Av. Hüseyin ERSÖZ
Eski Büyükdere Cad. No: 22
Park Plaza Kat: 11 Maslak 34398 Sarıyer Istanbul
Tel: 0 (212) 345 06 06 Pbx Fax: 0 (212) 345 06 18
16 Ocak 2014
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA
SOR. NO
: 2014/5804
İHBARDA BULUNAN
: Genelkurmay Başkanlığı
ŞİKAYETÇİ
: Levent BEKTAŞ (TC Kimlik No: 34465775562)
VEKİLİ
: Av. Hüseyin ERSÖZ
KONU
: Soruşturmanın Genişletilmesi Talebidir.
AÇIKLAMALAR :
1. Genelkurmay Başkanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan
sonrasında ise yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na
gönderilen 27 Aralık 2008 tarihli suç duyurusunda, Star Gazetesi'nin 24 Aralık
2013 tarihli nüshasında Yalçın Akdoğan tarafından kaleme alınan "Ellerinde Nur
mu Var Topuz mu?" başlıklı köşe yazısı ile sonrasında medyada yer alan benzer
haberlere ve siyasilerin açıklamalarına atıfla "emekli ve muvazzaf birçok Türk Silahlı
Kuvvetleri personeli hakkında adli işlem yapılmasına neden olan olayların, yargı
1
süreçlerinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmaya yönelik faaliyetlerin anılan
yapılanma tarafından kurgulandığının ima edildiği" gerekçesiyle suç duyurusunda
bulunulmuştur.
2. 27 Aralık 2013 tarihli Suç Duyurusu Dilekçesinde, "çeşitli davalarda haklarında
işlem yapılan TSK personelinin, bazı sivil toplum örgütlerinin kamuoyuna yansıyan
şikayetleri/açıklamaları ile örtüşür mahiyette olduğu bir bütün olarak dikkate
alındığında, CMK’nun 160’ncı maddesi anlamında soruşturma başlatılmasını gerektiren
bir halin mevcut olduğu" değerlendirmesi yer almaktadır. Bu çerçevede müvekkil
Levent Bektaş hakkında Mülga CMK 250. Madde İle görevli İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2009 senesinde başlatılan, sonrasında da
6352 Sayılı Yasanın Geçici 2/4. Maddesi İle Görevli İstanbul 12. Ağır Ceza
Mahkemesi'nin 2010/34 E sayılı dava dosyasında devam eden yargılama sürecine
temel oluşturan "sahte delillerle" ilgili olarak soruşturmanın genişletilmesini
talep etmek gereği doğmuştur.
3. Müvekkile isnat edilen suçlamalara dayanak soruşturma süreci "kimliği
belirlenemeyen bir şahıs tarafından" gönderilen ihbar e-maili ile başlamıştır.
Öncelikle bu e-mailde belirtilen hususları yazan kişinin tespit edilmesi
gerekmektedir. Zira söz konusu kişi, olayları kurgulayan ve sahte delilleri üreten
faili meçhul şüpheliler arasında yer almaktadır.(EK_1)
4. Savcılığınız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dinlenmesi gereken
diğer kişiler ise Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları Ercan Şafak ve
Murat Yönder'dir. Zira bu Cumhuriyet Savcıları, müvekkile isnat edilen
suçlamalara dayanak ana delili oluşturan "sahte" Kafes Eylem Planı, daha Kolluk
Görevlileri tarafından tespit edilmemişken Şüpheli Eren Günay'a bu planla ilgili
2
soru
yöneltmişlerdir.
Yaşananlara
ilişkin
kronolojik
süreç
aşağıda
yer
almaktadır:
22 Nisan 2009
: Levent Bektaş'ın iş yerinde arama yapılmıştır. Arama
sırasında sahte Kafes Eylem Planı'nın içinde kayıtlı olduğu
ileri
sürülen,
el
koyma
işlemleri
sırasında
3
ile
numaralandırılmış DVD'ye, CMK'nın 134. Maddesindeki
usule
aykırı
olarak
"yedekleme/imaj
alma"
işlemi
gerçekleştirilmeden el konulmuştur.(EK_2)
22 Nisan 2009
: 3 Nolu DVD'nin İstanbul TEM Şube Müdürlüğü'nde
yapılan ilk incelemesinde, "suçla ilişkilendirilebilecek bir
bilgiye ulaşılmadığına" ilişkin rapor düzenlenmiştir.(EK_3)
27 Nisan 2009
: Şüpheli Eren Günay'a Savcılık İfadesinde, daha kolluk
görevlileri tespit etmemişken sahte Kafes Eylem Planı ile
ilgili soru yöneltilmiştir.(EK_4)
04 Mayıs 2009
: Ankara'da görevli kolluk görevlileri İsa Peker ve Bekir
Akyüz,
3
Nolu
DVD
üzerinde
inceleme
yapmaya
başlamıştır. İncelemenin başladığı ve bittiği tarihler raporda
belirtilmiştir.
09 Mayıs 2009
: Kolluk Görevlileri tarafından 04 Mayıs 2009 tarihinde
başlayan inceleme neticelenmiş, sahte Kafes Eylem Planı
tespit
edilmiş
ve
09
Mayıs
2009
tarihli
rapor
hazırlanmıştır.(EK_5)
11 Mayıs 2009
: Söz konusu rapor 11 Mayıs 2009 tarihinde Soruşturma
Savcılığı'na iletilmiştir.
03 Mart 2010
: Soruşturma Savcısı Murat Yönder imzasıyla, Fatih
Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıda, sahte Kafes
3
Eylem Planı ile ilgili bilgilerden ilk kez "Mayıs 2009" da
haberdar olunduğu ifade edilmiştir.(EK_6)
Kronolojik olarak da açıklandığı üzere, henüz kolluk görevlileri tarafından sahte
Kafes Eylem Planı tespit edilmemişken, Soruşturma Savcıları Ercan Şafak ve
Murat Yönder'in bu planla ilgili Savcılık İfadesi sırasında Şüpheli Eren Günay'a
soru yöneltmeleri, söz konusu planın inceleme öncesinde Soruşturma
Savcılarında
ve
soruşturmayı
yürüten
kolluk
personelinin
elinde
bulunduğunu göstermektedir. Bu husus sahteciliğin kaynağını işaret etmesi
açısından da önem taşımaktadır.
5. Bu noktada ifade edilmesi gereken bir başka husus ise, 04 Mayıs 2009 tarihli
incelemede görev üstlenen ve Ankara'da bulunan İsa Peker ve Bekir Akyüz
isimli kolluk personelinin, kamuoyunun gündemini meşgul eden ve sahtecilik
iddiasında bulunulan tüm yargılama süreçlerinde görev üstlenmiş olmalarıdır.
Bu kişilerin görev üstlendiği soruşturma süreçleri kamuoyunda bilinen isimleri
ile, Odatv Soruşturması, Ergenekon Soruşturması, Balyoz Soruşturması ve
İstanbul Askeri Casusluk Soruşturması'dır. Savunma Makamı olarak, bu
yargılama süreçlerinde iddiaların dayanağını oluşturan dijital dokümanlarla
ilgili birçok sahtecilik olgusu bilimsel mütalaalarla tespit edilmişken, belirtilen
kolluk personeli tarafından bunların tespit edilmemesi mümkün değildir. Bu
durum söz konusu personelin ihmalin ötesinde "kasıtlı" olarak bu bulguları
görmezden geldiği izlenimi uyandırmaktadır.
6. Müvekkil Levent Bektaş'a isnat edilen suçlamaların dayanağını oluşturan Kafes
Eylem Planı üzerinde yer alan imzaların da sahte olduğuna ilişkin "kesin"
bulgulara ulaşılmıştır. 3 Nolu DVD'nin içinde, dijital ortamda kayıtlı bulunan ve
"ıslak imzalı" nüshası şu ana kadar ortaya çıkmamış olan sahte Kafes Eylem
Planı'nın "EK-A GÖREV BÖLÜMÜ" ve "EK-B PSİKOLOJİK HAREKAT
4
KAMPANYA KONTROL FORMU" isimli eklerinin altında müvekkile ait
olduğu iddia edilen iki imza örneği bulunmaktadır. Bu imzalar daha ilk bakışta
dahi birbirine çok benzemektedir:
7. Yukarıdaki imzalar üzerinde Soruşturma Aşamasında, İmza İnceleme Uzmanı
Kolluk Personeli tarafından inceleme yapılmış, inceleme sonucunda kaleme
alınan 20 Kasım 2009 tarihli Ekspertiz Raporunda imzaların Levent Bektaş'a ait
olup - olmadığının tespit edilemediği belirtilmiştir.(EK_7) Bu değerlendirme
"kasten" eksik olarak yapılmıştır. Zira müvekkilin son 20 yıl içindeki samimi
imza örneklerinin tamamını inceleyen deneyimli kolluk personelinin, bu
imzalardan birinin diğerinden bilgisayar ortamında, uygun programlar
kullanılmak suretiyle türetilmiş sahte imza olduğunu tespit edememiş olmalarını
"ihmal" ile nitelendirmek mümkün olamayacaktır.
8. Müvekkile ait olduğu iddia edilen imza örnekleri üzerinde, CMK'nın 67/6.
Maddesi uyarınca uzun süre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli
Tıp Enstitüsü Belge İnceleme Birimi Başkanlığı görevini yürüten ve İstanbul
Adli Yargı Adalet Komisyonu Bilirkişi Listesine Kayıtlı Yeminli Bilirkişi olan
Yrd. Doç. Dr. Jale BAFRA'ya bir kez de tarafımızdan inceleme yaptırılmış,
inceleme sonrası hazırlanan 06 Ocak 2011 tarihli raporda, ıslak imzalı halleri
bulunmayan söz konusu imza örneklerinin sahte olduğu bilimsel olarak tespit
edilmiştir (EK_8):
""KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI" isimli belgenin ekindeki EK-A
GÖREV BÖLÜMÜ başlıklı belgenin ikinci sayfasında yer alan (E)Dz.Bnb.
5
Levent Bektaş ismi altındaki imza ile EK-B PSİKOLOJİK HAREKAT
KAMPANYA KONTROL FORMU başlıklı belgenin son sayfasındaki
(E)Dz.Bnb. Levent Bektaş ismi altındaki imzanın birinin diğerinden
bilgisayar ortamında uygun programlar kullanılarak türetilmiş sahte
imza olduğu,(...)
(Kolluk El Yazısı ve İmza Ekspertiz Raporu’nda) Sonuca varılamamasına
neden olarak Levent Bektaş'ın mukayeseye esas imzalarının yetersiz olması
gösterilmiştir. İnceleme 22 adet imza ve 1 adet yazı örneği içeren belge
üzerinden yapılmıştır. Bu sayı sağlıklı bir inceleme yapılabilmesi için son derece
yeterlidir.(…)
İncelemeye konu olan Levent Bektaş adına atılmış iki adet imzanın orta
bölümleri arasında açıkça görülebilen tam bir benzerlik bulunmaktadır.
Kriminal Laboratuvar Ekspertiz raporunda bu benzerlikten hiç bahsedilmemiş
olması büyük bir eksikliktir. İnceleme konusu belgenin fotokopi ya da bilgisayar
çıktısı olmasından da hareketle imzalar arasındaki bu benzerliğin bilimsel olarak
değerlendirilmesi gerekirdi. Bu çeşit benzerliklerin nakil imza göstergesi
olduğu esastır."
9. Müvekkile isnat edilen suçlamalara dayanak gösterilen bir başka delil ise
Poyrazköy Keçilik Mevkiinde yapılan aramalarda ele geçtiği iddia olunan ve
muhtemeldir ki ihbar E-maillerini gönderen kişi/kişiler tarafından gömülmüş
olan mühimmata ilişkindir. Müvekkilin gömüldüğü iddia edilen tarih
aralığında, anılan bölgeye hiçbir şekilde gitmediği cep telefonu sinyal bilgileri ile
kanıtlanmıştır. Bu lehe delil yanında mühimmatın müvekkil yada dosya
kapsamında yargılanan diğer personel tarafından gömüldüğünü gösteren
Parmak İzi veya DNA Örneği gibi deliller ise bulunmamaktadır. Mühimmatın
sarılı olduğu koli bantlarının üzerinde kıl örneği tespit edilmiş, bu örneğin
karşılaştırılmasında dosya şüphelilerinin bilgileri ile uyuşmadığı ifade edilmiştir.
6
Ancak bu delilin kime ait olduğu hususunda bir araştırmaya gidilmemiştir. Bu
araştırma sonucunda elde edilecek sonuçlar sahtecilik yapan organize suç örgütü
üyelerine ulaşılmasını sağlayacaktır.
10. Müvekkil Levent Bektaş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde SAT
Komando olarak görev yapmış olan ve dünyanın en zor askeri kurslarından biri
olan ABD Donanması Özel Kuvvetler (SEAL) Kursunu başarı ile tamamlamış
Türkiye'deki tek personeldir. Müvekkil birçok yurt dışı görevine katıldıktan
sonra, sırf ailesine daha fazla zaman ayırmak için Binbaşı rütbesindeyken emekli
olmuş ve özel sektörde çalışmaya başladıktan çok kısa bir süre sonra sahte
delillere dayanılarak tutuklanmıştır. Müvekkil hakkında yürütülen soruşturma
sürecinde ve 6352 Sayılı Kanunun Geçici 2/4. Maddesi İle Görevli İstanbul 12.
Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2010/34 E sayılı dosyası kapsamında devam eden
kovuşturma sürecinde "sistematik" olarak devam eden hukuka aykırılıklar
neticesinde, TCK’nun 220. Maddesinde düzenlenen "Suç İşlemek Amacıyla
Örgüt Kurma", 267. Maddesinde düzenlenen "İftira", 271. Maddesinde
düzenlenen "Suç Uydurma", 279. Maddesinde düzenlenen "Kamu Görevlisinin
Suçu Bildirmemesi", 283. Maddesinde düzenlenen "Suçluyu Kayırma" ve 288.
Maddesinde düzenlenen "Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs" suçlarının
oluştuğu mütalaa edilmektedir.
SONUÇ ve İSTEM
: Yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde,
1. 16 Nisan 2009 ve 23 Şubat 2009 tarihli ihbar E-maillerini kim yada kimlerin
gönderdiğinin araştırılmasını,
2. Kolluk görevlileri henüz sahte Kafes Eylem Planı'nı tespit edememişken, 27
Nisan 2009 tarihli sorgu sırasında bu eylem planı ile ilgili soru soran Cumhuriyet
Savcıları Ercan Şafak ve Murat Yönder hakkında soruşturma başlatılmasını,
7
3. Kasten imza sahteciliğine raporlarında yer vermeyen imza inceleme uzmanı
kolluk personeli, Hakan Kaymak, İ.Savaş Uğurlu ve Ahmet Mesut Mudu
hakkında soruşturma başlatılmasını,
4. Sadece
müvekkilin
yargılandığı
soruşturma
sürecinde
değil,
Odatv
Soruşturması, Ergenekon Soruşturması, İstanbul Askeri Casusluk Soruşturması
ve Balyoz Soruşturması süreçlerinde de dijital dokümanlar üzerindeki sahtecilik
olgularını "kasten" görmezden gelerek raporlar hazırlayan kolluk personeli İsa
Akyüz ve Bekir Peker hakkında soruşturma başlatılmasını,
5. Poyrazköy'de el konulan mühimmatın sarılı olduğu koli bantlarının üzerinde
tespit edilen kıl örneğinin kime ait olduğunun araştırılmasını,
Saygılarımızla arz ve talep ederiz.16 Ocak 2014
Av. Hüseyin ERSÖZ
(Levent BEKTAŞ Vekili)
EKLERİ
:
1. 16 Nisan 2009 ve 23 Şubat 2009 Tarihli İhbar E-mailleri
2. 22 Nisan 2009 Tarihli Arama ve El Koyma Tutanağı
3. 22 Nisan 2009 Tarihli Kolluk İnceleme Raporu
4. 27 Nisan 2009 Tarihli Savcılık İfade Tutanağı
5. 09 Mayıs 2009 Tarihli Kolluk Raporu
6. 03 Mart 2010 Tarihli Savcılık Yazısı
7. 20 Kasım 2009 Tarihli Ekspertiz Raporu
8. 06 Ocak 2011 Tarihli İmza İnceleme Bilimsel Mütalaası
9. Vekaletname Sureti
8
Download

Av. Hüseyin ERSÖZ