ETİK DEĞERLER KOMİSYONU TOPLANTISI
Karar No
Toplantı Tarihi
Konu
: 01
: 02.06.2014
: Etik Değerler
Üyelerin talepleri üzerine Dernek Yönetim Kurulu’nca Etik Değerler Komisyonu üyeliği
uygun bulunan Cenap Özdemir, Atilla Şahin, Nadir Elibol, Arif Kümbül, Cahit Gökçelik ve
Alp Levent Sarıbay 02 Haziran 2014 Pazartesi günü saat:16:30’da toplantıya Yönetimce davet
edilmiş, Alp Levent Sarıbay ve Cahit Gökçelik mazeret bildirmiş, diğer üyelerden Ali Cenap
Özdemir, Atilla Şahin, Nadir Elibol ve Arif Kümbül’ün katılımlarıyla 16:30-19:10 saatleri
arasında toplantı yapılmıştır.
Toplantıda katılanlarca;
1) Komisyon Başkanlığı’na Atilla Şahin seçilirken, sekreterliğinin de Alp Levent Sarıbay
tarafından yürütülmesine,
2) Önceki dönem Etik Değerler Komisyonunun 1 sayılı 11.06.2012 günlü çalışması
değerlendirilmiş,
a- Önceki Dernek Yönetim Kurulunun; Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Etik ve
İtibar Derneği, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Etik Değerler
Komisyonu ve İzmir, Bursa ve Mersin Gümrük Müşavir Dernekleriyle yaptığı
ortak çalışma sonucunda etik değerler ilkelerini belirlediği,
b- Abant toplantısıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kabul ve onayını aldığı,
c- Sivil Toplum Örgütleri, Türkiye Ekonomik Araştırmalar Vakfı ve Kamu
Görevlileri Etik Kurulu’na (Yolsuzlukta mücadelede kamu ve özel sektör
işbirliği sempozyumunda) tanıtım ve sunumlar yapıldığı,
Hususları tespit edildiğinden, komisyona iletilmek üzere yönetime takdir ve
teşekkürlerin sunulmasına,
3) Etik Değerler İlkelerinin meslektaşlarımızca uygulamaya geçirilmesi için, konunun
ana paydaşları olan “KAMU - ÖZEL SEKTÖR - MESLEK ÖRGÜTLERİ” arasında
uyumun ve koordinasyonun sağlanarak;
a- Eğitim Komisyonu ile müşterek çalışılarak Etik Değerlerin sürekli mesleki
eğitimlerle
meslektaşlarımıza
anlatılmasına,
aşamalı
olarak
tüm
yükümlülükleri ile mesleki ve ahlaki açıdan tavizsiz olarak kabulune,
b- Bakanlık mensuplarının eğitiminde de bu ilkelerin tanıtım ve benimsetilmesi
için Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca müşterek çalışılması hususunun Bakanlığa
önerilmesine ve konunun takipçisi olunmasına,
c- Etik Değerlerin tavizsiz uygulanabilmesi için konunun diğer ana paydaşı özel
sektör temsilcilerinin de bu çalışmalara dahil edilmesine ve Bakanlık, TOBB
ve alt meslek örgütleri ile müşterek eğitim, panel, konferanslar tertiplenmesine,
4) Gümrük Müşavirleri Oda Kanunu Taslağına;
a- Mesleki Etik Değerler Kurulu’nun eklenmesine, Etik Değerler Kurulu’nun 9
temsilciden oluşmasına, 2 (iki) temsilcinin Bakanlık’ca, 1 (bir) temsilcinin
TOBB’nce, 2 (iki) temsilcinin Ankara’daki iki ayrı üniversiteden
akademisyenlerce ve 4 (dört) üyenin de oda temsilcilerinden oluşturulmasına,
Etik Değerler Kurulun, etik değerler ilkelerinin ihlalini tespit raporuyla
belirlemesine ve tespitini raporla Oda Disiplin Kurulu’na intikal ettirilmesine
ilişkin hükmün konulmasına,
b- Taslağın disiplin suçları hükümleri arasına etik değerlerin ihlali hükümlerinin
konulmasına, Etik Değerler Kurulu’nun kararı ile bu ihlalin “geçici süre
meslekten alıkoyma” cezası ile tecziyesinin hükme dahil edilmesine,
c- Etik değer ilkelerinin Gümrük Kanunu’na da dahil edilmesinin, yönetim
kurulunca Bakanlığa önerilmesine ve konunun takipçisi olunmasına,
d- Oda Kanunu yürürlüğe girinceye kadar Etik Değerler Kurulu’nun görevinin
Etik Değerler Komisyonu’nca yürütülmesine,
e- Mer’i Dernek Tüzüğü’nün ilgili hükümleri taranarak özelikle; “Disiplin
Cezalarının Uygulanacağı Haller” başlıklı 43.ncü ve müteakip maddelerinde
yer alan disiplin cezalarının Etik Değerlerin ihlali halinde uygulamaya
konulmasına,
f- Etik Değerler Komisyonu’nca belirlenen ihlallerin karara bağlanarak, ilgili
cezaların uygulanmasını teminen Yönetim Kurulu’na aktarılmasına,
g- Etik Değerlerin ihlalinde, cezayı gerektirir diğer yasal hükümler saklı kalmak
üzere, uygulanacak disiplin cezalarına konunun diğer paydaşlarının da dahil
edilmesi için görüşmeler yapılmasına ve konunun takipçisi olunmasına,
5) Gümrük Müşavir veya Gümrük Müşavir Yardımcısı ile Yetkilendirilmiş Gümrük
Müşavirlerinin Derneğe (veya ileride odaya) kaydı sırasında, izin belgelerinin
tesliminden önce
“Etik Değerler Komisyonu” huzurunda etik değer ilkelerinin
beyanının yapılması ve yemin edilmesinden sonra ruhsat tesliminin yönetimce
düzenlenmesine,
Katılanlarca oybirliği ile karar verilmiş, imza altına alınmıştır. 02 Haziran 2014
Atilla Şahin
Başkan
A. Cenap Özdemir
Üye
Nadir Elibol
Üye
Arif Kümbül
Üye
Download

etik değerler komisyonu toplantısı