„Budúcnosť vedie toho, kto chce, kto nechce, toho ťahá.“
Seneca
Výkonnosť hráča je dôležitá oblasť, s ktorou sa v ľadovom hokeji dennodenne stretávame a riešime ju.
Produktové portfólio HDTS zahrnuje široké spektrum nástrojov, ktoré sa na oblasť výkonnosti hráča
a tímu pozerajú komplexne. Produkty sú zamerané na individuálnu výkonnosť hráča v oblasti korčuľovania, športového
výkonu a mentálnej diagnostiky. Portfólio produktov obsahuje nástroje na testovanie na korčuliarskom trenažéri, na suchu
a na ľade, spätnú väzbu vo forme komplexných reportov a analýz, ako aj prípravu tréningových plánov, ale aj nástroje
na tímovú hernú analýzu.
Jednotlivé produkty sú logicky zaradené do produktových skupín predávaných samostatne, no najlepšie výsledky
možno dosiahnuť ich komplexným použitím.
Informácie sú na webovej stránke www.hockeydts.com.
„Predstavivosť je všetko. Je to ukážka budúcich atrakcií života.“
Alber t Einstein
HST A230 004
Štvrtá generácia korčuliarskeho trenažéra prináša unikátne vlastnosti pomáhajúce rozvoju nielen korčuliarskych
schopností, ale i zásadnou mierou rozvíja individuálne zručností hráča. SKATING ANALYSIS
Je systém prepracovanej analýzy korčuliarskej techniky. Používa sa pri zosnímaní hráča pri korčuľovaní bez záťaže
i pri realizácií herných činností formou zakreslenia sledovaných parametrov v jednotlivých kľúčových pozíciách.
Systém tiež umožňuje vzájomne porovnať dve zosnímania (napr. vstupné a výstupné zhodnotenie) a poskytnúť
vizuálnu spätnú väzbu hráčovi, ktorý spätne získava pohľad na seba po prevedení cvičenia a môže tak pracovať na
svojom zlepšení. Rozvoj korčuliarskych schopností a individuálnych zručností hráča. Procesne prepojená
diagnostika, systém tvorby plánov a realizácia tréningu.
INSTRUCTOR – EXERCISES
Kategorizované podrobne opísané cvičenia (aj s videom) pre korčuliarsky trenažér. Rozsiahla databáza možných
cvikov poskytuje možnosť škálovať cvičenia podľa dosiahnutej úrovne, a zabezpečí, že každý tréning bude jedinečný. FUSION SKATING
PSN – PERIPHERAL & SHOOTING NAVIGATION
Zlepšovanie periférneho videnia hráčov – rozvoj vizuálneho vnímania, čo sa uplatňuje pri stálom korčuľovaní, pri
vykonávaní viacerých činností naraz (multitasking) alebo pri iných zručnostiach. Napomáha sa tým rozvoju reakčnej
schopnosti počas realizácie herných zručností. Dôležitou súčasťou je pomoc pri riadení nácviku streľby počas
stáleho korčuľovania. HST A230 004
SKATING ANALYSIS
SPORT TESTING – STRIDE POWER
INSTRUCTOR – EXERCISES
Základom je svetovo unikátna technológia na rozvoj rýchlostných schopností hráča. Pomocou presnej diagnostiky
sa zisťuje, pri akej rýchlosti dosahuje hráč maximálny výkon, z čoho sa ďalej vychádza pri tréningu zameranom na
rozvoj silovo-rýchlostných schopností hráča. PSN – PERIPHERAL & SHOOTING NAVIGATION
SPORT TESTING – STRIDE POWER
LASER
LASERHEART RATE MONITOR
Účinná didaktická pomôcka najmä pre mládež, ktorá pomáha predovšetkým zdokonaliť techniku korčuľovania.
Určuje vizuálne presnú polohu a pozíciu ukladania vonkajších a vnútorných hrán korčule. HEART RATE MONITOR
Nastavenie prahov srdcovej frekvencie (na HST) a prepojenie na okamžité meranie srdcovej frekvencie umožňuje
vykonať riadený tréning na optimálnej úrovni záťaže tak, aby hráč trénoval s dostatočnou intenzitou hlavne svoje
rýchlostno-silové a rýchlostné schopnosti. „Nerozumní sa tešia zo ziskov náhody, skúsení len zo ziskov múdrosti.“
Démokritos
SPORT TESTING – DRYLAND
Aplikovanie predpripraveného súboru normovaných testov s popisom presného vykonania definuje momentálnu
úroveň individuálnej pripravenosti športovcov na výkon, ich kondično-koordinačné schopnosti. Porovnanie výsledkov
s časovým posunom poskytuje trénerom spätnú väzbu a umožňuje im adekvátne zacieliť tréningový proces. Často
krát práve znalosť všeobecnej pripravenosti napomáha rozvoju špecifickej prípravy.Testy je možné efektívne použiť
aj vo väčšej skupine. .
SPORT TESTING – ON ICE
Aplikovanie predpripraveného súboru normovaných testov s popisom presného vykonania definuje momentálnu
úroveň individuálnej výkonnosti hokejistu na ľade. Základom je súbor overených testov. Taktiež porovnanie výsledkov
s časovým posunom poskytuje trénerom spätnú väzbu o rozvoji hráča. Zaujímavý bonus je to, že testy možno
efektívne použiť aj vo väčšej skupine. Vedieť kde som a kde chcem sa dostať má značne napomôcť diagnostická package.
SPORT TESTING – FYZIO
DIAGNOSTIC
Aplikovanie predpripraveného súboru testov s popisom presného vykonania definuje úroveň svalovej disbalancie
(skrátené a oslabené svaly). Taktiež porovnanie výsledkov s časovým posunom ukazuje trénerom úspešnosť
odstraňovania tejo disbalancie. SPORT TESTING – DRYLAND
SPORT TESTING – ERGOSPIROMETER
SPORT TESTING – ON ICE
Jedinečný systém merania pľúcnej ventilácie pri špecifikovanej záťaži - korčuľovaní. Prepojenie na hokejovo-korčuliarský
trenažér HST s Heart Rate Monitorom umožňuje veľmi efektívne nastaviť hlavne silovo-rýchlostnú a rýchlostnú
prípravu. SPORT TESTING – FYZIO
SPORT TESTING – ERGOSPIROMETER
„Nič neprekvapí ľudí viac ako zdravý rozum a jasné jednanie.“
Stefan Zweig
HOCKEY ANALYSIS
Základnou úlohou riešenia je poskytnúť spätnú väzbu o taktických a technických situáciách trénerovi, tímu alebo
hráčovi. Ide o technológiu zaznamenávania, evidencie a archivácie video informácií v závislosti od konkrétnych
požiadaviek trénera.Technológiu možno využiť pre rôzne vekové kategórie, ako aj na analýzu tréningového procesu. ICE TIME
Trénerom priamo pomáha posudzovať svojich hráčov a analyzovať hráčsku participáciu v stretnutí (ich individuálnu
časovú využiteľnosť, vyťaženosť v zápase alebo naopak). GAME ANALYSIS
Snaha o posúdenie herného výkonu je prezentovaná v uvedených riešeniach.
HOCKEY ANALYSIS
ICE TIME
„Nepozeraj sa, nauč sa vidieť!”
LUX TRAINER – DRYLAND
Veľké množstvo kategorizovaných cvičení i vytvorenie vlastných umožňuje pripravovať vhodné tréningové plány
na rôzne dlho trvajúce tréningové cykly. Možnosť spojenia s diagnostikou a využitie prednastavených šablón výrazne
zefektívňuje i zjednodušuje proces zostavenia plánov. Je to komplexný nástroj pre individuálny prístup a evidenciu
každého svojho zverenca. INSTRUCTOR – PLAN
Instructor –Exercises, t.j. kategorizované podrobne opísané cvičenia (aj s videom) pre korčuliarsky trenažér rozšírené
o možnosť plánovania tréningov obrovsky posúva možnosti podpory tréningu na hokejovo-korčuliarskom trenažéri.
Vytvára sa cielený systém prípravy s využitím hokejovo-korčuliarského trenažéra. TRAINING PLAN
Spôsob napĺňania tréningovej činnosti je prezentovaný v produktoch na plánovanie.
HOCKEY DRILL
Kategorizované databáza cvičení na ľade i samotné zostavenie tréningového plánu radí toto riešenie k svetovým
unikátom. Okrem popisu má každé cvičenie i schematický popis. Moderná webová aplikácia robí z tohto riešenia
unikátny nástroj, ktorý sa dá efektívne použiť v tréningovom procese. Aplikácia umožňuje vyhľadávať videosekvencie
podľa rôznych parametrov, ako je vek, autor, forma cvičenia, organizácia cvičenia, kľúčové slová a pod. LUX TRAINER – FYZIO
LUX TRAINER – DRYLAND
INSTRUCTOR – PLAN
Tento modul rozširuje Lux-Trainer o súbor cvičení s popisom a so zameraním na odstránenie svalovej disbalancie
(skrátené a oslabené svaly), samozrejme aj s preventívnym charakterom. HOCKEY DRILL
LUX TRAINER – FYZIO
„Telo hráča je závodný stroj, ktorý stále potrebuje dolaďovanie (tuning).“
Luďek Bukač
GYM EQUIPMENT
Technické vybavenie (náradie a náčinie) pre tréning na suchu, prípadne napojenie na diagnostiku. Obsahuje aj
špecializované náradie, ktoré podporuje cvičenia zamerané špeciálne na hokej, kompenzačné cvičenia, koordinačné
cvičenia pod. Vytvára priestor na unikátny a jedinečný tréning, ktorý už viac nebude jednostranný ani monotónny. HST A230 004
Štvrtá generácia korčuliarskeho trenažéra sa vyznačuje unikátnymi vlastnosťami, ktoré pomáhajú rozvíjať hokejovokorčuliarske schopnosti a individuálne zručnosti hráča. TIMING GATE
Voľba správnych prostriedkov na tréning napomáha k zvýšeniu samotných výsledkov.
Meranie svetelnou bránou odstraňuje nepresnosti a nahrádza bežné stopky. Najviac využívaná technológia na
meranie rýchlosti pri rôznych testoch, pričom samotný systém sa môže prispôsobiť aj iným aplikáciám.
HST LIGHT EDITION
EQUIPMENT
Konfigurovateľná (škálovateľná) verzia korčuliarskeho trenažéra poskytuje možnosť využitia nielen v hokejovom
centre na základe špecifických podmienok na danom mieste. GYM EQUIPMENT
SCAN ICE
HST A230 004
Vedieť správne využívať možnosti umelého ľadu, t.j. zvýšený odpor pri korčuľovaní, predstavuje tiež jednu z možností,
ako obohatiť tréning. TIMING GATE
HST LIGHT EDITION
SCAN ICE
„Nájdi svoju prevahu a využi ju!“
Luďek Bukač
DAP – MENTAL DIAGNOSTICS
Zhodnotenie mentálnej pripravenosti hráča. Jeho aktuálny psychický stav a schopnosť podať adekvátny výkon.
Súbor komplexných reportov na základe sofistikovaných diagnostických metód. DAP – MENTAL PREPARATION
MENTAL PREPARATION
V napojení na DAP – Mentálnu analýzu je dôležité správne aplikovanie analyzovaných záverov.Vyškolenie trénerov
a vysvetlenie rodičom má byť cestou k lepšiemu aplikovaniu mentálnej prípravy. Konzultácie napomáhajú aj praktickej
práci so športovcom. THE HOCKEY INTELLIGYM
Softwarový systém na podporu zlepšenia hokejového rozhodovania.
Kde nefunguje hlava väčšinou nefunguje nič!
DAP – MENTAL DIAGNOSTICS
DAP – MENTAL PREPARATION
THE HOCKEY INTELLIGYM
„Umenie vládnuť sa nezakladá na sile, či opatrnosti, ale na múdrosti.“
Jan Amos Komenský
IIS (INTERNAL INFORMATION SYSTEM)
Nástroj na evidenciu a správu vzťahu so zákazníkmi a vlastnej agendy hokejového centra. Aplikácie ako Adresár,
Aktivity, Knižnica vytvárajú vhodný back office vzťahov so zákazníkom. WEB
Efektívny marketingový nástroj na užívateľsky jednoduchú prezentáciu hokejového centra. PROGRAM TEMPLATES
Súbor rokmi overených vzorových programov či odborne, organizačne či cenovo. Je to vstup pre nastavenie
konkrétne ponúkaných programov v hokejovom centre. MARKETING KIT
CENTER SUPPORT
Podpora produktívnej správy centra.
Vzorový company manuál, balíček fotografií, videí, know-how určených pre efektívnu marketingovú komunikáciu.
Pomáha získavať zákazníkov, informuje médiá a zviditeľňuje činnosť hokejového centra. CENTRAL REPORTS
Veľmi silný nástroj na prácu s historickými dátami či spracovanie skupinových reportov. Tieto dáta sa využívajú aj
na tvorbu noriem pre rôzne vekové kategórie, či športy, či profesionálne úrovne. IIS (INTERNAL INFORMATION SYSTEM)
WEB
PROGRAM TEMPLATES
MARKETING KIT
CENTRAL REPORTS
„Umenie života spočíva v tom, že sa učíme trpieť a usmievať sa.“
Hermann Hesse
TRAINING (METHODOLOGY & PRODUCTS)
Vytvorenie vhodnej metodiky efektívneho školenia o jednotlivých produktoch a technológiách. Do uvedenej oblasti
spadá aj odborná pomoc pri zakladaní centra. WORKSHOPS & SEMINAR & CONFERENCE
Porovnávanie vlastných skúsenosti; uvádzanie noviniek formou organizovaných odborných seminárov a workshopov
s partnerskými organizáciami a spolupracujúcimi lektormi. 1 YEAR SW UPDATES
Ročná aktualizácia všetkých softvérových produktov. Poskytovanie príslušných služieb k urýchleniu nábehu či k samotnému využívaniu produktov.
PROLONG WARRANTY
Možnosť predĺžiť si obdobie záruky na hardvér (HST, Sport Testing,...) VISUALISATION (DESIGN, CONSULTING)
Napomáha pri zriadení centra. Začiatočná fáza dôležitá pri návrhu každého centra zahŕňa 3D vizualizáciu a riešenie
potrebnej infraštruktúry.  TRAINING (METHODOLOGY & PRODUCTS)
HOT LINE
WORKSHOPS & SEMINAR & CONFERENCE
Servis a e-mail podpora pre všetky produkty. 1 YEAR SW UPDATES
PROLONG WARRANTY
VISUALISATION (DESIGN, CONSULTING)
SERVICE
HOT LINE
„Skúsenosť je dobrá škola, len školské poplatky sú veľmi vysoké.“
Heinrich Heine
Dobre fungujúce hokejové centrum si vyžaduje komplex produktov tak, aby boli zabezpečené základné podmienky
a predpoklady na kvalitné poskytovanie služieb centra.
Vzájomná previazanosť piatich produktov vytvára funkčný a zmysluplný celok.
Podrobnejší opis produktov je súčasťou projektovej dokumentácie.
„Neuč sa, život ťa naučí. Mňa naučil, že sa mám učiť!“
Johannes Rober t Becher
Produktové balíky
Špecifikácia
cena (bez DPH)
109 080 €
Fusion Skating
Špeciálne produktové balíčky
( 5 450 € * )
HDC bundle 6.00 – 1HST
HST A230 004
Voliteľné upevnenie opornej konštrukcie
Fusion Skating
Skating Analysis ver.7.X
Založené na technológii Dartfish
Diagnostic
Instructor - cvičenia ver.3.X
Sada cvičení pre korčuliarský trenažér
Training plan
PSN ver.3.X
Vnímanie vizuálnych podnetov na periférii zorného poľa
Center support
Sport Testing ver.3.X
Stride Power
Services
Futher
Laser, Merač pulznej frekvencie, merač rýchlosti streľby
24 030 €
Diagnostic
(3 605 € * )
HDC bundle 6.00 – 2HST
cena (bez DPH)
170 700 €
( 8 500 € * )
255 500 €
( 9 500 € * )
Fusion Skating
Sport Testing ver.3.X
Sucho
Diagnostic
Sport Testing ver.3.X
Ľad
Training plan
Center support
7 650 €
Training plan
LuxTrainer ver.3.X
Sucho
Instructor - plán ver.3.X
Korčuliarsky trenažér
(1 150 € * )
Services
HST A230 004
Voliteľné upevnenie opornej konštrukcie rúčok
PSN
Softvér pre 5 monitorov
* ročný poplatok za aktualizácie
11 700 €
Game Analysis
Hockey Analysis ver.7.X
Ice Time ver.1.X
Equipment
Center support
Services
Athlete Mental Preparation
* ročný poplatok za aktualizácie
nutná prezentácia
iba v balíku HDC bundle
iba v balíku HDC bundle
nutná prezentácia
(1 760 € * )
V cene nie je zahrnutá doprava a inštalácia.
Školenie v HDC Europe (cestovné, ubytovanie a stravovanie si hradí zákazník).
Ceny jednotlivých produktov na požiadanie.
Podmienky pre inštaláciu, montáž, projektová dokumentácia a vizualizácia na vyžiadanie.
HDTS, a. s.
The office for Europe & Russia
Dlhá 2/B,
900 31 Stupava
Slovak Republic
tel.: +421 911 707 268
HDTS Training systems Ltd.
The office for Canada & USA
1616 Stella Place,
Port Coquitlam BC V3C 2R3
Canada
tel.: +1 604 340 3010
e-mail: [email protected]
www.hockeydts.com
Download

„Budúcnosť vedie toho, kto chce, kto nechce, toho