Orthokin® prirodzená liečba bolesti
chrbta
Orthokin® prirodzené proteiny
na potlačenie zápalu a regeneráciu
Asi nie je veľa ľudí, ktorí môžu povedať, že ich
nikdy nebolel chrbát alebo neboleli kríže. Dnes
sú tieto ťažkosti u pacientov tak časté, že sa
začína hovoriť o civilizačnom ochorení. Súčasné
diagnostické možnosti, hlavne magnetická rezonancia (MR) nám umožňujú posúdiť zmeny na
chrbtici, tzv. degeneratívne zmeny vo včasnom
štádiu. Je potrebné konštatovať, že degeneratívne
zmeny, teda zmeny súvisiace so starnutím medzistavcových platničiek chrbtice, nie sú typické pre
len pre staršiu generáciu. Nezriedka sa vyskytujú
u mladých ľudí vo veku medzi 25-35 rokom a ich
prvým signálom sú opakované bolesti chrbta.
Liečba bolestí chrbtice je predovšetkým konzervatívna, teda medikamentózna a rehabilitačná.
Našťastie chirurgická liečba je indikovaná len
v malom percente pacientov, pri zlyhaní všetkých
možností konzervatívnej liečby.
Zjednodušené povedané, za normálnych podmienok je blokovaný negatívny vplyv interleukínu-1 jeho antagonistom interleukínom IL-1Ra.
Ich vzájomný pomer je za normálnych podmienok 1:1. Pri narušení tejto rovnováhy dochádza
k viac ako desaťnásobnému zvýšeniu interleukínu-1 (IL-1), čoho následkom je deštrukcia
chrupavčitých buniek medzistavco vej platničky
a rozvoj zápalových zmien, ktoré sa prejavujú
bolesťou.
Mechanický útlak nervového koreňa vyklenutou
medzistavcovou platničkou alebo jej výhrezom je
považovaný za hlavnú príčinu bolestí v oblasti
chrbta resp. bolestí vyžarujúcich do dolných
končatín (radikulárne, koreňové bolesti).
Výhrez medzistavcovej platničky (anat.)
Je zrejmé, že významnú úlohu pri vzniku týchto
bolestí zohrávajú aj zápalové procesy prebiehajúce v oblasti nervových koreňov miechy. Pritom
proteininterleukín-1 (cytokinín IL-1), je považovaný za najdôležitejší mediátor zápalu a degeneratívnych zmien postihujúcich chrbticu.
Orthokin® - Vaše telo Vás lieči
Aplikácia obohateného sér a (vľavo)
Antagonista IL-1Ra (modr é guličky) chráni bunky
chrupavky pred agresívnym interleukínom IL-1 (červené guličky)
Orthokine®/EOT®
Orthokine®/EOT® je produkt vyvinutý a na trh
uvedený nemeckou spoločnosťou ORTHOGEN.
Na trh sa najprv dostal pod názvom Orthokine®.
Interleukin-1 (červené guličky) pošk odzuje bunky chrupavky
Z vyššie uvedeného vyplýva, že udržanie rovnováhy medzi interleukínom-1 (IL-1) a jeho antagonistom (IL-1a) resp. jej obnovenie je naším hlavným terapeutickým cieľom. Jednou z možností
tzv. biologickej liečby je aplikácia autológneho
obohateného séra ORTHOKINU (ACS, Autologous
Conditioned Serum) do postihnutej oblasti chrbtice. Autológne sérum ORTHOKIN (vlastné sérum
pacienta) po inkubácii obsahuje 140–násobne
viac antagonistu interleukínu IL-1Ra.
Aplikácia takto upraveného séra do postihnutej
oblasti chrbtice nám umožňuje obnoviť narušenú
rovnováhu a potlačiť zápalové procesy resp.
degeneráciu postihnutých tkanív.
Orthokine®/EOT® zmenil spôsob aj úspešnosť
injekčnej liečby artrózy kĺbov, šliach alebo zápalu
nervových koreňov. Počas obdobia viac než 10
rokov prebehlo množstvo klinických a experimentálnych štúdií v rámci humánnej aj veterinárnej
medicíny, ktorých výsledky boli publikované vo
vedeckých časopisoch. Dnes je už dokázané, že
telu vlastná plazma - autologous conditioned
serum (ACS)- spracovaná systémom Orthokine®
/EOT® je pri injektovaní bezpečná a klinicky
účinná.
Vedecké poznatky stojace za systémom
Orthokine®/EOT® potvrdzujú značné, no fyziologicky zvýšené množstvá cytokínov a rastových
faktorov v ACS, ktoré vznikajú počas inkubačnej
fázy v tomto vysoko sofistikovanom a optimalizovanom zariadení. V rámci synergie majú tieto
dve zložky silne protizápalový a regeneračný
účinok a to bez pridania chemických látok.
Orthokin® ochranné proteiny
z Vašej krvi
Postup pri liečbe
1. Krv je odobraná pacientovi zo žily pomocou
špeciálnej odberovej striekačky, ktorej vnútro
je upravené tak, aby došlo k tvorbe ochranných proteinov
Úhrada za liečbu:
Náklady na liečbu Orthokinom neuhrádza žiadna
zdravotná poisťovňa. Celková cena liečebnej kúry
je 1.200 EUR. V tejto sume sú započítané materiálové a vecné náklady, náklady spojené so spracovaním a prípravou plazmy a náklady spojené
s opakovanou aplikáciou obohatenej plazmy.
2. Odobratá krv je inkubovaná pri teplote 37°C
6-9 hodín
3. Následne sú skúmavky centrifugované, pričom
dochádza k oddeleniu obohateného séra od krvných elementov
Odber krvi sa realizuje až po zaplatení uvedenej sumy v hotovosti alebo poukázaním na
účet: Neuroconsult, č.ú. 400 873 7195/7500,
variabilný symbol: prvá časť Vášho rodného
čísla.
Pred odberom krvi je pacient poučený o spôsobe
liečby a podpíše informovaný súhlas.
4. Obohatené sérum je naplnené do aplikačných
striekačiek. Následne sú striekačky uložené
v mraziacom boxe
5. Aplikácia vlastného obohateného séra sa
aplikuje 6 krát do postihnutej oblasti chrbtice
v 1-2 týždňových intervaloch
Ďalšie informácie môžete získať:
Mail
[email protected]
Web
www.neuroconsult.sk
Web
www.orthokine.sk
Web
www.chiesi.sk
Orthokin®
prirodzená liečba bolesti chrbta
zmierňuje bolesť
pôsobí protizápalovo
pôsobí dlhodobo a účinne
Download

Orthokin® prirodzená liečba bolesti chrbta