Yazarlara Notlar
Nazariyat, İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi altı ayda bir Türkçe ve İngilizce (Nazariyat,
Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences) olarak yayımlanan içeriğini oluşturan makalelerin
konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirildiği uluslararası hakemli bir dergidir.
Nazariyat İslâm felsefesi, kelam, nazarî tasavvuf ve bilim tarihi alanlarında özgün araştırma ürünleri, metin neşirleri ve kitap değerlendirmelerine yer verir. Nazariyat’ın hedefi İslâm düşünce tarihindeki nazarî
geleneklerin, özellikle de klasik sonrası döneme ait bilimsel birikimin keşfi, incelenmesi ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunmaktır.
Yazıların Teslimi ve Başvuru
• Makaleler yayım aşamasının ilk adımı için www.nazariyat.org sitesinde yer alan online başvuru sis-
temi aracılığıyla yollanmalıdır. Çalışmanın web sitesi üzerinden yüklenerek bir kopyasının [email protected] e-posta adresine ekli dosya olarak gönderilmesi yayın sürecinin başlaması için yeterlidir.
Başvurunun hemen ardından elektronik posta adresinize otomatik olarak bir onay mesajı gönderilecektir. Eğer bu mesajı almazsanız lütfen e-mail yoluyla [email protected] üzerinden bizimle bağlantıya geçiniz.
• Değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler, Türkçe ya da İngilizce yazılmış olmalıdır.
• Makalelerin kabul edilebilmesi için, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır.
• Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme
gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.
Biçim Özellikleri ve Yazım Kuralları
Makalenin Yapısı
Gönderilen çalışmalar şu formatta olmalıdır:
• Makaleler en az 5.000, en çok 8.000 kelimeden oluşmalıdır.
• Makaleler MS Word işlemcisinde normal kenar aralıkları, 10 puntoluk Times New Roman yazı tipi ve
1,5 satır aralığıyla sola dayalı olarak yazılmalıdır.
• Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa
daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.
Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler
Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:
·Türkçe bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
·İngilizce bir başlık ve 5-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.
Yazar Bilgileri ve Teşekkürler
Yıldız işaretiyle (*) oluşturulmuş ilk dipnot aşağıdaki bilgileri içermelidir: Yazar’ın adı, çalıştığı kurum ve
mail adresi. Şayet yazar teşekkürlere yer vermek istiyorsa, bunlar, yazar adından önce gelecek şekilde yıldız işaretiyle oluşturulan bir dipnotta ifade edilmelidir.
Ayrıca teslim edilen nüshada, ayrı bir sayfa oluşturulmalı ve yazar(lar)ın tam adı ve kurumsal unvanları ile
yazışmayı yapan yazar(lar)ın posta adres(ler)i, iş/cep telefon numarası ya da numaraları, elektronik posta
adres(ler)i buraya yazılmalıdır.
Dipnotlar ve Bibliyografya
Nazariyat’ın referans göstermede kullandığı format, Chicago Manual of Style-Notes and Bibliography (16th
Ed.) adlı kitapta belirtilen yazım kuralları sistemidir. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar The Chicago Manual of Style’da belirtilen (internet ortamında: http://chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html) yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.
Arapça-Türkçe İmla
Arapça ifadelerin Türkçe yazılışıyla ilgili olarak TDVİA tarafından benimsenen imla esasları uygulanır.
Makalelerin Tercümesi
Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makaleler derginin İngilizcesi
olan Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences dergisi için, İngilizce makaleler ise Türkçesi
için, Nazariyât’ın belirlediği şartlar altında, tercüme edilir.
Ayrıntılı bilgi için www.nazariyat.org sitesinde bulunan, Yazar Bilgilendirme Kılavuzu’na bakılabilir.
Download

Yazara Notlar - Nazariyat İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları