádro prach
z broušení
b
Ondra Farkaš
731 672 221
Centrum technické podpory Rigips
Specializované středisko poskytující nadstandardní technickou podporu širokému spektru klientů v obou
hlavních oblastech působnosti společnosti Rigips – v suché vnitřní výstavbě, sádrových omítkách a stěrkách.
Kvalifikovaný a zkušený tým odborníků
• pomůže s výběrem optimální konstrukce
• doporučí vhodný materiál či skladbu
• vyspecifikuje vlastnosti materiálů
• zašle potřebné certifikáty, prohlášení o shodě
či technické listy
• nasměruje zájemce o materiál do nejbližšího místa rozsáhlé
distribuční sítě
• poradí, kam zajít na odborné školení či seminář a mnoho dalšího.
Neváhejte, volejte, jsme tu pro Vás!
Ceník nadstandartních služeb technického servisu Rigips
Kalkulace materiálu
Výpočet/návrh vnitřní akustiky (Tr)
Výpočet/návrh protipožárního obkladu OK
Detail napojení (výkres)
Telefonní konzultace
Zaslání dokumentace (příloha k e-mailu)
Návštěva na stavbě (konzultace + doprava)
Konzultace u RF (konzultace + doprava)
Konzultace u Projektanta (konzultace + doprava)
Individuální posouzení PO (externí)
Individuální posouzení AKU (externí)
telefon: 296 411 800
mobil: 724 600 800
e-mail: [email protected]
provozní doba: Po-Čt: 8 -16,30; Pá: 8-15 hod.
www.rigips.cz
1 000 Kč/konstrukce
2 000 Kč/místnost
2 000 Kč/prvek
3 000 Kč/ detail
200 Kč/hovor
200 Kč/ příloha
7 000 Kč/výjezd
7 000 Kč/výjezd
7 000 Kč/výjezd
5 000 Kč/posudek
5 000 Kč/posudek
Kontakty
Počernická 272/96
108 03 Praha 10 – Malešice
www.rigips.cz
www.modreticho.cz
www.prestavujemebyt.cz
Centrum technické podpory
telefon: 296 411 800
mobil: 724 600 800
e-mail: [email protected]
Po-Čt: 8-16:30; Pá 8-15
listopad 2013
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize Rigips
Download

Ceník Rigips 2014