T.C.
SA Ğ L IK BA K A N L IĞ I
T Ü R K İY E H A L K S A Ğ L IĞ I K U R U M U B A Ş K A N L I Ğ I
T Ü R K İ Y E K A L P VE D A M A R H A S T A L I K L A R I Ö N L E M E V E K O N T R O L P R O G R A M I N A
(2014-2017) A İT K İT A B IN D İZ G İ, T A S A R I M , B A S IM V E D A Ğ IT I M İ Ş L E R İ N E A İT T E K N İ K
ŞARTNAM E
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı tarafından bastırılacak olan; Türkiye
Kalp v e D a m a r H astalıkları Ö n le m e ve K ontrol P r og ra m ı (2014-2017) kitabının tasarım , dizgi, film,
çizim, basım ve dağıtım işlerine ait Teknik Şartnam e aşağıdaki gibi olup 24 (yirmi dört) m addeden
oluşm aktadır.
T ürkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Ö zü rlü ler D aire Başkanlığı
aşağıda ' ‘İdare” olarak tanımlanmıştır.
K itabın Adı: T ü rk iy e Kalp ve D a m a r H astalıkları Ö n le m e ve K ontrol P rogram ı (201 4-2 01 7)
1.
Basımı yapılacak T ü rk iye K alp ve D a m a r H astalıkları Ö n le m e ve K ontrol P r o g r a m ı (2014-2017)
kitabı (kapak hariç) ortalama 100±30 sayfa, önlü arkalı 2500 adet basılacaktır.
2.
Kitap 21x28 cm boyutlarında basılacaktır.
3.
Kitabın, iç sayfaları 135 gr. mat kuşe kâğıda, 4 renkli ofset baskı tekniğiyle basılacaktır. Baskı arka
sayfadan görülm eyecek özellikte olacaktır.
4.
Kitapların iç sayfa ve kapak tasarımları Firmaya aittir. (İdare, gerekli görürse kendi tasarımını firmaya
sunar)
5.
Kitabın kapağı, 4 renk ofset baskı, 350 gr A m erikan Bristol kâğıda basılacaktır. K apakta mat selefon,
bölgesel lak kullanılacaktır (Bütün yazılar ve a m blem e bölgesel lak kullanılacaktır).
6.
7.
Kitabın ciltlem esinde, iplik dikiş, sıcak tutkal kullanılacaktır.
Kapakların tasarımı Firm a tarafından yaptırılacak (İdare, gerekli görürse kendi tasarım ını firmaya
sunar) ve İdarem in onay vereceği ön ve arka kapak ve kapak içi tasarımları (görsel, logo vb.)
kullanılacaktır.
8.
Kitabın içeriği İdare tarafından F irm a ’ya, A4 (21 x2 8) boyutunda ve elektronik ortam da, birlikte
belirlenecek bu konuya özel iş takvimi paralelinde, teslim edilecektir.
9.
Kitabın iç sayfalarının dizgisinde, İdare’nin onay vereceği yazı fontları ve dü z yazı karakteri
kullanılacaktır.
10. Basılacak kitapta şekil, tablo ve grafikler bulunacaktır. Şekil, tablo ve grafiklerin basım ın da detayların
orijinalliğine özen gösterilecektir. Kitap içinde tablo ve akış şem alarındaki yazılar, net ve açık
okun abilir olacaktır.
11. Kitabın tasarım ına ve basım ına yönelik yapılacak tüm teknik işler için gerekli h a m m a d d e (çizim,
dizgi, m izanpaj, renk ayrımı, m ontaj, film, kalıp, boya, kağıt, vb.) Firma tarafından karşılanacaktır.
12. K ullanılacak her tür m alzem e, İdare tarafından görülüp onay verildikten sonra kullanılacaktır.
13. Kitabın tasarım ve dizgisi, basım dan önce yapılacak olan renk süzüm ü ve montaj işlemleri Firm am ın
soru m luluğu nd ad ır.
14. Kitabın basım ından önceki prova baskıları İdare tarafından o naylanacak ve İdare tarafından “Taslak
Kitap U ygunluk F o rm u ” doldurulacaktır. Bu formun bir nüshası İd are’de kalacak, diğer nüshası Firma
tarafından saklanarak iş bitiminde fatura ile birlikte İd a re ’ye verilecektir. A kabinde, uygun görülen
m ateryalin belirtilen adette basım ına devam edilecektir. İdare’den nihai onay alınm am ış basım ile
ilgili her türlü sorum luluk F irm a ’ ya ait olacaktır.
15. Firma Ekli listede yer alan kurum ve kuruluşlara toplam 650 adet kitap dağıtımı yapacaktır.
ib
16. Firma işin bitim inden sonra, işin başında verilen tüm örnek doküm anları (kitap, C D , D V D , resim, dia,
metin vb.), İd are’ye geri teslim edecektir.
17. Firma kitabın düzeltilip basılmış son halini içeren dosyayı Windovvs ortam ında açılabileıı ve materyal
üzerinde değişiklik yapılabilen 1 adet D V D halinde İd a re ’ye teslim edecektir.
18. Baskısı biten kitap nakliyeye uygun sağlam lıkta paketlenecek olup oluşabilecek zararlara karşı her tür
sorum luluk F irm a ’ya aittir.
19. Firma kitabın onaylanan basım ının ardından, İdarece Firm aya ö nceden verilecek dağıtım listesine
göre ilgili yerlere kargo ile dağıtım ını sağlayacaktır.
20. Firm a kitabın üst amirlere dağıtım ında kullanılmak üzere 150 adet askılı bez çanta (bez çanta
üzerinde T.C. Sağlık Bakanlığı adı logosu ve T ürkiye Halk Sağlığı K urum Başkanlığı ismi yer
alacak) kitap teslim atında idareye verecektir (3 farklı askılı bez çanta örneği getirilerek İdarenin
onayını aldıktan sonra askılı bez çanta basımı gerçekleştirilecektir).
21. Baskısı biten kitap İdare’nin “ Sağlık 1 Sokak, No: 53, Kat: 1, Sıhhiye/ A n kara (tel: 0 312 565 61566162) adresine önceden randevu alınarak ve paketli olarak teslim edilecektir. Teslim a lm a n a kadar
kitap için her türlü sorum luluk F irm a ’ ya aittir. Firm a teslim at esnasında gerçekleştirdiği dağıtımın
döküm belgesini sunacaktır. Teslimatı takiben İdare tarafından hazırlanan “D o kü m an T eslim T u ta n a ğ ı’
İdare ve Firm a tarafından imza altına alınacak, tutanağın bir nüshası İd are’de kalacak, diğer nüshası
Firma tarafından fatura ile beraber teslim edilecektir.
22. İşin bitirilme süresi basım onayı alındıktan sonra 60 gündür. İdare tarafından yapılacak ön m uayene
sonrasında gerek görülecek düzeltm eler ve giderilecek kusurlar varsa bunlar Firm a tarafından
yapılacak ve yerlerine diizeltilmiş/kusursuz kopyalar takip eden 3 (üç) iş günü so nu n d a temin
edilecektir.
23.
Firma bu şartnam ede bulunm ayan, ancak işin yapılm ası sırasında ortaya çıkabilecek her türlü ek
m alzem e ve hizm et ihtiyacını İd are’nin vereceği yazılı talimat uyarınca karşılayacaktır.
24. Söz konusu kitabın her türlü kullanım ve çoğaltm a hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı T ürkiye Halk Sağlığı
K u ru m u ’n a ’ ait olup saklıdır.
H A Z IR L A Y A N L A R
2
TÜRKİYE KALP VE D A M A R HASTALIKLARI ÖNLEM E VE KONTROL PROGRAM I (2014-2017)
SA ĞLIk BAKANLIĞI BİRİMLERİ DAĞITIM LİSTESİ
SIRA NO
1
BİRİM ADI
GÖNDERİL
EN KİTAP
SAYISI
Sağlığın G e liştirilm esi G e n el M ü d ü rlü ğ ü
1
Sağlık H izm etle ri Genel M ü dürlü ğü
1
AD RESLER
Sağlık M a h a llesi. Prof. Dr. N u s ret Fişek Cad
06 1 0 0 - Sıhhiy e/ A n k a r a
T.C. Sa ğlık Bakanlığı
2
M ith a tp a şa Cad. N o : 3 0 6 4 3 4 Sıhhiye /
ANKARA
T .C . Sağlık Bakanlığı
3
Sağlık Bilgi Sistemleri G e nel M üd ü rlü ğ ü
1
M ith atp a şa Cad. N o : 3 0 6 4 3 4 Sıhhiye /
ANKARA
4
Sağlık Araştırm aları Genel M ü d ü rlü ğ ü
1
Y ö n e tim H izm etleri G enel M ü d ü rlü ğ ü
1
C u m h u riy e t M a ha llesi B a yındır 1 Sok a k No: 13
064 3 0 S ıh h iy e - Ç a n k a y a - A n k a r a
T.C . Sağlık Bakanlığı
5
M ith atp a şa Cad. N o : 3 0 6 4 3 4 Sıhhiye /
ANKARA
6
T ü rkiye İlaç ve Tıbbi C i h a z K u ru m u
1
7
T ü rkiy e K a m u H a sta n eleri K u ru m u
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
A n k a ra Yüksek İhtisas E ğitim ve A ra ştırm a
Sağlık İşletmesi Hastanesi
A n k a r a A tatürk E ğitim ve A ra ştırm a
Hastanesi
A n k a ra Eğitim ve A r a ştırm a Hastanesi
A n k a ra N u m u n e E ğitim ve A ra ştırm a
H astanesi
A n k a ra Fizik T edav i ve R ehabilitasyon
E ğitim ve A ra ştırm a H astanesi
Dr. Sami Ulus Ç o c u k H astalıkları Hastanesi
A n k a ra Dışkapı Yıldırım Beyazıt E ğitim ve
A ra ştırm a H astanesi
Siyami Ersek G ö ğ ü s Kalp ve D a m a r
Cerrahisi Eğitim ve A r a ş tır m a Hastanesi
İstanbul M e h m e t A k i f Ersoy G ö ğ ü s K alp ve
D a m a r C errahi E ğitim A r a ştır m a Hastanesi
Erzincan T erc an D e v le t Hastanesi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S öğ ütöz ü M ahallesi 2 1 7 6 . Sokak No:5 PK 06 5 2 0
Çan kaya/A n kara
N a su h A k a r Malı. Z iy a bey Cad.
1407. Sok. N o :4 B a lg a t /A N K A R A
T Ü R K İY E K A L P VE D A M A R H A S T A L IK L A R I Ö N L E M E VE K O N T R O L P R O G R A M I (2014-2017)
T Ü R K İY E H A L K SA Ğ L IĞ I K U R U M U DAİRE B A Ş K A N L IK L A R I D A Ğ I T I M LİSTESİ
SIR A N O
1
BİRİM ADI
Başkanlık Makamı
G Ö N D E R İL E N
K İT A P SAYISI
2
ADRES
Sağlık Mahallesi, Prof. Dr. Nusret
Fişek Cad
06100- Sıhhiye/ A nkara
2
Uzm. Dr. Bekir KESKİNK1LIÇ
1
Sağlık Mahallesi, Prof. Dr. Nusret
Fişek Cad
06100- Sıhhiye/ A nkara
3
Başkan Yardımcıları
5
Sağlık Mahallesi, P r o f Dr. Nusret
Fişek Cad
06100- Sıhhiye/ A nkara
4
Obezite, Diyabet ve Metabolik
2
Sağlık 1 Sok No: 38 4. Kat
Sıhhiye/A N K A R A
Hastalıklar Daire Başkanlığı
5
Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı
Maddelerle M ücadele Daire
Başkanlığı
2
Sağlık 1 Sok No: 38 5. Kat
S ıhhiye/A N K A R A
6
Ruh Sağlığı Programları Daire
1
Sağlık 1 Sok No: 38 5. Kat
Sıhhiye/A N K A R A
Başkanlığı
7
K anser Daire Başkanlığı
1
İlkiz Sok.No: 4/2 Sıhhiye A N K A R A
8
Kadın ve Üreme Sağlığı Daire
Başkanlığı
1
Sağlık Mahallesi, P r o f Dr. Nusret
Fişek Cad
06100- Sıhhiye/ Ankara
9
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire
Başkanlığı
1
Sağlık Mahallesi, Prof. Dr. Nusret
Fişek Cad
06100- Sıhhiye/ A nkara
10
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
1
Sağlık Mahallesi, Prof. Dr. Nusret
Fişek Cad
06100- Sıhhiye/ Ankara
11
Aile Hekimliği Uygulama Daire
Başkanlığı
2
Sağlık Mahallesi, Prof. Dr. Nusret
Fişek Cad
06100- Sıhhiye/ Ankara
12
Aile Hekimliği İzleme ve
Değerlendirme Daire Başkanlığı
2
13
Aile Hekimliği Eğitim ve
Geliştirme Daire Başkanlığı
2
Sağlık Mahallesi, P r o f Dr. Nusret
Fişek Cad
06100- S ıh h iy e /A n k a ra
Sağlık Mahallesi, Prof. Dr. Nusret
Fişek Cad
06100- Sıhhiye/ Ankara
14
Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire
2
Başkanlığı
Sağlık Mahallesi, Prof. Dr. N usret
Fişek Cad
06100- Sıhhiye/ A nkara
15
Birinci Basamak Sağlık
Kuruluşları Planlama ve
Sağlık Mahallesi, Prof. Dr. Nusret
Fişek Cad
O rganizasyon Daire Başkanlığı
06100- S ıh h iy e /A n k a ra
2
16
Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
1
17
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire
1
Sağlık Mahallesi, Prof. Dr. N usret
Fişek Cad
06100- Sıhhiye/ A nkara
Başkanlığı
18
İstatistik ve Bilgi işlem Daire
1
Sağlık Mahallesi, Prof. Dr. N usret
Fişek Cad
Sağlık Mahallesi, Prof. Dr. N usret
Fişek Cad
Başkanlığı
06100- S ıh h iy e /A n k a ra
T o p la m
30
TÜR K İYE K ALP VE DAM AR H A ST A L IK L A R I Ö NLEM E VE
K O N T R O L PR O G R AM I (2014-2017)
H A L K SAĞLIĞI M Ü D Ü R L Ü K L E R İ
DAĞITIM LİSTESİ
SIRA N O
İL L E R
İL H A L K S A Ğ L I Ğ I
MÜDÜRLÜĞÜ
K itap Sayısı
3
1
ADANA
2
A D IY A M A N
2
3
AFYON
2
4
A Ğ RI
2
5
AMASYA
2
6
ANKARA
7
7
ANTALYA
3
8
A R T V İN
2
9
A Y D IN
2
10
B A L IK E S İR
3
11
BİL EC İK
2
12
B İN G Ö L
2
13
BİTLİS
2
14
BOLU
2
15
BURDUR
2
16
BU R SA
3
17
ÇANAKKALE
3
18
Ç A N K IR I
2
19
ÇORUM
2
20
D EN İZLİ
3
21
D İ Y A R B A K IR
4
22
E D İR N E
3
23
EL A Z IĞ
2
24
E R Z İN C A N
3
25
ERZURUM
3
26
E S K İŞ E H İR
3
27
G A Z İA N T E P
4
28
G İR E S U N
3
29
GÜM ÜŞHANE
3
30
HAKKARİ
2
31
HATAY
2
32
İSPA R T A
2
33
M E R SİN
2
34
İS T A N B U L
10
35
İZM İR
7
36
KARS
2
37
KASTAM ONU
2
38
K A Y SE R İ
3
39
K IR K L A R E L İ
2
40
K IR Ş E H İR
2
41
KOCAELİ
3
42
KONYA
3
43
KÜTAHYA
2
44
M ALATYA
3
45
M A N İS A
3
46
K .M A R A Ş
3
47
M A R D İN
2
48
MUĞLA
2
49
MUŞ
2
50
N E V Ş E H İR
2
51
N İĞ D E
2
52
ORDU
2
53
RİZE
2
54
SAKARYA
2
55
SAMSUN
2
I k
/ / '
56
SİİRT
2
57
SİN O P
2
58
SİV AS
2
59
T E K İR D A Ğ
2
60
TOKAT
2
61
TRABZON
3
62
TUNCELİ
2
63
Ş A N L IU R F A
3
64
U ŞA K
2
65
VAN
3
66
YOZGAT
2
67
ZONGULDAK
2
68
AKSARAY
2
69
BAYBURT
2
70
KARAMAN
2
71
K IR IK K A L E
2
72
BATMAN
2
73
ŞIR N A K
2
74
BA RT IN
2
75
ARDAHAN
2
76
İĞDIR
2
77
YALOVA
2
78
KARABÜK
2
79
KİLİS
2
80
O S M A N İY E
2
81
DÜZCE
2
T oplam
205
T Ü R K İY E KALP VE DA M A R H A ST A LIK LA R I Ö N LEM E VE K O N T R O L
PR O G R AM I (2014-2017)
SAĞLIK M Ü D Ü R L Ü K L E R İ
SA Ğ LIK M Ü D Ü R LÜ K LER İ D A Ğ ITIM LİSTESİ
İL L E R
S IR A N O
1
ADANA
K İ T A P SA Y ISI
1
ADRES
A dana 11 Sağlık M ü d ü rlü ğ ü M u stafa
Kemal Paşa Bulvarı Üzeri -Y üreğir,
2
A D IY A M A N
1
A d ıy a m a n İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü Atatürk
Bulvarı H ük ü m e t K onağı 2. Kat-
3
AFYON
1
Afyon 11 Sağlık M ü dü rlü ğü Derviş Paşa
Malı. Dr. M ahm ut H oca Cad. -A F Y O N
4
A ĞRI
1
Ağrı İl Sağlık M ü dü rlü ğü H ürriyet Mah.
V alikonağı C ad.-A Ğ R I
5
AMASYA
1
A m a sy a İl Sağlık M üd ürlü ğü AMASYA
6
ANKARA
A nk ara İl Sağlık M ü dürlüğ ü
G im a t/A N K A R A
7
ANTALYA
1
A ntalya İl Sağlık M ü dü rlü ğü T oros
Mah. A tatürk Bulvarı N o :7 4 -
8
A R T V İN
1
Artvin İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü H astane
C ad .-A R T V İN
9
A Y D IN
1
A Y D IN İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü H. Efendi
Mah. G ençlik Cad. N o .3 -A Y D IN
10
B A L IK E S İR
1
Balıkesir İl Sağlık M ü d ü rlüğ ü - Atatürk
Mah. Y eniyol Cad. D evlet Hastanesi
11
B İLECİK
1
BİL EC İK İl Sağlık M ü d ürlüğü Ertuğrulgazi M ahallesi T arla Başı
12
B İN G Ö L
1
B İN G Ö L 11 Sağlık M üd ürlüğü - Saray
M ahallesi B ingöl-M uş K ara Y olu Üzeri
13
BİTLİS
1
14
BOLU
1
Bitlis 11 Sağlık M ü d ürlüğü -BI TLIS
Bolu Borazanlar Mah. H attat Emin
Barın Cad.N o: 108-BO LU
15
BURDUR
1
Bu rd ur 11 Sağlık M ü dü rlüğ ü - Yeni Mah.
Eski A ntalya Cad. No: 24 - B U R D U R
16
B U R SA
1
17
ÇANAKKALE
1
dursa İl Sağlık M üd ürlü ğü d ü d a v e n d ig a r Mah. Hat C addesi N o:4
Ç anak kale İl Sağlık M üdü rlü ğü ÇANAKKALE
18
Ç A N K IR I
1
Çankırı İl Sağlık M ü d ürlü ğü C um huriyet M h. N a m ık K em al Parıltı
¿=2------ 1------------------- i ------ ^
a
irr r n
t
19
ÇORUM
1
Ç o ru m İl Sağlık M ü d ü rlüğ ü - Gazi Cad.
N o :6 6 -Ç O R U M
20
DE N İZ Lİ
1
Denizli İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü - Saraylar
Mah. H astane C addesi-D E N İZ L İ
21
D İY A R B A K IR
1
D iy arb akır İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü D İY A R B A K IR
22
E D İR N E
1
E dirne İl Sağlık M ü dü rlüğ ü - M eydan
M ah. Z e h rim a r Bayırı K ıyık - E D İR N E
23
EL A ZIĞ
1
E lazığ İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü - H arput
Y olu O n urlar Camii Karşısı- E L A ZIĞ
24
E R Z İN C A N
1
Erzincan İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü H ü kü m et K ona ğ ı-E R Z İN C A N
25
ERZURUM
1
Erzurum İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü H astaneler Cad.- E R Z U R U M
26
E S K İŞ E H İR
1
Eskişehir İl Sağlık M ü dürlüğ ü - Şair
Fuzuli Cad. N o :1- E S K İŞ E H İR
27
G A Z İA N T E P
1
G azian tep İl Sağlık M ü d ü rlüğ ü T epebaşı Mah. - G A Z İA N T E P
28
G İR E S U N
1
G iresun 11 Sağlık M ü d ü rlü ğ ü Çıtlakkale Mah. A tatürk Bulvarı
29
GÜM ÜŞHANE
1
G ü m ü şh a n e II Sağlık M üd ürlü ğü K arael Mah. Süm bül Sok. -
30
HAKKARİ
1
H akkari İl Sağlık M üdü rlüğü HAKKARİ
31
HATAY
1
Hatay 11 Sağlık M ü d ürlüğ ü - Cebrail
Mah. A tatürk Cad. No: 3 Büyük
-T.l 1L------------_A.-- .-1--------- 1• 1/-------- 1I A
32
İSPA R T A
1
İsparta II Sağlık M üdürlüğü - Sağlık
Sitesi -İSPA R T A
33
M E RSİN
1
M ersin 11 Sağlık M üdü rlü ğü - Camii
Ş e rif Mah. Ural Cad. No: 30 -M E R S İN
34
İS T A N B U L
3
İstanbul İl Sağlık M üdürlüğü - Peykhane
Cad. No: 10 Ç em berlitaş 34400
35
İZMİR
3
İzmir İl Sağlık M üd ürlü ğü - Hürriyet
Bulvarı, N o :l PK :35210,
36
KARS
1
Kars 11 Sağlık M ü dü rlüğ ü - Y usuf Paşa
Mah. Ordu Cad. No:54- K A R S
37
KASTAM ONU
1
38
KAYSERİ
1
K astam o nu İl Sağlık M üdü rlü ğü H epkebirler Mah. C um hu riyet Cad. No:
Kayseri İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü - Seyit
Gazi Mah. N u h Naci Yazgan Cad.
39
K IR K L A R E L İ
1
K ııklareli İl Sağlık M üdü rlüğü - Yayla
M ahallesi, O rd .P ro f.D r.T ev fık Sağlam
ı.ı • ^ i a
an.r^ı i_________
40
K IR ŞE H İR
1
K ırşehir İl Sağlık M ü dü rlüğ ü - Ahi
Evran Malı. Z ü b e y d e H anım Cad. N o :l-
41
KOCAELİ
1
Kocaeli İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü - Eski
A dliye Binası K o lordu M evkii İzmit
42
KONYA
1
K onya İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü - Beyhekim
M alı.K azım K a rab e kir Cad. Selçuklu
43
KÜTAHYA
1
K ütahya İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü - Fatih
Sultan M e h m e t Bulvarı K Ü T A H Y A
44
MALATYA
1
M alatya İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü M ALATYA
45
M A N İSA
1
M anisa İl Sağlık M ü d ü rlüğ ü - A km escit
Malı. İzmir Cad. N o :3 33 M A N İS A
46
K .M A R A Ş
1
K .M araş İl Sağlık M ü d ürlü ğü - Y örük
Selim Malı. M ustafa K u şçu Cad. N o:56
47
M A R D İN
1
M ardin İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü - M A R D İN
48
MUĞLA
1
M uğ la İl Sağlık M ü d ürlü ğü - M U Ğ L A
49
MUŞ
1
Muş İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü - Vilayet
Binası 4. K at M U Ş
50
N E V Ş E H İR
1
N e v şeh ir İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü K araso ku A tatürk Bulvarı N o:22
51
N İĞ D E
1
N iğd e İl Sağlık M ü d ürlüğü
-
Y enice
Malı. Süleym an Fatih Cad. A rap dede
52
ORDU
1
O rdu İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü - Bucak Malı.
İbni Sina Cad. No: 18 O R D U
53
RİZE
1
Rize İl Sağlık M ü d ü rlü ğ ü - Valilik
Binası RİZE
54
SAKARYA
1
Sakarya İl Sağlık M ü d ü rlüğ ü A .M e n d e re s Cad. O rm an İşletme Md. 4.
55
SAMSUN
1
Sam sun İl Sağlık M üd ürlüğü - Ulugazi
Malı. İstiklal Cad. No: 46
56
SİİRT
1
SAM SUN
Siirt 11 Sağlık M ü dü rlü ğü - Giires Gad.
Eğitim Fakültesi Yanı SİİRT
57
SİN OP
1
Sinop 11 Sağlık M ü d ü rlü ğ ü - Valilik
Binası S İN O P
58
SİVAS
1
Sivas İl Sağlık M ü d ü rlü ğü -SİV A S
59
T E K İR D A Ğ
1
T e k ird a ğ İl Sağlık M üdü rlü ğü - 100.Yıl
Vlah. M u m c u Ç e şm e Y olu Cad. Şarap
60
TOKAT
1
T okat İl Sağlık M ü dü rlüğ ü - G aziosnıan
5aşa Bulvarı C u m h u riy e t M eydanı
1_T_U------------- ,—
--------------ac------3 ----------- !------- I Z ----- . A »T» .--------------------------
61
TRABZON
1
Trabzon İl Sağlık M üdü rlü ğü - Hüküm et
Konağı, Kat:4 M erkez T R A B Z O N
62
TUNCELİ
1
Tunceli İl Sağlık M üdü rlüğü - Moğultay
M ah.Cengiz Topel Cad. N o:2
63
Ş A N LIU R FA
1
Şanlıurfa İl Sağlık M üdürlüğü Bağlarbaşı Mah. Ş A N L IU R F A
64
U ŞA K
1
Uşak 11 Sağlık M üdürlüğü - Cumhuriyet
M ah.Y üce Sok.No:4 U Ş A K
65
VAN
1
Van İl Sağlık M üdürlüğü - Vali Mithat
Bey Mah. Devlet Hastanesi Yanı VAN
66
YOZGAT
1
Yozgat İl Sağlık M ü dürlüğü - Develik
Mah. Çamlık Cad. N o:39 Y O Z G A T
67
ZONGULDAK
1
Zonguldak İl Sağlık M üdürlüğü - Yayla
Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak
68
AKSARAY
1
Aksaray İl Sağlık M üdürlüğü - Çerdiğin
Mah. N ecip Fazıl Kısakürek Cad. No: 4
69
BAYBURT
1
Bayburt İl Sağlık M üdürlüğü Danışmentliler Cad. No: 50 B A Y B U R T
70
1
KARAMAN
Karaman İl Sağlık M üdürlüğü Hamidiye Mah. 703 N olu Sok. Emniyet
71
1
K IR IK K A LE
Kırıkkale İl Sağlık M üdürlüğü K IRIK K A L E
72
1
BATMAN
Batman İl Sağlık M üdürlüğü - Kültür
Mahallesi 206 Evler B A T M A N
73
ŞIRN A K
1
74
BARTIN
1
Şırnak İl Sağlık M üdürlüğü Cumhuriyet Mah. Devlet Hastanesi
. ^—ı------- -—
j_ 4- i £.------------------------------------------------------------------------
Bartin 11 Sağlık M üdürlüğü - Kırtepe
Mahallesi BARTIN
75
1
ARDAHAN
Ardahan İl Sağlık M üdürlüğü ARDAHAN
76
1
İĞDIR
iğdir İl Sağlık M üdürlüğü - Enver Paşa
Cad. Eski Devlet Hastanesi İdari Binası
77
YALOVA
1
Yalova 11 Sağlık M üdürlüğü - ismet Paşa
Mah. Aziz Sok. N o :l 1 Y A L O V A
78
KARABÜK
1
Karabük İl Sağlık M üdürlüğü - 5000
Evler Cum huriyet Mah. 41 Nolu Sok.
79
KİLİS
1
Kilis 11 Sağlık M üdürlüğü - Oncü Pınar
Mah. Çevre Yolu Üzeri KİLİS
80
O S M A N İY E
1
Osmaniye 11 Sağlık M üdürlüğü - istiklal
Mah. Palalı Süleyman Mah. No: 116
81
DÜZCE
1
Düzce İl Sağlık M üdürlüğü - Aziziye
Mahallesi Okul Sokak D Ü Z C E
TOPLAM
87
TÜRKİYE KALP HASTALIKLARI Ö NLEM E VE KONTRO L PROGRAMI (2014-2017)
_________________SİVİL POPLUM KURULUŞLARI DAĞITIM LİSTESİ_________________
SIRA NO
DERNEKLER
KİTAP SAYISI
T ürk B öbre k Vakfı
Valik onağı Cad. Şakayık Sok. Polat Apt. N o: 79/1
1
2
Acil T ıp U zm anları Derneği
80220-1 Nişantaşı İ S T A N B U L
B a h ç e lie v le r M ahallesi. G ü n e ş S oka ğ ı, (E se rk e nt
2
2
Sitesi Yanı), 3 4 5 9 0 B a h ç e lie v le r / İ S T A N B U L
1
0 6 5 5 0 / Ç a nk aya / A N K A R A
Anesteziyoloji ve R ean im asyo n
3
ADRESLER
Yukarı Ayrancı G ü le ry ü z Sk. N o :2 6 / 1 9
U z m an ları Derneği
A raştırm acı İlaç Firmaları Dern eği
A İF D A n k a ra Ofis
S ö ğütö zü M ahallesi 2 1 7 6 . Sokak
4
1
Platin T o w e r N o:7 Kat: 14
D aire:52-55
Ç a n k a y a /A n k a ra T ürkiye
İlaç E ndüstrisi İşverenler Sendikası
5
A ta tü rk Bulvarı No: 167/1 Ç a n k a y a - A N K A R A
1
( A n k a r a Ofisi)
T ıb bi M a lz e m e ve C ih az Üreticileri
6
M ith atp a şa c ad .hü rriyet a p t.4 4 /1 2 0 6 4 2 0
1
D erneği
T ü rk iy e Aile H ekim leri U z m anlık
7
Derneği
T oros Sok No: 13/6 K ı z ıl a y /A N K A R A
1
Aile H ek im leri Dernekleri Federasyonu
8
7 9 .Sok. No: 4/5 06 5 1 0 E m e k / A N K A R A
1
A k a d e m ik Geriatri Derneği
9
A tatü rk Bulvarı No: 143/3
1
T ü rkiye D iyetisyenler Derneği
10
T ü r k E cz ac ıla r Birliği
1
T ürk Farm akoloji Derneği
12
U z m a n H ekim leri Derneği
T a la tp a şa Bulvarı No: 113/52 0 6 2 3 0
1
Hastalıkları Derneği
M ith atp a şa Cad. 71/13 K ızılay / A N K A R A
M ith atp a şa cad. 26/55
2
T ü rk Kardiyoloji Derneği
17
B e şik ta ş/İS T A N B U L
2
T ürk İç Hastalıkları U z m an lık Derneği
16
S a m a n p a z a rı /A N K A R A
B a rbaro s Bulvarı Salim A k ta ş İş Hanı No: 85/3
1
T ürk Hipertansiy on ve Böbrek
ANKARA
K o nur Sok. No: 38/11 K ız ıl a y /A N K A R A
10
T ürk G eriatri Derneği
18
Ce m a l N a d ir Sok. No: 12/6 Ç a n k a y a /A N K A R A
1
T ürk Nöroloji Derneği
19
Şehit Ö m e r Haluk Sipahioğlu Soka k T ekeli Apt.
5
12/1 0 6 7 0 0 K a v a k l ı d e r e / A N K A R A
2
9/1 34 384 O k m e y d a n ı / İ S T A N B U L
T ürkiye E ndokrinoloji ve M e tab o lizm a
Derneği
D a rülac ez e Ca d.F ulya Sok. E kşioğlu İş M erkezi No:
Diyabet Hem şireliği Derneği
21
H a m a m ö n ü A lt ın d a ğ / A N K A R A
Willy B randt Sok. N o :9 Ç a n k a y a /A N K A R A
T ürk iye Fizyote rapistler Derneği
14
20
İç Hastalıkları A n a b ilim Dalı, G eriatri Ünitesi
A/; i AA o.uu:..„ a „ i -------T alatp a şa Bulvarı G e v h e r N e sib e İşhanı No: 113/44
1
T ürk iye Fiziksel T ıp ve Rehabilitasyon
15
K ızılay / A N K A R A
H ace tte pe Ü niversitesi T ıp Fakülte si
1
11
13
Y e n işe h ir / A N K A R A
biİRİ(a)tdhd.org
1
H alk Sağlığı U zm anları D e m eğ i
PK 16 Balgat PTT M erk ez
22
2
H e rk e s İçin Spor Federasyonu
23
1
H ip ertansiyon ve A rte roskleroz Derneği
24
A d n a n Saygun c a d .D o stla r sit.A 1 B lok N o:5
D a ire:5 U l u s/İ S T A N B U L
1
2/13 A lsa n e a k - İZ M İR
1
Çukurambar Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi
Cad. No: 18 Ambrosia Plaza Kat: 10 D:73
1
Ethem Efendi Cad. 98/2 34738 ErenköyKadıköy/istanbul
H ip e rta nsiyon la M ü c a d ele Derneği
K ıbrıs Şehitler C addesi 1441 Sokak
ilaç E ndüstrisi işv e ren ler Sendikası
26
M e to b o lik Se n d ro m Derneği
27
Sosyal Pediatri Derneği
P r o f.D r.N u sre t Fisek Cad. 1451 Sok. N o:5
1
T ıb bi M a lz e m e ve C ih az Üreticileri
29
Derneği
Ü m it M ah. 2 5 3 1 Sokak No: 13 G ö k tü rk İlkokulu
1
T ü m Tıbbi C i h a z Üretici ve T edarikçi
30
D e rn ek leri F e darasyonu
M ith a tp a şa cad. N o :6 6 /7 B a k an lık la r A n k a r a
Willy B ra ndt Sokak N o :9 0 6 6 9 0 Ç a n k a y a , A n k a r a
1
T ü rk iç Hastalıkları U z m an lık Derneği
32
Ü m it M ah. 2531 S okak No: 13 G ö k tü r k İlkokulu
1
Karşısı Ü m itköy A n k a ra
1
THD Genel Merkezi Yüksel Cad. No: 35/6
06420 Yenişehir/ANKARA
T ü rk H e m şire le r Derneği
33
T ü r k Kardiyoloji Derneği
N ish İstanbul A Blok Kat:8 N o :4 7 -4 8
2
34
T ü rk Kalp Ve D a m a r Cerrahisi Derneği
Ç o b a n ç e şm e . Sanayi C a d 11, Y e n ib o sn a
2
35
Posta Adresi : 19 M ayıs C addesi N o :8 3 4 3 6 0 Şişii-
T ü r k Kalp Vakfı
36
1
İ S T A N B U L ...
1
( A l t e r n a ti f P l a z a ...
A dre s, : K ız ılırm a k M ah. 1442 Sok. No: 4 /7
T ü rk N öroloji Derneği
37
T ü r k N öroşirürji Derneği
38
TÜ R K NÖ R O ŞİR Ü R Jİ DERNEĞİ M ERK EZİ
1
T ü rk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp
C errahisi Derneği
3
T ü r k Radyoloji Dern eği
H o ş d ere C addesi No: 180/4 Ç a n k a y a - A N K A R A
H o ş d ere Cad. G ü z e lk c n t Sok. Ç a n k ay a Evleri
1
40
T ü rk T abipleri Birliği
41
T ü rk T abipleri Birliği G M K Bulvarı Ş. D aniş
1
T ürk Yoğun B a kım H em şireleri Derneği
42
T u n a h g il Sok. No: 2 ...
D e rn ek M erk ezi: İstanbul- İnönü cad.
1
Türkiye Aile H e kim le ri U z m an lık Derne
43
Z ia u r R a h m a n Cad. N o :7 /1 0 Ç a n k ay a A n k a ra
1
Türkiye B e le d iy eler Birliği
44
T u nus C addesi No: 12 066 8 0
1
Türkiye D iy etisyen ler Derneği
45
Karşısı Ü m itk öy A n k a ra
1
T ü r k E c z ac ıla r Birliği
31
39
Adres: Ulus Işhanı A Blok 2.kat No:210 Ulus /
Ankara TÜRKİYE
2
25
28
M ü d ü rlü ğ ü Ç a n k a y a - A n ka ra
K a v a k lıd e re /A N K A R A
Abidei H ürriyet caddesi M e r k e z m ahallesi N a k iy e
1
Elgün sokak N o : 64 -66 Ş İ Ş L İ /İ S T A N B U
T ürkiy e D iyabet Vakfı
46
Abidei H ürriyet caddesi M e r k e z m ah allesi N a k iy e
1
Elg ün sokak N o : 64 -66 Ş İ Ş L İ /İ S T A N B U
1
T ürkiye
T ü rkiye Endokrin oloji ve M e ta b o liz m a
47
De rneği
M eşru tiyet Cad. Ali Bey A pt. 29/1 2 Kızılay. A n k a ra
T ürkiye G a z e te c ile r Derneği
48
T ürk ocağı Cad. No: 1
1
T ürkiy e G ıda ve İçecek Sanayi
49
Dernekleri F e darasyonu
A ta türk Bulvarı 231/1 6
1
Fiziksel T ıp ve Rehabilitasyon
50
U zm anları Derneği
A d r e s:B a rb a r o s Bulvarı Salim A k ta ş İş Hanı
1
T ü rkiye Fizyoterapistler Derneği
51
M ith atp a şa Cad. 71/13 K ı z ı l a y / A N K A R A
1
T ü rkiye İlaç Sanayi Derneği
52
Şehit Ö m e r H a lu k Sip ahioğlu Sokak 1 2 / 1
1
T ürkiy e Organ Nakli Derneği
53
T ürkiye O rg a n Nakli Kuruluşları K o ordin a syo n D err
1
T ü rkiye R o m a tiz m a A r a ştırm a ve
54
S avaş Derneği
D u m l u p ın a r C a d d es i 40/3 Dörtyol C e b e c i- A n k a r a
1
T ü rk Yoğun B akım H em şireleri Derneği
D e rnek M erkezi: İstanbul- İnönü cad. Işık Apt.
N o . 53 K at.4 G ü m ü ş s u y u - T a k s im
55
1
/İS T A N B U L T e le f o n : (2 1 2 )2 9 2 92 70
E -Posta: t y b h d 2 5 @ g m a il.c o m
TOPLAM
79
r
TÜRKİYE KALP HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI ( 2 0 1 4 - 2 0 1 7 )
DİĞER KURUMLAR DAĞITIM LİSTESİ
SIRA NO ADI SOYADI
ADRES
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
1
1
Kalkınma Bakanlığı
2
Necatibey Cad. No: 110/A 06100 YücetepeANKARA
Tel: + (90) 312 294 50 00 Faks: + (90) 3 12 294
Gençlik ve Spor Bakanlığı
5
6
7
8
9
Milli Eğitim Bakanlığı
Atatürk Bulvarı Bakanlıklar/ANKARA
1
Maliye Bakanlığı
İlkadım Caddesi. TBMM Karşısı. 06100
ANKARA
1
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İnönü Bulvarı No:42 Emek ANKARA
1
İçişleri Bakanlığı
Bakanlıklar/ ANKARA
1
Milli Savunma Bakanlığı
1
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
1
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
1
3
4
KİTAP ADEDİ
TRT Sitesi Turan Güneş Bulvarı 06540
Or-an Ankara
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
1
1
Harbiye Mh„ Nakış Sok. NO:41, 06460
Çankaya/Ankara
1
Türk Standartları Enstitüsü
1
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
1
Diyanet İşleri Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9.Km. Çankaya/ANKARA
1
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi
Birlik M ah.2. Cad. No:l 1 Çankaya -ANKARA
1
Ankara Büyükşehir Belediyesi
1
Ankara Bayındır Hastanesi
1
18
T Ü R K İ Y E K A L P H A S T A L I K L A R I Ö N L E M E VE K O N T R O L P R O G R A M I (20142017)
Ü N İ V E R S İ T E L E R D A Ğ IT I M L İS T E S İ
Sıra No
Ü niversite Adı
K itap Sayısı
1
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
1
2
A fyon K ocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
1
3
A nk ara Üniversitesi
1
4
A tatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
1
5
B aşkent Üniversitesi
1
6
E skişehir O sm an gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
1
7
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
1
8
G iilhane Askeri Tıp A kadem isi
1
9
Gazi Üniversitesi
1
10
H acettepe Üniversitesi
1
11
K arad en iz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
1
12
K ırıkkale Üniversitesi
1
13
M a rm a ra Ü niversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
1
14
O n d o k u z M ayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
1
15
T O B B Ekonom i ve Teknoloji Üniversitesi T ıp Fakir
1
16
Selçuk Üniversitesi M eram Tıp Fakültesi
1
17
P am ukkale Ü niversitesi Tıp Fakültesi
1
-
y"
SIRANO
DAĞITIM TABLOSU
DAĞI T I L AN Kİ TAP SAYISI
1
SB Birimler
17
2
THSK Daire Başkanlıkları
30
3
Halk Sağlığı Müdürlükleri
205
4
İl Sağlik Müdürlükleri Dağitim
87
5
Diğer Kurumlar
18
6
Sivil Toplum Kuruluşları
79
7
Üniversiteler (Kardiyoloji)
17
8
Katki Sağlayan Kişiler
Genel Toplam
164
617
Download

tc sağlık bakanlığı türkiye halk sağlığı kurumu başkanlığı türkiye kalp