RADNIČNÉ NOVINY
MESTA BANSKÁ BYSTRICA
011
ROČNÍK V. • APRÍL 2011
ČÍSL
ČÍ
S O
SL
4
www.banskabystrica.sk
www
banskabystrica sk
ZADARMO DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI
POZÝVAME VÁS NA VEĽKONOČNÉ TRHY Spolupracujeme
FOTO: VLADIMÍR VEVERKA
V stredu 13. apríla začnú na Námestí Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici Veľkonočné trhy.
Akcia je tradičným jarným podujatím a jej organizátori radi privítajú nielen domácich a zahraničných turistov, ale
aj samotných Banskobystričanov. Zámerom trhov je spestriť veľkonočnú atmosféru prostredníctvom výrobkov
a suvenírov spojených s veľkonočnými sviatkami a symbolmi jari.
Veľkonočné sviatky sú predovšetkým sviatkami kresťanov, ale nesú v sebe aj obyčaje z čias, keď na našom území
ešte kresťanstvo nebolo. Voda, bahniatka, kraslice i veľkonočné korbáče dotvárajú ich nezameniteľnú atmosféru. Nechajte sa inšpirovať ľudovoumeleckými výrobkami
a svoju tvorivosť a zručnosti preverte aj doma. Veď zdobenie vajíčok či pletenie korbáčov je naozajstným umením.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov všetkým prispievateľom a čitateľom Radničných novín želá
redakcia
Veľkonočné trhy na Námestí Slovenského národného povstania
v Banskej Bystrici odštartujú 13.
apríla a potrvajú do 20. apríla.
Predajcovia majú tradične pripravený široký sortiment výrobkov
a suvenírov. Návštevníkom budú
k dispozícii veľkonočné vajíčka zdobené rôznou technikou,
veľkonočné ozdoby a dekorácie
z prútia, šúpolia, keramiky, kože,
skla, dreva, korbáče, rapkáče,
píšťalky. Nebudú chýbať ani figúrky z keramiky, textilu, dreva,
miniatúrne olejomaľby, vyšívané
a tkané obrusy, paličkované dečky, medovníky, perníky, sladké
oblátky v tvare vajíčok, zajačikov, sviečky z včelieho
vosku s motívmi Veľkej noci, darčekové balenia sviečok,
medu i medoviny.
O vašu priazeň sa budú uchádzať aj predajné stánky
charitatívnych organizácií s veľkonočným tovarom. Predajná doba v stánkoch je denne od 9.00 do 18.00 hod.,
stánok s občerstvením bude návštevníkom k dispozícii
do 22.00 hod.
Danka Snopková
MsÚ Banská Bystrica
s Transparency
International
Slovensko
So snahou vedenia mesta o otvorenú samosprávu
úzko súvisí aj spolupráca s Transparency International Slovensko (TIS) Ide o „Audit a prípravu vybraných protikorupčných opatrení”. Projekt vypracovania protikorupčnej stratégie, ktorý Banskej Bystrici
ponúklo TIS, je zameraný na zvyšovanie transparentnosti a eliminácie či odstránenia priestoru pre
vznik korupcie v kľúčových politikách mesta.
Projekt sa uskutoční na náklady donora, ktorým je
Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja.
Podľa riaditeľa TIS Gabriela Šípoša: „Projekt vypracovania protikorupčnej stratégie pozostáva z troch fáz.
Použijúc medicínsku terminológiu jednotlivé fázy projektu možno označiť ako stanovenie diagnózy (rozsahu priestoru pre korupciu), naordinovanie liekov (protikorupčných opatrení) a pomoc pri samotnej liečbe
(zavádzaní protikorupčných opatrení).”
Spolupráca mesta Banská Bystrica a TIS na projekte
by mala vrcholiť na jeseň tohto roka. Záverečná fáza,
zavádzanie navrhovaných protikorupčných opatrení
spočíva v asistencii pri zavádzaní opatrení do praxe
s pomocou expertov TIS.
mp
ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
NA ROKOVANÍ PREVLÁDALI KOMPROMISNÉ RIEŠENIA
MESTSKÝ ROZPOČET
Mnoho otáznikov na marcovom rokovaní mestského zastupiteľstva vyvolávalo schválenie mestského rozpočtu.
Poslanci takmer dve hodiny diskutovali o predloženom
návrhu, presúvali finančné prostriedky z jednotlivých
položiek, napokon však 28 hlasmi rozpočet schválili
a rozhodli tak o skončení rozpočtového provizória banskobystrickej mestskej samosprávy. V rámci pozmeňovacích návrhov poslancov viac financií - 140 tisíc € je
určených na opravy miestnych komunikácií o 20 tisíc €
si teda prilepší každý zo siedmich volebných obvodov.
Z fondu minulých rokov poslanci vyčlenili 100 tisíc €.
V meste pod Urpínom by tak mal vyrásť nový športový
areál v hodnote 80 tisíc € a 20 tisíc € je určených na
dobudovanie minifutbalového ihriska na Rudohorskej
ulici pri opornom múre v Sásovej. S rozpočtom začne
hospodáriť aj Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch. Aktuálne má k dispozícii 7 tisíc € na podporu zaujímavých a prospešných projektov z oblasti cestovného ruchu a turizmu. Väčšia investícia poputuje aj do propagácie Banskej Bystrice a jej
marketingových aktivít.
NOVÉ NARIADENIA A ZÁSADY
Poslanci odsúhlasili aj sériu všeobecne záväzných nariadení (VZN). Prvé sa týkalo úhrad za služby v mestských detských jasliach. Jasne definuje okruh osôb, kto-
rým sa služby poskytujú, druhy činností v zariadení,
podmienky nároku na službu, výšku úhrady a spôsoby
platby. Podľa doterajšieho VZN boli učené 3 príjmové
pásma rodičov, s ktorými súvisela aj výška úhrady. Podľa
nového nariadenia je úhrada stanovená na 300,40 €
mesačne. Rodič si však môže uplatniť na úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny príspevok na starostlivosť
o dieťa vo výške max. 230 € (štátna sociálna dávka). Po
uplatnení príspevku budú rodičia doplácať 70,40 € mesačne, čo je o 30 percent menej ako bola doposiaľ úhrada v prvom príjmovom pásme. Týmto spôsobom úpravy
a následnej refundácie nákladov rodičov sa uberajú aj
okolité mestské samosprávy. Ďalšie zo série prijatých
VZN sa týkalo určenia výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Napríklad rodičia škôlkarov prispejú na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole mesačne 12,50 € a za mladších školákov v školských kluboch detí to bude 7 € mesačne. V rámci riešenia školskej problematiky poslanci
schválili aj VZN o dotáciách na mzdy a prevádzku banskobystrických škôl a školských zariadení a aj zriaďovaciu listinu Základnej školy Gaštanova 12 v Banskej Bystrici. Banskobystričanov sa priamo týkajú aj odsúhlasené zásady zabezpečovania občianskych obradov. Mesto
na žiadosť obyvateľov zabezpečuje uzavretie manželstva, uvítanie detí do života, životné jubileá, jubilejné
svadby ale aj iné príležitostné podujatia. Ideálnym
priestorom na usporadúvanie občianskych obradov sú
okrem známej Veľkej siene Mestského úradu v Banskej
Bystrici aj reprezentačné priestory historickej Radnice.
Za tie si však musia záujemcovia priplatiť 20 €.
SLOVO PRE VEREJNOSŤ
V rámci slova pre verejnosť vystúpil pán Milan Valašťan,
ktorý zdôrazňoval najmä potrebu zachovať historické
jadro Banskej Bystrice. Dobudovanie najväčšieho banskobystrického sídliska a práca s mládežou rezonovala
z vystúpenia pani Eleny Púchyovej. Bodku za slovom pre
verejnosť dala pani Alžbeta Pažáková, ktorá poslancom
poďakovala za podporu projektu odstraňovania plaveckej negramotnosti detí, formou vyčlenenia finančných
prostriedkov z mestského rozpočtu.
V druhej časti rokovania poslanci diskutovali o predloženej správe mestskej polície, ktorú poslancom prezentoval náčelník Ľubomír Piterka. Záver zasadnutia patril
interpeláciám poslancov a diskusii.
Kompletnú zápisnicu a uznesenia z marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva nájdete na www.banskabystrica.sk.
Najbližšie by malo Mestské zastupiteľstvo v Banskej
Bystrici zasadať vo štvrtok, 28. apríla 2011, od 9.00 hod.
vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici.
mb
APRÍL 2011
2
SAMOSPRÁVA
POSLANECKÁ SMSka
KRÁTKE SPRÁVY
AKO FINANCOVAŤ REGIONÁLNE ŠKOLSTVO?
PRIPOMENULI SME SI
VÝROČIE OSLOBODENIA
Zostavovanie i prijatie mestského rozpočtu býva otázkou kompromisných riešení. Rok 2011 je z pohľadu prerozdelenia finančných prostriedkov veľmi náročný. Svoje o tom vie aj rezort školstva. Po schválenej koncepcii školstva sa čoraz častejšie presviedčame, že s kvalitou výchovy a vzdelávania ide ruka v ruke aj financovanie škôl a školských zariadení. Ako vnímate ďalší
rozvoj banskobystrického školstva v kontexte jeho financovania? Má školstvo potenciál byť do budúcnosti prioritou mesta?
Za účasti veľvyslancov Ruska, Rumunska, Ukrajiny, Bieloruska a Českej
republiky sa 25. marca t.r. predpoludním na Námestí SNP v Banskej Bystrici
konala pietna spomienka pri príležitosti
66. výročia oslobodenia mesta. Položením kvetov si prítomní uctili pamiatku
padlých vojakov, ktorí 25. marca 1945
oslobodili mesto.
Reaguje Katarína Čižmárová z PK SDKÚDS:
„Školstvo a jeho potreby tvoria komplex problematiky, ktorá sa týka nielen
kvality vzdelávania, ale aj zabezpečenia
technickej infraštruktúry. Žiaľ, do tej sa
v našom meste nikdy neinvestovalo tak,
ako by bolo potrebné. Objem finančných
prostriedkov ani v tomto roku nedovolí
v plnom rozsahu modernizovať školy
a školské zariadenia. Financie z eurofondov sa v tomto meste v minulosti podcenili a mesto samotné nemá na potrebné
rekonštrukcie dostatok prostriedkov. Toto
bude potrebné do budúcna riešiť inak
a komplexne tak, ako to vyplýva z prijatej
Koncepcie rozvoja školstva v BB.”
Predseda PK nezávislých poslancov Milan
Smädo:
„Na môj poslanecký návrh nebol prijatý
rozpočet mesta. Podporila ma väčšina
poslancov, ktorí mali iný názor na prerozdelenie financií na rok 2011. Chceli sme,
aby prerozdelené financie zabezpečili celý
chod mesta a nie len priorít. Názor nášho
klubu je taký, že mesto by malo fungovať
vo všetkých činnostiach, či je to doprava,
šport, kultúra atď. a jeho rozvoj by mal byť
priamo úmerný vo všetkých oblastiach.
Netvrdíme, že školstvu netreba pomôcť,
ba práve naopak, treba hľadať v budúcom
období v rozpočte mesta aj iné možnosti
financovania a prefinancovania, aby sa
splnili všetky požiadavky, ktoré požadovali
riaditelia škôl na poslednej porade s poslancami MsZ.”
Podľa Lucii Skokanovej z poslaneckého
klubu Banskobystrická alternatíva (BBA):
„Deti a mládež boli za posledné roky - bohužiaľ - na chvoste záujmu Mesta. A také
bolo aj mestské školstvo. Na marcovom
zasadnutí MsZ sme preto ako klub BBA
navrhli, aby mestský úrad vypracoval jasné pravidlá prerozdeľovania finančných
prostriedkov pre školstvo. T. j. tak pre verejné, ako aj pre cirkevné a súkromné školy a
školské zariadenia. Tento náš návrh však
neprešiel, keďže ho nepodporili poslanci
väčšinového klubu Smer - SNS. Sme presvedčení, že ak by sa peniaze pridelené
zo strany štátu na školstvo prerozdelili
v Meste transparentnejšie a spravodlivejšie medzi verejné i neverejné školy a školské zariadenia, prinieslo by to zvýšenie
kvality vzdelávania pre naše deti.”
Poslanecký klub SMER - SD, SNS, ĽS HZDS sa do diskusie nezapojil.
FOTO: VLADIMÍR VEVERKA
Poslanecké kluby (PK) podľa počtu poslancov: SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS - 17 poslancov, Banskobystrická alternatíva - 7 poslancov, Klub nezávislých poslancov - 3 poslanci, SDKÚ-DS - 3 poslanci, jeden poslanec bez príslušnosti k PK.
Po skončení pietneho aktu sa v priestoroch historickej Radnice na Námestí SNP
konalo Slávnostné zasadnutie Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (OblV SZPB). Súčasťou programu bol aj podpis Dohody
o spolupráci medzi mestom Banská Bystrica a OblV SZPB, podľa ktorej budú obe
strany o.i. venovať zvýšenú pozornosť
mladej generácii, ktorá nezažila hrôzy
vojny. Spoločné úsilie uplatnia aj pri príprave Stretnutia generácií na Kališti či
Pietneho stretnutia v Kremničke. „Teší
ma, že mesto Banská Bystrica vyvinulo
iniciatívu a realitou sa stalo umiestnenie
trvalého dopravného značenia s nápisom
’Pamätník obetiam fašizmu’ v Kremničke,
na ceste smerujúcej k tomuto významnému bodu v našej novodobej histórii”, konštatoval primátor Peter Gogola.
mp
PETER GOGOLA ZHODNOTIL 100 DNÍ
VO FUNKCII PRIMÁTORA BANSKEJ BYSTRICE
V akom stave našiel samosprávu tesne po voľbách, kroky, ktoré doteraz realizoval, ale aj plány a vízie ďalšieho fungovania mesta predstavil 29. marca 2011 novinárom
primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.
Podľa jeho slov získavala samospráva
v minulom funkčnom období financie
najmä z rozpredaja majetku. Príjmy z odpredajov pozemkov a kapitálových aktív
tvorili za minulé funkčné obdobie výšku
11 639 669 eur. Ďalším zdrojom bolo
úverové krytie, z ktorého sa realizovala
napr. rekonštrukcia plavárne, Radnice
či fontány na Námestí SNP. „Súčasné vedenie mesta nechce ísť cestou rozpredaja
majetku pod cenu, naším cieľom je budovanie verejno – súkromných partnerstiev,
ktoré dokážu efektívne riešiť financovanie
rozvojových aktivít”, konštatoval primátor
Peter Gogola.
dobom horizonte napĺňať. Peter Gogola:
„Chceme počúvať všetkých, hlas odbornej
i laickej verejnosti je pre nás dôležitý. Aj
preto som zriadil tri poradné orgány primátora: Radu seniorov, Urbanisticko-architektonický poradný orgán a Radu mimovládnych organizácií.” V rámci budovania
verejno-súkromných partnerstiev pripravuje primátor stretnutie s banskobystrickými podnikateľmi a ponúka im víziu spoločného smerovania, ktorého cieľom je
prioritne rozvoj cestovného ruchu.
Práve cestovný ruch ako jednu zo svojich
priorít predstavil na stretnutí s médiami primátor Peter Gogola. Hovoril o vízii
mesta Banská Bystrica ako mesta turizmu,
kultúry a športu. Cestovný ruch znamená
podľa neho poskytnúť turistom atrakciu
a k nej náležité služby: „Nestačí mať len
atrakciu. Ľudia neprichádzajú do mesta sa
len najesť, ale chcú niečo zažiť, chcú prežiť
emóciu. Na dosiahnutie vízie si stanovujeme krátkodobé, strednodobé a dlhodobé
ciele. Chceli by sme osloviť aj ostatné partnerské mestá, aby predstavili Banskobystričanom svoju kultúru, históriu, gastronómiu. Krátkodobé ciele sú realizovateľné
v horizonte jedného až dvoch rokov.”
Počas stodňového pôsobenia vo vedení
samosprávy získal primátor reálny obraz
o stave rozpracovania nového územného
plánu, aj o stave projektov na získavanie
financií z eurofondov či pripravenosti
v priemyselnom parku. „Som rád, že sa
nám podarilo podpísať Zmluvu s Transparency International Slovensko, vďaka
čomu získa Banská Bystrica bezplatne protikorupčný audit spolu so sériou riešení.
Transparentnosťou v praxi možno nazvať
aj rozhodnutie preskliť dvere kancelárií
mestského úradu”, zhodnotil primátor
Gogola.
Medzi strednodobé ciele zaradil primáV súvislosti s plánmi a víziami bol noviná- tor vybudovanie prímestskej rekreačrom predstavený tucet priorít, ktoré chce nej zóny - lesoparku v blízkosti mesta,
vedenie mesta v krátkodobom i stredno- pričom sa chce uchádzať o podporu
z Nórskych finančných mechanizmov, 7. Cestovný ruch
z priority Ochrana a revitalizácia kultúrne- vytvoríme predpoklady pre masívny
ho a prírodného dedičstva. Úlohou mesta
rozvoj v oblasti cestovného ruchu
je podľa neho vyhľadávanie potenciálne- 8. Kultúra
ho investora a vytvorenie podmienok pre
- komunikačne a marketingovo
realizáciu veľkého projektu v horizonte
„zastrešíme” všetky kultúrne inštitúštyroch až šiestich rokov. V tomto horicie na území mesta
zonte už musí byť Banská Bystrica pripra- 9. Bytová výstavba
vená prijať masívne množstvo turistov
- podporíme výstavbu štartovacích
a poskytnúť im kvalitné služby.
bytov
mp
10. Šport
KEĎ PRIMÁTORSKÝCH 12 PRIORÍT
- budeme podporovať najmä mládežNIE JE TUCTOVÝCH
nícke športové aktivity
1. Transparentnosť
11. Stratégia a územný rozvoj
- uvedieme odporúčania protikorupč- budeme apelovať na lokálpatriotiznej stratégie TIS do fungovania MsÚ
mus miestnych podnikateľov, preto2. Bezpečnosť, právo a poriadok
že len vďaka ich kapitálu je možný
- zmeníme filozofiu fungovania mestrozvoj BB. Mesto im poskytne plnú
skej polície
podporu v ich aktivitách, pokiaľ sú
3. Sociálne služby
v súlade s koncepciou rozvoja mesta
- udržíme a zlepšíme dosiahnutý štan- schválime a presadíme nový územný
dard, rozšírime sociálne služby pre
plán mesta
špecifické skupiny (vozíčkari)
12. Zahraničné vzťahy, partnerské
4. Životné prostredie
mestá
- vybudujeme prímestské rekreačné
- oživíme medzinárodnú spoluprácu,
zóny - lesopark
kultúrnu výmenu a šírenie kreditu
5. Školstvo
mesta v zahraničí
- obnovíme školské budovy a školské
- pritiahneme zahraničné investície
športové areály
do cestovného ruchu a priemyslu
s vysokou pridanou hodnotou
6. Doprava
- zvýšime kvalitu MHD, podporíme
nemotorovú dopravu
APRÍL 2011
3
SAMOSPRÁVA
Skvelá akcia, výborná myšlienka. Aj
takto zhodnotili dražbu retrodresov na
podporu mládežníckeho hokeja v Banskej Bystrici jej účastníci a zároveň aj
šťastní majitelia hokejových suvenírov.
Retrodresy, v ktorých hokejisti Banskej
Bystrice odohrali posledný zápas základnej časti proti HC Košice, si mohli
fanúšikovia vydražiť. Suma z internetovej aukcie poputuje na podporu mládežníckeho hokeja.
Peter Pelegrini, poslanec NR SR a Jakub
Gajdošík z banskobystrického mestského
parlamentu si pri dražbe prišli na svoje.
,,Bol som veľmi rád, že sa niečo také udialo
a bol som potešený záujmom ďalších ľudí,
ktorí o dresy navzájom súperili. Som rád,
že sa aj mne podarilo vydražiť nejaký dres,
pretože pre takúto peknú myšlienku stojí
za to, aby sme sa takýchto vecí zúčastnili,”
povedal Peter Pelegrini, ktorý získal dres
Lukáša Bambúcha s číslom 62.
Jakub Gajdošík si brúsil zuby na Sýkorovu sedemnástku, ktorú sa mu napokon
podarilo aj vydražiť. ,,Privítali sme, že
prostredníctvom tejto akcie môžeme podporiť hokejový klub, zvlášť mladých hokejistov. Verím, že práve z nich vyrastú hráči,
na ktorých športové úspechy, budú môcť
byť Banskobystričania hrdí,” povedal
J. Gajdošík.
Na svoje si prišli aj jeho kolegovia Daniel
Karas, Tomáš Novanský či Michal Škantár.
Dresy z retrokolekcie s menovkami Vantroba, Tománek, Sýkora, Bambúch či Plavucha odovzdali novým majiteľom aj
s venovaním samotní hráči po piatkovom
tréningu. Vďaka podpore poslancov poputuje mladým hokejistom príspevok vo
výške viac ako 600 €.
FOTO: AUTOR
doručené z [email protected]
S OPRAVAMI SME ZAČALI
NA ULICI JANKA KRÁĽA
KRÁTKE SPRÁVY
V marci sme začali realizovať projekt „Výstava a obnova miestnych komunikácií vo
vlastníctve mesta Banská Bystrica”. Rozsiahlou rekonštrukciou by v priebehu necelého pol roka malo dostať novú tvár približne desať percent chodníkov a vozoviek.
Opráv sa dočkajú najkritickejšie úseky miestnych komunikácií a chodníkov v rôznych častiach mesta.
Predstavitelia občianskych združení,
neziskových organizácií a nadácií pôsobiacich v Banskej Bystrici sa 3. marca
2011 na pôde mestského úradu stretli
s primátorom Petrom Gogolom. Výsledkom rokovania so zhruba šesťdesiatimi
zástupcami tretieho sektora je vytvorenie poradného orgánu primátora.
V priebehu mesiaca by mali byť známe
mená šiestich reprezentantov mimovládnych organizácií, ktoré budú v nasledujúcom období úzko spolupracovať
s vedením mesta.
Projekt realizuje víťaz verejnej súťaže,
spoločnosť Eurovia Sk, a.s. Košice. Cena
zákazky je 7 979 000 eur, pričom vďaka
elektronickej aukcii vznikla úspora viac
ako 1 milión eur. Súčasťou projektu je
okrem rekonštrukčných prác aj výstavba
nových komunikácií.
Podľa primátora Petra Gogolu: „Vybudujeme novú vnútroblokovú komunikáciu
od Kapitulskej ulice k poisťovni. Táto ulica
bude niesť meno hrdinky druhej svetovej
vojny, ktorá pochádzala z Radvane, bola
židovskej národnosti a zahynula ako členka americko-anglickej vojenskej misie. Jej
meno je Chaviva REICH. Banskobystričanov určite poteší aj vybudovanie chodníka pozdĺž cesty od parkoviska Univerzity
Mateja Bela po Jedľovú ulicu. Je to cesta,
ktorá vedie popod Rooseweltovu nemocnicu do Podlavíc.” Prvou akciou v rámci
projektu je rekonštrukcia chodníka na
Ulici Janka Kráľa.
mp
V srdci mesta sa už naplno rozbehla rekonštrukcia miestnych komunikácií.
FOTO: EDUARD GERSENEK
MESTO VERSUS
TRETÍ SEKTOR
„Chcem, aby sme boli partneri”, adresoval
jednoznačnú výzvu účastníkom stretnutia primátor Peter Gogola. „Mimovládne
organizácie sa výraznou mierou podieľajú
na živote v meste. Bolo by chybou nekomunikovať a nespolupracovať s nimi.”
Riaditeľka Komunitnej nadácie Zdravé
mesto Beáta Hirt zdôraznila, že väčšina
zástupcov občianskych združení a neziskových organizácií neprišla na stretnutie
s primátorom preto, aby sa sťažovali, ale
skôr preto, aby podali pomocnú ruku
a deklarovali, že sú pripravení ponúknuť
svoje služby. Riaditeľ nadácie Ekopolis
Peter Medveď dodal, že pre dobrovoľníkov pôsobiacich v mimovládnych organizáciách nie je ani tak dôležitá finančná
pomoc od samosprávy, ale skôr pozitívny
prístup a atmosféra spolupráce s ňou.
mp
Centrum mesta čaká obnova
V prvej etape projektu „Výstavba a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Banská Bystrica” sa uskutoční
kompletná obnova asfaltového povrchu
a obnova chodníkov v centre mesta, konkrétne na uliciach Kukučínova smerom
od križovatky OD Prior po Skuteckého
ulicu, obnova križovatky Kukučínova
a Horná ulica, ulica J. A. Komenského (prepoj Skuteckého ulice s Hornou ulicou),
Trieda SNP, kompletná obnova chodníkov na Hornej ulici popri poliklinike
a v mestskej časti Podlavice na Bukovej
ulici. Vzhľadom na priebeh prác a intenzitu dopravy je potrebné na nevyhnutný
čas upraviť dočasnou zmenou organizácie
dopravy (celkové uzávierky miestnych
komunikácií) cestnú premávku v meste.
Všetkých Banskobystričanov a návštevníkov chceme poprosiť o zhovievavosť
a trpezlivosť počas realizácie stavebných
prác a dopravných obmedzení. Na oficiálnej internetovej stránke www.banskabystrica.sk je zverejnený kompletný zoznam
miestnych komunikácií vo vlastníctve
mesta, ktoré budú v rámci projektu rekonštruované. Z hľadiska termínov môže
byť harmonogram prác upravovaný kvôli
poveternostným podmienkam.
FOTO: EDUARD GERSENEK
Poslanci dražbou
dresov podporili
mládežnícky
hokej
Harmonogram 1. ETAPY obnovy miestnych komunikácií v Banskej Bystrici
Poslanci spolu s hokejistami pri odovzdávaní
retrodresov. Výťažok z akcie poputuje na mládežnícky hokej.
KRÁTKE SPRÁVY
OBHÁJILI SME
CERTIFIKÁT KVALITY
Mestský úrad v Banskej Bystrici úspešne
zvládol recertifikačný audit. Komplexný
rozsah poskytovaných služieb v oblasti
výkonu samosprávy spĺňa normy STN EN
ISO 9001:2009 – Systém manažérstva
kvality. Nový certifikát kvality odovzdal
zástupca spoločnosti TÜV SÜD Slovakia
s.r.o. Branislav Chmel.
mp
1
Obnova vozovky na Triede SNP (za MsÚ)
28.3. - 10.4.2011
2
Obnova vozovky na Triede SNP (v okolí MŠ)
11.4. - 25.4.2011
3
Obnova vozovky a chodníkov obojsmerne
na Komenského ul. (v úseku od Hornej po Skuteckého ul.)
28.3. - 11.4.2011
4
Obnova vozovky a chodníkov na Kukučíkovej ul (od Hornej
po Skuteckého ul. a úsek na Ul. Československej armády)
1.4. - 17.4.2011
5
Obnova vozovky a chodníkov na Ul. Trieda SNP
(v úseku od Ul. 29. augusta po objekt KŠÚ)
28.3. - 16.4.2011
6
Obnova vozovky a chodníkov na Ul. Trieda SNP
(v úseku od Ul. 29. augusta po Námestie slobody)
11.4. - 27.4.2011
7
Obnova chodníka na Hornej ulici
(od Partizánskej po Kukučínovu obojstrane a okolo parku)
11.4. - 4.5.2011
8
Obnova chodníka na Partizánskej ceste
28.3. - 22.4.2011
9
Obnova vozovky na Bukovej ulici
28.3. - 12.4.2011
ZMENA ORGANIZÁCIE DOPRAVY
Oddelenie dopravy a údržby miestnych
komunikácií Mestského úradu v Banskej
Bystrici ako správca miestnych komunikácií plánuje v mesiacoch apríl až máj
2011 trvalou zmenou organizácie dopravy na uliciach Jilemnického a Triede
SNP vytvoriť na existujúcich miestnych
komunikáciách (vozovkách) ich zjednosmernením parkovacie miesta. Projekty
dopravného značenia Jilemnického ulice
a Triedy SNP boli schválené ODI, PZ Banská Bystrica a boli k nim vydané určenia
použitia dopravných značiek a dopravných zariadení.
Ivan Földvári
MsÚ Banská Bystrica
APRÍL 2011
4
SAMOSPRÁVA
KRÁTKE SPRÁVY
AJ ŠKOLÁCI PLÁVAJÚ
NA NOVEJ VLNE
Priaznivci plávania majú k dispozícii modernú
krytú plaváreň Štiavničky. Okrem širokej verejnosti jej služby využívajú aktuálne v rámci projektu odstraňovania
plaveckej negramotnosti aj školáci.
Podľa slov Miroslava Rybára, prednostu
MsÚ v Banskej Bystrici: „Mladší žiaci banskobystrických základných škôl sa v 50 m
bazéne učia plávať. Vzhľadom k tomu, že
maximálna hĺbka vody pre tieto deti je
obmedzená, požiadali sme prevádzkovateľa plavárne o vyhradenie kapacity bazéna s plytkou vodou. Z tohto dôvodu bude
plávanie ostatnej verejnosti v pondelok až
štvrtok v čase od 9.30 do 12.30 hod.
a v piatok od 8.00 do 12.30 hod. obmedzené, nebude možné plávať po celej dĺžke bazéna. Ako kompenzáciu zvažujeme
možnosť poskytnúť platiacim návštevníkom plavárne, v čase plaveckého výcviku
žiakov, zľavnené vstupné.”
Mesto Banská Bystrica sa snaží aj naďalej
vytvárať podmienky pre úspešné pokračovanie projektu Abeceda športu. Okrem
lyžiarskej a korčuliarskej gramotnosti
aktívne podporuje aj získavanie plaveckých zručností u mladších Banskobystričanov. V súčasnosti mestská samospráva
pripravuje ďalšiu novinku, tentokrát pre
priaznivcov kolieskových korčúľ. Viac
o tom, či a v akom časovom horizonte
pribudne v Meste pod Urpínom korčuliarska dráha, sa dozviete v májovom
vydaní Radničných novín.
mb
MESTO MAPUJE ZÁUJEM
O NOVÉ NÁJOMNÉ BYTY
V Banskej Bystrici by mali pribudnúť
štandardné nájomné byty. Investičnému zámeru mestskej samosprávy, však
predchádza prieskum záujmu občanov.
Podľa slov prednostu Mestského úradu
v Banskej Bystrici Miroslava Rybára: „Plánujeme zistiť prvotný záujem verejnosti
o nové nájomné byty. Ide nám konkrétne
o vstupné informácie, ktoré budú slúžiť
na prípravu projektovej dokumentácie
a rozpočtu stavby.” Záujemcovia by v rámci prieskumu mali avizovať veľkosť bytu,
o ktorý majú záujem a aj výšku nájomného, ktorú by za bytovú jednotku boli
schopní zaplatiť. O výstavbe nových
mestských bytov sa rozhodne až po získaní spätnej väzby od Banskobystričanov.
Potenciálni nájomcovia môžu v prvom
kole svoj záujem avizovať elektronicky
na e-mail: [email protected] Kontaktný mail označte heslom ZÁUJEM O NÁJOMNÉ BYTY a uveďte rozlohu bytu, resp. počet miestností, ktoré
zodpovedajú vašim potrebám a aj výšku
mesačného nájomného, ktorú by ste boli
schopní za žiadaný byt zaplatiť. Po sumarizácii získaných informácií bude ďalším
krokom zo strany mestskej samosprávy
stretnutie so záujemcami o nové byty.
mb
NÁVŠTEVA NA BELVEDERI
Primátor mesta Peter Gogola a banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž navštívili 14. marca 2011 sociálne a zdravotnícke zariadenia DOMu Božieho milosrdenstva a Mammacentrum sv. Agáty ProCare v Banskej Bystrici. Témou stretnutia bola
otázka pomoci osobám v sociálnej núdzi, chorým a starým ľuďom, obyvateľom
mesta Banská Bystrica.
Prvá oficiálna návšteva primátora Petra
Gogolu v týchto zariadeniach bola odpoveďou na pozvanie Mons. Rudolfa Baláža,
aby sa oboznámil s hospicom, domovom
sociálnych služieb a materskou školou
v sociálno-zdravotníckom komplexe DOM
Božieho milosrdenstva. Diecézneho biskupa sprevádzali predstavitelia biskupského
úradu. V rámci návštevy sa oboznámili
s personálom, kapacitou a zariadeniami
modernej nemocnice špecializovanej na
diagnostiku a liečbu nádorových ochorení
prsníka Mammacentrum sv. Agáty ProCare.
„Ako primátor Banskej Bystrice som hrdý
na to, že takéto zariadenia máme na území mesta,” uviedol Peter Gogola. Vyjadril
spokojnosť s kvalitou špecializovanej
nemocnice i sociálno-zdravotníckeho
komplexu, ktoré svoje služby poskytujú
osobám bez rozdielu vierovyznania. „Je
to najkrajšie posolstvo ekumenizmu, aké
mohla Katolícka cirkev na území mesta
uskutočniť,” dodal primátor Peter Gogola.
Monika Pastuchová
Zuzana Juhaniaková
FOTO: ALENA FERIANCOVÁ
KRÁTKE SPRÁVY
VYZVI SRDCE K POHYBU
Je tu rok 2011 a s ním aj 4. ročník celoslovenskej kampane „Vyzvi srdce k pohybu”. Gestorom podujatia je Regionálny
úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Banskej Bystrici.
Mesto Banská Bystrica, Kabinet Zdravé
mesto každoročne podporuje túto aktivitu zameranú na zvýšenie pohybovej
aktivity našich občanov. Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac
ľudí, aby zaradili do svojho voľného času
každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.
Pozývame všetkých dospelých ľudí, ktorí cítia, že by mali žiť aktívnejšie a viac
času venovať cvičeniu, rekreačnému
športovaniu, aby sa zapojili do súťaže
o hodnotné ceny od sponzorov. Môžu sa
zapojiť i deti tým, že budú v pohybových
aktivitách podporovať svojich blízkych.
Kampaň trvá do 22. mája 2011. Bližšie
informácie nájdete na www.vzbb.sk
a www.banskabystrica.sk.
Prekonajte pohodlnosť, vyhráte zdravie!
Marta Lapiňová
MsÚ Banská Bystrica
VÝSLEDKOM SPOLUPRÁCE
JE ZDRAVOTNÍCKA
ROČENKA
Navšteva DOMu Božieho milosrdenstva
Prečo sa zvýšili úhrady
v Mestských detských jasliach?
Mestské detské jasle (MsDJ) poskytujú služby, ktoré majú pomôcť zosúladiť rodinný a
pracovný život rodín s deťmi do 3 rokov. Ich kapacita je 75 miest. V minulom roku boli
výdavky na dieťa v mestskom zariadení vyčíslené na 355 € mesačne. Podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je výška úhrad stanovená na 300,4 €
za mesiac.
Úhrady, ktoré platili rodičia za starostlivosť
o dieťa v jasliach, boli doteraz závislé od
ich príjmu.100,5 € mesačne zaplatili rodiny, ktoré mali príjem do 232,4 € na osobu
(14 % rodín), 131,2 € mesačne uhradili za
dieťa rodičia, ktorých príjem sa pohyboval
od 235,4 do 298,8 € na osobu (5 % rodín)
a úhradu vo výške 144,8 € mesačne platili
rodičia, ktorých príjem bol nad 298,8 € na
Mestské detské jasle môže navštevovať 75 detí.
osobu (81 % rodín). Podiel príjmov získaných z úhrad od rodičov predstavoval
v minulom roku 41,5 percent. Ostatné výdavky vo výške 58,5 percent boli hradené
z mestského rozpočtu.
Štát podporuje mladé rodiny s deťmi
formou peňažných príspevkov ako rodičovský príspevok, ktorý je štátnou sociálnou dávkou. Takto o.i. prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti
o dieťa. Tento príspevok
z 84 detí navštevujúcich
mestské detské jasle si vo
výške 190,10 € uplatňovalo 79 rodičov na úrade
práce, sociálnych vecí
a rodiny (piati rodičia si
ho nemôžu uplatniť, pretože ich dieťa už dovŕšilo
3 roky). Z uvedeného
vyplýva, že výdavky spojené so starostlivosťou
o dieťa v MsDJ boli v plFOTO: MB
Pokračovanie na strane 5
Po realizácii spoločného projektu pod
názvom Hľadá sa reštaurácia Zdravého
mesta, spolupráca Mestského úradu
v Banskej Bystrici a Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva (RÚVZ) pokračuje. Jej výsledkom je vydanie Zdravotníckej ročenky 2010.
Odborní pracovníci Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva (RÚVZ) pripravili aj tento rok pre širokú verejnosť štatistický prehľad o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva banskobystrického a breznianskeho okresu. O vydanie publikácie sa pričinil Mestský
úrad v Banskej Bystrici, a tak vzájomnou
spoluprácou oboch inštitúcií vznikla
Zdravotnícka ročenka 2010, v ktorej
čitatelia nájdu komplexné údaje za rok
2009 z oblasti demografie, informácie
o zdravotnom stave populácie a životnom prostredí v regióne. Mesto Banská
Bystrica, Kabinet zdravé mesto podporilo vydanie zdravotníckej ročenky sumou
385 €. Vychádza v náklade 100 kusov.
Ročenka je v elektronickej verzii dostupná na www.vzbb.sk a aj na mestskej
internetovej stránke www.banskabystrica.sk. V knižnej podobe je záujemcom
k dispozícii v Klientskom centre Mestského úradu v Banskej Bystrici.
mb
PRIPRAVUJEME
SÚŤAŽ
REŠTAURÁCIA
ZDRAVÉHO
MESTA
ZA ROK 2011
APRÍL 2011
5
SAMOSPRÁVA
NÁRODNÝ PROJEKT
POMOC OBČANOM
INŠTITÚT RODOVEJ ROVNOSTI
Problematika rodovej rovnosti je všade okolo nás. Môže sa týkať
aj vás a ani o tom neviete. Pomôcť vám môže Inštitút rodovej
rovnosti, krajské kontaktné miesto Banská Bystrica, ktoré prináša možnosť oboznámenia sa s rodovou rovnosťou bližšie. Okrem
osobných konzultácií ponúka možnosť vypožičania si literatúry
zameranej na túto problematiku, vzdelávanie na tému rodovej
rovnosti a mnohé ďalšie aktivity. Krajské kontaktné miesto
v Banskej Bystrici úspešne spolupracuje s mnohými inštitúciami
a organizáciami v rámci svojho kraja, vytvorilo pracovnú skupinu a na tému rodovej rovnosti realizovalo už niekoľko školení.
Inštitút rodovej rovnosti funguje na Slovensku už od roku 2009, jeho cieľom je
poukázať na diskrimináciu žien aj mužov,
ktorá sa nás môže dotknúť vo všetkých
oblastiach nášho života, zvýšiť povedomie či už odbornej, alebo širokej verejnosti na túto tému, vzbudiť záujem a diskusiu, postupne zmeniť myslenie ľudí.
Inštitút rodovej rovnosti nerieši iba rozdiely medzi mužmi a ženami, ako si môžu
myslieť mnohí z vás. Rodová rovnosť je
len časťou celej problematiky rovnosti
príležitostí, zaoberá sa i inými znevýhodnenými skupinami ľudí či už z hľadiska
sociálneho postavenia, minority, veku,
alebo zdravotného postihnutia
HĽADÁME VÝNIMOČNÉ ŽENY
Presne na Medzinárodný deň žien (8.
marca), vyhlásil Národný projekt Inštitút
rodovej rovnosti realizovaný Centrom
vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pod záštitou podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozefa Mihála, prvý
ročník celoslovenskej súťaže s názvom
„Výnimočné ženy Slovenska“.
Cieľom súťaže je nájsť a morálne oceniť
ženy, ktoré sú jednoducho výnimočné
ako matky, sestry, dcéry, staré mamy,
ktoré vytvárajú niečo výnimočné vo svojej komunite, venujú sa popri svojej práci
a starostlivosti o rodinu charite, nezištne
pomáhajú tým, ktorí to potrebujú, angažujú sa vo verejnom živote a občianskych
aktivitách, vynikajú vo svojej profesii
v umení či športe. Hľadáme ženy, ktoré
si zaslúžia pozornosť a ocenenie celej
spoločnosti a ktoré vás zaujali tým, že sú
niečím iné a teda VÝNIMOČNÉ. Každý kraj
nájde a nominuje výnimočnú/výnimočné
ženy, ktoré postúpia do celoslovenského kola. V septembri 2011 sa dozvieme
mená víťaziek, ktoré budú symbolicky
ocenené na slávnostnom vyhlásení v Bratislave.
Prihlášky do súťaže je možné zaslať do
konca mája 2011, viac informácií nájdete
na www.institutrr.sk. Do súťaže sa môžete
prihlásiť sama, alebo nominovať výnimočnú ženu zo svojho okolia.
Ak sa chcete dozvedieť viac, zájdite na Inštitút rodovej rovnosti, krajské kontaktné
miesto v Banskej Bystrici, ktoré nájdete
na Nám. SNP č. 7 v Banskej Bystrici, alebo
môžete kontaktovať manažérku p. Koštialovú na tel. čísle 048 / 418 03 09, príp.
e-mailom na: [email protected]
Bližšie informácie na www.institutrr.sk.
Petra Koštialová
Prečo sa zvýšili úhrady
v Mestských detských jasliach?
Pokračovanie zo strany 4
nom rozsahu kryté z mestského a štátneho rozpočtu. Ďalšou štátnou sociálnou
dávkou je príspevok na starostlivosť
o dieťa vo výške 230 € za kalendárny mesiac. Na tieto príspevky štátnej sociálnej
podpory má rodič nárok bez ohľadu na
výšku príjmu (okrem ďalších príspevkov
ako prídavok na dieťa a pod.).
70 € úhrada od rodičov - 20 %
55 € dofinancovanie z rozpočtu mesta 15 %
Do doby získania a zúčtovania príspevku
na starostlivosť o dieťa z ÚPSVaR zriaďovateľ MsDJ bude rešpektovať predĺžený
termín splatnosti úhrady u rodín s nízkymi
príjmami (4,7 % rodín s príjmom do výšky
Požiadavky na rozpočet mesta vyplý- 1,5 násobku sumy životného minima).
vajúci zo zákona o sociálnych službách Aj napriek nepopulárnemu opatreniu, dúneustále stúpajú. Mestské samosprávy fame, že dotknutí rodičia pochopia situázabezpečujú aj financovanie sociálnych ciu s financovaním a udržateľnosťou sluslužieb vo vzťahu k iným cieľovým sku- žieb či už pre mladých, starších občanov
pinám, preto sa mesto usiluje o udržanie alebo pre občanov v ťažkých životných
kvality a rozsahu poskytovaných služieb situáciach. V sociálnej politike je hlavným
s uplatňovaním viaczdrojového financo- princíp solidarity, ktorú prejavujú mladí
vania (štát, samospráva, občan, iné zdro- voči starším, bohatší voči chudobnejším,
je). Táto skutočnosť viedla aj zriaďovateľa tí, čo nie sú odkázaní na pomoc a služby
MsDJ k zvýšeniu úhrad za poskytované voči tým, ktorí na pomoc a služby odkázaslužby. Viaczdrojovosť financovania pri ní sú. Banská Bystrica parí k mestám, kde
schválenom návrhu je:
vzájomná solidarita občanov je vysoká.
230 € štátna sociálna dávka (príspevok
Mária Filipová
na starostlivosť o dieťa) - 65 %
MsÚ Banská Bystrica
EURÓPSKY ROK
DOBROVOĽNÍCTVA
Rok 2011 bol Radou Európskej Únie vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. Cieľom tohto roka je podnietiť a podporiť úsilie o vytvorenie podmienok pre občiansku
spoločnosť a dobrovoľníctvo a o väčšie zviditeľnenie dobrovoľníckych činností.
Národným koordinačným orgánom ERD na Slovensku je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ktorá vypracovala v spolupráci s organizáciami občianskeho sektora
Národný program ERD 2011.
Pri jeho tvorbe NP ERD 2011 sa vychádzalo zo situácie v oblasti dobrovoľníctva na
Slovensku, ktorá sa vyznačuje dlhodobou,
hoci obdobím socializmu prerušenou,
tradíciou v oblasti združovania občanov
a dobrovoľníctva na území súčasného
Slovenska. Plán aktivít ERD sa zameriava
na dve základné oblasti:
obyvateľstvu priblížiť možnosti občianskej participácie, zvýšenia kvality života
v ich životnom priestore a možnostiam
aktívneho a užitočného trávenia voľného
času za súčasného získavania sociálnych
kompetencií a skúseností. Viac informácií o ERD 2011 môžu občania získať na
stránke www.dobrovolnictvo.sk/erd.
1. Výskum so zámerom poskytnúť dostatok relevantných informácií o dobrovoľníctve, dobrovoľníkoch, organizáciách,
ktoré sa venujú dobrovoľníctvu a o povedomí obyvateľov SR o dobrovoľníctve,
aby tieto poskytli základnú databázu
pre rozvoj dobrovoľníctva, dobrovoľníckej infraštruktúry a plánovanie politiky
v oblasti dobrovoľníctva na Slovensku,
vrátane ukončenia niekoľkoročného
procesu tvorby zákona o dobrovoľníctve
v prospech všetkých zainteresovaných.
V rámci Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 sa aj v meste Banská Bystrica
bude konať viacero aktivít. Prvou z nich
je projekt Dobrovoľníctvo v objektíve
Európskej únie, ktorý realizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu
na Slovensku v spolupráci s občianskym
združením C.A.R.D.O. a Centrom dobrovoľníctva. Projekt má niekoľko častí, pričom
všetky sa budú realizovať 6.5.2011:
2. Kampaň zameraná na zviditeľnenie
a zvýšenie povedomia dobrovoľníctva,
ktorá by mala byť vhodným štartom pre
aktívnejšiu participáciu obyvateľstva
Slovenska vo sfére dobrovoľníctva. Mala
by pomôcť organizáciám pri získavaní
nových dobrovoľníkov z radov občanov,
ktorí o možnostiach dobrovoľníctva nemali doposiaľ žiadne, alebo len nedostatočné informácie. Kampaň by mala asistovať tretiemu sektoru pri zviditeľňovaní
jeho aktivít, samospráve pomôcť pri komunikácii a využívaní dobrovoľníckeho
potenciálu v obci/regióne, predstaviteľom štátnej správy umožniť nahliadnuť
do problematiky financovania a sociálnych otázok, ktoré by mali byť riešené
legislatívou a vytvoriť lepší inštitucionálny rámec pre rozvoj dobrovoľníctva
na Slovensku a v neposlednom rade
- od 9.00 do 10.30 hod. - diskusia s europoslancami na tému „Prečo je dobrovoľníctvo zaujímavé pre Európsku úniu?”
v priestoroch Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici
- od 10.30 do 11.00 hod. - otvorenie
výstavy „Dobrovoľníctvo cez objektív”
v priestoroch FPVaMV UMB
- od 11.00 do 12.00 hod. - obed pre europoslancov a hostí
- od 13.30 do 15.30 hod. - dobrovoľnícka
aktivita europoslancov a ďalších dobrovoľníkov v Stredisku sociálnych služieb
na Uhlisku 1 a Ulici 9. mája 74.
Na všetky aktivity vás srdečne pozývame
a tešíme sa na vašu účasť. O ďalších projektoch v rámci ERD 2011 v meste Banská
Bystrica vás budeme informovať v nasledujúcich číslach Radničných novín.
Alžbeta Brozmanová Gregorová
Centrum dobrovoľníctva
UČAROVALA JEJ RADNICA
Priestory historickej radnice na námestí učarovali kanadskej veľvyslankyni,
Jej Excelencii pani Valerie Raymond,
ktorá na návštevu Banskej Bystrice pricestovala so svojim manželom Tomom
F. de Faye 24. marca 2011.
Primátor Banskej Bystrice Peter Gogola
na stretnutí predstavil svoje priority pri
riadení mesta, najmä čo sa cestovného ruchu a zvyšovania zamestnanosti
týka. Pri výstave prác študentov Katedry záhradnej a krajinnej architektúry
spoločne diskutovali o možnostiach
zatraktívnenia mesta ako aj o prípadnej
budúcej kultúrnej výmene medzi oboma krajinami.
Kanadská veľvyslankyňa Valeria Raymond v spoločZuzana Kučerová nosti primátora Petra Gogolu.
MsÚ Banská Bystrica
FOTO: EDUARD GENSEREK
APRÍL 2011
6
Z MESTSKEJ HISTÓRIE
SPOMIENKA NA JÁNA CIKKERA
SKLADATEĽOVA STOROČNICA
Otváranie hudobného festivalu je vždy
sviatkom kultúry. To pociťovali aj účastníci otváracieho koncertu 51. ročníka
festivalu Hudobná jar v Banskej Bystrici.
Sviatočný pocit bol o to vzácnejší, že festival je venovaný 100. výročiu narodenia
banskobystrického rodáka, významného
skladateľa Jána Cikkera.
Narodil sa neďaleko miesta prvého festivalového koncertu - Thurzovho domu - na
Hornom, dnešnom Moysesovom námestí
č.9. Popred jeho rodný dom a susedný
Barbakan viedla hlavná mestská promenáda, kde s kamarátom Mikom Seleckým
rád sledoval vyobliekaných Bystričanov,
ktorí tade korzovali. Pri našich stretnutiach si prof. Cikker často spomínal na
svoje detské roky v rodnom dome, na drevené točité schody so širokým zábradlím,
po ktorom sa rád šmýkal dolu, na obetavú
matku a starých rodičov. Pri komponovaní cyklu klavírnych skladbičiek pre deti
Čo mi deti rozprávali iste myslel aj na to,
ako sa počas hodín klavírnej hry, ktoré mu
dávala jeho matka, ešte ako chlapec hrával pod klavírom a vnímal vibrácie jeho
tónov. Tento, na prvý pohľad nenáročný
cyklus, ukrýva v sebe mnoho tajomstiev.
Skladbičky majú zaujímavé názvy, ktorých obsahom sú zvedavé otázky alebo
tajomstvá, ktoré zvyknú trápiť deti. Hudobné vyjadrenie tohto obsahu je ukážkovo zvukomalebné – dokonca niekde
môžeme v spleti tónov dešifrovať zakódovaný slovný názov skladby, inde zase
priam počujeme otáznik na konci otázky
(napr. v skladbe Prečo plačeš?). Cyklus sa
začína obvyklou detskou prosbičkou Prosím si rozprávku a končí veselou skladbič-
neli však, keď jeho myšlienky zablúdili
do čias druhej svetovej vojny a hlavne
Slovenského národného povstania, ktoré
prežíval tu, v rodnom meste.
Na svoje rodné mesto skladateľ nikdy
nezabudol a jeho históriou a krásou sa
vždy pýšil nielen v Bratislave, v ktorej žil
a v iných mestách vtedajšieho Československa, ale aj všade v zahraničí. Do Banskej Bystrice sa vždy rád vracal, a to nielen osobne, ale aj vo svojich hudobných
dielach. Mnohé z nich znejú na koncertoch počas skladateľovej storočnice.
Ján Cikker
FOTO: AUTORKA
kou týkajúcou sa miesta, ktoré je pre deti
odjakživa magické - má názov Boli sme
v cirkuse.
Prof. Cikker spomínal však aj na svojho
otca, ktorý padol v 1. svetovej vojne. Matke a vtedy štvorročnému synovi zostalo
len cisárske vyznamenanie „Signum laudis”, ktoré je uložené v zbierkovom fonde
ŠVK - Literárneho a hudobného múzea
v Banskej Bystrici.
Ján Cikker nikdy nezabudol na výlety do
okolitej prírody pod vedením ďalšieho
známeho bystrického skladateľa Viliama
Figuša - Bystrého. A práve príroda patrila
k jeho silným inšpiračným zdrojom - dokladom toho je aj klavírny cyklus „Tatranské potoky”. Jeho oči sa vždy usmievali,
keď si zaspomínal na študentské gymnaziálne roky a svojich kamarátov. Posmut-
V tomto roku sa bude na Slovensku i v zahraničí konať viacero podujatí a všetky
bude spájať spoločné logo, ktoré pre túto
príležitosť vytvoril akademický maliar Miroslav Cipár, a ktoré je aj na plagáte a pozvánkach k banskobystrickej Hudobnej
jari (viď str. 16).
To, čo však všetky podujatia spája, je predovšetkým osobnosť a najmä hudobná
tvorba Jána Cikkera. Jeho hudbu charakterizuje bohatá výrazová pestrosť a mnohorakosť – od lyrickej meditatívnosti,
jemného koloritu a citovosti cez emocionálnu výbušnosť až po expresivitu. Jeho
hudba je živá, plná kontrastov, melodicky
svieža, rytmicky strhujúca a dynamická.
Pôsobí provokujúco, pretože vnímavých
ľudí núti zamýšľať sa nad večnými ľudskými problémami a hodnotami, akými
sú láska, smrť, bolesť, radosť, utrpenie,
česť a spravodlivosť, nad podstatou moci
a hranicami života v ľudskej spoločnosti
i v prírode, nad koreňmi človeka a národa.
Svoju životnú filozofiu, múdrosť a skúsenosť pretavil Ján Cikker do svojráznej
hudobnej reči prameniacej z hudobného
jazyka slovenského národa a zároveň tvorivo využívajúcej prostriedky moderných
kompozičných techník európskej hudby
20. storočia. V tom je aj veľkosť estetického a morálneho posolstva jeho diela,
ktorú si musíme opäť pripomenúť a uvedomiť. V celej jeho tvorbe silno zaznievajú ušľachtilé humanistické posolstvá.
A práve za humanizmus v hudbe obdržal
ako prvý vo vtedajšom Československu
v roku 1966 Herderovu cenu vo Viedni
a v roku 1979 Cenu UNESCO za hudbu.
UŽITE SI FESTIVALOVÉ TÓNY
16. marca 2011 bol slávnostne otvorený festival Hudobná jar v rodnom meste
Jána Cikera. 27. apríla bude v Stredoslovenskom múzeu komorný koncert
Jaroslava Pehala – bas a Branislava Malatinského - klavír (F. Liszt, F. Schubert,
J. Cikker), 11. mája na Radnici vystúpi sláčikové kvarteto Quartetto di Giola (W. A.
Mozart, J. Cikker, M. Ravel) a záverečným
bude príťažlivý koncert Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala na
Radnici 5. júna 2011 (A. Vivaldi, J. Cikker,
A. Dvořák, G. F. Händel, P. Breiner).
Máme sa teda prečo cítiť sviatočne – prichádza jar, prišla aj Hudobná jar, festival,
ktorý má za sebou úctyhodnú polstoročnicu a ešte jeden rok navyše, uctíme si
storočnicu nášho významného rodáka
a jeho hudobné diela v najlepšej spoločnosti vynikajúcich európskych skladateľov a najmä si vypočujeme úžasnú hudbu
v podaní mnohých skvelých interpretov.
Marianna Bárdiová
PRIPOMÍNAME SI
HISTORICKÝ KALENDÁR OSOBNOSTÍ
Aj v apríli si pripomíname okrúhle výročia známych i menej známych osobností,
ktorých život je spätý s Banskou Bystricou.
me sú jeho televízne filmy: Dvaja, Vivat
Beňovský, Kto ste Jozef Gabčík I. a II. a iné.
Účinkoval aj ako herec vo filme Posledný
návrat. Igor Ciel zomrel 3. júla 2010.
165*
1. apríla 1846 sa vo Vrbovom narodil
publicista, prekladateľ, historik, prírodovedec a astronóm Ján Zigmundík. Napísal učebnice slovenčiny, napríklad: Malá
slovenská gramatika, Cvičenia mluvničné,
pravopisné a slohové, Učebnica slovenčiny v nemeckom jazyku a iné. Zostrojil tiež
„Tellurium” (zemestroj), učebnú pomôcku
pre znázornenie obehu Zeme okolo Slnka, ktorý bol patentovaný a vystavený na
svetovej výstave v Paríži v roku 1900. Ján
Zigmundík u nás rok študoval na učiteľskom ústave. Zomrel 26. februára 1938
v Pezinku.
195*
25. apríla 1816 sa v Predajnej narodil
básnik, textár a právnik Juraj Pejko. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici
a lýceu v Levoči. Neskôr sa prihlásil na
Právnicku fakultu v Pešti, ktorú však pre
smrť svojho otca nedokončil. Vyučil sa
za mlynára. Nakoniec sa mu podarilo vyštudovať filozofiu a právo v Bratislave.
Pracoval na súde v Budapešti, ako advokát vo svojej rodnej obci a ako slúžny
v Brezne. Bol autorom ľúbostných básní,
žartovných popevkov, prírodnej lyriky
a tiež piesne Trenčianske hodiny. Zomrel
10. apríla 1893 v Predajnej.
80*
13. apríla 1931 sa v Rožňave narodil režisér a pedagóg Igor Ciel. Pôsobil v divadle
v Nitre, v Divadle J. G. Tajovského vo
Zvolene, v r. 1998 - 2003 ako vedúci katedry réžie Fakulty dramatických umení
Akadémie umení v Banskej Bystrici. Zná-
90*
26. apríla 1921 sa vo Zvolene narodil
diplomat, spisovateľ a publicista Václav
Vaško. Nábožensky ho formovali rodičia,
katolícki pedagógovia a kňazi v Banskej
Bystrici. V roku 1944 sa zapojil do Slovenského národného povstania. Jeho skrýšu
v meste náhodne objavili Nemci a Vaška
s ďalšími deviatimi rukojemníkmi odsúdili na trest smrti. Banskobystrickému
biskupovi Andrejovi Škrábikovi sa intervenciami u prezidenta podarilo rozsudok
zvrátiť. Po druhej svetovej vojne sa Vaško
presťahoval do Prahy, kde pracoval ako
diplomat. V roku 1953 ho komunisti zatkli. Vo vykonštruovanom procese ho za
vlastizradu odsúdili na 13 rokov, z nich
si sedem odsedel v žalároch. Zomrel 20.
septembra 2009 v Prahe.
135†
27. apríla 1876 zomrel v našom meste
cirkevný hodnostár a národnokultúrny
pracovník Tomáš Červeň. Po štúdiách
a vysvätení v roku 1816 pôsobil ako biskupský tajomník a notár v Banskej Bystrici, neskôr sa stal kanonikom a riaditeľom
biskupskej kancelárie. Od roku 1847 je
už titulárnym opátom a generálnym vikárom a od roku 1865 veľkoprepoštom
banskobystrickej kapituly. Bol aktívnym
členom budínskeho Spolku milovníkov
reči literatúry slovenskej, staral sa o rozvoj
banskobystrického gymnázia, kde pôso-
bil aj ako profesor. Založil a podporoval
spolok svätého Vojtecha a gymnázium
v Kláštore pod Znievom. Po smrti zanechal Matici slovenskej 60 tisíc zlatých, ale
tá ich nikdy nedostala, lebo medzi tým ju
maďarská vláda zrušila. Tomáš Červeň sa
narodil 20. januára 1793.
130†
28. apríla 1881 zomrel básnik, rodák
z Vyšného Skálnika Ján Botto. Patril medzi
najvýraznejších slovenských baladikov.
Po vyštudovaní zememeračstva v Pešti,
pracoval v Martine, Banskej Štiavnici
a v Banskej Bystrici. Hlavnými znakmi
jeho literárnej tvorby sú baladickosť,
alegorickosť a porevolučné sklamanie
štúrovskej generácie. Najvýznamnejšími
v jeho tvorbe sú balady: Žltá ľalia, Ctibor,
Smrť Jánošíkova a balada Margita a Besná. Svojou tvorbou ukázal nové možnosti
básnického zobrazenia, v alegorických
polohách transponoval ľudové myslenie a cítenie. Ján Botto zomrel v Banskej
Bystrici.
Zostavil: Richard R. Senček
APRÍL 2011
7
RÔZNE
Svetový deŇ duševného vlastníctva
WIPO a jeho členské štáty si aj tohtoročný SDDV, ktorý sa bude niesť v znamení
motta Dizajnovanie budúcnosti, pripomenú rôznymi aktivitami a podujatiami.
V banskobystrickom Úrade priemyselného vlastníctva SR, ktorý je ústredným
orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva, organizujú tohtoročný SDDV 27. apríla.
„Keďže SDDV pripadá na prvý pracovný
deň po veľkonočných sviatkoch a chceme, aby do nášho úradu prišlo čo najviac
hostí, pripomenieme si ho o deň neskôr,”
hovorí predsedníčka ÚPV SR Ing. Darina
Kyliánová. „Očakávame i viceprezidenta
Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu
(OHIM) v španielskom Alicante Christiana
Archambeaua. V Správnej rade OHIM-u,
ktorý je zameraný na konania o ochranných známkach a dizajnoch Spoločenstva,
zastávam totiž podpredsednícku funkciu
už druhé volebné obdobie a aj preto tá
návšteva z Alicante.”
Pri tejto príležitosti predsedníčka ÚPV
SR odovzdá patentovú listinu subjektu,
ktorému úrad 21. marca tohto roka udelil desaťtisíci patent. Zároveň sa bude
konať vernisáž výstavy dizajnu z tvorby
akademického sochára doc. Ferdinanda
Chrenku a jeho študentov z Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave. F. Chrenka v októbri minulého roka získal Cenu
Jána Bahýľa za mimoriadne hodnotné
priemyselnoprávne chránené slovenské
riešenie.
Ako už tradične, aj súčasťou tohtoročného SDDV v ÚPV SR bude i celoslovenská
konferencia o duševnom vlastníctve.
Pôjde už o jej 11. ročník a tentoraz bude
zameraná na PR & Marketing. „Povedomie
o význame duševného vlastníctva a jeho
ochrany stále nie je na Slovensku na takej
úrovni ako by sa žiadalo, hoci náš úrad
i v tomto smere, často nad rámec svojich
kompetencií, vyvíja nemálo aktivít. Čiže
spolu s odborníkmi sa zamyslíme, a dáme
si tiež poradiť, ako čo najlepšie robiť marketing na dosiahnutie efektívnejšej komunikácie s cieľovými skupinami, tzn. s politickými predstaviteľmi, médiami i so širokou verejnosťou. A v prvom rade je dôležité,
aby tí čo riadia našu spoločnosť, vytvárali
priaznivejšie legislatívne podmienky na
podporu využívania ochrany duševného
Slávnostné stretnutie pracovníkov ÚPV
SR a hostí, ktorí prijmú pozvanie v rámci
SDDV, sa začne o 9.00 hod. vo vstupných
priestoroch úradu a medzi hosťami by nemal chýbať ani primátor Banskej Bystrice
Budova Úradu priemyselného vlastníctva SR
Peter Gogola.
na Fončorde
FOTO: ÚPV SR
SPOMIENKA
NA TEOFILA STADLERA
Na evanjelickom cintoríne v Banskej
Bystrici sa 21. marca 2011 konalo spomienkové stretnutie pri príležitosti 100.
výročia úmrtia Teofila Stadlera.
„Pre Banskú Bystricu je výhodou, že ústredný orgán
štátnej správy sídli práve tu. Ľudia by ho však mali
spoznávať intenzívnejšie,“ myslí si predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR Darina Kyliánová.
FOTO: MB
vlastníctva vrátane podpory inovácií, produktov s vyššou pridanou hodnotou,” konštatuje predsedníčka ÚPV SR.
SDDV v ÚPV SR bude i Dňom otvorených
dverí. Verejnosť, študenti a ich pedagógovia budú mať možnosť bližšie sa oboznámiť s problematikou priemyselného
vlastníctva, absolvovať prehliadku patentovej knižnice, ktorá má približne 14 miliónov dokumentov, študovne, rešeršného
pracoviska a pod.
„Verím, že i tohtoročný SDDV prispeje
k zvýšeniu povedomia verejnosti o význame nehmotného majetku. Malo by byť prirodzené chrániť si ho rovnako ako hmotný
majetok, aby nemohol prísť niekto iný
a privlastniť si vašu myšlienku. Veď napríklad hodnota ochrannej známky môže byť
niekoľkokrát väčšia ako hmotný majetok
firmy. Podnikové portfólio pozostávajúce
aj z priemyselných práv tvorí významnú
časť jeho pridanej hodnoty. Efektívne manažovanie duševného vlastníctva zvyšuje
konkurencieschopnosť, znamená strategickú výhodu,” zdôrazňuje predsedníčka
ÚPV SR D. Kyliánová.
PhDr. Julius Šípoš
Stretnutia, ktoré zorganizovalo Občianske združenie Bystrický Permon, sa zúčastnila zástupkyňa primátora Katarína
Čižmárová, zástupcovia Harmaneckých
papierní a občania mesta. Spoločne si
pripomenuli vzácneho človeka, podnikateľa a dobrodinca Teofila Stadlera, ktorý
pomáhal chudobným a nechal postaviť
niekoľko verejne prospešných budov
v Banskej Bystrici. Podporoval aj evanjelickú cirkev, výchovu a vzdelávanie. Zaslúžil sa o výstavbu nábrežia Hrona, ktoré
dodnes nesie jeho meno. Slávnostné príhovory predniesli za Harmanecké
papierne Miloš Tichý a za Bystrický Permon Eva Furdíková. Podujatie moderoval
Michal Kišimon.
Richard R. Senček
za Bystrický Permon
FOTO: RICHARD SENČEK
I keď väčšina ľudí si
uvedomuje význam duševného vlastníctva – autorských práv, patentov,
dizajnov či ochranných
známok, viacerí týmto
pojmom stále nepripisujú až taký význam. Aj
preto na podnet Svetovej organizácie
duševného vlastníctva (WIPO) si od roku
2001 pripomíname Svetový deň duševného vlastníctva (SDDV), ktorý pripadá
na 26. apríla. V tento deň pred 41 rokmi (1970) nadobudol účinnosť Dohovor
o zriadení WIPO.
KRÁTKE SPRÁVY
Pietnej spomienky na mieste posledného odpočinku
Teofila Štadlera sa zúčastnila aj viceprimátorka
Katarína Čižmárová.
ANKETA
BEL, HUDEC, SKUTECKÝ ALEBO NIEKTO INÝ?
Už tretí mesiac môžete odovzdať svoj
hlas najvýznamnejším osobnostiam spätých s Banskou Bystricou. Prvá priečka
v pomyselnom rebríčku druhýkrát za sebou patrí známemu umelcovi Dominikovi Skuteckému. Ak budete hlasovať aj vy,
môžete rozhodnúť o dvoch desiatkach
ľudí, ktorí ovplyvnili život mesta pod
legendárnym Urpínom.
Veda, technika, umenie, nielen v týchto,
ale aj v mnohých ďalších oblastiach pôsobili významné osobnosti, ktorých život
je spätý s Banskou Bystricou. Hlasujte za
maximálne dvadsať nežijúcich osobností,
ktorých meno pozitívne ovplyvnilo život v našom meste. Svoj návrh doručte
poštou, osobne alebo elektronicky, a to
vždy do aktuálnej uzávierky mestských
novín, najbližšie do 25. apríla 2011. Na
základe vášho hlasovania budeme šesť
mesiacov zverejňovať rebríček dvadsia-
tich najvýznamnejších banskobystrických
osobností, z ktorých napokon zostavíme
finálnu dvadsiatku. K odpovedi pripíšte
aj vaše meno, telefónne číslo a kontaktnú
adresu, pretože z hlasujúcich vyžrebujeme každý mesiac päticu výhercov, z ktorých dvaja získajú dve vecné ceny, jeden
výherca rehabilitačný poukaz od Mestského úradu v Banskej Bystrici a dvaja
sa potešia vstupenkám na jarné výstavy
Kvetena, Vinária a Včely, ktoré sa uskutočnia koncom apríla v areáli Pamätníka SNP
v Banskej Bystrici.
V marci výhercov vyžrebovala Mgr. Zuzana Kučerová. Z výhry sa môžu tešiť:
Viktória Dolinská, Anton Kaliský, M. Kališka, Vladimír Veliačik a Ing. Pavol
Sokol. Získavajú prezentačné predmety
od Mestského úradu v Banskej Bystrici.
Srdečne blahoželáme.
Svoje návrhy na dvadsať naj osobností
môžete ďalej posielať:
- elektronicky:
[email protected]
- poštou:
Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica (obálku
označte „Anketa Radničných novín”)
- osobne:
do zberných schránok v Klientskom
centre Mestského úradu v Banskej Bystrici a Informačnom centre v priestoroch
historickej Radnice na Námestí Slovenského národného povstania v Banskej
Bystrici.
V druhom kole ste hlasovali takto:
1. Dominik Skutecký (17)
2. Ján Cikker (16)
3. Matej Bel (15)
4. Jozef Dekret Matejovie
Terézia Vansová (13)
6. Viliam Figuš Bystrý
Ladislav Hudec
Karol Kuzmány
Štefan Moyses (12)
10. Jozef Murgaš (11)
11. Ján Botto
Andrej Sládkovič
Jozef Gregor Tajovský (10)
14. Ján Golian
Gustáv K. Zechenter Laskomerský (9)
16. Alexander Matuška
Rudolf Viest (8)
18. Ladislav Sára (7)
19. Anton Anderle (6)
20. Zlata Solivajsová (5)
mb
Týmto súhlasím v zmysle § 4 ods. 1 zák. 428/2002
Z.z. so spracúvaním osobných údajov a telefónneho čísla Mestom Banská Bystrica na účely Súťaže
pre čitateľov Radničných novín. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa končí odovzdaním
cien v súťaži a je možné ho kedykoľvek písomne
odvolať. Informačný systém bol zaregistrovaný
Úradom na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 245984.
APRÍL 2011
8
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
KRÁTKE SPRÁVY
XVII. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU FILMOV O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
VÝROBKY Z ODPADU
OKRÁŠLILI ŠKOLU
Envirofilm 2011 v znamení lesov a mokradí
Aj triedenie a recyklácia odpadu sú
témy, ktoré zaujímajú mladších Banskobystričanov. Žiaci zo Školského klubu
detí pri Základnej škole Ďumbierska sa
prostredníctvom besied, interaktívnych
hier a kvízov o nich dozvedeli viac.
Sedemnásty Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Envirofilm 2011, ktorý sa uskutoční 16. - 21. mája 2011, sa
bude niesť v znamení Medzinárodného roka lesov a 40. výročia Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971). Aj tento rok sa
bude konať pod patronátom európskeho komisára pre životné prostredia Janeza Potočnika.
Celý mesiac na chodbe školy vystavovali
VÝROBKY Z ODPADU. Týmto spôsobom
prezentovali žiacke práce, ktoré celý mesiac tvorili z triedeného odpadu - plastov
a papiera. Najvydarenejšie dielka budú
naše mesto reprezentovať v Medzinárodných výtvarných súťažiach ,,Zelený
svet” a „Lesy a mokrade”.
vychovávateľky ŠKD
FOTO: ZŠ ĎUMBIERSKA
FOTO: SA ŽP
Fantázia, veselosť a farebnosť charakterizujú
tvorivosť detí pri práci s triedeným odpadom.
Tradične na jar a na jeseň vykonáva
mesto Banská Bystrica celoplošnú deratizáciu verejných priestranstiev a budov
vo vlastníctve mesta. Jarná časť deratizácie sa uskutoční v mesiacoch apríl až
jún 2011 a jesennú plánujeme vyhlásiť
v druhej polovici septembra a potrvá do
konca novembra t.r.
Jarná časť celomestskej deratizácie sa
bude vykonávať od 4. apríla do 30. júna
2011. Presný termín bude vyhlásený
oznámením primátora mesta, ktoré zverejníme na elektronickej tabuli a úradných tabuliach.
Mestský úrad žiada občanov o spoluprácu pri výkone celomestskej deratizácie.
Výskyt hlodavcov v okolí budov, kanalizácií, smetných nádob a iných verejných
priestranstiev nahláste Mestskému úradu, oddeleniu verejnoprospešných služieb v Banskej Bystrici: kontaktná osoba
Ján Chmelík, tel. 048/4330612, e-mail:
[email protected]
Ochrannú deratizáciu ako preventívne
opatrenie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2009 o vykonávaní
dezinfekcie a regulácii živočíšnych
škodcov na území mesta Banská Bystrica je povinná zabezpečiť každá fyzická
alebo právnická osoba, ktorá v zmysle
platných zákonov vlastní, užíva alebo
spravuje nehnuteľnosti.
Ivana Barlíková
MsÚ Banská Bystrica
Úspešní slovenskí dokumentaristi Pavol Barabáš
a Tomáš Hulík pri nakrúcaní filmu „Vysoké Tatry –
divočina zamrznutá v čase“. Obaja majú svoje filmy
v tohtoročnej súťaži na Envirofilme a festivalu by sa
mali zúčastniť aj osobne.
Festival aj tento rok ponúkne svojim
priaznivcom prehliadky súťažných filmov,
ako aj bohatý sprievodný program. A to vo
všetkých piatich festivalových mestách –
Banskej Bystrici, Zvolene, Banskej Štiavnici, Kremnici a Krupine.
Okrem už tradičných podujatí, akými sú
detská výtvarná súťaž Zelený svet (16.
ročník), pokus o slovenský rekord v zbere
druhotných surovín, nesúťažné prehliadky filmov z archívu SFÚ, súťaže a ďalšie
podujatia pre deti a mládež - vrátane premietania filmov či obľúbených stretnutí
s filmármi Pavlom Barabášom a Steve
Lichtagom, organizátori pripravujú napríklad aj prezentáciu slovenských dokumentov, ktoré vznikli v STV v rámci
Zmluvy so štátom a besedu s ich autormi (Tomáš Hulík, Zdeno Vlach, Jaroslav
Mikuš). Nebudú chýbať zaujímavé výstavy
a besedy a filmári opäť potešia svojou
návštevou choré deti v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.
Film slovenského režiséra a scenáristu Tomáša Hulíka
„Návrat rysov“ bude súťažiť o Cenu detského diváka.
ENVIROFILM je medzinárodný festival filmov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia. Jeho cieľom je predstaviť, konfrontovať a podnecovať v medzinárodnom meradle tvorbu filmov zameraných na ochranu prírody a životného
prostredia, rozširovať poznanie ľudí
a zvyšovať ich aktivitu pri riešení tejto
problematiky, ako aj napomáhať výchove
k starostlivosti o prírodu a životné
prostredie. Hlavným odborným a organizačným garantom ENVIROFILM-u je
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Hlavným organizátorom festivalu je Slovenská agentúra
životného prostredia. Envirofilm je členom medzinárodnej asociácie environmentálnych festivalov ECOMOVE International. Centrom festivalového diania je
Banská Bystrica. (www.envirofilm.sk).
Anna Gudzová
ČISTOTA V MESTE JE ZDÁ SA PROBLÉMOM
Nielen v jarných dňoch, keď sa sneh roztopil a objavilo sa množstvo odpadkov,
ale aj počas celého roka je potrebné zabezpečiť čistotu a poriadok v meste. Čistenie verejných priestranstiev – zbieranie
odpadkov z chodníkov, ciest, verejnej
zelene je v réžii aktivačných pracovníkov.
Stále aktuálnym problémom je udržanie
čistoty chodníkov v centre Banskej Bystrice. V zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia č. 144/2004 o verejnom poriadku na území mesta je čistenie chodníka a schodov povinnosťou vlastníka,
správcu, príp. užívateľa priľahlej nehnuteľnosti. Chodníky je potrebné kropiť
a zametať, odstraňovať burinu, odpadky
a iné nečistoty. Ak túto povinnosť vlastník nehnuteľnosti zverí inej osobe alebo
organizácii, je povinný o tom informovať
prostredníctvom oznamu umiestnenom
priamo na nehnuteľnosti. Z oznámenia
má byť zrejmé meno a adresa osoby, resp.
organizácie, ktorá zodpovedá za čistenie
priestranstva. Na vyčistenie chodníka si
treba privstať, pretože prácu je potrebné
dokončiť najneskôr do 8.00 hod. tak, aby
chodci a obyvatelia domov neboli obťažovaní. Tieto povinnosti žiaľ, nebývajú často
dodržiavané a zabezpečené ani po písomnom upozornení vlastníkov. Za nedodržanie ustanovení nariadenia čistiť blízke
okolie svojej prevádzky je možné uložiť
vlastníkovi, správcovi, príp. užívateľovi
pokutu do výšky 6 638 €. Všimnite si na
priložených fotografiách priestor na ulici
J. Cikkera pred vstupmi do bývalého Kina
Urpín a Retro Klubu. Aktivační pracovníci ho síce pravidelne upratujú, no po pár
dňoch je opäť zaplnený odpadkami. Je
to aktuálny príklad toho, keď povinnosti
vlastníka supluje mesto.
Ivana Barlíková, MsÚ Banská Bystrica
KRÁTKE SPRÁVY
SVOJ OBĽÚBENÝ
STROM MÔŽETE
PREDSTAVIŤ INÝM
FOTO: MSÚ BB
ZAČÍNAME S JARNOU
DERATIZÁCIOU
Výberová komisia, ktorá zasadala 24. - 27.
februára 2011 v Banskej Bystrici, vybrala
43 filmov (zo 16 krajín), ktoré bude hodnotiť medzinárodná festivalová porota,
ako aj detská porota. Medzi vybranými filmami dominujú filmy nemeckých autorov
(11). Slovensko má v medzinárodnej súťaži 9 filmov, Česká republika 8. O prestížne
festivalové ceny budú ďalej bojovať filmári z Ruska, Švajčiarska, Holandska, USA,
Francúzska, Japonska, Austrálie, Grécka,
Talianska, Iránu, Poľska, Nórska, Arménska.
FOTO: SA ŽP
Filmári z 32 krajín a štyroch svetadielov
(Európa, Ázia, Amerika, Austrália) poslali
tento rok do súťaže 154 filmov. Najviac
filmov je od nemeckých autorov – 39,
nasleduje Slovensko (33 filmov) a Česká
republika (14 filmov), teda tradične tri
najpočetnejšie zastúpené krajiny. Ďalej sa
do súťaže filmov prihlásili: Rusko, Taliansko, Japonsko, Irán, Španielsko, Čína, USA,
Holandsko, Francúzsko, Austrália, Srbsko,
Maďarsko, Poľsko, Arménsko, Grécko,
Portugalsko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, India, Belgicko, Turecko, Chorvátsko,
Macedónsko, Veľká Británia, Nórsko, Island, Kanada a po prvý raz aj Kórea.
Priestor za Arcade pred upratovaním (19.1.2011) a po upratovaní (14.2.2011).
Prvý jarný deň inšpiroval Nadáciu
Ekopolis k vyhláseniu 9. ročníka ankety Strom roka 2011. Svoj obľúbený
strom môže do ankety prihlásiť každý. Stačí do 20. mája 2011 poslať fotografiu stromu a potrebné údaje
o ňom na adresu nadácie. Tri víťazné
stromy získajú okrem prestížneho titulu aj financie na ošetrenie alebo na
úpravu svojho okolia. Viac informácií
na www.ekopolis.sk.
mb
APRÍL 2011
9
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
SCHVÁLENÉ NARIADENIE
PRINÁŠA NIEKOĽKO NOVINIEK
Nové všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov, schválené na
ostatnom mestskom zastupiteľstve, prináša pre majiteľov štvornohých miláčikov
niekoľko noviniek platných od polovice apríla t.r.
ODCHYT ZVIERAT
DVADSAŤŠTYRI HODÍN DENNE
Ak sa pes pohybuje po verejnom priestranstve bez dozoru majiteľa, možno
ho odchytiť. Túto službu pre Banskobystričanov vykonával doteraz jeden pracovník mestského úradu v rámci svojej
pracovnej doby. Niekoľkoročné snaženie o nepretržité zabezpečenie odchytu sa podarilo. Po schválení všeobecne
záväzného nariadenia bude túto službu
zabezpečovať aj mestská polícia. Štyria
policajti získali odbornú spôsobilosť na
výkon odchytu zvierat a budú ho spolu
so zamestnancom mestského úradu zabezpečovať nepretržite.
PRAKTICKÉ VRECÚŠKA
NA PSIE EXKREMENTY PRE VŠETKÝCH
PSÍČKAROV
Chovateľov psov v našom meste pribúda. A s nimi aj problémy s venčením.
Hoci mestskí policajti za znečisťovanie
verejných priestranstiev pokutujú, psie
exkrementy nie sú najmä na sídliskách
ničím výnimočným. Doteraz mestská
samospráva poskytovala vrecká na likvidáciu exkrementov bezplatne držiteľom psov iba v bytových domoch. Majitelia psov v rodinných domoch nemali
v zmysle pôvodného nariadenia na vrecká nárok, zaplatili však o polovicu nižší
ročný poplatok za psa. Pri zverejnení
VZN bola mestskému úradu doručená
jediná pripomienka od poslanca MsZ
Vladimíra Pirošíka, ktorá bola zapracovaná a schválená. Pripomienka sa týkala
zvýšenia počtu vreciek pre psíčkarov. Od
roku 2012 získa každý držiteľ psa bez
ohľadu na to, či je pes evidovaný v bytovom dome alebo v rodinnom dome 730
kusov vreciek na psie exkrementy.
PRIESTUPKY
Novelou zákona č. 369/1990 Z.z. boli
upravené priestupky, ktorých sa môže
držiteľ psa dopustiť. Zmenila sa aj výška
možnej sankcie. Tá môže byť držiteľovi
psa udelená za nedodržanie ustanovení
nového všeobecne záväzného nariadenia. Najvyššia uložená pokuta sa vyšplhala až do výšky 165 €. Za neodstránenie psieho výkalu z verejného priestranstva môže osoba, ktorá vedie psa, dostať
pokutu až do 65 €.
Schválením nového všeobecne záväzného nariadenia bude aktualizovaný aj
informačný leták o základných právach
a povinnostiach držiteľov psov. K dispozícii je v Klientskom centre Mestského
úradu v Banskej Bystrici a na oficiálnej
internetovej stránke mesta www.banskabystrica.sk
Ivana Barlíková
MsÚ Banská Bystrica
Koncepcia tepelnej
energetiky sa napĺŇa
Pred vyše dvomi rokmi schválili poslanci mestského zastupiteľstva Koncepciu tepelnej energetiky v meste. Dva roky je dostatočná doba, aby sme sa pozreli na jej
napĺňanie.
V Banskej Bystrici sa v súčasnosti vyrába teplo pre bytovokomunálnu sféru zo
zemného plynu. Podľa koncepcie mali
byť nové investície zamerané na postupný prechod od zemného plynu k biomase tak, aby táto tvorila cca 60 percentný
podiel v palive na výrobu tepla.
Od takého „prezbrojenia” palivovej základne a vybudovania nových výrobných
kapacít sa očakáva zvýšenie spoľahlivosti, hospodárnosti a optimalizácia nákladov na dodávku tepla pre konečného
spotrebiteľa so stabilizáciou ceny tepla
v meste.
Koncepcia bola založená na dokončení
troch projektov:
• rozšírení Teplárne Radvaň o biomasovú prevádzku pre potreby Radvane,
Fončordy a Podlavíc
• výstavbe novej teplárne pre Sásovú
a Rudlovú mimo lokality sídliska
• využitie produkcie tepla z biomasy
v Smrečine-Hofatex, a.s. pre zásobovanie teplom sídlisk Uhlisko a Sídlisko.
Radvaňská kotolňa na biomasu už mala
teplo produkovať, bohužiaľ výstavba
bola zdržaná majetkovými vysporiadaniami pozemkov pod stavbou. Najnovšia
situácia hovorí o začatí stavby v apríli
a nábehu výroby tepla v novembri t.r.
Nová 8 MW kotolňa bude vyrábať takmer
50 percent súčasnej produkcie radvaňskej teplárne, v ktorej ostane ešte aj
výroba elektriny na plynovej turbíne.
Druhým projektom je výstavba teplárne
v areáli bývalej cementárne a rozvodov
do sídliska. Jej termín sprevádzkovania
je záver roka 2012. Investorovi Ekologická energia, a.s. bola pridelená dotácia
z fondov EÚ na čiastkové krytie 10 mil.
rozpočtu. Stavebné povolenie je právoplatné a je možné očakávať jej dokončenie v termíne. Súčasťou tohto projektu je
výmena tepelných rozvodov na sídlisku
a ukončenie inštalácie v domoch. Investor BBES, a.s. má 1. etapu za sebou a
dokončuje prípravu na tohoročnú etapu
v časti sídliska – ulice Javornícka, Karpatská, Magurská, Kráľovohoľská, Pieninská
a Krivánska.
Tretí projekt je najviac rozpracovaný –
zdroj v Smrečine je v prevádzke, tepelné rozvody na sídliskách sú vymenené
a KOST inštalované. Chýba konečná dohoda na zafinancovaní privádzača zo
Smrečiny do oboch sídlisk.
Inštalácia kompaktných staníc v domoch
(KOST) je takisto jednou z rozhodujúcich
zásad koncepcie a táto v rokoch 2011 –
2012 finišuje poslednými inštaláciami
v Sásovej v počte 70 ks. Ku dnešnému
dňu je v meste 363 KOST, čo predstavuje 84 percent. Čo do počtu je najviac
inštalácií týchto tepelných zariadení na
Slovensku práve v Banskej Bystrici.
„Dôležité sú však ekonomické prínosy
KOST, keď sa náklady na prípravu TÚV
v dome znížia o 17 – 25 %”, hodnotí prínosy Ing. Ondrej Borguľa, generálny riaditeľ BBES, a.s. a pokračuje „a do dvoch
rokov dokončíme aj pripojenie všetkých
KOST na centrálny dispečing v Radvani,
aby sme mohli prevádzku monitorovať,
kontrolovať a aj riadiť.”
Podľa primátora Banskej Bystrice Petra
Gogolu: „Podrobne sledujeme investičné
aktivity BBES, a.s.. Tým, že už štvrtý rok sa
intenzívne vymieňajú aj rozvody na sídliskách, najviac pribudnú toho roku v Podlaviciach, nemám obavy o spoľahlivosť
tepelných zariadení v meste a ich úsporné
prevádzkovanie v budúcich rokoch.”
Emil Ruščák
FOTO: BBES, A.S.
NEPREHLIADNITE!
Výmena potrubí na sídlisku Sásová, 1.etapa
EKOUNIVERZITA NA SLOVENSKU
Mestské lesy s.r.o. vás srdečne pozývajú na plavenie dreva v unikátnom drevenom
vodnom žľabe v doline Rakytovo pri obci Dolný Harmanec.
Plavenie sa uskutoční v dňoch 6. mája
(piatok) a 7. mája 2011 (sobota) a bude
realizované tradičnou metódou, používanou po stáročia. Plavitelia pomocou
vodnej energie a háčikov splavia drevo
zo vzdialenosti 1500 m dreveným vodným žľabom do ústia doliny Rakytovo.
Akcie sa konajú v rámci lesníckych dní,
v duchu Medzinárodného roku lesov
vyhlásenom organizáciou UNESCO.
Hlavným cieľom tejto iniciatívy je vyzdvihnutie úzkej a trvalej spätosti človeka s lesom. K tomuto posolstvu sa chcú
pripojiť aj Lesnícke dni 2011 „Lesy pre
ľudí - ľudia pre lesy.”
Eduard Apfel
Mladí ľudia podieľajúci sa na ekologickom
projekte
s názvom EnviroFuture postúpili vo svojom úsilí opäť o pomyselný krok vpred.
Zavádzanie separovaného zberu na fakultách Univerzity Mateja Bela a šírenie
osvety medzi jednotlivými cieľovými
skupinami študentov a zamestnancov
vzbudilo záujem aj zo strany odbornej
verejnosti zaoberajúcej sa environmentálnou problematikou. Úsilie študentov
vyvrcholí na konferencii „EkoUniverzity
na Slovensku - vízie vs. fakty”, ktorá sa
bude konať 6. mája 2011 v rámci odbor-
ného programu siedmeho ročníka najväčšej ekologickej výstavy na Slovensku
- PRO EKO 2011. Okrem bohatého programu a kvalitných prednášajúcich bude
obohatená aj o divadelné predstavenie
Akadémie umení na aktuálnu environmentálnu tému. Konferencia je pod záštitou prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc., rektorky Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici a Mesta Banská Bystrica. Bude
slúžiť ako dôkaz, že od nepatrných krokov
na lokálnej úrovni sa mladí ľudia svojim
snažením dokázali pričiniť o organizáciu
konferencie nielen s celoslovenským, ale
i medzinárodným rázom.
Eva Ščepková
APRÍL 2011
10
ŠKOLSTVO
MŠ NA STAREJ TEHELNI
ZÁKLADNÁ ŠKOLA MOSKOVSKÁ
ZŠ BAKOSSOVA
Chceme zelenší
svet
V MARCI KNINICA I NETRADIČNE
Roboti
z „Bakossky“
na RoboCup Junior
V rámci projektu Zelená škola sme privítali študentov z PF UMB v Banskej
Bystrici, ktorí si našli popri štúdiu čas
a prišli medzi škôlkarov. Pútavou formou
prezentovali deťom film o triedení odpadu, zahrali sa s deťmi na vláčik Separáčik
a naučili ich separovať rôzny odpad do
farebných kontajnerov, ktoré pre deti
aj vyrobili. A tak škôlkari zážitkovým
učením spoznali a následne určili, do
ktorého kontajneru patrí použitý papier,
plast, kov či sklo. Deťom nerobil problém
ani taký dôležitý pojem ako je BIO odpad
a v triedach každý deň separujú ohryzky z jabĺčka či hrušky ako odpad do
červených kontajnerov, ktoré si farebne
vyzdobili, aby boli veselšie. Chceme sa
poďakovať všetkým študentom za príjemne a osožne strávené dopoludnie
v materskej škole.
FOTO: MŠ NA STAREJ TEHELNI
Ďalšia aktivita našej materskej školy
smerujúcej k Zelenej škole sa stretla
s veľkým ohlasom nielen u detí, ale aj
u rodičov. Zorganizovali sme „Burzu kníh
a hračiek” pod názvom „Dajme veciam
druhú šancu”. Dva dni pred samotnou
akciou prinášali deti z domu rôzne knihy,
ktoré už prečítali, alebo hračky, s ktorými sa hrávali. Dokázali sa s nimi rozlúčiť
a darovať ich prostredníctvom výmennej
burzy svojim kamarátom. A tak vlastne to,
čo je pre niekoho už staré a nepotrebné,
druhému spôsobilo radosť a potešenie.
Od 1. marca si v pobočke Verejnej knižnice M. Kováča na ZŠ Moskovská v Banskej
Bystrici mohli deti pozrieť zaujímavú putovnú výstavu Vítezslavy Klimtovej - Rozprávková krajina. Výstava sa deťom veľmi
páčila. Úsmev na tvári vyvolali viaceré
postavičky. Deti sa potešili hlavne klbkovej kmotričke, ktorá v noci stráži ich sny.
Zaujal ich aj Permoník knižný, ktorý býva
v knižnici a rád schováva knihy. Originálna výstava všetkých aspoň na chvíľu dostala do krajiny škriatkov a rozprávok.
Pobočka knižnice neslúži žiakom len na
požičiavanie kníh a časopisov. Žiaci sa tu
zúčastňujú rôznych zaujímavých podujatí.
Jedným z nich bola Noc v knižnici - poučenie, zamyslenie, prekvapenie, či? Na základe predchádzajúcich úspešných akcií Noc
v knižnici bola 11. marca 2011 určená
žiakom 7. ročníka. Zamerala sa na drogovú prevenciu, šikanovanie a zdravý
životný štýl. Deti sa počas noci stretli
s odborníčkou na zdravú výživu pani Valuchovou. Mali možnosť porozprávať sa
a vypočuť si dojímavé príbehy zo života
Tomáša, Martina a Evy, ktorí sú klientmi
Cor centra, kde sa liečia z drogových závislostí. Slečna Janka Gondová sa s deťmi
porozprávala o drogách. Akciu osviežilo
aj vystúpenie tanečnej skupiny Element.
Deti so záujmom sledovali zásah psovodov a pani policajtka Petrovičová so žiakmi hovorila o šikanovaní a trestnoprávnej
zodpovednosti. Pod vplyvom mnohých
dojmov sa nikomu spať nechcelo a dlho
sa rozprávali o svojich zážitkoch.
V marci sa v priestoroch tejto pobočky
VKMK uskutočnilo veľa zaujímavých akcií
pre našich žiakov: beseda s pani Kološtovou s NAPANTU, beseda s pani Hodálovou, sólistkou štátnej opery pri príležitosti spracovania celoročného projektu
zameraného ne regionálnu výchovu.
29. marca sa prišla s deťmi porozprávať
pani spisovateľka Očenášová – Štrbová
o knihe Moja Bystrica a v rámci vyučovania sa žiaci zúčastnili informatickej
prípravy, deti z ŠKD tvorili plagát PREČO
RÁD ČÍTAM.
Mgr. Anna Riečanová
Jedným z magnetov knižnice bola pre malých návštevníkov krajina rozprávok.
FOTO: ZŠ MOSKOVSKÁ
CHÉMIA NA KADÝ DEŇ
Žiaci ZŠ Moskovská sa zapojili do celoslo- ková so svojou prácou zameranou na
venskej súťaže „Chémia na každý deň”. význam liečiv v živote človeka sa umiestSúťaž organizovali Slovenská chemická nili v celkovom hodnotení základných
spoločnosť, odborná skupina Chémia škôl na 8. – 9. mieste. Ich úspech všetkých
a ekológia a Stredná odborná škola v No- milo potešil.
vákoch pri príležitosti Medzinárodného Dňa 11. februára 2011 sa žiačky zúčastroka chémie 2011. Žiačky deviateho roč- nili slávnostného vyhodnotenia súťaníka Martina Grzybowská a Nikola Streč- že a prehliadky úspešných prác v aule
Výskumného ústavu pre petrochémiu
FOTO: ZŠ MOSKOVSKÁ
v Prievidzi. Na podujatí boli udelené ďalšie ocenenia. Práca našich dievčat zaujala
a získala ocenenie Výskumného ústavu
pre petrochémiu.
Samotné žiačky sa veľmi radovali z ocenenia: „Tešíme sa, že naša práca o liekoch, medicíne a chémii sa páčila. Zaujímavé bolo
aj slávnostné vyhodnotenie súťaže. Mohli
sme našu prácu prezentovať, porozprávať
o nej a porovnať ju s ostatnými úspešnými a veľmi peknými prácami. Konkurencia bola silná a sme rady, že sme obstáli
a úspešne reprezentovali našu školu.”
Malí škôlkari pod taktovkou vysokoškolákov zvládli
triedenie odpadu šmahom ruky.
Veríme, že sa v rozpočte pre našu materskú školu nájdu peniažky aj na „veľké separovanie“ do naozajstných kontajnerov.
Mgr. Ivana Navrátilová
Zdá sa, že obe dievčatá majú chémiu v malíčku.
Mgr. Blanka Šupolová
Tím žiakov zo ZŠ Bakossova sa 17. - 18.
marca 2011 zúčastnil súťaže v stavbe
a programovaní robotov pre základné a
stredné školy RoboCup Junior Slovensko
v Sabinove. Náš tím Brainiac, ktorý tvorili
piati deviataci, ako jediní reprezentovali
základné školy z Banskej Bystrice.
Robotike sa venujeme už tretí rok a Robocup bola posledná slovenská súťaž,
na ktorej sme sa doteraz nezúčastnili.
Tento rok prišlo okolo 110 súťažiacich
a sprevádzalo ich viac ako 25 učiteľov,
rodičov a vedúcich tímov. Väčšina z členov nášho tímu sa už zúčastnila veľkej
robotickej súťaže First Lego Leguage,
na ktorej ukázali, že vedia čo je to konštruovať a programovať robota z LEGA.
Národného kola v Sabinove sa zúčastnili štyria z nich: Daniel Horák, Mikuláš
Valocký, Adam Sloboda, Patrik Klučiar
a vedúci tímu pán učiteľ Hudík. Z domu
tím podporoval Filip Zelina (IX. B), ktorý
prispel ku stabilnej konštrukcii súťažného robota s menom BAKY. Tento bol konštruovaný na kategóriu Záchranár, druhý
robot bol skonštruovaný až na mieste
zo zvyšných častí. Podľa pravidiel sme
sa dostali do podkategórie SS (stredné
školy) no aj napriek tomu sme v konkurencii 11 tímov obsadili úžasné 3. miesto
v kategórii Konštrukcia. Vo futbale robotov dlhotrvajúca príprava robotov v škole
a neustále testovanie, upravovanie a kalibrovanie robota na súťažných dráhach
prinieslo svoje ovocie a v prvom kole
sa náš tím dostal na 3. miesto. Rýchlosť
a dobrý program však nie je všetko,
v druhom kole chýbala štipka šťastia,
a tak sme skončili nakoniec až na
11. mieste. Viac informácii na www.zsbakbb.edu.sk
Mgr. Maroš Hudík
ZŠ ĎUMBIERSKA
karnevalová
nálada
Naša škola sa môže pochváliť vychýreným karnevalom. Víla, motýľ, hviezda,
králi, letci či indiáni... Veľa krásnych karnevalových masiek sa zabávalo, tancovalo, súťažilo, vyhrávalo na tohtoročnom
školskom karnevale.
Mgr. V. Fábryová, Mgr. K. Striešová
FOTO: ZŠ ĎUMBIERSKA
Aj v materskej škole už deti vedia, čo je
separovanie odpadu a aké je pre našu
zem dôležité. Keď sa to učia zážitkovým
učením a s podporou starších kamarátov, je to ešte zaujímavejšie a zábavnejšie. Aktivity školy a rodiny sú jedným
z dôležitých smerovaní materskej školy
na Uhlisku.
APRÍL 2011
11
ŠKOLSTVO
ZŠ TRIEDA SNP
ZÁKLADNÁ ŠKOLA SITNIANSKA
Škola hrou
Školáci si mohli zblízka prezrieť historické zbrane, dokonca si ich mohli pod dohľadom inštruktorov aj vyskúšať. Už počas prezentácie deti nadšenými výkrikmi
sprevádzali vystúpenie šermiarov. Týmto
zaujímavým spôsobom si obohatili poznatky a vedomosti, ktoré získali na hodinách vlastivedy a zemepisu.
FOTO: ZŠ TRIEDA SNP
Mgr. Mája El Hajry
NAUČILI SME SA LYOVAŤ
Žiaci Základnej školy na Sitnianskej ulici
absolvovali v marci základný lyžiarsky
výcvik. Našli sa medzi nimi lyžiari, ale i
takí, ktorým sa „triasli kolená” pri pomyslení na svahy lyžiarskeho strediska
Donovaly.
v slalome, ktorý preveril zručnosti a návy- Dúfame, že aj v ďalšom roku budeme mať
ky nadobudnuté počas výcviku. Cieľom možnosť v rámci tohto projektu rozvíjať
prešli všetky deti, čím dokázali svoju špor- lyžiarsku gramotnosť našich žiakov.
tovú zdatnosť.
Mgr. Alexandra Chrobáková
Z celkového počtu 40 žiakov sa až polovica z nich stretla s lyžiarskym výstrojom
prvýkrát. V rámci lyžiarskeho výcviku
bolo deťom zabezpečené bezplatné zapožičanie lyží, lyžiarok, palíc a celkový
servis. Aj deti zo sociálne slabších rodín
mali možnosť naučiť sa lyžovať. Prvé
lyžiarske pokusy a pády rýchlo vystriedala radosť z plynulého zjazdu. Každým
dňom sa zvyšovala lyžiarska gramotnosť,
ktorú podporovala nádherná scenéria
Nízkych Tatier. Po výkonoch na lyžiach
prišla únava, no na druhý deň ju opäť vystriedal úsmev a chuť znova robiť otočky Pomocnú ruku pri organizovaní lyžiarskych výcvikov podáva Správa športových a telovýchovných zariadení
a oblúčiky. Vyvrcholením kurzu bol pretek mesta BB pod vedením Ivana Šaba.
ZŠ RADVAŇ
ZÁKLADNÁ ŠKOLA GOLIANOVA
Poznáme jedno
neobyčajné dievča
Súčasní školáci v stredovekej zbroji
NEMOCNIČNÁ ŠKOLA
Aby zúbky neboleli
So súhlasom Kiky sme usporiadali výstavu jej výtvarných prác. Všetko sme
pripravili do najmenších detailov. Namaľovali a povyliepali sme plagáty po škole,
priniesli občerstvenie, vyzdobili triedu
a v nej rozmiestnili všetky Kikine práce.
Potom sme už len čakali na odozvu. Boli
sme príjemne prekvapení záujmom žiakov a učiteľov, ktorí sa len teraz dozvedeli, aký veľký talent v našej škole máme.
Všetci sme boli spokojní, ale najviac nás
hrial pocit a Kikino poďakovanie za prezentáciu jej diel. Preto sa obraciame aj na
ostatných, ktorí chcú niekoho potešiť, že
stačí len chcieť a mať dobrých priateľov,
alebo možno aj spolužiakov, ktorí váš talent ocenia.
Žiaci 7.C
FOTO: ZŠ GOLIANOVA
FOTO: NEMOCNIČNÁ ŠKOLA
Už druhýkrát malých pacientov v Detskej
nemocnici navštívila dentálna hygienička Alenka Gelienová. Teta Alenka učí deti
starať sa o svoje zúbky. Vie zaujať maličkých aj veľkých. Jej rozprávku počúvajú
deti so zatajeným dychom. Dozvedia
sa, čo zúbkom škodí a čo im robí dobre.
Všetky deti sa naučili, ako sa ktoré zuby
volajú, alebo čo majú spoločné strom
a zub. Ale najmä, ako sa o zuby starať, aby
neboleli a boli zdravé. Naučili sa aj správnu techniku čistenia zubov. Predtým im
však teta Alenka rozdala veľké aj malé
farebné zubné kefky a pasty. Maličkým
sa však páčil aj model chrupu s farebne
rozlíšenými zubami a zúbkové omaľovánky. A keď teta Alenka od nás odchádzala, všetky deti vedeli nielen ako si
čistiť zuby, ale naučili sa aj to, prečo je to
dôležité.
Mgr. Zdenka Kostiviarová
V 7.C máme Kiku, jedno úžasné dievča,
ktoré sme sa rozhodli prekvapiť. Kika je
dobrá kamarátka a aj keď má problémy
pohybového aparátu, nič jej nebráni,
aby sa venovala tomu, čo ju najviac baví
- maľovaniu.
„Takto sa čistia zúbky,“ ukazuje teta Alenka malým
pacientom.
Jedno z výtvarných diel siedmačky Kiky.
zelený deŇ
V rámci multikultúrnej výchovy sa na
hodinách anglického jazyka venujeme
aj sviatkom jednotlivých anglicky hovoriacich krajín. Najdlhšiu tradíciu majú
oslavy halloweenu, no svoju obľubu si
v posledných rokoch získal aj sviatok sv.
Patrika.
Sv. Patrik je patrónom Írska a jeho sviatok sa oslavuje 17. marca nielen v Írsku,
ale aj v iných krajinách (napr. USA). Jeho
najtypickejším vonkajším prejavom je
zelená farba (nielen) oblečenia.
FOTO: ZŠ GOLIANOVA
MATEMATIKA
TROCHU INAK
Každoročne v apríli sa na našej ZŠ stretávajú žiaci z Banskej Bystrice a okolia
na Dopoludní s matematikou, aby si
vyskúšali niečo nové, a tak trochu sa aj
otestovali.
V rôznych matematických úlohách cestujeme po Európe, nakupujeme v obchodoch, blúdime v labyrintoch, ukladáme
paličky, trénujeme ručičky a trápime
hlavičky nad zaujímavými úlohami. Aby
ste sa v mori nových zážitkov nestratili,
pomôžu vám vaši budúci spolužiaci.
Všetky múdre a šikovné hlavičky čaká
prekvapenie a tiež možnosť skúsiť si to
od piateho ročníka v triede, kde sa budú
môcť matematike venovať viac. Tešíme
sa na vás dňa 14.4.2011 o 9.00 hod.
Danka Šúrová
ZŠ TATRANSKÁ
Kým v minulých rokoch sme sa oboznámili s tradíciami tohto sviatku a naučili
sme sa aj niekoľko írskych pesničiek,
tento rok nás pomyslene navštívil írsky
škriatok leprechaun. Najprv odmenil každého v zelenom oblečení troškou šťastia
- kartičkou, ktorú možno využiť na odvrátenie katastrofy v podobe zlej známky.
Potom sme sa s ním bližšie zoznámili,
naučili sme sa, ako vyzerá a spoznali sme
aj legendu, podľa ktorej každý, komu sa
podarí dôjsť na koniec dúhy, nájde hrniec so zlatom, ktorý tam zakopal práve
leprechaun. Kým mladší žiaci vyfarbovali
obrázky s írskou tematikou, starší riešili
tajničky a osemsmerovky. Nakoniec sme
sa zahrali hru Leprechaun, where’s your
shamrock? (Škriatok, kde máš trojlístok?),
v ktorej sme škriatkovi pomáhali nájsť
trojlístok, jeden zo symbolov Írska.
PaedDr. Andrea Gáborová
Korčuľovať
sa už vieme
Prelom februára a marca sa pre prvákov
a druhákov niesol v znamení korčuliarskeho kurzu. Školské knihy a perá na
niekoľko dní vymenili za korčule a pod
vedením inštruktorov sa odhodlali na
ľadové dobrodružstvo. Žiaci druhého
ročníka už tento kurz absolvovali minulý rok a ich nadšenie bolo o to väčšie.
Väčšina žiakov prvého ročníka stála na
korčuliach prvýkrát. Na konci kurzu vedeli udržať rovnováhu, pohybovať sa na
ľade a korčuľovať bez opory mantinelu
alebo inštruktora. Kurz opäť zaznamenal
úspech a povzbudil žiakov pokračovať
v navštevovaní zimného štadióna s rodičmi, respektíve pokračovať v korčuľovaní v rámci korčuliarskeho alebo hokejového družstva.
Mgr. B. Mačudová
FOTO: MARTINA OBOŇOVÁ
Dňa 22.3.2011 sa v duchu projektu Škola hrou uskutočnila pre mladších žiakov
našej školy prednáška o spôsoboch boja
a zbraniach v stredoveku s názorným
predvedením ich činnosti. Inštruktori
historického šermu z Dubnice nad Váhom predstavili žiakom kus stredovekej
histórie.
APRÍL 2011
12
NAPÍSALI STE NÁM
Milé mamičky a budúce mamičky, neváhajte a príďte medzi nás. Tešíme sa na
vás.
Mgr. Michaela Pražienková
poradkyňa pri dojčení
Staré, dobré zvyky treba oprašovať a živiť. Takto si povedali aj Podlavičania
a Skubínčania, keď pochovali basu, aby
sa až do Veľkej noci neozvala ani jej najkratšia notička.
Veru tak, fašiangy sú obdobím hojnosti a veselosti.
LC BANSKÁ BYSTRICA LEA
RADOSŤ Z POMOCI
Vďaka členom denného centra Dúbrava
a Občianskej rade, ktorá pracuje v novom
zložení veľmi operatívne, sa uskutočnilo
podujatie, na ktoré budú spomínať mnohí Banskobystričania. Nakoniec, dokazuje
to aj priložená fotografia. Ďalší z členov
denného centra Dúbrava, pán Ľubomír
Lehoťan, vytvoril zaujímavú stránku
Podlavíc, www.kd-podlavice.meu.sk, na
ktorej si nájdete aktuálne informácie
o živote v tejto časti mesta.
Členky dámskeho klubu LC Banská
Bystrica LEA pozvali prvý marcový deň
obyvateľov Banskej Bystrice na tradičnú
zabíjačku, ktorú v centre mesta zorganizovali už po druhýkrát.
Námestie SNP v ten deň od ranných hodín nažívalo neobyčajným ruchom. Nie,
prasiatko sme po námestí nenaháňali,
očistené viselo na „šibenici” už skoro
ráno, no inak sa všetko podobalo na naozajstnú zabíjačku. Ten, kto ešte naozajstnú zabíjačku nezažil, mal možnosť vidieť
majstrov mäsiarov, ako zručne - priamo
pred očami prekvapených Bystričanov pripravovali svoje výrobky. Zvŕtali sa pri
robote a námestie zaplavila a rozvoňala
neuveriteľná vôňa pečených klobás, jaterníc, výborného mäska. Priam neodolateľná vôňa spoľahlivo nasmerovala
a prilákala mnohých labužníkov k nášmu
stánku. Mohli tak ochutnať a zároveň si
aj kúpiť tie najčerstvejšie zabíjačkové
špeciality.
FOTO: HELENA BEŇOVÁ
Možnosťou pre mladých po skončení štúdia je
absolventská prax.
Stále viac rodičov si uvedomuje, že dojčenie je pre ich dieťatko to najdôležitejšie, čo mu môžu dať pre úspešný vstup
do života. No nie vždy to ide bez problémov. Veľa mamičiek sa stretne po narodení dieťatka s nejakým problémom pri
dojčení. Dieťatko sa neprisáva, je spavé,
málo priberá, má koliku, mamička má
málo alebo priveľa mliečka. Niektoré
mamičky si vedia poradiť samy, niektorým poradí pediater, matka či kamarátka, no sú aj mamičky, ktoré pomoc nenájdu alebo ju nevyhľadajú vôbec.
A preto vznikla v Materskom centre Mostík Podporná skupina dojčenia. Skupinka
sa stretáva raz mesačne, každú druhú
stredu v mesiaci od 17. hodiny v priestoroch MC Mostík pri Základnej škole Moskovská 2 v Banskej Bystrici. Mamičky
ZÁBAVA AKO SA PATRÍ
Členovia Občianskej rady I. v Rudlovej
a Sásovej, pod vedením pani Ľubice Buranovej už tradične usporiadali slávnostný
fašiangový sprievod, ktorý za hudobného doprovodu muzikantov zo Združenia
autentického folklóru - Pohronci z Banskej Bystrice, ktorého šéfom je Michal
Fiľo, v nápaditých maskách povykrúcali
a pobavili občanov. Tí ich za odmenu
obdarili domácimi zabíjačkovými špecialitami – slaninkou, klobáskou, vajíčkami
a nechýbala ani pálenôčka na zahriatie.
Fašangovníci ponúkali obdivovateľom aj
chutné pampúšky. Medzi jednotlivými
stanovišťami premával aj rozprávkový
vláčik PRETÓRIUM.
FOTO: AUTORKA
PODPORNÁ SKUPINA DOJČENIA
Neodmysliteľnou rekvizitou fašiangového obdobia
bol ražeň, na ktorý domáci napichovali slaninku
a chutné klobásky.
Podčiarkli sme krásu toho slnečného dňa
a modrá obloha sa v nás premenila na
radosť z úspechu, na radosť z príjemnej
atmosféry, na hrejivý pocit pomoci núdznym.
Alica Frühwaldová
LC Banská Bystrica LEA
Slávnostné stretnutie pre členky a sympatizantky Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) a pedagógov z banskobystrického okresu zorganizoval Oblastný výbor SZPB v Banskej
Bystrici.
Helena Beňová
NEVÁHAJTE A PRÍĎTE
MEDZI NÁS
Na nás všetkých sa usmieval prekrásny
deň, naplnený snahou a úsilím splniť
naše poslanie: výťažok tejto charitatívnej
akcie venujeme deťom a spoluobčanom
so zrakovým postihnutím.
PRIPOMENULI SME SI
STÉ VÝROČIE MDŽ
A DEŇ UČITEĽOV
FAŠIANGOVALI
MLADÍ I STARÍ
Každopádne osvedčilo sa, že absolventi
s praxou a skúsenosťami sú pre zamestnanie perspektívnejší.
Lucia Cvajnigová
gov a nastávajúci pôst. Aj pán primátor
mesta Peter Gogola sa tešil tomuto dianiu na námestí, rovnako aj predstavitelia
VÚC.
Príjemný umelecký zážitok pripravili
prítomným študentky tretieho ročníka
Akadémie umení v Banskej Bystrici, pod
taktovkou majstra Juraja Sarvaša. Poetické pásmo bolo venované žene, láske,
učiteľom a našim významným literátom.
Pozvanie na stretnutie prijali aj zástupcovia významných inštitúcií pôsobiacich
na území mesta.
Anton Hoffmann
FOTO: SZPB
a budúce mamičky si tu vymieňajú skúsenosti, navzájom si poradia, podporia
sa, diskutujú o aktuálnych témach podľa
ich želania. Skupinu vedie certifikovaná poradkyňa pri dojčení. Samozrejme,
môžu sem prísť aj detičky, na ktoré tu
čaká hŕba hračiek.
Úrad práce ponúka osvojenie pracovných návykov a prax v obore, v ktorom
absolventi študovali. Prax sa poskytne
len v prípade, ak sa o ňu požiada. Nárok
na ňu má osoba do 25 rokov. Je povinná
odpracovať 20 hodín týždenne v lehote
3 – 6 mesiacov. Štát poskytuje za odpracovaný čas mzdu vo výške 185 €, čo
predstavuje životné minimum. Podnik,
v ktorom sa vykonáva prax, nemá žiadne
výdaje. V niektorých regiónoch Slovenska sme sa dozvedeli, že po ukončení
praxe je pre nich absolvent nádejný nový
pracovník. Nielen že si osvojí pracovné
návyky, no je oboznámený s chodom
podniku a má potrebnú prax. Banskobystrický úrad práce sa vyjadril, že práca
vo forme TPP je raritou v tomto okrese.
Ich hlavným cieľom je predovšetkým zamestnať mnohých aj keď len na krátko.
FOTO: VLADIMÍR VEVERKA
Toto pekné podujatie prišiel pozdraviť
aj primátor mesta Peter Gogola s manželkou a poslanec MsZ Vladimír Pirošík.
Občania boli nadšení oživením ľudových
tradícií, ktoré sa v tejto mestskej časti organizujú pravidelne.
Jozef Horváth
člen OR I. RU-SA
Najlepšou pochúťkou pre bábätká je materské mlieko.
FOTO: OR RU-SA
Absolventi stredných a vysokých škôl
často márne hľadajú uplatnenie na trhu
práce. V čase generálneho prepúšťania zamestnancov sa len ťažko hľadá
zamestnanie. Oslovení absolventi sa
zhodli v jednom: „Kto neštuduje, prácu
si nenájde!” V tejto situácii je na mieste
zásah štátu prostredníctvom úradu práce v jednotlivých mestách či obciach.
Nevedomosť neospravedlňuje, a tak je
to i v tomto prípade, keďže absolventi
nevedia o všetkých možnostiach.
Zamaskovaných súboristov s veľkým záujmom obdivovali hlavne najmenší spolu so svojimi rodičmi. Sprievod prešiel zo
starej časti Rudlovej, cez sídlisko, do starej časti Sásovej a skončil v pohostinstve
OBUŠOK na dolnom sídlisku, kde oslava
pokračovala posedením pri hudobnej
skupine Vrštek z Banskej Bystrice.
FOTO: PETRA RIDZOŇOVÁ
MOŽNOSŤOU JE
ABSOLVENTSKÁ PRAX
Emotívne vystúpenie Juraja Sarvaša a jeho študentiek si našlo v hľadisku mnoho priaznivcov.
Pozývame vás na
POTULKY
MESTOM
dňa 17. apríla 2011
„Cisársky dom“
So sprievodcom Mgr. Jozefom
Ďuriančíkom spoznáte majiteľa
Cisárskeho domugenerála Antona
Caraffu.
Členky dámskeho klubu LC Banská Bystrica
My, členky klubu, sme sa prizdobili krásnymi žltými zásterkami s emblémom
nášho hnutia a usmiate sme vítali našich
hostí aj okoloidúcich a hlavne kupujúcich. Všetci si pri zabíjačkových dobrotách uvedomili blížiaci sa koniec fašian-
Stretneme sa o 14.00 hod.
na Námestí SNP pri Mariánskom
stĺpe
Viac informácií:
Informačné centrum,
Námestie SNP 1, Banská Bystrica
Tel.: 048/415 5085, +421907 846 555,
[email protected], www.icbb.sk
APRÍL 2011
13
RÔZNE
SLOVO PSYCHOLÓGA NA TÉMU
85 rokov Štátnej vedeckej knižnice
HARMÓNIA V MANELSTVE
V marci, mesiaci knihy, sme si pripomenuli 85. výročie Mestskej verejnej knižnice,
predchodkyne ŠVK, ktorá bola založená 20. marca 1926 a 40. výročie schválenia štatútu Štátnej vedeckej knižnice.
Aké podoby môže mať partnerská či manželská harmónia a čo je pre jej vytváranie vo
vzťahu dôležité? Odpovedá psychológ Jozef Žilinčík, ktorý má praktické skúsenosti
v poradensko-psychologickej práci s pármi.
Pojem harmónia vyvoláva predstavy
niečoho pekného, vyváženého, po čom
všetci v dôvernom vzťahu túžime. Naše
úsilie môže viesť k štyrom rôznym podobám harmónie.
po viacerých vypočutiach. Pointou tu nie
je vzdávanie sa svojich túžob a predstáv,
ale čestné a kultivované bojovanie za ne.
Základ, na ktorom stojí táto harmónia,
je – rozumieť druhému, brať jeho pocity
Prvá, ktorá vlastne harmóniou nie je, je s rešpektom, poznať jeho potreby a želaharmónia predstieraná. Partneri ju z neja- nia a samozrejme byť si plne vedomý aj
kých dôvodov predvádzajú svojmu okoliu. svojich túžob.
Druhá podoba, pôvabnejšia, je harmónia
DÔLEŽITÉ JE SPOLU HOVORIŤ
romantickej lásky. Partneri veria, že našli
Nič
tak
dobre neodráža harmóniu vo
toho druhého, ktorý je dokonalý, hoci
v skutočnosti sú zamilovaní do svojej vzťahu a zároveň nič nie je dôležitejším
predstavy o ňom. Prežívajú pocit dokona- podmieňujúcim faktorom harmónie ako
lej zhody, splynutia v jedno telo a jednu funkčná párová komunikácia. Jej nedodušu. Čas im však neúprosne pripomenie, statok či nevhodné spôsoby dokážu harže sú dvomi bytosťami, ktoré majú niekto- móniu zničiť rýchlejšie ako zlá svokra.
ré odlišné alebo dokonca konfliktné pred- Dôležitou zložkou komunikácie je osobstavy a že ten druhý má i svoje slabšie ná komunikácia, v ktorej vyjadrujeme, čo
stránky. A tak zostáva začať budovať har- k sebe cítime, čo od seba chceme, ako
móniu na reálnejších základoch. Treťou prežívame náš vzťah, čo oceňujeme na
možnosťou je harmónia na základe seba- druhom, ale aj, čo nám vo vzťahu chýba.
obmedzenia, vzdania sa niektorých svo- Tu sa dotýkame kritickej oblasti párojich predstáv či potlačenia niektorých vej komunikácie, ktorou je zachádzanie
„nepatričných” pocitov. Vzdáme sa časti s pocitmi sklamania a nespokojnosti, ktoré
svojej spontánnosti a namiesto nej sa sna- k partnerskému životu neodmysliteľne
žíme napĺňať predstavy o dobrej žene, patria. Necháme si ich pre seba a odtiahsprávnom manželovi a „šťastnom” man- neme sa? Alebo ich chrstneme do očí
želstve. Napríklad, v dobrom manželstve partnerovi vo forme kritiky, výčitky, obvisa ľudia nehádajú, neprejavujú hnev. nenia? Máme inú možnosť? Našťastie. Je
V princípe to je vzdanie sa bez boja „v zá- ňou – prosté a neobviňujúce zdôverenie
ujme pokoja v rodine”. Dôsledné uplatňo- sa – čo prežívame a čo nám chýba. Ak krivanie tohto prístupu k harmónii znie - tika a výčitky vedú k nekonečnému a ne„Mne je to jedno, miláčik, ja chcem len, aby produktívnemu vyjasnievaniu si minulossi bol/a spokojná/ý ty.” Potláčanie vlast- ti, tak vyjadrenie, čo od druhého aktuálne
ných túžob vytvára vnútornú nespokoj- chceme, nám pomáha priamo vytvárať
nosť, potláčanie pocitov vedie k odcudzo- lepšiu spoločnú prítomnosť a budúcnosť.
vaniu sa a k nečakaným erupciám horkos- Niekedy sme trochu smutní – keď partner
nie je schopný či pripravený našim túžti či hnevu.
Štvrtou možnosťou je harmonizácia na bam vyhovieť. Ešte stále však môže prejazáklade vzájomného poznania sa a zla- viť účasť na našom smútku a nenechať nás
ďovania alebo harmónia zrelej lásky. Tá s ním osamotených.
si vyžaduje tvorivé úsilie. Za to je však najplnšou a najstabilnejšou formou manželskej harmónie. Je založená na plnej angažovanosti partnerov, ktorí nezadržiavajú
ani tie tóny, ktoré nie sú na prvý pohľad
harmonické. Vyjadrujú otvorene svoje pozitívne i negatívne pocity, svoje predstavy
a túžby. Takáto harmónia je ako kvalitná
hudba – niekedy znie náročne, nie možno
hneď ľúbezne a jej hodnotu objavíme až
Hovoriť o sklamaní, nespokojnosti, vlastnej citlivosti, zraniteľnosti nie je ľahké
a je v istom zmysle riskantné. Mávam však
šťastie byť svedkom toho, ako je statočná,
avšak nezraňujúca otvorenosť odmenená
obnovením citového spojenia, prehĺbením porozumenia a návratom intimity
do odcudzujúceho sa vzťahu. Často sa
v komunikácii musíme učiť to najzákladnejšie - načúvať druhému. Zložitejšie veci,
akými sú riešenie problémov a konfliktov
vo vzťahu sú pre mnohých neprehľadným
terénom, v ktorom blúdia, bojujú proti
sebe a vzájomne sa zraňujú.
Je jeden nápadný rozdiel medzi tými, ktorí sú v riešení svojich manželských problémov úspešní, a tými, ktorí úspešní nie
sú: Neúspešní sa navzájom obviňujú, za
ťažkosti robia zodpovedného toho druhého a požadujú, aby sa on zmenil, úspešní
prejavujú ochotu a pripravenosť učiť sa
a meniť svoje vlastné spôsoby komunikácie a jednania s druhým. Keď sa stretnú
dvaja partneri s takýmto nastavením, potom majú nádej na plnú, bohatú harmóniu
vzťahu.
PhDr. Juraj Žilinčík
Štátna vedecká knižnica predstavuje
kultúrnu, vedecko-informačnú inštitúciu
zameranú na knižničnú, bibliografickú,
výskumnú, vzdelávaciu, vydavateľskú
a kultúrno-výchovnú činnosť. Základ knižného fondu v roku 1926 tvorilo 592 slovenských a českých kníh a navštevovalo
ju 377 registrovaných čitateľov. V súčasnosti obsahuje fond knižnice okolo dvoch
miliónov knižných jednotiek a eviduje
vyše 8 000 registrovaných používateľov.
Štátna vedecká knižnica si svoje 85. výročie pripomenula 21. marca Slávnostnou
akadémiou. O deň neskôr knižnica organizovala 11. ročník odborného seminára
pre pracovníkov knižníc s medzinárodnou
účasťou, Virtuálna knižnica – knižnica tretieho tisícročia. Svoje príspevky predniesli
odborníci zo Slovenska, Čiech, Poľska
a Nemecka, prostredníctvom telemostu
prezentovala svoj príspevok prednášajúca zo Spojených štátov amerických.
Marec ako mesiac knihy sa vyznačoval aj
12. ročníkom Týždňa slovenských knižníc
(28.3 - 1.4.) a 15. ročníkom Literárnej Banskej Bystrice (28.3. - 1.4.), počas ktorých
boli pripravené prezentácie, výstavy, súťaž
v literárnej tvorbe a recitácie detí a mládeže a divadelné predstavenie študentov
Akadémie umení. Mgr. Ivana Bičanovská
Z BANSKOBYSTRICKEJ MATRIKY
Banskobystrickí novorodenci s trvalým pobytom v Banskej Bystrici narodení od 24. februára do 23. marca 2011:
Alica Balážová
Marcel Vaľko
Martin Repický
Zoe Uhrinová
Eliška Šebestová
David Vaník
Sofia Hatalová
Adam Záslav
Diana Parobeková
Kristián Gašpar
Lukáš Abrahám
Olívia Kellerová
Nela Šalamunová
Diana Ondrejková
Peter Kvasna
Jakub Štandel
Patrik Končický
René Valach
Samuel Hudec
Alan Zsolt Alakša
Alexandra Kováčová Andrej Filín
Jakub Polóny
Leo Bubelíny
Barbora Cicková
Rebeka Holková
Adrián Kukoľ
Natália Rádi
Eliška Holecová
Jakub Chlebo
Ema Juhászová
Marko Komora
Patrik Beránek
Tamara Hudáčeková
Petra Lasabová
Daniel Chuchút
Alex Patrik Noskovič Viktória Rajnohová
od 25. februára do 25. marca 2011:
Maria Thielová
Mária Kapustíková
Ján Slaný
František Suja
Jozef Bľanda
Agnesa Berkyová
Anna Vigašová
Anna Lukáčová
Margita Balátová
Viera Kevická
František Macko
Janka Birková
Jaroslav Baráni
Štefan Kupás
Anton Rafaj
RNDr. Bohumír Loučka
Ján Čutka
Jana Petrincová
Marta Kapustová
Dana Michalenková
Mária Debnárová
Ján Grofčík
Oľga Vrbovská
Peter Antal
Milan Majer
Mária Žuborová
Jaroslav Spišiak
Anna Katreniaková
Viktor Ganobčík
Vilma Hudobová
Teodor Šlajchart
Mária Jariabková
Štefan Berčík
Ján Surovec
Jozef Galeta
Eva Matisová
Ondrej Fraňo
Juraj Šulek
František Rázga
Ing. Ladislav Roháč
Peter Brenkus
Silvester Balogh
Anna Veselovská
Mária Račková
Jozef Kollár
v matričnom obvode Banská Bystrica:
25.2.
26.2.
5.3.
12.3.
Štefan a Marta Šuchaňovci
Ján a Zuzana Varmuzekovci
Ondřej a Renáta Švubovci
Peter a Božena Líškovci
Stanislav a Iveta Murgašovci
Marek a Katarína Kucbelovci
Ivan a Stanislava Zvonárovci
Roman a Erika Škarbovci
Matej a Lucia Kohútovci
Jakub a Jana Chudí
Roman a Lucia Radošovci
FOTO: WWW.SXC.HU
Trvalý pobyt bol v zmysle zákona č. 253/1998
o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR, podľa § 7 ods. 1
za obdobie od 24. februára do 23. marca 2011
zrušený týmto občanom:
Milan Bahyl
Alžbeta Hrušková
Renáta Bartošová
Milan Chamula
Kristián Boháčik
Drahuša Kasalová
Dana Boháčiková
Zdenka Katalova
Peter Čavojský
Milan Kradlák
František Čunderlík Ladislav Krčmár
Miroslav Dúbrava
Michal Kulfas
Alexandra Farkašová Ivan Mráz
Kristián Gašpar
PhDr. Mária Puškárová
Ján Hajdúch
Anna Sedliaková
Kristína Híleková
Renáta Sršňová
Adriana Hilmerová
Zdroj: Marta Čellárová, Matričný úrad
APRÍL 2011
14
INFOSERVIS
PRIVÍTAJME JAR
SÚŤAŽ PRE ŠKOLÁKOV
Za čistejší
Laskomer a Urpín
Pri príležitosti 17. ročníka Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí
Envirofilm 2011 a Medzinárodného
roku lesov Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Mestskými
lesmi, s. r. o., Banská Bystrica vyhlasujú
súťaž O najaktívnejšiu banskobystrickú
školu pri čistení prímestských lesov.
Konkrétne sa jedná o lokality Laskomer
a Urpín, ktoré obhospodarujú Mestské
lesy. Tie budú akciu koordinovať a zabezpečia aj pracovné pomôcky a likvidáciu
odpadu.
Už 13. ročník prezentačno-predajnej záhradníckej výstavy Kvetena spolu s 5. ročníkom prezentačno-predajnej výstavy vín Vinária a 2. ročníkom prezentačno-predajnej výstavy včelárstva a včelích produktov Včely otvorí svoje brány v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici.
Tento rok to bude už po štvrtý raz, kedy
bude toto pietne miesto dejiskom prezentácie pozitívneho vzťahu k prírode a histórii súčasne. V dňoch od 27. do 30. apríla
si budú môcť návštevníci týchto podujatí
prezrieť kvetinovú výzdobu Pietnej siene
i rastlinné kompozície v priestoroch Múzea SNP. Mnohí si prídu na svoje nákupom
drevín do záhrad či kvetín na balkóny, ale
aj kvalitného vína a medu. Predajne stán-
ky budú vo vnútorných priestoroch, ale
predovšetkým na celej vonkajšej ploche
okolo Pamätníka SNP.
ZÍSKAJTE VSTUPENKY NA VÝSTAVY!
Stačí ak sa zapojíte do ankety Radničných
novín pod názvom Bel, Skutecký alebo
niekto iný (str. 7) a budete mať šťastie pri
žrebovaní. Dvaja z vás môžu získať dve
vstupenky na jarné výstavy.
Prihlásiť sa treba najneskôr do 2.5.2011!
Kontakt:
Mestské lesy, s.r.o.
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
Ing. Eduard Apfel
tel.: 0902 914 170, 048/414 24 34
e-mail: [email protected]
Zimné počasie výrazne ovplyvnilo
zemné práce pri výstavbe rýchlostnej cesty R1. Naopak, stavba mostov, kanalizácie a sietí spoločnosťou
Granvia Construction pokračovala bez
problémov. Vo februári pracovalo na
stavbe viac ako 1000 pracovníkov,
vyše 200 dopravných prostriedkov
a 170 stavebných strojov.
BANSKÁ BYSTRICA
SEVERNÝ OBCHVAT
Ku koncu februára 2011 bolo na úseku
Banská Bystrica – severný obchvat stavebne dokončených 149 a rozpracovaných ďalších 125 objektov.
UZÁVIERKY KOMUNIKÁCIÍ
Od 1.4. do 31.12. 2011 - úplná uzávierka Rudlovskej cesty z dôvodu výstavby
mostného objektu. Obcházka vedie
po novovybudovanej miestnej komunikácii a kruhovej križovatke na Ceste
k nemocnici. Stále platí uzávierka ulice na Slnečné stráne, ktorá potrvá do
31.12.2011. Ukončenie výstavby severného obchvatu Banskej Bystrice
a odovzdania do predčasného užívania
je plánované na koniec júla 2012.
Čistenie spomenutých lokalít sa uskutoční v týždni pred otvorením festivalu
Envirofilm 2011, čiže v dňoch od 2. - 13.
mája. Konkrétne termíny čistenia a ďalšie
pokyny organizátori súťaže včas oznámia
všetkým prihláseným školám.
Výsledky súťaže budú vyhlásené počas
konania festivalu Envirofilm 2011 (16. 21. mája). Najusilovnejšia škola - trieda,
kolektív (hodnotiť sa bude počet odpracovaných hodín v súvislosti s podaným
výkonom) bude odmenená voľným vstupom na prehliadku Harmaneckej jaskyne
a knihami.
VÝSTAVBU R1
LIMITOVALO
ZIMNÉ POČASIE
Lenka Kubejová
Granvia Construction, s.r.o.
AKCIA ZA
KRAJŠIE MESTO
POKRAČUJE
POSLEDNÁ, III. ETAPA,
SA USKUTOČNÍ 8.-10.4.2011
Budeme čistiť mesto v Radvani,
Fončorde, Podlaviciach,
Skubíne, Iliaši, Kremničke
a Rakytovciach
SÚŤAŽ
Ak chcete vyhrať vstupenky na
celoštátnu výstavu psov, stačí
správne odpovedať na súťažnú
otázku: Ktoré plemeno psov je
najmenšie?
Správne
odpovede
spolu
s kontaktnými údajmi posielajte
do 25. apríla 2011 na adresu
[email protected]
alebo Radničné noviny, Mestský
úrad, Československej armády 26,
974 01 Banská Bystrica.
Týmto súhlasím v zmysle § 4 ods. 1
zák. 428/2002 Z.z. so spracúvaním
osobných údajov a telefónneho čísla Mestom Banská Bystrica na účely
Súťaže pre čitateľov Radničných novín. Súhlas so spracovaním osobných
údajov sa končí odovzdaním cien
v súťaži a je možné ho kedykoľvek
písomne odvolať. Informačný systém
bol zaregistrovaný Úradom na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 245984.
„BYSTRIČANIA,
OBNOVME SI MEDOKÝŠ!“
je projekt, ktorý realizuje Mesto Banská
Bystrica v spolupráci s Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica (OCI BB).
Bystričania, je všeobecne známe, v akom
zdevastovanom a znečistenom stave sa
nachádza prameň „Medokýš” medzi plážovým kúpaliskom a plavárňou na Štiavničkách. Trápi to aj vás? Dajme sily dokopy
a aj za pomoci vás, obyvateľov mesta Banská Bystrica – dobrovoľníkov, vymyslime
pekný priestor a upravme ho tak, aby sa
stal príjemným miestom zábavy a oddychu pre všetkých Banskobystričanov.
Váš názor je dôležitý! Vo vyspelých krajinách západnej Európy sa už osvedčil spôsob, kedy si obyvatelia v spolupráci
s mestom upravili priestor podľa požiadaviek občanov. A tak aj našim cieľom je
zapojiť čo najviac obyvateľov Mesta Banská Bystrica do úpravy altánku s prame- internetovej stránky Mesta Banská Bystrica: www.banskabystrica.sk, Radničných
ňom a jeho okolia.
novín a regionálnych periodík. Veríme, že
Bystričania, zapojte sa aj vy, nech pomônaša myšlienka sa stretne s aktívnou podže každá šikovná ruka! Buďte pri tom
porou Banskobystričanov a prvá lastoviča spoločne vytvorme priestor, ktorý
ka vo forme takéhoto projektu rozbehne
bude slúžiť nám všetkým!
do budúcna proces spolupráce mesta
Informácie o projekte, termínoch stretnu- s jeho obyvateľmi pri rozvoji Banskej Bystí, na ktorých verejnosť určí ďalší postup, trice, ktorá to veľmi potrebuje.
ako aj o samotných brigádach vás budeIvana Barlíková, MsÚ Banská Bystrica
me informovať prostredníctvom letákov,
Andrea Štulajterová, OCI BB
APRÍL 2011
15
INFOSERVIS
VYBERÁME Z PONUKY
KULTÚRNYCH PROGRAMOV
8.4.2011
Jiří Pauer: FERDO MRAVEC
o 18.00 hod., Štátna opera, BB
Baletná rozprávka podľa rovnomennej
knihy Ondřeje Sekoru
CIGÁNSKI DIABLI
o 19.00 hod., Kultúrny dom Selce
Koncert temperamentných Cigánskych
diablov
10.4.2011
Ulrich Hub: TRAJA TUČNIACI
A POTOPA SVETA
o 16.00 hod., Sála BDnR, Skuteckého 14,
Banská Bystrica
Predstavenie pre deti od 6 rokov
11.4.2011
Jiří Pauer: FERDO MRAVEC
o 10.30 hod., Štátna opera, BB
Baletná rozprávka podľa rovnomennej
knihy Ondřeje Sekoru
KAROL HORVÁTH:
Posledná priečka Renčíka
o 17.00 hod., Divadlo Akademie umení
Banská Bystrica
JÁN BABARÍK: Denník
o 17.00 hod. Divadlo Akadémie umení
Banská Bystrica, ŠVK D44
UMENIE A SÚVISLOSTI
o 17.00 hod., Klubovňa SOS, Dolná 35,
Banská Bystrica
Stretnutie amatérskych výtvarníkov
12.4.2011
Jiří Pauer: FERDO MRAVEC
o 10.30 hod. Štátna opera, Národná 11,
Banská Bystrica
Baletná rozprávka podľa rovnomennej
knihy Ondřeje Sekoru
Aglaja Veteranyi:
PREČO NIE SOM ANJEL
o 19.00 hod., Sála BDnR, Skuteckého 14,
Banská Bystrica
Knihohra z románov Prečo sa dieťa varí
v kaši a Polica posledných vydýchnutí
13.4.2011
OSVIENČIM - KRAKOW
Zájazd Obl. výboru SZPB Banská Bystrica
TIMMY O’NEILL
o 16.00 hod., Spoločenská sála ŠVK,
Lazovná ulica, Banská Bystrica
Stretnutie s americkým skalolezcom
Josef Topol: SLÁVIČIA VEČERA
o 18.30 hod., Divadlo Akadémie umení
BB, Divadelné štúdio FDU AU
POLNOČNÉ BLUES
o 19.00 hod., Sála BDnR, Skuteckého 14,
Banská Bystrica
Komorný príbeh hovorí o vzťahu
detektíva s prostitútkou.
14.4.2011
Johann Strauss: INDIGO DERNIÉRA !
o 18.30 hod., Štátna opera, BB
Opereta odohrávajúca sa v orientálnej
krajine, plná krásnych Straussových
melódií a valčíkov, ale i náročných árií
PRI PRASTAROM DUBE
o 18.00 hod., budova Radnice,
Námestie SNP 1, Banská Bystrica
Koncert novodrevnej rodo-world skupiny
ŽIARISLAV A BYTOSTI
Neil Smon: BOSÉ NOHY V PARKU
o 19.00 hod., Divadlo u Greškov
v Tajove, obec Tajov
Lyrická komédia o manželstve, medových
týždňoch a snehu v obývačke
15.4.2011
VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE
o 9.00 hod., Robotnícky dom
VANSOVEJ LOMNIČKA
Spoločenská sála ŠVK, Lazovná 9,
Banská Bystrica
44. ročník súťaže v prednese poézie
a prózy, v spolupráci s Úniou žien
Slovenska
MALÁ ŠKOLA MODEROVANIA
Klubovňa SOS, Dolná 35, B. Bystrica
Vzdelávací cyklus pre mladých
moderátorov
MLÁDEŽ SPIEVA
o 11.30 hod., Sála ZUŠ J. Cikkera,
Banská Bystrica
Krajská súťaž detských speváckych
zborov
G. Puccini: MADAMA BUTTERFLY
o 18.30 hod., Štátna opera, BB
Príbeh mladej Japonky stratenej
v americkom sne
DAVID KOLLER TOUR 2011
o 20.00 hod., ŠH Štiavničky, Cesta na
Štadión, Banská Bystrica
Koncert známeho českého speváka
16.4.2011
MALÁ ŠKOLA MODEROVANIA
Klubovňa SOS, Dolná 35, B. Bystrica
Vzdelávací cyklus pre mladých
moderátorov
VÍTANIE JARI SO ZVONČEKOM
A S RADOSŤOU
o 16.00 hod., Robotnícky dom,
Robotnícka 3, Banská Bystrica
Program DSZ Zvonček pri PKO a ZUŠ
v Banskej Bystrici
VANSOVEJ LOMNIČKA
Spoločenská sála ŠVK, Lazovná 9,
Banská Bystrica
44. ročník súťaže v prednese poézie a prózy,
v spolupráci s Úniou žien Slovenska
17.4.2011
POTULKY MESTOM: Cisársky dom
a Ebnerov dom
o 14.00 hod., Námestie SNP pri
Mariánskom stĺpe
Sprievodca Mgr. Jozef Ďuriančík vám
priblíži Cisársky dom a Ebnerov dom.
Johnatan Swift:
GULLIVEROVE CESTY
o 16.00 hod., Sála BDnR, Skuteckého
14, Banská Bystrica
Klasické dielo literatúry pre deti
a mládež o cestách a necestách
cestovateľa Gullivera, pre deti od 8 rokov
Milan UHDE: Vyberač
o 17.00 hod., Divadlo Akadémie umení,
Banská Bystrica
Jakub NVOTA:
Hamlet alebo „nález lebky“
o 17.00 hod. Divadlo Akadémie umení,
Banská Bystrica, ŠVK D44
19.4.2011
Dana Dinková: BIELE PEKLO alebo
MNE SA TO STAŤ NEMÔŽE
o 10.00 hod. a o 18.30 hod., Štátna
opera, Národná 11, Banská Bystrica
Hudobno-dramatické a tanečné dielo.
Scénické spracovanie problému drogovej
závislosti rečou hudby, tanca a slova.
TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV
o 10.00 hod., Dom MS, Dolná 52, BB
Téma: Tvorivý proces výstavby prednesu
MIROSLAV DONUTIL ONE MAN SHOW
o 19.00 hod., Športová hala na
Štiavničkách, Banská Bystrica
Obľúbený český herec vám porozpráva
rôzne humorné príhody zo života.
Július Meinholm: NEPLAČ, ANNA
o 19.00 hod., Sála BDnR, Skuteckého 14,
Banská Bystrica
Inscenácia pre herečky, ktoré hrajú príbeh
Ženy, napísaný podľa Muža.
20.4.2011
BANSKOBYSTRICKÝ FOTOKLUB
o 18.00 hod. Klubovňa SOS, Dolná 35,
Banská Bystrica
Stretnutie členov a priateľov fotografie,
AMFO 2011 - výber na regionálne kolo
F.G.Lorca: KRVAVÁ SVADBA
o 18.30 hod., Divadlo Akadémie umení
BB, Divadelné štúdio FDU AU
MOCAD(R)ÁMY
o 19.00 hod., Teátrium BDnR,
Skuteckého 14, Banská Bystrica
Mini drámy o živote v ženskej koži
TANEČNÁ FANTÁZIA
Ústav mentálne postihnutých v Banskej
Bystrici
Interaktívne tanečné divadlo spojené
s workshopom T. Jánošovej
24.4.2011
Milan Rúfus: ROZPRÁVKY
o 16.00 hod., Sála BDnR, Skuteckého 14,
Banská Bystrica
Pre deti od 6 rokov
26.4.2011
F. Loewe - A. J. Lerner:
MY FAIR LADY
o 18.30 hod., Štátna opera, Národná 11,
Banská Bystrica
Svetoznámy muzikál podľa divadelnej
hry G. B. Shawa Pygmalion.
Elena Matóthy-Šoltésová, Božena
Slavnčíková-Timrava: VARIÁCIE
LÁSKY
o 19.00 hod., Teátrium BDnR,
Skuteckého 14, Banská Bystrica
JIŘÍ SCHELINGER:
Česko-Slovenská pocta 2011
o 19.00 hod., Zimný štadión Banská
Bystrica
Koncert českých a slovenských
spevákov na počesť rockovej legendy
sedemdesiatych rokov
27.4.2011
51. BANSKOBYSTRICKÁ HUDOBNÁ
JAR: Komorný koncert
Jaroslav Pehal - bas, Branislav
Malatinský - klavír
o 18.00 hod., Stredoslovenské múzeum
Thurzov dom, Nám. SNP 4, B. Bystrica
Andrzej Saramonowicz:
TESTOSTERON
o 18.30 hod., Divadlo Akadémie umení
BB, Divadelné štúdio FDU AU
Karel Čapek, Tomáš Mischura:
ŠKANDALÓZNA AFÉRA JOZEFA
HOLOUŠKA
o 19.00 hod., Sála BDNR, Skuteckého
14, Banská Bystrica
Mini drámy o živote v ženskej koži
28.4.2011
KONKURZ
o 11.30 hod., Klubovňa Matice
slovenskej, Dolná 52, Banská Bystrica
Konkurz spevákov ľudových piesní zo ZŠ
a DFS na Hronseckú lipovú ratolesť
Karol Horváth:
POSLEDNÁ PRIEČKA REBRÍKA
o 17.00 hod., Divadlo Akadémie umení
Banská Bystrica
Michal Récky: 45. MINÚTA
o 17.00 hod., Divadlo Akadémie umení
Banská Bystrica, ŠVK D44
M. P. Musorgskij:
SOROČINSKÝ JARMOK
o 18.30 hod., Štátna opera, Národná 11,
Banská Bystrica
Jedna z vtipných ruských opier zobrazujúca obyčajné ľudské starosti i radosti
30.4.2011
Franz Lehár: VESELÁ VDOVA
o 18.30 hod. Štátna opera, Národná 11,
Banská Bystrica
VÝSTAVY
Stredoslovenské múzeum
Thurzov dom, Námestie SNP 4, BB
STÁLA EXPOZÍCIA
„STREDNÉ SLOVENSKO OD PRAVEKU
AŽ PO 20. STOROČIE“
Stála expozícia spoločenskovedných
zbierok z fondu Stredoslovenského
múzea, dokumentujúca minulosť mesta
Banská Bystrica a Banskobystrického
kraja.
PÍSANÉ A TLAČENÉ
NA BANSKOBYSTRICKÝ SPÔSOB
3.3. - 29.5.2011
Výstava pracovníka múzea PhDr.
Mariána Bovana k mesiacu knihy
predstaví staré tlače i matrice na tlač
zo zbierok Stredoslovenského múzea.
OD RUKOPISNÉHO KÓDEXU
K DIGITÁLNEJ KNIHE
7.4. - 29.5.2011
Výstavu pripravila Slovenská národná
knižnica v Martine. Obsah výstavy tvoria
pozoruhodné a zaujímavé trojrozmerné
predmety, ako aj vzácne rukopisné a
tlačené materiály, súvisiace so vznikom,
obsahom a formou vývoja knihy od
rukopisného kódexu po digitálnu knihu.
TVOJA SPRÁVNA VOĽBA
27.4. - 15.5.2011
Putovná interaktívna tvorivá dielňa
zameraná na predchádzanie a boj proti
trestnej činnosti. Otvorenie: 27.4.2011
o 9.00 hod.
Stredoslovenské múzeum - Matejov
dom, Nám. Š. Moyzesa 20, BB
STÁLA EXPOZÍCIA V MATEJOVOM
DOME
Nová stála expozícia prezentuje
zbierkové predmety zo zbierok
Stredoslovenského múzea
Stredoslovenské múzeum Tihányiovský kaštieľ, Radvaň - BB
STÁLA EXPOZÍCIA
„PRÍRODA STREDNÉHO SLOVENSKA“
Stála expozícia prezentuje faunu a flóru
stredného Slovenska
DAJTE SA VYPCHAŤ!
20.4. - 26.6.2011
Ako sa živočích stane preparátom
Stredoslovenská galéria Praetorium,
Nám. Š. Moyzesa, BB
HOME EDITION
9.3. - 29.5.2011
Skupinová výstava vybraných autoriek
mladšej generácie zo Slovenska a zo
zahraničia.
Stredoslovenská galéria
Bethlenov dom, Dolná 8, BB
ARCHUTEKTÚRA SLOVENSKA
PRED A PO ROKU 1989
do 8.5.2011
Výstava fotografií venovaná
architektúre Slovenska pred a po roku
1989 fotografov Ľuba Stacha a Tibora
Škandíka.
Stredoslovenská galéria,
Vila D. Skuteckého, Horná 55, BB
STÁLA EXPOZÍCIA DOMINIKA
SKUTECKÉHO
Stála expozícia Dominika Skuteckého
(1849-1921), jednej z najvýznamnejších
osobností realistického maliarstva konca
19. a začiatku 20. storočia v strednej
Európe.
Múzeum SNP, Kapitulská 23, BB
STÁLA EXPOZÍCIA
„SLOVENSKO V PROTIFAŠISTICKOM
HNUTÍ ODPORU EURÓPY V ROKOCH
1939 - 1945“
Stála expozícia prezentuje rozhodujúce
politické, vojenské a spoločenské
udalosti histórie Slovenska v kontexte
s dejinami Európy v rokoch 1918-1948.
VÝTVARNÉ SPEKTRUM
do 10.4.2011
Výstava 48. ročníka celoštátnej
postupovej súťaže neprofesionálnej
výtvarnej tvorby.
Štátna vedecká knižnica,
Lazovná 9, BB
JÁN CIKKER
14.4. - 8.5.2011, Átrium
Výstava venovaná 100. výročiu
narodenia hudobného skladateľa.
NAJKRAJŠÍ KALENDÁR
do 13.4.2011, Átrium
Výstava celoslovenskej súťaže.
ABSTRAKCIA V GRAFIKE
do 15.4.2011, Galéria v podkroví
Výstava poľských výtvarníkov
IN MIMINO VERITAS ALEBO NEPIJEM
NA JEHO ZDRAVIE
do 19.4.2011, I. poschodie
Výstava fotografií žien - Centrum Návrat
v Banskej Bystrici
PRÍPAD PRE LITERATÚRU:
AKTUÁLNE DETEKTÍVKY Z NEMECKA
A RAKÚSKA
19.4. - 3.5.2011, I. poschodie
Výstava plagátov a kníh
LADISLAV BALLEK
do 29.4.2011, II. poschodie
Výstava zo zbierkového fondu ŠVK.
MIKULÁŠ KOVÁČ
do 29.4.2011, II. poschodie
Výstava zo zbierkového fondu ŠVK.
LUBOMÍR IVANOV - BAŠTA: CECIL
21.4. - 6.5.2011, Galéria v podkroví
Výstava keramiky bulharského umelca.
Vernisáž výstavy: 21.4.2011 o 16.00 hod.
Literárne a hudobné múzeum,
Lazovná 9, BB
STÁLA EXPOZÍCIA
„MÚZEUM - DOMOV MÚZ“
Stála expozícia poskytuje pohľad
na históriu mesta Banská Bystrica,
významné hudobné a literárne osobnosti
mesta a regiónu, na bábkarské tradície,
činnosť Krajského bábkového divadla a
Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej
Bystrici.
STÁLA EXPOZÍCIA
„ĽUDOVÉ DREVENÉ NÁSTROJE
NA SLOVENSKU“
Stála expozícia prezentuje ľudové
hudobné nástroje a predmety súvisiace
s ich výrobou a používaním z rôznych
lokalít Slovenska.
Slovenský rozhlas,
Ul. Prof. Sáru 1, BB
MAREK GUMAN: 10 ROKOV + 20
OBRAZOV = 3 DSIATKE
Prierez maliarskou tvorbou v autorskej
koncepcii, voľný vstup denne do 20.00 h.
Výstava výberu študentských prác
Mareka Gumana z rokov 2000 - 2006.
Zmena programu vyhradená!
Uzávierka Radničných novín
Uzávierka nasledujúceho vydania
Radničných novín bude 25. apríla 2011.
Kontakty - redakcia:
telefón: 048/ 43 30 107,
e-mail: [email protected]
web: www.banskabystrica.sk
16
APRÍL 2011
INFOSERVIS
Vydáva: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, Editor: Mgr. Martina Brisudová (mb), tel.: 048/4330107, e-mail: [email protected],
Grafická úprava: Ing. Martin Šimočko, Tlač: PRESS GROUP, s.r.o., Sládkovičova 86, 974 05 Banská Bystrica, Distribútor: Do každej bytovej schránky, TNT Post Slovensko, s.r.o.,
tel.: 0908 711 517, Vychádza v náklade: 34 000 výtlačkov, On-line verzia: www.banskabystrica.sk, Evidenčné číslo: EV 2943/09, Nepredajné!
Download

Radničné noviny - apríl 2011.pdf