SİNCAN ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ
EĞİTİM MERKEZİ/OKULU
2015-2019
STRATEJİK
PLANI
SUNUM
Türk Milli Eğitim sisteminde son yıllarda engelli bireylerin sosyal hayata
katılması, kendilerine yetebilen bireyler halinde eğitilmeleri konusunda büyük aşamalar
kaydedilmiştir. Engelli bireylerin eğitiminde kalite geliştirme çalışmaları kapsamında
planlı okul gelişim modeli “Okul Stratejik Yönetimi” yeniden düzenlenerek okulların
kullanımına sunulmuştur.
Özel Eğitim Kurumlarının kendilerinden beklenen işlevi yerine getirebilmeleri,
planlı okul gelişim modeli ve bu modeli etkin uygulamalarına bağlıdır. Günümüzde
kurumlar işlevlerini gerçekleştirecek, daha ileriye götürecek bir başka ifade ile geleceği
şekillendirebilecek gerçekçi ve ulaşılabilir stratejik planlardan faydalanmaktadır.
Merkez olarak bizler günümüzdeki hızlı değişimlerin farkında olarak stratejik
plan yapmanın, geleceğe hazırlanmanın yanında geleceği de şekillendirmeyi amaçlayan
bir yaklaşım olması gerektiğine inanıyoruz.
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Eğitimde feda edilecek hiçbir fert yoktur” sözü ile
bugün ülkemizde sayıları sekiz buçuk milyonu bulan engelli bireylerin eğitimi ile mutlak
ilgilenilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.
Okulumuzun 2014–2019 yılları arasında yapacağı çalışmalar ile stratejik plandaki
amaç ve hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz.
Stratejik planın oluşturulmasında emeği geçen sosyal paydaşlarımıza ve stratejik
planlama ekibine teşekkür ederiz.
Süleyman SAYIN
Sincan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/Okulu Müdürü
i
İÇİNDEKİLER
SAYFA
NO
GENEL BİLGİLER
SUNUM
i
I. BÖLÜM: SİNCAN ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ/OKULU
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ
2
II. BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ
4
A.
Tarihsel Gelişim
5
B.
Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
6
C.
Faaliyet Alanları Ve Sunulan Hizmetler
10
D.
Paydaş Analizi
11
E.
Kurum İçi Ve Dışı Analiz
13
F.
Eğitim Ve Öğretimde Gelişim Ve Sorun Alanları
22
G.
Stratejik Plan Mimarisi
22
III. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM
24
A.
Misyon, Vizyon Ve Temel Değerler
25
B.
Stratejik Plan Genel Tablosu
27
C.
Tema, Amaç, Hedef Ve Tedbirler
29
IV. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME
38
V. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME
40
A.
Sincan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/ Okulu 2010-2014 Stratejik Planı’nın
Değerlendirmesi
41
B.
Sincan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/ Okulu 2015-2019 Stratejik Planı İzleme Ve
Değerlendirme Modeli
41
C.
Sincan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/ Okulu 2015-2019 Stratejik Planı Birim
Sorumlulukları
43
EKLER
SAYFA NO
EKLER LİSTESİ
EK 1- Sincan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi / Okulu Müdürlüğü
47
2015-2019 Stratejik Plan Üst Kurulu
EK 2- Sincan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/ Okulu
Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlama Ekibi
1
47
I. BÖLÜM
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA
SÜRECİ
2
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ
Sincan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/ Okulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan
2010-2014 dönemi stratejik planı verileri göz önünde tutularak ikinci dönem, 2015-2019 dönemi
stratejik plan çalışmaları başlatılmıştır. Okulumuzun mevcut durumunu tespit etmek ve geçmişle
gelecek arasındaki çizgiyi görebilmek için durum analizi yapılmıştır. Paydaşlar belirlenerek
önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalara katkıda bulunulmuştur. İç ve dış paydaş
beklentileri tespit edilmiş ve aksaklıkların giderilmesi için yapılması gerekenler belirlenmiştir. GZFT
analizi yapılarak Kurumun güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri belirlenmiştir. Çıkan sonuçlar
önem derecesine göre sıralanmış, bölüm yöneticilerinin katıldığı toplantılarda Kurumun kuruluş
gerekçesi dikkate alınarak misyon, ilke ve değerleri tespit edilmiş; vizyon belirleme çalışmaları
yapılmıştır. Bu çalışmalarla okulumuzun mevcut durumu belirlenmiştir.
Eğitim-öğretim yılı başında yapılan Öğretmenler Kurul Toplantısında Toplam Kalite
Yönetimi ve Okul Gelişim Yönetimi Ekibi bu alanda seminer almış ve gönüllü çalışmak isteyen
öğretmenlerden oluşturulmuştur. Yaşar ŞAHİN, Barış ARSLAN ve Rabia POLAT, TKY Rapor
Yazma Süreci Seminerine katılmıştır. GZFT analizlerinin raporlaştırılmasında Barış ARSLAN,
Memnuniyet Anketlerinin sonuçlarının değerlendirilmesinde Yaşar ŞAHİN ve Rabia POLAT görev
almıştır.
Stratejik planlama üst kurulu ve stratejik planlama kurulu olarak okulumuzun başarısını en üst
seviyeye çıkarmak için planlamanın ne kadar önemli olduğunu bilmekteyiz. Bu çalışmalarımda tüm
paydaşlarımızın (okul idaresi, öğretmenler, destek personel, veli, öğrenci, mahalle muhtarı,
çevremizde bulunan diğer okullar vb. gibi) aktif görev almasını önemsiyoruz. İyi bir lider, stratejik
planlama yoluyla belirlenen hedeflere hedefe ulaşmada katkıda bulunacak herkesi işe koşarak
ulaşabilecektir.
2015-2019 eğitim öğretim yıllarını kapsayan stratejik planımızın, üstlendiğimiz misyon
doğrultusunda vizyonumuza ulaşmada önemli katkıları olacağı düşüncesindeyiz. Ekip olarak
memnuniyet anket ve yapılan diğer öz değerlendirme sonuçlarından faydalanarak stratejik planımızı
hazırladık.
Hazırlanan stratejik planı paydaşlar ve iyileştirme ekipleriyle uygulamaya geçirerek ulaşmak
istediğimiz hedeflere göz kırpacağız.
Okulumuz 2015-2019 stratejik planı hazırlanırken önceki dönem stratejik planında amaçlanan
ve ulaşılan hedefler değerlendirilmiş; bu amaç ve hedeflerin güncellenerek yeni amaç ve hedeflerle
daha ileriye gidilmesi için incelemeler yapılmıştır.
3
II. BÖLÜM
DURUM ANALİZİ
4
A.TARİHİ GELİŞİM
GENEL BİLGİLER
Kurum Adı
Kurum Türü
Kurum Kodu
Kurum Statüsü
Kurumda Çalışan Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretim Şekli
Okulun Hizmete Giriş Tarihi
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kurum Telefonu / Fax
Kurum Web Adresi
Mail Adresi
Kurum Adresi
Kurum Müdürü
Kurum Müdür Yardımcıları
SİNCAN ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ / OKULU
EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİLER
(Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi - Meslek Okulu)
747231
Kamu Kurumu
Yönetici:3 Öğretmen :35
Memur :1
Hizmetli: 1
245
Tam Zamanlı
2002
Tel : 0 312-2735288
Fax: 0 312-2735210
http://sincanmeslekiegitimmerkezi.meb.k12.tr/
[email protected]
Mahalle: Gazi Osman Paşa
Posta Kodu: 06930
İlçe: Sincan
İl: Ankara
Süleyman SAYIN Tel: 0505 775 57 07
Müdür Yard. : Ayhan BAŞTÜRK Tel: 0505 640 65 59
Müdür Yard. : Arzu GÜVEN
Tel: 0542 396 06 52
Okulumuz 2002-2003 eğitim öğretim yılı başında Rehberlik Araştırma Merkezlerince yönlendirilen
hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine devam
etmeleri, temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, topluma uyumlarını
sağlamak, iş hayatı ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak amacı ile kurulmuştur. Fatih İlköğretim Okulu eski
binasının tadilatı yapılarak, Sincan Mesleki Eğitim Merkezi adı ile açılmıştır.
Bakanlığın 27.12.2004 gün ve 420/4997 sayılı olurları ile merkezin adı Sincan İş Okulu olarak
değiştirilmiştir. 2005-2006 eğitim öğretim yılında mevcut binanın fiziki bakımdan yetersizliğinden dolayı,
Yılmaz Balaban İşitme Engelliler İlköğretim Okulunun taşınması ile boşalan binaya taşınmıştır. Bu yıl
içerisinde fiziki yapı projesi yeniden hazırlanarak, hazırlanan proje doğrultusunda bu günkü halini almıştır.
5
B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/Okulu Müdürlüğü, stratejik planında yer alan amaç ve hedefler
belirlenirken üst politika belgeleri olan Orta Vadeli Program, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,
Hükümet Programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sincan İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğünün 2015-2019 Stratejik Planı esas alınmıştır. Planlama çalışmalarında MEB
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Bununla birlikte
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’nda öngörülen stratejik plan hazırlamakla
yükümlü kamu idarelerinin stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ve “Kamu İdarelerinde
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğine göre Milli Eğitim Bakanlığı
2006/55 sayılı genelge ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan kılavuza
uygun olarak çalışmaları başlamıştır.
YASAL YÜKÜMLÜLÜK
DAYANAK
Öğrencilere, “insan haklarına ve demokrasi
ilkelerine saygı duyabilme; kendini tanıyabilme,
bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini
geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun
yararına kullanabilme; çevreyi koruma bilinciyle
hareket edebilme; kendine ve çevresindekilere
güven duyabilme; planlı çalışma alışkanlığı
edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli
değerlendirebilme; bireysel farklılıklara saygılı
olabilme; farklı görüş,düşünce, inanç, anlayış ve
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Ortaöğretim
kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme, aldığı Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme;
bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde
çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve
bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte
projeler geliştirebilme ve uygulayabilme; grupça
yapılan görevleri tamamlamak için istekle
çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme”
gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına
çalışılır.
Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında
katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik,
gönüllülük ve iş birliğini sağlamak.
Öğrencileri yönlendirmek ve kariyer bilincinin
gelişmesine yardımcı olmak.
* Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Ortaöğretim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Öğrencilerin yurt içinde veya yurt dışında bulunan
okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar
yapmalarına imkan sağlamak.
6
Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve
çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve
çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş
birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen,
dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak
yetiştirmek.
* Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Ortaöğretim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma
ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı
kazandırmak.
* Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Ortaöğretim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel
sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını
korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı
beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel
geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle
karar verme alışkanlığını kazandırmak.
* Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Ortaöğretim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk
duyabilen, üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve
sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler
olarak yetiştirmek.
* Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Ortaöğretim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya
etkilerinin neler olabileceğine ve bunların
sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir
doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma
bilincini kazandırmak.
* Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Ortaöğretim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve * Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Ortaöğretim
bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini öğretmek.
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Öğrencileri bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma
becerilerine yöneltmek.
* Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Ortaöğretim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklediği gerçek
öğrenme ortamlarında düşünsel becerilerini
* Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Ortaöğretim
kazanmalarına, yaratıcı güçlerini ortaya koymalarına Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
ve kullanmalarına yardımcı olmak.
Öğrencilerin kişisel ve toplumsal araç-gereci,
kaynakları ve zamanı verimli kullanmalarını, okuma
zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak.
* Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Ortaöğretim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal,
kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal
etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve
yaymalarına yardımcı olmak
* Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Ortaöğretim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını
birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak
* Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Ortaöğretim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
7
Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli
düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili biçimde
kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip
estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler
olarak yetiştirmek.
* Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Ortaöğretim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin
ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri tanıtmak ve
seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara
yöneltmek
* Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Ortaöğretim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem
ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel
etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve
gerçekleştirmelerine yardımcı olmak
* Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Ortaöğretim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
İş okullarında akademik bilgi ve becerilerin yanında
iş eğitimi uygulamalarının da yer aldığı eğitim
programı uygulanır. Bu program temel alınarak BEP
hazırlanır ve bireylerin başarılarının
değerlendirilmesinde BEP’lerinde yer alan amaç ve
davranışlar dikkate alınır.
Personel ve eğitim ortamının uygun olması
durumunda farklı yetersizlikleri olan bireyler için
özel eğitim sınıfları açılır. Zihinsel yetersizliği olan
bireyler için açılan iş okullarında böyle bir
uygulamaya yer verilmez.
Özel Eğitim Yönetmeliği
Sınıf mevcutları en fazla 10 kişiden oluşur.
Bu kurumlarda bir ders saati 40 dakika olup, ders
saati ve derslerin dağılımı, Talim ve Terbiye
Kurulunca kabul edilen haftalık ders dağıtım
çizelgesine göre uygulanır. Günlük çalışma süresinin
ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinliklere dağılımı
okul yönetimince belirlenir
Programın süresi dört yıldır. Programın birinci
sınıfında bireylere akademik bilgi ve beceriler ile
uygulamalı iş eğitimi yoluyla atölyelerde gerekli olan
temel bilgi ve beceriler kazandırılır. İkinci, üçüncü ve
dördüncü sınıflarda ise akademik bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı dersler ile uygulamalı atölye dersleri
verilir.
Özel Eğitim Yönetmeliği
8
Uygulamalı iş eğitimi dersleri, çevrenin sosyal,
kültürel, ekonomik özellikleri ve şartları ile istihdam
imkânları dikkate alınarak belirlenir.
İş yerine yerleştirilen bireyler kültür ve meslek
derslerini haftada bir gün okulda, uygulamalı beceri
eğitimini ise dört gün iş yerlerinde eğitim görürler.
İş yerine yerleştirilemeyen bireyler ise okulda
eğitimlerine devam ederler.
İş yerine yerleştirilen bireyler, 5/6/1986 tarihli ve
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun çırak
öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar.
İzleme ve yöneltme kurulu tarafından belirlenen
bireyler, birinci sınıfın sonunda bir iş yerine
yerleştirilirler. Ancak kurul, uygun olan bireyler için
birinci sınıftan itibaren de iş yerine yerleştirme
kararı alabilir.
Bireylerin iş yerine yerleştirilmesi kararı bir aylık
deneme süreci sonucunda kesinleşir.
Bireylerin iş yerine yerleştirilebilmesi için velisinden
Ek-4’de yer alan İş Yerine Yerleştirilecek Öğrenciler
İçin Veli Muvafakat Belgesi alınır.
İş yerine yerleştirilen bireyler; iş yeri koordinatör
öğretmeni tarafından düzenlenen Ek-5’te yer alan
Öğrenciyi İş yerinde Gözlem ve İzleme Formu ile
işveren tarafından düzenlenen Ek-6’da yer alan İşe
Yerleştirilen Öğrencilerin Devam Takip Çizelgesi
dikkate alınarak izleme ve yöneltme kurulunca takip
edilir.
İşe ya da iş yerine uyum sağlayamayan bireyler için
gerekli düzenlemeler yapılarak tedbirler alınır.
Ancak, alınan tüm tedbirlere rağmen uyum sorunu
devam eden bireylerin iş yeri, iş yeri koordinatör
öğretmeninin önerisiyle kurul tarafından değiştirilir
veya bu bireyler eğitimlerine okulda devam ederler.
Okulun imkân ve şartları uygun olduğu takdirde
yarıyıl ve yaz tatillerinde de programlara devam
edilebilir.
Öğrencilerimiz 11. ve 12. sınıflarda bu kanun
hükümlerine göre stajyer öğrenci olarak işyerlerine
yerleştirilmektedir. İşe yerleşmeyen veya işe devam
edemeyen öğrenciler okulda eğitimlerine devam
etmektedirler.
3308 Sayılı Mesleki Ve Çıraklık Eğitim Kanunu
9
C. FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER
FAALİYET ALANI: EĞİTİM
FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ
Hizmet–1 Rehberlik Hizmetleri
Hizmet–1 Öğrenci işleri hizmeti
Veli
Öğrenci
Öğretmen
Kayıt- Nakil işleri
Devam-devamsızlık
Sınıf geçme
Öğrenci belgesi, Mezuniyet belgesi
Hizmet–2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler
Halk oyunları
Koro
Şiir
Seminer
Kutlamalar
Kulüp Çalışmaları
Hizmet–2 Öğretmen işleri hizmeti
Derece terfi
Hizmet içi eğitim
Özlük hakları
Hizmet–3 Spor Etkinlikleri
Futbol,
Voleybol
Basketbol
Atletizm
Masa Tenisi
Hizmet–4 İzcilik Etkinlikleri
FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM
FAALİYET ALANI: MESLEK EDİNDİRME
Hizmet–1 Müfredatın işlenmesi
Ölçme ve değerlendirme
Sınav İşleri
Sınıf Geçme
Hizmet–2 Kurslar
Yetiştirme Kursları
Egzersiz Çalışmaları
Destek Eğitimleri
Aile Eğitimi Seminerleri
Hizmet- 3 Proje çalışmaları
Sosyal Projeler
AB Projeleri
FAALİYET ALANI: Çevre-Servis-Kantin
FAALİYET ALANI: Onarım-Donatım
Kağıt toplama
Atık pil toplama
Mavi kapak vb.
Okul Onarım İşleri
Okul Servisi
Sağlıklı ve Kaliteli Yemekhane
Okul Araç Gereç ve Donatım Malzeme Temini
10
D. PAYDAŞ ANALİZİ
İç Paydaşlar
1. Valilik: Olur Makamıdır.
2.Kaymakamlık: Onay Makamıdır.
3.Milli Eğitim Müdürlüğü: Milli Eğitim Bakanlığının ürettiği politikaları uygulayan ve okulun bağlı
olduğu mercidir.
4.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: Milli Eğitim Bakanlığının ürettiği politikaları uygulayan ve okulun
bağlı olduğu mercidir.
5. Öğretmenler: Hizmeti veren personellerdir.
6. Öğrenciler: Hizmetin sunulduğu paydaşlardır.
7. Veliler: Okullara maddi ve manevi destek sağlayabilme kapasitesi bulunur. Aynı zamanda uyumlu
işbirliği içinde olunması gereken kesimdir.
8. Okul Aile Birliği: Okulun tedarikçisi konumunda olup, okulun lojistik yönden destekçisi ve
işleticisi görevi vardır.
9. Memurlar: Görevli personeldir.
10. Destek Personeli: Görevli personeldir.
Dış Paydaşlar
1. Belediyeler: Eğitim hizmetin lojistik destekçileri olmaları beklenir.
2. Muhtar: Eğitim hizmetin lojistik destekçileri olmaları beklenir.
3. Medya: Eğitimin niteliğinin arttırılmasında işbirliği kaçınılmaz ve lüzumlu olan stratejik bir dış
paydaştır.
4. Üniversiteler: Eğitim öğretim hizmetinin niteliği açısından destekçi ve işbirlikçi konumda olması
gereken tedarikçi ve müşteri sayılabilecek kesimdir. Bir taraftan mezun öğrencileri sunduğumuz
müşteri konumundadır.
5. Sivil Toplum Örgütleri: En stratejik destekçi konumundadırlar. Uyumlu bir işbirliği ile bir gelişim
fırsatıdırlar.
11
Paydaş Sınıflandırma Matrisi
PAYDAŞLAR
İÇ PAYDAŞLAR
DIŞ PAYDAŞLAR
Çalışanlar,
Birimler
Temel ortak
YARARLANICI
Stratejik
ortak
Kaynak
Sağlayıcı
X
X
Millî Eğitim Bakanlığı
X
Valilik
X
Milli Eğitim Müdürlüğü
Çalışanları
X
İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
X
Okullar ve Bağlı Kurumlar
X
Öğretmenler ve Diğer
Çalışanlar
X
Öğrenciler ve Veliler
X
Okul Aile Birliği
X
Üniversite
O
X
X
Özel İdare
O
X
X
Belediyeler
O
X
X
Güvenlik Güçleri
(Emniyet, Jandarma)
O
X
X
Bayındırlık ve İskân
Müdürlüğü
O
X
O
Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü
O
X
O
Gençlik ve Spor
Müdürlüğü
O
X
O
Sağlık Müdürlüğü
O
X
O
Kültür Müdürlüğü
O
X
O
X
X
Hayırseverler
X
Sivil Toplum Örgütleri
X
Medya
X
İşveren kuruluşlar
Yararlanıcı,
hedef kitle
X
Muhtarlıklar
X
Sanayi ve Ticaret Odaları
X
12
Paydaş Önceliklendirme Matrisi
Paydaş
İç
Paydaş
MEB
Dış
Paydaş
Neden Paydaş?
Önceliği
Bağlı olduğumuz merkezi
idare
1
Hizmetlerimizden
yaralandıkları için
1

Tedarikçi mahalli idare
1
O
Amaç ve hedeflerimize
ulaşmak işbirliği
yapacağımız kurumlar
..

Öğrenciler
Özel İdare
Yararlanıcı

STK
X : Tamamı O : Bir kısmı
E. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZİ
Kurum içi analiz bölümünde; Müdürlüğümüzün organizasyon yapısı, insan kaynakları, karar alma
işlemleri ve süreçleri, eğitimde teknoloji kullanımı, teknolojik altyapı ve donanımı, bilgi ve iletişim
teknolojileriyle yürütülen proje ve faaliyetleri, eğitimin finansmanı (mali kaynaklar), kurumsal
yapısı ve kurum kültürü analiz edilmiştir.
13
1. KURUM İÇİ ANALİZİ
Okul/Kurum Teşkilat Şeması
MÜDÜR
SÜLEYMAN SAYIN
Müdür
Yardımcıları
AYHAN
BAŞTÜRK
Okul-Aile Birliği
ABDULLAH ŞAHİN
ARZU GÜVEN
Komisyonlar
Kurullar
Büro Hizmetleri
Öğrenci Kulüp.
Öğretmenler
Branş Öğrt.
Yardımcı Hizmetler
Sınıf Öğrt.
Rehber Öğrt.
1.1.Organizasyon Yapısı
Okulumuz bir okul müdürü ve iki müdür yardımcısı idari işlerin yürütülmesinde görev
yapmaktadır. 573 Sayılı Özel Eğitim Kanunu, 3308 Sayılı Mesleki Ve Çıraklık Eğitim Kanunu
çerçevesinde gerekli kurul ve komisyonları oluşturarak eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.
1.2.İNSAN KAYNAKLARI
KOÇ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
MEVCUT
DURUM
Okul Müdürü
1
Müdür Yardımcıları
Öğretmen
Memur
Hizmetli
Toplam
2
35
1
1
40
a) Veriler 2015 Ekim ayına aittir.
14
X
Din Kültürü
ve Ahlak
Bilgisi
Öğretmeni
Rehber
Öğretmen
X
1
X
X
X
İhtiyaç
--- ---
30
30
--- --- --- X
30
30
X
--- --- --- X
30
10
2
Ayhan BAŞTÜRK
Müdür Yardımcısı
4
Muzaffer
TURAN
Rehber Öğretmen
6
Arzu GÜVEN
Öğretmen
Zihinsel
Engelliler
Öğretmeni
X
X
--- --- X
20
15
7
Ayşe SAÇAL
Öğretmen
Zihinsel
Engelliler
Öğretmeni
X
X
--- --- X
10
10
8
Barış ARSLAN
Öğretmen
Zihinsel
Engelliler
Öğretmeni
X
X
--- --- X
30
30
9
Cevat
KÜÇÜKGÜZEL
X
X
--- --- X
20
20
X
X
--- --- X
10
15
X
X
--- --- X
20
10
X
X
--- --- X
20
20
6
3
Öğretmen
Zihinsel
Engelliler
Öğretmeni
10
Damla DÖNMEZ Öğretmen
Zihinsel
Engelliler
Öğretmeni
12
Fadime ÖZTÜRK Öğretmen
Zihinsel
Engelliler
Öğretmeni
13
Gamze EKMEN
Öğretmen
Zihinsel
Engelliler
Öğretmeni
15
İrfan EROL
Öğretmen
Zihinsel
Engelliler
Öğretmeni
X
X
--- --- X
10
15
16
Murat DÖNMEZ Öğretmen
X
X
--- --- X
20
20
18
Gamze HELVACI Öğretmen
Zihinsel
Engelliler
Öğretmeni
Zihinsel
Engelliler
Öğretmeni
X
X
--- --- X
20
10
19
Kenan
KARLIDAĞ
Öğretmen
20
Zahire ERDEM
Öğretmen
Zihinsel
Engelliler
Öğretmeni
21
Ümran KESKİN
KAYGUSIZ
Öğretmen
Zihinsel
Engelliler
Öğretmeni
Müzik
Öğretmeni
9
13
6
3
Yaptığı bilimsel
Çalış malar ve
kitaplar
X
Geçmiş yıllar da
aldığı HİE saati
toplamı
ortalaması
Son yılki hie
süresi
Aldığı ödüller ve
cezalar
2
Yüksek lisans
Mevcut(Kadrolu)
22
Lisans
Normu var mı?
Konaklama
Seyahat
Öğretmeni
Ön lisans
Okuldaki kıdemi
Okul Müdürü
Kıdem
Süleyman SAYIN
Branş
Adı soyadı
1
Görev
Sıra no
SİNCAN ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ İNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BİLGİSİ
ÖĞRETMEN İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI
ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ
KADRO EĞİTİM
HİZMET İÇİ
DURUM DURUMU
EĞİTİM
U
Teşekkür
Takdir
Başarı
Aylıkla
Ödüllendirm
e
Teşekkür
Başarı
Teşekkür
Teşekkür
11
2
X
X
--- --- --- X
20
20
Teşekkür
14
2
X
X
--- --- X
10
15
Takdir
Teşekkür
15
X X
--- --- X
20
20
İş
Okulların
da
Uygulana
n Kaba
Değerlen
dirme
Skalaların
ın Gözden
Geçirilme
si ve
Yeniden
Düzenlen
mesi
Çalıştayı
(Ankara
MEM)
22
Cengiz YILMAZ
Öğretmen
Zihinsel
Engelliler
Öğretmeni
24
Yaşar ŞAHİN
Öğretmen
Zihinsel
Engelliler
Öğretmeni
25
Tuba EROĞLU
Öğretmen
Zihinsel
Engelliler
Öğretmeni
28
Semra ÖZTÜRK
Öğretmen
Sınıf
Öğretmeni
29
Rabia POLAT
Öğretmen
Bilişim
Teknolojiler
i Öğretmeni
30
Feyza EVİN
Öğretmen
31
Özlem YENİ
32
X
--- --- X
20
20
--- X
--- --- X
20
80
X
--- --- X
10
15
--- --- X
20
10
X
6
1
-10
X
X
X
--- --- X
20
20
El Sanatları
Öğretmeni
X
X
--- --- X
20
20
Öğretmen
El Sanatları
Öğretmeni
X
X
--- --- X
20
15
Nesrin
ÖZDENKOŞ
Öğretmen
El Sanatları
Öğretmeni
X
X
--- --- X
20
20
33
Hanife ŞAHİN
Öğretmen
El Sanatları
Öğretmeni
X
X
--- --- X
10
10
34
İlknur YILDIRIM
Öğretmen
Gıda
Teknolojiler
i Öğretmeni
X
X
--- --- --- X
10
10
36
Adem
ALBAYRAK
Öğretmen
Görsel
Sanatlar
Öğretmeni
X
X
--- --- X
10
10
38
Durmuş ARIK
Öğretmen
Konaklama
Seyahat
Öğretmeni
X
X
--- --- X
10
10
39
Necat ONUR
Öğretmen
Konaklama
Seyahat
Öğretmeni
X
X
--- --- X
20
10
40
Nilgün
KARAYİĞİT
Öğretmen
Beden
Eğitimi
Öğretmeni
X
X
--- --- --- X
10
15
13
3
X
2
Başarı
Aylıkla
Ödüllendirm
e, Başarı
Okulumuzda görev yapan idareci, öğretmen bilgileri aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
S.NO
1
2
UNVAN
GÖREVLERİ
Okul müdürü
Müdür baş yardımcısı
Okul müdürü;
1. Ders okutmak.
2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak
görevlerini yürütür.
3. Okulu düzene koyar.
4. Denetler.
5. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve
geliştirmesinden sorumludur.
6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.
Müdür başyardımcısı,
1.
2.
3.
4.
Ders okutur.
Müdürün en yakın yardımcısıdır.
Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder.
Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk,
ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme,
bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak
okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar.
5. Müdür başyardımcısı, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.
16
3
Müdür yardımcısı
Müdür yardımcıları
1. Ders okutur
2. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk,
ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme,
bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak
okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar
3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.
1. Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/Okulunda dersler sınıf ve branş
öğretmenleri tarafından okutulur.
2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda
belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve
deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine
etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde
belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar.
4. Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/Okulu sınıflarında özel bilgi, beceri ve
yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk
bilgisi, Tekstil, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Aksesuar, El Sanatları, Konaklama
seyahat ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur.
5. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde branş
öğretmeni ile birlikte ders yapar.
6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili
öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce
düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, tam gün öğretim yapan
okullarda gün süresince nöbet tutmaları sağlanır.
7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve
duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından
takip eder.
8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve
uygularlar.
9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki
eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar.
4
Öğretmenler
5
Yönetim işleri ve büro 1. Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro
işlerini yaparlar.
memuru
2. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya
örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar.
3. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve
gizli tutulmasından sorumludurlar.
4. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili
değişiklikleri günü gününe işlerler.
5. Arşiv işlerini düzenlerler.
6. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.
Yardımcı
hizmetler 1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş
bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak,
personeli
2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek,
3. Hizmet yerlerini temizlemek,
4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak,
5. Nöbet tutmak,
6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma
ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler.
7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı
sorumludurlar.
6
17
Okul Müdürü
Müdür Yardımcıları
Rehberlik Servisi
Çok Amaçlı Salon
Toplantı Salonu (Kütüphane)
Memur
9,10,11,12. Özel eğitim sınıfları
Anasınıfı
Drama Odası
Satranç Odası
Zenginleştirilmiş kütüphane
Fen laboratuarı
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
18
Telefon Hattı
Muhasebe
Yazılımı
Projeksiyon
Fotoğraf Makinesi
Belgegeçer
Yazıcı
Tablet
Masaüstü
Bilgisayar
Akıllı Tahta
Teknolojik Dağılım
Fotokopi Makinesi
1.3. FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI
1
153
1.4.MALİ KAYNAKLAR
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/Okulu mali kaynakları
a)Genel Bütçe (temel maaşlar, ek dersler, yolluklar, mahkeme masrafları, tüketim malzemeleri,
telefon, kırtasiye)
b)İşletmelerden gelen pay
SİNCAN ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ/OKULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN
YILLARA GÖRE BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2012
2013
2014
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
81.350,00
89.445,00
98.433,50
DİĞER GELİRLER
74.115,00
81.526,50
89.679,15
7.515,00
8.530,00
9.150,00
81.630,00
90.056,50
98.829,15
HAYIRSEVER
YARDIMLARI
GELİR TOPLAM
Genel toplam ; giderler baz alınarak hesaplanmıştır.
1.5.KURUM KÜLTÜRÜ
KATILIMCILAR
TOPLANTI SIKLIĞI
2012
YILLAR
2013
2014
Her Hafta
50
52
52
Her Ay
10
10
10
Her Dönem
2
2
2
Müdür Yardımcıları
Öğretmenler
Veliler
18
2.KURUM DIŞI ANALİZİ
Sincan ilçesinde ev kiralarının ve ev fiyatlarının diğer merkez ilçelere nazaran düşük olması
nedeniyle, özellikle iç Anadolu (Çankırı,Çorum,Yozgat) ‘dan göç almaktadır.Sincan ilçesi son 8-10
yılda 250.000 olan nüfusunu yaklaşık olarak 500.000’e çıkarmıştır.
İlçe merkezi banliyö tren ve devlet karayolu ile çevre yollarının bulunduğu bir alanda olması
Ankara’da çalışan memur ve işçilerin oturdukları bir merkez konumuna getirmiştir. Ayrıca ilçemizde
Sincan 1. Organize Sanayi bölgesinin olması, Başkent Organize Sanayi bölgesinin kurulması, Ostim
ve Şaşmaz gibi organize sanayi bölgelerinin çok yakın olması ilçemizin il içinden ve il dışından göç
almasının en önemli nedenidir. Okulumuzun bulunduğu G.O.P Mahallesi’nin, Sincan 1. Organize
Sanayi bölgesine yakın olması nedeniyle; yapılaşmanın hızlı olması ve ev kiraların düşük olması
nedeniyle hızla göç almakta ve okulumuza gelen nakil öğrenci sayısını artırmaktadır.
3.ÜST POLİTİKA BELGELERİ VE DİĞER POLİTİKA BELGELERİ
POLİTİK /YASAL FAKTÖRLER










İlgili mevzuat
Kalkınma Planları
Meb strateji belgesi
Kamu mali kontrol yönetimi
İş Kanunları
Temel Eğitim Vizyonu
Temel eğitimde dünya standartları
Temel eğitim 2023 vizyonu
Uluslar arası ilişkiler
18.Milli Eğitim Şurası
SOSYAL/KÜLTÜREL FAKTÖRLER







9.Kalkınma planı
Tüketici alışkanlıkları
Boş zamanı değerlendirme alışkanlıkları
Demografik hareketlilik
Cezaevi personelinin sosyal
davranışlarının çocuklarının üzerine
yansımaları
Asaş stadının öğrencilerin sportif
bakışlarına etkisi
Tarım ürünleri yetiştiricileriyle iç içe
olmamız
EKONOMİK FAKTÖRLER







2014–2018 dönemini kapsayan 9.
Kalkınma Planı
2014–2016 dönemini kapsayan Orta
Vadeli Program
20014–2018 Eğitim Özel İhtisas
Komisyonu Raporu
Okul aile birliğinin çalışmaları
Öğrenci veli profili
Yakın çevremizin ekonomik durumu ve
ekonomik gelişmeler
Enerji ve Maliyet
TEKNOLOJİK FAKTÖRLER








19
Orta Vadeli Program
TÜBİTAK Vizyon 2023 eğitimde İnsan
Teknolojik gelişmelere uyum
Bilgi toplumu stratejilerine uyum
Milli eğitim temel Kanunu
Personelin teknolojiyi kullanarak
kırtasiyeciliği azaltması
Oyunla öğrenmeye teknolojik altyapı
ARGE çalışmaları
4.GZFT (SWOT) ANALİZİ
Okulumuzda çalışan personelin tamamına, veli ve öğrencilerin %20’sine uygulanan GZFT anket sonuçları
dikkate alınarak GZFT belirlenmiştir.
GÜÇLÜ YÖNLER
ZAYIF YÖNLER
1. Genç ve iyi diyalogu olan personelimizin olması
2. Okul müdürünün özel eğitim okulundan gelmesi
3.Tecrübeli okul yönetiminin sorunların çözümüne
önem vermesi
4.Bölgenin tek iş okulu olması
5.Öğretmen ihtiyacının hemen karşılanması
6.Okul yardımcı personelinin çok olması
7.Personelin özel eğitim kadrosunda yetişmiş personel
olması
8.Rehberlik hizmetlerinin yeterli olması
9.Okulun gerekli donanıma sahip olması
10.Okulda hemşirenin bulunması
11.Sınıf öğrenci sayılarının az olması
12.Personelin proje ve çalışmalar açık olması
13.Okul idaresinin açık ve anlayışlı olması
14.Öğrencilerin birçok etkinlikten ücretsiz
yararlanabilmesi
15.Okul bütçesinin Özel Eğitim Genel Müdürlüğü
tarafından karşılanıyor olması
16.Okulumuzda akıllı tahta altyapısının oluşturulması.
1.Özel eğitim sınıf öğretmeni sayısının yetersiz
olması
2.Okulun fiziki yapısının yetersiz olması
3.Sportif faaliyetlerin yetersiz olması
4.Ders dışı etkinliklere zaman ayrılamaması
( Öğrencilerin servis kullanması nedeniyle)
5.Yemeklerin kötü olması
6.Okuldan mezun olan öğrencilerin işe yerleşme
sayısının az olması.
7.Okula devamsızlık oranının fazla olması
8.Okul Aile Birliğinin yeterli katkıyı
sağlayamaması
9.Düzenlenen seminer ve toplantılara velilerin
katılımının az olması
10.Mevcut Atölye derslerinin öğrencilerin
yapabileceği meslek ve iş kollarında olmaması
11.Okul idaresinin yeni olması
12.Okul internet sayfasının yetersiz olması
13.Öğrencilerin genelde bağımlı olarak yaşaması
14. Etkileşimli tahta altyapısının öğretmenler
tarafından engelli öğrencilere yönelik etkin olarak
kullanılamaması.
FIRSATLAR
TEHDİTLER
1.Milli Eğitim Bakanlığının özel eğitime verdiği önem
2.Engelli bireylere yönelik verilen haklar
3.Proje çalışmalarına uygun bir yapının olması
4.Okul servislerinin ücretsiz olması
5.Öğle yemeklerinin ücretsiz olması
6.Sanayi Bölgesine yakın olması
7.Okulun yol güzergahında olması
8. Servis araçlarında yardımcı personelin olması
1.Öğrencilerimizin istismara açık olması
2.Öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerinin
yetersiz olması
3.İnternet kullanımını bilinçsiz olması
4.Okulun merkeze uzak olması
20
F.EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE GELİŞİM VE SORUN ALANLARI
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/Okulu Müdürlüğü’nün faaliyetlerine ilişkin gelişim ve sorun alanları,
paydaş analizi ile kurum içi ve dışı analiz sonuçlarına göre tespit edilmiştir. Belirlenen gelişim ve sorun
alanları üç tema altında gruplandırılarak plan mimarisinin oluşturulmasında temel alınmıştır.
EĞİTİM VE ÖĞRETİME
ERİŞİM
 Özel Eğitim Çalışmaları
 Staj ve İstihdam çalışmaları
 Devamsızlık
 Zorunlu eğitimden erken
ayrılma
 Taşımalı eğitim
 Eğitimden sürecinden iş
yaşamına geçiş.
 Öğrencilere yönelik
oryantasyon faaliyetleri
 Özel eğitime ihtiyaç duyan
bireylerin uygun eğitime
erişimi
 Hayat boyu öğrenmeye
katılım
 Hayat boyu öğrenmenin
tanıtımı












EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE
KALİTE
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve
sportif faaliyetler
Okuma kültürü
Eğitimde ve öğretim süreçlerinde
bilgi ve iletişim teknolojilerinin
kullanımı
Üstün yetenekli öğrencilere
yönelik eğitim öğretim hizmetleri
Özel eğitime ihtiyacı olan
bireylere sunulan eğitim ve
öğretim hizmetleri
Okul sağlığı ve hijyen
Okul güvenliği
Zararlı alışkanlıklar
Eğitsel, mesleki ve kişisel
rehberlik hizmetleri
Meslek Hayatına adaptasyon
Öğrencilerin sınav kaygısı
Eğitsel değerlendirme ve
tanılama
KURUMSAL KAPASİTE
 İnsan kaynakları planlaması
 Çalışanların ödüllendirilmesi ve
motivasyon
 İnsan kaynağının genel ve mesleki
yeterliklerinin geliştirilmesi
 Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı
 Okul-Aile birliği
 Çalışma ortamı ve koşulları
 Okulun fiziki kapasitesi
 Okulun sosyal, kültürel, sanatsal ve
sportif faaliyet alanlarının yetersizliği
 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere
uygun eğitim ve öğretim ortamları
 Donatım eksikliği
 Teknolojik altyapı eksikliği
 Stratejik yönetim ve planlama anlayışı
 İş sağlığı ve güvenliği
 İç kontrol sistemi
 Kurumsal aidiyet
 İç ve dış paydaşlarla etkin ve sürekli
iletişim
 Basın yayın faaliyetleri
 Hizmetlerin elektronik ortamda
sunumu; mobil uygulamaların
geliştirilmesi, yaygınlaştırılması
 Elektronik ağ ortamlarının etkinliği
G. STRATEJİK PLAN MİMARİSİ
Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün
2015-2019 Stratejik Planlaması temel mimarisi yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, üst politika
belgeleri, literatür taraması, GZFT analizi ve eğitim sisteminin gelişim ve sorun alanları dikkate alınarak
oluşturulmuştur. Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/Okulu Müdürlüğünün geleceğe yönelim bölümü bu
mimari çerçevesinde yapılandırılmıştır.
21
1.
Eğitim ve Öğretime Erişim
1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama
1.1.1 Özel Eğitim çalışmalarının yapılandırılması
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Staj uygulama alanlarının genişletilmesi
İstihdamı artırıcı çalışmaların etkin olarak planlanması
Devamsız öğrencilerin tespiti ve devamı için gerekli önlemlerin alınması
1.1.5.Öğrenci profili ve iş gücü niteliği dikkate alınarak atölye ve işliklerin yapılandırılması.
1.1.6.Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi
2.
Eğitim ve Öğretimde Kalite
2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları
2.1.1. Öğrenci
2.1.2. Öğretmen
2.1.3. Öğretim programları ve materyalleri
2.1.4. Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi
2.1.5. Rehberlik
2.1.6. Ölçme ve değerlendirme
2.2. Hareketlilik
2.2.1. Uluslararası hareketlilik
3.
Kurumsal Kapasite
3.1. Beşeri Altyapı
3.1.1. İnsan kaynakları planlaması
3.1.2. İnsan kaynakları yönetimi
3.1.3. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi
3.2. Fiziki, Mali ve Teknolojik Altyapı
3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi
3.2.2. Okul bazlı bütçeleme
3.2.3. Eğitim tesisleri ve altyapı
3.2.4. Donatım
3.3. Yönetim ve Organizasyon
3.3.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi
3.3.1.1. Bürokrasinin azaltılması
3.3.1.2. İş analizleri ve iş tanımları
3.3.1.3. Mevzuatın güncellenmesi
3.3.2. İzleme ve değerlendirme
3.3.3. Avrupa Birliğine uyum ve uluslararasılaşma
3.3.4. Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim
3.3.4.1. Çoğulculuk
3.3.4.2. Katılımcılık
3.3.4.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik
3.3.5. Kurumsal iletişim
3.3.6. Bilgi Yönetimi
3.3.6.1. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması
3.3.6.2. Veri toplama ve analiz
3.3.6.3. Veri iletimi ve bilgi paylaşımı
22
III. BÖLÜM
GELECEĞE YÖNELİM
23
 MİSYON,VİZYON VE TEMEL DEĞERLER
MİSYON
Milli Eğitim Temel Amaç Ve İlkeleri doğrultusunda, ilköğretimi bitirmiş, eğitilebilir
düzeydeki engelli öğrencilerimize bireysel, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı
sağlayabilecek, uygun eğitim ortamları ışığında iş, çalışma ve meslek bilincine erişmiş,
bağımsız yaşama becerilerine sahip istihdama yönelmiş üretken bireyleri topluma
kazandırmaktır
VİZYON
“Engelleri aşıyorum, iş hayatında yerimi alıyorum.”
Sloganından hareketle tüm öğrencilerimizi işe yerleştirmek.
TEMEL DEĞERLER
1. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmak
2. Kendimize ve birbirimize güvenmek
3. Sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi hedeflemek
4. İşbirliğine her zaman açık olmak
5. Çalışmalarımızda yaratıcı olmaya özen göstermek
6. Yeniliklere açık olmak
7. Hoşgörülü olmak
8. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize şefkat duymak
9. Biz bir takımız bilinciyle hareket etmek
10. Her bireyin değerli, tek ve biricik olduğunu kabul etmek
11. Her bireyin yaşamda bir varoluş amacı olduğuna inanmak
12. Engellerin birlik, beraberlik ve eğitimle aşılacağına inanmak
13. Üretken olmayı temel almak
14. Eğitim alanında kaliteyi hedef almak
15. Bağımsız yaşayarak başarıya ulaşmayı amaçlamak
24
Stratejik Amaç 1.
Öğretmenler tarafından yapılan ekip çalışması ile öğrencilerin staj yapabilecekleri iş yerlerini
saptamak ve çoğaltmak.
 Stratejik Hedef 1.1.
Öğretmenler tarafından yapılan ekip çalışması ile öğrencilerin staj yapabilecekleri işyerlerini
saptamak ve çoğaltmak.
 Stratejik Hedef 1.2.
Okulumuz ile SİSİAD arasında istihdama yönelik işbirliği çalışması yapmak
Stratejik Amaç 2.
Öğretmenler arası diyalogu artırmaya yönelik etkinlikler yapmak
 Stratejik Hedef 2.1.
(4 yıllık): Öğretmenler arası diyalogu artırmaya yönelik etkinlikler yapmak
Stratejik Amaç 3.
Sosyal Hayat dersinin amaçları doğrultusunda faaliyetler düzenlemek
 Stratejik Hedef 3.1.
Sosyal Hayat dersinin amaçları doğrultusunda faaliyetler düzenlemek
 Stratejik Hedef 3.2.
Okul içi ve okul dışı etkinlikler ve yarışmalar düzenlemek.
Stratejik Amaç 4:
Rehberlik hizmetlerinden etkin biçimde yararlanılmasını sağlamak.
 Stratejik Hedef 4.1
Rehberlik hizmetlerinden etkin biçimde yararlanılmasını sağlamak.
 Stratejik Hedef 4.2
Öğrenci başarısını ve istihdamını artırmak.
25
TEMA 1
“STAJ YAPAN ÖĞRENCİ SAYISINI ARTIRMAK”
26
Stratejik Amaç 1.
Öğretmenler tarafından yapılan ekip çalışması ile öğrencilerin staj yapabilecekleri iş yerlerini
saptamak ve çoğaltmak.

Stratejik Hedef 1.1.
Öğretmenler tarafından yapılan ekip çalışması ile öğrencilerin staj yapabilecekleri iş yerlerini
saptamak ve çoğaltmak.
Hedefin Mevcut Durumu
Okulumuzda mesleki eğitim alan hafif düzeyde zihin engelli öğrencilerimizin eğitim sürecinden sonra
istihdam edilebilmeleri kurumsal olarak en önemli hedef ve başarı kriterlerimiz arasındadır. Bu amaçla
okulumuzun bulunduğu bölgede öğrencilerimizin staj uygulamaları yapabilecekleri işletmelerin tesbiti ve bu
işletmelerle sağlıklı diyalog geliştirebilmek çok büyük önem arz etmektedir. 2014 yılı itibariyle sadece 30
işyeri ile irtibat kurulabilmiş olması okulumuz açısından bir zayıf yön olarak tesbit edilmiş ve irtibata
geçilen işletme sayısının etkili grup çalışmasıyla artırılması gereklilik halini almıştır. 2019 yılı sonuna kadar
yıldan yıla kademeli olarak işbirliği yapılan işletme sayısının 100 olması hedeflenmiş şu ana kadar 68
işletme ile işbirliği sağlanmıştır.
Performans göstergeleri
Performans Göstergeleri
No
1.1.1
Staj yapan öğrenci sayısı
1.1.2
İşbirliği yapılan işletme sayısı
Hedef
2013
2014
2019
-
-
100
-
100
-
Stratejiler
No
Diğer Sorumlular
Strateji
Ana Sorumlu
Öğretmenlerden yeni staj yerleri bulmaları için 4 farklı
grup oluşturulacaktır.
1. ekip organize sanayi bölgesinde yeni işyerleri
araştıracaktır
2. ekip halı yıkama ekipmanları ve sarf malzemeleri
hakkında araştırma yapacaktır.
3.ekip oto yıkama ekipmanları ve sarf malzemeleri
hakkında araştırma yapacaktır.
4. ekip bölgemizde bulunan eğitim kurumlarını ziyaret
edip öğrencilerin staj yapabilecekleri kurumları
belirleyecektir.
Müdür Yardımcısı, Rehberlik
Servisi
Müdür Yardımcısı, Rehberlik
Servisi
Müdür Yardımcısı, Rehberlik
Servisi
Müdür Yardımcısı, Rehberlik
Servisi
Müdür Yardımcısı, Rehberlik
Servisi
Tüm Öğretmenler
6
Staj yapılacak uygulama alanları hakkında bilgi vermek
Müdür Yardımcısı, Rehberlik
Servisi
Tüm Öğretmenler
7
Staj yapılacak yeni meslek alanları hakkında bilgi
toplamak
SİSİAD tarafından yönlendirilen işyerleri ile işbirliği
yapmak
1
2
3
4
5
8
Müdür Yardımcısı, Rehberlik
Servisi
Müdür Yardımcısı, Rehberlik
Servisi
27
Tüm Öğretmenler
Tüm Öğretmenler
Tüm Öğretmenler
Tüm Öğretmenler
Tüm Öğretmenler
Tüm Öğretmenler

Stratejik Hedef 1.2.
Okulumuz ile SİSİAD arasında istihdama yönelik işbirliği çalışması yapmak
Hedefin Mevcut Durumu
Okulumuz Sincan Organize Sanayi Bölgesi yakınında bulunması sebebiyle Sincan Sanayici ve İşadamları
Derneği (SİSİAD) bölgedeki işletmelerle iletişim amacıyla önemli hedef partner olarak belirlenmiş ve
çalışmalarımız sonucunda birçok sanayi kuruluşuyla iletişime geçilmiştir. Organize Sanayi Bölgesinde
bulunan 270 fabrikanın 95 tanesi ile iletişim kurulmuş faaliyetlerimiz, amaçlarımız anlatılmıştır.
Performans göstergeleri
Performans Göstergeleri
No
Hedef
1.2.1
SİSİAD tarafından yönlendirilen işyerleri ile yapılan
işbirliği sayısı.
1.2.2
SİSİAD tarafından yönlendirilen işyerleri ile yapılan
işbirliği sayesinde staj’a yönlendirilen öğrenci sayısı
2013
2014
2019
-
-
270
-
100
-
Stratejiler
No
Diğer Sorumlular
Strateji
Ana Sorumlu
9
Öğretmenlerden yeni staj yerleri bulmaları için 4 farklı
grup oluşturulacaktır.
Müdür Yardımcısı, Rehberlik
Servisi
Tüm Öğretmenler
10
1. ekip organize sanayi bölgesinde yeni işyerleri
araştıracaktır
Müdür Yardımcısı, Rehberlik
Servisi
Tüm Öğretmenler
11
Staj yapılacak uygulama alanları hakkında bilgi vermek
Müdür Yardımcısı, Rehberlik
Servisi
Tüm Öğretmenler
12
SİSİAD tarafından yönlendirilen işyerleri ile işbirliği
yapmak
Müdür Yardımcısı, Rehberlik
Servisi
28
Tüm Öğretmenler
TEMA 2
“OKUL ÇALIŞANLARI ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ
VE ORGANİZASYONU ARTIRMAK”
29
STRATEJİK AMAÇ 2
Öğretmenler arası diyalogu artırmaya yönelik etkinlikler yapmak
 Stratejik Hedef 2.1.
Öğretmenler arası diyalogu artırmaya yönelik etkinlikler yapmak
Hedefin Mevcut Durumu
Öğretmenler arası diyalog ve işbirliğini n okul olarak birlikte çalışma ve organize olmada daha sağlıklı
ve verimli bir iş ortamının hazırlanması amaçlanmıştır. Yapılan toplantılar ve etkinliklere gönüllü olarak
katılmak isteyen öğretmen sayılarının değerlendirilmesi sonucunda performans hedefi olan %100 katılımın
sağlandığı gözlemlenmiştir.
Performans Göstergeleri
No
Performans Göstergeleri
2013
2014
2019
2.1.1.
Paylaşım toplantılarına katılım oranı %
-----
-----
100
2.1.2
Yardımlaşma sandığı katılım oranı %
-----
-----
100
-----
-----
100
2.1.3
Sosyal ve Kültürel faaliyetlere katılım oranı %
Stratejiler
No
13.
14.
15.
Strateji
Öğretmenlere yönelik aylık paylaşım
toplantıları yapmak
Yardımlaşma sandığı kurmak..
Öğretmenler arası sosyal ve kültürel
faaliyetler düzenlemek.
Ana Sorumlu
Diğer Sorumlu Şubeler
Müdür Yardımcısı
Rehberlik Servisi ve Tüm
Branş Öğretmenleri
Müdür Yardımcısı
Rehberlik Servisi ve Tüm
Branş Öğretmenleri
Müdür Yardımcısı
Rehberlik Servisi ve Tüm
Branş Öğretmenleri
30
TEMA 3
“ÖĞRENCİLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN SOSYAL VE
KÜLTÜREL FAALİYETLERİ ORGANİZE ETMEK VE KATILIMI
SAĞLAMAK
31
”
STRATEJİK AMAÇ 3
Sosyal Hayat dersinin amaçları doğrultusunda faaliyetler düzenlemek.
 Stratejik Hedef 3.1.
Sosyal Hayat dersinin amaçları doğrultusunda faaliyetler düzenlemek
Hedefin Mevcut Durumu
Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerimizin uyumsal davranışlardan biri olan sosyal beceriler, sosyalleşme
amaçlı iletişim kurma yeteneklerinin geliştirilebilmesi amacıyla etkinlikler vasıtasıyla kendini ifade edebilecekleri
alanların yaratılması gerekmektedir. Bu amaçla Sosyal Hayat dersi kapsamında planlamalar yapılarak yarışmalar, koro
çalışmaları, pano hazırlama çalışmaları ve geziler düzenlenmeye başlanmış öğrencilerde belirgin sosyal davranışlar
gözlenmiştir.
Performans göstergeleri
Performans Göstergeleri
No
Önceki Yıllar
Hedef
2013
2014
2019
3.1.1
Etkinlik sayısı
-----
-----
10
3.1.2
Katılan öğrenci sayısı
------
------
200
Stratejiler
No
Strateji
Ana Sorumlu
Diğer Sorumlular
16
Sosyal Hayat dersi kapsamında gezi düzenlemek
Müdür Yardımcısı
Tüm Sınıf Öğretrmenleri
17
Okul korosu oluşturmak.
Müdür Yardımcısı
Müzik Öğretmeni
Tüm Sınıf Öğretrmenleri
18
Ders saatleri dışında yapılan egzersizlere katılımı
Müdür Yardımcısı
sağlamak
Okul içi ve okul dışı etkinliklerin yer aldığı pano
Müdür Yardımcısı
hazırlamak
19
20
Öğrenci ürünlerinin
düzenlemek
tanıtımı
amacıyla
Tüm Sınıf Öğretrmenleri
Tüm Sınıf Öğretrmenleri
kermes
Müdür Yardımcısı
32
Tüm Sınıf Öğretrmenleri

Stratejik Hedef 3.2.
Okul içi ve okul dışı etkinlikler ve yarışmalar düzenlemek.
Hedefin Mevcut Durumu
Öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecine aktif katılımlarının teşvik edilmesi amacıyla
öğrenci ürün ve çıktılarının geri dönüt sürecinin oluşturulması önem arzetmektedir. Bu
amaçla öğrencilerimizin olumlu davranışlarının pekiştirilmesi kazandırılan davranışların
kalıcılığı açısından çok önemlidir. Buna yönelik olarak Okul içinde resim, şiir, bilgi
yarışmaları düzenlemekte, okul dışında yapılan yarışmalara katılım sağlanmaktadır.
Performans göstergeleri
Performans Göstergeleri
No
Önceki Yıllar
Hedef
2013
2014
2019
3.2.1
Etkinlik sayısı
-----
-----
10
3.2.2
Katılan öğrenci sayısı
------
------
200
Stratejiler
No
Strateji
Ana Sorumlu
21
Okul içinde resim, şiir, bilgi yarışmaları düzenlemek.
22
Okul dışında yapılan yarışmalara katılmak.
33
Müdür Yardımcısı,
Rehberlik Servisi
Müdür Yardımcısı,
Rehberlik Servisi
Diğer Sorumlular
Tüm Sınıf Öğretrmenleri
Tüm Sınıf Öğretrmenleri
TEMA 4
“OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNİ
ARTIRMAK”
34
STRATEJİK AMAÇ 4.
Rehberlik hizmetlerinden etkin biçimde yararlanılmasını sağlamak.
 Stratejik Hedef 4.1.
Rehberlik hizmetlerinden etkin biçimde yararlanılmasını sağlamak.
Hedefin Mevcut Durumu
Okulumuz olarak velilerimizin eğitim sürecinde aktif rol alması özel eğitim açısından çok önemlidir.
Öğrencilerimizin hafif düzeyde zihinsel engellilik grubuna dahil olduğu gerçeği veli işbirliğini zaruri hale
getirmektedir. Özel eğitimde eğitimin sürekliliğinim sağlanması gerektiği için velilerin eğitim ortamına dahil olması,
eğitim sürecinin bir parçası olması, önemli bir paydaş olması gerekmektedir. Ayrıca okulumuz rehberlik servisi
tarafından organize edilen seminer bilgilendirme toplantıları, anket çalışmaları hem velinin çocuğu ile olan ilişkisine
hem de öğrenci velilerinin isteklerinin belirlenmesine katkı sunmaktadır. Öğrencilerimizin mesleki yönlendirmesinde
de aile aktif rol almakta, öğrencilerimizin geleceği birlikte inşa edilmektedir.
Performans göstergeleri
Performans Göstergeleri
No
Önceki Yıllar
Hedef
2013
2014
2019
4.1.1
Etkinlik sayısı
-----
-----
15
4.1.2
Katılan Veli Sayısı
------
------
230
Stratejiler
No
23
24
25
26
27
Strateji
Ana Sorumlu
Rehberlik hizmetleri yürütme kurulunun aktif bir
şekilde çalışmasının sağlanması
Sınıf öğretmenlerinin rehberlik servisi ile aileler
arasındaki iletişimi güçlendirmesi,
Rehberlik servisinin işlevi ve görevleri hakkında
ailelerin bilgilendirilmesi,
Bilgilendirme amaçlı aile eğitimi seminerlerinin
yapılması,
Öğrencilere yönelik yapılan etkinliklerde ailenin
katılımını sağlama.
35
Diğer Sorumlular
Müdür Yardımcısı,
Rehberlik Servisi
Tüm Sınıf Öğretrmenleri
Müdür Yardımcısı,
Rehberlik Servisi
Tüm Sınıf Öğretrmenleri
Müdür Yardımcısı,
Rehberlik Servisi
Tüm Sınıf Öğretrmenleri
Müdür Yardımcısı,
Rehberlik Servisi
Tüm Sınıf Öğretrmenleri
Müdür Yardımcısı,
Rehberlik Servisi
Tüm Sınıf Öğretrmenleri

Stratejik Hedef 4.2.
Öğrenci başarısını ve istihdamını artırmak.
Hedefin Mevcut Durumu
Okulumuzda staj uygulamalarına başlayacak öğrencilerimiz için, öğrencilerimizin ilgi, istek,
beceri alanlarında değerlendirilmelerinin yapılması gerekmektedir. Değerlendirme sürecinde
aile düzenli olarak bilgilendirilmelidir. Ailelerimizin talepleri de uygulama sürecinde
belirleyici olmaktadır. Burada asıl amaç öğrenciyi iş yaşamına hazırlama, okul-aile-işletme
işbirliğini sağlamaktır. Oluşturulan ekibimiz bu koordinasyonu sağlamak amacıyla
çalışmalarına başlamış, velilerimizin birçok kaygı duyduğu alanlarda kaygı düzeylerinin
düştüğü gözlemlenmiştir.
Performans göstergeleri
Performans Göstergeleri
No
Önceki Yıllar
Hedef
2013
2014
2019
4.2.1
Etkinlik sayısı
-----
-----
20
4.2.2
Katılan Veli Sayısı
------
------
230
Stratejiler
No
Strateji
28
Okul-veli-işletme işbirliğini artırma ekibinin
oluşturulması
Öğrencilerin uygulama (staj) ve işe yerleştirme
sürecine ailelerin aktif olarak katılımının sağlanması,
29
Ana Sorumlu
36
Diğer Sorumlular
Müdür Yardımcısı,
Rehberlik Servisi
Tüm Branş
Öğretrmenleri
Müdür Yardımcısı,
Rehberlik Servisi
Tüm Branş
Öğretrmenleri
IV. BÖLÜM
MALİYETLENDİRME
37
2015-2019 DÖNEMİ TAHMİNİ MALİYET DAĞILIMI TABLOSU
AMAÇ VE HEDEFLER
MALİYET (TL)
ORAN(%)
-
-
-
-
14.000,00
8,500,00
% 34
% 21
Stratejik Amaç Maliyetleri Toplamı
9,300,00
8,700,00
40.050,00
% 23
% 22
% 100
TOPLAM
40.050,00
% 100
Stratejik Amaç 1
Stratejik Hedef 1.1
Stratejik Hedef 1.2
Stratejik Amaç 2
Stratejik Hedef 2.1
Stratejik Hedef 2.2
Stratejik Hedef 2.3
Stratejik Amaç 3
Stratejik Hedef 3. 1
Stratejik Hedef 3.2
Stratejik Amaç 4
Stratejik Hedef 4. 1
Stratejik Hedef 4. 2
Sincan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan stratejik
amaçların gerçekleştirilebilmesi için beş yıllık süre içinde tahmini 40.050,00,
TL’lik kaynağa ihtiyaç
duyulmaktadır. Planda yer alan hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine,
amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın tahmini maliyetine ulaşılmıştır.
38
V. BÖLÜM
İZLEME-DEĞERLENDİRME
39
A. SİNCAN ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2010-2014
STRATEJİK PLANI’NIN DEĞERLENDİRMESİ
2010-2014 yılına yönelik hazırlanan Okulumuz için hazırlanan Stratejik plan doğrultusunda her yıl
eylem planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Hazırlanan plan çerçevesinde uygulamaya konulan
çalışmalar ayda bir yapılan toplantılarda değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda tespit edilen
eksiklikler giderilerek uygulamaya konulmuştur. Her yıl sene sonunda stratejik plan çerçevesinde yapılan
çalışmalar raporlaştırılarak öğretmenler kurulunda paylaşılmıştır.
Yapılan çalışmalar doğrultusunda Bakanlığımızın düzenlediği TKY Kurum Dalında ödül sürecine
başvurulmuştur. Bu çerçevede (2011-2014 Yılları arasında) girilen üç yarışmada Sincan ilçe birinciliği, bir
kez il dördüncülüğü ve ayrıca mansiyon ödülü almayı hak etti.
2010-2014 yılları arasında sistematik olarak okulumuzda yaptığımız çalışmaların eğitim öğretim
faaliyetlerine oldukça olumlu katkısı olmuştur. Bu çalışmalar ayrıca 2015-2019 Stratejik plan
çalışmalarımıza da ışık tutmuştur.
2015-2019 STRATEJİK PLANI
B.İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amaçlarından biri; kalkınma planları ve
programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî
yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.
Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları,
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve
vizyonlarını oluşturması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları
gerekmektedir.
Bu kapsamda Sincan Sincan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/Okulu olarak 2015-2019
dönemine ilişkin amaçlar ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Sincan Özel Eğitim
Mesleki Eğitim Merkezi/Okulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın
gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Sincan
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/Okulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme
Modeli geliştirilmiştir.
İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.
Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve
hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.
40
Sincan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/Okulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve
Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini;
1. Sincan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/Okulu 2015-2019 Stratejik Planı ve performans
programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi,
2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,
3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
4. Gerekli tedbirlerin alınması süreçleri oluşturmaktadır.
Sincan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/Okulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan
performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık
dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, stratejik planlama kurulu tarafından harcama birimlerinden
sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide
edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor stratejik planlama üst kuruluna
sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek
tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
İzleme
Değerlendirme
Dönemi
Birinci
İzlemeDeğerlendirme
Dönemi
Gerçekleştirilme
Zamanı
Her yılın
Haziran ayı
içerisinde
İzleme Değerlendirme Dönemi
Süreç Açıklaması
Zaman
Kapsamı
Haziranİyileştirme ekiplerinin sorumlu oldukları
Aralık
göstergeler ile ilgili gerçekleşme
dönemi
durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve
konsolide edilmesi
Göstergelerin gerçekleşme durumları
hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye
sunulması
Tüm yıl
İkinci
İzlemeDeğerlendirme
Dönemi
İzleyen yılın
Şubat ayı sonuna
kadar
İyileştirme ekiplerinin sorumlu oldukları
göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme
durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve
konsolide edilmesi
Performans gösterge hedeflerinden
sapmaların ve sapma nedenlerin
değerlendirilerek gerekli tedbirlerin
alınması
41
C. SİNCAN ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ/OKULU 2015-2019 STRATEJİK EYLEM PLANI VE BİRİM SORUMLULUKLARI
Staj yapan
öğrenci sayısını
arttırmak
Okulumuz ile SİSİAD
arasında istihdama
yönelik işbirliği
çalışması yapmak
Öğretmenlerden yeni staj yerleri
bulmaları için 4 farklı grup
oluşturulacaktır.
Öğretmenlerden yeni staj yerleri
bulmaları için 4 farklı grup
oluşturulacaktır.
1. ekip organize sanayi bölgesinde yeni
işyerleri araştıracaktır
2. ekip halı yıkama ekipmanları ve sarf
malzemeleri hakkında araştırma
yapacaktır.
3.ekip oto yıkama ekipmanları ve sarf
malzemeleri hakkında araştırma
yapacaktır.
4. ekip bölgemizde bulunan eğitim
kurumlarını ziyaret edip öğrencilerin
staj yapabilecekleri kurumları
belirleyecektir.
Öğretmenlerden oluşturulan bir ekip
tarafından öğrencilerin performans
düzeyleri hakkında bilgi verilecektir
Staj yapılacak işyerleri ziyaret edilerek
öğrenci hakkında bilgi paylaşımında
bulunulacaktır
Bu öğrencilerin işletmelerdeki
faaliyetlerini planlamak
SİSİAD ile yapılan eğitim işbirliğinin
süresini ve yararlanan öğrenci sayısın
artırmak.
2014 eğitim öğretim yılı sonunda
işe yerleştirilen öğrenci sayısı 10
dur
2013-2014 eğitim öğretim yılı
sonunda işe yerleştirilen öğrenci
sayısı 30 olarak hedeflenmiştir.
2014-2015 eğitim öğretim yılı
sonunda işe yerleştirilen öğrenci
sayısı 40 olarak hedeflenmiştir
.2015-2016 eğitim öğretim yılı
sonunda işe yerleştirilen öğrenci
sayısı 45 olarak hedeflenmişti
2016-2017 eğitim öğretim yılı
sonunda iş birliği yapılan işletme
sayısı 30 olarak hedeflenmiştir.
2017-2018 eğitim öğretim yılı
sonunda iş birliği yapılan işletme
sayısı 40 olarak hedeflenmiştir.
2014 eğitim öğretim yılı sonunda iş
birliği yapılan işletme sayısı 7 dir.
2018-2019 eğitim öğretim yılı
sonunda iş birliği yapılan işletme
sayısı 45 olarak hedeflenmiştir.
İstihdamı arttırma ve
mezunları izleme
grubu
42
2018-2019
2017
2016
2015
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
TEMMUZ
AĞUSTOS
HAZİRAN
KAYNAKLAR
NİSAN
SORUMLU KİŞİLER /
KURUMLAR
MAYIS
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
MART
MEVCUT DURUM
OCAK
Öğretmenler
tarafından yapılan
ekip çalışması ile
öğrencilerin staj
yapabilecekleri iş
yerlerini saptamak ve
çoğaltmak
1
FAALİYETLER VEYA PROJELER
ŞUBAT
STRATEJİK
HEDEFLER
BÜTÇE
STRATEJİK
AMAÇLAR
Araştırma safhasında herhangi bir bütçe ayrılmayacaktır.
Amaç No
ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI)
Öğretmenlerin
özel
yanlarında
bulunacak
sandığı kurulacak
2
Okul çalışanları
arasındaki işbirliği
ve organizasyonu
arttırmak
2014-2015 eğitim öğretim
yılı sonunda öğretmen
memnuniyeti % 80 olarak
hedeflenmiştir.
günlerinde
yardımlaşma
Öğretmenler için okul içi ve okul dışı
sosyal ve kültürel faaliyetler hazırlanacak
2014 eğitim öğretim yılı sonunda
öğretmen memnuniyeti % 75 tir.
2015-2016 eğitim öğretim
yılı sonunda öğretmen
memnuniyeti % 85 olarak
hedeflenmiştir.
Eğitim ortamlarını
geliştirme ve bakım
onarım grubu
2016-2017 eğitim öğretim
yılı sonunda öğretmen
memnuniyeti % 90 olarak
hedeflenmiştir.
43
.
Öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini
ifade edebilecekleri aylık paylaşım
toplantıları düzenlenecek
Yardımlaşma sandığı için öğretmenlerden aylık para toplanacaktır.
Öğretmenler
arası
diyalogu
artırmaya
yönelik
etkinlikler
yapmak
2018-2019
2017
2016
2015
ARALIK
EKİM
KASIM
EYLÜL
TEMMUZ
AĞUSTOS
HAZİRAN
KAYNAKLAR
NİSAN
SORUMLU KİŞİLER /
KURUMLAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
MAYIS
MEVCUT DURUM
MART
FAALİYETLER VEYA PROJELER
OCAK
STRATEJİK
HEDEFLER
ŞUBAT
STRATEJİK
AMAÇLAR
BÜTÇE
Amaç No
ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI)
Öğrencilere
yönelik sosyal ve
kültürel faaliyetleri
organize etmek ve
katılımı sağlamak
Okul içi ve okul dışı
etkinlikler ve yarışmalar
düzenlemek.
Zümre toplantısında dersin amacına
yönelik yapılacak geziler planlanacak.
Sosyal Hayat dersine yönelik etkinlikler
belirli gün ve haftalarla ilişkilendirilecek.
Okul içinde yapılacak yarışmaların
konuları
belirlenecek
ve
çalışma
programı hazırlanacaktır,
Okul dışında yapılacak yarışmaların
katılım programı hazırlanacaktır,
Müzik kulübü tarafından okul korosu
oluşturulacaktır,
Egzersizler belirlenip öğrenciler ilgi ve
yeteneklerine
göre
egzersiz
programlarına yerleştirilecektir,
Etkinliklerin sergilenmesi amacıyla okul
panosu oluşturulacaktır,
Sene sonunda, öğrenci ürünlerinin
tanıtımı amacıyla halka açık alanlarda
kermes düzenlenecektir.
2014 eğitim öğretim yılı sonunda
gerçekleştirilen etkinlik sayısı 4
katılan öğrenci sayısı 120 olarak
hedeflenmiştir.
2013-2014 eğitim öğretim yılı
sonunda gerçekleştirilen etkinlik
sayısı 4 katılan öğrenci sayısı
150 olarak hedeflenmiştir.
2014-2015 eğitim öğretim yılı
sonunda gerçekleştirilen etkinlik
sayısı 5 katılan öğrenci sayısı
160 olarak hedeflenmiştir.
2015-2016 eğitim öğretim yılı
sonunda gerçekleştirilen etkinlik
sayısı 5 katılan öğrenci sayısı
170 olarak hedeflenmiştir.
2016-2017 eğitim öğretim yılı
sonunda gerçekleştirilen etkinlik
sayısı 4 katılan öğrenci sayısı
150 olarak hedeflenmiştir.
2017-2018 eğitim öğretim yılı
sonunda gerçekleştirilen etkinlik
sayısı 5 katılan öğrenci sayısı
160 olarak hedeflenmiştir.
2018-2019 eğitim öğretim yılı
sonunda gerçekleştirilen etkinlik
sayısı 5 katılan öğrenci sayısı
170 olarak hedeflenmiştir.
44
İş okullarını tanıtma ve
organizasyon grubu
Okul Aile
Birliği
Bütçesi
2018-2019
2017
2016
2015
ARALIK
EKİM
KASIM
EYLÜL
TEMMUZ
AĞUSTOS
HAZİRAN
NİSAN
KAYNAKLAR
MAYIS
SORUMLU KİŞİLER /
KURUMLAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
MART
MEVCUT DURUM
OCAK
Sosyal Hayat dersinin
amaçları doğrultusunda
faaliyetler düzenlemek
3
FAALİYETLER VEYA PROJELER
ŞUBAT
STRATEJİK
HEDEFLER
BÜTÇE
STRATEJİK
AMAÇLAR
Yapılacak etkinlikler okul aile birliği bütçesinin %10’u kullanılarak
gerçekleştirilecektir..
Amaç No
ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI)
Öğretmenler
arası
diyalogu
artırmaya
yönelik
etkinlikler
yapmak
Okul aile işbirliğini
arttırmak
4
Rehberlik hizmetleri yürütme kurulu
çalışma planı hazırlayacak.
Sene başında ve sene sonunda ailelere
memnuniyet anketi uygulanacak.
Velilerin ihtiyaçlarına göre belirlenen aile
eğitimi seminerleri düzenlenecek.
Rehberlik servisinin görevleri hakkında
aileler bilgilendirilecek.
Rehberliğe ihtiyaç duyan öğrenciler sınıf
öğretmenleri tarafından rehberlik
servisine yönlendirilecek.
Etkinliklerde ailelerin aktif rol alması
sağlanacak.
Veli toplantı tarihleri belirlenip velilere
duyurulacak,
Okul-veli işbirliğini artırma ekibi
oluşturulup faaliyetleri planlanacak,
Uygulama (staj) ve işe yerleştirme
sürecine aile katılımı sağlanacak,
Rehberlik servisinin belirlediği ailelere ev
ziyaretinde bulunulacak.
2014 eğitim öğretim yılı sonunda
rehberlik hizmetlerinden ailelerin %
60 ı faydalanmıştır.
2010 eğitim öğretim yılı sonunda
velilere yönelik yapılan etkinlik sayısı
12 katılan veli sayısı 100 dür.
2013-2014 eğitim öğretim
yılı sonunda rehberlik
hizmetlerinden ailelerin %
70 sının faydalanması
hedeflenmiştir
2014-2015 eğitim öğretim
yılı sonunda rehberlik
hizmetlerinden ailelerin %
75 sının faydalanması
hedeflenmiştir.
2015-2016 eğitim öğretim
yılı sonunda rehberlik
hizmetlerinden ailelerin %
80 sının
2016-2017 eğitim öğretim
yılı etkinlik sayısı 13 katılan
veli sayısı 110 olarak
hedeflenmiştir.
2012-2013 eğitim öğretim
yılı sonunda velilere yönelik
yapılan etkinlik sayısı 14
katılan veli sayısı 120
olarak hedeflenmiştir.
2013-2014 eğitim öğretim
yılı sonunda velilere yönelik
yapılan etkinlik sayısı 15
katılan veli sayısı 130
olarak hedeflenmiştir.
45
Okul aile işbirliğini
arttırma ve bakım
onarım grubu
2017
2018-2019
2016
2015
ARALIK
EKİM
KASIM
EYLÜL
TEMMUZ
AĞUSTOS
HAZİRAN
Okul Aile Birliği
Bütçesi
NİSAN
KAYNAKLAR
MAYIS
SORUMLU KİŞİLER /
KURUMLAR
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
MART
MEVCUT DURUM
OCAK
FAALİYETLER VEYA PROJELER
ŞUBAT
STRATEJİK
HEDEFLER
BÜTÇE
STRATEJİK
AMAÇLAR
Yapılacak etkinlikler okul aile birliği bütçesinin % 5’i kullanılarak gerçekleştirilecektir..
Amaç No
ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI)
EKLER
SİNCAN ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ/OKULU
Stratejik Plan Üst Kurulu Ekibi
Adı Soyadı
Unvanı
Süleyman SAYIN
Okul Müdürü
Ayhan BAŞTÜRK
Okul Müdür Yardımcısı
Muzaffer TURAN
Rehber Öğretmen
Barış ARSLAN
Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni
Yaşar ŞAHİN
Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni
Rabia POLAT
Bilgisayar Öğretmeni
Hanife YAZICI
Okul Aile Birliği başkanı
EK 1- Sincan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/Okulu 2015-2019 Stratejik Plan Üst Kurulu
Sincan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/Okulu Müdürlüğü
2015-2019
Stratejik Planlama Ekibi
Adı-Soyadı
Unvanı
Süleyman SAYIN
Muzaffer TURAN
Barış ARSLAN
Yaşar ŞAHİN
Müdür Yardımcısı
Rehber Öğretmen
Sınıf Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
Öğrenci Meclis Başkanı
Öğrenci Meclis Başkan Yardımcısı
Veli
Veli
Destek Personeli
STK ‘lar (Dernek, Vakıf, Sanayi ve Ticaret
Odası)
G.O.P Mahallesi Muhtarı
Ömer ASLAN
Melisa KILIÇ
Huriye GÜMÜŞAY
Abdullah ŞAHİN
Esengül AKYAR
SİSİAD (Sincan Sanayici Ve
İşadamları Derneği)
Abdullah ASLANER
EK 2- Sincan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi/Okulu 2015-2019 Stratejik Planlama Ekibi
46
Download

2015-2019 stratejik planı - Sincan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi