Katalóg prvkov a príslušenstva
Rigips
Katalóg prvkov a príslušenstva
Suchá vnútorná výstavba
Platný od 1.9.2010
Obsah
Katalóg prvkov a príslušenstva
Dodacie podmienky
Svetová kvalita
na ceste
k vám
Rigips vám teraz ponúka
službu naviac – rozvozy materiálu
až na miesto určenia!
Strana
4
Sadrokartónové dosky
13
Špeciálne dosky
14
Rigidur H
15
Podlahy Rigidur
16
Tmely
19
Demontovateľné kazetové podhľady
23
Kazety a veľkoplošné akustické dosky
26
Veľkoplošné akustické dosky a lamely
27
Hygienické kazety
29
Profily
33
Skrutky a kotviaca technika
39
Príslušenstvo
43
Sanitárny program
52
Revízne otvory / Náradie
53
Špeciálne náradie Rigips pre suchú výstavbu
56
Prehľad konštrukcií
58
Spotreba materiálu
59
Pracovné odevy
61
VIP predmety
62
Prospekty
63
Poznámky
64
Drobný rozvoz materiálu
65
Viac informácií na konci katalógu.
Ceny uvedené v tomto dokumente majú iba orientačný charakter.
Ide o odporúčané predajné ceny.
Zmena cien vyhradená.
2
3
Dodacie podmienky
Dodacie podmienky
Storno (zrušenie) objednávky
Oddelenie služieb zákazníkom
Za objednávky stornované po zadaní na miesto expedície alebo 48 hodín pred dátumom nakládky bude účtovaný storno poplatok vo výške 50%
Všetky požiadavky prosíme smerovať na referentov Oddelenia služieb zákazníkom, na adresu:
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
divízia Rigips
Oddelenie služieb zákazníkom
Vlárska 22
917 01 Trnava
fax: 033 / 55 52 250
e-mail: [email protected]
Office hodiny:
Pondelok - Piatok 08.00 - 16.00
z hodnoty objednaného tovaru.
Všetky dodatočné náklady spojené so zabezpečením špeciálnych vozidiel a pod., alebo prirážky účtované za iné ako štandardné objednávkové
množstvo, budú refakturované v plnej výške.
Za objednávky stornované po naložení materiálu na prepravný prostriedok budú k už uvedeným poplatkom navyše účtované náklady za prepravu.
Potvrdenie objednávky
Divízia RIGIPS je viazaná objednávkou až po tom, čo ju potvrdí. Zákazník je povinný skontrolovať všetky náležitosti v potvrdení objednávky a v prípade nezhody okamžite kontaktovať Oddelenie služieb zákazníkom.
2. Balenie
Palety
Produkty sú dodávané na drevených paletách nasledovne:
Produkt
Typ palety
sadrokartónové dosky
nevratné palety
špeciálne dosky
GKPP palety
tmely EUR palety
tmeliace pasty (prachové zmesi)
EUR palety
zarobené tmeliace pasty (PROMIX MEGA, FINISH)
EUR palety
Povinnosťou zákazníka je pri preberaní dodávky starostlivo prekontrolovať nielen dodaný tovar, ale aj vratné obaly, na ktorých je tento tovar uložený.
Divízia Rigips zabezpečuje vývoz paliet na základe písomnej požiadavky zo strany zákazníka. Minimálny počet paliet, ktoré je možné jednora-
zovo vyviezť je pri GKPP 80 ks, pri EUR paletách 160 ks.
Vratné palety musia mať preukázateľný pôvod (vrátiť je možné len palety, ktoré boli prijaté na základe dodacieho listu s tovarom z niektorého
zo závodov patriacich do skupiny Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. – palety sú nezameniteľne označené) a nesmú byť poškodené.
Vodič preberajúci palety nezodpovedá za kvalitu vrátených paliet, iba za celkové množstvo.
Palety sa vracajú späť do výrobného závodu, z ktorého boli spolu s tovarom vyexpedované. Po kontrole množstva a kvality paliet je vystavený pre-
berací protokol, v ktorom je uvedené množstvo uznaných paliet, t.j. paliet, ktoré spĺňajú požadované kvalitatívne kritériá (vrátane označenia paliet).
1. Objednávanie tovaru
Na základe preberacieho protokolu je za uznané a prevzaté palety vystavený dobropis.
Neprevzaté palety sú zákazníkovi k dispozícii vo výrobnom závode, do ktorého boli vyvezené. Tieto palety si môže zákazník na vlastné náklady zo
závodu vyviezť, ak o to požiada najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia dobropisu. Ak zákazník neoznámi vývoz paliet vo vlastnej réžii, výrobný
Oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., prijíma objednávky zasielané prostred-
závod s týmito paletami naloží podľa vlastného uváženia. Nie je možné zabezpečiť vrátenie neuznaných paliet zákazníkovi spolu s obchodným tovarom!
níctvom faxu, elektronickou poštou, prípadne osobne doručené. V prípade, že zákazník, ktorý objednáva tovar nemá v danej
chvíli prístup k faxu, požadované údaje (špecifikácia objednávky) je povinný poslať prostredníctvom SMS správy (na fax Oddelenia
návesu o rozmeroch min. š 2,42m x d 13,6m x v 2,6m.
služieb zákazníkom, alebo na e-mailovú adresu referenta zodpovedného za spracovanie zákazníckych objednávok). Nie je možné
Minimálny počet vratných paliet je v takomto prípade:
O asistenciu obchodno-technického poradcu pri nakládke paliet je možné požiadať, ak je celkové množstvo dostatočné na priestorové vyťaženie
prijať telefonické objednávky!
Zákazník je povinný predložiť v písomnej forme spracovaný zoznam osôb, ktoré sú oprávnené objednávať tovar v divízii Rigips. Tento zoznam
EUR
500 ks
bude obsahovať celé meno objednávateľa, telefón, fax a e-mailovú adresu (ak existuje). Akceptované budú iba objednávky vystavené takto autoriPodrobnú písomnú informáciu o paletách „Paletové hospodárstvo“ na požiadanie predloží obchodno-technický poradca divízie Rigips.
zovanou osobou.
Všetky popisy, špecifikácie, náčrty a údaje o hmotnosti a rozmeroch uvedené v tomto cenníku alebo iných publikovaných materiáloch sú poskyt-
nuté divíziou Rigips vo viere, že sú tak presné, ako je rozumne možné.
3. Dodávka
Termín zaslania objednávky
Objednávky musia byť zaslané
Sadrokartónové dosky RB, RF, RBI, RFI - štandardné rozmery
Tmely (prachové zmesi)
Oceľové sadrokartónové profily
najneskôr do
do 11°°h
do 11°°h
do 12°°h
1)
Väčšina produktov je pripravená na nakládku v expedičnom sklade výrobného závodu nasledujúci deň v závislosti na veľkosti
objednávky.
V prípade viacpoložkových objednávok bude dátum expedície stanovený podľa produktu s najdlhšou dodacou lehotou.
Pri štandardných produktoch bude možný dátum nakládky oznámený v 
deň objednávky, pri neštandardných produktoch najneskôr
Všetky ostatné produkty
do 15°°h
do 48 hodín od času prijatia objednávky.
Dodávky s neštandardnou dodacou dobou2) Všetky produkty
do 12°°h
1)
Vzhľadom na zložitý charakter balenia a nakládky, objednávky obsahujúce kovové produkty nemôžu byť zadávané a upravované po 12°°h.
2)
Dodávky produktov s neštandardnou dodacou dobou je možné zrealizovať ibacelokamiónovo a musia byť predmetom predchádzajúcej dohody.
Objednávka štandardných produktov je vybavená najneskôr do 72 hodín od dátumu a času prevzatia objednávky.
Sadrokartónové dosky RB, RF, RBI, RFI - štandardné rozmery
do 72 h
Tmely (prachové zmesi)
do 72 h
Úprava objednávky
Oceľové sadrokartónové profily a príslušenstvo*
V objednávke je možné vykonať maximálne jednu opravu. Zmenu objednávky nie je možné vykonať v prípade, ak už bola objednávka zadaná na
Všetky ostatné produkty
miesto expedície.
* príslušenstvo: spojovací materiál, závesy a tiahla, pásky, tesnenia a pod.
4
do 72 h
do 10 prac. dní
5
Dodacie podmienky
Dodacie podmienky
Výrobné závody (miesta nakládky materiálu), štandardné dodacie lehoty a minimálne objednávkové množstvá
VIS MAJOR – vyššia moc
Výrobný závod Horní Počáply (CZ)
dodacia lehota:
objednávkové množstvo:
Sadrokartónové dosky:
do 72 hodín
min. 1/2 kamióna (10 – 12 t)
Narušenie dopravy, nedostatky na strane tovarov, vozidiel či surovín, výpadok energie, štrajk, výluka a iné prevádzkové poruchy, ako aj nami
Výrobný závod Halmajugra (Maďarsko)
dodacia lehota:
objednávkové množstvo:
Sadrokartónové dosky:
do 72 hodín
min. 1/2 kamióna (10 – 12 t)
Výrobný závod Puchberg (Rakúsko)
dodacia lehota:
objednávkové množstvo:
Výrobný závod Bad Aussee (Rakúsko)
dodacia lehota:
objednávkové množstvo:
neodstrániteľné prekážky dodávku znemožňujú alebo sťažujú, a tým predlžujú dodacie lehoty. V takomto prípade bude vždy zákazník včas informovaný o možnej prekážke a divízia Rigips tým nepreberá žiadne ručenie za včasné dodanie tovaru.
Hoci divízia Rigips vyvinie maximálnu snahu dodržať požadovaný termín dodávky, vyhradzuje si právo vybrať reálny termín dodávky a nemôže
niesť zodpovednosť za prípadné náklady, ktoré môžu zákazníkovi vzniknúť z dôvodu nedodania alebo oneskoreného dodania materiálu.
Tmely, omietky, potery, sadry:
do 72 hodín
min. 1/2 kamióna (10 – 12 t)
Špeciálne dosky, sadrokartónové dosky
do 10 pracovných dní
celý kamión
Výrobný závod Bodenwerder (Nemecko)
dodacia lehota:
objednávkové množstvo:
Špeciálne dosky
podľa výrobných možností
celý kamión
Výrobný závod Zaragoza (Španielsko)
dodacia lehota:
objednávkové množstvo:
Sadrové stropné podhľady
do 10 pracovných dní
celý kamión
Výrobný závod Chambéry (Francúzsko)
dodacia lehota:
objednávkové množstvo:
Sadrové stropné podhľady
do 10 pracovných dní
celý kamión
Výrobný závod Viedeň (Rakúsko)
dodacia lehota:
objednávkové množstvo:
4. Vykládka materiálu
Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že miesto dodania tovaru ním uvedené a všetky prístupové cesty k tomuto miestu
budú bežne dostupné pre vozidlá použité na prepravu tovaru a zaväzuje sa vykonať všetky potrebné úkony na zabezpečenie
miesta vykládky vrátane adekvátneho vybavenia a pracovnej sily na prepravu a vykládku tovaru.
Zákazník je povinný vyložiť tovar z dopravného prostriedku do dvoch hodín od okamihu dodania tovaru. V uvedenej lehote je zákazník povinný sám
vykonať vykládku tovaru z dopravného prostriedku alebo je povinný zabezpečiť vykládku tovaru prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady
a na vlastné nebezpečenstvo. Za každú ďalšiu aj začatú hodinu vykládky tovaru si divízia RIGIPS môže účtovať poplatok vo výške 7,- € / hod a zákazník
je povinný uhradiť uvedený poplatok do troch dní odo dňa, kedy mu ho divízia RIGIPS vyúčtovala.
Zarobené pastové zmesi
do 10 pracovných dní
celý kamión
Výrobný závod West Yorkshire (Veľká Británia)
dodacia lehota:
objednávkové množstvo:
Špeciálne dosky
do 10 pracovných dní
celý kamión
5. Riziko a právo vlastníctva
Výrobný závod Ammorbach (DE)
dodacia lehota:
objednávkové množstvo:
Špeciálne dosky
do 10 pracovných dní
celý kamión
Riziko spojené s nadobudnutím tovaru prechádza na zákazníka od momentu, keď je tovar dodaný k zákazníkovi, alebo na ním
Výrobný závod Ammorbach (DE)
dodacia lehota:
objednávkové množstvo:
Stropné kazety OWA
do 10 pracovných dní
celý kamión
Rigips, kým zákazník nezaplatí za tento tovar celkovú fakturovanú sumu a všetky ostatné dlžné čiastky.
určené miesto, alebo si tento tovar sám vyzdvihne.
Napriek dodaniu tovaru a prechodu rizika spojeného s dodaným tovarom na zákazníka, tovar zostáva vlastníctvom divízie
Kým právo vlastníctva prejde na zákazníka, zákazník bude držať tovar ako osoba oprávnená divíziou Rigips, požívajúca dôveru tejto spoločnosti
a uchová tento tovar v dobrom stave, vhodne uskladní, ochráni a poistí. Tovar uskladní tak, aby bol jednoducho a jasne identifikovateľný ako tovar
Zákazníci majú možnosť naplno využiť širokú ponuku našich produktov a tak optimalizovať skladbu objednávky podľa svojich potrieb.
patriaci divízii Rigips a bude držať prostriedky získané z poistenia separátne od iných peňazí, a neuloží tieto peniaze na prečerpaný bankový účet.
Dodávky s neštandardnou dodacou dobou
je oprávnená v akomkoľvek čase požiadať zákazníka o vrátenie tovaru divízie Rigips. V prípade, že zákazník toto neurobí okamžite, divízia Rigips
Všetky produkty - podľa výrobných možností; možný termín dodávky bude oznámený najneskôr do 48 h od času požiadavky.
Pri cenníkových položkách, kde je vyznačené, že tovar nie je trvale na sklade, dohodne zákazník s predávajúcim dodacie lehoty pre jednotlivé
prípady zvlášť, a to:
Tovar
Sadrovláknité dosky Ridurit, Riflex
Sadrovláknité dosky Rigidur
Akustické dosky Rigiton
Stropné podhľady Casoprano
Stropné podhľady Decogips
Stropné podhľady Gyptone – dosky, kazety
Prachové zmesi, tmely
Konštrukčné profily
min. množstvo 10,0 t
10,0 t
10,0 t
10,0 t
10,0 t
3,5 t
10,0 t
3,5 t
dodacia lehota
2 – 3 týždne
2 – 3 týždne
2 – 3 týždne
2 – 3 týždne
2 – 3 týždne
2 – 3 týždne
1 týždeň
3 – 5 dní
Zberné dodávky (vykládky na dvoch a viacerých miestach)
je možné zabezpečiť pri celokamiónových dodávkach, podľa možností a po predchádzajúcej dohode, pri miestach vykládky vzdialených maximálne
do 100 km od prvého miesta vykládky, za poplatok:
3 miesta vykládky
33,- €
Do času, kým prejde právo vlastníctva na tovar na zákazníka (za predpokladu, že tovar je stále u zákazníka a nebol ďalej predaný), divízia Rigips
bude oprávnená vstúpiť do priestorov patriacich zákazníkovi alebo tretej strane a tovar zabaví.
6. Prevzatie tovaru a reklamácie
Zákazník je povinný prekontrolovať vecnú správnosť, úplnosť a kvalitu dodávky. Pred samotnou vykládkou a manipuláciou
s tovarom je zákazník povinný vykonať vizuálnu kontrolu dodaného tovaru. Na viditeľné nedostatky alebo rozdiely zákazník
bezodkladne upozorní predávajúceho písomnou formou – vyplneným reklamačným listom.
Odchýlky v množstve tovaru dodaného od množstva potvrdeného neoprávňujú zákazníka neuznať dohodnuté podmien-
ky alebo odmietnuť tovar (okrem prípadu, ak by dodané množstvo presahovalo objednané množstvo) alebo požadovať náhradu škody za nedodržanie
zmluvy a zákazník bude povinný akceptovať a zaplatiť dodané množstvo (okrem prípadu, keď v rámci tohto odseku v zmysle vyššie uvedeného môže
dodávku odmietnuť).
Pri urgentných kusových zásielkach (doručených prostredníctvom zasielateľskej služby) budú dopravné náklady refakturované zákazníkovi podľa dohody.
Realizácia dodávky
Dodávka bude považovaná za uskutočnenú:
a) tam, kde je tovar vezený na vozidle zabezpečenom divíziou Rigips, vtedy, keď je vozidlo tak blízko k miestu určenému zákazníkom ako je
rozumne možné a dodací list je potvrdený zákazníkom alebo príjemcom tovaru v prípade, že tovar nie je určený priamo zákazníkovi
b) vo všetkých ostatných prípadoch, keď tovar opustí priestory divízie Rigips
7. Zvláštne ustanovenia
Zákazník sa zaväzuje, že pri predaji odobraného tovaru tretím osobám bude vhodným spôsobom výrazne uvedené, že ide
o tovar vyrábaný alebo dovážaný spoločnosťou Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Rigips.
Tovar s dohodnutou dodacou podmienkou Ex Works (distribučné sklady) musí byť vyzdvihnutý do 3 pracovných dní od dňa, kedy bol zákazník upovedomený o tom, že tovar je pripravený na prevzatie. Pri neprevzatí tovaru zákazníkom v stanovenej lehote sa dodanie tovaru považuje za splnené a divízia
RIGIPS je oprávnená uskladniť tovar na náklady a nebezpečenstvo zákazníka vo vlastnom sklade alebo v sklade akejkoľvek tretej osoby. V prípade uskladnenia tovaru vo vlastnom sklade, je divízia RIGIPS oprávnená zákazníkovi vyúčtovať popri cene za tovar aj skladovacie náklady v sume 1% EUR z ceny
tovaru za každý aj začatý deň skladovania. V prípade skladovania tovaru v sklade tretej osoby je oprávnená zákazníkovi vyúčtovať popri cene za tovar aj
skladovacie náklady účtované takouto treťou osobou. Nárok divízie RIGIPS na náhradu škody z takto zrušenej dodávky tovaru tým zostáva nedotknutý.
6
7
Systém RIGIPS
Príslušenstvo RIGIPS
Tmel RIGIPS
to je:
to je:
záruka kvality montáže,
ideálne dopasovanie prvkov
a dlhá životnosť konštrukcie
odolnosť voči tvorbe trhlín,
garancia pevnosti spoja
a hladký povrch konštrukcie
Profil RIGIPS
Doska RIGIPS
to je:
to je:
maximálna pevnosť,
úspora hrúbky a bezpečnosť
pri užívaní konštrukcie
trojvrstvový sadrokartón,
precízne rezanie materiálu
a záruka trvácnosti
Neponúkame cenu, prinášame riešenia
Systém Rigips – unikátny systém suchej vnútornej výstavby, ktorý prináša vysokú hodnotu.
Systém Rigips – štyri základné prvky sú ako štyri kolesá. Každý z nich je nezastupiteľný na svojom mieste
a tvorí súčasť kvality celku. Všetky prvky systému Rigips ideálne spolupracujú a zlepšujú kvalitu spracovania.
Iba originálne výrobky Rigips, zlúčené do systému, garantujú presnosť, jednoduchosť montáže, ako aj
trvácnosť, pevnosť a bezpečnosť konštrukcie.
8
9
Rigips
Profituj so systémom RIGIPS
Systém Rigips je unikátny systém inovačných rozmerov
v suchej vnútornej výstavbe. Prácou so systémom Rigips
každý deň získaš, pretože iba systém Rigips garantuje:
• bezpečnú montáž
• trvácnosť efektu vynaloženej práce
• bezchybnosť
• dobrú značku a renomé majstra
Porovnanie nákladov – lepšia kalkulácia.
Kompletný systém suchej vnútornej výstavby sa skladá zo štyroch produktových
skupín – sadrokartónové dosky, tmely, profily a príslušenstvo. Každá z nich tvorí
určité percento ceny systému. Podľa toho sa nevypláca šetriť na žiadnom z prvkov.
Napriek zdanlivému efektu sa nevypláca stratiť záruku kvality, trvanlivosti a jednoduchosti montáže.
Neriskujte kvôli zdanlivej úspore
- stratíte pevnosť a záruku!
Štruktúra nákladov na 1 m2 systému.
Tmely
6%
Príslušenstvo
8%
Dosky
52%
Profily
34%
Štruktúra nákladov na systémovú priečku Rigips 3.40.01
(doska RB, tmel Super a ProMix Mega, profil UW 75 a CW 75, príslušenstvo)
Produktová
skupina
Jednotka
Spotreba na 1 m2
Cena v EUR
Podiel
v percentách
DOSKY
[m2]
2,00
7,03
52
TMELY
[kg]
0,80
0,81
6
PROFILY
[bm]
2,70
4,61
34
PRÍSLUŠENSTVO
[Sk]
-
1,03
8
SPOLU
13,48
100
III Dosky
Dosky
Sadrokartónové dosky
Tvary pozdĺžnych hrán vyrábaných dosiek
GLASROC RIFLEX – sadrovláknitá doska pre ohýbanie za sucha
Jedinečná sadrovláknitá doska na trhu (laminovaná skleným
vláknom), ktorú je možné jednoducho ohýbať bez namočenia
a poškodenia. Dovoľuje jednoduché a rýchle zohnutie do
požadovaného oblúku.
Výhody:
•
•
•
•
•
•
•
možnosť ohnutia na sucho
vysoká mechanická odolnosť a elasticita
ľahkosť a rýchlosť výstavby zaoblenej konštrukcie
hladkosť povrchu
možnosť akejkoľvek povrchovej úpravy
nízka hmotnosť
nehorľavosť
Hrana PRO
1.1.1 Rigips – stavebná doska RB (A)
Pozdĺžna hrana
PRO, priečna
hrana kolmo
rezaná.
Použitie:
• oblúkové konštrukcie stien
• oblúkové konštrukcie podhľadov
• akékoľvek oblúkové interiérové nekonvenčné architektonické konštrukcie
GLASROC RIDURIT – protipožiarna sadrovláknitá doska
Sadrovláknitá doska vystužená skleným vláknom.
Výhody:
•
•
•
•
•
odolnosť proti ohňu
veľmi hladký povrch dosky, nevyžadujúci povrchovú úpravu
vysoká mechanická odolnosť a elasticita
ľahkosť montáže
rýchlosť montáže pri použití sponkovačky
Pozdĺžna hrana
VARIO, priečna
hrana kolmo
rezaná.
Pozdĺžna hrana
PRO, priečna
hrana kolmo
rezaná.
v systémoch vyžadujúcich protipožiarnu ochranu
ochrana drevených a oceľových konštrukcií proti ohňu
ochrana ventilačných rozvodov
protipožiarna ochrana káblových rozvodov
protipožiarna ochrana revíznych klapiek
RIGIDUR – sadrovláknitá doska
Sadrovláknitá doska obsahujúca celulózové vlákno. Pomáha
chrániť konštrukciu z hľadiska protipožiarneho, rovnako je vhodná
na prenášanie veľkého zaťaženia.
Výhody:
• ľahkosť a rýchlosť montáže
• dlhá životnosť konštrukcie
• prenáša vysoké zaťaženia
Použitie:
•
•
•
•
•
•
steny priečkové
obklady stien
výstavba podkroví
zavesené podhľady
na obklady nosných stien pre drevodomy na drevenej
podkonštrukcii skeletu
na prefabrikované elementy
Rigidur – suchá podlaha
Výhody:
•
•
•
•
•
rovný podklad pod akékoľvek podlahy
prekrytie podlahového vykurovania
prekrytie tepelnej izolácie
zvýšenie zvukovej izolácie o 19 dB
ohňovzdornosť EAN kód
Objednávacie
číslo
8591057101113
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka1)
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
620011
1250*
2000*
50 ks/125,0 m2
1305
8591057101120
620012
1250
*
2500
40 ks/125,0 m2
1645
8591057101137
620013
1250*
2600*
40 ks/130,0 m2
1696
8591057101144
620014*
1250*
2750*
40 ks/137,5 m2
1290
8591057101151
620015
1250*
3000*
30 ks/112,5 m2
1410
8591057101168
620016
1200
2000
50 ks/120,0 m2
1343
8591057101175
620017
1200
2500
40 ks/120,0 m2
1413
8591057101182
620018
1200
2600
40 ks/124,8 m2
1465
8591057101199
620019
1200
2750
40 ks/132,0 m2
1552
8591057101205
620020
1200
3000
40 ks/144,0 m2
1688
8591057101502
620050
15,0
11,2 ± 2%
1200
2000
40 ks/96,0 m2
9002869903684
620051*
18,0
14,5 ± 2%
1250*
2000*
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
Šírka
v mm
*
12,5
9,2 ± 2%
Cena
bez DPH
v EUR/m2*
Cena
s DPH
v EUR/m2*
2,89
3,44
2,89
3,44
1135
3,49
4,15
30 ks/75,0 m2
1117
4,28
5,10
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka1)
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/m2*
Cena
s DPH
v EUR/m2*
3,40
4,05
4,28
5,10
4,86
5,79
Cena
bez DPH
v EUR/m2*
Cena
s DPH
v EUR/m2*
4,30
5,12
1.1.2 Rigips – protipožiarna doska RF (DF)
Použitie:
•
•
•
•
•
Hrana VARIO
Pozdĺžna hrana
VARIO, priečna
hrana kolmo
rezaná.
EAN kód
Objednávacie
číslo
8591057102271
620027
1250
2000*
50 ks/125,0 m2
1315
8591057102530
620053*
1250
2500*
40 ks/125,0 m2
1330
8591057102288
620028*
1250
2600*
40 ks/130,0 m2
1380
8591057102301
620030
1200
2000
50 ks/120,0 m2
1265
8591057102318
620031
1200
2500*
40 ks/120,0 m2
1275
12,5
10,5 ± 2%
8591057102325
620032
1200
2600*
40 ks/124,8 m2
1315
8591057102332
620033*
1200
2750*
40 ks/132,0 m2
1395
8591057102349
620034*
1200
3000*
40 ks/144,0 m2
1525
8591057102547
620054
1250
2000*
40 ks/100,0 m2
1320
8591057102578
620057
1200
2000
40 ks/96,0 m2
1270
8591057102592
620059*
1200
2600*
30 ks/124,8 m2
1645
9002869005371
620060*
1155
9002869003707
620061*
9002869005388
620062*
15,0
18,0
13,5 ± 2%
15,0 ± 2%
1250
2000*
30 ks/75,0 m2
1250
2500*
20 ks/62,5 m2
967
1250
2600*
20 ks/65,0 m2
1005
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka1)
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
1.1.3 Rigips – impregnovaná doska RBI (H2)
Pozdĺžna hrana
PRO, priečna
hrana kolmo
rezaná.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
8591057103353
620035
1250
2000*
50 ks/125,0 m2
1180
8591057103360
620036*
1250
2500*
40 ks/125,0 m2
1080
8591057103377
620037
1250
2600*
40 ks/130,0 m2
1225
8591057103384
620038
1200
2000
50 ks/120,0 m2
1135
8591057103391
620039
1200
2500*
40 ks/120,0 m2
1145
8591057103407
620040
1200
2600*
40 ks/124,8 m2
1175
8591057103414
620041*
1200
2750
*
40 ks/132,0 m2
1250
8591057103421
620042*
1200
3000*
40 ks/144,0 m2
1356
12,5
9,3 ± 2%
* Pozn. tovar nie je trvale na sklade vo výrobnom závode Mělník. Dodacie termíny 1 – 2 týždne, min. odberové množstvo 240 ks dosiek.
Ostatné neštandardné dĺžky v rozmedzí 2,0 až 3,2 m – dodacie termíny 2 – 3 týždne, min. odberové množstvo 240 ks dosiek.
1) Baliaca jednotka – hodnoty uvedené v tabuľke platia pre paletové množstvo. Dosky sú vo výrobnom závode skladované a zo závodu expedované v dvojpaletách, t.j.
množstvo a hmotnosť sú dvojnásobné oproti údajom uvedeným v tabuľke (platí pre dosky šírky 1200 mm)
2) Priečna hrana kolmo zrezaná so skosením
12
13
Sadrokartónové dosky, Špeciálne dosky
Špeciálne dosky, Rigidur H
1.1.4 Rigips – Modrá akustická doska MA (DF)
Pozdĺžna hrana
PRO, priečna hrana
kolmo rezaná.
EAN kód
Objednávacie
číslo
1.2.3 GLASROC Ridurit
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka1)
(množstvo)
721170001
1250
2000
40 ks/100,0 m2
1200
721170002
1250
2750
*
30 ks/103,0 m
1236
1200
2000
40 ks/96,0 m2
1152
1200
2750*
30 ks/99,0 m2
1188
721170003
Hrúbka
v mm
12,5
Hmotnosť
v kg/m2
12 ± 2%
721170004
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
2
Cena
Cena
s DPH
bez DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
4,30
Sadrovláknitá
protipožiarna
doska.Doporučená
pre obklady
konštrukcií.
5,12
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka1)
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/m2
Cena
s DPH
v EUR/m2
4002806420972
511374
15,0
15,5
1200
2000
36 ks/86,4 m2
1370
17,460
20,777
511375
15,0
15,5
1200
2400
30 ks/86,4 m2
1370
17,460
20,777
4002806420989
511376
20,0
20,5
1200
2000
24 ks/57,6 m2
1210
21,377
25,438
4002806420996
511377
25,0
25,7
1200
2000
20 ks/48,0 m2
1260
25,991
30,929
511378*
30,0
30
1200
2000
20 ks/48,0 m2
1440
31,003
36,894
1.1.4 Rigips – protipožiarna impregnovaná doska RFI (DFH2)
Pozdĺžna hrana
PRO, priečna
hrana kolmo
rezaná.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka1)
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
8594028513403
620043
1250
2000*
50 ks/125,0 m2
1340
8594028513410
620206
1250
2500*
40 ks/125,0 m2
1340
8594028513427
620207
1250
2600*
40 ks/130,0 m2
1395
8594028513304
620044
1200
2000
50 ks/120,0 m2
1290
8594028513311
620045
1200
2500*
40 ks/120,0 m2
1290
8594028513328
620046
1200
2600*
40 ks/124,8 m2
1340
8594028513335
620047
1200
2750
*
40 ks/132,0 m
1420
8594028513502
620064
15,0
13,5 ± 2%
1200
2000
40 ks/96,0 m2
620084
18,0
15,0 ± 2%
1250
2000*
30 ks/75,0 m2
Pozdĺžna hrana
VARIO, priečna
hrana kolmo
rezaná.
12,5
10,5 ± 2%
2
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
5,69
4,78
5,69
1300
5,34
6,36
1155
6,27
7,47
1.1.5 Rigips Hobby RB10
EAN kód
Objednávacie
číslo
8591057101090
620009
8591057101106
620010
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
10,0
7,5 ± 2%
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka1)
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
Cena
s DPH
bez DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
1200
2000
60 ks/144,0 m2
1070
2,89
3,44
1200
2600*
60 ks/187,2 m2
1385
2,89
3,44
1.1.5 Doska 1 MP RB 10
Pozdĺžna hrana
RK, priečna hrana
kolmo rezaná.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hrúbka
v mm
9002869050272
690207
10,0
Hmotnosť
v kg/m2
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka1)
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/m2*
Cena
s DPH
v EUR/m2*
600
2600*
88 ks/137,28 m2
1085
4,27
5,08
* Pozn. tovar nie je trvale na sklade vo výrobnom závode Mělník. Dodacie termíny 1 – 2 týždne, min. odberové množstvo 240 ks dosiek.
Ostatné neštandardné dĺžky v rozmedzí 2,0 až 3,66 m – dodacie termíny 2 – 3 týždne, min. odberové množstvo 240 ks dosiek.
Rigips – špeciálne dosky
1.2.2 Rigips – W20
EAN kód
9002869005425
Objednávacie
číslo
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka1)
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
690238*
20,0
17,4
625
2000
32 ks/40 m2
720
Objednávacie
číslo
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka1)
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
24 ks/30 m2
890
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
8,51
14
Objednávacie
číslo
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka1)
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
101428*
19,0
17
600
1200
40 ks/28,8 m2
500
Objednávacie
číslo
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka1)
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
48896*
19,0
17,1
600
1200
40 ks/28,8 m2
503
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
2*
v EUR/m v EUR/m2*
11,25
13,39
Nosná doska
pre konštrukcie
dutinových podláh
kašírovaná ALU
fóliou.
Doporučené pre
administratívne
priestory
EAN kód
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
2*
v EUR/m v EUR/m2*
14,14
16,83
* Nie je trvale na sklade. Dodacie termíny na požiadanie. Minimálne objednávané množstvo - paleta.
Sadrovláknité dosky Rigidur
1.2.4 Rigidur H 10
Sadrovláknitá
doska
univerzálne
použiteľná ako
stavebná,
protipožiarna
a impregnovaná.
Objednávacie
číslo
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka1)
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
4002806477211
47721
10,0
10,0
1245
2000
60 ks/149,4 m2
1494
7,269
8,651
4002806009528
101171
10,0
10,0
1000
1500
70 ks/105,0 m2
1260
7,269
8,651
Objednávacie
číslo
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka1)
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
1500
60 ks/90,0 m2
1350
12,5
15,0
1000
2000
40 ks/99,60 m2
1494
EAN kód
Cena bez
Cena s
DPH v DPH v EUR/
EUR/m2
m2
Škára na tmelenie
5 – 7 mm.
Rigidur
H – sádrovláknitá
doska určená
na montované
stavby.
EAN kód
4002806088714
610951
4002806066194
202565*
4002806005230
100642*
2500
40 ks/124,50 m2
1868
4002806066200
202566*
2540
40 ks/126,49 m2
1897
4002806065166
202479*
2750
30 ks/102,71 m2
1541
4002806004417
100539*
3000
30 ks/112,05 m2
1681
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka1)
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
12,5
15,0
1245
Cena bez
Cena
DPH v
s DPH
2
EUR/m
v EUR/m2
8,597
10,231
8,597
10,231
* Nie je trvale na sklade. Dodacie termíny na požiadanie. Minimálne objednávané množstvo - paleta.
EAN kód
9002869008501
690241*
25,0
21,5
625
2000
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
2*
v EUR/m v EUR/m2*
10,66
12,68
1.2.3 GLASROC Riflex
Sadrovláknitá
ohybná doska,
použiteľná
ako stavebná,
protipožiarna
a impregnovaná
EAN kód
1.2.1 Doska BPB HBS 18 mm ALU
10,13
1.2.2 Rigips – D25
Protipožiarna
doska, pozdĺžna
hrana Vario,
priečna hrana
kolmo rezaná.
Nosná doska
pre konštrukcie
dutinových podláh
veľkosti
1200 x 600 mm.
Doporučené pre
administratívne
priestory
1.2.5 Rigidur H 12,5
1) Baliaca jednotka – hodnoty uvedené v tabuľke platia pre paletové množstvo. Dosky sú vo výrobnom závode skladované a zo závodu expedované v dvojpaletách,
t.j. množstvo a hmotnosť sú dvojnásobné oproti údajom uvedeným v tabuľke (platí pre dosky šírky 1200 mm)
Protipožiarna
doska, pozdĺžna
hrana Vario,
priečna hrana
kolmo rezaná.
Rigips – dosky pre dutinové podlahy
1.2.1 Doska BPB HBS 18 mm
4,78
Rigips – hobby program
Pozdĺžna hrana
RK, priečna
hrana kolmo
rezaná.
* Nie je trvale na sklade. Dodacie termíny na požiadanie. Minimálne objednávané množstvo - paleta.
EAN kód
8591057106729
Objednávacie
číslo
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka1)
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/m2
Cena s
DPH
v EUR/m2
511372
6,0
6,8
1200
2400
64 ks/184,32 m2
1280
10,124
12,048
511373
10,0
11,4
1200
2700
40 ks/129,6 m
2007
12,448
14,813
*
2
1.2.5 Rigidur H 15,0
Škára na tmelenie 5
– 7 mm. Rigidur
H – sádrovláknitá
doska určená na
montované stavby.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hrúbka
v mm
4002806005247
100643*
2000
30 ks/74,70 m2
1345
4002806005254
100644*
2500
30 ks/93,38 m2
1681
4002806007432
100923*
2540
30 ks/94,87 m2
1708
4002806066262
202572*
2750
30 ks/102,69 m2
1849
4002806004424
100540*
3000
24 ks/89,64 m2
1614
15,0
Hmotnosť
v kg/m2
18,0
Šírka
v mm
1245
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2 v EUR/m2
10,257
12,206
* Nie je trvale na sklade. Dodacie termíny na požiadanie. Minimálne objednávané množstvo - paleta.
15
Rigidur H, podlahy Rigidur
Rigips
1.2.5 Rigidur H 12,5
Škára na lepenie
2 mm. Rigidur
H – sádrovláknitá
doska určená na
montované stavby.
EAN kód
Objednávacie
číslo
4002806066279
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka1)
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
202567*
2000
40 ks/99,92 m2
1499
4002806066286
202568*
2500
40 ks/124,90 m2
1874
4002806066293
202569*
2540
40 ks/126,90 m2
1903
4002806066309
202570*
2750
30 ks/103,04 m2
1546
4002806066316
202571*
3000
30 ks/112,41 m2
1686
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka1)
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
12,5
15,0
Šírka
v mm
1249
Cena
Cena
s DPH
bez DPH
v EUR/m2 v EUR/m2
8,597
10,231
* Nie je trvale na sklade. Dodacie termíny na požiadanie. Minimálne objednávané množstvo - paleta.
1.2.5 Rigidur H 15,0
Škára na lepenie
2 mm. Rigidur
H – sádrovláknitá
doska určená na
montované stavby.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
4002806066217
202573*
2000
30 ks/74,94 m2
1349
4002806066224
202574*
2500
30 ks/93,68 m2
1686
4002806066231
202575*
2540
30 ks/95,17 m2
1713
4002806066248
202576*
2750
30 ks/103,04 m2
1855
4002806066255
202577*
3000
24 ks/89,93 m2
1619
15,0
18,0
Šírka
v mm
1249
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2 v EUR/m2
10,257
12,206
* Nie je trvale na sklade. Dodacie termíny na požiadanie. Minimálne objednávané množstvo - paleta.
Podlahové dielce Rigidur
1.2.6 Rigidur E20
Podlahové dielce
2 x 10 mm.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
4002806453215
45321
20,0
24,1
500
1500
48 ks/36,0 m2
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
4002806466444
46644
25,0
30,0
500
1500
40 ks/30,0 m2
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
4002806453222
45322
30,0
25,7
500
1500
48 ks/36,0 m2
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
4002806453239
45323*
40,0
24,5
500
1500
48 ks/36,0 m2
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hrúbka
v mm
Hmotnosť
v kg/m2
Šírka
v mm
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
4002806063841
202346*
30,0
26,1
500
1500
48 ks/36,0 m2
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2 v EUR/m2
17,327
20,619
1.2.6 Rigidur E25
Podlahové dielce
2 x 12,5 mm.
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
2
v EUR/m v EUR/m2
20,215
24,056
1.2.6 Rigidur E30M
Podlahové dielce
2 x 10 mm
s nakašírovanou
vrstvou 10 mm
minerálnej vlny.
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2 v EUR/m2
28,182
33,536
1.2.6 Rigidur E40P
Podlahové dielce
2 x 10 mm
s nakašírovanou
vrstvou 20 mm
polystyrénu.
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2 v EUR/m2
23,534
28,006
1.2.6 Rigidur E30HF
Podlahové dielce
2 x 10 mm s
nakašírovanou
vrstvou 10 mm
HOBRA
16
III Tmely
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
2
v EUR/m v EUR/m2
28,182
33,536
17
Tmely
Tmely
Tmely Rigips
Tmel Super
1.3 Špachtľovací tmel Super
Na základné tmelenie
a pretmelenie v spojení
s výstužnou páskou.
Tmel Super - synonymum pre základné ekonomické tmelenie
škár s výstužnou páskou a tmelenie povrchu (vrátane finálneho
tmelenia).
Sadrový tmel vo forme prášku, ktorý sa po rozmiešaní s vodou
používá pre tmelenie sadrokartónových dosiek.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Balenie
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
*
v EUR/ks v EUR/ks*
9002869009102
511588
2,5 kg
248 ks/paleta
620
3,07
9002869007948
511567
5 kg
105 ks/paleta
525
3,97
4,72
9002869008419
511568
25 kg
40 ks/paleta
1000
16,73
19,91
EAN kód
Objednávacie
číslo
Balenie
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
9002869007955
511569
5 kg
108 ks/paleta
540
7,29
8,67
9002869975698
511571
12,5 kg
72ks/paleta
900
17,48
20,81
9002869010207
511570
25 kg
40 ks/paleta
1000
33,46
39,82
EAN kód
Objednávacie
číslo
Balenie
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
9002869008389
512151
5 kg
108 ks/paleta
540
6,59
7,84
512868
25 kg
40 ks/paleta
1000
29,63
35,25
EAN kód
Objednávacie
číslo
Balenie
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
9002869976823
512869
12,5 kg
72 ks/paleta
900
16,56
19,71
EAN kód
Objednávacie
číslo
Balenie
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks
Cena
s DPH
v EUR/ks
9002869974387
512610*
0,5 kg
576 ks/paleta
270
3,850
4,582
9002869974394
512611*
1 kg
288 ks/paleta
432
4,946
5,886
9002869970600
512612
5 kg
70 ks/paleta
350
6,738
8,019
9002869970617
512616
15 kg
40 ks/paleta
600
15,568
18,526
9002869970624
512617
25 kg
24 ks/paleta
600
22,539
26,821
EAN kód
Objednávacie
číslo
Balenie
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks
Cena
s DPH
v EUR/ks
9002869970631
512618
5 kg
70 ks/paleta
500
5,942
7,071
9002869970648
512619
15 kg
40 ks/paleta
600
13,244
15,761
9002869970655
512620
25 kg
24 ks/paleta
600
20,215
24,056
EAN kód
Objednávacie
číslo
Balenie
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
4002806133476
511573
5 kg
192 ks/paleta
960
3,65
1.3 Špachtľovací tmel Vario
Na tmelenie v spojení
s výstužnou páskou
so zvýšenou pevnosťou.
Tmel Vario
Tmel Vario – tmel pre základné tmelenie a pretmelenie
sadrokartónových dosiek vyznačujúci sa najvyššiou pevnosťou
(napr. podkrovia).
Sadrový tmel vo forme prášku, ktorý sa po rozmiešaní s vodou
používá pre tmelenie sadrokartónových dosiek.
1.3 Špachtľovací tmel Extra
Na základné tmelenie
a pretmelenie v spojení
s výstužnou páskou. Určený
špeciálne pre hrany PRO.
Tmel Extra
Tmel Extra - pre základné tmelenie a pretmelenie škár s výstužnou
páskou vyvinutý špeciálne pre hrany PRO.
Sadrový tmel vo forme prášku, ktorý sa po rozmiešaní s vodou
používa pre tmelenie sadrokartónových dosiek.
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/ks* v EUR/ks*
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
*
v EUR/ks v EUR/ks*
1.3 Špachtľovací tmel Rifino TOP
Extra jemný špachtľovací tmel s
novou receptúrou. Odporúčaný
pre skimming
a celoplošné stierkovanie.
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/ks* v EUR/ks*
1.3 ProMix Mega
Tmel ProMix Mega
Univerzálny pastový tmel pre finálne tmelenie sadrokartónových
škár a k základnému tmeleniu sadrokartónových dosiek s použitím
výstužnej pásky. Je ideálny pre celoplošné temelenie, tj. pre celoplošné stierkovanie sadrokartónu a iných povrhov napr. omietok,
betónu.
Hotová pasta vo vedre. Na základné tmelenie v spojení s výstužnou
páskou alebo finálne tmelenie.
Vhodný tiež na celoplošné
stierkovanie.
1.3 ProMix Finish
Tmel ProMix Finish
Hotová pasta vo vedre. Na
finálne tmelenie a celoplošné
stierkovanie.
Pastový tmel pre finálne tmelenie škár sadrokartónových dosiek,
tmel sa ľahko nanáša a brúsi. Tmel ponúka ekonomické finálne
tmelenie. Možné použiť aj pre celoplošné stierkovanie.
1.3 Tmel Ridurit
Tmel Rifino Top
Rifino Top v špeciálnom balení 12,5 kg - extra jemný biely
špachľovací tmel s novou receptúrou, výnimočne vhodný pre
celoplošné strierkovanie.
Na základné tmelenie
a pretmelenie sadrovláknitých
dosiek Riflex a Ridurit.
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
*
v EUR/ks v EUR/ks*
7,98
9,50
* Nie je trvale na sklade. Dodacie termíny na požiadanie. Minimálne objednávané množstvo - paleta.
18
19
Tmely
Rigips
1.3 Osadzovacia malta Rifix
Cena
(Ansetzbinder) – na lepenie
EAN kód
Objednávacie Balenie
Baliaca
Baliaca
Cena
stavebných alebo
číslo
jednotka
jednotka bez DPH s DPH
tepelnoizolačných dosiek na
(množstvo) (hmotnosť) v EUR/ks* v EUR/ks*
podkladnú
16,79
9002869070041
512608
40 kg 24 ks/paleta
960
14,11
konštrukciu.
512609
25 kg
40 ks/paleta
1000
9,63
11,46
* Nie je trvale na sklade. Dodacie termíny na požiadanie. Minimálne objednávané množstvo - paleta.
III Kazetové
a akustické
podhľady
20
21
Kazetové a akustické podhľady
Demontovateľné kazetové podhľady
Casoprano – sadrokartónové stropné kazety
2.0 Casoroc
600 x 600 mm
Kazety Casoprano
Casoroc
Casostar
Casobianca
Kazety Casoprano sú vyrobené zo sadrokartónu hrúbky 8 alebo
9,5 mm. Z lícovej strany je nanesený biely akrylový náter RAL 9016/
NCS S0500N. Vyrábané sú v niekoľkých dezénoch a vo variantoch
buď zvukoodrazivých (bez perforácie) alebo zvukopohltivých
(s perforáciou a rubovou stranou opatrenou akusticky účinnou
textíliou).
K dispozícii je hrana kazety typu A (nosná konštrukcia viditeľná)
alebo E (nosná konštrukcia poloskrytá).
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
8594028515001
620399
A
7,5
10 ks/3,60 m2
27,00
5,51
6,56
8594028515100
510292
*
E15
7,4
8 ks/2,88 m2
21,31
9,76
11,61
510393*
E24
7,4
8 ks/2,88 m2
21,31
10,28
12,23
620401*
A
7,5
6 ks/4,32 m2
32,40
5,48
6,52
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
8594028515018
510294
A
6,8
10 ks/3,60 m2
24,48
11,31
13,46
510295
*
E15
7,4
8 ks/2,88 m2
21,31
12,62
15,01
510303*
E24
7,4
8 ks/2,88 m2
21,31
13,31
15,84
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
8594028515056
1200 x 600 mm
2.0 Casobianca
600 x 600 mm
Kazety Decogips
Kazety Decogips sú vyrobené z prírodnej sadry, vystužené prímesou
sklených vlákien a odľahčené perlitom. Sú vyrábané v niekoľkých
dezénoch. K dipozícii je hrana kazety typu E (nosná konštrukcia
poloskrytá).
Fisurada
Capri
Cena
Cena
s DPH
bez DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
Golf
2.0 Casoforte
600 x 600 mm
EAN kód
Kazety a lamely Gyptone
8594028515025
Kazety a lamely Gyptone sú vyrobené zo sadrokartónu hrúbky
12,5 mm. Z lícovej strany sú opatrené bielym akrylovým náterom
NCS 0500 (podobný RAL9010). Sú vyrábané v niekoľkých dezénoch:
Base 31
Line 4
Point 11
• zvukoodrazivom
typ Base – variant bez perforácie
• zvukopohltivé s tromi druhmi perforácie:
typ Point – s kruhovými otvormi
typ Line – s obdĺžnikovými otvormi
typ Quattro – so štvorcovými otvormi
(na rube sú opatrené akusticky účinnou textíliou)
Cena
Cena
s DPH
bez DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
510297
A
6,8
10 ks/3,60 m2
24,48
10,85
12,91
510299*
E15
7,4
8 ks/2,88 m2
21,31
12,62
15,01
510296*
E24
7,4
8 ks/2,88 m2
21,31
13,31
15,84
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
8594028515032
620400
A
7,5
10 ks/3,60 m2
27,00
5,38
6,40
511946
*
E15
7,4
8 ks/2,88 m2
21,31
9,97
11,86
510301*
E24
7,4
8 ks/2,88 m2
21,31
10,46
12,44
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
510288
A
6,5
10 ks/3,60 m2
23,40
11,76
13,99
510289
*
E15
7,3
8 ks/2,88 m2
21,02
13,04
15,51
510307*
E24
7,3
8 ks/2,88 m2
21,02
13,73
16,34
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
2.0 Casostar
600 x 600 mm
U kaziet Gyptone je k dispozícii hrana typu:
A (nosná konštrukcia viditeľná)
E (nosná konštrukcia poloskrytá)
D1 (nosná konštrukcia skrytá).
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
2*
v EUR/m v EUR/m2*
2.0 Casovoice
Veľkoplošné akustické dosky GYPTONE
Big Quattro 41
Big Quattro 42
Big Quattro 46
V kategórii kazetových demontovateľných podhľadov slúžia kazety
Gyptone na splnenie najvyšších nárokov. Výborné akustické vlastnosti sa spájajú s atraktívnym vzhľadom a jednoduchou a rýchlou
montážou. Jednotlivé vzory kaziet Gyptone môžu byť vzájomne
kombinované. Gyptone Base je hladká, nedierovaná doska, Gyptone Point je doska s kruhovými otvormi, Gyptone Quattro je doska
so štvorcovými otvormi a Gyptone Line má otvory štrbinové.
Veľkoplošné akustické dosky RIGITON
8/18
10/23
15/30
22
Silcia
Bauxit
Gyprex sú sadrokartónové vinylovou fóliou potiahnuté kazety s vysokým úžitkom a ľahkou údržbou, čím prispievajú k úspore financií.
Majú odolný povrch, ľahko sa čistia utieraním, predstavujú teda
ideál na použitie v prípravniach jedál a prevádzkach so zvýšenými
nárokmi na hygienu. Vlastnosti kaziet vyniknú predovšetkým v
priestoroch škôl, nemocníc a sanatórií, kuchýň a kúpeľní hotelov,
športových centier a supermarketov.
EAN kód
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
2.0 Casola
600 x 600 mm
Akusticy
pohltivé.
Dierované dosky Rigiton, Big Quattro a Big Line sú vyrobené zo
sadrokartónových dosiek, ktoré pozostávajú zo sadrového jadra
obojstranne oplášteného špeciálnym papierom. Rubová strana
dosky býva spravidla naviac kašírovaná akusticky účinnou
netkanou textíliou.
Hygienické kazety GYPREX
Alba
600 x 600 mm
Akusticy
pohltivé.
EAN kód
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
510304*
A
6,5
10 ks/3,60 m2
23,40
14,36
17,09
510305*
E15
7,3
8 ks/2,88 m2
21,02
18,79
22,36
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
2.0 Casonova
600 x 600 mm
Akusticy
pohltivé.
EAN kód
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
510306
A
6,5
10 ks/3,60 m2
23,40
14,36
17,09
511509*
E15
7,3
8 ks/2,88 m2
21,02
18,79
22,36
23
Demontovateľné kazetové podhľady
Demontovateľné kazetové podhľady
2.0 Casoalto
2.1 Coral
600 x 600 mm
Akusticky
odrazivé.
*
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
510298*
A
6,5
10 ks/3,60 m2
23,40
12,42
14,78
510300
E15
7,3
8 ks/2,88 m2
21,02
15,61
18,58
*
Tvary hrán: hrana A
Nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá podľa objednávky.
- hrúbka kazety s hranou A 8,0 mm
- hrúbka kazety s hranami E15 a E24 9,5 mm
Na palete 52 kartónov = 187,20 m2 (hrana A) = 149,76 m2 (hrana E)
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
600 x 600 mm
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
510289*
E24
9,0
Tvary hrán: hrana E15/E24
600 x 600 mm
EAN kód
2.1 Capri
EAN kód
Objednávacie
číslo
510284
Hrana
E24
Hmotnosť
v kg/m2
9,4
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
kartón 6
ks/2,16 m2
20,30
paleta 288
ks/103,68 m2
975,00
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
10,04
11,95
Objednávacie
číslo
Hrana
A
510285
E24
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
510290*
E24
9,0
EAN kód
Objednávacie
číslo
510286
Hrana
E24
Hmotnosť
v kg/m2
9,2
9,2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
kartón 8
ks/2,88 m2
26,53
paleta 384
ks/138,24 m2
1271,80
kartón 6
ks/2,16 m2
19,90
paleta 288
ks/103,68 m2
955,50
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
kartón 6
ks/2,16 m2
20,30
paleta 288
ks/103,68 m2
975,00
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
kartón 6
ks/2,16 m2
20,30
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
2*
v EUR/m v EUR/m2*
10,04
600 x 600 x 13 mm
Hmotnosť
v kg/m2
9,4
600 x 600 mm
510385*
Hrana
E24
Hmotnosť
v kg/m2
9,4
paleta 288
ks/103,68 m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
kartón 6
ks/2,16 m2
paleta 288
ks/103,68 m2
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
2*
v EUR/m v EUR/m2*
19,90
24,12
28,70
955,00
11,95
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
2*
v EUR/m v EUR/m2*
510038*
A
9,00
6 ks/2,16 m2
19,50
16,84
20,04
E15
9,00
6 ks/2,16 m2
19,50
18,48
21,99
510040*
D1
9,00
6 ks/2,16 m2
19,50
27,22
32,39
510039*
A
9,00
6 ks/4,32 m2
38,90
21,97
27,69
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
510380*
A
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
18,62
22,16
510045
E15
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
19,73
23,47
510044*
D1
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
31,15
37,07
512464*
A
8,00
6 ks/2,16 m2
34,60
27,29
32,47
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
510046*
A
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
19,24
22,89
510047
E15
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
18,86
22,44
510387*
D1
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
31,15
37,07
512465*
A
8,00
6 ks/2,16 m2
34,60
26,66
31,72
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
2.2 Line Nr. 4
EAN kód
600 x 600 x 13 mm
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
2*
v EUR/m v EUR/m2*
8594028515254
600 x 1200 x 13 mm
10,04
Baliaca
jednotka
(kartón)
510041*
600 x 1200 x 13 mm
10,04
Objednávacie
číslo
8594028515209
*
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
11,95
2.2 Point Nr. 11
EAN kód
Objednávacie
číslo
29,81
8594028515223
11,95
2.1 Golf
EAN kód
25,05
955,00
2.2 Base Nr. 31
2.1 Micro
600 x 600 mm
19,90
Gyptone – sadrokartónové stropné kazety
EAN kód
EAN kód
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
Na vyžiadanie je možné dodať aj v hrane A, E15.
2.1 Fisurada
600 x 600 mm
kartón 6
ks/2,16 m2
paleta 288
ks/103,68 m2
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
2.1 Open
Decogips – sadrové stropné kazety
600 x 600 mm
Baliaca
jednotka
(kartón)
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
10,04
600 x 600 x 13 mm
11,95
975,00
600 x 1200 x 13 mm
*
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
2.2 Point Nr. 12
2.1 Onda
600 x 600 mm
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
510287*
E24
9,2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
kartón 6
ks/2,16 m2
19,90
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
2*
v EUR/m v EUR/m2*
10,04
paleta 288
ks/103,68 m2
955,00
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
kartón 6
ks/2,16 m2
19,90
11,95
2.1 Andalucia
EAN kód
600 x 600 x 13 mm
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
511508*
A
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
17,37
20,68
510048*
E15
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
19,73
23,47
512459*
D1
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
32,73
38,95
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
2.2 Quattro Nr. 20
600 x 600 mm
EAN kód
Objednávacie
číslo
510288
Hrana
E24
Hmotnosť
v kg/m2
9,2
paleta 288
ks/103,68 m2
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
10,04
11,95
955,00
EAN kód
600 x 600 x 13 mm
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
8594028515322
510057*
A
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
19,10
22,72
8594028515346
510060*
E15
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
21,39
25,46
510059*
D1
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
31,15
37,07
* Nie je trvale na sklade. Dodacie termíny na požiadanie. Minimálne objednávané množstvo - paleta.
24
* Nie je trvale na sklade. Dodacie termíny na požiadanie. Minimálne objednávané množstvo - paleta.
25
Kazety a veľkoplošné akustické dosky
Veľkoplošné akustické dosky a lamely
2.2 Quattro Nr. 22
2.3 Big Line 6
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
510061*
A
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
23,31
27,74
510062
E15
8,00
6 ks/2,16 m
2
17,50
25,47
30,31
D1
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
32,73
38,95
600 x 600 x 13 mm
*
512467*
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
1200 x 2400,
hr. 12,5 mm B1.
1200 x 2400,
hr. 12,5 mm B1.
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
510063*
A
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
19,10
22,72
510064
E15
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
21,41
25,47
D1
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
32,73
38,95
600 x 600 x 13 mm
*
510065*
EAN kód
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
2*
v EUR/m v EUR/m2*
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
510063*
A
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
18,62
22,16
510064*
E15
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
19,73
23,47
510065*
D1
8,00
6 ks/2,16 m2
17,50
31,15
37,07
600 x 600 x 13 mm
Hmotnosť
kg/m2
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
511388*
8,00
ks/2,88 m2
23,00
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
kg/m2
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
511388*
8,00
ks/2,88 m2
23,00
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
kg/m2
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
511364*
5,00
ks/2,88 m2
14,40
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
15,94
15,56
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
14,31
17,03
2.3 Bend Line 7
1200 x 2400,
hr. 12,5 mm B1.
EAN kód
2.2 Sixto
EAN kód
Objednávacie
číslo
2.3 Big Sixto 63
2.2 Quattro Nr. 50
EAN kód
EAN kód
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
13,38
15,92
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
Pozdĺžna hrana sploštená (B1), priečna hrana kolmo rezaná. Rubová strana potiahnutá akusticky účinnou netkanou textíliou. Dosky Bend Line 7
ohybné za sucha na polomer 1200 mm. Dosky Big Quattro sú balené po 20 ks na palete (57,6 m2), dosky Bend Line po 20 ks na palete (43,2 m2).
* Nie je trvale na sklade. Dodacie termíny na požiadanie. Minimálne objednávané množstvo - paleta.
Hrana B1
* Nie je trvale na sklade. Dodacie termíny na požiadanie. Minimálne objednávané množstvo - paleta.
Tovar nie je trvalo na sklade. Dodacie termíny (4 – 5 týždňov)*
a minimálne odberové množstvá podľa objednávky. Na palete:
16 kartónov = 34,56 m2 (hrana A, E15)
14 kartónov = 30,24 m2 (hrana D1)
8 kartónov = 34,56 m2 (hrana D1)
Na vyžiadanie je možné dodať aj vo vyhotovení hrany B.
Tvary hrán: hrana A
Hrana E15
Hrana D1
Lamely Gyptone
2.4 Base 33
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
kg/m2
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
300 x 1800,
hr. 12,5 mm.
512468*
9,00
6 ks/3,24 m2
29,00
27,81
33,10
300 x 2100,
hr. 12,5 mm.
510384*
9,00
6 ks/3,78 m2
34,00
27,81
33,10
300 x 2400,
hr. 12,5 mm.
512497*
9,00
6 ks/4,32 m2
39,00
27,81
33,10
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
kg/m2
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
300 x 1800,
hr. 12,5 mm.
510382*
8,00
6 ks/3,24 m2
26,00
28,58
34,01
300 x 2100,
hr. 12,5 mm.
512469*
8,00
6 ks/3,78 m2
30,00
28,58
34,01
300 x 2400,
hr. 12,5 mm.
512498*
8,00
6 ks/3,78 m2
35,00
28,58
34,01
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
kg/m2
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
300 x 2100,
hr. 12,5 mm.
512470*
8,00
6 ks/3,24 m2
26,00
28,35
33,73
300 x 1800,
hr. 12,5 mm.
510383*
8,00
6 ks/3,78 m2
30,00
28,35
33,73
300 x 2400,
hr. 12,5 mm.
512499*
8,00
6 ks/4,32 m2
35,00
28,35
33,73
Akustické dosky Gyptone BIG Quattro, Bend Line
2.3 Big Quattro 41
1200 x 2400,
hr. 12,5 mm B1.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
kg/m2
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
511367*
8,00
ks/2,88 m2
23,00
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
14,31
15,56
2.4 Point 15
2.3 Big Quattro 42
1200 x 2400,
hr. 12,5 mm B1.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
kg/m2
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
511368*
8,00
ks/2,88 m2
23,00
EAN kód
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
13,08
15,56
2.3 Big Quattro 46
1200 x 2400,
hr. 12,5 mm B1.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
kg/m2
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
511369*
8,00
ks/2,88 m2
23,00
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
kg/m2
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
ks/2,88 m2
23,00
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
2*
v EUR/m v EUR/m2*
13,08
1200 x 2400,
hr. 12,5 mm B1.
EAN kód
511370*
8,00
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
2*
v EUR/m v EUR/m2*
14,13
15,72
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
2*
v EUR/m v EUR/m2*
2.4 Line 8
15,56
EAN kód
2.3 Big Quattro 47
26
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
27
Veľkoplošné akustické dosky a lamely
Hygienické kazety
Gyprex
2.4 Quattro 55
2.6 Alba
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
kg/m2
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
300 x 2100, hr. 12,5
mm.
512471*
8,00
6 ks/3,24 m2
26,00
300 x 1800, hr. 12,5
mm.
510381*
8,00
6 ks/3,78 m2
30,00
32,58
38,77
300 x 2400, hr. 12,5
mm.
512500*
8,00
6 ks/4,32 m2
35,00
32,58
38,77
32,58
EAN kód
38,77
600 x 600
Objednávacie
číslo
Hrana
510308
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
8,00
8 ks/2,88 m2
149,76 m2/
paleta
23
11,52
13,71
8,00
77,76 m2/paleta
622
16,03
19,08
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
101,96 m2/
paleta
850,00
A
510309
1200 x 600
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
2.6 Standard
Pozdĺžna hrana E15, priečna hrana kolmo rezaná (A).
* Tovar nie je trvalo na sklade. Dodacie termíny
a minimálne odberové množstvá podľa objednávky.
Priečna hrana A
Pozdĺžna hrana E15
EAN kód
2.5 Rigiton RL 8/18
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
48911
9,80
40 ks/94,94 m2, ks 2,37 m2
930,40
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
2*
v EUR/m v EUR/m2*
EAN kód
20,44
EAN kód
511564*
A
8,30
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
600 x 600
510313*
A
8,00
8 ks/2,88 m2
23,00
11,58
13,78
1200 x 600
510310
A
8,00
77,76 m /paleta
622,00
11,58
13,78
Objednávacie
číslo
Hrana
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
510314*
A
8,00
8 ks/2,88 m2
23,00
EAN kód
24,32
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
48712*
9,80
40 ks/95,73 m2, ks 2,39 m2
938,20
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
100325*
9,80
40 ks/96,48 m2, ks 2,41 m2
987,80
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
100225*
9,80
40 ks/94,09 m2, ks 2,35 m2
922,10
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
48713
9,80
40 ks/96,00 m2, ks 2,40 m2
940,80
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
100300*
9,80
40 ks/94,09 m2, ks 2,35 m2
922,00
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
v kg/m2
Baliaca
jednotka
(kartón)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
613522*
9,80
40 ks/96,00 m2, ks 2,40 m2
940,80
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
19,81
23,57
2.5 Rigiton RL 15/30
1200 x 2010,
hr. 12,5 mm.
Hmotnosť
v kg/m2
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
19,81
23,57
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
9,76
11,61
2.6 Silcia
2.5 Rigiton RL 10/23
1196 x 2001,
hr. 12,5 mm.
Hrana
600 x 600
Akustické dosky Rigiton
1188 x 1998,
hr. 12,5 mm.
Objednávacie
číslo
*
2
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
2.6 Bauxit
600 x 600
EAN kód
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
12,99
15,45
Pozn.: kazety Gyprex majú hygienický atest. Sú vhodné na použitie v hygienicky náročných priestoroch - nemocnice, kuchyne, sanatóriá...
* Nie je trvale na sklade. Dodacie termíny na požiadanie. Minimálne odberové množstvo - paleta.
2.5 Rigiton RL 12-20/66
1180 x 1980,
hr. 12,5 mm.
EAN kód
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
18,90
22,49
2.5 Rigiton RL 8-15-20
1200 x 2000,
hr. 12,5 mm.
EAN kód
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
20,30
24,16
2.5 Rigiton RL 8-15-20 super
1200 x 1960,
hr. 12,5 mm.
EAN kód
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
20,30
24,16
2.5 Rigiton RL 12-25/Q
1200 x 2000,
hr. 12,5 mm.
EAN kód
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/m2* v EUR/m2*
19,81
23,57
Pozn.: Akustické dosky Rigiton sa lepia na zraz lepidlom na škáry 63 (viď. Príslušenstvo). Na montáž sú odporúčané skrutky 912 typ SN.
* Nie je trvale na sklade. Dodacie termíny na požiadanie. Minimálne objednávané množstvo - paleta.
28
29
Rigips
III Profily
Profily na montáž sadrokartónových systémov
Profily na montáž sadrokartónových systémov
Profily na montáž sadrokartónových systémov
Oceľové tenkostenné pozinkované profily
Oceľové tenkostenné pozinkované profily pre montáž stavebných
systémov suchej výstavby.
• oceľové pozinkované profily CW a UW pre priečky a predsadené steny
• oceľové pozinkované profily CD a UD pre zavesené podhľady
• oceľové pozinkované profily UA pre montáž zárubní
a zvláštnych konštrukcií
• špeciálne profily pre náročné riešenie detailov so zvláštnymi nárokmi (akustika, ohýbané konštrukcie)
3.1 UD profil Rigips
Rozmer 27/28/27. Pozinkovaný
oceľový plech 0,6 mm. Podľa EN
14 195. UD profil - Na stropné
konštrukcie a predsadené steny.
Profil CW 150
Hmot- Balenie bunt/ Dĺžka
nosť
balík*
mm
kg/m
0,35
364/16 (20)
3000
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
54,7
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/ v EUR/bm*
bm*
0,65
0,77
3.1 UW profil Rigips
Pozinkovaný
oceľový plech
0,6 mm. Podľa EN
14 195.
Vodiaci profil na
stenové
konštrukcie.
UW MAX je špeciálne zosilnený profil určený na horné
napojenie sadrokartónovej priečky Rigips v situáciách, kde
dochádza k abnormálnym priehybom nosnej stropnej konštrukcie.
Pomocou profilu UW MAX možno riešiť horné dilatačné napojenie
priečky (klzné napojenie) pri priehybe stropu dosahujúcom až 50
mm.
Objednávacie
číslo
660001
Profil UW MAX
Maximálny predpokladaný priehyb nosnej stropnej konštrukcie
pre horné napojenie priečky pri použití bežných UW profilov
je 20 mm (bežné UW profily sú vyrábané z plechu hrúbky 0,6 mm
a výškou profilu 40 mm). Pri väčších priehyboch nosných stropných
konštrukcií nemožno použiť štandardné systémové riešenia.
Na riešenie takýchto neštandardných situácií je určený profil UW
MAX.
EAN kód
UW 50
rozmer
40/50/40
UW 75
rozmer
40/75/40
UW 100
rozmer
40/100/40
UW 150
rozmer
40/150/40
Hmot- Balenie bunt/ Dĺžka
mm
nosť
balík*
kg/m
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/ v EUR/bm*
bm*
EAN kód
Objednávacie
číslo
8594028518170
660002
0,55
160/8
4000
105,6
1,01
1,20
8594028518279
660003
0,66
100/8 (12)
4000
126,7
1,05
1,24
8594028518378
660004
0,76
80/8
4000
147,8
1,37
1,63
660005*
1,04
24/8
4000
99,8
na vyžiadanie
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/ v EUR/bm*
bm*
3.1 CD profil Rigips
Rozmer 27/60/27. Pozinkovaný
oceľový plech 0,6 mm.
Podľa EN 14 195. CD profil - Na
stropné konštrukcie a predsadené
steny.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hmot- Balenie bunt/ Dĺžka
nosť
balík*
mm
kg/m
8594028518439
660076
0,54
180/12
3000
77,8
8594028518477
660077
0,54
180/12
4000
103,7
EAN kód
Objednávacie
číslo
8594028518514
8594028518521
8594028518538
8594028518552
8594028518576
8594028518613
8594028518620
8594028518637
8594028518651
8594028518675
8594028518682
8594028518712
8594028518729
8594028518736
8594028518750
8594028518774
8594028518781
660009
660012
660015
660020
660026
660010
660013
660016
660021
660027
660031*
660011
660014
660017
660022
660028
660032*
660029*
660033*
660048*
660049*
660050*
660157*
660051*
660158*
660159*
1,02
1,21
3.1 CW profil Rigips
Pozinkovaný
oceľový plech
0,6 mm. Podľa EN
14 195.
Na stenové
konštrukcie.
Používa sa hlavne pre konštrukcie väčších výšok na zabezpečenie
stability a vyššej únosnosti. Sú určené pre halové a veľkorozponové
objekty skladov, veľkopredajní, logistických centier. Jedná sa o
štandardný pozinkovaný oceľový plech hrúbky 0,6 mm. Rovnako sa
spolu s CW profilom hrúbky 150 mm dodáva aj oceľový pozinkovaný profil UW 150.
CW 50
rozmer
50/50/50
CW 75
rozmer
50/75/50
CW 100
rozmer
50/100/50
Systém Rigistil
Systém Rigistil pozostáva z tenkostenného oceľového pozinkovaného plechu hrúbky 0,5 mm a je určený pre konštrukcie, kde
je potrebné docieliť menšiu hrúbku konštrukcie ako sú napríklad
predsadené steny, podhľady a podkrovia. Skladá sa z profilu UD
18/18/30 mm a CD 18/45 mm. Ich použitie je predurčené v konštrukciach, kde potrebujeme maximálne ušetriť zastavaný priestor.
Zvláštnosťou týchto profilov je ich finálna povrchová úprava tzv.
Rigidizovanie, ktorá prispieva k zvýšeniu tuhosti pri namáhaní na
krútenie – priečny ohyb.
CW 150
rozmer
50/150/50
Hmot- Balenie bunt/ Dĺžka
nosť
balík*
mm
kg/m
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
128/8
128/8
128/8
128/8
128/8
80/8 (12)
80/8 (12)
80/8 (12)
80/8 (12)
80/8 (12)
80/8 (12)
64/8
64/8
64/8
64/8
64/8
64/8
24/8
24/8
24/8
24/8
24/8
24/8
24/8
24/8
24/8
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
2600
2750
3000
3500
4000
2600
2750
3000
3500
4000
4500
2600
2750
3000
3500
4000
4500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
89,9
95,0
103,7
121,0
138,2
99,8
105,6
115,2
134,4
153,6
172,8
113,6
120,1
131,0
152,9
174,7
194,4
112,3
126,4
140,4
154,4
168,5
182,5
196,6
210,6
224,6
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/ v EUR/bm*
bm*
1,30
1,55
1,48
1,77
1,70
2,03
na vyžiadanie
* minimálny odber zo skladu je 48 ks
3.2 Rigistil profil U (GL8)
Rozmer 20/20/30.
Pozinkovaný oceľový
plech 0,5 mm.
Vystužené steny.
Pre jednoduché konštrukcie podľa
technologického postupu
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
kg/m
Balenie
ks/m
Dĺžka
mm
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
8594028518958
660082
0,27
100/360,0
3600
97,2
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/ v EUR/bm*
bm*
0,68
0,81
Pri profiloch CW a UA je možné na vyžiadanie dodať aj iné dĺžky. Termín dodania 3 týždne.
* Nie je trvale na sklade. Termín dodania 3-4 týždne.
32
33
Profily na montáž sadrokartónových systémov
Profily
3.2 Rigistil profil C (GL1)
3.4 Priečny profil T24
Rozmer 18/45/48. Pozinkovaný
oceľový plech 0,5 mm. Podľa
DIN 18182-1. Vystužené steny.
Pre jednoduché konštrukcie podľa
technologického postupu
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
kg/m
Balenie
ks/m
Dĺžka
mm
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
8594028518859
660080
0,37
100/360
3600
133,2
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
kg/m
Balenie
ks/m
Dĺžka
mm
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/ v EUR/bm*
bm*
0,93
1,11
Kat. číslo Quick Lock
4510163,
farba 001,
hrúbky 0,25 mm.
Pre kazetové
konštrukcie.
EAN kód
Objednávacie
číslo
8594028519528
510254
EAN kód
Objednávacie
číslo
8594028519573
510258
EAN kód
Objednávacie
číslo
8594028519597
510259
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
38 x 24 dĺžka
60 ks/72 m
1200
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
21,1
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/ v EUR/bm*
bm*
1,21
1,44
3.3 Výstužný profil UA
Žiarovo pozinkovaný,
pozdĺžne
dierovaný plech
2 mm. Balenie po
50 ks
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/ v EUR/bm*
bm*
UA 50
rozmer
40/50/40
9002869160605
9002869160636
9002869160858
660053
660059
660064
1,82
1,82
1,82
1/3,0
1/3,5
1/4,0
3000
3500
4000
5,5
6,4
7,3
3,55
UA 75
rozmer
40/75/40
9002869160612
9002869160643
9002869160872
660055
660061
660066
2,19
2,19
2,19
1/3,0
1/3,5
1/4,0
3000
3500
4000
6,6
7,7
8,8
4,28
UA 100
rozmer
40/100/40
9002869160629
9002869160650
9002869160865
660057
660084
660068
2,56
2,56
2,56
1/3,0
1/3,5
1/4,0
3000
3500
4000
7,7
9,0
10,2
4,95
EAN kód
Objednávacie
číslo
Hmotnosť
kg/m
Balenie
ks/m
Dĺžka
mm
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/ v EUR/bm*
bm*
660059*
1,80
24/96
4000
172,8
na vyžiadanie
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/ v EUR/bm*
bm*
4,23
Kat. číslo Quick Lock
4520113,
farba 001,
hrúbky 0,25 mm.
Pre kazetové
konštrukcie.
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
38 x 15 dĺžka
60 ks/72 m
1200
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
18,8
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/ v EUR/bm*
bm*
1,35
1,60
5,10
3.4 Obvodový profil
5,89
3.3 Profil UW MAX 100
Zosilnený UW
profil pre horné
pripojenia priečok
na stropy s
veľkým priehybom - do 50 mm. UW MAX 100
rozmer
Hrúbka plechu
75/100/75
1 mm.
3.4 Priečny profil T15
Kat. číslo Quick Lock
4533101, farba 001,
lakovaný, oceľový
pozinkovaný plech h
rúbky 0,5 mm.
Pre kazetové
konštrukcie.
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
19 x 24 dĺžka
30 ks/90 m
3050
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
18,8
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/ v EUR/bm*
bm*
0,92
1,10
* Tovar nie je trvalo na sklade. Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá podľa objednávky.
Profily pre kazetové podhľady
3.4 Hlavný profil 3600 mm T24
Kat. číslo Quick Lock
4110193, farba
001, lakovaný,
oceľový pozinkovaný
plech hrúbky 0,4 mm.
Pre kazetové
konštrukcie.
EAN kód
Objednávacie
číslo
8594028519504
510250
EAN kód
Objednávacie
číslo
8594028519559
510256
EAN kód
Objednávacie
číslo
8594028519511
510252
EAN kód
Objednávacie
číslo
8594028519566
510257
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
38 x 24 dĺžka
20 ks/72 m
3600
33,9
1,28
1,52
3.4 Hlavný profil 3000 mm T15
Kat. číslo Quick Lock
4520181, lakovaný,
oceľový pozinkovaný
plech hrúbky 0,4 mm.
Pre kazetové
konštrukcie.
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
38 x 15 dĺžka
20 ks/60 m
3000
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
29,6
Cena
Cena
s DPH
bez DPH
v EUR/ v EUR/bm*
bm*
1,35
1,60
3.4 Priečny profil T24
Kat. číslo Quick Lock
4510161,
farba 001,
hrúbky 0,25 mm.
Pre kazetové
konštrukcie.
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
38 x 24 dĺžka
60 ks/36 m
600
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
12,4
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/ v EUR/bm*
bm*
1,21
1,44
3.4 Priečny profil T15
Kat. číslo Quick Lock
4520111,
farba 001,
hrúbky 0,25 mm.
Pre kazetové
konštrukcie.
34
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
38 x 15 dĺžka
60 ks/36 m
600
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
14,1
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/ v EUR/bm*
bm*
1,35
1,60
35
Rigips
III Príslušenstvo
36
37
Príslušenstvo
Skrutky a kotviaca technika
Skrutky a kotviaca technika
Systém RIGIDUR
Rigidur – to nie je len sadrovláknitá doska. To je aj originálne
príslušenstvo použité v celom systéme Rigidur.
Patria sem:
• Lepidlo na lepenie škár medzi doskami, ktoré zabezpečuje
požadovanú tuhosť a pevnosť v konštrukcii
• Škárovací tmel na tmelenie a pretmelenie dosiek Rigidur bez
výstužnej pásky a rovnako na pretmelenie podláh Rigidur
• Podlahové lepidlo Rigidur – používané na lepenie podlahových
dielcov Rigidur
• Suchý vyrovnávací podsyp Rigidur, granulový podsyp zrnitosti
0-4 mm na vyrovnanie nerovností v podlahe
• Samorezné skrutky Rigidur pre spájanie sadrovláknitých dosiek Rigidur s antikoróznou úpravou
• Samorezné skrutky Rigidur pre spájanie podlahových dielcov
Rigidur s antikoróznou úpravou
V súčasnej dobe je stále viac rozširovaná výstavba drevodomov,
ktorú môžeme realizovať práve systémom Rigidur. Je to jedinečný
systém nosných konštrukcií pozostávajúci z drevených hranolov,
tepelnej izolácie a obojstranného opláštenia Rigidurových dosiek.
Systém RIGITON
Dierované dosky Rigiton, Big Quattro a Big Line sú vyrobené zo
sadrokartónových dosiek, ktoré pozostávajú zo sadrového jadra
obojstranne oplášteného špeciálnym papierom. Rubová strana
dosky býva spravidla naviac kašírovaná akusticky účinnou netkanou
textíliou.
Na montáž sa používajú:
• rýchloskrutky Rigips 3,5 x 25 mm SN 912
• Dosky sú v škárach vzájomne zlepené pomocou lepidla na škáry
63 dodávané buď vo väčšom balení (vedre) alebo pripravené na
priame použitie (v kartuši).
• Pre ľahkú manipuláciu a osadenie dosiek do správnej vzdiale nosti od seba ponúkame montážnu pomôcku pre dosky Rigiton.
Sanitárny program
Pri navrhovaní bytových jadier či kúpelní je dôležité včas myslieť
na miesta osadenia zariaďovacích predmetov. Pre ich jednoduché
a presné kotvenie, rovnako ako pre statickú únosnosť a prenášanie zaťaženia do konštrukcie Vám ponúkame systém sanitárneho
programu Rigips. Tento jedinečný systém môžete použiť pre všetky zariaďovacie predmety počnúc uchytením vodovodnej batérie,
až po kotvenie WC misy. Montuje sa priamo do CW alebo UA
profilov skrutkovaním. Viaceré z nich sa dajú podľa želania upraviť
na požadovanú výšku alebo šírku.
4.1.1 Rigips rýchloskrutky 212
Typ TN, dvojchodý závit,
do hr. plechu
0,7 mm.
Na kovové a drevené
podkonštrukcie.
Min. požadovaná zápustná dĺžka do
kovovej podkonštrukcie
10 mm, do dreva 20 mm.
Vrátane hrotu.
V baleniach po 1000 ks
EAN kód
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/
bal.*
Cena
s DPH
v EUR/
bal.*
9002869120043
512556
3,5 x 25
1000
48/124,0
6,31
7,51
9002869120067
512557
3,5 x 25
250
48/132,0
3,15
3,75
9002869000802
512507*
3,5 x 25
180
48/144,0
7,47
8,89
9002869120074
512558
3,5 x 35
1000
48/168,0
8,17
9,72
9002869120104
512559
3,5 x 35
250
48/192,0
4,78
5,69
9002869000857
512508*
3,5 x 35
140
48/124,0
7,80
9,28
9002869120111
512560
3,5 x 45
1000
48/132,0
12,05
14,34
9002869120135
512561
3,5 x 45
250
48/144,0
6,07
7,23
9002869000901
512509*
3,5 x 45
100
48/168,0
8,13
9,68
9002869120159
512563
3,5 x 55
1000
48/192,0
15,93
18,96
9002869120142
512562
3,5 x 55
250
48/216,0
7,57
9,01
9002869000956
512510*
3,5 x 55
80
48/124,0
9,73
11,57
9002869006545
512567
4,2 x 70
500
48/132,0
11,19
13,31
9002869006552
512568
4,8 x 90
500
48/144,0
25,29
30,10
EAN kód
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/
bal.*
Cena
s DPH
v EUR/
bal.*
9002869120210
512564
3,5 x 25
1000
1,60
9,59
11,42
9002869120227
512565
3,5 x 35
1000
2,10
12,68
15,09
9002869120333
512566
3,5 x 45
1000
2,60
15,37
18,29
EAN kód
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/
bal.*
Cena
s DPH
v EUR/
bal.*
9002869120357
512569
3,5 x 9,5
1000
1,00
14,57
17,34
9002869120418
512570
3,5 x 9,5
100
0,15
1,66
1,98
9002869120401
512572
4,2 x 19
1000
2,00
32,70
38,90
9002869120425
512573
4,2 x 19
100
0,25
8,13
9,68
EAN kód
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
4002806453253
511693
3,9 x 19 mm
1000
2,00
Cena
bez DPH
v EUR/
bal.*
9,27
Cena
s DPH
v EUR/
bal.*
11,03
511694
3,9 x 22 mm
1000
2,40
10,31
12,27
511695
3,9 x 30 mm
1000
3,20
10,83
12,88
513642
3,9 x 45 mm
1000
4,10
25,19
29,98
EAN kód
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
4002806111153
511689
3,9 x 19
1000
2,1
Cena
bez DPH
v EUR/
bal.*
9,59
Cena
s DPH
v EUR/
bal.*
11,42
2002806111160
511690
3,9 x 22
1000
2,4
12,25
14,58
2002806111177
511691
3,9 x 30
1000
3,4
12,91
15,37
EAN kód
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
8594028519108
512538
4,8 x 35
1000
2,80
Cena
bez DPH
v EUR/
bal.*
17,49
Cena
s DPH
v EUR/
bal.*
20,82
8594028519115
512539
4,8 x 50
500
2,00
11,68
13,90
4.1.1 Rigips skrutky 221
Typ TB so samozávrtnou
špičkou. Na pripájanie sadrokarónových dosiek ku
kovovej podkonštrukcii
s hr. 0,7 – 2,25 mm.
4.1.1 Samozávrtné skrutky 421
Typ LB so samozávrtnou
špičkou. Na pripájanie
kovových konštrukcii až do
hrúbky plechu 2,25 mm.
4.1.1 Skrutky Rigidur
Na spájanie a montáž
sadrovláknitých dosiek
Rigidur
4002806453284
4.1.1 Skrutky Ridurit
Revízne otvory
Revízne dvierka majú v objektoch viaceré využitia. V bytovej
výstavbe ich najčastejšie môžeme nájsť v bytových jadrách na sprístupnenie inštalácií, v ostatných objektoch najčastejšie ako revízne
dvierka v stenách alebo stropoch s alebo bez požiarnej odolnosti.
Revízne dvierka bez PO pozostávajú z hliníkových profilov bez
alebo so sadrokartónovou výplňou v hrúbkach od 12,5 do 25 mm.
Existujú viaceré druhy systémov odlišujúcich sa od druhu použitia.
Rovnako dodávame revízne dvierka s protipožiarnou odolnosťou.
Na všetky revízne dvierka boli vykonané skúšky podľa európskej
normy EN 1634-1.
Špeciálne skrutky na spájanie protipožiarnych
obkladových dosiek
Ridurit. Jednoduchý hrubý
závit.
4.1.1 Skrutky do zvislých závesov
S plochou hlavou
na pripevnenie závesov
k drevenej nosnej
konštrukcii.
* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá podľa objednávky.
38
39
Skrutky a kotviaca technika
4.1.1 Skrutka s plochou hlavou
Na spájanie kovových
konštrukcií až do hr. plechu 0,7 mm.
4.1.2 BIS CP
EAN kód
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/
bal.*
Cena
s DPH
v EUR/
bal.*
8594028519122
512574
4,2 x 14
1000
1,00
30,57
36,38
4.1.1 Skrutka Rigiton
Typ SN 912 pre montáž
akustických dosiek Rigiton
a Gyptone.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/
bal.*
Cena
s DPH
v EUR/
bal.*
9002869140157
512496
3,5 x 30
500
1,90
10,26
12,21
EAN kód
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/
bal.*
Cena
s DPH
v EUR/
bal.*
9002869002783
510239
6 x 35
100
1,60
0,27
0,32
Natĺkacia hmoždina pre
upevnenie stredne ťažkých
predmetov do pórobetónu.
Materiál pozinkovaná oceľ.
Nepretáča sa pri uťahovaní.
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/
bal.*
Cena
s DPH
v EUR/
bal.*
BIS CP vrátane skrutiek TF (bal. 100ks)
724050015
8 x 43
100
0,30
28,43
33,83
BIS CP bez skrutiek (bal.150 ks)
724050016
8 x 43
150
0,30
35,78
42,57
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/
bal.*
Cena
s DPH
v EUR/
bal.*
BIS TWIST vrátane skrutiek TN, TF (bal.50 ks)
724050017
6 x 70
50
0,20
70,70
84,13
BIS TWIST vrátane skrutiek TH (bal.50 ks)
724050018
6 x 60
50
0,20
70,70
84,13
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/
bal.*
Cena
s DPH
v EUR/
bal.*
4.1.2 BIS TWIST
Hmoždina pre upevnenie ťažkých predmetov
do dutých a plných
materiálov. Materiál pozinkovaná oceľ
s bielou pasiváciou.S
ochranným límcom
proti zapadnutiu do
otvoru a zarážkami proti
pretočeniu.
4.1.1 Stropný klinec DN6 UPAT
Na pripevnenie závesov
do betónovej nosnej
konštrukcie.
4.1.1 Stropný klinec ZHOP 6/45
Na pripevnenie závesov
do betónovej nosnej
konštrukcie.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/
bal.*
Cena
s DPH
v EUR/
bal.*
8594028519016
512586
6 x 45
100
2,00
0,27
0,32
EAN kód
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/
bal.*
Cena
s DPH
v EUR/
bal.*
8594028519023
512575
6 x 35
100
2,00
7,60
9,05
8594028519030
512576
6 x 45
100
2,60
8,80
10,47
8594028519054
512577
6 x 60
50
1,70
6,57
7,82
8594028519061
512578
6 x 70
50
4,20
8,20
9,76
Kotviaci drôt pre tvrdé
plné materiály. Vhodné
aj pre vonkajšie použitie.
Materiál nerezová oceľ
1.4401. Pre ťažké aplikácie.
Bezpečnostný faktor 1:4
EAN kód
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
8594028519009
512532
10 x 40
100
0,50
0,37
0,44
EAN kód
BIS HK (bal. 200 ks)
724050019
200
0,40
55,13
65,61
BIS HK vrátane krytiek (bal. 100 ks)
724050020
100
0,30
33,97
40,42
BIS HK vrátane nástroja (bal. 100 ks)
724050021
100
0,30
34,92
41,56
4.1.2 BIS MINI
Natĺkacia hmoždina pre upevnenie ľahkých predmetov
do sadrokartónu. Materiál
modrá ABS. Mini hmoždinky
môžu byť umiestňované
blízko seba.
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/
bal.*
Cena
s DPH
v EUR/
bal.*
724050022
8 x 22
200
0,40
14,69
17,48
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/
bal.*
Cena
s DPH
v EUR/
bal.*
BIS GOLD vrátane skrutiek (bal. 200ks)
724050023
12 x 30
200
0,40
31,28
37,23
BIS GOLD bez skrutiek (bal. 200ks)
724050024
12 x 30
200
0,40
27,47
32,69
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/
bal.*
Cena
s DPH
v EUR/
bal.*
724050025
22 x 43
100
0,30
30,34
36,10
4.1.2 Plastová hmoždinka
Do dutých priestorov. Dĺžka skrutky
musí vždy presahovať
dĺžku hmoždinky aj s
upevňovaným materiálom. Hr.
steny 4 – 12 mm.
EAN kód
4.1.2 BIS HK
4.1.2 Natĺkacia hmoždinka
Na upevnenie podlahových,
stropných a stenových
pripojovacích profilov
UW a UD.
EAN kód
EAN kód
BIS MINI vrátane skrutiek (bal. 200 ks)
4.1.2 BIS GOLD
4.1.2 Univerzálna uzlová hmoždinka
Vrátane skrutky, na
stredne ťažké konzolové
zaťaženie.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
8594028519078
512605*
6 x 35
100
2,10
0,07
0,08
8594028519085
512606*
8 x 40
100
1,60
0,12
0,14
8594028519092
512604*
10 x 50
50
1,80
0,18
0,22
Natĺkacia hmoždina
pre upevnenie stredne
ťažkých predmetov do
sadrokartónu. Materiál pasivovaná oceľ. S ozubeným
hrotom pre ľahké natlkanie.
EAN kód
4.1.2 Molly kotva
Kovové rozetové
hmoždinky na stredne
ťažké konzolové zaťaženie
(30 kg na hrúbku
opláštenia 12,5; 50 kg na
dvojité opláštenie 25 mm).
Priemer 6, 8, 10 mm.
S na jednoduché
opláštenie, L na dvojité
opláštenie.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869140065
510126
4S/M4
100
0,80
0,50
0,59
9002869140072
510127
4L/M4
100
1,00
0,56
0,67
9002869140089
510128
6S/M5
50
1,20
0,76
0,91
9002869140096
510129
6L/M5
50
1,60
0,90
1,07
9002869140102
510130
8S/M6
50
2,20
1,03
1,23
9002869140119
510131
8L/M6
25
2,80
1,16
1,38
4.1.2 BIS GOLD TRISTAR
Natĺkacia hmoždina pre upevnenie ťažkých predmetov
do sadrokartónu. Materiál
nerezová antikorová oceľ.
S ozubeným hrotom pre
ľahké natlkanie. Jediná
vhodná pre upevnenie
predmetov do sadrokartónu
do stropu!
BIS GOLD TRISTAR vrátane skrutiek, podložiek (bal. 100ks)
EAN kód
* Cena je stanovená na 1 ks
40
41
Príslušenstvo
Príslušenstvo podhľadov
4.1.2 BIS XL
4.2.1 Nastaviteľný strmeň
Natĺkacia hmoždina pre
upevnenie ťažkých predmetov do sadrokartónu.
Materiál pozinkovaná oceľ.
S ozubeným hrotom pre
ľahké natlkanie. Vhodná pre
upevnenie predmetov do
stropu!
EAN kód
Objednávacie
číslo
Rozmer
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/
bal.*
Cena
s DPH
v EUR/
bal.*
BIS XL vrátane skrutiek (bal. 100 ks)
724050026
16 x 43
100
0,30
27,57
32,80
BIS XL bez skrutiek (bal. 150ks)
724050027
16 x 43
150
0,30
34,63
41,21
Používa sa v spojení s profilmi CD alebo drevenými
latami.
JSB 3000, 6500, 9000.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
8595136505014
510142
8595136505021
510144
35
100 ks/kartón
4,6
0,15
0,18
65
100 ks/kartón
5,1
0,18
8595136505038
0,22
510146
95
100 ks/kartón
5,7
0,23
0,28
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
8595136505045
510152
35
100 ks/kartón
1,8
0,12
0,14
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
4.2.1 Dvojpero
Na predĺženie a rektifikáciu závesných drôtov.
SF 1 Zn
4.2.1 Priamy záves
S rektifikačnými otvormi
EAN kód
na priamu montáž CD
profilov alebo revených lát
na stropnú konštrukciu.
DAH 0600 1/2, 0600
8595136505069
510155
55
100 ks/kartón
2,9
0,12
0,14
8595136505052
510154
125
100 ks/kartón
4,8
0,17
0,20
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
8595136505076
510157
100 ks/kartón
6,5
0,20
0,24
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
100 ks/kartón
6,0
0,23
0,28
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
100 ks/kartón
4,0
0,15
0,18
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
100 ks/kartón
3,6
0,18
0,22
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
100 ks/kartón
3,8
0,20
0,24
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
100 ks/kartón
3,40
0,10
0,12
4.2.1 Krížová spojka
Na spájanie nosných a
základných CD profilov.
K09 K 000
4.2.1 Krížová spojka
Na spájanie nosných a
základných CD profilov.
K099 CD 00
Dĺžka
v mm
510158
4.2.1 Spojovací kus pre CD
Na pozdĺžne spájanie CD
profilov. K01 CD 00
EAN kód
Objednávacie
číslo
8595136505113
510159
EAN kód
Objednávacie
číslo
8595136505106
510163
EAN kód
Objednávacie
číslo
8595136505120
510161
EAN kód
Objednávacie
číslo
8595136505137
510165
Dĺžka
v mm
4.2.1 Perový rýchlozáves na drevo
S upínacím perom pre
drevené podkonštrukcie.
SAH 1500 FZ
Dĺžka
v mm
4.2.1 Perový rýchlozáves
S upínacím perom,
vhodný pre CD profily.
K05 K 000
Dĺžka
v mm
4.2.1 Uhlová kotva
Na spájanie nosných a
základných CD profilov.
Používa sa vo dvojici.
K02 UN 00
42
Dĺžka
v mm
43
Príslušenstvo
Príslušenstvo
4.2.1 Drôt s okom
4.2.1 Nosníková svorka
Pre perové
rýchlozávesy.
OES 0125-1015
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
1,4
0,07
0,08
9002869180191
510187
50-85
100 ks/kartón
1,0
0,86
1,03
100 ks/kartón
2,7
0,10
0,12
9002869180207
510188
85-130
100 ks/kartón
1,6
0,90
1,07
8595136505168
510171
375
100 ks/kartón
4,0
0,13
0,16
9002869002547
510189
130-210
100 ks/kartón
2,0
1,20
1,42
8595136505175
510173
500
100 ks/kartón
5,0
0,17
0,20
8595136505182
510175
750
100 ks/kartón
6,0
0,20
0,24
8595136505199
510177
1000
100 ks/kartón
9,0
0,28
0,34
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869180245
510191
100 ks/kartón
3,7
0,23
0,28
510168
125
100 ks/kartón
1,4
0,07
0,08
510170
250
100 ks/kartón
2,7
0,10
0,12
0,16
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
100 ks/kartón
4,8
0,40
0,47
510172
375
100 ks/kartón
4,0
0,13
510174
500
100 ks/kartón
5,0
0,17
0,20
510176
750
100 ks/kartón
6,0
0,20
0,24
510178
1000
100 ks/kartón
9,0
0,28
0,34
Objednávacie
číslo
Rozmer
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
510179
8,3 x 42
250
2,20
0,08
0,10
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869180177
510180
95
100 ks/kartón
2,0
0,12
0,14
EAN kód
4.2.1 Jazdec CD profilov
Pozinkovaný, pre priamu
montáž profilov CD
na nosnú konštrukciu
DAH 0100.
4.2.1 Rýchlozáves CD perový, štvorbodový
So špeciálnym upínacím
perom, pre ťažké
konštrukcie (do 0,4 kN).
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
515237*
230
50 ks/kartón
6,8
1,63
1,94
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
9002869002578
510192
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869180252
510193
135
100 ks/kartón
5,2
0,37
0,44
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869180474
510194
100 ks/kartón
5,0
1,20
1,42
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869180306
510202
100 ks/kartón
4,5
0,38
0,45
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
510183
724020088
510196
510197
510184
510185
510199
510186
160
240
260
360
460
560
660
760
100 ks/kartón
100 ks/kartón
100 ks/kartón
100 ks/kartón
100 ks/kartón
100 ks/kartón
100 ks/kartón
100 ks/kartón
2,50
5,30
5,50
7,50
10,00
13,80
17,30
25,00
0,18
0,30
0,30
0,40
0,81
0,83
0,93
1,03
0,22
0,36
0,36
0,47
0,97
0,99
1,11
1,23
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Cena
s DPH
v EUR/ks*
510203
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
0,70
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
9002869180313
Baliaca
jednotka
(množstvo)
100 ks/kartón
0,07
0,08
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869002615
510205
100 ks/kartón
3,90
0,42
0,49
4.2.1 Nonius spodný
Vhodný pre CD profily.
K06 GK 1T
4.2.1 Nonius CD štvorbodový - spodný
Pre protipožiarne a ťažké
konštrukcie (do 0,4 kN).
Na drevené
podkonštrukcie a pripevnenie nosných ohybných
profilov
oblúkových konštrukcií.
Dĺžka
v mm
4.2.1 Nonius horný diel
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
8595136505205
510181
170
100 ks/kartón
3,2
0,15
0,18
Pre protipožiarne, ťažké a
oblúkové konštrukcie.
K06 A 360-1060
9002869180276
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
100 ks/kartón
0,10
1,26
1,50
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
510182
200
100 ks/kartón
4,0
0,28
0,34
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869180481
510186
100 ks/kartón
5,0
0,22
0,26
4.2.1 Posuvný záves CD štvorbodový
44
EAN kód
4.2.1 Nonius spodný diel na drevo
4.2.1 Záves CD krokvový zaoblený
Vhodný pre CD profily.
Spojenie s pásikom pomocou skrutky M6 s maticou.
K05 OBLUK
Cena
s DPH
v EUR/ks*
100 ks/kartón
510150*
Na priamu montáž na
krokve. Pre jednoduché
nakliknutie CD profilu.
309 400
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
125
4.2.1 Clip na CD profil
Špeciálna spona na pripevnenie CD profilov na
oceľovú konštrukciu.
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
250
4.2.1 Záves CD krokvový
Na priamu montáž na
krokve. K03 L 00
Baliaca
jednotka
(množstvo)
510167
4.2.1 Nástavec krokvový 230 mm
Doporučené použitie s
nastaviteľným strmeňom
35 mm a 65 mm
Dĺžka
v mm
510169
4.2.1 Posuvný záves CD plochý
Vhodný pre CD profily.
Spojenie s pásikom pomocou
skrutky M6 s maticou.
K03 GK 00
Objednávacie
číslo
8595136505144
4.2.1 Závesný pružný kolík
TA 91350
EAN kód
8595136505151
4.2.1 Drôt s hákom
Pre perové
rýchlozávesy.
HAK 0125-1015
Na pripevnenie závesov
na spodnú pásnicu
valcovaných profilov.
9002869180283
9002869180290
Pozn: Možnosť dodávky aj v iných dĺžkach. Dodací termín a cena na požiadanie.
4.2.1 Nonius poistná závlačka
Pre závesný systém Nonius
DPK 607.
4.2.1 Spojka CD úrovňová
Spojovací prvok na
montáž jednoúrovňového
roštu
z CD profilov. NVB 0100
Dĺžka
v mm
45
Príslušenstvo
Príslušenstvo
4.2.1 Perový záves pre hlavný T profil
S upínacím perom, vhodný
pre hlavné profily T15 a
T24.
SAH 1000 FZ
4.2.1 Prítlačné pero k stropným kazetám
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
8595136505090
510198
110
100 ks/kartón
3,50
0,18
0,22
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
100 ks/kartón
6,00
2,29
2,73
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
100 ks/kartón
6,00
0,63
0,75
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
4.2.1 Nonius spodný diel pre UA 50
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
744574004
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
500 ks/bal
5,00
0,15
0,18
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
100 ks/bal
3,00
0,12
0,14
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
100 ks/bal
3,00
2,39
2,84
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
50 ks/bal
1,50
0,69
0,82
4.2.1 Dekoračný záves na T-profil Nr.8015
513394*
4.2.1 Krížová spojka pre UA 50/CD
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
513395*
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
744574002
4.2.1 Skrutkovací záves pre T-profil 8095 6x16 mm / 25 kg
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
744574023
4.2.1 Skrutkovacia spona Nr. 94/1 pre system S3 /9 kg
4.2.1 Klip na nosník (I,L) 4-10 mm
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
744574021
720420098
100 ks/kartón
0,01
0,60
0,71
Ozdobné, krycie a iné profily
4.2.2 Osadzovací profil
4.2.1 Klip na nosník (I,L) 10-15 mm
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
720420099
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
100 ks/kartón
0,01
0,60
0,71
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
7204200100
170
100 ks/kartón
0,05
0,20
0,24
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
7204200101
240
100 ks/kartón
0,10
0,40
0,47
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
7204200102
320
100 ks/kartón
0,15
0,63
0,75
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
7204200103
170
100 ks/kartón
0,05
0,20
0,24
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
7204200104
240
100 ks/kartón
0,10
0,40
0,47
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
7204200105
320
100 ks/kartón
0,15
0,63
0,75
4.2.1 Krokovový záves zosilnený 240 mm hlava krokvová
EAN kód
4.2.1 Krokovový záves zosilnený 320 mm hlava krokvová
EAN kód
46
20/12,5
20/15
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/bm*
Cena
s DPH
v EUR/bm*
25 ks/zväzok
25 ks/zväzok
18,8
18,8
1,46
1,66
1,74
1,98
EAN kód
9002869170222
9002869170239
Objednávacie Šírka v mm/
číslo
Dĺžka
vm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/bm*
Cena
s DPH
v EUR/bm*
510069
510070*
12,5/3
15/3
50 ks/zväzok
50 ks/zväzok
11,3
11,3
0,47
0,76
0,55
0,91
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/bm*
Cena
s DPH
v EUR/bm*
0,43
0,70
0,51
0,83
4.2.2 Ukončovací profil L
Biele PVC, na
olemovanie voľných koncov dosiek.
EAN kód
Objednávacie Šírka v mm/
číslo
Dĺžka
vm
510067
510068*
12,5/3
15/3
50 ks/zväzok
50 ks/zväzok
11,3
11,3
25/8/25 x 75 mm
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
9002869007771
510071
Baliaca
jednotka
(množstvo)
75 m/rola
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
22,5
Cena
Cena
bez DPH
s DPH
v EUR/bm* v EUR/bm*
2,99
3,56
PVC ochranná lišta na
zaoblené spoje dosiek, pre
pretmelenie.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
9002869007801
510072
3
25 ks/zväzok
12,0
Cena
bez DPH
v EUR/bm*
0,93
Cena
s DPH
v EUR/bm*
1,11
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
9002869002158
510073*
3
15 ks/zväzok
13,5
Cena
bez DPH
v EUR/bm*
2,66
Cena
s DPH
v EUR/bm*
3,16
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/bm*
Cena
s DPH
v EUR/bm*
9002869002165
512485*
3
15 ks/zväzok
6,8
2,99
3,56
4.2.2 Príchytný profil škárový
Žiarovo pozinkovaný,
na prichytenie dosiek
na podkonštrukciu.
4.2.2 Krycí profil PVC 33x12
4.2.1 Krokovový záves zosilnený 320 mm hlava zaoblená
EAN kód
510065*
510066*
Baliaca
jednotka
(množstvo)
4.2.2 Ohybná hrana 30x34 mm
4.2.1 Krokovový záves zosilnený 240 mm hlava zaoblená
EAN kód
9002869170130
9002869170147
Objednávacie Šírka v mm/
číslo
Dĺžka
vm
4.2.2 Dilatačný profil PVC
4.2.1 Krokovový záves zosilnený 170 mm hlava zaoblená
EAN kód
EAN kód
4.2.2 Ukončovací profil U
Biele PVC, na
olemovanie voľných koncov dosiek.
4.2.1 Krokovový záves zosilnený 170 mm hlava krokvová
EAN kód
Žiarovo pozinkovaný, hr.
0,5 mm.
Na steny a stropy,
dĺžka 2500 mm.
Hodí sa pre príchytný profil H38EB1. Biela farba.
47
Príslušenstvo
Príslušenstvo
4.2.2 Ohybný profil 59x7 mm
Oceľový nosný profil na
klenuté konštrukcie.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
9002869002257
510075*
4
10 ks/zväzok
40,0
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
510076
510074
2,5
3
50 ks/zväzok
50 ks/zväzok
5,5
6
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/bm*
7,97
Cena
s DPH
v EUR/bm*
9,48
Cena
bez DPH
v EUR/bm*
0,80
0,80
Cena
s DPH
v EUR/bm*
0,95
0,95
Cena
bez DPH
v EUR/bm*
0,47
0,47
0,47
Cena
s DPH
v EUR/bm*
0,55
0,55
0,55
Výstužné pásky a pripojovacie tesnenia
4.2.3 Sklovláknitá páska
Výstužná páska pre styky
dosiek.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
vm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869100045
511799
25
40 ks/zväzok
2
0,96
1,15
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
vm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869100052
512543
23
20 roliek/kartón
4
2,16
2,57
9002869100069
512544*
75
20 roliek/kartón
12
3,05
3,63
9002869100076
512545*
150
10 roliek/kartón
10
6,71
7,98
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
vm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869100083
512546
90
24 ks/zväzok
16,8
4,71
5,61
9002869100090
512547
45
24 ks/zväzok
9,6
2,76
3,28
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
vm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869007122
512548
30
10 roliek/kartón
4
14,61
17,38
EAN kód
Objednávacie
číslo
šírka v
mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869110044
512167
30
15 roliek/kartón
9,0
4,98
5,93
9002869110082
512168
50
9 roliek/kartón
9,0
8,13
9,68
9002869110099
512169
70
6 roliek/kartón
8,4
11,62
13,83
9002869110105
512170
95
5 roliek/kartón
9,5
15,00
17,85
Objednávacie
číslo
šírka v
mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
7,60
9,04
4.2.2 Alu lišta 135° - 25x25
Vystuženie vonkajších
rohov, uhol 135°.
9002869002226
4.2.2 Ochranná Alu lišta 25x25
Vystuženie vonkajších
rohov, na pretmelenie.
EAN kód
8595136505601
8595136505618
8595136505625
512549
512551
512553
2
2,5
3
50 ks/zväzok
50 ks/zväzok
50 ks/zväzok
5
5,5
6
4.2.3 Papierová páska
Výstužná páska zo
špeciálneho papiera pre
kútové styky dosiek.
4.2.3 Samolepiaca páska
Výstužná páska (mriežka)
pre styky dosiek.
4.2.2 Ukončovacia Alu lišta 13x24
Osádza sa do tmelu
a pretmeluje sa.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
9002869007245
512555
512554
2,5
3
50 ks/zväzok
50 ks/zväzok
5,5
6
Cena
bez DPH
v EUR/bm*
0,63
0,63
Cena
s DPH
v EUR/bm*
0,75
0,75
4.2.3 Alux-páska na ochranu hrán
4.2.2 Fabiónový profil
Prefabrikované fabiónové
lišty k jednoduchej výrobe
klasického zaoblenia medzi
stenou a stropom.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
9002869701006
9002869701051
510027*
510028 *
2000/100
2000/127
6 ks/12 m
6 ks/12 m
12,0
13,0
Cena
bez DPH
v EUR/bm*
4,28
4,58
Cena
s DPH
v EUR/bm*
5,10
5,45
Pevný papier zosilnený.
Baliaca hliníkovými pásmi
na vystuženie
rohov. Osádza sa do tmelu
a pretmeluje sa.
4.2.3 Pripojovacie penové tesnenie
4.2.2 Výstužná rohová páska No Coat ULTRAFLEX 325
dĺžka 30,4 m dodávaná
v kotúči
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
vm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/bm*
Cena
s DPH
v EUR/bm*
724025021
30,4
10 ks / bal.
19
1,56
1,86
Samolepiace, vhodné pre
UW a UD profily. Hrúbka
4 mm,
v rolkách po 30 m.
4.2.2 Ukončovacia lišta No Coat L-TRIM dl. 3040 mm
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/bm*
Cena
s DPH
v EUR/bm*
724025022
3040
50 ks / bal
10,5
1,83
2,17
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/bm*
Cena
s DPH
v EUR/bm*
724025024
3040
50 ks / bal
13
2,49
2,96
4.2.3 Špeciálna výstužná páska Rigidur (50bm)
EAN kód
4.2.2 Klenbová ukončovacia lišta No Coat ULTRA ARCH
vonkajší 90°roh, dĺžka
3040 mm
EAN kód
Pre rýchlu opravu
lokálnych poškodení sadrokartónu, sada 5 ks
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/bm
Cena
s DPH
v EUR/bm
724030028
100 x 100
25 sád / bal
5
3,06
3,640
rolka
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869010740
512512
kanister 10 l
10
83,98
99,94
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
Lepidlá, tmely a nátery, podsyp
4.2.4 Rispezial Grund – Základný náter
Pre silno nasiakavé
povrchy.
4.2.2 Rigips záplata na sadrokartón
724030027
10 l
4.2.4 Rikombi – Grund
4.2.2 Oblúková 3/4”lišta NO COAT L-TRIM
EAN kód
48
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/bm*
Cena
s DPH
v EUR/bm*
724025025
3050
50 ks / bal
13
2,49
2,96
Penetračný náter dosiek
a silno nasiakavých podkladov, vodou riediteľný.
Výdatnosť max. 150 m2.
512514
12,5 kg
vedro 12,5 kg
12,5
48,26
57,43
512513
5,5 kg
vedro 5,5 kg
5,5
22,21
26,43
49
Príslušenstvo
Príslušenstvo
4.2.4 Rikombi – Kontakt
Slúži na zvýšenie
priľnavosti
osadzovacej malty ku
hladkým, nesavým podkladom.
4.2.6 Záves PENDEX
EAN kód
Objednávacie
číslo
9002869090056
512516
512515
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
15 kg
vedro 15 kg
15
42,89
51,04
7 kg
vedro 7 kg
7
21,54
25,64
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
8 kg
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
2,49
Cena
s DPH
v EUR/ks*
2,96
4.2.4 Akrylový tmel Rigips
Samolepiaci záves, na
upevnenie minerálnej
izolácie v priečkach.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Balenie
512511
310 ml
Baliaca
jednotka
(množstvo)
20 ks/kartón
Hrúbka 2,00 mm,
na pripojenie
výstužných profilov na
steny
a stropy.
4.2.4 Lepidlo na škáry 63
EAN kód
9002869410038
Objednávacie
číslo
Balenie
512542
512614
7 kg
310 ml
Objednávacie
číslo
Balenie
Baliaca
jednotka
(množstvo)
60 ks/paleta
20 ks/kartón
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
420 kg
8 kg
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
84,78
6,37
Cena
s DPH
v EUR/ks*
100,89
7,58
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
9002869140041
510098
100 ks/kartón
EAN kód
Objednávacie
číslo
9002869170055
510136
k UA 50
9002869170062
510137
k UA 75
512951
k UA 100
4,0
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
0,33
Cena
s DPH
v EUR/ks*
0,40
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
100 ks/kartón
7,5
0,30
0,36
100 ks/kartón
13,4
0,50
0,59
100 ks/kartón
18,8
0,90
1,07
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
EAN kód
Baliaca
jednotka
(množstvo)
50 ks/paleta
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
1000 kg
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
60,91
Cena
s DPH
v EUR/ks*
72,48
7,39
4002806406617
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
10,62
Cena
s DPH
v EUR/ks*
12,64
512587
20 kg
EAN kód
Objednávacie
číslo
Balenie
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
4002806458760
512524
50 l (=22,5 kg)
30 mechov/paleta
675 kg
Baliaca
jednotka
(množstvo)
4.2.6 Násuvný uholník
Hrúbka 2,00 mm,
na pripojenie
výstužných profilov na
steny a stropy v oblasti
zárubní.
4.2.4 Rigips Fliesspachtel
Samonivelizačná stierka na
podlahy Rigidur, spotreba
1,9 kg/m2/mm.
Objednávacie
číslo
4.2.6 Pripojovací uholník
Jednokomponentný stavebný
tesniaci tmel – slúžiaci na
finálnu úpravu špár medzi
sadrokartónovými a nadväzujúcimi konštrukciami.
Na lepenie akustických
dosiek Rigiton. Spotreba
100 – 120 g/m2 plochy.
EAN kód
EAN kód
Objednávacie
číslo
9002869007177
512579
k UA 50
4 ks/kartón
6,0
6,21
9002869007184
512580
k UA 75
4 ks/kartón
7,2
7,70
9,16
9002869007191
512581
k UA 100
4 ks/kartón
8,0
8,83
10,51
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869170109
510148
32
250 ks/kartón
12,5
0,50
0,59
9002869170116
510149
50
150 ks/kartón
12,0
0,63
0,75
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
8595136505304
510210
100 ks/kartón
3,2
0,33
0,40
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
8595136505311
510212
125
100 ks/kartón
6,2
0,23
0,28
8595136505328
510214
75
100 ks/kartón
3,0
0,18
0,22
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
8595136505335
510216
100 ks/kartón
2,6
0,18
0,22
EAN kód
Objednávacie
číslo
Dĺžka
v mm
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
8594028519306
510260*
300
100 ks/kartón
8,8
0,32
0,38
8594028519320
510208*
170
100 ks/kartón
3,0
0,17
0,20
8594028519337
510206*
80
100 ks/kartón
1,4
0,12
0,14
4.2.4 Suchý vyrovnávací podsyp Rigidur
Vyrovnávací podsyp
pre suché podlahy Rigidur
4.2.6 Príchytná spojka
Rozmer 27/60/27,
pre stenový CD profil.
4.2.4 Lepdilo na styky dosiek Rigidur Polyuretán 1kg
Na lepenie
podlahových dielcov
Rigidur, polyuretánové
lepidlo 1kg
EAN kód
Objednávacie
číslo
Balenie
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
511914
1 kg
6
7
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
17,89
Cena
s DPH
v EUR/ks*
21,29
Príslušenstvo Rigistil
4.3 Záves s perom Rigistil
4.2.4 Lepidlo na škáry Rigidur Polyuretan, 310 ml tuba
Lepidlo na lepenie stykov
dosiek
Rigidur, polyuretanové
lepidlo 310 ml.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Balenie
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
514620*
310 ml
20
6,4
S upínacím perom.
Vhodný pre profily
Rigistil.
Cena
Cena
bez DPH s DPH
v EUR/ks* v EUR/ks*
12,91
15,37
4.2.4 Disperzné lepidlo Rigidur 1 kg
4.3 Priamy záves Rigistil
EAN kód
Objednávacie
číslo
Balenie
724010010
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
vedro
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
5,50
Cena
s DPH
v EUR/ks*
6,55
S rektifikačnými otvormi.
Na priamu montáž
profilov na stropnú
konštrukciu alebo na
steny.
4.2.4 Disperzné lepidlo Rigidur 3 kg
EAN kód
Objednávacie
číslo
Balenie
724010011
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
vedro
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
16,10
Cena
s DPH
v EUR/ks*
19,16
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
1,10
1,30
Cena
s DPH
v EUR/ks*
1,30
1,54
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
0,50
Cena
s DPH
v EUR/ks*
0,59
4.3 Spojka profilov Rigistil
Pre pozdĺžne spájanie
profilov Rigistil
na drevo.
Elektrokrabice, pripojovacie prvky
4.2.5 Elektrokrabice
EAN kód
Objednávacie
číslo
9002869150033
9002869150040
510132
510133
EAN kód
Objednávacie
číslo
68/45
68/60
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
25 ks/kartón
25 ks/kartón
0,3
0,3
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
25 ks/kartón
0,3
4.3 Záves Rigistil
Pre priamu montáž na
krokvy, klieštiny
a nosné trámy.
4.2.5 Viečko elektroinštalácie
Slúži na prekrytie otvoru elektrokrabice.
9002869150057
50
510134
* Nie je trvale na sklade. Dodacie termíny na požiadanie.
51
Sanitárny program
Revízne otvory / Náradie
Sanitárny program
Revízne otvory
4.4 Konštrukcia na pripevnenie batérií
Slúži na pripevnenie batérií
s ľubovoľnou osovou
vzdialenosťou, na nástenky
plastové, oceľové a pod.
Pre osovú vzdialenosť
CW profilov 450-625 mm.
4.5 Revízny otvor
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
8595136500705
510329
ks
4,5
22,24
26,47
EAN kód
Objednávacie
číslo
R0200A
R0300A
R0400A
R0500A
R0600A
Veľkosť
v mm
200x200
300x300
400x400
500x500
600x600
Baliaca jednotka Cena bez DPH
(množstvo)
v EUR/ks*
ks
41,76
ks
48,56
ks
50,85
ks
54,64
ks
60,35
Cena s DPH
v EUR/ks*
49,69
57,79
60,52
65,02
71,81
EAN kód
Objednávacie
číslo
R0200B
R0300B
R0400B
R0500B
R0600B
Veľkosť
v mm
200x200
300x300
400x400
500x500
600x600
Baliaca jednotka Cena bez DPH
(množstvo)
v EUR/ks*
ks
54,54
ks
55,70
ks
57,66
ks
59,58
ks
61,54
Cena s DPH
v EUR/ks*
64,90
66,28
68,61
70,90
73,23
4.5 Revízny otvor vývesný
4.4 Konštrukcia na pripevnenie ventilov
Slúži na rýchle pripevnenie
ventilov, prietokových
ohrievačov atď.
Pre osovú vzdialenosť
CW profilov 450-625 mm.
Revízny otvor
s hliníkovým rámom.
Pevne uchytený otočný
čap. Výplň RBI 12,5.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
8595136500712
510328
ks
1,1
19,05
22,67
Revízny otvor
s hliníkovým rámom.
Pevne uchytený
otočný čap.
Možnosť vyvesenia
dvierok.
Výplň RBI 12,5.
Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery. ďalšie možnosti výplne v hrúbke 15 a 25 mm. Tiež je možná alternatíva pod obklad s kolmo odnímateľnými dvierkami
ľubovoľného rozmeru. Termín dodávky podľa dohody.
4.4 Konštrukcia na pripevnenie batérií a potrubí
Slúži na pripevnenie batérií
s ľubovoľnou osovou vzdialenosťou
ventilov a odpadových potrubí na
nástenky plastové a pod. Pre osovú
vzdialenosť
CW profilov 450-625 mm.
4.5 Revízny otvor vývesný – stena
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
8595136500729
510327
ks
1,1
31,50
37,49
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
EAN kód
Revízny otvor
s požiarnou odolnosťou
30 min. pre sadrokartónové steny.
Výplň RF 12,5.
Revízny otvor s
požiarnou odolnosťou 90
min. pre sadrokartónové
steny. Možnosť vyvesenia
dvierok. Poistné závesy.
Výplň 2 x RF 12,5.
4.4 Konštrukcia na pripevnenie potrubia
Slúži na pripevnenie odpadového
potrubia na priemer od 40 do
132 mm. Pre osovú vzdialenosť
CW profilov 450-625 mm.
EAN kód
Priemer
potrubia
8595136500736
40
ks
1,5
20,08
23,90
8595136500743
50
ks
1,6
20,58
24,49
8595136500750
63
ks
1,7
21,58
25,68
8595136500767
70
ks
1,8
22,24
26,47
8595136500774
90-110
ks
1,9
22,57
26,86
EAN kód
8595136500781
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
510335
ks
3,1
44,88
53,41
EAN kód
8595136500798
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
510336
ks
3,2
44,88
53,41
Baliaca jednotka Cena bez DPH
(množstvo)
v EUR/ks*
ks
99,12
ks
103,40
ks
107,65
ks
115,12
ks
123,65
ks
105,52
ks
111,93
ks
120,46
ks
126,83
ks
137,49
Cena s DPH
v EUR/ks*
117,95
123,05
128,10
136,99
147,14
125,57
133,20
143,35
150,93
163,61
Veľkosť
v mm
300x300
400x400
500x500
600x600
300x300
400x400
500x500
600x600
Baliaca jednotka Cena bez DPH
(množstvo)
v EUR/ks*
ks
125,77
ks
134,27
ks
142,83
ks
151,36
ks
147,08
ks
159,90
ks
172,68
ks
189,74
Cena s DPH
v EUR/ks*
149,67
159,78
169,97
180,12
175,03
190,28
205,48
225,79
Baliaca jednotka Cena bez DPH
(množstvo)
v EUR/ks*
ks
219,58
ks
234,48
ks
249,42
ks
264,32
ks
315,48
ks
351,72
ks
387,97
ks
424,19
Cena s DPH
v EUR/ks*
261,30
279,03
296,81
314,55
375,42
418,55
461,69
504,78
4.5 Revízny otvor požiarny - strop
EAN kód
Revízny otvor s
požiarnou odolnosťou
30 min. pre sadrokartónové stropy.
Revízny otvor s požiarnou
odolnosťou 90 min. pre
sadrokartónové stropy.
Možnosť vyvesenia dvierok. Poistné závesy.
Objednávacie
číslo
R0300D1
R0400D1
R0500D1
R0600D1
R0300D2
R0400D2
R0500D2
R0600D2
Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery. Uvedený tovar nie je trvale na sklade. Termín dodávky podľa dohody.
4.5 Revízny otvor požiarny – šachtový
EAN kód
Revízny otvor
s požiarnou odolnosťou
30 min. pre šachtové
a predsadené steny.
4.4 Konštrukcia na pripevnenie umývadla
Slúži na pripevnenie umývadiel
s nástennými batériami.
Pre osovú vzdialenosť
CW profilov 450-625 mm.
Veľkosť
v mm
200x200
300x300
400x400
500x500
600x600
200x200
300x300
400x400
500x500
600x600
Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery. Termín dodávky podľa dohody.
4.4 Konštrukcia na pripevnenie pisoáru
Slúži na pripevnenie pisoáru s odpadom pod misou
alebo za misou 450-625.
Pre osovú vzdialenosť
CW profilov 450-625 mm.
Objednávacie
číslo
R0200C1
R0300C1
R0400C1
R0500C1
R0600C1
R0200C2
R0300C2
R0400C2
R0500C2
R0600C2
Revízny otvor s požiarnou
odolnosťou 90 min.
šachtové a predsadené
steny. Možnosť vyvesenia
dvierok. Poistné závesy.
Objednávacie
číslo
R0300E1
R0400E1
R0500E1
R0600E1
R0300E2
R0400E2
R0500E2
R0600E2
Veľkosť
v mm
300x300
400x400
500x500
600x600
300x300
400x400
500x500
600x600
Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery. Uvedený tovar nie je trvale na sklade. Termín dodávky podľa dohody.
Náradie
4.4 Konštrukcia na pripevnenie umývadla
Slúži na pripevnenie umývadiel
so stojánkovými batériami.
Pre osovú vzdialenosť
CW profilov 450-625 mm.
EAN kód
8595136500804
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
510337
ks
3,5
52,51
62,49
4.6 Skrutkovací nástavec špeciálny
EAN kód
Objednávacie
číslo
4002806500018
510006
EAN kód
Objednávacie
číslo
4002806500025
510007
EAN kód
Objednávacie
číslo
9002648000573
510008
Baliaca jednotka Baliaca jednotka Cena bez DPH Cena s DPH
(množstvo)
(hmotnosť)
v EUR/ks*
v EUR/ks*
ks
0,10
4,65
5,53
4.6 Skrutkovací nástavec Marathon
4.4 Konštrukcia na pripevnenie WC
Slúži na pripevnenie WC alebo bidetu.
Pre osovú vzdialenosť
CW profilov 450-625 mm.
Výškovo nastaviteľné kotevné
skrutky. Objímka odpadového
potrubia priemeru 110 mm.
52
EAN kód
8595136500811
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
510338
ks
1,1
75,38
89,71
Baliaca jednotka Baliaca jednotka Cena bez DPH Cena s DPH
(množstvo)
(hmotnosť)
v EUR/ks*
v EUR/ks*
ks
0,20
18,62
22,16
4.6 Murárska lyžica antikor - 180 mm
Baliaca jednotka Baliaca jednotka Cena bez DPH Cena s DPH
(množstvo)
(hmotnosť)
v EUR/ks*
v EUR/ks*
ks
0,50
6,71
7,98
53
Náradie
Náradie
4.6 Hladítko antikor - 500 mm
4.6 Špachtľa so skrutkovačom
EAN kód
Objednávacie
číslo
9002648000191
510052
Baliaca jednotka Baliaca jednotka Cena bez DPH Cena s DPH
(množstvo)
(hmotnosť)
v EUR/ks*
v EUR/ks*
ks
0,05
13,61
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
510064
ks
0,17
20,28
24,14
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002648003390
510224
ks
0,05
3,39
4,03
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869210232
510226
ks
0,50
8,66
10,31
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869210249
510226
ks
0,50
15,17
18,05
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869210331
510228
ks
0,01
0,66
0,79
16,20
4.6 Hladítko antikor - 280 mm
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002648000108
510053
ks
0,05
5,84
6,95
4.6 Náhradný plátok do rašple
4.6 Hladítko antikor kútové
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869430227
510054
ks
0,05
6,87
8,18
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002648000603
510055
ks
0,05
4,35
5,18
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869001595
510056
ks
0,5
42,16
50,17
4.6 Pilník/nebožiec na RB dosky
4.6 Lopata antikor - 50 mm
4.6 Univerzálny vykružovací vrták pr. 60/67/74
4.6 Ručné nožnice na plech
4.6 Krížový hrot do el. uťahovačky
4.6 Lopata antikor - 100 mm
EAN kód
9002648005059
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
ks
0,05
4,38
5,21
510063
4.6 Ručný držiak na brúsnu mriežku
4.6 Nôž s vymeniteľnou čepeľou
EAN kód
9002869210164
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
510219
ks
0,1
1,39
1,66
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002648003192
510230
ks
0,50
5,38
6,40
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869210454
510231
ks
1,00
29,05
34,56
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
4002806909020
512584
10 ks/balenie
0,01
4,58
5,45
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869210492
510234
ks
1,00
46,70
55,58
4.6 Držiak na brúsnu mriežku s predĺženou rúčkou
4.6 Náhradná čepeľ do noža
EAN kód
9002869211260
Objednávacie
číslo
512582
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
10 ks/balenie
1,00
0,73
0,87
4.6 Náhradné brúsne mriežky (10 ks)
4.6 Hoblík na hrany Vario
EAN kód
9002869210195
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
510221
ks
1,00
13,15
15,64
4.6 Náhradné nože do hoblíka Vario
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
9002869210201
512583
10 ks/balenie
1,0
7,50
8,93
4.6 Hoblík/rašpľa na hrany
EAN kód
9002648003383
54
Objednávacie
číslo
510223
4.6 Nitovacie kliešte
4.6 Montážna pomôcka pre dosky Rigiton
Pre osádzanie
dierovaných
dosiek.
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
514390
6/18
2 ks/kartón
kartón
13,98
16,6
514391
8/18
2 ks/kartón
kartón
13,98
16,6
514392
10/23
2 ks/kartón
kartón
13,98
16,6
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
514393
15/30
2 ks/kartón
kartón
13,98
16,6
514394
12-20/66
2 ks/kartón
kartón
13,98
16,6
514395
8-15-20
2 ks/kartón
kartón
13,98
16,6
ks
1,0
13,98
16,63
514396
12-25/Q
2 ks/kartón
kartón
13,98
16,6
55
Špeciálne náradie Rigips pre suchú výstavbu
Špeciálne náradie Rigips pre suchú výstavbu
Špeciálne náradie pre suchú výstavbu
4.7 Transportný držiak SDK dosiek dvojručný
EAN kód
4.7 Nožnice kované na pozinkované profily APOLLO pravé
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070088
ks
0,50
21,51
25,60
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070089
ks
0,35
20,85
24,81
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070090
ks
0,8
19,85
23,62
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070099
ks
0,20
14,17
16,87
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070100
ks
0,20
14,17
16,87
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070101
ks
0,20
26,22
31,21
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070102
ks
0,20
7,93
9,44
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070109
ks
0,2
145,00
172,55
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070110
ks
0,2
145,00
172,55
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070111
ks
0,2
145,00
172,55
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070112
ks
2
9,51
11,32
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070119
ks
4
39,70
47,24
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070113
ks
15
249,00
296,31
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070115
ks
1,5
78,01
92,83
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070105
ks
0,2
28,98
34,48
4.7 Univerzálne nožnice rovné
EAN kód
4.7 Pridržiavač SDK dosiek
EAN kód
Baliaca
jednotka
(množstvo)
4.7 Prestrihovacie nožnice
4.7 Nožný zdvíhač SDK dosiek
EAN kód
Objednávacie
číslo
4.7 Nožnice kované na pozinkované profily APOLLO ľavé
4.7 Transportný držiak SDK dosiek jednoručný
EAN kód
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070091
ks
0,8
27,15
32,31
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070092
ks
1,00
51,29
61,03
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070093
ks
0,3
8,60
10,23
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070094
ks
1
39,50
47,01
4.7 Valček na vonkajšie pravouhlé hrany NO COAT
EAN kód
4.7 Perforovacie kliešte
EAN kód
4.7 Valček na vnútorné pravouhlé hrany NO COAT
EAN kód
4.7 Pílka na otvory do 150 mm
EAN kód
4.7 Priamočiary valček NO COAT
EAN kód
4.7 Profesionálny rezač na SDK dosky
EAN kód
4.7 Násada NO COAT
EAN kód
4.7 Orezávač na stropné kazety
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070095
ks
1,00
37,84
45,03
4.7 Mobilný montážny podstavec na SDK dosky
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070096
ks
20,00
753,50
896,67
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070097
ks
0,70
19,58
23,31
56
4.7 Zásobník NO COAT
EAN kód
EAN kód
4.7 Náhradné čepele 12 ks - Blade Runner
4.7 Univerzálne prestrihovacie nožnice na plastové a ukoncovacie profily
EAN kód
EAN kód
4.7 Blade Runner KOMPLET
4.7 Montážne kliešte na molly kotvy priemer 4-8 mm
EAN kód
4.7 Násada PROFI pre valčeky NO COAT
EAN kód
Objednávacie
číslo
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
724070098
ks
0,20
21,24
25,28
57
Prehľad konštrukcií
Spotreba materiálu
Priečky
Priečky
Jednoduchá stena
Materiál
Konštrukcia Opláštenie
číslo
z každej
strany
Hrúbka
priečky
v mm
Konštrukcia
Minerálna
izolácia hr.
v mm
Výška použitia v mm
Oblasť
použitia I.
Oblasť
použitia II.
Nepriezvučnosť
Rw v dB
Požiarna
odolnosť
v min.
m2
2,0
Vodorovný profil UW
m
0,8
Zvislý profil CW
m
1,9
Pripojovacie tesnenie
m
1,3
1 x RB 12,5
75
CW 50
40
3000
2750
45
30
cca 23
3.40.01b
1 x RF 12,5
75
CW 50
40
3000
2750
45
45
cca 25
3.40.01b
1 x RF 15
80
CW 50
50
3000
2750
45
60
cca 30
3.40.02
1 x RB 12,5
100
CW 75
40
4500
3750
45
30
cca 23
3.40.02
1 x RF 12,5
100
CW 75
40
4500
3750
45
45
cca 25
3.40.02
1 x RF 15
105
CW 75
75
4500
3750
47
60
cca 30
3.40.03
1 x RB 12,5
125
CW 100
40
5000
4250
47
30
cca 23
3.40.03
1 x RF 12,5
125
CW 100
40
5000
4250
47
45
cca 25
3.40.03
1 x RF 15
130
CW 100
100
5000
4250
52
60
cca 30
Konštrukcia
Minerálna
izolácia hr.
v mm
Výška použitia v mm
Oblasť
použitia I.
Oblasť
použitia II.
Nepriezvučnosť
Rw v dB
Požiarna
odolnosť
v min.
Hmotnosť
kg/m2
3.40.04
2 x RB 12,5
100
CW 50
50
4000
3500
51
60
cca 46
3.40.04
2 x RF 12,5
100
CW 50
50
4000
3500
51
90
cca 50
3.40.05
2 x RF 12,5
125
CW 75
75
5500
5000
53
90
cca 50
3.40.06
2 x RF 12,5
150
CW 100
100
6500
5750
56
90
cca 50
Dvojitá stena s dvojitým opláštením
Konštrukcia Opláštenie
číslo
z každej
strany
Hrúbka
priečky
v mm
Konštrukcia
Minerálna
izolácia hr.
v mm
Výška použitia v mm
Oblasť
použitia I.
Oblasť
použitia II.
Nepriezvučnosť
Rw v dB
Požiarna
odolnosť
v min.
Hmotnosť
kg/m2
ks
24
ks
1,8
Škárovací tmel
kg
0,6
Tmel na konečnú povrchovú úpravu
kg
0,2
Výstužná páska na škáry dosiek
m
1,6
Minerálna izolácia (napr. Isover)
m2
1,0
Podhľady
Druh podhľadu
Jednotka
Priamo
montované
opláštenie
stropu
Zavesený
podhľad na
dvojúrovňovej
konštrukcii
Sadrokartónová doska Rigips
m2
1,0
1,0
Profil CD
m
2,0
3,0
Profil UD
m
0,9
0,9
Spojovací kus pre CD
ks
0,5
0,6
Krížová spojka
ks
–
2,0
Pripojovacie tesnenie
m
0,9
0,9
Samorezná skrutka TN 3,5 x 25 mm
ks
17
17
Záves vrátane drôtu alebo strmeň
ks
2,0
1,1
Kotviaci prvok do nosného stropu (napr. DN6 alebo FN)
ks
2,0*)
1,1
Natĺkacie hmoždinky (pre kotvenie UD profilov)
ks
1,8
1,8
3.41.01
2 x RF 12,5
155
CW 50 + 50
50 + 50
4500
4000
63
90
cca 53
Škárovací tmel
kg
0,3
0,3
3.41.02
2 x RF 12,5
205
CW 75 + 75
50 + 50
6000
5500
64
90
cca 53
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (v príp. potreby)
kg
0,1
0,1
3.41.03
2 x RF 12,5
255
CW 100 + 10
50 + 50
6500
6000
65
90
cca 53
Výstužná páska do tmelu
m
1,1
1,1
Minerálna izolácia (podľa potreby - napr. Isover)
m2
1,0
1,0
Jednotka
Spotreba
Podhľady
* V prípade použitia skrutiek FN - 2ks/1 strmeň alebo priamy záves.
Podkrovie
Závesný podhľad – jednoduché opláštenie
Konštrukcia
číslo
Opláštenie
Vzdialenosť
montážnych profilov v mm
Vzdialenosť
nosných profilov
v mm
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Požiarna
odolnosť
v min.
Hmotnosť
kg/m2
45416
1 x RB 12,5
500
1000
900
15
cca 12
45416
1 x RF 12,5
500
1000
900
15
cca 13
45416
1 x RF 15
500
1000
900
30
cca 16
Závesný podhľad – dvojité opláštenie
Konštrukcia
číslo
41551
41551
Opláštenie
2 x RF 12,5
2 x RF 15
Opláštenie
Sadrokartónová doska Rigips
m2
1,0
Obvodový profil UD
m
0,5
Montážny profil CD
m
2,4
Spojovací kus pre CD
ks
0,5
Pripojovacie tesnenie 30 mm
m
0,5
Samozávrtné skrutky do plechu LB 3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm
ks
5,0
Samorezná skrutka TN 3,5 x 25 mm
ks
17
Záves (krokvový záves alebo nastaviteľný strmeň)
ks
2,4
Vzdialenosť
nosných profilov
v mm
Baliaca
jednotka
(hmotnosť)
Požiarna
odolnosť
v min.
Hmotnosť
kg/m2
400
1000
750
45
cca 24
Škárovací tmel
kg
0,3
cca 28
Tmel na konečnú povrchovú úpravu
kg
0,1
Výstužná páska na škáry dosiek
m
1,0
Minerálna izolácia (napr. Isover)
m2
1,0
400
1000
750
60
Skrutka do zvislých závesov
ks
4,8
Natĺkacie hmoždinky
ks
1,8
Suchá omietka
Závesný podhľad – dvojité opláštenie
Konštrukcia
číslo
Materiál
Vzdialenosť
montážnych profilov v mm
Podkrovie
58
Samorezná skrutka TN 3,5 x 25 mm
Natĺkacie hmoždinky
Materiál
Jednoduchá stena s dvojitým opláštením
Hrúbka
priečky
v mm
Spotreba
Sadrokartónová doska Rigips
3.40.01b
Konštrukcia Opláštenie
číslo
z každej
strany
Jednotka
Hmotnosť
kg/m2
Vzdialenosť
montážnych
profilov v mm
Vzdialenosť
krokiev
max. v mm
Požiarna
odolnosť
v min.
Hmotnosť
kg/m2
4.70.04.05
1 x RB 12,5
500
1000
15
cca 14
4.70.14.15
1 x RF 15
500
1000
30
cca 16
4.70.51
1 x RF 25
330
900
90
cca 25
Materiál
Jednotka
Spotreba
Sadrokartónová doska Rigips
m2
1,0
Malta Rifix
kg
4,0
Škárovací tmel
kg
0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu
kg
0,1
Výstužná páska na škáry dosiek
m2
0,8
59
Spotreba materiálu
Pracovné odevy
Predsadené steny
Pracovné odevy
Materiál
Pracovné nohavice modro-biele
Konštrukcia
Jednotka
Na strmeňoch
Voľná
Sadrokartónová doska Rigips
m2
1,0
1,0
Profil CD
m
1,9
–
Profil UD
m
0,5
–
Vodorovný profil UW
m
–
0,8
1,9
Zvislý profil CW
m
–
Nastaviteľné strmene
ks
1,5
–
Pripojovacie tesnenie
m
0,7
1,3
Samozávrtné skrutky do plechu LB 3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm
ks
3
–
Samorezná skrutka TN 3,5 x 25 mm
ks
11
11
Natĺkacie hmoždinky
ks
2,4
1,8
Škárovací tmel
kg
0,3
0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu
kg
0,1
0,1
Výstužná páska na škáry dosiek
m
0,8
0,8
Minerálna izolácia (podľa potreby - napr. Isover)
m2
1,0
1,0
Jednotka
Spotreba
trakové, spevnené kolená,
zadok, spodné dvojité
prešitie,
náprsenka, bočné vrecko
Veľkosť
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
50, 52, 54, 56, 58
ks
17,24
20,52
Pracovná blúza modro - biela
V
R
YP
ED
A
NÉ
reflexný pás,
spodný patent,
gumička
na rukávoch,
na gombíky
Veľkosť
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
50, 52, 54, 56, 58
ks
13,23
15,74
trakové s náprsenkou
Veľkosť
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
50, 52, 54, 56, 58
ks
9,92
11,81
Veľkosť
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
M, L, XL, XXL
ks
10,61
12,62
Veľkosť
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
M, L, XL, XXL
ks
2,87
3,41
Veľkosť
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
ks
3,31
3,94
Suché podlahy
Materiál
Sadrovláknitá doska Rigidur 12,5 mm (1 000 x 1 500 mm)
m2
1,0
Podlahové lepidlo Rigidur Nature Line
kg
0,14
Skrutky Rigidur H 3,9 x 22 mm
ks
14
Škárovací tmel Rigidur (príp. Vario)
kg
0,1
Vyrovnávací podsyp (podľa potreby)
l/cm/m2
10
Pracovné nohavice biele
Spotreby platia pre konštrukcie opláštené sadrokartónovými doskami hrúbky 12,5 mm.
Pracovná vesta zimná
predné vrecká,
náprsné vrecko,
na zips
tričko biele
100% bavlna
Šiltovka biela
60
61
VIP predmety
Prospekty
Prospektové materiály
Sadrokartón zvládneme sami
Meter zvinovací
plastový, klip
na opasok, 5m
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
ks
2,84
3,38
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
ks
0,44
0,52
Atlas suchej výstavby
Pre hobby
majstrov
Pre architektov,
projektantov
Pero
guľôčkové,
modrá náplň
CENA: 3,28
EUR
s DPH
CENA: 26,23
EUR
s DPH
RIGIPS systémy - od projektu po realizáciu
Montážna príručka sadrokartonára
Pre realizačné firmy
Zapaľovač
Plastový,
piezoelektrický
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
ks
0,33
0,39
CENA: 6,60
EUR
s DPH
Tesárska ceruzka
tvrdosť 2
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
ks
0,44
0,52
Baliaca
jednotka
(množstvo)
Cena
bez DPH
v EUR/ks*
Cena
s DPH
v EUR/ks*
ks
4,08
4,85
ABC suchej
výstavby
Praktikum požiarnej
ochrany Rigips
Technologický
predpis
Špeciálne náradie
pre suchú výstavbu
Rigips
NO-COAT
ABC podhľadových
systémov
Katalóg výrobkov
QUICK-LOCK®
Casoprano
Quick-Lock
Skladací meter
drevený
biely, 2m
Nové
CASOBIANCA
anca
Casobi nou
kcii
kazetyskovanou/vjem
konštru
NOVÉmorovo pieUpe
vnené
možné
Stropná kazeta v bielom prevedení,
matný sadrokartón. Jemný mramorový
s mra
lepšie
avou.
pre naj
ou úpr
sadrov Quick-Lock
ácie.
Rigips
kombin
piesok na povrchu vytvára prirodzený
povrch so vzorom pôsobiacim ako
omietka bez perforácií.
CASOROC
Stropná kazeta v bielom prevedení,
matný sadrokartón s hladkým
Casobianca
povrchom.
CASOSTAR
Stropná kazeta v bielom prevedení,
Casoroc
matný sadrokartón. Jemná
nepravidelná perforácia.
Casostar
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Použitie
vlhkosť neprekračuje 90%. Vďaka
• Hotely
Divízia Rigips
Kazeta sa môže použiť pri stavbe
svojim vlastnostiam sa výrobok
• Obchodné priestory
Stará Vajnorská 139
kazetových závesných podhľadov v
odporúča na nasledujúce použitie:
• Školy
921 01 Bratislava
interiéroch, kde relatívna
• Kancelárie
• Zdravotnícke zariadenia
tel. +421 33 55 52 211, fax +421 33 55 52 281
e-mail: [email protected]
www.rigips.sk
Vzor
Hrana/
Rozmery (mm) Hmotnosť Skupina
spoj
kg/m2
Absorbcia
horľavosti zvuku
Akustická
Odrazivosť Odolnosť
Tepelná
izolácia
svetla
voči
izolácia
vlhkosti
W/m2K
90%
0.23
aw
A
600x600x8
6.50
A
600x1200x8
6.50
A2
0.10
38 dB
85%
Casoprano Quick-Lock
Dokonalý stropný systém sadrových kaziet
NEPREDAJNÉ DOSTUPNÉ NA VYžIADANIE
62
63
64
Objednávky prijímame na:
tel.: 033 / 55 52 251,52,54,55
fax: 033 / 55 52 250
• Pravidelne, 1 x do týždňa rozvoz tovaru (podľa stanovenej trasy do vzdialenosti
max. 75 km od distribučného skladu)
• Minimálna objednávka v hodnote 166,- €
• Objednávanie 1 deň pred rozvozom tovaru max. do 11:00 hod.
Potrebujete omietky, sadry, kazety, profily alebo
príslušenstvo každý týždeň, no nechcete platiť viac?
Spoločnosť Rigips Vám teraz ponúka drobné rozvozy
potrebného materiálu až na miesto určenia. Vďaka
novému systému certifikovaného predaja tak
máte tovar stále k dispozícii!
Poznámky
Drobný rozvoz materiálu
65
Žilina
0903 562 657
Trenčín
0903 562 657
Prešov
0903 902 631
Nitra
0903 714 655
Banská Bystrica
0903 802 594
Košice
0903 259 814
Trnava
0903 414 940
Saint-Gobain Construction
Products, s.r.o.
Divízia Rigips
Vlárska 22
91701 Trnava
Tel.: +421 33 555 2211
Fax: +421 33 555 2281
e-mail: [email protected]
www.rigips.sk
www.tar.sk
GYPROC
Produktoví manažéri
Sadrokartónové systémy
Sadrové stierky a omietky
Podhľady
0911 582 491
0903 787 401
0903 553 276
Projektanti & Architekti
0903 715 362
Technický servis
a poradenstvo
0903 253 659
Technickí prezentátori
Suchá vnútorná výstavba
Sadrové stierky a omietky
Západné a stredné Slovensko
Východné Slovensko
0911 119 213
0911 106 087
0911 856 199
Obchodno-technickí poradcovia
Bratislava
0914 374 778
0911 102 366
0903 540 868
Trnava
0903 414 940
Nitra
0903 714 655
Žilina, Trenčín
0903 562 657
Banská Bystrica
0903 802 594
Prešov
0903 902 631
Košice
0903 259 814
september 2010
Bratislava
0914 374 778
0911 102 366
0903 540 868
Download

Katalóg prvkov a príslušenstva