Plynová bomba v horiacom aute ohrozovala Floreát!
Viac na
strane
3
Moravany nad Váhom /
Radošina / Banka /
Ratnovce / Sokolovce /
Drahovce / Madunice /
Trebatice / Krakovany /
Borovce / Rakovice /
Veselé / Veľké Kostoľany /
Vrbové / Veľké Orvište /
Ostrov / Bašovce / Lúka /
Pobedim / Horná Streda /
Modrová / Modrovka /
Ducové / Hubina...
Číslo 21
Ročník XX
Utorok 25. mája 2010
Dnes 40 strán
+
Cena O,49 €/14,80 Sk
Tel./fax: 033/762 84 25
viac videospráv na webe
Relax pred Afrikou
www.piestanskytyzden.sk
Na zastávkach
pribudnú nové
prístrešky
Mesto po vyhodnotení
stavu zastávok mestskej
autobusovej dopravy
plánuje rekonštrukciu
a tiež osadenie nových
prístreškov. Odhadované
náklady vyčíslilo na tri
až šesťtisíc eur za jeden.
Financie ešte musia
schváliť poslanci.
Viac na strane
2
„Divoký“ vodič
z Vrbového
prišiel reagovať
Viac na strane
6
Sochu páva
zhodili do Váhu
Viac na strane
Slovenskí futbalisti zavítali minulý týždeň do Piešťan, aby tu odštartovali záverečnú časť prípravy na šampionát v južnej Afrike. Okrem tréningov absolvovali aj procedúry v kúpeľoch.
Náš rodák Filip Hološko trénoval individuálne... Viac na 38. strane.
Foto: Hugo
3
Majstri ľudových
remesiel obsadili
Kúpeľný ostrov
Viac na strane
20
aktuálne
Rozvodnený Váh vyvolal obavy
Vysoká hladina Váhu minulý týždeň vyplašila obyvateľov
Piešťan a okolia. Hoci podľa vodohospodárov nám
povodeň nehrozila, voda zaplavila časť priľahlého
územia. Od brehu odrezala niekoľko rybárov aj s autami
a priniesla so sebou množstvo odpadkov, ktoré
skončili pri brehoch Sĺňavy.
Viac na stranách
4, 11
SÚŤAŽ O LÍSTKY
na podujatie Truck aréna 18.-19. jún, letisko Piešťany
UŽ V BUDÚCOM ČÍSLE
PIEŠŤANSKÉHO TÝŽDŇA!
2
aktuálne
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
editorial
Dnes píše
Štefan
Gregorička
na tému:
Sila prírody
O tom, akú má aj v dnešnom
pretechnizovanom svete silu
príroda, sme sa mohli presvedčiť v posledných dňoch. Vďaka
výdatným dažďom sa rozvodnili rieky, ktoré niekde spôsobili záplavy, silný vietor zasa vyvracal stromy. Našťastie, v našom regióne prírodné živly príliš veľké škody nenarobili. Napriek tomu mnohým poriadne
skomplikovali život.
Pred pár týždňami sme v našich novinách chválili brigádnikov za vyčistenie brehov Sĺňavy od odpadkov, ktoré k nám
priniesla voda alebo zanechali
po sebe nespratní návštevníci.
Dnes sú brehy opäť plné smetí
a konárov, ktoré sem priplavila veľká voda.
Práve vysoká hladina vody
Váhu a jej rýchly prietok znemožnili piešťanským organizátorom postaviť trať pre medzinárodné preteky v rýchlostnej kanoistike. Ak dobrovoľníci
z klubu kanoistov nechceli zostať v hanbe, museli sa riadne
obracať, aby vodáci z Japonska, Azerbajdžanu a ďalších
štátov neprišli do Piešťan i s
loďami len na výlet. Pripravili
im náhradnú trať v zátoke lodenice, aby tu absolvovali aspoň skrátené preteky.
V podobnej situácii boli aj
organizátori medzinárodného
žiackeho tenisového turnaja
najvyššej európskej kategórie.
Veď na antukových dvorcoch
TK Kúpele stála ešte v pondelok ráno voda. Len vďaka obetavosti správcov areálu a dobrovoľníkov mohlo 128 tenistov
z dvadsiatich štátov turnaj na
dvorcoch odohrať.
Dobré meno si Piešťanci urobili aj pri zabezpečovaní podmienok futbalovým reprezentantom Slovenska, ktorí tu absolvovali minulý týždeň minikemp pred MS. Všetci spomínaní si za to zaslúžia našu úctu.
NOVÁ ADRESA:
TEPLICKÁ 63
Najviac bude stáť generel zelene
Mesto predložilo podľa požiadaviek poslancov
na posledné zasadnutie mestského parlamentu aj
súpis spracovaných projektových dokumentácií
za obdobie rokov 2008 až 2010. Medzi štrnástimi pripravovanými dokumentmi sú napríklad piešťanská kompostáreň, generel zelene, detské dopravné ihrisko, rekonštrukcia prírodného kina či
Kolonádového mostu.
Radnica zverejnila aj celkovú výšku výdavkov niektorých predkladaných projektov z grantov Európskej únie (oprávnené i neoprávnené výdavky). Rekonštrukcia Teplickej by mala „zhltnúť“ viac ako dva
milióny eur, na knižnicu by malo ísť 755-tisíc, opraNázov projektu
Prístavba a prestavba domu smútku
Cena PD
SP 2655 €
+ RP 2800 €
Chodníky na Vajanského ulici - I. etapa
Intenzifikácia parkovacích plôch
na sídlisku Valová
Detské dopravné ihrisko v Piešťanoch
1659 €
1659 €
Rekonštrukcia komunikácie
a chodníkov na Štefánikovej ulici
Rekonštrukcia objektu Kolonáda
na Winterovej ulici
Rozšírenie parkovacích plôch
na cintoríne Žilinská cesta
Rekonštrukcia komunikácie
a chodníkov na Teplickej ulici
21 527,90 €
Generel zelene
32 975,20 €
Kolonádový most
18 505,59 €
Rekonštrukcia prírodného kina
25 094,60 €
Komenského ulica
3792,08 €
Kompostáreň
neuvedená
9875,20 €
2589,20 €
4266,20 €
13 430,20 €
va Kolonádového mosta bude stáť 2,5 milióna eur a
domov sociálnych služieb približne tri milióny. Pri
každom projekte v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ je potrebná finančná
spoluúčasť mesta vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov. Osemdesiatpäť percent z celkových
oprávnených výdavkov refunduje Európska únia a
10 % štátny rozpočet. Neoprávnené výdavky si financuje mesto v plnej výške z vlastného rozpočtu.
V tabuľke nájdete informácie, v akom štádiu sa
tieto plány nachádzajú, náklady na ich vypracovanie a tiež, či ide o granty od štátu alebo z Európskej únie.
(IP)
Stav
Zadané spracovanie realizačnej
projektovej dokumentácie
Začiatok realizácie v roku 2010
Už zrealizované
Spracovaná projektová dokumentácia
Zatiaľ nezaradená do rozpočtu
Spracovaná projektová dokumentácia
Podaná žiadosť o grant TTSK
Spracovaná projektová dokumentácia
pripravená na podanie žiadosti o grant EÚ
Spracovaná projektová dokumentácia
Zatiaľ nezaradená do rozpočtu
Spracovaná projektová dokumentácia
Zatiaľ nezaradená do rozpočtu
Spracovaná projektová dokumentácia,
zároveň podaná žiadosť o grant EÚ
Realizácia v roku 2010
Spracovaná projektová dokumentácia
Bude slúžiť ako podklad pre nový územný plán
Spracovaná projektová dokumentácia
Pripravujeme žiadosť o grant EÚ
Spracovaná projektová dokumentácia
Zatiaľ nezaradená do rozpočtu
Spracovaná projektová dokumentácia
Zatiaľ nezaradená do rozpočtu
Výber spracovateľa realizačnej dokumentácie
Príprava žiadosti o grant EÚ
Zdroj: MsÚ
PD - projektová dokumentácia
Mesto opraví autobusové prístrešky
Pracovníci mesta predčasom
zmapovali celé územie Piešťan
a vyhodnocovali stav prístreškov mestskej autobusovej dopravy (MAD). Náklady na jeden
prístrešok vyčíslil referát územnej správy podľa vybavenosti od
3000 do 6000 eur.
„Pre poslancov mestského zastupiteľstva pripravujeme návrh na zmenu rozpočtu, v ktorom budú zahrnuté všetky požiadavky na výmenu, obnovu a nové
osadenie prístreškov mestskej autobusovej dopravy,“ hovorí prednostka Mestského úradu v Piešťanoch Denisa Bartošová. „V súčasnosti sú miesta, určené na zastávky MAD a medzimestských spojov,
vo veľmi zlom technickom sta-
Pracovníci mestského úradu hodnotili stav prístreškov. Foto: (mkm)
ve. Niekde je iba označenie – zastávka bez prístrešku. Na iných
miestach síce zodpovedajú ešte
štandardom, no esteticky určite
nepôsobia dobre,“ dopĺňa prednostka mestského úradu.
(IP)
aktuálne
Plynárom horelo auto s bombou
Na Skalnej ulici zasahovali hasiči - hrozil výbuch bomby. Foto: (mkm)
Skupinka plynárov, ktorá v piatok dopoludnia vykonávala práce na Skalnej ulici v Piešťanoch,
mala šťastie v nešťastí. Začalo
im horieť auto, v ktorom bola
uložená acetylénová fľaša určená na zváranie.
„Počul som, ako polícia, ktorá na miesto dorazila spolu s hasičmi, skonštatovala, že ak by došlo k výbuchu, odniesli by si to
najbližšie domy,“ povedal nám
svedok nehody. Privolaní hasiči
z HaZZ v Piešťanoch údajne už
veľa práce nemali, pretože pohotoví plynári fľašu z auta vytiahli a
požiar začali hasiť sami. Záchranári už len dohášali tlejúce zvyšky
v aute a nebezpečnú fľašu ochladzovali prúdom vody.
(vd)
Ad: Poslanecké odmeny sa stále zvyšujú
Na článok v Piešťanskom týždni č. 20/10, v ktorom sme uviedli, že poslanci schválili nové podmienky odmeňovania a podľa nich dostanú celú poslaneckú odmenu, aj keď sa zasadnutia nezúčastnia a len
sa podpíšu do „prezenčky“, sme dostali e-mailom
reakciu od člena Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch Jozefa Beňačku (nezávislý).
Upozornil, že úprava o „redukovanej odmene
za čiastočnú účasť“ bola z materiálu vypustená po
hlasovaní len časti poslaneckého zboru: „Teraz sme
všetci poslanci (teda aj tí, čo takúto úpravu hlaso-
vaním nechceli) v jednom vreci s tými ostatnými,
ktorých anonymne kritizujete...“
Podľa výsledkov hlasovania o novom odmeňovacom poriadku, ktoré zverejnilo aj mesto na svojej
webovej stránke www.piestany.sk, bol proti iba Marián Urbánek (nezávislý), zdržali sa šiesti: Eva Wernerová (Strana zelených), Ján Šmída (Strana zelených), Timotej Miština (KDH), Martin Cifra (nezávislý), Eliška Gocká (nezávislá) a Jozef Beňačka (nezávislý). Za spomínanú úpravu hlasovalo 16 z celkového počtu 25 poslancov, dvaja neboli prítomní. (red)
Schody na poštu nemusia byť problém
Zvládnuť strmé schodisko, či už pri samotnom vstupe, alebo v interiéri hlavnej pošty, býva problematické najmä pre starších a ťažko
chodiacich ľudí. Zdravotne postihnutí obyvatelia či návštevníci Piešťan
však môžu využiť služby bezbariérového pracoviska v ľavej časti objektu so vstupom z Kukučínovej ulice. „Podľa vedúcej pošty je všetky služby možné vybaviť na požiadanie práve na mieste, kde sa vydávajú dôchodky a doručenkové zásielky. Tento objekt má štatút bezbariérovej
pošty,“ hovorí prednostka Mestského úradu v Piešťanoch Denisa Bartošová. Z toho dôvodu pošta nebude hľadať iné riešenie na zabezpečenie bezbariérového vstupu do priestorov 1. poschodia budovy. (red)
Máte aj vy problém zdolať
schody na hlavnej pošte? Skúšali ste využiť možnosť vybaviť si svoje záležitosti na pošte v spomínanom mieste zboku hlavnej budovy? Napíšte
nám svoje skúsenosti a pošlite e-mailom na redakcia@
piestanskytyzden.sk.
VANDALI HODILI PÁVA DO VÁHU
V nedeľu 23. mája ráno ťahali piešťanskí hasiči z Váhu drevenú sochu páva, ktorú tam hodili
vandali. Hasičov o pomoc požiadali mestskí policajti krátko pred
ôsmou hodinou ráno. Privolaní záchranári si obuli čižmy a navijakom pritiahli nedávno zhotovenú
sochu jedného zo symbolov Piešťan k brehu. Páv, ktorého vyrezali spolu s ďalšími štyrmi sochami v rámci medzinárodného rezbárskeho sympózia počas prvého májového víkendu, nie je terčom útokov vandalov po prvýkrát.
Pred desiatimi dňami ho ktosi počmáral.
(vd), foto: HaZZ
Socha páva plávala asi dva metre od brehu, ťahali ju odtiaľ hasiči.
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
3
čierna kronika
Vlámal sa do krčmy
vo Veselom
Páchateľa, ktorý sa vo februári vlámal do pohostinstva v
obci Veselé a odcudzil odtiaľ
LCD televízor, niekoľko fliaš alkoholu, vyše 100 krabičiek cigariet, sladkosti a 160 € v hotovosti, vypátrali policajti. Minulý pondelok obvinili z prečinu krádeže 25-ročného muža z
Bieleho Kostola, ktorému hrozí
dvojročné väzenie.
(KR PZ)
Kradol
v potravinách
V potravinách na Nitrianskej ulici chytili v utorok 18.
mája neznámeho muža, ktorý
tam kradol. Okrem mestskej
polície bola k tomuto prípadu
privolaná aj hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru v Piešťanoch, ktorá zistila,
že počas jedného roka sa tento muž dopustil opakovane krádeže. Keďže išlo o trestný čin,
policajti ho zobrali na ďalšie
vyšetrovanie.
Opilcovi dali pokutu
Hliadka mestskej polície zasahovala minulý piatok večer
v jednej z prevádzok na Staničnej ulici. Podľa telefonického oznamu tam personál obťažoval agresívny muž pod vplyvom alkoholu. Z podniku nechcel odísť, aj keď mu odmietli
predať alkohol. Opitému Piešťancovi polícia udelila blokovú
pokutu.
(MsP)
Zabuchol sa
v hotelovej kúpeľni
Návštevníka jedného z piešťanských hotelov, ktorý sa zamkol v kúpeľni, museli vyslobodiť piešťanskí hasiči. Na dvere
použili špeciálny otvárač. „Na
operačné stredisko HaZZ Piešťany nahlásila recepčná hotela, že v kúpeľni hotelovej izby
je zabuchnutá osoba a dvere
sa nedajú otvoriť,“ uviedla Tatiana Knapová z KR HaZZ. Išlo
o 14-ročného chlapca z Čiech,
ktorého sa pokúšali vyslobodiť
ešte pred príchodom hasičov aj
zamestnanci hotela. Dvere sa
však nedali otvoriť. „Jednotka na otvorenie použila ručný
otvárač dverí. Chlapec neutrpel žiadne zranenie,“ dodala
T. Knapová.
(HaZZ/red)
4
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
téma
VÁH V PIEŠŤANOCH A OKOLÍ SA PO TRINÁSTICH ROKOCH OPÄŤ BÚRIL
Voda zaplavila Prúdy a priniesla kopu smetí
Hladina Váhu v Piešťanoch
počas minulého týždňa prudko stúpala a vytrvalý dážď
vyvolával v ľuďoch obavy zo
záplav. Hučiaca voda prinášala so sebou množstvo naplavenín a odpadkov, z ktorých
časť skončila vo vodnej nádrži Sĺňava.
Podľa Pavla Zachara povereného vedením piešťanského dispečingu Slovenského vodohospodárskeho podniku, Správy povodia stredného Váhu, Odštepný závod Piešťany (SVP), rozvodnené
boli najmä prítoky Váhu na Orave, Liptove a Kysuciach. Najväčší
nápor zachytili vodná nádrž Orava a Liptovská Mara: „Na Oravskej
priehrade situácia kulminovala v
utorok medzi treťou popoludní
a ôsmou hodinou večer, keď hladina presiahla maximum o 14 centimetrov.“ Ako ďalej uviedol, výška hladiny sa ustálila v takzvanej
retencii – zóne medzi maximálnou
a kritickou, ktorú, našťastie, nedosiahla. Na Liptovskej Mare sa
zvyšovanie hladiny zastavilo de-
Na pilieroch Kolonádového mosta sa zachytili kmene a konáre. Foto: (mkm)
ce Slovenska. Prvý nápor však bol
ešte horší, samé plastové fľaše,“
vyjadril sa jeden z vodohospodárov a dodal, že je to veľká škoda,
pretože len nedávno dobrovoľníci
upratovali sĺňavské brehy a dnes
by mohli začať odznova. Likvidá-
Takto to vyzeralo pri vážskych Prúdoch. Foto: P. Jurák
Naplavené smeti vytvorili na Sĺňave niekoľkokilometrový pás. Foto: (ad)
sať centimetrov pod maximom v
stredu ráno. Vodohospodári preto
postupne zvyšovali prietok vody
dolu Váhom a naplno otvorili aj
všetkých šesť polí na hati v Drahovciach. Podľa vedúceho dispečingu sa stav upokojil už vo štvrtok, kedy aj prestalo pršať.
Veľká voda, ktorá niekoľko dní
zdvíhala hladinu Váhu, okrem
hrozby povodní priniesla so sebou tiež množstvo naplavenín a
smetí. Asi trojmetrový pás odpadkov, dlhý niekoľko kilometrov, lemuje breh nádrže Sĺňava na ratnovskej strane. Naplaveniny sčasti blokujú aj elektrárenský kanál.
„Priplávali sem smeti z polovi-
cia odpadu zrejme zostane na pleciach povodia Váhu.
Naplaveniny a smeti voda vyplavila najmä z inudácií – území
priľahlých k vodnému toku, zaplavovaných vodou z koryta rie-
Voda zaplavila minulú stredu aj golfové odpalisko. Foto: (IP)
ky, ktoré sú vymedzené ochrannou hrádzou. Slúžia ako „poistka“
proti záplavám. Keď sú zarastené
rastlinstvom, voda nemôže plynule odtekať. V Piešťanoch sa vzbúrená voda vo Váhu dostala na Prúdy či Lido, ale zaplavila aj golfové odpalisko na Kúpeľnom ostrove a vytvorila i močiare na družstevných poliach.
Všetky polia hate Drahovce–
Madunice boli ešte koncom minulého týždňa otvorené a voda pretekala nielen do kanála elektrárne, ale aj do koryta Váhu. Podľa
šéfa dispečingu SVP prietok nemohli spomaliť, lebo potrebovali
ustáliť hladiny na Liptovskej Mare
a vodnej nádrži Orava na bezpečnú výšku: „Niektoré prítoky Váhu
už poklesli pod prvý stupeň povodňovej aktivity a ak nebude pršať, mali by klesnúť aj ostatné.“
(Pokračovanie na 11. strane.)
aktuálne
So sirénou vyrážali sedemkrát
Piešťanskí hasiči zasahovali uplynulý týždeň sedemkrát.
Otvárali kúpeľňu, likvidovali
vytečené prevádzkové kvapaliny, hasili požiare, zachránili sochu páva. Pomáhali tiež ľuďom
uviaznutým v záplavovej oblasti (viac na 11. strane).
V kúpeľni hotela Atóm sa v
pondelok 17. mája krátko pred jedenástou hodinou v noci zasekol
chlapec. Privolaní hasiči ho oslobodili pomocou hydraulického zariadenia (viac na 3. strane).
V utorok 18. mája o pol deviatej ráno zišiel z diaľnice pri
Hornej Strede kamión, ktorému
unikali prevádzkové kvapaliny. K
zásahu zavolali príslušníkov HaZZ
z Piešťan, ktorí na vozidle utesnili uvoľnenú hadičku a vytečené
škodliviny neutralizovali.
Pohotový majiteľ rodinného domu vo Veľkých Kostoľanoch
uchránil svoju nehnuteľnosť, keď
vo štvrtok použil práškový hasiaci
prístroj. Horela mu totiž kotolňa.
Pre istotu si na pomoc zavolal
aj hasičov. Tí zadymené priestory odvetrali a prekontrolovali,
aby nedošlo k ďalšiemu požiaru.
(vd)
Z neba spadli milióny kubíkov vody
Počas dlhotrvajúcich májových dažďov spadlo na zem obrovské
množstvo zrážok. Podľa informácií od vodohospodárov v období 1.
mája do 20. mája naakumulovali len nádrže na Váhu milióny kubických metrov vody: Liptovská Mara 87 mil. m3 a vodná nádrž Orava
90 mil. m3. Cez vodnú sústavu Drahovce-Madunice pretieklo do 6.
do 9. mája 89 902 800 metrov kubických a počas zvýšeného prietoku od 12. do 20. mája až 441 428 400 m3. Najvyšší prietok dosiahol
hodnotu 1434 m3 za sekundu.
(r)
PLÁNUJÚ OUTLET ZA 75 MILIÓNOV
Pri obci Voderady v Trnavskom
okrese by malo na ploche 220tisíc m2 vyrásť obchodné centrum za 75 miliónov eur. Zákazníci tu nájdu, podobne ako v rakúskom Parndorfe, tovar svetových módnych značiek po zľavnení – takzvaný outlet.
Spoločnosť One Fashion Outlet, ktorá svoj projekt predstavila verejnosti minulý týždeň, zvažovala pri svojich investičných zámeroch niekoľko lokalít. Podľa informácií projekt managera Vladimíra Kozára obec Voderady pri Trnave vybrali aj vďaka umiestneniu pri diaľnici D1, ktorá prepája
Bratislavu s východom aj severom
Slovenska. „Výhodou je aj existujúca infraštruktúra v blízkosti
priemyselnej zóny Samsung. Investor plánuje prilákať do outletu ročne 1,5 až 2 milióny návštevníkov zo Slovenska, Poľska, Maďarska aj Česka. Podľa prieskumu GFK spádová oblasť tejto lokality je 6,7 milióna ľudí, ktorým
bude cesta do outletu trvať do
dvoch hodín,“ uvádza sa v tlačo-
vej správe spoločnosti.
Centrum bude veľkoryso riešené, na ploche približne 220-tisíc m2. Jeho súčasťou sa stanú aj
obchodné a reštauračné priestory
na ploche viac ako 36-tisíc metrov štvorcových, oddychová zóna
s jazierkom, detské ihrisko a parkovisko obklopené zeleňou. Výstavba outletu sa bude realizovať postupne v troch fázach, pričom už v prvej fáze by malo byť
k dispozícii 60 až 70 prevádzok
s atraktívnymi svetovými značkami. Otvorenie je naplánované na
koniec roku 2011. Investícia plánuje vytvoriť viac ako 350 nových
pracovných miest v regióne.
„Naša spoločnosť oslovila mnoho známych svetových značiek,
ktoré na projekt pozitívne reagovali. V súčasnosti vyjednávame
podmienky vstupy do projektu.
Podľa doterajšieho stavu rokovaní sme presvedčení, že sa nám
podarí prilákať zaujímavé značky, čo bude jadrom úspechu nášho
outletu,“ uviedol Vladimír Kozár.
Starosta obce Voderady Marek
Turanský ocenil skutočnosť, že
investícia v regióne prinesie viac
ako 350 pracovných miest: „Našou
podmienkou bolo, aby tento projekt vytvoril príjemné prostredie a miesto relaxu pre obyvateľov, obsahoval dostatok zelene,
cyklistické chodníky a priniesol
celkové oživenie života v obci.“
Výstavba One Fashion Outletu
je naplánovaná v troch fázach.
V prvej fáze bude zastavaná plocha takmer 16-tisíc m² so 60-70
prevádzkami. V druhej fáze by
malo pribudnúť ďalších 11-tisíc
m² predajných priestorov s cca
40 prevádzkami. Pokiaľ bude projekt úspešný, v tretej fáze pribudne ďalších skoro 10-tisíc m².
Celková zastavaná plocha outletu by tak dosiahla cca 36-tisíc
m² predajnej plochy. K dispozícii
bude aj oddychová zóna s jazierkom a ihriskom pre deti. Jednotlivé nákupné bloky budú prepojené
chodníkmi a námestíčkami obklopenými zeleňou. Outlet bude mať
k dispozícii celkovo tritisíc parkovacích miest.
(red)
Vízia budúceho obchodného centra, v ktorom by mali predávať „outlety“ módnych značiek.
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
5
právnik radí
Zodpovednosť za vady
pri kúpe použitých vecí
Po u ž i t o u
vecou je každá vec, ktorá
nie je novou.
Aj pri predaji
použitých vecí
predávajúci
zodpovedá za vady veci. Vadou (chybou veci) je pritom nedostatok takej vlastnosti veci,
ktorú by konkrétna vec mala
bežne mať, alebo o ktorej bol
kupujúci predávajúcim ubezpečený, že ju vec má. Pri kúpe
používanej veci si však musí
každý uvedomiť, že vec je používaním opotrebená. Predávajúci preto nezodpovedá za bežné opotrebenie veci ani chyby
vzniknuté jej použitím.
Všeobecne platí, že predávajúci musí kupujúceho upozorniť na všetky chyby veci,
o ktorých vie. Ak má vec chyby, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, predávajúci za ne zodpovedá, aj keď
o nich nevedel.
Rozsah práv zo zodpovednosti za vady závisí od toho, či
použitá vec bola alebo nebola
kupovaná v obchode. Ak vec nebola kupovaná v obchode, môže
kupujúci odstúpiť od zmluvy,
ak pre chyby nie je možné vec
riadne užívať. Rovnako môže
odstúpiť od zmluvy aj vtedy,
ak ho predávajúci ubezpečil, že
vec má určité vlastnosti, najmä
vlastnosti požadované kupujúcim, alebo že nemá žiadne chyby, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. V ostatných
prípadoch môže kupujúci požadovať len primeranú zľavu.
Pri kúpe veci v obchode sú
práva kupujúceho odlišné. Pri
chybe odstrániteľnej môže požadovať opravu veci alebo výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu
tovaru alebo závažnosť chyby.
Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá znemožňuje užívanie
veci môže kupujúci požadovať
výmenu veci alebo od zmluvy
odstúpiť. Pri neodstrániteľnej
chybe, napriek ktorej možno
vec riadne užívať, vzniká kupujúcemu len právo na zľavu.
Na záver je potrebné dodať,
že pri použitej veci predávajúci zodpovedá len za vady, ktoré
mala vec v čase prevzatia kupujúcim, nie však za tie, ktoré
sa vyskytnú neskôr.
Mgr. Martin Palkovič, advokát
6
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
aktuálne/z regiónu
AD: LIST ČITATEĽA: „DOKEDY EŠTE...?“
Čitateľ Piešťanského týždňa
Štefan Kubík v čísle PT 19/10 napísal list, v ktorom okrem iného
uvádza: „Podnapitý vodič, ktorý
viezol svojich kamarátov z baru,
zapríčinil na ulici Hollého vo Vrbovom v sobotu 24. apríla o 23.30
h dopravnú nehodu.“ Ďalej píše,
že tento mladík zavinil svojím
spôsobom jazdy vo Vrbovom viacero dopravných nehôd, o čom
všetci vedia, ale nikto nechce
svedčiť. Apeloval na občanov Vrbového, aby sa prestali báť a dožadovali sa nápravy, lebo takéto
spôsoby zábavy mladých ohrozujú
ďalších nevinných občanov.
Na jeho slová zareagoval mladík, o ktorom čitateľ píše - Ondrej Šimončík z Vrbového - a prišiel k nám do redakcie s vysvetlením: „Aj keď neuviedol moje
meno, napísal presný dátum a čas
nehody, pri ktorej som bol, preto
je jasné, že ide o mňa.“ Ondrej
však tvrdil, že auto nešoféroval:
Zdenka Predná
príde na MDD
Nákupno-zábavné centrum
Aupark v Piešťanoch pripravuje v rámci osláv Dňa detí
v utorok 1. júna od 11.00 do
19.00 h v interiéri obchodného domu a na Námestí slobody program, na ktorom nebudú
chýbať športové exhibície, vystúpenia umelcov i detí, kreatívne ateliéry, kúzelník, množstvo detských atrakcií, darčeky
a súťaže. Oslávencom zaspieva o 18.00 h aj finalistka súťaže SuperStar, speváčka Zdenka Predná.
(r)
Detské hody
v Dolnom Lopašove
Obecný úrad v Dolnom Lopašove v spolupráci so základnou školou usporiada v sobotu
29. mája oslavu Dňa detí. Organizátori popustili uzdu svojej fantázii a okrem pristátia
vrtuľníka na návštevníkov bude čakať skákací hrad, elektrický býk, hodové atrakcie – kolotoče a hojdačky, maľovanie
na tvár, break dance, vystúpenie tanečnej skupiny ZŠ, loptové hry... Nebude chýbať občerstvenie. Detské hody sa začínajú o 15. hodine na ihrisku
a pozvaní sú všetci nadšenci
dobrej zábavy.
(i.i.)
„Nehodu som nezavinil a fúkali
sme iba ako účastníci dopravnej
nehody – ja a majiteľ auta, ktorý bol triezvy. Štefan Kubík píše
v liste, že podnapitý vodič viezol kamarátov z baru, ale nehodu stále policajti vyšetrujú a vinník je zatiaľ neznámy.“
Na otázku, kto teda sedel za
volantom, odpovedal, že nevie,
lebo bol opitý a v aute sa viezlo
viac ľudí. K nehode podľa jeho
slov došlo pri ceste na zábavu,
keď narazili do zaparkovaného
Fiata Punto. „Mal poškodený nárazník, svetlo, kapotu. Auto bolo
prázdne, ale jeho majiteľ vybehol z budovy, pred ktorou stálo,
a začal nás fyzicky napádať,“ pokračoval mladík. Okamžite vraj
obviňoval práve jeho, hoci nemal
svedka na to, že by bol šoférom.
List čitateľa považoval preto za
odplatu a závisť: „Vždy som mal
rýchle autá - audiny, mercedesy a často som menil značky. Niekto-
ré vlastné, iné boli požičané, ale
ľudia mi závideli...“
Naša kolegyňa Vierka Dusíková mala vlastnú skúsenosť s vodičom, ktorý ju vo Vrbovom vytlačil z cesty, značku si ale nestihla všimnúť. Opýtala sa preto Ondreja Šimončíka, či nerobí aj on
podobné „kúsky“. Mladík sa netajil tým, že šoféruje agresívne
a na pokojné Vrbové príliš rýchlo.
V Piešťanoch by si to podľa neho
nikto ani nevšimol. Doteraz mu
vraj ani prekročenie rýchlosti nenamerali: „Kartu vodiča mám čistú a jazdím s platným vodičským
preukazom,“ tvrdil. O vyjadrenie
k prípadu sme požiadali aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
v Trnave. Odpoveď z polície prinesieme v budúcom čísle Piešťanského týždňa.
A. Drahovská
Vo Vrbovom zvýšia preventívne kontroly
V súvislosti s ochranou proti agresívnym vodičom a o bezpečnosti obyvateľov mesta Vrbové rokovali začiatkom uplynulého týždňa viceprimátor Ján Prievozník, náčelník Mestskej polície vo Vrbovom Jaroslav Madžo a zástupca riaditeľa Obvodného oddelenia
Policajného zboru vo Vrbovom Marian Petrík. „Dohodli sme sa na
preventívnom pôsobení zložiek polície v meste, ktoré budú častejšie hliadkovať v okolí pohostinstiev, kontrolovať požitie alkoholu najmä u vodičov, ale aj u mladistvých,“ uviedol po stretnutí Ján Prievozník. Na otázku, či sa na stretnutí zaoberali aj prípadom „Šimončík“, viceprimátor odpovedal: „Áno, zaoberali sme sa
aj touto záležitosťou, ale prípad je v štádiu vyšetrovania, preto je
predčasné robiť nejaké závery.“
(vd)
Modrý gombík „predali“ za 1885 eur
Do akcie s názvom Týždeň modrého gombíka sa zapojili aj Piešťanci. Študenti s pokladničkami,
na ktorých bolo vyobrazené logo
Unicef chodili nielen po meste,
ale usmievali sa aj na zákazníkov
Tesca, Prioru či pri obchodných
reťazcoch na A. Trajane.
„Po celý týždeň nám pršalo
a bola riadna zima, takže naše
dievčatá aj premokli. Pekné počasie nastalo až v piatok, preto
som nesmierne rád, že sa nám podarilo vyzbierať neuveriteľných
1885,76 eur, čo je trojnásobok
oproti minulému roku,“ prezradil
koordinátor zbierky Roman Vangel
zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Mojmírovej ulici
v Piešťanoch.
Do akcie, ktorej cieľom je zabezpečenie dopravy protitetanových vakcín a realizácia očkovania matiek a novorodencov v Laose, sa zapojili aj žiaci a študenti ostatných piešťanských škôl.
„Chcem poďakovať aj pracovní-
Pri zbierke pomáhali aj študenti z „Mojmírky“.
kom CVČ Ahoj, kde sa o nás veľmi dobre starali, poskytli nám
priestory na školenie i každodenné sčítavanie peňazí. Rovnako ďakujem všetkým dobrým ľuďom,
ktorí vymenili svoj príspevok za
modrý gombík nádeje pre nemluvniatka a ich maminy. Ak by táto
zbierka nejestvovala, asi by som
sa nedozvedel, že hrozba smrti z
tetanu je v Laose taká vypuklá,“
dodal R. Vangel.
V. Dusíková
Online denník čítajú aj v Nepále
Piešťanský online denník každý mesiac navštívi
čoraz viac čitateľov z Piešťan, ale aj zo Slovenska a celého sveta. Za dvadsať májových dní zaznamenal web Piešťanského týždňa 28-tisíc prístupov. To je o tritisíc kliknutí viac ako v apríli.
Najviac ľudí si okrem Slovenska kliklo na našu
stránku v Nemecku či Veľkej Británii. Takmer päť-
sto prístupov sme mali z USA, v rebríčku sledovanosti nasledovalo Rakúsko, Fínsko a Taliansko. Prvú
desiatku krajín uzatváral so 66 prístupmi arabský
Katar. Ďalej si Piešťanský denník prečítali napríklad v Rusku, Kanade, Švédsku, Španielsku či v Austrálii. Zistili sme, že nás dokonca čítajú v Čile, Macedónsku, dokonca v Nepále.
(IP)
aktuálne/z regiónu
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
7
Anesteziológovia z troch krajín sa stretli u nás
V kongresovej hale Slovenských
liečebných kúpeľov Piešťany sa
uplynulý týždeň konal 17. Kongres slovenských anesteziológov
s medzinárodnou účasťou. Trojdňové podujatie, ktoré viedol
prezident Slovenskej spoločnosti anesteziológie a intenzívnej
medicíny Michal Onderčani, sa
tento rok nieslo v znamení myšlienky – Bezpečnosť v anesteziológii a intenzívnej medicíne.
„Táto téma nadväzuje na dokument, ktorý bude predmetom
rokovania v Helsinkách na európskej Euroanestézii 2010,“ uviedol počas svojej prezentácie týkajúcej sa Helsinskej deklarácie,
MUDr. Štefan Trenkler z Lekár-
skej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Lekári z celého Slovenska i zahraničia
mali možnosť konfrontovať svoje názory bezprostredne po prednáškach svojich kolegov, diskusie
sa konali v malej sále Spoločenského centra. Odborný program
obohatili zahraniční prednášatelia, v rámci kongresu sa konalo
slovensko-americko–ruské sympózium, ale aj kultúrne a spoločenské aktivity. Tvorivú atmosféru dopĺňala prezentácia spoločností podnikajúcich v oblasti medicínskej techniky a výživy. (vd)
Prezentácia nových trendov vo fixovaní pacientov.
Priatelia Zeme radili, ako separovať
Počas jarného informačného
turné o odpadoch sa ochrancovia životného prostredia z organizácie Priatelia Zeme - SPZ
zastavili na dva dni aj v Piešťanoch. Na Námestí slobody si
rozložili panely, stánok s letákmi a brožúrami a vzory nádob na
separovaný zber.
Záujemcovia sa mohli dozvedieť, ako triediť odpad, ktoré
druhy smetí sú recyklovateľné a
mohli si napríklad aj vyzdvihnúť
nálepku proti nevyžiadanej reklame. Súčasťou podujatia bola
tiež výstava obrazových informácií na pripravených paneloch. Ako
povedal pre Piešťanský týždeň
a online denník jeden z Priateľov zeme - Branislav Moňok z Košíc, chceli by ukázať ľuďom, koľko odpadu u nás vzniká a čo sa s
ním na Slovensku robí: „Pripravili sme si aj dotazník, kde zisťujeme, ako sú ľudia informova-
V KOSTOLE
ZASPIEVAJÚ DETI
Pozývame vás na vystúpenie Detského speváckeho zboru
Slovenského rozhlasu s názvom
Deti spievajú básnikovi v nedeľu 30. mája o 18.00 h do evanjelického kostola v Piešťanoch.
Zaznejú úryvky diel M. Rúfusa,
A. Vivaldiho, J. Valacha, W. A.
Mozarta, C. Franka, V. Kubičku a
ďalších autorov. B. Dolinský
Výtvarný salón
Na Námestí slobody si rozložili stánok ochrancovia životného prostredia.
ní o separácii odpadu, a výsledky potom dáme k dispozícii mestu.“ Ľudia sa na nich môžu obrátiť aj vtedy, ak nájdu vo svojom
okolí čiernu skládku alebo potrebujú radu, koho osloviť pri prob-
lémoch so separovaním alebo ako
nakladať s biologickým odpadom.
A. Drahovská
Špeciálna základná škola
Mórica Beňovského vo Vrbovom pozýva všetkých na výstavu Celoslovenský X. výtvarný salón znevýhodnených detí
v aule Gymnázia J. B. Magina.
Výstava potrvá od 25. mája do
10. júna. Vo štvrtok 27. mája
od 9.00 do 15.00 h organizuje škola Deň otvorených dverí.
Darina Babničová
DUBOVANY BUDÚ MAŤ OPÄŤ „KULTURÁK“
V čase našej návštevy v Dubovanoch sa usilovali aj tesári.
Ak by ste v týchto dňoch chceli
navštíviť v Dubovanoch starostu
obce v jeho úrade, hľadali by ste
ho tam márne. Celá budova úradu
sa totiž premenila na jedno veľké
stavenisko. Práve preto starosta
Jozef Marko i so svojím personálom dočasne úraduje v priestoroch
miestnej základnej školy.
„Na jar sme sa pustili do kompletnej prestavby, prístavby a nadstavby budovy obecného úradu.
Keďže nám chýbal kultúrny dom,
ktorý pri rôznych spoločenských akciách suplovala len zasadačka úradu, rozhodli sme sa celú budovu nielen prestavať, ale aj pristaviť ďalšie priestory. Peniaze sme získali z
eurofondov z Programu rozvoja vidieka,“ hovorí duboviansky starosta. „Po rekonštrukcii bude na prízemí budovy spoločenská časť s kuchyňou a sociálnymi zariadeniami.
V podkroví zasa kancelárie obecného úradu s príslušenstvom, klubovňa pre záujmové združenia a knižnica. Celá rekonštrukcia nás bude stáť
asi 507-tisíc eur,“ dodáva J. Marko.
Okrem pôvodnej budovy obecného úradu mení svoju tvár aj nádvorie, ktoré bude po dokončení vydláždené a amfiteáter bude mať zastrešené pódium pre účinkujúcich.
Celá rekonštrukcia by mala byť hotová v júli tohto roku.
Štefan Gregorička
8
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
servis/inzercia
DOMOSS vystavil v Piešťanoch prvý 3D televízor
MÁME NA SKOK K PIEŠŤANCOM - MÁME NÁSKOK PRED KONKURENCIOU
Jednotka v regióne
neustále investuje do
odbornosti predajcov
i priestorov predajne.
Spoločnosť DOMOSS pôsobí aj na
trhu výpočtovej a čiernej techniky. Za dvadsať rokov pôsobenia v tejto oblasti spoločnosť investovala a investuje do neustáleho odborného rastu svojich
zamestnancov, do kvality sortimentu i priestorov svojej predajne, ktorá je dodnes najväčšou v celých Piešťanoch. Vďaka tomu je DOMOSS natrvalo regionálnym lídrom. Práve o čiernej a výpočtovej technike, ale
i o tom, akí sú vlastne Piešťanci
zákazníci, sme sa zhovárali s pánom Milanom Balážom, vedúcim
centra elektra.
Výhody a benefity vždy
vyberáme priamo pre
piešťanský región.
Na úvod priama otázka: Čím
sa DOMOSS líši od konkurencie?
- Podľa mňa je jednou z hlavných predností DOMOSSu znalosť
nášho regiónu a ľudí, ktorí v ňom
bývajú. Sme síce členom celoeurópskej nadnárodnej spoločnosti EURONICS, ale zachovali sme
si svoj regionálny – domáci cha-
rakter. Preto na rozdiel od väčšiny firiem s čiernou alebo výpočtovou technikou sme Piešťancom bližšie. Poznáme, čo im vyhovuje, vieme, čo oceňujú, ponúkame preto, čo chcú. V tom je
náš náskok. Sme piešťanskou firmou nie preto, že tu sídlime, ale
preto, že sme sa vždy orientovali prevažne na Piešťancov a piešťanský región.
Svojím prístupom
a cenovou politikou
sme bližšie
k zákazníkovi.
Nadnárodné spoločnosti nerešpektujú regionálne špecifiká?
- Vo väčšine prípadov naozaj
nie. Nechcem hovoriť o konkrétnej konkurencii, nebolo by to fér.
Uvediem radšej príklad McDonaldu. Ich politikou je byť stále rovnaký. Ponúkať v tej-ktorej krajine tie isté ceny, tie isté spôsoby, tie isté produkty. Pri fastfoode je to skvelý marketing. Ale
napríklad pri čiernej technike už
menej. Predsa len taký plazmový
televízor nestojí euro, človek si
to dobre rozmyslí, než ho kúpi,
a navyše je tam, samozrejme,
očakávanie istých služieb v cene.
A práve tieto služby sú priestorom na to byť iný, byť bližšie k
zákazníkovi.
Máme
najprepracovanejší
systém rozvozu tovaru.
Čo to však znamená v praxi?
- Ja, samozrejme, môžem hovoriť iba o čiernej, prípadne o výpočtovej technike. No i v tejto
oblasti cítiť vyslovene „DOMOSSovský rozdiel“. Napríklad v rozvoze tovaru. Mnohé firmy buď
preberajú systém rozvozu z krajiny, kde vznikli, alebo, ak aj vznikli na Slovensku, preberajú ho od
zahraničných spoločností. Naopak, u nás, v piešťanskom regióne, to bolo vždy problematickejšie najmä u starších ľudí. Preto
si dávame pozor, aby náš systém
rozvozu bol v čo najväčšej možnej miere flexibilný a šitý na mieru zákazníkom.
Sto televízorov
v predajni poukazuje
na širokú ponuku.
To je zatiaľ len jedna vec...
- Nemám problém menovať ďalej. Napríklad v DOMOSSe si veľmi zakladáme na širokom výbere
produktov. Len televízorov máme
priamo v predajni až 100 rôznych typov rôznych značiek. Preto si možno pri kúpe vybrať podľa
svojich priorít. Podľa ceny, značky, kvality, funkcií, atď. Množstvo
elektropredajní má svoju marke-
tingovú politiku založenú len na
jednej priorite, buď len cena,
alebo kvalita. Navyše tovaru venujeme adekvátny priestor. Sú vystavené po značkách ako celé steny. Nie tu čosi, tam čosi. Teraz
sa osobne veľmi teším, pretože
máme priamo v predajni vystavený 3D televízor. Takže naši zákazníci o ňom nemusia len čítať, ale
rovno si môžu pozrieť, ako reálne
vyzerá, ako funguje. Viete, možno sa vám zdá, že sú to maličkosti. Ale nie sú. Zákazník musí mať
na výber. Možno ho šikovný predavač dotlačí do kúpy toho, čo je
práve na sklade. No ak to potom
zákazník oľutuje, už sa nevráti a
odradí i ostatných. Koniec-koncov, televízor nie je hamburger.
Čo stojí za to vidieť?
- Momentálne máme v predajni vystavený 3D TV PANASONIC,
a tak môžete spolu s nami vstúpiť do 3D reality. Aj keď zrovna
nič nekupujete, určite stojí za to
prísť a pozrieť sa.
inzercia
H¼ADÁTE NOVÉ BÝVANIE ZA PRIJATE¼NÉ CENY ?
Kliknite si na: www.bytovkytrebatice.sk
P.S. hrubá stavba dokonèená (tel.: 0918 284 880)
aktuálne/vašimi očami
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
9
Stretnutie karavanistov pripomínalo Oktoberfest
Fanúšikovia domovov, ktoré putujú po svete so svojimi majiteľmi, prišli minulý týždeň aj do
nášho mesta. Historicky po druhýkrát sa Slovensko stalo hosťujúcou krajinou stretnutia karavanistov s názvom Europa Rally. Miestom 49. ročníka sa stal
Camping lodenica Piešťany. Svoj
prechodný domov tu našlo viac
ako tristo posádok karavanov zo
šestnástich krajín Európy.
Prví nadšenci karavaningu sa
začali schádzať už minulý týždeň
vo štvrtok. Postupne si tu rozkladali svoje mobilné domovy návštevníci zo Švajčiarska, Maďarska, Nemecka, Čiech, ale aj z
Nórska, Fínska či Grécka. „Pred
samotným spustením akcie sme
mali sťažené podmienky. Všetci
vedia, že po minulé týždne tu
veľmi intenzívne pršalo. Pomohli
nám ľudia z piešťanskej Strednej odbornej školy záhradníckej
a postupne sme začali ukladať
karavany do kempu,“ hovorí prezident Caravan clubu SR Vladimír Ščepko.
V piatok podvečer sa všetci
účastníci Europa Rally vyzbrojili
zástavami, prezentáciami domovských kempov a niektorí sa „nahodili“ do dobových kostýmov a
krojov. Takto, za sprievodu hudby a spevu, prešli celé priestranstvo kempu a „zakotvili“ vo veľkom bielom stane, ktorý organizátori postavili na priľahlom parkovisku. Okoloidúci zvedavci sa
zhodli na tom, že nálada na otvá-
Do Piešťan prišli karavanisti zo šestnástich európskych štátov.
racom večere pripomínala slávny
mníchovský Oktoberfest.
„Som veľmi rád, že sa nám
táto akcia vydarila. Nebol to jed-
noduchý rok a od posledného národného zrazu karavanistov tu v
Piešťanoch sme pri organizácii
tohto podujatia zažili veľa ne-
predvídaných situácií,“ spomína si na prípravu Europa Rally
V. Ščepko. „Mali sme sľúbenú finančnú dotáciu, ktorá nakoniec
bola zamietnutá. Naši členovia
svojpomocne zrekonštruovali sociálne zariadenia v kempe, na lodenici sme brigádovali a pracovali stovky hodín. Museli sme upraviť terén, aby sa sem toľko karavanov pomestilo,“ dodáva. Podľa
slov prezidenta Caravan clubu SR
počas príprav im bola ponúknutá aj možnosť pripraviť svetové
stretnutie karavanistov. Piešťanský kemping nie je však na takúto akciu dostatočne veľký.
Igor Paulech
Niektorí z účastníkov Europa Rally sa predviedli v tradičnom oblečení.
VAŠIMI OČAMI: KRITICKÉ POSTREHY - BEZ SLOV
Rubrika Vašimi očami dostala ďalší rozmer - kritické postrehy
prinášame v obrazovej podobe – bez slov len s uvedením miesta a času zhotovenia snímok, videných vašimi a aj našimi očami.
Niektoré naozaj nepotrebujú komentár...
Kopa lístia pred areálom Materskej školy v Zavretom kúte - nedeľa 23. mája
Popraskaná strecha Kolonády na Winterovej ulici - pondelok 24. mája
10
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
rozhovor
DUŠAN KNAP NA KAMČATKE SKORO ZOMREL
Fotograf a dobrodruh Dušan Knap
z Piešťan prežíva počas života extrémne a niekedy až životu nebezpečné situácie. O jeho
výstupoch na hory, fotení v rôznych kútoch planéty a najmä poslednej minuloročnej expedícii
na Kamčatku porozprával v rozhovore pre Piešťanský týždeň.
Dušan, ako ste sa dostali k horolezectvu?
- Som v podstate dobrodruh a
horolezectvo je len jeden z doplnkových športov, ktorým sa popri outdoorových aktivitách venujem. Spomenul by som horský
beh, turistiku, horskú cyklistiku
a vodné športy. V minulosti som
bol veľmi aktívny horský cyklista.
Aké vlastnosti potrebuje člo-
Pohľad z predhoria rovinatého lesa plného medveďov na oblakmi zahalený Koriacky vulkán na Kamčatke.
dal som mu, že idem. Navyše tam
bola atraktívna cena letenky. Potom sme si zistili teploty, ktoré sa
nachádzali v miestach, v ktorých
sme sa mali pohybovať a pobalili „bágle“. Dohodli sme sa, kto si
čo zoberie, aby sme mali len to
najnevyhnutnejšie, nie napríklad
dva variče.
Účastníci výletu na hrane krátera Avačinského vulkánu:
(zľava) Dušan Knap, Aďo Žalman a Michal Kmotorka.
vek na to, aby zvládal takéto namáhavé športy?
- V prvom rade nesmie byť fajnový. Ak je, nech ide do päťhviezdičkového hotela, a nie do hôr.
Napríklad Vysoké Tatry sú plné
hotelov pre fajnových ľudí. Nepáči sa mi, že hory vďaka peniazom
strašne devalvovali. Kto sa chcel
pred dvadsiatimi rokmi dostať do
výšky dvetisíc metrov, musel si to
vyšliapať. Dnes je to doslova Disneyland, pretože si kúpite lístok
na lanovku, ktorá vás na vrch vyvezie. Ľudia sa často považujú
za veľkých športovcov, pretože
boli v tritisíc metroch. Potom si
niekto povie, že si to vyskúša po
svojich, a tak sa následne stávajú tragédie...
istiaci materiál. Na poslednej expedícii na Kamčatku sme síce mali
základný materiál, ale nechcelo
sa nám to všetko vláčiť desiatky kilometrov. Tak sme všetko na
vlastné riziko nepoužili. Bolo to
však na hranici bezpečnosti.
Koľko stojí výbava cestovateľa, akým ste vy?
- Slušná výbava stojí asi tritisíc eur. Musíte byť oblečení od
hlavy až po päty. Tým, že nechodím do najextrémnejších hôr, nemám špeciálne náklady na laná či
Ako prebiehajú prípravy na
expedíciu?
- Jednoducho. Na Kamčatku
som išiel tak, že mi zavolal kamarát z Martina, Aďo Žalman, či by
som sa tam nešiel pozrieť. Keďže som dlho nikde nebol, pove-
Existujú na Slovensku mítingy expedičných turistov alebo sa
chodí po známosti?
- Áno, existujú rôzne fóra,
množstvo klubov či spolkov, ale
ja sa takýchto akcií nezúčastňujem, pretože som individualista.
Najradšej chodím všade sám, prípadne s úzkym okruhom známych.
Cestovanie beriem ako trávenie
voľného času. Veľmi tvrdo si vyberám, s kým ho trávim.
Ako sa dá prežiť v extrémnych podmienkach v zime?
- Bivakovanie v zime je pomerne náročné. Keď však človek dodržuje elementárne zásady spania na snehu, má vhodnú výstroj
a výzbroj a takisto dostatočné
množstvo vhodnej potravy, prežije. Nie je to o pohodlí, ale o krásnych spomienkach. Ráno je človek
studený, ledva sa hýbe, ale keď
vidíte prvé lúče slnka na snehu,
je to nádhera. A máte na čo spomínať na pive v teple.
Ktorý zážitok patrí medzi vaše najnebezpečnejšie?
- Počas pobytu v Rusku som,
dá sa povedať, o vlások ušiel smrti. Pri jednej krčme ma napadla
skupinka domácich feťákov, ktorí
ma pre peniaze a fotoaparát dobili až do bezvedomia. Najprv sa
mi vyhrážali, jeden z nich mi dokonca priložil nôž na hrdlo. Cítil
som, ako mi krv steká po hrdle. V
bunde mi našli lyžicu, mysleli si,
že si varím heroín ako oni. To mi
zachránilo život. Skončilo to len
bezvedomím. Poslednú si pamätám polárnu žiaru. Prebral som
sa asi po hodine, na snehu v mínus štyridsiatich stupňoch, krv mi
tiekla z nosa a z uší. Pointa však
prišla až o pár mesiacov. Policajti tých chlapov vypátrali a odsúdili. Po vyše roku sa mi dokonca
vrátil jeden foťák. Na moje prekvapenie v ňom bol naexponovaný film, a ja som pred incidentom založil nový film. Po vyvolaní som zistil, že tí hlupáci sa odfotili sami. Aspoň som mal na nich
pamiatku (smiech).
Kam sa chystáte v blízkej budúcnosti vycestovať?
- Pôvodne sme s kamarátmi
plánovali Himaláje, ale akosi z
toho zišlo. Ak mám presne odpovedať, v blízkej budúcnosti sa
chystám do Zadaru, spraviť si kapitánske skúšky na plachetnicu,
ale už pred pár rokmi ma to ťahalo do Afriky, možno niečo podniknem tým smerom...
Miroslav Béreš
Foto: archív D. Knapa
VIZITKA:
Narodený: 15. apríla 1976
Štúdium: stredná záhradnícka škola
Hobby: individuálne outdoorové športy, fotografovanie,
technologické novinky v športovom odievaní a výstroji
Obľúbená destinácia: moja
záhrada na Banke
Čo si na ľuďoch najviac vážim: keď sa navzájom rešpektujú a neobmedzujú
Obľúbené jedlo: také, ktoré si
sám navarím - červené mäsá v
kombinácii s kvalitným slovenským vínom
Obľúbená skupina: Metallica, Slniečko
Obľúbený film: Sin City
Nesplnený sen: mám iba vízie,
jedna z nich je, že sa v päťdesiatke budem rokov plaviť sám
pod plachtami okolo sveta
téma
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
11
Voda zaplavila Prúdy a priniesla kopu smetí
(Dokončenie zo 4. strany.)
Naposledy spôsobil Váh problémy v našom okolí v roku 1997,
keď hrozilo, že sa pretrhne hrádza kanálu v Hornej Strede a polovicu Piešťan bolo potrebné eva-
Otvorili aj hornú hať na Obtokovom ramene (pri golfovom ihrisku). Foto: (IP)
Koníky na Bodone sa minulý týždeň tiež brodili vo vode. Foto: M. Palkovič
kuovať. „Vtedy sa začala zosúvať
časť hrádze medzi Váhom a kanálom pri Hornej Strede,“ vysvetlil
P. Zachar a dodal, že po jej spevnení už takáto situácia nehrozí.
Počasie však ešte môže prekva-
piť, a tak si zatiaľ vodohospodári
vydýchnuť nemôžu.
Adriana Drahovská
RYBÁROV S AUTAMI TAKMER STIAHOL PRÚD
Sedem ľudí so štyrmi osobnými autami uviazlo minulý utorok ráno pri drahovskom kanáli
v katastri Maduníc, keď sa rýchlo zodvihla hladina Váhu. Rybári zostali na malom ostrovčeku
za vodou, ktorej hĺbka dosiahla asi pol metra. Ďalšiemu rybárovi odrezala voda cestu v Drahovciach.
Informovala o tom Tatiana
Knapová z Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
(HaZZ) v Trnave: „V krátkom časovom úseku sa zdvihla hladina vody
medzi riekou Váh a drahovským
kanálom, kde sa nachádzali osoby s autami. Zostali na vzniknutom ostrovčeku za vodou, ktorej
hĺbka dosahovala 30–50 centimetrov.“ Hasiči zo stanice v Hlohovci v gumákoch a ochranných plávajúcich vestách uviazali o strom
laná a vyviedli rybárov do bezpečia. Drahšie rybárske náradie previezli na člne. Autá upevnili, aby
Hasiči odvádzali do bezpečia rybárov uväznených na ostrovčeku. Foto: HaZZ
ich neodniesla voda. Na vytiahnutie vozidiel z vody prišla hasičom
na pomoc armáda – vojaci zo seredského útvaru, ktorí použili pá-
Na pomoc prišli aj vojaci s transportným samochodom. Foto: Miloš Majko
sový transportný samochod s nájazdovými lyžinami, a kolegovia
z piešťanského Hasičského a záchranného zboru.
Podľa svedka udalosti hrozilo, že sa rybári utopia. „Bol som
ráno na rybách a len čo som nahodil udice, zrazu som počul strašnú
ranu a uvidel, ako sa valí voda,“
uviedol jeden z rybárov. Dvaja
ďalší spali v autách, tak ich rýchlo zobudil. Horko-ťažko vycúvali,
voda im podmyla podvozky. Podľa
rybára v priebehu chvíľky sa vraj
zdvihla hladina až o pár metrov
a keby rybárov nezobudil, zrejme
by ich stiahol prúd a utopili by sa.
Voda, ktorá zaplavila cestu,
uväznila aj rybára pri kanáli v
Drahovciach. „Osoba s autom už
nestačila opustiť ostrovček a vodič sa bál prejsť, aby nezišiel
mimo cestu a nezapadol,“ doplnila Tatiana Knapová. „Pri príjazde príslušníkov HaZZ z Piešťan s technikou už bolo auto odtiahnuté iným vozidlom na súš do
bezpečia.“
(red)
fotogalériu nájdete na
Uviaznuté autá transportér previezol cez vodu. Foto: Miloš Majko
12
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
fotoreportáž
Deti z Piešťan slávili prvé sväté prijímanie
Tretiaci katolíckeho vierovyznania zo základných škôl
v Piešťanoch sa počas posledných týždňov chystali na dôležitú udalosť - prvé sväté
prijímanie. Slávnosti sa konali v májové soboty a nedele v
piešťanských farnostiach sv.
Štefana a sv. Cyrila a Metoda.
Počas uplynulých týždňov, najmä v sobotu a v nedeľu, sme mohli vidieť veľmi pekný obrázok,
keď deti - chlapci a dievčatá,
slávnostne oblečení so sviecami
v rukách - idú do kostola. Tento výjav sa opakuje každoročne v
mesiaci máj. Mnohí vedia, že ide
o slávnosť prvého svätého prijímania. Znamená, že deti prvýkrát
prijmú Ježiša, prítomného v malom chlebíku. Vo farnosti sv. Šte-
Deti zo ZŠ Brezová slávili prvé sväté prijímanie v nedeľu 16. mája v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Foto: A. Šebová
Nechýbali ani chlieb a víno, ovocie či obetné dary. Foto: A. Šebová
Tretiaci zo ZŠ Mojmírova si niesli do kostola svoje srdiečka... Foto: (ad)
rým za to patrí vďaka. Vytvára
sa tak pekné spoločenstvo a hodnotné zážitky.
Hovorí sa, že ak dieťa chce objať ocka alebo mamu, musí z rúk
vypustiť svoju obľúbenú hračku.
Ak má objať nebeského Otca, nemusí obľúbenú hračku odložiť.
Objatím otecka a mamičky objíme samého Boha. Lebo kto miluje blížnych, miluje samého Boha
a on sa vtedy na náš svet usmieva. Deťom želáme, aby žili v tomto úsmeve.
Ján Bederka,
dekan a správca farnosti
sv. Štefana Piešťany
Súčasťou prijímania je aj zapálenie sviece - svetla viery. Foto: A. Šebová
fana v Piešťanoch túto udalosť
slávilo asi 90 detí.
Prvé sväté prijímanie je však
udalosťou nielen pre rodiny, ale
aj pre veľkú rodinu, ktorá sa volá
farnosť. Samozrejme, deti sa na
túto slávnostnú chvíľu pripravu-
jú - na hodinách náboženskej výchovy v škole, potom praktickým
nácvikom v kostole. Deň predtým
pristúpia prvý raz k svätej spovedi. S prípravou im pomáhajú
učiteľky, rodičia, speváci a ďalší ochotní spolupracovníci, kto-
Vyobliekané deti v Kostole sv. Štefana v sobotu 22. mája. Foto: (ad)
reportáž
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
13
Na lúke v Pustej Vsi sa oháňal kosou aj milionár
Na kosecký štýl Borisa Kollára dohliadal aj šéf ligy Lukáš Jánoška (vpravo).
Aj keď sa na Slovensku kosilo
ručne už celé stáročia, súťažné
kosenie až také staré nie je. Prvá kosecká súťaž v Európe sa vraj
konala v roku 1830 na Veľkej
lúke Muránskej planiny neďaleko Pohorelej. V ručnom kosení si
to vtedy rozdali dve partie chlapov. Kým jedna kosila s krátkymi
štajerskými kosami, druhá zasa
s dlhšími. Tie sa síce tiež vyrábali v Štajerských hámroch, ale
boli o jednu generáciu mladšie.
Prvá súťaž na Banisku
Prvé záznamy o novodobých
pretekoch v ručnom kosení na Slovensku sú z roku 1977. Súťažilo sa
na lúke Banisko. Každá takáto súťaž mala zaužívaný rituál. Najskôr
sa kuli kosy, varil guláš, chystali
miesta na prespanie a pri kalíšku
žeruchovice sa za zvukov heligónky nôtilo a spomínalo. Súťažiaci
kosili v krojoch a nesmeli chýbať
ani hrabačky s haluškami. Kosecká
tradícia sa na Slovensku zachovala dodnes, aj keď ručnú prácu už
zväčša nahradili stroje. Na ustanovujúcom zlete Slovenského koseckého spolku v Pohorelej si koncom roku 2008 delegáti z Oravy,
Šariša, Abova, Liptova a Horehronia zvolili Radu starších. Staršinom sa na dobu piatich rokov stal
Lukáš Jánoška z Pohorelej.
Od neho sme sa dozvedeli, že
tohtoročná kosecká liga pozostáva z jedenástich súťažných podujatí a prvým z nich bol Prašnícky
kosecký festival v kosení ručnou
kosou, ktorý sa uskutočnil v Prašníku–Pustej Vsi. V Slovenskej koseckej lige sa súťaží vo viacerých
kategóriách. Na Pustej Vsi v premiérovom ročníku prezentovali
svoje kosecké umenie ženy, chlapi do 60 a nad 60 rokov. „Zvyšné
dve súťaže sme museli upraviť.
Pre menší počet účastníkov súťažili namiesto päťčlenných druž-
skúsila po prvý raz, no s motorovou kosačkou vraj kosí doma pravidelne. Ako sa má správne kosiť
predviedla prítomným divákom o
čosi neskôr úradujúca majsterka Slovenska, 50-ročná Emíla Šeligová z oravského Hruštína. Matka siedmich detí sa síce s ručným
kosením zoznámila len pred štyrmi rokmi, keď sa ako diváčka zúčastnila koseckej súťaže, no natoľko ju zaujalo, že začala súťažiť
aj sama. „Tajomstvom úspechu
je mať dobre nastavenú a nabrúsenú kosu. Samozrejme, človek
musí ovládať aj techniku. Spočiatku mi to nešlo podľa predstáv
a boli z toho len druhé a tretie
miesta, ale v posledných dvoch
níckom festivale kosu v ruke po
prvý raz v živote, za predvedený
výkon sa hanbiť nemusel. Účasť
v súťaži prijal ako výzvu vyskúšať si niečo nové. „Pred pretekmi
som päť minút trénoval pod dohľadom staršinu Lukáša Jánošku.
Ten mi ukázal, ako mám kosiť, čo
mi pomohlo,“ prezradil nám svoje
prvé dojmy Boris. Na otázku, či by
sa kosením nechcel v budúcnosti
aj živiť s úsmevom odvetil, že má
radšej iné aktivity. Trénovať bude doma
Medzi súťažiacimi nechýbali
ani kosci z nášho regiónu na čele
s bývalým prašníckym starostom
Emilom Škodáčkom. Občianske
stiev len trojčlenné a kategóriu
otcov so synmi nahradili otcovia
a deti. Ženy musia skosiť políčko s výmerou 25 metrov štvorcových, ostatní raz toľko,“ priblížil
nám pravidlá koseckej súťaže Lukáš Jánoška.
Na premočenej stráni s ďatelinou si vyskúšalo svoje umenie 28
koscov. Ako prvá sa pustila s dobre naostrenou kosou do svojho
vyhradeného ďatelinového políčka starostka Prašníka Zuzana Jurčová. Po zvládnutí úseku sa nám
priznala, že s ručnou kosou to
O tom, že kosenie nie je len chlapská záležitosť, svedčí táto snímka...
rokoch pribudli prvenstvá,“ pochválila sa nám majsterka Slovenska i Šumavy.
Kosili aj amatéri
Samozrejme, že medzi najväčších favoritov súťaže patrili koseckí majstri Slovenska, no kosu
do ruky neváhali vziať aj ľudia,
ktorí s týmto nástrojom nemali
dovtedy dočinenia. Napríklad Borisa Kollára pozná väčšina z nás
ako úspešného podnikateľa, lámača ženských sŕdc a mediálnu celebritu. Hoci Boris držal na Praš-
Kosu treba vedieť dobre nabrúsiť.
Z koscov nášho regiónu si najlepšie počínal Emil Škodáček z Prašníka.
združenie Marhát so sídlom v Hubine zasa zastupoval jeho predseda Ján Paulech. Ten sa síce pri
svojej premiére medzi najlepších
nedostal, no tragédiu z toho nerobil. „Bol som pozvaný, tak som si
to chcel vyskúšať aj ako súťažiaci. Kosu som však nedržal v ruke
už 35 rokov, takže mi dnes chýbala prax. Pred pretekmi som si musel sám kosu nakovať i nabrúsiť.
Ak sa chcem zlepšiť, musím vymeniť motorovú kosačku za klasickú kosu. Verím, že o rok to bude
lepšie,“ zastrájal sa J. Paulech.
Súčasťou Prašníckeho koseckého festivalu boli aj sprievodné akcie. Nechýbala výstava historických traktorov i žatevných ručných nástrojov. Pojazdnú mliekáreň reprezentovala statná kravička a živý krovinorez - malé
kozliatka - zasa lákali pozornosť
hlavne detí. Podujatie vyvrcholilo bohatým kultúrnym programom. Výsledky - ženy: Emília Šeligová (Hruštín), muži do 60 rokov: Ľubomír Košút (Klin) a nad
60 rokov: Michal Šulič (Ostrava).
V družstvách vyhrali Oravci a v rodinnej kategórii Ján Štajer so synom Milošom z Hruštína. Najlepším z našich bol Emil Škodáček z
Prašníka.
Štefan Gregorička
14
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
história
POVOJNOVÁ HISTÓRIA PIEŠŤAN: AKO VZNIKALA FABRIKA ZÁCLONA (1)
Štrikovalo, háčkovalo a vyšívalo sa v každom dome
Na úvod by som chcel uviesť, že nie som architekt ani staviteľ.
Som len univerzitný docent filozofie a histórie. Asi preto, a nielen preto, som s veľkým záujmom sledoval seriál článkov v Piešťanskom týždni o zaujímavých stavbách v Piešťanoch, o ich architektúre o tvorcoch, za akých podmienok a v akej dobe vznikali títo nemí svedkovia, ktorý sa na nás dívajú v jednotlivých
uliciach. Často totiž chodíme okolo nich bez toho, aby sme sa
zamysleli nad ich poslaním, nad tým, ako vyzerali v mladosti či
ako vyzerajú, keď zostarli po rokoch vernej služby. Niektoré mali
šťastie, ich majitelia sa o ne starajú, omladili ich a omladzujú,
skrášľujú a niektoré zasa osireli, stratili akoby rodičov, tútorov,
majiteľov, nemá o ne nikto záujem. Sú ako bezdomovci, odkázaní
na zdevastovanie a zlikvidovanie, ako napríklad bývalé prekrásne kúpaliská na Sĺňave, ktoré priťahovali návštevníkov až spod
Tatier, ba aj zo zahraničia.
Fotografia z piešťanskej Záclony uverejnená v časopise Nedeľa z roku 1948.
Chcel by som napísať o takejto stavbe - fabrike v Piešťanoch,
ktorá sa pôvodne volala ZÁCLONA, uviesť niektoré fakty a oživiť
spomienky skôr narodených Piešťancov, prípadne ich detí. Robím
to preto, lebo vlastním vo svojom súkromnom archíve zdedené vzácne dokumenty od vzniku tejto stavby, ako dávala obživu vyše pol storočia asi päťdesiatim rodinám nielen v Piešťanoch,
ale aj v okolí.
Po vojne k nám
prešli fabriky z Čiech
Každá stavba, tak ako aj človek a všetky veci, sa rodia za určitých podmienok, v určitom čase
a v určitom priestore. Rodenie a
vznik nového nebolo nikdy ľahké.
Postaviť fabriku v Piešťanoch po
druhej svetovej vojne si vyžadovalo obdivuhodný entuziazmus,
úsilie, sebaobetovanie, odhodlanie, ale aj riziko.
Pred 65 rokmi - v máji 1945
- sa končila v Európe najväčšia
vojna v ľudských dejinách. Slovensko vstupovalo do novej republiky omnoho väčšmi spustošené následkami vojny a drancovaním okupantov ako české krajiny.
Škody dosahovali miliardové čísla. Nacistické vojská pri ustupovaní na západ ochromili dopravu,
špeciálnym pluhom rozorali trate, do tunelov zasunuli nákladné
vlaky s dobytkom a potom ich výbušninami zdemolovali, zničili telekomunikácie... Z celkovo 3506
km železničných koľají na voľných
tratiach bolo zničených 1250 km.
Železničné mosty boli zničené na
52 percent. Cestných mostov bolo
1504 zdemolovaných a 82 poškodených. Z 1551 osobných železničných vozňov zostalo na prepravu vhodných iba 449. Priemyselné závody utrpeli obrovské škody, nemeckí okupanti odviezli z
nich stroje, elektromotory, ale aj
suroviny. Poľnohospodárstvo bolo
vydrancované, dobytok odvezený,
úrodná pôda zdevastovaná. Úplne
zničených bolo 21 000 a poškodených 72 000 domov. Slovensko poskytovalo žalostný obraz skazy.
Československá vláda a Slovenská národná rada hneď po oslobodení rozvinuli hnutie obnovy a výstavby, vyzývali ľud do národných
zmien a k zvyšovaniu pracovnej
morálky. Vláda vysielala na Slovensko z českých krajín technických odborníkov. Tisíce z nich sa
u nás natrvalo usadili. Obetavosťou obyvateľstva sa podarilo postupne uviesť do pohybu dopravu,
opraviť železničné trate, mosty a
zabezpečiť najnevyhnutnejšie potraviny. Z českých krajín, najmä z
pohraničia, sa premiestňovali viaceré priemyselné závody na Kysuce, Oravu, Horehronie, Horný
Liptov, do Bytče, Podolínca, Humenného... Premiestnených bolo
337 závodov, ktoré poskytli okolo
24 000 pracovných príležitostí, čo
znamenalo začiatok priemyselnej
industrializácie Slovenska.
Okrem premiestňovania sa začali budovať aj nové závody na
Orave ako Kovohuty Istebné, Tesla Nižná, tiež Východoslovenské
železiarne, Železiarne Podbrezová, ale aj Chirana Stará Turá, Duslo Šaľa, závody vznikali na Myjave, Brezovej a v ďalších mestách.
V rokoch 1946-1948 celoštátna výroba vzrástla o 46,4 %, na Slovensku sa zvýšila o 61,2 % a zamestnanosť vzrástla na 45-tisíc osôb.
Začali sa odstraňovať veľké ekonomické a sociálne rozdiely medzi
Slovenskom a českými krajinami.
Cestovný pas Jána Chovanca, ktorý ho oprávňoval aj na vstup do protektorátu.
Ako sa rodila
ZÁCLONA
Aj v tejto ťažkej povojnovej
dobe sa našli obetaví a schopní
podnikavci. Inak to nebolo ani v
okolí Piešťan v podinoveckom a
podjavorinskom regióne. Tu bola
tradícia podomového obchodu a
domáckej výroby. Takmer v každom dome sa plietlo, háčkovalo,
vyrábali sa prekrásne dečky, obrusy, výšivky, pletené oblečenie
pre deti od najmladšieho veku,
ale tiež veci pre domácnosť, varechy, štipce na bielizeň, škrabky
na zemiaky, rôzne ozdobné veci
ako vázy z krásneho brezového a
lipového dreva, vyrezávané poličky, soľničky, ale aj rôzne obrazy
a obrázky vypaľované domácimi
umelcami na fantastické motívy z
prírody a pod. Takzvaní hauziráci
tieto výrobky skupovali a chodili
do veľkých miest na hauzírku ich
predávať. Za prvej republiky potrebovali k tomu povolenie - volalo sa Podomová knižka. Vydávali ju žiadateľom okresné úrady na
určitú dobu a do určitého mesta.
Po uplynutí doby musel si majiteľ povolenie predĺžiť a zaplatiť
poplatok. Okrem toho musel každý zaplatiť daň Bernému úradu...
Počas Slovenského štátu viedla
hranica cez Malé a Biele Karpaty. Keď chceli „hauziráci“ predávať v českom Protektoráte, museli si vybaviť cestovný pas. Pas bol
dvojjazyčný – v slovenčine a nemčine, vydávali ho okresné úrady a
potvrdzovala ho nemecká strana.
Títo podomoví obchodníci mali
veľmi veľa známych. Prespávali
alebo nocovali na súkromí u priateľov. Večer debatovali o všetkých
možných aj nemožných veciach.
Tu si nechávali aj nepredané
história
výrobky, Niekedy boli tieto putá
silnejšie ako rodinné vzťahy.
Po oslobodení sa pre týchto
podnikavcov naskytla výnimočná príležitosť. Využili ju aj Milan Hanzlík a Ján Mackovič, obaja zo Bzniec pod Javorinou, Pavol
Kožuch pôvodom z Dlhého Poľa s
priateľmi z Čiech Václavom Karelom, Celestínom Babulincom a
Máriou Ottovou, ktorí 3. septembra 1947 založili a zaregistrovali
Spoločenskou zmluvou „verejnú
obchodnú spoločnosť s ručením
obmedzeným k spoločnému prevádzaniu výroby záclonovín, čipiek, krajek, brokátu, žinylkového tovaru, posteľného a stolového prádla, tovaru z umelého hodvábu a výšiviek.“ V Spoločenskej
zmluve sa zaviazali, že každý vlo-
Súčasný stav budovy na Ulici sv. Cyrila a Metoda. Foto: (ad)
Originálne pečiatky pasovej kontroly z vojnových a povojnových rokov.
ží podielový vklad 100 000 Kč do
Roľníckej vzájomnej pokladnice
ako základné imanie spoločnosti.
V spolupráci s Povereníctvom
priemyslu a obchodu v Bratislave sa ujali presťahovania pridelených strojov z firmy Václav Pleil,
Vejprty, na základe prídelového
listu Ministerstva průmyslu Československej republiky v Prahe. Neskôr Povereníctvo priemyslu a obchodu v Bratislave zmenilo prídelový list firmy Václav Pleil, Karel
a spol. Vejprty, na firmu ZÁCLONA
Karel a spol. ako samostatného
závodu spadajúceho pod Povereníctvo priemyslu a obchodu v Bratislave, ktorá prebrala všetky záväzky a pohľadávky firmy Václav
Pleil, Karel a spol.
Podnik sťahovali
po železnici
Stroje a celý podnik mal byť
presťahovaný pôvodne do Dolného Sŕnia, ale tam nebolo vhodné
miesto. Štátne orgány preto rozhodli, že tento podnik bude premiestnený do Piešťan, Ul. Cyrila a Metoda č. 7. Rozhodli tak aj
preto, lebo v Piešťanoch a okolí
bolo málo pracovných príležitostí
a veľká nezamestnanosť. Okrem
liečebných kúpeľov, kde pracovalo po druhej svetovej vojne len
niekoľko sto pracovníkov, nebolo iných možností sa zamestnať.
V Piešťanoch a okolitých obciach
prevládalo poľnohospodárstvo.
ZÁCLONA Karel a spol. bola vhodná do kúpeľného mesta, pretože
výroba bola nanajvýš ekologická a
nepotrebovala vysoký komín, ktorý by znečisťoval ovzdušie.
Premiestňovaním závodu z
Vejprt do Piešťan bol písomne
poverený Milan Hanzlík z rodiny Emílie Lubelcovej, rod. Chovancovej, ako jeden zo spoločníkov, ktorý mal najväčšiu dôveru.
V príkaze k sťahovaniu je uvedené: „Týmto poverujem Vás prevedením sťahovania pridelených
strojov zo základu firmy Václav
Pleil, Vejprty, podľa prídelového
listu Ministerstva průmyslu (...)
Horeuvedené prípisy a prídelové listy Vám prikladám v prílohe k použitiu, ráčte sa nimi pred
úradmi preukázať. Strojový park
vagonizujte - platby za dopravu
zúčtujeme v Piešťanoch. Dávame
Vám toto na vedomie a znamenáme sa s partizánskym pozdravom
Mor ho...“
Na začiatok pán Hanzlík premiestnil po železnici do Piešťan
32 strojov a nutné zariadenia a
zorganizoval výrobu záclon v jednej veľkej provizórnej šope na
spomínanej Ulici Cyrila a Metoda. Osobne chodil po Piešťanoch a
okolitých obciach robiť nábor žien
a dievčat, aby sa zamestnali, a vysvetľoval im, čo budú robiť. Je až
neuveriteľné, že dokázal zorganizovať výrobu záclon v takýchto podmienkach. Obrázkový časopis Nedeľa vtedy priniesol článok
s názvom VYRÁBAME ZÁCLONY,
kde sa uvádza: „Ak sa náhodou
stretnete s novomanželmi, me-
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
15
dzi rečou vám možno spomenú, že
nikde nemôžu dostať záclony. Je
o ne azda núdza, no smelo môžeme prisľúbiť, že v krátkej budúcnosti nebude. Trúfame si to povedať po svojej návšteve v továrni
ZÁCLONA v Piešťanoch, kde sa po
počiatočných ťažkostiach začínajú rozbiehať stroje privezené v
rámci spriemyselnenia Slovenska
z českého pohraničia. Zo strojov
vychodia 8-16 cm pásy záclonovín s rozličnými vzorkami, ktoré
sa potom zošívajú na endlovacích
strojoch v pekné záclony. A nielen
záclony, ale aj krásne čipky zhotovujú v tomto mladom podniku,
o ktoré, ako nám prezradil správca podniku Pavol Kožuch, prejavili záujem až v ďalekom Mexiku a Iraku. Pracuje tu 40 zamestnancov, poväčšine žien, dievčat
za vedenia starých majstrov. Továreň, hoci začala pracoval až v
júni tohto roku, vykazuje pekné
výsledky. Na výrobu záclonovín
používa sa umelý hodváb a bavlna, ktorú nám dodáva Sovietsky zväz. Každodenne vychodia zo
strojov desiatky metrov záclonovín, takže v krátkom čase záclony budú sa môcť dostať v dostatočnom množstve na domáci i zahraničný trh, odkiaľ získame cenné devízy. Nuž, takto sa rozbieha
priemyselný život na dolnom Považí. Rastú fabriky, väčšie i menšie, rodí sa nový pevný chlieb slovenského pracujúceho človeka.“
(Pokračovanie nabudúce)
Emil Lubelec
Foto: archív autora
Podomová knižka Jána Chovanca z roku 1936 - popis nosičky, dcéry Emílie.
Autorom článku je Doc. PhDr. EmiI Lubelec, CSc. (1926), univerzitný docent filozofie a histórie. Od r. 1950 pracoval ako inšpektor
školstva na KNV v Žiline, od r. 1953 bol predsedom Krajského výboru pre telesnú výchovu a šport (TVŠ) v Žiline, štátneho výboru pre
TVŠ v Prahe, člen Slovenského výboru pre TVŠ v Bratislave. Učil na
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave, pedagogickej
fakulte v Banskej Bystrici, kde bol vedúcim katedry dejepisu a občianskej náuky a na vysokých školách vo Zvolene a Žiline. Päť rokov
pôsobil v diplomatických službách. Od roku 1982 žije v Piešťanoch.
16
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
história
STRIEBRO Z MAJSTROVSTIEV SVETA 1966 VO FUTBALE PRE PIEŠŤANCA?
Štefan Paserín zabodoval šikovnosťou
Onedlho budeme nielen svedkami, ale aj účastníkmi majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa
uskutočnia v Juhoafrickej republike, po prvýkrát v histórii
samostatnej Slovenskej republiky. Znalci futbalovej histórie
to možno budú považovať za
nezmysel, ale Československo
sa v súvislosti s MS 1966 v Anglicku spomínalo, aj keď nebolo
medzi 16 účastníkmi a bolo na
to pyšné!
Dôvodom bola roxová lízanka s emblémom či logom týchto
majstrovstiev. Organizátori vtedy
hodnotili stovky suvenírov, ktoré boli pripravené a prezentované k majstrovstvám. Na druhom,
teda striebornom mieste skončila
lízanka, ktorú vyrobili vo Figare
Trnava podľa receptúry a vyskladania vzoru rodákom a obyvateľom Piešťan, Štefanom Paserínom
(1908–1982). Vedel to iba málokto, lebo jeho osoba sa v Piešťanoch nemala spomínať. Všetka
„sláva“ sa teda ušla Figaru.
Štefan Paserín
Cukrovinky sa
mu stali osudom
Otec Štefana Paserína František sa narodil v Leopoldove a
manželka, rodená Kováčiková, pochádzala z Radošiny. V čase I. svetovej vojny bol František v Rusku
zajatý a vrátil sa po siedmich rokoch. Rodina mala viac detí, niektorí z nich sa usadili v Piešťanoch.
Syn Štefan sa vyučil za cukrovinkára vo firme ARTA – Považská továreň na čokoládu a cukrovinky,
Ferdinand Komloš a spol., komanditná spoločnosť, Piešťany. Túžba po prehĺbení vedomostí ho zaviedla do cukrovinkárskej firmy
blízko Brna, kde bol pár rokov zamestnaný a získal skúsenosti s vý-
robou trvanlivého pečiva a cukroviniek. Tam sa aj oženil a manželom sa narodila prvá dcéra Vlasta
(1933). S dôverou vo svoje vedomosti a schopnosti sa vrátil s rodinou do Piešťan a pustil sa do stavby rodinného domu na Vrbovskej
ceste, v Kanade. Stal sa sídlom aj
jeho prvej firmy Paserín, kde začal s výrobou trvanlivého pečiva.
Po rozbehnutí výroby rozšíril sortiment i na cukrovinky. Pretože
bol úspešný podnikateľ, banky mu
ponúkali úvery a mohol si nakúpiť
kvalitné nemecké stroje na výrobu cukroviniek a čokoládových
výrobkov. Pôžičky prijal a v roku
1940 začal budovať rodinné sídlo
a firmu na ulici Pod Párovcami.
Firma Paserín
sa rozrástla
Štefan Paserín zostal verný
svojmu menu. Doviezol prvotriedne cukrovinkárske stroje z Nemecka, melanžér, mlyn na cukor,
na orechy a iné suroviny, lis na
čokoládu, planétovú miešačku,
chladiacu linku, obaľovací a leštiaci bubon, baliaci stroj a pod.
Už v tom čase mal formy na figúrky z dutej čokolády. Firma sa
rozširovala a v sortimente mala
furé cukríky, fondánové cukríky,
kompletný sortiment dražé cukríkov a rôzne plnené cukríky. Ďalej čokoládové bonbóny, tabuľkové čokolády a duté čokoládové výrobky. Začal aj s výrobou lízaniek a roxov. V sezóne, keď sa
robil vianočný a veľkonočný tovar, figúrky, salónky, zamestnával až sto zamestnancov, hlavne dievčat a žien z okolitých dedín, ktoré boli vďačné za prácu.
Bol k zamestnancom slušný, seriózny, dbal na ich potreby, pohodu v práci a pracovníkmi bol obľúbený a rešpektovaný. Postupne
prijal do rodinnej firmy aj strojníka a účtovníka.
V bývalom sídle firmy Paserín na ulici Pod Párovcami.
Skončil vo Figare
K najznámejším dezertom
patrila bonboniéra EVA, pomenovaná po vtedy narodenej ďalšej - prostrednej dcére (1941).
Pre prípravu náplní a príchutí podľa vlastných predstáv z kvalitných
surovín kúpil veľký pozemok pri
Novom Meste nad Váhom, kde založil ovocný sad. Od mládeneckých rokov bol vegetarián a mal
vyvinutý zmysel pre chute a vône,
čomu vďačil po celý život pri vytváraní receptúr na príchute do
plniek a sirupov. Pribudla tretia
dcéra Jarmila (1944). Dobre prosperujúca firma však nemala dlhé
trvanie. Firmu postupne v rokoch
1948–1950 znárodnili. Stroje boli
demontované a odvezené na rôzne miesta. Štefana Paserína zamestnali vo firme ARTA, neskôr v
piešťanskom Figare. Postupne, po
častiach, mu vzali aj ovocný sad,
z ktorého urobili záhradu pre školu. Rodina označená ako kapitalistická a vykorisťovateľská bola
rôznymi spôsobmi diskriminovaná a šikanovaná, vrátane znemož-
„Paserínovec“ pri železnici, naposledy tam bývala rodina Karola Bartovica.
nenia štúdia dcéram. Po skončení
výroby v piešťanskej pobočke prešiel Štefan pracovať do Trnavy. Vo
firme FIGARO Trnava doviedol výrobu roxových lízaniek na svetovú úroveň, možno povedať, že dosiahla vrchol. Firma nestačila pokryť potreby trhu, lebo skoro celú
produkciu vyvážali. Vo vtedajšej
ČSSR sa roxové lízanky a výrobky z nich stali podpultovým tovarom. Jedným z vrcholov ich výroby bolo udelenie spomenutého druhého miesta v súťaži upomienkových predmetov – suvenírov k MS vo futbale v roku 1966.
Vo Figare zostal piešťanský
cukrár pracovať až do dôchodku, ba i pár rokov naviac. Ešte
v sedemdesiatich rokoch chodil
pomáhať do fabriky pri vyskladaní nových motívov na lízanky.
Niektoré zariadenia z jeho firmy Paserín Piešťany vtedy v trnavskom Figare dosluhovali. Za
jeho šikovnosť však zožalo slávu Figaro, ako uvádza aj na svojej internetovej stránke: „Najtradičnejším výrobkom charakteristickým pre závod sú roksové lízanky, ktoré nemajú vo svete svojou jedinečnosťou konkurenciu. Jedinečné sú nielen svojou kvalitou a spôsobom výroby,
ale aj umeleckou hodnotou. Ide
o ručne vyrábané výrobky vytvárané skladaním kanditovej hmoty,
pričom je na priereze možné vytvoriť rôzne motívy a vzory podľa želania zákazníka.“ Noví majitelia Figara zrejme ani netušia,
kto bol vlastne Štefan Paserín?!
(AU/VN)
(Za poskytnutie informácií a
fotografií ďakujú autori dcére pána Š. Paserína, Eve.)
kultúra
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
17
CHROBÁKA SI NOSÍME V HLAVE VŠETCI
V piešťanskom Dome umenia sa
minulý utorok predstavili s komédiou Georgesa Feydeaua –
Chrobák v hlave elitní slovenskí
herci činohry Slovenského národného divadla.
„Chrobáka v hlave sme v piešťanskom Dome umenia hrali aj
pred šestnástimi rokmi. Je to už
350. repríza, toto predstavenie
hráme celkovo dvadsať sezón. V
Piešťanoch sa nám hralo vynikajúco,“ prezradila nám herečka
Kamila Magálová pár minút pár
minút po neutíchajúcom aplauze divákov. Kamila sa priznala, že
po takmer trojhodinovom fyzicky náročnom výkone v roli žiarlivej manželky Raymonde Chandebisovej schudla asi kilo. „Ale najväčší úbytok na hmotnosti máme
po Tančiarni,“ dodala. Úbytok na
váhe zrejme zaznamenali aj ďal-
ší protagonisti - Emil Horváth,
ktorý si vo vaudevillovskom kolotoči dobrej zábavy a situačného humoru zahral náročnú dvojúlohu, takže sa oproti svojim kolegom nabehal dvojnásobne viac.
A i keď to zjavne nepotrebujú,
určite schudli aj Zdena Studenková, Maroš Kramár, Ľubomír Paulovič, Juraj Slezáček, Jozef Vajda, Štefan Bučko, Oldo Hlaváček,
Mária Kráľovičová, Leopold Haverl a ďalší.
„Autor komédie Georges Feydeau napísal túto hru geniálne,
inak by sme ju už devätnásť rokov
nemohli opakovať s takým úspechom. Je to najlepšia hra, akú
sme naštudovali. Spomíname pri
nej aj na hercov, ktorí s nami hrávali. Jedným z nich bol aj Miško
Dočolomanský,“ uviedol v zákulisí Emil Horváth. Na otázku, ako
Pavlovičova erotická stojka.
Priateľky Kamila Magálová a Zdena Studenková v živote i na pľaci.
je to s chrobákom v hlave v obyčajnom ľudskom živote, napríklad – Horváthovom, herec dodáva: „Predpokladám, že každý človek si svojho chrobáka nosí v hlave. Už plány do budúcnosti či rekriminovanie minulosti predstavujú chrobáka. Je to fenomén, asi
ho má každý...“ Môže človeku po-
môcť, ale aj pôsobiť deštruktívne
– tak ako v prípade vzťahu hlavných protagonistov príbehu - Victora Emmanuela v podaní E. Horvátha a jeho manželky Raymonde.
„Ak sa v mojom živote objaví
nejaký ten chrobák v hlave, pokúšam sa ho odtiaľ dostať čo najskôr von. Lepšie a ľahšie sa žije
s čistou mysľou a v jasných vzťahoch bez zbytočných upodozrievaní a žiarlenia. Ja toho chrobáčika väčšinou pozitívne a optimisticky odoženiem, aby tam ostali
len samé príjemné veci,“ zdôverila sa Kamila Magálová. A dala za
pravdu autorovi hry, ktorý na záver všetky zápletky a vtipné nedorozumenia rozuzlil.
Piešťanci počas celej 165 minútovej hry vybuchovali smiechom, niektorí sa doslova chytali
za bruchá pri brbtavých hláškach
Maroša Kramára (Camille Chandebise), ktorý stratil svoje „pojebíčko“ – logopedickú pomôcku
v tvare ústneho podnebia, vďaka ktorej na okamih rozprával ľúbozvučnou bezchybnou slovenčinou. „Ale to jeho ‘bezsamohláskové‘ brbtanie nemalo chybu,“
dodala jedna zo spokojných diváčok, ktorá odchádzala z nášho divadla so širokým úsmevom na tvári v objatí svojho partnera.
V. Dusíková
fotogalériu nájdete na
Knihy pokrstil Braňuško srdiečkami a soľou
Deti zo Špeciálnej základnej školy
Mórica Beňovského vo Vrbovom dostali do svojej školy hodnotný dar
- nový knižničný kútik so stovkou
diel od slovenských autorov. Do života ho vo štvrtok 29. apríla uviedol
miestny rodák, umelec a spisovateľ
Braňo Jobus.
Podľa pedagogičky Moniky Šulovskej
zo Špeciálnej základnej školy Mórica
Beňovského vo Vrbovom sa v dnešnej
dobe nájdu deti, ktoré sa so svojou
prvou knihou stretnú až v škole: „Je
teda na nás, učiteľoch, aby prvé stretnutie s knihou malo pre žiakov pozitívny vplyv na ich čítanie v budúcnosti. Vďaka projektu podporeného Nadáciou Orange sa nám podarilo zriadiť v jednej triede knižničný kútik so
stovkou krásnych kníh od slovenských
autorov. Žiaci môžu prežívať prvé dotyky s knihami nielen ako aktívni čitatelia, ale aj ako vládcovia pera, scenáristi či herci.“ Aby radosť žiakov
„Braňuško“ Jobus krstil nielen soľou, ale aj humorom...
z nových kníh bola ešte väčšia, rozhodli sa tieto knihy špeciálne pokrstiť. „Kto iný by sa na túto úlohu hodil lepšie ako náš rodák, všestranný
umelec Braňo Jobus,“ pokračuje pedagogička. „Svoju úlohu prijal veľmi zodpovedne – so všetkou noblesou
a s humorom jemu vlastným. Pútavo žiakom predstavil svoje spisovateľské začiatky, rozveselil svojimi piesňami. Nechýbalo autorské čítanie úryvku
z knihy Láskavé rozprávky.“
Deti umelca vystavili paľbe otázok,
na ktoré Braňo odpovedal so svojim
špecifickým humorom a žiaci sa tak
necítili ako na besede s neznámym autorom, ale ako s priateľom. Nové knihy potom pokrstil srdiečkami a soľou
– aby ich čítali s láskou a pristupovali
k nim ako k vzácnemu nenahraditeľnému daru. „Naplnil srdcia detí pozitívnou energiou, ktorú vo svojom neľahkom živote naozaj potrebujú ako soľ,“
dodala M. Šulovská.
(red)
18
TV program 26. 5. - 1. 6.
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
STREDA 26. MÁJA
JEDNOTKA
03:35 Náučné putovanie 03:45
Sila lásky II. (112) 04:35 Sila lásky
II. (113) 05:25 Góly body sekundy
05:30 Slovensko dnes 05:45
Správy STV 06:10 Počasie 06:15
Udalosti ČT 06:45 Dámsky magazín STV 08:00 Ranné správy
08:15 Vtipnejší vyhráva 09:00
Dempsey a Makepeacová 09:50
Dempsey a Makepeacová 10:40
Sladká Valentína (115) 11:25
Sladká Valentína (116) 12:20
Dámsky magazín STV 13:35
Vojna kuchárov 14:05 Kaviareň
Slávia 14:45 Úsmev, prosím!
15:20 Divoký anjel (169/270)
16:00 Správy STV o 16:00 16:18
Góly body sekundy 16:25 Počasie 16:30 Voľby 2010 16:35 Sila
lásky II. (114) 17:20 Sila lásky
II. (115) 18:10 Voľby 2010 18:15
Dr.House V. (1/24) 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30 Správy STV
19:55 Góly body sekundy 20:02
Voľby 2010 20:05 Počasie
20:15 Dievčatá z Jersey
Nie je zlato všetko, čo
sa blyští... Romantická
komédia.
(USA 1992)
22:00 Genesis: Zrodenie vraha (15/22)
Lov na vysokú
Kriminálny seriál o špeciálnej jednotke,ktorá rieši
zločiny v Madride.
(Španielsko 2007)
22:55 Genesis: Zrodenie
vraha (16/22) Na ceste
(Španielsko 2007)
23:55 Dempsey a Makepeacová: Zásah
Akčný krimiseriál. Protiklady sa priťahujú...
(Veľká Británia 1985)
00:40 Dempsey a Makepeacová
01:25 Genesis: Zrodenie vraha
(15/22) 02:20 Genesis: Zrodenie
vraha (16/22)
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:55 Bez servítky 09:45 Slepá
dôvera 11:20 Zjavenia 1/6 12:15
Kung Fu - Legenda pokračuje
III. 3/22 13:05 Rýchle Televízne
noviny 13:10 Odložený prípad
IV. 2/24 14:00 Monk IV. 7/16
14:50 Rýchle Televízne noviny
14:55 Kobra 11 VI. 2/18 16:00
Rýchle Televízne noviny 16:05
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
II. 21/23 17:00 Prvé Televízne
noviny 17:25 Počasie 17:35
Reflex 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Bez servítky 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Modré z neba
Séria neobyčajných
príbehov, ktoré chytia za srdce...
21:55 Vyjednávač
Napínavý príbeh popredného policajného vyjednávača, ktorý sa nečakane ocitne na druhej
strane barikády.
Triler (134'), USA, 1998.
00:25 Za hranicou zákona 02:05
LAX - Medzinárodné letisko Los
Angeles 7-8/13 03:25 Kobra 11 VI.
2/18 04:45 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:35 NOVINY TV JOJ 05:55
KRIMI NOVINY 06:20 NOVINY
TV JOJ 06:45 KRIMI NOVINY
07:00 NOVINY TV JOJ 07:35
KRIMI NOVINY 08:00 NOVINY
TV JOJ 08:35 Panelák V. (79)
09:35 RANNÉ KINO: Nevesta
na dobierku 11:25 Podvodníci (4)
12:25 District (29) 13:15 C.S.I.:
Kriminálka New York II. (13) 14:10
Myšlienky vraha I. (22/22) 15:00
Simpsonovci XV. (6, 7) 16:00
C.S.I.: Kriminálka New York II.
(14) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (80) Frajer
Ivana oznamuje Jakubovi,
že o Michalovi už nechce
ani počuť. Medzi Jarmilou a Agátou to začína
poriadne iskriť. Miesto,
kde to žije. Prvý slovenský denný seriál (2010).
21:15 C.S.I.: Kriminálka Miami
VIII. (18)
David Caruso ako poručík
Horatio Caine vedie elitnú
jednotku súdnych vedcov
z Floridy. Ľudia môžu
klamať, dôkazy nikdy!
Americký kriminálny
seriál (2010).
22:15 Kosti III. (13)
Sledujte napínavú prácu
vedcov, ktorým nechýba
humor a ľudskosť aj
napriek tomu, že pracujú
vo svete plnom zločinov!
Americký kriminálny mysteriózny seriál (2008).
23:15 PREMIÉRA: Penthouse
Traja dlhoroční priatelia si
užívajú v byte, ktorý vyhral
jeden z nich v reality šou.
A keď sa povie, že si užívajú, tak so všetkým, čo k
tomu patrí. Ani im sa však
nevyhnú problémy.
Americká komédia (2010).
01:00 Dexter (1/24) 02:00 Podvodníci 02:50 Dexter 03:40 Chameleón 04:25 Neporaziteľná Jane:
Ťažko ju zabiť! 05:10 Chameleón
DOMA
06:05 Naučím ťa milovať 72/129
06:50 Súboj vášní 99-100/125
09:00 Čaro lásky 32/90 09:50
Viktória 171/171 10:40 Ulica III.
192/259 11:30 Správna Susan
III. 17/23 12:00 L.O.V.E. 13:15
Rebeli II. 37/225 14:05 Júlia Cesty za šťastím 191/351 15:00
Správna Susan III. 18/23 15:25
Naučím ťa milovať 73/129 16:15
Súboj vášní 101-102/125 18:05
Túžba tela 63/143 19:00 Rebeli
II. 38/225 20:00 Čaro lásky 33/90
20:55 Pravá tvár vášne 82/178
21:50 L.O.V.E. 22:45 Ally McBealová I. 1/23 23:30 Skúška vernosti 01:15 Pravá tvár vášne
82/178 01:55 V tieni 02:35 Túžba
tela 63/143 03:15 112 03:50 V
tieni 04:25 Skúška vernosti
JOJ PLUS
05:00 Diagnóza: Vražda IV. (23)
05:50 Navzdory osudu (29, 30)
07:15 Doktorka Quinnová (47)
08:00 Smer juh (38, 39) 09:45
Derrick II. (91) 11:00 Acapulco
H.E.A.T. (15) 11:50 M*A*S*H (103,
104) 12:50 Diagnóza: Vražda IV.
(23) 13:45 Páli vám to? 15:10
Acapulco H.E.A.T. (15) 16:10
M*A*S*H (103, 104) 17:10 Matlock I. (12) 18:00 Láska a pomsta
(46) 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 19:55
PROMI NOVINY 20:15 Chlapci a
chlapi (7) 21:40 M*A*S*H (56, 57,
58, 59) 23:40 Mafstory 00:25 Črepiny * 00:55 Chlapci a chlapi 01:50
Autosalón 02:15 Nočné reprízy
DVOJKA
06:30 Správy STV „N” 06:55
Správy - Hírek 07:00 Správy a
komentáre 07:30 Živá panoráma
08:00 Regionálny denník 08:30
Pre materské školy 09:00 Bola
raz jedna opera (1/13) 09:10
Fokus - zdravie 09:55 Národnostný magazín 10:20 Eurovirtuál 10:35 Cez Karpaty 11:05
Zdravie v Európe (8/8) 12:00
Živá panoráma 12:40 Klenotnica
13:25 Môj dom, môj hrad 14:05
Na ceste 14:30 Elixír 15:05 5
minút po dvanástej - Som gay,
som lesbička 16:05 Spektrum
vedy (6/20) 16:30 Maďarský
magazín 17:00 Regionálny denník 17:35 Fokus - peniaze 18:19
Autoportréty 18:20 Večerníček
18:30 Mama to vie najlepšie
19:00 Pestúni zvierat (7) 19:30
Správy STV „N” 19:55 Správy
- Hírek 20:00 Keno 10 20:10
Magická osmička 21:05 Z tvorby
lokálnych a regionálnych televízií
SR 21:15 Test magazín 21:30
Správy a komentáre 21:55 Voľby
2010 22:00 Na tanieri/Teríteken
23:00 Udalosti ČT 23:30 Správy
STV „N” 23:55 Správy - Hírek
00:00 Správy a komentáre
ŠTVRTOK 27. MÁJA
JEDNOTKA
03:15 Správy STV o 16:00 03:40
Sila lásky II. (114) 04:30 Sila
lásky II. (115) 05:20 Góly body
sekundy 05:30 Slovensko dnes
05:45 Správy STV 06:10 Počasie
06:15 Udalosti ČT 06:45 Dámsky
magazín STV 08:00 Ranné
správy 08:15 Vtipnejší vyhráva
09:00 Dempsey a Makepeacová
10:40 Sladká Valentína (117)
11:30 Sladká Valentína (118)
12:20 Dámsky magazín STV
13:35 Vojna kuchárov 14:05
Kaviareň Slávia 14:45 Úsmev,
prosím! 15:20 Divoký anjel
(170/270) 16:00 Správy STV o
16:00 16:18 Góly body sekundy
16:25 Počasie 16:30 Voľby 2010
16:35 Sila lásky II. (116) 17:25
Sila lásky II. (117) 18:10 Voľby
2010 18:15 Dr.House V. (2/24)
19:00 Počasie 19:05 Večerníček
19:15 Slovensko dnes 19:30
Správy STV 19:55 Góly body
sekundy 20:02 Voľby 2010
20:05 Počasie
inzercia
Chcete byť v obraze?
Správy zo susedstva,
videoreportáže,
udalosti dňa
z celého Slovenska...
k
s
.
k
i
n
n
e
d
y
k
s
n
a
t
s
e
i
p
.
w
w
w
TV program 26. 5. - 1. 6.
ŠTVRTOK 27. MÁJA
20:15 Chodili sme spolu
Talkshow Petra Marcina.
(Slovensko 2010)
21:00 Eurovision Song
Contest Oslo 2010
Priamy prenos semifinálového večera Eurovision
Song Contest 2010.
(Slovensko 2010)
23:05 Kinorama
Magazín zo sveta filmu
(Slovensko 2010)
23:30 Komisár Montalbano
(4/4) Trpezlivosť pavúka
Kriminálny seriál. Niekto
by ho radšej videl medzi
mŕtvymi...
(Taliansko 2006)
01:20 Dempsey a Makepeacová
02:55 Správy STV o 16:00
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno 08:55
Bez servítky 09:50 Ukradnutý
život: Nemravné video 11:30 Zjavenia 2/6 12:20 Kung Fu - Legenda
pokračuje III. 4/22 13:10 Rýchle
Televízne noviny 13:15 Odložený prípad IV. 3/24 14:05 Monk
IV. 8/16 15:00 Rýchle Televízne
noviny 15:05 Kobra 11 VI. 3/18
16:00 Rýchle Televízne noviny
16:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad II. 22/23 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
19:55 Bytobranie s Markízou
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
22:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VII. 2/24
Kriminálny seriál,
USA, 2008.
22:55 Turbulencia
Polícia zatkne Weavera
za znásilnenie a zaškrtenie niekoľkých mladých
žien. On však tvrdí, že
mu inšpektor usvedčujúci
dôkaz podstrčil. Niekto
si ale zmyslel, že práve
24.decembra treba Weavera previezť lietadlom na
druhý koniec USA. Akčný
triler (97'), USA, 1997.
00:50 Jaskyňa smrti 02:10 Vyhnaní
z pekiel 03:55 Kobra 11 VI. 3/18
04:45 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:50 KRIMI NOVINY 06:15
NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI
NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ
07:35 KRIMI NOVINY 08:00
NOVINY TV JOJ 08:35 Panelák
V. (80) 09:35 RANNÉ KINO: L.A.
- Okrsok 187 11:25 Podvodníci (5)
12:25 District (30) 13:15 C.S.I.:
Kriminálka New York II. (14) 14:10
C.S.I.: Kriminálka Miami VIII. (18)
15:00 Simpsonovci XV. (8, 9)
16:00 C.S.I.: Kriminálka New York
II. (15) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (81) Potvora
Švehlovci využívajú
plodné dni. Agátin otec sa
chce opäť nasťahovať k
dcére. Angie prišla k rodičom po cestovný pas.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010).
21:15 Odsúdené II. (21)
Presviedčanie
Hurvínkovi sa Brenda páči
stále viac. Kápo by chcel
vedieť, čo k nemu Tomeková vlastne cíti. Grófka
žiada pomoc od Nevady
a Magorky. Tie nechápu,
prečo by jej mali s Malecovou pomáhať. Anjel je
nervózna, tlačí na Katara.
Slovensko-český
seriál (2010).
22:15 Mafstory sa stretáva
s Profesionálmi:
Stará Balážiková
Špeciálny diel Mafstory, v
ktorom rodinu Molnárovcov navštívia hrdinovia
sitcomu Profesionáli.
Slovenský komediálny seriál (2010).
23:15 Profesionáli III. (1)
Forenzný kriminalista
Náčelník Maroš Nagy so
svojimi mužmi hrdo bojuje
so zločinom.
Komediálny seriál z policajnej stanice (2009).
00:15 Špeciálne komando IV.
(13) 01:15 Odsúdené II. 02:15
Komando GSG 9 03:00 Podvodníci 03:45 Neporaziteľná Jane:
Ťažko ju zabiť! 04:30 Chameleón
05:10 Črepiny *
DOMA
06:00 Naučím ťa milovať 73/129
06:45 Súboj vášní 101-102/125
08:55 Čaro lásky 33/90 09:50
Sudkyňa Hatchettová I. 1-2/175
10:35 Ulica III. 193/259 11:30
Správna Susan III. 18/23 11:55
L.O.V.E. 13:15 Dr. Oz I. 1/175
14:05 Rebeli II. 38/225 14:55
Správna Susan III. 19/23 15:20
Naučím ťa milovať 74/129 16:10
Súboj vášní 103-104/125 18:00
Túžba tela 64/143 19:00 Rebeli
II. 39/225 20:00 Čaro lásky 34/90
20:50 Pravá tvár vášne 83/178
21:50 L.O.V.E. 22:45 Ally McBealová I. 2/23 23:30 Strašiak menom
manželstvo 01:05 Pravá tvár
vášne 83/178 01:45 V tieni 02:25
Túžba tela 64/143 03:05 Ulica III.
193/259 03:50 V tieni 04:35 Strašiak menom manželstvo
JOJ PLUS
05:00 Diagnóza: Vražda IV. (24)
05:50 Navzdory osudu (31, 32)
07:15 Doktorka Quinnová (48)
08:00 Smer juh (40, 41) 09:45
Derrick II. (92) 11:00 Acapulco
H.E.A.T. (16) 11:50 M*A*S*H (105,
106) 12:50 Diagnóza: Vražda IV.
(24) 13:45 Páli vám to? 15:10 Acapulco H.E.A.T. (16) 16:10 M*A*S*H
(105, 106) 17:10 Matlock I. (13)
18:00 Láska a pomsta (47) 19:00
KRIMI NOVINY „N“ 19:30 NOVINY
TV JOJ „N“ 19:55 PROMI NOVINY
20:15 Detektív XXL: Pohyblivý terč
22:15 Lampa 00:45 Úplne mimo
02:10 Nočné reprízy
DVOJKA
06:30 Správy STV „N” 06:55
Správy - Hírek 07:00 Správy a
komentáre 07:30 Živá panoráma
08:00 Regionálny denník 08:30
Žartovné rozprávky 08:55 Bola raz
jedna opera (2/13) 09:10 Fokus peniaze 09:55 Maďarský magazín
10:20 Cez Karpaty 10:50 Magická
osmička 11:45 Živá panoráma
12:15 Klenotnica 12:55 Muž, ktorý
záhadne vybočil 13:20 Skryté
svety 13:35 Mama to vie najlepšie
14:05 Pestúni zvierat (7) 14:40 Na
tanieri/Teríteken 15:50 Profesionál
16:00 Halali 16:30 Hlas Európy
17:00 Regionálny denník 17:35
Fokus - právo 18:15 Autoportréty
18:20 Večerníček 18:30 City Folk
2006: Dublin 18:55 Totálne fenomenálne (3/21) 19:10 Totálne fenomenálne (4/21) 19:30 Správy STV
„N” 19:55 Správy - Hírek 20:00
Keno 10 20:10 Úžasné premeny
prírody (3/6) 21:00 Família 21:30
Správy a komentáre 21:55 Voľby
2010 22:00 Večer na tému 23:30
Polícia 23:40 Udalosti ČT 00:10
Správy STV „N” 00:35 Správy Hírek 00:45 Správy a komentáre
PIATOK 28. MÁJA
JEDNOTKA
03:20 Ryby, rybky, rybičky 03:45
Sila lásky II. (116) 04:35 Sila
lásky II. (117) 05:25 Góly body
sekundy 05:35 Slovensko dnes
05:45 Správy STV 06:10 Počasie
06:15 Udalosti ČT 06:45 Dámsky
magazín STV 08:00 Ranné správy
08:15 Vtipnejší vyhráva 09:00
Dempsey a Makepeacová 09:50
Dempsey a Makepeacová 10:40
Sladká Valentína (119) 11:30
Sladká Valentína (120) 12:20
Dámsky magazín STV 13:35 Vojna
kuchárov 14:05 Kaviareň Slávia
14:45 Úsmev, prosím! 15:20 Divoký
anjel (171/270) 16:00 Správy STV
o 16:00 16:18 Góly body sekundy
16:25 Počasie 16:30 Voľby 2010
16:35 Sila lásky II. (118) 17:25 Sila
lásky II. (119) 18:10 Voľby 2010
18:15 Dr.House V. (3/24) 19:00
Počasie 19:05 Večerníček 19:15
Slovensko dnes 19:30 Správy STV
19:55 Góly body sekundy 20:02
Voľby 2010 20:05 Počasie
20:15 Mini Talent Show
Hudobno - zábavná show
s Petrom Marcinom a
Mariánom Čekovským o
objavovaní a podporovaní
mladých talentov.
(Slovensko 2010)
21:35 ooops! načierno
Zábavný týždenník
pod názvom „ooops!načierno” prezentuje
vtipné dokrútky, skeče a
prekvapenia so Sväťom
Malachovským a René
Štúrom.
(Slovensko 2010)
22:10 Minúty strachu
Akčný thriller. Nebezpečenstvo na dohľad...
(USA 2002)
23:45 Naboso
Romantický úsmevný
príbeh.
(Nemecko 2005)
01:45 Minúty strachu
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
19
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:35 Bez servítky 09:25 Krvavé
obrúčky 11:30 Zjavenia 3/6 12:20
Kung Fu - Legenda pokračuje
III. 5/22 13:05 Rýchle Televízne
noviny 13:10 Odložený prípad
IV. 4/24 14:05 Monk IV. 9/16
14:55 Rýchle Televízne noviny
15:00 Kobra 11 VI. 4/18 16:00
Rýchle Televízne noviny 16:05
NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
II. 23/23 17:00 Prvé Televízne
noviny 17:25 Počasie 17:35
Reflex 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Bez servítky 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Aj múdry schybí
Zábavný seriál, ktorý vás
presvedčí, že netreba
dať na prvý dojem.
21:10 V zajatí kódu
Zlodej - veterán „verbuje”
mladého podvodníka, aby
mu pomohol zvládnuť
posledný „džob“
Akčný film (100'), USANemecko 2008.
23:05 Rukojemníčka
Americký akčný film o
dvojici odvážnych mužov,
ktorí sa vydajú do centra
vojny gangov, aby zachránili život milovanej ženy...
Akčný triler (90'),
USA, 2000.
00:50 Inferno 02:20 V zajatí kódu
TV JOJ
05:40 KRIMI NOVINY 06:00
NOVINY TV JOJ 06:25 KRIMI
NOVINY 06:50 NOVINY TV JOJ
07:20 KRIMI NOVINY 07:50
NOVINY TV JOJ 08:15 Panelák V. (81) 09:25 RANNÉ KINO:
Vráťte mi moju rodinu! 11:25
Podvodníci (6) 12:25 District (31)
13:15 C.S.I.: Kriminálka New York
II. (15) 14:10 Kosti III. (13) 15:00
Simpsonovci XV. (10, 11) 16:00
C.S.I.: Kriminálka New York II.
(16) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (82)
Rodinné putá
Angie chce ísť za Milanom Kordiakom, u
Masláka zisťuje, kde ho
nájde. Dušan Jančo je na
výsluchu na kriminálke,
dostáva sa do úzkych.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010).
21:15 PREMIÉRA: Dr. Dolittle 3
Tretie voľné pokračovanie
osudov rodiny Dr. Dolittlea,
kde je hlavnou hrdinkou
jeho dcéra, ktorá zdedila
otcovu zázračnú vlastnosť.
Americká rodinná
komédia (2006).
23:15 SEDEM
Najznámejšia relácia glosujúca udalosti
uplynulých 7 dní.
00:00 Svedok vraždy 02:00 Vráťte
mi moju rodinu! 03:30 Precitnutie
v Garden State 05:10 Črepiny *
20
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
fotoreportáž
ROZOHRALI DIVADLO REMESELNEJ VÝROBY
Od Kolonádového mosta až po
Evu si uplynulý víkend rozložili svoje stánky remeselníci zo
Slovenska, Čiech, Poľska, Chorvátska, Izraela a ďalších európskych krajín, aby priamo pred
očami divákov rozohrali nádherné divadlo remeselnej výroby.
Kováči tu dúchali mechy a v
pahrebe rozohrievali železo, aby
ho potom na nákove kladivkom
čipky chorvátske čipkárky z mesta Pag v špeciálnych naškrobených
čepcoch. Pri kohútiku s „vajcovkou“ paličkovala Mária Mizeráková z Pobedima najzložitejšiu čipku Európy a kúsok od nej boli veselé Bratislavčanky, z ktorých jedna odušu pichala do bábiky špeciálnou plsťovacou ihlou. Ďalšia
plietla z ľanu uško na tašku a tretia vyrábala handričkových koní-
Svoje umenie predvádzalo v Piešťanoch 170 remeselníkov z deviatich krajín.
Kováč František Šťastný z Tasovíc pri Znojme si našiel šikovnú pomocníčku.
kuli až dovtedy, kým z neho nevykúzlili svietnik alebo lopatku. Košikári sedeli uprostred kúpeľného
parku na drevených stolčekoch a
plietli košíky, ale aj kŕmidlá pre
vtáčiky. „Veď tie nebeské stvorenia nám skrášľujú náš život, tak
prečo by sme sa im my ľudia nemali odvďačiť niečím krásnym,“
smiala sa košikárka z Nového Mesta nad Váhom Viera Vrtichová,
švagriná známej speváčky Heleny.
O kúsok ďalej sa deťúrence
aj s rodičmi točili na drevenom
štvorsedadlovom kolotoči na ručný pohon a chlapi plieskali bičmi
raz na jednu, raz na druhú stranu. Neďaleko sochy Sisi sa kúrilo
pod keramickou pecou, v ktorej
vypaľovali svoje diela remeselníci z Poľska, za nimi paličkovali
Dvaja remeselníci nám zapózovali pri dubákoch z dreva.
Hralo sa tu aj na fujare...
Košikárka Viera Vrtichová pletie kŕmidlo pre vtáčiky.
kov z modrotlače a ľanu.
Chlapi tu hrali na fujarách, ale
aj spiežovcoch, ďalší krútili hrnčiarske kruhy, dlátom vyrezávali
z lipového dreva umelecké skvosty. „Toto je moja maturitná práca,“ chválil sa mladý rezbár Miroslav Kukučka z Modrého Kameňa.
S úsmevom na perách nám ukázal, prečo z nádherného predmetu - obrovskej koreničky - dostal
trojku: „Chcel som, aby bola pekne vyzdobená aj zospodu a maturitná komisia mi to ohodnotila
ako nedostatok, lenže ja si za svo-
jím stojím, a keď niečo urobím,
musí to byť pekné z každej strany, aj zospodu!“
Boli tu drotári, maliari na sklo,
rezbári, korytári, hrnčiari, džbánkari, medovníkari, ale aj remenári, brašnári, kožušníci, šperkári,
zvonkári, výrobcovia fujár, medailí a ďalší remeselníci. Im, ale aj
ostatným hosťom, patril tiež kultúrny program v hudobnom pavilóne Harmony.
V. Dusíková
Nad hlavolamami z dreva premýšľali deti aj dospelí.
22
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
TV program 26. 5. - 1. 6.
PIATOK 28. MÁJA
SOBOTA 29. MÁJA
DOMA
JEDNOTKA
06:00 Naučím ťa milovať 74/129
06:45 Súboj vášní 103-104/125
08:55 Čaro lásky 34/90 09:45
Sudkyňa Hatchettová I. 3-4/175
10:35 Ulica III. 194/259 11:30
Správna Susan III. 19/23 11:55
L.O.V.E. 13:10 Dr. Oz I. 2/175
14:05 Rebeli II. 39/225 14:55
Správna Susan III. 20/23 15:20
Naučím ťa milovať 75/129 16:10
Súboj vášní 105-106/125 18:00
Túžba tela 65/143 19:00 Rebeli
II. 40/225 20:00 Čaro lásky
35/90 20:50 Inga Lindströmová:
Navždy Vickerby 22:35 Niekto to
rád horúce 00:45 Ally McBealová
I. 1-2/23 02:10 Sudkyňa Hatchettová I. 1-2/175 02:50 V tieni 03:25
Túžba tela 65/143 04:10 Ulica III.
194/259 04:55 V tieni
JOJ PLUS
05:00 Diagnóza: Vražda IV. (25)
05:50 Navzdory osudu (33, 34)
07:15 Doktorka Quinnová (49)
08:00 Smer juh (42, 43) 09:45
Derrick II. (93) 11:00 Acapulco
H.E.A.T. (17) 11:50 M*A*S*H
(107, 108) 12:50 Diagnóza:
Vražda IV. (25) 13:45 Páli vám
to? 15:10 Acapulco H.E.A.T.
(17) 16:10 M*A*S*H (107, 108)
17:10 Matlock I. (14) 18:00 Láska
a pomsta (48) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 19:55 PROMI NOVINY
20:15 „Panoptikum Města pražského” (7) 21:40 Rozsudok 23:50
Vraždy v Midsomeri VIII. (8/8)
01:25 Nočné reprízy
03:15 Správy STV o 16:00 03:30
Zdravie zo slovenských pasienkov
04:00 Sila lásky II. (118) 04:50
Sila lásky II. (119) 05:40 Góly body
sekundy 05:45 Slovensko dnes
06:00 Správy STV 06:25 Udalosti
ČT 06:55 Škaredé káčatko a ja
(25/26) 07:20 Rýchla rota Chipa
a Dala (46/51) 07:45 Náhradníci
II. (14/31) 08:05 Fidlibum 08:30
Hádaj, kto nás pozval 09:00
Chalani 10:10 Show Billa Cosbyho
10:35 Planéta Zem zhora II. 11:35
Motormagazín 12:00 Mini Talent
Show 13:15 Malé ženy (1/2) 14:55
Malé ženy (2/2) 16:30 Voľby 2010
16:35 Sever proti Juhu II (1/12)
17:25 ...a just (dohoda možná)
17:50 Voľby 2010 17:55 Postav
dom, zasaď strom 18:30 Kaviareň
Slávia 19:12 Počasie 19:15
Večerníček 19:30 Správy STV
19:50 Góly body sekundy 20:02
Voľby 2010 20:05 Počasie
20:15 Pošta pre Teba
Zábavný program
pre všetkých,ktorí sa
nezľaknú výzvy zmeniť
to,čo sa ešte zmeniť dá.
(Slovenská republika 2010)
21:00 Eurovision Song
Contest Oslo 2010
Finálový večer medzinárodnej piesňovej súťaže
Eurovision Song Contest
2010. V priamom prenose
z nórskeho Osla budú o
celkové víťazstvo bojovať
postupujúci zo semifinálových kôl.
(Slovenská republika 2010)
00:15 Paríž 2010: Veľká povodeň
01:50 Oheň z neba
MARKÍZA
DVOJKA
06:30 Správy STV „N” 06:55
Správy - Hírek 07:00 Správy a
komentáre 07:30 Živá panoráma
08:00 Regionálny denník 08:30
Pre materské školy 08:55 Hádaj,
kto nás pozval? 09:40 Fokus právo 10:20 Rómsky magazín - So
Vakeres 11:00 Úžasné premeny
prírody (3/6) 11:50 Živá panoráma
12:30 Piesne domova 13:25 City
Folk 2006 14:00 Totálne fenomenálne (3/21) 14:15 Totálne
fenomenálne (4/21) 14:30 Família 15:00 Večer na tému 16:35
Sociálny zápisník 17:00 Regionálny denník 17:35 Fokus - rodina
18:19 Autoportréty 18:20 Večerníček 18:30 Televíkend 19:00 Kaleidoskop 19:30 Správy STV „N”
19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno
10 20:10 KGB v Nemecku (2/2)
21:00 GEN.sk 21:10 Traja v sieti
21:30 Správy a komentáre 21:55
Voľby 2010 22:00 Slovensko a
svet 22:25 Nočný filmový klub:
Zo Zeme na Mesiac (4/12) 23:20
Udalosti ČT 23:50 Správy STV
„N” 00:15 Správy - Hírek 00:25
Správy a komentáre
04:00 Psi na doskách 05:20
Chrisa nemá nikto rád II. 3-4/22
06:00 Príbehy z hasičskej stanice
06:15 Superpes Krypto 06:35
Uletení Loonatici II. 4/13 07:00
Flintstonovci II. 10/25 07:30 Alf IV.
11-12/24 08:25 Šaolinský futbal
09:55 Krok za krokom VI. 6-7/24
10:40 Trójska vojna 12:10 LET´S
DANCE 14:45 Blbý a ešte blbší:
Ako Harry stretol Lloyda 16:20
Rýchle Televízne noviny 16:25
Maska 18:15 Rýchle Televízne
noviny 18:20 Partička 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Smotánka
Nevšedný svet kľúčovou dierkou.
20:45 Agent v sukni 2
Agent FBI Malcolm Turner sa v záujme národnej bezpečnosti vracia
v prestrojení za „Veľkú
mamu“ - pedantskú a
trochu výstrednú južanskú babičku so záľubou v
basketbale! Tentokrát musí
babička nahradiť pestúnku
troch neskrotných detí v
rodine z vyššej spoločnosti. Malcolm totiž potrebuje preniknúť do blízkosti
ich otca – počítačového
hackera. A to sa samozrejme nezaobíde bez šialených kúskov a gagov...
Komédia (95'),
USA, 2006.
22:35 Prci, prci, prcičky:
Kozy, bobry a iné zvery
Pripravte sa na najbláznivejšiu a najvýstrednejšiu
komédiu všetkých čias!
Dwight Stifler, jeho bratranec Erik, pán Levenstein
(Eugene Levy), a neslávne
bratstvo Beta House vás
zasvätí do študentského
života plného tých najsexi,
najdivokejších a najšialenejších dobrodružstiev!
Komédia (84'), Kanada-USA, 2007.
00:10 Beowulf - vikingská
legenda 02:00 Prci, prci, prcičky:
Kozy, bobry a iné zvery 03:20
Trójska vojna
TV JOJ
05:40 NOVINY TV JOJ 06:00
Princezná Sissi 06:30 Káčerovo
I. 06:55 PREMIÉRA: Legenda
Bigfoot 08:50 Toto sa nerobí
10:45 Dr. Dolittle 3 13:00 Gladiátori 15:10 Jadro 18:00 PRVÉ
NOVINY 18:20 Kutyil s.r.o. III.
(4) 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:20 „Černí baroni”
Pavel Landovský ako
Major Terazky vedie svoj
šík pétépákov od jednej
opletačky k ďalšej v ústrety
svetlým zajtrajškom.
Humorné historky o vojakoch a dôstojníkoch v
pomocných technických
práporoch v 50. rokoch
minulého storočia presvedčia každého o tom, že aj
na chmúrne stránky našej
histórie sa môžeme pozerať s nadhľadom a humorom. Čo bolo, to bolo...
Česká komédia (1992).
22:30 „Copak je to za vojáka”
Jiří Langmajer je nielen
najlepším príslušníkom
prieskumnej jednotky, ale
aj poriadnym sukničkárom. Keď sa zamiluje do
Veroniky Gajerovej, sestry svojho kapitána Karla
Rodena, nemôže čakať,
že bude mať vojnu bez
ťažkostí.
Česká komédia (1987).
00:15 Gladiátori 02:15 „Černí
baroni” 03:55 Črepiny *
DOMA
05:35 Loď snov - plavba do
Barmy 07:10 Súboj vášní 105106/125 09:10 Slávici na ulici
10:10 Chuťovky 11:35 Niekto to
rád horúce 13:50 Lovkyňa záhad:
Na prvý pohľad 15:20 Súboj
vášní 107-108/125 17:10 Elisa z
Rivombrosy I. 1/13 19:00 Jesse
II. 7-8/20 20:00 Rosamunde Pilcherová: Ľúbostná rošáda 21:35
Milencova pomsta 23:20 Hannibal 01:35 Lovkyňa záhad: Na
prvý pohľad 03:00 Sudkyňa Hatchettová I. 3-4/175 03:40 V tieni
04:55 Milencova pomsta
JOJ PLUS
05:00 Skočiť, či nie?! 06:25 Derrick II. (93) 07:20 „Taková normální rodinka” (3) 08:00 Profesionáli II. (11, 12) 10:00 Muž na radnici (3) 11:10 Vraždy v Midsomeri
VIII. (8/8) 13:00 „Taková normální
rodinka” (3) 13:55 „Dáma na
kolejích” 15:25 Rozsudok 17:45
„Panoptikum Města pražského”
(7) 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 20:00
Sever a Juh (3, 4) 22:00 Tanec
v temnotách 23:55 Profesionáli
II. (11, 12) 01:40 Skočiť, či nie?!
02:55 Nočné reprízy
DVOJKA
06:00 Eurovirtuál 06:15 Traja v
sieti 06:30 Správy STV „N” 06:55
Správy - Hírek 07:00 Správy a
komentáre 07:30 Živá panoráma
08:00 Televíkend 08:30 Kaleidoskop 08:55 Extr@espanol (4/13)
09:20 KGB v Nemecku (2/2)
10:10 Medicína 11:10 TKN 11:40
Heidi (19/26) 12:05 5 minút po
dvanástej - Žartíky 13:10 Duchovia (31/34) 13:40 S Jakubom
na rybách (7/20) 14:15 GEN.
sk 14:30 Kapura 15:10 Farmárska revue 15:30 Zelená revue
15:45 Pesničkári po rokoch 15:55
Expedícia Líbya - 3.časť 16:25
Magazín Ligy majstrov 16:50 Z
tvorby nezávislých producentov - dokument 17:10 Najmilší
koncert roka 18:10 Večerníček
18:20 Autoportréty 18:25 Sedemnásť zastavení jari (8/12) 19:20
Československý filmový týždenník 19:30 Správy STV „N” 19:50
Národnostné správy 20:00 Keno
10 20:05 Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov
21:35 Anjeli strážni Petra Kurhajca 22:05 Voľby 2010 22:15 Na
križovatke SK + CZ: Pravidlá lži
00:15 Motormagazín 00:35 Udalosti ČT 01:05 Správy STV „N”
TV program 26. 5. - 1. 6.
NEDEĽA 30. MÁJA
JEDNOTKA
03:30 Aj my Rómovia dokážeme
veľké veci - Anita Soul 03:45
Planéta Zem zhora II. 04:45
Reportéri 05:10 Motormagazín
05:30 Góly body sekundy 05:40
Správy STV 06:00 Udalosti ČT
06:30 Postav dom, zasaď strom
07:00 Škaredé káčatko a ja
(26/26) 07:25 Rýchla rota Chipa a
Dala (47/51) 07:50 Náhradníci II.
(15/31) 08:10 Maškrtníček 08:40
Góóól 09:10 Husiarka a kráľ
10:05 3-2-1-ŠTART! 10:20 Cesta
okolo sveta cez 80 záhrad 11:25
Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút
12 13:00 Agatha Christie : Poirot
14:45 Hra na telo 16:15 Voľby
2010 16:20 Pošta pre Teba 17:25
Zmenáreň 17:50 Voľby 2010
17:55 Extra 18:30 Tajomstvo
mojej kuchyne 19:12 Počasie
19:15 Večerníček 19:30 Správy
STV 19:50 Góly body sekundy
20:02 Voľby 2010 20:05 Počasie
20:15 Skutočný príbeh:
Vzbura
Historický film. Môžete
zabiť človeka, ale nie
jeho myšlienky...
(India 2005)
22:50 Smrť diviaka
Krimi. Vzbúri sa proti
svojmu osudu...
Film získal v r.2006
rakúsku Cenu Romy za
najlepšiu réžiu.
(Nemecko, Švajčiarsko 2006)
00:25 Agatha Christie : Poirot
02:05 Smrť diviaka
MARKÍZA
04:45 Chrisa nemá nikto rád II.
5-7/22 05:45 Príbehy z hasičskej
stanice 06:00 Superpes Krypto
06:25 Uletení Loonatici II. 5/13
06:45 Bud - futbalista 08:15 Darebáci na cestách 10:05 Krok za
krokom VI. 8-9/24 10:55 Chuck II.
8-9/22 12:40 Zo zákulisia Markízy
13:00 Na telo 13:30 Lampáreň
14:05 Návrat troch mušketierov
16:00 Rýchle Televízne noviny
16:05 Bane kráľa Šalamúna
17:55 Rýchle Televízne noviny
18:00 Na streche 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny 19:55
Bytobranie s Markízou
20:00 LET´S DANCE
Spoznajte novú Kráľovnú
a Kráľa tanečného parketu vo veľkolepom finále
najlepšej tanečnej show!
23:20 Eleventh Hour nulová šanca 13/18
Kriminálny seriál,
USA, 2008.
00:10 Oni prichádzajú 01:40
Zvodná upírka 03:00 Niečo smrtiace pod nami 04:50 Na streche
TV JOJ
04:25 PRVÉ NOVINY 04:40
KRIMI NOVINY 05:00 NOVINY
TV JOJ 05:25 Zrážka storočia
07:00 Jadro 09:50 Profesionáli
IV (12) 10:50 Stratené duše IV.
(21, 22) 12:30 Črepiny PLUS
13:15 EXCLUSIV 13:45 Autosalón 14:20 Cudzinec v mojom
dome 16:10 „Copak je to za
vojáka” 18:00 PRVÉ NOVINY
18:20 Nové bývanie 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Van Helsing
Hlboko v karpatských
horách sa nachádza
mýtická a záhadná Transylvánia. Svet, kde zlo
je všadeprítomné, kde
nebezpečenstvo prichádza
so západom slnka a príšery nadobúdajú podoby
najhroznejších nočných
mor... Sem pricestuje na
pokyn tajného spolku
legendárny lovec prízrakov Van Helsing, aby premohol krvilačného zvodcu
grófa Draculu. V boji proti
Draculovi sa postaví po
boku nehrozenej Anny
Valeriovej a snaží sa zbaviť jej rodinu po generácie
trvajúcej kliatby...
Americký fantazijnoakčný film (2004)
23:00 Inštinkt zabíjať
Svet sa ocitol v absolútnom chaose, posledné
ropné polia vyschli,
ľudská populácia presiahla hranicu únosnosti. Čo bude ďalej?
Anglický akčný thriller (2008).
01:10 Zrážka storočia 02:40
Inštinkt zabíjať 04:10 Autosalón
04:30 Črepiny PLUS
DOMA
06:25 Strašiak menom manželstvo 08:00 Súboj vášní 107108/125 10:00 Elisa z Rivombrosy I. 1/13 12:10 Rosamunde
Pilcherová: Ľúbostná rošáda
13:50 Lovkyňa záhad: Vražda
na divokom západe 15:25 Súboj
vášní 109-110/125 17:15 Gossip
Girl II. 11-12/25 19:00 Jesse II.
9-10/20 20:00 Kráľovná 21:50
Skutočný príbeh: Vražda na Tienistom vrchu 23:30 Kráľovná
01:25 Lovkyňa záhad: Vražda
na divokom západe 02:50 V tieni
04:15 Skutočný príbeh: Vražda
na Tienistom vrchu
JOJ PLUS
06:10 „Dáma na kolejích” 07:25
Profesionáli II. (13/13) 08:15 Profesionáli III. (1/13) 09:15 Muž na
radnici (4) 10:25 Julie Lescautová
IV. (5) 12:00 Májová výhra 13:00
Sever a Juh (3, 4) 15:00 Láska je
čudná vec 16:50 Kto nájde priateľa, nájde poklad 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 20:00 Východiskový bod
21:45 Láska je čudná vec 23:35
Východiskový bod 01:00 Americano 02:25 Nočné reprízy
DVOJKA
05:15 S Jakubom na rybách
(7/20) 05:35 Halali 06:05 Správy
STV „N” 06:25 Národnostné
správy 06:35 TKN 07:00 Televíkend 07:30 Živá panoráma 08:05
Test magazín 08:15 Môj dom,
môj hrad 08:40 Kapura 09:25
Farmárska revue 09:40 Zelená
revue 10:00 Sv. omša na slávnosť
Najsvätejšej Trojice 11:30 Anjeli
strážni Petra Kurhajca 11:55
Československý filmový týždenník 12:05 Deravé vrecko 12:55
Orientácie 13:20 Slovo 13:40
Formula 1 - hlavné preteky 16:05
Iskry zo zaviatej pahreby 16:40
Moja naj kniha 18:14 Autoportréty 18:15 Večerníček 18:25 3-21-ŠTART! 18:40 Kinorama 19:10
Japonská mozaika II (6/9) 19:30
Správy STV „N” 19:50 Keno 10
20:05 Umenie 2010 20:35 Dokumentárny klub: Iné svety 21:50
Voľby 2010 21:55 Retro noviny
22:10 Noc v archíve: O mládeži
23:10 Slovo 23:15 Udalosti ČT
23:45 Správy STV „N”
inzercia
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
23
PONDELOK 31. MÁJA
JEDNOTKA
03:35 O 5 minút 12 04:45 Cesta
okolo sveta cez 80 záhrad
05:45 Správy STV 06:05 Góly
body sekundy 06:15 Udalosti
ČT 06:45 Dámsky magazín
STV 08:00 Ranné správy
08:15 Vtipnejší vyhráva 09:00
Dempsey
a
Makepeacová
09:50 Dempsey a Makepeacová
10:45 Sladká Valentína (121)
11:30 Sladká Valentína (122)
12:20 Dámsky magazín STV
13:35 Vojna kuchárov 14:05
Kaviareň Slávia 14:45 Úsmev,
prosím! 15:15 Divoký anjel
(172/270) 16:00 Správy STV o
16:00 16:18 Góly body sekundy
16:25 Počasie 16:30 Voľby
2010 16:35 Sila lásky II. (120)
17:25 Sila lásky II. (121) 18:10
Voľby 2010 18:15 Dr.House
V. (4/24) 19:00 Počasie 19:05
Večerníček 19:15 Slovensko
dnes 19:30 Správy STV 19:55
Góly body sekundy 20:02 Voľby
2010 20:05 Počasie
20:15 Slovenka roka
Priamy prenos z odovzdávanie cien úspešným
ženám - Slovenkám roka
z budovy SND. Účinkuje
Karel Gott, Martin Chodúr, Boy Band, Desmod
a ďalší.
(Slovensko 2010)
21:55 Reportéri
Aktuálna publicistika.
Všade tam, kde zlyháva
zákon a nespravodlivosť
ostáva nepotrestaná,
prichádzajú reportéri,
aby priniesli svedectvo o
dobe, ktorú žijeme...
(Slovensko 2010)
22:25 Anna Lee (2/6)
Pirátska kópia
Krimi. Jej najväčšou zbraňou je rozum...
(Veľká Británia 1994)
00:10 Život po živote II (7/8)
Zabudnuté veci
Kriminálny seriál. „Duchov
si nevyberieš, oni si
vyberú teba”...
(Veľká Británia 2006)
01:00 Dempsey a Makepeacová
01:50 Dempsey a Makepeacová
02:40 Správy STV o 16:00
24
TV program 26. 5. - 1. 6.
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
PONDELOK 31. MÁJA
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:50 Bez servítky 09:40 Odcudzené srdcia 11:25 Zjavenia 4/6
12:20 Kung Fu - Legenda pokračuje III. 6/22 13:05 Rýchle Televízne noviny 13:10 Odložený
prípad IV. 5/24 14:05 Monk IV.
10/16 14:55 Rýchle Televízne
noviny 15:00 Kobra 11 VI. 5/18
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad III. 1/24 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45 Počasie 19:50 Športové
noviny
20:00 Poisťovňa šťastia V.
13/16
Rodinný seriál, ČR, 2009.
21:15 Mentalista I. 16/23
Kriminálny seriál,
USA, 2008.
22:15 112
Neuveriteľné udalosti zachytené na
núdzovej linke.
22:50 Prepadnutie z hlbín
Najmodernejšia ponorka
amerického námorníctva - Montana, vybavená
jadrovými hlavicami a
neviditeľnou technológiou
Stealth, je unesená skupinou teroristov.
Akčný film (81'),
USA, 2008.
00:25 Temná búrka 02:00
Yamato: Loď smrti 04:45 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:10 PRVÉ NOVINY 05:25
NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI
NOVINY 06:15 NOVINY TV JOJ
06:35 KRIMI NOVINY 07:00
NOVINY TV JOJ 07:30 Panelák
V. (82) 08:30 Stratené duše IV.
(21, 22) 10:20 Cudzinec v mojom
dome 12:15 Van Helsing 15:00
Simpsonovci XV. (12,13) 16:00
C.S.I.: Kriminálka New York II.
(17) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (83) Útek
Lucia je zúfalá, všetku
zlosť si vylieva na Borisovi. Ivana s Jakubom
pracujú na dieťati. Syn
Blichárovcov požiadal
rodičov o pomoc.
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010).
21:15 Aféry - Sex na antuke
Dramatické rekonštrukcie
rozvodových konaní sa
inšpirovali skutočnými
udalosťami. Príbehy manželov a rodín, ktoré sa
ocitli v krízových situáciách pred rozvodom, nám
vyrozpráva rozvodový
právnik JUDr. Ballo.
Slovenský seriál (2010).
22:15 Ping Pong
Bývalý šampión v stolnom
tenise sa zúčastní ilegálneho pingpongového
turnaja, aby zneškodnil
nebezpečného šéfa triády, ktorý mu zabil otca.
Americká bláznivá
akčná komédia (2007)
00:00 Legionár 02:00 Dagon
03:40 Chameleón 04:25 Simpsonovci XV. (13) 04:40 Aféry - Sex
na antuke 05:15 Črepiny * 05:45
PRVÉ NOVINY
DOMA
05:40 Naučím ťa milovať 75/129
06:25 Súboj vášní 109-110/125
08:40 Čaro lásky 35/90 09:30
Sudkyňa Hatchettová I. 5-6/175
10:20 Ulica III. 195/259 11:10
Inga Lindströmová: Navždy Vickerby 13:15 Dr. Oz 3/175 14:05
Rebeli II. 40/225 14:55 Správna
Susan III. 21/23 15:20 Naučím ťa
milovať 76/129 16:10 Súboj vášní
111-112/125 18:00 Túžba tela
66/143 19:00 Rebeli II. 41/225
20:00 Čaro lásky 36/90 20:50
Pravá tvár vášne 84/178 21:50
L.O.V.E. 22:45 Ally McBealová I.
3/23 23:30 Vrah žien 01:10 Pravá
tvár vášne 84/178 01:50 V tieni
02:25 Túžba tela 66/143 03:10
Ulica III. 195/259 03:50 Vrah žien
05:25 V tieni
JOJ PLUS
05:20 Diagnóza: Vražda IV.
(26/26) 06:00 Navzdory osudu
(35,36) 07:25 Doktorka Quinnová
(50) 08:15 Smer juh (44,45) 09:45
Derrick II. (94) 11:00 Acapulco
H.E.A.T. (18) 11:50 M*A*S*H
(109,110)
12:50
Diagnóza:
Vražda IV. (26/26) 13:45 Páli vám
to? 15:10 Acapulco H.E.A.T. (18)
16:00 Matlock I. (15,16) 18:00
M*A*S*H (109,110) 19:00 KRIMI
NOVINY „N“ 19:30 NOVINY TV
JOJ „N“ 19:55 PROMI NOVINY
20:15 „Vítr v kapse” 22:00 Skalpel, prosím 00:20 „Vítr v kapse”
01:35 Nočné reprízy
DVOJKA
06:45 Správy STV „N” 07:05
Profesionál 07:15 Polícia 07:30
Živá panoráma 08:00 Regionálny
denník 08:30 Pre materské školy
09:20 Fokus - rodina 10:00 TKN
10:40 Cez Karpaty 11:00 Iné
svety 12:15 Živá panoráma 13:00
Piesne domova 13:30 Orientácie
14:00 Japonská mozaika II (6/9)
14:20 Umenie 2010 14:45 Retro
noviny 15:00 Viliam Široký a jeho
doba 15:25 Cesta na MS vo futbale (1/16) 16:00 Motormagazín 16:30 Rómsky magazín - So
Vakeres 17:00 Regionálny denník
17:35 Fokus - práca 18:18 Autoportréty 18:20 Večerníček 18:35
VAT 19:00 Vice-Versa (19/26)
19:30 Správy STV „N” 19:55
Správy - Hírek 20:00 Keno 10
20:05 Hlava XXI - finálové večery
21:10 Aj my Rómovia dokážeme
veľké veci - Anita Soul 21:30
Správy a komentáre 21:55 Voľby
2010 22:00 Eurokino: Skafander
a motýľ 23:50 Anjeli strážni Petra
Kurhajca 00:15 Udalosti ČT 00:45
Správy STV „N” 01:10 Správy Hírek 01:20 Správy a komentáre
UTOROK 1. JÚNA
JEDNOTKA
03:00 Príbehy Bratislavského
vodovodu 03:15 Aj my Rómovia
dokážeme veľké veci - Ján Berky
Mrenica ml. 03:25 Ján Ilavský
03:45 Sila lásky II. (120) 04:35
Sila lásky II. (121) 05:25 Góly
body sekundy 05:35 Slovensko
dnes 05:45 Správy STV 06:10
Počasie 06:15 Udalosti ČT 06:45
Dámsky magazín STV 08:00
Ranné správy 08:15 Dempsey a
Makepeacová 09:10 STV deťom
k MDD: Nekonečná nevystupovať
10:35 Sladká Valentína (123)
11:25 Sladká Valentína (124)
12:20 Dámsky magazín STV
13:35 Vojna kuchárov 14:05
Kaviareň Slávia 14:45 Úsmev,
prosím! 15:15 Divoký anjel
(173/270) 16:00 Správy STV o
16:00 16:18 Góly body sekundy
16:25 Počasie 16:30 Voľby 2010
16:35 STV deťom k MDD: Emil
a detektívi 18:10 Voľby 2010
18:15 Dr.House V. (5/24) 19:05
Večerníček 19:00 Počasie 19:15
Slovensko dnes 19:30 Správy
STV 19:55 Góly body sekundy
20:02 Voľby 2010 20:05 Počasie
20:15 STV deťom k MDD: Mini
Talent Show - špeciál
Hudobno - zábavná show
s Petrom Marcinom a
Mariánom Čekovským o
objavovaní a podporovaní
mladých talentov.
(Slovensko 2010)
21:30 Chodili sme spolu
Talkshow Petra Marcina.
Hosťami Petra Marcina
budú Marek Vašut, Gusto
Murín a Kveta Horváthová.
(Slovensko 2010)
22:25 Obete a tí druhí
Násilná trestná činnosť a
jej aktéri.
(Slovensko 2010)
22:50 Zákon a poriadok:
Špeciálna jednotka IV.
(20/22) Hra
Kriminálny seriál
(Spojené štáty americké 2007)
23:35 Dempsey a Makepeacová: Dravec
Akčný krimiseriál. Protiklady sa priťahujú...
(Veľká Británia 1992)
00:25 Chodili sme spolu 01:20
Obete a tí druhí 01:50 Správy STV
o 16:00 02:10 Slovenské misie
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:50 Bez servítky 09:40 Nikdy
nebozkávaj Džina 11:30 Zjavenia 5/6 12:20 Kung Fu - Legenda
pokračuje III. 7/22 13:05 Rýchle
Televízne noviny 13:10 Odložený prípad IV. 6/24 14:10 Monk
IV. 11/16 15:00 Rýchle Televízne
noviny 15:05 Kobra 11 VI. 6/18
15:55 Rýchle Televízne noviny
16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad III. 2/24 17:00 Prvé
Televízne noviny 17:25 Počasie
17:35 Reflex 17:55 Rýchle Televízne noviny 18:00 Bez servítky
19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
19:55 Bytobranie s Markízou
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
21:55 Paľba
Lov na problémy v spoločnosti pokračuje.
22:30 Generálova dcéra
Veci sa dajú robiť troma
spôsobmi. Správne,
nesprávne a po vojensky. To je heslo, ktorým sa riadi armáda.
Tajomstvá treba ukryť a
najcennejším je bobrík
mlčania. Triler (112'),
Nemecko-USA, 1999.
00:40 Zubaté ostrie 02:35 Kung
Fu 04:05 112 04:45 TELEVÍZNE
NOVINY
TV JOJ
06:10 NOVINY TV JOJ 06:30
KRIMI NOVINY 06:55 NOVINY
TV JOJ 07:15 KRIMI NOVINY
07:45 NOVINY TV JOJ 08:15
Panelák V. (83) 09:20 RANNÉ
KINO: Ping Pong 11:15 Podvodníci (7) 12:15 District (32) 13:10
C.S.I.: Kriminálka New York II.
(17) 14:00 Kosti I. (2) 15:00
Simpsonovci XV. (14,15) 16:00
C.S.I.: Kriminálka New York II.
(18) 16:59 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák V. (84) Vzrušenie
Pani Jarmilu určite uniesli
a od Jakuba pýtajú
výkupné...
Miesto, kde to žije.
Prvý slovenský denný
seriál (2010).
21:15 Odsúdené II. (22) Koncert
Anjel skončila po incidente
v jedálni na ošetrovni.
Katar sa snaží zistiť, kto
jej ublížil. Podozrieva
Malecovú, a preto sa jej
rozhodne pomstiť. Kápo by
chcel zrušiť koncert, ktorý
si Bárbi s Popy u Bílka
presadili. Bílek to rozhodne
odmieta. Nechce sa blamovať pred ľuďmi zvonka.
Slovensko-český
seriál (2010).
22:15 Profesionáli IV. (13)
Kasíno
Šaňov strýko rabín prichádza do mestečka s
projektom vybudovať tu
nové Las Vegas. Potrebuje však potvrdenie
od polície. Policajti sa
rozdelia na dva tábory jedni sú za a druhí proti,
krčmár Miňo je, ako vždy,
hlavne na svojej strane...
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010).
23:15 Mafstory:
Stará Balážiková
Slovenský komediálny
seriál (2010).
00:15 Špeciálne komando IV. (14)
01:15 Odsúdené II. (22) 02:10
Komando GSG 9 02:55 Podvodníci (7) 03:35 Neporaziteľná
Jane: Ťažko ju zabiť! 04:20 Chameleón 05:00 Črepiny * 05:35
PROMI NOVINY
blogy/kultúra
UTOROK 1. JÚNA
DOMA
06:05 Naučím ťa milovať 76/129
06:50 Súboj vášní 111-112/125
09:00 Čaro lásky 36/90 09:50
Sudkyňa Hatchettová I. 7-8/175
10:40 Ulica III. 196/259 11:30
Správna Susan III. 21/23 11:55
L.O.V.E. 13:15 Dr. Oz I. 4/175
14:05 Rebeli II. 41/225 14:55
Správna Susan III. 22/23 15:20
Naučím ťa milovať 77/129 6:10
Súboj vášní 113-114/125 18:00
Túžba tela 67/143 19:00 Rebeli
II. 42/225 20:00 Čaro lásky
37/90 20:55 Pravá tvár vášne
85/178 21:50 L.O.V.E. 22:45 Ally
McBealová I. 4/23 23:30 Dievča
mesiaca 01:25 Pravá tvár vášne
85/178 02:10 V tieni 02:50 Túžba
tela 67/143 03:35 V tieni 04:20
Dievča mesiaca
JOJ PLUS
05:20 Loď lásky (1/25) 06:00
Navzdory osudu (37,38) 07:25
Doktorka Quinnová (51) 08:15
Smer juh (46,47) 09:45 Derrick II.
(95/95) 11:00 Acapulco H.E.A.T.
(19) 11:50 M*A*S*H (111,112)
12:50 Loď lásky (1/25) 13:45
Páli vám to? 15:10 Acapulco
H.E.A.T. (19) 16:00 Matlock I.
(17,18) 18:00 M*A*S*H (111,112)
19:00 KRIMI NOVINY „N“ 19:30
NOVINY TV JOJ „N“ 19:55
PROMI NOVINY 20:15 Tecumseh 22:25 Sicílsky klan 00:40
Tecumseh 02:25 Nočné reprízy
DVOJKA
06:30 Správy STV „N” 06:55
Správy - Hírek 07:00 Správy
a komentáre 07:30 Živá panoráma 08:00 Regionálny denník
08:30 Pre materské školy 08:55
Pre materské školy 09:05 STV
deťom k MDD: Čin-Čin 10:15
Fokus - práca 10:55 Mama to vie
najlepšie 11:35 Hlava XXI - finálové večery 12:35 Živá panoráma
13:00 TKN 13:25 VAT 14:00
STV deťom k MDD: Slnečný cirkus - Quidam 15:35 Cesta na MS
vo futbale (2/16) 16:10 Eurovirtuál 16:25 Národnostný magazín 17:00 Voľby 2010 - Okrúhle
stoly 18:18 Autoportréty 18:20
Večerníček 18:35 Separé 19:00
Na ceste 19:30 Správy STV „N”
19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno
10 20:05 Záhada Alzheimerovej
choroby 20:50 Osobnosti a udalosti /Janko Alexy a obnova Bratisl.hradu/ 21:00 Spektrum vedy
(7/20) 21:30 Správy a komentáre
21:55 Voľby 2010 22:00 Filmový
klub: Mesto Zero 23:40 Udalosti
ČT 00:10 Správy STV „N” 00:35
Správy - Hírek 00:40 Správy a
komentáre
Zmena programu vyhradená
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
25
BLOG KAMILA FANA: PRŠÍ
V apríli sme chodili v trenkách
a v máji môžeme chodiť tak akurát v pršiplášťoch. Východ Slovenska opäť vytopilo a všetci to
už berú ako normálnu vec. Nakoniec, čo sa s tým dá robiť?
Keď som bol decko, doma vždy
po záplave tiekla z vodovodných
kohútikov kalná voda a ja som si
stále predstavoval, že je to kakao. Nebolo, napriek mojej nutkavej predstavivosti, nebolo ani
po niekoľkonásobnom ochutnaní.
Vždy som závidel Ježiškovi,
ako dokázal premieňať vodu na
víno, a ja som nevedel ani na kakao. Teraz by som bral aj to víno.
Prišiel by som do krčmy, objednal
si minerálku, aby to nebolo také
nápadné, a potajomky by som ju
premenil na víno, to by bol biznis!
Vtedy ma ešte bavilo chodiť po
zaplavených kanáloch. Obul som
si dedkove gumáky, roztiahol jeho
obrovský „parazól“ s kostenou ru-
koväťou a prebrodil som všetky
kanály v dedine, predstavujúc si,
že je to cesta do praveku. Veď čo
sa dalo robiť na slovenskej dedine
začiatkom osemdesiatych rokov
počas týždňového dažďa? Chodiť
po kanáloch.
Cesta do praveku vždy naberala na intenzite, keď som prechádzal kanálom, lemujúcim krčmu.
Krčma bola vždy plná a veľa tajomných pračlovekov ma inšpirovalo, že sa človek nemusí za dažďa brodiť len kanálmi, ale môže
vysedávať v krčme, spoločensky sa
opiť, pohádať a dostať alebo dať
niekomu po papuli. Tieto hry som
neskôr začal brať za svoje a zdalo
sa, že pri nich zastal čas. Nezastal!
Po čase vám začnú chýbať tie
zatopené kanály a zistíte, že zdanie klame a čas naozaj nezastal,
ale prešlo ho toľko, že ste už vo
veku, keď sa chodiť po zatopených kanáloch prosto nepatrí!
Kamil Fano - nakoľko sa minul povolaním, živí sa ako poštový doručovateľ. Skladá piesne a občas prispieva svojimi
reportážami do Piešťanského
týždňa.
Hľadali poklad a leteli do vesmíru
Piešťanským Domom umenia sa
minulý štvrtok popoludní ozýval detský džavot. Školáci zo ZŠ
Mojmírova v Piešťanoch sa tu
pripravovali na slávnostnú akadémiu, na ktorú pozvali rodičov,
starých rodičov a súrodencov. Tí
naplnili hľadisko a nedočkavo
chystali fotoaparáty a kamery.
Program akadémie odštartovali prváci, ktorí „vybozkávali“ pesničkou všetky mamičky, piataci si
zasa pripravili rozprávku o mesiačikoch a šmolkovia z druhej
B zacestovali balónom do vesmíru. Štvrtáci predviedli rýmovačku v angličtine a po nich zahrali
na flaute muzikanti zo 7. A. Tretiaci zatancovali v rytme Y.M.C.A.
a dvojjazyčne zaspievali o starom farmárovi McDonaldovi. Básne predniesli ôsmak a deviatačka, siedmaci zasa hľadali poklad
aj v angličtine. Na svadbu Moto-
Prváci zo ZŠ Mojmírova poslali božtek všetkým mamám.
vidla sa vybrali druháci, zo 4. B
priťapkala stonožka.
Žiaci šiesteho ročníka zaspievali ľudové piesne, scénkou o les-
Piataci predviedli zmodernizovanú rozprávku o dvanástich mesiačikoch.
nej studničke pripomenuli dôležitosť ochrany prírody, predviedli
aj nemeckú pesničku o kukučke a
zacvičili relaxačný tanec. Na pódium zavítali tiež samuraji z krúžku bojových umení, ktorým sa podarilo jednou ranou zlikvidovať
neresti školákov z Mojmírovej - už
nezabudnú urobiť si domáce úlohy či vypnúť mobily... Moderný
tanec skupiny HUPS divákom rozprúdil krv a hneď nato ich upokojila pieseň z filmu Titanic v podaní dvoch žiačok z 9. A. Bodkou za
akadémiou bolo vystúpenie tanečníkov piešťanskej ZUŠ-ky, ktoré diváci odmenili potleskom.
(ad)
26
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
blahoželáme
...tati... oslavuješ meniny, i
keď vieme, že tento deň je
pre Teba veľmi ťažký a boľavý. Je to o to ťažšie, že
v tento deň sme stratili to
najlepšie, čo sme mali.
Dňa
26.
mája oslavuje Dušan
Pastorek svoje meniny. I
tak nám dovoľ, aby sme Ti blahoželali k Tvojim meninám a priali už len to najlepšie a to zlé
nech nás už konečne obchádza, a zároveň Ti poďakovali, že si nám pomohol prekonať ten ťažký rok, pred ktorý nás život postavil. Možno si to neuvedomuješ, ale
veľmi nám pomáhaš a my Ťa
máme veľmi radi a vždy budeme pri Tebe stáť.
Ľúbime Ťa a všetko naj naj
s láskou želajú Aja + Majo,
Romo + Maja a vnúčence!
Dňa 3. júna oslávi 40. narodeniny Milan Strečanský
z Hubiny.
V deň krásneho Tvojho sviatku, keď si dožil štyridsiatku, na Teba si spomína s láskou celá rodina. Nech sa Ti
dni šťastia množia, nech Ťa
chráni ruka Božia. V deň Tvojich narodenín prišli sme k
Tebe s pozdravením.
Vrúcne prianie k Tebe letí
od rodičov, manželky a detí
Katky a Miška. K blahoželaniu sa pripája babka a sestra s rodinou.
Bohumil Ferianec
pokrstí knihu
Pri príležitosti 4. Národných
leteckých dní, ktoré sa budú konať od 29. do 30. mája v Piešťanoch, sa v stane hlavného usporiadateľa uskutoční aj uvedenie publikácie Mosquito nad Piešťanmi
- nové rozšírené vydanie autora
Bohumila Ferianca z Modrovky. Pri
tejto príležitosti bude autogramiáda, účasť prisľúbil aj generálmajor vo výslužbe Ivan O. Swarz,
bývalý príslušník 311. Česko-slovenskej bombardovacej peruti
RAF, bojujúcej počas 2. svetovej
vojny vo Veľkej Británii. Je to posledný žijúci Slovák - letec z operačného lietania. Generál Swarz
by mal pricestovať do Piešťan na
letecké dni z V. Británie.
(vd)
spoločenská rubrika
spomíname
Srdce otca, hoc je malé, skrýva
v sebe mnoho lásky. Za to všetko radi by sme hladili Ti ruky,
vrásky. Pred 11. rokmi odišiel si
do večného bytia a my s vďakou
spomíname za dar žitia. I keby
sme si oči vyplakali a ako more
je náš žiaľ, nikto nám už nenavráti Tvoju milú, usmievavú
tvár. Ale my sa musíme ešte raz
stretnúť, niekedy, niekde, i keď
nie na tejto zemi. My Ťa nikdy
neprestaneme čakať a hľadať,
naša láska! Keď nám trápi dušu
úzkosť a úžas, čo bude s nami
a čo bude po nás, pre lásku na
zemi v tajomnom spojení, daj,
Bože, byť s Tebou a Ty s nami.
Dňa 28. mája si
s úctou a láskou
v modlitbách pripomenieme 11.
výročie
úmrtia pána Michala
Križana. Manželka Anna, syn
Marián s manželkou
Janou a vnučka Ninka
Dňa 19. mája sme si pripomenuli tretie výročie úmrtia
Jána Klampára a zároveň nedožité 78. narodeniny Boženy
Klampárovej. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou a smútkom v srdci
spomína celá rodina.
Dňa 17. mája sme
si pripomenuli
štyridsiate výročie úmrtia našej
drahej Jolanky
Vyskočilovej, rodenej Tapferovej.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Evka, Gabika, Katka
a brat Janko s rodinami.
Dňa 1. júna
uplynie smutné šieste výročie, čo nás
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Jozef Vozár z Piešťan.
S láskou a úctou spomína
manželka a deti s rodinami.
Kto v srdciach žije, nikdy nezomiera.
Dňa 29. mája uplynie
šesť rokov,
čo nás opustil
Róbert Kováč
z Piešťan a
dňa 31. mája
si pripomíname siedme
výročie úmrtia Jozefa
Kováča. Kto
ste ich poznali, venujte im
s nami tichú spomienku.
Spomína celá rodina.
...odišla si... potichu, náhle
a bez rozlúčky... Milovala si
život, ktorý si do poslednej
chvíle nevzdávala a bojovala, no nezvíťazila. Smutný
zostal dom, keď Ťa v ňom
niet, Tvoj odchod bol a je
stále bolestivý. Už viac nie si
medzi nami, už nikdy Ti nepovieme to slovko „mami“
a pri Tvojom prvom výročí slzy sa nám všetkým tlačia do očí. Kdeže je tá Tvoja usmiata tvár? Kdeže je tá
Tvoja ruka, ktorá pohladí, a
srdce, ktoré nezradí? Navždy
Ti prestali hviezdy svietiť a
slnko hriať, ale tí, čo Ťa milovali, nikdy na Teba nezabudnú a navždy budú spomínať!
Dňa 26. mája
uplynie smutný a ťažký
prvý rok, čo
nás navždy
opustila manželka, mama a babička Elena
Pastorková. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manžel
Dušan, dcéra Andrea
s manželom Marcelom, syn
Roman s manželkou Máriou,
dcéra Katarína s priateľom
Rasťom, vnúčatá, ktoré si
tak veľmi milovala,
a svokra Emília.
Dňa 23. mája sme
si pripomenuli
piate výročie úmrtia môjho manžela, nášho otca
a dedka Antona
Vetríka. Priatelia a známi, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.
Dňa 20. mája
uplynulo deväť
rokov od smrti môjho manžela, nášho otca
a dedka Viliama
Varačku. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka, dcéry
a syn s rodinami.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré
tisíckrát spomíname.
Ubehol už
rok, čo nás
dňa 29. mája
navždy opustila naša milovaná mamička a babička Helenka
Fabianová, rod. Brunovská,
z Piešťan. Kto ste ju poznali,
spomeňte si s nami.
S láskou dcéra
a ostatná rodina.
Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami, ale v našich srdciach žiješ stále spomienkami...
Dňa 23. mája
sme si pripomenuli tretie
smutné výročie, keď nás
opustil môj
manžel a náš otec Štefan
Balon. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína
manželka, synovia Peter
a Rastislav s rodinami
a ostatná rodina.
Čas plynie, spomienky zostávajú...
Dňa 28. mája
uplynie desať
rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý
manžel, otec
a dedko Ján Števica. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou
spomína celá rodina.
Na RTG oddelení Nemocnice
A. Wintera v Piešťanoch sa našiel načúvací aparát. Majiteľ si
ho môže vyzdvihnúť na oddelení. Info.: tel. 033/795 52 49.
spoločenská rubrika
počasie
narodili sa
Martin Madunický z Kočína, Vanesa Kudriková z Piešťan, Samuel Julíny z Trebatíc, Lívia
Piscová z Piešťan, Adela Kollárová z Bojnej, Monika Miklovičová z Krakovian, Jakub Sedlák z Piešťan a Jaroslav Beneš
z Dolného Lopašova
UTOROK 25. 5.
deň
25 oC
vitajte medzi nami
STREDA 26. 5.
noc
13 oC
deň
23 oC
zosobášili sa
ŠTVRTOK 27. 5.
noc
11 oC
deň
22 oC
PIATOK 28. 5.
noc
11 oC
deň
20 oC
V pondelok 17. mája o 23.10 h sa Veronike a Mariánovi Madunickým z Kočína narodil prvý syn Martin (48 centimetrov, 3060 gramov).
Dieťatko priviedol na svet primár Jaromír Niepel. Srdečne blahoželáme!
Foto: Viera Dusíková
Zlaté stuhy začnú už vo štvrtok
Už tento štvrtok sa začnú Piešťanské zlaté stuhy 2010 – Concours d´Elegance, ktoré potrvajú do soboty 29. mája.
Vo štvrtok o 17.00 účastníkov,
medzi ktorými nebude chýbať ani
pretekár zo zámoria, privíta primátor mesta na mestskom úrade,
o piatej pôjdu cez pešiu zónu.
Vozidlá aj posádky sa predstavia
pred kaviarňou Art Jazz Gallery.
V piatok 28. mája o desiatej vyštartujú historické vozidlá od Irmy
na prvú etapu do Červeného Kameňa, vrátia sa o piatej popoludní
a predstavovať ich budú na pešej
zóne. Jazda pravidelnosti sa uskutoční v sobotu 29. mája o 10.00 h
medzi liečebnými domami Balnea
Grand a Balnea Splendid.
Divácky obľúbená prehliadka
Concours d´Elegance na červe-
Mgr. Mária Bocánová z Ostrova
a Ing. Radoslav Kabašta z Hlohovca, Katarína Ondrejíčková
a MUDr. Marek Salka z Piešťan,
Katrin Makhloufová a Martin Komadel z Piešťan, Lucia Jancková z Piešťan a Radovan Hažík
z Hubiny, Marcela Šterclová zo
Žiliny–Bytčice a Ing. Ivan Uram
z Piešťan, Daniela Kováčová a
Tomáš Polerecký z Piešťan
blahoželáme
zomreli
Concours d´Elegance sa uskutoční v sobotu večer pred Thermiou.
nom koberci a točni sa začne v sobotu o deviatej hodine večer pred
hotelom Thermia Palace. Pozve
vás na ňu spev Louisa Armstronga. Slávnostné vyhlásenie výsled-
kov majú organizátori naplánované na 22. hodinu. Podujatie ukončí ohňostroj nad riekou Váh. Všetky vozidlá budú zaparkované pred
liečebným domom Irma.
(vd)
UŽITOČNÁ MASÁŽ NOVORODENCOV
Intuícia a osobná skúsenosť
nám hovoria, že je zdravé, keď
sa ľudia navzájom dotýkajú. Túto
zásadu som vyskúšala počas štúdia a svojej praxe na vysokej škole, kde som študovala fyzioterapiu. Viaceré predčasne narodené deti dostávali denne tri jemné pätnásťminútové masáže. Deťom, ktoré dostávali túto liečebnú masáž, sa po mnohých stránkach darilo lepšie ako tým, čo
masáž nedostávali. Denne priberali priemerne o dvadsať percent
viac, výsledky testov ich správania boli lepšie a prejavovali sa aktívnejšie a živšie.
Ako na to: V miestnosti by ma-
27
od 17. 5. do 23. 5.
v Piešťanoch
Piešťanský týždeň prináša
pravidelnú rubriku – predpoveď
počasia na niekoľko nasledujúcich dní. Informácie majú
grafickú podobu a aktuálne počasie nájdete aj na stránke
www.piestanskydennik.sk.
noc
10 oC
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
lo byť primerané teplo. Na masáž používame detský olejček. Celým povrchom dlane veľmi jemne hladkáme od hrudného koša
cez bruško až k nožičkám striedavo raz pravú stranu, raz ľavú stranu. Striedavo veľmi jemne hladíme
horné a dolné končatiny. Cez bruško a okolo pupka jemne prechádzajte končekmi prstov v smere
hodinových ručičiek. Potom vyhladíme chrbátik a nakoniec pohladíme tváričku. Táto masáž by mala
trvať 15 minút. Ak by dieťatko počas masáže plakalo, tak masáž nerobíme. Kontraindikácie: popáleniny, po operácii, zlomenina, infekcie, horúčka, tuberkulóza.
Masáž je zdieľaním láskyplnej
komunikácie medzi rodičom a novonarodeniatkom. To, čo je dobré
pre celkom malé deti, je dobré pre
nás všetkých. Alena Kopáčová
Alojzia Chudá vo veku 86 rokov
z Drahoviec, Mgr. Oľga Psalmanová vo veku 74 rokov z Piešťan, František Kosák vo veku
81 rokov z Piešťan, Peter Belica
vo veku 56 rokov z Banky, Milan
Blažej vo veku 48 rokov z Piešťan, Janka Žažová vo veku 77
rokov z Chtelnice, Teodor Valovič vo veku 79 rokov z Ratnoviec, Veronika Valovičová vo
veku 89 rokov z Ratnoviec, Miroslav Strecký vo veku 66 rokov
z Veselého a Peter Orviský vo
veku 50 rokov z Piešťan
úprimnú sústrasť
RYTIERSKY DEŇ
V sobotu 29. mája chystajú na
Tematíne Rytiersky deň. Návštevníci zažijú dobýjanie hradu, ukážky zbraní, vystúpenie sokoliarov,
detské súťaže, Terchovskú muziku, práce na hrnčiarskom kruhu,
výrobu rytierskych košieľ a ozdobných predmetov. Ochutnať môžete aj dobovú kuchyňu.
(red)
28
inzercia
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
Výhercovia kníh
Zázračný oriešok
Spomedzi 89 lúštiteľov, ktorí nám zaslali správne znenie tajničky z krížovky v PT 17/10, sme
vyžrebovali týchto výhercov: Oľga
Holúbková a Peter Hlavna, obaja
z Piešťan. Kompletné znenie Senecovho citátu: „Spôsob reči je
obrazom ducha.“ Výhercom blahoželáme. V redakcii na Teplickej
ulici ich čakajú knižné ceny. (pt)
Šiesty ročník festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok, kniha v rozhlase - rozhlas v
knihe sa začína už tento utorok
o 19. hodine v Kursalone. Festival potrvá do piatka 28. mája. Na
tomto slovensko-českom bienále
odznejú rozhlasové monologické
rozprávky - večerníčky a rozhlasové rozprávkové hry. Bohatý bude
i sprievodný program, v ktorom
sú naplánované výstavy ilustrácií
detských kníh a plagátov, besedy
s tvorcami rozprávok a rozprávkových hier, divadelné predstavenia, koncerty, prezentácia CD originálnych uspávaniek z autorskej
dielne Kataríny Koščovej, Martina
Husovského a Veroniky Husovskej
i ďalšie podujatia.
(red)
Novootvorený SECOND HAND
AJROMAMA v Moravanoch nad
Váhom v nákupnom stredisku
vedľa COOP Jednoty - super veci za super ceny, ktoré v Piešťanoch nenájdete. Srdečne vás
pozývame od pondelka do piatka v čase 10.00 - 18.00, v sobotu 8.00 - 13.00 h.
máme pre Vás byty...
v Bytovom dome Pod Párovcami, Piešťany
akciové zľavy až do výšky
27 550,- EUR
830.000,-SK
K nadštandardnej výbave bytu patrí:
Kuchynská linka
Elektrický sporák so sklokeramickou varnou doskou
Moderné laminátové podlahy
Drevené okná s izolačným dvojsklom so zvýšeným akustickým efektom
Vstupné bezpečnostné dvere s bezpečnostnou oceľovou zárubňou
Rozvody digitálnej káblovej televízie
a internetového pripojenia v každej miestnosti
Možnosť vlastnej regulácie tepla a TÚV v celom byte
Celý objekt je chránený kamerovým systémom
PRÍDTE NÁS NAVŠTÍVIŤ.
KAŽDÝ UTOROK A PIATOK O 10,00 HOD.
PREDSTAVÍME VÁM PROJEKT A UKÁŽEME
ZARIADENÝ TROJIZBOVÝ BYT.
mobil: 0907 187 315, e-mail: info@armanbyty.sk
www.armanbyty.sk
využite možnosť
až 20% zľavy
podrobnejšie informácie získate na www.armanbyty.sk
servis
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
29
dôležité čísla
St. 26. 5. o 10.00 h
Organizované predstavenie
pre školy
Bábkové divadlo Žilina
István Csukás: POM POM
Súčasť festivalu rozhlasových
rozprávok Zázračný oriešok
2010 „Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe“. Pom Pom je strapaté čudo, ktoré sedí celý deň
v parku a čaká na svoju kamarátku Babuľu. Spríjemňuje jej
cestu do školy, rozpráva jej
rozprávky.
Hrajú: Anna Čitbajová, Michal
Németh, Barbora Paliková
Scenár a réžia: Peter Palik
Vstupné: 1,70 €
Pi. 28. 5. o 10.00 h
Organizované predstavenie
pre školy
COMPANÍA INFANTIL
Y JUVENIL DE DANZA
FOLKLÓRICA DE ATIZAPÁN
DE ZARAGOZA
Mládežnícky súbor ľudového
tanca z Atizapan de Zaragoza
(Mexiko)
Vstupné: 2 €
Ut. 1. 6. o 8.30 h
St. 2. 6. o 18.00 h
Filmové predstavenie
AVATAR
Film získal tri Oscary. Avatar
otvára pred nami neuveriteľný svet za hranicami našej fantázie, svet stretu dvoch úplne
odlišných civilizácií.
Réžia: James Cameron
Hrajú: Sam Worthington, Zoe
Saldana, Michelle Rodriguez,
Stephen Lang...
USA-2009, MP 7, slovenský dabing, 166 min.
Vstupné: 2 €
VÝSTAVY
4. 5. - 6. 6.
Galéria DU
Jana Bayer: STRETNUTIE
súborná výstava
Mária Nemčeková-Chmeliarová - sakrálna maľba, olej
Jana Bayer - úžitková keramika
Eva Srníková - keramika
Zuzana Nemčeková - maľba
Miroslav Pallo - socha
Andrej Mazúr – grafika
Stála expozícia
Prízemie DU
GALÉRIA MAJERNÍK
Výstavy sú otvorené pondelok
- piatok a počas II. ročníka festivalu Doda Šošoku 9.-11. 7. od
12.00 do 16.00 h.
Program nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Pokladňa - tel. 762 52 73
KONGRESOVÁ HALA
Ut. 25. 5. o 19.30 h
JUBILEMUS, EXULTEMUS
(OSLAVUJME, RADUJME SA)
BRATISLAVSkÝ
CHLAPČENSKÝ ZBOR
Zakladateľka a umelecká vedúca: Magdaléna Rovňáková
Bratislavský chlapčenský zbor
má na svojom konte 7 CD, TV
filmy a spoluprácu so svetovými filmovými spoločnosťami
(Hallmark, Miramax...). Najnovším titulom je filmová hudobná fantázia Vianočné pastorále, vydané na DVD. V zbore vyrástli mnohí sólisti a výborní zboroví speváci, z jeho
radov vzišlo doteraz šesť mladých dirigentov. Zbor sa pýši
prvenstvami v medzinárodných
súťažiach, účinkoval na profesionálnych festivaloch na Slovensku, vo Francúzsku, v Rakúsku, Holandsku a iných krajinách. Roky spolupráce so symfonickými orchestrami obohatili repertoár telesa o desiatky
oratórií, kantát a symfónií pod
taktovkami popredných svetových dirigentov.
Program: W. A. Mozart, F. Couperin, J. Haydn, ľudové piesne a afro-americké spirituály...
Vstupné: 10 €
PROMENÁDNE
KONCERTY
St. 2. 6. o 16.00 h
INOVČANKA
Dychová hudba z Banky
KÚPEĽNÝ OSTROV
27.-29. 5.
CONCOUR D‘ELEGANCE PIEŠŤANSKÉ ZLATÉ STUHY
Motoristické podujatie začali
v 30. rokoch minulého storočia a pokračujú v duchu tejto
tradície aj tento rok.
VÝSTAVY
máj
Spoločenské centrum
JAN BARTH
– olejomaľby, akvarel
IRENA MÁTÉOVÁ (BARTHOVÁ)
– keramika
DAVID JANČA jr.
– maľba, kresba
Bližšie informácie
a predaj vstupeniek:
Spoločenské centrum - 1. posch.
tel. 033/775 21 46
Balnea Esplanade - 1. posch.
tel. 033/775 50 38 a
hodinu pred začiatkom programu
v pokladni Spoločenského centra
MsKS
St. 2. 6. o 15.00 h
LIGA PROTI RAKOVINE
KINOSÁLA KSC FONTÁNA
Ut. 1. 6. o 17.00 h
KLAVÍRNY RECITÁL
JÁNA LEDNICKÉHO
- žiaka hudobného odboru ZUŠ
Piešťany
Vstup voľný
St. 2. 6. o 17.00 h
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽIAČOK ZUŠ PIEŠŤANY
Vstup voľný
GALÉRIA KSC FONTÁNA
1.–30. 6.
ZUŠ MESTA PIEŠŤANY
Výstava prác žiakov
FOYER KSC FONTÁNA
19.-31. 5.
PREČO SOM NA SVETE RÁD
Výstava žiakov základných a
stredných škôl
kino Fontána
Pi. 28., So. 29., Ne. 30. 5.
CINEAMA
18. ročník amatérskej
filmovej tvorby
Ne. 30. 5. o 17.30 a 20.00 h
3 SEZÓNY V PEKLE
Ivan Heinz, elegantný a vtipný
provokatér, uteká z domu. Píše
básne a vrhá sa do zničujúcej
romance s nezávislou a bisexuálnou Janou. Akčný život plný erotických hier a výbuchov
smiechu - komu by sa v tejto
chvíli chcelo do armády?
ČR/SR/Nem.-2009, MP 12, česká verzia, 110 min.
Vstupné: 2,30 €/69,28 Sk
Po. 31. 5. o 20.00 h
Filmový klub
INVÁZIA BARBAROV
Univerzitného profesora hospitalizujú s príznakmi ťažkého zdravotného kolapsu. Jeho
bývalá žena zavolá dospelému
synovi, ktorý si s otcom nikdy
nerozumel. Po diagnostikovaní neoperovateľného nádoru sa
snaží otcovi spríjemniť posledné chvíle života a pozve jeho
dávnych priateľov a milenky.
Kanada/Franc.-2003, MP 12,
české titulky, 99 min.
Vstupné: 2 €/60,25 Sk
(FK 1,50 €/45,18 Sk)
Predpredaj vstupeniek je
v pokladni kina, ktorá sa otvára
hodinu pred predstavením.
Program nájdete na adrese
www.kamvyrazit.sk/piestany
Tel. 033/772 99 71 - pokladňa,
033/771 89 90 - informácie
PRVÁ POMOC
Polícia - Zdravotná záchranka Hasiči
112
Pohotovostná lekárska služba
Dospelí / Deti – ústredňa
033/795 51 11
Linka záchrany
0850/111 313
Informácie o tel. číslach
1181
Mestská polícia Piešťany
159
Sloboda zvierat – útulok
0904/170 913
AUTOŠKOLA
Autoškola Motyčka, Piešťany
0905/722 290, 033/762 88 98
VETERINÁR
NONSTOP veterinárna služba
0903/421 765
POHREBNÉ SLUŽBY
KVARS, Radlinského 12, Piešťany
NONSTOP SLUŽBA:
0907/520 813, 0908/528 501
Prevozy zosnulých na cintorín
aj do krematória ZDARMA!
Chcete byť v Zlatých číslach,
volajte na uvedené telefónne čísla:
0918/347 388,
033/762 14 47
Poznávací zájazd
Denné centrum Svornosť a ZO
SZTP č. 18 organizujú štvordňový
zájazd po severovýchodnom Slovensku v dňoch 3.-6. júla. Všetkým členom a rodinným príslušníkom oznamujeme, že sa môžu
včas prihlásiť v DCS na Vážskej
ulici 4 u p. Petrášovej, s poplatkom 30 eur na zájazd. V prípade
preplatku sa vrátia, v opačnom
prípade sa ešte doplatí. Prihlásiť
sa treba do 10. júna, záloha 15 eur.
Navštívime tieto miesta: Svidník,
Dukla - miesto bojov, Pamätník
padlých vojakov 1. čs. armádneho zboru, Múzeum vo Svidníku,
pravoslávne drevené kostoly, Domašu, Humenné, Tibavu, Remecké Hámre, Morské oko, pútnické
miesto Klokočov, Zemplínsku šíravu, Košice. Odchod na zájazd od
Billy dňa 2. júla o 22.00 h. Návrat
je 6. júla vo večerných hodinách.
Ján Kotora, predseda DCS
Alžbeta Petrášová,
predseda ZO SZTP č. 18
30
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
inzercia
creogroup a obec achtice
ACHTICKÉ DNI 2010
pri príležitosti XVIII. roníka pretekov MASTERS v cestnej cyklistike - MERIDA ROAD CUP 2010
5. - 6. jún 2010 - achtice - amteáter
SPRIEVODNÉ
AKCIE
SOBOTA - 5.jún
NEDEA - 6.jún
16:00 Merry Age
17:00 Fuera Fondo
18:15 Karpatské chrbáty
19:30 Billy Barman
prezentácia
13:00 Tanený súbor Lusk
14:00 MŠ achtice
Kynologického
15:00 vyhlásenie výsledkov
zväzu Piešany
pretekov MASTERS
a Dobrovoného
v cestnej cyklistike
hasiského zboru,
16:00 dychová hudba DUBOVANKA
prezentácia
17:30 Retro-band MORAVANCI
automobilov KIA
22:00 HEX
23:30
ZDARMA
VSTUP
generálny partner
VSTUP
partneri
mediálni partneri
Branislav Šprik
obec achtice
MIRAKO - LES s.r.o.
Ing. Jozef Dedík
erpadlá- opravy, predaj , prevíjanie elektromotorov
ČACHTICKÉ NOVINY
CARS IQ spol s r.o.
Lekáre achtická
Mgr. Marcela Fecsuová
Malinovského 425, 91621 achtice
čachtická televízia
cachtickedni.indd 1
5/7/10 15:27:24
XXXTMTQTLTQPSPUFM
–MFO&STUF(SPVQ
FSPDI
W¨W
JF
OBCÚWBO
4ÕWFSPNOBCÚWBOJFTJN¤ÏFUF
TQM“ULZLFEZLP²WFL[OÏJÌBMFCP[WÚÇJÌ
1PÏJBEBKUFPÕWFSOBCÚWBOJFTEPCSÚN§SPLPN7BÇFTOZPMFQÇPNCÚWBOVTLVUP–OUFSÚDIMPBKFEOPEVDIP
TKFEOPULPVW§WFSPDIOBCÚWBOJF;BSPLEPTJBIMB4MPWFOTL“TQPSJUF²ºBBTOBKW•–ǝUSIPWÚQPEJFM
WPCKFNFQPTLZUOVUÚDI§WFSPWOBOFIOVUF²OPTUJ
inzercia
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
31
Prenajmem alebo predám 2-izbový kompletne prerobený byt na
Vážskej 23, 3. poschodie. Osobné jednanie. Tel. 0903/800 381.
kúpa-predaj
Otváracie hodiny inzertných oddelení
TEPLICKÁ 63
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
-
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
033/734 24 00
WINTEROVA 62
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
ZATVORENÉ
033/762 14 47
Predám jedálenský rozkladací
stôl pre 8 osôb, zachovaný, drevo
orech. Cena 30 €. Tel. 774 36 86.
Predám kočík V-cross, ročný
(hlboký, športový, vajíčko,) a fusak. Tel. 0907/757 702.
Predám cyklovozík za bicykel,
športový kočík, detskú autosedačku do 2 rokov a drevenú kŕmnu stoličku. Cena dohodou. Tel.
0915/847 703.
Predám strešnú lepenku vedasprint, 7,5x1 m, hrúbka 4,2 mm,
20 balíkov. Cena dohodou. Tel.
0905/516 776.
Predám lepené hranoly, 5-vrstvové, 18 ks, rozmery 140x200x
6700, veľmi kvalitné, pekné aj
do interiéru. Cena dohodou. Tel.
0905/329 035.
Predám slnečnicu, repku,
hrach a ovos nahý. Tel. 0907/
284 082.
zverinec
Darujem krásne tigrovité mačiatko. Tel. 033/762 59 33 (volať
po 19.00 h).
Predám ošípanú. Cena dohodou. Tel. 0903/356 668.
Predám čistokrvné šteniatka
labradora. Tel. 0907/713 362.
Predám šteniatka labradora.
Cena 100 €. Tel. 0917/637 868.
nehnuteľnosti
auto-moto
Predám stavebný pozemok,
šírka 16,9 m, plocha 80 m2, Sasinkova ul., Piešťany. Tel. 0903/
766 606.
Darujem za odvoz 15-ročný záhradný domček z drevených panelov s oplechovanou strechou v
extraviláne obce Drahovce. Tel.
0903/733 316.
Predám rodinný dom v Dolnom
Lopašove, ihneď obývateľný, súrne a lacno. Tel. 0903/584 318.
Prenajmem garáž - Vrbové.
Tel. 0903/356 668.
Predám FIAT CINQUECENTO,
r.v. 96, objem 900 cm3, výkon 29
kW, najazdených iba 39 200 km,
imobilizér, palub. počítač, tónované sklá, zimné pneumatiky úplne nové, dobrý stav, čierna farba.
Cena 900 € - dohoda možná. Tel.
0902/522 391.
Predám traktor Z4611, bez TP
+ SPŽ. Cna 2200 eur, V. Kostoľany.
Tel. 0907/233 290.
Predám malotraktor, dom. výroby + pluh. Cena 1800 €. V. Kostoľany. Tel. 0907/233 290.
Autovýfuky, chladiče, spojky,
ramená, brzdy - dovezieme. Tel.
0907/181 800.
Predám motocykel Honda 750
VFR. Cena dohodou. Viac info na
tel. 0907/708 032.
Predám/vymením chopper YAMAHA VIRAGO, r.v. 04, 125 cm3,
krásna modrá, chrómové doplnky, ako nová, dovezená bez TP,
nová batéria. Cena 1000 € - dohoda, Piešťany. Tel. 0904/964 509.
Dám do prenájmu výrobné a
skladové haly s kanceláriami a
kompletným soc. prísl. Možnosť
prenájmu komplet alebo polovice. Rozloha haly 2x200 m2,
rozloha kancelárií a soc. zariadení 2x100 m2. Zrkadlové usporiadanie. Tel. 0907/540 511.
Prenajmem dlhodobo 1-izbový zariadený byt na Teplickej ulici. Cena 250 € s energiami. Tel.
0910/343 424.
Prenajmem LACNO v Piešťanoch pri ceste obchodné, výrobné a skladové priestory. Tel.
0907/785 299.
Dám do prenájmu pozemok,
700 m2, Žilinská cesta (vedľa pneuservisu). Cena dohodou. Tel.
0908/693 388.
Predám/vymením 1-izbový
byt v Piešťanoch, Teplická ulica, 1. poschodie, plastové okná,
bezp. dvere. Panelák je zateplený, nová strecha. Výmena 3-4–izbový byt – nie A. Trajan a Juh. Tel.
0903/122 951.
Dám do prenájmu zariadenú
izbu v rodinnom dome, centrum
Piešťan. Tel. 0940/874 146, 0903/
911 443.
Predám 4-izbový byt na 4. poschodí v OV s balkónom a pivnicou alebo vymením za menší
+ doplatok. Tel. 0910/385 985,
0903/628 613.
Vymením 1-izbový byt v OV na
Teplickej ulici za 3-izbový v okolí
tejto lokality. Tel. 0905/939 733.
Prenajmem nezariadený 3-izbový byt v Piešťanoch. Tel.
0911/513 353.
Máte záujem predať, prenajať byt, dom, kanceláriu? Tel.
0948/019 137.
Predám novostavbu v Ostrove.
Tel. 0915/118 730.
Odstúpim priestor kaderníctva. Tel. 0917/637 868.
Predám dom-štvorec, D. Lopašov, 15 árov. Cena 33 300 €. Tel.
0904/324 025.
Predám drevený tatranský obklad, II. trieda 3 €, I. trieda 4 €, aj
hranový, a dlážkovicu na podlahy.
Tel. 0915/548 648.
Predám palivové drevo. tel.
0905/565 534.
Predám trištvrťové a celé husle. Tel. 0908/112 514.
Predám staršiu zachovanú sedaciu súpravu 3+2+1+ obývaciu
stenu. Na cene sa dohodneme.
Tel. 0917/441 034.
Predám staré drevené kolesá, pluhy, cepy, rebrináky, jarmá,
chomúty, lavice, truhlice, sudy,
lyže, mútniky, rádiá, váhy, žehličky, sporáky, kolovrátky a bicykle z r. 1930, korytá, sane, grnačky, hodiny, mažiare. brúsené kamene, ľánové uteráky, rukávce a
pod. Tel. 0905/621 938.
Predám jačmeň a pšenicu. Cena dohodou. Tel. 033/778 35 66.
Predám registračnú pokladňu.
Cena 150 eur. Tel. 0940/887 868.
Ponúkam na predaj kvalitnú a
známu kozmetiku zn. Avon! Každý
nový zákazník pri prvej objednávke dostane malý darček zadarmo!
Tel. 0915/518 789.
Predám novú liaheň na 56 ks
vajec, digitálne zobrazovanie
teploty. Cena 129 €. Tel. 0948/
303 300.
zamestnanie
Prijmeme čašníka, čašníčku
- Horná Streda.
Tel. 0918/530 650.
Práca v kozmetickom štúdiu v
Piešťanoch, zaškolím. Tel. 0907/
818 221.
32
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
zamestnanie
Open–air festival TOPFEST,
ktorý sa koná 2.-3. júla 2010
v Novom Meste nad Váhom,
prijme brigádnikov (mužov od
20 do 50 rokov) na riadenie dopravy a stráženie parkovísk. Záujemcovia sa môžu hlásiť na
tel. 0905/246 812.
Hľadám asistentku na služby v oblasti prenájmu. Plat do
500 €. Požiadavka: anglický jazyk. Tel. v redakcii, resp. pošli RP
na Fero533.
Výčapníčku prijmem - môže
byť aj dôchodkyňa. Ihneď. Tel.
0908/709 678.
remeslá-služby
Preprava osôb osobným autom. Cena závisí od vzdialenosti - lacno. Volať nonstop na tel.
0948/600 680.
Vykonávame kopacie, búracie, murárske práce, oplotenie a
vypratávanie. Odvoz zabezpečím.
Tel. 0902/403 419.
Spracujem jednoduché účtovníctvo, DPH. Tel. 0905/571 170.
Pôžičky, hypotéky. Tel. 0908/
149 559.
SERVIS TLAČIARNÍ v Piešťanoch, Rastislavova 20. Tel. 0905/
351 092, 0907/706 894.
Multikára – odvoz, dovoz stavebného odpadu, 2 m3. Tel. 0915/
792 743.
Pečiem zákusky a torty
aj na oslavy a svadby.
Tel. 0904/570 470.
24. 5. - 28. 5. 2010
PREHĽAD DENNÉHO MENU
PENZIÓN LÖWE
3,90 €/117,49 Sk, Kollárova 6, Piešťany,
033/772 22 22
Po Frankfurtská s párkom, 1. Kurací rezeň Corn Flakes, americké zemiaky, 2. Poľovnícky
tokáň, ryža, 3. Šúľance plnené višňami s orechmi alebo
makom, 4. Grécky šalát
s balkánskym syrom
Ut Karfiolová polievka, 1. Zapekané rezne s hermelínom, pečené zemiaky, 2. Zurichské kuracie soté, farfalle, 3. Špagety
AGLIO OLIO, 4. Cézar šalát
so syrovo-šunkovými guľkami
St Slepačí vývar s mäsom a re-
inzercia
Sťahovanie a autodoprava.
Tel. 0910/356 043.
Čalúnnictvo Pavla ponúka výrobu kvalitných matracov za
dostupné ceny, predaj poťahových látok a kože, 800 vzoriek,
a všetky iné čalúnnické práce. Javorinská 4, Piešťany, tel.
0915/897 941, 0908/110 320.
Renovácia dverí. Tel. 0903/
959 316.
Kvalitná masáž u vás doma.
Tel. 0905/589 473.
Vykonávame výkopové, búracie práce, oplotenia, vypratávanie + odvoz. LACNO! Tel. 0914/
271 364.
Realizácia a údržba rodinných
záhrad, rezanie a tvarovanie
drevín, kompletná starostlivosť
o trávnik. Pokládky trávnatého
koberca, automatické zavlažovacie systémy. Predaj vonkajších aj bytových rastlín. Subtropické záhradníctvo KRUH. Tel.
0911/286 966, 038/539 44 03,
e-mail: kruh@zoznam.sk, web:
www.kruh.sk
Potrebujete energetický certifikát? Volajte. Tel. 0903/301 407.
SKYLINK – digitálna satelitná
televízia - 21 slovenských a českých programov bez poplatkov.
Komplet stream 101 PVR - 125
€, opensat x710 - 150 €, komplet HD opensat 4000 HDPVR
- 220 €, komplet na dva TV už
za 226 €, montáž 1 TV - 40 €, 2
TV - 50 €. PH com, Pod Párovcami 100, Piešťany, otvorené:
po – pi 11.00 – 16.00. Predaj aj
na splátky. Tel. 0907/297 787.
zancami, 1. Venušine závitky, zemiaková kaša, 2. Pečené medovo-citrónové kuracie stehná, ryža, 3. Halušky
z medvedieho cesnaku
so šunkou a syrovou omáčkou, 4. Šalát s pečenej tekvice s kuracím mäsom
Št Cibuľačka s krutónmi, 1. Vyprážaná bravčová kapsa (klobása, niva), varené zemiaky, 2. Lassagne BOLOGNESE,
3. Pečený zubáč na bylinkovo-citrónovej omáčke, zemiaková štrúdľa (6,00 €),
4. Jarný šalát s grilovaným
enciánom
Pi Špenátová s vajíčkom,
1. Znojemská hovädzia
roštenka, slovenská ryža,
2. Pečený pangasius na olivovej omáčke, 120 g varené
zemiaky, 3. Zapekané tvarohové palacinky s vanilkovým
krémom, 4. Chrumkavý šalát
s lososovými nugetkami
Cena obedného menu je
vrátane šalátu podľa výberu
a „Koláča panej domu“.
RIADKOVÝ INZERÁT cez SMS
Do správy napíšte INZ, číslo kategórie a text.
Príklad: INZ 03 Predám kočík. Cena dohodou. Tel. 09xx 498 498.
Správu pošlite na číslo 7037.
Cena za SMS do 80 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie a medzier)
je 0,80 € s DPH. Cena inzerátu nad 80 znakov je 1,60 € s DPH.
Maximálna dĺžka textu je 160 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie
a medzier). Neúplné a nedokončené inzeráty neuverejňujeme.
Čísla kategórií:
01 - Nehnuteľnosti
02 - Kúpa
03 - Predaj
04 - Auto-moto
05 - Zverinec
06 - Zamestnanie
07 - Remeslá-služby
08 - Zoznámenie
09 - Rôzne
Výroba a predaj rímskych roliet/záclon, látkové rolety, vertikálne žalúzie. Možnosť výberu z 1250 vzoriek. Javorinská
4, Piešťany, tel. 0915/897 941.
Dovoz palivového dreva. Tel.
0907/787 082, 033/774 11 86.
Vykosím trávu, burinu, kríky.
Vypílim stromy. Odvoz. Tel. 0902/
768 886, 033/762 33 58.
Firma DOČISTA – kompletná
renovácia automobilu – laku,
plastov, priže/kože, tepovanie
všetkých častí z látky – všetko
profi strojmi a chémiou. Tel.
0903/154 122.
Servis PC, notebookov a LCD
monitorov. Rastislavova 20, Piešťany. Tel. 0905/351 092, 0907/
706 894.
Výroba kovaných brán, plotov,
zábradlí, záhradný nábytok,
priemyselné brány, kozubové
náradie, zákazková výroba. Tel.
0905/184 704.
Renovácia cintorínskych pomníkov priamo na mieste. Vykonávam maliarske práce, sadrokartón, stierku, rôzne opravy v bytoch. Tel. 0907/636 619.
Dovoz palivového dreva. Tel.
0907/787 082, 033/774 11 86.
Vykonávam maliarske, sadrokartonárske a obkladačské práce.
Tel. 0905/390 562.
MASÁŽE, Krížna 10 (Veľký Floreát). Tel. 0907/783 879.
Zabezpečujem hudobnú produkciu na zábavy, diskotéky, plesy, svadby, stužkové, oslavy a rôzne kultúrne podujatia + DVD hudobnej produkcie ZDARMA. DJ Ján
Miklovič. Tel. 032/779 52 18, 0905/
530 949.
Elektroinštalácie, bleskozvody,
prípojky NN. Tel. 0903/352 434.
MICHALKA - plast. okná, rolety, žalúzie, sieťky, streš. roletky,
lamel. dvere, laminát. podlahy,
markízy, garáž. brány - predaj,
montáž, servis. Tel. 0905/285 868.
Doučujem angličtinu a slovenčinu. Tel. 0908/344 926.
Firma DOČISTA - tepovanie
kobercov a sedacích súprav
ekoprípravkami. Možnosť ich
zakúpenia, možnosť zapožičania, strojov. www.eurona.cz.
Tel. 0903/154 122.
Digitálna satelitná televízia
SKYLINK od 200 € s montážou.
Tel. 0907/426 870, 0904/429 452.
Internetové obchody KRÍZA
NEPOSTIHLA. Zakúpte si E-shop
od nás a dostanete bonus webyshopping. Tel. 0905/303 898,
www.winternet.sk.
Murárske práce, bytové jadrá,
obklady, dlažby, sadrokartón,
stavba domov, zateplenie. Tel.
0903/467 503.
Šitie a opravy perových paplónov. Opravy odevov a zipsov. Tel.
0905/236 215.
Poskytujem pôžičky.
Tel. 0904/161 148.
Kúrenie, voda a plyn. Bezák a
syn. Tel. 0905/611 580.
Požičiavam lešenie.
Tel. 0908/531 163.
Ponúkam prepravu osôb (taxi)
na novom pohodlnom aute, diskrétne a bezpečné, kamkoľvek, aj
pravidelná preprava, 100 % dohoda, TT, PN, BA. Tel. 0904/964 509.
rôzne
Viete, ako chcete žiť o päť rokov? V prípade, ak to viete, zavolajte, informácie osobne. Tel.
0915/304 740.
Veštenie z kávy. Tel. 0910/
330 458.
ŠTVRTOK 3. 6. 2010
16.00 Súkromná ZUŠ PIEŠŤANY, Hudobný pavilón v mestskom parku
19.00 CHLIEB A SOĽ - JANA KOCIANOVÁ, JÁN SUCHÁŇ, ART MUSIC ORCHESTRA,
pásmo hovoreného slova a piesní, Hudobný pavilón v mestskom parku
PIATOK 4. 6. 2010
18.00 MOSTY VIII. Vernisáž výstavy slovenských a poľských výtvarníkov,
Galéria Fontána
19.00 BLACK SABBATH REVIVAL BAND, Hudobný pavilón v mestskom parku
20.30 JAREK SMIETANA (PL) & NOTHING BUT SWING (SK), Art Jazz Gallery
SOBOTA 5. 6. 2010
09.00
10.00
10.30
11.00
DH VRBOVANKA, Kolonádový most
Požehnanie prameňov, Hudobný pavilón Harmony, Kúpeľný ostrov
Sprievod mestom od Kúpeľného ostrova k Domu umenia
Slávnostné OTVORENIE LETNEJ KÚPEĽNEJ SEZÓNY pred Domom umenia
HUDOBNÝ PAVILÓN
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
20.00
LA GIOIA, mužské spevácke trio
JUNIOR AND THE CELLMATES, rock&roll kapela
POR FIESTA - FLAMENCO, hudobno - tanečná skupina
SWING SOCIETY ORCHESTRA a hostia
DOMINIKA STARÁ, finalistka Superstar
KATKA KNECHTOVÁ so skupinou
Program moderuje Andrea Šuvadová
DETSKÝ PROGRAM - PRED DOMOM UMENIA
15.00 VÍŤAZI PLAYBACK SHOW A SÚŤAŽE V MODERNÝCH TANCOCH
16.00 EVERLONG, detská hudobná skupina
10.00 - 17.00 SKAUTSKÝ TÁBOR, pri Dome umenia
20.30 NIKOLAS TAKÁČ BAND, Art Jazz Gallery
NEDEĽA 6. 6. 2010
16.00 DÍVČÍ SAXOFONOVÝ ORCHESTR LUHAČOVICE, Hudobný pavilón
v mestskom parku
SPRIEVODNÉ PODUJATIA
4. 5. - 6. 6. 2010
JANA BAYER - STRETNUTIE. Súborná výstava viacerých umelcov, Galéria
Domu umenia
25. 5. - 28. 5. 2010
ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. KNIHA V ROZHLASE - ROZHLAS V KNIHE
VI. ročník festivalu rozhlasových rozprávok, Mestská knižnica
29. 5. 2010 od 9.00 do 18.00
NA PIEŠŤANSKOM JARMOKU. Prezentácia slovenského folklóru a tradičných
remesiel, Winterova ulica
3. 6. - 24. 6. 2010
LUBOMÍR A MIROSLAV JAKUBČÍKOVCI. Výstava otca a syna, Piešťanské
informačné centrum
4. 6. - 6. 6. 2010
VÝSTAVA KAKTUSOV A SUKULENTOV, Malá scéna MsKS
FLÓRA PIEŠŤANY. Výstava kvetov a okrasných drevín, Malá scéna MsKS
V prípade nepriaznivého počasia sa sobotné (5. 6. 2010) programy pre deti spred Domu umenia presunú do KSC Fontána
- Zmena programu vyhradená -
34
servis/voľný čas
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
záhrada očami odborníka
Pivonky nepresadzujme
Odborník Jozef Šimko zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch radí čitateľom
Piešťanského týždňa, ako sa
starať o pivonky.
V skorom stredoveku si našla
pivonka lekárska (Paeonia officinalis) svoje miesto ako liečivá rastlina v prvých kláštorných
záhradách. Od 16. storočia patrila v Európe k najobľúbenejším
kvetom. V záhradách našich starých mám môžeme dodnes vidieť
plnokveté odrody červené ‘Rubra Plena’, biele ‘Alba Plena’ alebo ružové ‘Rosea Plena’. Zatiaľ
čo sa u nás pivonka lekárska tešila mimoriadnej obľube v sedliackych záhradkách, vo svete bola už
pivonka bielokvetá v záhradách
čínskych cisárov. Pivonka krovitá
bola v určitom období považovaná za takú výnimočnú, že mohla
byť pestovaná výhradne na cisárskych dvoroch. Čínski záhradníci sa šľachteniu pivoniek venovali
po stáročia, a tak začiatkom 19.
storočia očarili Európu nádherné
čínske odrody, ktoré sa stali východiskovým materiálom na ďalšie šľachtenie. V súčasnosti je zaznamenaných niekoľko tisíc odrôd trvalkových pivoniek a väčšina z nich je priraďovaná ku skupine lactiflora-hybridy.
Trvalkové pivonky rozkvitajú v
máji. Počas kvitnutia sa stávajú
dominantou záhrady. Majú nádherné veľké kvety s bielo-ružovými až sýtočervenými lupeňmi. Vysádzame ich samostatne, v malých skupinách alebo na záhony.
Veľmi dobre sa kombinujú s inými
druhmi, najmä s okrasnými trávami. Kvitnú pomerne krátko, ale po
odstránení kvetov sú okrasné listami až do jesene.
Pivonky neznášajú presádzanie, vyžadujú slnečné polohy s
hlbokou úrodnou pôdou. V piesočnatých pôdach vytvárajú menej kvetov. V hlinitých pôdach
rastú pomalšie, ale majú pevnejšie stonky a krajšie kvety. Pôda
by mala byť dostatočne priepustná. Potrebujú dostatok priestoru,
znášajú aj mierny alebo prechodný tieň. Na jednu rastlinu počítame jeden štvorcový meter, menšie odrody môžeme vysádzať hustejšie. Charakteristickým znakom
pivoniek je pomalý rast. V prvom
roku po výsadbe môžeme počítať
len s niekoľkými výhonkami. Často sa objaví jeden výhonok zakončený jediným kvetom. Kvety
hneď po odkvitnutí treba odstrániť. V druhom roku sa počet výhonkov znásobuje, v treťom roku
sa môžeme tešiť z pekných kvitnúcich rastlín, ale väčšinou až vo
štvrtom roku sa rozvinú do svojej
plnej krásy.
Pivonky nevyžadujú zvláštnu
starostlivosť. Na jar a po odkvitnutí ich môžeme prihnojiť dobre rozloženým kompostom alebo komplexným minerálnym hnojivom, ktoré nemá vysoký obsah
dusíka. V období intenzívneho
rastu zalievame podľa potreby, v
letnom období zvýšenú zálievku
nevyžadujú. Odkvitnuté súkvetia
čo najskôr odstránime nad prvým
úplne vyvinutým listom. Rastliny majú počas leta okrasné zelené listy a na jeseň sa vyfarbujú
do bronzova.
Paeonia officinalis
služby lekární
od utorka 25. 5. do utorka 1. 6. 2010
25.5. Pri Ružovom mlyne,
Mudroňova 70, 773 06 43.
26.5. Dr. MAX, N. Teslu 25
(Tesco), 772 97 31.
27.5. Kúpeľná, Winterova 37,
772 10 06.
28.5. Pod Kolonádou, Winterova
14, 772 60 30.
29.5. Dr. MAX, Nám. slobody 6,
772 15 31.
30.5. Dr. Alexander, Winterova
41, 776 33 12.
31.5. Veronika, Teplická 8,
772 40 03.
1.6. Na Trajane, A. Trajana 11,
762 57 01.
Pohotovostné služby všetkých lekární v Piešťanoch:
po - pi 18.00 - 22.00, so 12.00 - 22.00, ne 8.00 - 22.00 h.
Bývalé grófske pivnice dnes slúžia ako súkromná vinotéka. Foto: (ad)
PLÁNUJETE VÝLET DO OKOLIA?
POMÔŽEME VÁM VYBRAŤ LOKALITU
Pri Sokolovciach sa vraj
zjavila Panna Mária
V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero zaujímavých
výletných lokalít. Pripomeňte
si ich v krátkosti spolu s nami
a dozviete sa fakty, o ktorých
ste možno ani netušili. Snáď
vám pomôžu pri rozhodovaní, kam vyraziť s blízkymi počas víkendu. V tomto vydaní
navštívime obec Sokolovce.
Sokolovce - rovinatú obec neďaleko Piešťan - ohraničuje z ľavej strany koryto rieky Váh. História osídlenia obce siaha už do
doby staršej doby kamennej a
počas svojho vývoja prechádzala rôznymi zmenami názvov (Zakol, Sokolowce, maďarské pomenovania Sokolocz i Vágszakaly),
ale i vlastníckymi zmenami (najstarší vlastník je známy z 13.-14.
storočia).
Nepochybne unikátom je nález germánskeho hrobu v lokalite Pod židovňou. V Sokolovciach
môžeme nájsť barokovo-klasicistický kaštieľ zo začiatku 18. storočia, ktorý donedávna slúžil ako
psychiatrická liečebňa. Ku kaštieľu patrí i rybník a rozsiahly park
so vzácnymi drevinami (napr. dva
červené 200-ročné buky). Veža
s cimburím bola dobudovaná neskôr a slúžila aj ako hvezdáreň.
V minulosti sa tu vystriedalo niekoľko šľachtických rodov, posledným bol rod Gyulayovcov. Pustý
kaštieľ dnes chátra a zdevastovaný je aj jeho park.
Neďaleko však návštevníci nájdu ďalšie zaujímavosti. Barokový kostol z r. 1770 na uctievanie
Panny Márie dala postaviť grófka
Angela Amande de Varcony. Slúžil
ako pútnické miesto, podľa legendy sa pri studničke pod starým Váhom pred 700 rokmi zjavila Panna Mária. V roku 1775 grófkyn syn
Tadeáš postavil faru, pred ktorou
je súsošie Kalvárie s krížom od neznámeho autora zo 17. storočia.
Nad vchodom barokového kostola Povýšenia sv. kríža je umiestnená nika so sochou Panny Márie
(1770–1776), z rovnakého obdobia pochádzajú i dva bočné vnútorné oltáre a organ, premiestnený z trnavského kláštora. V kostole je i krypta Christiána Gustáva
Grafa von Degenfelda Schoburga,
jedného z majiteľov kaštieľa. Medzi kostolom a farou sú v kopci vybudované bývalé grófske pivnice,
ktoré dnes slúžia ako súkromná vinotéka.
Regina Hulmanová
Vstup do kaštieľa v Sokolovciach.
seriál/inzercia
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
35
Slovenské osobnosti medicíny vo svete (56): 20. storočie
Seriál o osobnostiach so slovenskými koreňmi, ktoré dosiahli
významné svetové úspechy v medicíne, pripravuje pre Piešťanský týždeň Prof. Jozef Rovenský. Spoluautor publikácie je
reumatológ a riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb
v Piešťanoch. Rozhovor s ním nájdu čitatelia na našej stránke www.piestanskytyzden.sk v sekcii Rozhovory. Kniha u nás
vychádza v predpremiérovej verzii, preto ju autori priebežne
dopĺňajú o životopisy ďalších osobností – nielen lekárov, ale aj
farmaceutov či vedcov.
Róbert FRÖHLICH
* 1967 Bratislava - lekár, neurochirurg
Lekársku fakultu Univerzity
Komenského v Bratislave absolvoval v roku 1991. V rokoch 19921994 pracoval na Chirurgickej klinike Dérerovej nemocnice v Bratislave, v roku 1994 absolvoval
atestáciu I. stupňa z chirurgie,
potom v rokoch 1994-1997 pracoval na Neurochirurgickej klinike Dérerovej nemocnice v Bratislave. V roku 1997 pôsobil na JIP
Neurochirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice v Hradci Králové
a od roku 1997 až doteraz je vedúcim lekárom operačných sál na
Neurochirurgickom oddelení Neurocentra v Liberci. V roku 2001
si doplnil vzdelanie absolvovaním
nadstavbovej atestácie z odboru
Neurochirurgia. Má veľké klinické
skúsenosti, ktoré sa týkajú celého
spektra neurochirurgickej problematiky, vrátane nádorov centrálnej nervovej sústavy, cievnej chirurgie a chirurgie chrbtice a miechových operácií.
V roku 1997 bol spoluorganizátorom prvého „East European Spine Meeting“ pod záštitou Európskej spinálnej spoločnosti v Liber-
Róbert Fröhlich
ci, ďalej bol organizátorom, prípadne sa podieľal na príprave viacerých prestížnych sympózií, ako
je Medzinárodný workshop chirurgie chrbtice v máji 1998 v Liberci, neurochirugický kurz s profesorom Takanori Fukushimom v Li-
inzercia
ZAHRYZNITE SA
DO CUDZIEHO
(letné intenzívne kurzy angličiny)
JAZYKA!
PPOWER
OWER ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
POWER
Termíny
Termínya aúrovne:
úrovne:
Termíny
Termíny aa úrovne:
úrovne:
12. - 16. júl
Beginners (začiatočníci)
19. - 23. júl
False beginners (veční začiatočníci)
2. - 6. august Intermediate (stredne pokročilí)
Malé
Maléskupiny:
skupiny:
Malé
Malé skupiny:
skupiny: 4 - 6 ľudí
Kvalifikovaní a skúsení lektori
Denne 6 hod. cudzieho jazyka (týždenne 30 hod.)
Úroveň intermediate aj so zahraničným lektorom
Cena
Cenakurzu:
kurzu:
Cena
Cena kurzu:
kurzu: 149,00 €
More info:
More info:
More
More info:
info:
info@skypers.sk,
0915 701733
www.skypers.sk
www.skypers.sk
www.skypers.sk
www.skypers.sk
berci 1998. Ďalej bol organizátorom druhého „East European Spine Meeting“ pod záštitou Spine
Society of Europe Liberec 1999.
Dr. R. Fröhlich sa podieľal aj na
spoluorganizovaní medzinárodného kurzu s témou Spondylolisthessis ako v roku 2003, tak v
roku 2004 v Prahe, ale aj podobného podujatia s názvom Eurospine v roku 2003 v Prahe. Z odborného hľadiska je spoluautorom
odborných statí niekoľkých monografií k problematike chirurgickej liečby úrazov hornej časti krčnej chrbtice.
MUDr. Robert Fröhlich patrí k
skúseným odborníkom v odbore
neurochirurgia s početnými organizačnými aktivitami pri postgraduálnom vzdelávaní lekárov
v neurochirurgii.
Text z pripravovanej publikácie: PhDr. P. Vítek, prof. J. Rovenský: Slovenské osobnosti medicíny
vo svete
36
šport
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
Cenné víťazstvo Moravian na trnavskom ihrisku
O najväčšie prekvapenie víkendového kola vyšších regionálnych
súťaží sa postarali Moravanci, ktorí vyhrali na ihrisku druhého
mužstva tabuľky, rezervy trnavského Spartaka. Vrbové získalo na
Žitnom ostrove iba bod a Piešťanci vyšli v Gabčíkove naprázdno.
Spartak Trnava „B“ - OTJ Moravany 2:3 (1:3)
Obe mužstvá hrali útočný futbal. V 5. min mieril Kirka nad, v
8. min nastrelili domáci žrď, no
v 12. min vysunul Kirka P. Kotulu,
a ten dal vedúci gól Moravian. V
21. min však brankár Mikuláš zle
odkopol loptu a bolo vyrovnané.
V 25. min prihral Moravčík Gligičovi a hostia opäť viedli. Moravčík bol aj pri treťom góle hostí,
ktorý dal v 45. min Kirka. Trnavská rezerva sa nevzdávala a dve
minúty po prestávke znížila na
2:3. V 53. min sa hosťom zranil
Chebeň, ktorému zlomili nohu, a
musel striedať. Potom mali šance Gligič, Benko, Kirka i striedajúci M. Kotula, ale skóre ostalo
nezmenené. Zostava OTJ: Mikuláš – Benko, S. Otočka, Piovarči,
Chebeň (56. Candrák), P. Kotula,
Šiška, Moravčík, Gligič, M. Otočka (87. Jančovič), Kirka (90. M.
Kotula).
Rudolf Zelenay
GABČÍKOVO - PFK PIEŠŤANY 2:1 (0:1)
Piešťanci opäť nezvládli úlohu favorita,
hoci mali stretnutie veľmi dobre rozohrané. Už
v 1. min strieľal Šajbidor, o minútu neskôr netrafil úplne voľný Vyskoč
hlavou bránu a Kardošov
priamy kop brankár chytil. Potom sa dostali do
šance aj domáci, ale nastrelili iba žrď. Po protiútoku nevyužil veľkú príležitosť hostí Gvozdenovič
ale v 36. min sa po dlhom
odkope Kardoša dostal k
lopte Vyskoč - 0:1. V 43.
min. vyrazil brankár tvrdú strelu Kukuča a RožníĽubomír Vyskoč. Foto: Š. Gregorička
kov priamy kop išiel nad.
Domáci hneď po obrátke vyrovnali ne hostí striedajúci Valo, pretože
a od tejto chvíle zlepšili pohyb a Mira Krajčoviča hrubo fauloval dozvýšili dôraz v osobných súbojoch. máci hráč. Veľkú šancu na vyrovNapriek tomu mali šance aj hos- nanie zahodil v 83. min Rožník.
Zostava PFK: Miro Krajčovič
tia. V 56. min trafil Žamba len obrancu a Vyskoč sám pred branká- (61. Valo) - Nádaský, Kardoš, Verrom netrafil. Nedáš – dostaneš sa chola, Martin Krajčovič, Žamba,
potvrdilo v 60. min, keď po fau- Rožník, Vyskoč, Gvozdenovič (61.
le Žambu dali domáci z jedenást- Bábsky), Šajbidor (73. Sýkora),
Jaroslav Valo
ky vedúci gól. Tej však čelil v brá- Kukuč.
OŠK Veľké Kostoľany - Skalica 0:4 (0:2)
Peter Kotula (vľavo) dal prvý gól OTJ. Foto: (šg)
Dunajská Streda „B“ - MFK Vrbové 2:2 (0:0)
Hostia začali na ihrisku posledného DAC-u aktívne. Jelšicov „padáčik“ však išiel tesne nad, strelu Sumera z 36. min brankár vyrazil na roh a Šimov pokus tiež nemieril medzi žrde. V druhom polčase hostia vyvinuli tlak, výsledkom ktorého bol v 47. min vedúci gól Jelšica. O dve minúty neskôr fauloval Sumer na polovičke ihriska a rozhodca ho vylúčil.
V 52. min sa po nedôslednej hlavičke T. Gažíka dostali k lopte domáci a bolo vyrovnané. Hostia aj
v oslabení útočili, ale chýbala im
presnejšia koncovka. Hráči DAC
nastrelili v 66. min z ojedinelého
protiútoku brvno, na druhej strane Šimo netrafil bránku. Domáci
síce napokon dali vedúci gól, no
dlho sa netešili, pretože v 79. min
vnikol do šestnástky Piršel a po
faule na neho premenil jedenástku kanonier hostí Jelšic. Ten si
mohol skompletizovať aj hetrik,
ale z dobrej pozície mieril vedľa. Vrbovčania tak uhrali už siedmu remízu v rade. Zostava MFK:
M. Sedláček - Vlado, Holub, T. Gažík, Andrísek, Kuťka, Piršel, Koyš,
Sumer, Šimo, (78. Kubiš ), Jelšic.
Peter Sedláček
Výsledky nižších regionálnych súťaží
Oblastné majstrovstvá: Dolná Krupá – Drahovce 1:0, Ostrov – Zavar 0:2, oblastná súťaž, skupina B: Borovce – Nižná 4:0 (Herceg 3,
J. Urban), Dubovany – Ratnovce 5:3 (Mandinec 3, Skaličan 2 – Kútny,
Boďo, Kopál), Veľké Orvište – Trakovice 2:0 (Líška a vlastný), Bojničky – Chtelnica 2:2 (Gába, I. Bílik), Veselé – Šípkové1:1 (Lesay – A.
Kolník), Prašník – Madunice 3:1 (Konkuš, O. Bielik, R. Bielik), Peterčan – Pečeňady 2:4 (Lužák 2, Sasák, Hornáček), tretia trieda, skupina B: Merašice – Kočín-Lančár 3:1 (Kováč), Šterusy – Tepličky 2:5
(Sereda, Hamšík), Banka – D. Trhovište 2:3, Dolný Lopašov – Koplotovce 6:2 (Kubiš 2, Špernoga, Kabela, Pekarovič, Bučka).
(šg)
Hráči OŠK pokračovali v nepresvedčivých výkonoch, čo Záhoráci využili na hladké víťazstvo. Prvý gól síce dali z prísne nariadenej jedenástky, no v 35. min pridali po závare pred domácou bránkou druhý
gól. V úvode druhého polčasu zvýšili hostia po chybe Kúdelu a s prispením Gulu na 3:0. Potom sa osmelili aj domáci, ale Gula mieril z piatich
metrov vedľa, Lulovič netrafil prázdnu bránku a Horváth ju zasa prehlavičkoval. V 77. min prišiel trest v podobe štvrtého gólu v sieti Kúdelu. Zostava OŠK: Kúdela – Lesay, Ondrašík (55. Urban), Modrovič (49.
Vavrinec), R. Kadlíček, Gula, Hnilka, Horváth, Srnec, Lulovič, Zelenay.
Miroslav Maco
OFK Trebatice - Senica „B“ 4:0 (1:0)
Omladená senická rezerva herne na domácich nestačila a zaslúžene prehrala. V 8. min trafil Kurinec žrď a ďalšiu strelu vytlačil
brankár na brvno. Trebatičania sa
dočkali gólu v 37. min - úspešný
bol Kurinec. Po zmene strán domáci pritlačili a výsledkom boli
ďalšie góly. V 60. min zvýšil Bogora na 2:0, v 68. min dal Bondra
z jedenástky tretí gól a v 88. min
pečatil skóre Trnka. Zostava OFK:
Suchánek – Hečko, Potúček, Zemko (88. Gábriš), Nosko, Mucha,
Koprna, Talajka, Bondra, Kurinec,
Bogora (84. Kunik). Ján Sedlák
DVORNÍKY - FK KRAKOVANY 1:3 (1:2)
Krakovanci na pôde posledného mužstva tabuľky už od 4. min prehrávali. Domáci mali i ďalšie šance, ale boli to hostia, ktorí v 16. min
Kusým vyrovnali. V 20. min dal Balcír domácemu obrancovi „jasličky“
a povedľa brankára skóroval. Vzápätí hosťujúci kanonier nastrelil brvno. Dvorníky mohli vyrovnať, ale nepremenili pokutový kop a ďalšiu
ich šancu zmaril v závere polčasu na bránkovej čiare Čáp. Po obrátke domáci zatlačili, no ani s výdatnou pomocou rozhodcu neskórovali. Z hostí mal tutovku Macháč, ale víťazstvo poistil až v 77. min. Balcír. Zostava FK: Radoský - Kikta, Kusý, Čáp, Ondrejka - Žák, Kališ, Ďuračka, Mikuláš (36. Macháč) - Duchoň (87. Jurda), Balcír (81. Tomiš).
Lukáš Radoský
šport
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
37
STANÍKOVÁ VÍŤAZKOU PSS PIEŠŤANY CUP 2010
Ďalším medzinárodným tenisovým turnajom, ktorý sa hral v Piešťanoch, bol
počas minulého týždňa 17. ročník medzinárodného turnaja hráčov do 14 rokov, PSS Piešťany Cup 2010.
V hlavnej súťaži tohto turnaja najvyššej európskej kategórie do 14 rokov
hralo po 64 hráčov a hráčok z dvoch desiatok štátov. Tri zo štyroch prvenstiev
putovali do zahraničia. Dvojhru chlapcov
vyhral druhý hráč aktuálneho európskeho
rebríčka, Maďar Bíro, ktorý vo finále zdolal európsku jednotku, Taliana Quinziho,
6:4, 6:2. Vo štvorhre chlapcov vyhrali Bíro
s Quinzim nad slovenskou dvojicou Blaško,
Nagy 3:6, 6:3, 10:0 a vo štvorhre dievčat
vyhral vo finále chorvátsky pár Ducuová,
Fettová nad českým duom Roučková, Siniaková 6:2, 2:6, 10:8. Jediný titul pre slovenské farby vybojovala Monika Staníková z TK Kúpele Piešťany, ktorá zdolala vo
Monika Staníková vyhrala dvojhru dievčat.
finále dvojhry dievčat Chorvátku Primoracovú 6:2, 3:6, 6:4. Napodobnila tak oddielovú kolegyňu Vivien Juhászovú, ktorá
vyhrala tento turnaj pred štyrmi rokmi.
Staníková na ceste za prvenstvom postupne zdolala Češky Mikšovskú 6:3, 7:5
a Hrabalovú 6:1, 6:0, Rumunku Ghitescuovú 6:4, 6:0, Češku Roučkovú 7:5, 6:2, v
semifinále Ukrajinku Kalininovú 6:3, 6:3
a vo finále už spomínanú Primoracovú. Z
ostatných hráčov TK Kúpele uhrali v dvojhre aspoň jedno kolo Claudia Oravcová a
Matúš Belanec. Ten však mal smolu pri žrebe, pretože po výhre nad Rakúšanom Procházkom 7:6, 6:0 sa v druhom kole stretol
s neskorším víťazom turnaja, Maďarom Bírom, ktorému podľahol 1:6, 1:6. Vo štvorhre sa dostal Belanec spolu s ďalším Slovákom Hodorom až do semifinále, no tam
stroskotali na Bírovi s Quinzim, ktorým
podľahli 2:6, 5:7.
(šg)
Orientační bežci bojovali o majstra
Školské majstrovstvá okresu a kraja v orientačnom
behu žiakov základných a stredných škôl zorganizovalo Centrum voľného času Ahoj v Piešťanoch.
Súťažilo sa v mestskom parku a jeho okolí.
O prvenstvo zápolilo 54 pretekárov z piatich základných a štyroch stredných škôl. V kategórii žiačok
ZŠ zvíťazila Cirkevná ZŠ sv. Márie Goretti pred Gymnáziom Pierra de Coubertina a ZŠ Brezová. V tej istej súťaži žiakov dominovali chlapci z Gymnázia P.
Coubertina pred CZŠ a ZŠ Brezová. Z jednotlivcov sa
stali majstrami kraja Lýdia Drahovská z CZŠ a jej brat
Tadeáš Drahovský. V kategórii stredných škôl vyhrali študentky Gymnázia P. Coubertina pred SPŠE Piešťany a Strednou odbornou školou obchodu a služieb
(SOŠOaS). Rovnako sa darilo i študentom z Gymnázia P. Coubertina, ktorí jasne vyhrali pred SOŠOaS a
SPŠE Piešťany. V súťaži jednotlivcov zvíťazili Lucia
Nemcová z Gymnázia P. Coubertina a Filip Melicher
zo SOŠOaS Piešťany.
CVČ Ahoj sa podieľalo aj na organizácii školských
majstrovstiev kraja v biatlone žiakov základných a
stredných škôl. Na nich zápolilo v súťaži, skladajúcej sa z behu a streľby zo vzduchovej pušky, 40 pretekárov zo štyroch základných a štyroch stredných
škôl. V jednotlivých kategóriách zvíťazili - žiaci ZŠ:
Katarína Hollá a Tomáš Oravec, študenti SŠ: Terézia
Beitlová a Marián Adamčík. Všetci sú z Gymnázia P.
Coubertina. V súťaži družstiev boli prvé žiačky CZŠ
sv. Márie Goretti pred ZŠ Brezová a ZŠ F. E. Scherera, v kategórii žiakov ZŠ vyhralo Gymnázium P. Coubertina pred CZŠ a ZŠ Brezová. V kategórii študentiek i študentov bolo poradie rovnaké: vyhralo Gymnázium P. Coubertina pred SPŠE a Gymnáziom sv.
Michala Archanjela.
Peter Bajnok
Martin Súlovský na najvyššom stupni
Cyklistická sezóna sa rozbieha na plné obrátky. Cyklisti CK
Piešťany v nej absolvovali prvé
preteky doma aj v zahraničí. O
úspechoch slabozrakého Vladislava Janovjaka s vodičom Róbertom Mitošinkom na pretekoch UCI zrakovo postihnutých
v Španielsku a vo Francúzku sme
už písali. Piešťanci sa však zapojili aj do bojov o body do Slovenského pohára masters 2010.
Na medailové priečky však dosiahli až v treťom kole. V ňom
najlepšie skončil Martin Súlovský, ktorý vyhral v kategórii elite B kritérium v uliciach Komjatíc. Jazdilo sa na 2,2 kilometra
dlhom okruhu, ktorý cyklisti absolvovali 21-krát. Martin vyprovokoval v polovici pretekov únik
trojčlennej skupiny, ktorý sa im
podarilo dotiahnuť až do úspešné-
Martin Súlovský
ho záveru. Niekoľko kôl pred koncom sa do tejto skupinky dotiahol aj ďalší cyklista CK Piešťa-
ny, Marián Stančík. Súlovského vyniesol získaný počet bodov a vyhratý záverečný špurt na celkové prvé miesto a Stančík skončil štvrtý.
Ostatným Piešťancom sa v
úvodných troch kolách SP zatiaľ
pódiové umiestnenie neušlo. Ak
budú chcieť obhájiť druhé miesto v klubovej súťaži z minulého
roku, musia v nasledujúcich kolách zabojovať, aby udržali krok
so špičkou. Najbližšie budú mať
možnosť získať body na domácej
pôde. V poslednú májovú nedeľu
totiž organizujú v Sokolovciach
šieste kolo SP masters. Súťažiť sa
bude na už tradične ťažkom 30-kilometrovom okruhu, kde divácky
najzaujímavejším je stúpanie za
Ratnovcami smerom na Svrbice.
Začiatok pretekov je o 10.00 h.
Peter Rihay
Konečné tabuľky
KOLKY
Prvá liga – Západ:
1. Trenčín A
26 18 2 6
2. Cabaj-Cápor 26 18 2 6
3. Hlohovec
26 18 0 8
4. Zl. Klasy
26 16 1 9
5. Modranka B 26 13 2 11
6. Rakovice
26 13 1 12
7. Slovan Šaľa 26 12 1 13
8. Galanta
26 10 4 12
9. Piešťany A 26 11 2 13
10. Preseľany 26 10 3 13
11. St. Turá
26 10 1 15
12. Tren. KWH 26 10 1 15
13. Piešťany B 26 9 0 17
14. Tatran BA 26 3 2 21
133:75
38
130:78
38
126,5:81,5 36
116:92
33
107,5:100,5 28
99,5:108,5 27
104:104
25
99:109
24
103,5:104,5 24
99,5:108,5 23
90,5:117,5 21
96:112
21
92:116
18
59:149
8
Druhá liga – Západ:
1. Trenčín B
26 18 0 8
2. N.Mesto A 26 17 1 8
3. Handlová
26 17 0 9
4. Bánovce
26 17 0 9
5. Pobedim
26 15 1 10
6. Nitra
26 15 0 11
7. DKK N.Mesto 26 13 1 12
8. Limbách
26 13 1 12
9. Galanta B 26 12 0 14
10. Tlmače
26 11 0 15
11. Rakovice B 26 11 0 15
12. St. Turá B 26 9 0 17
13. Šaľa B
26 6 0 20
14. N.Mesto B 26 6 0 20
131,5:76,5
123:85
124,5:83,5
120,5:87,5
111,5:96,5
108,5:99,5
107:101
104:104
110:98
98,5:109,5
85:123
87:121
76,5:131,5
68,5:139,5
36
35
34
34
31
30
27
27
24
22
22
18
12
12
766:576
739:670
694:589
700:626
629:584
646:643
692:720
635:697
599:614
608:699
553:638
476:681
34
31
30
28
26
23
21
20
17
16
14
4
HÁDZANÁ
Prvá liga – muži:
1. Topoľčany
2. Trebišov
3. Malacky
4. Prešov B
5. Martin
6. Levoča
7. Pezinok
8. Duslo Šaľa
9. Modra
10. Bojnice
11. Dubnica
12. Piešťany
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
17
15
14
14
13
11
10
9
8
7
5
2
0
1
2
0
0
1
1
2
1
2
4
0
5
6
6
8
9
10
11
11
13
13
13
20
ŠACH
Tretia liga – skupina A 2:
1. Osuské
2. Cífer
3. Skalica A
4. Holíč
5. Piešťany B
6. Trnava C
7. D. Streda C
8. Senica
9. V. Meder
10. Pot. veža
11. Gbely
12. Skalica B
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
8
7
7
6
6
4
4
3
4
1
0
0
0
2
1
0
0
1
0
3
0
2
1
0
3
2
3
5
5
6
7
5
7
8
11
59,0
48,0
48,5
52,0
46,0
42,0
42,0
43,5
42,0
40,5
36,0
28,5
33
24
23
22
18
18
13
12
12
12
5
1
38
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
šport
Futbaloví reprezentanti ladili formu v Piešťanoch
V Piešťanoch sme mali minulý týždeň futbalový sviatok. Do
nášho mesta totiž zavítali na
krátke sústredenie futbaloví reprezentanti Slovenska. Tí u nás
začali záverečnú časť prípravy
na majstrovstvá sveta, ktoré sa
začínajú 11. júna v Juhoafrickej
republike. Slováci však zažijú
historickú premiéru na MS o štyri dni neskôr, v utorok 15. mája,
v zápase proti Novému Zélandu.
Vyhrali oranžoví
Širší káder 29 nominovaných
hráčov sa spolu s trénermi a realizačným tímom v Piešťanoch
ubytovali v utorok podvečer v hoteli Thermia Palace a od stredy
do piatka si vyskúšali aj futbalový trávnik štadióna PFK Piešťany.
Kým v stredu ešte trénovali na
vedľajšej ploche, vo štvrtok i piatok absolvovali tréningy na hlavnom ihrisku. Okrem asi 150 zvedavých divákov sledovali štvrtkový tréning a modelovaný zápas, v
ktorom vyhrali oranžoví nad zelenými 2:1, aj zástupcovia médií. Tréning absolvovalo 18 hráčov a štyria brankári. Na trávniku chýbalo z rôznych dôvodov se-
Martin Škrteľ (vľavo) v súboji s Erikom Jendríškom.
vzťah. „Na sklonku svojej kariéry - v rokoch 1996 a 1997 - som
hral za PFK druhú ligu. Prežil som
tu krásneho poldruha roka. Boli
sme veľmi dobrý kolektív a na
naše zápasy chodilo veľa divákov,“ priznal sa Piešťanskému týždňu Hipp. „Piešťanský futbal sledujem aj dnes, hlavne mládežnícky. Dúfam, že muži PFK čo najskôr
postúpia vyššie. Mesto si totiž zaslúži vyššiu súťaž.“ Na okraj podmienok v kúpeľoch povedal: „Do
nich sme chodievali už aj ako hráči, takže som vedel, že tu nájdeme výborné podmienky nielen na
tréningy, ale i na rehabilitáciu,“
dodal M. Hipp. Piešťanský dres
mal v rovnakom období obliekať
aj jeho trénerský kolega v reprezentácii Vladimír Weiss. Ten ab-
li dobrú prácu a v závere tureckej ligy mu dali voľno. Filip už začal individuálne trénovať. O všetkom sa rozhodne až na ďalšom sústredení v Rakúsku,“ povedal nám
lekár našej výpravy Ladislav Pavlovič. Ak sa starším priaznivcom
futbalu zdá toto meno povedome, nemýlia sa. Kanonier Tatrana Prešov Ladislav Pavlovič je totiž jeho otcom. Súčasný lekár na-
Aj Róbert Vittek (vľavo) a Filip Hološko absolvovali procedúry. Foto: Hugo
šej výpravy bol v mladosti tiež
výborným futbalistom a aj dorasteneckým čs. reprezentantom.
Prednosť pred futbalovou kariérou však dostala medicína...
Hipp praje PFK postup
Tréning nôh - vpredu Martin Ďurica.
Spokojní s podmienkami v Piešťanoch boli nielen hráči, ale slovami chvály nešetril ani asistent
trénera Weissa, Michal Hipp.
Ten má k Piešťanom veľmi dobrý
dem nominovaných hráčov. Pre
doliečovanie zranenia netrénovali napríklad Róbert Vittek a Filip Hološko. Kapitán mužstva Marek Hamšík zasa dostal dvojdňové voľno, ktoré využil na návštevu
rodiny a malého syna Christiana.
Hološko v bazéne
Nás zaujímal predovšetkým
zdravotný stav piešťanského odchovanca Filipa Hološka, ktorý sa
vo svojom rodisku nemohol divákom predviesť. „Hološka pobolieva nakopnuté miesto na operovanej nohe, preto sme mu dali
možnosť doliečiť sa. Lekári v jeho
klube, Besiktase Istanbul, urobi-
O podpis Martina Škrteľa z FC Liverpool bol veľký záujem.
solvoval v roku 1996 v Piešťanoch
aj niekoľko tréningov, no napokon
dal prednosť Petržalke, s ktorou
sa neskôr ako tréner prebojoval aj
do skupinovej fázy Ligy majstrov.
Po skončení piešťanského minikempu dostali hráči voľno, ale
už v nedeľu nabrali kurz Rakúsko,
kde absolvujú záverečnú časť prípravy. „Budeme tam tvrdo pracovať, veď pred nami je mimoriadne dôležitý turnaj. Som rád, že
chlapci si to uvedomujú a k svojim povinnostiam pristupujú zodpovedne. Verím, že sa na šampionát pripravíme veľmi dobre,“ povedal tréner Weiss.
Dúfajme, že futbalovým reprezentantom piešťanské sústredenie pomohlo a v južnej Afrike
budú svoju vlasť reprezentovať
lepšie než ich hokejoví kolegovia na práve skončených MS v Nemecku. Možno im k tomu pomôže
aj elixír víťazstva - fľaška slivovice, ktorú dostalo mužstvo ako dar
od prezidenta PFK Piešťany Pavla
Majerského. Štefan Gregorička
šport
Číslo 21 Utorok 25. mája 2010
39
Gólostroj Ajaxu
a Manchestru
Pre veľkú vodu na Váhu museli kanoisti súťažiť trochu netradične - v zátoke lodenice.
Pádlovali na nezvyčajnej trati
Počas víkendu súťažilo na piešťanskej Sĺňave vyše 200 vodákov z 11 štátov na 24. ročníku
medzinárodnej kanoistickej regaty. Jej posledných desať ročníkov sa koná pod názvom Regatte Piešťany na Váhu a Sĺňave. Vysoká hladina vody však
urobila organizátorom škrt cez
rozpočet, preto sa napokon museli preteky uskutočniť v zátoke lodenice.
„Keďže pre vysoký stav hladiny a silný prietok vody sme nemohli postaviť trať na tradičnom
mieste, hľadali sme alternatívu.
Jednou bolo jazero Dlhé kusy pri
Hornej Strede. To však majú v
prenájme rybári, takže nakoniec
z tohto zámeru zišlo. Východiskom z núdze bolo postavenie tra-
te v zátoke našej lodenice. Po
skončení pretekov si túto vynútenú zmenu šéfovia zahraničných
výprav pochvaľovali. Vraj je to
niečo iné než obyčajne. Francúz
Fleuriot Xavier a Japonec Shoken
Narita nám dokonca navrhli, aby
bola časť pretekov v zátoke aj o
rok,“ povedal nám piešťanský tréner Milan Blaho.
Pôvodne sa na tejto medzinárodnej regate vodákov do 23 rokov malo súťažiť na štyroch dištanciách, no napokon zostali len
dve – na 200 a 2000 metrov. Súťaž národov vyhralo Francúzsko
pred Poľskom a Slovenskom. V
kvalitnej medzinárodnej konkurencii mala piešťanská kanoistika v slovenských farbách na trati
päť vodákov z KK Sĺňava a odcho-
vanca Mateja Rusnáka, ktorý v súčasnosti oblieka dres ŠKP Bratislava. Rusnák vyhral v kategórii mužov do 23 rokov preteky v C1 na
2000 metrov a na 200 m bol tretí.
Z vodákov Sĺňavy stála najčastejšie na stupňoch víťazov Simona Šamková, ktorá v kategórii žien
do 23 rokov vyhrala K1 na 2000 m,
v K2 bola spolu s Matejkovou druhá a v K1 na 200 m skončila tretia. Z ostatných Piešťancov vyhral junior Matej Michálek spolu s Krajčovičom preteky v K2 na
2000 m a v K1 bol šiesty. Žiaci Filip Valo a Tomáš Kačic skončili v
K2 na 2000 m na šiestom a na 200
m na siedmom mieste. Piatym
miestom v K2 na 2000 m sa mohol pochváliť junior Šimon Šamko.
Š. Gregorička
Piešťanská minifutbalová I.
MPFL pokračovala stretnutiami
14. kola. Padlo v ňom až 34 gólov, najviac – deväť – dal Ajax.
Výsledky: Ajax - Young Boys 9:1
(Radošovský 3, Budka a Cagala
po 2, Hanic, Puček - A. Sarvaš),
Arsenal - Red Houses 1:3 (M. Trgala - Geschwantner, L. Ščasný, P. Tománek), Colo Colo – 1.
FC Juh 0:5 (Vadovič 2, Dadík,
Kubovčík, Valachovič), Leftons
– Manchester 1:8 (Zedníček Polák 3, H. Kopál 2, Bondra,
Feranec, Majerský), Wimbledon – Slovan Matus 6:0 (L. Nemček 3, Bucko, Lehuta, Zima).
Tabuľku vedie Manchester s 35
bodmi pred Ajaxom (30) a 1.
FC Juh (26). Posledný je Arsenal (7).
Igor Bombara
kompas fanúšika
SOBOTA 29. MÁJA
Futbal: OTJ Moravany – Nové Zámky, MFK Vrbové – Rača
- II. liga – 10.00 h, PFK Piešťany – Lednické Rovne – III. liga
– 17.00 h – štadióny v Moravanoch, Vrbovom a Piešťanoch.
NEDEĽA 30. MÁJA
Futbal: Ostrov – Brestovany,
Drahovce – Križovany – oblastné majstrovstvá – 17.00 h. (pt)
STUDENÁ VODA VYHNALA PÓLISTOV Z BAZÉNA
Prvá liga mužov vo vodnom póle pokračovala tretím turnajom v Žiline. Hráči KVP
Kúpele na ňom zohrali len dva zápasy, v
ktorých prehrali so Žilinou 5:10 a vyhrali nad Vrútkami 7:6. Tretí zápas s Komárnom sa pre nízku teplotu vody v žilinskom
bazéne nehral.
V zápase s KPŠ Nereus Žilina dali hostia
Stančíkom hneď v úvodnej minúte vedúci
gól. Potom však Žilinčania tromi gólmi otočila na 3:1 vo svoj prospech, ale Stančík 10
sekúnd pred koncom úvodnej štvrtiny znížil na 2:3. Rozhodujúca bola druhá štvrtina, ktorú hostia prehrali 0:3. Skúsené mužstvo Žiliny si už v druhej polovici zápasu víťazstvo ustrážilo. Z hráčov Kúpeľov sa strelecky darilo Stančíkovi, ktorý dal štyri góly
a piaty pridal Kolár.
S Vrútkami nezačali Piešťanci dobre,
keď prvý gól dal Polák až v 11. min za stavu 0:3. Po dvoch štvrtinách bol stav 3:5,
Stančík dal v Žiline päť gólov.
keď v 14. min znižoval na 2:4 Berlanský
a na 3:5 Polák. V druhej polovici zápasu
Piešťanci vyrovnali hru a postupne i skóre. „Najprv v 20. minúte znížil Kolár z pokutového hodu na 4:5, potom sme 45 sekúnd na konci tretej štvrtiny gólmi Berlanského a Kolára otočili vývoj zápasu na 6:5
v náš prospech. V poslednej časti síce súper v 29. min vyrovnal, ale v 31. min rozhodol Stančík po samostatnom úniku o našom víťazstve. Som rád, že sa nám podarilo otočiť stav stretnutia z 2:5 na 6:5, keď
Vrútky nedali 15 minút ani gól,“ vylíčil nám
priebeh zápasu brankár Róbert Chlpek, ktorý má na tom tiež zásluhu. Góly KVP: Polák, Matej Berlanský a Kolár po dva, Stančík jeden. Výsledky ostatných zápasov: Komárno – Vrútky 13:12, Žilina – Komárno 7:9.
Zostava Kúpeľov: Chlpek - Stančík, Polák, Matej Berlanský, Štefka, Vlachynský,
Kolár, Adamkovič.
Štefan Gregorička
- najčítanejší nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany a okolie / Vydáva: WINTER média, a.s., Teplická 63,
Piešťany, IČO: 44008520 / REDAKCIA: Teplická 63 (City Passage), 921 01 Piešťany, tel.: 033/762 84 25, e-mail: redakcia@piestanskytyzden.sk /
Šéfredaktorka: Adriana Drahovská - drahovska@piestanskytyzden.sk / Redaktori: Viera Dusíková - dusikova@piestanskytyzden.sk, Štefan Gregorička
- gregoricka@piestanskytyzden.sk, Igor Paulech - paulech@wintermedia.sk / Editor webu: Martin Kmeťo / Grafická úprava: Ľubomír Škorňák /
INZERCIA: Winterova 62, Piešťany, tel. 033/734 24 00, tel./fax: 033/762 14 47, e-mail: inzercia@piestanskytyzden.sk / Registračné číslo:
EV 3263/09 / Novinové zásielky povolené: SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO / Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava / Člen siete Media Box /
Za obsah reklamy a inzercie redakcia nezodpovedá / Články a fotografie je možné preberať len so súhlasom vydavateľa / Konverzný kurz: 1 € =
30,1260 Sk / Vychádza každý utorok / Uzávierka čísla je vo štvrtok o 12.00 h / Viac informácií nájdete na www.piestanskytyzden.sk
4. NÁRODNÉ LETECKÉ DNI ZÁŠTITU PREVZALI PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY IVAN GAŠPAROVIČ,
PODPREDSEDA VLÁDY A MINISTER VNÚTRA SR ROBERT KALIŇÁK A MINISTER OBRANY SR JAROSLAV BAŠKA.
29. - 30. 5. 2010
.
2
5
Ř
6
2
.É8'$/
$
/(7(&
LETISKO PIEŠŤANY
www.nld.sk
Trnavský
samosprávny kraj
Hlavný programový partner
Odborná záštita
Na podujatie Vás pozýva
Generálni partneri
Tibor Mikuš
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
predseda Trnavského samosprávneho kraja
Predpokladaná účasť z krajín:
Česko,
Francúzsko,
Slovensko,
Srbsko,
Holandsko,
Španielsko,
Maďarsko,
Taliansko,
Nemecko,
Poľsko,
Rakúsko,
Ukraina,
USA,
Veľká Británia
Rusko,
Ik^s^gm§\bZFbgblm^klmoZh[kZgrLeho^gld^ck^in[ebdr3Fb@&+2%E&,2:e[Zmkhl%Fb&+-%Fb&*0%E&-*)%L&,))ZōZeòbZm^\agbdZHs[khc^gù\al²e
Leho^gld^ck^in[ebdrZOhc^gld®ahablmhkb\d®ahf¼s^ZIb^òıZgr'
Oikh`kZf^lZōZe^chąZd§oZ3Ln&,.%>nkhÛ`am^kMriahhg%C:L&,2@kbi^g%?&*/%FbkZ`^+)))=%IZgZobZMhkgZ]h%Ln&+0%E&*.2:e\Z%
:P:<L>&,L^gmkr!G:MH"%<&+0CLiZkmZg%<&+2.F%<&*,)CLni^kA^k\ne^l%Fb&,.%Fb&*0*%Mn&*.-F%C&+)DkZ`nc%NMO:&//%LibmÛk^%
CZd&,N%Ih&+%Eb&+%M&*)*'+%LF@&2+MMnk[h?bgblm%A^kbmZ`^h_?erbg`E^`^g]l!:g&+"%K^mkhLdrM^Zf!S&.+/"%>qmkZ&,))L!Shem§gO^k^l"%
e^m^\d®Zdkh[Zmb\d®ldnibgrHkebd!ISE&*,)"Z?erbg`;neel!S&.)EQ"%e^m^\dù¼mhdgZiZg\b^khoùoeZdðm^_§gbd%ik^s^gm§\bZs§\akZg§kldr\a
Z[^si^ąghlmgù\asehób^d%oùlmZorZōZeò²likb^oh]gùikh`kZf
Letisko bude otvorené pre verejnosť od 08.00 h, plánovaný začiatok letových ukážok o 11.00 h
Vstupné: dospelí 6 €, deti do 150 cm, Dôchodcovia nad 65 rokov a ZŤP 2 €
deti do 2 rokov, ZŤP-S + 1 sprievodná osoba – zdarma
Parkovné v areáli letiska: 3 €
P
www.nld.sk
Partneri podujatia:
Na počesť
generálmajora
Hlavný usporiadateľ
Otta Smika
Mediálni partneri:
" 'J O N F D D B O J D B $ P N Q B O Z
Župný spravodajca
Spoločenský mesačník
pre občanov Trnavského samosprávneho kraja
Download

Relax pred Afrikou - Piešťanský denník